Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3824Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:
-[38249]iншi:
--3824 99iншi:
---[3824994]iншi:
----[3824997]iншi:

- - - - - 3824 99 75 00пластини з нiобату лiтiю нелегованi
- - - - - 3824 99 80 00сумiш амiнiв, одержана з димеризованих жирних кислот, середня молекулярна маса яких 520 або бiльше, але не бiльш як 550
- - - - - 3824 99 85 003-(1-етил-1-метилпропiл) iзоксазол-5-iламiн у виглядi розчину в толуолi
- - - - - 3824 99 86 00сумiшi, якi в основному складаються з диметилметилфосфонату, оксирану та пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору (V), фосфорний ангiдрид)
- - - - - [3824 99 9]хiмiчнi продукти або препарати, якi складаються переважно iз органiчних сполук, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi:
- - - - - 3824 99 96iншi:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.