Порядок заполнения

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ

     В залежностi вiд особливостей перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України (перемiщення товарiв, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб та якi можуть впливати на фактурну вартiсть, у тому числi якщо цiна товару визначається за формулою, перемiщення товарiв, точнi вiдомостi про код згiдно з УКТЗЕД яких можуть бути встановленi пiсля проведення їх дослiдження, отримання додаткової iнформацiї тощо) обирається той чи iнший тип митної декларацiї.

     Особливостi заповнення митної декларацiї залежать вiд митного режиму, в який помiщуються товари, та типу митної декларацiї. Значна частина текстової iнформацiї, що мiститься в декларацiї, доповнюється або дублюється цифровими кодами з рiзних класифiкаторiв, що дозволяє виконувати подальшу автоматизовану обробку баз даних митних декларацiй. Вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011.

     Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651.

     Програма "QD Professional" в повному об'ємi враховує нормативно-правову базу України в частинi заповнення митних декларацiй, їх друку в бланки встановленої форми, а також дозволяє формувати електроннi копiї митних декларацiй, необхiднi для декларування товарiв митним органам.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-8166 від 31.07.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-12040 від 17.12.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-90 від 09.01.1997
Щодо основи для нарахування ПДВ в разi встановлення мiнiмальної митної вартостi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-11558 від 04.12.1997
Лист ДМКУ № 11/1-2199 від 23.05.1995
Щодо роз'яснень порядку митного оформлення за попереднiми, загальними ВМД та по супровiдним документам
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2466 від 20.03.1997
Стосовно митного оформлення гуманiтарної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-3653 від 22.04.1997
Стосовно опису товарiв у 31 графi ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 68 від 14.02.1997
Про затвердження Iнструкцiї щодо порядку справляння ПДВ та акцизного збору у разi ввезення товарiв в Україну
Наказ ДМСУ (до 2012) № 210 від 16.05.1997
Про перехiд Державної митної служби України на новi коди митних установ
Наказ ДМСУ (до 2012) № 113 від 19.03.1997
Про затвердження Iнструкцiї про органiзацiю митних органiв з незалежними фiнансовими посередниками при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй
Наказ ДМСУ (до 2012) № 189 від 25.04.1997
Про порядок перемiщення через митний кордон України та облiку товарiв,що поставляються згiдно з мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 150 від 04.04.1997
Про затвердження Положення про порядок перемiщення товарiв та iнших предметiв мiж митницями на територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-7322 від 01.08.1997
Щодо вимог до заповнення графи 41 ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 344 від 23.07.1997
Про затвердження Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита
Наказ ДМСУ (до 2012) № 595 від 27.11.1997
Про затвердження Порядку контролю митними органами за справлянням та перерахуванням ПДВ до бюджету
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10898 від 17.11.1997
Наказ ДМСУ (до 2012) № 307 від 09.07.1997
Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-12175 від 22.12.1997
Про заповнення вартiсних граф ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-12149 від 20.12.1997
Щодо використання бланкiв старого зразка
Наказ ДМСУ (до 2012) № 380 від 30.06.1998
Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-315 від 13.01.1998
Наказ ДМСУ (до 2012) № 40 від 30.01.1998
Про введення нових класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг та звiльнень
Наказ ДМСУ (до 2012) № 462 від 31.07.1998
Про скасування деяких наказiв Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1765 від 21.02.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-2179 від 05.03.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2480 від 13.03.1998
Щодо умовного нарахування митних платежiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-569 від 25.03.1998
Щодо заповнення графи В
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-768 від 16.04.1998
Стосовно заповнення графи 22 вантажної митної декларацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 267 від 04.05.1998
Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5670 від 05.06.1998
Щодо заповнення окремих граф ВМД, стосовно внесення iндивiдуального податкового номеру
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2220-ЕП від 22.09.1998
Щодо митного оформлення партiї автомобiлiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 415 від 09.09.1997
Щодо Положення про вантажну митну декларацiю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9729 від 14.10.1997
Щодо порядку заповнення ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2255-ЕП від 28.09.1998
Стосовно митного оформлення товарiв за контрактами, якi пiдлягають реєстрацiї в МЗЕЗiТ
Наказ ДМКУ № 342/82/244/154-Б від 25.07.1996
Про затвердження інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8931 від 20.08.1998
Щодо митного оформлення нафтопродуктiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2816-ЕП від 19.11.1998
Щодо митного оформлення вивезення непереробленої давальницької сировини
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2954-ЕП від 03.12.1998
Щодо порядку заповнення графи 47 ВМД при митному оформленнi окремих видiв вантажiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3015-ЕП від 09.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3073-ЕП від 17.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3216-ЕП від 31.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-174-ЕП від 21.01.1999
Щодо заповнення вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-191-ЕП від 25.01.1999
Щодо порядку декларування товарiв,якi пiдлягають експортному контролю i експортуються пiдприємствами-спецекспортерами
Лист НБУ № 13-210/376-1074 від 05.02.1999
Лист ДМКУ № У-01/16 від 03.09.1992
Про порядок митного оформлення транспортних засобiв суб'єктiв господарської дiяльностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1900-ЕП від 19.08.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2223 від 01.03.1999
Щодо зазначення податкового номеру за контрактом про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть
Наказ ДМСУ (до 2012) № 171 від 19.03.1999
Щодо введення бланкiв вантажних митних декларацiй форм МД-2 i МД-З нового зразка
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-993-ЕП від 05.04.1999
Щодо вiдмiни деяких листiв Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1284-ЕП від 30.04.1999

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.