Документ скасований: Постанова КМУ № 775 від 22.08.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 29 березня 2002 р. N 390


Про ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 грудня 2002 року N 1948,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1016

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити, що в разi ввезення на митну територiю України з будь-якою метою (крiм транзиту через територiю України) (та перемiщення експрес-перевiзниками) окремих видiв товарiв, перелiк яких установлюється Державною митною службою залежно вiд виду транспорту, який використовується для їх перемiщення, умовою пропуску через митний кордон України цих товарiв є подання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, на адресу якого ввозяться товари, митницi, у зонi якої вiн знаходиться, попередньої вантажної митної декларацiї та її електронної копiї.

(абзац перший пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002р. N 1948)

     Пропуск через митний кордон таких товарiв здiйснюється пiсля перевiрки митницею, розташованою на митному кордонi України, вiдповiдностi вантажу та вiдомостей товаросупровiдних документiв даним, зазначеним в електроннiй копiї попередньої вантажної митної декларацiї.

     Порядок заповнення та оформлення декларацiї, формат її електронної копiї та порядок обмiну електронними копiями мiж митними органами визначаються Державною митною службою.

     2. Для цiлей цiєї постанови поняття "грошова застава", "фiнансова гарантiя незалежного фiнансового посередника", "гарантiйний лист" вживаються у значеннях, наведених у постановах Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 р. N 700 "Про Положення про надання митним органам України фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 387) i вiд 4 жовтня 1996 р. N 1216 "Про Положення про надання фiнансових гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 518).

     3. Установити, що в разi ввезення на митну територiю України з будь-якою метою (крiм транзиту через територiю України) (та перемiщення експрес-перевiзниками) товарiв, зазначених у пунктi 1 цiєї постанови, за обранням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, на адресу якого ввозяться товари, або уповноваженої ним особи застосовується один з таких заходiв забезпечення доставки товарiв до митниць призначення:

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002р. N 1948)

     грошова застава, що попередньо вноситься на спецiальнi рахунки митних органiв у розмiрi обов'язкових платежiв, установлених для оподаткування таких товарiв у разi їх ввезення з метою вiльного використання на митнiй територiї України;

     фiнансова гарантiя незалежного фiнансового посередника;

     гарантiйний лист;

     охорона та супроводження товарiв силами митних органiв;

     перевезення на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв, 1975 року (Конвенцiя МДП) iз застосуванням книжки МДП.

     Порядок застосування заходiв забезпечення доставки товарiв до митниць призначення залежно вiд виду товару та виду транспорту, який використовується для його перемiщення, визначається Мiнiстерством фiнансiв.

(абзац сьомий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     4. Попередня вантажна митна декларацiя та її електронна копiя не подаються, а заходи забезпечення доставки товарiв до митниць призначення, передбаченi пунктом 3 цiєї постанови, не застосовуються у разi митного оформлення товарiв безпосередньо в митницi, розташованiй на митному кордонi України, у випадках, що визначаються Державною митною службою.

     5. Надати право Державнiй митнiй службi не застосовувати на момент митного оформлення заходи забезпечення доставки товарiв до митниць призначення, передбаченi пунктами 1 i 3 цiєї постанови, до пiдприємств-резидентiв України, якi користуються режимом сприяння у перiод провадження ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     6. Внести змiни до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що додаються.

     7. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком (додається).

     8. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв пiсля опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 березня 2002 р. N 390

ЗМIНИ
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. В абзацi другому постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 лютого 1999 р. N 255 "Про посилення контролю за доставкою до митниць призначення вантажiв, якi перемiщують пiд митним контролем" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 8, ст. 296) слова "ввезення на митну територiю України та вивезення за її межi" замiнити словами "вивезення за межi митної територiї України".

     2. У пунктi 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 1999 р. N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 15, ст. 611) слова i цифри "вiд 23 сiчня 1997 р. N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 9, с. 49, число 40, с. 40, число 52, с. 135; 1998 р., N 14, ст. 540, N 31, ст. 1172), вiд 2 квiтня 1998 р. N 419 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 14, ст. 520)" виключити.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 березня 2002 р. N 390

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 9, с. 49).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 419 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 14, ст. 520).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 460 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 14 ст. 540).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 р. N 1204 "Про змiну порядку митного оформлення нафтопродуктiв" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 31, ст. 1172).

     5. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 51, ст. 2270).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.