Документ скасований: Постанова КМУ № 425 від 21.05.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 29 червня 1996 р. N 700


Про Положення про надання митним органам України фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України 
вiд 15 березня 1999 року N 364,
вiд 4 червня 2003 року N 871,
вiд 12 травня 2004 року N 606

     На виконання Указу Президента України вiд 20 травня 1996 р.N 353 Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про надання митним органам фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення (додається).

     Дiя Положення поширюється на транзитне перемiщення алкогольних напоїв i тютюнових виробiв з 15 серпня 1996 року.

     Державному митному комiтетовi у мiсячний термiн подати Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiю щодо строкiв поширення дiї зазначеного Положення на iншi пiдакцизнi товари.

     2. Державному митному комiтетовi, Мiнiстерству фiнансiв, Мiнiстерству транспорту разом з Комiтетом у справах нагляду за страховою дiяльнiстю у мiсячний термiн затвердити механiзм надання i повернення фiнансових гарантiй, порядок стягнення передбачених законодавством обов'язкових платежiв за цими гарантiями та особливi умови лiцензування страхових органiзацiй для здiйснення страхування вiдповiдальностi перевiзника.

     3. Державному митному комiтетовi, Мiнiстерству фiнансiв, Комiтетовi у справах нагляду за страховою дiяльнiстю разом iз Нацiональним банком у мiсячний термiн внести пропозицiї щодо визначення статусу незалежних фiнансових посередникiв (брокерiв), якi можуть виступати гарантами з надання фiнансових гарантiй митним органам щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення.

Прем'єр-мiнiстр України П.ЛАЗАРЕНКО
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

iнд.52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 червня 1996 р.N 700

ПОЛОЖЕННЯ
 про надання митним органам України фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення

     1. Це Положення визначає порядок надання фiнансових гарантiй митним органам пiд час перемiщення транзитом через територiю України товарiв, на якi законодавством встановлено акцизний збiр (далi - товари), їх власниками або уповноваженими особами.

     2. Термiни в цьому Положеннi вживаються у такому значеннi:

     гарант - уповноваженi Держмиткомом в установленому порядку банк чи страхова компанiя, що бере на себе вiдповiдальнiсть щодо внесення обов'язкових платежiв за невивезенi з територiї України товари в разi порушення перевiзником умов транзиту в формах та розмiрах, установлених законодавством;

     митниця вiдправлення - будь-який митний орган України, з якого для усiєї кiлькостi товарiв або їх частини починається перемiщення товарiв транзитом через територiю України iз застосуванням фiнансових гарантiй;

     митниця призначення - будь-який митний орган України, з якого для усiєї кiлькостi товарiв або їх частини закiнчується перемiщення товарiв транзитом через територiю України iз застосуванням фiнансових гарантiй;

     фiнансовi гарантiї - спосiб грошового забезпечення виконання зобов'язань перевiзника щодо вивезення товарiв, заявлених пiд час ввезення в Україну як транзитнi;

     Абзац шостий пункту 2 втратив чиннiсть

(згiдно згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2004 р. N 606

     перевiзник - власник товарiв або уповноважена ним особа, яка здiйснює перевезення та безпосередньо володiє товарами на весь термiн їх перемiщення транзитом через територiю України.

     3. Надання фiнансових гарантiй запроваджується як запобiжний захiд з метою дотримання перевiзниками умов, шляхiв i напрямiв транзиту, а також для забезпечення внесення передбачених законодавством обов'язкових платежiв у разi порушення перевiзником взятих ним зобов'язань щодо доставки товарiв до митницi призначення.

     Фiнансовi гарантiї митним органам України надаються гарантом на основi угоди з Держмиткомом.

     4. Сума фiнансових гарантiй вiдповiдає розмiру всiх обов'язкових платежiв, визначених для цих товарiв законодавством, тобто акцизного збору, мита, податку на добавлену вартiсть, митних та iнших зборiв, нарахованих згiдно з порядком, установленим для оподаткування таких товарiв у разi ввезення їх в Україну з метою вiльного використання.

     Власник товарiв або уповноважена ним особа на власний розсуд обирає один iз видiв фiнансових гарантiй як альтернативу охоронi та супроводженню товарiв митними органами чи перевезенням на умовах Митної конвенцiї про мiжнароднi перевезення 1975 року (Конвенцiї МДП).

     Фiнансовi гарантiї надаються митним органам щодо будь-яких товарiв, за винятком:

     товарiв, що перемiщуються iз застосуванням охорони i супроводження митними органами iз залученням пiдроздiлiв МВС;

     товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом; 

     товарiв, що перемiщуються фiзичними особами в обсягах, якi не обкладаються акцизним збором;

     товарiв, що перемiщуються каналами поштового зв'язку.

     5. Не вивезенi у визначенi термiни товари вважаються вiльно використаними на митнiй територiї України, тобто такими, щодо яких законодавством запроваджено обов'язковi платежi.

     6. У разi порушення перевiзником встановлених умов транзиту внесення передбачених законодавством обов'язкових платежiв провадиться вiдповiдно до фiнансових гарантiй, наданих митним органам.

     7. У разi перемiщення товарiв транзитом через територiю України митним органам надаються такi види фiнансових гарантiй:

     гарантiя банку;

(абзац другий пункту 7 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2004 р. N 606)

     грошова застава;

     страхування фiнансової вiдповiдальностi перевiзника.

     Гарантiї банкiв надаються безпосередньо митним органам або можуть застосовуватися як фiнансове забезпечення гарантiй, що надаються митним органам незалежними фiнансовими посередниками.

     Фiнансовi гарантiї у формi договору страхування фiнансової вiдповiдальностi перевiзника застосовуються як фiнансове забезпечення гарантiй, що надаються митним органам незалежними фiнансовими посередниками.

    Фiнансове забезпечення наданих незалежним фiнансовим посередником гарантiй провадиться шляхом укладення iз страховиком договору страхування фiнансової вiдповiдальностi перевiзника перед митним органом щодо обов'язкової своєчасної доставки товару до митницi призначення або шляхом отримання вiд перевiзника застави у розмiрi митного боргу чи отримання гарантiї банку на суму митного боргу.

(пункт 7 доповнено абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.03.99 р. N 364)
(абзац п'ятий в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2004 р. N 606)

     8. Фiнансовi гарантiї надаються до або в момент фактичного перетину митного кордону товарами пiд час ввезення їх в Україну.

     9. Пункт 9 втратив чиннiсть.

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.03.99 р. N 364,
у зв'язку з цим пункт 10 вважати пунктом 9)

     9. Фiнансовi гарантiї у виглядi грошової застави вносяться на депозитнi рахунки митних органiв в уповноважених банках:

     резидентами - в нацiональнiй валютi України безготiвково за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату надання фiнансової гарантiї;

     нерезидентами - в iноземнiй валютi I групи класифiкатора валют Нацiонального банку або в нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку на дату надання фiнансової гарантiї як безготiвково, так i готiвкою.

     Фiнансовi гарантiї, наданi у виглядi грошової застави, повертаються перевiзниковi, якщо усi взятi ним перед митними органами зобов'язання щодо перемiщення товарiв пiд митним контролем виконано.

     Митним органам перевiзник надає витяг банку, до якого внесено грошову заставу.

     11. Пункт 11 втратив чиннiсть.

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.03.99 р. N 364, у зв'язку з втратою чинностi пунктiв 9 та 11 пункти 12, 13 i 14 вважати вiдповiдно пунктами 10, 11 i 12)

     10. Пiдтвердженням виконання перевiзником своїх зобов'язань є доставка ввезених товарiв без змiни їх стану чи зменшення (збiльшення) кiлькостi або змiни якiсних характеристик до митницi призначення у встановленi митними органами строки та пред'явлення таких товарiв до митного оформлення в зазначеному мiсцi та в зазначений термiн.

     11. Суми фiнансових гарантiй, за якими перевiзник не виконав зобов'язання, використовуються митними органами для покриття передбачених законодавством обов'язкових платежiв за товари, ввезенi з метою вiльного використання на митнiй територiї України.

     За наявностi гарантiї банку чи страхового полiсу внесення обов'язкових платежiв провадиться гарантом або страховою органiзацiєю в день надходження вiд митного органу повiдомлення про необхiднiсть таких платежiв.

(абзац другий пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2004 р. N 606)

     Якщо в цей термiн кошти не будуть вiдшкодованi, стягнення належних сум у безакцептному порядку провадиться згiдно з законодавством.

     12. Механiзм надання перевiзником фiнансових гарантiй митним органам та повернення їх перевiзнику (крiм страхування фiнансової вiдповiдальностi перевiзника) i порядок стягнення передбачених законодавством обов'язкових платежiв за цими гарантiями встановлюються Держмиткомом, Мiнфiном та Мiнтрансом.

     Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг разом iз Держмиткомом та Мiнфiном установлює особливi умови лiцензування страховикiв на здiйснення страхування, фiнансової вiдповiдальностi перевiзника щодо обов'язкової доставки товарiв до митницi призначення.

(абзац другий пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.06.2003 р. N 871)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.