МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ГЕМОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора Державного гемологiчного центру України
вiд 26 грудня 2006 р. N 89/06

Iнструкцiя
про порядок виконання гемологiчної експертизи декоративного камiння, його штучних аналогiв, гiрських порiд та мiнеральних речовин
(у новiй редакцiї)

     1. Ця Iнструкцiя визначає порядок виконання гемологiчної експертизи декоративного камiння у сировинi, обробленому та необробленому виглядi, виробiв з нього, а також його штучних аналогiв, гiрських порiд та мiнеральних речовин (далi - об'єкт експертизи), яка здiйснюється штатними та акредитованими експертами декоративного камiння (далi - експерти-гемологи) Державного гемологiчного центру України (далi - ДГЦУ).

     2. Термiни та поняття в цiй Iнструкцiї визначенi вiдповiдно до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.07.94 N 512, вiд 31.05.95 N 369, вiд 26.06.96 N 673, наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.01.97 N 19 (iз змiнами i доповненнями), державних стандартiв України та нормативних актiв ДГЦУ.

Пiдстави та документальний супровiд гемологiчної експертизи

     3. Для юридичних осiб та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi пiдставою для проведення гемологiчної експертизи є лист-заява, в якому повинно мiститись найменування (при наявностi - торгова назва), мiсце походження (назва родовища при експортi, країна походження - при iмпортi), кiлькiснi та якiснi характеристики об'єкта експертизи, завдання експертизи, умови поставки згiдно Iнкотермс-2000, назви пiдприємства-вiдправника, пiдприємства-отримувача i пiдприємства-виробника продукцiї, яка є об'єктом експертизи, посилання на супровiднi документи, що пiдтверджують право власностi (при необхiдностi право володiння) на об'єкт i здiйснення вiдповiдної операцiї з ним.

     4. До листа-заяви юридична особа або фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi додає засвiдченi власною печаткою копiї документiв, якi пiдтверджують право власностi на об'єкт експертизи, здiйснення вiдповiдної операцiї з ним, мiстять данi про його якiснi i кiлькiснi характеристики та iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення експертних операцiй:

     - рахунок-фактура або iнвойс, товарно-транспортна або товарна накладна, сертифiкат про походження (якщо країна походження не зазначена в iнших документах), сертифiкат якостi, пакувальний лист, сторiнки зовнiшньоекономiчного контракту i специфiкацiї до контракту, якщо вони мiстять iнформацiю, що є важливою при виконаннi експертизи, для експертизи сировинних блокiв декоративного камiння специфiкацiя iз вказаними брутто-, нетто- i комерцiйними розмiрами;

     - при експортних операцiях - рахунок-фактура, товарна накладна, необхiднi сторiнки контрактiв, лiцензiя на користування надрами (для власникiв родовищ) або iншi документи, якi засвiдчують право власностi на об'єкт експертизи;

     - для об'єктiв експертизи, що не вiдповiдають нормам чинних державних стандартiв, документи, якi мiстять данi про їх якiснi характеристики.

     5. Для фiзичних осiб пiдставою для проведення гемологiчної експертизи є письмове звернення або лист-заява, у якому зазначаються вiдомостi про об'єкт експертизи, його якiснi та кiлькiснi параметри, обсяги експертних операцiй.

     6. Для проведення гемологiчної експертизи фiзична особа додає:

     - оригiнал документа, що засвiдчує особу (загальнодержавний паспорт, закордонний паспорт);

     - копiї або нотарiально засвiдченi копiї документiв, що пiдтверджують право власностi (у необхiдних випадках - володiння) на об'єкт експертизи, здiйснення вiдповiдної операцiї з ним та його якiснi та кiлькiснi характеристики (товарна накладна, рахунок-фактура, сертифiкат про походження, сертифiкат якостi, сторiнки контракту, якщо вони мiстять потрiбну iнформацiю). Копiї без нотарiального посвiдчення подаються разом iз оригiналами.

Проведення гемологiчної експертизи, складання експертного висновку та оплата послуг

     7. Гемологiчна експертиза проводиться виключно експертами-гемологами, що мають вiдповiдну квалiфiкацiю i уповноваженi на виконання таких робiт ДГЦУ.

     8. При проведеннi експертизи експерт-гемолог повинен керуватись нормами чинного законодавства, вимогами стандартiв, технiчними вимогами, регламентами, розпорядженнями ДГЦУ тощо.

     9. Гемологiчна експертиза проводиться експертами-гемологами на пiдставi та за наявнiстю документiв, перелiчених у пп. 3, 4, 5, 6, а у разi необхiдностi, шляхом вiзуального огляду i визначення морфометричних та якiсних параметрiв об'єкта експертизи.

     10. В процесi гемологiчної експертизи експерт-гемолог проводить наступнi операцiї:

     - iдентифiкацiю об'єкта експертизи (визначення назви декоративного камiння або iнших мiнеральних речовин, родовита, країни походження, типу за сортнiстю тощо);

     - параметризацiю об'єкта експертизи;

     - визначення технологiчних показникiв об'єкта експертизи;

     - оцiнку вартостi об'єкта експертизи.

     11. Експертнi операцiї проводяться експертом-гемологом в межах однiєї товарної партiї згiдно з Державних стандартами України:

     - при експертизi щебеню, коли протягом доби по одному договору кiлькома окремими партiями вiдвантажується продукцiя однiєї фракцiї, дозволяється видавати один експертний висновок ДГЦУ на загальну кiлькiсть щебеню, що буде експортована протягом цiєї доби.

     12. Оцiнка вартостi об'єктiв експертизи обчислюється за нормативними цiновими показниками, опублiкованими в iнформацiйно-довiдковому виданнi ДГЦУ "Коштовне та декоративне камiння" за поточний перiод (квартал), на умовах DAF-кордон України, FOB-порт України - при експортних операцiях або DAF-кордон України, CIF-порт України - при iмпортних операцiях (згiдно з Правилами IНКОТЕРМС в редакцiї 2000 року). Крiм того, експерт-гемолог може вказувати фактурну вартiсть об'єкта експертизи. При вiдсутностi нормативних цiнових показникiв, розрахованих ДГЦУ, вартiсть об'єктiв експертизи визначається штатними експертами-гемологами за допомогою iнших прейскурантiв з обов'язковим їх вказуванням або пiдтверджується фактурна вартiсть (у даному випадку вартiсть об'єктiв експертизи акредитованими експертами-гемологами визначається в результатi консультацiї iз штатними експертами ДГЦУ).

     13. При умовi невiдповiдностi об'єкта експертизи нормам чинних Державних стандартiв, експерт-гемолог визначає його вартiсть в результатi вiзуальної оцiнки або на основi документiв, наданих замовником експертизи, якi пiдтверджують якiснi характеристики об'єкта експертизи. При змiнi вартостi об'єкта експертизи вiдносно iнформацiйно-довiдкового видання "Коштовне та декоративне камiння" експерт-гемолог обов'язково вказує в експертному висновку конкретну причину нього (для акредитованих експертiв-гемологiв дана процедура виконується в результатi консультацiй зi штатними експертами ДГЦУ).

     14. Гемологiчна експертиза проводиться в термiни:

     - 3 робочих днi з дня подання листа-заявки або усного звернення при наявностi об'єкта експертизи в мiстi, де працює експерт-гемолог;

     - 5 робочих днiв з дня подання листа-заявки або усного звернення при наявностi об'єкта експертизи за межами мiста, де працює експерт-гемолог.

     15. Результати гемологiчної експертизи викладаються експертом-гемологом власноруч (друкуються або вiд руки) в експертному висновку встановленого зразка, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10.10.2005 N 684 (зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 07.02.2006 N 105/11979). В результатi пошкодження або незатребування замовником оформленого експертного висновку протягом поточного мiсяця, в якому була проведена експертиза, експерту-гемологу дозволяється анулювати висновок.

     16. Експерти-гемологи пiсля проведення експертизи передають до архiву ДГЦУ документ, на пiдставi яких вона проводилась (зазначенi в пп. 3, 4, 5, 6) та ксерокопiї експертних висновкiв.

     17. Акредитованi експерти-гемологи регулярно, не рiдше одного разу в три мiсяцi, особисто з'являються до ДГЦУ для здачi звiтних матерiалiв:

     - документи, на пiдставi яких проводилась гемологiчна експертиза (зазначенi в пп. 3, 4, 5, 6);

     - копiї експертних висновкiв;

     - акт про виконання договiрних зобов'язань на роботу за контрактом;

     - данi експертних висновкiв в електронному виглядi для бази даних ДГЦУ.

     18. Вiдповiдно до обсягу експертних операцiй на пiдставi тарифiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10.01.99 N 9 (зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.99 N 46/3339), та наказом директора ДГЦУ вiд 18.08.2005 N 55/05, замовнику гемологiчної експертизи виставляється рахунок-фактура на оплату наданих послуг.

     19. Юридичнi особи, фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, фiзичнi особи - заявники експертизи зобов'язанi сплатити 100 % вартостi послуг, визначених у рахунку-фактурi, готiвкою через касу ДГЦУ або безготiвково на рахунок ДГЦУ до отримання експертного висновку встановленого зразка. Стягнення оплати готiвкою експертами-гемологами за експертизу декоративного камiння, гiрських порiд та мiнеральних речовин забороняється.

     Пiдтвердженням оплати є оригiнал платiжного доручення з вiдмiткою банку або оригiнал приходного касового ордера.

     20. У разi несплати заявникам вартостi проведеної гемологiчної експертизи експертний висновок не видається, документи не повертаються.

Вiдмова у проведеннi гемологiчної експертизи

     21. Замовник експертизи має право вiдмовитись вiд проведення ранiше замовленої гемологiчної експертизи шляхом офiцiйного повiдомлення до ДГЦУ листом.

     При цьому замовник повинен сплатити вартiсть вже проведених (до дати отримання вiдмовного листа до ДГЦУ) вiдповiдно до його заявки експертних операцiй згiдно з п. 15 цiєї Iнструкцiї.

     22. ДГЦУ має право вiдмовити у проведеннi експертизи та/або видачi експертного висновку, якщо:

     - замовником не представленi або неналежним чином оформленi документи, перелiченi у пп. 3, 4, 6 цiєї Iнструкцiї;

     - замовник офiцiйно вiдмовився сплатити вартiсть наданих послуг, визначених вiдповiдно до п. 15 цiєї Iнструкцiї.

     23. Про вiдмову у проведеннi гемологiчної експертизи ДГЦУ повiдомляє замовника письмово з обов'язковою вказiвкою пiдстав вiдмови протягом 3 робочих днiв з дати отримання листа-заявки, усного звернення та супровiдних документiв.

Вiдповiдальнiсть

     24. Експерт-гемолог несе вiдповiдальнiсть, визначену чинним законодавством України, за достовiрнiсть даних, визначених ним пiд час проведення гемологiчної експертизи та вiдображених в експертному висновку встановленого зразка.

     25. Експерт-гемолог не несе вiдповiдальностi за достовiрнiсть iнформацiї, наведеної у листi-заявцi та супровiдних документах, не засвiдчує їх i не гарантує тотожностi з оригiналом.

     26. Експерт-гемолог несе вiдповiдальнiсть за нерозголошення комерцiйної таємницi вiдповiдно до чинного законодавства України.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.