Таможенный брокер, ТЛС

МИТНИЙ БРОКЕР, МИТНИЙ СКЛАД

     Митний брокер - це пiдприємство, що надає послуги з декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi перемiщуються через митний кордон України (див. статтю 416 Митного кодексу України).
     З метою провадження митної брокерської дiяльностi пiдприємства повиннi отримати Дозвiл, що надається Державною фiскальною службою України (ДФС) та Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби України (Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби) вiдповiдно до поданої заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської дiяльностi. Пiдприємство, якому надано Дозвiл, включається до реєстру митних брокерiв. Протягом трьох робочих днiв з дня прийняття рiшення про надання Дозволу Витяг з реєстру митних брокерiв надається пiдприємству. Порядок подання та розгляду заяв i надання дозволу на провадження митної брокерської дiяльностi та контролю за нею затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 04.08.2015 N 693.
     Вiдповiдно до статтi 417 Митного кодексу України взаємовiдносини митного брокера з особою, яку вiн представляє, визначаються вiдповiдним договором.
     Митний брокер провадить митну брокерську дiяльнiсть у будь-якому органi доходiв i зборiв України. За вчинення правопорушень, пов'язаних з провадженням митної брокерської дiяльностi, митний брокер несе вiдповiдальнiсть, встановлену Митним кодексом України та iншими законами України.
     Агент з митного оформлення має право виконувати свої функцiї з пред'явлення органу доходiв i зборiв товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, а також документiв, потрiбних для їх митного контролю та митного оформлення, у будь-якому органi доходiв i зборiв України (див. статтю 418 Митного кодексу України).
     Агент з митного оформлення - це фiзична особа - резидент, що перебуває в трудових вiдносинах з митним брокером i безпосередньо виконує в iнтересах особи, яку представляє митний брокер, дiї, пов'язанi з пред'явленням органу доходiв i зборiв товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, а також документiв, потрiбних для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення.

     Митний склад - це вiдповiдним чином облаштованi складське примiщення, резервуар, холодильна чи морозильна камера, критий чи вiдкритий майданчик, призначенi для зберiгання товарiв пiд митним контролем (див. статтю 424 Митного кодексу України).
     Митний склад може бути закритого або вiдкритого типу.
     Згiдно зi статтею 404 Митного кодексу України до видiв дiяльностi, контроль за провадженням яких здiйснюється органами доходiв i зборiв, належить, зокрема, вiдкриття та експлуатацiя митного складу.
     Дозволи на вiдкриття та експлуатацiю митних складiв надаються митницями, в зонах дiяльностi яких розташованi вiдповiднi територiї, примiщення, резервуари, холодильнi чи морозильнi камери, критi чи вiдкритi майданчики, якi можуть використовуватися при провадженнi цього виду дiяльностi, в порядку, визначеному Митним кодексом України, з обов'язковим подальшим повiдомленням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику (див. статтю 406 Митного кодексу України).
     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, веде реєстр пiдприємств, якi вiдкривають та експлуатують митнi склади, та забезпечує його оприлюднення (див. статтю 415 Митного кодексу України). Витяг з вiдповiдного реєстру видається пiдприємству протягом трьох робочих днiв з дня прийняття рiшення про надання дозволу (див. статтю 409 Митного кодексу України). Дозволи на вiдкриття та експлуатацiю митних складiв надаються та переоформлюються безоплатно (див. статтю 414 Митного кодексу України).
     Вiдповiдно до статтi 411 Митного кодексу України дозволи на вiдкриття та експлуатацiю митних складiв дiють безстроково. Дозволи можуть бути анульованi або їх дiя може зупинятися на строк до 30 днiв органами, уповноваженими надавати цi дозволи (див. статтю 412 Митного кодексу України).

     На митному складi можуть розмiщуватися товари (стаття 426 Митного кодексу України):
     1) помiщенi у митний режим митного складу (у тому числi консолiдованi вантажi);
     2) помiщенi у митнi режими транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митнiй територiї, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї (без змiни цих митних режимiв на митний режим митного складу);
     3) призначенi для тимчасового зберiгання пiд митним контролем (на умовах, встановлених Митним кодексом України для складiв тимчасового зберiгання).

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-2118 від 07.03.1997
Щодо ставок митних зборiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 462 від 30.09.1997
Про внесення до Загальноукраїнського класифiкатора митних лiцензiйних складiв та видачу лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiю митного лiцензiйного складу
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1624-ЕП від 22.07.1998
Про вiдновлення прийому документiв та видачу свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1818-ЕП від 11.08.1998
Щодо декларування товарiв за договорами комiсiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-2548-ЕП від 27.10.1998
Щодо подвiйної акредитацiї суб'єктiв ЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1025-ЕП від 07.04.1999
Про здiйснення декларування фiлiями i представництвами пiдприємств, що отримали свiдоцтво про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 340 від 22.07.1997
Положення про дiяльнiсть пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-4218 від 16.04.1999
Щодо постановки на облiк у митних органах постiйних представництв нерезидентiв
Доручення КРМ № 62 від 15.05.1999
Про введення в дiю "Технологiчної схеми митного оформлення ПП (попереднього повiдомлення) у КРМ"
Наказ КРМ № 80 від 12.02.1999
Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв,що надiйшли авiацiйним транспортом в ДМА "Бориспiль" на адресу пiдприємств, якi знаходяться в зонi дiяльностi КРМ
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1793-ЕП від 15.06.1999
Про виконання Закону України "Про гербовий збiр"
Закон України ВР № 977-XIV від 15.07.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України з метою стимулювання iнвестицiйної дiяльностi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 701 від 17.08.2007
Про видачу та скасування лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 714 від 28.08.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 742 від 07.09.2007
Про видачу та скасування лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 752 від 13.09.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 810 від 28.09.2007
Про видачу та анулювання лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 830 від 08.10.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 831 від 08.10.2007
Про видачу та скасування лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 854 від 12.10.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 861 від 15.10.2007
Про видачу лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 876 від 19.10.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДнРМ № 300 від 25.05.2004
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Днiпровської регiональної митницi вiд 15.03.2001 N 79
Наказ Одеської митниці № 247 від 28.07.2005
Порядок здiйснення контролю за дiяльнiстю пiдприємств, що надають посередницькi послуги в галузi митної справи в зонi дiяльностi Одеської митницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 150 від 22.02.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 158 від 24.02.2007
Про видачу лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 173 від 28.02.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 184 від 05.03.2007
Про видачу та скасування лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 221 від 16.03.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ № 513 від 11.12.2006
Про створення та затвердження меж постiйної зони митного контролю на митному лiцензiйному складi вiдкритого типу ТОВ "ЕКСПО-ТЕХНА"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 257 від 27.03.2007
Про видачу та скасування лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 279 від 02.04.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 329 від 19.04.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 331 від 19.04.2007
Про видачу та скасування лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 367 від 27.04.2007
Про видачу та скасування лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 374 від 04.05.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 414 від 18.05.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом та про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби України вiд 29.12.06 N 1170
Наказ ДМСУ (до 2012) № 388 від 10.05.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 440 від 30.05.2007
Про видачу та скасування лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 441 від 30.05.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 472 від 08.06.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 527 від 22.06.2007
Про видачу та скасування лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 549 від 03.07.2007
Про видачу та скасування лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 558 від 06.07.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 580 від 12.07.2007
Про видачу та скасування лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 630 від 25.07.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 660 від 03.08.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 661 від 03.08.2007
Про видачу та скасування лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 675 від 09.08.2007
Про видачу свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 688 від 15.08.2007
Про видачу та скасування свiдоцтв про визнання пiдприємства декларантом

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.