ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 171 Закону України "Про електроенергетику" щодо умов стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Частину дванадцяту статтi 171 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2009 p., N 32 - 33, ст. 496; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 грудня 2010 року N 2799-VI) викласти у такiй редакцiї:

     "Зазначений порядок стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї застосовується за умови, що починаючи з 1 сiчня 2012 року питома вага сировини, матерiалiв, основних засобiв, робiт та послуг українського походження у вартостi будiвництва вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї, становить не менше 15 вiдсоткiв, з 1 сiчня 2013 року - 30 вiдсоткiв, а з 1 сiчня 2014 року - 50 вiдсоткiв. Додатковою умовою застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва електроенергiї з використанням енергiї сонячного випромiнювання є використання, починаючи з 1 сiчня 2013 року, на об'єктах електроенергетики сонячних модулiв, у вартостi виробництва яких питома вага матерiалiв та сировини українського походження становить не менше нiж 30 вiдсоткiв, а починаючи з 2014 року - 50 вiдсоткiв".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 червня 2011 року
N 3549-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.