МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2019 N 366


Про затвердження Змiн до Класифiкатора документiв, Класифiкатора способiв розрахунку, Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, та Класифiкатора одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора документiв, Класифiкатора способiв розрахунку, Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, та Класифiкатора одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами), що додаються.

     2. Державнiй фiскальнiй службi України:

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фiскальної служби України Дениса Гутенка.

Мiнiстр Оксана МАРКАРОВА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
05 вересня 2019 року N 366

Змiни до Класифiкатора документiв, Класифiкатора способiв розрахунку, Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, та Класифiкатора одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     1. У Класифiкаторi документiв:

     1) роздiл 3 "Комерцiйнi документи" доповнити новою позицiєю такого змiсту:

"

3664 Пiдтвердження банкiвської установи про здiйснення передоплати за поставки товарiв, що походять з Росiйської Федерацiї

";

     2) роздiл 8 "Документи, що пiдтверджують право на пiльги iз сплати митних платежiв, на застосування повного чи часткового звiльнення вiд сплати митних платежiв вiдповiдно до обраного митного режиму; що пiдтверджують сплату митних платежiв; що пiдтверджують змiну термiнiв сплати митних платежiв" доповнити новою позицiєю такого змiсту:

"

8039 Довiдка українського замовника щодо вiдповiдностi товарiв, якi ввозяться в митному режимi iмпорту, вимогам проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї"

".

     2. У роздiлi "Способи розрахунку при застосуваннi гарантiй" Класифiкатора способiв розрахунку пiсля позицiї "55" доповнити новою позицiєю такого змiсту:

"

56 Сума, яка забезпечується шляхом надання гарантiї при випуску товарiв за тимчасовою митною декларацiєю та розраховується як рiзниця мiж сумою податку, визначеною виходячи з найбiльшої ставки податку з тих, пiд якi може пiдпадати товар, та найбiльшої величини вартостi товарiв, що можуть бути визначенi на пiдставi наявних вiдомостей, та сумою податку, визначеною виходячи з найбiльшої ставки податку з тих, пiд якi може пiдпадати товар, та митної вартостi товару, визначеною декларантом або уповноваженою ним особою вiдповiдно до пункту 29 Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 450

".

     3. Роздiл "Мито" Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, пiсля позицiї "124" доповнити новою позицiєю такого змiсту:

"

030 Спецiальне мито на товари походженням з Росiйської Федерацiї 15010800 Закон України вiд 16.04.1991 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть",
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2019 N 624 "Питання запровадження спецiального мита на окремi товари походженням з Росiйської Федерацiї, що ввозяться на митну територiю України" (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.07.2019 N 678)

".

     4. У роздiлi "Iншi одиницi вимiрювання та облiку" Класифiкатора одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, доповнити новою позицiєю такого змiсту:

"

833 DPA Декалiтр 100-вiдсоткового спирту, приведений до температури 20° C дал 100 % спирт, при 20° C  

".

Директор Департаменту митної полiтики Олександр МОСКАЛЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.