ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 21.02.12 N 16/2-16.2/366-ЕП

 

Начальнику Київської регiональної митницi, начальникам митниць


Щодо забезпечення здiйснення митними органами державного контролю за якiстю продукцiї, що iмпортується на митну територiю України

     На виконання п.4 рiшень колегiї Державної митної служби України вiд 26.01.12, введених в дiю наказом Держмитслужби вiд 31.01.12 N 63, та п.11 Плану заходiв Держмитслужби iз забезпечення здiйснення митними органами державного контролю за якiстю продукцiї, що iмпортується на митну територiю України, надаємо Перелiк товарiв, показники якостi яких впливають на класифiкацiю товарiв, що ввозяться на митну територiю України, та якi можуть бути встановленi шляхом перевiрки достовiрностi декларування та проведення лабораторних дослiджень.

     Направляється для врахування в роботi.

     Додаток: на 9 арк.

Директор Департаменту, член колегiї Держмитслужби А.Є.Гутник

 

Додаток

Перелiк товарiв, показники якостi яких впливають на класифiкацiю товарiв, що ввозяться на митну територiю України, та якi можуть бути встановленi шляхом перевiрки достовiрностi декларування та проведення лабораторних дослiджень

N п/п Код товару згiдно з УКТЗЕД Найменування товару Показники, що впливають на класифiкацiю товару Можливi шляхи недостовiрного декларування
1. 0207142000 Половини та четвертини тушок курей свiйських, мороженi, необваленi Стан продукту, вмiст солi та наявнiсть приправ У данiй товарнiй пiдкатегорiї можливе декларування товару товарної пiдкатегорiї 0210993900 згiдно з УКТЗЕД (ставка ввiзного мита 20 %).
2. 0806101000 Виноград свiжий столовий Стан продукту (свiжий, сушений чи заморожений) та його обробка У разi, якщо виноград консервований для тимчасового зберiгання (наприклад, дiоксидом сiрки або iншими речовинами) але за умови, що вiн непридатний для безпосереднього вживання, вiн класифiкується в товарнiй позицiї УКТЗЕД 0812 (ставка ввiзного мита 20 %). Виноград, приготовлений i консервований iншим способом, нiж зазначено у групi УКТЗЕД 08, класифiкується в товарнiй позицiї УКТЗЕД 2008 (ставка ввiзного мита 15 %).
3. 0801110000 Кокосова крихта Повний склад, технологiя виробництва При наявностi в технологiї виробництва кокосової крихти етапiв приготування або консервацiї продукту методами, не зазначеними в групах 07, 08 або 11, товар вiдноситься до товарної позицiї 2008
4. 1006400000 Рис битий Довжина дрiбних частин зерна вiдносно середньої довжини цiлого зерна, та їх вiдсоткове вiдношення. В данiй товарнiй пiдкатегорiї може бути задекларований рис товарних пiдпозицiй 100610, 100620, 100630 (бiльший рiвень митної вартостi).
5. 1211908500 Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо Повний якiсний та кiлькiсний склад, призначення В цiй товарнiй пiдкатегорiї можливе декларування сумiшей рослин (частин рослин тощо) товарної позицiї 2106 (ставка мита 0%, 8%) або рослин, якi використовуються в основному для харчових цiлей товарної пiдкатегорiї 1212997000 (ставка мита 15%)
6. 1509900000 Олiя оливкова, без змiни хiмiчного складу, крiм олiї оливкової першого (холодного) пресування Показники у вiдповiдностi з Додатковою примiткою 2 (В) до групи 15 В данiй пiдкатегорiї можуть бути задекларованi товари пiдпозицiї 150910, що вiдрiзняються вищими показниками якостi
7. 1704909900 Кондитерськi вироби з цукру без вмiсту какао Склад продукту У разi наявностi какао в кондитерських виробах, вони класифiкуються в 18 групi (ставки ввiзного мита 0 %, 5 %, 10 %, 15 %).
8. 180632 Шоколад i шоколаднi вироби з вмiстом какао, у виглядi блокiв, плиток чи батонiв масою до 2 кг, без начинки Форма та склад продукту В цю товарну пiдпозицiю можуть бути задекларованi шоколад i шоколаднi вироби з вмiстом какао у виглядi блокiв, плиток чи батонiв масою до 2 кг товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 1806310000, шоколад та шоколаднi вироби з вмiстом неїстiвних iгор або сувенiрiв товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 1806903910 (ставка ввiзного мита 10 %).
9. 1902301000 Вироби з тiста без дрiжджiв (макароннi вироби), без начинки, пiдданi тепловiй обробцi з наступним висушуванням Процес технологiчної обробки В дану товарну пiдкатегорiю можуть бути задекларованi вироби з тiста без дрiжджiв (макароннi вироби), без начинки, без вмiсту яєць, без вмiсту борошна або крупи з м'якої пшеницi, не пiдданi тепловiй обробцi або не приготовленi iншим способом, висушенi, товарної пiдкатегорiї 1902191000 згiдно з УКТЗЕД (ставка ввiзного мита 15 %). Крiм цього, можливе декларування даного товару в товарнiй пiдкатегорiї 1902199000 (ставка ввiзного мита 15 %).
10. 2007995710 Пюре з бананiв, рамбутану, тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв, без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг Число Брiкса, вмiст цукру, розрахований вiдповiдно до Додаткової примiтки 2 (а) до групи 20 УКТЗЕД, спосiб обробки У данiй товарнiй пiдкатегорiї може бути задекларовано пюре з тропiчних плодiв з вмiстом цукру 13 - 30 мас. % товарної пiдкатегорiї 2007995790 згiдно з УКТЗЕД та пюре з тропiчних плодiв з вмiстом цукру понад 30 мас. % товарної пiдкатегорiї 2007993900 згiдно з УКТЗЕД (ставка ввiзного мита 10 %), а також пюре, що не пройшло теплової обробки, з доданням цукру, товарної пiдкатегорiї 2008994900 (ставка мита 15%)
11. 2007999300 Пюре з тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, отримане шляхом теплової обробки Число Брiкса, вмiст цукру, розрахований вiдповiдно до Додаткової примiтки 2 (а) до групи 20 УКТЗЕД, спосiб обробки У данiй товарнiй пiдкатегорiї може бути задекларовано пюре з тропiчних плодiв з вмiстом цукру 13 - 30 мас. % товарної пiдкатегорiї 2007995790 згiдно з УКТЗЕД та пюре з тропiчних плодiв з вмiстом цукру понад 30 мас. % товарної пiдкатегорiї 2007993900 згiдно з УКТЗЕД (ставка ввiзного мита 10 %), а також пюре, що не пройшло теплової обробки, з доданням цукру, товарної пiдкатегорiї 2008994900 (ставка мита 15%)
12. 2101111110 Кава розчинна в первиннiй упаковцi, масою нетто понад 10 кг Вид обробки та склад товару У зазначенiй товарнiй пiдкатегорiї можливе декларування товару "екстракти, есенцiї та концентрати з вмiстом сухої речовини на основi кави менш як 90 % мас." товарної пiдкатегорiї 2101111900 згiдно з УКТЗЕД (ставка ввiзного мита 10 %).
13. 2106909890 Харчовi продукти, не включенi до iнших угруповань Вiдсотковий вмiст молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю, спецiй У зазначенiй товарнiй пiдкатегорiї можливе декларування товарiв пiдкатегорiй 2106909200 (ставка мита 8%) або 2103909000 (ставка мита 10%)
14. 2309105100 Корм для собак або котiв, розфасований для роздрiбної торгiвлi з вмiстом понад 30 мас. % крохмалю без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв Склад, призначення та фасування В залежностi вiд складу та пакування товар може класифiкуватись в межах товарної позицiї 2309 (ставки ввiзного мита 5 %, 10 %).
15. 2309909910 Попереднi сумiшi (премiкси) Якiсний та кiлькiсний компонентний склад За цим кодом можуть бути задекларованi продукти, що використовуються для годiвлi тварин товарних пiдкатегорiй 2309903100 - 2309907000, 2309909500, 2309909990 в залежностi вiд складу (ставка ввiзного мита 10 %).
16. 2401101000 Тютюн типу Вiрджинiя теплового сушiння з невiддiленою середньою жилкою Склад, ступiнь обробки, зовнiшнiй вигляд, походження товару У дану товарну пiдкатегорiю може бути задекларовано товар "тютюнова сировина типу Вiрджинiя теплового сушiння з частково вiддiленою середньою жилкою, для виробництва сигарет", код 2401201000 згiдно з УКТЗЕД (ставка ввiзного мита 1 %), крiм того, заявлення неточних вiдомостей про характеристики товару, або виробника товару також може впливати на рiвень митної вартостi.
17. 2520201000 Будiвельнi гiпсовi в'яжучi Кiлькiсний хiмiчний склад, наявнiсть домiшок, уповiльнювачiв, зв'язувальних речовин тощо. Пiд цим кодом можливе декларування товару штукатурка гiпсова будiвельна, код згiдно з УКТЗЕД 3214900090 (ставка мита 5 %).
18. 2922410000 Лiзин та його складнi ефiри; солi цих речовин; призначенi для використання в якостi кормових добавок Повний кiлькiсний та якiсний склад В залежностi вiд кiлькiсного вмiсту основного компоненту та вiдповiдностi вимогам Примiтки 1 до групи 29 можлива класифiкацiя даного продукту в товарнiй позицiї 2309 (ставка мита 10 %) як кормової добавки.
19. 2923100010 Хлорид холiну Повний кiлькiсний та якiсний склад В залежностi вiд кiлькiсного вмiсту основного компоненту та вiдповiдностi вимогам Примiтки 1 до групи 29 можлива класифiкацiя даного продукту в товарнiй позицiї 2309 (ставка мита 10 %) як кормової добавки.
20. 3003200000 Ветеринарнi препарати,що мiстять антибiотики, не в дозованому виглядi та не розфасованi для роздрiбної торгiвлi Склад, показання до застосування, спосiб застосування Пiд виглядом ветеринарних препаратiв можуть декларуватись кормовi добавки товарної позицiї 2309 (ставка мита 10%)
21. 3004 Вiтамiннi, мiнеральнi, вiтамiнно-мiнеральнi комплекси Кiлькiсний вмiст вiтамiнiв, мiнералiв у порiвняннi з рекомендовано середньодобовою нормою вживання (RDA) Такi товари можуть класифiкуватись за кодом 2106909200 (ставка мита 8%), як харчовий продукт, у разi встановлення факту неналежностi до лiкарських засобiв
22. 3006400000 Зубнi цементи та iншi стоматологiчнi матерiали для пломбування зубiв; цементи для реконструювання (вiдновлення) кiсток Повний якiсний та кiлькiсний склад товару, спосiб застосування В цiй товарнiй пiдкатегорiї можливе декларування товарiв, що класифiкуються в товарнiй позицiї 3004, та являють собою замiнники кiсткового трансплантанту, що в подальшому розсмоктуються
23. 3102309000 Нiтрат амонiю не у водному розчинi Хiмiчний склад, форма представлення товару до митного оформлення Товари цiєї товарної пiдкатегорiї можуть класифiкуватись за кодами УКТЗЕД 2834298000 (ставка ввiзного мита 2 %), 3105201000 (ставка ввiзного мита 5 %).
24. 3105201000 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю, iз вмiстом азоту бiльш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт Хiмiчний склад, форма представлення товару до митного оформлення Можлива класифiкацiя за кодом УКТЗЕД 3102309000 як нiтрат амонiю (ставка ввiзного мита 5 %).
25. 3214101090 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики Спосiб застосування, призначення, хiмiчний склад За цим кодом можуть декларуватися шпаклiвки товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 3214109090 (ставка ввiзного мита 6,5 %)
26. 3506910090 Багатокомпонентнi адгезиви (клеїльнi препарати) на основi полiмерiв товарних позицiй 3901-3913 або каучуку Склад, фасування В залежностi вiд складу та способу упаковки клею можлива класифiкацiя кожного компоненту клею в своїй товарнiй позицiї.
27. 3809910010
3809910090
Готовi препарати, якi використовують у текстильнiй промисловостi або аналогiчних виробництвах Склад, призначення В залежностi вiд складу та призначення можлива класифiкацiя товару в товарнiй позицiї 3402 (ставка мита 6,5%), як поверхнево-активного засобу, або в межах товарної позицiї 3809 (ставка мита 5%)
28. 3809920010 Рiдини кремнiєорганiчнi (силiконовi), якi використовують в паперовому або аналогiчних виробництвах Склад, призначення В залежностi вiд складу та призначення можлива класифiкацiя товару в товарнiй позицiї 3402 (ставка мита 6,5%), як поверхнево-активного засобу, або в межах товарної позицiї 3809 (ставка мита 5%), або в товарнiй позицiї 3910 як силiконiв в первинних формах (ставки мита 2%, 5%, 6,5%)
29. 3809930000 Готовi препарати, якi використовують у шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах Склад, призначення В залежностi вiд складу та призначення можлива класифiкацiя товару в товарнiй позицiї 3402 (ставка мита 6,5%), як поверхнево-активного засобу, або в межах товарної позицiї 3809 (ставка мита 5%)
30. 3816000000 Цементи вогнетривкi, розчини будiвельнi, бетони та аналогiчнi сумiшi, крiм продукцiї товарної позицiї 3801 Вогнетривкi характеристики товару, призначення, наявнiсть у сумiшi компонентiв, якi забезпечують вогнетривкiсть, наприклад, шамот, динас У товарнiй пiдкатегорiї УКТЗЕД 3816000000 можуть декларуватись цементи товарних пiдкатегорiй 2523100000, 2523210000, 2523290000, 2523901000, 2523908000 (ставка ввiзного мита 10 %).
31. 3822000000 Реагенти дiагностичнi Склад, принцип дiї Можливе декларування реагентiв товарної позицiї 3002, принцип дiї яких заснований на реакцiї "антиген-антитiло"
32. 3824909800 Сумiшi хiмiчних речовин Склад товару, його призначення В залежностi вiд складу та призначення можлива класифiкацiя товару в товарних позицiях 3402 (ставка мита 6,5%), 2106 (ставка мита 8%), в межах товарної позицiї 3824 (ставка мита 5 %)
33. 3907300000 Смоли епоксиднi в первинних формах Спосiб застосування, призначення, хiмiчний склад За цим кодом можуть декларуватися товари товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 3214900090 (ставка ввiзного мита - 5 %)
34. 3907602000 Полi(етилентерефталат), що має в'язкiсть 78 мл/г або вищу Хiмiчний склад В товарнiй пiдкатегорiї УКТЗЕД 3907602000 з метою ухиляння вiд сплати митних платежiв, можуть декларувати товари, що зазначенi за кодами УКТЗЕД 3907100000, 3907201100, 3907209100, 3907209900, 3907991100, 3907991990, 3907919000 i 3907999100 (ставка ввiзного мита 5 %)
35. 6309 Одяг та iншi вироби, що використовувались Помiтнi ознаки використання (носiння) предметiв одягу та додаткових речей до одягу, взуття i головних уборiв та способу пакування товару Пiд виглядом одягу та iнших виробiв, що використовувались можливе декларування нового одягу та взуття, а саме товарiв груп згiдно з УКТЗЕД 61 (одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi), 62 (одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi), 64 (взуття), 65 (головнi убори). Рiзниця у ставках ввiзного мита та рiвня митної вартостi.
36. 6402 Взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси Матерiал виготовлення (верх, низ взуття), призначення (спортивне, захисне), статево-вiкове призначення, вид, тип, розмiр У цiй товарнiй позицiї можуть декларуватись рiзнi види взуття з верхом з натуральної шкiри товарної позицiї УКТЗЕД 6403 в залежностi вiд типу та виду взуття (ставка мита 10 %)
37. 6404 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або композицiйної шкiри та з верхом з текстильних матерiалiв Матерiал виготовлення (верх, низ взуття), призначення (спортивне, захисне), статево-вiкове призначення, вид, тип, розмiр У цiй товарнiй позицiї можуть декларуватись рiзнi види взуття з верхом з натуральної шкiри товарної позицiї УКТЗЕД 6403 в залежностi вiд типу та виду взуття (ставка мита 10 %)
38. 6806100000 Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i аналогiчнi мiнеральнi вати (включаючи їх сумiшi) навалом, в листах або рулонах Хiмiчний склад товарiв, вмiст кремнезему (SiO2), оксидiв лужних металiв (K2O або Na2O), оксиду бору (B2O3). Пiд цим кодом можливе декларування виробiв зi скловолокон товарної позицiї УКТЗЕД 7019.
39. 7322190000 Радiатори та їх частини для центрального опалення з неелектричним нагрiвом, iз сталi Вид, матерiал виготовлення радiаторiв та їх частин. За цим кодом можуть декларуватися радiатори та їх частини для центрального опалення з, неелектричним нагрiвом, iз алюмiнiю, товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 7616991000 (ставка ввiзного мита 0 %).
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.