ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про засади функцiонування ринку природного газу

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 16 червня 2011 року N 3533-VI,
вiд 17 червня 2011 року N 3550-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 15 березня 2012 року N 4520-VI,
вiд 22 червня 2012 року N 5021-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5406-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 10 квiтня 2014 року N 1198-VII,
вiд 14 серпня 2014 року N 1645-VII

(У текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України" та "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI)

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики в нафтогазовому комплексi" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI)

     Цей Закон визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади функцiонування ринку природного газу.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     1) алгоритм розподiлу коштiв - порядок розподiлу уповноваженим банком коштiв з поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання без платiжних доручень, який встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики;

     2) вертикально iнтегрована господарська органiзацiя - суб'єкт господарювання, утворений вiдповiдно до законодавства з метою провадження господарської дiяльностi на ринку природного газу, що здiйснює щонайменше одну iз функцiй транспортування, розподiлу або зберiгання природного газу i щонайменше одну iз функцiй його постачання або видобутку;

     3) власник природного газу - особа незалежно вiд форми власностi i сфери управлiння, якiй належить природний газ на правi власностi, у тому числi на правi, що виникає на пiдставi договорiв про спiльну дiяльнiсть;

     4) газодобувне пiдприємство - суб'єкт господарювання, що вiдповiдно до спецiального дозволу на користування надрами видобуває природний газ на територiї України i в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України;

     5) газозберiгаюче пiдприємство - суб'єкт господарювання, що на пiдставi лiцензiї здiйснює закачування, зберiгання та вiдбiр газу замовникам;

     6) газопостачальне пiдприємство (далi - постачальник) - суб'єкт господарювання, що на пiдставi лiцензiї здiйснює постачання природного газу безпосередньо споживачам згiдно з укладеними договорами;

     7) газорозподiльне пiдприємство - суб'єкт господарювання, що на пiдставi лiцензiї здiйснює транспортування природного газу газорозподiльними мережами безпосередньо споживачам, у власностi чи в користуваннi якого перебувають газорозподiльнi мережi та iншi виробничi об'єкти та який здiйснює щодо них функцiї з оперативно-технологiчного управлiння;

     8) газорозподiльнi мережi - виробничий комплекс, що складається з органiзацiйно i технологiчно пов'язаних мiж собою об'єктiв, призначених для розподiлу природного газу вiд газорозподiльних станцiй безпосередньо споживачам;

     9) газотранспортне пiдприємство - суб'єкт господарювання, що на пiдставi лiцензiї здiйснює транспортування природного газу магiстральними газопроводами, якi перебувають у його власностi чи користуваннi, та виконує щодо них функцiї з оперативно-технологiчного управлiння;

     10) гарантований постачальник - визначене у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, газопостачальне пiдприємство, яке не має права вiдмовити споживачу в укладеннi договору на постачання природного газу;

     11) Єдина газотранспортна система України - виробничий комплекс, що складається з магiстральних газопроводiв та газорозподiльних мереж, пiдземних сховищ газу та iнших органiзацiйно i технологiчно пов'язаних з ними об'єктiв та споруд, призначених для транспортування, розподiлу i зберiгання природного газу;

     12) замовник - суб'єкт ринку природного газу, який на пiдставi договору замовляє надання однiєї або кiлькох з таких послуг:

     приєднання власних об'єктiв до Єдиної газотранспортної системи України;

     транспортування природного газу магiстральними газопроводами;

     транспортування природного газу розподiльними трубопроводами;

     транзит природного газу територiєю України;

     зберiгання природного газу в пiдземних сховищах;

(пункт 12 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     13) квалiфiкований споживач - споживач, рiвень квалiфiкацiї якого вiдповiдає ступеню, визначеному нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, та який має право вiльно купувати газ у будь-якого постачальника;

     131) магiстральнi мережi (магiстральнi газопровiднi мережi, магiстральнi газопроводи) - технологiчний комплекс, що функцiонує як єдина система i до якого входить окремий газопровiд з усiма об'єктами i спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологiчним процесом, або кiлька газопроводiв, якими здiйснюється транзитне, мiждержавне, мiжрегiональне транспортування природного газу вiд пунктiв приймання до пунктiв передачi природного газу, у тому числi до газорозподiльних мереж з метою подальшого розподiлу;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 131 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     132) межа балансової належностi - точка подiлу газових мереж мiж сумiжними власниками газових мереж за ознаками права власностi, господарського вiдання або користування;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 132 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     133) мiсце забезпечення (точка забезпечення) потужностi (замовленої до приєднання) - мiсце (точка) в iснуючих газових мережах газотранспортного або газорозподiльного пiдприємства, вiд якого газорозподiльне або газотранспортне пiдприємство забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об'єктiв газоспоживання замовника вiдповiдної потужностi;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 133 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     134) мiсце приєднання (точка приєднання) - запроектована або iснуюча межа балансової належностi об'єктiв системи газоспоживання замовника;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 134 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     14) оператор Єдиної газотранспортної системи України (далi - оператор) - газотранспортне пiдприємство, на яке рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi, покладено функцiї оперативно-диспетчерського управлiння з видобутку, транспортування, зберiгання та розподiлу природного газу з метою забезпечення безперебiйного та безаварiйного газопостачання споживачiв України;

     Функцiї оператора Єдиної газотранспортної системи України закрiплюються за суб'єктом господарювання, засновником та власником якого може бути виключно держава, у тому числi через Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", або (у разi створення спiльного пiдприємства) держава, у тому числi через Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (володiння не менше 51 вiдсотком корпоративних прав), а також юридична особа (юридичнi особи), що належить та контролюється резидентами держав - членiв Європейського Союзу, Сполучених Штатiв Америки чи Енергетичного Спiвтовариства i є оператором системи транспортування газу або членом Європейської мережi операторiв системи транспортування газу, сертифiкованим вiдповiдно до вимог статтi 10 Директиви 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спiльних правил для внутрiшнього ринку природного газу, статтi 3 Регламенту 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачi природного газу. Вiдповiдно до рiшення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi, функцiї оператора пiдземного сховища газу можуть бути вiдокремленi та покладенi на окреме пiдприємство - оператора пiдземного сховища газу. Верховна Рада України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України затверджує результати конкурсу та приймає остаточне рiшення щодо визначення юридичної особи - нерезидента у суб'єктi господарювання, на якого покладено функцiї оператора Єдиної газотранспортної системи України. Умови конкурсу розробляються та затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Для участi в конкурсi юридична особа - нерезидент розкриває структуру власностi засновникiв - юридичних осiб, яка дає змогу встановити фiзичних осiб - власникiв iстотної участi у цих юридичних особах. Змiни у структурi власностi юридичної особи - нерезидента, що за результатами конкурсу була затверджена спiвзасновником суб'єкта господарювання, на якого покладено функцiї оператора Єдиної газотранспортної системи України, мають бути попередньо погодженi Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 14 частини першої статтi 1 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1645-VII)

     Засновник або власник юридичної особи - нерезидента, що є учасником суб'єкта господарювання, на якого покладено функцiї оператора Єдиної газотранспортної системи України, повинен мати не менш як п'ятирiчний досвiд управлiння газотранспортною системою на американському чи європейському ринку. За результатами кожного п'ятирiчного строку роботи оператор Єдиної газотранспортної системи України, створений за участю юридичної особи - нерезидента, надає звiт Верховнiй Радi України;

(пункт 14 частини першої статтi 1 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1645-VII)

     141) оператор пiдземного сховища газу - газозберiгаюче пiдприємство, на яке рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi, покладено функцiї iз зберiгання природного газу з метою забезпечення безперебiйної та безаварiйної експлуатацiї пiдземного сховища газу.

     Засновником та власником суб'єкта господарювання, що створюється для виконання функцiй оператора пiдземного сховища газу, може бути виключно держава самостiйно або держава (володiння не менше 51 вiдсотком корпоративних прав) та юридична особа (юридичнi особи), що належить та контролюється резидентами держав - членiв Європейського Союзу, Сполучених Штатiв Америки або Енергетичного Спiвтовариства. Верховна Рада України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України затверджує результати конкурсу та приймає остаточне рiшення щодо визначення юридичної особи - нерезидента у суб'єктi господарювання, на якого покладено функцiї оператора пiдземних сховищ газу. Умови конкурсу розробляються та затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Для участi в конкурсi юридична особа - нерезидент розкриває структуру власностi засновникiв - юридичних осiб, яка дає змогу встановити фiзичних осiб - власникiв iстотної участi у цих юридичних особах. Змiни у структурi власностi юридичної особи - нерезидента, що за результатами конкурсу була затверджена спiвзасновником суб'єкта господарювання, на якого покладено функцiї оператора пiдземних сховищ газу, мають бути попередньо погодженi Кабiнетом Мiнiстрiв України. За результатами кожного п'ятирiчного строку роботи оператор пiдземних сховищ газу, створений за участю юридичної особи - нерезидента, надає звiт Верховнiй Радi України;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 141 згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1645-VII)

     15) оперативно-технологiчне управлiння - контроль за функцiонуванням магiстральних та розподiльних газопроводiв, пiдземних сховищ газу та iнших органiзацiйно i технологiчно пов'язаних з ними об'єктiв, призначених для транспортування, розподiлу та зберiгання природного газу з метою забезпечення їх сталого та ефективного функцiонування;

     16) пiдземне сховище газу - технологiчний комплекс - штучно створене у природнiй або штучнiй ємностi надр накопичення газу i технологiчно поєднанi з цим комплексом споруди, призначенi для перiодичного наповнення, зберiгання та вiдбору газу;

     17) побутовi споживачi природного газу (далi - населення) - фiзичнi особи, якi отримують природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числi для приготування їжi, пiдiгрiву води та опалення своїх житлових примiщень;

     18) постачання природного газу - господарська дiяльнiсть на ринку природного газу, що пiдлягає лiцензуванню i полягає в наданнi послуг та пов'язана з реалiзацiєю природного газу безпосередньо споживачам на пiдставi укладених з ними договорiв;

     181) приєднання - надання газотранспортним або газорозподiльним пiдприємством послуги замовнику з виконання органiзацiйних i технiчних заходiв, спрямованих на створення можливостi здiйснення транспортування або розподiлу необхiдного обсягу природного газу до мiсця приєднання об'єкта замовника з дотриманням показникiв якостi та надiйностi;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 181 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     182) ставка плати за стандартне приєднання - розрахована вартiсть послуги з приєднання одного метра кубiчного на годину потужностi при стандартному приєднаннi, яка встановлюється на певний перiод для Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя вiдповiдно до адмiнiстративно-територiального устрою України i розраховується згiдно з порядком розрахунку плати за приєднання об'єктiв замовникiв до газових мереж;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 182 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     183) стандартне приєднання - приєднання до дiючих газових мереж газорозподiльного пiдприємства об'єктiв газоспоживання потужнiстю до 16 метрiв кубiчних на годину включно на вiдстань, що не перевищує 25 метрiв для сiльської та 10 метрiв для мiської мiсцевостi по прямiй лiнiї вiд мiсця забезпечення потужностi до мiсця приєднання;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 183 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     19) природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугiльних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторiв щiльних порiд та газ центрально-басейнового типу (далi - природний газ) - корисна копалина, яка є сумiшшю вуглеводнiв та невуглеводневих компонентiв, перебуває у газоподiбному станi за стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного стовпа i температура - 20° C) i є товарною продукцiєю;

(пункт 19 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     20) ринок природного газу - сукупнiсть правовiдносин, що виникають у процесi купiвлi-продажу природного газу, надання послуг з його транспортування, зберiгання, розподiлу та постачання;

     21) розподiл природного газу - господарська дiяльнiсть на ринку природного газу, що пiдлягає лiцензуванню i пов'язана з транспортуванням природного газу газорозподiльними мережами з метою його доставки споживачам;

     22) споживач - юридична особа або фiзична особа-пiдприємець, яка отримує природний газ вiдповiдно до договору про постачання природного газу та використовує його як паливо або сировину;

     23) страховий запас природного газу (далi - страховий запас) - обсяг природного газу, який створюється газопостачальником у пiдземному сховищi газу i використовується ним для покриття дефiциту ресурсiв природного газу, що може виникнути пiд час його постачання споживачам;

     24) суб'єкт ринку природного газу - власник природного газу, газодобувне, газорозподiльне, газотранспортне пiдприємство (оператор), замовник, постачальник, споживач та iншi фiзичнi або юридичнi особи, вiдносини мiж якими встановлюються на пiдставi договорiв;

     25) товарний природний газ - видобутий природний газ, за винятком обсягiв фактичних втрат i виробничо-технологiчних витрат природного газу пiд час його видобування, пiдготовки до транспортування, якi не мають перевищувати встановлених нормативних обсягiв, а також обсягiв, якi використовуються для забезпечення власних потреб газодобувних пiдприємств, зокрема виробничих потреб об'єктiв видобутку, пiдготовки та транспортування природного газу, нафти i газового конденсату (технологiчнi цехи капiтального ремонту свердловин, спецавтотранспорт, ремонтнi майстернi, адмiнiстративнi споруди), виробництва тепла для опалення об'єктiв, що облiковуються на балансi таких пiдприємств, i обсягiв природного газу, якi використовують на об'єктах газодобувних пiдприємств для виробництва продуктiв нафто- та газопереробки;

(пункт 25 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 17.06.2011р. N 3550-VI)

     26) транспортування природного газу - господарська дiяльнiсть на ринку природного газу, що пiдлягає лiцензуванню i пов'язана з перемiщенням природного газу трубопроводами з метою його подальшого зберiгання, розподiлу або доставки безпосередньо споживачам та замовникам, окрiм транспортування внутрiшньопромисловими трубопроводами (приєднаними мережами).

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в законах України "Про нафту i газ" i "Про трубопровiдний транспорт".

     Стаття 2. Правова основа функцiонування ринку природного газу

     1. Правову основу функцiонування ринку природного газу становлять Конституцiя України, цей Закон, Кодекс України про надра, закони України "Про трубопровiдний транспорт", "Про природнi монополiї", "Про нафту i газ", "Про енергозбереження", "Про угоди про розподiл продукцiї", "Про захист економiчної конкуренцiї", "Про газ (метан) вугiльних родовищ", "Про охорону навколишнього природного середовища", мiжнароднi договори України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та iншi акти законодавства.

Роздiл II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД У СФЕРI ФУНКЦIОНУВАННЯ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

     Стаття 3. Державне управлiння

     1. Державне управлiння у сферi функцiонування ринку природного газу здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi, у межах повноважень, визначених законодавством.

(частина перша статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi:

     1) забезпечує формування державної полiтики;

(пункт 1 частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     2) забезпечує вдосконалення вiдносин у сферi функцiонування ринку природного газу;

(пункт 2 частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     3) розробляє цiльовi програми, зокрема щодо диверсифiкацiї джерел постачання природного газу;

     4) пункт 4 частини другої статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     5) здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi:

     1) реалiзує державну полiтику;

     2) здiйснює, у межах своїх повноважень, державний нагляд у нафтогазовiй галузi;

     3) бере участь у розробленнi цiльових програм, зокрема щодо диверсифiкацiї джерел постачання природного газу;

     4) здiйснює iншi повноваження, визначенi законами України та покладенi на нього Президентом України.

(статтю 3 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 4. Державне регулювання

     1. Державне регулювання дiяльностi суб'єктiв ринку природного газу, в тому числi суб'єктiв природних монополiй та суб'єктiв господарювання, якi дiють на сумiжних ринках, здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, та центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень.

     2. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, при прийняттi своїх рiшень дiє за принципом незалежностi вiд органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб та суб'єктiв господарювання, а також полiтичних партiй та iнших об'єднань громадян чи їх органiв.

     3. До повноважень нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, належать:

     1) здiйснення державного регулювання вiдносин суб'єктiв ринку природного газу;

     2) лiцензування господарської дiяльностi на ринку природного газу;

     3) затвердження лiцензiйних умов провадження певних видiв господарської дiяльностi на ринку природного газу;

     4) здiйснення контролю за додержанням лiцензiатами лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi на ринку природного газу вiдповiдно до законодавства та в порядку, встановленому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики;

     5) затвердження порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України;

(пункт 5 частини третьої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     6) забезпечення проведення тарифної та цiнової полiтики на ринку природного газу;

     7) встановлення тарифiв на:

     транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ магiстральними трубопроводами;

     транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ розподiльними трубопроводами;

     постачання природного газу та газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим тарифом;

     закачування, зберiгання та вiдбiр природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ;

     8) проведення монiторингу лiцензiйної дiяльностi шляхом отримання вiд учасникiв ринку природного газу iнформацiї, зокрема про цiни i тарифи на природний газ та послуги, що пiдлягають регулюванню згiдно iз законодавством, та оприлюднення результатiв монiторингу;

     9) застосування в установленому порядку санкцiй до суб'єктiв ринку природного газу в порядку, передбаченому цим Законом;

     10) затвердження алгоритму розподiлу коштiв;

     11) затвердження порядкiв:

     формування, розрахунку та встановлення цiн на природний газ для суб'єктiв господарювання, що здiйснюють його видобуток, визначених у статтi 10 цього Закону;

     встановлення роздрiбних цiн на природний газ для населення;

     формування тарифiв на послуги з транспортування, розподiлу, постачання, закачування, зберiгання та вiдбору природного газу;

     контролю за дотриманням лiцензiйних умов;

     формування iнвестицiйних програм;

     12) затвердження процедури встановлення та перегляду тарифiв на послуги з транспортування, розподiлу, постачання, закачування, зберiгання та вiдбору природного газу;

     13) затвердження Правил користування природним газом для юридичних осiб;

     14) затвердження методик розрахунку тарифiв на послуги з транспортування, розподiлу, постачання, закачування, зберiгання та вiдбору природного газу;

     15) затвердження типових договорiв на:

     купiвлю-продаж природного газу (мiж власниками та постачальниками природного газу);

     транспортування природного газу магiстральними трубопроводами;

     зберiгання (закачування, зберiгання, вiдбiр) природного газу;

     приєднання до газових мереж;

     розподiл природного газу;

     постачання природного газу за регульованим тарифом;

     господарське вiдання складовими Єдиної газотранспортної системи України (мiж власниками та газотранспортними або газорозподiльними пiдприємствами);

(пункт 15 частини третьої статтi 4 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (мiж власниками та газотранспортними або газорозподiльними пiдприємствами);

(пункт 15 частини третьої статтi 4 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     експлуатацiю складових Єдиної газотранспортної системи України (мiж власниками та газотранспортними або газорозподiльними пiдприємствами);

(пункт 15 частини третьої статтi 4 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     16) встановлення обмеження щодо сумiщення видiв дiяльностi вiдповiдними суб'єктами ринку природного газу;

     17) визначення вiдповiдностi лiквiдацiї, реорганiзацiї у формi злиття, приєднання, участi в об'єднаннях, а також придбання або вiдчуження бiльш як 10 вiдсоткiв часток (акцiй, паїв) активiв суб'єктiв господарської дiяльностi лiцензiйним умовам;

     18) здiйснення безперешкодного доступу на територiю, до документiв та iнформацiї суб'єктiв ринку природного газу;

     19) затвердження Порядку вiдшкодування збиткiв, завданих газопостачальному або газорозподiльному пiдприємству внаслiдок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачевi природного газу внаслiдок порушення газопостачальним або газорозподiльним пiдприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання;

     20) забезпечення захисту прав споживачiв з питань, що стосуються цiн i тарифiв на природний газ, надiйностi його постачання, а також отримання ними якiсних послуг, що надаються суб'єктами природних монополiй;

     201) затвердження порядку розрахунку плати за приєднання об'єктiв замовникiв до газових мереж;

(частину третю статтi 4 доповнено пунктом 201 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     202) розроблення та затвердження порядку фiнансування послуг з приєднання об'єктiв замовника до газових мереж;

(частину третю статтi 4 доповнено пунктом 202 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     203) встановлення ставок плати за стандартне приєднання;

(частину третю статтi 4 доповнено пунктом 203 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     21) визначення ступеня квалiфiкацiї споживачiв;

     22) сприяння конкуренцiї на ринку природного газу;

     23) iншi передбаченi законодавством повноваження.

     Стаття 5. Державний нагляд (контроль)

     1. Державний нагляд (контроль) у сферi функцiонування ринку природного газу здiйснюють у межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах державного гiрничого нагляду, геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, а також iншi органи державного нагляду (контролю), визначенi законом.

(частина перша статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     2. Державний нагляд (контроль) на ринку природного газу включає:

     1) проведення аналiзу виконання державних програм забезпечення ефективного використання ресурсiв природного газу, збiльшення його видобутку та здiйснення ефективної переробки;

     2) забезпечення безпечної i надiйної технiчної експлуатацiї об'єктiв Єдиної газотранспортної системи України;

     3) оцiнку вiдповiдностi роботи технологiчних об'єктiв газодобувних, газотранспортних, газозберiгаючих, газорозподiльних пiдприємств та пiдприємств-газоспоживачiв вимогам технiчної експлуатацiї, своєчасностi проведення їх дiагностичного обстеження та планового ремонту;

     4) додержання встановлених режимiв постачання, розподiлу та споживання природного газу;

     5) пiдтримання належного технiчного стану систем, вузлiв i приладiв облiку природного газу на об'єктах його видобутку, транспортування та зберiгання, а також на газопереробних пiдприємствах;

     6) забезпечення здiйснення на належному рiвнi будiвництва, монтажу, пусконалагодження газокористувального обладнання;

     7) забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв пiдприємствами, установами та органiзацiями Єдиної газотранспортної системи України незалежно вiд форми власностi;

     8) розроблення заходiв, спрямованих на захист навколишнього природного середовища та локалiзацiю зони впливу шкiдливих i небезпечних речовин, що утворюються пiд час аварiй та катастроф на об'єктах нафтогазової галузi;

     9) додержання суб'єктами господарювання, що провадять лiцензовану дiяльнiсть на ринку природного газу, лiцензiйних умов вiдповiдно до Порядку контролю за дотриманням лiцензiйних умов, затвердженого нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики;

     10) додержання встановлених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, тарифiв (та їх структури) на транспортування природного та нафтового газу магiстральними трубопроводами, зберiгання природного газу, розподiлу та постачання природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ;

     11) додержання встановленого алгоритму розподiлу коштiв.

     Державний нагляд (контроль) у нафтогазовiй галузi здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     Стаття 6. Лiцензування господарської дiяльностi на ринку природного газу

     1. Дiяльнiсть, пов'язана з транспортуванням та розподiлом трубопроводами, постачанням за регульованим та нерегульованим тарифами, зберiганням природного газу в обсязi, що перевищує рiвень, установлений лiцензiйними умовами, продажем за закупiвельними цiнами суб'єктам господарювання, визначеним статтею 10 цього Закону, природного газу власного видобутку в обсязi, що перевищує рiвень, установлений лiцензiйними умовами, провадиться за умови отримання вiдповiдної лiцензiї, крiм дiяльностi iнвесторiв - учасникiв угод про розподiл продукцiї, укладених згiдно iз Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї", на яких вимога щодо отримання таких лiцензiй не поширюється.

(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     2. Лiцензiя на провадження дiяльностi, пов'язаної з транспортуванням та розподiлом трубопроводами, постачанням за регульованим та нерегульованим тарифами, зберiганням природного газу в обсязi, що перевищує рiвень, установлений лiцензiйними умовами, продажем за закупiвельними цiнами суб'єктам господарювання, визначеним статтею 10 цього Закону, природного газу власного видобутку в обсязi, що перевищує рiвень, установлений лiцензiйними умовами, видається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     3. Лiцензiя видається окремо на кожний вид дiяльностi в порядку, визначеному нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     4. За видачу лiцензiї справляється плата, розмiр та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Лiцензiя на провадження певного виду господарської дiяльностi видається на строк, встановлений Кабiнетом Мiнiстрiв України, але не менше трьох рокiв.

     Стаття 7. Доступ до Єдиної газотранспортної системи України

     1. Суб'єкти ринку природного газу мають рiвнi права доступу до Єдиної газотранспортної системи України.

     2. У разi дотримання вимог фiзико-хiмiчних показникiв, технiчних норм та стандартiв безпеки вiдповiдно до законодавства гази горючi будь-якого походження без технiчних перешкод можуть бути безпечно введенi та транспортованi газотранспортною системою.

     3. Газотранспортнi, газорозподiльнi та газодобувнi пiдприємства пiд час здiйснення транспортування та розподiлу природного газу газопроводами, якi перебувають у їхнiй власностi чи користуваннi на законних пiдставах, зобов'язанi за зверненням суб'єктiв ринку природного газу забезпечити їм доступ до цих мереж на пiдставi укладених договорiв.

     4. Оператор щороку розробляє прогнозний рiчний баланс надходження та розподiлу природного газу в Українi з урахуванням можливостей газотранспортної системи та в установленому порядку надає його для погодження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi, погоджує та подає на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України прогнозний рiчний баланс надходження та розподiлу природного газу в Українi, здiйснює контроль за його виконанням.

(частина четверта статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     5. На основi прогнозного рiчного балансу надходження та розподiлу природного газу в Українi, а також iнформацiї, що надiйшла вiд постачальникiв про наявнi у них ресурси та прогнознi обсяги реалiзацiї природного газу, оператор вiдповiдно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi, розробляє на кожний наступний мiсяць плановий (розрахунковий) баланс надходження та розподiлу природного газу, а також формує i затверджує плановий розподiл постачання природного газу споживачам.

     6. Оператор здiйснює балансування обсягiв природного газу та функцiї оперативно-диспетчерського управлiння газотранспортною системою з транспортування, зберiгання та розподiлу природного газу з метою здiйснення вiдповiдних заходiв, що впливають на спiввiдношення обсягiв природного газу, що надiйшли до газотранспортної системи, i обсягiв природного газу, розподiлених та поставлених споживачам, що забезпечують у Єдинiй газотранспортнiй системi України тиск, який не загрожує безпецi та експлуатацiйнiй ефективностi системи, забезпечення безперебiйного та безаварiйного газопостачання споживачiв України.

     7. Оператор i газотранспортнi та газорозподiльнi пiдприємства можуть вiдмовити в наданнi доступу до Єдиної газотранспортної системи України у разi:

     1) вiдсутностi вiльної пропускної потужностi;

     2) неналежної якостi природного газу, який вводиться в газотранспортну систему;

(пункт 2 частини сьомої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     3) надзвичайних ситуацiй, що унеможливлюють такий доступ.

(пункт 3 частини сьомої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Наявнiсть або вiдсутнiсть вiльної пропускної потужностi визначається оператором, газотранспортним або газорозподiльним пiдприємством за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi.

     8. Оператор i суб'єкти ринку природного газу, що здiйснюють транспортування чи розподiл природного газу газопроводами, у разi вiдмови замовнику в наданнi доступу до мережi мають повiдомити про це не пiзнiше 10 робочих днiв замовнику та нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, iз зазначенням причин вiдмови.

     Стаття 71. Проектування, будiвництво та експлуатацiя складових Єдиної газотранспортної системи України

     1. Проектування та будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiя, капiтальний ремонт, технiчне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України здiйснюються вiдповiдно до законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi.

     2. Проектування, будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiя, капiтальний ремонт, технiчне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, якi перебувають у власностi, господарському вiданнi або користуваннi газотранспортних та газорозподiльних пiдприємств, передбачаються iнвестицiйними програмами, схваленими нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, та фiнансуються за рахунок коштiв, передбачених у тарифах на транспортування та розподiл природного газу, плати за приєднання, поворотної фiнансової допомоги замовникiв, банкiвських кредитiв, коштiв, залучених з iнших джерел, не заборонених законодавством.

     3. У разi будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту будинкiв, будiвель, споруд, дорiг, мостiв, iнших об'єктiв архiтектури роботи з перенесення складових Єдиної газотранспортної системи України виконуються власником складових Єдиної газотранспортної системи України за рахунок коштiв замовникiв таких робiт вiдповiдно до затвердженої проектно-кошторисної документацiї.

     4. Власники складових Єдиної газотранспортної системи України зобов'язанi забезпечити надiйну та безпечну експлуатацiю Єдиної газотранспортної системи України згiдно з вимогами законодавства та правилами технiчної експлуатацiї. У разi невиконання зазначених вимог власники складових Єдиної газотранспортної системи України зобов'язанi передати належнi їм складовi Єдиної газотранспортної системи України у власнiсть, господарське вiдання чи користування газотранспортному або газорозподiльному пiдприємству чи укласти з газотранспортним або газорозподiльним пiдприємством договiр про експлуатацiю таких складових.

     5. Експлуатацiя Єдиної газотранспортної системи України здiйснюється виключно газотранспортними або газорозподiльними пiдприємствами.

(Закон доповнено статтею 71 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     Стаття 72. Плата за приєднання об'єктiв газоспоживання (газопостачання) до Єдиної газотранспортної системи України

     1. Будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiя, капiтальний ремонт, технiчне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, пов'язаних з приєднанням об'єктiв замовника вiд мiсця забезпечення потужностi до мiсця приєднання об'єкта замовника, забезпечується за рахунок коштiв, отриманих як плата за приєднання, поворотної фiнансової допомоги замовникiв та за рахунок коштiв, передбачених iнвестицiйною програмою, схваленою нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     2. Плата за приєднання формується газотранспортним або газорозподiльним пiдприємством згiдно з порядком розрахунку плати за приєднання об'єктiв замовникiв до газових мереж.

     Газорозподiльне пiдприємство зобов'язане розмiщувати на своєму веб-сайтi в мережi Iнтернет дiючi ставки плати за стандартне приєднання.

     Плата за приєднання об'єктiв газоспоживання (газопостачання) замовникiв, яке не є стандартним приєднанням, визначається проектно-кошторисною документацiєю вiдповiдно до замовленої (заявленої) на приєднання потужностi пропорцiйно до передбаченої проектом величини потужностi, яку можливо додатково приєднати, вiдповiдно до порядку розрахунку плати за приєднання об'єктiв замовникiв до газових мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужностi у мiсцi забезпечення потужностi замовника.

     Розроблення проектно-кошторисної документацiї забезпечується замовником, а її вартiсть є складовою частиною плати за приєднання.

     Приєднання об'єктiв газоспоживання (газопостачання) замовникiв, яке не є стандартним приєднанням, фiнансується в розмiрi розрахованої плати за приєднання за рахунок коштiв, отриманих як плата за приєднання замовника. У разi необхiдностi створення додаткової потужностi необхiднi витрати для виконання в повному обсязi робiт згiдно з проектно-кошторисною документацiєю фiнансуються за рахунок пропорцiйної участi замовникiв (у разi їх наявностi), що приєднуються до одного мiсця забезпечення потужностi, та/або за рахунок коштiв, залучених як поворотна фiнансова допомога вiд замовникiв.

     3. Кошти, отриманi як плата за приєднання, та кошти, отриманi вiд замовника як поворотна фiнансова допомога, облiковуються окремо i використовуються газотранспортними та газорозподiльними пiдприємствами виключно для будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення) газових мереж, необхiдних для створення можливостi приєднання об'єктiв газоспоживання (газопостачання) замовникiв.

     Кошти, залученi як поворотна фiнансова допомога вiд замовникiв, повертаються замовникам вiдповiдно до порядку фiнансування послуг з приєднання об'єктiв замовника до газових мереж у строк до п'яти рокiв. Джерелом повернення таких коштiв є плата за приєднання замовникiв, що приєднуються до того самого мiсця забезпечення потужностi, та складова тарифiв на послуги з транспортування та розподiлу природного газу.

     Вартiсть послуг з приєднання до газових мереж об'єктiв газоспоживання (газопостачання) замовникiв, в яких передбачається розмiщення доступного житла або житлового фонду соцiального призначення, зменшується для замовника пропорцiйно площi такого доступного житла або житлового фонду соцiального призначення до загальної площi об'єкта будiвництва. Частина вартостi послуг з приєднання до газових мереж, на яку зменшено вартiсть послуг з приєднання об'єктiв газоспоживання (газопостачання) замовника до газових мереж, фiнансується за рахунок тарифiв на транспортування та розподiл природного газу, якi встановлюються для газотранспортних та газорозподiльних пiдприємств нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

(Закон доповнено статтею 72 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     Стаття 8. Повноваження органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування у вiдносинах iз суб'єктами ринку природного газу

     1. До повноважень органiв державної влади та мiсцевого самоврядування у вiдносинах iз суб'єктами ринку природного газу вiдповiдно до законодавства належать:

     1) забезпечення ефективного використання природних, трудових i фiнансових ресурсiв;

     2) забезпечення участi в розробленнi та погодженнi планiв перспективного розвитку газопроводiв на вiдповiднiй територiї;

     3) сприяння розвитку газорозподiльних мереж;

     4) забезпечення участi у формуваннi та затвердженнi перелiку пiдприємств, якi в перiод сезонного похолодання переводяться на роботу з використанням резервних видiв палива;

     5) забезпечення дотримання вимог законодавства України у сферi охорони навколишнього природного середовища.

     2. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування не мають права втручатися у процес регулювання режиму постачання, транспортування, зберiгання, розподiлу, споживання i припинення споживання природного газу.

Роздiл III. ОРГАНIЗАЦIЙНI ОСНОВИ ФУНКЦIОНУВАННЯ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

     Стаття 9. Основи функцiонування ринку природного газу

     1. Ринок природного газу функцiонує на конкурентних засадах, за винятком дiяльностi суб'єктiв природних монополiй.

     2. Дiяльнiсть суб'єктiв ринку природного газу провадиться на принципах:

     1) вiльного вибору постачальникiв природного газу;

     2) вiльної торгiвлi природним газом, у тому числi на аукцiонах i бiржах, а також шляхом проведення тендерiв на постачання природного газу, крiм випадкiв, визначених статтею 10 цього Закону;

     3) регулювання рiвнiв тарифiв на транспортування, розподiл, постачання, зберiгання, закачування та вiдбiр природного газу;

     4) забезпечення рiвних можливостей для доступу до Єдиної газотранспортної системи України та пiдземних сховищ газу, в тому числi новозбудованих газопроводiв;

     5) рiвностi прав на купiвлю-продаж природного газу та провадження зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     6) добросовiсної конкуренцiї мiж учасниками ринку природного газу в умовах рiвних прав та можливостей;

     7) недопущення дiй, спрямованих на спричинення збиткiв iншим суб'єктам ринку;

     8) вiдповiдальностi суб'єктiв ринку за порушення правил дiяльностi на ринку природного газу та умов договорiв;

     9) додержання нацiональних стандартiв, норм i правил усiма суб'єктами ринку природного газу, дiяльнiсть яких пов'язана з управлiнням системами та видобутком, транспортуванням, розподiлом, зберiганням, постачанням i споживанням природного газу;

     10) забезпечення захисту прав та iнтересiв споживачiв природного газу;

     11) захисту навколишнього природного середовища та рацiонального використання енергоресурсiв.

     3. Суб'єкти ринку природного газу провадять свою дiяльнiсть на пiдставi договорiв (контрактiв), що укладаються вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 10. Задоволення потреби населення у природному газi

     1. Пiдприємства, частка держави у статутному фондi яких становить 50 вiдсоткiв та бiльше, господарськi товариства, 50 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) яких перебувають у статутному фондi iнших господарських товариств, контрольним пакетом акцiй яких володiє держава, а також дочiрнi пiдприємства, представництва та фiлiї таких пiдприємств i товариств, учасники договорiв про спiльну дiяльнiсть та/або особи, уповноваженi договорами про спiльну дiяльнiсть, укладеними за участю зазначених пiдприємств, щомiсяця здiйснюють продаж усього товарного природного газу, видобутого на пiдставi спецiальних дозволiв на користування надрами в межах територiї України, континентального шельфу i виключної (морської) економiчної зони, для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабiнетом Мiнiстрiв України на формування такого ресурсу, за закупiвельними цiнами, якi для кожного суб'єкта господарювання - власника спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами щороку встановлюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, згiдно iз затвердженим нею Порядком формування, розрахунку та встановлення цiн на природний газ для суб'єктiв господарювання, що здiйснюють його видобуток.

     2. Передача видобутого природного газу суб'єктами, визначеними в частинi першiй цiєї статтi, на умовах договорiв комiсiї, давальницької переробки, iнших договорiв, що не передбачають передачу права власностi на нього безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, не допускається.

     3. Дiя цiєї статтi поширюється виключно на тих учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть, вiдповiдно до яких вартiсть вкладу пiдприємств, частка держави у статутному фондi яких становить 50 вiдсоткiв та бiльше, господарських товариств, 50 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) яких перебувають у статутному фондi iнших господарських товариств, контрольним пакетом акцiй яких володiє держава, а також дочiрнiх пiдприємств, представництв та фiлiй таких пiдприємств i товариств становить 50 вiдсоткiв та бiльше загальної вартостi вкладiв учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть.

     4. Потреби населення у природному газi задовольняються з ресурсiв природного газу, видобутого газодобувними пiдприємствами, що зазначенi у частинi першiй статтi 10 цього Закону, а в разi їх недостатностi - з iнших ресурсiв газу суб'єкта, уповноваженого на формування ресурсу природного газу для населення у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Реалiзацiя природного газу для задоволення потреб населення здiйснюється гарантованими постачальниками за роздрiбними цiнами, встановленими нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     6. Суб'єкт, уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України на формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, та його дочiрнi пiдприємства мають право експортувати товарний природний газ в обсязi, визначеному прогнозним рiчним балансом надходження та розподiлу природного газу в Українi, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi.

(статтю 10 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 17.06.2011р. N 3550-VI)

     7. Дiя цiєї статтi не поширюється на iнвесторiв - учасникiв угод про розподiл продукцiї, укладених згiдно iз Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".

(статтю 10 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Стаття 11. Облiк природного газу

     1. Облiк природного газу, у тому числi комерцiйний (приладовий), здiйснюється з метою отримання та реєстрацiї достовiрної iнформацiї про обсяги i якiсть природного газу пiд час його видобування, транспортування, розподiлу, постачання, зберiгання та споживання.

     2. Комерцiйний (приладовий) облiк природного газу здiйснюється з метою визначення за допомогою вузла облiку природного газу обсягiв його споживання та/або реалiзацiї, на пiдставi яких проводяться взаєморозрахунки.

     3. Вiдпуск природного газу споживачам здiйснюється за умови наявностi вузла облiку природного газу.

     Населення у разi вiдсутностi приладiв облiку природного газу споживає газ за нормами, встановленими законодавством, до строкiв, передбачених у частинi першiй статтi 2 Закону України "Про забезпечення комерцiйного облiку природного газу.

(частина третя статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 16.06.2011р. N 3533-VI)

     4. Вузлом облiку природного газу є сукупнiсть засобiв вимiрювальної технiки та допомiжних засобiв, призначених для вимiрювання у робочих умовах, реєстрацiї, збереження результатiв вимiрювання та розрахункiв об'єму газу, приведеного до стандартних умов.

     Вимоги до складових частин вузла облiку природного газу, правил експлуатацiї приладiв облiку, порядку вимiрювання його обсягiв та визначення якостi, а також порядок приймання-передачi визначаються технiчними регламентами та нормами, правилами i стандартами в галузi постачання природного газу, якi встановлюються i затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi.

     Стаття 12. Постачання природного газу

     1. Постачання природного газу здiйснюється вiдповiдно до договору, за яким постачальник зобов'язується поставити споживачевi природний газ, якiснi характеристики якого визначено стандартами, в обсязi та порядку, передбачених договором, а споживач зобов'язується сплачувати вартiсть прийнятого природного газу в розмiрi, строки та порядку, передбачених договором.

     2. Обов'язковi умови договору мiж гарантованим постачальником та споживачем природного газу за регульованим тарифом встановлюються в типовому договорi про постачання природного газу.

     3. До укладення договору про постачання природного газу споживач має право на одержання iнформацiї щодо наявностi у постачальника ресурсiв природного газу, його якiсних характеристик, цiн та порядку оплати природного газу.

     4. Постачальник має право припинити постачання природного газу споживачам у разi наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

     1) визнання аварiйним стану систем газопостачання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi;

     2) порушення строкiв оплати спожитого природного газу та послуг з його постачання, передбачених укладеним договором;

     3) несанкцiонований вiдбiр природного газу.

     Несанкцiонованим вiдбором природного газу вважається вiдбiр:

     з магiстральних газопроводiв, газорозподiльних мереж або пiдземних сховищ газу за вiдсутностi закуплених вiдповiдно до договору обсягiв природного газу;

     без укладення вiдповiдного договору з постачальником;

     спричинений самовiльним пiд'єднанням, споживанням природного газу з навмисно пошкодженими приладами його облiку або поза охопленням приладами облiку.

     5. Суб'єкт, уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України на формування ресурсу природного газу для споживачiв України, зобов'язаний забезпечити гарантованого постачальника ресурсом природного газу в необхiдному йому обсязi вiдповiдно до договорiв, укладених iз споживачами.

     6. Гарантований постачальник здiйснює функцiї з постачання природного газу на умовах, передбачених цiєю статтею, та має всi права i обов'язки постачальника, передбаченi статтею 20 цього Закону.

     Стаття 13. Транспортування природного газу

     1. Транспортування природного газу здiйснюється вiдповiдно до договору. За договором транспортування природного газу газотранспортне пiдприємство зобов'язується транспортувати природний газ, довiрений йому замовником, магiстральними трубопроводами до пункту приймання-передачi газу та передати його замовнику, а замовник зобов'язується сплатити газотранспортному пiдприємству встановлену в договорi вартiсть транспортування.

     Пунктом приймання-передачi газу є об'єкт Єдиної газотранспортної системи України, на якому здiйснюється передача природного газу мiж учасниками газового ринку, обладнаний вузлом облiку природного газу.

     2. Обов'язковi умови для газотранспортних пiдприємств та споживачiв послуг, що надаються такими пiдприємствами, встановлюються в типовому договорi про транспортування природного газу.

     3. До укладення договору про транспортування природного газу замовник має право на одержання iнформацiї про наявнiсть у газотранспортного пiдприємства магiстральних трубопроводiв, їх пропускну спроможнiсть, цiни та порядок оплати послуг з транспортування природного газу.

     4. Газотранспортне пiдприємство:

     1) зобов'язане забезпечити рiвнi права доступу до своїх мереж всiм постачальникам природного газу i споживачам;

     2) пiд час транспортування природного газу зобов'язане дотримуватися вимог щодо транспортування газу, встановлених нормативно-правовими актами та нормативними документами;

     3) має право здiйснювати транзит природного газу через територiю України, провадження такого виду дiяльностi не може обмежувати можливостi пiдприємства як учасника ринку природного газу.

     Стаття 14. Розподiл природного газу

     1. Розподiл природного газу здiйснюється вiдповiдно до договору, за яким газорозподiльне пiдприємство зобов'язується транспортувати природний газ, довiрений йому замовником, газорозподiльними мережами до пункту приймання-передачi газу та передати його споживачу, який вiдповiдно до законодавства має право на одержання зазначеного газу, а замовник зобов'язується сплатити за доставку газу за встановленою в договорi платою.

     2. Обов'язковi умови для газорозподiльних пiдприємств та споживачiв послуг, що надаються такими пiдприємствами, встановлюються в типовому договорi про транспортування природного газу газорозподiльними мережами.

     3. До укладення договору про розподiл природного газу власник природного газу має право на одержання iнформацiї про наявнiсть у газорозподiльного пiдприємства газорозподiльних мереж, їх пропускну спроможнiсть, цiни та порядок оплати послуг з доставки природного газу.

     4. Газорозподiльне пiдприємство зобов'язане:

     1) забезпечити рiвнi права доступу до своїх мереж всiм постачальникам природного газу та споживачам;

     2) пiд час транспортування природного газу дотримуватися правил транспортування, встановлених нормативно-правовими актами та нормативними документами.

     Стаття 15. Зберiгання (закачування, вiдбiр) природного газу

     1. Зберiгання (закачування, вiдбiр) природного газу здiйснюється вiдповiдно до договору, за яким газозберiгаюче пiдприємство зобов'язується зберiгати у сховищах природний газ, переданий йому власником такого газу або iншою особою, яка має право на передачу газу для зберiгання, i повернути його особi, яка має право на отримання зазначеного газу, у схоронностi та у строк, зазначений у договорi, а особа, яка передала газ на зберiгання, зобов'язується оплатити вартiсть послуги iз зберiгання газу в розмiрi та порядку, визначених у договорi.

     2. Обов'язковi умови для газозберiгаючих пiдприємств та споживачiв послуг, що надаються такими пiдприємствами, встановлюються в типовому договорi про зберiгання природного газу.

     3. До укладення договору про зберiгання природного газу власник природного газу має право на одержання iнформацiї про наявнiсть у газозберiгаючого пiдприємства потужностей для зберiгання газу, цiни та порядок оплати послуг iз зберiгання природного газу.

     4. Газозберiгаюче пiдприємство забезпечує:

     1) рiвнi права доступу до, потужностей для зберiгання природного газу всiм суб'єктам ринку природного газу;

     2) дотримання вимог щодо зберiгання природного газу, встановлених нормативно-правовими актами та нормативними документами, зокрема, виконання зобов'язань щодо обсягiв та строкiв закачування, зберiгання та вiдбору природного газу, створення та використання його страхового запасу в повному обсязi вiдповiдно до укладених договорiв.

     Стаття 16. Вiдокремлення функцiй транспортування, розподiлу та постачання природного газу

     1. Газотранспортне пiдприємство не може провадити дiяльнiсть з видобування та постачання природного газу.

     2. Газорозподiльне пiдприємство не може провадити дiяльнiсть з видобування, постачання, зберiгання i транспортування природного газу.

     3. Якщо газотранспортне або газорозподiльне пiдприємство є складовою частиною вертикально iнтегрованої господарської органiзацiї, воно має бути юридично та органiзацiйно незалежним щодо iнших видiв дiяльностi вертикально iнтегрованої господарської органiзацiї, якi не пов'язанi з транспортуванням та/або розподiлом природного газу.

     4. Основнi принципи, що визначають незалежнiсть дiяльностi газотранспортного та газорозподiльного пiдприємства у складi вертикально iнтегрованої господарської органiзацiї:

     1) заборони сумiщення посад у складi вертикально iнтегрованої господарської органiзацiї;

     2) самостiйностi прийняття рiшень щодо поточних фiнансових операцiй, експлуатацiї, будiвництва чи модернiзацiї об'єктiв газотранспортної системи або газорозподiльних мереж для провадження вiдповiдної лiцензiйної дiяльностi та оперативно-технологiчного управлiння.

     5. Газотранспортне або газорозподiльне пiдприємство щороку готує план заходiв, що забезпечує вiдокремлення та незалежнiсть господарської, зокрема лiцензiйної, дiяльностi таких пiдприємств, передбаченої цiєю статтею, вiд дiяльностi вертикально iнтегрованої господарської органiзацiї. Такий план заходiв та звiти про його виконання подаються нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, для проведення монiторингу вiдповiдно до статтi 4 цього Закону та їх оприлюднення.

     6. Дiя цiєї статтi не поширюється на малi газорозподiльнi та газопостачальнi пiдприємства.

     Стаття 17. Особливостi бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi

     1. Суб'єкти ринку природного газу, господарська дiяльнiсть яких пiдлягає лiцензуванню за кожним видом дiяльностi вiдповiдно до законодавства, ведуть окремий бухгалтерський облiк у встановленому законодавством порядку з обов'язковим розкриттям фiнансової iнформацiї про види господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню.

     2. Методичнi рекомендацiї щодо застосування нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку вiдповiдно до галузевих особливостей нафтогазової галузi (зокрема в частинi калькуляцiї собiвартостi видобутої вуглеводневої сировини) затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi.

     3. Фiнансова звiтнiсть пiдприємств, якi провадять господарську дiяльнiсть з видобування природного газу, що складена вiдповiдно до визначених частиною другою цiєї статтi методичних рекомендацiй i Порядку формування, розрахунку та встановлення цiн на природний газ (у тому числi нафтовий (попутний) газ) для суб'єктiв господарювання, якi згiдно iз статтею 10 цього Закону здiйснюють його видобування, застосовується для обчислення закупiвельних цiн на природний газ.

     4. Гарантованi постачальники та їх структурнi пiдроздiли передбачають у вiдповiдному договорi про вiдкриття банкiвського рахунку право банку на договiрне списання (перерахування) з поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання коштiв, що надходять як плата за спожитий природний газ.

     Стаття 18. Порядок проведення розрахункiв за природний газ всiма категорiями споживачiв з гарантованим постачальником природного газу

     1. Розрахунки за поставлений природний газ здiйснюються споживачами вiдповiдно до умов договорiв, укладених з гарантованими постачальниками природного газу.

     2. Для проведення розрахункiв за спожитий природний газ гарантованi постачальники, їх структурнi пiдроздiли, а також пiдприємства, що здiйснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам з метою реалiзацiї природного газу для потреб усiх категорiй споживачiв, вiдкривають в установах уповноважених банкiв поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання для зарахування коштiв, що надходять як плата за спожитий природний газ вiд усiх категорiй споживачiв.

     Уповноваженi банки, якi обслуговують поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок вiдкриття (закриття) поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання та Порядок проведення розрахункiв за спожитий природний газ затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Забороняється зарахування коштiв за природний газ, спожитий усiма категорiями споживачiв на iншi рахунки.

     4. Гарантованi постачальники та їх структурнi пiдроздiли передбачають у вiдповiдному договорi про вiдкриття банкiвського рахунку право банку на договiрне списання (перерахування) з поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання коштiв, що надходять як плата за спожитий природний газ.

     5. Перелiк поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання гарантованих постачальникiв та їх структурних пiдроздiлiв, а також пiдприємств, що здiйснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам з метою реалiзацiї природного газу для потреб споживачiв, подається уповноваженим банком до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, на затвердження та доводиться до вiдома всiх учасникiв розрахункiв шляхом опублiкування в офiцiйному друкованому виданнi Кабiнету Мiнiстрiв України. Гарантованi постачальники протягом 10 робочих днiв iнформують споживачiв про вiдкритi в уповноваженому банку поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання.

     6. Гарантованi постачальники та їх структурнi пiдроздiли у двомiсячний строк пiсля опублiкування в офiцiйному друкованому виданнi Кабiнету Мiнiстрiв України перелiку поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання укладають iз споживачами новi договори (додатковi угоди) iз зазначенням вiдповiдного поточного рахунку iз спецiальним режимом використання для зарахування коштiв, що надходять за спожитий природний газ, виключно на такий рахунок.

     7. Споживачi, крiм теплогенеруючих органiзацiй, оплачують вартiсть спожитого ними природного газу шляхом перерахування коштiв виключно на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання для зарахування коштiв, що надходять за спожитий природний газ, вiдкритий в установах уповноваженого банку гарантованими постачальниками та їх структурними пiдроздiлами.

(частина сьома статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.04.2014р. N 1198-VII)

     8. Кошти перераховуються з поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання для зарахування коштiв, що надходять за спожитий природний газ, вiдкритих в установах уповноваженого банку гарантованими постачальниками та їх структурними пiдроздiлами, згiдно з алгоритмом розподiлу коштiв виключно на:

     1) поточний рахунок iз спецiальним режимом використання пiдприємства, що здiйснює продаж природного газу гарантованому постачальнику;

     2) поточний рахунок газотранспортного пiдприємства;

     3) поточний рахунок газорозподiльного пiдприємства;

     4) поточний рахунок гарантованого постачальника.

     9. Умови оплати за спожитий та поставлений природний газ, а також вiдкриття поточного рахунку iз спецiальним режимом використання гарантованим постачальником або його структурним пiдроздiлом обов'язково включаються в договiр купiвлi-продажу природного газу, укладений мiж гарантованим постачальником i пiдприємством, що здiйснює йому продаж природного газу, та у договiр про постачання природного газу, укладений мiж гарантованим постачальником та споживачем.

     10. На кошти, що знаходяться на поточних рахунках iз спецiальним режимом використання гарантованих постачальникiв, їх структурних пiдроздiлiв, а також суб'єкта, уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України на формування ресурсу природного газу для споживачiв України, що здiйснює продаж природного газу гарантованим постачальникам, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями суб'єктiв ринку природного газу.

     На кошти, що облiковуються за цими рахунками, не накладається арешт, а операцiї за цими рахунками не пiдлягають зупиненню.

(статтю 18 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 15.03.2012р. N 4520-VI)

     11. Теплогенеруючi органiзацiї, що купують природний газ у гарантованого постачальника для виробництва теплової енергiї, оплачують вартiсть спожитого природного газу з урахуванням особливостей, визначених у статтi 191 Закону України "Про теплопостачання".

(статтю 18 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 10.04.2014р. N 1198-VII)

     Стаття 19. Права та обов'язки споживачiв

     1. Споживач має право на:

     1) вiльний вибiр постачальника;

     2) отримання iнформацiї про наявнiсть у постачальникiв ресурсiв природного газу, його якiснi характеристики, цiну та порядок проведення розрахункiв;

     3) приєднання в установленому порядку до магiстральних або газорозподiльних мереж об'єктiв системи газоспоживання;

(пункт 3 частини першої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 22.06.2012р. N 5021-VI)

     4) отримання природного газу, фiзико-хiмiчнi показники якого вiдповiдають установленим нормам, в обсязi вiдповiдно до умов укладених договорiв, крiм випадкiв припинення (обмеження) газопостачання вiдповiдно до вимог законодавства та договорiв;

     5) вiдшкодування згiдно iз законодавством збиткiв, завданих унаслiдок порушення його прав;

     6) iншi права, передбаченi законодавством.

     2. Споживач зобов'язаний:

     1) укласти договiр на постачання природного газу;

     2) забезпечувати своєчасну оплату в повному обсязi послуг з постачання природного газу згiдно з умовами договорiв;

     3) не допускати несанкцiонованого вiдбору природного газу;

     4) вживати заходiв для пiдвищення ефективностi використання природного газу та впровадження енергозберiгаючих технологiй;

     5) забезпечувати доступ представникiв пiдприємства/органiзацiї, що обслуговує систему газопроводiв, до якої пiд'єднаний споживач, до вузлiв облiку газу (у тому числi для встановлення вузлiв облiку газу), якi розмiщуються на територiї споживача;

     6) забезпечувати вiдповiдно до вимог нормативних документiв у пунктах приймання-передачi газу вимiрювання кiлькостi газу, прийнятого в систему своїх газопроводiв (крiм населення);

     7) складати i пiдписувати з представниками газопостачального, газотранспортного та газорозподiльного пiдприємства акти приймання-передачi природного газу (крiм населення);

     8) подавати пiдприємству/органiзацiї, що обслуговує систему газопроводiв, до якої пiд'єднаний споживач, оперативну iнформацiю про обсяги спожитого природного газу та його розподiл, а також iншу iнформацiю для складення балансу зазначеного газу;

     9) припиняти (обмежувати) споживання природного газу на вимогу постачальника, газотранспортного або газорозподiльного пiдприємства з дотриманням вимог законодавства (крiм населення);

     10) забезпечувати доступ посадових осiб органу державного нагляду (контролю) до об'єктiв Єдиної газотранспортної системи України, якi перебувають у його власностi чи користуваннi, вiдповiдно до Закону України "Про житлово-комунальнi послуги";

     11) виконувати iншi обов'язки, передбаченi законодавством.

     3. У разi порушення або невиконання своїх обов'язкiв споживач несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     4. Захист прав споживачiв природного газу регулюється цим Законом, Законом України "Про захист прав споживачiв" та iншими нормативно-правовими актами.

     5. Отримання природного газу споживачами можливе лише на пiдставi договорiв, укладених з постачальниками.

     Стаття 20. Права та обов'язки постачальникiв

     1. Постачальники мають право на доступ до Єдиної газотранспортної системи України, вiльний вибiр продавця ресурсу природного газу та на отримання послуг з транспортування природного газу магiстральними газопроводами, газорозподiльними мережами, послуг iз закачування, вiдбору, зберiгання у пiдземних сховищах газу згiдно з умовами укладених договорiв та законодавством.

     2. Постачальник має право обмежити або припинити постачання природного газу споживачам у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, у разi:

     1) непроведення розрахункiв за спожитий природний газ згiдно з умовами договорiв;

     2) споживання природного газу в обсязi, що перевищує установлений договором про його постачання.

     3. Постачальники зобов'язанi:

     1) виконувати лiцензiйнi умови та умови договорiв про постачання природного газу;

     2) створювати страховий запас природного газу в обсягах та порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     3) здiйснювати постачання природного газу в обсягах наявних у них ресурсiв та згiдно з укладеними договорами;

     4) забезпечувати постачання природного газу з дотриманням установлених державними стандартами та нормативно-технiчними актами вимог щодо його якостi i тиску;

     5) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осiб органу державного нагляду (контролю) до об'єктiв Єдиної газотранспортної системи України, якi перебувають у його власностi чи користуваннi;

     6) розмiщувати iнформацiю про цiни на природний газ i тарифи на його розподiл, транспортування та постачання на своєму офiцiйному веб-сайтi та в регiональних засобах масової iнформацiї;

(пункт 6 частини третьої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     7) подавати оператору iнформацiю про наявнi у них ресурси та прогнознi обсяги реалiзацiї газу;

     8) складати та пiдписувати разом iз газотранспортними, газорозподiльними чи газодобувними пiдприємствами та споживачами акти про обсяги природного газу, транспортованого споживачам, з якими постачальники мають договори на постачання природного газу;

     9) забезпечувати 100-вiдсоткову попередню оплату за природний газ власникам ресурсу природного газу, який постачається квалiфiкованим споживачам згiдно з умовами укладених договорiв;

     10) виконувати iншi обов'язки, передбаченi законодавством.

     4. Постачальники, якi є iнвесторами - учасниками угод про розподiл продукцiї, укладених згiдно iз Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї", здiйснюють постачання природного газу, видобутого за цими угодами, за вiльними цiнами та з дотриманням положень Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї".

(статтю 20 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Стаття 21. Права та обов'язки газотранспортних та газорозподiльних пiдприємств

     1. Газотранспортнi та газорозподiльнi пiдприємства мають право на:

     1) оплату наданих ними згiдно з умовами договорiв послуг з транспортування, постачання та розподiлу природного газу;

     2) обмеження або припинення транспортування i постачання природного газу споживачам у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, у разi:

     проведення неповних розрахункiв за послуги iз зберiгання, транспортування та розподiлу природного газу;

     недотримання споживачами умов договорiв, у тому числi перевищення обсягу споживання природного газу понад закуплений обсяг за вiдповiдний перiод;

     невидiлення їм планових обсягiв постачання природного газу (лiмiтiв);

     визнання аварiйним стану внутрiшньобудинкових систем газопостачання;

     невiдповiдностi характеристик димових та вентиляцiйних каналiв установленим нормам;

     3) безперешкодний доступ до земельних дiлянок всiх форм власностi, на яких розташованi об'єкти газотранспортних та газорозподiльних пiдприємств, для виконання службових обов'язкiв, передбачених Правилами охорони магiстральних трубопроводiв та iншими нормативно-правовими актами;

     4) iншi права, передбаченi законодавством.

     2. Газотранспортнi та газорозподiльнi пiдприємства зобов'язанi:

     1) забезпечувати рiвнi права доступу до своїх мереж всiм суб'єктам ринку природного газу, крiм випадкiв, передбачених законодавством;

     2) складати та пiдписувати iз споживачем та представниками газотранспортного, газорозподiльного та газодобувного пiдприємства акти приймання-передачi природного газу;

     3) надавати послуги з транспортування та розподiлу природного газу вiдповiдно до договорiв;

     4) здiйснювати транспортування природного газу та його розподiл вiдповiдно до умов договорiв;

     5) забезпечувати додержання дисциплiни транспортування та розподiлу природного газу вiдповiдно до умов укладених договорiв;

     6) забезпечувати закачування, зберiгання та вiдбiр природного газу, у тому числi страховий запас природного газу, вiдповiдно до укладених договорiв, за умови ведення його окремого облiку (крiм газорозподiльних пiдприємств);

     7) дотримуватися вимог щодо транспортування газу, встановлених нормативно-правовими та нормативно-технiчними актами;

     8) подавати оператору необхiдну iнформацiю за звiтний перiод для забезпечення контролю за обсягами транспортування, постачання та розподiлу газу в розрiзi постачальникiв i споживачiв;

     9) складати i пiдписувати разом iз споживачем та постачальником акти приймання-передачi природного газу;

     10) виконувати згiдно з умовами договорiв iншi обов'язки вiдповiдно до законодавства;

     11) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осiб органу державного нагляду (контролю) до своїх об'єктiв;

     12) дотримуватися норм виробничо-технологiчних витрат, витрат на власнi потреби та норм питомих витрат природного газу для газотранспортних та газорозподiльних пiдприємств;

     13) виконувати приписи державних органiв нагляду та контролю.

     Стаття 22. Права та обов'язки газодобувних пiдприємств

     1. Газодобувнi пiдприємства мають право:

     1) провадити господарську дiяльнiсть з видобування природного газу з дiлянки надр на пiдставi спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, виданого на таку дiлянку, технологiчних проектiв дослiдно-промислової або промислової розробки, а також комплексного проекту облаштування такої дiлянки надр або на пiдставi угод про розподiл продукцiї;

(пункт 1 частини першої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     2) самостiйно формувати цiни реалiзацiї природного газу, за винятком газодобувних пiдприємств, для яких статтею 10 цього Закону передбачено застосування та затвердження закупiвельних цiн;

     3) доступу до Єдиної газотранспортної системи України;

     4) реалiзувати видобутий природний газ та постачати його споживачам згiдно з отриманою лiцензiєю, у тому числi споживачам, якi безпосередньо приєднанi до внутрiшньопромислових мереж газодобувного пiдприємства, вiдповiдно до умов договорiв, крiм реалiзацiї видобутого природного газу та/або його постачання споживачам iнвесторами - учасниками угод про розподiл продукцiї, укладених згiдно iз Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї", якi здiйснюють таку дiяльнiсть в межах цих угод;

(пункт 4 частини першої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     5) отримувати вiд таких споживачiв плату за природний газ та наданi їм послуги з транспортування вiдповiдно до умов укладених договорiв;

     6) обмежувати або припиняти постачання природного газу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, за умови внесення у неповному обсязi споживачем, який безпосередньо приєднаний до внутрiшньопромислових транспортних мереж, плати за спожитий природний газ та послуги з транспортування;

     7) не створювати страховий запас природного газу;

     8) iншi права, передбаченi законодавством.

     2. Газодобувнi пiдприємства зобов'язанi:

     1) виконувати правила розробки нафтових i газових родовищ, затвердженi рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища;

(пункт 1 частини другої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     2) дотримуватися технологiчних проектiв дослiдно-промислової або промислової розробки, а також комплексного проекту облаштування нафтогазоносних дiлянок надр, у тому числi в частинi втрат та виробничо-технологiчних витрат, забезпечення охорони навколишнього природного середовища;

     3) подавати нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, iнформацiю про запланованi на наступний календарний рiк показники повної собiвартостi видобутого природного газу, рентної плати, а також прогнозованих обсягiв видобування природного газу для формування, розрахунку та встановлення закупiвельних цiн на природний газ для суб'єктiв господарювання, що здiйснюють його видобування, вiдповiдно до Порядку, затвердженого нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, а у випадках, визначених статтею 10 цього Закону, - укладати угоди з реалiзацiї природного газу за закупiвельними цiнами;

     4) складати i пiдписувати з постачальниками та представниками газотранспортного, газорозподiльного пiдприємства акти приймання-передачi природного газу;

     5) вести облiк видобутого природного газу шляхом застосування системи вимiрювання кiлькостi та визначення фiзико-хiмiчних показникiв видобутого природного газу;

     6) забезпечувати передачу газотранспортному пiдприємству природного газу з дотриманням установлених державними стандартами та нормативно-технiчними актами вимог щодо його фiзико-хiмiчних показникiв i тиску;

     7) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осiб органу державного нагляду (контролю) до об'єктiв Єдиної газотранспортної системи України, якi перебувають у його власностi чи користуваннi.

     3. Дiя частини другої цiєї статтi не поширюється на iнвесторiв - учасникiв угод про розподiл продукцiї, обов'язки яких визначаються згiдно з вiдповiдними угодами про розподiл продукцiї, укладеними згiдно iз Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".

(статтю 22 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

Роздiл IV. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СУБ'ЄКТIВ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

     Стаття 23. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства з питань функцiонування ринку природного газу

     1. Фiзичнi особи, фiзичнi особи - пiдприємцi та юридичнi особи, якi порушили законодавство з питань функцiонування ринку природного газу, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     2. Правопорушеннями на ринку природного газу є:

     1) порушення лiцензiатами вiдповiдних лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi;

     2) несанкцiонований вiдбiр природного газу;

     3) використання газу споживачами в обсягах, що перевищують пiдтвердженi в установленому порядку постачальниками;

     4) неподання або несвоєчасне подання фiнансової звiтностi, а також подання недостовiрної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi;

     5) використання приладiв облiку природного газу, не повiрених або не атестованих в установленому порядку;

     6) необгрунтована вiдмова в доступi до Єдиної газотранспортної системи України;

     7) несанкцiоноване втручання в роботу Єдиної газотранспортної системи України, приладiв облiку природного газу;

     8) самовiльне пiд'єднання до Єдиної газотранспортної системи України, зривання або пошкодження цiлiсностi пломб, повiрочного тавра, заглушок тощо, що впливає на безпеку постачання природного газу або результати вимiрювання;

     9) вiдмова у доступi працiвникiв уповноважених газопостачальних, газорозподiльних та газотранспортних пiдприємств до примiщень, житлових та пiдсобних примiщень, де розташованi газовi прилади (пристрої), лiчильники газу;

     10) невиконання постанов, розпоряджень, наказiв, рiшень та приписiв уповноважених державних органiв, якi здiйснюють державне управлiння, державне регулювання, державний нагляд i контроль за додержанням вимог законодавства на ринку природного газу, а також створення перешкод для виконання службових обов'язкiв представниками зазначених органiв;

     11) неподання або несвоєчасне подання оператору та органам, якi здiйснюють державне регулювання, державний нагляд i контроль, iнформацiї, необхiдної для виконання їх функцiй, або подання завiдомо неправдивої iнформацiї;

     12) створення перешкод у виконаннi робiт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктiв постачання природного газу, та вжиття заходiв до повного або часткового припинення постачання природного газу споживачам;

     13) порушення технiчних регламентiв, норм, правил i стандартiв;

     14) необгрунтована вiдмова у складеннi та пiдписаннi актiв приймання-передачi природного газу.

     15) невиконання вимог Закону України "Про забезпечення комерцiйного облiку природного газу" щодо встановлення вузлiв облiку природного газу та/або припинення розподiлу природного газу споживачам, якi використовують природний газ без його комерцiйного облiку.

(частину другу статтi 23 доповнено пунктом 15 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3533-VI)

     3. Уповноваженi центральнi органи виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, iншi органи державного нагляду (контролю) в межах повноважень та на пiдставi акта перевiрки, оформленого в установленому порядку, за наявностi порушень, передбачених цiєю статтею, складають вiдповiднi матерiали для притягнення суб'єкта ринку природного газу до вiдповiдальностi, передбаченої законодавством.

(частина третя статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     4. У разi порушення газотранспортними та газорозподiльними пiдприємствами вiдповiдних лiцензiйних умов та/або iнших обов'язкiв, передбачених цим Законом, зобов'язань щодо забезпечення захисту прав споживачiв природного газу до такого пiдприємства можуть застосовуватися санкцiї у виглядi:

     1) попередження про необхiднiсть усунення порушень;

     2) штрафу;

     3) зупинення дiї лiцензiї;

     4) анулювання вiдповiдної лiцензiї.

     5. Суб'єкти господарювання несуть вiдповiдальнiсть за правопорушення на ринку природного газу.

     Неподання iнформацiї або подання завiдомо недостовiрної iнформацiї, передбаченої вiдповiдними лiцензiйними умовами провадження певних видiв господарської дiяльностi на ринку природного газу, тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання рiшень нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, на пiдставi акта перевiрки, оформленого в установленому порядку, за наявностi порушень, передбачених цiєю статтею, видає у межах своїх повноважень суб'єктам господарювання постанови про накладення штрафiв.

     6. Рiшення щодо накладення штрафiв оскаржуються в судовому порядку.

     7. Суми стягнених штрафiв зараховуються до Державного бюджету України.

     Суми штрафiв у разi їх несплати стягуються в судовому порядку.

Роздiл V. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

     Стаття 24. Мiжнародне спiвробiтництво

     1. Суб'єкти ринку природного газу беруть участь у мiжнародному, науково-технiчному, зовнiшньоекономiчному та iнших формах мiжнародного спiвробiтництва вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв України.

Роздiл VI. ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, за винятком окремих положень, щодо яких цим роздiлом передбаченi iншi строки набрання чинностi.

     З метою забезпечення поступового та послiдовного переходу до повномасштабного ринку природного газу, передбаченого цим Законом, встановлюється перехiдний перiод, який включає такi етапи:

     перший етап, пiд час якого здiйснюються вiдокремлення функцiй з розподiлу та постачання природного газу, визначення споживачiв, якi набувають статусу квалiфiкованих, та визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України гарантованих постачальникiв, починає дiяти з 1 сiчня 2012 року;

     другий етап, пiд час якого всi категорiї споживачiв набувають статусу квалiфiкованих споживачiв, починає дiяти з 1 сiчня 2015 року.

     До визначення у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку гарантованого постачальника функцiї такого постачальника здiйснюють суб'єкти господарювання, що мають лiцензiю на постачання природного газу за регульованим тарифом.

     2. До приведення законодавства України у вiдповiднiсть iз цим Законом закони України та iншi нормативно-правовi акти дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Встановити, що лiцензiї на провадження дiяльностi, визначенi статтею 6 цього Закону, виданi до набрання чинностi цим Законом, дiють до кiнця строку, на який вони були виданi.

     4. Внести змiни до таких законiв України:

     1) в абзацi третьому статтi 1 Закону України "Про трубопровiдний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139; 2004 р., N 15, ст. 228; 2007 р., N 33, ст. 440) слово "газопровiднi" замiнити словом "газорозподiльнi";

     2) у Законi України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2004 р., N 12, ст. 155):

     частину першу статтi 5 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "зберiгання природного газу в обсягах, що перевищують рiвень, який встановлюється умовами та правилами здiйснення пiдприємницької дiяльностi iз зберiгання природного газу (лiцензiйними умовами)".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дванадцятим;

     у статтi 6:

     абзац третiй виключити;

     доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "продаж природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу та газу (метану) вугiльних родовищ) власного видобутку в обсягах, що перевищують рiвень, установлений лiцензiйними умовами";

     3) у Законi України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 iз наступними змiнами):

     частину другу статтi 2 пiсля слiв "лiцензування у сферi електроенергетики та використання ядерної енергiї" доповнити словами "лiцензування дiяльностi на ринку природного газу";

     у статтi 9:

     пункт 18 викласти в такiй редакцiї:

     "18) транспортування нафти, нафтопродуктiв магiстральними трубопроводами та їх розподiл";

     пункти 19 i 20 виключити;

     4) у Законi України "Про нафту i газ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 23, ст. 324):

     абзац одинадцятий статтi 1 виключити;

     у статтi 35:

     частину першу доповнити словами "iнвестицiйний проект (програма), пiдготовлений i затверджений у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     частину третю доповнити словами "з дотриманням показникiв iнвестицiйного проекту (програми)";

     в абзацi п'ятому частини другої статтi 36 слова "а також комплексний проект його облаштування, виконаний згiдно з чинним законодавством" замiнити словами "комплексний проект його облаштування, виконаний згiдно iз законодавством, та iнвестицiйний проект (програму)";

     статтю 37 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "дотримуватися показникiв iнвестицiйного проекту (програми)".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - дванадцятим;

     5) у Законi України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430):

     у статтi 1:

     в абзацi першому пункту 1.1 слово "газовидобувнi" замiнити словом "газодобувнi";

     пункт 1.12 виключити;

     у пiдпунктi 7.1.3 пункту 7.1 статтi 7 слово "газовидобувними" замiнити словом "газодобувними";

     6) частину другу статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 1 червня 2010 року N 2299-VI) доповнити словами "державного нагляду (контролю) за дотриманням лiцензiйних умов транспортування природного i нафтового газу трубопроводами та його розподiлу, постачання природного газу, зберiгання природного газу в обсягах, що перевищують рiвень, який встановлюється лiцензiйними умовами провадження господарської дiяльностi iз зберiгання природного газу".

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 липня 2010 року
N 2467-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.