ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вiдповiдальностi за порушення в галузi електроенергетики

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Кримiнальний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) доповнити статтями 1881, 1941 такого змiсту:

     "Стаття 1881. Викрадення електричної або теплової енергiї шляхом її самовiльного використання

     1. Викрадення електричної або теплової енергiї шляхом її самовiльного використання без приладiв облiку (якщо використання приладiв облiку обов'язкове) або внаслiдок умисного пошкодження приладiв облiку чи у будь-який iнший спосiб, якщо такими дiями завдано значної шкоди, -

     карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони завдали шкоду у великих розмiрах, -

     караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

     Примiтка. Шкода, передбачена цiєю статтею, визнається значною, якщо вона в сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а у великих розмiрах - якщо вона в двiстi п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     "Стаття 1941. Умисне пошкодження об'єктiв електроенергетики

     1. Умисне пошкодження або руйнування об'єктiв електроенергетики, якщо цi дiї призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об'єктiв, або спричинило небезпеку для життя людей, -

     карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або загальнонебезпечним способом, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв".

     2. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:

     1) частину другу статтi 112 пiсля слiв i цифр "частинами 2 i 3 статтi 188" доповнити словом i цифрами "статтею 1881", а пiсля слiв i цифр "частиною 2 статтi 194" доповнити словами i цифрами "частинами 2 i 3 статтi 1941";

     2) статтю 425 пiсля слiв i цифр "частиною 1 статтi 194" доповнити словами i цифрами "частиною 1 статтi 1941".

     3. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити статтями 951, 18512, 18820, 18821, 24413, 24414, 24415 такого змiсту:

     "Стаття 951. Порушення вимог нормативно-правових актiв щодо технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання

     Порушення вимог нормативно-правових актiв щодо технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання об'єктiв електроенергетики, пiдключених до об'єднаної енергетичної системи України, та енергетичного обладнання споживачiв, -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на працiвникiв вiд одного до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб - вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 18512. Створення перешкод у виконаннi робiт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктiв електроенергетики

     Створення перешкод у виконаннi робiт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктiв електроенергетики, -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд двох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб - вiд трьох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 18820. Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання приписiв Державної iнспекцiї з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї

     Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання приписiв Державної iнспекцiї з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб - вiд одного до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 18821. Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання рiшень Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України

     Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання рiшень Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осiб вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 24413. Органи Державної iнспекцiї з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї

     Органи Державної iнспекцiї з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтею 951 (у частинi порушення вимог нормативно-правових актiв щодо технiчної експлуатацiї енергетичного обладнання споживачiв) i статтею 18820.

     Вiд iменi органiв Державної iнспекцiї з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право:

     1) головний державний iнспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї та його заступники - попередження або штраф на громадян та посадових осiб до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     2) старшi державнi iнспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї - попередження або штраф на громадян та посадових осiб до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     3) державнi iнспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї - попередження або штраф на громадян та посадових осiб до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 24414. Органи Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй i мереж

     Органи Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй i мереж розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтею 951 (крiм порушення вимог нормативно-правових актiв щодо технiчної експлуатацiї енергетичного обладнання споживачiв).

     Вiд iменi органiв Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй i мереж розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право:

     1) начальник Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй i мереж та його заступники - попередження або штраф на посадових осiб до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     2) головнi та старшi iнспектори з експлуатацiї електричних станцiй i мереж - попередження або штраф на посадових осiб до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 24415. Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

     Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтею 18821.

     Вiд iменi Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право голова та члени Комiсiї";

     2) статтю 1031 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1031. Порушення правил користування енергiєю чи газом

     Самовiльне використання з корисливою метою електричної та теплової енергiї без приладiв облiку (якщо використання приладiв облiку обов'язкове) або внаслiдок умисного пошкодження приладiв облiку чи у будь-який iнший спосiб, а так само iншi порушення правил користування електричною або тепловою енергiєю, а також самовiльне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побутi, що не завдало значної шкоди, -

     тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб - вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) абзац перший частини другої статтi 51 доповнити словами "а також розукомплектування об'єктiв електроенергетики, засобiв облiку енергiї";

     4) частину першу статтi 218 пiсля цифр "183" доповнити цифрами "18512";

     5) у статтi 255:

     пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змiсту:

     "пiдприємств i органiзацiй, у вiданнi яких є об'єкти електроенергетики (стаття 18512)";

     в абзацi першому частини другої цифри "222 - 24412" замiнити цифрами "222 - 24415".

     4. У статтi 67 Житлового кодексу Української РСР (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573) слово "електрична" виключити.

     5. У статтi 27 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321):

     1) в абзацi другому частини другої слова "споживання електроенергiї понад договiрнi величини" виключити;

     2) доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "Методика розрахунку розмiру шкоди, завданої енергопостачальнику внаслiдок викрадення електроенергiї, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
31 травня 2005 року
N 2598-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.