ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.05.2010 N 29/1-1.2/1846-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Щодо посилення контролю за експортом зернових культур та горiхiв

     У зв'язку iз запровадженням Держмитслужбою України комплексу заходiв щодо посилення контролю за дотриманням законодавства з питань митної справи при експортi зернових культур (товарна група 10 за УКТЗЕД) та горiхiв (товарна група 08 за УКТЗЕД), якi перемiщуються через митний кордон України морськими судами (лист вiд 29.04.2010 N 18/1-12/1108-ЕП), Центральне митне управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи iнформує про наступне.

     Експертнi пiдроздiли Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи (далi - Управлiння) не акредитованi на право проведення дослiджень зернових культур товарної групи 10, у зв'язку з чим вiдповiднi дослiдження, зокрема, щодо визначення класу пшеницi та iнших зернових культур, типу пшеницi (тверда або м'яка), на даний час не проводяться. З цього питання митнi органи були проiнформованi листом Управлiння вiд 08.05.2008 N 29/1-1.2/3451-ЕП.

     Звертаємо увагу, що у 2008 роцi, в рамках заходiв щодо посилення контролю за перемiщенням зерна та продуктiв його переробки через митний кордон України, Держмитслужбою було iнiцiйовано звернення до Державної iнспекцiї з контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї та монiторингу її ринку (Держконтрольсiльгосппрод), на яку у вiдповiдностi з чинним законодавством здiйснюють державний контроль за додержанням вимог стандартiв, технiчних умов, iнших нормативних документiв, пов'язаних з якiстю та безпекою сiльськогосподарської продукцiї пiд час її заготiвлi, зберiгання, переробки, реалiзацiї та здiйснення експортно-iмпортних операцiй, щодо можливостi проведення дослiджень цих продуктiв за запитами митних органiв на її базi.

     У вiдповiдi, наданiй листом Держконтрольсiльгосппроду вiд 26.05.2008 N 33-3/789, Держмитслужбу було поiнформовано про можливiсть проведення вiдповiдних дослiджень щодо встановлення якостi продукцiї Державною хлiбною iнспекцiєю республiки Крим та обласними державними хлiбними iнспекцiями. Адреси та телефони цих установ доведено до вiдома митних органiв листом Управлiння вiд 17.06.2008 N 29/1-10.2/4399-ЕП.

     Щодо дослiджень горiхiв товарної групи 08 iнформуємо, що експертнi пiдроздiли Управлiння проводять iдентифiкацiйнi дослiдження горiхiв лише за органолептичними показниками.

Начальник Управлiння О.О. Федоров
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.