Документ скасований: Постанова КМУ № 1766 від 20.12.2006

C:LibmakerWINDOCSISN16963.htm

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 серпня 2003 р. N 1375


Про затвердження Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 31 березня 2004 року N 409,
вiд 3 листопада 2004 року N 1480,
вiд 3 вересня 2005 року N 864

     Вiдповiдно до статтi 262 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України (додається)

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 1998 р. N 1598 "Про затвердження Порядку визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв у разi перемiщення їх через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 40, ст. 1487);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2000 р. N 1537 "Про внесення змiн i доповнень до Порядку визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв у разi перемiщення їх через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 42, ст. 1779).

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 серпня 2003 р. N 1375

ПОРЯДОК
декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

     1. Цей Порядок визначає умови та форми декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     2. Термiни i поняття у цьому Порядку вживаються у значеннi, наведеному в статтi 1 Митного кодексу України.

     3. Митна вартiсть товарiв обчислюється вiдповiдно до Митного кодексу України на момент перетинання товарами митного кордону України i заявляється (декларується) митному органу з урахуванням вимог цього Порядку.

     4. Заявлена декларантом митна вартiсть товарiв та поданi ним вiдомостi щодо її визначення повиннi грунтуватися на достовiрнiй, документально пiдтвердженiй iнформацiї та подаватися у кiлькiсному виразi.

     5. Митна вартiсть товарiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, незалежно вiд засобу та способу їх перемiщення, заявляється у митнiй декларацiї, яка подається в порядку та у випадках, встановлених законодавством.

     6. Митна вартiсть товарiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, для цiлей нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) визначається на пiдставi пiдтвердних документiв (товарних чекiв, ярликiв тощо), якi можна iдентифiкувати з наявними товарами. Пiд час визначення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України у несупроводжуваному багажi та вантажному вiдправленнi, крiм вартостi самих товарiв, враховується вартiсть їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.

     У разi вiдсутностi пiдтвердних документiв або наявностi обґрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi вiдомостей стосовно заявленої митної вартостi товарiв митнi органи вiдповiдно до Митного кодексу України визначають митну вартiсть самостiйно на пiдставi цiни на iдентичнi чи подiбнi (аналогiчнi) товари.

     7. Митна вартiсть товарiв, що перемiщуються пiдприємствами через митний кордон України, заявляється у вантажнiй митнiй декларацiї згiдно з Митним кодексом України та iншими актами законодавства.

     8. У разi перемiщення пiдприємствами через митний кордон України товарiв, якi пiдлягають обкладенню податками i зборами (обов'язковими платежами), за угодою (договором, контрактом), вартiсть якої перевищує суму, еквiвалентну 5000 євро, разом iз вантажною митною декларацiєю подається декларацiя митної вартостi за формою згiдно з додатками 1 - 3. Декларацiя митної вартостi подається на паперовому та електронному носiях.

(абзац перший пункту 8 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2004 р. N 409)

     Порядок заповнення декларацiй митної вартостi визначається Держмитслужбою.

     9. Митна вартiсть товарiв, що вивозяться (експортуються) пiдприємствами з України, визначається вiдповiдно до статтi 274 Митного кодексу України.

     10. Для заявлення митної вартостi товарiв, що вивозяться (експортуються) пiдприємствами з України, на якi встановлено вивiзне, антидемпiнгове, компенсацiйне чи спецiальнi види мита, подається декларацiя митної вартостi за формою ДМВ-3.

     11. Митна вартiсть товарiв, що ввозяться (iмпортуються) пiдприємствами на митну територiю України, визначається шляхом вiдповiдного застосування методiв, передбачених статтями 266-273 Митного кодексу України.

     12. Митна вартiсть товарiв, що ввозяться (iмпортуються) пiдприємствами на митну територiю України, заявляється декларантом митному органу шляхом подання декларацiї митної вартостi за формою ДМВ-1 або ДМВ-2 за умови, що цi товари ввозяться (iмпортуються) на митну територiю України iз застосуванням вiдповiдного митного режиму або попередньо заявлений митний режим щодо таких товарiв змiнюється на iнший, який передбачає обкладення цих товарiв податками i зборами (обов'язковими платежами).

     Декларацiя митної вартостi за формою ДМВ-1 подається для заявлення митної вартостi товарiв, яка визначена шляхом застосування методу оцiнки за цiною угоди щодо товарiв (метод 1) вiдповiдно до статтi 267 Митного кодексу України.

     Декларацiя митної вартостi за формою ДМВ-2 подається для заявлення митної вартостi товарiв, визначеної шляхом застосування одного з передбачених статтями 268-273 Митного кодексу України методiв оцiнки: за цiною угоди щодо iдентичних товарiв (метод 2); за цiною угоди щодо подiбних (аналогiчних) товарiв (метод 3); на основi вiднiмання вартостi (метод 4); на основi додавання вартостi (метод 5); резервного (метод 6).

     13. Декларант самостiйно заповнює декларацiю митної вартостi, за винятком граф, призначених для вiдмiток митницi.

     Посадова особа митного органу, що проводить перевiрку оформлення декларацiї митної вартостi, не має права з власної iнiцiативи або за дорученням чи на прохання декларанта вписувати будь-якi данi до граф декларацiї, якi повиннi заповнюватися декларантом, або вносити до них змiни, доповнення чи виправлення.

     14. Для пiдтвердження заявлених вiдомостей про митну вартiсть товарiв, що перемiщуються пiдприємствами через митний кордон України, декларант подає:

     угоду (договiр, контракт), на пiдставi якої здiйснюється поставка товарiв, i додатки до неї;

     рахунок-фактуру (iнвойс) i банкiвськi платiжнi документи (якщо рахунок сплачено) або рахунок-проформу для умовно-вартiсних угод (договорiв, контрактiв), а також iншi платiжнi та/або бухгалтерськi документи, що пiдтверджують вартiсть товару;

     угоду (договiр, контракт) про перевезення, транспортнi та страховi документи;

     рахунок про сплату наданих транспортно-експедицiйних послуг або офiцiйно завiрену керiвником i головним бухгалтером пiдприємства калькуляцiю транспортних витрат у разi, коли транспортнi витрати не були включенi до рахунка-фактури (iнвойсу);

     пакувальнi листи;

     лiцензiю на ввезення (вивезення) товарiв, iмпорт (експорт) яких пiдлягає лiцензуванню;

     сертифiкат про походження товару, сертифiкат якостi, безпеки тощо;

     абзац дев'ятий пункту 14 виключено

(пункт 14 доповнено абзацом дев'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.11.2004 р. N 1480,
абзац дев'ятий пункту 14 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.09.2005 р. N 864)

     15. Для пiдтвердження заявленої декларантом митної вартостi товарiв у разi потреби на вимогу митного органу можуть додатково подаватися такi документи:

     установчi документи пiдприємства, що перемiщує товари;

     угода з третiми особами, що пов'язана з угодою (контрактом) поставки товарiв, митна вартiсть яких визначається;

     абзац четвертий пункту 15 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.11.2004 р. N 1480)

     рахунки про здiйснення платежiв третiм особам на користь продавця;

     рахунки про сплату комiсiйних, брокерських послуг, пов'язаних з виконанням умов угоди щодо товарiв, митна вартiсть яких визначається;

     вiдповiдна бухгалтерська документацiя;

     лiцензiйнi чи авторськi угоди;

     замовлення на поставку товарiв;

     каталоги, специфiкацiї, прейскуранти (прайс-листи) фiрми-виробника;

     калькуляцiя фiрми-виробника на товари, митна вартiсть яких визначається;

     iншi документи, що можуть бути використанi для пiдтвердження вiдомостей, заявлених у декларацiї митної вартостi.

     16. У разi потреби митний орган може надати декларантовi за наявностi у базi даних Держмитслужби iнформацiю про середньоконтрактнi цiни або митну вартiсть товарiв, що була визначена пiд час митного оформлення iдентичних чи подiбних (аналогiчних) товарiв, ввезених в Україну за iншою угодою. З метою забезпечення конфiденцiйностi така iнформацiя надається у знеособленому виглядi.

     17. Митний орган пiд час митного оформлення товарiв здiйснює контроль за правильнiстю визначення їх митної вартостi, у тому числi за правильнiстю обрання та застосування методу такого визначення, повнотою (комплектнiстю) поданих документiв та їх вiдповiднiстю вимогам, установленим законодавством.

     Достовiрнiсть вiдомостей, зазначених у декларацiї митної вартостi, може бути встановлена шляхом проведення митними органами на пiдприємствах перевiрки щодо вiдповiдностi документiв на товари i транспортнi засоби, поданих для пiдтвердження митної вартостi товарiв, даним бухгалтерського облiку та iншiй документацiї пiдприємства.

     Процедура контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв повинна здiйснюватися з дотриманням строкiв, визначених законодавством для митного оформлення товарiв.

     18. У разi коли декларант не може документально пiдтвердити заявлену ним митну вартiсть товарiв або коли виникають обґрунтованi сумнiви щодо достовiрностi поданих декларантом вiдомостей, митний орган може вимагати подання декларацiї митної вартостi та самостiйно визначити митну вартiсть товарiв, що декларуються, послiдовно застосовуючи методи, передбаченi Митним кодексом України, на пiдставi наявних у нього вiдомостей, у тому числi цiнової iнформацiї щодо iдентичних чи подiбних (аналогiчних) товарiв з коригуванням, що здiйснюється згiдно iз зазначеним Кодексом.

(пункт 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2004 р. N 409)

     19. У разi здiйснення коригування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, та вiдповiдно податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягають справлянню, усi розрахунки проводяться вiдповiдно до законодавства, чинного на день прийняття митним органом документiв для митного оформлення товарiв.

     Коригування митної вартостi товарiв, у тому числi випущених у вiльний обiг, здiйснюється з урахуванням курсу валюти, встановленого Нацiональним банком на день прийняття митним органом документiв для митного оформлення товарiв.

     20. Пiсля прийняття документiв для митного оформлення товарiв, що перемiщуються пiдприємствами через митний кордон України, коригування їх митної вартостi, здiйснене митним органом, розглядається як митна оцiнка товарiв i може бути оскаржено декларантом у встановленому порядку.

     21. Оскарження декларантом прийнятого митним органом рiшення про митну оцiнку товарiв або подання письмового запиту до митного органу не звiльняє декларанта вiд сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) вiдповiдно до визначеної митним органом митної оцiнки товарiв.

     22. За недостовiрнiсть вiдомостей, зазначених у митнiй декларацiї, декларацiї митної вартостi та в документах, поданих на пiдтвердження митної вартостi товарiв, декларант несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

 

Додаток 1
до Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

ДЕКЛАРАЦIЯ МИТНОЇ ВАРТОСТI

Форма ДМВ-1

1. Продавець Для вiдмiток митного органу
2(а). Покупець
2(б). Декларант
Увага!

Вiдповiдно до законодавства декларант несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть усiх вiдомостей, зазначених у цiй декларацiї та в документах, поданих ним на пiдтвердження правильностi визначення митної вартостi товарiв. Пiд час митного оформлення товарiв декларант зобов'язаний своєчасно надати митному органу додатковi вiдомостi, що пiдтверджують правильнiсть визначення заявленої митної вартостi

3. Умови поставки
4. Номер i дата рахунка
5. Номер i дата укладення угоди (договору, контракту)
6. Номер i дата прийняття митним органом рiшень щодо вiдомостей, зазначених у графах 7 - 9 ДМВ-1
7(а). Чи є взаємозалежнiсть продавця та покупця?* ˜ так ˜ нi
7(б). Чи вплинула взаємозалежнiсть продавця та покупця на цiну ввезеного товару?* ˜ так ˜ нi
8(а). Чи є обмеження для покупця щодо користування товаром, за винятком:
обмежень, установлених законодавством;
обмежень географiчного регiону, в якому товари можуть бути перепроданi;
обмежень, що iстотно не впливають на цiну товарi⠘ так ˜ нi
8(б). Чи є будь-якi умови угоди, вплив яких на цiну не може бути врахований? ˜ так ˜ нi
Якщо "так", то зазначте подробицi.
Якщо умову кiлькiсно визначено, то заповнiть графу 11(б)
9(а). Чи передбачено лiцензiйнi або аналогiчнi платежi, що покупець безпосередньо чи опосередковано вносить продавцевi, як умову продажу товарi⠘ так ˜ нi
9(б). Чи є умова, за якої частина доходiв вiд будь-якого наступного перепродажу, передачi або використання товарiв, що оцiнюються, пiдлягає поверненню продавцевi? ˜ так ˜ нi
Якщо на 9(а) i 9(б) дано вiдповiдь "так", то зазначте подробицi, а в графах 15 i 16 цiєї декларацiї - вiдповiдну суму
* Особи є взаємозалежними, якщо один з учасникiв угоди - фiзична особа чи посадова особа одного з пiдприємств - учасникiв угоди є одночасно посадовою особою iншого пiдприємства - учасника угоди; учасники угоди є спiввласниками пiдприємства; учасники угоди пов'язанi трудовими вiдносинами; один з учасникiв угоди володiє вкладом (паєм) чи акцiями з правом голосу в статутному капiталi iншого учасника угоди обсягом не менше нiж 5 вiдсоткiв статутного капiталу; обидва учасники угоди перебувають пiд безпосереднiм або опосередкованим контролем третьої особи; учасники угоди разом, безпосередньо чи опосередковано контролюють третю особу; один з учасникiв угоди безпосередньо чи опосередковано контролює iншого учасника угоди; учасники угоди - фiзичнi особи чи посадовi особи пiдприємств - учасникiв угоди є родичами 10(а). Кiлькiсть додаткових аркушiв до цiєї декларацiї
10(б). Мiсце заповнення  

Дата ___ ____________ 200_ р.

 
(прiзвище, iм'я та по батьковi декларанта)

Пiдпис та печатка декларанта

 

  Аркуш N Форма ДМВ-1
Для вiдмiток митного органу Номер
товару
Номер
товару
Номер
товару
     
Код
товару
Код
товару
Код
товару
     
А. Пiдстава для розрахунку 11(а). Цiна угоди в iноземнiй валютi (кошти, що фактично сплаченi або пiдлягають сплатi продавцевi)      
Цiна угоди, гривень      
Код валюти      
Курс перерахунку      
11(б). Непрямi платежi, гривень      
12. УСЬОГО "А", гривень      
Б. Додатковi нарахування до цiни угоди, що не включенi до роздiлу "А"* i пiдлягають включенню до митної вартостi, гривень 13. Витрати покупця на оплату:
а) комiсiйних та iнших посередницьких послуг (за винятком комiсiйних за закупiвлю товару)
     
б) контейнерiв, тари та пакування      
14. Вартiсть товарiв i послуг, наданих покупцем безоплатно або за зниженими цiнами для використання їх пiд час виробництва та продажу на експорт товарiв, що ввозяться, за статтями:
а) сировина, матерiали, деталi, напiвфабрикати та iншi комплектуючi вироби
     
б) iнструменти та iнше подiбне обладнання      
в) матерiали, витраченi пiд час виробництва товарiв, що оцiнюються      
г) дизайн, iнженерне та дослiдно-конструкторське розроблення, креслення, виконанi поза межами територiї України      
15. Лiцензiйнi та подiбнi платежi за використання об'єктiв iнтелектуальної власностi (див. графу 9)      
16. Частина доходу покупця вiд будь-якого наступного перепродажу, передачi або використання товарiв, що оцiнюються, на територiї України, яка пiдлягає поверненню продавцевi (див. графу 9)      
17. Витрати на доставку до  
(мiсце доставки)

у тому числi на:
а) транспортування

     
     
б) вантаження, розвантаження, обробку      
в) страхування      
18. УСЬОГО "Б"      
В. Списання сум, включених до роздiлу "А", гривень* 19. Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технiчної допомоги пiсля ввезення      
20. Витрати на доставку з пункту пропуску на кордонi до мiсця призначення      
21. Мито, податки та збори, що сплачуються пiд час ввезення або продажу товарiв      
22. УСЬОГО "В"      
23. Заявлена митна вартiсть:
а) у гривнях
б) в iноземнiй валютi
 
   
     
Г. * Якщо суму сплачено в iноземнiй валютi, в цьому роздiлi зазначається сума в iноземнiй валютi та курс перерахунку за кожним елементом вартостi i товаром.
   Номер позицiї з роздiлiв "Б" i "В" Код валюти Сума Курс перерахунку

Пiдпис та печатка декларанта

 

Додаток 2
до Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 2004 року N 409)

ДЕКЛАРАЦIЯ МИТНОЇ ВАРТОСТI

Форма ДМВ-2

1. Продавець Для вiдмiток митного органу
2(а). Покупець
2(б). Декларант

Увага!

Вiдповiдно до законодавства декларант несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть усiх вiдомостей, зазначених у цiй декларацiї та в документах, поданих ним на пiдтвердження правильностi визначення митної вартостi товарiв. Пiд час митного оформлення товарiв декларант зобов'язаний своєчасно надати митному органу додатковi вiдомостi, що пiдтверджують правильнiсть визначення заявленої митної вартостi

3. Умови поставки
4. Номер i дата рахунка або iншого документа, що є пiдставою для поставки товару
5. Номер i дата прийняття рiшення митним органом
6. Митна вартiсть товарiв визначена iз застосуванням методу оцiнки: Необхiдне позначити "х"
а) за цiною угоди щодо iдентичних товарiв (метод 2) ˜
б) за цiною угоди щодо подiбних (аналогiчних) товарiв (метод 3) ˜
в) на основi вiднiмання вартостi (метод 4) ˜
г) на основi додавання вартостi (метод 5) ˜
ґ) резервного (метод 6) ˜
7. Обгрунтування обрання методу оцiнки iз зазначенням причини неприйняття попереднiх методiв
8. Джерела iнформацiї, що використовувалися для обгрунтування правильностi визначення митної вартостi
9. Кiлькiсть додаткових аркушiв до цiєї декларацiї
10(б). Прiзвище, iм'я та по батьковi декларанта
________________________
________________________
(телефон)
10(а). Пiдпис та печатка декларанта Дата заповнення
___________________ ___ ____________ 200_ р.
Мiсце заповнення

 

  Аркуш N

Форма ДМВ-2

Для вiдмiток митного органу

Номер товару

Номер товару

Номер товару

     
Розрахунок митної вартостi товару

Код товару

Код товару

Код товару

     
А. Пiдстава для розрахунку:
номер i дата прийняття вiдповiдного рiшення митним органом
11(а). Цiна угоди щодо iдентичних/подiбних (аналогiчних) товарiв:
а) в iноземнiй валютi
б) у гривнях
(для методiв 2, 3 i 6)
     
     
11(б). Цiна одиницi товару, за якою товари, iдентичнi або подiбнi (аналогiчнi) з товарами, що оцiнюються, були проданi на територiї України найбiльшою партiєю покупцевi, який не є взаємозалежною з продавцем особою, гривень (для методiв 4 i 6)      
11(в). Розрахункова вартiсть товарiв, визначена шляхом додавання вартостi складових її елементiв, гривень (для методiв 5 i 6)      
Б. Коригування вартостi вiдповiдно до цiни (+ -), гривень 12. Коригування з урахуванням розмiру партiї (+ -)      
13. Коригування з урахуванням комерцiйних умов (+ -)      
14. Сума коригування, усього (+ -)      
15. Цiна угоди (вартiсть) з урахуванням коригування (графа 11(а) + графа 14)      
В. Додатковi нарахування (+) та вiдрахування (-), гривень 16. Вартiсть транспортування (+)      
17. Вартiсть вантаження, розвантаження та обробки (+)      
18. Вартiсть страхування (+)      
19. Комiсiйнi та iншi посередницькi витрати, пов'язанi з увезенням (+)      
20. Прибуток, комiсiйнi та торговельнi нацiнки у зв'язку з продажем на внутрiшньому ринку (-)      
21. Вартiсть додаткової обробки чи переробки ввезених товарiв (-)      
22. Мито, податки, збори та iншi внутрiшнi платежi (-)      
23. Iншi витрати та платежi, пов'язанi з продажем на внутрiшньому ринку (-)      
  24. УСЬОГО "В"      
25. Заявлена митна вартiсть:

а) у гривнях

б) в iноземнiй валютi

     
     

Пiдпис та печатка декларанта.

 

Додаток 3
до Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

ДЕКЛАРАЦIЯ МИТНОЇ ВАРТОСТI

Форма ДМВ-3

1. Продавець Для вiдмiток митного органу
2(а). Покупець
2(б). Декларант
Увага!

Вiдповiдно до законодавства декларант несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть усiх вiдомостей, зазначених у цiй декларацiї та в документах, поданих ним на пiдтвердження правильностi визначення митної вартостi товарiв. Пiд час митного оформлення товарiв декларант зобов'язаний своєчасно надати митному органу додатковi вiдомостi, що пiдтверджують правильнiсть визначення заявленої митної вартостi

3. Умови поставки
4. Номер i дата рахунка
5. Номер i дата укладення угоди (договору, контракту)
6. Номер i дата прийняття митним органом рiшень щодо вiдомостей, зазначених у графах 7 - 9 ДМВ-3
7(а). Чи є взаємозалежнiсть продавця та покупця?* ˜ так ˜ нi
7(б). Чи вплинула взаємозалежнiсть продавця та покупця на цiну товару, що експортується? ˜ так ˜ нi
8(а). Чи є обмеження щодо прав продавця на товари, за винятком:
обмежень, установлених законодавством
обмежень, що iстотно не впливають на цiну товарi⠘ так ˜ нi
8(б). Чи є будь-якi умови угоди, вплив яких на цiну не може бути врахований? ˜ так ˜ нi
Якщо "так", то зазначте подробицi.
Якщо умову кiлькiсно визначено, то заповнiть графу 11(б)
9(а). Чи передбачено лiцензiйнi або аналогiчнi платежi, що покупець безпосередньо чи опосередковано вносить продавцевi, як умову продажу товарi⠘ так ˜ нi
9(б). Чи є умова, за якої частина доходiв вiд будь-якого наступного перепродажу, передачi або використання товарiв, що оцiнюються, пiдлягає поверненню продавцевi? ˜ так ˜ нi
Якщо на 9(а) i 9(б) дано вiдповiдь "так", то зазначте подробицi, а в графах 15 i 16 цiєї декларацiї - вiдповiдну суму
* Особи є взаємозалежними, якщо один з учасникiв угоди - фiзична особа чи посадова особа одного з пiдприємств - учасникiв угоди є одночасно посадовою особою iншого пiдприємства - учасника угоди; учасники угоди є спiввласниками пiдприємства; учасники угоди пов'язанi трудовими вiдносинами; один з учасникiв угоди володiє вкладом (паєм) чи акцiями з правом голосу в статутному капiталi iншого учасника угоди обсягом не менше нiж 5 вiдсоткiв статутного капiталу; обидва учасники угоди перебувають пiд безпосереднiм чи опосередкованим контролем третьої особи; учасники угоди разом, безпосередньо чи опосередковано контролюють третю особу; один з учасникiв угоди безпосередньо чи опосередковано контролює iншого учасника угоди; учасники угоди - фiзичнi особи чи посадовi особи пiдприємств - учасникiв угоди є родичами 10(а). Кiлькiсть додаткових аркушiв до цiєї декларацiї
10(б). Мiсце заповнення  

Дата ___ ____________ 200_ р.

 
(прiзвище, iм'я та по батьковi декларанта)

Пiдпис та печатка декларанта

 

  Аркуш N Форма ДМВ-3
Для вiдмiток митного органу Номер
товару
Номер
товару
Номер
товару
     
Код
товару
Код
товару
Код
товару
     
А. Пiдстава для розрахунку 11(а). Цiна угоди в iноземнiй валютi (кошти, що фактично сплаченi або пiдлягають сплатi продавцевi)      
Цiна угоди, гривень      
Код валюти      
Курс перерахунку      
11(б). Непрямi платежi, гривень      
12. УСЬОГО "А", гривень      
Б. Додатковi нарахування до цiни угоди, що не включенi до роздiлу "А"* i пiдлягають включенню до митної вартостi, гривень 13. Комiсiйнi та брокерськi винагороди      
14. Лiцензiйнi та подiбнi платежi за використання об'єктiв права iнтелектуальної власностi (див. графу 9)      
15. Частина доходу покупця вiд будь-якого наступного перепродажу, передачi або використання товарiв, що оцiнюються, яка пiдлягає поверненню продавцевi (див. графу 9)      
16. Витрати на доставку до  
(мiсце доставки)

у тому числi на:
а) транспортування

     
     
б) вантаження, розвантаження, обробку      
в) страхування      
17. УСЬОГО "Б"      
В. Списання сум, включених до роздiлу "А", гривень* 18. Витрати на монтаж, складання, налагодження обладнання або подання технiчної допомоги пiсля вивезення      
19. Витрати на доставку з пункту пропуску на державному кордонi до мiсця призначення      
20. Мито, податки та збори, що сплачуються пiд час ввезення товарiв у країнi iмпорту      
21. УСЬОГО "В"      
22. Заявлена митна вартiсть:
а) у гривнях
б) в iноземнiй валютi
 
   
     
Г. * Якщо суму сплачено в iноземнiй валютi, в цьому роздiлi зазначається сума в iноземнiй валютi та курс перерахунку за кожним елементом вартостi i товаром.
   Номер позицiї з роздiлiв "Б" i "В" Код валюти Сума Курс перерахунку

Пiдпис та печатка декларанта

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.