Документ скасований: Постанова КМУ № 450 від 21.05.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 грудня 2003 р. N 1909


Про митний контроль i митне оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 червня 2011 року N 692,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1016

     Вiдповiдно до статтi 148 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок митного контролю i митного оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України;

     перелiк пунктiв, у яких здiйснюється митний контроль за перемiщенням електроенергiї через митний кордон України.

     2. Державнiй митнiй службi, Мiнiстерству палива та енергетики привести в мiсячний строк пiсля набрання чинностi цiєю постановою власнi нормативнi акти у вiдповiднiсть iз цiєю постановою.

     3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 1999 р. N 1459 "Про затвердження перелiку пунктiв контролю, в яких здiйснюється митне оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 32, ст. 1675).

     4. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 грудня 2003 р. N 1909

ПОРЯДОК
митного контролю i митного оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України

(Слова "Центральна енергетична митниця" в усiх вiдмiнках замiнено словами "митний орган, визначений Держмитслужбою," у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 2011 року N 692)

     1. Електроенергiя, що перемiщується через митний кордон України (крiм технологiчного перемiщення), пiдлягає митному контролю та митному оформленню вiдповiдно до цього Порядку.

     2. Для цiлей цього Порядку термiни, що вживаються в ньому, мають таке значення:

     вантажна митна декларацiя (далi - ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу особою, уповноваженою на декларування електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України, i мiстить вiдомостi про обсяги такої електроенергiї, про митний режим, у який вона заявляється, а також iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     звiтний перiод - вiдрiзок часу з 00 години першого числа до 24 години останнього числа календарного мiсяця;

     позитивне сальдо перетокiв - сальдо перетокiв, що склалося в результатi переважання обсягiв електроенергiї, перемiщеної до енергосистеми України (далi - ЕС України), над обсягами електроенергiї, перемiщеної з ЕС України через митний кордон України;

     негативне сальдо перетокiв - сальдо перетокiв, що склалося в результатi переважання обсягiв електроенергiї, перемiщеної з ЕС України, над обсягами електроенергiї, перемiщеної до ЕС України через митний кордон України;

     партiя товару - обсяги електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) i за однiєю довiдкою-пiдтвердженням (актом приймання-передачi) про цi обсяги за звiтний перiод;

     перевiзник (технiчний виконавець) - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який здiйснює передачу електроенергiї мiждержавними та магiстральними мережами електропередачi на пiдставi лiцензiї НКРЕ;

     перiодична митна декларацiя (далi - ПМД) - письмова заява, що мiстить вiдомостi про електроенергiю i мету її перемiщення через митний кордон України, необхiднi для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, i застосовується у випадках, передбачених цим Порядком;

     сальдо перетокiв - алгебраїчна сума обсягiв електроенергiї, перемiщеної через митний кордон України за звiтний перiод всiма зазначеними у договорах (контрактах) мiждержавними лiнiями електропередачi усiх класiв напруги, що з'єднують енергосистеми сумiжних держав (або їх частини);

     сальдо перетокiв у тарифнiй (часовiй) зонi - алгебраїчна сума обсягiв електроенергiї, перемiщеної через митний кордон України за звiтний перiод всiма зазначеними у договорах (контрактах) мiждержавними лiнiями електропередачi у вiдповiднiй тарифнiй (часовiй) зонi;

     суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який провадить зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;

     тарифна (часова) зона - перiод доби, протягом якого дiє тариф на електроенергiю, визначений умовами договору (контракту), яким передбачено облiк електроенергiї у вiдповiднiй тарифнiй (часовiй) зонi;

     технологiчне перемiщення електроенергiї - перемiщення електроенергiї мiж енергосистемами країн (або їх частинами) пiд час їх паралельної роботи з метою пiдтримування параметрiв роботи цих енергосистем (або їх частин), яка пiдлягає компенсацiї (поверненню) у подальшому з визначеною перiодичнiстю;

     тимчасова декларацiя (далi - ТД) - письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування електроенергiї, i мiстить вiдомостi про її обсяги, мету перемiщення через митний кордон України та iншi вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, i за якою обсяги електроенергiї пропускаються через митний кордон України у спрощеному порядку для вiльного обiгу;

     фактичний контроль - сукупнiсть, спрямованих на визначення фактичних обсягiв електроенергiї заходiв, якi здiйснюються у перiод її поставки, перевiрки показань приладiв облiку, даних облiку цiєї електроенергiї, а також накладення митного забезпечення.

     Термiни "магiстральна електрична мережа", "мiждержавна електрична мережа", "об'єкт електроенергетики", "оптовий ринок електричної енергiї України", "передача енергiї", "учасники оптового ринку електричної енергiї України" вживаються в цьому Порядку згiдно iз Законом України "Про електроенергетику").

     3. Умовою для перемiщення електроенергiї (крiм технологiчного) через митний кордон України є оформлена митним органом ТД або ПМД.

     4. Облiк обсягiв технологiчного перемiщення електроенергiї та контроль за її компенсацiєю в розрахунковий перiод здiйснює НЕК "Укренерго".

     5. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що здiйснюють експортно-iмпортнi операцiї з електроенергiєю чи перемiщують її транзитом через територiю України, провадять декларування в митному органi, визначеному Держмитслужбою.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.2011р. N 692)

     6. Митний контроль i митне оформлення електроенергiї, що передається за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) як готова продукцiя з давальницької сировини або в рахунок бартерних операцiй, здiйснюються в митному органi, визначеному Держмитслужбою.

(пункт 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.2011р. N 692)

     7. Граничнi строки прохiдного митного транзиту електроенергiї обмежуються звiтним перiодом.

     8. Електроенергiя перебуває пiд митним контролем:

     у разi надходження в Україну - з моменту її фактичного перемiщення на митну територiю України до моменту здiйснення в повному обсязi митного оформлення;

     у разi перемiщення за межi України - з моменту пред'явлення для оформлення документiв до здiйснення в повному обсязi митного оформлення вiдповiдно до обраного митного режиму та перемiщення через митний кордон України.

     9. Зони митного контролю на територiях об'єктiв електроенергетики, у межах яких митнi органи здiйснюють митнi процедури, визначаються Держмитслужбою за погодженням з Мiнпаливенерго.

     10. Фактичний контроль за обсягами електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України, здiйснюється посадовими особами митних органiв шляхом перевiрки документiв, фiксування показань приладiв розрахункового (комерцiйного) облiку (далi - прилади облiку) та ведення облiку цих показань.

     11. Контроль за заявленими митному органу вiдомостями про обсяги електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України, здiйснюється шляхом звiрення цих вiдомостей з даними документiв, за якими здiйснено фактичний контроль, а також в iншiй формi, передбаченiй Митним кодексом України та законами з питань митної справи.

     12. Митнi органи, якi фiксують показання приладiв облiку електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України, надсилають iнформацiю засобами електронного зв'язку до митного органу, визначеному Держмитслужбою, у строк, що не перевищує двох дiб пiсля дати складення актiв про реєстрацiю показань приладiв облiку.

     Першi примiрники цих актiв надсилаються поштою.

     13. Для здiйснення митного контролю та митного оформлення обсягiв електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України, НЕК "Укренерго" засобами факсимiльного зв'язку надсилає до митного органу, визначеному Держмитслужбою, не пiзнiше 10 числа мiсяця, що настає за звiтним, довiдку-пiдтвердження, яка мiстить вiдомостi про обсяги електроенергiї, фактично перемiщеної через митний кордон України у звiтному перiодi (у тому числi обсяги технологiчного перемiщення електроенергiї та обсяги електроенергiї за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), напрямок її перемiщення (експорт, iмпорт, транзит), назви мiждержавних електричних мереж у разi їх вiдсутностi в цих договорах (контрактах) i номери зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв).

     Перший примiрник цiєї довiдки-пiдтвердження надсилається поштою.

     14. Декларант подає митним органам ТД або ПМД не пiзнiше першого робочого дня звiтного перiоду поставки електроенергiї.

     15. У разi укладення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi договору (контракту) протягом звiтного перiоду чи внесення змiн i доповнень до укладеного договору (контракту) ТД або ПМД може подаватися до оформлення в iнший строк протягом перiоду поставки, нiж це визначено в пунктi 14, за умови документального пiдтвердження перевiзником дати початку перемiщення електроенергiї.

     16. Перемiщення електроенергiї через митний кордон України може проводитися перевiзником тiльки протягом визначеного в ТД або ПМД звiтного перiоду.

     17. Митне оформлення електроенергiї, перемiщеної через митний кордон України, здiйснюється на пiдставi документiв, перелiк яких визначено в пунктах 19-21, з урахуванням умов зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi можуть передбачати облiк електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України, за узгодженими графiками, за сальдо перетокiв з урахуванням або без урахування тарифних (часових) зон.

     18. Декларування електроенергiї здiйснюється шляхом подання декларантом:

     1) ТД з наступним поданням ВМД, або ПМД з наступним поданням ВМД - у режимi iмпорту.

     ПМД оформляється у разi iмпорту електроенергiї з країн, з якими укладено мiжнароднi договори (угоди), умовами яких встановлено звiльнення вiд обкладення податками i зборами (обов'язковими платежами) при надходженнi електроенергiї в Україну, або за умов паралельної роботи сумiжних енергосистем (їх частин), або у разi експорту чи транзиту електроенергiї;

     2) ПМД з наступним поданням ВМД - у режимi експорту;

     3) ПМД з наступним поданням ВМД - у режимi транзиту.

     19. Для митного оформлення електроенергiї за ТД необхiднi такi документи:

     зовнiшньоекономiчний договiр (контракт);

     лист-зобов'язання суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi про подання ВМД i документiв, необхiдних для митного контролю та митного оформлення електроенергiї, у строк, визначений цим Порядком;

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     довiдка про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

     20. Для митного оформлення електроенергiї за ПМД необхiднi такi документи:

     зовнiшньоекономiчний договiр (контракт);

     лист-зобов'язання суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi про подання ВМД i документiв, необхiдних для митного контролю та митного оформлення електроенергiї, у строк, визначений цим Порядком;

     довiдка про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

     У разi iмпорту електроенергiї за мiжнародними договорами, якими встановлено звiльнення вiд обкладення податками i зборами (обов'язковими платежами) при надходженнi в Україну, або угодами про перемiщення електроенергiї мiж енергосистемами країн (їх частинами), що працюють паралельно, НЕК "Укренерго" одноразово подаються до митного органу, визначеного Держмитслужбою, вiдповiднi пiдтвердження.

     21. Для митного оформлення партiї товарiв за ВМД необхiднi такi документи:

     1) у режимi iмпорту:

     зовнiшньоекономiчний договiр (контракт);

     довiдка-пiдтвердження НЕК "Укренерго" про обсяги електроенергiї, перемiщеної через митний кордон України у звiтному перiодi (крiм випадкiв перемiщення електроенергiї мiждержавними електричними мережами залiзниць), що подається згiдно з пунктом 13;

     акт приймання-передачi електроенергiї, пiдписаний сторонами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i завiрений перевiзником;

     рахунок-фактура (iнвойс) на обсяг електроенергiї, що декларується;

     сертифiкат походження товару (у разi потреби);

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     довiдка про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта;

     2) у режимi експорту:

     зовнiшньоекономiчний договiр (контракт);

     акт приймання-передачi електроенергiї, пiдписаний сторонами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i завiрений перевiзником;

     довiдка-пiдтвердження НЕК "Укренерго" про обсяги електроенергiї, перемiщеної через митний кордон України у звiтному перiодi (крiм випадкiв перемiщення електроенергiї мiждержавними електричними мережами залiзниць), що надається згiдно з пунктом 13;

     акт приймання-передачi обсягiв електроенергiї, придбаної на оптовому ринку електричної енергiї України у звiтному перiодi;

     рахунок-фактура (iнвойс) на обсяг електроенергiї, що декларується;

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     довiдка про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта;

     3) у режимi транзиту:

     зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) щодо транзиту електроенергiї;

     довiдка-пiдтвердження НЕК "Укренерго" про обсяги електроенергiї, перемiщеної через митний кордон України у звiтному перiодi (крiм випадкiв перемiщення електроенергiї мiждержавними електричними мережами залiзниць), що надається згiдно з пунктом 13;

     акт приймання - передачi електроенергiї, пiдписаний сторонами зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     довiдка про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

     22. Протягом 20 днiв з останнього дня звiтного перiоду, заявленого в ТД або ПМД, декларант подає митному органу ВМД, оформлену вiдповiдно до заявленого в ТД або ПМД митного режиму.

     23. Фактичнi обсяги електроенергiї, що перемiщується на митну територiю України (або за її межi), не повиннi перевищувати обсяги, заявленi в ТД або ПМД.

     24. У разi коли фактичне перемiщення електроенергiї за оформленою ТД або ПМД не здiйснене, декларацiя анулюється в порядку, що визначається Мiнфiном.

(пункт 24 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     25. У разi перемiщення електроенергiї в меншому, нiж заявлений у ТД чи ПМД, обсязi оформлення ВМД здiйснюється на фактично перемiщений обсяг.

     26. Сплата податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) пiд час митного оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України, здiйснюється на загальних пiдставах згiдно iз законодавством.

     27. Для здiйснення митного контролю електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України, суб'єкти пiдприємницької дiяльностi зобов'язанi подавати митному органу, визначеному Держмитслужбою, документи, передбаченi Митним кодексом України та цим Порядком, а НЕК "Укренерго" та суб'єкти господарювання, визначенi у затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiку пунктiв, у яких здiйснюється митний контроль за перемiщенням електроенергiї через митний кордон України, також зобов'язанi забезпечувати доступ посадових осiб митних органiв до приладiв облiку електроенергiї.

     28. У разi довгострокової (понад один звiтний перiод) дiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту) митному органу подається для контролю його нотарiально завiрена копiя. При декларуваннi чергової партiї товару за тим же зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) його копiя митному органу не подається.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 грудня 2003 р. N 1909

ПЕРЕЛIК
пунктiв, у яких здiйснюється митний контроль за перемiщенням електроенергiї через митний кордон України

Назва пункту контролю
(електростанцiя, пiдстанцiя)
Мiсцезнаходження
Пiдстанцiя Пiвнiчноукраїнська,
Пiвнiчна енергетична система Нацiональної енергетичної компанiї "Укренерго" (далi - ЕС НЕК "Укренерго")
Сумська область, Ромненський район, с. Заруддя
Пiдстанцiя "Перемога",
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"
Луганська область, Свердловський район, смт Комсомольський
Пiдстанцiя Донбаська,
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"
Донецька область, м. Артемiвськ
Пiдстанцiя Михайлiвка,
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"
Луганська область, м. Первомайськ
Пiдстанцiя Пiвденна,
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"
Донецька область, м. Харцизьк
Змiївська теплова електрична станцiя, акцiонерна компанiя (далi - АК) "Центренерго" Харкiвська область, Змiївський район, с. Комсомольське
Пiдстанцiя Лосеве,
Пiвнiчна ЕС НЕК "Укренерго"
м. Харкiв
Пiдстанцiя Суми Пiвнiчна,
Пiвнiчна ЕС НЕК "Укренерго"
Сумська область, Сумський район, с. Нижнє Пiщане
Пiдстанцiя Шостка,
Пiвнiчна ЕС НЕК "Укренерго"
Сумська область, м. Шостка
Пiдстанцiя Великоцька,
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"
Луганська область, Мiловський район, смт Мiлове
Пiдстанцiя Амвросiївка,
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"
Донецька область, м. Харцизьк
Луганська теплова електрична станцiя, ТОВ "Схiденерго" Луганська область, м. Щастя
Пiдстанцiя Тягова,
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (далi - ТОВ "ЛЕО")
Луганська область, м. Краснодон
Пiдстанцiя Центральна,
ТОВ "ЛЕО"
Луганська область, м. Краснодон
Пiдстанцiя Квашине-Тягова Донецької залiзницi Донецька область, смт Квашине
Пiдстанцiя Суми,
Пiвнiчна ЕС НЕК "Укренерго"
м. Суми
Пiдстанцiя Бiлопiлля,
ВАТ "Сумиобленерго"
Сумська область, смт Бiлопiлля
Пiдстанцiя Хутiр Михайлiвський Пiвденно-Захiдної залiзницi Сумська область, Ямпiльський район, м. Дружба
Пiдстанцiя Середина-Буда,
ДАЕК "Сумиобленерго"
Сумська область, м. Середина-Буда
Пiдстанцiя Козача Лопань Пiвденної залiзницi Харкiвська область, Дергачiвський район, смт Козача Лопань
Пiдстанцiя Курилiвка
Пiвденної залiзницi
Харкiвська область, Куп'янський район, ст. Курилiвка
Пiдстанцiя Тавiльжанка
Пiвденної залiзницi
Харкiвська область, Дворiчанський район, с. Тавiльжанка
Пiдстанцiя Тополi
Пiвденної залiзницi
Харкiвська область, Куп'янський район, ст. Тополi
Пiдстанцiя Соняшна,
АК "Харкiвобленерго"
Харкiвська область, м. Вовчанськ
Пiдстанцiя Зоринiвка
Пiвденно-Схiдної залiзницi
Луганська область, Мiловський район, с. Зоринiвка
Пiдстанцiя Бабичеве,
ТОВ "ЛЕО"
Луганська область, Троїцький район, с. Бабичеве
Пiдстанцiя Давидо-Микiльська,
ТОВ "ЛЕО"
Луганська область, м. Краснодон
Пiдстанцiя радгосп Семеновод,
ТОВ "ЛЕО"
Луганська область, м. Щастя
Пiдстанцiя Iвашки,
АК "Харкiвобленерго"
Харкiвська область, Золочiвський район, с. Iвашки
Пiдстанцiя Комiсарiвка,
АК "Харкiвобленерго"
Харкiвська область, Велико-Бурлуцький район, с. Комiсарiвка
Пiдстанцiя Водопровiд-1,
ТОВ "ЛЕО"
Луганська область, м. Краснодон
Пiдстанцiя шахти Суходольська,
ТОВ "ЛЕО"
Луганська область, м. Суходольськ
Тягова пiдстанцiя Тополi
Пiвденної залiзницi
Харкiвська область, Дворiчанський район, с. Тополi
Пiдстанцiя шахти Пiвнiчна,
ВО "Краснодонвугiлля"
Луганська область, смт Пiвнiчне
Пiдстанцiя Краснодарська - Пiвденна 1,
ВО "Краснодонвугiлля"
Луганська область, м. Краснодон
Пiдстанцiя Краснодарська 1
ВО "Краснодонвугiлля"
Луганська область, Краснодонський район, смт Краснодарськ
Комiрка облiку лiнiї живлення пристроїв автоблокування Донецької залiзницi Донецька область, Амвросiївський район, ст. Успенська
Чорнобильська АЕС НЕК "Енергоатом" Київська область, м. Славутич, Чорнобильська АЕС
Пiдстанцiя Чернiгiв, Центральна ЕС
НЕК "Укренерго"
Чернiгiвська область, Чернiгiвський район, с. Хмiльниця
Пiдстанцiя Славутич, Центральна ЕС
НЕК "Укренерго"
Київська область, м. Славутич
Пiдстанцiя Добрянка,
ВАТ ЕК "Чернiгiвобленерго"
Чернiгiвська область, Рiпкинський район, смт Добрянка
Пiдстанцiя Кортелiси,
ВАТ ЕК "Волиньобленерго"
Волинська область, Ратнiвський район, с. Кортелiси
Пiдстанцiя Висоцьк,
ВАТ "Ей-I-Ес Рiвнеобленерго"
Рiвненська область, Дубровицький район, смт Висоцьк
Пiдстанцiя Звiроферма,
ВАТ ЕК "Чернiгiвобленерго"
Чернiгiвська область, Рiпкинський район, с. Новi Яриловичi
ТП 267 с. Кошари,
ВАТ "Волиньобленерго"
Волинська область, Любомльський район, с. Кошари
Днiстровська ГЕС,
ДАЕК "Днiстрогiдроенерго"
Чернiвецька область, смт Новоднiстровськ
Пiдстанцiя Котовська,
Пiвденна ЕС НЕК "Укренерго"
Одеська область, м. Котовськ
Пiдстанцiя Усатове,
Пiвденна ЕС НЕК "Укренерго"
Одеська область, Бiляївський район, с. Усатове
Пiдстанцiя Новоодеська,
Пiвденна ЕС НЕК "Укренерго"
Одеська область, Бiляївський район, смт Новоодеська
Пiдстанцiя Арциз,
Пiвденна ЕС НЕК "Укренерго"
Одеська область, м. Арциз
Пiдстанцiя Старокозаче,
ВАТ ЕК "Одесаобленерго"
Одеська область, Бiлгород-Днiстровський район, с. Старокозаче
Пiдстанцiя Болград,
ВАТ ЕК "Одесаобленерго"
Одеська область, м. Болград
Пiдстанцiя Ренi,
ВАТ ЕК "Одесаобленерго"
Одеська область, м. Ренi
Пiдстанцiя Буджак,
ВАТ ЕК "Одесаобленерго"
Одеська область, Ренiйський район, смт Буджак
Пiдстанцiя Краснi Окни,
ВАТ ЕК "Одесаобленерго"
Одеська область, смт Краснi Окни
Пiдстанцiя Немiя,
ВАТ АК "Вiнницяобленерго"
Вiнницька область, Могилiв-Подiльський район, с. Немiя
Пiдстанцiя Нелипiвцi,
ВАТ ЕК "Чернiвцiобленерго"
Чернiвецька область, Кельменецький район, с. Нелипiвцi
Пiдстанцiя Пороги,
ВАТ АК "Вiнницяобленерго"
Вiнницька область, Ямпiльський район, с. Пороги
Пiдстанцiя "Шахти",
ВАТ ЕК "Чернiвцiобленерго"
Чернiвецька область, м. Сокиряни
Пiдстанцiя Роздiльна,
ВАТ ЕК "Одесаобленерго"
Одеська область, смт Роздiльна
Пiдстанцiя Бiляївка,
ВАТ ЕК "Одесаобленерго"
Одеська область, смт Бiляївка
Пiдстанцiя "Еталон",
ВАТ ЕК "Одесаобленерго"
Одеська область, м. Iзмаїл
Пiдстанцiя Нагiрне,
ВАТ ЕК "Одесаобленерго"
Одеська область, Ренiйський район, с. Нагiрне
Трансформаторна пiдстанцiя Табаки,
ВАТ ЕК "Одесаобленерго"
Одеська область, м. Болград
Пiдстанцiя Мамалига,
ВАТ ЕК "Чернiвцiобленерго"
Чернiвецька область, Новоселицький район, с. Мамалига
Трансформаторна пiдстанцiя живлення автоблокування N 102,
ст. Ренi Одеської залiзницi
Одеська область, Ренiйський район, м. Ренi
Трансформаторна пiдстанцiя живлення автоблокування N 160,
ст. Болград Одеської залiзницi
Одеська область, Болградський район, м. Болград
Трансформаторна пiдстанцiя ТП-10 кВ, ст. Ларга Львiвської залiзницi Чернiвецька область, Кельменецький район, ст. Ларга
Пiдстанцiя Захiдноукраїнська,
Захiдна ЕС НЕК "Укренерго"
Львiвська область, Жидачiвський район, м. Ходорiв
Пiдстанцiя Мукачеве,
Захiдна ЕС НЕК "Укренерго"
Закарпатська область, Мукачiвський район, с. Ключарки
Пiвденно-Українська АЕС,
НЕК "Енергоатом"
Миколаївська область, Арбузинський район, смт Южноукраїнськ
Пiдстанцiя Ужгород-2,
ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго"
Закарпатська область, м. Ужгород
Пост секцiювання контактної мережi Павлове перегону Матевцi - Павлове - Ужгород-2 Львiвської залiзницi Закарпатська область, Ужгородський район, с. Павлове, Прикордонний залiзничний перехiд Матевцi - Павлове - Ужгород-2
Пост секцiювання контактної мережi роз'їзд 271 кiлометр перегону Чорна над Тисою - Чоп Львiвської залiзницi Закарпатська область, Ужгородський район, с. Павлове, Прикордонний залiзничний перехiд Чорна над Тисою - Чоп
Хмельницька АЕС,
НЕК "Енергоатом"
Хмельницька область, Славутський район, м. Нетiшин
Добротвiрська ТЕС,
ДАЕК "Захiденерго"
Львiвська область, Кам'янка-Бузький район, смт Добротвiр
Пост секцiювання контактної мережi 85 кiлометр перегону Медика - Мостиська II Львiвської залiзницi Львiвська область, Мостиський район, с. Шегинi, Прикордонний залiзничний перехiд Медика - Мостиська II
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.