КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 травня 2012 р. N 450


Питання, пов'язанi iз застосуванням митних декларацiй

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 листопада 2012 року N 1081,
вiд 6 серпня 2014 року N 304,
вiд 11 сiчня 2017 року N 27,
вiд 4 жовтня 2017 року N 775,
вiд 27 лютого 2019 року N 203,
вiд 24 квiтня 2019 року N 344,
вiд 17 липня 2019 року N 619,
вiд 27 листопада 2019 року N 979,
вiд 5 серпня 2020 року N 681,
вiд 24 листопада 2021 року N 1228

     Вiдповiдно до статей 257, 260 та 269 Митного кодексу України та пiдпункту 195.1.1 пункту 195.1 статтi 195, пункту 200.8 статтi 200 Податкового кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Положення про митнi декларацiї;

     форми митних декларацiй.

     2. Установити, що бланки єдиного адмiнiстративного документа форми МД-4, додаткового аркуша форми МД-5 та доповнення форми МД-7 не застосовуються до прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України окремого рiшення.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     4. Мiнiстерству фiнансiв, iншим центральним органам виконавчої влади, що використовують оформленi митними органами митнi декларацiї:

     забезпечити приведення власних нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цiєю постановою та подати в установленому порядку пропозицiї щодо приведення актiв Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдповiднiсть iз нею;

     передбачити використання електронних митних декларацiй (електронних копiй митних декларацiй на паперовому носiї, засвiдчених електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу) одночасно з митними декларацiями на паперовому носiї.

     5. Ця постанова набирає чинностi з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 450

ПОЛОЖЕННЯ
про митнi декларацiї

(У текстi Положення цифри i слово "100 євро" замiнено цифрами i словом "150 євро" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 серпня 2014 року N 304)

Загальнi питання

     1. Це Положення визначає вимоги до оформлення i використання митних декларацiй, на пiдставi яких декларуються товари, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України пiдприємствами, та iншi товари, що вiдповiдно до законодавства України декларуються шляхом поданням митної декларацiї, передбаченої для пiдприємств, а також порядок внесення змiн до митних декларацiй, їх вiдкликання та визнання недiйсними.

     У цьому Положеннi термiни вживаються у значеннi, наведеному у Митному кодексi України та Законi України "Про ринок електричної енергiї".

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.11.2021р. N 1228)

Форми письмового декларування

     2. Товари декларуються шляхом подання митному органу:

     митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа;

     або митної декларацiї М-16;

     або письмової заяви за формою згiдно з додатком 1;

     або митної декларацiї для письмового декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сiмейних та iнших потреб, не пов'язаних з провадженням пiдприємницької дiяльностi;

     або декларацiї транскордонного перемiщення фiзичними особами валютних цiнностей;

(пункт 2 доповнено новим абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2019р. N 203, у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

     або iншого документа, що вiдповiдно до законодавства може використовуватись замiсть митної декларацiї.

     Для товарiв, що вiдповiдно до статтi 94 Митного кодексу України пiдлягають декларуванню з використанням митної декларацiї, можуть використовуватися митнi декларацiї окремих типiв згiдно з Положенням про митнi декларацiї окремих типiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 серпня 2020р. N 681 "Деякi питання, пов'язанi iз застосуванням митних декларацiй окремих типiв".

(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2019р. N 619, абзац восьмий пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2020р. N 681)

     Абзац дев'ятий пункту 2 виключено

(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2019р. N 619, абзац дев'ятий пункту 2 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2020р. N 681)

     3. Митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа для декларування товарiв (крiм тих, що пересилаються через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях), що перемiщуються через митний кордон України декларантами (крiм громадян), заповнюється на:

     товари, митна вартiсть яких перевищує суму, еквiвалентну 150 євро;

     товари, якi пiдлягають державному експортному контролю та перемiщення яких через митний кордон України згiдно iз законодавством потребує надання вiдповiдного дозволу чи висновку;

(абзац третiй пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     товари, якi ввозяться на митну територiю України i пiдлягають державнiй реєстрацiї вiдповiдно до законодавства;

     товари, якi помiщуються в митнi режими митного складу, вiльної митної зони, безмитної торгiвлi, переробки на митнiй територiї України, переробки за межами митної територiї України та пiсля перебування у таких митних режимах помiщуються в iншi митнi режими.

(абзац п'ятий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     4. Декларування товарiв з використанням замiсть митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа iншого документа може здiйснюватись у випадках, передбачених Митним кодексом України та укладеними в установленому законом порядку мiжнародними договорами України.

     5. Товари (крiм тих, що пересилаються через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях), що перемiщуються через митний кордон України декларантами (крiм громадян), на якi не заповнюється митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа та якi не можуть декларуватись за iншим документом, декларуються шляхом подання митному органу письмової заяви за формою згiдно з додатком 1. Така заява може подаватись митному органу на паперовому носiї або як електронний документ з урахуванням вимог пунктiв 12 i 13 цього Положення.

     6. Товари, що пересилаються через митний кордон України в мiжнародних поштових вiдправленнях, декларуються шляхом подання митному органу:

     1) митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа у разi:

     надходження на адресу декларанта пiдакцизних товарiв;

     або надходження на адресу декларанта (крiм громадянина) в однiй депешi вiд одного вiдправника товарiв, що вiдповiдно до Митного кодексу України та/або Податкового кодексу України є об'єктами оподаткування митними платежами;

(абзац другий пiдпункту 1 пункту 6 замiнено абзацами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, у зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим, абзац третiй пiдпункту 1 пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.11.2019р. N 979)

     або пересилання декларантом (крiм громадянина) товарiв, митна вартiсть яких перевищує суму, еквiвалентну 150 євро;

     або надходження на адресу громадянина в однiй депешi вiд одного вiдправника товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких перевищує суму, еквiвалентну 10000 євро;

     або пересилання громадянином товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких перевищує суму, еквiвалентну 10000 євро;

     2) або у випадках, не зазначених у пiдпунктi 1 цього пункту, - унiфiкованих мiжнародних документiв, форми яких установленi актами Всесвiтнього поштового союзу, а саме:

     митної декларацiї CN 23, використання якої обов'язкове пiд час пересилання посилок, мiжнародних згрупованих поштових вiдправлень з позначкою "Консигнацiя" i вiдправлень "EMS" та можливе у разi пересилання вiдправлень з оголошеною цiннiстю;

     або митної декларацiї CN 22, використання якої обов'язкове пiд час пересилання дрiбних пакетiв, мiшкiв "М" i вiдправлень "EMS" з вкладенням письмової кореспонденцiї та можливе у разi пересилання бандеролей.

     7. Товари, що пересилаються через митний кордон України у мiжнародних експрес-вiдправленнях, декларуються шляхом подання митному органу:

     1) митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа:

     у разi надходження на адресу декларанта пiдакцизних товарiв;

     або у разi надходження на адресу декларанта (крiм громадянина) товарiв, що вiдповiдно до Митного кодексу України та/або Податкового кодексу України є об'єктами оподаткування митними платежами;

(абзац другий пiдпункту 1 пункту 7 замiнено абзацами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, у зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим, абзац третiй пiдпункту 1 пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.11.2019р. N 979)

     або у разi пересилання декларантом (крiм громадянина) товарiв, митна вартiсть яких перевищує суму, еквiвалентну 150 євро;

     або у разi надходження на адресу громадянина в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких перевищує суму, еквiвалентну 10000 євро;

(абзац п'ятий пiдпункту 1 пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.08.2014р. N 304)

     або у разi пересилання громадянином товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких перевищує суму, еквiвалентну 10000 євро;

     2) або у випадках, не зазначених у пiдпунктi 1 цього пункту, - митної декларацiї М-16:

     у разi надходження на адресу громадянина товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких перевищує суму, що не є об'єктом оподаткування митними платежами, але не перевищує суму, еквiвалентну 10000 євро;

     у разi пересилання громадянином товарiв, якi є об'єктом оподаткування вивiзним митом, та/або якщо вiдповiдно до закону державними органами видаються документи, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення таких товарiв;

     3) або письмової заяви за формою згiдно з додатком 1 у разi пересилання декларантом (крiм громадянина) товарiв, митна вартiсть яких не перевищує суму, еквiвалентну 150 євро.

     8. Пiд час перемiщення (пересилання) товарiв через митний кордон України громадянами митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа заповнюється у разi, коли такi товари вiдповiдно до Митного кодексу України та цього Положення декларуються з поданням митної декларацiї, передбаченої законодавством України для пiдприємств, а також для декларування товарiв (у тому числi транспортних засобiв особистого користування), що ввозяться на митну територiю України i пiдлягають державнiй реєстрацiї вiдповiдно до законодавства.

     Для письмового декларування громадянами особистих речей, iнших товарiв для особистих, сiмейних та iнших потреб, не пов'язаних з провадженням пiдприємницької дiяльностi (крiм передбачених в абзацi першому цього пункту), використовується митна декларацiя, зазначена в абзацi п'ятому пункту 2 цього Положення.

(абзац другий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     Для декларування транскордонного перемiщення фiзичними особами валюти України, iноземної валюти та банкiвських металiв у сумi, що дорiвнює або перевищує еквiвалент 10 тисяч євро, а також для письмового декларування фiзичними особами платiжних документiв та цiнних паперiв (акцiй, облiгацiй, купонiв до них, векселiв (тратт), боргових розписок, акредитивiв, чекiв, банкiвських наказiв, депозитних сертифiкатiв, iнших фiнансових та банкiвських документiв), виражених у валютi України, в iноземнiй валютi або банкiвських металах, сумарна фактурна вартiсть яких перевищує суму, встановлену Митним кодексом України для письмового декларування товарiв, що перемiщуються громадянами, використовується декларацiя, зазначена в абзацi шостому пункту 2 цього Положення.

(пункт 8 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2019р. N 203)

     9. Митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа та митна декларацiя М-16 виготовляються типографським способом або за допомогою комп'ютера.

     10. Митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера.

     Митна декларацiя М-16 на паперовому носiї заповнюється державною мовою вiд руки або за допомогою комп'ютера у двох примiрниках.

(абзац другий пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.11.2019р. N 979)

     Якщо оригiнальне написання прiзвища, iменi та по батьковi (за наявностi) осiб, власних назв i адрес пiдприємств - нерезидентiв, торговельних марок, моделей, артикулiв тощо виконується iноземною мовою, яка використовує латинський алфавiт, у митних декларацiях такi вiдомостi зазначаються латинськими лiтерами.

     11. Митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа подається разом з її електронною копiєю. Iнформацiя, внесена декларантом до електронної копiї митної декларацiї, повинна вiдповiдати iнформацiї, внесенiй декларантом до оригiналу на паперовому носiї, за винятком тiєї iнформацiї, яка в установленому порядку вноситься тiльки до електронної копiї.

     12. Електронна митна декларацiя складається з полiв електронного документа, що вiдповiдають формам митних декларацiй на паперовому носiї, та засвiдчується електронним цифровим пiдписом особи, яка її склала.

     13. Формат електронної копiї митної декларацiї на паперовому носiї, електронної митної декларацiї, iнших електронних документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та оформлення, кодування символiв, засоби пересилання визначаються Держмитслужбою з оприлюдненням вiдповiдної iнформацiї на веб-сайтi Держмитслужби.

Оформлення митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа

     14. Бланки єдиного адмiнiстративного документа використовуються для оформлення митних декларацiй (митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку, попередньої, тимчасової, перiодичної та додаткової митних декларацiй), передбачених статтями 258 - 261 Митного кодексу України.

     Митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа заповнюється з використанням форми МД-2, до якої у разi потреби можуть додаватися доповнення форми МД-6 та додатковi аркушi форми МД-3 або специфiкацiя форми МД-8.

     В однiй митнiй декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа може бути задекларовано не бiльш як 999 товарiв.

     Додатковi аркушi форми МД-3, доповнення форми МД-6 та специфiкацiї форми МД-8 у разi їх застосування є невiд'ємною частиною митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2.

     На додаткових аркушах форми МД-3 зазначаються вiдомостi про:

     товари, що мають рiзнi коди згiдно з УКТЗЕД;

     товари з однаковим кодом згiдно з УКТЗЕД, якi мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на застосування ставок ввiзного (вивiзного), особливих видiв мита, акцизного податку, податку на додану вартiсть);

     iншi товари у випадках, визначених Мiнфiном.

     Замiсть додаткових аркушiв форми МД-3 у випадках, визначених Мiнфiном, дозволяється застосування специфiкацiї форми МД-8.

     Доповнення форми МД-6 використовується у разi, коли в будь-якiй графi форми МД-2, МД-3 або МД-8 митної декларацiї на паперовому носiї не вистачає мiсця для внесення необхiдних вiдомостей декларантом або для проставлення службових вiдмiток чи внесення вiдомостей посадовою особою митного органу.

     Порядок розподiлу аркушiв митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї визначається Мiнфiном.

     15. Пiд час здiйснення митного оформлення товарiв iз застосуванням митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа факт виконання окремих митних формальностей пiдтверджується шляхом внесення посадовою особою митного органу, яка виконала таку формальнiсть, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення вiдповiдної вiдмiтки до електронної митної декларацiї або електронної копiї митної декларацiї, поданої на паперовому носiї.

     Абзац другий пункту 15 виключено

(пункт 15 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2019р. N 619, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм, абзац другий пункту 15 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2020р. N 681)

     Автоматизована система митного оформлення входить до складу Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України.

(пункт 15 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, абзац третiй пункту 15 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2019р. N 619, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2020р. N 681)

     16. Митна декларацiя на паперовому носiї вважається оформленою за наявностi на всiх її аркушах вiдбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

     Електронна митна декларацiя вважається оформленою за наявностi внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення вiдмiтки про завершення митного оформлення та засвiдчення такої декларацiї електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна декларацiя за допомогою автоматизованої системи митного оформлення перетворюється у вiзуальну форму, придатну для сприйняття її змiсту людиною, у форматi, що унеможливлює у подальшому внесення змiн до неї, засвiдчується електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженiй ним особi.

     17. Митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа заповнюється на партiю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України на пiдставi одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту), та помiщується у визначений митний режим.

     18. У разi наявностi в партiї товарiв, що можуть декларуватись з поданням замiсть митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа iншого документа, декларування таких товарiв здiйснюється з поданням такого iншого документа.

     19. Партiєю товарiв вважаються:

     товари, що перемiщуються через митний кордон України вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача за одним товарно-транспортним документом на перевезення;

     товари, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом або лiнiями електропередачi протягом одного календарного мiсяця;

     товари, що пересилаються на митну територiю України вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача в мiжнародних поштових вiдправленнях в однiй депешi;

     товари, що пересилаються на митну територiю України в мiжнародних експрес-вiдправленнях протягом однiєї доби, незалежно вiд кiлькостi товарно-транспортних документiв на перевезення;

     товари, що перемiщуються через митний кордон України одним громадянином в ручнiй поклажi у пасажирському вiддiленнi (салонi) транспортного засобу, яким прямує такий громадянин, або супроводжуваному (несупроводжуваному) багажi.

     20. За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи одна митна декларацiя на бланку єдиного адмiнiстративного документа може бути заповнена на кiлька партiй товарiв, що ввезенi на митну територiю України, або вивозяться за межi митної територiї України залiзничним транспортом та вiдправляються вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача або перемiщуються транзитом вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача та вiдправляються з однiєї прикордонної передавальної станцiї за мiсцем ввезення на митну територiю України, за умови, що такi товари перемiщуються через митний кордон України на пiдставi одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, який використовується в мiжнароднiй практицi замiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту), помiщуються у визначений митний режим, одночасно пред'являються митному органу, яким здiйснюється їх митне оформлення, та за наявностi можливостi заповнення вiдповiдно до встановленого порядку спiльних для всiх задекларованих товарiв граф митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа.

(абзац перший пункту 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи товари, що ввозяться на митну територiю України у складi однiєї партiї, можуть декларуватись за кiлькома митними декларацiями за умови, що таке роздiлення не призводить до вiднесення товарiв до таких, що не є об'єктом оподаткування митними платежами, та митнi декларацiї подаються на всi товари у складi цiєї партiї незалежно вiд їх вартостi.

(абзац другий пункту 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     Одна митна декларацiя на кiлька партiй товарiв або кiлька митних декларацiй на одну партiю товарiв можуть складатись у випадках, визначених Мiнфiном.

     Особливостi виконання митних формальностей пiд час здiйснення митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України в розiбраному чи незiбраному станi декiлькома партiями протягом певного строку (комплектних об'єктiв), визначаються Мiнфiном.

     Абзац п'ятий пункту 20 виключено

(пункт 20 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2019р. N 619, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2020р. N 681)

     Абзац шостий пункту 20 виключено

(пункт 20 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2019р. N 619, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2020р. N 681)

     201. Електронна митна декларацiя М-16 вважається оформленою за наявностi внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення вiдмiтки про завершення митного оформлення та накладення на таку декларацiю квалiфiкованого електронного пiдпису посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

(Положення доповнено пунктом 201 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.11.2019р. N 979)

Перiодична митна декларацiя

     21. Перiодична митна декларацiя подається для декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України суднами закордонного плавання, трубопровiдним транспортом або лiнiями електропередачi, припасiв, перiодичних друкованих видань та товарiв, перемiщення яких через митний кордон України планується з перiодичнiстю не рiдше нiж два рази протягом строку її дiї.

(абзац перший пункту 21 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     Подана митному органу перiодична митна декларацiя пiдтверджує взяття декларантом або уповноваженою ним особою зобов'язання подати митному органу додатковi декларацiї на товари, перемiщенi за перiодичною митною декларацiєю протягом попереднього календарного мiсяця.

(пункт 21 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     22. У разi ввезення на митну територiю України товарiв для отримання дозволу на їх випуск згiдно з абзацом третiм пункту 25 цього Положення у безперервному виробництвi (металургiйному, хiмiчному тощо) разом з перiодичною митною декларацiєю митному органу подається також лист декларанта, в якому зазначаються мiсце розташування такого виробництва та вiдомостi, що пiдтверджують необхiднiсть використання цих товарiв у такому виробництвi.

     23. Пропуск товарiв через митний кордон України за перiодичною митною декларацiєю може здiйснюватися з моменту її оформлення митним органом протягом строку її дiї у межах кiлькостi товарiв, зазначеної в перiодичнiй митнiй декларацiї.

     24. Товари, що вивозяться за межi митної територiї України за перiодичною митною декларацiєю (крiм товарiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом або лiнiями електропередачi, та перiодичних друкованих видань), можуть бути перемiщенi через митний кордон України у разi:

     пред'явлення митному органу в пунктi пропуску через державний кордон України в паперовiй або електроннiй формi документiв (засвiдчених у встановленому порядку копiй, якщо законодавством не передбачено обов'язкове подання оригiналiв), що свiдчать про дотримання вимог законодавства щодо заходiв нетарифного регулювання (крiм тих, вiдомостi про якi зазначались у встановленому порядку в перiодичнiй митнiй декларацiї) та про здiйснення передбачених статтею 319 Митного кодексу України необхiдних видiв контролю;

     подання у разi перемiщення товарiв залiзничним i автомобiльним транспортом декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, зокрема з використанням iнформацiйно-телекомунiкацiйних технологiй, не пiзнiше нiж через двi доби з дати прийняття товарiв до перевезення реєстру номерiв транспортних засобiв та товарно-транспортних документiв за формою згiдно з додатком 2.

     Товари, що вивозяться за межi митної територiї України за перiодичною митною декларацiєю трубопровiдним транспортом або лiнiями електропередачi, та перiодичнi друкованi видання, можуть бути перемiщенi через митний кордон України пiсля оформлення митним органом перiодичної митної декларацiї.

(абзац четвертий пункту 24 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     25. Товари, що ввозяться на митну територiю України за перiодичною митною декларацiєю трубопровiдним транспортом, лiнiями електропередачi, можуть бути випущенi митним органом пiсля оформлення перiодичної митної декларацiї.

(абзац перший пункту 25 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.11.2021р. N 1228)

     Ввезенi на митну територiю України за перiодичною митною декларацiєю у мiжнародних поштових вiдправленнях та експрес-вiдправленнях перiодичнi друкованi видання випускаються митним органом пiсля здiйснення передбачених частиною першою статтi 319 Митного кодексу України видiв контролю (крiм випадку, визначеного частиною третьою статтi 237 Митного кодексу України) на пiдставi товарно-транспортних i товаросупровiдних документiв.

     Ввезенi на митну територiю України за перiодичною митною декларацiєю товари для безперервного виробництва (металургiйного, хiмiчного тощо) за зверненням декларанта або уповноваженої ним особи, поданим на паперовому носiї у двох примiрниках, з дозволу митного органу можуть бути випущенi пiсля проведення в установленому порядку митних процедур, пов'язаних з контролем за доставкою таких товарiв, та здiйснення передбачених частиною першою статтi 319 Митного кодексу України видiв контролю.

     Пiдтвердженням надання дозволу митного органу на випуск товарiв у випадках, зазначених в абзацах другому i третьому цього пункту, є проставлення посадовою особою пiдроздiлу митного оформлення митного органу вiдбитку штампу "Пiд митним контролем" на вiдповiдних товарно-транспортних документах, а у випадку, зазначеному в абзацi третьому цього пункту, - на примiрниках звернення. Один примiрник звернення залишається у митному органi, а другий повертається декларанту або уповноваженiй ним особi та є пiдставою для видачi вантажу. У разi потреби проводиться митний огляд, взяття проб i зразкiв товарiв у встановленому законодавством порядку.

     Iншi, нiж зазначенi у цьому пунктi товари, що ввезенi на митну територiю України за перiодичною митною декларацiєю, можуть бути випущенi лише пiсля здiйснення у повному обсязi їх митного оформлення вiдповiдно до пункту 26 цього Положення.

     26. До 15 числа мiсяця, що настає за кожним календарним мiсяцем перемiщення товарiв через митний кордон України за перiодичною митною декларацiєю, декларант або уповноважена ним особа зобов'язанi:

     подати додаткову декларацiю (додатковi декларацiї) iз зазначенням точних вiдомостей про товари, перемiщенi через митний кордон України за перiодичною митною декларацiєю вiдповiдно до заявленого митного режиму протягом вiдповiдного календарного мiсяця;

(абзац другий пункту 26 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.2017р. N 27)

     подати передбаченi законодавством документи, необхiднi для здiйснення митного оформлення товарiв, крiм документiв, поданих разом з перiодичною митною декларацiєю;

     сплатити митнi платежi, що справляються пiд час перемiщення або у зв'язку з перемiщенням товарiв через митний кордон України.

     У разi перемiщення товарiв через митний кордон України лiнiями електропередачi, пiд час якого виникають вiдхилення перетiкань електричної енергiї вiд планових значень, пов'язанi iз забезпеченням паралельної роботи мiж енергосистемами країн (або їх частинами), якi оформлюються договорами купiвлi-продажу електричної енергiї з операторами системи передачi сумiжних країн, а також iншими юридичними особами за договорами з врегулювання вiдхилень вiд запланованих мiждержавних потокiв, з подальшим перемiщенням через державний кордон України, додаткова декларацiя подається оператором системи передачi або уповноваженою ним особою у порядку, визначеному цим пунктом, до 25 числа мiсяця, що настає за кожним календарним мiсяцем перемiщення цих товарiв через митний кордон України.

(пункт 26 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.11.2021р. N 1228, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - десятим)

     У разi ввезення товарiв (крiм перемiщуваних стацiонарними засобами транспортування) на митну територiю України за перiодичною митною декларацiєю календарним мiсяцем перемiщення товарiв через митний кордон України є мiсяць, у якому товари доставленi до митницi оформлення перiодичної митної декларацiї.

(пункт 26 доповнено новим абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.2017р. N 27)

     У разi вивезення товарiв (крiм перемiщуваних стацiонарними засобами транспортування) за межi митної територiї України за перiодичною митною декларацiєю календарним мiсяцем перемiщення товарiв через митний кордон України є мiсяць, у якому митницею здiйснено пропуск товарiв за межi митної територiї України.

(пункт 26 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.2017р. N 27, у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим)

     У разi коли мiсця митного контролю товарiв, що ввезенi трубопровiдним транспортом або лiнiями електропередачi, у тому числi з метою транзиту через митну територiю України, розташованi на тимчасово окупованiй територiї України або перемiщення на тимчасово окуповану територiю України товарiв трубопровiдним транспортом або лiнiями електропередачi здiйснено з територiї сумiжної держави, на якiй розташованi прилади облiку, оформлення додаткових декларацiй на кiлькiсть товарiв, перемiщених на пiдконтрольну українськiй владi територiю, здiйснюється без надання актiв приймання-передачi та на пiдставi довiдки, наданої перевiзником, що пiдтверджує кiлькiсть таких товарiв.

(пункт 26 доповнено новим абзацом восьмим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.04.2019р. N 344)

     У разi коли пiд час ввезення товарiв трубопровiдним транспортом покупцем оскаржено цiну товару у порядку, передбаченому зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), оформлення додаткових декларацiй здiйснюється без надання актiв приймання-передачi та рахункiв-фактур на пiдставi копiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту), копiї остаточного i обов'язкового арбiтражного рiшення, яке визначає цiну товару, та довiдки, наданої перевiзником, що пiдтверджує кiлькiсть таких товарiв.

(пункт 26 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.04.2019р. N 344, у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим)

     Дiя спецiальних санкцiй, застосованих або поновлених пiсля закiнчення строку тимчасового зупинення до українського суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi та/або iноземного суб'єкта господарювання вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" пiсля вивезення товарiв за межi митної територiї України або випуску їх згiдно з пунктом 25 цього Положення, не поширюється на оформлення додаткової декларацiї на такi товари.

     27. Митний орган, що здiйснив оформлення перiодичної митної декларацiї, вiдмовляє у випуску товарiв, що ввезенi на митну територiю України за перiодичною митною декларацiєю, з наданням вiдмови у митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у разi невиконання декларантом або уповноваженою ним особою вимог пункту 26 цього Положення та/або закiнчення строку тимчасового припинення дiї спецiальної санкцiї чи застосування такої спецiальної санкцiї до українського суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi та/або iноземного суб'єкта господарювання - його контрагента.

     28. Митний орган у пунктi пропуску через державний кордон України вiдмовляє у пропуску товарiв через митний кордон України за перiодичною митною декларацiєю (крiм товарiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом або лiнiями електропередачi, та перiодичних друкованих видань) протягом строку її дiї з наданням картки вiдмови у митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у разi:

     невиконання декларантом або уповноваженою ним особою вимог частини четвертої статтi 260 Митного кодексу України та пункту 26 цього Положення щодо товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України, за попереднiй мiсяць (вiдмiтка про заборону пропуску товарiв через митний кордон України у зв'язку з невиконанням вимог пункту 26 цього Положення вноситься до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України митним органом оформлення перiодичної митної декларацiї);

     недотримання декларантом або уповноваженою ним особою вимог щодо застосування заходiв тарифного i нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, дiючих на день пропуску товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України, через митний кордон України;

     перемiщення через митний кордон України за перiодичною митною декларацiєю товарiв у кiлькостi бiльшiй, нiж задекларована в цiй перiодичнiй митнiй декларацiї;

     закiнчення строку тимчасового припинення дiї спецiальної санкцiї вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" чи застосування такої спецiальної санкцiї до українського суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi та/або iноземного суб'єкта господарювання - його контрагента;

     запровадження вiдповiдно до законодавства режиму лiцензування або заборони експорту (iмпорту) товарiв, що перемiщуються за перiодичною митною декларацiєю.

Тимчасова митна декларацiя

     29. Декларування партiї товарiв, ввезених на митну територiю України, або партiї товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України, може бути здiйснено з використанням тимчасової митної декларацiї за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи у разi, коли декларант не володiє точними вiдомостями про характеристики товарiв, необхiднi для заповнення митної декларацiї у звичайному порядку, зокрема коли:

     точнi вiдомостi про код товару згiдно з УКТЗЕД або характеристики, якi впливають на оподаткування товару, зокрема особливими видами мита, можуть бути встановленi пiсля проведення їх дослiдження;

(абзац другий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.04.2019р. N 344)

     у процесi контролю правильностi заявленого декларантом або уповноваженою ним особою коду товару згiдно з УКТЗЕД виникають суперечностi щодо тлумачення положень УКТЗЕД, розв'язання яких вимагає додаткової iнформацiї, спецiальних знань, проведення дослiджень тощо;

     вiдомостi про кiлькiснi характеристики товарiв можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб або вивантаження товару з транспортного засобу;

     цiна товарiв визначається за формулою.

     Якщо в рамках процедур митного контролю та оформлення товарiв, ввезених на митну територiю України, за поданою митною декларацiєю на бланку єдиного адмiнiстративного документа посадовою особою митного органу вiдбиралися проби (зразки) товарiв, за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи декларування таких товарiв може бути здiйснено з використанням тимчасової митної декларацiї. Випуск таких товарiв до одержання результатiв вiдповiдних дослiджень (аналiзу, експертиз) здiйснюється митним органом за таких умов:

     товари не пiдпадають пiд дiю встановлених законодавством заборон та/або обмежень щодо перемiщення через митний кордон України вiдповiдно до частини двадцять першої статтi 356 Митного кодексу України;

     усi митнi платежi, що можуть пiдлягати сплатi пiд час помiщення товарiв у митний режим, сплаченi за найбiльшими ставками з тих, пiд якi може пiдпадати товар, вiдповiдно до частини третьої статтi 260 Митного кодексу України, без урахування податкових пiльг у разi, коли результати дослiджень можуть вплинути на застосування таких пiльг;

     якщо митним органом не визнано заявленої митної вартостi товарiв згiдно iз частиною третьою статтi 54 Митного кодексу України, митному органу надається вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України забезпечення сплати рiзницi мiж сумою митних платежiв, обчисленою згiдно з митною вартiстю товарiв, визначеною декларантом або уповноваженою ним особою, та сумою митних платежiв, обчисленою виходячи з найбiльшої величини вартостi таких товарiв, час iмпорту яких в Україну збiгається з часом iмпорту задекларованих товарiв або є максимально наближеним до нього, що визначається митним органом на пiдставi наявних вiдомостей вiдповiдно до статтi 308 Митного кодексу України.

     У разi прийняття митним органом рiшення про вiдмову у митному оформленнi у зв'язку з неправильним розрахунком суми фiнансової гарантiї iнформацiя про найбiльшу величину вартостi таких товарiв, час iмпорту яких в Україну збiгається з часом iмпорту задекларованих товарiв або є максимально наближеним до нього, для розрахунку такої суми зазначається митним органом у рiшеннi про вiдмову у митному оформленнi згiдно iз статтею 256 Митного кодексу України.

(пункт 29 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, абзац шостий пункту 29 замiнено абзацами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.04.2019р. N 344, у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом одинадцятим)

     Тимчасова митна декларацiя пiдтверджує взяття декларантом або уповноваженою ним особою зобов'язання подати митному органу додаткову декларацiю у строк не бiльше 45 днiв з дати оформлення тимчасової митної декларацiї.

(пункт 29 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

Порядок пiдтвердження вiдомостей про вивезення товарiв за межi митної територiї України

     30. Вивезення товарiв за межi митної територiї України пiдтверджується у разi помiщення товарiв у митнi режими:

     безмитної торгiвлi чи вiльної митної зони - митною декларацiєю, заповненою у звичайному порядку, чи додатковою декларацiєю;

     реекспорту згiдно з пунктом 5 частини першої статтi 86 Митного кодексу України чи експорту - митною декларацiєю, заповненою у звичайному порядку, чи додатковою декларацiєю, а також повiдомленням про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України.

     Повiдомлення про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України мiстить вiдомостi про кiлькiсть та номери у митнiй декларацiї товарiв, вивезених за межi митної територiї України, дату їх фактичного вивезення, а у разi митного оформлення товарiв за електронною митною декларацiєю - також вiдомостi про номер митної декларацiї.

     За однiєю митною декларацiєю може бути надано кiлька повiдомлень про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України з урахуванням дат фактичного вивезення товарiв.

     31. Для одержання повiдомлення про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України, митне оформлення яких здiйснюється з використанням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї, декларант, який здiйснив операцiю з вивезення товарiв, або уповноважена ним особа звертається до митного органу, яким оформлено вiдповiдну митну декларацiю, iз заявою довiльної форми, до якої додається оригiнал декларацiї (аркушi з позначенням "3/8" форми МД-2 та у разi використання iнших вiдповiдних аркушiв цiєї митної декларацiї - доповнення форми МД-6, додатковi аркушi форми МД-3 або специфiкацiя форми МД-8 та аркушi коригування).

     Кiлькiсть митних декларацiй, щодо яких може бути подана одна заява, не обмежується.

     Заява реєструється митним органом у встановленому законодавством порядку та розглядається не бiльше п'яти робочих днiв з дня її реєстрацiї.

     Посадова особа митного органу за допомогою Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України перевiряє наявнiсть внесеної посадовою особою митного органу в пунктi пропуску через державний кордон iнформацiї про пропуск задекларованих у цiй митнiй декларацiї товарiв за межi митної територiї України.

     У разi наявностi такої iнформацiї на зворотному боцi аркуша з позначенням "3/8" форми МД-2 вiдповiдної митної декларацiї посадовою особою митного органу робиться запис "Задекларованi в цiй митнiй декларацiї товари вивезено за межi митної територiї України в повному обсязi" або "Задекларованi в цiй митнiй декларацiї товари вивезено за межi митної територiї України в обсязi (зазначається кiлькiсть i номери товарiв у декларацiї)", який засвiдчується пiдписом та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, та проставляється дата фактичного вивезення. Митна декларацiя повертається декларанту або уповноваженiй ним особi.

     32. Якщо митне оформлення товарiв здiйснювалося з використанням електронної митної декларацiї (митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку, тимчасової митної декларацiї, перiодичної митної декларацiї, додаткової декларацiї), не пiзнiше наступного робочого дня пiсля її оформлення така декларацiя, засвiдчена електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу, яка її оформила, Держмитслужбою надсилається ДПС.

     Повiдомлення про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України, якi помiщенi у митнi режими, визначенi абзацом третiм пункту 30 цього Положення, засвiдчене електронним цифровим пiдписом вiдповiдальної посадової особи Держмитслужби, надсилається Держмитслужбою ДПС:

     у разi декларування товарiв з використанням електронної митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку, без попереднього оформлення перiодичної або тимчасової митної декларацiї - не пiзнiше наступного робочого дня пiсля внесення посадовою особою митного органу в пунктi пропуску через державний кордон до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв iнформацiї про вивезення товарiв за межi митної територiї України;

     у разi декларування товарiв з використанням перiодичної або тимчасової митної декларацiї - не пiзнiше наступного робочого дня пiсля оформлення електронної додаткової декларацiї на товари, вивезенi за межi митної територiї України на пiдставi перiодичної або тимчасової митної декларацiї. Якщо електронна додаткова декларацiя на товари, оформленi з використанням перiодичної або тимчасової митної декларацiї, оформлюється до вивезення задекларованих у цiй додатковiй декларацiї товарiв, повiдомлення про фактичне вивезення таких товарiв за межi митної територiї України надсилається Держмитслужбою ДПС згiдно з абзацом третiм цього пункту.

     Електронна митна декларацiя, а також повiдомлення про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України надсилаються Держмитслужбою ДПС в узгоджених ними форматах за допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем.

     Засвiдчене електронним цифровим пiдписом вiдповiдальної посадової особи Держмитслужби повiдомлення про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України також надсилається Держмитслужбою у визначенi цим пунктом строки декларанту або уповноваженiй ним особi.

(роздiл у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

Порядок внесення змiн до митної декларацiї та її вiдкликання

     33. За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу митного органу вiдомостi, зазначенi в поданiй митному органу митнiй декларацiї, можуть бути змiненi, зокрема шляхом доповнення, або митна декларацiя може бути вiдкликана.

     У заявi за формою згiдно з додатком 3, пiдписанiй декларантом або уповноваженою ним особою, зазначаються причини змiни або вiдкликання митної декларацiї. Якщо вiдповiднi новi вiдомостi або причини вiдкликання митної декларацiї пiдтверджуються документами, що не подавались пiд час декларування, до заяви додаються завiренi в установленому порядку копiї таких документiв.

     Дозвiл митного органу на змiну або вiдкликання митної декларацiї, митне оформлення якої не завершено, надається посадовою особою митного органу, яка здiйснює оформлення цiєї митної декларацiї, в уснiй формi.

(абзац третiй пункту 33 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     34. Не дозволяється:

     внесення змiн до граф 1 (перший i другий пiдроздiли), 14, 37 (перший пiдроздiл) i 54 митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа;

     внесення змiн або вiдкликання митної декларацiї у разi виявлення порушень митних правил щодо задекларованих у цiй митнiй декларацiї товарiв;

     внесення змiн до митної декларацiї, якщо з поданих документiв не випливає, що вiдомостi, зазначенi у цiй митнiй декларацiї, необхiдно змiнювати;

     внесення змiн або вiдкликання митної декларацiї пiсля надання декларанту або уповноваженiй ним особi митним органом, якому подана така митна декларацiя, iнформацiї про призначення митним органом митного огляду товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення або перевiрки документiв на товари (крiм випадкiв, коли пiсля проведення зазначених митних формальностей порушень митних правил не виявлено);

(абзац п'ятий пункту 34 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     внесення змiн до митної декларацiї або її вiдкликання у разi вiдсутностi документiв, що пiдтверджують необхiднiсть внесення таких змiн або її вiдкликання;

     внесення змiн до митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа з метою подання вiдомостей у випадках, коли Митним кодексом України передбачена необхiднiсть подання з цiєю метою додаткової декларацiї.

     35. У разi виявлення за результатами документальної перевiрки порушень законодавства України з питань державної митної справи за конкретною митною декларацiєю внесення змiн до такої митної декларацiї, зокрема шляхом доповнення, дозволяється виключно пiсля погашення декларантом суми узгодженого грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної перевiрки.

     36. Змiни до митної декларацiї на паперовому носiї, оформлення якої митним органом не завершене, вносяться до всiх аркушiв цiєї декларацiї шляхом перекреслення помилкових i зазначення правильних вiдомостей (або вiдомостей, якими доповнюється митна декларацiя) кульковою ручкою чорного, синього або фiолетового кольору.

     Кожна змiна засвiдчується пiдписом особи, яка подала митну декларацiю, та скрiплюється печаткою декларанта або уповноваженої ним особи. В електроннiй копiї митної декларацiї на паперовому носiї такi змiни вiдображаються посадовою особою митного органу, яка здiйснює оформлення цiєї митної декларацiї.

     Внесення змiн до поданої митному органу електронної митної декларацiї здiйснюється шляхом її вiдкликання.

     Заява декларанта або уповноваженої ним особи щодо вiдкликання електронної митної декларацiї надсилається декларантом митному органу у складi засвiдченого електронним цифровим пiдписом електронного повiдомлення.

     37. Пiсля завершення митного оформлення змiни до митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа можуть вноситися шляхом:

     подання з метою сплати митних платежiв у випадках, передбачених мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, декларантом або уповноваженою ним особою додаткової декларацiї та оформлення її митним органом;

(пункт 37 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.04.2019р. N 344, у зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - тринадцятим)

     подання з метою продовження строку тимчасового ввезення товарiв з частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами, для сплати рiвними частинами податку на додану вартiсть у разi надання розстрочення сплати податку на додану вартiсть пiд час ввезення на митну територiю України устатковання та обладнання на пiдставах, визначених Податковим кодексом України, а також у випадках, визначених Митним кодексом України, декларантом або уповноваженою ним особою додаткової митної декларацiї та оформлення її митним органом;

(абзац третiй пункту 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, вiд 04.10.2017р. N 775)

     заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування за формою згiдно з додатком 4.

     Внесення змiн до митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа шляхом оформлення аркуша коригування здiйснюється в порядку, що встановлюється Мiнфiном. Пiсля оформлення аркуша коригування його електронний примiрник засвiдчується електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу, вноситься до локальних баз даних митного органу i Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України посадовою особою митного органу, що його оформила, та передається спецiалiзованим митним органом до вiдповiдного органу державної податкової служби згiдно з пунктом 32 цього Положення.

(абзац п'ятий пункту 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     Оформлений митним органом аркуш коригування є невiд'ємною частиною вiдповiдної митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа.

     Аркуш коригування заповнюється та оформлюється митним органом у разi:

     необхiдностi виправлення вiдомостей, пов'язаних з доплатою або поверненням митних платежiв, у тому числi у зв'язку iз скасуванням рiшення митного органу;

     необхiдностi виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи вiдомостей, пов'язаних з коригуванням цiни товару, що вивозиться за межi митної територiї України, для цiлей податкового контролю за трансфертним цiноутворенням, якщо таке коригування не призведе до зменшення суми податкiв, що пiдлягає сплатi до бюджету;

(абзац сьомий пункту 37 замiнено абзацами восьмим та дев'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.2017р. N 27, у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - тринадцятим)

     необхiдностi виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи помилково зазначених в оформленiй митнiй декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа вiдомостей про товари, не пов'язаних з перерахуванням сум митних платежiв за такою митною декларацiєю;

(пункт 37 доповнено новим абзацом десятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081, у зв'язку з цим абзаци десятий i одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим i дванадцятим)

     необхiдностi вiдображення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи вiдомостей про товари, що стали вiдомi пiсля закiнчення митного оформлення товарiв, не пов'язаних з перерахуванням сум митних платежiв за митною декларацiєю на бланку єдиного адмiнiстративного документа.

     Електроннi копiї аркушiв коригування зберiгаються в локальних базах даних митних органiв та Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi митних органiв України окремо вiд електронних копiй вiдповiдних митних декларацiй (електронних митних декларацiй), без внесення змiн до таких електронних копiй митних декларацiй (електронних митних декларацiй).

(абзац дванадцятий пункту 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     Якщо пiд час вивезення товарiв, що вiдправляються залiзничним транспортом (зокрема в митному режимi транзиту пiд час перевантаження чи замiни активного транспортного засобу на залiзничний транспорт або помiщення товарiв у митний режим транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України), вiдомостi про номер залiзничного вагона, платформи, яким (якими) вiдправленi товари, та залiзничнi накладнi не зазначалися у митнiй декларацiї у зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї, такi вiдомостi подаються декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, зокрема, з використанням iнформацiйно-телекомунiкацiйних технологiй не пiзнiше нiж через двi доби з дати прийняття товарiв до перевезення шляхом оформлення реєстру за формою згiдно з додатком 2.

(пункт 37 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     38. Декларант або уповноважена ним особа може змiнити заявлений у попереднiй митнiй декларацiї митний режим товарiв, що ввозяться на митну територiю України, шляхом подання митному органу додаткової декларацiї з iншим заявленим митним режимом, до iнформування декларанта або уповноваженої ним особи митним органом, яким оформлена така попередня митна декларацiя, про намiр здiйснити митний огляд товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

Порядок визнання митних декларацiй недiйсними

     39. Визнання митної декларацiї недiйсною здiйснюється митним органом, яким її оформлено.

     40. Пiсля визнання митної декларацiї недiйсною товари, задекларованi в цiй митнiй декларацiї, вважаються такими, що не були випущенi в заявлений митний режим.

     Повiдомлення про визнання недiйсною митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа засвiдчується електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу, що його оформила, вноситься цiєю посадовою особою до локальних баз даних митного органу i Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України та передається спецiалiзованим митним органом до вiдповiдного органу державної податкової служби згiдно з пунктом 32 цього Положення.

(абзац другий пункту 40 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     41. Визнання митної декларацiї недiйсною здiйснюється посадовими особами митного органу шляхом внесення вiдповiдних записiв та вiдмiток до митної декларацiї на паперовому носiї та її електронної копiї або до електронної митної декларацiї.

     42. Зменшення визначеного частиною шостою статтi 269 Митного кодексу України строку визнання недiйсною митної декларацiї здiйснюється за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи.

     Якщо товари перебувають в зонi дiяльностi iншого митного органу, нiж митний орган, яким оформлена вiдповiдна митна декларацiя, за результатами застосування системи управлiння ризиками митний орган, яким оформлена митна декларацiя, може прийняти рiшення про проведення огляду товарiв.

     У разi прийняття такого рiшення про це невiдкладно повiдомляється митному органу за мiсцезнаходженням товарiв для проведення огляду. Копiя акта про проведення огляду надсилається засобами електронного зв'язку митному органу, яким оформлена вiдповiдна митна декларацiя.

(абзац другий пункту 42 замiнено абзацами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     43. Якщо перемiщення товарiв через митний кордон України за перiодичною або попередньою митною декларацiєю не здiйснювалося, за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи така декларацiя визнається недiйсною без проведення митного огляду товарiв, задекларованих у цiй декларацiї.

     44. У разi коли частина задекларованих у митнiй декларацiї товарiв була перемiщена через митний кордон України, така митна декларацiя не визнається недiйсною.

     Не допускається також визнання недiйсною митної декларацiї, якщо частина або всi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що в нiй задекларованi, пiсля оформлення такої декларацiї виданi з-пiд митного контролю.

(пункт 44 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

 

Додаток 1
до Положення
Форма

N _______
___ ____________ 20__ р.

Начальнику  
(найменування митного органу)
 
(прiзвище, iм'я та по батьковi декларанта або уповноваженої ним особи)
 
(мiсцезнаходження юридичної особи/
 
мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця)

ЗАЯВА

 
(вiдомостi про декларанта: найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ) /
 
прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв)
заявляє вiдомостi про товари та iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення митних формальностей.
Номер транспортного документа  
Рахунок  
(номер, дата)
Країна вiдправлення (призначення)  
Вiдправник (одержувач)  
Кiлькiсть мiсць  
Загальна вага (кiлограмiв)  
Загальна митна вартiсть  
Митний режим  
Умови поставки  
Характер угоди  
Дозволи уповноважених органiв  
(назва, номер, дата)
 
 
Номер товару Найменування товару, його звичайний торговельний опис Код товару згiдно з УКТЗЕД Вартiсть товару у валютi України або iноземнiй валютi
Декларант або уповноважена ним особа    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Мiсце для вiдбитка
печатки
декларанта або
уповноваженої ним особи
     
(найменування посади посадової особи митного органу) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Мiсце для вiдбитка
особистої
номерної печатки

 

Додаток 2
до Положення
Форма

Реєстр N* ___________
номерiв транспортних засобiв та товарно-транспортних документiв

за митною декларацiєю N ____________________

Реєстр р черговий р уточнюючий

дата вiдправлення транспортних засобiв ___ ____________ 20__ р.

Номер запису в Реєстрi Номер товару в митнiй декларацiї Вiдомостi про транспортний засiб Вiдомостi про товарно-транспортний документ Код товару згiдно з УКТЗЕД Кiлькiсть товару в основнiй одиницi вимiру
Декларант або уповноважена ним особа    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Мiсце для вiдбитка
печатки
декларанта або
уповноваженої ним особи

____________
* Зазначається арабськими цифрами порядковий номер Реєстру до вiдповiдної митної декларацiї починаючи з одиницi.

 

Додаток 3
до Положення
Форма
Начальнику  
(найменування митного органу)
 
(прiзвище, iм'я та по батьковi декларанта/уповноваженої ним особи)
 
(мiсцезнаходження юридичної особи / мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця)

ЗАЯВА

___ ____________ 20__ р. N _____
Прошу вiдповiдно до статтi 269 Митного кодексу України надати дозвiл на
  митної декларацiї N   .
(внесення змiн, вiдкликання)
Змiст змiн (заповнюється у разi внесення змiн до митної декларацiї)
Номер товару в митнiй декларацiї Графа митної декларацiї Вiдомостi
зазначенi у митнiй декларацiї повиннi бути зазначенi у митнiй декларацiї
Обґрунтування  
 
 
Доданi документи  
(назва, номер, дата)
 
 
 
Декларант або уповноважена ним особа    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Мiсце для вiдбитка
печатки
декларанта або
уповноваженої ним особи

 

Додаток 4
до Положення
Форма

Аркуш коригування
митної декларацiї вiд ___ ____________ 20__ р. N ______

     I. Аркуш коригування складено для вiдображення нових вiдомостей про товари, що стали вiдомi пiсля закiнчення їх митного оформлення, зазначених у таких графах митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа:

Номер товару в митнiй декларацiї Графа митної декларацiї Вiдомостi
зазначенi у митнiй декларацiї повиннi бути зазначенi у митнiй декларацiї

     II. Розрахунок сум митних платежiв за новими вiдомостями (графа 47 митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа):

Номер товару в митнiй декларацiї Код виду платежу Основа нарахування Ставка Сума

     III. Доплачено (повернуто) митних платежiв, штрафних санкцiй (у разi наявностi):

Код виду платежу Сума Дата Пiдстава Напрям руху коштiв
     
(найменування посади посадової особи митного органу) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Мiсце для вiдбитка
особистої
номерної печатки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 450
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 листопада 2019 р. N 979)

 
ФОРМА МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦIЇ М-16 N _____

1. Назва митного органу  
6. Рахунок N  
11. Документи, вiдомостi про дотримання встановлених обмежень для перемiщення товарiв (назва, номер, дата):
2. Пiдроздiл митного оформлення  
7. Накладна N  
   
3. Вiдправник  
8. Код валюти  
   
4. Одержувач  
9. Офiцiйний курс гривнi до
iноземної валюти  
   
   
5. Країна вiдправлення  
10. Дата подання  
   
По-
ряд-
ко-
вий но-
мер
Найменування товару, його вiдмiннi ознаки та вартiсть у валютi України або iноземнiй валютi Кiль-
кiсть / одиниця вимiру
Код згiдно з УКТЗЕД Нарахованi митнi платежi
мито податок на додану вартiсть iншi усього
ставка податку сума ставка податку сума ставка податку сума сума
гри-
вень
копi-
йок
гри-
вень
копi-
йок
гри-
вень
копi-
йок
гри-
вень
копi-
йок
12. Назва сортувальної станцiї  
13. Дата оформлення  
14. Митнi платежi нараховано  
(пiдпис)
 
(iнiцiали та прiзвище посадової особи митного органу)
   
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище декларанта)
Мiсце для вiдбитка
особистої номерної
печатки
Мiсце для вiдбитка печатки декларанта
(за наявностi)

";

(форма у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.11.2019р. N 979)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 450

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 р. N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 24, с. 89).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 травня 1998 р. N 643 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 р. N 574" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 19, ст. 702).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 вересня 2000 р. N 1392 "Про внесення змiн i доповнень до Положення про вантажну митну декларацiю" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 36, ст. 1543).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2001 р. N 287 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 р. N 574" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 13, ст. 549).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2002 р. N 243 "Про вдосконалення механiзму бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть за операцiями з експорту продукцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 10, ст. 477).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2002 р. N 1855 "Про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення)" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2291).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2002 р. N 1867 "Деякi питання застосування режиму митного складу" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2302).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2002 р. N 1876 "Про вiдомчi класифiкатори з питань митної статистики, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2306).

     9. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2002 р. N 1881 "Про перемiщення товарiв через митний кордон України у режимi реiмпорту" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2311).

     10. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2002 р. N 1883 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 р. N 574" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2313).

     11. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1948 "Деякi питання здiйснення митного контролю товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 1, ст. 11).

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1985 "Деякi питання митного оформлення товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 52, ст. 2402).

     13. Пункти 1, 7 - 9, 11, 17 i 22 перелiку актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, що набирають чинностi з 1 сiчня 2004 року, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 92 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 138).

     14. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2003 р. N 584 "Про затвердження Порядку визначення мiсця здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 17, ст. 775).

     15. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 2003 р. N 1909 "Про митний контроль i митне оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 51 (частина 1), ст. 2683).

     16. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2003 р. N 1958 "Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктiв, етилену i амiаку, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 51, ст. 2699).

     17. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 лютого 2004 р. N 111 "Про внесення змiн до Положення про вантажну митну декларацiю" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 5, ст. 232).

     18. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2004 р. N 675 "Про внесення змiн до Положення про вантажну митну декларацiю" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 21, ст. 1423).

     19. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2004 р. N 1524 "Про порядок випуску, обiгу i погашення простих векселiв при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України товарiв з метою ремонту" (Офiцiйний вiсник України, 2004, N 46, ст. 3016).

     20. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 вересня 2005 р. N 924 "Про внесення змiни до перелiку мiсць митного контролю природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 37, ст. 2309).

     21. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 вересня 2005 р. N 930 "Про внесення змiн до Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 38, ст. 2367).

     22. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2005 р. N 1119 "Деякi питання ввезення (пересилання) товарiв у спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони та вивезення товарiв за їх межi" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 48, ст. 2996).

     23. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2005 р. N 1169 "Про внесення змiни до перелiку мiсць митного контролю нафти, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 49, ст. 3067).

     24. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 2006 р. N 80 "Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 5, ст. 222).

     25. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2002 р. N 1908 i вiд 17 грудня 2003 р. N 1958, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2006 р. N 497 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 15, ст. 1106).

     26. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 квiтня 2006 р. N 588 "Про внесення змiни до перелiку мiсць митного контролю природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 18, ст. 1334).

     27. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 2007 р. N 687 "Про внесення змiни до перелiку документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 33, ст. 1333).

     28. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2007 р. N 910 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 р. N 574" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 52, ст. 2111).

     29. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 2007 р. N 1027 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань тимчасового ввезення товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 60, ст. 2381).

     30. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 березня 2008 р. N 251 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2002 р. N 243" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 25, ст. 772).

     31. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2008 р. N 399 "Про внесення змiни до пункту 2 Порядку визначення мiсця здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 32, ст. 1047).

     32. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2008 р. N 1090 "Про внесення змiн до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2004 р. N 1524" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 98, ст. 3228).

     33. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2009 р. N 521 "Про внесення змiни до перелiку документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 39, ст. 1321).

     34. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 вересня 2009 р. N 992 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 72, ст. 2487).

     35. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 жовтня 2009 р. N 1074 "Про внесення змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2004 р. N 1524" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 79, ст. 2669).

     36. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2009 р. N 1391 "Питання пiдвищення ефективностi використання транзитного потенцiалу України" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 101, ст. 3524).

     37. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 2010 р. N 62 "Про внесення змiн до Порядку та умов подання перiодичної митної декларацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 5, ст. 209).

     38. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2010 р. N 215 "Про внесення змiн до порядкiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1948" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 16, ст. 737).

     39. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 2010 р. N 212 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 р. N 574 та вiд 1 березня 2002 р. N 243" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 15, ст. 707).

     40. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 березня 2011 р. N 281 "Про внесення змiн до Порядку та умов подання перiодичної митної декларацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 22, ст. 900).

     41. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 2011 р. N 317 "Про внесення змiни до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань тимчасового ввезення товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 24, ст. 982).

     42. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 2011 р. N 692 "Про внесення змiн до порядкiв, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 2003 р. N 1909 та вiд 17 грудня 2003 р. N 1958" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 51, ст. 2024).

     43. Пункти 1, 9, 11, 14, 16, 18 i 22 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1016 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 77, ст. 2852).

     44. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2011 р. N 601 "Про внесення змiн до перелiку товарiв, якi не можуть помiщатися у режим митного складу, та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 44, ст. 1790).

Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.