ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про електроенергетику

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 8 червня 2000 року N 1812-III,
вiд 22 червня 2000 року N 1821-III,
вiд 10 сiчня 2002 року N 2921-III,
вiд 15 травня 2003 року N 741-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 747-IV,
вiд 11 вересня 2003 року N 1158-IV,
вiд 20 листопада 2003 року N 1294-IV,
вiд 19 червня 2003 року N 982-IV,
вiд 25 листопада 2003 року N 1330-IV,
вiд 14 грудня 2004 року N 2229-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
вiд 18 сiчня 2005 року N 2352-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 5 квiтня 2005 року N 2509-IV,
вiд 31 травня 2005 року N 2598-IV,
вiд 2 червня 2005 року N 2633-IV,
вiд 23 червня 2005 року N 2706-IV,
вiд 23 червня 2005 року N 2711-IV,
вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3370-IV,
вiд 5 жовтня 2006 року N 232-V,
вiд 19 грудня 2006 року N 489-V,
вiд 27 квiтня 2007 року N 997-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008,
Законами України
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 25 вересня 2008 року N 601-VI,
вiд 25 грудня 2008 року N 800-VI,
вiд 19 березня 2009 року N 1164-VI,
вiд 1 квiтня 2009 року N 1220-VI,
вiд 17 листопада 2009 року N 1565-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2388-VI,
вiд 17 грудня 2010 року N 2799-VI,
вiд 15 березня 2011 року N 3134-VI
(враховуючи змiн, внесенi Законом України
вiд 6 жовтня 2011 року N 3830-VI),
вiд 3 червня 2011 року N 3486-VI,
вiд 17 червня 2011 року N 3549-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 6 жовтня 2011 року N 3830-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 6 жовтня 2011 року N 3830-VI,
вводиться в дiю з дня набрання чинностi Указом Президента України
про утворення вiдповiдного центрального органу виконавчої влади з державного
енергетичного нагляду в системi центральних органiв виконавчої влади),
вiд 18 листопада 2011 року N 4065-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4220-VI,
вiд 22 червня 2012 року N 5021-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5066-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5485-VI
(змiни, внесенi пунктами 1 - 3, абзацами першим - дев'ятим,
одинадцятим - двадцятим пункту 4 роздiлу I Закону України
вiд 20 листопада 2012 року N 5485-VI, набирають чинностi з 1 квiтня 2013 року;
змiни, внесенi абзацом десятим пункту 4 роздiлу I Закону України
вiд 20 листопада 2012 року N 5485-VI, набирають чинностi з 1 сiчня 2014 року),
вiд 24 жовтня 2013 року N 663-VII,
вiд 15 квiтня 2014 року N 1207-VII,
вiд 1 липня 2014 року N 1556-VII,
вiд 7 квiтня 2015 року N 284-VIII,
вiд 2 червня 2015 року N 499-VIII,
вiд 4 червня 2015 року N 514-VIII,
вiд 22 вересня 2016 року N 1540-VIII,
вiд 22 грудня 2016 року N 1804-VIII,
вiд 7 лютого 2017 року N 1834-VIII,
вiд 13 квiтня 2017 року N 2019-VIII,
вiд 23 листопада 2018 року N 2628-VIII

Закон втратив чиннiсть, крiм визначення термiнiв "енергогенеруючi компанiї", "енергопостачальники", "оптовий ринок електричної енергiї України", "учасники оптового ринку електричної енергiї України", "граничнi показники", "поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання оптового ринку електричної енергiї", "алгоритм оптового ринку електричної енергiї", "оптове постачання електричної енергiї", "уповноважений банк", передбачених статтею 1, абзацiв першого i другого частини другої статтi 12, статей 15, 151, 17, якi втрачають чиннiсть з дати початку дiї нового ринку електричної енергiї - з 1 липня 2019 року (згiдно iз Законом України вiд 13 квiтня 2017 року N 2019-VIII)

(Змiни, передбаченi з 1 липня 2017 року окремими абзацами пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24 жовтня 2013 року N 663-VII. Закон України вiд 24 жовтня 2013 року N 663-VII втратив чиннiсть з 11 червня 2017 року згiдно iз Законом України вiд 13 квiтня 2017 року N 2019-VIII)

(Змiни, передбаченi з 1 липня 2017 року окремими абзацами пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24 жовтня 2013 року N 663-VII. Закон України вiд 24 жовтня 2013 року N 663-VII втратив чиннiсть з 11 червня 2017 року згiдно iз Законом України вiд 13 квiтня 2017 року N 2019-VIII)

(Положення статтi 151 визнано таким, що вiдповiдає Конституцiї України (є конституцiйним) в частинi встановленого порядку розрахункiв на оптовому ринку електроенергiї через розподiльчi рахунки в уповноваженому банку, згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 12 лютого 2002 року N 3-рп/2002)

(У текстi слова "розподiльчi рахунки" та "розподiльчий рахунок" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання" та "поточний рахунок iз спецiальним режимом використання" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом України вiд 10 сiчня 2002 року N 2921-III)

(У текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI)

(У текстi Закону слово "пiдприємницька" в усiх вiдмiнках замiнено словом "господарська" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 6 жовтня 2011 року N 3830-VI)

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики" у вiдповiдному вiдмiнку, слова "центральний орган виконавчої влади, що здiйснює управлiння в електроенергетицi" та "центральнi органи виконавчої влади, що здiйснюють управлiння в електроенергетицi" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI)

(У текстi Закону слова "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 4 червня 2015 року N 514-VIII)

     Цей Закон визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади дiяльностi в електроенергетицi i регулює вiдносини, пов'язанi з виробництвом, передачею, розподiлом, постачанням i використанням енергiї, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцiєю та захистом прав споживачiв i працiвникiв галузi.

(преамбула iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     виробництво електричної енергiї - господарська дiяльнiсть, пов'язана з перетворенням енергетичних ресурсiв будь-якого походження, у тому числi альтернативних джерел енергiї, на електричну енергiю за допомогою технiчних засобiв з метою її продажу на пiдставi договору;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI)

     виробництво елементiв обладнання об'єкта електроенергетики - дiяльнiсть, пов'язана з випуском продукцiї, яка включає виконання достатнього рiвня виробничих та технологiчних операцiй, за результатами яких змiнюється класифiкацiйний код товару згiдно з УКТ ЗЕД на рiвнi будь-якого з перших чотирьох знакiв, при цьому операцiї, що здiйснюються в процесi виробництва, не повиннi бути простими складальними операцiями згiдно з положеннями митного законодавства. Несучi конструкцiї готової продукцiї мають бути виробленими в Українi з набуттям статусу походження з України;

(статтю 1 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятдесят четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - п'ятдесят п'ятим)

     енергiя - електрична чи теплова енергiя, що виробляється на об'єктах електроенергетики i є товарною продукцiєю, призначеною для купiвлi-продажу;

     електроенергетика - галузь економiки України, що забезпечує споживачiв енергiєю;

     електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування i споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачi, розподiлу чи споживання електричної енергiї;

(статтю 1 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 15.03.2011р. N 3134-VI, у зв'язку з цим абзаци шостий - тридцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - тридцять шостим, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI)

     енергетична безпека - стан електроенергетики, який гарантує технiчно та економiчно безпечне задоволення поточних i перспективних потреб споживачiв в енергiї та охорону навколишнього природного середовища;

     енергогенеруючi компанiї - учасники оптового ринку електричної енергiї України, якi володiють чи користуються генеруючими потужностями, виробляють та продають електричну енергiю;

(з 01.07.2017р. абзац восьмий статтi 1 буде виключено згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної енергiї України, якi купують електричну енергiю на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам або з метою її експорту та/або iмпорту;

(абзац дев'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.03.2009р. N 1164-VI, вiд 06.10.2011р. N 3830-VI, у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)
(з 01.07.2017р. абзац дев'ятий статтi 1 буде виключено згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     магiстральна електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачi електричної енергiї вiд виробника до пунктiв пiдключення мiсцевих (локальних) мереж;

     магiстральна теплова мережа - комплекс трубопроводiв i насосних станцiй, що забезпечує передачу гарячої води та пари вiд електричних станцiй та котелень до мiсцевої (локальної) теплової мережi;

     мережа (електрична чи теплова) - сукупнiсть енергетичних i трубопровiдних установок для передачi та розподiлу електричної енергiї, гарячої води та пари;

     мiждержавна електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачi електричної енергiї мiж державами;

     мiсцева (локальна) електрична мережа - приєднана електрична мережа, призначена для розподiлу електричної енергiї вiд магiстральної мережi та/або електричної станцiї до споживача;

(абзац чотирнадцятий статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 27.04.2007р. N 997-V, вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     нормативно-технiчний документ - норми, правила, iнструкцiї та стандарти, прийнятi та зареєстрованi в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технiчного стану електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI, абзац п'ятнадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     об'єднана енергетична система України - сукупнiсть електростанцiй, електричних i теплових мереж, iнших об'єктiв електроенергетики, якi об'єднанi спiльним режимом виробництва, передачi та розподiлу електричної i теплової енергiї при централiзованому управлiннi цим режимом;

     об'єкт електроенергетики - електрична станцiя (крiм ядерної частини атомної електричної станцiї), електрична пiдстанцiя, електрична мережа, пiдключенi до об'єднаної енергетичної системи України, а також котельня, пiдключена до магiстральної теплової мережi, магiстральна теплова мережа;

     оптовий ринок електричної енергiї України - ринок, що створюється суб'єктами господарської дiяльностi для купiвлi-продажу електричної енергiї на пiдставi договору;

(з 01.07.2017р. абзац вiсiмнадцятий статтi 1 буде виключено згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     передача електричної енергiї - транспортування електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами на пiдставi договору;

(абзац дев'ятнадцятий статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI, вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     постачання електричної енергiї - господарська дiяльнiсть, пов'язана з наданням електричної енергiї споживачевi за допомогою технiчних засобiв передачi та розподiлу електричної енергiї на пiдставi договору;

(абзац двадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI)
(з 01.07.2017р. абзац двадцятий статтi 1 буде виключено згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     споживачi енергiї - суб'єкти господарської дiяльностi та фiзичнi особи, що використовують енергiю для власних потреб на пiдставi договору про її продаж та купiвлю;

(з 01.07.2017р. абзац двадцять перший статтi 1 буде виключено згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     суб'єкти електроенергетики - суб'єкти господарської дiяльностi незалежно вiд їх вiдомчої належностi та форм власностi, що займаються виробництвом, передачею, розподiлом, постачанням електричної енергiї та теплової енергiї при централiзованому теплопостачаннi, а також суб'єкт господарської дiяльностi, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння;

(абзац двадцять другий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     учасники оптового ринку електричної енергiї України - суб'єкти господарської дiяльностi, якi продають та купують електричну енергiю на оптовому ринку електричної енергiї України на пiдставi договору;

(з 01.07.2017р. абзац двадцять третiй статтi 1 буде виключено згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння - оперативне управлiння об'єднаною енергетичною системою України iз забезпеченням надiйного i безперебiйного, з додержанням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної енергiї споживачам;

     граничнi показники - це визначенi в умовах i правилах здiйснення господарської дiяльностi з виробництва електричної енергiї величина встановленої потужностi електростанцiй або обсяг рiчного вiдпуску нею електричної енергiї в об'єднану енергетичну систему України, вище яких продаж електричної енергiї має здiйснюватися на оптовому ринку;

(з 01.07.2017р. абзац двадцять п'ятий статтi 1 буде виключено згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     надзвичайна ситуацiя в державi - це ситуацiя, при якiй спрацьовується запас палива на об'єктах електроенергетики нижче встановлених нормативiв або спрацьовується запас води у водосховищах нижче встановлених екологiчних вимог;

(з 01.07.2017р. абзац двадцять шостий статтi 1 буде виключено згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання оптового ринку електричної енергiї (далi - поточнi рахунки) - рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi, що здiйснюють постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї та оптове постачання електричної енергiї, вiдкритi в уповноваженому банку i призначенi виключно для накопичення коштiв, отриманих за електричну енергiю вiд споживачiв, та розрахункiв з учасниками оптового ринку електричної енергiї;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять сьомим згiдно iз Законом України вiд 22.06.2000р. N 1821-III)
(з 01.07.2017р. абзац двадцять сьомий статтi 1 буде виключено згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     алгоритм оптового ринку електричної енергiї - порядок розподiлу уповноваженим банком коштiв з поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання без платiжних доручень, який встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять восьмий згiдно iз Законом України вiд 22.06.2000р. N 1821-III)
(з 01.07.2017р. абзац двадцять восьмий статтi 1 буде виключено згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     оптове постачання електричної енергiї - купiвля електричної енергiї, формування її оптової цiни та продаж електричної енергiї за оптовою цiною енергопостачальникам;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 22.06.2000р. N 1821-III)
(з 01.07.2017р. абзац двадцять дев'ятий статтi 1 буде виключено згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     уповноважений банк - визначена Кабiнетом Мiнiстрiв України разом з Нацiональним банком України банкiвська установа, яка обслуговує поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання учасникiв оптового ринку електричної енергiї;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцятим згiдно iз Законом України вiд 22.06.2000р. N 1821-III)
(дiю абзацу тридцятого статтi 1 зупинено на 2005 рiк згiдно iз Законами України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(з 01.07.2017р. абзац тридцятий статтi 1 буде виключено згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     заборонена зона гiдроелектротехнiчних споруд - земельна дiлянка, яка прилягає до основної огорожi з внутрiшньої сторони територiї гiдроелектротехнiчної споруди, обладнана iнженерно-технiчними засобами та позначена попереджувальними знаками, а також дiлянка водної акваторiї верхнього i нижнього б'єфiв на вiдстанi 500 метрiв вiд греблi гiдроелектростанцiї, позначена знаками, якi попереджають про заборону доступу на її територiю стороннiх осiб, суден та плавучих об'єктiв;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять першим згiдно iз Законом України вiд 25.11.2003р. N 1330-IV)

     контрольована зона гiдроелектротехнiчних споруд - позначена попереджувальними знаками територiя бетонних та земельних гребель гiдроелектротехнiчних споруд i земельних дiлянок, розташованих мiж водосховищами i дренажними каналами;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять другим згiдно iз Законом України вiд 25.11.2003р. N 1330-IV)

     особливо важливi об'єкти електроенергетики - об'єкти, якi забезпечують стале функцiонування об'єднаної енергетичної системи України, руйнацiя або пошкодження яких призведе до порушення електропостачання господарюючих суб'єктiв i населення, можливих людських жертв i значних матерiальних збиткiв;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять третiм згiдно iз Законом України вiд 25.11.2003р. N 1330-IV)

     екологiчна броня електропостачання споживача - мiнiмальний рiвень споживання електричної енергiї споживачем (крiм побутових споживачiв), який забезпечує передумови для запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять четвертим згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003р. N 982-IV, абзац тридцять третiй статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     "зелений" тариф - спецiальний тариф, за яким закуповується електрична енергiя, вироблена на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблена лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями);

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 25.09.2008р. N 601-VI, абзац тридцять п'ятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 20.11.2012р. N 5485-VI)

     мiкрогiдроелектростанцiя - електрична станцiя, що виробляє електричну енергiю за рахунок використання гiдроенергiї, встановлена потужнiсть якої не перевищує 200 КВт;

(статтю 1 доповнено новим абзацом тридцять шостим згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5485-VI)

     мiнiгiдроелектростанцiя - електрична станцiя, що виробляє електричну енергiю за рахунок використання гiдроенергiї, встановлена потужнiсть якої становить бiльше 200 КВт, але не перевищує 1 МВт;

(статтю 1 доповнено новим абзацом тридцять сьомим згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5485-VI, у зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - сорок шостий вважати вiдповiдно абзацами тридцять восьмим - сорок восьмим)

     мала гiдроелектростанцiя - електрична станцiя, що виробляє електричну енергiю за рахунок використання гiдроенергiї, встановлена потужнiсть якої становить бiльше 1 МВт, але не перевищує 10 МВт;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 25.09.2008р. N 601-VI, абзац тридцять восьмий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 20.11.2012р. N 5485-VI)

     вiтрова електроустановка - електрична установка, що перетворює кiнетичну енергiю вiтру на електричну енергiю;

(статтю 1 доповнено новим абзацом тридцять дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5485-VI)

     вiтрова електростанцiя - група вiтрових електричних установок або окрема вiтрова електроустановка, устаткування i споруди, розташованi на однiй територiї, якi функцiонально зв'язанi мiж собою i становлять єдиний комплекс, призначений для вироблення електроенергiї шляхом перетворення кiнетичної енергiї вiтру в електричну енергiю;

(статтю 1 доповнено новим абзацом сороковим згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5485-VI)

     черга будiвництва електричної станцiї - група електричних установок або окрема установка, устаткування i споруди, розташованi на однiй територiї, якi функцiонально зв'язанi мiж собою i становлять єдиний комплекс, призначений для вироблення електроенергiї, що вiдповiдно до проектної документацiї на будiвництво є визначеною частиною об'єкта електроенергетики. Черга будiвництва електричної станцiї може складатися з пускових комплексiв;

(статтю 1 доповнено новим абзацом сорок першим згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5485-VI)

     гарантiя походження електричної енергiї - документ, виданий суб'єктом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, на запит виробника електричної енергiї, який пiдтверджує, що частка або визначена кiлькiсть електричної енергiї вироблена з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями);

(статтю 1 доповнено новим абзацом сорок другим згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5485-VI, у зв'язку з цим абзаци тридцять дев'ятий - сорок восьмий вважати вiдповiдно абзацами сорок третiм - п'ятдесят другим, абзац сорок другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     надзвичайна ситуацiя в об'єднанiй енергетичнiй системi України - ситуацiя, за якої виникає загроза порушення режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, зокрема, внаслiдок дефiциту електричної енергiї та/або потужностi, зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетокiв i перевантаження мережевих елементiв, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварiйного рiвня;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5066-VI)

     допомiжнi заходи iз забезпечення сталого функцiонування об'єднаної енергетичної системи України - комплекс робiт з контролю за технiчним станом та органiзацiєю експлуатацiї енергетичного обладнання, з розроблення та впровадження протиаварiйних заходiв, з розроблення нормативних документiв, науково-дослiдних та проектно-конструкторських рiшень;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5066-VI)

     операцiйна безпека функцiонування об'єднаної енергетичної системи України - здатнiсть об'єднаної енергетичної системи України забезпечити її надiйне функцiонування з нормативними показниками якостi послуг з розподiлу та постачання електричної енергiї у звичайних умовах та в умовах надзвичайних ситуацiй;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5066-VI, абзац сорок п'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     електропередавальна органiзацiя - суб'єкт господарювання, який здiйснює дiяльнiсть з передачi або розподiлу електричної енергiї вiдповiдно до лiцензiї;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI, абзац сорок шостий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     мiсце приєднання (точка приєднання) електроустановки - iснуюча або запроектована межа балансової належностi електроустановок споживача або замовника;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     мiсце забезпечення (точка забезпечення) потужностi (замовленої до приєднання) - мiсце (точка) в iснуючих електричних мережах електропередавальної органiзацiї, вiд якого електропередавальна органiзацiя забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника вiдповiдної потужностi або приєднання генеруючих потужностей;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     приєднання електроустановки (далi - приєднання) - надання електропередавальною органiзацiєю послуги замовнику iз створення технiчної можливостi для передачi (прийняття) в мiсце приєднання електроустановки замовника вiдповiдної потужностi до електричних мереж електропередавальної органiзацiї (у тому числi новозбудованих) електричної енергiї необхiдного обсягу з дотриманням показникiв її якостi та надiйностi;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     розвиток електричних мереж - нове будiвництво, реконструкцiя або технiчне переоснащення об'єктiв електроенергетики;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крiм електроустановок, призначених для виробництва електричної енергiї) замовника до дiючих мереж електропередавальної органiзацiї на вiдстань, що не перевищує 300 метрiв по прямiй лiнiї вiд мiсця забезпечення потужностi до мiсця приєднання, яке диференцiюється за ступенями потужностi: перший ступiнь - до 16 кВт включно; другий ступiнь - вiд 16 кВт до 50 кВт включно; третiй ступiнь - вiд 50 кВт до 160 кВт включно;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     ставка плати за стандартне приєднання - середнє значення вартостi послуги з приєднання 1 кВт потужностi, що встановлюється за диференцiйованими ступенями потужностi на певний строк для Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя згiдно з методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     розподiл електричної енергiї - транспортування електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами на пiдставi договору;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     електростанцiя - електроустановка або група електроустановок, призначених для виробництва електричної енергiї або комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     термiни "вiльна пропускна спроможнiсть", "доступна пропускна спроможнiсть", "доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж" вживаються у значеннях, наведених у Законi Українi "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України".

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у зв'язку з виробництвом, передачею, розподiлом, постачанням i використанням енергiї, державним наглядом за безпечним виконанням робiт на об'єктах електроенергетики незалежно вiд форм власностi, безпечною експлуатацiєю енергетичного обладнання i державним наглядом за режимами споживання електричної i теплової енергiї, а також з централiзованим диспетчерським (оперативно-технологiчним) управлiнням.

(стаття 2 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стаття 3. Законодавство про електроенергетику

     Вiдносини, пов'язанi з виробництвом, передачею, розподiлом, постачанням i використанням енергiї, а також з централiзованим диспетчерським (оперативно-технологiчним) управлiнням, регулюються цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

(стаття 3 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стаття 4. Особливостi регулювання вiдносин в електроенергетицi

     Регулювання вiдносин в електроенергетицi має особливостi, визначенi цим Законом. Цi особливостi викликанi об'єктивними умовами функцiонування галузi:

     постiйним i безперервним збалансуванням виробництва i споживання електричної енергiї, для забезпечення якого встановлюється єдине централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння об'єднаною енергетичною системою України;

(абзац другий статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     централiзованим теплопостачанням споживачiв теплоелектроцентралями i котельнями, якi входять до об'єднаної енергетичної системи України.

     Стаття 5. Державна полiтика в електроенергетицi

     Державна полiтика в електроенергетицi базується на таких принципах:

     державне регулювання дiяльностi в електроенергетицi;

     створення умов безпечної експлуатацiї об'єктiв електроенергетики;

     забезпечення рацiонального споживання палива i енергiї;

     додержання єдиних державних норм, правил i стандартiв всiма суб'єктами вiдносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, постачанням, розподiлом i використанням енергiї;

(абзац п'ятий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     створення умов для розвитку i пiдвищення технiчного рiвня електроенергетики;

     пiдвищення екологiчної безпеки об'єктiв електроенергетики;

     забезпечення захисту прав та iнтересiв споживачiв енергiї;

     збереження цiлiсностi та забезпечення надiйного i ефективного функцiонування об'єднаної енергетичної системи України, єдиного централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння нею;

(абзац дев'ятий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     сприяння розвитку конкурентних вiдносин на ринку електричної енергiї;

     забезпечення пiдготовки кадрiв високої квалiфiкацiї для електроенергетики;

     створення умов для перспективних наукових дослiджень;

     забезпечення стабiльного фiнансового стану електроенергетики;

     забезпечення вiдповiдальностi суб'єктiв електроенергетики та споживачiв;

(абзац чотирнадцятий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     сприяння розвитку альтернативної енергетики як екологiчно чистої i безпаливної пiдгалузi енергетики шляхом встановлення "зеленого" тарифу та оплати електростанцiям, якi виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), всiєї виробленої ними електричної енергiї в повному обсязi у грошовiй формi, без застосування будь-яких видiв залiкiв погашення заборгованостi iз розрахункiв за електроенергiю.

(статтю 5 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 08.06.2000р. N 1812-III, абзац п'ятнадцятий статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 01.04.2009р. N 1220-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5485-VI)

     Стаття 51. Монiторинг безпеки постачання електричної енергiї

     Монiторинг безпеки постачання електричної енергiї та опублiкування вiдповiдного звiту здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi.

     Монiторинг безпеки постачання електричної енергiї включає, зокрема:

     аналiз балансу виробництва-споживання електричної енергiї на ринку електричної енергiї України;

     аналiз рiвня очiкуваного майбутнього попиту на електричну енергiю та прогнозу потужностi, яка має бути забезпечена за рахунок додаткових генеруючих потужностей, що знаходяться у процесi будiвництва або будiвництво яких планується;

     оцiнку якостi та рiвня технiчного обслуговування електричних мереж;

     заходи щодо покриття максимального навантаження та вирiшення проблеми дефiциту генеруючої потужностi.

     Звiт про результати монiторингу безпеки постачання електричної енергiї оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, кожнi два роки.

(Закон доповнено статтею 51 згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стаття 6. Право власностi в електроенергетицi

     Об'єкти електроенергетики можуть перебувати у рiзних формах власностi. Перелiк об'єктiв електроенергетики, якi не пiдлягають приватизацiї, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Приватизацiя об'єктiв електроенергетики здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про приватизацiю.

     У разi приватизацiї об'єктiв електроенергетики Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням Фонду державного майна України приймає рiшення про закрiплення у державнiй власностi пакета акцiй акцiонерних товариств, створених на базi об'єктiв електроенергетики.

     Не пiдлягає приватизацiї майно, що забезпечує цiлiснiсть об'єднаної енергетичної системи України та централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння, магiстральнi i мiждержавнi електричнi мережi, а також майно наукових установ загальнодержавного значення.

     Стаття 7. Норми, правила i стандарти в електроенергетицi

     Проектування, будiвництво, введення в експлуатацiю, експлуатацiя, виведення з експлуатацiї об'єктiв електроенергетики, систем централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння, iнших об'єктiв, пiдключених до об'єднаної енергетичної системи України, регламентуються нормативно-правовими та нормативно-технiчними документами.

(частина перша статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     З метою забезпечення надiйного (безперебiйного) постачання споживачам електричної енергiї як складової енергетичної безпеки України запроваджуються стандарти операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України та показники якостi послуг з розподiлу та постачання електричної енергiї.

(статтю 7 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5066-VI, частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стандарти операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України встановлюють положення щодо:

     забезпечення надiйностi електричних мереж i зв'язкiв мiж об'єднаною енергетичною системою України та енергетичними системами iнших держав;

     планування розвитку магiстральних та мiждержавних електричних мереж;

     визначення технiчних параметрiв експлуатацiї обладнання електричних мереж та перелiку допомiжних заходiв iз забезпечення сталого функцiонування об'єднаної енергетичної системи України.

(статтю 7 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5066-VI)

     Стандарти операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, за погодженням з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, здiйснює монiторинг за дотриманням стандартiв операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України.

(статтю 7 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5066-VI, частина четверта статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Показники якостi послуг з розподiлу та постачання електричної енергiї визначають рiвень надiйностi розподiлу та постачання електричної енергiї та комерцiйної якостi надання послуг.

(статтю 7 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5066-VI, частина п'ята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Показники якостi послуг розподiлу та постачання електричної енергiї затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi.

(статтю 7 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

Роздiл II
КОМПЕТЕНЦIЯ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНIВ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦI

     Стаття 8. Державне управлiння в електроенергетицi

     Державне управлiння в електроенергетицi здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплекс.

(частина перша статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України, не пiзнiше 31 березня кожного року надає Верховнiй Радi України звiт про стан альтернативної енергетики та ефективнiсть заходiв стимулювання її розвитку, передбачених цим Законом.

(статтю 8 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 01.04.2009р. N 1220-VI)

     Стаття 9. Державний нагляд (контроль) в електроенергетицi

     Державний нагляд (контроль) в електроенергетицi здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики.

     Предметом державного нагляду (контролю) в електроенергетицi є господарська дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом, передачею, розподiлом та постачанням енергiї, а також з використанням енергiї для власних потреб суб'єктами електроенергетики та споживачами енергiї в частинi технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, технiчної експлуатацiї енергетичного обладнання споживачiв енергiї та суб'єктiв електроенергетики, випробування та ремонту енергоустановок i мереж, режимiв постачання та споживання електричної i теплової енергiї, виконання робiт з проектування енергоустановок i мереж.

(частина друга статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Способом здiйснення державного нагляду (контролю) в електроенергетицi є проведення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, вiдповiдних обстежень, перевiрок, оглядiв, iнспектування щодо енергетичного обладнання суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї у порядку, визначеному Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, здiйснює державний нагляд (контроль) за електричними, тепловими, тепловикористовувальними установками i мережами суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї щодо дотримання вимог нормативно-правових актiв, нормативно-технiчних документiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання споживачiв енергiї та суб'єктiв електроенергетики, випробування та ремонту енергоустановок i мереж, режимiв постачання та споживання електричної i теплової енергiї, виконання робiт з проектування енергоустановок i мереж та пiдтвердження їх готовностi до роботи, що є допомiжними заходами для забезпечення сталого функцiонування об'єднаної енергетичної системи України.

(частина четверта статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, пiд час здiйснення державного енергетичного нагляду (контролю) має право:

     вимагати вiд суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї усунення виявлених порушень вимог законодавства;

     видавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергiї обов'язковi для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актiв, нормативно-технiчних документiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання;

(абзац третiй частини п'ятої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     зупиняти експлуатацiю електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж через їх незадовiльний технiчний стан та/або органiзацiю їх експлуатацiї шляхом видання споживачам електричної та теплової енергiї та суб'єктам електроенергетики вмотивованого письмового рiшення осадової особи, уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, щодо неприпустимостi продовження такої експлуатацiї. Пiдставою для такого зупинення є загроза життю або здоров'ю працiвникiв i населення або наявнiсть передумов для виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного чи природного характеру;

(абзац четвертий частини п'ятої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     застосовувати вiдповiдно до цього Закону штрафнi санкцiї до суб'єктiв господарювання за правопорушення в електроенергетицi;

     одержувати на письмовий запит безоплатно вiдповiдно до законодавства необхiднi для виконання покладених на нього завдань iнформацiю, пояснення, довiдки, документи, матерiали, вiдомостi з питань, що виникають пiд час здiйснення державного нагляду (контролю). Зазначений письмовий запит повинен мiстити вичерпний перелiк iнформацiї, пояснень, довiдок тощо, якi пiдлягають наданню у вiдповiдь на запит, та посилання на нормативно-правовi акти, з метою виконання яких здiйснюється збiр iнформацiї;

     вимагати припинення дiй, якi перешкоджають здiйсненню державного енергетичного нагляду (контролю);

     приймати рiшення про вiдбiр зразкiв частин енергетичного обладнання у разi його пошкодження та призначати експертизу енергетичних об'єктiв i технiчну дiагностику енергетичного обладнання (його окремих частин);

     надавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергiї консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенцiї, та розглядати спiрнi питання, що виникають мiж суб'єктами електроенергетики та споживачами енергiї;

     фiксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дiю за допомогою засобiв аудiо- та вiдеотехнiки.

     Державна iнспекцiя з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї за письмовим зверненням заявника надає висновок щодо технiчної обґрунтованостi вимог технiчних умов на приєднання.

(статтю 9 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     Iнспектори з державного енергетичного нагляду мають право:

     доступу в установленому законом порядку до електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж суб'єктiв електроенергетики i споживачiв енергiї - суб'єктiв господарської дiяльностi для перевiрки додержання вимог нормативно-правових актiв, нормативно-технiчних документiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання i мереж суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї, одержувати в установленому законом порядку вiд посадових осiб суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї iнформацiю про виконання вимог таких документiв;

(абзац другий частини сьомої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     видавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергiї обов'язковi для виконання приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актiв, нормативно-технiчних документiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, а також стосовно приведення технiчного стану електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, засобiв облiку, контролю i регулювання виробництва, постачання та споживання енергiї, органiзацiї їх експлуатацiї у вiдповiднiсть iз вимогами нормативно-правових актiв, нормативно-технiчних документiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання споживачiв енергiї, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж;

(абзац третiй частини сьомої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     складати в установленому законом порядку протоколи про адмiнiстративнi правопорушення та розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення;

     вносити керiвникам суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї - суб'єктiв господарської дiяльностi або їх уповноваженим представникам подання про усунення вiд виконання обов'язкiв вiдповiдальної за електричне i теплове господарство посадової особи електротехнiчного (теплотехнiчного) профiлю, дiї чи бездiяльнiсть якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актiв, нормативно-технiчних документiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання споживачiв енергiї, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, або яка не пройшла в установленому порядку перевiрку знань правил технiчної експлуатацiї енергоустановок;

(абзац п'ятий частини сьомої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     вимагати вiд суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї додержання встановлених нормативно-правовими актами режимiв постачання та споживання енергiї;

     опломбовувати в установленому порядку електричнi та тепловi установки, енергопостачання яких обмежується або припиняється згiдно з вмотивованим письмовим рiшенням посадової особи, уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, у разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв i населення або наявностi передумов для виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного чи природного характеру;

(абзац сьомий частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     одержувати безоплатно вiдповiдно до законодавства вiд суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на них завдань;

     фiксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дiю за допомогою засобiв аудiо- та вiдеотехнiки.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.06.2005р. N 2706-IV, у редакцiї Закону України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI)

     Стаття 10. Повноваження мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування у вiдносинах iз суб'єктами електроенергетики

     До повноважень мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування у вiдносинах iз суб'єктами електроенергетики належать:

     погодження питань розмiщення на пiдпорядкованiй їм територiї об'єктiв електроенергетики виходячи з iнтересiв територiальної громади;

     участь у розробцi комплексних планiв постачання енергiї споживачам на пiдпорядкованiй їм територiї;

     участь у розробцi i реалiзацiї системи заходiв щодо роботи об'єктiв електроенергетики у надзвичайних умовах;

     регулювання тарифiв на теплову енергiю вiдповiдно до Закону;

     сприяння розвитку енергетики в регiонi.

     Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування не мають права втручатися в оперативне регулювання режимiв споживання електричної та теплової енергiї.

(частина друга статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

Роздiл III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦI

     Стаття 11. Державне регулювання дiяльностi в електроенергетицi

     Державне регулювання дiяльностi в електроенергетицi провадиться шляхом формування тарифної полiтики вiдповiдно до законодавства, надання лiцензiй на здiйснення окремих видiв дiяльностi в електроенергетицi, здiйснення контролю за дiяльнiстю суб'єктiв електроенергетики та iнших учасникiв ринку електричної енергiї та встановлення вiдповiдальностi за порушення умов i правил здiйснення ними дiяльностi в електроенергетицi та на ринку електричної енергiї.

(частина перша статтi 11 в редакцiї Законiв України вiд 22.06.2000р. N 1821-III, вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Органом державного регулювання дiяльностi в електроенергетицi є нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, регулює дiяльнiсть суб'єктiв природних монополiй у сферi електроенергетики та господарюючих суб'єктiв, якi дiють на сумiжних ринках, а також виконує iншi функцiї вiдповiдно до законодавства.

     Порядок органiзацiї дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначається Законом України "Про природнi монополiї", iншими законами та нормативно-правовими актами.

(статтю 11 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2388-VI, у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою, частина четверта статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади державного регулювання дiяльностi суб'єктiв природних монополiй у сферi електроенергетики визначаються цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 12. Основнi завдання та повноваження нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

     Основними завданнями нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є:

     участь у формуваннi та забезпеченнi реалiзацiї єдиної державної полiтики щодо розвитку та функцiонування оптового ринку електроенергiї України;

(з 01.07.2017р. абзац другий частини першої статтi 12 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом четвертим пiдпункту 12 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     державне регулювання дiяльностi суб'єктiв природних монополiй в електроенергетицi;

     сприяння конкуренцiї у сферi виробництва та постачання електричної енергiї;

     забезпечення проведення цiнової та тарифної полiтики в електроенергетицi в межах повноважень, визначених законодавством;

(абзац п'ятий частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     захист прав споживачiв електричної i теплової енергiї;

     розроблення та затвердження правил користування електричною енергiєю (якi включають правила користування електричною енергiєю для побутових споживачiв);

(абзац сьомий частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     розроблення та затвердження порядку проведення аукцiону щодо доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України;

(частину першу статтi 12 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1164-VI, у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - одинадцятим)
(з 01.07.2017р. абзац восьмий частини першої статтi 12 буде виключено згiдно з абзацом дев'ятим пiдпункту 12 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     видача суб'єктам господарської дiяльностi лiцензiй на здiйснення дiяльностi з виробництва, передачi, розподiлу, постачання електричної енергiї, здiйснення функцiй гарантованого покупця, здiйснення функцiй оператора ринку, здiйснення функцiй системного оператора;

(абзац дев'ятий частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     розроблення та затвердження правил приєднання електроустановок до електричних мереж, типових форм договорiв про приєднання, типових форм технiчних умов, методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та порядку фiнансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж;

(частину першу статтi 12 доповнено новим абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 800-VI, у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим, абзац десятий частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)
(з 01.07.2017р. абзац десятий частини першої статтi 12 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом тринадцятим пiдпункту 12 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     контроль за додержанням лiцензiатами умов та правил здiйснення лiцензованої дiяльностi i застосування до них вiдповiдних санкцiй за їх порушення;

(абзац одинадцятий частини першої статтi 12 в редакцiї Закону України вiд 22.06.2000р. N 1821-III)

     формування та ведення реєстру об'єктiв електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише малих гiдроелектростанцiй).

(частину першу статтi 12 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 01.04.2009р. N 1220-VI, абзац дванадцятий частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5485-VI)

     розроблення i затвердження показникiв якостi послуг з електропостачання за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, та здiйснення монiторингу за їх дотриманням.

(частину першу статтi 12 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5066-VI)

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiдповiдно до покладених на неї завдань:

     бере участь у регулюваннi платiжно-розрахункових вiдносин на ринку електричної енергiї, в межах повноважень, визначених законом;

(абзац другий частини другої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     абзац третiй частини другої статтi 12 виключено

(частину другу статтi 12 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 03.06.2011р. N 3486-VI, у зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим, абзац третiй частини другої статтi 12 виключено згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)
(з 01.07.2017р. абзац третiй частини другої статтi 12 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом вiсiмнадцятим пiдпункту 12 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     встановлює обмеження щодо сумiщення видiв дiяльностi суб'єктами господарської дiяльностi;

(з 01.07.2017р. абзац четвертий частини другої статтi 12 буде виключено згiдно з абзацом дев'ятнадцятим пiдпункту 12 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     визначає вiдповiднiсть лiквiдацiї, реорганiзацiї у формi злиття, приєднання, участi в об'єднаннях, а також придбання або вiдчуження бiльше двадцяти п'яти вiдсоткiв часток (акцiй, паїв) активiв суб'єктiв господарської дiяльностi умовам та правилам здiйснення лiцензованої дiяльностi;

(з 01.07.2017р. абзац п'ятий частини другої статтi 12 буде виключено згiдно з абзацом дев'ятнадцятим пiдпункту 12 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     розглядає справи про порушення умов та правил здiйснення лiцензiйної дiяльностi i за результатами розгляду приймає рiшення в межах своєї компетенцiї;

(абзац шостий частини другої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     застосовує адмiнiстративнi стягнення до посадових осiб та майновi санкцiї до суб'єктiв електроенергетики, iнших учасникiв оптового ринку електричної енергiї з урахуванням активних впорядкованих дiй щодо забезпечення стабiльного фiнансового становища електроенергетики та захисту прав споживачiв;

(абзац сьомий частини другої статтi 12 в редакцiї Закону України вiд 22.06.2000р. N 1821-III)
(з 01.07.2017р. абзац сьомий частини другої статтi 12 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом двадцять третiм пiдпункту 12 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     здiйснює безперешкодно перевiрки дотримання умов лiцензованої дiяльностi;

(з 01.07.2017р. абзац восьмий частини другої статтi 12 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом двадцять п'ятим пiдпункту 12 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     встановлює цiни (тарифи) на електричну енергiю, що вiдпускається населенню для побутових потреб, у тому числi диференцiйованi за обсягами спожитої електричної енергiї та/або за групами споживачiв;

(частину другу статтi 12 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 02.06.2015р. N 499-VIII)

     розробляє та затверджує методику визначення плати за доступ до елементiв iнфраструктури об'єкта електроенергетики.

(частину другу статтi 12 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2017р. N 1834-VIII)

     Частину третю статтi 12 виключено

(статтю 12 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 01.04.2009р. N 1220-VI, частина третя статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)
(з 01.07.2017р. до частини третьої статтi 12 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом двадцять шостим пiдпункту 12 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Частину четверту статтi 12 виключено

(статтю 12 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 01.04.2009р. N 1220-VI, частина четверта статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     Стаття 13. Лiцензування дiяльностi в електроенергетицi

     Дiяльнiсть з виробництва, передачi, розподiлу, постачання електричної енергiї, здiйснення функцiй гарантованого покупця, здiйснення функцiй системного оператора, здiйснення функцiй оператора ринку здiйснюється за умови отримання вiдповiдної лiцензiї, яка видається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

(частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Лiцензiя на здiйснення дiяльностi з виробництва, передачi та постачання електричної енергiї видається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV)
(з 01.07.2017р. частину другу статтi 13 буде виключено згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 13 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Лiцензiя видається окремо на кожний вид дiяльностi вiдповiдно до закону.

(частина третя статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII)

     Дiяльнiсть з виробництва електричної енергiї суб'єктiв господарювання без лiцензiї дозволяється, якщо величина встановленої потужностi чи вiдпуск електричної енергiї меншi за показники, визначенi в умовах i правилах здiйснення господарської дiяльностi з виробництва електричної енергiї.

     Енергопостачальникам, до складу яких входять теплоелектроцентралi, видаються лiцензiї на види дiяльностi в електроенергетицi з урахуванням спецiальних умов щодо першочергового забезпечення потреб споживачiв тепла територiї здiйснення лiцензованої дiяльностi.

(з 01.07.2017р. частину п'яту статтi 13 буде виключено згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 13 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Iнвестицiйнi програми лiцензiатiв iз передачi та постачання електричної енергiї пiдлягають погодженню центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi.

(статтю 13 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

Роздiл IV
ЕКОНОМIЧНI ТА ОРГАНIЗАЦIЙНI ОСНОВИ ДIЯЛЬНОСТI В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦI

     Стаття 14. Управлiння та розвиток об'єднаної енергетичної системи України

(назва статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2012р. N 5066-VI)

     В електроенергетицi України дiє єдина централiзована диспетчерська система оперативно-технологiчного управлiння виробництвом, передачею, розподiлом та постачанням електричної енергiї. Функцiї централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння об'єднаною енергетичною системою України та органiзацiю паралельної роботи з енергетичними системами iнших держав виконує державне пiдприємство, яке визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi. Централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння поширюється на суб'єкти господарської дiяльностi, об'єкти електроенергетики яких пiдключенi до об'єднаної енергетичної системи України.

(частина перша статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Структуру державного пiдприємства, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння, визначає центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi.

(частина друга статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння передбачає:

     планування та оперативне управлiння потужностями електростанцiй України з урахуванням режимiв централiзованого теплопостачання;

     планування та контроль за додержанням режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України;

     запобiгання аварiйним ситуацiям або надзвичайним ситуацiям в об'єднанiй енергетичнiй системi України i лiквiдацiю їх наслiдкiв шляхом пiдтримки необхiдного балансу потужностi та енергiї, застосування допомiжних заходiв iз забезпечення сталого функцiонування об'єднаної енергетичної системи України та її паралельної роботи з енергетичними системами iнших держав;

(абзац четвертий частини третьої статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2012р. N 5066-VI)

     розроблення i здiйснення контролю за впровадженням нових систем протиаварiйної автоматики та захисту, а також засобiв зв'язку i диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння;

     здiйснення нагляду за експлуатацiєю систем протиаварiйної автоматики та захисту.

     Державне пiдприємство, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння об'єднаною енергетичною системою України, є системним оператором та виконує функцiї, визначенi цим Законом та Законом України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України".

(статтю 14 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII, у зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати вiдповiдно частинами п'ятою - восьмою)

     Усi оперативнi команди i розпорядження державного пiдприємства, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння вiдповiдно до законодавства України, пiдлягають беззаперечному виконанню всiма суб'єктами господарської дiяльностi, об'єкти електроенергетики яких пiдключенi до об'єднаної енергетичної системи України. Втручання в централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння об'єднаною енергетичною системою України з боку державних органiв, полiтичних партiй i рухiв та iнших громадських органiзацiй не допускається, крiм випадкiв, передбачених законодавством України.

(частина п'ята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Суб'єкти господарської дiяльностi, об'єкти електроенергетики яких пiдключенi до об'єднаної енергетичної системи України, зобов'язанi подавати державному пiдприємству, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння, звiти та iнформацiю, передбаченi нормативно-правовими актами та нормативно-технiчними документами.

(частина шоста статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     З метою забезпечення надiйного (безперебiйного) постачання електричної енергiї споживачам державне пiдприємство, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння об'єднаною енергетичною системою України, забезпечує:

     розроблення стандартiв операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України та подання їх на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi;

     унiфiкацiю та гармонiзацiю стандартiв операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України у процесi iнтеграцiї об'єднаної енергетичної системи України з енергетичними системами iнших держав;

     координацiю дiй iз суб'єктами господарювання, що здiйснюють диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння енергетичними системами iнших держав, щодо розвитку мiждержавних мереж;

     управлiння перетоками електричної енергiї та забезпечення рiвних умов доступу у процесi мiждержавного обмiну електричною енергiєю;

     пiдготовку пропозицiй щодо перспективного розвитку об'єднаної енергетичної системи України, перелiку допомiжних заходiв iз забезпечення сталого функцiонування об'єднаної енергетичної системи України та подання їх на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi.

(статтю 14 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5066-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, забезпечує розроблення державної програми перспективного розвитку об'єднаної енергетичної системи України та подання її на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України в установленому законодавством порядку.

(статтю 14 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5066-VI)
(з 01.07.2017р. частину восьму статтi 14 буде виключено згiдно з абзацом дев'ятим пiдпункту 14 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стаття 15. Оптовий ринок електричної енергiї України

     Купiвля всiєї електричної енергiї, виробленої на електростанцiях, потужнiсть чи обсяг вiдпуску яких перевищують граничнi показники (крiм випадкiв, передбачених цим Законом), та весь її оптовий продаж здiйснюються на оптовому ринку електричної енергiї України, крiм електричної енергiї, що купується (продається) вiдповiдно до роздiлу XVII Закону України "Про ринок електричної енергiї".

(частина перша статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII)

     До прийняття рiшення про запровадження нового ринку електричної енергiї, передбаченого Законом України "Про ринок електричної енергiї", функцiонування оптового ринку електричної енергiї України здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених роздiлом XVII Закону України "Про ринок електричної енергiї".

(частину першу статтi 15 замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII, у зв'язку з цим частини другу - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - дванадцятою)
(частина друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII)

     Електрична енергiя, вироблена на теплоелектроцентралях, що входять до складу енергопостачальникiв, може бути реалiзована ними самостiйно для споживання на територiї здiйснення лiцензованої дiяльностi.

     Електрична енергiя, вироблена на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), може бути реалiзована на оптовому ринку електричної енергiї України, за договорами зi споживачами або за договорами з енергопостачальниками.

     Оптовий ринок електричної енергiї України у кожному розрахунковому перiодi зобов'язаний купувати у суб'єктiв господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, та здiйснювати повну оплату вартостi електричної енергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 цього Закону, незалежно вiд величини встановленої потужностi чи обсягiв її вiдпуску. При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями). Порядок купiвлi та розрахункiв за електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 цього Закону, оптовим ринком електричної енергiї України, а також порядок облiку такої електроенергiї затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Енергопостачальники зобов'язанi купувати електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї, у випадках, обсягах та за цiнами, визначеними цiєю статтею.

(частина п'ята статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     Електрична енергiя, вироблена з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт, придбавається енергопостачальниками, що здiйснюють постачання електричної енергiї за регульованим тарифом на територiї провадження лiцензiйної дiяльностi, за "зеленим" тарифом в обсязi, що перевищує мiсячне споживання електроенергiї такими приватними домогосподарствами. Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарствi генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергiї з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру, величина встановленої потужностi якої не перевищує 30 кВт, але не бiльше потужностi, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергiєю. Виробництво електроенергiї з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру приватними домогосподарствами здiйснюється без вiдповiдної лiцензiї. Порядок продажу та облiку такої електроенергiї, а також розрахункiв за неї затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

(частина шоста статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     Для пiдтвердження походження електричної енергiї, виробленої з альтернативних джерел енергiї, суб'єкту господарської дiяльностi - виробнику електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - виробленої лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями) на його запит суб'єкт, уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України, видає гарантiю походження електричної енергiї. Порядок видачi, використання та припинення дiї гарантiї походження електричної енергiї для суб'єктiв господарської дiяльностi, що виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - виробленої лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частини перша - третя статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.06.2000р. N 1812-III, вiд 22.06.2000р. N 1821-III, вiд 25.09.2008р. N 601-VI, вiд 01.04.2009р. N 1220-VI, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, замiнено шiстьма частинами згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5485-VI, у зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати вiдповiдно частинами восьмою - дванадцятою, частина сьома статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     Оптовий ринок електричної енергiї України створюється на пiдставi договору.

     Сторонами договору є суб'єкти господарської дiяльностi, пов'язаної з:

     диспетчерським (оперативно-технологiчним) управлiнням об'єднаною енергетичною системою України;

     виробництвом електричної енергiї на електростанцiях;

     передачею електричної енергiї;

(абзац четвертий частини дев'ятої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     постачанням електричної енергiї;

(абзац п'ятий частини дев'ятої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     розподiлом електричної енергiї;

(частину дев'яту статтi 15 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII, у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

     оптовим постачанням електричної енергiї.

(частину дев'яту статтi 15 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 22.06.2000р. N 1821-III)

     У договорi визначаються мета та умови дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть сторiн. Цей договiр погоджується з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комiтетом України.

     Правила оптового ринку електричної енергiї України є невiд'ємною частиною договору i визначають механiзм функцiонування оптового ринку електричної енергiї України, порядок розподiлу навантажень мiж генеруючими джерелами, правила формування ринкової цiни на електричну енергiю.

     Оптовий ринок електричної енергiї України функцiонує з додержанням таких вимог:

     всi суб'єкти господарської дiяльностi з виробництва, передачi, розподiлу та постачання електричної енергiї мають рiвноправний доступ до оптового ринку електричної енергiї України та послуг електричних мереж пiсля отримання вiдповiдної лiцензiї на право здiйснення цих видiв дiяльностi;

(абзац другий частини дванадцятої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     електрична енергiя продається та купується за Правилами оптового ринку електричної енергiї України;

     цiни на електричну енергiю генеруючих компанiй та оптовi цiни визначаються за Правилами оптового ринку електричної енергiї України;

     всi учасники оптового ринку електричної енергiї укладають договори купiвлi-продажу електричної енергiї з суб'єктом господарської дiяльностi, який здiйснює оптове постачання електричної енергiї вiдповiдно до договору, на пiдставi якого створюється оптовий ринок електричної енергiї;

(частину одинадцяту статтi 15 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 22.06.2000р. N 1821-III)

     у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) забезпечується оплата вартостi електричної енергiї та послуг, закуплених у цьому перiодi оптовим постачальником електричної енергiї, у рiвному вiдсотку кожнiй енергогенеруючiй компанiї (за винятком суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - мiкро-, мiнi- та малим гiдроелектростанцiям) та пiдприємству, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами. Ця оплата забезпечується з урахуванням остаточних платежiв вiдповiдно до договору, на пiдставi якого створено оптовий ринок електричної енергiї.

(частину одинадцяту статтi 15 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 18.01.2005р. N 2352-IV, абзац шостий частини одинадцятої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.04.2009р. N 1220-VI, вiд 20.11.2012р. N 5485-VI)
(з 01.07.2017р. статтю 15 буде виключено згiдно з абзацом тринадцятим пiдпункту 15 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стаття 151. Порядок проведення розрахункiв на оптовому ринку електричної енергiї

     Для проведення розрахункiв за закуплену на оптовому ринку електричної енергiї України та спожиту електричну енергiю енергопостачальники, що здiйснюють господарську дiяльнiсть з постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, їх вiдокремленi пiдроздiли, постачальники унiверсальних послуг, постачальники "останньої надiї" та оптовий постачальник електричної енергiї вiдкривають в установах уповноваженого банку поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання. Для проведення розрахункiв з погашення заборгованостi за спожиту електричну енергiю з використанням механiзмiв погашення заборгованостi, визначених Законом України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу", енергопостачальники, що здiйснюють господарську дiяльнiсть з постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, i оптовий постачальник електричної енергiї вiдкривають в установi уповноваженого банку поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання для погашення заборгованостi. Перелiк поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання в уповноваженому банку для зарахування коштiв за електричну енергiю затверджується та доводиться до вiдома споживачiв нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

(частина перша статтi 151 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.06.2005р. N 2711-IV, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Споживачi, якi купують електричну енергiю у енергопостачальникiв, що здiйснюють господарську дiяльнiсть з постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, вносять плату за поставлену їм електричну енергiю виключно на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку. У разi перерахування споживачами коштiв за електричну енергiю на iншi рахунки отримувачi повиннi повернути цi кошти за заявою споживача або за власною iнiцiативою в триденний термiн з моменту їх отримання. У разi неповернення споживачу у цей термiн коштiв, сплачених на iншi, не на поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання, цi суми пiдлягають вилученню до Державного бюджету України як санкцiя за вчинене правопорушення i не зараховуються як оплата електричної енергiї. Зарахування коштiв до Державного бюджету України не звiльняє їх отримувача вiд повернення цих коштiв споживачу електричної енергiї.

     Кошти з поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання енергопостачальникiв, що здiйснюють господарську дiяльнiсть з постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, перераховуються згiдно з алгоритмом оптового ринку електричної енергiї виключно на:

     поточний рахунок iз спецiальним режимом використання оптового постачальника електричної енергiї;

     поточний рахунок пiдприємства, яке здiйснює розподiл електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами;

(абзац третiй частини третьої статтi 151 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     поточний рахунок енергопостачальника;

     поточний рахунок iз спецiальним режимом використання для погашення заборгованостi оптового постачальника електричної енергiї.

(частину третю статтi 151 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 23.06.2005р. N 2711-IV)

     Кошти за електричну енергiю, закуплену на оптовому ринку електричної енергiї, всiма енергопостачальниками перераховуються виключно на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання оптового постачальника електричної енергiї.

     Кошти за електричну енергiю, закуплену на оптовому ринку пiдприємством, що здiйснює передачу електричної енергiї, та всiма пiдприємствами, що здiйснюють розподiл електричної енергiї, перераховуються виключно на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання оптового постачальника електричної енергiї.

(статтю 151 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII, у зв'язку з цим частини п'яту - десяту вважати вiдповiдно частинами шостою - одинадцятою)

     З поточного рахунку iз спецiальним режимом використання оптового постачальника електричної енергiї зазначенi кошти спрямовуються виключно:

     енергогенеруючим компанiям та iншим суб'єктам господарської дiяльностi, якi провадять продаж електричної енергiї оптовому постачальнику електричної енергiї;

     пiдприємству, яке здiйснює диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України, передачу електричної енергiї магiстральними електричними мережами, а також на допомiжнi заходи iз забезпечення сталого функцiонування об'єднаної енергетичної системи України;

(абзац третiй частини шостої статтi 151 у редакцiї Законiв України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI, вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     на поточний рахунок оптового постачальника електричної енергiї;

     iншим особам, якi мають право на отримання коштiв з iнвестицiйної складової оптового тарифу на електричну енергiю, затвердженої нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в тому числi на спiльне фiнансування розвитку нетрадицiйних джерел електричної енергiї.

     Кошти, якi надходять на поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання для погашення заборгованостi енергопостачальникiв, що здiйснюють господарську дiяльнiсть з постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, i оптового постачальника електричної енергiї для проведення розрахункiв з погашення заборгованостi за спожиту електричну енергiю з використанням механiзмiв погашення заборгованостi, визначених Законом України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу", перераховуються згiдно з окремими алгоритмами оптового ринку електричної енергiї, встановленими нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

(статтю 151 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 23.06.2005р. N 2711-IV, у зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами восьмою - одинадцятою)

     Умови про оплату електричної енергiї коштами та про вiдкриття поточного рахунку iз спецiальним режимом використання оптового постачальника електричної енергiї (енергопостачальника, що здiйснює господарську дiяльнiсть з постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї) є обов'язковими умовами договору купiвлi-продажу електричної енергiї мiж оптовим постачальником електричної енергiї та енергопостачальником (договору на постачання електричної енергiї мiж енергопостачальником, що здiйснює господарську дiяльнiсть з постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, та споживачем).

     Умови про оплату електричної енергiї коштами та про вiдкриття поточного рахунку iз спецiальним режимом використання пiдприємству, що здiйснює передачу електричної енергiї, та пiдприємствами, що здiйснюють розподiл електричної енергiї, є обов'язковими умовами договору купiвлi-продажу електричної енергiї мiж оптовим постачальником електричної енергiї та пiдприємствами, що здiйснюють передачу або розподiл електричної енергiї.

статтю 151 доповнено новою частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII, у зв'язку з цим частини дев'яту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами десятою - дванадцятою)

     Оптовий постачальник електричної енергiї зобов'язаний забезпечити щоденне iнформування учасникiв оптового ринку електричної енергiї i органiв виконавчої влади про стан проведення розрахункiв на оптовому ринку електричної енергiї.

     На поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями учасникiв оптового ринку електричної енергiї.

     Операцiї на поточних рахунках iз спецiальним режимом використання не пiдлягають призупиненню.

(Закон доповнено статтею 151 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2000р. N 1821-III)
(положення статтi 151 визнано таким, що вiдповiдає Конституцiї України (є конституцiйним) в частинi встановленого порядку розрахункiв на оптовому ринку електроенергiї через розподiльчi рахунки в уповноваженому банку згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 12.02.2002 р. N 3-рп/2002)
(дiю статтi 151 зупинено на 2005 рiк щодо визначення уповноваженого банку для обслуговування поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання учасникiв оптового ринку електричної енергiї в частинi проведення розрахункiв, визначених статтею 35 Закону України вiд 23.12.2004 р. N 2285-IV, згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004 р. N 2285-IV)
(дiю статтi 151 зупинено на 2005 рiк щодо визначення уповноваженого банку для обслуговування поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання учасникiв оптового ринку електричної енергiї в частинi проведення розрахункiв, визначених статтею 39 Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV, згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)
(з 01.07.2017р. статтю 151 буде виключено згiдно з абзацом одинадцятим пiдпункту 16 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стаття 16. Антимонопольнi обмеження

     Суб'єктам господарської дiяльностi, вiдносини яких регулюються цим Законом, Законом України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України", згiдно iз Законом України "Про захист економiчної конкуренцiї" забороняється провадити монопольну дiяльнiсть у будь-якiй формi, крiм випадкiв, передбачених законодавством України.

(частина перша статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.11.2003р. N 1294-IV, вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Суб'єкти господарської дiяльностi, якi здiйснюють виробництво, передачу, розподiл, постачання електричної енергiї, диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України, виконують функцiї оператора ринку або гарантованого покупця i визнанi в установленому порядку такими, що займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку електричної енергiї, не можуть припиняти свою дiяльнiсть або зменшувати її обсяг з метою створення дефiциту електричної енергiї, якщо необхiднiсть такого обмеження не встановлена законодавством України.

(частина друга статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2003р. N 1294-IV, у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стаття 17. Загальнi принципи встановлення тарифiв на енергiю

     Формування оптових тарифiв на електричну енергiю здiйснюється на оптовому ринку електричної енергiї України згiдно з договором.

     Оптовi тарифи можуть передбачати видатки на спiльне фiнансування розвитку нетрадицiйних джерел електричної енергiї.

     Тариф на електроенергiю для побутових споживачiв, якi постiйно проживають у 30-кiлометровiй зонi атомних електростанцiй, встановлюється у розмiрi 70 вiдсоткiв дiючого тарифу для вiдповiдної групи населення.

(частина перша статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.06.2000 р. N 1812-III, вiд 05.04.2005р. N 2509-IV)
(дiю частини першої статтi 17 зупинено на 2006 рiк в частинi встановлення цiльової надбавки на фiнансування будiвництва вiтрових електростанцiй згiдно з Комплексною програмою будiвництва вiтрових електростанцiй згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, на 2007 рiк - згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V)
(частина перша статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006р. N 232-V)
(дiю частини першої статтi 17 зупинено на 2008 рiк щодо встановлення цiльової надбавки на фiнансування будiвництва вiтрових електростанцiй згiдно з Комплексною програмою будiвництва вiтрових електростанцiй згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007 р. N 107-VI)
(зупинення дiї частини першої статтi 17 на 2008 рiк, передбачене пунктом 8 статтi 67 роздiлу I Закону України вiд 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано таким, що не вiдповiдає Конституцiї України (є неконституцiйним), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)
(частина перша статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2008 р. N 309-VI, частину першу статтi 17 замiнено трьома частинами згiдно iз Законом України вiд 17.11.2009р. N 1565-VI, у зв'язку з цим частини другу - дев'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - одинадцятою)
(частина третя статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Роздрiбна цiна на електричну енергiю формується енергопостачальниками згiдно з умовами i правилами здiйснення господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї з урахуванням вимог цього Закону.

(частина четверта статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 01.04.2009р. N 1220-VI)

     Тарифи на централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння, на передачу i розподiл електричної енергiї регулюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

(частина п'ята статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Тарифи на постачання електричної енергiї енергопостачальником, що здiйснює господарську дiяльнiсть з постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, регулюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

(статтю 17 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII, у зв'язку з цим частини шосту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами сьомою - дванадцятою)

     Частину сьому статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Регулювання тарифiв на електричну енергiю, вироблену на атомних електростанцiях, здiйснюється з урахуванням обсягiв соцiально-економiчної компенсацiї ризику для населення, яке проживає в зонi спостереження.

(статтю 17 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006р. N 232-V, у зв'язку з цим частини сьому - дев'яту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - одинадцятою)

     Частину дев'яту статтi 17 виключено

(статтю 17 доповнено новою частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 25.09.2008р. N 601-VI, у зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати вiдповiдно частинами сьомою - дев'ятою, частину дев'яту статтi 17 виключено згiдно iз Законом України вiд 01.04.2009р. N 1220-VI)

     Формування цiн на електричну енергiю, вироблену на теплоелектроцентралях та iнших установках з комбiнованим виробництвом електричної i теплової енергiї, здiйснюється з урахуванням тарифiв на теплову енергiю. Регулювання тарифiв на електричну енергiю, вироблену на вiтрових електростанцiях, здiйснює нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

(частина десята статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.06.2000р. N 1812-III, вiд 02.06.2005р. N 2633-IV)

     Регулювання тарифiв на теплову енергiю, вироблену на теплоелектроцентралях, iнших установках з комбiнованим виробництвом електричної i теплової енергiї, здiйснюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

(частина одинадцята статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 02.06.2005р. N 2633-IV)

     Пiдприємства, якi постачають електричну енергiю мережами, якi не є їх власнiстю, повиннi купувати електричну енергiю на оптовому ринку електричної енергiї України та вносити плату за користування мiсцевими (локальними) електричними мережами. Постачання електричної енергiї споживачам зазначеними пiдприємствами здiйснюється за тарифами, якi обумовлюються в договорах на постачання електричної енергiї.

     Примiтка. Зона спостереження - вживається у значеннi, визначеному Законом України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку".

(статтю 17 доповнено примiткою згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006р. N 232-V)
(з 01.07.2017р. статтю 17 буде виключено згiдно з абзацом дев'ятим пiдпункту 18 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стаття 171. Стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї

     "Зелений" тариф встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах) з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями).

     "Зелений" тариф встановлюється для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї, за кожним видом альтернативної енергiї та для кожного об'єкта електроенергетики (або для кожної черги будiвництва електростанцiї (пускового комплексу).

     "Зелений" тариф на електричну енергiю, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється єдиним для кожного виду альтернативного джерела енергiї.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з енергiї вiтру, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з бiомаси, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з бiомаси. Для цiлей цього Закону бiомасою вважається невикопна бiологiчно вiдновлювана речовина органiчного походження, здатна до бiологiчного розкладу, у виглядi продуктiв, вiдходiв та залишкiв лiсового та сiльського господарства (рослинництва i тваринництва), рибного господарства i технологiчно пов'язаних з ними галузей промисловостi, а також складова промислових або побутових вiдходiв, здатна до бiологiчного розкладу.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з бiогазу, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з бiогазу. У цьому Законi бiогазом є газ з бiомаси.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання.

     "Зелений" тариф для приватних домогосподарств, якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання для приватних домогосподарств.

     "Зелений" тариф для приватних домогосподарств, якi виробляють електричну енергiю з енергiї вiтру, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру для приватних домогосподарств.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi експлуатують мiкро-, мiнi- або малi гiдроелектростанцiї, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої вiдповiдно мiкро-, мiнi- або малими гiдроелектростанцiями.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з геотермальної енергiї, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з геотермальної енергiї.

     Коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з використанням альтернативних джерел енергiї, встановлюється на рiвнi:

Категорiї об'єктiв електроенергетики, для яких застосовується "зелений" тариф Коефiцiєнт "зеленого" тарифу для об'єктiв або його черг/пускових комплексiв, введених в експлуатацiю
по 31.03.2013 включно з 01.04.2013 по 31.12.2014 з 01.01.2015 по 30.06.2015 з 01.07.2015 по 31.12.2015 з 01.01 2016 по 31.12.2016 з 01.01.2017 по 31.12.2019 з 01.01.2020 по 31.12.2024 з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких не перевищує 600 кВт 1,20 - - - - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких бiльша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт 1,40 - - - - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких перевищує 2000 кВт 2,10 - - - - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю до 600 кВт - 1,20 1,08 1,08 0,96 0,84
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю вiд 600 кВт, але не бiльше 2000 кВт - 1,40 1,26 1,26 1,12 0,98
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю вiд 2000 кВт та бiльше - 2,10 1,89 1,89 1,68 1,47
для електроенергiї, виробленої з бiомаси 2,30 2,30 2,07 2,30 2,07 1,84
для електроенергiї, виробленої з бiогазу - 2,30 2,07 2,30 2,07 1,84
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких є меншою або дорiвнює 10 МВт 8,64 6,30 5,67 3,15 2,97 2,79 2,51 2,23
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких перевищує 10 МВт 4,80 3,50 3,15 2,97 2,79 2,51 2,23
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах будинкiв, будiвель та споруд, величина встановленої потужностi яких перевищує 100 кВт 8,28 6,48 5,83 - - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах будинкiв, будiвель та споруд, величина встановленої потужностi яких не перевищує 100 кВт 7,92 6,66 5,99 - - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах будинкiв, будiвель та споруд - - - 3,35 3,20 3,04 2,74 2,43
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинкiв, будiвель та споруд), величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт - 6,66 5,99 3,72 3,53 3,36 3,02 2,69
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт - - - 2,16 1,94 1,73
для електроенергiї, виробленої мiкрогiдроелектростанцiями 2,16 3,60 3,24 3,24 2,92 2,59
для електроенергiї, виробленої мiнiгiдроелектростанцiями 2,16 2,88 2,59 2,59 2,33 2,07
для електроенергiї, виробленої малими гiдроелектростанцiями 2,16 2,16 1,94 1,94 1,75 1,55
для електроенергiї, виробленої з геотермальної енергiї - - - 2,79 2,51 2,23

     Пiдтвердженням факту та дати введення в експлуатацiю об'єкта електроенергетики, у тому числi черги будiвництва електричної станцiї (пускового комплексу), що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), є виданий уповноваженим органом сертифiкат, що засвiдчує вiдповiднiсть закiнченого будiвництвом об'єкта проектнiй документацiї та пiдтверджує його готовнiсть до експлуатацiї, або зареєстрована вiдповiдно до законодавства декларацiя про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї.

     У разi якщо на об'єктi електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), вiдповiдно до цiєї статтi мають застосовуватися рiзнi коефiцiєнти "зеленого" тарифу, на такому об'єктi має бути встановлений окремий комерцiйний облiк за кожною чергою (пусковим комплексом) та/або установкою, для яких застосовується окремий коефiцiєнт "зеленого" тарифу.

     Для суб'єктiв господарювання та приватних домогосподарств, якi виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї, "зелений" тариф встановлюється до 1 сiчня 2030 року.

     Фiксований мiнiмальний розмiр "зеленого" тарифу для суб'єктiв господарювання та приватних домогосподарств встановлюється шляхом перерахування у євро "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 сiчня 2009 року за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на зазначену дату.

     "Зелений" тариф для об'єктiв електроенергетики, введених в експлуатацiю до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств, договiр про купiвлю-продаж електричної енергiї з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути менший за фiксований мiнiмальний розмiр "зеленого" тарифу, який на дату останнього у кожному кварталi засiдання нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у нацiональну валюту за середнiм офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України за останнiх 30 календарних днiв, що передують датi такого засiдання.

     До "зеленого" тарифу на електричну енергiю, вироблену з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями) на об'єктах електроенергетики, у тому числi на чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), введених в експлуатацiю з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року, нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлюється надбавка за дотримання на вiдповiдних об'єктах визначеного статтею 173 цього Закону рiвня використання обладнання українського виробництва. Надбавка до "зеленого" тарифу за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва встановлюється та пiдлягає застосуванню на весь строк його дiї. Надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва не встановлюється до "зеленого" тарифу на електричну енергiю, вироблену об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств.

     Держава гарантує, що для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї на введених в експлуатацiю об'єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї, встановлений вiдповiдно до положень цiєї статтi на дату введення в експлуатацiю об'єктiв електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю черг будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), якi виробляють електроенергiю з альтернативних джерел енергiї. У разi внесення змiн до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї, суб'єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання.

     Держава гарантує закрiплення на законодавчому рiвнi на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупiвлi у кожному розрахунковому перiодi електроенергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), i не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компанiям, за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 цього Закону, в обсягах та порядку, визначених статтею 15 цього Закону, а також щодо розрахункiв за таку електроенергiю у повному обсязi, у встановленi строки та грошовими коштами.

(Закон доповнено статтею 171 згiдно iз Законом України вiд 01.04.2009р. N 1220-VI, стаття 171 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.12.2010р. N 2799-VI, вiд 03.06.2011р. N 3486-VI, вiд 17.06.2011р. N 3549-VI, вiд 18.11.2011р. N 4065-VI, у редакцiї Закону України вiд 20.11.2012р. N 5485-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII, вiд 04.06.2015р. N 514-VIII, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2016р. N 1804-VIII)

     Стаття 172. Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж

     Вартiсть послуг з приєднання розраховується електропередавальною органiзацiєю у порядку, передбаченому методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, i обґрунтовується витратами, необхiдними для будiвництва та/або реконструкцiї електромереж вiд мiсця приєднання електроустановки замовника до мiсця забезпечення потужностi.

     Ставка плати за стандартне приєднання електроустановок щорiчно розраховується електропередавальною органiзацiєю з урахуванням ступеня напруги в мiсцi приєднання, категорiї надiйностi електропостачання, одно- чи трифазного приєднання, окремо для сiльської та мiської мiсцевостi вiдповiдно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Електропередавальна органiзацiя зобов'язана розмiщувати на своєму веб-сайтi в мережi Iнтернет дiючi ставки плати за стандартне приєднання.

     Вартiсть послуг з приєднання електроустановок замовникiв, що не є стандартним приєднанням вiдповiдно до статтi 1 цього Закону, визначається проектно-кошторисною документацiєю вiдповiдно до замовленої (заявленої) на приєднання потужностi пропорцiйно до передбаченої проектом величини потужностi, яку можливо додатково приєднати, вiдповiдно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужностi у мiсцi забезпечення потужностi.

     Розроблення проектно-кошторисної документацiї забезпечується замовником, а її вартiсть є складовою частиною вартостi послуг з приєднання.

(частина четверта статтi 172 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     Приєднання електроустановок замовника, яке не є стандартним приєднанням, фiнансується в розмiрi розрахованої плати за приєднання за рахунок коштiв, отриманих як плата за приєднання замовника. У разi недостатностi таких коштiв для виконання в повному обсязi робiт згiдно з проектно-кошторисною документацiєю цi роботи фiнансуються за рахунок плати за приєднання iнших замовникiв, якi приєднуються до того самого мiсця забезпечення потужностi, або складової тарифу на передачу або розподiл електричної енергiї, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фiнансової допомоги, яка може надаватися електропередавальнiй органiзацiї. Додатково необхiднi кошти для виконання в повному обсязi робiт згiдно з проектно-кошторисною документацiєю передбачаються у складовiй тарифу на передачу або розподiл електричної енергiї в установленому законодавством порядку строком до п'яти рокiв. Джерелом повернення коштiв, залучених вiд замовника як поворотна фiнансова допомога, є плата за приєднання iнших замовникiв, що приєднуються до того самого мiсця забезпечення потужностi, та складова тарифу на передачу або розподiл електричної енергiї. Кошти, залученi вiд замовника як поворотна фiнансова допомога, повертаються у строк до п'яти рокiв вiдповiдно до порядку фiнансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж. Частка витрат для створення за рахунок тарифу на передачу або розподiл електричної енергiї резерву потужностi у мiсцi забезпечення потужностi, компенсована у складi плати за приєднання замовниками, приєднана потужнiсть електроустановок яких забезпечується вiд того самого мiсця забезпечення потужностi, враховується пiд час перегляду вiдповiдної складової тарифу на передачу або розподiл електричної енергiї шляхом виключення з тарифу вiдповiдних сум.

(частина п'ята статтi 172 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Частину шосту статтi 172 виключено

(частина шоста статтi 172 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     Частину сьому статтi 172 виключено

(статтю 172 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     Частину восьму статтi 172 виключено

(статтю 172 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII, у зв'язку з цим частини сьому - дев'яту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - одинадцятою, частина восьма статтi 172 виключено згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     Частину дев'яту статтi 172 виключено

(частина дев'ята статтi 172 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     Строк повернення поворотної фiнансової допомоги замовнику встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiдповiдно до порядку фiнансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж i не може перевищувати 10 рокiв. Джерелом повернення поворотної фiнансової допомоги є складова тарифу на передачу або розподiл електричної енергiї.

(частина десята статтi 172 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Вартiсть послуг з приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об'єктiв будiвництва, в яких передбачається розмiщення доступного житла або житлового фонду соцiального призначення, зменшується для замовника пропорцiйно площi такого доступного житла або житлового фонду соцiального призначення до загальної площi об'єкта будiвництва. Частина вартостi послуг з приєднання електроустановок замовника, на яку зменшено вартiсть послуг з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, фiнансується за рахунок тарифу на передачу або розподiл електричної енергiї, який встановлюється для електропередавальної органiзацiї нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

(частина одинадцята статтi 172 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)
(Закон доповнено статтею 172 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     Стаття 173. Надбавка до "зеленого" тарифу за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва

     Для введених в експлуатацiю з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року об'єктiв електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року черг будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), якi виробляють електроенергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), до "зеленого" тарифу встановлюється надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва.

     Надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва є фiксованою, у визначених цим Законом вiдсотках, доплатою до "зеленого" тарифу, пропорцiйною до рiвня використання суб'єктом господарювання на вiдповiдному об'єктi електроенергетики обладнання українського виробництва.

     Надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за умови дотримання таких рiвнiв використання обладнання українського виробництва:

Розмiр надбавки до "зеленого" тарифу, % Рiвень використання обладнання українського виробництва, %
5 30
10 50

     Надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва для вiдповiдного об'єкта електроенергетики встановлюється у грошовому виразi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на кожну дату перерахунку фiксованого мiнiмального розмiру "зеленого" тарифу.

     Порядок визначення рiвня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), що виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), та встановлення вiдповiдної надбавки до "зеленого" тарифу затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

     Вiдповiднiсть рiвня використання обладнання українського виробництва вимогам, встановленим цим Законом, визначається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на пiдставi поданого суб'єктом господарювання розрахунку та пiдтвердних документiв.

     Рiвень використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), що виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається як сума вiдповiдних питомих вiдсоткових показникiв елементiв обладнання. У разi наявностi декiлькох однакових елементiв обладнання на вiдповiдному об'єктi електроенергетики питомий вiдсотковий показник цього елемента обладнання приймається до розрахунку рiвня використання обладнання українського виробництва лише за умови українського походження кожного з цих однакових елементiв. Питомi вiдсотковi показники елементiв обладнання становлять:

     а) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з енергiї вiтру:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Лопатi 30
Башта 30
Гондола 20
Головна рама 20
Разом по об'єкту 100

     б) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Фотоелектричнi модулi 40
Система крiплень фотоелектричних модулiв 15
Iнверторне обладнання 15
Системи акумуляцiї енергiї 15
Трекернi системи 15
Разом по об'єкту 100

     в) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з бiомаси:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Котел 25
Турбiна (паровий двигун) 25
Генератор 15
Мережевi насоси / водопiдiгрiвачi 10
Димососи та вентилятори 5
Система подачi палива 5
Система газоочищення 5
Система водопiдготовки 5
Градирнi / конденсатори пари 5
Разом по об'єкту 100

     г) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з бiогазу:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Реактори анаеробного зброджування 35
Мiксери реакторiв анаеробного зброджування 10
Газодувки 5
Системи пiдготовки бiогазу 15
Когенерацiйнi установки 35
Разом по об'єкту 100

     ґ) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з бiогазу, видобутого з вiдведених мiсць чи об'єктiв, на яких здiйснюються операцiї iз зберiгання та захоронення вiдходiв:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Система видобутку, збору, подачi газу 35
Компресори 5
Система осушки газу 10
Система очистки газу 15
Когенерацiйнi установки / генератори / турбогенератори 35
Разом по об'єкту 100

     д) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з використанням гiдроенергiї на мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiях:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Турбiна 30
Генератор / комплект генератора з редуктором (передавальним механiзмом) 30
Головний щит управлiння генератора (система контролю та управлiння) 15
Система збудження генератора 10
Регулятор швидкостi / привiд регулятора швидкостi 10
Система автоматичного регулювання 5
Разом по об'єкту 100

     е) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з використанням геотермальної енергiї:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Свердловина та гирлове обладнання 30
Турбiна 5
Генератор 5
Головний щит управлiння генератором 15
Насоси подачi теплового носiя в зону утворення пару 10
Теплообмiнник охолодження теплового носiя 30
Система автомагнiтного регулювання 5
Разом по об'єкту 100

     Виробництво наявних на об'єктi електроенергетики елементiв обладнання на територiї України пiдтверджується сертифiкатом (сертифiкатами) походження, виданим (виданими) у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регiональними представництвами) на такi елементи";

(Закон доповнено статтею 173 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5485-VI, стаття 173 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     Стаття 18. Проектування та будiвництво об'єктiв електроенергетики

     Проектування та будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiя, капiтальний ремонт, технiчне переоснащення) об'єктiв електроенергетики здiйснюються вiдповiдно до законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi. Оснащення об'єктiв електроенергетики лiцензiатами, цiни (тарифи) на вiдповiднi послуги (товари) яких регулюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здiйснюється на конкурентних засадах.

     Фiнансування капiтального будiвництва, реконструкцiї та обслуговування об'єктiв, призначених для спiльних потреб пiдприємств електроенергетики та пiдприємств iнших галузей, провадиться за рахунок замовникiв (власникiв) та користувачiв цих об'єктiв.

     Розвиток електричних мереж, якi перебувають у власностi або користуваннi електропередавальних органiзацiй, передбачається iнвестицiйними програмами, схваленими нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та фiнансується за рахунок коштiв, передбачених у тарифах на передачу або розподiл електричної енергiї, оплати вартостi послуг з приєднання, поворотної фiнансової допомоги замовникiв, банкiвських кредитiв, коштiв, залучених з iнших джерел, не заборонених законодавством. Кошти, отриманi як поворотна фiнансова допомога замовникiв для фiнансування робiт з приєднання, облiковуються окремо та використовуються електропередавальною органiзацiєю для приєднання електроустановок замовникiв. Розвиток електричних мереж електропередавальної органiзацiї має узгоджуватися з планами забудови вiдповiдної територiї.

     У разi спорудження або реконструкцiї будiвель, дорiг, мостiв, iнших об'єктiв архiтектури роботи з перенесення повiтряних i пiдземних електричних мереж, теплових мереж та iнших об'єктiв електроенергетики виконуються власником цих об'єктiв електроенергетики за рахунок замовникiв будiвництва або реконструкцiї будiвель, дорiг, мостiв, iнших об'єктiв архiтектури вiдповiдно до затвердженої проектно-кошторисної документацiї.

     Приєднання електроустановок замовникiв до електричних мереж власникiв, якi не є електропередавальними органiзацiями, здiйснюється на умовах i в порядку, що передбаченi цим Законом для приєднання до електричних мереж електропередавальних органiзацiй.

     Створення (нове будiвництво, реконструкцiя, технiчне переоснащення) магiстральних (мiждержавних) електричних мереж здiйснюється вiдповiдно до плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв за рахунок iнвестицiй електропередавального пiдприємства або за рахунок iнвестицiй фiзичної чи юридичної особи, що не є пов'язаною прямо або опосередковано вiдносинами контролю з електропередавальними органiзацiями.

(стаття 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.05.2003р. N 741-IV, вiд 25.12.2008р. N 800-VI, вiд 22.12.2011р. N 4220-VI, вiд 22.06.2012р. N 5021-VI, у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)
(з 01.07.2017р. Закон буде доповнено статтею 181 згiдно з пiдпунктом 22 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стаття 19. Охорона об'єктiв електроенергетики

     Особливо важливi об'єкти електроенергетики, перелiк яких визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, i затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, охороняються вiдомчою воєнiзованою охороною iз залученням у разi необхiдностi вiдповiдних структурних пiдроздiлiв органiв державної влади.

(частина перша статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Охорона iнших об'єктiв електроенергетики здiйснюється згiдно iз законодавством України.

     На об'єктах електроенергетики встановлюється особливий режим допуску.

     Особовий склад вiдомчої воєнiзованої охорони об'єктiв електроенергетики забезпечується вогнепальною зброєю i спецiальними засобами самооборони. Застосування вогнепальної зброї, а також спецiальних засобiв самооборони регулюється законодавством України.

     Особовий склад вiдомчої воєнiзованої охорони забезпечується форменим одягом за рахунок пiдприємств електроенергетики.

     В охоронних зонах електричних мереж, а також iнших особливо важливих об'єктiв електроенергетики дiють обмеження, передбаченi законодавством України щодо використання земель. Розмiщення споруд та iнших об'єктiв в охоронних зонах електричних i теплових мереж без здiйснення передбачених нормативно-технiчними документами технiчних заходiв безпеки не допускається.

(частина шоста статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI, вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Атомнi електростанцiї охороняються вiдповiдно до Закону України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" та Закону України "Про фiзичний захист ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання".

(частина сьома статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 747-IV)

     Стаття 191. Установлення особливого режиму охорони на територiї забороненої зони та контрольованої зони гiдроелектротехнiчних споруд

     На територiї забороненої зони та контрольованої зони гiдроелектротехнiчних споруд установлюється особливий режим охорони.

     Доступ стороннiх осiб та всiх видiв транспорту на цю територiю можливий лише в порядку, встановленому власником гiдроелектротехнiчних споруд або уповноваженим ним органом.

     Виконання стороннiми особами робiт на територiї забороненої зони гiдроелектротехнiчних споруд здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, а на територiї контрольованої зони гiдроелектротехнiчних споруд - у порядку, встановленому власником гiдроелектротехнiчних споруд або уповноваженим ним органом.

     Територiя забороненої зони та контрольованої зони гiдроелектротехнiчних споруд охороняється вiдомчою воєнiзованою охороною. На територiї забороненої зони гiдроелектротехнiчних споруд дiє особливий (внутрiшньооб'єктний та перепускний) режим.

     Особливостi режиму територiї забороненої зони та контрольованої зони гiдроелектротехнiчних споруд визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 191 згiдно iз Законом України вiд 25.11.2003р. N 1330-IV)

     Положення цiєї статтi не поширюються на малi гiдроелектростанцiї. Суб'єкти малої гiдроелектроенергетики самостiйно забезпечують необхiднi заходи з охорони об'єктiв малої гiдроелектроенергетики та здiйснюють на прилеглiй територiї необхiднi заходи безпеки.

(статтю 191 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 25.09.2008р. N 601-VI)

     Стаття 20. Охорона навколишнього природного середовища

     Пiдприємства електроенергетики повиннi додержувати вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, нести вiдповiдальнiсть за його порушення i здiйснювати технiчнi та органiзацiйнi заходи, спрямованi на зменшення шкiдливого впливу об'єктiв електроенергетики на навколишнє природне середовище.

     У разi порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища рiшення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення дiяльностi електричних станцiй, магiстральних та мiждержавних електричних мереж приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рiшення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення дiяльностi iнших об'єктiв електроенергетики приймають мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування i центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у межах їх компетенцiї, передбаченої законами України.

(частина третя статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Для забезпечення безпеки населення, що мешкає в районi розташування об'єктiв електроенергетики, встановлюються санiтарно-захиснi зони, розмiри та порядок використання яких визначаються в нормативно-правових актах i проектах цих об'єктiв, затверджених у встановленому порядку.

     Усi види господарської дiяльностi в санiтарно-захисних зонах, дозволенi режимом їх використання, можуть провадитися тiльки за погодженням з власником об'єкта електроенергетики або уповноваженим ним органом.

     З метою запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру через припинення електропостачання споживачам для них встановлюється екологiчна броня електропостачання.

(статтю 20 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003р. N 982-IV)

     Фiнансування екологiчної бронi електропостачання при несплатi або неповнiй оплатi за спожиту електроенергiю споживачами, що мають таку броню, здiйснюється з державного або мiсцевих бюджетiв та вiдповiдних джерел доходiв цих споживачiв. Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує порядок складання перелiку споживачiв та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологiчна броня електропостачання, а також затверджує порядок надання державою забезпечення виконання грошових зобов'язань окремих споживачiв з оплати електричної енергiї.

(статтю 20 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003 р. N 982-IV) (дiю частини сьомої статтi 20 зупинено на 2007 рiк згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V, на 2008 рiк - згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(зупинення дiї частини сьомої статтi 20 на 2008 рiк, передбачене пунктом 8 статтi 67 роздiлу I Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано таким, що не вiдповiдає Конституцiї України (є неконституцiйним), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)
(частина сьома статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стаття 21. Особливостi умов працi в електроенергетицi

     Пiдприємства, установи та органiзацiї електроенергетики зобов'язанi забезпечувати комплектування робочих мiсць висококвалiфiкованими кадрами, постiйно пiдвищувати їх квалiфiкацiю, гарантувати надiйний соцiальний захист.

     Працiвники, якi забезпечують виробничi процеси в електроенергетицi, зобов'язанi проходити спецiальну пiдготовку i перевiрку знань (атестацiю) згiдно iз законодавством, включаючи нормативно-правовi акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, iнших центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у вiдповiдних сферах.

(частина друга статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Перелiк таких спецiальностей i посад затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi промислової безпеки та охорони працi, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi.

(частина третя статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Допуск до роботи працiвникiв електроенергетики, якi не пройшли вiдповiдної пiдготовки, забороняється.

     Витрати на пiдготовку та перепiдготовку кадрiв, утримання спецiалiзованих навчально-тренувальних та галузево-координацiйних центрiв вiдносяться на валовi витрати виробництва та обiгу.

     Перевiрка знань (атестацiя) персоналу провадиться за рахунок коштiв власникiв об'єктiв електроенергетики.

     Працiвникам основних професiй, зайнятим на пiдприємствах електроенергетики, може встановлюватися надбавка до тарифної ставки чи посадового окладу за безперервний стаж роботи в електроенергетицi вiдповiдно до порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, з вiднесенням витрат на валовi витрати виробництва та обiгу. Персонал енергетичних установок, який перебуває в зонi впливу радiацiйного, теплового i електромагнiтного випромiнювання, а також iнших шкiдливих i небезпечних факторiв, пiдлягає спецiальному медичному обстеженню та обов'язковому страхуванню за рахунок коштiв пiдприємств.

     Створення робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв провадиться пiдприємствами електроенергетики в розмiрi чотирьох вiдсоткiв вiд чисельностi працiвникiв, зайнятих у непромисловому виробництвi.

     Стаття 22. Страйки на пiдприємствах електроенергетики

     Страйки на пiдприємствах електроенергетики забороняються у випадках, коли вони можуть призвести до порушення сталостi об'єднаної енергосистеми України або теплопостачання в осiнньо-зимовий перiод.

     Стаття 23. Забезпечення енергопостачання в умовах надзвичайного стану, особливого перiоду та у разi надзвичайних ситуацiй в об'єднанiй енергетичнiй системi України

(назва статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2012р. N 5066-VI)

     У разi введення надзвичайного стану вiдповiдно до Закону України "Про надзвичайний стан" пiдприємства, установи та органiзацiї електроенергетики, розташованi у мiсцевостях, де введено надзвичайний стан, зобов'язанi виконувати розпорядження органiв, якi здiйснюють заходи надзвичайного стану на вiдповiднiй територiї щодо енергопостачання споживачiв, незалежно вiд умов укладених договорiв.

     У разi введення особливого перiоду суб'єкти електроенергетики дiють згiдно iз Законом України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю", Положенням про мобiлiзацiйну пiдготовку народного господарства України i нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, що регламентують функцiонування електроенергетики в умовах особливого перiоду.

(частина друга статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     У разi виникнення надзвичайних ситуацiй в об'єднанiй енергетичнiй системi України суб'єкти електроенергетики зобов'язанi дiяти вiдповiдно до стандартiв операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України та виконувати оперативнi команди i розпорядження державного пiдприємства, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння об'єднаною енергетичною системою України.

(статтю 23 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5066-VI)

     Особливостi регулювання правових, економiчних та органiзацiйних вiдносин, пов'язаних з продажем електричної енергiї з оптового ринку електричної енергiї України на тимчасово окуповану територiю та на територiю, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження, а також вiдносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, розподiлом, постачанням, купiвлею, продажем i використанням електричної енергiї на тимчасово окупованiй територiї та на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Перелiк населених пунктiв, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 23 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 15.04.2014р. N 1207-VII, частина четверта статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 07.04.2015р. N 284-VIII)

     Стаття 24. Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть енергопостачальникiв i електропередавальних органiзацiй

(назва статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2003р. N 982-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)
(з 01.07.2017р. назву статтi 24 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом третiм пiдпункту 25 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Енергопостачальники погоджують з вiдповiдним споживачем величину екологiчної бронi електропостачання, яка має бути затверджена центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики. У разi недосягнення згоди мiж споживачем та енергопостачальником щодо величини екологiчної бронi електропостачання остаточне рiшення приймається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики.

(статтю 24 доповнено новою частиною першою згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003р. N 982-IV, частина перша статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)
(з 01.07.2017р. частину першу статтi 24 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом п'ятим пiдпункту 25 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Енергопостачальники мають право за умови неповної оплати споживачем спожитої електричної енергiї обмежити його електроспоживання до рiвня екологiчної бронi електропостачання або за вiдсутностi такої повнiстю припинити електропостачання споживачу.

(статтю 24 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003р. N 982-IV)
(з 01.07.2017р. частину другу статтi 24 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом сьомим пiдпункту 25 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Порядок обмеження електроспоживання споживачiв до рiвня екологiчної бронi електропостачання або повного припинення їм електропостачання встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 24 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003р. N 982-IV)
(з 01.07.2017р. частину третю статтi 24 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом дев'ятим пiдпункту 25 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Енергопостачальники мають право на вiдшкодування несплаченої споживачем частини вартостi електричної енергiї, що постачається йому на рiвнi екологiчної бронi електропостачання, за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв.

(статтю 24 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003р. N 982-IV, у зв'язку з цим частини першу - сьому вважати вiдповiдно частинами п'ятою - одинадцятою)
(з 01.07.2017р. частину четверту статтi 24 буде замiнено двома частинами згiдно з абзацами одинадцятим та дванадцятим пiдпункту 25 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Електропередавальнi органiзацiї зобов'язанi забезпечувати належний технiчний стан та органiзацiю експлуатацiї об'єктiв електроенергетики вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв, нормативно-технiчних документiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж та енергетичного обладнання, надiйне та якiсне постачання (транспортування) енергiї згiдно з умовами лiцензiй та договорiв.

(частина п'ята статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Електропередавальна органiзацiя, що здiйснює передачу електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами, не має права вiдмовити замовнику, який має намiр приєднати електроустановки до цих мереж, у наданнi послуг з приєднання. Електропередавальна органiзацiя, що здiйснює передачу електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами, не має права самостiйно змiнювати виданi технiчнi умови на приєднання або скасовувати їх з пiдстав, якi не передбаченi договором про приєднання.

(статтю 24 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI, у зв'язку з цим частини шосту - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами сьомою - п'ятнадцятою)

     Енергопостачальник, що здiйснює постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, не має права вiдмовити замовнику (споживачу), електроустановки якого розташованi на такiй територiї, в укладеннi договору про постачання електричної енергiї (договору про користування електричною енергiєю) за умови, що нова електроустановка замовника приєднана або потужнiсть для дiючої електроустановки споживача збiльшена в установленому законодавством порядку.

(частина сьома статтi 24 в редакцiї Законiв України вiд 22.06.2000р. N 1821-III, вiд 25.12.2008р. N 800-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4220-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)
(з 01.07.2017р. до цiєї частини статтi 24 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом п'ятнадцятим пiдпункту 25 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Енергопостачальники, якi здiйснюють дiяльнiсть з передачi електричної енергiї з використанням власних мереж, зобов'язанi забезпечити рiвноправний доступ до цих мереж усiх суб'єктiв господарської дiяльностi, що отримали в установленому порядку лiцензiю на здiйснення вiдповiдного виду дiяльностi i уклали договiр на передачу електричної енергiї. Енергопостачальники, якi здiйснюють дiяльнiсть з передачi електричної енергiї з використанням власних мереж, не мають право вiдмовити у доступi до цих мереж суб'єктам господарювання, якi виробляють енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї. Енергопостачальники, якi здiйснюють дiяльнiсть з передачi електричної енергiї з використанням власних мереж, у своїх iнвестицiйних програмах повиннi передбачати витрати на приєднання об'єктiв електроенергетики, якi виробляють електроенергiю з альтернативних джерел енергiї.

(частина восьма статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.04.2009р. N 1220-VI, вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)
(з 01.07.2017р. цю частину статтi 24 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом сiмнадцятим пiдпункту 25 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Електропередавальна органiзацiя оприлюднює та щопiвроку оновлює на своєму веб-сайтi в мережi Iнтернет iнформацiю за всiма трансформаторними пiдстанцiями на територiї здiйснення лiцензованої дiяльностi щодо їх номiнальної потужностi, приєднаної потужностi, потужностi, що приєднується за договорами про приєднання, резерву потужностi з урахуванням укладених договорiв про приєднання. Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж можуть встановлюватися додатковi вимоги до iнформацiї, яка пiдлягає оприлюдненню. Така iнформацiя є вiдкритою та надається безоплатно.

(статтю 24 доповнено новою частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI, у зв'язку з цим частини дев'яту - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами десятою - шiстнадцятою)

     Енергопостачальник зобов'язаний у встановленому законом порядку забезпечити доступ iнспекторiв з державного енергетичного нагляду до енергетичних установок для здiйснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж та енергетичного обладнання.

(статтю 24 доповнено новою частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI, у зв'язку з цим частини восьму - тринадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - чотирнадцятою)
(з 01.07.2017р. цю частину статтi 24 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом дев'ятнадцятим пiдпункту 25 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Енергопостачальники, що здiйснюють постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, несуть вiдповiдальнiсть за порушення умов та правил здiйснення лiцензованої дiяльностi з урахуванням неналежного проведення розрахункiв з оптовим постачальником електричної енергiї, а також iз суб'єктом господарської дiяльностi, що здiйснює передачу або розподiл належної енергопостачальнику електричної енергiї, у разi, коли електрична енергiя поставляється мережами, якi не є його власнiстю.

(частина одинадцята статтi 24 в редакцiї Закону України вiд 22.06.2000р. N 1821-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)
(з 01.07.2017р. цю частину статтi 24 буде виключено згiдно з абзацом двадцять першим пiдпункту 25 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Енергопостачальники, до складу яких входять теплоелектроцентралi, здiйснюють постачання енергiї в першу чергу на територiї здiйснення лiцензованої дiяльностi.

(з 01.07.2017р. цю частину статтi 24 буде виключено згiдно з абзацом двадцять другим пiдпункту 25 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Енергопостачальники несуть вiдповiдальнiсть перед споживачами електричної енергiї у розмiрi двократної вартостi недовiдпущеної електричної енергiї у разi переривання електропостачання з вини енергопостачальника (згiдно з умовами договору на постачання електричної енергiї).

(частина тринадцята статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.06.2005р. N 2706-IV, вiд 15.03.2011р. N 3134-VI, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI)
(з 01.07.2017р. цю частину статтi 24 буде виключено згiдно з абзацом двадцять другим пiдпункту 25 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     У разi вiдпуску електричної енергiї, параметри якостi якої внаслiдок дiй або бездiяльностi енергопостачальника виходять за межi показникiв, визначених у договорi на постачання електричної енергiї, енергопостачальник несе вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу в розмiрi двадцяти п'яти вiдсоткiв вартостi такої електроенергiї.

(частина чотирнадцята статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 15.03.2011р. N 3134-VI, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI)

     Енергопостачальник не несе вiдповiдальностi перед споживачем електричної енергiї у разi переривання постачання електричної енергiї, якщо на момент настання цiєї подiї схема живлення споживача електроенергiї з вини споживача не вiдповiдала вимогам нормативно-технiчних документiв.

(статтю 24 доповнено новою частиною п'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 15.03.2011р. N 3134-VI, у зв'язку з цим частини тринадцяту i чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами чотирнадцятою i п'ятнадцятою, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI)
(з 01.07.2017р. до цiєї частини статтi 24 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом двадцять третiм пiдпункту 25 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Енергопостачальник не несе вiдповiдальностi за майнову шкоду, заподiяну споживачу або третiм особам внаслiдок припинення або обмеження електропостачання, здiйсненого у встановленому порядку.

(статтю 24 доповнено новою частиною шiстнадцятою згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003 р. N 982-IV, у зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною п'ятнадцятою)
(з 01.07.2017р. до цiєї частини статтi 24 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом двадцять третiм пiдпункту 25 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     У разi порушення енергопостачальником, який здiйснює постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, умов i правил здiйснення лiцензованої дiяльностi з постачання електричної енергiї та iнших обов'язкiв, передбачених цим Законом, враховуючи зобов'язання щодо забезпечення захисту прав споживачiв електричної енергiї та проведення розрахункiв за закуплену енергопостачальником електричну енергiю, а також iз суб'єктом господарської дiяльностi, який здiйснює передачу належної енергопостачальнику електричної енергiї, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, застосовує до такого енергопостачальника такi санкцiї:

     застереження;

     штраф;

     призначення тимчасового керуючого (адмiнiстрацiї);

     зупинення дiї лiцензiї на здiйснення господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї на вiдповiднiй територiї;

     анулювання лiцензiї на здiйснення господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї на вiдповiднiй територiї.

(статтю 24 доповнено частиною сiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 22.06.2000р. N 1821-III)

     Стаття 241. Вiдповiдальнiсть суб'єктiв електроенергетики за збитки, завданi при виробництвi, передачi, розподiлi та постачаннi електричної енергiї

(назва статтi 241 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Вiдповiдальнiсть за збитки, завданi внаслiдок переривання процесу виробництва, передачi, розподiлу та постачання електричної енергiї та/або внаслiдок виробництва, передачi, розподiлу та постачання електричної енергiї, параметри якостi якої виходять за межi показникiв, визначених державними стандартами України, несе суб'єкт електроенергетики, в електроустановках якого сталися подiї, що призвели до таких збиткiв.

(частина перша статтi 241 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Величина збиткiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, визначається за методикою, затвердженою Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України.

     Умови вiдшкодування збиткiв, завданих унаслiдок переривання процесу виробництва, передачi, розподiлу та постачання електроенергiї та/або внаслiдок виробництва, передачi, розподiлу та постачання електроенергiї, параметри якостi якої виходять за межi показникiв, визначених державними стандартами України, зазначаються у вiдповiдних договорах мiж суб'єктами електроенергетики, що здiйснюють виробництво, передачу та постачання електроенергiї.

(частина третя статтi 241 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)
(Закон доповнено статтею 241 згiдно iз Законом України вiд 15.03.2011р. N 3134-VI)

     Стаття 25. Права споживачiв електричної енергiї

     Споживачi електричної енергiї мають право на:

     приєднання та пiдключення до електричної мережi, за умови виконання правил приєднання електроустановок до електричних мереж;

(абзац другий частини першої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     вибiр постачальника електричної енергiї;

     отримання iнформацiї щодо якостi електричної енергiї, цiн, порядку оплати, умов та режимiв її споживання;

     отримання електричної енергiї, якiснi характеристики якої визначенi державними стандартами;

     вiдшкодування збиткiв, заподiяних внаслiдок порушення його прав, згiдно з законодавством;

     абзац сьомий частини першої статтi 25 виключено

(частину першу статтi 25 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 800-VI, абзац сьомий частини першої статтi 25 виключено згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4220-VI)

     Захист прав споживачiв електричної енергiї, а також механiзм реалiзацiї захисту цих прав регулюються цим Законом, законами України "Про захист прав споживачiв", "Про захист економiчної конкуренцiї", "Про енергозбереження", iншими нормативно-правовими актами.

(частина друга статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2003р. N 1294-IV)
(з 01.07.2017р. до частини другої статтi 25 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 27 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стаття 26. Обов'язки та вiдповiдальнiсть споживачiв енергiї

     Споживання енергiї можливе лише на пiдставi договору з енергопостачальником.

(з 01.07.2017р. до частини першої статтi 26 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом другим пiдпункту 28 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Споживач енергiї зобов'язаний додержуватись вимог нормативно-технiчних документiв та договору про постачання енергiї.

(з 01.07.2017р. до частини другої статтi 26 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом третiм пiдпункту 28 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Безпечну експлуатацiю енергетичних установок споживача та їх належний технiчний стан забезпечує сам споживач.

     Споживач енергiї несе вiдповiдальнiсть за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування електричною i тепловою енергiєю та виконання приписiв державних iнспекцiй з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї згiдно iз законодавством України. Правила користування електричною i тепловою енергiєю для населення затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(з 01.07.2017р. частину четверту статтi 26 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом п'ятим пiдпункту 28 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Споживач енергiї несе вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну енергопостачальнику внаслiдок невiдповiдностi технiчного стану електроустановок споживача та/або схеми живлення споживача вимогам нормативно-технiчних документiв, згiдно з умовами договору.

(статтю 26 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 15.03.2011р. N 3134-VI, у зв'язку з цим частини п'яту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами шостою - десятою)
(з 01.07.2017р. до частини п'ятої статтi 26 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом шостим пiдпункту 28 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Споживачi (крiм населення та навчальних закладiв) у випадку споживання електричної енергiї понад договiрну величину за розрахунковий перiод сплачують енергопостачальникам двократну вартiсть рiзницi фактично спожитої i договiрної величини.

(частина шоста статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.09.2003р. N 1158-IV, вiд 14.12.2004р. N 2229-IV, вiд 23.06.2005р. N 2706-IV, вiд 01.07.2014р. N 1556-VII)
(з 01.07.2017р. частину шосту статтi 26 буде виключено згiдно з абзацом сьомим пiдпункту 28 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     У випадку перевищення договiрної величини потужностi споживачi (крiм населення та навчальних закладiв) сплачують енергопостачальникам двократну вартiсть рiзницi мiж найбiльшою величиною потужностi, що зафiксована протягом розрахункового перiоду, та договiрною величиною потужностi.

(частина сьома статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.09.2003р. N 1158-IV, вiд 14.12.2004р. N 2229-IV, вiд 23.06.2005р. N 2706-IV, вiд 01.07.2014р. N 1556-VII)
(з 01.07.2017р. частину сьому статтi 26 буде виключено згiдно з абзацом сьомим пiдпункту 28 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Споживач, якому електрична енергiя постачається енергопостачальником, що здiйснює господарську дiяльнiсть з постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, зобов'язаний оплачувати її вартiсть виключно коштами шляхом їх перерахування на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання енергопостачальника. У разi проведення споживачем розрахункiв в iнших формах та/або сплати коштiв на iншi рахунки такi кошти не враховуються як оплата спожитої електричної енергiї.

(статтю 26 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 22.06.2000р. N 1821-III)
(з 01.07.2017р. частину восьму статтi 26 буде виключено згiдно з абзацом восьмим пiдпункту 28 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     За умови неповної оплати за спожиту електричну енергiю споживач зобов'язаний обмежити власне електроспоживання до рiвня екологiчної бронi або повнiстю його припинити в разi вiдсутностi такої.

(статтю 26 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003р. N 982-IV)
(з 01.07.2017р. частину дев'яту статтi 26 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом десятим пiдпункту 28 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Споживач забезпечує в установленому законом порядку безперешкодний доступ вiдповiдальних представникiв енергопостачальника, пiдприємства, яке здiйснює передачу енергiї, до власних енергетичних установок для здiйснення контролю за рiвнем споживання енергiї, вiдключення та обмеження споживання вiдповiдно до встановленого порядку, а також уповноважених осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, для здiйснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання i мереж суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї в порядку, визначеному Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi". У разi перешкоджання доступу зазначених представникiв та уповноважених осiб до енергетичних установок споживача посадовi особи такого споживача несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

(статтю 26 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003р. N 982-IV, частина дев'ята статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI)
(з 01.07.2017р. до частини десятої статтi 26 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом одинадцятим пiдпункту 28 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Споживач (власник мереж, якi використовуються для передачi електричної енергiї iншим суб'єктам господарювання, населенню) зобов'язаний укласти з електропередавальною органiзацiєю, яка здiйснює лiцензовану дiяльнiсть на закрiпленiй територiї, договiр про спiльне використання технологiчних електричних мереж.

(статтю 26 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)
(з 01.07.2017р. частину одинадцяту статтi 26 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом тринадцятим пiдпункту 28 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Стаття 27. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про електроенергетику

     Правопорушення в електроенергетицi тягне за собою встановлену законодавством України цивiльну, адмiнiстративну i кримiнальну вiдповiдальнiсть.

     Правопорушеннями в електроенергетицi є:

     порушення вимог нормативно-правових актiв, нормативно-технiчних документiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання i мереж суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї, виготовлення, монтажу, налагодження та випробування енергоустановок i мереж, виконання проектних робiт на енергоустановках i мережах;

(частину другу статтi 27 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI, у зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - десятим, абзац другий частини другої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     крадiжка електричної i теплової енергiї, самовiльне пiдключення до об'єктiв електроенергетики i споживання енергiї без приладiв облiку;

(абзац третiй частини другої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.05.2005р. N 2598-IV, вiд 23.06.2005р. N 2706-IV)

     пошкодження приладiв облiку;

     розкомплектування та пошкодження об'єктiв електроенергетики, розкрадання майна цих об'єктiв;

     створення перешкод у здiйсненнi державного енергетичного нагляду та у виконаннi робiт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктiв електроенергетики;

(абзац шостий частини другої статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 23.06.2005р. N 2706-IV)

     порушення правил охорони електричних мереж;

     порушення правил користування енергiєю;

     дiї, якi перешкоджають оперативному персоналу та посадовим особам об'єктiв електроенергетики виконувати свої службовi обов'язки;

(абзац дев'ятий частини другої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     незабезпечення енергiєю споживачiв, що не допускають порушень своїх обов'язкiв перед енергопостачальниками;

(абзац десятий частини другої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.06.2005р. N 2706-IV)
(з 01.07.2017р. до абзацу десятого частини другої статтi 27 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом п'ятим пiдпункту 29 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     припинення або обмеження електропостачання навчального закладу незалежно вiд форми власностi протягом навчального року;

(частину другу статтi 27 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014р. N 1556-VII)

     невиконання законних вимог нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо подання копiй документiв, пояснень та iншої iнформацiї;

(частину другу статтi 27 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII)

     iншi правопорушення, передбаченi законом.

(частину другу статтi 27 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII)

     Суб'єкти господарської дiяльностi несуть вiдповiдальнiсть за правопорушення в електроенергетицi:

     за неподання iнформацiї або подання завiдомо недостовiрної iнформацiї, передбаченої в лiцензiях на виробництво, передачу, розподiл або постачання електричної енергiї, здiйснення функцiй системного оператора, здiйснення функцiй оператора ринку, здiйснення функцiй гарантованого покупця та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функцiонування об'єднаної енергетичної системи України i споживання енергiї, а також неподання копiй документiв, пояснень та iншої iнформацiї на законну вимогу нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, - штраф у розмiрi вiд ста до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

(абзац другий частини третьої статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII)

     за ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання рiшень чи приписiв нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, та/або порушення умов лiцензiй - штраф у розмiрi вiд п'ятисот до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

(абзац третiй частини третьої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI, вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII)

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, на пiдставi акта перевiрки, оформленого в установленому порядку, за наявностi порушень, передбачених цiєю статтею, видають у межах своєї компетенцiї суб'єктам господарської дiяльностi постанови або розпорядження про накладення штрафiв за встановленою формою.

(частина четверта статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI)

     Оскарження дiй щодо накладення штрафiв провадиться у судовому порядку.

     Суми стягнених штрафiв зараховуються до Державного бюджету України.

     Санкцiї, передбаченi частиною восьмою статтi 24, частинами третьою, четвертою i п'ятою статтi 26 та частиною третьою цiєї статтi, застосовуються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина сьома статтi 27 в редакцiї Закону України вiд 22.06.2000р. N 1821-III)

     Громадяни, працiвники та посадовi особи несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть в установленому законом порядку за порушення вимог нормативно-правових актiв, нормативно-технiчних документiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання i мереж суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї, невиконання (ухилення вiд виконання) чи несвоєчасне виконання приписiв посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, щодо усунення порушень нормативно-правових актiв, нормативно-технiчних документiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання суб'єктiв електроенергетики, суб'єктiв вiдносин у сферi теплопостачання та споживачiв електричної енергiї.

(частина восьма статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.06.2005 р. N 2706-IV, у редакцiї Закону України вiд 06.10.2011р. N 3830-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Законами України може бути встановлена вiдповiдальнiсть i за iншi види правопорушень в електроенергетицi.

(частина дев'ята статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Використання об'єктiв електроенергетики з метою, що суперечить iнтересам безпеки людини i держави, порушує громадський порядок, забороняється. У разi порушення цих умов пiдприємства, установи та органiзацiї електроенергетики мають право в установленому порядку зупинити користування послугами об'єктiв електроенергетики.

     Методика розрахунку розмiру шкоди, завданої енергопостачальнику внаслiдок викрадення електроенергiї, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 27 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2598-IV)
(з 01.07.2017р. частину одинадцяту статтi 27 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом десятим пiдпункту 29 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

Роздiл V
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

     Стаття 28. Мiжнародне спiвробiтництво

     Суб'єкти електроенергетики беруть участь у мiжнародному науково-технiчному, зовнiшньоекономiчному та iнших формах мiжнародного спiвробiтництва вiдповiдно до державних програм, мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та iнших актiв законодавства.

(стаття 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 29. Мiжнароднi договори

     Якщо мiжнародним договором, учасником якого є Україна, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством України про електроенергетику, застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 30. Особливостi експорту електроенергiї

     Доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж з метою здiйснення операцiй з експорту та/або iмпорту електричної енергiї мають енергопостачальники, якi є членами оптового ринку електричної енергiї України, мають лiцензiю на здiйснення дiяльностi з постачання електричної енергiї та не мають простроченої заборгованостi за електричну енергiю, закуплену на оптовому ринку електричної енергiї України.

     Для здiйснення експорту електричної енергiї енергопостачальники закуповують необхiдний її обсяг на оптовому ринку електричної енергiї України за оптовою ринковою цiною, що визначається за правилами оптового ринку електричної енергiї України.

     Пiдприємство, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, забезпечує недискримiнацiйнi умови доступу енергопостачальникiв до магiстральних та мiждержавних електричних мереж при здiйсненнi експорту та/або iмпорту електричної енергiї в межах технiчної можливостi таких електричних мереж з урахуванням їх прiоритетного використання для забезпечення потреб споживачiв України в електричнiй енергiї вiдповiдно до стандартiв операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України.

     Органiзацiя надання доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж здiйснюється пiдприємством, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, у координацiї з системними операторами та/або операторами системи передачi сусiднiх країн.

     Пiдприємство, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, визначає доступну пропускну спроможнiсть вiдповiдно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi. Величина доступної пропускної спроможностi узгоджується з вiдповiдним системним оператором та/або операторами системи передачi сусiдньої країни.

     Пiдприємство, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, щодобово публiкує результати визначення доступної пропускної спроможностi та iнформацiю щодо вiльної пропускної спроможностi, яка виставляється на аукцiон.

     Розподiлення вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж здiйснюється пiдприємством, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, за процедурою електронного аукцiону з використанням електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису, крiм випадкiв, встановлених цим Законом.

     Доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж енергопостачальники отримують за результатами аукцiону. Порядок проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, за погодженням з Антимонопольним комiтетом України.

     Пiдприємство, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, з метою розподiлення вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж проводить рiчнi, мiсячнi та добовi аукцiони. При проведеннi аукцiону пiдприємство, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, здiйснює розподiл доступу до всiєї вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, визначеної на вiдповiдний перiод.

     У разi якщо попит на доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж перевищує величину вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, аукцiон на доступ проводиться за принципом першочергового задоволення заявок учасникiв аукцiону, якi пропонують найвищу цiну. В такому разi цiна доступу до пропускної спроможностi за вiдповiдним напрямом визначається за мiнiмальною цiною iз задоволених заявок учасникiв аукцiону.

     За умови, що попит на доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж не перевищує або дорiвнює величинi вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, пiдприємство, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, надає учасникам такого аукцiону доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж на безоплатнiй основi.

     Порядок оформлення результатiв аукцiону та отримання доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж визначаються порядком проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж.

     Кошти, отриманi пiдприємством, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, в результатi розподiлу доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж на аукцiонах, використовуються ним на збiльшення пропускної спроможностi таких мереж.

     Енергопостачальники, якi отримали доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, зобов'язанi в строки та у порядку, передбаченi правилами оптового ринку електричної енергiї України та порядком проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, подавати добовий погодинний графiк експорту/iмпорту електричної енергiї. У разi якщо у вищезазначений строк енергопостачальник не надав добовий погодинний графiк експорту/iмпорту електричної енергiї, такий енергопостачальник втрачає доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж на вiдповiдну добу, а пiдприємство, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, здiйснює розподiл невикористаної величини пропускної спроможностi на добовому аукцiонi.

     У разi якщо енергопостачальник, який отримав доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж за результатами аукцiону, протягом календарного мiсяця використовує отриману в результатi рiчного аукцiону пропускну спроможнiсть мiждержавних електричних мереж України менше нiж на сiмдесят вiдсоткiв, такий енергопостачальник втрачає отриманий доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, а така величина розподiленої пропускної спроможностi стає вiльною пропускною спроможнiстю i виставляється на аукцiон.

     Енергопостачальники, якi отримали доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, мають право передати на договiрних засадах iншим енергопостачальникам доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, повiдомивши та зареєструвавши у пiдприємства, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, передачу такого права вiдповiдно до порядку проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж.

     Передача електричної енергiї, призначеної для експорту, здiйснюється на пiдставi договору з суб'єктом електроенергетики, який здiйснює передачу електричної енергiї мiждержавними електричними мережами України. Зазначений суб'єкт електроенергетики укладає з переможцем аукцiону договiр про доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України, включаючи технiчнi умови забезпечення експорту електричної енергiї. Примiрна форма договору про доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

     Збiльшення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж здiйснюється за рахунок iнвестицiй пiдприємства, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, або за рахунок iнвестицiй юридичної особи, що не є пов'язаною прямо або опосередковано вiдносинами контролю з пiдприємством, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами.

     Додатковi (збiльшенi) обсяги пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, створенi за рахунок iнвестицiй юридичної особи, що не є пов'язаною прямо або опосередковано вiдносинами контролю з пiдприємством, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, можуть бути звiльненi вiд дiї положень частини сьомої цiєї статтi за таких умов:

     iнвестицiя має пiдвищити рiвень конкуренцiї на оптовому ринку електричної енергiї;

     iнвестицiя не вiдбулася б, якби звiльнення не було надане;

     iнвестицiя здiйснюється в об'єкти електроенергетики об'єднаної енергетичної системи України;

     жодна частина iнвестицiй або експлуатацiйних витрат на створення та/або експлуатацiю додаткового (збiльшеного) обсягу пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж не покривається за рахунок тарифу на передачу або розподiлу та постачання електричної енергiї пiдприємства, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, або електропередавальних органiзацiй.

     Таке звiльнення надається на весь обсяг додаткової (збiльшеної) пропускної спроможностi та на термiн, що не може бути меншим термiну окупностi iнвестицiйного проекту. Прiоритетний доступ до додаткового (збiльшеного) обсягу пропускної спроможностi мають особи, за рахунок iнвестицiй яких вiдбулося збiльшення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж.

     Вiдповiднiсть iнвестицiйних проектiв умовам, визначеним цим Законом, за яких вони звiльняються вiд дiї положень частини сьомої цiєї статтi, та термiн надання такого звiльнення визначаються у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Експлуатацiю новозбудованих об'єктiв мiждержавних електричних мереж, збудованих за рахунок iнвестицiй юридичної особи, що не є пов'язаною прямо або опосередковано вiдносинами контролю з електропередавальним пiдприємством, здiйснює електропередавальне пiдприємство за договором iз власником/iнвестором. Диспетчерське оперативно-технологiчне управлiння новозбудованими об'єктами мiждержавних електричних мереж здiйснюється системним оператором як складовою об'єднаної енергетичної системи України.

(Закон доповнено статтею 30 згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1164-VI, стаття 30 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)
(з 01.07.2017р. статтю 30 буде виключено згiдно з пiдпунктом 31 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 грудня 1997 року:

     подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про особливостi приватизацiї державного майна пiдприємств паливно-енергетичного комплексу;

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про електроенергетику";

     привести рiшення Уряду України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України нормативних актiв, що суперечать цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     до 1 сiчня 1998 року розробити нормативнi акти щодо встановлення нижньої граничної межi калорiйностi вугiлля, що поставляється для теплових електростанцiй;

     до 1 червня 1998 року розробити i внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про засади функцiонування оптового ринку електричної енергiї України.

     4. До запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї, передбаченого Законом України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України", системний оператор зобов'язаний укласти договори на придбання допомiжної послуги забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi з виробниками, для яких на момент припинення функцiонування оптового ринку електричної енергiї України було встановлено iнвестицiйну складову до тарифу на електричну енергiю для фiнансування проектiв реконструкцiї та/або модернiзацiї теплових електростанцiй. Придбання допомiжної послуги у таких виробникiв здiйснюється на умовах, що були передбаченi на момент встановлення їм iнвестицiйної складової. Обсяг платежiв, графiк їх здiйснення системним оператором, а також типова форма договору на придбання допомiжної послуги затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

(роздiл VI доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     5. Установити, що вимога про вiдповiднiсть будiвництва об'єктiв електроенергетики, якi виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї, плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв для цiлей статей 171 та 172 цього Закону не поширюється на об'єкти електроенергетики, договiр щодо приєднання яких укладено до 1 липня 2014 року.

(роздiл VI доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)
 
Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
16 жовтня 1997 року
N 575/97-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.