ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ТЕРНОПIЛЬСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 10.08.2011 р. N 330


Про посилення контролю за правильнiстю класифiкацiї товарiв

     Для посилення контрольно-аналiтичної роботи з метою запобiгання неправильної класифiкацiї товарiв, сприяння надходжень платежiв до бюджету в повному обсязi, у вiдповiдностi до вимог наказу Держмитслужби України вiд 07.08.2007 N 667 "Про затвердження Порядку роботи вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України", iз змiнами та доповненнями, на виконання пункту 6 наказу Держмитслужби України вiд 29.07.2011 N 701 "Про введення в дiю рiшення колегiї Держмитслужби вiд 27.07.2011", а також з метою посилення контролю i пiдвищення ефективностi роботи по даному напрямку наказую:

     1. Посадовим особам пiдроздiлiв митного оформлення, що здiйснюють перевiрку правильностi класифiкацiї та кодування товарiв при здiйсненнi митного контролю, дотримуватись вимог наказу Держмитслужби вiд 07.08.2007 N 667, iз змiнами та доповненнями.

     2. Начальникам митного поста "Чорткiв", вiддiлу митного оформлення N 1, вiддiлу митного оформлення N 2, вiддiлу митного оформлення N 3, вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв забезпечити контроль за повнотою заповнення графи 31 вантажної митної декларацiї та наявнiстю документального пiдтвердження характеристик товарiв, якi є визначальними для кодування товарiв згiдно УКТЗЕД, та забезпечити їх наявнiсть у справах митницi.

     3. Начальникам митного поста "Чорткiв", вiддiлу митного оформлення N 1, вiддiлу митного оформлення N 2, вiддiлу митного оформлення N 3, вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв забезпечити здiйснення додаткових форм контролю за правильнiстю класифiкацiї товарiв, що ввiйшли до Перелiку товарiв групи "ризику" та "прикриття" при митному оформленнi яких в режимi "iмпорт" є ризик невiрного кодування" (Додаток).

     4. Начальникам митного поста "Чорткiв", вiддiлу митного оформлення N 1, вiддiлу митного оформлення N 2, вiддiлу митного оформлення N 3, надавати пропозицiї до вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв щодо доповнення Перелiку товарами, стосовно яких необхiдно запровадити додатковi форми контролю правильностi класифiкацiї товарiв.

     5. Начальнику вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики забезпечити включення в довiдники програмного iнформацiйного комплексу, ПIК "Iнспектор-2006" Перелiку товарiв групи "ризику" та "прикриття" при митному оформленнi яких в режимi "iмпорт" є ризик невiрного кодування до 16.08.2011.

     6. Наказ Тернопiльської митницi вiд 10.03.2011 N 102 "Про посилення контролю за правильнiстю класифiкацiї товарiв" вважати таким, що втратив чиннiсть.

     7. Начальнику вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення довести даний наказ до керiвникiв вiдповiдних пiдроздiлiв та внести змiни в картки облiку наказiв.

     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника митницi.

Т. в. о. начальника митницi В. Й. Титор
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.