Документ скасований: Постанова КМУ № 450 від 21.05.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 сiчня 2010 р. N 62


Про внесення змiн до Порядку та умов подання перiодичної митної декларацiї

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiни до Порядку та умов подання перiодичної митної декларацiї, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1985 "Деякi питання митного оформлення товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 52, ст. 2402), виклавши їх у редакцiї, що додається.

     2. Державнiй митнiй службi привести в мiсячний строк власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     3. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 грудня 2002 р. N 1985
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 сiчня 2010 р. N 62)

ПОРЯДОК
та умови подання перiодичної митної декларацiї

     1. Цi Порядок та умови визначають механiзм подання пiдприємствами перiодичної митної декларацiї, яка оформляється за певний погоджений з митним органом перiод для декларування товарiв, що будуть перемiщуватися через митний кордон України:

     в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) та заявленого митного режиму;

     регулярно з перiодичнiстю не рiдше нiж два рази на мiсяць (крiм вивезення запасiв для споживання, товарiв, що вивозяться суднами закордонного плавання, та перемiщення перiодичних видань) одним i тим же пiдприємством на одних i тих же умовах та пiдставах.

     2. Дiя цих Порядку та умов не поширюється на:

     товари, що надходять як мiжнародна технiчна та гуманiтарна допомога;

     наркотичнi засоби, психотропнi речовини, їх аналоги та прекурсори;

     спецiальнi технiчнi засоби для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншi засоби негласного одержання iнформацiї;

     живих тварин;

     товари, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi;

     товари, що перемiщуються через митний кордон України транзитом.

     3. Подавати перiодичну митну декларацiю може бути дозволено пiдприємству:

     до якого не застосовано спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     посадовi особи якого не притягувалися до кримiнальної вiдповiдальностi за вчинення контрабанди;

     яке є резидентом.

     4. Рiшення про видачу пiдприємству дозволу на подання перiодичної митної декларацiї приймається керiвником митного органу або уповноваженою ним особою на пiдставi заяви. Форма заяви визначається Держмитслужбою.

     До заяви додаються документи, якi:

     пiдтверджують викладенi у нiй вiдомостi (зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту);

     пiдтверджують право пiдприємства на користування встановленими законодавством пiльгами з оподаткування (у разi наявностi);

     свiдчать про дотримання вимог законодавства щодо заходiв нетарифного регулювання.

     Заява реєструється митним органом у встановленому порядку i розглядається протягом трьох робочих днiв пiсля реєстрацiї.

     5. У видачi дозволу на подання перiодичної митної декларацiї може бути вiдмовлено в разi невiдповiдностi пiдприємства вимогам, встановленим у пунктi 3 цих Порядку та умов, iз зазначенням причин вiдмови.

     6. Рiшення щодо видачi дозволу на подання перiодичної митної декларацiї видається заявнику (уповноваженому представнику заявника) або надсилається йому поштою (з повiдомленням про вручення).

     7. Перiодична митна декларацiя приймається до митного оформлення митним органом, керiвник якого або уповноважена ним особа прийняли рiшення про видачу дозволу на її подання, без внесення на депозитний рахунок митного органу коштiв у сумi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягають сплатi у разi помiщення у вiдповiдний митний режим, крiм випадку, передбаченого пунктом 9 цих Порядку та умов.

     8. Особливостi здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв за перiодичною митною декларацiєю, порядок її заповнення та контролю за доставкою до митного органу призначення кожної партiї товарiв, що перемiщується через митний кордон України на пiдставi перiодичної митної декларацiї, встановлюються Держмитслужбою.

     9. Пiд час ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв згiдно iз статтею 89 Митного кодексу України та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 р. N 390 "Про ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 720) перiодична митна декларацiя застосовується як попередня митна декларацiя.

     10. Товари, ввезенi на митну територiю України за перiодичною митною декларацiєю пiдприємствами з безперервним виробничим циклом, а також ввезенi пiдприємствами на митну територiю України перiодичнi видання можуть бути використанi для виробництва або за призначенням пiсля виконання в установленому порядку митних процедур, пов'язаних з контролем за доставкою таких товарiв i видань, та здiйснення передбачених статтею 27 Митного кодексу України необхiдних видiв контролю.

     Товари, крiм зазначених в абзацi першому цього пункту, можуть бути використанi пiдприємствами iз заявленою метою лише пiсля здiйснення у повному обсязi їх митного оформлення.

     Митнi процедури, пов'язанi iз здiйсненням митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України у розiбраному чи незiбраному виглядi, якщо за виробничими чи транспортними умовами їх перевезення неможливе одним транспортним засобом, визначаються Держмитслужбою.

     Товари, що вивозяться за межi митної територiї України за перiодичною митною декларацiєю, можуть бути перемiщенi через митний кордон України пiсля завершення митного оформлення перiодичної митної декларацiї.

     11. У 30-денний строк пiсля останнього дня перiоду, зазначеного в перiодичнiй митнiй декларацiї, пiдприємство зобов'язано подати митному органу вантажну митну декларацiю, заповнену вiдповiдно до заявленого в перiодичнiй митнiй декларацiї митного режиму.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.