УГОДА

про прийняття єдиних технiчних приписiв для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, i про умови взаємного визнання офiцiйних затверджень, виданих на основi цих приписiв*

     Включає поправки, що набули чинностi 16 жовтня 1995 року

     * Попередня назва Угоди: Угода про прийняття єдиних умов офiцiйного затвердження про взаємне визнання офiцiйного затвердження предметiв обладнання та частин механiчних транспортних засобiв, укладена в Женевi 20 березня 1958 року.

Преамбула

     Договiрнi Сторони,

     Прийнявши рiшення про внесення поправки до Угоди про прийняття єдиних умов офiцiйного затвердження i про взаємне визнання офiцiйного затвердження предметiв обладнання та частин механiчних транспортних засобiв, укладеної в Женевi 20 березня 1958 року, та

     Бажаючи встановити єдинi технiчнi приписи, яким повиннi вiдповiдати з метою використання в країнах, що їх виготовляють, деякi транспортнi засоби, предмети обладнання та частини,

     Бажаючи затвердити цi технiчнi приписи, по можливостi, в своїх країнах, i

     Бажаючи полегшити використання в своїх країнах транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, офiцiйно затверджених на основi цих приписiв компетентними органами iншої Договiрної Сторони,

     Домовились про таке:

Стаття 1

     1. Договiрнi Сторони встановлюють через Адмiнiстративний комiтет, що складається з усiх Договiрних Сторiн вiдповiдно до правил процедури, викладених у Додатку 1, i на основi положень, якi мiстяться у нижченаведених статтях i пунктах, Правила для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, що можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах. За необхiдностi технiчнi вимоги включатимуть альтернативнi варiанти i, по можливостi, будуть орiєнтованi на експлуатацiйнi характеристики i мiстити в собi описи методiв випробувань. Умови надання офiцiйних затверджень за типом конструкцiї i їх взаємного визнання будуть включенi для їх використання тими Договiрними Сторонами, якi вирiшують застосовувати цi правила через офiцiйне затвердження за типом конструкцiї.

     Для цiлей цiєї Угоди:

     Термiн "колiснi транспортнi засоби, предмети обладнання та частини" включає будь-якi колiснi транспортнi засоби, предмети обладнання та частини, характеристики яких впливають на безпеку дорожнього руху, охорону навколишнього середовища та економiю енергiї.

     Термiн "офiцiйне затвердження за типом конструкцiї на пiдставi Правил" вказує на адмiнiстративну процедуру, через яку компетентнi органи Договiрної Сторони пiсля проведення необхiдних перевiрок заявляють, що транспортний засiб, предмети обладнання або частини, поданi виготовлювачем, вiдповiдають приписам цих Правил. Надалi виготовлювач засвiдчує, що всi транспортнi засоби, предмети обладнання та частини, що з'явились на ринку, були виготовленi у повнiй вiдповiдностi до офiцiйно затвердженого типу.

     Для цiлей застосування цих Правил замiсть процедури офiцiйного затвердження можуть використовуватись рiзнi адмiнiстративнi процедури. Єдиною загальновiдомою адмiнiстративною процедурою, що застосовується в деяких державах - членах Європейської економiчної комiсiї, є процедура самосертифiкацiї, за допомогою якої виготовлювач засвiдчує без будь-якого попереднього адмiнiстративного контролю, що кожний вирiб, який з'являється на ринку, вiдповiдає положенням цих Правил; шляхом вибiркової перевiрки на ринку компетентнi адмiнiстративнi органи можуть перевiрити вiдповiднiсть виробiв, офiцiйно затверджених на основi процедури самосертифiкацiї, приписам цих Правил.

     2. До складу Адмiнiстративного комiтету входять усi Договiрнi Сторони вiдповiдно до правил процедури, викладених у Додатку 1.

     Пiсля встановлення Правил вiдповiдно до процедури, зазначеної у Додатку 1, Адмiнiстративний комiтет передає їх Генеральному секретарю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, далi "Генеральний секретар". Пiсля цього Генеральний секретар у найкоротший термiн сповiщає Договiрнi Сторони про цi Правила.

     Правила вважаються прийнятими, якщо протягом шести мiсяцiв з моменту сповiщення Генеральним секретарем бiльш нiж третина Договiрних Сторiн, якi є такими на момент сповiщення, не поiнформує Генерального секретаря про свою незгоду в цими Правилами.

     Правила охоплюють такi аспекти:

     (a) вiдповiднi колiснi транспортнi засоби, предмети обладнання або частини;

     (b) технiчнi вимоги, якi, за необхiдностi, можуть включати альтернативнi варiанти;

     (c) методи випробувань, за допомогою яких мають пiдтверджуватись вимоги, пред'явленi до експлуатацiйних характеристик;

     (d) умови надання офiцiйних затверджень за типом конструкцiї i їхнього взаємного визнання, включаючи будь-якi знаки офiцiйного затвердження та умови забезпечення вiдповiдностi продукцiї до встановлених вимог;

     (e) дата (дати) набуття чинностi цих Правил.

     У Правилах можуть, в разi необхiдностi, наводитися посилання на лабораторiї, акредитованi компетентними органами, в яких мають проводитись приймальнi випробування типiв колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання або частин, поданих на офiцiйне затвердження.

     3. Пiсля прийняття Правил Генеральний секретар сповiщає про це в найкоротший термiн всi Договiрнi Сторони, зазначаючи, якi з Договiрних Сторiн висловили свою незгоду i стосовно яких цi Правила не набудуть чинностi.

     4. Прийнятi Правила набувають чинностi у визначений ними термiн (термiни) як Правила, що додаються до цiєї Угоди, для всiх Договiрних Сторiн, котрi не надiслали повiдомлення про свою незгоду.

     5. У момент здачi на зберiгання документа про приєднання будь-яка нова Договiрна Сторона може заявити, що вона не зв'язана деякими iз доданих до цiєї Угоди Правилами або що вона не зв'язана жодним iз них. Якщо в цей час процедура, передбачена пунктами 2, 3 i 4 цiєї статтi, вже проводиться стосовно будь-якого проекту Правил або прийнятих Правил, Генеральний секретар передає цей проект або прийнятi Правила новiй Договiрнiй Сторонi, i вони набувають чинностi як Правила для нової Договiрної Сторони тiльки на умовах, зазначених у пунктi 4 цiєї статтi. Генеральний секретар сповiщає всi Договiрнi Сторони про дату набуття чинностi цими Правилами. Генеральний секретар доводить також до їхнього вiдома всi заяви про незастосування деяких Правил, якi будь-яка Договiрна Сторона може зробити вiдповiдно до положень цього пункту.

     6. Будь-яка Договiрна Сторона, що застосовує тi чи iншi Правила, може в будь-який момент повiдомити за рiк Генерального секретаря про те, що її адмiнiстрацiя має намiр припинити їх застосування. Генеральний секретар передає таке повiдомлення iншим Договiрним Сторонам.

     Наданi офiцiйнi затвердження дiють до моменту їх скасування.

     Якщо якась Договiрна Сторона припиняє видавати офiцiйнi затвердження на пiдставi яких-небудь Правил, вона:

     забезпечує належний контроль за вiдповiднiстю виготовлення виробiв, стосовно до яких вона ранiше надала офiцiйне затвердження за типом конструкцiї;

     вживає необхiдних заходiв, викладених у статтi 4, в разi одержання вiд будь-якої Договiрної Сторони, яка продовжує застосовувати цi Правила, повiдомлення про невiдповiднiсть;

     продовжує сповiщати компетентнi органи iнших Договiрних Сторiн про скасування офiцiйних затверджень, як це передбачено в статтi 5;

     продовжує розповсюдження iснуючих офiцiйних затверджень.

     7. Будь-яка Договiрна Сторона, що не застосовує тi чи iншi Правила, може в будь-який час сповiстити Генерального секретаря про те, що в майбутньому вона має намiр їх застосовувати; надалi цi Правила набувають чинностi для цiєї Сторони на шiстдесятий день пiсля такого повiдомлення. Генеральний секретар сповiщає всi Договiрнi Сторони про кожний випадок набуття Правилами чинностi для нової Договiрної Сторони вiдповiдно до положень цього пункту.

     8. Надалi Договiрнi Сторони, вiдносно яких дiють будь-якi Правила, будуть iменуватися "Договiрнi Сторони, що застосовують Правила".

Стаття 2

     Кожна Договiрна Сторона, що застосовує Правила, головним чином через офiцiйне затвердження за типом конструкцiї, надає офiцiйнi затвердження за типом конструкцiї i знаки офiцiйного затвердження, описанi в будь-яких Правилах, для цих типiв колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання або частин, на якi поширюються цi Правила, за умови, що вона має технiчну компетенцiю i задоволена заходами по забезпеченню вiдповiдностi цього виробу офiцiйно затвердженому типу, як передбачено в Додатку 2. Кожна Договiрна Сторона, що застосовує Правила через офiцiйне затвердження за типом конструкцiї, вiдмовляє в наданнi офiцiйних затверджень за типом конструкцiї i знакiв виконання.

Стаття 3

     Колiснi транспортнi засоби, предмети обладнання або частини, стосовно яких будь-яка Договiрна Сторона надала офiцiйне затвердження за типом конструкцiї вiдповiдно до статтi 2 цiєї Угоди i якi були виготовленi або на територiї Договiрної Сторони, що застосовує цi Правила, або на територiї iншої країни, вказаної Договiрною Стороною, яка належним чином офiцiйно затвердила типи колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання або частин, що розглядаються, вважатимуться такими що вiдповiдають законодавству всiх Договiрних Сторiн, що застосовують зазначенi Правила через офiцiйне затвердження за типом конструкцiї.

Стаття 4

     Коли компетентнi органи будь-якої Договiрної Сторони, що застосовує Правила через офiцiйне затвердження за типом конструкцiї, виявляють, що деякi колiснi транспортнi засоби, предмети обладнання або частини, що мають знаки офiцiйного затвердження, привласненi, згiдно з зазначеними Правилами, однiєю iз Договiрних Сторiн, не вiдповiдають офiцiйно затвердженим типам, вони повiдомляють про це компетентнi органи Договiрної Сторони, яка надала офiцiйне затвердження. Ця Договiрна Сторона вживає необхiдних заходiв для приведення цих виробiв у вiдповiднiсть до офiцiйно затверджених типiв i сповiщає iншi Договiрнi Сторони, що застосовують Правила через офiцiйне затвердження за типом конструкцiї, про вжитi нею заходи, якi можуть включати, в разi необхiдностi, скасування офiцiйного затвердження. При наявностi можливої загрози безпецi дорожнього руху або навколишньому середовищу i пiсля одержання iнформацiї про невiдповiднiсть офiцiйно затвердженому типу (типам) Договiрна Сторона, яка видала офiцiйне затвердження, iнформує в результатi цього всi iншi Договiрнi Сторони про становище, що склалося. Договiрнi Сторони можуть заборонити на своїй територiї продаж i використання таких колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання або частин.

Стаття 5

     Компетентнi органи кожної Договiрної Сторони, що застосовує Правила через офiцiйне затвердження за типом конструкцiї, щомiсячно направляють компетентним органам iнших Договiрних Сторiн перелiк колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання або частин, в офiцiйному затвердженнi яких їм було вiдмовлено або офiцiйне затвердження яких було скасовано протягом цього мiсяця; крiм того, при одержаннi запиту вiд компетентного органу iншої Договiрної Сторони, що застосовує Правила через офiцiйне затвердження за типом конструкцiї, негайно направляють цьому компетентному органу всю вiдповiдну iнформацiю для обгрунтування свого рiшення надати, вiдмовити в наданнi або скасувати офiцiйне затвердження колiсного транспортного засобу, предметiв обладнання або частин на пiдставi цих Правил.

Стаття 6

     1. Країни - члени Європейської економiчної комiсiї, країни, допущенi до участi в роботi Комiсiї з консультативним статусом вiдповiдно до пункту 8 положення про коло вiдання Комiсiї, i регiональнi органiзацiї економiчної iнтеграцiї, створенi державами

     - членами Європейської економiчної комiсiї, яким їхнi держави-члени передали повноваження щодо питань, охоплюваних цiєю Угодою, включаючи повноваження приймати рiшення, що мають обов'язкову чиннiсть для їхнiх держав-учасниць, можуть стати Договiрними Сторонами цiєї Угоди.

     З метою визначення кiлькостi голосiв, згаданої в пунктi 2 статтi 1 i в пунктi 2 статтi 12, регiональнi органiзацiї економiчної iнтеграцiї беруть участь у голосуваннi, маючи кiлькiсть голосiв за числом своїх держав-членiв, що є членами Європейської економiчної комiсiї.

     2. Країни - члени Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, якi можуть брати участь у деяких видах дiяльностi Європейської економiчної комiсiї вiдповiдно до пункту 11 положення про коло вiдання Комiсiї, i регiональнi органiзацiї економiчної iнтеграцiї цих країн, яким їхнi держави-члени передали повноваження щодо питань, охоплюваних цiєю Угодою, включаючи повноваження приймати рiшення, що мають обов'язкову силу для їхнiх держав-членiв, можуть стати Договiрними Сторонами цiєї Угоди.

     З метою визначення кiлькостi голосiв, згаданої в пунктi 2 статтi 1 i в пунктi 2 статтi 12, регiональнi органiзацiї економiчної iнтеграцiї беруть участь у голосуваннi, маючи кiлькiсть голосiв за числом своїх держав-членiв, що є членами Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

     3. Приєднання до Угоди iз внесеними до неї поправками нових Договiрних Сторiн, якi не є Сторонами Угоди 1958 року, здiйснюється шляхом здачi на зберiгання Генеральному секретарю вiдповiдного документа пiсля набуття чинностi Угоди з внесеними до неї поправками.

Стаття 7

     1. Вважається, що Угода iз внесеними до неї поправками набуває чинностi через дев'ять мiсяцiв з моменту її перепровадження Генеральним секретарем усiм Договiрним Сторонам Угоди 1958 року.

     2. Вважається, що Угода iз внесеними до неї поправками не набуває чинностi, якщо Договiрнi Сторони Угоди 1958 року висловлять будь-яке заперечення впродовж шестимiсячного перiоду з моменту її перепровадження їм Генеральним секретарем.

     3. Для будь-якої нової Договiрної Сторони, що приєднується до цiєї Угоди iз внесеними до неї поправками, Угода iз внесеними до неї поправками набуває чинностi на шiстдесятий день з часу здачi на зберiгання документа про приєднання.

Стаття 8

     1. Будь-яка Договiрна Сторона може денонсувати цю Угоду шляхом направлення Генеральному секретарю вiдповiдного повiдомлення.

     2. Денонсацiя набуває чинностi через дванадцять мiсяцiв з дня одержання Генеральним секретарем такого повiдомлення.

Стаття 9

     1. Будь-яка нова Договiрна Сторона, визначена у статтi 6 цiєї Угоди, може в момент приєднання або в будь-який iнший час повiдомити шляхом направлення Генеральному секретарю вiдповiдного повiдомлення про те, що дiя цiєї Угоди поширюється на всi або деякi територiї, за зовнiшнi зносини яких вона несе вiдповiдальнiсть. Угода застосовується на територiї або територiях, вказаних у повiдомленнi, починаючи iз шiстдесятого дня з моменту його отримання Генеральним секретарем.

     2. Будь-яка нова Договiрна Сторона, визначена у статтi 6 цiєї Угоди, що зробила вiдповiдно до пункту 1 цiєї статтi заяву про поширення дiї цiєї Угоди на будь-яку територiю, за зовнiшнi зносини якої вона вiдповiдає, може денонсувати Угоду окремо вiдносно цiєї територiї вiдповiдно до положень статтi 8.

Стаття 10

     1. Будь-який спiр мiж двома або бiльше Договiрними Сторонами вiдносно тлумачення чи застосування цiєї Угоди має, по можливостi, вирiшуватися шляхом переговорiв мiж ними.

     2. Будь-який спiр, який не буде вирiшений шляхом переговорiв, направляється на вимогу однiєї з Договiрних Сторiн, що беруть участь у спорi, на арбiтражний розгляд i вiдповiдно передається на розгляд одному або декiльком арбiтрам, обраним за загальною згодою Сторiн, що беруть участь у спорi. Якщо протягом трьох мiсяцiв пiсля надходження вимоги про проведення арбiтражного розгляду Сторони, що вступивши в спiр, не можуть дiйти згоди щодо вибору арбiтра або арбiтрiв, будь-яка з цих Сторiн може звернутися до Генерального секретаря з проханням призначити єдиного арбiтра, якому передається цей спiр для вирiшення.

     3. Рiшення арбiтра або арбiтрiв, призначених вiдповiдно до положень пункту 2 цiєї статтi, має обов'язкову силу для Договiрних Сторiн, що беруть участь у спорi.

Стаття 11

     1. Кожна нова Договiрна Сторона може при приєднаннi до цiєї Угоди заявити, що вона не вважає себе зв'язаною статтею 10 Угоди. Iншi Договiрнi Сторони не будуть зв'язанi статтею 10 по вiдношенню до будь-якої нової Договiрної Сторони, що зробила таке застереження.

     2. Будь-яка Договiрна Сторона, що зробила застереження вiдповiдно до пункту 1 цiєї статтi, може в будь-який момент зняти її шляхом направлення вiдповiдного повiдомлення Генеральному секретарю.

     3. Нiякi iншi застереження до цiєї Угоди або до запропонованих до неї Правил не допускаються, проте будь-яка Договiрна Сторона може вiдповiдно до положень статтi 1 заявити, що вона не має намiру застосовувати деякi Правила або що вона не має намiру застосовувати жодного з них.

Стаття 12

     Внесення поправок до Правил, доданих до цiєї Угоди, може проводитись вiдповiдно до нижченаведеної процедури:

     1. Поправки до Правил приймаються Адмiнiстративним комiтетом, як це передбачено пунктом 2 статтi 1, вiдповiдно до процедури, зазначеної в Додатку 1. За необхiдностi, поправка може включати в себе як альтернативний варiант iснуючi вимоги. Договiрнi Сторони вказують, якi альтернативнi варiанти в межах Правил вони будуть застосовувати. Договiрнi Сторони, що застосовують альтернативний варiант (варiанти) в межах Правил, не зв'язанi обов'язком щодо визнання офiцiйних затверджень, наданих на пiдставi попереднього альтернативного варiанту (варiантiв) в межах одних i тих же Правил. Договiрнi Сторони, що застосовують тiльки останнi поправки, не зв'язанi зобов'язанням визнавати офiцiйнi затвердження, наданi на пiдставi попереднiх поправок або на пiдставi Правил без внесених до них поправок. Договiрнi Сторони, що застосовують Правила iз внесеною ранiше серiєю поправок або Правила без внесених до них поправок, визнають офiцiйнi затвердження, наданi вiдповiдно до серiї поправок, внесених пiзнiше. Пiсля прийняття поправки до Правил Адмiнiстративний комiтет направляє її Генеральному секретарю. Пiсля цього Генеральний секретар у найкоротший термiн сповiщає про цю поправку Договiрнi Сторони, що застосовують цi Правила.

     2. Поправка до Правил вважається прийнятою, якщо протягом шести мiсяцiв з моменту повiдомлення Генерального секретаря бiльш нiж третина Договiрних Сторiн, що застосовують цi Правила на момент повiдомлення, не поiнформує Генерального секретаря про свою незгоду з цiєю поправкою. Якщо пiсля завершення цього перiоду часу Генеральний секретар не отримає заяви про незгоду вiд бiльш нiж третини Договiрних Сторiн, що застосовують Правила, Генеральний секретар у найкоротший термiн оголошує, що поправка вважається прийнятою i обов'язковою для тих Договiрних Сторiн, що застосовують Правила, якi не заявили про свою незгоду з нею. Якщо до Правил вноситься поправка i не менше однiєї п'ятої Договiрних Сторiн, що застосовують Правила без внесеної поправки, надалi заявляють, що вони вiддають перевагу i в подальшому будуть їх застосовувати, то Правила без внесеної поправки будуть розглядатися як альтернатива Правилам з внесеною поправкою i будуть офiцiйно включенi до Правил як такi, причому вони набувають чинностi з моменту прийняття цiєї поправки або набуття нею чинностi. В такому разi Договiрнi Сторони, що застосовують цi Правила, несуть зобов'язання, аналогiчнi зобов'язанням, викладеним у пунктi 1.

     3. Якщо яка-небудь нова Договiрна Сторона приєднується до цiєї Угоди в перiод мiж направленням Генеральним секретарем повiдомлення про поправку до Правил i набуттям нею чинностi, то цi Правила набувають чинностi для цiєї Договiрної Сторони тiльки через два мiсяцi пiсля офiцiйного прийняття нею цiєї поправки або через два мiсяцi пiсля закiнчення шестимiсячного перiоду з моменту повiдомлення цiєї Сторони Генеральним секретарем про запропоновану поправку.

Стаття 13

     Внесення поправок до тексту самої Угоди i додаткiв до неї може проводитись вiдповiдно до нижчевикладеної процедури:

     1. Будь-яка Договiрна Сторона може запропонувати одну або бiльше поправок до цiєї Угоди i додаткiв до неї. Текст будь-якої запропонованої поправки до Угоди i додаткiв до неї направляється Генеральному секретарю, який надсилає його всiм Договiрним Сторонам i сповiщає всi iншi країни, зазначенi в пунктi 1 статтi 6 цiєї Угоди.

     2. Будь-яка запропонована поправка, надiслана вiдповiдно до пункту 1 цiєї статтi, вважається прийнятою, якщо впродовж шести мiсяцiв вiд дня надсилання Генеральним секретарем запропонованої поправки жодна з Договiрних Сторiн не пред'явить заперечень.

     3. Генеральний секретар в найкоротший термiн сповiщає всi Договiрнi Сторони про кожне заперечення проти запропонованої поправки. Якщо проти запропонованої поправки висловлено заперечення, вона вважається вiдхиленою i не має нiякої сили. При вiдсутностi заперечень поправка набуває чинностi для всiх Договiрних Сторiн через три мiсяцi пiсля закiнчення шестимiсячного термiну, передбаченого пунктом 2 цiєї статтi.

Стаття 14

     Окрiм повiдомлень, згаданих у статтях 1, 12 i 13 до цiєї Угоди, Генеральний секретар повiдомляє Договiрнi Сторони:

     (a) про випадки приєднання вiдповiдно до статтi 6;

     (b) про дати набуття чинностi цiєю Угодою вiдповiдно до статтi 7;

     (c) про випадки денонсацiї вiдповiдно до статтi 8;

     (d) про повiдомлення, одержанi вiдповiдно до статтi 9;

     (e) про заяви i повiдомлення, одержанi вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 статтi 11;

     (f) про набуття чинностi будь-якою поправкою вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 статтi 12;

     (g) про набуття чинностi будь-якою поправкою вiдповiдно до пункту 3 статтi 13.

Стаття 15

     1. Якщо на дату застосування викладених вище положень розпочато процедури, передбаченi пунктами 3 i 4 статтi 1 Угоди без поправок, з метою прийняття нових Правил, то цi новi Правила набувають чинностi вiдповiдно до положень пункту 5 згаданої статтi.

     2. Якщо на дату застосування викладених вище положень розпочато процедури, передбаченi пунктом 1 статтi 12 Угоди без поправок, з метою прийняття поправки до яких-небудь Правил, то ця поправка набуває чинностi вiдповiдно до положень згаданої статтi.

     3. Якщо всi Договiрнi Сторони цiєї Угоди висловлять згоду, то будь-якi Правила, прийнятi вiдповiдно до положень Угоди без поправок, можуть розглядатися як Правила, прийнятi вiдповiдно до викладених вище положень.

 

Додаток 1

Склад i правила процедури Адмiнiстративного комiтету

Стаття 1

     До складу Адмiнiстративного комiтету входять усi Договiрнi Сторони Угоди iз внесеними до неї поправками.

Стаття 2

     Виконавчий секретар Європейської економiчної комiсiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй забезпечує секретарiатське обслуговування Комiтету.

Стаття 3

     Щорiчно на своїй першiй сесiї Комiтет обирає голову та заступника голови.

Стаття 4

     Генеральний секретар Органiзацiї Об'єднаних Нацiй скликає Комiтет пiд егiдою Європейської економiчної комiсiї щоразу, коли потрiбно прийняти новi Правила або поправку до Правил.

Стаття 5

     Запропонованi новi Правила виносяться на голосування. Кожна країна - Договiрна Сторона Угоди - має один голос. Для прийняття рiшення потрiбен кворум у складi не менше половини Договiрних Сторiн. З метою визначення кворуму регiональнi органiзацiї економiчної iнтеграцiї, що є Договiрними Сторонами Угоди, беруть участь у голосуваннi, маючи кiлькiсть голосiв за числом своїх держав-членiв. Представник регiональної органiзацiї економiчної iнтеграцiї може вiддавати голос за сувереннi держави, що входять до складу цiєї органiзацiї. Проект нових Правил приймається бiльшiстю в двi третини голосiв присутнiх членiв, що беруть участь у голосуваннi.

Стаття 6

     Запропонованi поправки до Правил виносяться на голосування.

     Кожна країна - Договiрна Сторона Угоди, що застосовує цi Правила - має один голос. Для прийняття рiшення потрiбен кворум у складi не менше половини Договiрних Сторiн, що застосовують цi Правила. З метою визначення кворуму регiональнi органiзацiї економiчної iнтеграцiї, що є Договiрними Сторонами Угоди, беруть участь у голосуваннi, маючи кiлькiсть голосiв за числом своїх держав-членiв. Представник регiональної органiзацiї економiчної iнтеграцiї може вiддавати голос за тi сувереннi держави, що входять до складу цiєї органiзацiї, якi застосовують цi Правила.

     Проект поправок до Правил приймається бiльшiстю в двi третини голосiв присутнiх членiв, що беруть участь у голосуваннi.

 

Додаток 2

Вiдповiднiсть методiв виробництва

1. Первiсна оцiнка

     1.1. Компетентний орган тiєї або iншої Договiрної Сторони, що надає офiцiйне затвердження, має - до надання офiцiйного затвердження за типом конструкцiї - перевiряти наявнiсть задовiльних заходiв i процедур за типом конструкцiї - перевiряти наявнiсть задовiльних заходiв i процедур щодо забезпечення ефективного контролю, для того щоб транспортнi засоби, предмети обладнання або частини в процесi виробництва вiдповiдали затвердженому типу.

     1.2. Виконання вимоги, передбаченої в пунктi 1.1, має бути перевiрено органом, що надає офiцiйне затвердження за типом конструкцiї, i може бути перевiрено також вiд iменi i на прохання органу, що надає офiцiйне затвердження за типом конструкцiї, компетентним органом iншої Договiрної Сторони, що надає офiцiйне затвердження. В цьому випадку згаданий останнiм компетентний орган готує пiдтвердження вiдповiдностi, в якому вiдзначається, що зазначенi зони i виробничi одиницi вiдповiдають умовам виготовлення виробу (виробiв), який пiдлягає затвердженню за типом конструкцiї.

     1.3. Компетентний орган, що надає офiцiйне затвердження, має також визнавати реєстрацiю виготовлювача в рамках узгодженого стандарту ICO 9002 (сфера дiї якого поширюється на вирiб (вироби), який пiдлягає офiцiйному затвердженню) або аналогiчного акредитацiйного стандарту, що задовольняє вимоги пункту 1.1. Виготовлювач має подати докладну iнформацiю про реєстрацiю i повiдомити компетентному органу, що надає офiцiйне затвердження, про будь-якi змiни термiну або сфери дiї цiєї реєстрацiї.

     1.4. При одержаннi запиту вiд компетентного органу iншої Договiрної Сторони орган, що надає офiцiйне затвердження, направляє потiм пiдтвердження вiдповiдностi, згадане в останньому реченнi пункту 1.2, або повiдомляє про те, що вiн не може надати таке пiдтвердження.

2. Вiдповiднiсть виробництва

     2.1. Будь-який транспортний засiб, предмет обладнання або частина, офiцiйно затвердженi на пiдставi Правил, доданих до цiєї Угоди, повиннi бути виготовленi таким чином, щоб вони вiдповiдали офiцiйно затвердженому типу, задовольняючи вимогам, викладеним в цьому Додатку або вищезгаданих Правилах.

     2.2. Компетентний орган будь-якої Договiрної Сторони, що надає офiцiйне затвердження за типом конструкцiї на пiдставi Правил, що додаються до цiєї Угоди, має перевiрити наявнiсть адекватних заходiв i документованих планiв проведення перевiрок, якi повиннi бути узгодженi з виготовлювачем для кожного офiцiйного затвердження, для проведення через певнi промiжки часу таких випробувань або вiдповiдних перевiрок, що необхiднi для перевiрки постiйної вiдповiдностi офiцiйно затвердженому типу, включаючи, особливо у вiдповiдних випадках, випробування, зазначенi у згаданих Правилах.

     2.3. Власник офiцiйного затвердження повинен, зокрема:

     2.3.1. забезпечити наявнiсть процедур ефективного контролю вiдповiдностi виробiв (транспортних засобiв, предметiв обладнання або частин) офiцiйно затвердженому типу;

     2.3.2. мати доступ до необхiдного контрольного обладнання для перевiрки вiдповiдностi кожного офiцiйно затвердженого типу;

     2.3.3. забезпечити реєстрацiю даних про результати випробувань i зберiгання доданих документiв протягом перiоду часу, визначеного за узгодженням з компетентним органом, що надає офiцiйне затвердження. Цей перiод не повинен перевищувати 10 рокiв;

     2.3.4. аналiзувати результати кожного типу випробувань з метою перевiрки i пiдтримання стабiльних характеристик продукцiї з врахуванням вiдхилень, що допускаються в умовах промислового виробництва;

     2.3.5. забезпечити, щоб кожний тип виробу пiдлягав принаймнi тим перевiркам, якi приписанi цим Додатком, i випробуванням, приписаним у застосовуваних Правилах;

     2.3.6. забезпечити, щоб у разi невiдповiдностi виробництва, виявленої при проведеннi цього типу випробувань на будь-якiй вибiрцi зразкiв або випробуваних деталей, проводилися нова вибiрка зразкiв i новi випробування. У зв'язку з цим належить вжити всiх необхiдних заходiв для вiдновлення вiдповiдностi виробництва.

     2.4. Компетентний орган, який надав офiцiйне затвердження за типом конструкцiї, може в будь-який час перевiрити вiдповiднiсть застосовуваних методiв контролю вiдносно кожної виробничої одиницi. Звичайна перiодичнiсть цих перевiрок має вiдповiдати заходам (якщо такi здiйснюються), передбаченим вiдповiдно до пункту 1.2 або 1.3 цього Додатка, i повинна забезпечувати, щоб вiдповiднi види контролю переглядались через перiод часу, що вiдповiдає атмосферi довiр'я, створенiй компетентним органом.

     2.4.1. При кожнiй перевiрцi iнспектору мають надаватись протоколи випробувань i виробничi журнали технiчного контролю.

     2.4.2. Якщо характер випробувань є адекватним, iнспектор може провести довiльну вибiрку зразкiв, перевiрка яких проводиться в лабораторiї виготовлювача (або технiчною службою, якщо це передбачено доданими до цiєї Угоди Правилами). Мiнiмальна кiлькiсть зразкiв може бути визначена на пiдставi результатiв, одержаних при перевiрцi самим виготовлювачем.

     2.4.3. Якщо рiвень контролю незадовiльний або з'являється необхiднiсть перевiрити правильнiсть випробувань, проведених вiдповiдно до пункту 2.4.2., iнспектор повинен вiдiбрати зразки, якi вiдсилаються технiчнiй службi, що проводить випробування, для офiцiйного затвердження за типом конструкцiї.

     2.4.4. Компетентний орган, що надає офiцiйне затвердження, може проводити будь-яку перевiрку або випробування, приписанi цим Додатком або застосовуваними Правилами, доданими до цiєї Угоди.

     2.4.5. У разi одержання незадовiльних результатiв у ходi однiєї з перевiрок компетентний орган, що надає офiцiйне затвердження, має забезпечити негайне вжиття всiх необхiдних заходiв для вiдтворення вiдповiдностi виробництва.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.