МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

20.09.2012 N 1011


Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 11 жовтня 2012 року N 1082,
вiд 24 жовтня 2012 року N 1122,
наказами Державної митної служби України
вiд 5 листопада 2012 року N 607,
вiд 5 листопада 2012 року N 608,
вiд 6 листопада 2012 року N 623,
наказами Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 30 листопада 2012 року N 1258,
вiд 17 сiчня 2013 року N 15,
вiд 28 листопада 2013 року N 979,
вiд 17 лютого 2015 року N 152,
вiд 17 лютого 2015 року N 153,
вiд 21 грудня 2015 року N 1156,
вiд 21 березня 2016 року N 378,
вiд 8 листопада 2016 року N 933,
вiд 28 грудня 2016 року N 1193,
вiд 18 травня 2017 року N 511,
вiд 20 грудня 2017 року N 1062,
вiд 1 лютого 2018 року N 78,
вiд 1 червня 2018 року N 541,
вiд 20 вересня 2018 року N 772,
вiд 21 вересня 2018 року N 782,
вiд 24 жовтня 2018 року N 850,
вiд 21 грудня 2018 року N 1075,
вiд 11 сiчня 2019 року N 6,
вiд 22 лютого 2019 року N 81,
вiд 19 квiтня 2019 року N 162,
вiд 22 липня 2019 року N 313,
вiд 5 вересня 2019 року N 366,
вiд 14 сiчня 2020 року N 8,
вiд 14 сiчня 2020 року N 9,
вiд 20 лютого 2020 року N 85,
вiд 13 квiтня 2020 року N 153,
вiд 12 травня 2020 року N 204,
вiд 22 травня 2020 року N 234,
вiд 22 липня 2020 року N 447,
вiд 27 жовтня 2020 року N 642,
вiд 5 листопада 2020 року N 671,
вiд 22 грудня 2020 року N 797,
вiд 30 грудня 2020 року N 832,
вiд 16 лютого 2021 року N 104

(Код пiльги в обкладеннi товарiв ввiзним митом "203", передбачений Класифiкатором звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженим цим наказом, не застосовується з 1 липня 2020 року згiдно з листом Державної митної служби України вiд 1 липня 2020 року N 16-01-02/570)

     Вiдповiдно до статтi 454 Митного кодексу України та пункту 5 Порядку ведення вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 травня 2012 року N 623, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 червня 2012 року за N 989/21300, наказую:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     класифiкатор типiв декларацiй;

     класифiкатор митних режимiв;

     класифiкатор особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України;

     класифiкатор умов поставки;

     класифiкатор характерiв угод;

     класифiкатор видiв транспорту;

     класифiкатор видiв упаковок;

     класифiкатор звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України;

     класифiкатор звiльнень вiд сплати вивiзного мита;

     класифiкатор документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї;

(абзац одинадцятий пункту 1 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.10.2020р. N 642)

     класифiкатор способiв розрахунку;

     класифiкатор типiв контейнерiв;

     класифiкатор заходiв гарантування;

     класифiкатор видiв штрафних санкцiй;

     класифiкатор пiдстав здiйснення доплати (повернення) сум митних платежiв;

     абзац сiмнадцятий пункту 1 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.11.2013р. N 979)

     класифiкатор видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами;

     класифiкатор одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй;

     класифiкатор митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками;

     класифiкатор iнiцiаторiв проведення митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками;

     класифiкатор результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками;

     класифiкатор причин незавершення митного оформлення.

     2. Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi з 1 жовтня 2012 року.

     4. Державнiй митнiй службi України (Калєтнiк I. Г.) до 1 жовтня 2012 року доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Виконуючий обов'язки Мiнiстра А. Мярковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор типiв декларацiй

Напрямок перемiщення Лiтерний код напрямку перемiщення Особливостi декларування Лiтерний код типу декларацiї
Вивезення ЕК Митна декларацiя, заповнена у звичайному порядку АА
Тимчасова митна декларацiя на товари, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб та якi можуть впливати на фактурну вартiсть, у тому числi якщо цiна товару визначається за формулою ТК
Тимчасова митна декларацiя на товари, цiна яких визначається за формулою ТФ
Перiодична митна декларацiя РР
Додаткова декларацiя до перiодичної митної декларацiї ДР
Додаткова декларацiя до тимчасової декларацiї ДТ
Додаткова декларацiя для внесення змiн до ранiше оформленої митної декларацiї, заповненої в звичайному порядку ДМ
Ввезення IM Митна декларацiя, заповнена у звичайному порядку АА
Тимчасова митна декларацiя на товари, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля розвантаження товарiв з транспортного засобу та якi можуть впливати на фактурну вартiсть, у тому числi якщо цiна товару визначається за формулою ТК
Тимчасова митна декларацiя на товари, цiна яких визначається за формулою ТФ
Тимчасова митна декларацiя на товари, точнi вiдомостi про код згiдно з УКТЗЕД яких можуть бути встановленi пiсля проведення їх дослiдження, отримання додаткової iнформацiї тощо ТН
Перiодична митна декларацiя РР
Попередня митна декларацiя з обсягом даних, необхiдним для випуску товарiв у митний режим ЕА
Попередня митна декларацiя з обсягом даних, необхiдним для пропуску товарiв через митний кордон України та доставлення до митного органу призначення ЕЕ
Додаткова декларацiя до тимчасової декларацiї ДТ
Додаткова декларацiя до перiодичної митної декларацiї ДР
Додаткова декларацiя до попередньої митної декларацiї ДЕ
Додаткова декларацiя для внесення змiн до ранiше оформленої митної декларацiї, заповненої в звичайному порядку ДМ
Транзит ТР Митна декларацiя, заповнена у звичайному порядку АА
Перiодична митна декларацiя РР
Попередня митна декларацiя з обсягом даних, необхiдним для випуску товарiв у митний режим ЕА
Попередня митна декларацiя з обсягом даних, необхiдним для пропуску товарiв через митний кордон України та доставлення до митного органу призначення ЕЕ
Додаткова декларацiя до перiодичної митної декларацiї ДР
Додаткова декларацiя до попередньої митної декларацiї ДЕ
Не зазначається Спiльний транзит Т1
Митний статус товарiв Європейського Спiвтовариства Т2
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
 
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2016р. N 1193)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор митних режимiв

Код митного режиму Назва
10 Експорт (остаточне вивезення)
11 Реекспорт (крiм позначеного кодом 12)
12 Реекспорт продуктiв переробки, одержаних з українських еквiвалентних товарiв, до ввезення на митну територiю України iноземних товарiв для переробки або до завершення операцiй з переробки iноземних товарiв
21 Вiльна митна зона (сервiсного типу)
24 Вiльна митна зона (комерцiйного типу)
25 Вiльна митна зона (промислового типу)
31 Тимчасове ввезення
32 Тимчасове вивезення
40 Iмпорт (випуск для вiльного обiгу) (крiм позначеного кодом 42)
41 Реiмпорт
42 Iмпорт продуктiв переробки, одержаних з iноземних еквiвалентних товарiв, до вивезення за межi митної територiї України українських товарiв для переробки або до завершення операцiй з переробки українських товарiв
51 Переробка на митнiй територiї (крiм позначеного кодом 52)
52 Переробка на митнiй територiї (для iноземних еквiвалентних товарiв)
61 Переробка за межами митної територiї (крiм позначеного кодом 62)
62 Переробка за межами митної територiї (для українських еквiвалентних товарiв)
72 Безмитна торгiвля
73 Митний склад (для українських товарiв)
74 Митний склад (для iноземних товарiв)
75 Вiдмова на користь держави
76 Знищення або руйнування
80* Транзит прохiдний
81* Транзит внутрiшнiй (крiм позначеного кодом 82)
82 Транзит внутрiшнiй мiж митним органом, розташованим на територiї України, зайнятiй сушею, та штучними островами, установками або спорудами, створеними у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України та у зворотному напрямку)

____________
     * Примiтка: не зазначається у графi 1 митних декларацiй типiв "Т1" та "Т2".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук
 
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2016р. N 1193)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України

Роздiл 1. Особливостi перемiщення товарiв

Лiтерний код особливостi перемiщення Назва Цифровий код для автомати-
зованої обробки*
Благодiйництво
AA** Ввезення (пересилання) товарiв, визнаних гуманiтарною допомогою 101
AB** Ввезення товарiв (пересилання), що не визнанi гуманiтарною допомогою, але надсилались як гуманiтарна допомога 102
AC** Вивезення товарiв як гуманiтарної допомоги, що надається Україною 103
AD** Iншi (крiм позначених кодами AA - AC) перемiщення товарiв (без зобов'язань про наступне повернення) для лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй i епiзоотiй, екологiчних, техногенних та iнших катастроф 104
AE** Перемiщення товарiв мiжнародної технiчної допомоги 105
AF** Перемiщення товарiв, призначених для забезпечення реалiзацiї проекту (програми) мiжнародної технiчної допомоги 106
AG Ввезення товарiв як подарункiв (крiм позначених кодами AA - AF) 107
AU Iншi (крiм позначених кодами AA - AG) перемiщення товарiв (без зобов'язань про наступне повернення) на засадах благодiйництва та благодiйної дiяльностi 108
Iнвестицiї
BA** Увезення товарiв як внеску iноземного iнвестора до статутного капiталу пiдприємства з iноземними iнвестицiями 201
BB Увезення товарiв на пiдставi договорiв про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть за участю iноземного iнвестора, не пов'язану iз створенням юридичної особи 202
BC Вивезення товарiв, визнаних продукцiєю власного виробництва (згiдно з положеннями статтi 19 Закону України "Про режим iноземного iнвестування") пiдприємств, якi вiдповiдно до законодавства належать до пiдприємств з iноземними iнвестицiями 203
BD Вивезення товарiв, ранiше ввезених в Україну як iноземна iнвестицiя 204
BE Вивезення товарiв з метою iнвестування їх як майнових цiнностей за межами України 205
BF Увезення товарiв, ранiше вивезених з України з метою iнвестування їх як майнових цiнностей 206
Угоди про розподiл продукцiї
CA Увезення товарiв, необхiдних для виконання угоди про розподiл продукцiї 301
CB Вивезення товарiв, ранiше ввезених в Україну для виконання угоди про розподiл продукцiї 302
CC Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї та ще не розподiлених мiж сторонами угоди 303
CD Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї, право власностi на якi за розподiлом набуто iнвестором 304
CE Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї, якi за розподiлом залишились у власностi держави 305
CU Iншi (крiм позначених кодами CA - CE) перемiщення товарiв на виконання угоди про розподiл продукцiї 306
Iншi угоди
DL Перемiщення товарiв, призначених для забезпечення збереженостi об'єктiв зовнiшньоекономiчних перевезень та безпеки таких перевезень (транспортна упаковка, сепарацiйнi матерiали, матерiали для фумiгацiї тощо) у випадку декларування їх окремо вiд предмету зовнiшньоекономiчної угоди (без зобов'язань про наступне повернення) 401
DM Ввезення продукцiї морського промислу українськими та орендованими (зафрахтованими) українськими пiдприємствами i органiзацiями суднами 402
DN Перемiщення припасiв, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент 403
DR Перемiщення припасiв, що постачаються на судна, експлуатантом яких є нерезидент 404
DS Перемiщення товарiв, що не пiдпадає пiд iншi класифiкованi особливостi перемiщення, за ф'ючерсним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) купiвлi-продажу 405
DT Перемiщення товарiв, що не пiдпадає пiд iншi класифiкованi особливостi перемiщення, за форвардним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) купiвлi-продажу 406
Форс-мажор
EA Перемiщення товарiв з метою повернення, обумовлене форс-мажорними обставинами (крiм позначених кодами EB - EG) 505
EB Перемiщення товарiв з метою повернення, обумовлене вiдповiдним рiшенням чи забороною уповноваженого органу держави (крiм позначеного кодом EG) 506
EF Товари, що в перiод знаходження пiд контролем митних органiв були пошкодженi або повнiстю втраченi внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили або внаслiдок протиправних дiй третiх осiб 507
EG Вивезення помилково ввезених товарiв 508
Особливостi переробки
FG Перемiщення товарiв для виконання їх ремонту (у тому числi модернiзацiя, вiдновлення та регулювання, калiбрування) (крiм позначених кодами FV, FW) 601
FJ Ввезення товарiв з метою переробки для вiльного обiгу на митнiй територiї (крiм позначеного кодом FW) 602
FN Перемiщення товарної продукцiї, тобто продуктiв переробки, виробництво яких у межах митних режимiв переробки є метою зовнiшньоекономiчної операцiї (крiм позначеного кодом FV) 603
FO Супутнi продукти переробки, тобто продукти переробки, що за своїми властивостями придатнi для подальшого використання, але утворення яких в процесi переробки не є метою зовнiшньоекономiчної операцiї 604
FP Залишки переробки, тобто частина чи увесь обсяг товарiв, розмiщених у митний режим переробки, що не були використанi в процесi переробки 605
FR Залишки або вiдходи, що утворилися в результатi переробки товарiв на митнiй територiї або за її межами та мають господарську цiннiсть й пiдлягають утилiзацiї 606
FS Декларування експорту українських товарiв, повнiстю використаних пiд час переробки iноземних товарiв 607
FU Вiдходи, що утворилися в результатi переробки товарiв та за своїми властивостями не мають подальшого використання й пiдлягають видаленню 608
FV Перемiщення товарної продукцiї, отриманої в результатi переробки еквiвалентних товарiв 609
FW Перемiщення товарiв (українських або iноземних) для замiни еквiвалентних товарiв 610
Особливостi iнших митних режимiв
GA Неодноразове перемiщення товарiв та/або транспортних засобiв через митний кордон (як в Україну, так iз України) 701
GE Перемiщення контейнерiв, пiддонiв, упаковок (етикеток, марок акцизного збору тощо), або iнших товарiв у рамках торгової операцiї вiдповiдно до положень Додатка B.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 702
GG Перемiщення запасних частин та устаткування, призначених вiдповiдно до положень Додатка C до Конвенцiї про тимчасове ввезення для використання при ремонтi тимчасово ввезених (вивезених) транспортних засобiв (у тому числi у зворотному напрямку) 703
GJ Перемiщення товарiв, призначених для показу чи використання на виставках, ярмарках, зустрiчах та подiбних заходах вiдповiдно до додатка В.1 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 704
GK Перемiщення професiйного устаткування вiдповiдно до додатка В.2 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 705
GL Перемiщення товарiв у рамках виробничої операцiї вiдповiдно до додатка В.4 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 706
GM Перемiщення товарiв, якi ввозяться з навчальною, науковою чи культурною метою вiдповiдно до додатка В.5 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 707
GN Перемiщення особистих речей осiб, якi подорожують, та товарiв, що ввозяться для спортивних цiлей, вiдповiдно до додатка В.6 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 708
GO Перемiщення матерiалiв для пропаганди туризму вiдповiдно до додатка В.7 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 709
GP Перемiщення товарiв, що ввозяться в рамках прикордонного обiгу, вiдповiдно до додатка В.8 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 710
GQ Перемiщення товарiв, якi ввозяться з гуманiтарною метою, вiдповiдно до додатка В.9 до Конвенцiї про тимчасове ввезення 711
GR Перемiщення тварин вiдповiдно до додатка D до Конвенцiї про тимчасове ввезення 712
GS Тимчасове ввезення та реекспорт повiтряних суден, якi ввозяться на митну територiю України українськими авiакомпанiями за договорами оперативного лiзингу, а також тимчасове ввезення та реекспорт залiзничного рухомого складу, що перемiщується через митний кордон України як товар на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору 713
GT Реiмпорт (реекспорт) товарiв по рекламацiї вiдповiдно до пункту 3 частини другої статтi 78 або пункту 5 частини першої статтi 86 Митного кодексу України 714
HA Реекспорт товарiв, що пiсля ввезення на митну територiю України перебували пiд митним контролем та не були помiщенi у митний режим (у тому числi у зв'язку з обмеженнями чи заборонами щодо ввезення таких товарiв на митну територiю України) 715
HE Декларування товарiв (транспортних засобiв), перемiщених через митний кордон України на пiдставi iнших, нiж митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа, документiв 716
HG Залишки, що утворилися в результатi знищення або руйнування товарiв, у тому числi складовi товару, якi не були знищенi або зруйнованi, та отриманi в результатi знищення або руйнування товарiв вiдходи, якi мають господарську цiннiсть й пiдлягають утилiзацiї 717
HH Вiдходи, що утворилися в результатi знищення або руйнування товарiв i не мають господарської цiнностi та не можуть бути утилiзованi й пiдлягають видаленню 718
НI Декларування консолiдованих вантажiв, що перемiщуються через митнi склади та вiльнi митнi зони комерцiйного типу 719
HJ Митне оформлення для вiльного обiгу транспортних засобiв, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до 25 листопада 2018 року, в тому числi якi були вивезенi за межi митної територiї України пiсля 25 листопада 2018 року та ввезенi повторно 720
Дипломатичнi представництва
IA Ввезення товарiв, призначених для офiцiйного (службового) користування дипломатичних представництв та консульських установ iноземних держав або прирiвняних до них органiзацiй чи установ 801
IB Ввезення товарiв, призначених для особистого користування персоналом дипломатичних представництв та консульських установ iноземних держав (та прирiвняних до них органiзацiй чи установ) або членами їх сiмей, у т. ч. товари, призначенi для початкового облаштування 802
IC Вивезення товарiв, призначених для офiцiйного (службового) користування дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном або прирiвняних до них органiзацiй чи установ 803
ID Вивезення товарiв, призначених для особистого користування персоналом дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном (та прирiвняних до них органiзацiй чи установ) або членами їх сiмей, у т. ч. товари, призначенi для початкового облаштування 804
IE Iншi (крiм позначених кодами IA - ID) перемiщення товарiв дипломатичними представництвами, консульськими установами, прирiвняними до них органiзацiями чи установами або їх персоналом 805
IF Перемiщення товарiв мiжурядовими органiзацiями, створеними за участю України 806
Збройнi Сили
JA Позицiю виключено  
JB Перемiщення товарiв Збройних Сил НАТО у зв'язку з проведенням операцiй або навчань 902
JC Перемiщення товарiв Збройних Сил України у зв'язку з проведенням операцiй або навчань 903
JD Товари, що з огляду на їх призначення пiд час перебування пiд контролем митних органiв були спожитi або використанi збройними силами 904
JU Iншi (крiм позначених кодами JA - JD) перемiщення товарiв збройних сил чи збройними силами 905
Валютнi цiнностi
KA Перемiщення немонетарних: золота, срiбла, платини, металiв платинової групи 920
KB Перемiщення банкнот, цiнних паперiв i монет, якi не знаходяться в обiгу 921
KC Перемiщення монетарних: золота, срiбла, платини, металiв платинової групи 922
KD Перемiщення банкнот, цiнних паперiв i монет, якi перебувають в обiгу 923
Некласифiкованi особливостi
ZZ Iнше 940

Роздiл 2. Додатковi особливостi перемiщення товарiв

Код Назва
08 Операцiї з товарами, що перемiщуються через межi ВЕЗ "Крим"
31 Декларування за однiєю митною декларацiєю товарiв, перемiщення яких є торговою операцiєю, та контейнерiв, пiддонiв, упаковок, етикеток, марок акцизного податку та iнших подiбних товарiв, що зворотно вивозяться в рамках цiєї торгової операцiї
32 Декларування за однiєю митною декларацiєю товарiв, перемiщення яких є торговою операцiєю, та контейнерiв, пiддонiв, упаковок, етикеток, марок акцизного податку та iнших подiбних товарiв, що зворотно ввозяться в рамках цiєї торгової операцiї
33 Декларування товарiв вiдповiдно до умов, визначених статтею 267 Митного кодексу України
82 Перемiщення товарiв у порядку, встановленому для комплектних об'єктiв (крiм останньої складової комплектного об'єкта)
83 Перемiщення останньої складової комплектного об'єкта
00 Iнше

     *Цифровий код для автоматизованої обробки до митної декларацiї не вноситься та використовується для цiлей автоматизованої обробки iнформацiї.
     **Особливостi перемiщення товарiв, митний контроль та оформлення яких згiдно з Митним кодексом України здiйснюється у першочерговому порядку.

(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.01.2013р. N 15, вiд 17.02.2015р. N 153, вiд 18.05.2017р. N 511, вiд 21.12.2018р. N 1075)
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор умов поставки

Лiтерний код умови поставки Назва
EXW Франко-завод (..... назва мiсця)
FCA Франко-перевiзник (..... назва мiсця призначення)
FAS Франко вздовж борту судна (..... назва порту вiдвантаження)
FOB Франко-борт (..... назва порту вiдвантаження)
CFR Вартiсть i фрахт (..... назва порту призначення)
CIF Вартiсть, страхування та фрахт (..... назва порту призначення)
CPT Фрахт/перевезення оплаченi до (..... назва мiсця призначення)
CIP Фрахт/перевезення та страхування оплаченi до (..... назва мiсця призначення)
DAF Поставка до кордону (..... назва мiсця поставки)
DAT Поставка до термiналу
DAP Поставка до мiсця
DES Поставка з судна (..... назва порту призначення)
DEQ Поставка з причалу (..... назва порту призначення)
DDU Поставка без сплати мита (..... назва мiсця призначення)
DDP Поставка зi сплатою мита (..... назва мiсця призначення)
DPU Поставка в мiсцi з розвантаженням (..... назване мiсце призначення)
 
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.01.2020р. N 9, вiд 20.02.2020р. N 85)
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор характерiв угод

Роздiл Пiдроздiл
1 Операцiї, що полягають у переданнi або передбачуваному переданнi права власностi мiж резидентом та нерезидентом за фiнансову чи iншу компенсацiю (крiм операцiй, зазначених у роздiлах 2, 7 та 8) 1 Купiвля/продаж без посередництва комiсiонера або консигнатора
2 Постачання в рамках продажу з правом вiдмови вiд товару, зокрема, пiсля випробування товару, в рамках договору консигнацiї або за посередництва комiсiонера
3 Перемiщення товарiв при здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у порядку прямого товарообмiну чи в обмiн на виконанi роботи або наданi послуги
4 Фiнансовий лiзинг (придбання в розстрочку)
9 Iнше
2 Безоплатне повернення або замiна товару пiсля здiйснення операцiї, передбаченої угодою 1 Повернення товарiв
2 Замiна товарiв, що повертаються (будуть повернутi)
3 Замiна (у тому числi гарантiйна) товарiв, що не повертаються (не будуть повернутi)
9 Iнше
3 Операцiї, що полягають у переданнi права власностi без фiнансової чи iншої компенсацiї 1 Гуманiтарна допомога
2 Технiчна допомога
9 Iнше
4 Операцiї, що передбачають переробку товарiв вiдповiдно до угоди (без передання права власностi виконавцю)* 1 Товари, призначенi для повернення до країни вiдправлення
2 Товари, не призначенi для повернення до країни вiдправлення
9 Iнше
5 Операцiї з продуктами переробки товарiв вiдповiдно до угоди (без передання права власностi виконавцю) 1 Товари, що перемiщуються до країни вiдправлення
2 Товари, що перемiщуються до країни, що вiдрiзняється вiд країни вiдправлення
9 Iнше
6 Операцiї за одностороннiми правочинами 1 Операцiї з продуктами переробки, що утворились унаслiдок переробки товарiв, придбаних резидентом за межами митної територiї України та помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї України, без їх вивезення за межi митної територiї України
2 Ввезення продукцiї морського промислу, видобутої (виловленої, виробленої) українськими або орендованими (зафрахтованими) українськими пiдприємствами i органiзацiями суднами, якi ведуть морський промисел
9 Iнше
7 Операцiї в межах спiльних оборонних проектiв або iнших спiльних мiжурядових виробничих програм 0  
8 Операцiї, що полягають у постачаннi будiвельних матерiалiв та устаткування вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) про будiвництво, який передбачає виставлення загального рахунку 0  
9 Iншi операцiї, якi не можуть бути класифiкованi в роздiлах 1 - 8 1 Оренда, позика та оперативний лiзинг на строк, що перевищує 24 мiсяцi
9 Iнше

     * Операцiї, що передбачають переробку товарiв, придбаних резидентом за межами митної територiї України та помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї України, не охоплюються цим роздiлом i мають вiдображатися в роздiлi 1.

Директор Департаменту митної полiтики О. МОСКАЛЕНКО
 
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.04.2019р. N 162, у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22.07.2019р. N 313, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.01.2020р. N 9)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011
(у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 01 червня 2018 року N 541)

Класифiкатор видiв транспорту

Тип транспорту Односимвольний код Двосимвольний код Назва
Морський транспорт 1 10 Морське судно
11 Контейнер на морському суднi
12 Залiзничний вагон на морському суднi
16 Вантажний автомобiль на морському суднi
17 Причiп або напiвпричiп на морському суднi
18 Судно внутрiшнього плавання на морському суднi
Залiзничний транспорт 2 20 Залiзничний вагон
21 Контейнер на залiзничному вагонi
23 Вантажний автомобiль на залiзничному вагонi
24 Причiп або напiвпричiп на залiзничному вагонi
Автомобiльний транспорт 3 30 Автомобiльний транспортний засiб
31 Контейнер на вантажному автомобiлi
Повiтряний транспорт 4 40 Повiтряне судно
41 Контейнер на повiтряному суднi
42 Вантажний автомобiль на повiтряному суднi
43 Причiп або напiвпричiп на повiтряному суднi
Поштове вiдправлення 5 52 Поштове вiдправлення морським транспортом
53 Поштове вiдправлення залiзничним транспортом
54 Поштове вiдправлення автомобiльним транспортом
55 Поштове вiдправлення повiтряним транспортом
Стацiонарнi засоби транспортування 7 70 Трубопровiдний транспорт
71 Лiнiї електропередачi
Внутрiшнiй водний транспорт 8 80 Судно внутрiшнього плавання
Транспортний засiб, що перемiщується своїм ходом як товар 9 92 Морське, рiчкове судно, що перемiщується своїм ходом як товар
93 Самохiдна одиниця залiзничного рухомого складу, що перемiщується своїм ходом як товар
94 Автомобiльний транспортний засiб, що перемiщується своїм ходом як товар
95 Повiтряне судно, що перемiщується своїм ходом як товар
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
 
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2016р. N 1193, у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 01.06.2018р. N 541, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.10.2018р. N 850)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор видiв упаковок

Код виду упаковки Найменування видiв упаковок українською мовою Найменування видiв упаковок англiйською мовою (згiдно з рекомендацiями ЄЕК ООН N 21/ред. 8 - 12 липня 2010 року) Примiтки
43 Мiшок великий, для товарiв великого розмiру, навалом Bag, super bulk Мiшок з тканевою, полiетиленовою або паперовою основою, що має розмiри пiддону, на якому вiн розмiщений
44 Мiшок полiетиленовий Bag, polybag Мiшок, який звичайно використовується для упаковування рекламних продуктiв, друкованої продукцiї, зразкiв та/або каталогiв
1A Барабан сталевий Drum, steel  
1B Барабан з алюмiнiю Drum, aluminium  
1D Барабан з фанери Drum, plywood  
1F Контейнер, гнучкий Container, flexible Упаковочний контейнер гнучкої конструкцiї
1G Барабан фiбровий Drum, fibre  
1W Барабан з дерева Drum, wooden  
2C Бочка дерев'яна Barrel, wooden  
3A Канiстра сталева Jerrycan, steel  
3H Канiстра з пластику Jerrycan, plastic  
4A Коробка сталева Box, steel  
4B Коробка алюмiнiєва Box aluminium  
4C Коробка з натуральної деревини Box, natural wood  
4D Коробка з фанери Box, plywood  
4F Коробка з деревинного матерiалу Box, reconstituted wood  
4G Коробка з фiбрового картону Box, fibreboard  
4H Коробка з пластику Box, plastic  
5H Мiшок з пластикової тканини Bag, woven plastic  
5L Мiшок текстильний Bag, textile  
5M Мiшок паперовий Bag, paper  
6H Комбiноване пакування, пластикова ємнiсть Composite packaging, plastic receptacle  
6P Комбiноване пакування, скляна ємнiсть Composite packaging, glass receptacle  
7A Ящик автомобiльний Case, car Портативний контейнер для зберiгання обладнання при транспортуваннi в автомобiлi
7B Ящик дерев'яний Case, wooden Виготовлений з дерева ящик для зберiгання речовин або предметiв
8A Пiддон/палет дерев'яний Pallet, wooden Платформа або коробка з вiдкритим верхом, виготовлена з дерева, на якiй розмiщуються товари для спрощення виконання автоматизованих операцiй пiд час транспортування та зберiгання
8B Ящик решiтчастий, дерев'яний Crate, wooden Дерев'яний ящик в якому розмiщуються товари для спрощення виконання автоматизованих операцiй пiд час транспортування та зберiгання
8C Зв'язка дерев'яна Bundle, wooden Незкрiпленi або неупакованi частини деревини, зв'язанi або загорнутi разом
AA Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв з твердого пластику Intermediate bulk container, rigid plastic  
AB Посудина з волокна Receptacle, fibre Захисна оболонка, виготовлена з фiброволокна для зберiгання речовин або предметiв
AC Посудина паперова Receptacle, paper Захисна оболонка, виготовлена з паперу для зберiгання речовин або предметiв
AD Посудина дерев'яна Receptacle, wooden Захисна оболонка, виготовлена з дерева, для зберiгання речовин або предметiв
AE Аерозольний балон Aerosol Спрей для дозування краски, засобiв для полiровки меблiв та iн. пiд тиском
AF Пiддон/палет модульний з обичайкою розмiром 80 см на 60 см Pallet, modular, collars80 cm х 60 cm Пiддон стандартного розмiру80 см на 60 см
AG Пiддон/палет у термоусадочнiй плiвцi Pallet, shrink-wrapped Вантаж на пiддонi щiльно обгорнутий прозорою пластиковою плiвкою
AH Пiддон/палет розмiром 100 см на 110 см Pallet, 100 cm x 110 cm Пiддон стандартного розмiру100 см на 110 см
AI Грейферний ковш Clamshell  
AJ Кульок Cone Ємнiсть, яка використовується для транспортування матерiалiв, таких як пряжа
AL Куля Ball Сферична захисна оболонка для зберiгання речовин та предметiв
AM Ампула незахищена Ampoule, non-protected  
AP Ампула захищена Ampoule, protected  
AT Пульверизатор Atomizer Пристрiй, що утворює дрiбнi бризки, який використовується у парфумерiї, медицинi
AV Капсула Capsule  
B4 Стрiчка Belt Стрiчка, яка використовується для зберiгання разом окремих предметiв
BA Бочка/барель Barrel Дерев'яний або пластиковий контейнер з дещо опуклими боками та торцями
BB Бобiна Bobbin  
BC Решiтчастий ящик/пiдставка для пляшок Bottlecrate/bottlerack  
BD Дошка Board  
BE Зв'язка Bundle Група предметiв, згрупована разом шляхом зв'язування
BF Балон незахищений Balloon, non-protected  
BG Мiшок Bag М'яка оболонка з тканини, паперу, пластику та iн., з отвором у верхнiй частинi, який може бути закритий
BH Пучок Bunch  
BI Бункер Bin  
BJ Баддя, цебро Bucket Контейнер з ручкою, що використовується для перевезення води, майонезу та iн.
BK Кошик Basket  
BL Стос компактний Bale, compressed Великий вузол, як з бавовни, сiна, соломи, спресований або зв'язаний
BM Таз Basin Глибокий вiдкритий контейнер
BN Стос некомпактний Bale, non-compressed Великий вузол, як з бавовни, сiна, соломи, не спресований або не зв'язаний
BO Пляшка незахищена, цилiндрична Bottle, non-protected, cylindrical Цилiндрична посудина з вузьким горлечком без зовнiшнього захисного пакувального матерiалу. Зазвичай виробляється з скла або пластику, особливо для рiдин
BP Балон захищений Balloon, protected  
BQ Пляшка захищена, цилiндрична Bottle, protected, cylindrical Цилiндрична посудина з вузьким горлечком iз зовнiшнiм захисним пакувальним матерiалом. Зазвичай виробляється зi скла або пластика, особливо для рiдин
BR Брусок Bar  
BS Пляшка незахищена, опукла Bottle, non-protected, bulbous Опукла посудина з вузьким горлечком без зовнiшнього захисного пакувального матерiалу
BT Рулон Bolt  
BU Дiжка пивна Butt Велика дiжка для зберiгання або перемiщення рiдин
BV Пляшка захищена, опукла Bottle, protected, bulbous Опукла посудина з вузьким горлечком iз зовнiшнiм захисним пакувальним матерiалом
BW Коробка для рiдин Box, for liquids  
BX Коробка Box Пакунок з кришкою з картону, пластику, олова та iн.
BY Дошка у зв'язцi/пакетi/штабелi Board, in bundle/bunch/truss  
BZ Бруски у зв'язцi/пакетi/штабелi Bars, in bundle/bunch/truss  
CA Банка прямокутна Can, rectangular  
CB Пивний ящик Crate, beer  
CC Фляга Churn  
CD Жерстяна банка з ручкою та випускним отвором Can, with handle and spot  
CE Рибацький кошик великий плетений Creel  
CF Кофр Coffer  
CG Клiтка Cage Клiтка без колiс
CH Скриня Chest  
CI Канiстра Canister  
CJ Труна Coffin  
CK Дiжка середня пивна Cask  
CL Бухта (моток) Coil  
CM Кардна стрiчка Card Плоске пакування, звичайно виготовлене з листа фiбрового картону, на який прикрiплено товар
CN Контейнер, не вiднесений до перелiченого транспортувального обладнання Container, not otherwise specified as transport equipment Ємнiсть, у якiй щось зберiгається для транспортування
CO Сулiя оплетена, незахищена Carboy, non-protected  
CP Сулiя оплетена, захищена Carboy, protected  
CQ Картридж касета Cartridge Пакування, що мiстить таке наповнення, як заряд для вогнепальної зброї або тонер для принтера
CR Ящик решiтчастий (клiть) Crate  
CS Ящик Case  
CT Коробка картонна Carton  
CU Чашка Cup  
CV Футляр Cover  
CW Клiтка з вальцями Cage, roll Клiтка на колесах
CX Банка цилiндрична Can, cylindrical  
CY Цилiндр Cylinder  
CZ Брезент Canvas  
DA Ящик решiтчастий, багатошаровий пластиковий Crate, multiple layer, plastic  
DB Ящик решiтчастий, багатошаровий, з дерева Crate, multiple layer, wooden  
DC Ящик решiтчастий багатошаровий, картонний Crate, multiple layer, cardboard  
DG Клiтка, Загальний фонд транспортувального обладнання Cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)  
DH Коробка (багатообертова) з Загального фонду транспортувального обладнання ЄС, Єврокоробка Box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) Eurobox Коробка, розмiщена на пiддон, пiд контролем Загального фонду транспортувального обладнання
DI Барабан залiзний Drum, iron  
DJ Демiджон оплетений, незахищений Demijohn, non-protected Велика опукла оплетена незахищена iншим чином посудина з вузьким горлечком, виготовлена зi скла, для транспортування рiдин
DK Ящик решiтчастий, для масових вантажiв, з картону Crate, bulk, cardboard  
DL Ящик решiтчастий, для масових вантажiв, пластиковий Crate, bulk, plastic  
DM Ящик решiтчастий, для масових вантажiв, з дерева Crate, bulk, wooden  
DN Дозатор Dispenser  
DP Демiджон оплетений, захищений Demijohn protected Велика опукла оплетена захищена посудина з вузьким горлечком, виготовлена зi скла, для транспортування рiдин
DR Барабан Drum  
DS Лоток одношаровий без покриття, пластиковий Tray, one layer no cover, plastic  
DT Лоток одношаровий без покриття, дерев'яний Tray, one layer no cover, wooden  
DU Лоток одношаровий без покриття, з полiстиролу Tray, one layer no cover, polystyrene  
DV Лоток одношаровий без покриття, картонний Tray, one layer no cover, cardboard  
DW Лоток двошаровий без покриття, пластиковий Tray, two layers no cover, plastic tray  
DX Лоток двошаровий без покриття, дерев'яний Tray, two layers no cover, wooden  
DY Лоток двошаровий без покриття, картонний Tray, two layers no cover, cardboard  
EC Мiшок пластиковий Bag, plastics  
ED Ящик з пiддоном Case, with pallet base  
EE Ящик з пiддоном, дерев'яний Case, with pallet base, wooden  
EF Ящик з пiддоном, картонний Case, with pallet base, cardboard  
EG Ящик з пiддоном, пластиковий Case, with pallet base, plastic  
EH Ящик з пiддоном, металевий Case, with pallet base, metal  
EI Ящик iзотермiчний Case, isothermic  
EN Конверт Envelope Контейнер що виготовлений з паперу або пластика
FB М'який мiшок Flexibag Пакувальний мiшок еластичний, пластиковий, призначений, як правило, для транспортування наливних безпечних вантажiв з використанням контейнерiв стандартних розмiрiв
FC Ящик решiтчатий для фруктiв Crate, fruit  
FD Рама каркасу Crate, framed  
FE М'який мiшок, гнучка цистерна Flexitank, Flexibag М'яка цистерна, виготовлена з пластику, призначена, як правило, для транспортування наливних безпечних вантажiв з використанням контейнерiв стандартних розмiрiв
FI Бочка мала Firkin  
FL Колба Flask  
FO Рундук Footlocker  
FP Касета для плiвки Filmpack  
FR Каркас Frame  
FT Контейнер продуктовий Foodtainer  
FW Вiзок, безбортовий Cart, flatbed Колiсний пристрiй з плоскою платформою, на якiй встановлюються лотки або iншi предмети стандартної форми для цiлей транспортування
FX Мiшок, гнучкий контейнер Bag, flexible container  
GB Газовий балон Bottle, gas Металiчний цилiндр з вузьким горлечком для зберiгання зрiдженого або стисненого газу
GI Брус Girder  
GL Контейнер, галон Container, gallon Контейнер мiсткiстю один галон
GR Резервуар скляний Receptacle, glass Скляна посудина для зберiгання речовин або предметiв
GU Лоток з плоскими горiзонтально вкладеними елементами Tray, containing horizontally stacked flat items Пiддон, який мiстить плоскi предмети, горизонтально розмiщенi один на одному
GY Мiшок з мiшковини Bag, gunny Мiшок, виготовлений з рогожi або мiшковини, який використовується для транспортування необроблених предметiв, таких як зерно, картопля та iнших сiльськогосподарських продуктiв
GZ Бруси у зв'язцi/пакетi/штабелi Girders, in bundle/bunch/truss  
HA Корзина з ручками, пластикова Basket, with handle, plastic  
HB Корзина з ручками, дерев'яна Basket, with handle, wooden  
HC Корзина з ручками, картонна Basket, with handle, cardboard  
HG Бочка велика Hogshead  
HN Гак Hanger Пристрiй певної форми з гачком зверху для утримування предметiв, що пiдвiшуються на рейцi
HR Кошик з кришкою Hamper  
IA Пакунок демонстрацiйний, дерев'яний Package, display, wooden  
IB Пакунок демонстрацiйний, картонний Package, display, cardboard  
IC Пакунок демонстрацiйний, пластиковий Package, display, plastic  
ID Пакунок демонстрацiйний, металевий Package, display, metal  
IE Пакунок виставковий Package, show  
IF Пакунок, випресований Package, flow М'який пакет, що облягає товар, у формi трубки, можливо прозорий, зазвичай використовується для пакування продуктiв харчування (наприклад, ковбаси).
IG Пакунок у загортальному паперi Package, paper wrapped  
IH Барабан з пластику Drum, plastic  
IK Пакунок з отворами для пляшок картонний Package, cardboard, with bottle grip-holes Картонний пакувальний вирiб, який забезпечує вiдокремлення скляних чи пластикових пляшок
IL Жорсткий лоток з кришкою та перегородками (CEN TS 14482:2002) Tray, rigid, lidded stackable (CEN TS 14482:2002) Жорсткий пiддон з кришкою та перегородками, який вiдповiдає CEN TS 14482:2002.
IN Болванка Ingot  
IZ Болванки у зв'язцi/пакетi/штабелi Ingots, in bundle/bunch/truss  
JB Мiшок великий Bag, jumbo М'який мiшок, який широко використовується для зберiгання, транспортування та обробки матерiалiв у порошку, пластiвцях або гранулах. Як правило, виготовлений з плетеного полiпропiлену у формi кубiчних мiшкiв
JC Канiстра прямокутна Jerrican, rectangular Жорсткий прямокутний контейнер, з кришкою для зберiгання та перемiщення нафти, бензину та iн.
JG Глек Jug  
JR Банка з широкою горловиною (ємнiстю приблизно4,5 л) Jar Контейнер для зберiгання та розливу продукцiї
JT Мiшок джутовий Jute bag  
JY Канiстра цилiндрична Jerrican, cylindrical Жорсткий цилiндричний контейнер з кришкою для зберiгання та перемiщення нафти, бензину та iн.
KG Кег Keg  
KI Набiр Kit Набiр предметiв або iнвентарю, якi використовуються з певною цiллю
LE Багаж Luggage Сукупнiсть сумок, чемоданiв та/або контейнерiв, яка мiстить особистi речi для подорожi
LG Колода Log  
LT Партiя вантажу Lot  
LU Лаг (дерев'яний ящик) Lug Дерев'яна коробка для транспортування та зберiгання фруктiв або овочiв
LV Лiфт ван (дерев'яний короб розмiром приблизно220 см (довжина) х115 см (ширина) х220 см (висота)) Lift van Дерев'яний або металевий контейнер, що використовується для пакування товарiв домашнього ужитку та особистих речей
LZ Колода у зв'язцi/пакетi/штабелi Logs, in bundle/bunch/truss  
MA Ящик решiтчастий, металевий Crate, metal Коробка, виготовлена з металу для зберiгання речовин або предметiв
MB Мiшок багатошаровий Bag, multiply  
MC Ящик решiтчастий для молочних пляшок Crate, milk  
ME Контейнер металевий Container, metal Металева коробка для зберiгання речовин або предметiв, не вiднесена до перелiченого транспортувального обладнання
MR Резервуар металевий Receptacle, metal Металева посудина для зберiгання речовин або предметiв
MS Лантух багатошаровий Sack, multi-wall  
MT Мiшок рогожаний Mat  
MW Резервуар з пластиковим покриттям Receptacle, plastic wrapped Обгорнута пластиком посудина для зберiгання речовин або предметiв
MX Коробка сiрникiв Matchbox  
NA Немає вiдомостей Not available  
NE Не пакований чи не розфасований Unpacked or unpackaged  
NF Не пакований не розфасований одиничний вантаж Unpacked or unpackaged, single unit  
NG Не пакований чи не розфасований багатомiсний вантаж Unpacked or unpackaged, multiple units  
NS Гнiздо (комiрка) Nest  
NT Сiтка Net  
NU Сiтка трубчаста пластикова Net, tube, plastic  
NV Сiтка трубчаста текстильна Net, tube, textile  
OA Пiддон/палет, розмiром 40 см на60 см Pallet, CHEP 40 cm x 60 cm Стандартний пiддон (СНЕР) розмiром 40х60 см
OB Пiддон/палет, розмiром 80 см на120 см Pallet, CHEP 80 cm x120 cm Стандартний пiддон (СНЕР) розмiром 80х120 см
OC Пiддон/палет, розмiром 100 см на120 см Pallet, CHEP 100 cm x120 cm Стандартний пiддон (СНЕР) розмiром 100х120 см
OD Пiддон/палет, AS 4068-1993 Pallet, AS 4068-1993 Австралiйський стандартний пiддон розмiром 115.5х116.5 см
OE Пiддон/палет, ISO T11 Pallet, ISO T11 Стандартний пiддон ISO розмiром 110х110 см, розповсюджений в Азiйсько-Тихоокеанському регiонi
OF Платформа невизначеної ваги та розмiру Platform, unspecified weight or dimension Подiбна пiддону транспортувальна платформа невизначеного розмiру або невiдомої ваги
OK Блок Block Суцiльний шматок твердої речовини, такої як гранiт, що має один або бiльше плоских бокiв
OT Октабiн Octabin Стандартний картонний контейнер великих розмiрiв для зберiгання, наприклад, овочiв, гранул пластика або iнших сухих продуктiв
OU Контейнер зовнiшнiй Container, outer Коробка, яка використовується як зовнiшнiй транспортувальний контейнер, не вiднесена до перелiченого транспортувального обладнання
P2 Лоток Pan Неглибокий широкий вiдкритий контейнер, звичайно з металу
PA Пакет Packet Маленький пакунок
PB Пiддон/палет ящик Pallet, box  
PC Посилка Parcel  
PD Пiддон/палет модульний з обичайкою розмiром 80 см на 100 см Pallet, modular, collars80 cm х 100 cm Пiддон стандартних розмiрiв 80х100 см
PE Пiддон/палет модульний з обичайкою розмiром 80 см на 120 см Pallet, modular, collars80 cm х 120 cm Пiддон стандартних розмiрiв 80х120 см
PF Загiн для худоби Pen Невелика огорожа з вiдкритим верхом для утримання тварин
PG Плита Plate  
PH Глек великий Pitcher  
PI Труба Pipe  
PJ Квадратна/прямокутна для ягiд/фруктiв корзина зi шпону Punnet  
PK Пакунок Package Стандартна пакувальна одиниця
PL Вiдро Pail Контейнер з вiдкритим верхом, зазвичай з металу або пластику, для перевезення рiдин
PN Дошка товста Plank  
PO Сумка Pouch  
PP Штука Piece Незв'язана або не запакована одиниця товару
PR Резервуар пластиковий Receptacle, plastic Захисна оболонка з пластика для зберiгання речовин та предметiв
PT Горщик Pot  
PU Лоток Tray  
PV Труби у зв'язцi/пакетi/штабелi Pipes, in bundle/bunch/truss  
PX Пiддон/палет Pallet Платформа або коробка з вiдкритим верхом, зазвичай виготовлена з дерева, на якiй розмiщуються товари для спрощення виконання автоматизованих операцiй пiд час транспортування та зберiгання
PY Плити у зв'язцi/пакетi/штабелi Plates, in bundle/bunch/truss  
PZ Дошка товста у зв'язцi/пакетi/штабелi Planks, in bundle/bunch/truss  
QA Барабан сталевий з нез'ємним днищем Drum, steel, non-removable head  
QB Барабан сталевий зi з'ємним днищем Drum, steel, removable head  
QC Барабан з алюмiнiю з нез'ємним днищем Drum, aluminium, non-removable head  
QD Барабан з алюмiнiю зi з'ємним днищем Drum, aluminium, removable head  
QF Барабан з пластику з нез'ємним днищем Drum, plastic, non-removable head  
QG Барабан з пластику зi з'ємним днищем Drum, plastic, removable head  
QH Бочка дерев'яна з пробкою Barrel, wooden, bung type  
QJ Бочка дерев'яна зi з'ємним днищем Barrel, wooden, removable head  
QK Канiстра сталева з нез'ємним днищем Jerrican, steel, non-removable head  
QL Канiстра зi з'ємним днищем Jerrican, steel, removable head  
QM Канiстра з пластику з нез'ємним днищем Jerrican, plastic, non-removable head  
QN Канiстра з пластику зi з'ємним днищем Jerrican, plastic, removable head  
QP Коробка з натуральної деревини, звичайна Box, wooden, natural wood, ordinary  
QQ Коробка з натуральної деревини з щiльними стiнками Box, wooden, natural wood, with soft proof walls  
QR Коробка з пiнопласту Box, plastic, expanded  
QS Коробка з твердого пластику Box, plastic, solid  
RD Пруток Rod  
RG Кiльце Ring Порожнистий, круговий матерiал, загорнутий навколо себе
RJ Стiйка, вiшалка для одягу Rack, clothing hanger  
RK Стiйка Rack  
RL Катушка Reel Цилiндрична катушка з ободами з обох країв, на яку намотують матерiал
RO Згорток Roll Пакет, згорнутий у формi кулi або цилiндру
RT Сiтка "Реднет" Rednet Матерiал, виготовлений з червоної сiтки для зберiгання предметiв (наприклад дерев)
RZ Прутки у зв'язцi/пакетi/штабелi Rods, in bundle/bunch/truss  
SA Лантух Sack  
SB Сляб Slab  
SC Ящик решiтчастий, мiлкий Crate, shallow  
SD Веретено Spindle  
SE Кiнгстонна коробка Sea-chest  
SH Пакет малий Sachet  
SI Стелаж Skid Малорухома платформа або пiддон для спрощення обробки та транспортування товарiв
SK Ящик каркасний Case, skeleton  
SL Лист прокладний Slip-sheet Мiцний лист пластику, картону або iншого матерiалу, який використовується найголовнiше для перекладання товарiв для оптимiзацiї простору всерединi контейнера. Може використовуватись як альтернатива для пакування на пiддонах.
SM Лист металевий Sheet metal  
SO Шпулька Spool Пакувальний контейнер, який використовується для транспортування таких товарiв як провiд, кабель, стрiчка та нитка
SP Лист з пластиковим покриттям Sheet, plastic wrapping  
SS Ящик сталевий Case, steel  
ST Аркуш (лист) Sheet  
SU Валiза Suitcase  
SV Обгортка сталева Envelope, steel  
SW У термоусадочнiй плiвцi Shrink-wrapped Товари, огорнутi навколо та щiльно стягнутi прозорою полiетиленовою плiвкою
SX Комплект Set  
SY Гiльза Sleeve  
SZ Листи у зв'язцi/пакетi/штабелi Sheets, inbundle/bunch/truss  
T1 Пiгулка Tablet Незв'язана або не запакована одиниця товару у формi бруска, блоку або окремої одиницi
TB Дiжка Tub Круглий вiдкритий дерев'яний контейнер з плоским дном
TC Чайна коробка Tea-chest  
TD Розбiрна трубка чи туба Tube, collapsible  
TE Шина Tyre Коло, виготовлене з гуми та/або металу, розмiщене навколо колеса
TG Цистерна унiверсальна Tank container, generic Спецiально сконструйований контейнер для транспортування рiдин та газiв наливом
TI Дiжка дерев'яна Tierce  
TK Бак прямокутний Tank, rectangular  
TL Дiжка з кришкою Tub, with lid  
TN Бляшанка Tin  
TO Бочка для вина чи пива, велика Tun  
TR Дорожня скриня Trunk  
TS Жмуток, зв'язка Truss  
TT Мiшок Bag, tote Мiсткий мiшок або корзина
TU Тюбик Tube  
TV Тюбик з насадкою Tube, with nozzle Тюбик, виготовлений з пластику, металу або картону з насадкою, який мiстить рiдку або напiврiдку речовину, наприклад силiкон
TW Пiддон/палет, тришаровий Pallet, triwall Легкий пiддон, виготовлений з рифленої дошки
TY Бак цилiндричний Tank, cylindrical Цилiндричний контейнер, придатний для зберiгання або перевезення рiдин, газiв
TZ Трубки чи туби у зв'язцi/пакетi/штабелi Tubes, in bundle/bunch/truss  
UC Без клiтi Uncaged  
UN Одиниця Unit Тип пакування, що складає окрему одиницю або об'єкт, не вiднесений до перелiчених транспортувальних одиниць
VA Бак Vat  
VG Об'ємнi перевезення, газ (при 1031 мбар та15 C) Bulk, gas (at 1031 mbar and 15 C)  
VI Флакон Vial  
VK Консоль для обладнання, пристосована для мiнi фургону Vanpack Тип дерев'яної клiтi
VL Об'ємнi перевезення, рiдина Bulk, liquid  
VN Транспортний засiб Vehicle Самохiднi транспортнi засоби
VO Об'ємнi перевезення, великi частки ("кульки") Bulk, solid, large particles (nodules)  
VP Вакуумна упаковка Vacuum-packed Пакунок, з якого видалено все повiтря для збереження свiжостi
VQ Об'ємнi перевезення, зрiджений газ (особливий режим температури та тиску) Bulk, liquedfied gas (at abnormal temperature/pressure)  
VR Об'ємнi перевезення, гранульованi частки ("зерно") Bulk, solid, granular, particles (grains)  
VS Навалом металобрухт Bulk, scrap metal Незапакований металобрухт, що перемiщується навалом
VY Об'ємнi перевезення, дрiбнi частки ("порошок") Bulk, solid, fine particles (powders)  
WA Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв Intermediate bulk container Контейнер багаторазового використання, виготовлений з металу, пластику, текстилю, дерева або композитних матерiалiв, який використовується для транспортування твердих насипних та рiдких речовин у вiдповiдних обсягах
WB Пляшка оплетена Wicker bottle  
WC Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, сталевий Intermediate bulk container, steel  
WD Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, алюмiнiєвий Intermediate bulk container, aluminium  
WF Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, металевий Intermediate bulk container, metal  
WG Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, сталевий, герметизований понад 10 КПа Intermediate bulk container, steel, pressurised > 10 kpa  
WH Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, алюмiнiєвий герметизований понад 10 КПа Intermediate bulk container, aluminium, pressurised > 10 kpa  
WJ Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, металевий, герметизований понад 10 КПа Intermediate bulk container, metal, pressure 10 kpa  
WK Контейнер середньої вантажопiдйомностi для наливних вантажiв, сталевий Intermediate bulk container, steel, liquid  
WL Контейнер середньої вантажопiдйомностi для наливних вантажiв, алюмiнiєвий Intermediate bulk container, aluminium, liquid  
WM Контейнер середньої вантажопiдйомностi для наливних вантажiв, металевий Intermediate bulk container, metal, liquid  
WN Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, з пластикової тканини без зовнiшнього/внутрiшнього обшиття Intermediate bulk container, woven plastic, without coat/liner  
WP Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, з пластикової тканини, з зовнiшнiм обшиттям Intermediate bulk container, woven plastic, coated  
WQ Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, з пластикової тканини, з внутрiшнiм обшиттям Intermediate bulk container, woven plastic, with liner  
WR Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, з пластикової тканини, з зовнiшнiм та внутрiшнiм обшиттям Intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner  
WS Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, з пластикової плiвки Intermediate bulk container, plastic film  
WT Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, текстильний без зовнiшнього/внутрiшнього обшиття Intermediate bulk container, textile without coat/liner  
WU Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, з натуральної деревини з внутрiшнiм обшиттям Intermediate bulk container, natural wood, with inner liner  
WV Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, текстильний з зовнiшнiм обшиттям Intermediate bulk container, textile, coated  
WW Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, текстильний з внутрiшнiм обшиттям Intermediate bulk container, textile, with liner  
WX Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, текстильний з зовнiшнiм та внутрiшнiм обшиттям Intermediate bulk container, textile, coated and liner  
WY Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, фанерний з внутрiшнiм обшиттям Intermediate bulk container, plywood, with inner liner  
WZ Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, з вiдтвореної деревини з внутрiшнiм обшиттям Intermediate bulk container, reconstituted wood, with inner liner  
XA Мiшок з пластикової тканини, без внутрiшнього покриття/вкладиша Bag, woven plastic, without inner coat/liner  
XB Мiшок з пластикової тканини, щiльний Bag, woven plastic, sift proof  
XC Мiшок з пластикової тканини, водонепроникний Bag, woven plastic, water resistant  
XD Мiшок з пластикової плiвки Bag, plastic film  
XF Мiшок текстильний, без внутрiшнього покриття/вкладиша Bag, textile, without inner coat/liner  
XG Мiшок текстильний, щiльний Bag, textile, sift proof  
XH Мiшок текстильний, водонепроникний Bag, textile, water resistant  
XJ Мiшок паперовий, багатошаровий Bag, paper, multi-wall  
XK Мiшок паперовий, багатошаровий, водонепроникний Bag, paper, multi-wall, water resistant  
YA Комбiноване пакування, пластикова ємнiсть у сталевому барабанi Composite packaging, plastic receptacle in steel drum  
YB Комбiноване пакування, пластикова ємнiсть у ящику решiтчастому iз сталi Composite packaging, plastic receptacle in steel crate box  
YC Комбiноване пакування, пластикова ємнiсть у барабанi з алюмiнiю Composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum  
YD Комбiноване пакування, пластикова ємнiсть у решiтчастому ящику з алюмiнiю Composite packaging, plastic receptacle aluminium crate  
YF Комбiноване пакування, пластикова ємнiсть у коробцi з дерева Composite packaging, plastic receptacle in wooden box  
YG Комбiноване пакування, пластикова ємнiсть у барабанi з фанери Composite packaging, plastic receptacle in plywood drum  
YH Комбiноване пакування, пластикова ємнiсть у коробцi з фанери Composite packaging, plastic receptacle plywood box  
YJ Комбiноване пакування, пластикова ємнiсть у фiбровому барабанi Composite packaging, plastic receptacle in fibre drum  
YK Комбiноване пакування, пластикова ємнiсть у коробцi з фiбрового картону Composite packaging, plastic receptacle fibreboard box  
YL Комбiноване пакування, пластикова ємнiсть у пластиковому барабанi Composite packaging, plastic receptacle in plastic drum  
YM Комбiноване пакування, пластикова ємнiсть у коробцi з твердої пластмаси Composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box  
YN Комбiноване пакування, скляна ємнiсть у барабанi iз сталi Composite packaging, glass receptacle in steel drum  
YP Комбiноване пакування, скляна ємнiсть у ящику решiтчастому iз сталi Composite packaging, glass receptacle in steel crate box  
YQ Комбiноване пакування, скляна ємнiсть у барабанi з алюмiнiю Composite packaging, glass receptacle, in aluminium drum  
YR Комбiноване пакування, скляна ємнiсть у ящику решiтчастому з алюмiнiю Composite packaging, glass receptacle in aluminium crate  
YS Комбiноване пакування, скляна ємнiсть у коробцi дерев'янiй Composite packaging, glass receptacle in wooden box  
YT Комбiноване пакування, скляна ємнiсть у барабанi фанерному Composite packaging, glass receptacle in plywood drum  
YV Комбiноване пакування, скляна ємнiсть у плетеному кошику Composite packaging, glass receptacle in wickerwork hamper  
YW Комбiноване пакування, скляна ємнiсть у барабанi фiбровому Composite packaging, glass receptacle in fibre drum  
YX Комбiноване пакування, скляна ємнiсть у коробцi з фiбрового картону Composite packaging, glass receptacle in fibreboard box  
YY Комбiноване пакування, скляна ємнiсть у пiнопластовому пакетi Composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack  
YZ Комбiноване пакування, скляна ємнiсть у пакетi з твердої пластмаси Composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack  
ZA Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, паперовий, багатошаровий Intermediate bulk container, paper, multi-wall  
ZB Мiшок великий Bag, large  
ZC Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, паперовий, багатошаровий, водонепроникний Intermediate bulk container, paper, multi-wall, water resistant  
ZD Контейнер середньої вантажопiдйомностi для твердих навалювальних/насипних вантажiв, з твердого пластику з структурним оснащенням Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids  
ZF Контейнер середньої вантажопiдйомностi для твердих навалювальних/насипних вантажiв, з твердого пластику автономний Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids  
ZG Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, з твердого пластику, з структурним оснащенням, герметизований Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pressurised  
ZH Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, з твердого пластику, автономний, герметизований Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, pressurised  
ZJ Контейнер середньої вантажопiдйомностi для наливних вантажiв, з твердого пластику, з структурним оснащенням Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids  
ZK Контейнер середньої вантажопiдйомностi для наливних вантажiв, з твердого пластику, автономний Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids  
ZL Контейнер середньої вантажопiдйомностi для твердих навалювальних/насипних вантажiв, складний з твердого пластику Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, solids  
ZM Контейнер середньої вантажопiдйомностi для твердих навалювальних/насипних вантажiв, складний з гнучкого пластику Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, solids  
ZN Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, складний з твердого пластику, герметизований Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised  
ZP Контейнер середньої вантажопiдйомностi для наливних вантажiв, складний з гнучкого пластику, герметизований Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised  
ZQ Контейнер середньої вантажопiдйомностi для наливних вантажiв, складний з твердого пластику Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, liquids  
ZR Контейнер середньої вантажопiдйомностi для наливних вантажiв, з гнучкого пластику Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids  
ZS Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, складний Intermediate bulk container, composite  
ZT Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, з фiбрового картону Intermediate bulk container, fibreboard  
ZU Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, гнучкий Intermediate bulk container, flexible  
ZV Контейнер середньої вантажопiдйомностi для наливних вантажiв, металевий, окрiм сталевих Intermediate bulk container, metal, other than steel  
ZW Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, з натуральної деревини Intermediate bulk container, natural wood  
ZX Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, фанерний Intermediate bulk container, plywood  
ZY Контейнер середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв, з вiдтвореної деревини Intermediate bulk container, reconstituted wood  
ZZ За взаємним визначенням Mutually defined  
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України

N пор Назва товару Ввiзне мито Акцизний податок Податок на додану вартiсть
Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Код пiльги Пiдстава для надання пiльги
Роздiл I Загальний (Iмпорт)
1 Лiкарськi засоби -   -   102 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.1.27
2 Вироби медичного призначення -   -   202 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.1.27
3 Валюта України, iноземна валюта, цiннi папери та банкiвськi метали 003 Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 3
-   -  
4 Документи та видання, якi надсилаються в рамках мiжнародного обмiну до архiвних установ, освiтнiх, наукових або культурних закладiв, у тому числi бiблiотек. Перелiк цих установ та закладiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України 010 Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 9
-   -  
5 Товари та iншi матерiальнi цiнностi, призначенi для використання в рамках виконання угоди про розподiл продукцiї 011 Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 11
-   011 Податковий кодекс України,
роздiл XVIII, стаття 337, пiдпункт 337.2
6 До 1 сiчня 2015 року товари, визначенi пiдпунктом 1 пункту 4 Прикiнцевих та перехiдних положень Митного кодексу України, якi не виробляються в Українi, крiм товарiв за кодами згiдно з УКТЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00 i ввозяться на митну територiю України для використання у видавничiй дiяльностi та дiяльностi з виготовлення книжкової продукцiї, яка виробляється в Українi 014 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, п. 4, п.п. 1
-   -  
7 Товари, визначенi пiдпунктом 1 пункту 4 Прикiнцевих та перехiдних положень Митного кодексу України, для використання у власнiй виробничiй дiяльностi -   -   014 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 7
8 Товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки 017 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки вiд 11 лютого 2001 року,
статтi 3, 5, 7
-   017 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннii космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки вiд 11 лютого 2001 року,
статтi 3, 5, 7
9 Товари, включаючи iнвентар, обладнання, екiпiровку, медико-бiологiчнi засоби, що ввозяться в Україну в порядку, визначеному Законом України "Про пiдтримку олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi" 018 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, п. 4, п.п. 7
-   -  
10 Товари морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо в охолодженому, солоному, мороженому, консервованому виглядi, переробленi на борошно або iншу продукцiю), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України -   -   019 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.3
11 Продукцiя промислу українських та орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами i органiзацiями суден, якi ведуть морський промисел 019 Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 2
-   -  
12 Технiка, устаткування, майно i матерiали, що ввозяться на митну територiю України та вивозяться за межi цiєї територiї, призначенi для власного використання розвiдувальними органами України 025 Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 15
-   -  
13 Архiвнi документи, придбанi з метою внесення їх до Нацiонального архiвного фонду 028 Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 12
-   -  
14 Гуманiтарна допомога, що надається Українi 030 Митний кодекс України,
ст. 287, ч. 1
030 Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9
030 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
15 Предмети для службового користування та видання, що ввозяться для службового користування Комiсiєю iз захисту Чорного моря вiд забруднення 061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення вiд 28 квiтня 2000 року,
стаття 8, пункт 1 "b"
061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення вiд 28 квiтня 2000 року,
стаття 8, пункт 1 "b"
061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення вiд 28 квiтня 2000 року,
стаття 8, пункт 1 "b"
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
16 Товари (крiм моторних транспортних засобiв), що ввозяться в Україну для офiцiйного (службового) користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України 062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року,
стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24 квiтня 1963 року,
стаття 50
Митний кодекс України,
ст. 382, ч. 1; ст. 386, ч. 1
062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року,
стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24 квiтня 1963 року,
стаття 50
Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.2
062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року,
стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24 квiтня 1963 року,
стаття 50
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.2
17 Товари (крiм моторних транспортних засобiв), що ввозяться на митну територiю України мiжнародними органiзацiями, представництвами iноземних держав при них, а також їх персоналом 063 Вiдповiдна мiжнародна угода України
Митний кодекс України,
ст. 391, ч. 1
063 Вiдповiдна мiжнародна угода за участю України
Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.2
063 Вiдповiдна мiжнародна угода за участю України
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.2
18 Товари, що надходять на митну територiю України в рамках проекту "Реабiлiтацiя та розширення централiзованого теплопостачання м. Києва" 067 Загальнi умови, якi поширюються на Кредитнi та Гарантiйнi угоди для Моновалютних кредитiв вiд 30 травня 1995 року,
стаття VIII.
Угода про позику вiд 14 жовтня 1998 року
-   067 Загальнi умови, якi поширюються на Кредитнi та Гарантiйнi угоди для Моновалютних кредитiв вiд 30 травня 1995 року,
стаття VIII.
Угода про позику вiд 14 жовтня 1998 року
19 Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення 068 Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення, вiд 25 жовтня 1993 року,
стаття VIII
068 Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25 жовтня 1993 року,
стаття VIII
Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9
068 Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення, вiд 25 жовтня 1993 року,
стаття VIII
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
20 Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю 069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю, вiд 25 жовтня 1993 року,
стаття X
069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю вiд 25 жовтня 1993 року,
стаття X
069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю, вiд 25 жовтня 1993 року,
стаття X
21 Предмети, призначенi для впорядкування мiсць пам'ятi i поховання, якi ввозяться спецiальними робочими групами в Україну в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй 070 Угода мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй вiд 21 березня 1994 року,
стаття 8
-   070 Угода мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй вiд 21 березня 1994 року,
стаття 8
22 Оснащення та матерiали для забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв 071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23 квiтня 1997 року,
стаття 12
071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23 квiтня 1997 року,
стаття 12
071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23 квiтня 1997 року,
стаття 12
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво у галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07 грудня 1998 року,
стаття 12
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво у галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07 грудня 1998 року,
стаття 12
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво у галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07 грудня 1998 року,
стаття 12
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiя про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01 березня 2001 року,
стаття 10, пункт 1
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiя про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01 березня 2001 року,
стаття 10, пункт 1
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiя про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01 березня 2001 року,
стаття 10, пункт 1
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05 грудня 2000 року,
стаття 8, пункт 3
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05 грудня 2000 року,
стаття 8, пункт 3
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05 грудня 2000 року,
стаття 8, пункт 3
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво та взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 19 липня 2002 року,
стаття 7, пункт 3
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво й взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 19 липня 2002 року,
стаття 7, пункт 3
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво й взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 19 липня 2002 року,
стаття 7, пункт 3
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Угорської Республiки про спiвробiтництво та надання взаємної допомоги в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 27 жовтня 1998 року,
стаття 12, пункт 3
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Угорської Республiки про спiвробiтництво та надання взаємної допомоги в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 27 жовтня 1998 року,
стаття 12, пункт 3
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Угорської Республiки про спiвробiтництво та надання взаємної допомоги в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 27 жовтня 1998 року,
стаття 12, пункт 3
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Бiлорусь про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 07 липня 2000 року,
стаття 10
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Бiлорусь про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 07 липня 2000 року,
стаття 10
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Бiлорусь про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 07 липня 2000 року,
стаття 10
23 Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi 072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03 вересня 1996 року,
стаття 14
072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03 вересня 1996 року,
стаття 14
072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03 вересня 1996 року,
стаття 14
24 Матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби та iншi матерiальнi ресурси, потрiбнi для виробництва озброєння й вiйськової технiки в рамках кооперацiйних зв'язкiв, якi ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi 074 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi вiд 18 листопада 1993 року,
стаття 5
-   -  
25 Обладнання й майно, що ввозяться вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiсля сертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань 078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiсля сертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17 вересня 1999 року,
стаття 8
078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiсля сертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17 вересня 1999 року,
стаття 8
078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiсля сертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17 вересня 1999 року,
стаття 8
26 Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України 079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07 вересня 1998 року,
стаття VII, пункт 6
079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07 вересня 1998 року,
стаття VII, пункт 6
079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07 вересня 1998 року,
стаття VII, пункт 6
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
27 Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво 080 Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07 травня 1992 року,
стаття I
080 Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07 травня 1992 року,
стаття I
Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9
080 Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07 травня 1992 року,
стаття I
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
28 Товари, що ввозяться в Україну з метою реалiзацiї заходiв фiнансованих коштом Європейського Союзу в рамках реалiзацiї проектiв мiжнародної технiчної допомоги 081 Рамкова Угода мiж урядом України i Комiсiєю Європейських Спiвтовариств вiд 03 вересня 2008 року 081 Рамкова Угода мiж урядом України i Комiсiєю Європейських Спiвтовариств вiд 03 вересня 2008 року
Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9
081 Рамкова Угода мiж урядом України i Комiсiєю Європейських Спiвтовариств вiд 03 вересня 2008 року
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
29 Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво 083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29 травня 1996 року,
стаття 8
083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29 травня 1996 року,
стаття 8
Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9
083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29 травня 1996 року,
стаття 8
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
30 Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля 084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02 квiтня 1997 року,
стаття 7
084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02 квiтня 1997 року,
стаття 7
Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9
084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02 квiтня 1997 року,
стаття 7
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
31 Обладнання та матерiали, якi фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Угоди мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi 085 Угода мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi вiд 20 листопада 1997 року,
роздiл 6
Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 10
085 Угода мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi вiд 20 листопада 1997 року,
роздiл 6
085 Угода мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi вiд 20 листопада 1997 року,
роздiл 6
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 211, пiдпункт 211.1
32 Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi 086 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19 травня 1997 року,
стаття III
086 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19 травня 1997 року,
стаття III
086 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19 травня 1997 року,
стаття III
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
33 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України 087 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13 квiтня 1999 року,
пункт 5
087 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13 квiтня 1999 року,
пункт 5
087 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13 квiтня 1999 року,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 22 серпня 2000 року,
пункт 6
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 22 серпня 2000 року,
пункт 6
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 22 серпня 2000 року,
пункт 6
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30 липня 1999 року,
пункт 5
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30 липня 1999 року,
пункт 5
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30 липня 1999 року,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01 лютого 2001 року,
пункт 5
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01 лютого 2001 року,
пункт 5
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01 лютого 2001 року,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 28 березня 2003 року,
параграф 6, пункт 1 "b"
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 28 березня 2003 року,
параграф 6, пункт 1 "b"
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 28 березня 2003 року,
параграф 6, пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької вiд 01 вересня 2003 року,
параграф 6, пункт 1 "b"
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької вiд 01 вересня 2003 року,
параграф 6, пункт 1 "b"
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької вiд 01 вересня 2003 року,
параграф 6, пункт 1 "b"
34 Матерiали та обладнання, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" 088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" вiд 29 березня 2005 року,
пункт 7 "c"
088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" вiд 29 березня 2005 року,
пункт 7 "с"
088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" вiд 29 березня 2005 року,
пункт 7 "с"
35 Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво 090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11 травня 1998 року,
стаття 4
090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11 травня 1998 року,
стаття 4
090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11 травня 1998 року,
стаття 4
36 Обладнання, матерiали, що фiнансуються швейцарською стороною на безоплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво 091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13 жовтня 1997 року,
стаття 3
091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13 жовтня 1997 року,
стаття 3
091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13 жовтня 1997 року,
стаття 3
37 Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку 092 Рамкова угода щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14 сiчня 1998 року,
стаття IV
092 Рамкова угода щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14 сiчня 1998 року,
стаття IV
092 Рамкова угода щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14 сiчня 1998 року,
стаття IV
38 Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться в Україну згiдно з Угодою мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва 093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02 березня 1994 року,
стаття 9
093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02 березня 1994 року,
стаття 9
093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02 березня 1994 року,
стаття 9
39 Товари, що надходять на митну територiю України як допомога Уряду України згiдно з Угодою мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй 094 Угода мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй вiд 18 червня 1993 року,
пункт 2 статтi V;
Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09 серпня 2001 року N 332-р
094 Угода мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй вiд 18 червня 1993 року,
пункт 2 статтi V;
Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09 серпня 2001 року N 332-р
094 Угода мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй вiд 18 червня 1993 року,
пункт 2 статтi V;
Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09 серпня 2001 року N 332-р
40 Товари, крiм пiдакцизних, що надходять на митну територiю України вiдповiдно до Угоди про Грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду в рамках зазначеного проекту 095 Угода про грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду вiд 15 вересня 1998 року
Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2001 року N 477-р
-   095 Угода про грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду вiд 15 вересня 1998 року
Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2001 року N 477-р
41 Обладнання й матерiали (крiм пiдакцизних), якi ввозяться на митну територiю України в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво 096 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво вiд 14 листопада 2002 року,
стаття 4
-   096 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво вiд 14 листопада 2002 року,
стаття 4
42 Обладнання, механiзми та матерiали, що ввозяться в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу 100 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10 червня 2004 року,
стаття VII
100 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10 червня 2004 року,
стаття VII
100 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10 червня 2004 року,
стаття VII
43 Фармацевтична продукцiя, сполуки, що використовуються для її виготовлення, якi не виробляються в Українi i класифiкуються за товарними групами 28, 29, 30 згiдно з УКТ ЗЕД 102 Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 13
-   -  
44 Озброєння, вiйськова технiка, технiчне i технологiчне обладнання, паливно-мастильнi матерiали та iншi матерiальнi засоби, якi забезпечують функцiонування полiгону, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка" 103 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка" вiд 07 лютого 1997 року,
стаття 8
103 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка" вiд 07 лютого 1997 року,
стаття 8
103 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка" вiд 07 лютого 1997 року,
стаття 8
45 Товари, що ввозяться (пересилаються) в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво 104 Угода мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво вiд 04 липня 2002 року,
стаття 7
104 Угода мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво вiд 04 липня 2002 року,
стаття 7
104 Угода мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво вiд 04 липня 2002 року,
стаття 7
46 Культурнi цiнностi за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД, виготовленi 50 i бiльше рокiв тому -   -   105 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.7
47 Обладнання, запаси, товари та матерiали, що ввозяться на територiю України у зв'язку з проведенням операцiй або навчань НАТО вiдповiдно Меморандуму про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України 107 Меморандум про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України вiд 09 липня 2002 року,
статтi VI, VII
107 Меморандум про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України вiд 09 липня 2002 року,
статтi VI, VII
107 Меморандум про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України вiд 09 липня 2002 року,
статтi VI, VII
48 Озброєння, вiйськова технiка, матерiали та обладнання, що забезпечують комплектацiю та експлуатацiю технiчних систем, при ввезеннi їх на митну територiю України в рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору 108 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору вiд 28 лютого 1997 року,
стаття 5, пункт 2
108 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору вiд 28 лютого 1997 року,
стаття 5, пункт 2
108 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору вiд 28 лютого 1997 року,
стаття 5, пункт 2
49 Запаснi частини, обладнання, бортовi запаси та iншi матерiали, якi iмпортуються iноземними експлуатантами повiтряних суден у зв'язку з виконанням мiжнародних перевезень в рамках Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю 109 Конвенцiя про мiжнародну цивiльну авiацiю вiд 07 грудня 1944 року,
Додаток 9 "Спрощення формальностей"
109 Конвенцiя про мiжнародну цивiльну авiацiю вiд 07 грудня 1944 року,
Додаток 9 "Спрощення формальностей"
109 Конвенцiя про мiжнародну цивiльну авiацiю вiд 07 грудня 1944 року,
Додаток 9 "Спрощення формальностей"
50 Товари та обладнання, якi ввозяться на митну територiю України у якостi технiчної допомоги на виконання Угоди мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України 110 Угода мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України вiд 22 жовтня 2001 року
Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25 жовтня 1993 року,
стаття VIII
110 Угода мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України
Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9
110 Угода мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
51 Товари та обладнання, якi ввозяться на митну територiю України як технiчна допомога на виконання Угоди мiж Мiнiстерством охорони здоров'я України та Мiнiстерством оборони США стосовно спiвробiтництва у галузi запобiгання розповсюдженню технологiй, патогенiв та знань, якi можуть бути використанi в ходi розробки бiологiчної зброї 111 Угода мiж Мiнiстерством охорони здоров'я України та Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки стосовно спiвробiтництва у галузi запобiгання розповсюдженню технологiй, патогенiв та знань, якi можуть бути використанi в ходi розробки бiологiчної зброї вiд 29 серпня 2005 року
Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25 жовтня 1993 року,
стаття VIII
111 Угода мiж Мiнiстерством охорони здоров'я України та Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки стосовно спiвробiтництва у галузi запобiгання розповсюдженню технологiй, патогенiв та знань, якi можуть бути використанi в ходi розробки бiологiчної зброї вiд 29 серпня 2005 року
Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25 жовтня 1993 року,
стаття VIII
111 Угода мiж Мiнiстерством охорони здоров'я України та Мiнiстерством оборони США стосовно спiвробiтництва у галузi запобiгання розповсюдженню технологiй, патогенiв та знань, якi можуть бути використанi в ходi розробки бiологiчної зброї вiд 29 серпня 2005 року
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
52 До 1 сiчня 2022 року вiдходи та брухт чорних i кольорових металiв, а також папiр та картон для утилiзацiї (макулатура та вiдходи) товарної позицiї 4707 згiдно з УКТ ЗЕД -   -   112 Податковий кодекс України, роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 23
53 Обладнання, механiзми та матерiали, що ввозяться на митну територiю України як технiчна допомога на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Корея про грантову допомогу та технiчне спiвробiтництво 115 Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Корея про грантову допомогу та технiчне спiвробiтництво вiд 20 жовтня 2005 року,
стаття 7
115 Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Корея про грантову допомогу та технiчне спiвробiтництво вiд 20 жовтня 2005 року,
стаття 7
Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9
115 Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Корея про грантову допомогу та технiчне спiвробiтництво вiд 20 жовтня 2005 року,
стаття 7
Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
54 Обладнання, матерiали (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України для реалiзацiї проектiв на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Iталiйської Республiки про технiчне спiвробiтництво 116 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Iталiйської Республiки про технiчне спiвробiтництво вiд 13 березня 2003 року,
стаття 4
-   116 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Iталiйської Республiки про технiчне спiвробiтництво вiд 13 березня 2003 року,
стаття 4
55 Матерiальнi частини та провiзiя, запаси та iнше майно, що ввозяться для потреб збройних сил, вiдповiдно до Угоди мiж державами учасницями Пiвнiчноатлантичного договору та iншими державами, якi беруть участь у програмi "Партнерство заради миру", щодо статусу їхнiх збройних сил та Додаткового протоколу до цiєї Угоди та Угоди мiж Сторонами Пiвнiчноатлантичного договору щодо статусу їхнiх збройних сил 117 Угода мiж державами учасницями Пiвнiчноатлантичного договору та iншими державами, якi беруть участь у програмi "Партнерство заради миру", щодо статусу їхнiх збройних сил та Додатковий протокол до цiєї Угоди вiд 06 травня 1996 року
Угода мiж Сторонами Пiвнiчноатлантичного договору щодо статусу їхнiх збройних сил вiд 19 червня 1951 року,
стаття 11
117 Угода мiж державами - учасницями Пiвнiчноатлантичного договору та iншими державами, якi беруть участь у програмi "Партнерство заради миру", щодо статусу їхнiх збройних сил та Додатковий протокол до цiєї Угоди вiд 06 травня 1996 року
Угода мiж Сторонами Пiвнiчноатлантичного договору щодо статусу їхнiх збройних сил вiд 19 червня 1951 року,
стаття 11
117 Угода мiж державами - учасницями Пiвнiчноатлантичного договору та iншими державами, якi беруть участь у програмi "Партнерство заради миру", щодо статусу їхнiх збройних сил та Додатковий протокол до цiєї Угоди вiд 06 травня 1996 року Угода мiж Сторонами Пiвнiчноатлантичного Договору щодо статусу їхнiх збройних сил вiд 19 червня 1951 року,
стаття 11
56 Товари, якi ввозяться з метою повiрки та метрологiчної атестацiї
Перелiк таких товарiв встановлюється Державним комiтетом стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї України
119 Угода мiж урядами держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав про звiльнення вiд сплати мита, податкiв i видачi спецiальних дозволiв за провезення нормативних документiв, еталонiв, засобiв вимiрювань i стандартних зразкiв, що провозяться з метою повiрки та метрологiчної атестацiї, вiд 10 лютого 1995 року,
стаття 2
-   119 Угода мiж урядами держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав про звiльнення вiд сплати мита, податкiв i видачi спецiальних дозволiв за провезення нормативних документiв, еталонiв, засобiв вимiрювань i стандартних зразкiв, що провозяться з метою повiрки та метрологiчної атестацiї, вiд 10 лютого 1995 року,
стаття 2
57 Устаткування, яке працює на вiдновлюваних джерелах енергiї, енергозберiгаюче обладнання i матерiали, зазначене у пунктах 14 та 16 частини 1 статтi 282 Митного кодексу України 120 Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 14 та 16
-   120 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.16
58 Майно, у тому числi видання, що ввозиться ГУАМ для службового використання 121 Стаття 8 Угоди про привiлеї та iмунiтети Органiзацiї за демократiю та економiчний розвиток - ГУАМ вiд 19 червня 2007 року 121 Угода про привiлеї та iмунiтети Органiзацiї за демократiю та економiчний розвиток - ГУАМ вiд 19 червня 2007 року,
стаття 8
121 Угода про привiлеї та iмунiтети Органiзацiї за демократiю та економiчний розвиток - ГУАМ вiд 19 червня 2007 року,
стаття 8
59 Бланки книжок МДП та книжок (карнетiв) АТА, що перемiщуються мiж нацiональним гарантiйним об'єднанням та iноземними гарантiйними об'єднаннями, що є їх кореспондентами, або мiжнародними органiзацiями 122 Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 18
-   122 Митна конвенцiя про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року,
стаття 7
Конвенцiя про тимчасове ввезення вiд 26 червня 1990 року,
додаток А, стаття 17
60 Товари, що iмпортуються ЄБРР в Україну i необхiднi для здiйснення його офiцiйної дiяльностi 123 Договiр мiж Урядом України та Європейським банком реконструкцiї та розвитку про спiвробiтництво та дiяльнiсть Постiйного представництва ЄБРР в Українi вiд 12 червня 2007 року (м. Лондон), ратифiкований Законом України вiд 04 червня 2008 року N 319-VI,
стаття 7
123 Договiр мiж Урядом України та Європейським банком реконструкцiї та розвитку про спiвробiтництво та дiяльнiсть Постiйного представництва ЄБРР в Українi вiд 12 червня 2007 року (м. Лондон), ратифiкований Законом України вiд 04 червня 2008 року N 319-VI,
стаття 7
123 Договiр мiж Урядом України та Європейським банком Реконструкцiї та Розвитку про спiвробiтництво та дiяльнiсть Постiйного Представництва ЄБРР в Українi вiд 12 червня 2007 року (м. Лондон), ратифiкований Законом України вiд 04 червня 2008 року N 319-VI,
стаття 7
61 Обладнання та матерiали, якi використовуються для надання ЄБРР технiчної допомоги або для грантового спiвфiнансування i фiнансуються за рахунок грантових коштiв 124 Договiр мiж Урядом України та Європейським банком реконструкцiї та розвитку про спiвробiтництво та дiяльнiсть Постiйного представництва ЄБРР в Українi вiд 12 червня 2007 року (м. Лондон), ратифiкований Законом України вiд 04 червня 2008 року N 319-VI,
стаття 8
124 Договiр мiж Урядом України та Європейським банком реконструкцiї та розвитку про спiвробiтництво та дiяльнiсть Постiйного представництва ЄБРР в Українi вiд 12 червня 2007 року (м. Лондон), ратифiкований Законом України вiд 04 червня 2008 року N 319-VI,
стаття 8
124 Договiр мiж Урядом України та Європейським банком реконструкцiї та розвитку про спiвробiтництво та дiяльнiсть Постiйного представництва ЄБРР в Українi вiд 12 червня 2007 року (м. Лондон), ратифiкований Законом України вiд 04 червня 2008 року N 319-VI,
стаття 8
62 Товари, що надаються Урядом Японiї Уряду України в межах Гранту 125 Угода (у формi обмiну нот) мiж Урядом України та Урядом Японiї про надання грантової допомоги для реалiзацiї проекту "Оновлення освiтлювального обладнання Харкiвського державного академiчного театру опери та балету iменi М. В. Лисенка" вiд 06 серпня 2008 року,
стаття 6
125 Угода (у формi обмiну нот) мiж Урядом України та Урядом Японiї про надання грантової допомоги для реалiзацiї проекту "Оновлення освiтлювального обладнання Харкiвського державного академiчного театру опери та балету iменi М. В. Лисенка" вiд 06 серпня 2008 року,
стаття 6
125 Угода (у формi обмiну нот) мiж Урядом України та Урядом Японiї про надання грантової допомоги для реалiзацiї проекту "Оновлення освiтлювального обладнання Харкiвського державного академiчного театру опери та балету iменi М. В. Лисенка" вiд 06 серпня 2008 року,
стаття 6
63 Обладнання, послуги, матерiали та iншi ресурси, якi фiнансуються Шведською стороною в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Швецiя про загальнi умови технiчного та фiнансового спiвробiтництва 129 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Швецiя про загальнi умови технiчного та фiнансового спiвробiтництва, ратифiкована Верховною Радою України Законом вiд 04 червня 2008 року N 320-VI 129 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Швецiя про загальнi умови технiчного та фiнансового спiвробiтництва, ратифiкована Верховною Радою України Законом вiд 04 червня 2008 року N 320-VI 129 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Швецiя про загальнi умови технiчного та фiнансового спiвробiтництва, ратифiкована Верховною Радою України Законом вiд 04 червня 2008 року N 320-VI
64 До 1 сiчня 2015 року товари, якi у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки 130 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, п. 4, п.п. 4
-   130 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 3, пiдпункт "а"
65 Пiдакцизнi товари (продукцiя), що використовуються як сировина для виробництва пiдакцизних товарiв (продукцiї) - (крiм виробництва нафтопродуктiв) -   130 Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.6
-  
66 До 1 сiчня 2019 року технiка, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкцiї iснуючих i будiвництва нових пiдприємств з виробництва бiопалив i для виготовлення та реконструкцiї технiчних i транспортних засобiв з метою споживання бiопалив, якi класифiкуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативнi види палива", якщо такi товари не виробляються та не мають аналогiв в Українi 131 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, п. 4, п.п. 5
-   131 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 2, пiдпункт "б"
67 Технiчнi та транспортнi засоби, у тому числi самохiднi сiльськогосподарськi машини, що працюють на бiопаливi та класифiкуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативнi види палива", якщо такi товари не виробляються в Українi 132 Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 17
-   132 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 2, пiдпункт "б"
68 Матерiали i обладнання, необхiднi для облаштування кладовищ та мiсць поховань, їх оздоблення та нагляду за ними 134 Угода мiж Урядом України i Урядом Угорської Республiки про збереження та увiчнення мiсць пам'ятi загиблих вiйськовослужбовцiв та цивiльних жертв воєн та про статус поховань,
стаття 7, пункт 2, пiдпункт b
-   -  
69 Наукове, лабораторне i дослiдницьке обладнання, а також комплектуючi та матерiали, передбаченi проектом наукового парку, зареєстрованого згiдно з Законом України "Про науковi парки", що ввозяться на митну територiю України науковим парком та партнерами наукового парку в межах реалiзацiї такого проекту наукового парку 135 Митний кодекс України,
ст. 287, ч. 3
-   -  
70 До 1 сiчня 2016 року товари, якi ввозяться у митному режимi iмпорту (реiмпорту) суб'єктами лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", за перелiком зазначеним в пiдпунктi 2 пункту 4 Прикiнцевих та перехiдних положень Митного кодексу України 136 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, п. 4, п.п. 2
-   136 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 4
71 Рядок виключено            
72 Предмети культового призначення, якi ввозяться релiгiйними органiзацiями -   -   140 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.1.9
73 Постачання (передплата) перiодичних видань друкованих засобiв масової iнформацiї та книжок (крiм видань еротичного характеру), учнiвських зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiбникiв вiтчизняного виробництва, словникiв українсько-iноземної або iноземно-української мови -   -   143 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пункт 197.1, пiдпункт 197.1.25
74 Еталоннi (монiторинговi) чи тестовi зразки тютюнових виробiв (не призначених для продажу вроздрiб) для проведення дослiджень чи випробувань (калiбрування лабораторного обладнання, проведення дегустацiй, вивчення фiзико-хiмiчних показникiв, дизайну) -   144 Податковий кодекс України,
роздiл VI, стаття 213, пункт 213.3, пiдпункт 213.3.10
-  
75 Технiчнi та iншi засоби реабiлiтацiї (крiм автомобiлiв) i комплектуючi та напiвфабрикати для їх виготовлення -   -   145 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пункт 197.1, пiдпункт 197.1.3
76 Прилади, обладнання, матерiали, крiм пiдакцизних, науковим установам та науковим органiзацiям, вищим навчальним закладам III - IV рiвнiв акредитацiї, внесеним до Державного реєстру наукових органiзацiй, яким надається пiдтримка держави -   -   146 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пункт 197.1, пiдпункт 197.1.23
77 У перiод з 1 сiчня 2012 року до 31 грудня 2013 року включно операцiї з iмпорту необроблених шкур та чиненої шкiри без подальшої обробки (товарнi позицiї 4101 - 4103, 4301 згiдно з УКТ ЗЕД) -   -   148 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 16
78 Племiннi чистопороднi тварини, племiннi (генетичнi) ресурси за кодами 0101 10 10 00, 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0103 10 00 00, 0104 10 10 00, 0511 10 00 00, 0511 99 85 10 згiдно з УКТ ЗЕД, що здiйснюються суб'єктами спецiального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 Податкового кодексу України -   -   149 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пункт 197.18
79 Тимчасово до 31 грудня 2012 року операцiї з ввезення на митну територiю України спецiалiзованих транспортних засобiв, таких як автомобiлi швидкої медичної допомоги товарної позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, якi призначенi для використання закладами охорони здоров'я -   150 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 5, пункт 4
150 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 25
80 Дорогоцiннi метали, що постачаються Нацiональному банку України -   -   151 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пункт 197.19
81 Товари (крiм товарiв для реалiзацiї або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням пiдприємницької дiяльностi), що ввозяться на митну територiю України на строк не менше трьох рокiв iноземними iнвесторами вiдповiдно до Закону України "Про режим iноземного iнвестування" з метою iнвестування на пiдставi зареєстрованих договорiв (контрактiв) або як внесок iноземного iнвестора до статутного капiталу пiдприємства з iноземними iнвестицiями 152 Митний кодекс України,
стаття 287, ч. 2
-   -  
82 До 1 сiчня 2017 року матерiали, вузли, агрегати та/або комплектуючi вироби, що ввозяться на митну територiю України пiдприємствами вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, у разi якщо такi товари не виробляються в Українi 153 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, п. 4, п.п. 8
-   -  
83 До 1 сiчня 2016 року устаткування, обладнання та комплектуючi, що не виробляються в Українi i ввозяться на митну територiю України вiтчизняними пiдприємствами суднобудiвної промисловостi для використання у господарськiй дiяльностi 154 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, п. 4, п.п. 6
-   -  
84 Трамвайнi вагони (товарної позицiї 8603 10 00 10 згiдно з УКТ ЗЕД), тролейбуси (товарної позицiї 8702 90 90 10 згiдно з УКТ ЗЕД), автобуси (товарної позицiї 8702 згiдно з УКТ ЗЕД) для перевезення громадян на маршрутах (лiнiях) вiдповiдно до вимог життєзабезпечення населених пунктiв. -   -   155 Податковий кодекс України,
роздiл V, стаття 197, пункт 197.1, пiдпункт 197.1.29
85 З 1 сiчня 2013 товари та/або предмети, оплаченi за рахунок грантiв (субгрантiв), наданих вiдповiдно до програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi, що виконуються вiдповiдно до закону 156 Митний кодекс України,
стаття 282, ч. 1, п. 19
-   156 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 26
86 Устаткування, обладнання та комплектуючi до них, матерiали, що не виробляються в Українi, якi не є пiдакцизними товарами та ввозяться на митну територiю України iнiцiаторами створення - суб'єктами господарювання, керуючими компанiями iндустрiальних паркiв для облаштування iндустрiальних паркiв, а також устаткування, обладнання та комплектуючi до них, що не виробляються в Українi та не є пiдакцизними товарами, якi ввозяться на митну територiю України учасниками iндустрiальних паркiв для здiйснення господарської дiяльностi у межах iндустрiальних паркiв 157 Митний кодекс України,
ст. 287, ч. 6
-   -  
87 Тимчасово, на перiод реалiзацiї контракту, укладеного для реалiзацiї нацiонального проекту "Повiтряний експрес", товари (крiм пiдакцизних), що не виробляються в Українi або виробляються в Українi, але не вiдповiдають вимогам проекту 158 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, п. 4, п.п. 9
-   158 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 27
88 Спецiальнi засоби iндивiдуального захисту, бронежилети, нитки та тканини (матерiали) для виготовлення бронежилетiв та шоломiв 161 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, п.41
-   161 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 32
89 Лiкарськi засоби та медичнi вироби вiдповiдно до пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 Податкового кодексу України 162 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, п.41
-   162 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 32
90 Лiкарськi засоби та медичнi вироби без їх державної реєстрацiї та дозвiльних документiв щодо можливостi їх ввезення 163 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, п.41
-   163 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 32
91 Продукцiя оборонного призначення, визначена такою згiдно з пунктом 9 статтi 1 Закону України "Про державне оборонне замовлення" 164 Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 20
-   164 Податковий кодекс України,
роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 32
92 Товари, якi згiдно з роздiлом II Митного кодексу України вiдповiдають критерiям повнiстю вироблених, достатньо перероблених, чи ввезенi на митну територiю України та випущенi для вiльного обiгу на тимчасово окупованiй територiї України 165 Закон України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України",
пiдпункт 6.6 статтi 6
-   -  
93 Основнi засоби i малоцiннi та швидкозношуванi предмети, що належать юридичним особам, якi переносять мiсце своєї дiяльностi з тимчасово окупованої територiї на iншу територiю України, та вивозяться для подальшого використання у господарськiй дiяльностi, за умови, що такi основнi засоби перебували на балансi пiдприємства станом на 1 сiчня 2014 року у вiльному обiгу на територiї України 166 Закон України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України",
пiдпункт "б" пункту 15.1 статтi 15
166 Закон України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України",
пiдпункт "б" пункту 15.1 статтi 15
166 Закон України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України",
пiдпункт "б" пункту 15.1 статтi 15
94 На перiод реалiзацiї проектiв (програм) за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення", - товари (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв груп 1-24 згiдно з УКТ ЗЕД), що не виробляються в Українi та ввозяться на митну територiю України у рамках реалiзацiї зазначених проектiв (програм) 167 пiдпункт 11 п. 4 "Прикiнцевих та перехiдних положень" Митного кодексу України -   167 абзац другий пункту 28, пiдроздiлу 2, роздiлу XX, Податково го кодексу України
95 Складовi (матерiали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальнi вироби), що ввозяться на митну територiю України в митному режимi iмпорту для використання у виробництвi продукцiї оборонного призначення, визначеної згiдно iз законом, якщо замовником такої продукцiї є державний замовник, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України 168 частина восьма статтi 287, Митного кодексу України -   168 пункт 197.23 статтi 197, роздiлу V, Податково го кодексу України
96 Лiкарськi засоби, внесенi до Державного реєстру лiкарських засобiв, медичнi вироби, внесенi до Державного реєстру медичної технiки та виробiв медичного призначення та/або введенi в обiг вiдповiдно до законодавства у сферi технiчного регулювання та оцiнки вiдповiдностi -   -   169 пункт 38 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України
97 Позицiю виключено            
98 Товари (крiм пiдакцизних), що не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають вимогам проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України 171 пiдпункт 12 пункту 4 роздiлу XXI Митного кодексу України -   171 пункт 47 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України
99 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi, що були у використаннi -   172 пункт 15 пiдроздiлу 5 роздiлу XX Податкового кодексу України -  
100 Товари, якi ввозяться вiдповiдно до Угоди (у формi обмiну нотами) мiж Урядом України та Урядом Японiї про надання грантової допомоги непроектного типу на забезпечення товарами, виготовленими японськими малими i середнiми пiдприємствами, вiд 30 березня 2015 року 173 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10 червня 2004 року, статтi XIII, XIV 173 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10 червня 2004 року, статтi XIII, XIV 173 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10 червня 2004 року, статтi XIII, XIV
101 Товари, пов'язанi з обладнанням, що постачається або повертається, та/або сервiсом, що надається Європолом, якi ввозяться на митну територiю України у митних режимах iмпорту та/або тимчасового ввезення 174 Меморандум про взаєморозумiння мiж Україною та Європейським полiцейським офiсом щодо встановлення захищеної лiнiї зв'язку, ратифiкований Законом України вiд 04 липня 2015 року N 507-VIII, частина дванадцята статтi 3, частина шоста статтi 4 174 Меморандум про взаєморозумiння мiж Україною та Європейським полiцейським офiсом щодо встановлення захищеної лiнiї зв'язку, ратифiкований Законом України вiд 04 липня 2015 року N 507-VIII, частина дванадцята статтi 3, частина шоста статтi 4 174 Меморандум про взаєморозумiння мiж Україною та Європейським полiцейським офiсом щодо встановлення захищеної лiнiї зв'язку, ратифiкований Законом України вiд 04 липня 2015 року N 507-VIII, частина дванадцята статтi 3, частина шоста статтi 4
102 Товари, якi ввозяться у зв'язку з або на пiдтримку проекту, що фiнансується НАТО, та публiкацiй, пов'язаних з проектом, що фiнансується НАТО 175 Угода мiж Урядом України та Органiзацiєю Пiвнiчноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Українi, стаття 25 175 Угода мiж Урядом України та Органiзацiєю Пiвнiчноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Українi, стаття 25 175 Угода мiж Урядом України та Органiзацiєю Пiвнiчноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Українi, стаття 25
103 Ввезення на митну територiю України неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментацiйними заводами, якi здiйснюють реалiзацiю ферментованої (переробленої) тютюнової сировини виробникам тютюнових виробiв або її експорт -   176 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 213, пункт 213.3, пiдпункт 213.3.13 -  
104 До 1 сiчня 2025 року, ввезення на митну територiю України в митному режимi iмпорту товарiв (крiм пiдакцизних) суб'єктами лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", за перелiком, згiдно iз пiдпунктом 13 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України 177 Митний кодекс України, Прикiнцевi та перехiднi положення, пункт 4, пiдпункт 13 -   177 Податковий кодекс України, роздiл XX "Перехiднi положення", пiдроздiл 2, пункт 41
105 Обладнання, матерiали, що ввозяться за кошти Донора для реалiзацiї Проектних угод у рамках спiвробiтництва з надання технiчної допомоги на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про спiвробiтництво у сферi ядерної i радiацiйної безпеки, зняття з експлуатацiї Чорнобильської атомної електростанцiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему 178 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про спiвробiтництво у сферi ядерної i радiацiйної безпеки, зняття з експлуатацiї Чорнобильської атомної електростанцiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему вiд 30 листопада 2012 року, стаття 5
Митний кодекс України, стаття 282, частина 1, пункт 6
178 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про спiвробiтництво у сферi ядерної i радiацiйної безпеки, зняття з експлуатацiї Чорнобильської атомної електростанцiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему вiд 30 листопада 2012 року, стаття 5
Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 213, пiдпункт 213.3.9
178 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про спiвробiтництво у сферi ядерної i радiацiйної безпеки, зняття з експлуатацiї Чорнобильської атомної електростанцiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему вiд 30 листопада 2012 року, стаття 5
Податковий кодекс України, роздiл V, стаття 197, пiдпункт 197.11
106 До 01 сiчня 2023 року ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв, що входять до складу нацiональної кiнематографiчної спадщини, та товарiв, призначених для використання у кiнематографiчнiй дiяльностi, суб'єктами кiнематографiї, яким вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку кiнематографiї в Українi" надається державна пiдтримка 179 Митний кодекс України, Прикiнцевi та перехiднi положення, пункт 4, пiдпункт 14 -   179 Податковий кодекс України, Перехiднi положення, пiдроздiл 2, пункт 61
107 Товари, що фiнансуються вiдповiдно до контрактiв, укладених згiдно з Договором мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги 180 Договiр мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги вiд 09 вересня 2015 року, стаття 11, пункт 2 180 Договiр мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги вiд 09 вересня 2015 року, стаття 11, пункт 2 180 Договiр мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги вiд 09 вересня 2015 року, стаття 11, пункт 2
108 До 31 грудня 2022 року операцiї iз ввезення на митну територiю України транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома), що зазначенi у товарнiй пiдкатегорiї 8703 90 10 10 згiдно з УКТ ЗЕД, а також товарiв, зазначених у товарних пiдкатегорiях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 40 88 00 згiдно з УКТ ЗЕД -   -   181 Податковий кодекс України, Перехiднi положення, пiдроздiл 2, пункт 64
109 До 01 сiчня 2023 року товари, якi ввозяться резидентами - суб'єктами космiчної дiяльностi, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про державну пiдтримку космiчної дiяльностi" 182 Митний кодекс України,
роздiл XXI, пункт 4, пiдпункт 4
-   182 Податковий кодекс України,
Перехiднi положення, пiдроздiл 2, пункт 3, пiдпункт "а"
110 До 26 травня 2018 року товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України в митному режимi iмпорту для забезпечення органiзацiї та проведення фiнальних матчiв Лiги чемпiонiв УЄФА та Лiги чемпiонiв УЄФА серед жiнок сезону 2017/2018 183 Митний кодекс України, Роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення", пiдпункт 43 -   183 Податковий кодекс України, роздiлу XX "Перехiднi положення", пiдроздiл 2, пункт 66
111 Товари та обладнання, якi ввозяться в Україну з метою реалiзацiї заходiв Проекту у рамках реалiзацiї УГОДИ мiж Урядом України та Урядом Фiнляндської Республiки про реалiзацiю проекту "Фiнська пiдтримка реформи української школи" 184 УГОДА мiж Урядом України та Урядом Фiнляндської Республiки про реалiзацiю проекту "Фiнська пiдтримка реформи української школи" вiд 05 березня 2018 року, Додаток II та Додаток IV 184 УГОДА мiж Урядом України та Урядом Фiнляндської Республiки про реалiзацiю проекту "Фiнська пiдтримка реформи української школи" вiд 05 березня 2018 року, Додаток II та Додаток IV 184 УГОДА мiж Урядом України та Урядом Фiнляндської Республiки про реалiзацiю проекту "Фiнська пiдтримка реформи української школи" вiд 05 березня 2018 року, Додаток II та Додаток IV
112 Ввезення на митну територiю України кузовiв до автомобiлiв легкових, за умови подальшого виготовлення з них автомобiлiв, зазначених у товарнiй позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД -   185 Податковий кодекс України, роздiл VI "Акцизний податок", стаття 213, пункт 213.3, пiдпункт 213.3.14 -  
113 Товари, що закуповуються в межах контрактiв, звiльняються вiд сплати будь-яких податкiв, мит, зборiв або iнших обов'язкових платежiв, якi встановленi Україною на її територiї вiдповiдно до нацiонального законодавства України 186 Угода мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки щодо офiцiйної пiдтримки у створеннi єдиної системи авiацiйної безпеки та цивiльного захисту в Українi, стаття 10 186 Угода мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки щодо офiцiйної пiдтримки у створеннi єдиної системи авiацiйної безпеки та цивiльного захисту в Українi, стаття 10 186 Угода мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки щодо офiцiйної пiдтримки у створеннi єдиної системи авiацiйної безпеки та цивiльного захисту в Українi, стаття 10
114 Товари, якi ввозяться з метою реалiзацiї програм/проектiв у рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво 187 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво, вiд 18 жовтня 2016 року, стаття III, пункт 1 187 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво, вiд 18 жовтня 2016 року, стаття III, пункт 1 187 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво, вiд 18 жовтня 2016 року, стаття III, пункт 1
115 Товари, якi ввозяться з метою реалiзацiї програм/проектiв у рамках Угоди мiж Урядом України та Управлiнням ООН з обслуговування проектiв (ЮНОПС) про вiдкриття Офiсу ЮНОПС в Українi вiд 22.11.2016 188 Угода мiж Урядом України та Управлiнням ООН з обслуговування проектiв (ЮНОПС) про вiдкриття Офiсу ЮНОПС в Українi вiд 22.11.2016, Конвенцiя про привiлеї та iмунiтети ООН вiд 13.02.46,
Угода мiж Урядом України та ООН про заснування Представництва ООН вiд 06.10.92
188 Угода мiж Урядом України та Управлiнням ООН з обслуговування проектiв (ЮНОПС) про вiдкриття Офiсу ЮНОПС в Українi вiд 22.11.2016, Конвенцiя про привiлеї та iмунiтети ООН вiд 13.02.46,
Угода мiж Урядом України та ООН про заснування Представництва ООН вiд 06.10.92
188 Угода мiж Урядом України та Управлiнням ООН з обслуговування проектiв (ЮНОПС) про вiдкриття Офiсу ЮНОПС в Українi вiд 22.11.2016, Конвенцiя про привiлеї та iмунiтети ООН вiд 13.02.46,
Угода мiж Урядом України та ООН про заснування Представництва ООН вiд 06.10.92
116 Тимчасово, протягом строку дiї пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України та пункту 96 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України, товари (в тому числi лiкарськi засоби, медичнi вироби та/або медичне обладнання), необхiднi для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення на митну територiю України яких звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть 203 Митний кодекс України,
роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення", пункт 96
- - 203 Податковий кодекс України,
роздiл XX "Перехiднi положення", пiдроздiл 2, пункт 71
117 Тимчасово, протягом строку дiї пункту 381 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, операцiї з ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть -   - - 204 Податковий кодекс України,
роздiл XX "Перехiднi положення", пiдроздiл 2, пункт 381
118 Товари, що закуповуються в межах контрактiв, звiльняються вiд будь-яких податкiв, зборiв або будь-яких iнших обов'язкових платежiв, що стягуються на територiї України вiдповiдно до нацiонального законодавства України 205 Угода мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки щодо офiцiйної пiдтримки посилання морської безпеки та охорони України,
стаття 11
205 Угода мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки щодо офiцiйної пiдтримки посилання морської безпеки та охорони України,
стаття 11
205 Угода мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки щодо офiцiйної пiдтримки посилання морської безпеки та охорони України,
стаття 11
119 Матерiали, товари та обладнання, що ввозяться за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина, або однiєї з органiзацiй-виконавцiв для проектiв i Бюро, звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення на митну територiю України яких звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть та акцизним податком 206 Угода (у форматi обмiну нотами) мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про створення мiсцевих бюро Нiмецького товариства мiжнародного спiвробiтництва ГмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для вiдбудови (KfW) вiд 29 жовтня 2018 року,
стаття 5
206 Угода (у форматi обмiну нотами) мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про створення мiсцевих бюро Нiмецького товариства мiжнародного спiвробiтництва ГмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для вiдбудови (KfW) вiд 29 жовтня 2018 року,
стаття 5
206 Угода (у форматi обмiну нотами) мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про створення мiсцевих бюро Нiмецького товариства мiжнародного спiвробiтництва ГмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для вiдбудови (KfW) вiд 29 жовтня 2018 року,
стаття 5
Роздiл II Застосування iнших податкових пiльг
1 Iншi товари, щодо яких законодавством установлюються пiльги в обкладеннi митними платежами 099   099   099  
Роздiл III Застосування податкових пiльг при ввезеннi на митну територiю України товарiв громадянами
1 Товари (у тому числi в кiлькостi однiєї одиницi за кожною товарною позицiєю 8702, 8703, 8711 згiдно з УКТ ЗЕД), що входять до складу спадщини за законом, вiдкритої за межами України на користь резидента 300 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 5
300 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 5
300 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 5
2 Транспортнi засоби особистого користування, що класифiкуються в однiй iз товарних позицiй 8702, 8703, 8711 згiдно з УКТ ЗЕД та товари, що класифiкуються в товарнiй позицiї 8716 згiдно з УКТ ЗЕД в разi переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну 301 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 3, п.п. б, в
301 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 3, п.п. б, в
301 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 3, п.п. б, в
3 Рядок виключено            
4 Товари (крiм моторних транспортних засобiв), що ввозяться в Україну для особистого користування членами дипломатичних представництв, консульських установ iноземних держав на територiї України 303 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року,
стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.1963,
стаття 50
Митний кодекс України,
ст. 383, ч. 1; ст. 386, ч. 1
303 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року,
стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.1963,
стаття 50
Митний кодекс України,
ст. 383, ч. 1; ст. 386, ч. 1
303 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року,
стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.1963,
стаття 50
Митний кодекс України,
ст. 383, ч. 1; ст. 386, ч. 1
5 Товари, що ввозяться на митну територiю України персоналом та членами сiмей персоналу мiжнародних органiзацiй, представництв iноземних держав при них 304 Вiдповiдний мiжнародний договiр України
Митний кодекс України,
ст. 391, ч. 1
304 Вiдповiдний мiжнародний договiр України
Митний кодекс України,
ст. 391, ч. 1
304 Вiдповiдний мiжнародний договiр України
Митний кодекс України,
ст. 391, ч. 1
6 Товари (крiм 8716 згiдно з УКТ ЗЕД) призначенi для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) у разi переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну 305 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 3, п.п. а
305 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 3, п.п. а
305 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 3, п.п. а
7 Культурнi цiнностi за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД, виготовленi 50 i бiльше рокiв тому 306 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 2
306 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 2
306 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 2
8 Товари (у тому числi не бiльше одного товару за товарними позицiями 8702, 8703, 8711 згiдно з УКТ ЗЕД), одержанi громадянами-резидентами у виглядi нагород i призiв на мiжнародних змаганнях, конкурсах за межами митної територiї України 307 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 6
307 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 6
307 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 6
9 Товари (крiм транспортних засобiв), якi мають ознаки таких, що були у користуваннi та призначенi для власного облаштування житла i забезпечення життєдiяльностi громадян, якi перебували за кордоном у вiдрядженнях (на навчаннi), за умови, що такi товари ввозяться (пересилаються) протягом шести мiсяцiв з дня повернення таких громадян в Україну пiсля закiнчення строку вiдрядження (навчання) 308 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 9
308 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 9
308 Митний кодекс України,
ст. 374, ч. 10, п. 9
10 Легковi транспортнi засоби, що використовувалися, якi ввозяться на митну територiю України фiзичною особою для власного використання в кiлькостi один легковий транспортний засiб на таку особу -   309 Податковий кодекс України, роздiл XX "Перехiднi положення", пiдроздiл 5, пункт 20 -  
Роздiл IV Застосування тарифних пiльг (тарифних преференцiй)
1 Товари, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовими угодами України з країнами СНД (крiм Республiки Грузiя) 400 Угода про створення зони вiльної торгiвлi вiд 15 квiтня 1994 року;
двостороннi мiжурядовi угоди України з країнами СНД про вiльну торгiвлю
Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 30 липня 2012 року
-   -  
2 Товари, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовими угодами України з Республiкою Грузiя 401 Угода про створення зони вiльної торгiвлi вiд 15 квiтня 1994 року;
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09 сiчня 1995 року
-   -  
3 Товари, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовою угодою України з Республiкою Македонiя 402 Угода про вiльну торгiвлю мiж Республiкою Македонiя та Україною вiд 18 сiчня 2001 року -   -  
4 Товари, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовою угодою України з державами ЄАВТ 403 Угода про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ вiд 24 червня 2010 року
Угода про сiльське господарство мiж Україною та Королiвством Норвегiя вiд 24 червня 2010 року,
Угода про сiльське господарство мiж Україною та Iсландiєю вiд 24 червня 2010 року,
Угода про сiльське господарство мiж Україною та Швейцарською Конфедерацiєю вiд 24 червня 2010 року
-   -  
5 Товари, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовими угодами України з державами - учасницями ГУУАМ 404 Угода про створення зони вiльної торгiвлi мiж державами - учасницями ГУУАМ вiд 20 липня 2002 року -   -  
6 Товари, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовою угодою України з Чорногорiєю 405 Угода про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї вiд 18 листопада 2011 року        
7 Товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС 410 Абзац перший частини першої статтi 29 додатка I-A "Тарифний графiк України" до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (скасування мит) Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони -   -  
8 Товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС 411 Абзац перший частини першої статтi 29 доповнення до додатка I-A до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (iндикативна сукупнiсть тарифних квот для iмпорту в Україну) Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони -   -  
9 Товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС 412 Абзац другий, частини першої статтi 29, додатка I-B до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (додатковi умови для торгiвлi одягом, що використовувався) Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони -   -  
10 Товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС 413 Стаття 44 додатка II до глави 2 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (спецiальнi заходи щодо легкових автомобiлiв) Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони -   -  
11 Товари, що ввозяться в Україну та походять з Канади 420 Частина друга статтi 2.4 "Скасування тарифiв на iмпорт", пункт 1 Додатка 2-В "Скасування тарифiв", до глави 2 "Нацiональний режим та доступ до ринкiв" Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою
(скасування або зниження мита)
-   -  
12 Товари, що ввозяться в Україну та походять з Канади 421 Пункт 2 Додатка 2-В "Скасування тарифiв" до глави 2 "Нацiональний режим" та доступ до ринкiв" Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою (тарифна квота) -   -  
13 Товари, що ввозяться в Україну та походять з Держави Iзраїль 422 Стаття 2.2 "Мита на iмпорт" та Додаток 2-С "Скасування тарифiв" Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль -   -  
14 Товари, що ввозяться в Україну та походять зi Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї 424 Частина перша статтi 29, додаток I-А "Тарифний графiк України" до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля i питання, пов'язанi з торгiвлею" Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року (скасування або зниження мита) -   -  
15 Товари, що ввозяться в Україну та походять зi Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї 425 Частина перша статтi 29, доповнення до додатка I-А до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (частина В "Сукупнiсть тарифних квот для iмпорту до України") Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року (тарифна квота) -   -  
16 Товари, що ввозяться в Україну та походять зi Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї 426 Абзац другий частини другої статтi 29, додаток I-В до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (додатковi умови для торгiвлi одягом, що використовувався) Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року (скасування або зниження мита) -   -  
Роздiл V застосування звiльнень вiд сплати митних платежiв залежно вiд обраного митного режиму
1 Iмпорт Товари (продукти переробки) у вiдремонтованому виглядi, якщо ремонт проведено в рамках гарантiйних зобов'язань 500 Митний кодекс України,
стаття 286, ч. 13, абзац 2
500 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
500 Податковий кодекс України
стаття 206, пiдпункт 206.2.2
2 Реiмпорт Товари, якi були вивезенi за межi митної територiї України у митному режимi тимчасового вивезення та ввозяться на цю територiю до завершення строку дiї цього митного режиму у тому самому станi
(Митний кодекс України, стаття 78, ч. 2, п. 1)
501 Митний кодекс України,
стаття 286, ч. 2
501 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
501 Податковий кодекс України
стаття 206, пункт 206.3
3 Реiмпорт Товари, якi були вивезенi за межi митної територiї України у митному режимi переробки за межами митної територiї та ввозяться на цю територiю до завершення строку дiї цього митного режимi:
1) у тому самому станi, в якому вони були вивезенi за межi митної територiї України
502 Митний кодекс України,
стаття 286, ч. 13, абзац 2
502 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
502 Податковий кодекс України
стаття 206, пiдпункт 206.2.2
4 Реiмпорт Товари, якi були помiщенi у митний режим експорту (остаточного вивезення) 503 Митний кодекс України,
стаття 283, ч. 1; стаття 286, ч. 2
- Сплата
Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
- Сплата
Податковий кодекс України,
стаття 206, пункт 206.3
5 Рядок виключено       -      
6 Реекспорт Товари, що були ранiше ввезенi на митну територiю України або на територiю вiльної митної зони, вивозяться за межi митної територiї України:
1) вiдповiдно до пунктiв 1-4 частини першої статтi 86 Митного кодексу України
505 Митний кодекс України,
стаття 283, ч. 1; стаття 286, ч. 5
-   505 Податковий кодекс України,
стаття 206, пункт 206.5
2) вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 86 Митного кодексу України 506 Митний кодекс України,
стаття 283, ч. 1; стаття 286, ч. 5
-   506 Податковий кодекс України,
стаття 206, пункт 206.5
(0%)
7 Транзит Товари та/або транспортнi засоби комерцiйного призначення перемiщуються пiд митним контролем мiж двома митними органами України або в межах зони дiяльностi одного митного органу без будь-якого використання цих товарiв 507 Митний кодекс України,
стаття 284, ч. 1, п. 1; стаття 286, ч. 6
507 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
507 Податковий кодекс України,
стаття 206, пункт 206.6
8 Тимчасове ввезення Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, якi тимчасово ввозяться на митну територiю України з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами 508 Митний кодекс України,
стаття 284, ч. 1, п. 1;
508 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
508 Податковий кодекс України,
стаття 206, пункт 206.7
9 Тимчасове ввезення Товари, що можуть помiщуватись в режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами вiдповiдно до положень Додатка Е до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк) 198 Митний кодекс України,
стаття 285, ч. 1
-   198 Податковий кодекс України,
стаття 206, пункт 206.7
10 Тимчасове вивезення Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, якi тимчасово вивозяться за межi митної територiї України 509 Митний кодекс України,
стаття 284, ч. 1, п. 2; стаття 286, ч. 8
-   - Податковий кодекс України,
стаття 206, пункт 206.8
11 Митний склад Товари, що помiщенi в режим митного складу 510 Митний кодекс України,
стаття 284, ч. 1, п. 1; стаття 286, ч. 9
510 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
510 Податковий кодекс України,
стаття 206, пункт 206.9
12 Вiльна митна зона Iноземнi товари, що помiщуються у митний режим вiльної митної зони 512 Митний кодекс України,
стаття 284, ч. 1, п. 1; стаття 286, ч. 10
512 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
512 Податковий кодекс України,
стаття 206, пiдпункт 206.10.2
13 Безмитна торгiвля Iноземнi товари, що помiщуються в митний режим безмитної торгiвлi 513 Митний кодекс України,
стаття 284, ч. 1, п. 1; стаття 286, ч. 11
513 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
513 Податковий кодекс України,
стаття 206, пiдпункт 206.11.1
14 Знищення або руйнування Товари, що помiщуються в митний режим знищення або руйнування 515 Митний кодекс України,
стаття 284, ч. 1, п. 1; стаття 286, ч. 14
515 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
515 Податковий кодекс України,
стаття 206, пункт 206.14
15 Вiдмова на користь держави Товари, що помiщуються в митний режим вiдмови на користь держави 516 Митний кодекс України,
стаття 284, ч. 1, п. 1; стаття 286, ч. 14
516 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
516 Податковий кодекс України,
стаття 206, пункт 206.14
16 Переробка на митнiй територiї Товари, що помiщуються в митний режим переробки на митнiй територiї 517 Митний кодекс України,
стаття 284, ч. 1, п. 1; стаття 286, ч. 12
517 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
517 Податковий кодекс України,
стаття 206, пункт 206.12
17 Тимчасове ввезення Технiка, обладнання, устаткування, машини, механiзми, прилади, пристрої, що ввозяться з метою виконання робiт з реконструкцiї наявних i будiвництва нових будiвель i споруд, що є об'єктами Бортницької станцiї аерацiї, а також для проведення робiт з їх оснащення, надання послуг у рамках реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод 518 пункт 42 роздiлу XXI Митного кодексу України -   518 пункт 47 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України
18 Тимчасове ввезення До 26 травня 2018 року товари, у тому числi транспортнi засоби, що класифiкуються в товарних позицiях 8702, 8703, 8704 згiдно з УКТ ЗЕД, якi тимчасово ввозяться на митну територiю України для забезпечення органiзацiї та проведення фiнальних матчiв Лiги чемпiонiв УЄФА та Лiги чемпiонiв УЄФА серед жiнок сезону 2017/2018 стiчних вод 519 Митний кодекс України, Роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення", пiдпункт 43 519 Податковий кодекс України, стаття 213, пiдпункт 213.3.3 519 Податковий кодекс України, роздiлу XX "Перехiднi положення", пiдроздiл 2, пункт 66
19 Тимчасове ввезення Товари, необхiднi для виконання програм/проектiв у рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво 520 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво, вiд 18 жовтня 2016 року, стаття III, пункт 3 520 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво, вiд 18 жовтня 2016 року, стаття III, пункт 3 520 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво, вiд 18 жовтня 2016 року, стаття III, пункт 3
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
 
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.10.2012р. N 1082, вiд 17.02.2015р. N 152, вiд 21.12.2015р. N 1156, вiд 21.03.2016р. N 378, вiд 08.11.2016р. N 933, вiд 18.05.2017р. N 511, вiд 01.02.2018р. N 78, вiд 01.06.2018р. N 541, вiд 21.09.2018р. N 782, вiд 21.12.2018р. N 1075, вiд 11.01.2019р. N 6, вiд 22.02.2019р. N 81, вiд 19.04.2019р. N 162, вiд 14.01.2020р. N 9, вiд 13.04.2020р. N 153, вiд 22.05.2020р. N 234, вiд 27.10.2020р. N 642, вiд 05.11.2020р. N 671, вiд 22.12.2020р. N 797)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор звiльнень вiд сплати вивiзного мита

N пор Назва товару Код пiльги Пiдстава для надання пiльги
1. Товари, що вивозяться з України для офiцiйного i особистого користування особами, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, i законiв України користуються правом вивезення з України таких товарiв 062 Митний кодекс України,
стаття 282, частина перша, пункт 5;
вiдповiдна мiжнародна угода України
2. Товари, що вивозяться з України згiдно з мiжурядовими угодами України з країнами СНД 400 Угода про створення зони вiльної торгiвлi вiд 15 квiтня 1994 року;
двостороннi мiжурядовi угоди України з країнами СНД про вiльну торгiвлю;
Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 30 липня 2012 року
3. Товари, що вивозяться з України згiдно з мiжурядовими угодами України з Республiкою Грузiя 401 Угода про створення зони вiльної торгiвлi вiд 15 квiтня 1994 року;
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09 сiчня 1995 року
4. Товари, що вивозяться з України згiдно з мiжурядовою угодою України з Республiкою Македонiя 402 Угода про вiльну торгiвлю мiж Республiкою Македонiя та Україною вiд 18 сiчня 2001 року
5. Товари, що вивозяться з України згiдно з мiжурядовими угодами України з державами - учасницями ГУУАМ 404 Угода про створення зони вiльної торгiвлi мiж державами - учасницями ГУУАМ вiд 20 липня 2002 року
6 Товари, що вивозяться з України вiдповiдно до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони 410 Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, стаття 31 Угоди, додаток I-C до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (графiк скасування вивiзного (експортного) мита)
7 Товари, що вивозяться з України вiдповiдно до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони 414 Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, стаття 31 Угоди, додаток I-D до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (спецiальнi заходи для вивiзного (експортного) мита)
8 Товари, якi вивозяться у зв'язку з або на пiдтримку проекту, що фiнансується НАТО, та публiкацiй, пов'язаних з проектом, що фiнансується НАТО 415 Угода мiж Урядом України та Органiзацiєю Пiвнiчноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Українi, стаття 25
9 Товари, що вивозяться з України вiдповiдно до Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року 424 Угода про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року, стаття 31 Угоди, додаток I-С до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (графiк скасування вивiзного (експортного) мита)
10 Товари, що вивозяться з України вiдповiдно до Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року 425 Угода про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року, стаття 31 Угоди, додаток I-D до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (спецiальнi заходи для вивiзного (експортного) мита)
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.12.2015р. N 1156, вiд 08.11.2016р. N 933, вiд 22.12.2020р. N 797)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї

Код документа Найменування
Роздiл 1 "Митнi документи"
1101 Митна декларацiя, заповнена у звичайному порядку (крiм позначеної кодом "0830")
1102 Митна декларацiя для багаторазового перемiщення товарiв, транспортних засобiв
1122 Додаткова митна декларацiя
1150 Письмове зобов'язання щодо реекспорту (Реiмпорту) контейнерiв, пiддонiв, упаковок, тимчасово ввезених на митну територiю України (тимчасово вивезених за межi цiєї територiї) вiдповiдно до положень Додатка B.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення без оформлення митної декларацiї або книжки (карнета) А.Т.А.
1201 Позицiю виключено
1202 Митна декларацiя, форма якої затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 року N 748
1203 Унiфiкована митна квитанцiя МД-1
1204 Книжка CPD
1205 Митна декларацiя, форма якої затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 431
1206 Реєстр номерiв транспортних засобiв та товарно-транспортних документiв за формою згiдно з додатком 2 до Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450
1207 Електронне повiдомлення для помiщення у митний режим митного складу товарiв, що ввозяться на митну територiю України
1208 Електронне повiдомлення для помiщення у митний режим реекспорту товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України
1209 Електронне повiдомлення для розмiщення на митний склад товарiв, помiщених у iншi митнi режими
1210 Електронне повiдомлення для вивезення з митного складу товарiв, розмiщених на митному складi
1300 Митна декларацiя, за якою було вiдмовлено у випуску товарiв
1301 Перiодична митна декларацiя
1302 Тимчасова митна декларацiя
1306 Митна декларацiя М-16
1307 Письмова заява за формою згiдно з додатком 1 до Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450
1309 Аркуш коригування митної декларацiї за формою згiдно з додатком 4 до Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450
1310 Генеральна (загальна) декларацiя (для водних та повiтряних транспортних засобiв)
1311 Митна декларацiя CN 22
1312 Митна декларацiя CN 23
1313 Супровiдна адреса CP 71
1314 Бланк-пачка (супровiдна адреса/митна декларацiя) CP72
1315 Накладна ЦIМ (СIМ) та вiдомостi в електронному виглядi, що застосовуються замiсть митної декларацiї для декларування в митний режим транзиту товарiв, що не є пiдакцизними
1316 Накладна УМВС (СМГС) та вiдомостi в електронному виглядi, що застосовуються замiсть митної декларацiї для декларування в митний режим транзиту товарiв, що не є пiдакцизними
1317 Накладна ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS) та вiдомостi в електронному виглядi, що застосовуються замiсть митної декларацiї для декларування в митний режим транзиту товарiв, що не є пiдакцизними
1401 Декларацiя митної вартостi
1501 Рiшення про коригування митної вартостi товарiв
1503 Рiшення про визначення коду товару згiдно з УКТ ЗЕД
1504 Попереднє рiшення з питань класифiкацiї товарiв (у тому числi комплектних об'єктiв) згiдно з УКТ ЗЕД
1505 Висновок за результатами дослiдження експертного пiдроздiлу Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи
1506 Рiшення митного органу про допущення товарiв до неодноразового перемiщення через митний кордон України протягом строку дiї митного режиму тимчасового ввезення (тимчасового вивезення)
1507 Рiшення митного органу, надане вiдповiдно до частини другої статтi 21 Митного кодексу України
1508 Контрольний список складових комплектного об'єкта
1509 Попереднє рiшення про країну походження товарiв
1510 Попереднє рiшення з питань надання дозволу на помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї
1511 Попереднє рiшення з питань надання дозволу на помiщення товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї
1512 Заява на внесення змiн до митної декларацiї, поданої митному органу, за формою згiдно з додатком 3 до Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450
1513 Заява на вiдкликання поданої митному органу митної декларацiї за формою згiдно з додатком 3 до Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450
1602 Картка облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами
1603 Квалiфiкацiйне посвiдчення агента з митного оформлення
1604 Лiцензiя на провадження митної брокерської дiяльностi
1606 Посвiдчення про реєстрацiю ТЗ
1610 Авторизацiя АЕО про надання права на застосування спецiальних спрощень (АЕО-С)
1611 Авторизацiя АЕО про пiдтвердження безпеки та надiйностi (АЕО-Б)
1612 Позицiю виключено
1620 Дозвiл митницi на застосування спецiального спрощення "загальна фiнансова гарантiя"
1621 Дозвiл митницi на застосування спецiального спрощення "самостiйне накладення пломб спецiального типу"
1622 Дозвiл митницi на застосування спецiального спрощення "процедура спрощеного декларування"
1623 Дозвiл митницi на застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням"
1624 Позицiю виключено
1625 Позицiю виключено
1626 Позицiю виключено
1627 Позицiю виключено
1628 Позицiю виключено
1629 Позицiю виключено
1630 Позицiю виключено
1631 Позицiю виключено
1701 Акт про проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв, ручної поклажi та багажу (у випадках митного огляду, що здiйснюється при виконаннi митних формальностей пiд час митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї)
1702 Протокол про порушення митних правил
1703 Картка вiдмови у прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi, випуску чи пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення
1711 Акт про проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв, ручної поклажi та багажу (у випадку переогляду товарiв)
1721 Акт про проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв, ручної поклажi та багажу (у всiх випадках митного огляду, крiм передбаченого описом позицiї "1701")
1800 Попередня митна декларацiя, по якiй здiйснено випуск товарiв вiдповiдно до частини 4 статтi 259 Митного Кодексу України
1801 Попередня митна декларацiя (крiм позначеної кодом 1800)
1804 Повiдомлення про транзитне перемiщення
1805 Повiдомлення про транзитне перемiщення мiжнародного експрес-вiдправлення (крiм позначеного кодом 1804)
1806 Електронне повiдомлення МДП - ЕПД (TIR - EPD)
1807 Загальна декларацiя прибуття
1901 Висновок про повернення з державного бюджету України помилково та/або надмiру сплачених митних платежiв
1902 Податкове повiдомлення-рiшення
1808 Резервна позицiя
1809 Резервна позицiя
1810 Iдентифiкацiйний номер засобу iдентифiкацiї (пломби або запiрно-пломбувального пристрою)
Роздiл 2 "Транспортнi (перевiзнi) документи"
2000 Некласифiкований транспортний (перевiзний) документ
2150 Позицiю виключено
2710 Позицiю виключено
2711 Позицiю виключено
2712 Позицiю виключено
2718 Позицiю виключено
2719 Позицiю виключено
2720 Накладна ЦIМ/УМВС
2721 Залiзнична накладна для внутрiшнього сполучення
2725 Передатна вiдомiсть (документ, який засвiдчує факт передання товару /вантажу/ однiєю залiзницею iншiй i складений за формою згiдно з додатком 36 до Службової iнструкцiї до УМВС
2730 Позицiю виключено
2740 Позицiю виключено
2751 Номерний товаросупровiдний документ, який є договором на перевезення кожного окремого мiжнародного експрес-вiдправлення
2761 Позицiю виключено
2785 Позицiю виключено
2800 Свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу
2950 Позицiю виключено
2951 Свiдоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами
2954 Позицiю виключено
2955 Багажна квитанцiя (ярлик)
2956 Рейсовий квиток
2957 Дозвiл на здiйснення мiжнародних перевезень автомобiльним транспортом
2958 Книжка МДП (iCarnet) для внутрiшнього перевезення
2959 Ваучер TIR+
Роздiл 3 "Комерцiйнi документи"
3000 Некласифiкований комерцiйний документ
3001 Банкiвський платiжний документ, що стосується товару
3002 Платiжний документ, що пiдтверджує вартiсть товару
3003 Бухгалтерський документ, що пiдтверджує вартiсть товару
3004 Рахунок-фактура про надання транспортно-експедицiйних послуг вiд виконавця договору (контракту) про транспортно-експедицiйнi послуги
3005 Банкiвський платiжний документ, що пiдтверджує факт оплати транспортно-експедицiйних послуг
3006 Калькуляцiя транспортних витрат
3007 Документ, що пiдтверджує вартiсть перевезення товару
3008 Документ, що пiдтверджує вартiсть страхування
3009 Рахунок про здiйснення платежiв третiм особам на користь продавця
3010 Рахунок про сплату комiсiйних, посередницьких послуг, пов'язаних iз виконанням умов договору (угоди, контракту)
3011 Виписка з бухгалтерської документацiї
3012 Каталог виробника товару
3013 Специфiкацiя виробника товару
3014 Прейскурант (прайс-лист) виробника товару
3015 Висновок про якiснi характеристики товарiв, пiдготовлений спецiалiзованими експертними органiзацiями
3016 Висновок про вартiснi характеристики товару, пiдготовлений спецiалiзованою експертною органiзацiєю
3017 Документ, що мiстить iнформацiю бiржових органiзацiй про вартiсть товару або сировини
3018 Виписка з бухгалтерських документiв покупця, що стосуються вiдчуження оцiнюваних товарiв, iдентичних та/або подiбних (аналогiчних) товарiв на територiї України
3019 Виписка з банкiвських документiв покупця, що стосуються вiдчуження оцiнюваних товарiв, iдентичних та/або подiбних (аналогiчних) товарiв на територiї України
3020 Документ, що мiстить довiдкову iнформацiю щодо вартостi у країнi-експортерi товарiв, що є iдентичними та/або подiбними (аналогiчними) оцiнюваним товарам
3021 Розрахунок цiни (калькуляцiя)
3022 Некласифiкований документ, який пiдтверджує заявлену митну вартiсть (крiм позначених кодами 3001 - 3021, 3023)
3023 Висновок за результатами експертизи й оцiнки дорогоцiнних каменiв, дорогоцiнних каменiв органогенного утворення, напiвдорогоцiнних i декоративних каменiв у сировинi та виробах, колекцiй мiнералiв, гiрських порiд, мiнеральних речовин, а також культурних цiнностей (Державний гемологiчний центр України)
3105 Позицiю виключено
3141 Позицiю виключено
3325 Позицiю виключено
3530 Страховий полiс
3640 Позицiю виключено
3660 Документ, що пiдтверджує надання знижок
3661 Резервна позицiя
3662 Резервна позицiя
3663 Резервна позицiя
3664 Пiдтвердження банкiвської установи про здiйснення передоплати за поставки товарiв, що походять з Росiйської Федерацiї
Роздiл 4 "Договори та iншi документи, що пiдтверджують право володiння, користування та/або розпорядження товарами"
4000 Некласифiкований зовнiшньоекономiчний договiр (контракт)
4100 Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) купiвлi-продажу товарiв (крiм позначеного кодом 4104), подання якого для митного оформлення не супроводжується поданням пов'язаних з ним посередницьких (зовнiшньоекономiчних та/або внутрiшнiх) договорiв
4101 Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) на вiдшкодувальнiй основi (крiм позначених кодами 4100 або 4104)
4102 Посередницький зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) (крiм позначеного кодом 4317)
4103 Доповнення до зовнiшньоекономiчного договору (контракту)
4104 Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) купiвлi-продажу, стороною якого є виробник товарiв, що декларуються, та подання якого для митного оформлення не супроводжується поданням пов'язаних з ним посередницьких (зовнiшньоекономiчних та/або внутрiшнiх) договорiв
4200 Некласифiкований внутрiшнiй договiр (контракт)
4201 Внутрiшнiй договiр (контракт) комiсiї
4202 Внутрiшнiй договiр (контракт) доручення
4203 Доповнення до внутрiшнього договору (контракту)
4204 Внутрiшнiй договiр складського зберiгання
4205 Авторський договiр на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi
4206 Договiр (угода, контракт) iз третiми особами, пов'язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товарiв, митна вартiсть яких визначається
4207 Договiр про надання послуг митного брокера
4210 Договiр бенефiцiара проекту економiчного i соцiального розвитку України, що пiдтримується за рахунок фiнансових ресурсiв мiжнародної фiнансової органiзацiї, з Мiнфiном (договiр субкредитування)
4300 Лiцензiйний договiр на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi
4301 Договiр (контракт) про перевезення
4304 Договiр дарування
4305 Iнший документ, що використовується у мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту)
4306 Договiр суднового постачання
4307 Агентський договiр
4308 Договiр найму (оренди, лiзингу, фрахтування, чартеру) повiтряних, морських, рiчкових суден та iнших транспортних засобiв з екiпажем
4309 Договiр найму (оренди, лiзингу, фрахтування, чартеру) повiтряних, морських, рiчкових суден та iнших транспортних засобiв без екiпажу
4310 Пропозицiя укласти договiр (оферта)
4311 Прийняття пропозицiї укласти договiр (акцепт)
4312 Договiр консигнацiї
4313 Договiр оренди (оперативного лiзингу)
4314 Договiр фiнансового лiзингу
4315 Зовнiшньоекономiчний договiр складського зберiгання
4316 Угода про розподiл продукцiї
4317 Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) комiсiї з продажу та/або придбання товарiв через комiсiонера-нерезидента
4318 Оферта, пiдтверджена акцептом вiдповiдно до частини шостої статтi 11 Закону України "Про електронну комерцiю"
4319 Резервна позицiя
Роздiл 5 "Документи та вiдомостi, що пiдтверджують дотримання обмежень, встановлених законами України, щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України"
5010 Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв
5012 Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв
5013 документ (комплектувальна вiдомiсть, специфiкацiя тощо), що мiстить вiдомостi про товари, на який посилається дозвiльний документ Держекспортконтролю
5019 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що товари не включено в Реєстр радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України
5020 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що до продукцiї не входять технiчнi засоби, призначенi для передавання та/або приймання радiосигналiв радiослужбами
5022 Дозвiл на ввезення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення
5036 Позицiю виключено
5037 Позицiю виключено
5052 Позицiю виключено
5055 Дозвiл на ввезення на митну територiю України незареєстрованних пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для державних випробувань i наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу (або вiдомостi про включення товарiв до Державного реєстру пестицидiв i агрохiмiкатiв)
5056 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що агрохiмiкати та пестициди не пiдлягають державнiй реєстрацiї в Українi
5057 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що товари, що включенi до Зеленого перелiку вiдходiв, не пiдпадають пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2000 N 1120 (зi змiнами)
5058 Дозвiл на iмпорт чи експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї CITES, або сертифiкат на реекспорт чи iнтродукцiю з моря зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї CITES, або сертифiкат на пересувну виставку для багаторазового перемiщення через митний кордон України зразкiв, якi є частиною цирку, пересувної виставки та є об'єктом регулювання Конвенцiї CITES
5059 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що товари не є об'єктами регулювання Конвенцiї CITES
5066 Дозвiл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин
5068 Лiцензiя на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв (при перемiщеннi товарiв через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим")
5069 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про вiдсутнiсть у товарах наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин, ввезення на територiю України, вивезення з територiї України чи транзит через територiю України яких здiйснюється за наявностi дозволу
5070 Письмова згода (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв
5100 Свiдоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей
5101 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що товари не є культурними цiнностями
5123 Документацiя, яка має супроводжувати продукцiю при наданнi її на ринку вiдповiдно до вимог щодо нехарчової продукцiї та її обiгу на ринку України, встановлених технiчними регламентами (Закон України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї")
5124 Лiцензiя на право виробництва тютюнових виробiв
5138 Дозвiл на транзитне перемiщення незареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв
5139 Дозвiл на ввезення продукцiї, отриманої з використанням генетично модифiкованих органiзмiв, призначеної для науково-дослiдних цiлей
5140 Витяг, або посвiдчення, або реєстрацiйний номер з державного реєстру генетично модифiкованих органiзмiв або продукцiї, виробленої iз застосуванням генетично модифiкованих органiзмiв
5141 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, у виглядi внесення коду до митної декларацiї, про те, що товари не є генетично модифiкованим органiзмом або продукцiєю, виробленою iз застосуванням генетично-модифiкованих органiзмiв
5150 Дозвiл на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв
5168 Позицiю виключено
5169 Позицiю виключено
5170 Позицiю виключено
5171 Позицiю виключено
5172 Позицiю виключено
5176 Позицiю виключено
5177 Позицiю виключено
5178 Позицiю виключено
5180 Сертифiкат Кiмберлiйського процесу
5181 Форма реєстрацiї уловiв (реекспорту) антарктичного та патагонського iклачiв
5183 Сертифiкат країни-експортера, що засвiдчує якiсть насiння та/або садивного матерiалу, або сертифiкат ОЕСР, або документ, що засвiдчує сортову вiдповiднiсть насiння в країнi-постачальника (виробника), та сертифiкат ISTA
5203 Спецiальна лiцензiя на iмпорт товарiв
5204 Дозвiл на iмпорт в Україну товарiв, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регiонального нагляду
5205 Позицiю виключено
5206 Дозвiл на проведення зовнiшньоекономiчної операцiї з реекспорту товарiв
5211 Лiцензiя на iмпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти
5214 Лiцензiя на експорт товарiв
5216 Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в виглядi внесення коду до митної декларацiї, про вiдсутнiсть озоноруйнiвних речовин у товарах
5220 Сертифiкат про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв для здiйснення експортних операцiй
5521 Дозвiл на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України, на митну територiю України
5503 Позицiю виключено
5505 Карантинний сертифiкат (при перемiщеннi товарiв через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим")
5509 Iнформацiя про позитивнi результати проведення заходiв офiцiйного контролю з використанням механiзму "єдиного вiкна" (в якостi вiдомостей про документ зазначається оригiнальний номер електронної справи)
5514 Вiдомостi про включення товарiв до перелiку кормових добавок, премiксiв та готових кормiв, ветеринарних препаратiв, а саме: номер реєстрацiйного посвiдчення та дата реєстрацiї
5515 Позицiю виключено
5516 Банкiвська лiцензiя
5516 Договiр на поставку банкiвських металiв Нацiональному банку
5516 Письмова вiдмова Нацiонального банку вiд купiвлi банкiвських металiв (виготовлених українськими виробниками), що вивозяться
6. Роздiл 6 виключено
Роздiл 7 "Документи, що пiдтверджують країну походження"
7001 Позицiю виключено
7003 Позицiю виключено
7006 Сертифiкат про походження товару форми СТ-1
7007 Сертифiкат про походження товару з України (загальна форма)
7009 Офiцiйний лист уповноваженого органу, отриманий на запит митного органу з приводу перевiрки достовiрностi сертифiката про походження товару чи вiдомостей, що в ньому мiстяться
7010 Сертифiкат про регiональне найменування товару
7011 Позицiю виключено
7012 Декларацiя-iнвойс, складена уповноваженим (схваленим) експортером
7013 Засвiдчена декларацiя про походження товару
7014 Позицiю виключено
7015 Сертифiкат про походження товару форми "У-1"
7016 Декларацiя-iнвойс, складена експортером, якщо фактурна вартiсть партiї товару не перевищує 6000 євро
7017 Висновок про походження товару або акт експертизи, виданий уповноваженим органом
7018 Декларацiя про походження (в рамках Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою)
7019 Сертифiкат з перевезення товару EUR- MED
7021 Декларацiя походження EUR-MED, складена уповноваженим (схваленим) експортером
7022 Декларацiя походження EUR-MED, складена будь-яким експортером, якщо фактурна вартiсть партiї товару не перевищує 6000 євро
Роздiл 8 "Документи, що пiдтверджують право на пiльги iз сплати митних платежiв, на застосування повного чи часткового звiльнення вiд сплати митних платежiв вiдповiдно до обраного митного режиму; що пiдтверджують сплату митних платежiв; що пiдтверджують змiну термiнiв сплати митних платежiв"
8001 Протокольне рiшення Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України
8002 Посвiдчення про акредитацiю дипломатичної мiсiї в Мiнiстерствi закордонних справ України або копiя дипломатичної чи службової картки акредитацiї в Мiнiстерствi закордонних справ України
8003 Свiдоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавцiв, виготовлювачiв i розповсюджувачiв видавничої продукцiї
8004 Копiя висновку Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi про те, що товари не виробляються та не мають аналогiв в Українi
8008 Довiдка про пiдтвердження суми, що виплачується працiвникам дипломатичної служби України у зв'язку з перебуванням у довготермiновому вiдрядженнi або проходженням дипломатичної служби за кордоном
8009 Документи, що пiдтверджують перебування у довготермiновому вiдрядженнi або проходження дипломатичної служби за кордоном
8010 Документи, що пiдтверджують входження транспортного засобу до складу спадщини, вiдкритої за межами України на користь резидента України
8011 Посвiдка на постiйне проживання (пiдтверджує право iноземця чи особи без громадянства на постiйне проживання в Українi)
8012 Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з вiдмiткою про дату зняття з постiйного консульського облiку або анульованою вiдмiткою про дату поставлення на такий облiк
8013 Iншi (крiм позначених кодами 8011, 8012, 8014 - 8016, 9802, 9803) документи, що вiдповiдно до законодавства пiдтверджують отримання особою права на постiйне проживання або тимчасове проживання (перебування) в Українi
8014 Паспортний документ iноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон з вiдмiткою про наявнiсть дозволу на постiйне проживання в Українi
8015 Копiя паспортного документа iноземця та особи без громадянства з вiдомостями, що пiдтверджують факт переселення на постiйне мiсце проживання в Україну (для осiб, якi набули громадянства України за територiальним походженням)
8016 Паспорт громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi
8020 Свiдоцтво про державну реєстрацiю Угоди про розподiл продукцiї
8021 Довiдка Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi про пiдтвердження пiльг з оподаткування товарiв, що надходять у рамках мiжнародних договорiв з надання Українi мiжнародної технiчної допомоги
8022 Свiдоцтво про право плавання пiд Державним прапором України або засвiдчена капiтаном порту довiдка про занесення судна в Державний судновий реєстр або Суднову книгу України
8023 Копiя договору оренди (фрахту) мiж українським виробником та судновласником
8024 Рiшення Експертно-перевiрної комiсiї про внесення до Нацiонального архiвного фонду документiв або їх копiй, що надiйшли в установленому порядку з-за кордону
8025 Лист Українського науково-технологiчного центру з перелiком товарiв, що пiдлягають звiльненню вiд оподаткування, який надається вiдповiдно до Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
8026 Лiцензiя на право виробництва пiдакцизних товарiв (крiм виробництва нафтопродуктiв)
8027 Копiя технiчного паспорта або iншого документа заводу - виробника товару, в якому зазначено, що товар призначений для виробництва та/або споживання бiологiчних видiв палива
8028 Зареєстрований проект наукового парку
8029 Статут (положення) релiгiйної органiзацiї України, зареєстрований у встановленому законом порядку обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, а у Республiцi Крим - в Урядi Республiки Крим вiдповiдно
8030 Атестат про акредитацiю випробувальної та калiбрувальної лабораторiї
8031 Свiдоцтво встановленого зразка про внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається пiдтримка держави
8032 Свiдоцтво про реєстрацiю як суб'єкта спецiального режиму оподаткування
8033 Статут пiдприємства з iноземною iнвестицiєю
8034 Рiшення про розстрочення грошового зобов'язання
8035 Рiшення про вiдстрочення грошового зобов'язання
8036 Позицiю виключено
8037 Довiдка, що пiдтверджує ввезення лiкарських засобiв, медичних виробiв на митну територiю України вiдповiдно до угод (договорiв), укладених мiж Мiнiстерством охорони здоров'я та спецiалiзованою органiзацiєю
8038 Резервна позицiя
8039 Довiдка українського замовника щодо вiдповiдностi товарiв, якi ввозяться в митному режимi iмпорту, вимогам проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї"
8040 рiшення Верховної Ради України, Президента України про надання Україною гуманiтарної допомоги
8041 рiшення Мiнiстерства соцiальної полiтики України про визнання вантажiв (коштiв, у тому числi в iноземнiй валютi, виконаних робiт, наданих послуг) гуманiтарною допомогою
8042 рiшення Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласної державної адмiнiстрацiї, Київської, Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї про визнання вантажiв, легкових автомобiлiв гуманiтарною допомогою
Роздiл 9 "Iншi документи"
9000 Iншi некласифiкованi документи
9100 Акт приймання-передачi товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом
9102 Акт приймання-передачi електроенергiї
9105 Єдиний унiфiкований документ на розмiщення та тимчасове зберiгання товарiв
9106 Акт про знищення (утилiзацiю) проб (зразкiв) товарiв
9107 Акт про взяття проб (зразкiв) товарiв
9110 Акт про повернення проб (зразкiв) товарiв
9111 Акт про невiдповiднiсть товарiв вiдомостям, зазначеним у документах, необхiдних для здiйснення їх митного контролю, про пошкодження товарiв, їх упаковки чи маркування або про їх втрату
9112 Комерцiйний акт, складений вiдповiдно до мiжнародних договорiв, укладених вiдповiдно до закону
9201 Платiжне доручення, що пiдтверджує сплату митних та iнших платежiв
9202 Касовий ордер, що пiдтверджує сплату митних та iнших платежiв
9203 Податковий вексель
9303 Фiнансова гарантiя у виглядi документа незалежного фiнансового посередника
9304 Фiнансова гарантiя у виглядi електронного документа незалежного фiнансового посередника
9305 Фiнансова гарантiя у виглядi грошової застави
9306 Фiнансова гарантiя у виглядi документа банкiвської установи
9307 Фiнансова гарантiя у виглядi електронного документа банкiвської установи
9401 Декларацiя про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари (продукцiю)
9503 Постанова в справi про порушення митних правил
9504 Судове рiшення у справi цивiльної, господарської або адмiнiстративної юрисдикцiї
9505 Протокол про тимчасове вилучення товарiв, транспортних засобiв i документiв
9506 Мирова угода про припинення провадження в справi про порушення митних правил
9600 Висновок акредитованої експертної установи
9604 Заява пiдприємства, подання якої передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв
9605 Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку з вiдмiткою органу державної податкової служби (продавця марок) про сплату податку
9610 Копiя митної декларацiї країни вiдправлення
9611 Позицiю виключено
9701 Документ, що пiдтверджує право власностi громадянина на транспортний засiб
9702 Сертифiкат вiдповiдностi колiсного транспортного засобу
9703 Сертифiкат вiдповiдностi щодо iндивiдуального затвердження колiсного транспортного засобу
9705 Угода про мiжнароднi перевезення мiжнародних експрес-вiдправлень
9801 Паспортний документ фiзичної особи, що дає право на перетин державного кордону України
9802 Паспортний документ фiзичної особи, що мiстить iнформацiю про мiсце постiйного або тимчасового проживання на територiї України
9803 Паспортний документ фiзичної особи, що мiстить iнформацiю про мiсце постiйного або тимчасового проживання за межами України
9901 Позицiю виключено
9904 Вiдомостi про включення товарiв до Державного реєстру лiкарських засобiв
9905 Вiдомостi про включення товарiв до Державного реєстру медичної технiки та виробiв медичного призначення
9906 Дозвiл на проведення клiнiчних випробувань лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання (висновок ДП "Державний експертний центр Мiнiстерства охорони здоров'я України" або наказ Мiнiстерства охорони здоров'я України про проведення клiнiчного випробування
9907 Документи про вiдповiднiсть, передбаченi технiчними регламентами на медичнi вироби
9918 Резервна позицiя
9919 Резервна позицiя
9920 Резервна позицiя
Роздiл 10 "Коди документiв, що вiдповiдають кодам документiв Нової комп'ютеризованої транзитної системи"
0002 Сертифiкат вiдповiдностi (Certificate of conformity)
0003 Сертифiкат якостi (Certificate of quality)
0018 Сертифiкат на перевезення товару A.TR (Movement certificate A.TR)
0235 Список контейнерiв (Container list)
0271 Пакувальний лист (Packing list)
0325 Рахунок-проформа (Proforma invoice)
0380 Рахунок-фактура (iнвойс) (Commercial invoice)
0703 Домашня транспортна накладна (House waybill)
0704 Мастер коносамент (Master bill of lading)
0705 Коносамент (Bill of lading)
0714 Домашнiй коносамент (House bill of lading)
0720 Накладна ЦIМ (CIM consignment note (rail))
0722 Накладна УМВС (SMGS consignment note (rail))
0730 Автотранспортна накладна (Road consignment note)
0740 Авiацiйна вантажна накладна (Air waybill)
0741 Мастер авiацiйна вантажна накладна (Master air waybill)
0750 Поштова накладна (Dispatch note (post parcels))
0760 Транспортний документ мультимодального/комбiнованого перевезення (Multimodal/combined transport document (generic))
0785 Вантажна вiдомiсть (Cargo Manifest)
0787 Навантажувальний документ (Bordereau)
0820 Супровiдний документ T (Dispatch note model T)
0821 Супровiдний документ T1 (Dispatch note model T1)
0822 Супровiдний документ T2 (Dispatch note model T2)
0825 Супровiдний документ T2L (Dispatch note model T2L)
0830 Експортна митна декларацiя (Goods declaration for exportation)
0851 Фiтосанiтарний сертифiкат (Phytosanitary certificate)
0852 Мiжнародний санiтарний сертифiкат (Sanitary certificate)
0853 Мiжнародний ветеринарний сертифiкат або ветеринарне свiдоцтво (Veterinary certificate)
0861 Сертифiкат про походження товару (Certificate of origin)
0862 Декларацiя про походження товару (Declaration of origin)
0864 Сертифiкат про походження товару, до якого застосовуються преференцiї (Preference certificate of origin)
0865 Сертифiкат про походження товару форми A (Certificate of origin form A (GSP))
0911 Лiцензiя на iмпорт товарiв (Import licence)
0933 Декларацiя про вантаж (прибуття) (Cargo declaration (arrival))
0941 Дозвiл на експорт у випадку ембарго (Embargo permit)
0951 Форма TIF (мiжнародне залiзничне транзитне сполучення) (TIF form)
0952 Книжка МДП (TIR carnet)
0954 Сертифiкат з перевезення (походження) товару форми EUR.1 (Movement certificate EUR.1)
0955 Книжка (карнет) А.Т.А. (ATA carnet)
zzz Iншi документи (при застосуваннi режиму спiльного транзиту)
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
 
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.10.2012р. N 1082, вiд 17.01.2013р. N 15, вiд 17.02.2015р. N 153, вiд 21.12.2015р. N 1156, вiд 21.03.2016р. N 378, вiд 08.11.2016р. N 933, вiд 28.12.2016р. N 1193, вiд 18.05.2017р. N 511, вiд 20.12.2017р. N 1062, вiд 01.06.2018р. N 541, вiд 20.09.2018р. N 772, вiд 24.10.2018р. N 850, вiд 21.12.2018р. N 1075, вiд 19.04.2019р. N 162, вiд 05.09.2019р. N 366, вiд 14.01.2020р. N 9, вiд 20.02.2020р. N 85, вiд 22.07.2020р. N 447, вiд 27.10.2020р. N 642, вiд 30.12.2020р. N 832, вiд 16.02.2021р. N 104)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор способiв розрахунку

Код способу розрахунку Назва
Загальнi
01 Сплата митних платежiв у безготiвковiй формi через рахунки, вiдкритi на iм'я митних органiв в територiальних органах Державної казначейської служби
02 Сплата митних платежiв у готiвковiй формi через касу митного органу або вiддiлення уповноваженого банку
15 Сплата митних платежiв у безготiвковiй формi через рахунки, вiдкритi на iм'я податкових органiв в територiальних органах Державної казначейської служби
72 Сплата митних платежiв в iнший спосiб, передбачений законом
91 Вiдстрочення грошових зобов'язань
92 Розстрочення грошових зобов'язань
Способи розрахунку при застосуваннi векселiв або субсидiй
10 Подання податкового векселя у разi ввезення нафтопродуктiв з метою використання у хiмiчнiй промисловостi за кодами 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згiдно з УКТ ЗЕД
14 Подання векселя при митному оформленнi товарiв, що ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї
17 Вексель на пiдставi судових рiшень
87 Подання податкового векселя при ввезеннi устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Українi, пiдприємствами суднобудiвної промисловостi
93 Цiльова субсидiя на суму ввiзного мита для реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв
94 Подання податкового векселя в iнших випадках, визначених законом
Способи розрахунку при застосуваннi умовного звiльнення вiд оподаткування
06 Сума податку, нарахована умовно, у зв'язку iз звiльненням вiд оподаткування передбаченим Митним кодексом України, Податковим кодексом України, iншими законами України та мiжнародними договорами, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України при помiщеннi товарiв у митнi режими iмпорту (випуск у вiльний обiг), експорту
13 Звiльнення вiд сплати митних платежiв на пiдставi судових рiшень
28 Сума податку, розрахована для визначення частки податкiв (мита та податку на додану вартiсть), що пiдлягають сплатi при застосуваннi умовного часткового звiльнення вiд оподаткування при помiщеннi товарiв у режим тимчасового ввезення, або частковому зменшеннi ставок податкiв
Способи розрахунку при застосуваннi гарантiй
30 Гарантiя забезпечення виконання зобов'язань перед митними органами не потрiбна
31 Фiнансова гарантiя у виглядi документу
32 Фiнансова гарантiя у виглядi грошової застави
35 Гарантування на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року
38 Гарантування на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки (карнету) А.Т.А.
55 Рiзниця мiж сумами платежiв, нарахованими за митною вартiстю, визначеною декларантом, i митною вартiстю, визначеною митним органом (у разi внесення грошової застави на вiдповiдний рахунок митного органу)
56 Сума, яка забезпечується шляхом надання гарантiї при випуску товарiв за тимчасовою митною декларацiєю та розраховується як рiзниця мiж сумою податку, визначеною виходячи з найбiльшої ставки податку з тих, пiд якi може пiдпадати товар, та найбiльшої величини вартостi товарiв, що можуть бути визначенi на пiдставi наявних вiдомостей, та сумою податку, визначеною виходячи з найбiльшої ставки податку з тих, пiд якi може пiдпадати товар, та митної вартостi товару, визначеною декларантом або уповноваженою ним особою вiдповiдно до пункту 29 Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 450
74 Сума податку, розрахована виходячи з найбiльшої величини ставки податку, вартостi та/або кiлькостi товарiв, що можуть бути визначенi на пiдставi наявних вiдомостей
Способи розрахунку, що застосовуються у разi коригування митної вартостi
60 Сума податку, що нараховується згiдно з митною вартiстю, визначеною митним органом
Способи розрахунку, що застосовуються у разi подання додаткової декларацiї
70 Сума податку, що була сплачена за попередньою, тимчасовою, перiодичною, додатковою декларацiєю, або декларацiєю, заповненою у звичайному порядку
71 Сума податку, що нараховується за додатковою декларацiєю
Способи розрахунку, що застосовуються у разi повернення сум митних платежiв
99 Сума податку, що пiдлягає поверненню
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
 
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 01.06.2018р. N 541, вiд 20.09.2018р. N 772, вiд 05.09.2019р. N 366)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор типiв контейнерiв

Код типу контейнера Назва Довжина Висота Макси-
мальне заванта-
ження, кг
Об'єм, куб. м
Середньотонажнi контейнери
111 Унiверсальнийсередньотонажний 3-тонний контейнер (УУК-3) 2100 мм 2400 мм 2 400 5,2
121 Унiверсальнийсередньотонажний 5-тонний контейнер (УУК-5) 2650 мм 2400 мм 4 050 10,4
Крупнотонажнi контейнери
211 20-футовий стандартний контейнер (Standard) 20 футiв 8 футiв 21 920 33,9
212 40-футовий стандартний контейнер (Standard) 40 футiв 8 футiв 26 580 67,7
221 40-футовий контейнер пiдвищеної мiсткостi (High Cube) 40 футiв 9 футiв 26 330 76,4
222 45-футовий контейнер пiдвищеної мiсткостi (High Cube) 45 футiв 9 футiв 30 440 82,5
231 20-футовий рефрижераторний контейнер (Reefer) 20 футiв 8 футiв 23 950 28,0
232 40-футовий рефрижераторний контейнер (Reefer) 40 футiв 8 футiв 26 110 60,2
233 40-футовий рефрижераторний контейнер пiдвищеної мiсткостi (High Cube) 40 футiв 9 футiв 26 280 67,4
234 45-футовий рефрижераторний контейнер пiдвищеної мiсткостi (High Cube) 43 футiв 8 футiв 24 300 75,4
241 20-футовий iзольований контейнер (Insulated) 20 футiв 8 футiв 17 780 26,3
251 20-футовий контейнер з вентиляцiєю (Ventilated) 20 футiв 8 футiв 21 350 32,4
261 20-футовий контейнер з вiдкритим верхом (Open Top) 20 футiв 8 футiв 21 560 32,0
262 40-футовий контейнер з вiдкритим верхом (Open Top) 40 футiв 8 футiв 31 570 66,7
271 20-футовий контейнер на базi платформи (Flat Rack) 20 футiв 8 футiв 27 530 27,9
272 40-футовий контейнер на базi платформи (Flat Rack) 40 футiв 8 футiв 39 470 54,8
281 Контейнер-цистерна (Tank) 20 футiв 8 футiв 26 000 24,0
Iншi контейнери
811 Спецiалiзований контейнер (Specialized container) не визначено не визначено не визначено не визначено
911 Невiдомий тип контейнера (Unknown container type) не визначено не визначено не визначено не визначено
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор заходiв гарантування

Код заходу гарантування Назва
00 Гарантiя не потрiбна
01 Iндивiдуальна фiнансова гарантiя, видана банкiвською установою
02 Фiнансова гарантiя у виглядi грошової застави
05 Гарантування на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року
06 Iндивiдуальна фiнансова гарантiя, видана незалежним фiнансовим посередником
07 Гарантування на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки (карнету) А.Т.А.
08 Багаторазова фiнансова гарантiя, видана банкiвською установою
09 Багаторазова фiнансова гарантiя, видана незалежним фiнансовим посередником
10 Генеральна фiнансова гарантiя, видана банкiвською установою
11 Генеральна фiнансова гарантiя, видана незалежним фiнансовим посередником
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор видiв штрафних санкцiй

Код виду штрафної санкцiї Випадки порушень, за якi застосовуються штрафнi санкцiї Пiдстава
1 У разi коли платник податкiв до початку його перевiрки контролюючим органом самостiйно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових перiодiв Податковий кодекс України, стаття 50, пункт 50.1, пiдпункт а
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор пiдстав здiйснення доплати (повернення) сум митних платежiв

Код пiдстави Назва
1 Податкове повiдомлення - рiшення, направлене митним органом платнику податкiв
2 Судове рiшення
3 Висновок митного органу про повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмiрно зарахованих до бюджету митних та iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладається на митнi органи
4 Iншi
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор митних органiв, їх структурних пiдроздiлiв, митних органiзацiй, спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи митної служби України

(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.10.2012р. N 1082, вiд 24.10.2012р. N 1122, наказами Державної митної служби України вiд 05.11.2012р. N 607, вiд 05.11.2012р. N 608, вiд 06.11.2012р. N 623, наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2012р. N 1258, вiд 17.01.2013р. N 15, втратив чиннiсть згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.11.2013р. N 979)
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами

Код виду надходжень Вид надходження Код бюджетної класифiкацiї Пiдстава для нарахування податкiв та зборiв
Мито
Ввiзне мито 15010000 Митний кодекс України, глава 42
020 Мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15010000
021 Мито на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15010500 Митний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України"
056 Проценти iз сум податкових зобов'язань, що пiдлягають сплатi у разi випуску у вiльний обiг на митнiй територiї України або передачi у користування iншiй особi товарiв, помiщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами 15010100 Митний кодекс України, роздiл V, глава 18, стаття 106, частина сьома
120 Мито на товари, що ввозяться (пересилаються) на територiю України фiзичними особами 15010200 Митний кодекс України, роздiл XII
121 Мито на транспортнi засоби (крiм транспортних засобiв, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 08 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв") та шини до них, що ввозяться на територiю України фiзичними особами 15010500 Митний кодекс України, роздiл XII,
Закон України вiд 08.11.2018 N 2611-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв"
321 Мито на транспортнi засоби, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 08 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв" 15011200 Закон України вiд 08.11.2018 N 2611-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв"
Вивiзне мито 15020000 Митний кодекс України, глава 42, роздiл XII
040 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами господарювання 15020100
140 Мито на товари, якi вивозяться (пересилаються) фiзичними особами 15020200
Антидемпiнгове мито   Митний кодекс України, глава 42,
Закон України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту",
рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi щодо застосування заходiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
023 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15010900
123 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України фiзичними особами 15010900
Спецiальне мито   Митний кодекс України, глава 42,
Закон України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну",
рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi щодо застосування заходiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
024 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15010800
124 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на митну територiю України фiзичними особами 15010800
030 Спецiальне мито на товари походженням з Росiйської Федерацiї 15010100 Закон України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть",
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2019 N 624 "Питання запровадження спецiального мита на окремi товари походженням з Росiйської Федерацiї, що ввозяться на митну територiю України" (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.07.2019 N 678)
Компенсацiйне мито   Митний кодекс України, глава 42,
Закон України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту",
рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi щодо застосування заходiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
025 Компенсацiйне мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15011000
125 Компенсацiйне мито на товари, що ввозяться на митну територiю України фiзичними особами 15011000
Додатковий iмпортний збiр   Митний кодекс,
Закону України "Про заходи щодо стабiлiзацiї платiжного балансу України вiдповiдно до статтi XII Генеральної угоди про тарифи й торгiвлю 1994 року"
022 Додатковий iмпортний збiр на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15011100
122 Додатковий iмпортний збiр на товари, що ввозяться на митну територiю України фiзичними особами 15011100
Акцизний податок
Акцизний податок з товарiв, ввезених на митну територiю України суб'єктами господарювання 14030000 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215
080 Спирт 14030100 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.1
081 Лiкеро-горiлчана продукцiя 14030200
082 Виноробна продукцiя 14030300
083 Пиво 14030400
084 Тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну 14030600 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункти 215.3.2, 215.3.21, 215.3.3
085 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв) 14030800 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункти 215.3.5, 215.3.8
086 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них 14030800 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.7
090 Кузови для моторних транспортних засобiв 14031000 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.6
092 Пальне 14031900 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункти 215.2.3, 215.3.4
027 Iншi пiдакцизнi товари iноземного виробництва 14032000  
Акцизний податок з товарiв, ввезених на митну територiю України фiзичними особами 14030000 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215
185 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв; транспортних засобiв, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 08 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв") 14030800 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункти 215.3.51, 215.3.8
385 Транспортнi засоби, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 08 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв" 14031200 Закон України вiд 08.11.2018 N 2611-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв"
186 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них 14030800 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.7
190 Кузови для моторних транспортних засобiв 14031000 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.6
127 Iншi пiдакцизнi товари iноземного виробництва 14032000  
Податок на додану вартiсть
028 Податок на додану вартiсть з товарiв, ввезених на територiю України суб'єктами господарювання (крiм лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв та медичних виробiв за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України; а також лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клiнiчних випробувань, дозвiл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я) 14070100 роздiл V Податкового кодексу України,
Закон України вiд 08.11.2018 N 2611-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв"
128 Податок на додану вартiсть з ввезених на митну територiю України товарiв фiзичними особами (крiм транспортних засобiв, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 08 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв")
328 Податок на додану вартiсть з ввезених на митну територiю України транспортних засобiв, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 08 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв" 14070300 Закон України вiд 08.11.2018 N 2611-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв"
029 Податок на додану вартiсть з лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв та медичних виробiв за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України; а також лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клiнiчних випробувань, дозвiл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я 14070200 роздiл V Податкового кодексу України
057 Проценти iз сум податкових зобов'язань, що пiдлягають сплатi у разi випуску у вiльний обiг на митнiй територiї України або передачi у користування iншiй особi товарiв, помiщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами 14070100 Митний кодекс України, роздiл V, глава 18, стаття 106, частина сьома
Iншi види бюджетних надходжень
026 Iншi збори з iмпорту 15010300 Митний кодекс України
050 Штрафи за порушення митних правил 21081100 Митний кодекс України
095 Штраф за порушення митних правил, що передбаченi статтями 472, 482, 483, 484 Митного кодексу України 21081100 Митний кодекс України, глава 68
051 Надходження коштiв вiд реалiзацiї конфiскованого майна за матерiалами митних органiв 24010100 Митний кодекс України
052 Надходження конфiскованої нацiональної та iноземної валюти за матерiалами митних органiв 24010300 Митний кодекс України
053 Надходження валюти, щодо якої минув строк позовної давностi 24030000 Цивiльний кодекс України,
Митний кодекс України
059 Надходження коштiв вiд реалiзацiї безхазяйного майна, знахiдок, спадкового майна (у разi вiдсутностi спадкоємцiв за заповiтом i за законом, усунення їх вiд права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також вiдмови вiд її прийняття), а також валютних цiнностей i грошових коштiв, власники яких невiдомi 31010200 Бюджетний кодекс
055 Кошти вiд реалiзацiї скарбiв, якi є пам'ятками iсторiї та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування (у тому числi того, вiд якого вiдмовився власник або отримувач) 31010100 Бюджетний кодекс
060 Штраф за порушення податкового законодавства 21081100 Податковий кодекс України, роздiл II, стаття 123
070 Єдиний збiр, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України 22110000 Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"
071 Плата за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування та поза робочим часом, установленим для митних органiв 22200000 Митний кодекс України,
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.01.2003 N 93 "Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв"
079 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованостi пiдприємств, органiзацiй та установ, щодо яких минув строк позовної давностi ( у тому числi коштiв вiд реалiзацiї майна, за яким не звернувся власник до закiнчення строку зберiгання) 24030000 Цивiльний кодекс України,
Митний кодекс України
092 Екологiчний податок 19010600 Податковий кодекс України, роздiл VIII, стаття 241, пiдпункт 241.2.2
093 Iншi надходження 24060300  
Iншi види надходжень
031 Вiдшкодування витрат митних органiв на зберiгання товарiв, транспортних засобiв на складах митних органiв 25010100 Митний кодекс України
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
 
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.02.2015р. N 152, вiд 21.03.2016р. N 378, вiд 28.12.2016р. N 1193, вiд 21.12.2018р. N 1075, вiд 22.02.2019р. N 81, вiд 05.09.2019р. N 366)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

Цифровий код Лiтерний код Найменування одиницi вимiрювання чи облiку Скорочене позначення Примiтки
Одиницi вимiрювання, передбаченi УКТ ЗЕД
166 KGM Кiлограм кг  
181 GRT Брутто-реєстрова тонна брутто-реєстр. т  
185 CCT Вантажопiдйомнiсть у метричних тоннах (вантажпiдйом.метрич. т)  
163 GRM Грам г  
306 GFI Грам подiльних iзотопiв г подiл. iзотоп.  
162 CTI Карат метричний кар = 200 мг
055 MTK Квадратний метр м2  
861 KNI Кiлограм азоту кг N  
859 KPH Кiлограм гiдроокису калiю кг KOH  
863 KSH Кiлограм гiдроокису натрiю кг NaOH  
857 KPO Кiлограм оксиду калiю кг K2O  
841 KHS Кiлограм пероксиду водню кг H2O2  
865 KPP Кiлограм п'ятиокису фосфору кг P2O5  
800 KCC Кiлограм хлорид холiну кг C5H14ClNO  
845 KSD Кiлограм сухої на 90 % речовини кг сух. 90% реч  
867 KUP Кiлограм урану кг U  
113 MTQ Кубiчний метр м3  
305 CUR Кюрi Ki  
112 LTR Лiтр л  
831 LPA Лiтр чистого (100 %) спирту л 100 % спирт  
006 MTR Метр м  
715 NPR Пара 2 шт. (пар)  
797 CEN Сто штук 100 шт  
114 MQM Тисяча кубiчних метрiв тис. м3  
130 KLT Тисяча лiтрiв тис. л  
798 MIL Тисяча штук тис. шт  
246 MWH Тисяча кiловат-годин тис. кВт·год  
796 NMB Штука шт  
Iншi одиницi вимiрювання та облiку
173 CMT Сантиметр см  
102 KMT Кiлометр км  
039 INH Дюйм дюйм = 10 великим лiнiям = 12 малим лiнiям =25,40 мм
041 FOT Фут фут 0,3048 м.
051 CMK Квадратний сантиметр см2  
071 INK Квадратний дюйм кв. дюйм = 6,4516 см2
073 FTK Квадратний фут кв. фут = 144кв.дюймам =0,092903 м2
111 CMQ Кубiчний сантиметр см3  
132 FTQ Кубiчний фут куб. фут = 1728 куб. дюймам =0,02831685 м3
354 SEC Секунда с  
359 DOY Доба доба  
356 HUR Година год  
355 MIN Хвилина хв  
187 ONZ Унцiя торговельна торг. унцiя = 28,34933 г
201 APZ Унцiя аптекарська татройська трой. унцiя = 8 драхмам =31,1035 г
186 LBR Фунт торговельний торг. фунт = 16 унцiям = 256 драхмам = 7000 гранам = 453,59237 г
214 KWT Кiловат кВт  
245 KWH Кiловат-година кВт·год  
204 TAH Тисяча ампер-годин кА год  
740 DPC Дюжина штук дюжина шт  
641 DZN Дюжина дюжина =12 штук
626 CLF Сто листiв 100 листiв  
168 TON Тонна метрична т  
704 SET Набiр набiр  
003 MMT Мiлiметр мм  
050 MMK Квадратний мiлiметр мм2  
110 MMQ Кубiчний мiлiметр мм3  
366 ANN Рiк рiк  
362 MON Мiсяць мiсяць  
161 MGM Мiлiграм мг  
999 KLC 1000 лiтрiв у лiтрах, приведених до температури 15° C тис. л при 15° C  
833 DPA Декалiтр 100-вiдсоткового спирту, приведений до температури 20° C дал 100 % спирт, при 20° C  
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
 
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.03.2016р. N 378, вiд 21.12.2018р. N 1075, вiд 05.09.2019р. N 366)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками

Код МФ* Назва
000 Iнформацiйне повiдомлення
Перевiрка документiв та вiдомостей
101-1 Витребування оригiналiв документiв, зазначених у митнiй декларацiї, або засвiдчених в установленому порядку їх копiй, якщо законодавством не передбачено подання оригiналiв
102-1 Перевiрка вiдповiдностi вiдомостей, якi мiстяться в українськiй митнiй декларацiї, вiдомостям, що мiстяться у вiдповiдному паперовому примiрнику (електроннiй копiї) митної декларацiї сумiжної сторони (книжцi МДП)
103-1 Перевiрка поданих товаросупровiдних та товаротранспортних документiв (в тому числi наданих на вимогу митного органу) та/або вiдомостей про них на предмет розбiжностей у вiдомостях, що зазначенi у цих документах, митнiй декларацiї чи документах, що її замiщують, їх електронних копiях, розмiщених в ЄАIС Держмитслужби
104-1 Розгляд питання про доцiльнiсть затребування з пiдприємств-виробникiв, суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадян наявної у них технiко-технологiчної документацiї про склад, фiзико-хiмiчнi властивостi товарiв, iнформацiї про основнi технологiчнi стадiї їх виробництва та призначення (пiсля завершення митного оформлення)
105-2 Контроль правильностi визначення митної вартостi товарiв
106-2 Витребування документiв, якi пiдтверджують митну вартiсть товарiв
107-3 Контроль правильностi класифiкацiї товарiв згiдно з УКТ ЗЕД
108-3 Витребування документiв, якi пiдтверджують коди товарiв згiдно з УКТ ЗЕД
109-4 Перевiрка правильностi визначення країни походження товарiв
110-4 Витребування документiв, якi пiдтверджують країну походження товару
111-5 Перевiрка правильностi справляння митних платежiв, контроль правильностi обчислення, своєчасностi та повноти їх сплати
112-5 Витребування документiв, необхiдних для пiдтвердження права на звiльнення (умовне звiльнення) вiд оподаткування митними платежами
113-6 Перевiрка дотримання встановлених до задекларованих товарiв заходiв нетарифного регулювання
114-6 Перевiрка дотримання встановлених до задекларованих товарiв заходiв державного експортного контролю
115-7 Перевiрка наявностi задекларованих товарiв у реєстрi товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi
116-8 Перевiрка необхiдностi застосування до задекларованих товарiв державного контролю продукцiї
117-2 Здiйснення контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв iз залученням спецiалiзованого пiдроздiлу митницi для перевiрки числового значення заявленої митної вартостi
118-3 Здiйснення контролю правильностi класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД iз залученням спецiалiзованого пiдроздiлу митницi для прийняття рiшення про визначення коду товару
Митний огляд
201-1 Проведення iдентифiкацiйного митного огляду - без розкриття пакувальних мiсць i без обстеження транспортного засобу
202-1 Проведення часткового митного огляду - з розкриттям до 20 вiдсоткiв пакувальних мiсць i вибiрковим обстеженням транспортного засобу, з метою перевiрки вiдповiдностi кiлькостi та опису товарiв i транспортних засобiв даним, зазначеним у митнiй декларацiї
203-1 Проведення повного митного огляду - з розкриттям до 100 вiдсоткiв пакувальних мiсць та поглибленим обстеженням транспортного засобу, з метою перевiрки вiдповiдностi кiлькостi та опису товарiв i транспортних засобiв даним, зазначеним у митнiй декларацiї
204-1 Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi номера i типу контейнера даним, зазначеним у митнiй декларацiї
205-1 Проведення митного огляду з метою перевiрки вiдповiдностi вiдомостей, зазначених на упаковцi, маркуваннi товару, вiдомостям, зазначеним у митнiй декларацiї та iнших документах, поданих до митного оформлення
206-7 Проведення митного огляду з метою перевiрки дотримання прав iнтелектуальної власностi
207-8 Проведення митного огляду з метою обстеження зразкiв нехарчової продукцiї, що ввозиться на митну територiю України для вiльного обiгу при здiйсненнi державного контролю продукцiї
208-1 Проведення митного огляду ручної поклажi, багажу
209-1 Iнiцiювання проведення особистого огляду
210-1 Проведення митного огляду транспортного засобу
211-1 Проведення митного огляду iз залученням пiдроздiлу з питань протидiї митним правопорушенням митницi для перевiрки достовiрностi заявлених вiдомостей
212-1 Проведення митного огляду за iнiцiативи правоохоронних органiв
Облiк товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України (резервна позицiя)
301-1 Резервна позицiя
302-1 Резервна позицiя
Усне опитування громадян та посадових осiб пiдприємств
401-1 Усне опитування громадян та посадових осiб пiдприємств
402-1 Резервна позицiя
Огляд територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних складiв, вiльних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де знаходяться товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи
501-1 Iнiцiювання проведення огляду територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних складiв (пiсля завершення митного оформлення)
502-1 Iнiцiювання проведення огляду територiй та примiщень вiльних митних зон (пiсля завершення митного оформлення)
503-1 Iнiцiювання проведення огляду територiй та примiщень магазинiв безмитної торгiвлi (пiсля завершення митного оформлення)
504-1 Iнiцiювання проведення огляду територiй та примiщень iнших мiсць, де знаходяться товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи (пiсля завершення митного оформлення)
Перевiрка облiку товарiв, що перемiщуються через митний кордон України та/або перебувають пiд митним контролем
601-1 Iнiцiювання проведення перевiрки облiку товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України та/або перебувають пiд митним контролем (пiсля завершення митного оформлення)
602-1 Резервна позицiя
Проведення документальних перевiрок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числi своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати митних платежiв
701-5 Розгляд питання про доцiльнiсть проведення документальної (виїзної чи невиїзної) перевiрки дотримання законодавства України з питань державної митної справи щодо правильностi визначення бази оподаткування, своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати митних платежiв (пiсля завершення митного оформлення)
702-5 Розгляд питання про доцiльнiсть проведення документальної (виїзної чи невиїзної) перевiрки дотримання законодавства України з питань державної митної справи щодо обґрунтованостi та законностi надання (отримання) пiльг i звiльнення вiд оподаткування (пiсля завершення митного оформлення)
703-3 Розгляд питання про доцiльнiсть проведення документальної (виїзної чи невиїзної) перевiрки дотримання законодавства України з питань державної митної справи щодо правильностi класифiкацiї згiдно з УКТ ЗЕД товарiв, щодо яких проведено митне оформлення (пiсля завершення митного оформлення)
704-1 Розгляд питання про доцiльнiсть проведення документальної (виїзної чи невиїзної) перевiрки дотримання законодавства України з питань державної митної справи щодо вiдповiдностi фактичного використання перемiщених через митний кордон України товарiв заявленiй метi такого перемiщення та/або вiдповiдностi фiнансових i бухгалтерських та iнших документiв пiдприємства, що перевiряється, iнформацiї, зазначенiй у митнiй декларацiї, декларацiї митної вартостi, за якими проведено митне оформлення товарiв у вiдповiдному митному режимi (пiсля завершення митного оформлення)
705-1 Розгляд питання про доцiльнiсть проведення документальної (виїзної чи невиїзної) перевiрки дотримання законодавства України з питань державної митної справи щодо законностi перемiщення товарiв через митний кордон України (пiсля завершення митного оформлення)
706-2 Розгляд питання про доцiльнiсть проведення перевiрки правильностi визначення митної вартостi товарiв пiсля завершення їх митного контролю та митного оформлення
Направлення запитiв до iнших державних органiв, установ та органiзацiй, уповноважених органiв iноземних держав для встановлення автентичностi документiв, поданих митному органу
801-1 Направлення службової записки до пiдроздiлу по боротьбi з порушеннями митних правил з метою розгляду питання щодо направлення запиту до iнших державних органiв, установ та органiзацiй, уповноважених органiв iноземних держав для встановлення автентичностi документiв, поданих митному органу (пiсля завершення митного оформлення)
803-2 Направлення службової записки до пiдроздiлу контролю митної вартостi з метою розгляду питання щодо направлення запиту до iнших державних органiв, установ та органiзацiй, уповноважених органiв iноземних держав для встановлення автентичностi документiв, поданих митному органу (пiсля завершення митного оформлення)
802-4 Направлення службової записки до пiдроздiлу по контролю правильностi визначення країни походження товарiв з метою розгляду питання щодо направлення до компетентного органу, що видав документ про походження, або до компетентних органiзацiй країни, зазначеної як країна походження товару, запиту про проведення перевiрки документiв про походження товару чи надання додаткових вiдомостей (пiсля завершення митного оформлення)
Iншi митнi формальностi, передбаченi Митним кодексом України
901-1 Застосування технiчних засобiв митного контролю
902-1 Застосування ваговимiрювальних пристроїв
903-1 Застосування оглядової рентгенотелевiзiйної технiки
904-1 Залучення кiнологiчної команди
905-3 Взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для класифiкацiї товарiв згiдно з УКТ ЗЕД
906-2 Взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для перевiрки задекларованої митної вартостi товарiв
907-4 Взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для встановлення країни походження товарiв
908-1 Взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для встановлення належностi товарiв до наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, прекурсорiв, сильнодiючих чи отруйних речовин
909-1 Взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для встановлення належностi товарiв до предметiв, що мають художню, iсторичну чи археологiчну цiннiсть
910-7 Взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для встановлення належностi товарiв до таких, що виготовленi з використанням об'єктiв права iнтелектуальної власностi, що охороняються вiдповiдно до закону
911-1 Забезпечення iдентифiкацiї товарiв та/або транспортних засобiв шляхом здiйснення цифрової фотозйомки
912-1 Забезпечення iдентифiкацiї товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення шляхом накладення митних забезпечень
913-1 Забезпечення iдентифiкацiї товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення шляхом нанесення цифрового, лiтерного чи iншого маркування, iдентифiкацiйних знакiв
914-1 Забезпечення iдентифiкацiї товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення шляхом проставляння штампiв
915-1 Перевiрка на предмет пошкодження або втрати митних забезпечень чи iнших засобiв iдентифiкацiї, накладених на товари, транспортнi засоби, чи наявностi iнших видимих ознак можливого несанкцiонованого доступу до товарiв, що перебувають пiд митним контролем
916-7 Призупинення митного оформлення товарiв у разi виявлення ознак порушення прав iнтелектуальної власностi
917-8 Призупинення митного оформлення вiдповiдно до Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї"
918-9 Припинення попереднього документального контролю в пунктах пропуску та залучення посадових осiб вiдповiдних державних органiв для проведення видiв контролю, зазначених у частинi першiй статтi 319 Митного кодексу України

     МФ*- митна формальнiсть

(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.01.2019р. N 6, вiд 22.02.2019р. N 81, вiд 14.01.2020р. N 8, вiд 12.05.2020р. N 204)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор iнiцiаторiв проведення митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками

Код iнiцiатора Назва
11 Посадова особа митного органу, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення
12 Керiвництво пiдроздiлу митного оформлення митного органу
13 Керiвництво митного поста
21 Пiдроздiл боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу
22 Пiдроздiл з питань органiзацiї проведення перевiрок суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi митного органу
24 Пiдроздiл митних платежiв митного органу
25 Пiдроздiл/посадова особа з питань захисту прав iнтелектуальної власностi митного органу
26 Пiдроздiл боротьби з незаконним перемiщенням наркотикiв та зброї митного органу
27 Група аналiзу попередньої iнформацiї митного органу
28 Iнший пiдроздiл митного органу
31 Структурний пiдроздiл Держмитслужби України
32 Центральний пiдроздiл з питань координацiї застосування системи управлiння ризиками
33 Спецiалiзований митний орган з експертного забезпечення
34 Iнший спецiалiзований митний орган
35 Комiсiя для проведення службового розслiдування/службової перевiрки чи група, визначена Держмитслужбою України для виконання оперативних завдань
41 Керiвник митного органу за письмовим повiдомленням органу Служби безпеки України
42 Керiвник митного органу за письмовим повiдомленням органу Державної податкової служби України
43 Керiвник митного органу за письмовим повiдомленням органу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України
44 Керiвник митного органу за письмовим повiдомленням органу Прокуратури України
45 Керiвник митного органу за письмовим повiдомленням органу Державної прикордонної служби України
46 Керiвник митного органу за повiдомленням в установленому порядку iншого державного органу України, що здiйснює контроль за перемiщенням через митний кордон окремих видiв товарiв
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками

Код результату виконання МФ* Назва
Для МФ будь-якого напрямку контролю
00-01 Позицiю виключено
00-02 Позицiю виключено
00-03 Позицiю виключено
00-04 Позицiю виключено
00-05 Позицiю виключено
00-06 Позицiю виключено
00-07 Позицiю виключено
00-08 Позицiю виключено
00-09 Позицiю виключено
00-10 Позицiю виключено
00-11 Позицiю виключено
00-12 Позицiю виключено
00-13 Позицiю виключено
00-14 МФ скасовано у зв'язку з неможливiстю її виконання
00-15 МФ скасовано. Можливiсть невиконання МФ передбачено вимогами законодавства (в тому числi мiжнародно-правових актiв) або нормативно-правових актiв України
00-16 МФ скасовано у зв'язку з незначною кiлькiстю та/або вагою товару
00-17 МФ скасовано. Завдання згiдно з повiдомленням до митної формальностi були досягнутi пiд час виконання iншої МФ
00-18 МФ скасовано, оскiльки подано всi документи, передбаченi Митним кодексом України
00-19 МФ скасовано, оскiльки МФ та вiдповiднi завдання згiдно з повiдомленням до МФ стосуються iншого (вiдмiнного вiд задекларованого) товару, транспортного засобу та/або особи
00-20 МФ скасовано у зв'язку iз прийняттям рiшення про вiдмову в митному оформленнi пiд час виконання iнших МФ
00-21 МФ скасовано у зв'язку iз наданням дозволу на вiдкликання митної декларацiї
10-01 МФ здiйснено. Направлено запит до спецiалiзованого пiдроздiлу
10-02 МФ здiйснено з урахуванням ранiше прийнятого рiшення/висновку
10-03 МФ здiйснено. Вiдiбрано зразки
10-04 МФ здiйснено. Забезпечено iдентифiкацiю товарiв та/або транспортних засобiв
10-05 МФ здiйснено. Недостатньо iнформацiї для прийняття рiшення. Iнiцiйовано митний огляд
10-06 МФ здiйснено за цiєю партiєю товару даним ПМО
20-01 МФ здiйснено. Порушень не виявлено, однак за письмовим зверненням надано дозвiл на змiну вiдомостей, зазначених у митнiй декларацiї, вiдповiдно до статтi 269 Митного кодексу України
20-02 МФ здiйснено. Порушень не виявлено, однак за результатами уточнено iнформацiю про перемiщення через митний кордон України
20-03 МФ здiйснено. Порушень не виявлено, однак за результатами вiдмовлено у пропуску через митний кордон України
20-04 МФ здiйснено. Складено протокол про порушення митних правил
20-05 МФ здiйснено. Порушень не виявлено, однак за результатами вiдмовлено у митному оформленнi
20-06 МФ здiйснено. За результатами до правоохоронних органiв направлено повiдомлення про кримiнальне правопорушення
20-07 МФ здiйснено. Порушень не виявлено, однак за письмовим зверненням надано дозвiл на вiдкликання митної декларацiї вiдповiдно до статтi 269 Митного кодексу України
Для МФ в напрямку iдентифiкацiї товарiв i транспортних засобiв
11-01 МФ здiйснено. Невiдповiдностей / порушень не виявлено
11-02 МФ здiйснено. Документи надано
11-03 МФ здiйснено. Документiв не надано
21-01 МФ здiйснено. Кiлькiсть/вага товару не вiдповiдає заявленiй
21-02 МФ здiйснено. Опис товару не вiдповiдає заявленому
21-03 МФ здiйснено. Кiлькiсть та опис товару не вiдповiдають заявленим
21-04 МФ здiйснено. Виявлено незадекларованi товари
21-05 МФ здiйснено. Виявлено пошкодження пломб/iнших знакiв iдентифiкацiї та/або видимi ознаки можливого несанкцiонованого доступу до товарiв
21-06 МФ здiйснено. Виявленi розбiжностi в документах за кiлькiсними/ваговими показниками
21-07 МФ здiйснено. Виявленi розбiжностi в документах за вартiсними показниками
21-08 МФ здiйснено. Виявленi розбiжностi в документах щодо даних про товар на рiвнi товарної позицiї
21-09 МФ здiйснено. Виявленi розбiжностi в документах щодо даних про походження товару
21-10 МФ здiйснено. Виявленi розбiжностi в документах за кiлькома показниками, позначеними кодами 21-06 - 21-09
21-11 МФ здiйснено. Встановлено належнiсть товарiв до предметiв, що мають художню, iсторичну чи археологiчну цiннiсть, не вiдповiдають заявленим, за результатами дослiджень (аналiзiв, експертизи)
21-12 МФ здiйснено. Встановлено належнiсть товарiв до наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, прекурсорiв, сильнодiючих чи отруйних речовин, за результатами дослiджень (аналiзiв, експертизи)
Для МФ в напрямку контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв
12-01 МФ здiйснено. Митну вартiсть визнано на пiдставi поданих документiв
12-02 МФ здiйснено. Митну вартiсть визнано пiсля подання додаткових документiв
22-01 МФ здiйснено. Митну вартiсть скориговано
22-02 МФ здiйснено. За результатами проведеної консультацiї щодо визначення митної вартостi товару надано дозвiл на вiдкликання митної декларацiї
22-03 МФ здiйснено. За результатами проведеної консультацiї щодо визначення митної вартостi товару вiдмовлено у митному оформленнi
Для МФ в напрямку контролю правильностi класифiкацiї товарiв
13-01 МФ здiйснено. Код i опис товару пiдтверджено на пiдставi поданих документiв
13-02 МФ здiйснено. Код i опис товару пiдтверджено пiсля подання додаткових документiв
13-03 МФ здiйснено. Код i опис товару пiдтверджено з урахуванням наданого попереднього рiшення про класифiкацiю товару згiдно з УКТ ЗЕД
23-01 МФ здiйснено. Код товару скориговано
Для МФ в напрямку контролю правильностi визначення країни походження товарiв
14-01 МФ здiйснено. Данi про походження товару пiдтверджено на пiдставi поданих документiв
14-02 МФ здiйснено. Данi про походження товару пiдтверджено пiсля подання додаткових документiв
14-03 МФ здiйснено. Данi про походження товару пiдтверджено з урахуванням наданого попереднього рiшення про визначення країни походження товару
24-01 МФ здiйснено. Данi про походження товару не пiдтверджено
Для МФ в напрямку контролю правильностi нарахування податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших платежiв
15-01 МФ здiйснено. Правильнiсть нарахування митних платежiв пiдтверджено на пiдставi поданих документiв
15-02 МФ здiйснено. Правильнiсть нарахування митних платежiв пiдтверджено пiсля подання додаткових документiв
25-01 МФ здiйснено. Правильнiсть нарахування митних платежiв не пiдтверджено
Для МФ в напрямку контролю дотримання встановлених до задекларованих товарiв заходiв нетарифного регулювання
16-01 МФ здiйснено. Дотримання заходiв нетарифного регулювання пiдтверджено на пiдставi поданих документiв
16-02 МФ здiйснено. Дотримання заходiв нетарифного регулювання пiдтверджено пiсля подання додаткових документiв
16-03 МФ здiйснено. Товар не пiдпадає пiд встановленi заходи нетарифного регулювання
26-01 МФ здiйснено. Дотримання заходiв нетарифного регулювання не пiдтверджено
Для МФ в напрямку контролю перемiщення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi
17-01 МФ здiйснено. Задекларованi товари вiдсутнi у митному реєстрi об'єктiв права iнтелектуальної власностi або вiдсутнi пiдстави для застосування митними органами дiй за власною iнiцiативою згiдно iз статтею 400 Митного кодексу України
17-02 МФ здiйснено. Суб'єкт є офiцiйним iмпортером/експортером товару
17-03 МФ здiйснено. Порушень прав iнтелектуальної власностi не виявлено
27-01 МФ здiйснено. Виявлено порушення прав iнтелектуальної власностi
Для МФ в напрямку здiйснення державного контролю продукцiї
18-01 МФ здiйснено. Задекларованi товари не пiдлягають державному контролю продукцiї
18-02 МФ здiйснено. Порушень законодавства про державний контроль продукцiї не виявлено
28-01 МФ здiйснено. Виявлено порушення законодавства про державний контроль продукцiї

     МФ*- митна формальнiсть

(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.01.2019р. N 6, вiд 14.01.2020р. N 8, вiд 12.05.2020р. N 204)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20.09.2012 року N 1011

Класифiкатор причин незавершення митного оформлення

Код причини Назва
0101 Помилки у митнiй декларацiї
0102 Не подано всi необхiднi документи
0103 Вiдсутнiсть коштiв передоплати, необхiдних для сплати належних митних платежiв
0104 Вiдсутнiсть дозволу/заборона здiйснення певної операцiї
0105 Затримки у зв'язку з потребою проведення додаткової перевiрки
0106 Отримано звернення пiдприємства - суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi з метою оформлення тимчасової декларацiї
0107 Отримано звернення пiдприємства-суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi у зв'язку з вiдмовою вiд комерцiйної операцiї
0108 Отримано звернення пiдприємства-суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi у зв'язку з пошкодженням/втратою вантажу, документiв
0201 Прийняття митним органом рiшення про коригування митної вартостi товарiв
0205 Складено протокол про порушення митних правил у зв'язку з поданням митному органу як пiдстави для перемiщення товарiв пiдроблених документiв чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що мiстять неправдивi данi щодо вартостi товарiв
0301 Прийняття митним органом рiшення про визначення коду товару (вiдмiнного вiд задекларованого) не призвело до збiльшення митних платежiв чи застосування нетарифних заходiв регулювання
0302 Прийняття митним органом рiшення про визначення коду товару (вiдмiнного вiд задекларованого) призвело до збiльшення митних платежiв
0303 Прийняття митним органом рiшення про визначення коду товару (вiдмiнного вiд задекларованого) призвело до застосування нетарифних заходiв регулювання
0402 Виявлено невiдповiднiсть кiлькостi товарiв заявленим даним
0404 Складено протокол про порушення митних правил у зв'язку з поданням митному органу як пiдстави для перемiщення товарiв пiдроблених документiв чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що мiстять неправдивi данi щодо кiлькостi товарiв
0501 Виявлено невiдповiднiсть опису товарiв заявленим даним, що не призвело до збiльшення митних платежiв чи застосування нетарифних заходiв регулювання
0502 Виявлено невiдповiднiсть опису товарiв заявленим даним, що призвело до збiльшення митних платежiв
0503 Виявлено невiдповiднiсть опису товарiв заявленим даним, що призвело до застосування нетарифних заходiв регулювання
0504 Складено протокол про порушення митних правил у зв'язку з поданням митному органу як пiдстави для перемiщення товарiв пiдроблених документiв чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що мiстять неправдивi данi щодо опису товарiв
0602 Виявлено недекларування товарiв, крiм товарiв, заявлених до митного оформлення
0701 Визначення країни походження (вiдмiнної вiд задекларованої) не призвело до збiльшення митних платежiв чи застосування нетарифних заходiв регулювання
0702 Визначення країни походження (вiдмiнної вiд задекларованої) призвело до збiльшення митних платежiв
0703 Визначення країни походження (вiдмiнної вiд задекларованої) призвело до застосування нетарифних заходiв регулювання
0704 Складено протокол про порушення митних правил у зв'язку з поданням митному органу як пiдстави для перемiщення товарiв пiдроблених документiв чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що мiстять неправдивi данi щодо походження товарiв
0801 Виявлено незаконне перемiщення наркотичних засобiв, психотропних речовин
0802 Виявлено незаконне перемiщення зброї та боєприпасiв
0803 Виявлено незаконне перемiщення отруйних, радiоактивних або вибухових речовин
0804 Виявлено незаконне перемiщення iсторичних i культурних цiнностей
0901 Прийняття митним органом рiшення про призупинення митного оформлення товару, що мiстить об'єкт права iнтелектуальної власностi
0902 Прийняття митним органом рiшення про призупинення митного оформлення нехарчової продукцiї за результатами державного контролю
1001 Виявлено неправдивi данi, що пiдтверджують проведення iнших видiв контролю уповноваженими державними органами
1101 Виявлено неправдивi данi про пiдстави надання пiльг зi сплати митних платежiв (крiм пов'язаних з походженням товару)
1201 Виявлено неправдивi данi про документи вповноважених органiв на окремi товари, щодо перемiщення яких через митний кордон України встановлено нетарифнi заходи регулювання
1301 Складено протокол про порушення митних правил (крiм причин незавершення митного оформлення, позначених кодами 0101-1201)
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.