МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.02.2012 N 107


Про затвердження форм дозволу на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiката на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, та зразка заяви для їх отримання

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 червня 2012 р. за N 990/21302

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України
вiд 15 липня 2019 року N 256

     Вiдповiдно до Порядку видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2007 року N 953, наказую:

     1. Затвердити, що додаються:

     1.1. Форму дозволу на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення.

     1.2. Форму сертифiката на пересувнi виставки зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення.

     1.3. Зразок заяви для отримання дозволу на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення.

     2. Департаменту охорони природних ресурсiв та екомережi (Томахiн М. Л.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Вiльдмана I. Л.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

Мiнiстр М. В. Злочевський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної екологiчної iнспекцiї України П. Б. Жила
Голова Державного агентства рибного господарства України В. С. Дроник
Мiнiстр аграрної полiтики та продовольства України М. В. Присяжнюк
Перший заступник Мiнiстра фiнансiв України А. I. Мярковський
Т. в. о. Голови Державної митної служби України О. М. Дороховський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України
29.02.2012 N 107

Форма
дозволу на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення

CITES PERMIT / CERTIFICATE No. 00UA000000*

Зворотний бiк

КОДИ ДЛЯ ПУНКТУ 5A (CODES FOR BOX 5A)

T Комерцiйна мета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commercial
Z Для зоопарку Zoo
G Для ботанiчного саду Botanical garden
Q Для цирку чи пересувної виставки Circus or travelling exhibition
S Наукова Scientific
H Мисливський трофей Hunting trophy
P Для власного користування Personal
M Медична (у тому числi бiомедичне дослiдження) Medical (including biomedical research)
E Освiтня Educational
N Реiнтродукцiя (повторне переселення) або iнтродукцiя (переселення) у дику природу Reintroduction or introduction into the wild
B Розведення у неволi або штучне розмноження Breeding in captivity or artificial propagation
L Правозастосування / судочинство / юридична Law enforcement / judicial / forensic

КОДИ ДЛЯ ПУНКТУ 10 (CODES FOR BOX 10)

W Зразки вилученi з дикої природи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Specimens taken from the wild
R Зразки з ранчо: зразки тварин, вирощенi в контрольованих умовах i якi вилученi у виглядi яєць або молодих особин з дикої природи, де в iншому випадку вони мали б дуже малу ймовiрнiсть дожити до дорослого стану Ranched specimens: specimens of animals reared in a controlled environment, taken as eggs or juveniles from the wild, where they would otherwise have had a very low probability of surviving to adulthood
D Тварини з Додатка I, яких розведено в неволi з комерцiйною метою в установах, уключених до реєстру Секретарiату вiдповiдно до Резолюцiї Конф. 12.10 (Rev. CoP15), i рослини з Додатка I, яких штучно розмножено з комерцiйною метою, а також їх частини i продукти з них, що експортуються згiдно з положеннями пункту 4 статтi VII Конвенцiї Appendix I animals bred in captivity for commercial purposes in operations included in the Secretariat's Register, in accordance with Resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), and Appendix I plants artificially propagated for commercial purposes, as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 4, of the Convention.
A Рослини, якi штучно розмноженi згiдно з Резолюцiєю Конф. 11.11 (Rev. CoP15), а також їх частини та продукти з них, якi експортуються згiдно з положеннями пункту 5 статтi VII (зразки видiв, включених до Додатка I, якщо вони розмноженi штучно з некомерцiйною метою, i зразки видiв, включених до додаткiв II i III) Plants that are artificially propagated in accordance with Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP15), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5 (specimens of species included in Appendix I that have been propagated artificially for non-commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III)
C Тварини, якi розведенi в неволi згiдно з Резолюцiєю Конф. 10.16 (Rev.), а також їх частини та продукти з них, що експортуються згiдно з положеннями пункту 5 статтi VII Конвенцiї Animals bred in captivity in accordance with Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5, of the Convention
F Тварини, якi народженi в неволi (перше (F1) чи наступнi поколiння), але не вiдповiдають визначенню "розведенi в неволi", наведеному в Резолюцiї Конф. 10.16 (Rev.), а також їх частини i продукти з них Animals born in captivity (F1 or subsequent generations) that do not fulfill the definition of "bred in captivity" in Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof
U Походження зразка невiдоме (має бути пояснення) Source unknown (must be justified)
I Конфiскованi або вилученi зразки Confiscated or seized specimens
O Преконвенцiйнi зразки (можуть використовуватись разом з iншими кодами) Pre-Convention specimens (may be used with other source codes)
Копiя дозволу/сертифiката не може бути використана замiсть його оригiналу, за винятком випадкiв, указаних у ньому. Copy of permit / certificate can not be used in place of its original, except to the extent endorsed thereon.
Пiсля використання оригiнал дозволу/ сертифiката надсилається Адмiнiстративному органу з питань виконання вимог Конвенцiї тiєї країни, яка здiйснила iмпорт зразка (зразкiв). After use original of permit/certificate must be returned to a Management Authority of the importing country.
 
Директор Департаменту охорони природних ресурсiв та екомережi
М. Л. Томахiн
 
(Форма дозволу iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 15.07.2019р. N 256)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України
29.02.2012 N 107

Форма
сертифiката на пересувнi виставки зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення

  КОНВЕНЦIЯ ПРО МIЖНАРОДНУ ТОРГIВЛЮ ВИДАМИ ДИКОЇ ФАУНИ I ФЛОРИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПIД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA
СЕРТИФIКАТ НА ПЕРЕСУВНУ ВИСТАВКУ
TRAVELLING-EXIBITION CERTIFICATE
Оригiнал / Original
1. Сертифiкат N / Certificate No.

00UA000000

2. Дiйсний до / Valid until
3. Власник зразка(iв) (П. I. Б. або найменування, постiйна адреса i країна реєстрацiї) / Owner of specimen(s) (name, permanent address and country of registration)
 

 

 

_____________________________
(пiдпис власника / signature of owner)
4. Найменування, адреса та країна Адмiнiстративного органу, який видав документ / Name, address and country of issuing Management Authority
 
5. Особливi умови / Special conditions:
a) Дiйсний для багаторазових перемiщень через кордон. Оригiнал сертифiката на кордонi не вилучається i залишається власнику. a) Valid for multiple cross-border movements. Owner to retain original form.
b) Зразок(и), внесений(i) в цей сертифiкат, не може(уть) бути проданий(i) чи переданий(i) iншим шляхом у будь-якiй державi, крiм держави, де вистава базується i зареєстрована. Цей сертифiкат не можна передавати. Якщо зразок(и) гине(уть), украдений(i), зруйнований(i), загублений(i), проданий(i) або переданий(i) iншим шляхом, власник має невiдкладно повернути цей сертифiкат Адмiнiстративному органу, який його видав. b) The specimen(s) covered by this certificate may not be sold or otherwise transferred in any State other than the State in which the exhibition is based and registered. This certificate is non-transferable. If the specimen(s) dies/die, is/are stolen, destroyed, lost, sold or otherwise transferred, this certificate must be immediately returned by the owner to the issuing Management Authority.
c) Цей сертифiкат недiйсний без листка-продовження, який додається. c) This certificate is not valid unless accompanied by a continuation sheet.
Для живих тварин цей дозвiл чи сертифiкат дiйсний, коли умови транспортування вiдповiдають вимогам Iнструкцiї МАПТ (Мiжнародної асоцiацiї повiтряного транспорту) щодо перевезення живих тварин, а живих рослин - Iнструкцiї МАПТ щодо швидкопсувного вантажу If for live animals, this certificate is valid only if the transport conditions comply with the IATA Live Animals Regulations; if for live plants, with the IATA Perishable Cargo Regulations
6. Країна iмпорту / Country of import
  
Рiзна / Various
 
7. Мета операцiї / Purpose of the transaction
  
Q
 
8. Наукова назва (рiд та вид) i звичайна назва виду / Scientific name (genus and species) and common name of species
9. Опис зразкiв, включаючи iдентифiкацiйнi позначки або номери, вiк, стать / Description of specimen(s), including identifying marks or numbers, age, sex

 

10. Кiлькiсть / Quantity

 

11. N додатка та джерело походження / Appendix No. and source

 

12. Країна походження / Country of origin
13. N дозволу та дата / Permit No. and date
14. Реєстрацiйний номер вистави / Exhibition registration number
15. Дата придбання, якщо зразок преконвенцiйний / Date of acquisition, if pre-Convention

 

16. Цей сертифiкат надано / This certificate is issued by:

 

__________________________
(мiсце / place)
__________________
(дата / date)
__________________________________
(пiдпис та печатка / signature and official seal)
17. Додатковi умови / Additional conditions

 

18. Пiдтвердження митницi (див. аркуш-продовження) / Customs endorsement (see Continuation sheet)

 

СЕРТИФIКАТ НА ПЕРЕСУВНУ ВИСТАВКУ / TRAVELLING EXHIBITION CERTIFICATE No. 00UA000000

Зворотний бiк

КОДИ ДЛЯ ПУНКТУ 11 (CODES FOR BOX 11)

W Зразки вилученi з дикої природи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Specimens taken from the wild
R Зразки з ранчо: зразки тварин, вирощенi в контрольованих умовах i якi вилученi у виглядi яєць або молодих особин з дикої природи, де в iншому випадку вони мали б дуже малу ймовiрнiсть дожити до дорослого стану Ranched specimens: specimens of animals reared in a controlled environment, taken as eggs or juveniles from the wild, where they would otherwise have had a very low probability of surviving to adulthood
A Рослини, якi штучно розмноженi згiдно з Резолюцiєю Конф. 11.11 (Rev. CoP15), а також їх частини та продукти з них, якi експортуються згiдно з положеннями пункту 5 статтi VII Конвенцiї (зразки видiв, уключених до Додатка I, якщо вони розмноженi штучно з некомерцiйною метою, i зразки видiв, уключених до додаткiв II i III) Plants that are artificially propagated in accordance with Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP15), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5, of the Convention (specimens of species included in Appendix I that have been propagated artificially for non-commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III)
C Тварини, якi розведенi у неволi згiдно з Резолюцiєю Конф. 10.16 (Rev.), а також їх частини та продукти з них, що експортуються згiдно з положеннями пункту 5 статтi VII Конвенцiї Animals bred in captivity in accordance with Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5, of the Convention
F Тварини, якi народженi в неволi (перше (F1) чи наступнi поколiння), але не вiдповiдають визначенню "розведенi у неволi", наведеному в Резолюцiї Конф. 10.16 (Rev.), а також їх частини i продукти з них Animals born in captivity (F1 or subsequent generations) that do not fulfill the definition of "bred in captivity" in Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof
U Походження зразка невiдоме (має бути пояснення) Source unknown (must be justified)
O Преконвенцiйнi зразки (може використовуватись разом з iншим кодом) Pre-Convention specimens (may be used in conjunction with any other code)
Пiсля закiнчення термiну дiї сертифiкат пiдлягає поверненню Адмiнiстративному органу з питань виконання вимог Конвенцiї, який його видав. After use this certificate must be returned to the issuing Management Authority.

 

  КОНВЕНЦIЯ ПРО МIЖНАРОДНУ ТОРГIВЛЮ ВИДАМИ ДИКОЇ ФАУНИ I ФЛОРИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПIД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA
СЕРТИФIКАТ НА ПЕРЕСУВНУ ВИСТАВКУ
TRAVELLING-EXIBITION CERTIFICATE
АРКУШ-ПРОДОВЖЕННЯ / CONTINUATION SHEET
Сторiнка / Page ___ з / of ____
1. N оригiналу сертифiката / Original certificate No.
00UA000000
4. Найменування, адреса та країна Адмiнiстративного органу / Name, address, national seal/stamp and country of Management Authority
 
16. Цей сертифiкат надано / This certificate issued by:

 

____________________
(мiсце / place)
____________________
(дата / date)
__________________________________
(пiдпис i печатка / signature and official seal)
 

___________
(пункт контролю / port of control)

 

__________
(дата / date)

 

__________
(пiдпис / signature)

 

___________
(печатка / official stamp)

 

___________
(пункт контролю / port of control)

 

__________
(дата / date)

 

__________
(пiдпис / signature)

 

___________
(печатка / official stamp)

 

___________
(пункт контролю / port of control)

 

__________
(дата / date)

 

__________
(пiдпис / signature)

 

___________
(печатка / official stamp)

 

___________
(пункт контролю / port of control)

 

__________
(дата / date)

 

__________
(пiдпис / signature)

 

___________
(печатка / official stamp)

 

___________
(пункт контролю / port of control)

 

__________
(дата / date)

 

__________
(пiдпис / signature)

 

___________
(печатка / official stamp)

 

___________
(пункт контролю / port of control)

 

__________
(дата / date)

 

__________
(пiдпис / signature)

 

___________
(печатка / official stamp)

 

___________
(пункт контролю / port of control)

 

__________
(дата / date)

 

__________
(пiдпис / signature)

 

___________
(печатка / official stamp)

 

___________
(пункт контролю / port of control)

 

__________
(дата / date)

 

__________
(пiдпис / signature)

 

___________
(печатка / official stamp)

 

___________
(пункт контролю / port of control)

 

__________
(дата / date)

 

__________
(пiдпис / signature)

 

___________
(печатка / official stamp)

 

___________
(пункт контролю / port of control)

 

__________
(дата / date)

 

__________
(пiдпис / signature)

 

___________
(печатка / official stamp)

 
Директор Департаменту охорони природних ресурсiв та екомережi
М. Л. Томахiн
 
(Форма сертифiката iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 15.07.2019р. N 256)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України
29.02.2012 N 107

Зразок
заяви для отримання дозволу на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення

Кому  
(найменування та адреса Адмiнiстративного органу CITES України)
Вiд  
(найменування/П. I. Б., мiсцезнаходження (мiсце проживання), телефон, факс заявника)

ЗАЯВА
для отримання дозволу на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення

Експортер (найменування/П. I. Б., мiсцезнаходження / мiсце постiйного проживання, телефон, факс)
 
(українською та англiйською або французькою чи iспанською мовами)
Iмпортер (найменування/П. I. Б., мiсцезнаходження/ мiсце постiйного проживання, телефон, факс)
 
(українською та англiйською або французькою чи iспанською мовами)
Мета експорту, iмпорту, реекспорту чи iнтродукцiї з моря згiдно з кодами: T - комерцiйна, Z - для зоопарку, G - для ботанiчного саду, Q - для цирку та пересувної виставки, S - наукова, H - мисливськi трофеї, P - для власного користування, M - медична (у тому числi бiомедичне дослiдження), E - освiтня, N - реiнтродукцiя (повторне переселення) або iнтродукцiя (переселення) у дику природу, B - розведення у неволi або штучне розмноження, L - правозастосування/судочинство/юридична
 
Назва виду i роду тварини або рослини, до якого належить зразок,
 
(латинською та українською мовами)
Опис зразка (живi тварини iз зазначенням статi, вiку, номера мiтки (у разi наявностi) або рослини, шкури, опудала, тушки, черепи, роги, iкла, iкра тварин, у тому числi осетрових видiв риб, насiння, коренi, бульби, цибулини, iншi частини, а також вироби з тварин чи рослин) iз зазначенням його кiлькостi або ваги
 
 
Походження зразка (вилучення з природного середовища, народження в неволi (перше чи наступнi поколiння) або розведення чи вирощування в штучних умовах, iмпорт з iншої країни, iнтродукцiя з моря тощо)
 
 
Спосiб набуття зразка у власнiсть або володiння та користування  
 
Строк здiйснення iмпорту, експорту, реекспорту чи iнтродукцiї з моря зразка
 
До заяви додаються документи, що засвiдчують походження зразка та законнiсть набуття зразка у власнiсть або володiння та користування,
 
(перелiк документiв)
 
"___" ____________ 20__ року ________________________
(пiдпис заявника)
 
Директор Департаменту охорони природних ресурсiв та екомережi
М. Л. Томахiн
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.