ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктiв природних монополiй

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 доповнити абзацами такого змiсту:

     "електропередавальна органiзацiя - суб'єкт господарювання, який здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з передачi електричної енергiї вiдповiдно до лiцензiї;

     мiсце приєднання (точка приєднання) електроустановки - iснуюча або запроектована межа балансової належностi електроустановок споживача або замовника;

     мiсце забезпечення (точка забезпечення) потужностi (замовленої до приєднання) - мiсце (точка) в iснуючих електричних мережах електропередавальної органiзацiї, вiд якого електропередавальна органiзацiя забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника вiдповiдної потужностi або приєднання генеруючих потужностей;

     приєднання електроустановки (далi - приєднання) - надання електропередавальною органiзацiєю послуги замовнику iз створення технiчної можливостi для передачi (прийняття) в мiсце приєднання електроустановки замовника вiдповiдної потужностi до електричних мереж електропередавальної органiзацiї (у тому числi новозбудованих) електричної енергiї необхiдного обсягу з дотриманням показникiв її якостi та надiйностi;

     розвиток електричних мереж - нове будiвництво, реконструкцiя або технiчне переоснащення об'єктiв електроенергетики;

     стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крiм електроустановок, призначених для виробництва електричної енергiї) замовника до дiючих мереж електропередавальної органiзацiї на вiдстань, що не перевищує 300 метрiв по прямiй лiнiї вiд мiсця забезпечення потужностi до мiсця приєднання, яке диференцiюється за ступенями потужностi: перший ступiнь - до 16 кВт включно; другий ступiнь - вiд 16 кВт до 50 кВт включно; третiй ступiнь - вiд 50 кВт до 160 кВт включно;

     ставка плати за стандартне приєднання - середнє значення вартостi послуги з приєднання 1 кВт потужностi, що встановлюється за диференцiйованими ступенями потужностi на певний строк для Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя згiдно з методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж";

     2) статтю 9 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Державна iнспекцiя з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї за письмовим зверненням заявника надає висновок щодо технiчної обґрунтованостi вимог технiчних умов на приєднання";

     3) у статтi 12:

     абзац десятий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "розроблення та затвердження правил приєднання електроустановок до електричних мереж, типових форм договорiв про приєднання, типових форм технiчних умов, методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та порядку фiнансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, пiд час схвалення iнвестицiйних програм та джерел їх фiнансування для електропередавальних органiзацiй враховує вартiсть послуг з приєднання генеруючих потужностей, якi виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї, згiдно з порядком фiнансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж";

     у частинi четвертiй слово "пiдключення" замiнити словом "приєднання";

     4) доповнити статтею 172 такого змiсту:

     "Стаття 172. Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж

     Вартiсть послуг з приєднання розраховується електропередавальною органiзацiєю у порядку, передбаченому методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, i обґрунтовується витратами, необхiдними для будiвництва та/або реконструкцiї електромереж вiд мiсця приєднання електроустановки замовника до мiсця забезпечення потужностi.

     Ставка плати за стандартне приєднання електроустановок щорiчно розраховується електропередавальною органiзацiєю з урахуванням ступеня напруги в мiсцi приєднання, категорiї надiйностi електропостачання, одно- чи трифазного приєднання, окремо для сiльської та мiської мiсцевостi вiдповiдно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики. Електропередавальна органiзацiя зобов'язана розмiщувати на своєму веб-сайтi в мережi Iнтернет дiючi ставки плати за стандартне приєднання.

     Вартiсть послуг з приєднання електроустановок замовникiв, що не є стандартним приєднанням вiдповiдно до статтi 1 цього Закону, визначається проектно-кошторисною документацiєю вiдповiдно до замовленої (заявленої) на приєднання потужностi пропорцiйно до передбаченої проектом величини потужностi, яку можливо додатково приєднати, вiдповiдно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужностi у мiсцi забезпечення потужностi.

     Розроблення проектно-кошторисної документацiї забезпечується замовником, крiм випадкiв, передбачених частиною сьомою цiєї статтi, а її вартiсть є складовою частиною вартостi послуг з приєднання.

     Приєднання електроустановок замовника, яке не є стандартним приєднанням, фiнансується в розмiрi розрахованої плати за приєднання за рахунок коштiв, отриманих як плата за приєднання замовника. У разi недостатностi таких коштiв для виконання в повному обсязi робiт згiдно з проектно-кошторисною документацiєю цi роботи фiнансуються за рахунок плати за приєднання iнших замовникiв, якi приєднуються до того самого мiсця забезпечення потужностi, або складової тарифу на передачу електричної енергiї, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фiнансової допомоги, яка може надаватися електропередавальнiй органiзацiї. Додатково необхiднi кошти для виконання в повному обсязi робiт згiдно з проектно-кошторисною документацiєю передбачаються у складовiй тарифу на передачу електричної енергiї в установленому законодавством порядку строком до п'яти рокiв. Джерелом повернення коштiв, залучених вiд замовника як поворотна фiнансова допомога, є плата за приєднання iнших замовникiв, що приєднуються до того самого мiсця забезпечення потужностi, та складова тарифу на передачу електричної енергiї. Кошти, залученi вiд замовника як поворотна фiнансова допомога, повертаються у строк до п'яти рокiв вiдповiдно до порядку фiнансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж. Частка витрат для створення за рахунок тарифу на передачу електричної енергiї резерву потужностi у мiсцi забезпечення потужностi, компенсована у складi плати за приєднання замовниками, приєднана потужнiсть електроустановок яких забезпечується вiд того самого мiсця забезпечення потужностi, враховується пiд час перегляду вiдповiдної складової тарифу на передачу електричної енергiї шляхом виключення з тарифу вiдповiдних сум.

     Приєднання об'єктiв електроенергетики, якi виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї, фiнансується в обсязi 50 вiдсоткiв за рахунок коштiв, передбачених у тарифах на передачу електричної енергiї, i 50 вiдсоткiв - за рахунок поворотної фiнансової допомоги, яка надається замовником електропередавальнiй органiзацiї.

     Розроблення проектно-кошторисної документацiї для приєднання об'єктiв електроенергетики, якi виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї, забезпечується електропередавальною органiзацiєю та фiнансується за рахунок коштiв, передбачених у тарифах на передачу електричної енергiї, та/або за рахунок поворотної фiнансової допомоги, яка надається замовником електропередавальнiй органiзацiї.

     Строк повернення поворотної фiнансової допомоги замовнику встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, вiдповiдно до порядку фiнансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж i не може перевищувати 10 рокiв. Джерелом повернення поворотної фiнансової допомоги є складова тарифу на передачу електричної енергiї.

     Вартiсть послуг з приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об'єктiв будiвництва, в яких передбачається розмiщення доступного житла або житлового фонду соцiального призначення, зменшується для замовника пропорцiйно площi такого доступного житла або житлового фонду соцiального призначення до загальної площi об'єкта будiвництва. Частина вартостi послуг з приєднання електроустановок замовника, на яку зменшено вартiсть послуг з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, фiнансується за рахунок тарифу на передачу електричної енергiї, який встановлюється для електропередавальної органiзацiї нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики";

     5) у статтi 18:

     назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Проектування та будiвництво об'єктiв електроенергетики

     Проектування та будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiя, капiтальний ремонт, технiчне переоснащення) об'єктiв електроенергетики здiйснюються вiдповiдно до законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi. Оснащення об'єктiв електроенергетики лiцензiатами, цiни (тарифи) на вiдповiднi послуги (товари) яких встановлюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, здiйснюється на конкурентних засадах";

     включити частину третю такого змiсту:

     "Розвиток електричних мереж, якi перебувають у власностi або користуваннi електропередавальних органiзацiй, передбачається iнвестицiйними програмами, схваленими нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, та фiнансується за рахунок коштiв, передбачених у тарифах на передачу електричної енергiї, оплати вартостi послуг з приєднання, поворотної фiнансової допомоги замовникiв, банкiвських кредитiв, коштiв, залучених з iнших джерел, не заборонених законодавством. Кошти, отриманi як оплата вартостi послуги з приєднання, як поворотна фiнансова допомога замовникiв облiковуються окремо та використовуються електропередавальною органiзацiєю для приєднання електроустановок замовникiв. Розвиток електричних мереж електропередавальної органiзацiї має узгоджуватися з планами забудови вiдповiдної територiї";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "У разi спорудження або реконструкцiї будiвель, дорiг, мостiв, iнших об'єктiв архiтектури роботи з перенесення повiтряних i пiдземних електричних мереж, теплових мереж та iнших об'єктiв електроенергетики виконуються власником цих об'єктiв електроенергетики за рахунок замовникiв будiвництва або реконструкцiї будiвель, дорiг, мостiв, iнших об'єктiв архiтектури вiдповiдно до затвердженої проектно-кошторисної документацiї";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Приєднання електроустановок замовникiв до електричних мереж власникiв, якi не є електропередавальними органiзацiями, здiйснюється на умовах i в порядку, що передбаченi цим Законом для приєднання до електричних мереж електропередавальних органiзацiй";

     6) у статтi 24:

     назву доповнити словами "i електропередавальних органiзацiй";

     пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Електропередавальна органiзацiя, що здiйснює передачу електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами, не має права вiдмовити замовнику, який має намiр приєднати електроустановки до цих мереж, у наданнi послуг з приєднання. Електропередавальна органiзацiя, що здiйснює передачу електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами, не має права самостiйно змiнювати виданi технiчнi умови на приєднання або скасовувати їх з пiдстав, якi не передбаченi договором про приєднання".

     У зв'язку з цим частини шосту - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами сьомою - п'ятнадцятою;

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Енергопостачальник, що здiйснює постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, не має права вiдмовити замовнику (споживачу), електроустановки якого розташованi на такiй територiї, в укладеннi договору про постачання електричної енергiї (договору про користування електричною енергiєю) за умови, що нова електроустановка замовника приєднана або потужнiсть для дiючої електроустановки споживача збiльшена в установленому законодавством порядку";

     у третьому реченнi частини восьмої слово "пiдключення" замiнити словом "приєднання";

     пiсля частини восьмої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Електропередавальна органiзацiя оприлюднює та щопiвроку оновлює на своєму веб-сайтi в мережi Iнтернет iнформацiю за всiма трансформаторними пiдстанцiями на територiї здiйснення лiцензованої дiяльностi щодо їх номiнальної потужностi, приєднаної потужностi, потужностi, що приєднується за договорами про приєднання, резерву потужностi з урахуванням укладених договорiв про приєднання. Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж можуть встановлюватися додатковi вимоги до iнформацiї, яка пiдлягає оприлюдненню. Така iнформацiя є вiдкритою та надається безоплатно".

     У зв'язку з цим частини дев'яту - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами десятою - шiстнадцятою;

     7) абзац другий частини першої статтi 25 викласти в такiй редакцiї:

     "приєднання та пiдключення до електричної мережi, за умови виконання правил приєднання електроустановок до електричних мереж";

     8) статтю 26 доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "Споживач (власник мереж, якi використовуються для передачi електричної енергiї iншим суб'єктам господарювання, населенню) зобов'язаний укласти з електропередавальною органiзацiєю, яка здiйснює лiцензовану дiяльнiсть на закрiпленiй територiї, договiр про спiльне використання технологiчних електричних мереж".

     2. У Законi України "Про засади функцiонування ринку природного газу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566; 2012 р., N 5, ст. 28, ст. 30, N 7, ст. 53; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 15 березня 2012 року N 4520-VI):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12) замовник - суб'єкт ринку природного газу, який на пiдставi договору замовляє надання однiєї або кiлькох з таких послуг:

     приєднання власних об'єктiв до Єдиної газотранспортної системи України;

     транспортування природного газу магiстральними газопроводами;

     транспортування природного газу розподiльними трубопроводами;

     транзит природного газу територiєю України;

     зберiгання природного газу в пiдземних сховищах";

     доповнити пунктами 131 - 134 i 181 - 183 такого змiсту:

     "131) магiстральнi мережi (магiстральнi газопровiднi мережi, магiстральнi газопроводи) - технологiчний комплекс, що функцiонує як єдина система i до якого входить окремий газопровiд з усiма об'єктами i спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологiчним процесом, або кiлька газопроводiв, якими здiйснюється транзитне, мiждержавне, мiжрегiональне транспортування природного газу вiд пунктiв приймання до пунктiв передачi природного газу, у тому числi до газорозподiльних мереж з метою подальшого розподiлу;

     132) межа балансової належностi - точка подiлу газових мереж мiж сумiжними власниками газових мереж за ознаками права власностi, господарського вiдання або користування;

     133) мiсце забезпечення (точка забезпечення) потужностi (замовленої до приєднання) - мiсце (точка) в iснуючих газових мережах газотранспортного або газорозподiльного пiдприємства, вiд якого газорозподiльне або газотранспортне пiдприємство забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об'єктiв газоспоживання замовника вiдповiдної потужностi;

     134) мiсце приєднання (точка приєднання) - запроектована або iснуюча межа балансової належностi об'єктiв системи газоспоживання замовника";

     "181) приєднання - надання газотранспортним або газорозподiльним пiдприємством послуги замовнику з виконання органiзацiйних i технiчних заходiв, спрямованих на створення можливостi здiйснення транспортування або розподiлу необхiдного обсягу природного газу до мiсця приєднання об'єкта замовника з дотриманням показникiв якостi та надiйностi;

     182) ставка плати за стандартне приєднання - розрахована вартiсть послуги з приєднання одного метра кубiчного на годину потужностi при стандартному приєднаннi, яка встановлюється на певний перiод для Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя вiдповiдно до адмiнiстративно-територiального устрою України i розраховується згiдно з порядком розрахунку плати за приєднання об'єктiв замовникiв до газових мереж;

     183) стандартне приєднання - приєднання до дiючих газових мереж газорозподiльного пiдприємства об'єктiв газоспоживання потужнiстю до 16 метрiв кубiчних на годину включно на вiдстань, що не перевищує 25 метрiв для сiльської та 10 метрiв для мiської мiсцевостi по прямiй лiнiї вiд мiсця забезпечення потужностi до мiсця приєднання";

     2) у частинi третiй статтi 4:

     пункт 5 пiсля слова "доступу" доповнити словами "та приєднання";

     пункт 15 доповнити абзацами такого змiсту:

     "господарське вiдання складовими Єдиної газотранспортної системи України (мiж власниками та газотранспортними або газорозподiльними пiдприємствами);

     користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (мiж власниками та газотранспортними або газорозподiльними пiдприємствами);

     експлуатацiю складових Єдиної газотранспортної системи України (мiж власниками та газотранспортними або газорозподiльними пiдприємствами)";

     доповнити пунктами 201 - 203 такого змiсту:

     "201) затвердження порядку розрахунку плати за приєднання об'єктiв замовникiв до газових мереж;

     202) розроблення та затвердження порядку фiнансування послуг з приєднання об'єктiв замовника до газових мереж;

     203) встановлення ставок плати за стандартне приєднання";

     3) пункт 3 частини сьомої статтi 7 пiсля слiв "Порядком доступу" доповнити словами "та приєднання";

     4) доповнити статтями 71 i 72 такого змiсту:

     "Стаття 71. Проектування, будiвництво та експлуатацiя складових Єдиної газотранспортної системи України

     1. Проектування та будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiя, капiтальний ремонт, технiчне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України здiйснюються вiдповiдно до законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi.

     2. Проектування, будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiя, капiтальний ремонт, технiчне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, якi перебувають у власностi, господарському вiданнi або користуваннi газотранспортних та газорозподiльних пiдприємств, передбачаються iнвестицiйними програмами, схваленими нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, та фiнансуються за рахунок коштiв, передбачених у тарифах на транспортування та розподiл природного газу, плати за приєднання, поворотної фiнансової допомоги замовникiв, банкiвських кредитiв, коштiв, залучених з iнших джерел, не заборонених законодавством.

     3. У разi будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту будинкiв, будiвель, споруд, дорiг, мостiв, iнших об'єктiв архiтектури роботи з перенесення складових Єдиної газотранспортної системи України виконуються власником складових Єдиної газотранспортної системи України за рахунок коштiв замовникiв таких робiт вiдповiдно до затвердженої проектно-кошторисної документацiї.

     4. Власники складових Єдиної газотранспортної системи України зобов'язанi забезпечити надiйну та безпечну експлуатацiю Єдиної газотранспортної системи України згiдно з вимогами законодавства та правилами технiчної експлуатацiї. У разi невиконання зазначених вимог власники складових Єдиної газотранспортної системи України зобов'язанi передати належнi їм складовi Єдиної газотранспортної системи України у власнiсть, господарське вiдання чи користування газотранспортному або газорозподiльному пiдприємству чи укласти з газотранспортним або газорозподiльним пiдприємством договiр про експлуатацiю таких складових.

     5. Експлуатацiя Єдиної газотранспортної системи України здiйснюється виключно газотранспортними або газорозподiльними пiдприємствами.

     Стаття 72. Плата за приєднання об'єктiв газоспоживання (газопостачання) до Єдиної газотранспортної системи України

     1. Будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiя, капiтальний ремонт, технiчне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, пов'язаних з приєднанням об'єктiв замовника вiд мiсця забезпечення потужностi до мiсця приєднання об'єкта замовника, забезпечується за рахунок коштiв, отриманих як плата за приєднання, поворотної фiнансової допомоги замовникiв та за рахунок коштiв, передбачених iнвестицiйною програмою, схваленою нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     2. Плата за приєднання формується газотранспортним або газорозподiльним пiдприємством згiдно з порядком розрахунку плати за приєднання об'єктiв замовникiв до газових мереж.

     Газорозподiльне пiдприємство зобов'язане розмiщувати на своєму веб-сайтi в мережi Iнтернет дiючi ставки плати за стандартне приєднання.

     Плата за приєднання об'єктiв газоспоживання (газопостачання) замовникiв, яке не є стандартним приєднанням, визначається проектно-кошторисною документацiєю вiдповiдно до замовленої (заявленої) на приєднання потужностi пропорцiйно до передбаченої проектом величини потужностi, яку можливо додатково приєднати, вiдповiдно до порядку розрахунку плати за приєднання об'єктiв замовникiв до газових мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужностi у мiсцi забезпечення потужностi замовника.

     Розроблення проектно-кошторисної документацiї забезпечується замовником, а її вартiсть є складовою частиною плати за приєднання.

     Приєднання об'єктiв газоспоживання (газопостачання) замовникiв, яке не є стандартним приєднанням, фiнансується в розмiрi розрахованої плати за приєднання за рахунок коштiв, отриманих як плата за приєднання замовника. У разi необхiдностi створення додаткової потужностi необхiднi витрати для виконання в повному обсязi робiт згiдно з проектно-кошторисною документацiєю фiнансуються за рахунок пропорцiйної участi замовникiв (у разi їх наявностi), що приєднуються до одного мiсця забезпечення потужностi, та/або за рахунок коштiв, залучених як поворотна фiнансова допомога вiд замовникiв.

     3. Кошти, отриманi як плата за приєднання, та кошти, отриманi вiд замовника як поворотна фiнансова допомога, облiковуються окремо i використовуються газотранспортними та газорозподiльними пiдприємствами виключно для будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення) газових мереж, необхiдних для створення можливостi приєднання об'єктiв газоспоживання (газопостачання) замовникiв.

     Кошти, залученi як поворотна фiнансова допомога вiд замовникiв, повертаються замовникам вiдповiдно до порядку фiнансування послуг з приєднання об'єктiв замовника до газових мереж у строк до п'яти рокiв. Джерелом повернення таких коштiв є плата за приєднання замовникiв, що приєднуються до того самого мiсця забезпечення потужностi, та складова тарифiв на послуги з транспортування та розподiлу природного газу.

     Вартiсть послуг з приєднання до газових мереж об'єктiв газоспоживання (газопостачання) замовникiв, в яких передбачається розмiщення доступного житла або житлового фонду соцiального призначення, зменшується для замовника пропорцiйно площi такого доступного житла або житлового фонду соцiального призначення до загальної площi об'єкта будiвництва. Частина вартостi послуг з приєднання до газових мереж, на яку зменшено вартiсть послуг з приєднання об'єктiв газоспоживання (газопостачання) замовника до газових мереж, фiнансується за рахунок тарифiв на транспортування та розподiл природного газу, якi встановлюються для газотранспортних та газорозподiльних пiдприємств нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики";

     5) пункт 3 частини першої статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "3) приєднання в установленому порядку до магiстральних або газорозподiльних мереж об'єктiв системи газоспоживання".

     3. У статтi 30 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343):

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Технiчнi умови надаються протягом 15 робочих днiв з дня реєстрацiї вiдповiдної заяви та протягом 30 робочих днiв у разi необхiдностi їх узгодження з власником (користувачем) магiстральних iнженерних мереж";

     частину п'яту пiсля слiв "iнженерної iнфраструктури" доповнити словами "(крiм мереж, призначених для передачi та розподiлу електричної енергiї, трубопроводiв, призначених для розподiлу природного газу, транспортування нафти та природного газу)".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року.

     2. Установити, що стандартне приєднання до електричних мереж за ступенями потужностi вводиться в дiю:

     перший ступiнь - з 1 сiчня 2013 року;

     другий ступiнь - з 1 сiчня 2015 року;

     третiй ступiнь - з 1 сiчня 2017 року.

     3. Правовiдносини, пов'язанi з приєднанням об'єктiв замовникiв до електричних i газових мереж (у тому числi правовiдносини, якi виникають у зв'язку iз розпорядженням такими мережами та сплатою пайової участi), регулюються законодавством, яке дiяло до набрання чинностi цим Законом, якщо технiчнi умови щодо приєднання до електричних або газових мереж видано замовнику до 1 сiчня 2013 року i будiвництво таких об'єктiв розпочато до 1 липня 2013 року.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними i мiсцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 червня 2012 року
N 5021-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.