Купля-продажа

КУПIВЛЯ-ПРОДАЖ

     Купiвля-продаж передбачає продаж експортером товарiв iноземному партнеру на пiдставi договору (контракту) купiвлi-продажу. При цьому продавець зобов'язаний поставити товар, надати документи, що стосуються товару, та передати право власностi на товар у вiдповiдностi до умов зовнiшньоекономiчного договору, а покупець - оплатити вартiсть товару та прийняти його поставку вiдповiдно до вимог зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Продаж товарiв може здiйснюватись як безпосередньо iмпортеру продавцем, так i через посередникiв (див. роздiл ПОСЕРЕДНИЦЬКI УГОДИ). При складаннi i реалiзацiї договорiв (контрактiв) купiвлi-продажу товарiв необхiдно враховувати вимоги Положення про заходи захисту та визначення порядку здiйснення окремих операцiй в iноземнiй валютi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.01.2019 N 5, яким визначено заходи захисту, запровадженi Нацiональним банком України, порядок їх застосування (порядок здiйснення валютних операцiй в умовах запроваджених цим Положенням заходiв захисту), а також порядок здiйснення окремих операцiй в iноземнiй валютi. Постановою встановлено, що граничнi строки розрахункiв за операцiями з експорту та iмпорту товарiв становлять 365 календарних днiв.

     Також при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi слiд враховувати вимоги Закону України вiд 21.06.2018 № 2473-VIII "Про валюту i валютнi операцiї", яким визначено правовi засади здiйснення валютних операцiй, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов'язки суб'єктiв валютних операцiй i уповноважених установ та встановлено вiдповiдальнiсть за порушення ними валютного законодавства. Законом визначено, що граничнi строки розрахункiв, встановленi Нацiональним банком України, можуть бути подовженi Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi шляхом видачi висновку. Порушення резидентами вказаного в постановi строку розрахункiв тягне за собою стягування пенi за кожний день прострочення в розмiрi 0,3 % суми неодержаних резидентом України грошових коштiв за договором, але не бiльше неодержаної суми (вартостi недопоставленого товару).

     При укладаннi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), щоб уникнути рiзне тлумачення контрагентами своїх обов'язкiв за ними, застосовуються "Мiжнароднi правила iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв" (див. "УМОВИ ПОСТАВКИ (IНКОТЕРМС)").

     З втратою чинностi Указу Президента України вiд 04.10.1994 № 567/944 "Про застосування Мiжнародних правил iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв" питання про те, яка редакцiя правил буде застосовуватися у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) залишено на розсуд українського пiдприємства та його закордонного контрагента. Важливо тiльки чiтко вказати в текстi договору в розумiннi якої редакцiї ви з вашим партнером вжили той чи iнший термiн Iнкотермс (див. лист Мiнiстерства економiки України вiд 10.06.2011 № 4201-24/939).

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-6221 від 23.06.1998
Щодо постанови КМУ вiд 3.03.98 N 267 та наказу МЗЕЗторгу вiд 27.03.98 N 166
Наказ МЗЕЗторгу № 75 від 05.10.1995
Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів(контрактів)
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-2965-ЕП від 04.12.1998
Рекомендацiї до укладання договорiв купiвлi-продажу
Постанова КМУ № 1930 від 07.12.1998
Про затвердження переліку товарів, за якими звернення про обгрунтованість перевищення термінів розрахунків залишаються без розгляду
Постанова КМУ № 1968 від 12.12.1998
Про посилення контролю за проведенням розрахункiв резидентiв i нерезидентiв за зовнiшньоекономiчними операцiями
Лист ДМКУ № 11/3-3608 від 19.10.1994
Указ ПУ № 595/99 від 01.06.1999
Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг для державних потреб
Наказ № 29 від 19.08.1998
Про затвердження Положення про порядок надання ДАК "Лiки України" погодження на закупiвлю та реалiзацiю на внутрiшньому ринку наркотичних,психотропних лiк. засобiв
Лист НБУ № 13-211/1447 від 26.05.1999
Щодо надання iнформацiї за формою N 531
Лист НБУ № 13-111/1001 від 03.06.1999
Про постанову Правлiння НБУ вiд 24.03.99 N 136
Закон України ВР № 185/94-ВР від 23.09.1994
Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi
Лист ДПАУ № 96/2/16-1310 від 02.04.1999
Об обложении НДС товаров,импорт(экспорт) которых осуществляется без пересечения таможенных границ Украины
Постанова КМУ № 1928 від 19.10.1999
Про активiзацiю дiяльностi бiржового ринку продукцiї агропромислового комплексу та необхiдних для його потреб матерiально-технiчних ресурсiв
Постанова НБУ № 456 від 15.09.1999
Про внесення змiн i доповнень до нормативно-правових актiв Нацiонального банку України
Постанова НБУ № 604 від 22.12.1999
Про внесення змiн до постанови Правлiння НБУ вiд 04.09.98 N 349
Постанова НБУ № 349 від 04.09.1998
Про введення обов'язкового продажу надходжень в iноземнiй валютi на користь резидентiв - юридичних осiб
Лист НБУ № 13-126/60-316 від 18.01.2000
Розпорядження ПУ № 90/2000-рп від 21.02.2000
Про впорядкування контролю за зовнішньоекономічною діяльністю резидентів України
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/13-1540-ЕП від 28.04.2000
Лист НБУ № 28-109/1180-213-1 від 04.04.2000
Лист НБУ № 28-111/1556-2881 від 05.05.2000
Роз'яснення деяких норм Інструкції НБУ затвердженої постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.99 та форми N 531
Міждержавна угода від 14.06.1974
Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів
Міждержавна угода від 15.06.1955
Конвенція про право, що може бути застосоване до міжнародної купівлі-продажу товарів
Міждержавна угода від 22.12.1986
Конвенція про право, що може бути застосоване до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів
Інше від 19.07.2000
Указ ВР № 7978-XI від 23.08.1989
Про приєднання Української Радянської Соцiалiстичної Республiки до Конвенцiї ООН про договори мiжнародної купiвлi-продажу товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-3197-ЕП від 31.08.2000
Про доведення наказів Міністерства аграрної політики України від 11.08.2000 N 139 та від 27.08.2000 N 160
Наказ Мінагрополітики № 139 від 11.08.2000
Про затвердження Порядку вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 2000 р. N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна"
Наказ Мінагрополітики № 32 від 20.02.2001
Про внесення змiн i доповнень до наказу Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 11 серпня 2000 р. N 139
Лист МЗС № 21/19-612-267 від 21.02.2001
Лист ДМКУ № 05/3295 від 26.10.1995
Лист МЗС № 72/36-612/6-2968 від 16.12.2002
Лист ДПАУ № 3750/6/15-1316 від 17.04.2003
Постанова НБУ № 475 від 03.11.2003
Про внесення змiни до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.09.98 N 349
Лист МЗС № 72/17-612-4085 від 27.10.2003
Щодо держав - учасниць Конвенцiї про позовну давнiсть у мiжнароднiй купiвлi-продажу товарiв вiд 14 червня 1974 року
Міждержавна угода від 11.04.1980
Конвенцiя Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про договори мiжнародної купiвлi-продажу товарiв
Лист ВР № 06-10/10-641 від 24.05.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/12606-ЕП від 19.10.2004
Міждержавна угода від 11.04.1980
Протокол про змiни до Конвенцiї про позовну давнiсть у мiжнароднiй купiвлi-продажу товарiв
Лист Мінагрополітики № 37-19-2-9/1166 від 31.01.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-936-ЕП від 18.02.2005
Щодо листа Мiнiстерства аграрної полiтики України
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/3-43/3085-ЕП від 28.03.2005
Про встановлення iндикаторiв ризику при проведеннi монiторингу експортних операцiй
Постанова КМУ № 1079 від 31.10.2012
Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-16.3/2627-ЕП від 04.12.2012
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.10.2012 N 1079
Лист Мінюсту № 22533/К-14013/8 від 15.06.2017
[Щодо спiввiдношення застосування термiнiв позовної давностi, визначених Цивiльним кодексом України та Конвенцiєю ООН про позовну давнiсть у мiжнароднiй купiвлi-продажу товарiв 1974 року]

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.