Документ скасований: Постанова КМУ № 450 від 21.05.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 1 лютого 2006 р. N 80


Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 травня 2007 року N 687,
вiд 21 травня 2009 року N 521,
вiд 24 липня 2009 року N 767,
вiд 30 вересня 2009 року N 1071,
вiд 16 грудня 2009 року N 1391,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1016

     Вiдповiдно до статей 45, 81 i 86 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України (додається).

     2. Державнiй митнiй службi на пiдставi законодавчих актiв з урахуванням митного режиму скласти перелiк документiв, якi видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     3. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади в тримiсячний строк:

     визначити за погодженням з Державною митною службою коди згiдно з УКТЗЕД товарiв, на якi видаються документи, зазначенi у пунктi 2 цiєї постанови;

     привести власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     4. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв пiсля офiцiйного опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1 лютого 2006 р. N 80

ПЕРЕЛIК
документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

Документи, обов'язковi для подання

     1. Митна декларацiя

     2. Товарно-транспортний документ на перевезення (залiзнична накладна (УМВС (СМГС), ЦIМ (СIМ)), авiацiйна накладна (Air Waybill), коносамент (Bill of Lading) тощо

     3. Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту)

(пункт 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2009р. N 521)

     4. Рахунок (Invoice) або iнший документ, який визначає вартiсть товару

     41. Пункт 41 виключено

(Перелiк доповнено пунктом 41 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.07.2009р. N 767, пункт 41 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.09.2009р. N 1071)

Документи, необхiднiсть подання яких визначається нормативно-правовими актами Мiнфiну з урахуванням мети перемiщення, виду транспорту, характеру товару, способiв розрахунку та iнших факторiв, що впливають на митнi процедури

(абзац iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     5. Декларацiя митної вартостi (подається у випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України)

     6. Декларацiя про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари

     7. Облiкова картка суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, форма якої затверджується Мiнфiном, або її копiя, завiрена таким суб'єктом.

(пункт 7 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.05.2007р. N 687, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     8. Лист про погодження (подається пiдприємством, розмiщеним поза зоною дiяльностi митного органу)

     9. Документ контролю за доставкою товарiв

     10. Документи про надання фiнансових гарантiй

     11. Лiцензiя митного перевiзника

     12. Книжка МДП, книжка АТА, книжка CPD

     13. Свiдоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками i пломбами

     14. Акти приймання-передачi (електроенергiї, газу, нафти, амiаку тощо)

     15. Посередницький договiр

     16. Документ на право провадження митної брокерської дiяльностi

     17. Документи, що використовуються для визначення митної вартостi товарiв

     18. Документи, що визначають країну походження товарiв

     19. Документи, що мiстять вiдомостi, необхiднi для визначення коду товару згiдно з УКТЗЕД

     20. Платiжнi доручення, касовi ордери, що пiдтверджують сплату податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв)

     21. Векселi (вiдповiдно до законодавства)

     22. Документи, що пiдтверджують право на застосування до товарiв пiльгового режиму оподаткування

     23. Документи, що пiдтверджують право розпорядження, володiння чи користування товаром та/або транспортним засобом

     24. Заява пiдприємства для здiйснення митного оформлення товарiв (у спрощеному порядку, для розмiщення їх у митнi режими, для подання тимчасової, неповної, перiодичної митної декларацiї)

     25. Документи, якi вiдповiдно до законодавчих актiв видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

     Примiтка. У разi транзиту залiзничним транспортом вантажiв з непiдакцизними товарами для здiйснення митного контролю та митного оформлення подається накладна ЦIМ (СIМ) або УМВС (СМГС), або ЦIМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС).

(перелiк доповнено примiткою згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2009р. N 1391)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.