КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 5 жовтня 2011 р. N 1016


Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань митної справи

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Мiнiстерству фiнансiв затвердити до 1 сiчня 2012 р.:

     порядок застосування митного режиму вiдмови на користь держави до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, та форму заяви про вiдмову на користь держави;

     порядок функцiонування у вантажних митних комплексах, автопортах, автотермiналах системи електронного облiку товарiв i транспортних засобiв, системи вiдеоспостереження, пропускної системи та доступу до зазначених систем посадових осiб митних органiв;

     порядок вiдкриття вантажного митного комплексу, автопорту, автотермiнала;

     iнструкцiю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї.

     4. Мiнiстерству фiнансiв, Державнiй митнiй службi, iншим центральним органам виконавчої влади привести до 1 сiчня 2012 р. власнi акти у вiдповiднiсть iз цiєю постановою.

     5. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2012 року.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 жовтня 2011 р. N 1016

ЗМIНИ,
що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. В абзацi четвертому пункту 2, в абзацах шостому i сьомому пункту 4, в абзацi третьому пункту 6, в абзацах третьому, сьомому, десятому i чотирнадцятому пункту 9, в абзацах другому i третьому пункту 10, в абзацi третьому пункту 102, в абзацах першому i третьому пункту 12 Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 р. N 574 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 24, с. 89; 2001 р., N 13, ст. 549; 2004 р., N 5, ст. 232, N 21, ст. 1423; 2007 р., N 52, ст. 2111; 2010 р., N 15, ст. 707), слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     2. В абзацi другому постановляючої частини постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 лютого 1999 р. N 255 "Про посилення контролю за доставкою до митниць призначення вантажiв, якi перемiщуються пiд митним контролем" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 8, ст. 296) слова "визначаються Державною митною службою" замiнити словами "визначаються Мiнiстерством фiнансiв".

     3. У пунктi 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 1999 р. N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 15, ст. 611; 2004 р., N 26, ст. 1694) слова ", а також встановлювати спрощений порядок застосування процедур митного контролю i митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби" виключити.

     4. В абзацi сьомому пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 р. N 390 "Про ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 720) слова "Державною митною службою" замiнити словами "Мiнiстерством фiнансiв".

     5. У назвi та текстi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2002 р. N 700 "Про надання повноважень Держмитслужбi на затвердження нормативно-правових актiв" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2332) слова "Держмитслужбi" та "Держмитслужбу" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерству фiнансiв" та "Мiнiстерство фiнансiв".

     6. У пунктi 10 Порядку верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2002 р. N 1861 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2296), слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     7. У Порядку взяття (надання) проб i зразкiв товарiв, проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2002 р. N 1862 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2297):

     в абзацi першому пункту 4, абзацi першому пункту 6 та у пунктi 12 слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном";

     у пунктi 13 слово "Держмитслужба" замiнити словом "Мiнфiн".

     8. В абзацi першому пункту 5 та абзацi сьомому пункту 82 Порядку визначення країни походження товару, що перемiщується через митний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2002 р. N 1864 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2299; 2004 р., N 44, ст. 2886), слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     9. В абзацi другому пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2002 р. N 1881 "Про перемiщення товарiв через митний кордон України у режимi реiмпорту" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2311) слова "Державною митною службою" замiнити словами "Мiнiстерством фiнансiв".

     10. В абзацi п'ятнадцятому пункту 6 та абзацi першому пункту 10 Порядку створення зон митного контролю та їх функцiонування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1947 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 52, ст. 2370; 2010 р., N 11, ст. 531), слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     11. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1985 "Деякi питання митного оформлення товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 52, ст. 2402; 2010 р., N 5, ст. 209; 2011 р., N 22, ст. 900):

     абзац восьмий пункту 1 виключити;

     у текстi Порядку та умовах подання перiодичної митної декларацiї, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     12. У пунктi 13 перелiку актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, що набирають чинностi з 1 сiчня 2004 року, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 92 "Про набрання чинностi деякими актами Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 138; 2006 р., N 51, ст. 3416), слово "Держмитслужбi" замiнити словами "Мiнiстерству фiнансiв".

     13. В абзацi п'ятому пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 93 "Про справляння плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 139) слово "Держмитслужбою" замiнити словами "Мiнiстерством фiнансiв".

     14. У текстi Порядку визначення мiсця здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2003 р. N 584 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 17, ст. 775), слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     15. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2003 р. N 1089 "Про затвердження Порядку вiдкриття i лiквiдацiї магазинiв безмитної торгiвлi та Правил продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 30, ст. 1533):

     1) у Порядку вiдкриття i лiквiдацiї магазинiв безмитної торгiвлi, затвердженому зазначеною постановою:

     абзац п'ятий пункту 19 виключити;

     у пунктi 21 слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном";

     у пунктi 24 слова "Держмитслужбою та Держкомкордоном" замiнити словами "Мiнфiном та Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби";

     2) у пунктi 20 Правил продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi, затверджених зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     16. У пунктi 24 Порядку митного контролю i митного оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 2003 р. N 1909 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 51, ст. 2683), слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     17. У пунктi 1 Порядку видачi митним органом дозволу на вiдмову на користь держави вiд товарiв, що перебувають пiд митним контролем, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2003 р. N 1955 "Деякi питання вiдмови на користь держави вiд товарiв, що перебувають пiд митним контролем" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 51, ст. 2696), слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     18. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2003 р. N 1958 "Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктiв, етилену i амiаку, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 51, ст. 2699):

     у пунктах 23 i 24 Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном";

     у пунктах 17 i 18 Порядку митного контролю та митного оформлення нафти, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном";

     у пунктах 17 i 18 Порядку митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном";

     у пунктi 14 Порядку митного контролю та митного оформлення етилену, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном";

     у пунктах 20 i 21 Порядку митного контролю та митного оформлення амiаку, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     19. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2003 р. N 1989 "Питання пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 52, ст. 2778; 2005 р., N 34, ст. 2080; 2007 р., N 43, ст. 1722; 2008 р., N 53, ст. 1768; 2008 р., N 63, ст. 2126; 2009 р., N 23, ст. 759, N 72, ст. 2487; 2010 р., N 50, ст. 1652; 2011 р., N 8, ст. 377):

     в абзацi дев'ятому пункту 6 та у пунктi 9 Порядку здiйснення митного контролю автомобiльних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном";

     у текстi Порядку здiйснення митного контролю водних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном";

     у текстi Порядку здiйснення митного контролю повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     20. В абзацi сьомому пункту 2 Порядку здiйснення компенсацiї шкоди, заподiяної працiвникам митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй пiд час виконання або пов'язаної з виконанням ними службових обов'язкiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2004 р. N 678 (2004 р., N 21, ст. 1426), слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     21. У текстi Порядку проведення митними органами на пiдприємствах перевiрок системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 грудня 2004 р. N 1730 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 51, ст. 3363; 2010 р., N 100, ст. 3562), слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     22. У перелiку документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 2006 р. N 80 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 5, ст. 222; 2007 р., N 33, ст. 1333; 2009 р., N 39, ст. 1321, N 55, ст. 1915; 2009 р., N 79, ст. 2666, N 101, ст. 3524):

     в абзацi другому пункту 4 слово "Держмитслужби" замiнити словом "Мiнфiну";

     у пунктi 7 слова "Державною митною службою" замiнити словом "Мiнфiном".

     23. У текстi Порядку декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2006 р. N 1766 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 514, ст. 3417; 2007 р., N 37, ст. 1467; 2009 р., N 55, ст. 1915, N 73, ст. 2666), слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     24. В абзацi другому пункту 4, першому реченнi пункту 7, у пунктi 8 Порядку реєстрацiї об'єктiв права iнтелектуальної власностi у митному реєстрi, отримання iнформацiї та взаємодiї митних органiв з iншими правоохоронними i контролюючими органами та власниками прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi у разi призупинення митного оформлення товарiв за iнiцiативи митного органу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 квiтня 2007 р. N 622 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 28, ст. 1111), слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

     25. У пунктi 8 Порядку звiльнення вiд обкладення податком на додану вартiсть операцiй з постачання та ввезення на митну територiю України товарiв i послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ iноземних держав i представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних мiсiй та членами їх сiмей, якi проживають разом з ними, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 р. N 1240 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 1, ст. 25), слова ", в установленому Держмитслужбою порядку" виключити.

     26. В абзацi другому пункту 9 Порядку проведення митними органами невиїзних документальних перевiрок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 лютого 2011 р. N 71 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 9, ст. 415), слово "Держмитслужбою" замiнити словом "Мiнфiном".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 жовтня 2011 р. N 1016

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 2007 р. N 940 "Про затвердження Положення про Державну митну службу України" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 53, ст. 2163).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 сiчня 2008 р. N 4 "Про внесення змiн до Положення про Державну митну службу України" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 2, ст. 54).

     3. Пункт 11 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2008 р. N 664 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 56, ст. 1867).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.