Документ скасований: Постанова КМУ № 444 від 21.05.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 20 грудня 2006 р. N 1766


Про затвердження Порядку декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 травня 2007 року N 713,
вiд 24 липня 2009 року N 767,
вiд 30 вересня 2009 року N 1071,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1016

     Вiдповiдно до статей 262 i 264 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 серпня 2003 р. N 1375 "Про затвердження Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 35, ст. 1908);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 2004 р. N 409 "Про внесення змiн до Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 13, ст. 895);

     пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 вересня 2005 р. N 864 "Про зупинення дiї, внесення змiни та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 36, ст. 2194).

     3. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв пiсля опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 грудня 2006 р. N 1766

ПОРЯДОК
декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження

(У текстi Порядку слово "Держмитслужбою" замiнено словом "Мiнфiном" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 року N 1016)

     1. Цей Порядок визначає умови та механiзм декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України (далi - товари), подання декларантом вiдомостей для її пiдтвердження.

     2. У цьому Порядку наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     визначення митної вартостi товарiв - сукупнiсть дiй, якi вчиняються декларантом та/або митним органом з метою визначення вартостi товарiв вiдповiдно до положень Митного кодексу України та iнших нормативно-правових актiв;

     гарантiя уповноваженого банку - документ про зобов'язання банку щодо сплати належних податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), нарахованих на рiзницю мiж визначеною митним органом та заявленою декларантом митною вартiстю товарiв.

     Iншi термiни вживаються в значеннi, наведеному у статтях 1 i 259 Митного кодексу України.

     3. Митна вартiсть товарiв та метод її визначення декларуються пiд час митного оформлення таких товарiв шляхом подання декларацiї митної вартостi.

     4. Декларацiя митної вартостi подається в усiх випадках митного оформлення товарiв, крiм:

     перемiщення через митний кордон України партiї товарiв, митна вартiсть якої не перевищує еквiвалент 5 тис. євро;

     заявлення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї України;

     заявлення товарiв в iнший митний режим, вiдповiдно до якого товари не пiдлягають обкладенню податками i зборами;

     митного оформлення товарiв, якi вiдповiдно до законодавства пiдлягають обкладенню тiльки митними зборами;

     ввезення за одним договором (контрактом), вiд одного вiдправника (експортера), на адресу одного одержувача (iмпортера) iдентичних товарiв, щодо яких митним органом приймалося рiшення про визначення їх митної вартостi у разi, коли така вартiсть залишається незмiнною;

     перемiщення товарiв пiдприємствами, щодо яких застосовується спрощений режим митного контролю та митного оформлення або режим найбiльшого сприяння.

     У зазначених випадках декларант може подавати декларацiю митної вартостi за власним бажанням.

     Декларацiя митної вартостi подається обов'язково у разi:

     коли покупець та продавець пов'язанi мiж собою;

     коли покупець сплачує прямо чи опосередковано як умову продажу оцiнюваних товарiв роялтi та лiцензiйнi платежi, що стосуються оцiнюваних товарiв, якщо такi платежi не включенi до цiни, яка фактично сплачена або пiдлягає сплатi;

     сплати вiдповiдної частини виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу, передачi чи використання на митнiй територiї України оцiнюваних товарiв, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця.

     5. Для заявлення митної вартостi товарiв, визначеної за цiною договору щодо товарiв, якi iмпортуються (вартiсть операцiї), вiдповiдно до статтi 267 Митного кодексу України подається декларацiя митної вартостi за формою згiдно з додатком 1.

     Для заявлення митної вартостi товарiв, визначеної iз застосуванням одного з передбачених статтями 268-273 Митного кодексу України методiв визначення такої вартостi: за цiною договору щодо iдентичних товарiв, за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв, на основi вiднiмання вартостi, на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть) та резервного подається декларацiя митної вартостi за формою згiдно з додатком 2.

     Для заявлення митної вартостi товарiв, що вивозяться (експортуються) з митної територiї України та на якi встановлено вивiзне, антидемпiнгове, компенсацiйне чи спецiальнi види мита, подається декларацiя митної вартостi за формою згiдно з додатком 3.

     Декларацiя митної вартостi подається на паперовому та електронному носiях разом з вантажною митною декларацiєю.

     Порядок заповнення декларацiї митної вартостi встановлюється Мiнфiном.

     6. Декларант заповнює декларацiю митної вартостi, за винятком граф, призначених для вiдмiток митницi.

     Посадова особа митного органу, яка проводить перевiрку заповнення декларацiї митної вартостi, не має права з власної iнiцiативи або за дорученням чи на прохання декларанта вписувати будь-якi данi до граф декларацiї, що повиннi заповнюватися декларантом, вносити до них змiни, доповнення чи виправлення.

     Декларант може вносити змiни (доповнення, виправлення) до декларацiї митної вартостi, крiм граф з вартiсними показниками.

     Змiни (доповнення, виправлення) засвiдчуються пiдписом та печаткою декларанта.

     7. Для пiдтвердження заявлених вiдомостей про митну вартiсть товарiв декларант зобов'язаний подати:

     зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) i додатки до нього;

     рахунок-фактуру (iнвойс) або рахунок-проформу;

     банкiвськi платiжнi документи (якщо рахунок сплачено), а також iншi платiжнi та/або бухгалтерськi документи, що пiдтверджують вартiсть товару та мiстять реквiзити, необхiднi для iдентифiкацiї ввезеного товару;

     рiшення митного органу про визначення митної вартостi ранiше ввезених iдентичних та/або подiбних (аналогiчних) товарiв, якщо воно прийнято за одним договором (контрактом);

     пакувальнi листи;

     копiю лiцензiї на ввезення (вивезення) товарiв, iмпорт (експорт) яких пiдлягає лiцензуванню.

     абзац восьмий пункту 7 виключено

(пункт 7 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.07.2009р. N 767, абзац восьмий пункту 7 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.09.2009р. N 1071)

     8. Для пiдтвердження транспортних витрат, якi вiдповiдно до Митного кодексу України включаються до цiни товару, декларант зобов'язаний подати договiр (контракт) про перевезення, транспортнi та страховi документи, а також:

     або рахунок-фактуру вiд виконавця договору (контракту) про надання транспортно-експедицiйних послуг, що мiстить реквiзити сторiн, суму та умови платежу, iншi вiдомостi, вiдповiдно до яких встановлюється належнiсть послуг до товарiв;

     або банкiвськi платiжнi документи, що пiдтверджують факт оплати транспортно-експедицiйних послуг вiдповiдно до виставленого рахунка-фактури;

     або довiдку пiдприємства-перевiзника, що здiйснило перевезення, яка мiстить реквiзити товаротранспортного документа, вiдомостi про маршрут перевезення, розмiр плати за надання транспортно-експедицiйних послуг та пiдписи керiвника i головного бухгалтера такого пiдприємства;

     або калькуляцiю транспортних витрат (якщо перевезення товарiв здiйснюється з використанням власного транспортного засобу), що мiстить вiдомостi про маршрут перевезення, його протяжнiсть у кiлометрах до мiсця ввезення на митну територiю України та по митнiй територiї України, розмiр тарифної ставки на перевезення за одиницю вимiру (вагу) товару за 1 кiлометр маршруту.

     9. Для пiдтвердження заявлених вiдомостей про митну вартiсть товарiв у разi, коли продавець та покупець пов'язанi мiж собою, декларант подає за наявностi митному органовi:

     бухгалтерськi та банкiвськi документи покупця, що стосуються вiдчуження оцiнюваних товарiв, iдентичних та/або подiбних (аналогiчних) товарiв на територiї України;

     документи, що пiдтверджують участь продавця у здiйсненнi розподiлу прибутку, одержаного вiд провадження дiяльностi покупцем, якщо продавець є власником акцiй або частини статутного капiталу покупця;

     довiдку про вiдсутнiсть у покупця фiнансових зобов'язань перед продавцем, якi прямо чи опосередковано стосуються купiвлi-продажу оцiнюваних товарiв;

     бухгалтерськi документи виробника, що пiдтверджують вартiсть товарiв;

     довiдку про вартiсть у країнi-експортерi товарiв, що є iдентичними та/або подiбними (аналогiчними) оцiнюваним товарам.

     10. Вiдомостi, на пiдставi яких декларантом визначено та заявлено (задекларовано) митну вартiсть товарiв, повиннi базуватися на об'єктивних даних, що пiдлягають обчисленню та перевiрцi вiдповiдно до вимог Митного кодексу України.

     Декларант має право на доведення у передбачений законодавством строк митному органовi правильностi визначення ним митної вартостi товарiв.

     11. Для пiдтвердження митної вартостi товарiв на вимогу митного органу декларант зобов'язаний подати додатковi документи.

     Посадова особа митного органу у графi "Для вiдмiток митницi" декларацiї митної вартостi робить запис про необхiднiсть подання додаткових документiв, що пiдтверджують митну вартiсть товарiв, iз складенням перелiку, зазначає дату i прiзвище та ставить свiй пiдпис. Декларант ознайомлюється з таким записом, зазначає пiд ним дату, прiзвище та ставить свiй пiдпис.

     Посадова особа митного органу не має права вимагати вiд декларанта документи, не зазначенi у графi "Для вiдмiток митного органу".

     Для пiдтвердження заявленої декларантом митної вартостi оцiнюваних товарiв можуть подаватися:

     договiр з третiми особами, що пов'язаний з договором (контрактом) про поставку товарiв, митна вартiсть яких визначається;

     рахунки про здiйснення платежiв третiм особам на користь продавця;

     рахунки про сплату комiсiйних, брокерських (посередницьких) послуг, пов'язаних з виконанням умов договору (контракту);

     вiдповiдна бухгалтерська документацiя;

     лiцензiйний чи авторський договiр (контракт);

     каталоги, специфiкацiї, прейскуранти (прайс-листи) фiрми - виробника товару;

     калькуляцiя фiрми - виробника товару;

     абзац дванадцятий пункту 11 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.07.2009р. N 767)

     копiя вантажної митної декларацiї країни вiдправлення, а в разi, коли в такiй країнi товар розмiщувався в митному режимi, яким не передбачено сплату податкiв i вiдповiдно до якого товар перебував пiд митним контролем, - копiя вантажної митної декларацiї, оформленої в попереднiй експорту митний режим;

(пункт 11 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.09.2009р. N 1071)

     висновки про якiснi та вартiснi характеристики товарiв, пiдготовленi спецiалiзованими експертними органiзацiями, що мають вiдповiднi повноваження згiдно iз законодавством;

     сертифiкат про походження товару;

     вiдомостi про якiснi характеристики товару;

     iнформацiя зовнiшньоторговельних та бiржових органiзацiй про вартiсть товару та/або сировини.

     Декларант за власним бажанням подає iншi документи для пiдтвердження заявленої у декларацiї митної вартостi товарiв.

     12. Документи, що подаються декларантом, оформляються з дотриманням таких вимог:

     зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), рахунок-фактура (iнвойс), рахунок-проформа повиннi мiстити необхiдну iнформацiю та бути належним чином оформленi;

     копiї повиннi бути доброякiсними та придатними для використання;

     листи пiдприємств повиннi мати необхiднi реквiзити (назва пiдприємства, його адреса, номер телефону, вихiдний номер i дата вiдправлення);

     бухгалтерськi документи засвiдчуються пiдписом керiвника i головного бухгалтера пiдприємства, що скрiплюються печаткою пiдприємства.

     Довiдки, висновки та iншi документи, що стосуються вартiсних та якiсних характеристик товару, повиннi мiстити реквiзити органiзацiї, що їх видала, пiдписи вiдповiдних посадових осiб та печатки.

     Копiї документiв засвiдчуються написом "Копiя. Згiдно з оригiналом", пiдписом та печаткою декларанта.

     У випадках, передбачених статтею 77 Митного кодексу України, декларант подає переклад державною мовою документiв для пiдтвердження заявленої митної вартостi.

     Перелiк та реквiзити з аркушiв документiв, дату їх подання та своє прiзвище декларант власноручно зазначає на зворотному боцi основного аркуша декларацiї митної вартостi, засвiдчує їх пiдписом, що скрiплюється печаткою.

     13. Декларант зобов'язаний подати додатковi документи, визначенi у пунктi 11 цього Порядку, протягом 10 календарних днiв пiсля ознайомлення iз записом митного органу про їх подання. За вмотивованою заявою декларанта такий строк продовжується.

     У разi вiдмови подати додатковi документи декларант робить вiдповiдний запис iз зазначенням дати, прiзвища та проставлення свого пiдпису на зворотному боцi основного аркуша декларацiї митної вартостi.

     14. Якщо декларантом не подано в установлений строк додатковi документи або якщо вiн вiдмовився вiд їх подання, митну вартiсть товарiв визначає митний орган на пiдставi наявних вiдомостей згiдно iз законодавством.

     15. У випадках, передбачених статтею 264 Митного кодексу України, декларант має право звернутися до митного органу iз заявою про випуск товарiв, що декларуються, у вiльний обiг пiд гарантiю уповноваженого банку.

     Порядок випуску товарiв у вiльний обiг пiд гарантiю уповноваженого банку встановлюється Мiнфiном.

     16. На пiдставi рiшення митного органу про визначення митної вартостi товарiв зазначена вартiсть перераховується у гривнi за офiцiйним курсом гривнi до вiдповiдної iноземної валюти, установленим Нацiональним банком України на день прийняття вантажної митної декларацiї для оформлення.

     17. Рiшення про визначення митної вартостi товарiв може бути оскаржено декларантом до митного органу вищого рiвня та/або суду.

     18. Митний орган вищого рiвня розглядає скаргу щодо прийняття рiшення про визначення митної вартостi товарiв на пiдставi поданих декларантом документiв, зокрема пояснення митного органу стосовно того, як ним було визначено таку вартiсть. Повiдомлення митного органу вищого рiвня з обґрунтуванням рiшення, прийнятого за зазначеною скаргою, надсилається декларанту та вiдповiдному митному органовi. Таке повiдомлення мiстить iнформацiю про те, що декларант має право оскаржити зазначене рiшення в судовому порядку.

     19. За заявлення в декларацiї митної вартостi недостовiрних вiдомостей та подання митному органовi документiв з такими вiдомостями декларант несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

 

Додаток 1
до Порядку
Форма ДМВ-1

ДЕКЛАРАЦIЯ
МИТНОЇ ВАРТОСТI

Основний аркуш

1. Продавець Для вiдмiток митного органу
2(а). Покупець
2(б). Декларант
Увага!
Згiдно iз законодавством декларант несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть усiх вiдомостей, зазначених у цiй декларацiї та в документах, поданих для пiдтвердження правильностi визначення митної вартостi товарiв. У процесi митного оформлення товарiв декларант зобов'язаний у строки, передбаченi законодавством, подати додатковi вiдомостi, що пiдтверджують правильнiсть визначення заявленої митної вартостi.
3. Умови поставки
4. Номер i дата рахунка
5. Номер i дата укладення договору (контракту)
6. Номер i дата прийняття митним органом рiшень щодо вiдомостей, зазначених у графах 7 - 9 ДМВ-1
7(а). Чи пов'язанi мiж собою продавець та покупець?* ˜ так ˜ нi
7(б). Чи вплинула взаємозалежнiсть продавця та покупця на цiну товару?* ˜ так ˜ нi
8(а). Чи є обмеження для покупця щодо користування товаром, за винятком обмежень:
установлених законом чи запроваджених органами державної влади
географiчного регiону, в якому товари можуть бути перепроданi
що не впливають значною мiрою на вартiсть товарiв
˜ так ˜ нi
8(б). Чи є будь-якi умови договору або застереження стосовно продажу оцiнюваних товарiв або їх цiни, що унеможливлюють визначення митної вартостi? ˜ так ˜ нi
Якщо "так", то зазначте конкретнi умови.
Якщо умову кiлькiсно визначено, то заповнiть графу 11(б).
9(а). Чи передбачено роялтi та лiцензiйнi платежi, якi покупець повинен вносити прямо чи опосередковано як умову продажу оцiнюваних товарiв? ˜ так ˜ нi
9(б). Чи є умова, за якої вiдповiдна частина виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу, передачi або використання оцiнюваних товарiв на митнiй територiї України прямо чи опосередковано йде на користь продавця? ˜ так ˜ нi
Якщо в графах 9(а) i 9(б) дано вiдповiдь "так", то деталiзуйте її, а в графах 15 i 16 цiєї декларацiї зазначте вiдповiдну суму.
* Особи вважаються такими, що пов'язанi мiж собою, тiльки в разi, коли: вони є посадовими особами або керiвниками пiдприємств один в одного; вони є партнерами у спiльнiй пiдприємницькiй або iншiй дiяльностi, яку не заборонено законодавством; вони є роботодавцем i найманим працiвником; будь-яка особа прямо чи опосередковано володiє, контролює або утримує 5 чи бiльше вiдсоткiв випущених акцiй, що дають право голосу, або акцiй обох з них; один з них прямо або опосередковано контролює iншого; обидва вони прямо або опосередковано контролюються третьою особою; разом вони прямо або опосередковано контролюють третю особу; вони є членами однiєї сiм'ї. 10(а). Кiлькiсть додаткових аркушiв до цiєї декларацiї
10(б). Мiсце заповнення  

___ ____________ 200_ р.

 
(прiзвище, iм'я та по батьковi декларанта)

Пiдпис та печатка декларанта

 

  Аркуш N Форма ДМВ-1
Для вiдмiток митного органу Номер товару Номер товару Номер товару
     
Код товару Код товару Код товару
     
А. Пiдстава для розрахунку 11(а). Цiна договору в iноземнiй валютi (кошти, що фактично сплаченi або пiдлягають сплатi продавцевi)      
Цiна договору, гривень      
Код валюти      
Курс перерахунку      
11(б). Непрямi платежi, гривень      
12. Усього "А", гривень      
Б. Додатковi нарахування до цiни договору, що не включенi до роздiлу "А"* i пiдлягають включенню до митної вартостi, гривень 13. Витрати покупця на оплату:
а) комiсiйних та iнших посередницьких послуг (за винятком комiсiйних за закупiвлю товару)
     
б) контейнерiв, тари та пакування      
14. Вартiсть товарiв i послуг, поставлених прямо чи опосередковано покупцем безоплатно або за зниженими цiнами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцiнюваних товарiв, якщо така вартiсть не включена до цiни, що фактично сплачена або пiдлягає сплатi:
а) сировини, матерiалiв, деталей, напiвфабрикатiв, комплектувальних виробiв тощо
     
б) iнструментiв, штампiв, шаблонiв та аналогiчних предметiв, використаних у процесi виробництва оцiнюваних товарiв      
в) матерiалiв, витрачених в процесi виробництва оцiнюваних товарiв      
г) iнженерних та дослiдно-конструкторських робiт, дизайну, креслення тощо, виконаних за межами України      
15. Роялтi та лiцензiйнi платежi, якi стосуються оцiнюваних товарiв та якi покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцiнюваних товарiв (див. графу 9)      
16. Вiдповiдна частина виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу, передачi або використання товарiв, що оцiнюються, на митнiй територiї України прямо чи опосередковано йде на користь продавця (див. графу 9)      
17. Витрати на доставку до   ,
(мiсце доставки)

у тому числi на:
а) транспортування

     
     
б) завантаження, розвантаження тощо      
в) страхування      
18. Усього "Б"      
19. Плата за будiвництво, спорудження, складення, технiчне обслуговування або технiчну допомогу пiсля ввезення      
В. Списання сум, включених до роздiлу "А", гривень* 20. Витрати на транспортування пiсля ввезення на митну територiю України      
21. Податки та збори (обов'язковi платежi), якi справляються в Українi      
22. Усього "В"      
23. Заявлена митна вартiсть:
а) у гривнях
б) в iноземнiй валютi
     
     
Г. * Якщо суму сплачено в iноземнiй валютi, в цьому роздiлi зазначається сума в iноземнiй валютi та курс перерахунку за кожним товаром i елементом вартостi.
   Номер позицiї з роздiлiв "Б" i "В" Код валюти Сума Курс перерахунку

Пiдпис та печатка декларанта

 

Додаток 2
до Порядку
Форма ДМВ-2

ДЕКЛАРАЦIЯ
МИТНОЇ ВАРТОСТI

Основний аркуш

1. Продавець Для вiдмiток митного органу
2(а). Покупець
2(б). Декларант
Увага!
Згiдно iз законодавством декларант несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть усiх вiдомостей, зазначених у цiй декларацiї та в документах, поданих для пiдтвердження правильностi визначення митної вартостi товарiв. У процесi митного оформлення товарiв декларант зобов'язаний у строки, передбаченi законодавством, подати додатковi вiдомостi, що пiдтверджують правильнiсть визначення заявленої митної вартостi.
3. Умови поставки
4. Номер i дата рахунка

5. Номер i дата укладення договору (контракту)

6. Номер i дата прийняття рiшення митним органом
7. Митна вартiсть товарiв визначена iз застосуванням методу (необхiдне позначити "х"):
а) за цiною договору щодо iдентичних товарi⠘
б) за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарi⠘
в) на основi вiднiмання вартостi ˜
г) на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть) ˜
ґ) резервного ˜
8. Обґрунтування обрання нового методу визначення митної вартостi iз зазначенням причини незастосування попереднього методу (методiв)
9. Джерела iнформацiї, що використовувалися для обгрунтування правильностi визначення митної вартостi
10. Кiлькiсть аркушiв до цiєї декларацiї
11(а).
Пiдпис та печатка декларанта
Мiсце заповнення _________________
Дата заповнення
___ _____________ 200_ р.
11(б). Прiзвище, iм'я та по батьковi декларанта:
 
 
(номер телефону)

 

  Аркуш N Форма ДМВ-2
Для вiдмiток митного органу Номер товару Номер товару Номер товару
     
Розрахунок митної вартостi товару Код товару Код товару Код товару
     
А. Пiдстава для розрахунку: номер i дата рiшення, прийнятого митним органом 12(а). Цiна договору (контракту) щодо iдентичних або подiбних (аналогiчних) товарiв;
а) в iноземнiй валютi
б) у гривнях
(для методiв 2, 3 i 6)
     
     
12(б). Цiна одиницi товару, за якою товари, iдентичнi або подiбнi (аналогiчнi) оцiнюваним товарам, проданi на територiї України найбiльшою партiєю покупцевi, який є особою, не пов'язаною з продавцем, гривень
(для методiв 4 i 6)
     
12(в). Розрахункова вартiсть товарiв, визначена шляхом додавання вартостi складових її елементiв, гривень (для методiв 5 i 6)      
Б. Коригування вартостi вiдповiдно до цiни (+, -), гривень 13. Коригування з урахуванням розмiру партiї (+, -)      
14. Коригування з урахуванням комерцiйних умов (+, -)      
15. Сума коригування, усього (+, -)      
В. Додатковi нарахування (+) та вiдрахування (-), гривень 16. Цiна договору (вартiсть) з урахуванням коригування (графа 12(а) + графа 15)      
17. Вартiсть транспортування (+)      
18. Вартiсть завантаження, розвантаження та iнших операцiй з товаром (+)      
19. Вартiсть страхування (+)      
20. Комiсiйнi та iншi посередницькi витрати, пов'язанi iз ввезенням (+)      
21. Прибуток, комiсiйнi та торговельнi нацiнки у зв'язку з продажем на внутрiшньому ринку (-)      
22. Вартiсть додаткової обробки чи переробки ввезених товарiв (-)      
23. Мито, податки, збори та iншi внутрiшнi платежi (-)      
24. Iншi витрати та платежi, пов'язанi з продажем на внутрiшньому ринку (-)      
25. Усього "В"      
26. Заявлена митна вартiсть:
а) у гривнях
б) в iноземнiй валютi
     
     
Пiдпис та печатка декларанта
(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2007р. N 713)

 

Додаток 3
до Порядку
Форма ДМВ-3

ДЕКЛАРАЦIЯ
МИТНОЇ ВАРТОСТI

Основний аркуш

1. Продавець Для вiдмiток митного органу
2(а). Покупець
2(б). Декларант
Увага!
Згiдно iз законодавством декларант несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть усiх вiдомостей, зазначених у цiй декларацiї та в документах, поданих для пiдтвердження правильностi визначення митної вартостi товарiв. У процесi митного оформлення товарiв декларант зобов'язаний у строк, передбачений законодавством, подати додатковi вiдомостi, що пiдтверджують правильнiсть визначення заявленої митної вартостi.
3. Умови поставки
4. Номер i дата рахунка
5. Номер i дата укладення договору (контракту)
6. Номер i дата прийняття митним органом рiшень щодо вiдомостей, зазначених у графах 7 - 9 ДМВ-3
7(а). Чи пов'язанi мiж собою продавець та покупець?* ˜ так ˜ нi
7(б). Чи вплинула взаємозалежнiсть продавця та покупця на цiну товару, що експортується? ˜ так ˜ нi
8(а). Чи є обмеження щодо прав продавця на товари, за винятком обмежень:
установлених законодавством
що iстотно не впливають на цiну товарiв
˜ так ˜ нi
8(б). Чи є будь-якi умови договору, вплив яких на цiну не може бути врахований? ˜ так ˜ нi
Якщо "так", то зазначте подробицi.
Якщо умову кiлькiсно визначено, то заповнiть графу 11(б).
9(а). Чи передбачено роялтi та лiцензiйнi платежi, якi покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцiнюваних товарiв? ˜ так ˜ нi
9(б). Чи є умова, за якої вiдповiдна частина виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу, передачi або використання оцiнюваних товарiв на митнiй територiї України прямо чи опосередковано йде на користь продавця? ˜ так ˜ нi
Якщо на 9(а) i 9(б) дано вiдповiдь "так", то зазначте подробицi, а в графах 15 i 16 цiєї декларацiї - вiдповiдну суму.
* Особи вважаються такими, що пов'язанi мiж собою тiльки в разi, коли: вони є посадовими особами або керiвниками пiдприємств один в одного; вони є партнерами у спiльнiй пiдприємницькiй або iншiй дiяльностi, яку не заборонено законодавством; вони є роботодавцем i найманим працiвником; будь-яка особа прямо чи опосередковано володiє, контролює або утримує 5 чи бiльше вiдсоткiв випущених акцiй, що дають право голосу, або акцiй обох з них; один з них прямо або опосередковано контролює iншого; обидва вони прямо або опосередковано контролюються третьою особою; разом вони прямо або опосередковано контролюють третю особу; вони є членами однiєї сiм'ї. 10(а). Кiлькiсть додаткових аркушiв до цiєї декларацiї
10(б). Мiсце заповнення  

___ ____________ 200_ р.

 
(прiзвище, iм'я та по батьковi декларанта)

Пiдпис та печатка декларанта

 

  Аркуш N Форма ДМВ-3
Для вiдмiток митного органу Номер товару Номер товару Номер товару
     
Код товару Код товару Код товару
     
А. Пiдстава для розрахунку 11(а). Цiна договору в iноземнiй валютi (кошти, що фактично сплаченi або пiдлягають сплатi продавцевi)      
Цiна договору, гривень      
Код валюти      
Курс перерахунку      
11(б). Непрямi платежi, гривень      
12. Усього "А", гривень      
Б. Додатковi нарахування до цiни договору, що не включенi до роздiлу "А"* i пiдлягають включенню до митної вартостi, гривень 13. Комiсiйнi та брокерськi винагороди      
14. Роялтi та лiцензiйнi платежi, що стосуються оцiнюваних товарiв, якi покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцiнюваних товарiв (див. графу 9)      
15. Вiдповiдна частина виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу, передачi або використання товарiв, що оцiнюються, на митнiй територiї України прямо чи опосередковано йде на користь продавця (див. графу 9)      
16. Витрати на доставку до   ,
(мiсце доставки)

у тому числi на:
а) транспортування

     
     
б) завантаження, розвантаження тощо      
в) страхування      
17. Усього "Б"      
В. Списання сум, включених до роздiлу "А", гривень* 18. Плата за будiвництво, спорудження, складення, технiчне обслуговування або технiчну допомогу пiсля вивезення      
19. Витрати на доставку з пункту пропуску на державному кордонi до мiсця призначення      
20. Мито, податки та збори, що сплачуються пiд час ввезення товару до країни-iмпортера      
21. Усього "В"      
22. Заявлена митна вартiсть:
а) у гривнях
б) в iноземнiй валютi
     
     
Г. * Якщо суму сплачено в iноземнiй валютi, в цьому роздiлi зазначається сума в iноземнiй валютi та курс перерахунку за кожним товаром i елементом вартостi.

 

Номер позицiї з роздiлiв "Б" i "В" Код валюти Сума Курс перерахунку

Пiдпис та печатка декларанта

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.