Документ скасований: Постанова КМУ № 450 від 21.05.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 грудня 2002 р. N 1985


Деякi питання митного оформлення товарiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами КМУ
вiд 18 сiчня 2003 року N 92,
вiд 27 сiчня 2010 року N 62,
вiд 21 березня 2011 року N 281,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1016

     Вiдповiдно до статей 79 i 83 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити, що спрощений порядок митного оформлення товарiв, зазначених у статтi 79 Митного кодексу України, застосовується за таких умов:

     наявнiсть заяви заiнтересованої особи щодо оформлення товарiв у спрощеному порядку та її зобов'язання подати митному органу протягом 30 днiв митну декларацiю;

     декларант не має можливостi здiйснити при першочерговому митному оформленнi декларування за встановленою формою протягом трьох годин;

     митниця не має можливостi здiйснити при першочерговому митному оформленнi таке оформлення в повному обсязi протягом трьох годин;

     митниця має достатню iнформацiю про вiдправника або одержувача для прийняття рiшення про застосування спрощеного порядку митного оформлення;

     здiйснення передбачених пiд час перемiщення товарiв видiв контролю координується митним органом та не збiльшує час митного оформлення понад три години;

     митний орган має можливiсть надiйної iдентифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     Абзац восьмий пункту 1 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     2. Затвердити Порядок та умови подання перiодичної митної декларацiї, що додається.

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою КМУ вiд 18.01.2003р. N 92)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 грудня 2002 р. N 1985
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 березня 2011 р. N 281)

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
подання перiодичної митної декларацiї

(У текстi Порядку та умовах слово "Держмитслужбою" замiнено словом "Мiнфiном" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 року N 1016)

     1. Цi Порядок та умови визначають процедуру подання, оформлення та застосування перiодичної митної декларацiї згiдно iз статтею 83 Митного кодексу України.

     Перiодична митна декларацiя - письмова заява, що подається митному органу за формою, встановленою для вантажної митної декларацiї, та мiстить вiдомостi про товари, якi будуть перемiщуватися через митний кордон України протягом погодженого з митним органом перiоду, митний режим, у який вони помiщатимуться, а також iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення митних процедур.

     Дозвiл на подання перiодичної митної декларацiї може бути наданий митним органом пiдприємству, яке є резидентом, для декларування товарiв, що будуть перемiщуватися через митний кордон України:

     у межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) в митних режимах транзиту (для вивезення залiзничним транспортом товарiв, ввезених на митну територiю України морським або рiчковим транспортом), експорту або iмпорту;

     регулярно з перiодичнiстю не рiдше нiж два рази на мiсяць (крiм вивезення запасiв для споживання, товарiв, що перемiщуються суднами закордонного плавання, та перемiщення перiодичних друкованих видань).

     2. Дiя цих Порядку та умов не поширюється на:

     товари, що перемiщуються як мiжнародна технiчна та гуманiтарна допомога;

     наркотичнi засоби, психотропнi речовини, їх аналоги та прекурсори;

     технiчнi засоби та пристрої для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку та iншi технiчнi засоби негласного одержання iнформацiї;

     живих тварин;

     товари, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi.

     3. Для отримання дозволу на подання перiодичної митної декларацiї пiдприємство подає заяву за формою, визначеною Мiнфiном, до пiдроздiлу митного оформлення митного органу, яким здiйснюватиметься оформлення такої декларацiї.

     До заяви додається завiрена пiдприємством копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     У разi ввезення на митну територiю України товарiв для їх використання згiдно з абзацом першим пункту 10 цих Порядку та умов у безперервному виробництвi (металургiйному, хiмiчному тощо) до заяви додається також лист пiдприємства, у якому зазначаються мiсце розташування такого виробництва та вiдомостi, що пiдтверджують використання цих товарiв у такому виробництвi.

     Заява реєструється пiдроздiлом митного оформлення митного органу в установленому порядку i розглядається не бiльш як три години з моменту її подання.

     4. Рiшення про надання дозволу на подання перiодичної митної декларацiї приймається керiвником або iншою посадовою особою пiдроздiлу митного оформлення митного органу, уповноваженою керiвником митного органу.

     Дозвiл на подання перiодичної митної декларацiї iз зазначенням кiлькостi мiсяцiв (не бiльш як шiсть) погодженого перiоду дiї перiодичної митної декларацiї або вiдмова у наданнi дозволу (iз зазначенням причин вiдмови) оформляється шляхом заповнення вiдповiдних роздiлiв заяви пiдприємства у порядку, затвердженому Мiнфiном, та надається пiдприємству.

     У наданнi дозволу на подання перiодичної митної декларацiї вiдмовляється у разi:

     невiдповiдностi товарiв та (або) умов їх перемiщення через митний кордон України вимогам пунктiв 1 i 2 цих Порядку та умов;

     неподання документiв, передбачених пунктом 3 цих Порядку та умов.

     5. Для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв за перiодичною митною декларацiєю до пiдроздiлу митного оформлення митного органу, яким надано дозвiл на подання перiодичної митної декларацiї, подаються:

     документи, що пiдтверджують повноваження декларанта на декларування товарiв;

     заповнена в установленому порядку перiодична митна декларацiя та її електронна копiя;

     дозвiл на подання перiодичної митної декларацiї, отриманий згiдно з цими Порядком та умовами;

     завiрена пiдприємством копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту);

     завiрена пiдприємством копiя посередницького договору (у разi наявностi);

     лист про погодження (подається пiдприємством, розмiщеним поза зоною дiяльностi митного органу, у випадках, визначених законодавством);

     завiрена пiдприємством копiя документа, що визначає вартiсть товару або формулу її обчислення (у разi вiдсутностi таких вiдомостей в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) або iншому документi, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту);

     завiренi пiдприємством копiї документiв, якщо законодавством не передбачено обов'язкового подання їх оригiналiв, що свiдчать про дотримання вимог законодавства щодо заходiв нетарифного регулювання, якi повиннi бути дотриманi до початку перемiщення товарiв через митний кордон України (пiд час ввезення товарiв на митну територiю України) або до моменту завантаження товару на транспортний засiб (пiд час вивезення товарiв за межi митної територiї України);

     завiренi пiдприємством копiї платiжних доручень (касових ордерiв), що пiдтверджують внесення на депозитний рахунок митного органу коштiв у сумi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), якi пiдлягають сплатi у разi помiщення товарiв у вiдповiдний митний режим у разi застосування перiодичної митної декларацiї:

     - як попередньої митної декларацiї iз застосуванням грошової застави як заходу гарантування доставки товарiв до митницi призначення;

     - для декларування в митний режим транзиту товарiв iз застосуванням заходу гарантування доставки товарiв до митницi призначення у виглядi надання власником товарiв (уповноваженою ним особою) гарантiй митним органам;

     - для декларування в митний режим експорту товарiв, на якi встановлено вивiзне (експортне) мито.

     6. Митний орган вiдмовляє в оформленнi перiодичної митної декларацiї у разi:

     подання декларацiї з порушенням вимог Митного кодексу України та цих Порядку та умов;

     подання декларацiї без повного комплекту документiв, зазначених у пунктi 5 цих Порядку та умов;

     заповнення декларацiї з порушеннями вимог iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, яка затверджується Мiнфiном;

     коли дата закiнчення строку дiї декларацiї перевищує погоджений митним органом перiод;

     коли iнформацiя, внесена декларантом до електронної копiї декларацiї, не вiдповiдає iнформацiї, внесенiй декларантом до оригiналу;

     заповнення декларацiї з виправленнями, крiм змiн та доповнень, внесених до неї у порядку, встановленому Мiнфiном;

     коли до пiдприємства, якому надано дозвiл на подання перiодичної митної декларацiї, або до його iноземного контрагента вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" застосовано спецiальну санкцiю (крiм iндивiдуального режиму лiцензування, дiю якого на момент оформлення перiодичної митної декларацiї тимчасово зупинено).

     У разi вiдмови в оформленнi перiодичної митної декларацiї посадовою особою митного органу заповнюється картка вiдмови в порядку, встановленому Мiнфiном.

     7. Пiд час ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв згiдно iз статтею 89 Митного кодексу України та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 р. N 390 "Про ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 720) перiодична митна декларацiя застосовується як попередня митна декларацiя.

     8. Порядок заповнення перiодичної митної декларацiї, особливостi здiйснення митного контролю (у тому числi контролю за доставкою до митниць призначення) та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України за перiодичною митною декларацiєю, визначаються Мiнфiном.

     Якщо перемiщення товарiв через митний кордон України за перiодичною митною декларацiєю не здiйснювалося, за зверненням пiдприємства, якому надавався дозвiл на подання перiодичної митної декларацiї, така декларацiя може бути анульована митним органом, в установленому Мiнфiном порядку.

     9. Пропуск через митний кордон України товарiв за перiодичною митною декларацiєю може здiйснюватися з моменту її оформлення митним органом протягом погодженого митним органом перiоду її дiї у межах кiлькостi товарiв, зазначеної в перiодичнiй митнiй декларацiї.

     До 15 числа мiсяця, що настає за кожним календарним мiсяцем дiї перiодичної митної декларацiї, пiдприємство, якому надано дозвiл на подання перiодичної митної декларацiї, зобов'язане:

     подати заповнену в установленому порядку вантажну митну декларацiю з вiдомостями про товари, перемiщенi через митний кордон України за цiєю перiодичною митною декларацiєю протягом попереднього календарного мiсяця;

     подати передбаченi законодавством документи, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення таких товарiв, крiм документiв, що подавалися для декларування товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     сплатити митнi платежi, що справляються пiд час перемiщення або у зв'язку з перемiщенням таких товарiв через митний кордон України.

     10. Ввезенi на митну територiю України за перiодичною митною декларацiєю перiодичнi друкованi видання та товари для безперервного виробництва (металургiйного, хiмiчного тощо) за зверненням пiдприємства можуть бути використанi за призначенням пiсля виконання в установленому порядку митних процедур, пов'язаних з контролем за доставкою таких товарiв, та здiйснення передбачених статтею 27 Митного кодексу України необхiдних видiв контролю.

     Товари, ввезенi на митну територiю України за перiодичною митною декларацiєю, крiм зазначених в абзацi першому цього пункту, можуть бути використанi лише пiсля здiйснення у повному обсязi їх митного оформлення вiдповiдно до абзацiв другого - п'ятого пункту 9 цих Порядку та умов.

     Товари, що вивозяться за межi митної територiї України за перiодичною митною декларацiєю у митному режимi експорту, можуть бути перемiщенi через митний кордон України за умови:

     у разi перемiщення товарiв залiзничним транспортом - подання пiдроздiлу митного оформлення митного органу не пiзнiше нiж через двi доби з дати прийняття товарiв до перевезення вiдомостей про кiлькiсть товарiв, що перемiщуються за перiодичною митною декларацiєю, та вiдповiднi транспортнi засоби;

     пред'явлення митному органу в пунктi пропуску через державний кордон документiв (завiрених пiдприємством копiй документiв, якщо законодавством не передбачено обов'язкового подання їх оригiналiв), що свiдчать про дотримання вимог законодавства щодо заходiв нетарифного регулювання (крiм тих, що подавалися для декларування товарiв за перiодичною митною декларацiєю) та про здiйснення передбачених статтею 27 Митного кодексу України необхiдних видiв контролю.

     Митнi процедури, пов'язанi iз здiйсненням митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України у розiбраному чи незiбраному виглядi, якщо за виробничими чи транспортними умовами їх перевезення неможливе одним транспортним засобом, визначаються Мiнфiном.

     11. Митний орган, що здiйснив оформлення перiодичної митної декларацiї, або митний орган у пунктi пропуску через державний кордон протягом перiоду дiї перiодичної митної декларацiї вiдмовляє в пропуску товарiв через митний кордон України у разi:

     запровадження вiдповiдно до законодавства режиму лiцензування або заборони експорту (iмпорту) товарiв, що перемiщуються за перiодичною митною декларацiєю;

     закiнчення строку тимчасового зупинення дiї спецiальної санкцiї - вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" до пiдприємства, якому надано дозвiл на подання перiодичної митної декларацiї, або до його iноземного контрагента;

     невиконання пiдприємством, якому надано дозвiл на подання перiодичної митної декларацiї, зобов'язань, передбачених пунктом 9 цих Порядку та умов.

(Порядок у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.2010р. N 62, вiд 21.03.2011р. N 281)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.