Документ скасований: Постанова КМУ № 1766 від 20.12.2006

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 31 березня 2004 р. N 409


Про внесення змiн до Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 серпня 2003 р. N 1375 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 35, ст. 1908), такi змiни:

     абзац перший пункту 8 викласти у такiй редакцiї:

     "8. У разi перемiщення пiдприємствами через митний кордон України товарiв, якi пiдлягають обкладенню податками i зборами (обов'язковими платежами), за угодою (договором, контрактом), вартiсть якої перевищує суму, еквiвалентну 5000 євро, разом iз вантажною митною декларацiєю подається декларацiя митної вартостi за формою згiдно з додатками 1 - 3. Декларацiя митної вартостi подається на паперовому та електронному носiях";

     пункт 18 пiсля слiв "митний орган може" доповнити словами "вимагати подання декларацiї митної вартостi та";

     додаток 2 до Порядку викласти у редакцiї, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

 

"Додаток 2
до Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

ДЕКЛАРАЦIЯ МИТНОЇ ВАРТОСТI

Форма ДМВ-2

1. Продавець Для вiдмiток митного органу
2(а). Покупець
2(б). Декларант

Увага!

Вiдповiдно до законодавства декларант несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть усiх вiдомостей, зазначених у цiй декларацiї та в документах, поданих ним на пiдтвердження правильностi визначення митної вартостi товарiв. Пiд час митного оформлення товарiв декларант зобов'язаний своєчасно надати митному органу додатковi вiдомостi, що пiдтверджують правильнiсть визначення заявленої митної вартостi

3. Умови поставки
4. Номер i дата рахунка або iншого документа, що є пiдставою для поставки товару
5. Номер i дата прийняття рiшення митним органом
6. Митна вартiсть товарiв визначена iз застосуванням методу оцiнки: Необхiдне позначити "х"
а) за цiною угоди щодо iдентичних товарiв (метод 2) ˜
б) за цiною угоди щодо подiбних (аналогiчних) товарiв (метод 3) ˜
в) на основi вiднiмання вартостi (метод 4) ˜
г) на основi додавання вартостi (метод 5) ˜
ґ) резервного (метод 6) ˜
7. Обгрунтування обрання методу оцiнки iз зазначенням причини неприйняття попереднiх методiв
8. Джерела iнформацiї, що використовувалися для обгрунтування правильностi визначення митної вартостi
9. Кiлькiсть додаткових аркушiв до цiєї декларацiї

 

10(б). Прiзвище, iм'я та по батьковi декларанта
________________________
________________________
(телефон)
10(а). Пiдпис та печатка декларанта Дата заповнення
___________________ ___ ____________ 200_ р.
Мiсце заповнення

 

  Аркуш N

Форма ДМВ-2

Для вiдмiток митного органу

Номер товару

Номер товару

Номер товару

     
Розрахунок митної вартостi товару

Код товару

Код товару

Код товару

     
А. Пiдстава для розрахунку:
номер i дата прийняття вiдповiдного рiшення митним органом
11(а). Цiна угоди щодо iдентичних/подiбних (аналогiчних) товарiв:
а) в iноземнiй валютi
б) у гривнях
(для методiв 2, 3 i 6)
     
     
11(б). Цiна одиницi товару, за якою товари, iдентичнi або подiбнi (аналогiчнi) з товарами, що оцiнюються, були проданi на територiї України найбiльшою партiєю покупцевi, який не є взаємозалежною з продавцем особою, гривень (для методiв 4 i 6)      
11(в). Розрахункова вартiсть товарiв, визначена шляхом додавання вартостi складових її елементiв, гривень (для методiв 5 i 6)      
Б. Коригування вартостi вiдповiдно до цiни (+ -), гривень 12. Коригування з урахуванням розмiру партiї (+ -)      
13. Коригування з урахуванням комерцiйних умов (+ -)      
14. Сума коригування, усього (+ -)      
15. Цiна угоди (вартiсть) з урахуванням коригування (графа 11(а) + графа 14)      
В. Додатковi нарахування (+) та вiдрахування (-), гривень 16. Вартiсть транспортування (+)      
17. Вартiсть вантаження, розвантаження та обробки (+)      
18. Вартiсть страхування (+)      
19. Комiсiйнi та iншi посередницькi витрати, пов'язанi з увезенням (+)      
20. Прибуток, комiсiйнi та торговельнi нацiнки у зв'язку з продажем на внутрiшньому ринку (-)      
21. Вартiсть додаткової обробки чи переробки ввезених товарiв (-)      
22. Мито, податки, збори та iншi внутрiшнi платежi (-)      
23. Iншi витрати та платежi, пов'язанi з продажем на внутрiшньому ринку (-)      
  24. УСЬОГО "В"      
25. Заявлена митна вартiсть:

а) у гривнях

б) в iноземнiй валютi

     
     

Пiдпис та печатка декларанта".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.