ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про охорону навколишнього природного середовища

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України

вiд 5 травня 1993 року N 3180-XII,
вiд 6 березня 1996 року N 81/96-ВР,
вiд 19 листопада 1997 року N 650/97-ВР,
вiд 5 березня 1998 року N 186/98-ВР,
вiд 30 червня 1999 року N 783-XIV,
вiд 14 липня 1999 року N 934-XIV
вiд 14 грудня 1999 року N 1287-XIV,
вiд 14 грудня 1999 року N 1288-XIV,
вiд 6 квiтня 2000 року N 1642-III,
вiд 8 червня 2000 року N 1807-III,
вiд 21 червня 2001 року N 2556-III,
вiд 7 лютого 2002 року N 3033-III,
вiд 24 жовтня 2002 року N 198-IV,
вiд 28 листопада 2002 року N 254-IV,
вiд 26 грудня 2002 року N 380-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 824-IV,
вiд 11 липня 2003 року N 1122-IV,
вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
вiд 24 червня 2004 року N 1863-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 2 червня 2005 року N 2637-IV,
вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
вiд 9 лютого 2006 року N 3421-IV,
вiд 19 грудня 2006 року N 489-V
(змiни, внесенi Законом України вiд 19 грудня 2006 року N 489-V,
дiють протягом 2007 року),
вiд 27 квiтня 2007 року N 997-V,
вiд 16 травня 2007 року N 1026-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI
змiни, внесенi Законом України вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
дiють по 31 грудня 2008 року,
зупинення, передбачене пунктом 10 статтi 67 роздiлу I Закону України
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI, та змiни, внесенi пунктом 6 роздiлу II Закону України
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними),
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 17 вересня 2008 року N 515-VI,
вiд 15 сiчня 2009 року N 882-VI,
вiд 19 березня 2009 року N 1158-VI,
вiд 8 липня 2010 року N 2457-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 3 лютого 2011 року N 2973-VI,
вiд 17 лютого 2011 року N 3038-VI,
вiд 16 червня 2011 року N 3530-VI,
вiд 17 травня 2012 року N 4713-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5456-VI
(змiни, передбаченi пунктом 5 роздiлу I Закону України
вiд 16 жовтня 2012 року N 5456-VI, в частинi положень, якi стосуються
передачi повноважень вiд територiальних органiв центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику
у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласним,
Київськiй, Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям,
органам виконавчої влади Автономної Республiки Крим,
набирають чинностi з 19 травня 2013 року)
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1697-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 71-VIII,
вiд 28 грудня 2014 року N 77-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 24 грудня 2015 року N 918-VIII,
вiд 4 жовтня 2016 року N 1641-VIII,
вiд 7 лютого 2017 року N 1830-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
вiд 20 березня 2018 року N 2354-VIII,
вiд 3 квiтня 2018 року N 2380-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 2 жовтня 2019 року N 139-IX,
вiд 12 грудня 2019 року N 377-IX,
вiд 13 квiтня 2020 року N 554-IX

(У назвi i текстi Закону слова "Українська РСР", "Кримська АРСР", "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища Української РСР", "мiста республiканського пiдпорядкування" у всiх вiдмiнках замiнено словами "Україна", "Автономна Республiка Крим", "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "мiста загальнодержавного значення" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом N 81/96-ВР вiд 06.03.96)

(У текстi Закону слова "народних депутатiв" виключенi на пiдставi Закону N 186/98-ВР вiд 05.03.98)

(У текстi Закону слова "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Мiнiстерство охорони здоров'я України" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" та "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом N 1642-III вiд 06.04.2000)

(У текстi Закону: слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "мiнiстерств, вiдомств" замiнено словами "центральних органiв виконавчої влади"; слова "громадськi об'єднання" та "громадськi об'єднання i органiзацiї" в усiх вiдмiнках замiнено словами "громадськi органiзацiї" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "iнспектори охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках замiнено словами "iнспектори з охорони довкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "мiсцевi Ради", "вiдповiднi Ради" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "мiсцевi ради", "вiдповiднi ради" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "i його органiв на мiсцях", "його органи на мiсцях", "та його органiв на мiсцях", "i розпорядчi", "республiканськi" у всiх вiдмiнках виключено згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5456-VI)

     Охорона навколишнього природного середовища, рацiональне використання природних ресурсiв, забезпечення екологiчної безпеки життєдiяльностi людини - невiд'ємна умова сталого економiчного та соцiального розвитку України.

     З цiєю метою Україна здiйснює на своїй територiї екологiчну полiтику, спрямовану на збереження безпечного для iснування живої i неживої природи навколишнього середовища, захисту життя i здоров'я населення вiд негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонiйної взаємодiї суспiльства i природи, охорону, рацiональне використання i вiдтворення природних ресурсiв.

     Цей Закон визначає правовi, економiчнi та соцiальнi основи органiзацiї охорони навколишнього природного середовища в iнтересах нинiшнього i майбутнiх поколiнь.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища

     Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання вiдносин у галузi охорони, використання i вiдтворення природних ресурсiв, забезпечення екологiчної безпеки, запобiгання i лiквiдацiї негативного впливу господарської та iншої дiяльностi на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсiв, генетичного фонду живої природи, ландшафтiв та iнших природних комплексiв, унiкальних територiй та природних об'єктiв, пов'язаних з iсторико-культурною спадщиною.

     Стаття 2. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища

     Вiдносини у галузi охорони навколишнього природного середовища в Українi регулюються цим Законом, а також земельним, водним, лiсовим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного повiтря, про охорону i використання рослинного i тваринного свiту та iншим спецiальним законодавством.

(стаття 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 3. Основнi принципи охорони навколишнього природного середовища

     Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є:

     а) прiоритетнiсть вимог екологiчної безпеки, обов'язковiсть додержання екологiчних нормативiв та лiмiтiв використання природних ресурсiв при здiйсненнi господарської, управлiнської та iншої дiяльностi;

(пункт "а" статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     б) гарантування екологiчно безпечного середовища для життя i здоров'я людей;

     в) запобiжний характер заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища;

     г) екологiзацiя матерiального виробництва на основi комплексностi рiшень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та вiдтворення вiдновлюваних природних ресурсiв, широкого впровадження новiтнiх технологiй;

     д) збереження просторової та видової рiзноманiтностi i цiлiсностi природних об'єктiв i комплексiв;

     е) науково обгрунтоване узгодження екологiчних, економiчних та соцiальних iнтересiв суспiльства на основi поєднання мiждисциплiнарних знань екологiчних, соцiальних, природничих i технiчних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища;

     є) обов'язковiсть оцiнки впливу на довкiлля;

(пункт "є" статтi 3 у редакцiї Законiв України вiд 17.02.2011р. N 3038-VI, вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     ж) гласнiсть i демократизм при прийняттi рiшень, реалiзацiя яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологiчного свiтогляду;

     з) науково обгрунтоване нормування впливу господарської та iншої дiяльностi на навколишнє природне середовище;

     и) безоплатнiсть загального та платнiсть спецiального використання природних ресурсiв для господарської дiяльностi;

     i) компенсацiя шкоди, заподiяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

(пункт "i" статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     ї) вирiшення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсiв з урахуванням ступеня антропогенної змiненостi територiй, сукупної дiї факторiв, що негативно впливають на екологiчну обстановку;

     й) поєднання заходiв стимулювання i вiдповiдальностi у справi охорони навколишнього природного середовища;

     к) вирiшення проблем охорони навколишнього природного середовища на основi широкого мiждержавного спiвробiтництва;

     л) встановлення екологiчного податку, рентної плати за спецiальне використання води, рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв, рентної плати за користування надрами вiдповiдно до Податкового кодексу України;

(статтю 3 доповнено пунктом "л" згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, пункт "л" статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     м) врахування результатiв стратегiчної екологiчної оцiнки.

(статтю 3 доповнено пунктом "м" згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2354-VIII)
(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 186/98-ВР вiд 05.03.98)

     Стаття 4. Право власностi на природнi ресурси

     Природнi ресурси України є власнiстю Українського народу.

     Вiд iменi Українського народу права власника здiйснюють органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування у межах, визначених Конституцiєю України, цим та iншими законами України.

     Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України вiдповiдно до цього та iнших законiв.

(стаття 4 iз змiнами, внесеними iз Законом України вiд 05.05.93р. N 3180-XII, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 5. Об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища

     Державнiй охоронi i регулюванню використання на територiї України пiдлягають: навколишнє природне середовище як сукупнiсть природних i природно-соцiальних умов та процесiв, природнi ресурси, як залученi в господарський обiг, так i невикористовуванi в економiцi в даний перiод (земля, надра, води, атмосферне повiтря, лiс та iнша рослиннiсть, тваринний свiт), ландшафти та iншi природнi комплекси.

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Особливiй державнiй охоронi пiдлягають територiї та об'єкти природно-заповiдного фонду України й iншi територiї та об'єкти, визначенi вiдповiдно до законодавства України.

     Державнiй охоронi вiд негативного впливу несприятливої екологiчної обстановки пiдлягають також здоров'я i життя людей.

     Стаття 6. Державнi цiльовi та iншi екологiчнi програми

(назва статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3421-IV)

     З метою проведення ефективної i цiлеспрямованої дiяльностi України по органiзацiї i координацiї заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологiчної безпеки, рацiонального використання i вiдтворення природних ресурсiв на перспективу розробляються i приймаються державнi цiльовi, мiждержавнi, мiсцевi програми.

(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 09.02.2006р. N 3421-IV, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI))

     Порядок розробки державних цiльових екологiчних програм визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3421-IV)

     Центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, а також органи мiсцевого самоврядування пiд час розробки державних екологiчних програм залучають громадськiсть до їх пiдготовки шляхом оприлюднення проектiв екологiчних програм для їх вивчення громадянами, пiдготовки громадськiстю зауважень та пропозицiй щодо запропонованих проектiв, проведення публiчних слухань стосовно екологiчних програм.

(статтю 6 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом N 254-IV вiд 28.11.2002, частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3421-IV)

     Стаття 7. Освiта i виховання в галузi охорони навколишнього природного середовища

     Пiдвищення екологiчної культури суспiльства i професiйна пiдготовка спецiалiстiв забезпечується загальною обов'язковою комплексною освiтою та вихованням в галузi охорони навколишнього природного середовища, в тому числi в дошкiльних дитячих закладах, в системi загальної середньої, професiйної та вищої освiти, пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв.

     Екологiчнi знання є обов'язковою квалiфiкацiйною вимогою для всiх посадових осiб, дiяльнiсть яких пов'язана з використанням природних ресурсiв та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища.

     Спецiально визначенi вищi та професiйнi навчальнi заклади здiйснюють пiдготовку спецiалiстiв у галузi охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсiв з урахуванням суспiльних потреб.

     Стаття 8. Науковi дослiдження

     В Українi проводяться систематичнi комплекснi науковi дослiдження навколишнього природного середовища та природних ресурсiв з метою розробки наукових основ їх охорони та рацiонального використання, забезпечення екологiчної безпеки.

     Координацiю та узагальнення результатiв цих дослiджень здiйснюють Академiя наук України та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

Роздiл II
ЕКОЛОГIЧНI ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН

     Стаття 9. Екологiчнi права громадян України

     Кожний громадянин України має право на:

     а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;

     б) участь в обговореннi та внесення пропозицiй до проектiв нормативно-правових актiв, матерiалiв щодо розмiщення, будiвництва i реконструкцiї об'єктiв, якi можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицiй до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, юридичних осiб, що беруть участь в прийняттi рiшень з цих питань;

(пункт "б" частини першої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 28.11.2002р. N 254-IV)

     в) участь в розробцi та здiйсненнi заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища, рацiонального i комплексного використання природних ресурсiв;

     г) здiйснення загального i спецiального використання природних ресурсiв;

     д) об'єднання в громадськi природоохороннi формування;

     е) вiльний доступ до iнформацiї про стан навколишнього природного середовища (екологiчна iнформацiя) та вiльне отримання, використання, поширення та зберiгання такої iнформацiї, за винятком обмежень, встановлених законом;

(пункт "е" частини першої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 28.11.2002р. N 254-IV)

     є) участь у громадських обговореннях з питань впливу планованої дiяльностi на довкiлля;

(пункт "є" частини першої статтi 9 у редакцiї Законiв України вiд 28.11.2002р. N 254-IV, вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     ж) одержання екологiчної освiти;

     з) подання до суду позовiв до державних органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян про вiдшкодування шкоди, заподiяної їх здоров'ю та майну внаслiдок негативного впливу на навколишнє природне середовище;

     и) оскарження у судовому порядку рiшень, дiй або бездiяльностi органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб щодо порушення екологiчних прав громадян у порядку, передбаченому законом;

(частину першу статтi 9 доповнено пунктом "и" згiдно iз Законом N 254-IV вiд 28.11.2002)

     i) участь у процесi здiйснення стратегiчної екологiчної оцiнки.

(частину першу статтi 9 доповнено пунктом "i" згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2354-VIII)

     Законами України можуть бути визначенi й iншi екологiчнi права громадян.

(частина друга статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 10. Гарантiї екологiчних прав громадян

     Екологiчнi права громадян забезпечуються:

     а) проведенням широкомасштабних державних заходiв щодо пiдтримання, вiдновлення i полiпшення стану навколишнього природного середовища;

     б) обов'язком центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй здiйснювати технiчнi та iншi заходи для запобiгання шкiдливому впливу господарської та iншої дiяльностi на навколишнє природне середовище, виконувати екологiчнi вимоги при плануваннi, розмiщеннi продуктивних сил, будiвництвi та експлуатацiї об'єктiв економiки;

(пункт "б" частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     в) участю громадських органiзацiй та громадян у дiяльностi щодо охорони навколишнього природного середовища;

     г) здiйсненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

     д) компенсацiєю в установленому порядку шкоди, заподiяної здоров'ю i майну громадян внаслiдок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

     е) невiдворотнiстю вiдповiдальностi за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

     є) створенням та функцiонуванням мережi загальнодержавної екологiчної автоматизованої iнформацiйно-аналiтичної системи забезпечення доступу до екологiчної iнформацiї.

(частину першу статтi 10 доповнено пунктом "є" згiдно iз Законом N 254-IV вiд 28.11.2002)

     Дiяльнiсть, що перешкоджає здiйсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище та iнших їх екологiчних прав, пiдлягає припиненню в порядку, встановленому цим Законом та iншим законодавством України.

     Стаття 11. Захист прав громадян Україна у галузi охорони навколишнього природного середовища

     Україна гарантує своїм громадянам реалiзацiю екологiчних прав, наданих їм законодавством.

     Мiсцевi ради, органи державної влади в галузi охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв зобов'язанi подавати всебiчну допомогу громадянам у здiйсненнi природоохоронної дiяльностi, враховувати їх пропозицiї щодо полiпшення стану навколишнього природного середовища та рацiонального використання природних ресурсiв, залучати громадян до участi у вирiшеннi питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсiв.

(частина друга статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Порушенi права громадян у галузi охорони навколишнього природного середовища мають бути поновленi, а їх захист здiйснюється в судовому порядку вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 12. Обов'язки громадян у галузi охорони навколишнього природного середовища

     Громадяни України зобов'язанi:

     а) берегти природу, охороняти, рацiонально використовувати її багатства вiдповiдно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

     б) здiйснювати дiяльнiсть з додержанням вимог екологiчної безпеки, iнших екологiчних нормативiв та лiмiтiв використання природних ресурсiв;

     в) не порушувати екологiчнi права i законнi iнтереси iнших суб'єктiв;

     г) вносити штрафи за екологiчнi правопорушення;

(пункт "г" частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     д) компенсувати шкоду, заподiяну забрудненням та iншим негативним впливом на навколишнє природне середовище.

     Громадяни України зобов'язанi виконувати й iншi обов'язки у галузi охорони навколишнього природного середовища вiдповiдно до законiв України.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

Роздiл III
ПОВНОВАЖЕННЯ РАД У ГАЛУЗI ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

     Стаття 13. Компетенцiя Верховної Ради України у галузi охорони навколишнього природного середовища

     До виключної компетенцiї Верховної Ради України у галузi регулювання вiдносин щодо охорони навколишнього природного середовища вiдповiдно до Конституцiї України належать:

     а) визначення основних напрямiв державної полiтики у галузi охорони навколишнього природного середовища;

     б) затвердження загальнодержавних екологiчних програм;

(пункт "б" частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3421-IV)

     в) затвердження указiв Президента України про оголошення окремих мiсцевостей зонами надзвичайної екологiчної ситуацiї;

(пункт "в" частини першої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     г) вирiшення iнших питань у галузi охорони навколишнього природного середовища вiдповiдно до Конституцiї України.

(пункт "г" частини першої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     д) пункт "д" частини першої статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину другу статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 14. Компетенцiя Верховної Автономної Республiки Крим

     Верховна Рада Автономної Республiки Крим в галузi регулювання вiдносин щодо охорони навколишнього природного середовища:

     а) визначає порядок органiзацiї та дiяльностi органiв управлiння в галузi охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв;

     б) пункт "б" частини першої статтi 14 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     в) забезпечує реалiзацiю екологiчної полiтики України, екологiчних прав громадян;

     г) затверджує екологiчнi програми;

     д) органiзує вивчення навколишнього природного середовища;

     е) створює i визначає статус резервних, в тому числi й валютних, фондiв для фiнансування програм та iнших заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища;

(пункт "е" статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 186/98-ВР вiд 05.03.98)

     є) приймає рiшення про органiзацiю територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду мiсцевого значення та iнших територiй та об'єктiв, що пiдлягають особливiй охоронi, встановлює додатковi їх категорiї;

     ж) пункт "ж" частини першої статтi 14 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     з) встановлює в разi потреби нормативи екологiчної безпеки, бiльш суворi, нiж тi, що дiють в цiлому на територiї України.

     Верховна Рада Автономної Республiки Крим здiйснює й iншi повноваження, визначенi цим та iншими законами України.

(частина друга статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 15. Повноваження мiсцевих рад у галузi охорони навколишнього природного середовища

     Мiсцевi ради несуть вiдповiдальнiсть за стан навколишнього природного середовища на своїй територiї i в межах своєї компетенцiї:

     а) забезпечують реалiзацiю екологiчної полiтики України, екологiчних прав громадян;

     б) дають згоду на розмiщення на своїй територiї пiдприємств, установ i органiзацiй у порядку, визначеному законом;

(пункт "б" частини першої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 02.06.2005р. N 2637-IV)

     в) затверджують з урахуванням екологiчних вимог проекти планування i забудови населених пунктiв, їх генеральнi плани та схеми промислових вузлiв;

     г) видають (переоформлюють, видають дублiкати, анулюють) дозволи на спецiальне використання природних ресурсiв мiсцевого значення у випадках, передбачених законом;

(пункт "г" частини першої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 17.05.2012р. N 4713-VI)

     д) затверджують мiсцевi екологiчнi програми;

     е) органiзовують вивчення навколишнього природного середовища;

     є) створюють i визначають статус резервних, в тому числi й валютних, фондiв для фiнансування програм та iнших заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища;

(пункт "є" статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 186/98-ВР вiд 05.03.98)

     ж) пункт "ж" частини першої статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     з) забезпечують iнформування населення про стан навколишнього природного середовища, функцiонування мiсцевих екологiчних автоматизованих iнформацiйно-аналiтичних систем;

(пункт "з" частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 254-IV вiд 28.11.2002)

     и) органiзують роботу по лiквiдацiї екологiчних наслiдкiв аварiй, залучають до цих робiт пiдприємства, установи та органiзацiї, незалежно вiд їх пiдпорядкування та форм власностi, i громадян;

     i) приймають рiшення про органiзацiю територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду мiсцевого значення та iнших територiй, що пiдлягають особливiй охоронi;

     ї) здiйснюють контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

     й) пункт "й" частини першої статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     к) пункт "к" частини першої статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Мiсцевi ради можуть здiйснювати й iншi повноваження вiдповiдно до цього та iнших законiв України.

(частина друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

Роздiл IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ УПРАВЛIННЯ В ГАЛУЗI ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

     Стаття 16. Управлiння в галузi охорони навколишнього природного середовища

     Управлiння охороною навколишнього природного середовища полягає у здiйсненнi в цiй галузi функцiй спостереження, дослiдження, стратегiчної екологiчної оцiнки, оцiнки впливу на довкiлля, контролю, прогнозування, програмування, iнформування та iншої виконавчо-розпорядчої дiяльностi.

(частина перша статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р., вiд 20.03.2018р. N 2354-VIII)

     Державне управлiння в галузi охорони навколишнього природного середовища здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим мiсцевi ради та виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад, державнi органи по охоронi навколишнього природного середовища i використанню природних ресурсiв та iншi державнi органи вiдповiдно до законодавства України.

(частина друга статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Державними органами управлiння в галузi охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, а на територiї Автономної Республiки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та iншi державнi органи, до компетенцiї яких законами України вiднесено здiйснення зазначених функцiй.

(частина третя статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Громадськi органiзацiї можуть брати участь в управлiннi галуззю охорони навколишнього природного середовища, якщо така дiяльнiсть передбачена їх статутами, зареєстрованими вiдповiдно до законодавства України.

(частина четверта статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Метою управлiння в галузi охорони навколишнього природного середовища є реалiзацiя законодавства, контроль за додержанням вимог екологiчної безпеки, забезпечення проведення ефективних i комплексних заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання природних ресурсiв, досягнення узгодженостi дiй державних i громадських органiв у галузi охорони навколишнього природного середовища.

     Стаття 17. Компетенцiя Кабiнету Мiнiстрiв України у галузi охорони навколишнього природного середовища

     Кабiнет Мiнiстрiв України у галузi охорони навколишнього природного середовища:

     а) здiйснює реалiзацiю визначеної Верховною Радою України екологiчної полiтики;

     б) забезпечує розробку державних цiльових, мiждержавних екологiчних програм;

(пункт "б" частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 09.02.2006р. N 3421-IV, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     в) координує дiяльнiсть центральних органiв виконавчої влади, iнших установ та органiзацiй України у питаннях охорони навколишнього природного середовища;

     г) встановлює порядок утворення i використання Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складi Державного бюджету України та затверджує перелiк природоохоронних заходiв;

(пункт "г" статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 81/96-ВР вiд 06.03.96, N 186/98-ВР вiд 05.03.98)

     д) встановлює порядок розробки та затвердження екологiчних нормативiв, лiмiтiв використання природних ресурсiв, скидiв забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також порядок надання дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами;

(пункт "д" частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 2556-III вiд 21.06.2001, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     е) пункт "е" частини першої статтi 17 виключено

(пункт "е" статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 186/98-ВР вiд 05.03.98, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     є) приймає рiшення про органiзацiю територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду загальнодержавного значення;

(пункт "є" статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 81/96-ВР вiд 06.03.96)

     ж) органiзує екологiчне виховання та екологiчну освiту громадян;

     з) пункт "з" частини першої статтi 17 виключено

(пункт "з" частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.04.2007р. N 997-V, виключено згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     и) керує зовнiшнiми зв'язками України в галузi охорони навколишнього природного середовища.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може здiйснювати й iншi повноваження вiдповiдно до цього та iнших законiв України.

(частина друга статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 18. Компетенцiя Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим у галузi охорони навколишнього природного середовища

(назва статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим у галузi охорони навколишнього природного середовища на своїй територiї:

(абзац перший частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     а) здiйснює реалiзацiю законодавства України в галузi охорони навколишнього природного середовища;

(пункт "а" частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     б) органiзує розробку екологiчних програм;

     в) спрямовує, координує та здiйснює вiдповiдно до закону контроль за дiяльнiстю органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим, пiдприємств, установ та органiзацiй в Автономнiй Республiцi Крим незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування у питаннях охорони навколишнього природного середовища;

(пункт "в" частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     г) встановлює порядок утворення i використання фонду охорони навколишнього природного середовища у складi бюджету Автономної Республiки Крим;

(пункт "г" статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 186/98-ВР вiд 05.03.98)

     д) погоджує розмiщення пiдприємств, установ i органiзацiй;

     е) органiзує управлiння i контроль в галузi охорони навколишнього природного середовища, координує дiяльнiсть iз здiйснення державного контролю у галузi охорони навколишнього природного середовища, вод та вiдтворення водних ресурсiв, охорони, використання та вiдтворення лiсiв, мисливських тварин, рослинного та тваринного свiту, у сферi лiсових вiдносин, здiйснює контроль за додержанням норм, правил та iнших нормативно-правових актiв з питань ведення лiсового господарства, законодавства про охорону, використання та вiдтворення тваринного свiту;

(пункт "е" статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI)

     є) пункт "є" частини першої статтi 18 виключено

(пункт "є" статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 186/98-ВР вiд 05.03.98, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     ж) затверджує за поданням органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища для пiдприємств, установ i органiзацiй лiмiти використання природних ресурсiв, за винятком природних ресурсiв загальнодержавного значення, скидiв забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за винятком скидiв, що призводять до забруднення природних ресурсiв загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами територiї Автономної Республiки Крим;

(пункт "ж" статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 81/96-ВР вiд 06.03.96, N 1288-XIV вiд 14.12.99, N 2556-III вiд 21.06.2001, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     з) органiзує здiйснення оцiнки впливу на довкiлля об'єктiв, що створюються або функцiонують на територiї Автономної Республiки Крим;

(пункт "з" частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     и) погоджує поточнi i перспективнi плани роботи пiдприємств, установ та органiзацiй з питань охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв;

     i) органiзує лiквiдацiю екологiчних наслiдкiв аварiй, залучає до її проведення пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд пiдпорядкування та форм власностi, i громадян;

     ї) забезпечує систематичне та оперативне iнформування населення, пiдприємств, установ та органiзацiй про стан навколишнього природного середовища;

     й) органiзує екологiчну освiту та екологiчне виховання громадян.

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим може здiйснювати й iншi повноваження вiдповiдно до цього та iнших законiв України.

(частина друга статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 19. Компетенцiя виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських рад у галузi охорони навколишнього природного середовища

(назва статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад у галузi охорони навколишнього природного середовища в межах своєї компетенцiї:

(абзац перший частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     а) здiйснюють реалiзацiю рiшень вiдповiдних Рад;

     б) координують дiяльнiсть пiдприємств, установ та органiзацiй, розташованих на територiї вiдповiдно села, селища, мiста, незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування;

(пункт "б" частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     в) органiзують розробку мiсцевих екологiчних програм;

     г) пункт "г" частини першої статтi 19 виключено

(пункт "г" статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 186/98-ВР вiд 05.03.98, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     д) затверджують за поданням обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища для пiдприємств, установ та органiзацiй лiмiти використання природних ресурсiв, за винятком ресурсiв загальнодержавного значення, лiмiти скидiв забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за винятком скидiв, що призводять до забруднення природних ресурсiв загальнодержавного значення або навколишнього природного середовища за межами вiдповiдно села, селища, мiста;

(пункт "д" статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 81/96-ВР вiд 06.03.96, N 1288-XIV вiд 14.12.99, N 2556-III вiд 21.06.2001, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     е) органiзують збiр, переробку, утилiзацiю i захоронення вiдходiв на своїй територiї;

(пункт "е" статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1288-XIV вiд 14.12.99)

     є) формують i використовують мiсцевi фонди охорони навколишнього природного середовища у складi мiсцевих бюджетiв;

(пункт "є" статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 186/98-ВР вiд 05.03.98)

     ж) погоджують поточнi та перспективнi плани роботи пiдприємств, установ та органiзацiй з питань охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв;

     з) забезпечують систематичне та оперативне iнформування населення, пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян про стан навколишнього природного середовища, захворюваностi населення;

     и) органiзують екологiчну освiту та екологiчне виховання громадян;

     i) приймають рiшення про органiзацiю територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду мiсцевого значення.

     Виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад можуть здiйснювати й iншi повноваження вiдповiдно до цього та iнших законiв України.

(частина друга статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 20. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, в галузi охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсiв

(назва статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, належать:

     а) забезпечення формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв;

(пункт "а" частини першої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     б) пункт "б" частини першої статтi 20 виключено

(пункт "б" частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1158-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     в) органiзацiя монiторингу навколишнього природного середовища, створення i забезпечення роботи мережi загальнодержавної екологiчної автоматизованої iнформацiйно-аналiтичної системи забезпечення доступу до екологiчної iнформацiї, положення про яку затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт "в" частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.11.2002р. N 254-IV)

     г) затвердження нормативiв, правил щодо регулювання використання природних ресурсiв i охорони навколишнього природного середовища вiд забруднення та iнших шкiдливих впливiв;

(пункт "г" частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     д) пункт "д" частини першої статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     е) одержання безоплатно вiд центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiї, необхiдної для виконання покладених на нього завдань;

     є) пункт "є" частини першої статтi 20 виключено

(пункт "є" статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1288-XIV вiд 14.12.99, виключено згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     ж) пункт "ж" частини першої статтi 20 виключено

(пункт "ж" частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.06.2001р. N 2556-III, вiд 24.10.2002 року N 198-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     з) пункт "з" частини першої статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     и) пункт "и" частини першої статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     i) керiвництво заповiдною справою, ведення Червоної книги України;

     ї) координацiя роботи iнших спецiально уповноважених органiв державного управлiння в галузi охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсiв;

     й) здiйснення мiжнародного спiвробiтництва з питань охорони навколишнього природного середовища, вивчення, узагальнення i поширення мiжнародного досвiду в цiй галузi, органiзацiя виконання зобов'язань України вiдповiдно до мiжнародних угод з питань охорони навколишнього природного середовища;

     к) встановлення порядку надання iнформацiї про стан навколишнього природного середовища;

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом "к" згiдно iз Законом N 254-IV вiд 28.11.2002)

     л) пункт "л" частини першої статтi 20 виключено

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом "л" згiдно iз Законом N 254-IV вiд 28.11.2002, пункт "л" частини першої статтi 20 виключено згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     м) здiйснення процедури попередньої обґрунтованої згоди вiдповiдно до вимог Картахенського протоколу про бiобезпеку до Конвенцiї про бiологiчне рiзноманiття щодо можливостi транскордонного перемiщення генетично модифiкованих органiзмiв, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище.

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом "м" згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1158-VI)

     н) пункт "н" частини першої статтi 20 виключено

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом "н" згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2973-VI, пункт "н" частини першої статтi 20 виключено згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     о) видача документiв дозвiльного характеру в галузi охорони навколишнього природного середовища;

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом "о" згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     п) координацiя i забезпечення здiйснення оцiнки впливу на довкiлля та прийняття висновку з оцiнки впливу на довкiлля;

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом "п" згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     р) затвердження у межах своєї компетенцiї нормативно-методичних документiв та здiйснення методичного керiвництва та методологiчно-консультативного забезпечення з питань стратегiчної екологiчної оцiнки;

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом "р" згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2354-VIII)

     с) забезпечення формування державної полiтики у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв.

(частину першу статтi 20 доповнено пунктом "с" згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 377-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, виконує й iншi функцiї, визначенi законами України.

(частина друга статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     Частину третю статтi 20 виключено

(cтаттю 20 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом N 1807-III вiд 08.06.2000, у зв'язку з цим частини третю - тринадцяту вважати вiдповiдно частинами четвертою - чотирнадцятою, частину третю статтi 20 виключено згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину четверту статтi 20 виключено

(статтю 20 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, частину четверту статтi 20 виключено згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину п'яту статтi 20 виключено

(статтю 20 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, у зв'язку з цим частини четверту - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - шiстнадцятою, частину п'яту статтi 20 виключено згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину шосту статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину сьому статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину восьму статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину дев'яту статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину десяту статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину одинадцяту статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину дванадцяту статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину тринадцяту статтi 20 виключено

(статтю 20 доповнено частинами сьомою - тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 06.03.96р. N 81/96-ВР, у зв'язку з цим частини четверту, п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами чотирнадцятою, п'ятнадцятою, шiстнадцятою, частину тринадцяту статтi 20 виключено згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину чотирнадцяту статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину п'ятнадцяту статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Частину шiстнадцяту статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 201. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, в галузi охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсiв

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, в галузi охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсiв належить:

     а) реалiзацiя державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв;

     б) реалiзацiя повноважень у сферi оцiнки впливу на довкiлля вiдповiдно до законодавства про оцiнку впливу на довкiлля;

(пункт "б" частини першої статтi 201 у редакцiї Закону України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     в) одержання безоплатно вiд центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiї, необхiдної для виконання покладених на нього завдань;

     г) видача дозволiв на викиди шкiдливих речовин у навколишнє природне середовище, на спецiальне використання природних ресурсiв вiдповiдно до законодавства України;

(пункт "г" частини першої статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     ґ) реалiзацiя повноважень у сферi стратегiчної екологiчної оцiнки вiдповiдно до законодавства про стратегiчну екологiчну оцiнку;

(частину першу статтi 201 доповнено пунктом "ґ" згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2354-VIII)

     д) здiйснення повноважень у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв.

(частину першу статтi 201 доповнено пунктом "д" згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 377-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, виконує також iншi функцiї, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України.

(Закон доповнено статтею 201 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 202. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi охорони навколишнього природного середовища

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi охорони навколишнього природного середовища належить:

     а) органiзацiя i здiйснення у межах компетенцiї державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територiальними органами, мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування в частинi здiйснення делегованих їм повноважень органiв виконавчої влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi та господарювання, громадянами України, iноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства:

     про екологiчну та радiацiйну безпеку, про оцiнку впливу на довкiлля, про монiторинг, звiтнiсть та верифiкацiю викидiв парникових газiв;

(абзац другий пункту "а" частини першої статтi 202 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, вiд 12.12.2019р. N 377-IX)

     про використання та охорону земель;

     про охорону i рацiональне використання вод та вiдтворення водних ресурсiв;

     про охорону атмосферного повiтря;

     про охорону, захист, використання та вiдтворення лiсiв;

     про охорону, утримання i використання зелених насаджень;

     про використання, охорону i вiдтворення рослинного свiту;

     про охорону, рацiональне використання та вiдтворення тваринного свiту;

     щодо дотримання правил створення, поповнення, зберiгання, використання та державного облiку зоологiчних, ботанiчних колекцiй i торгiвлi ними;

     пiд час ведення мисливського господарства та здiйснення полювання;

     про збереження об'єктiв рослинного та тваринного свiту, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження i використання екологiчної мережi;

     про природно-заповiдний фонд;

     про охорону, використання i вiдтворення риби та iнших водних живих ресурсiв;

     у сферi хiмiчних джерел струму в частинi забезпечення екологiчної безпеки виробництва хiмiчних джерел струму та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму, ведення облiку обсягiв накопичення вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму та передачi їх на утилiзацiю;

     щодо дотримання вимог реєстрацiї в суднових документах операцiй iз шкiдливими речовинами та сумiшами;

     про поводження з вiдходами;

     щодо наявностi дозволiв, лiмiтiв та квот на спецiальне використання природних ресурсiв, дотримання їх умов;

     про бiологiчну та генетичну безпеку щодо бiологiчних об'єктiв природного середовища при створеннi, дослiдженнi та практичному використаннi генетично модифiкованих органiзмiв у вiдкритiй системi;

     б) здiйснення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України перевiрки дотримання вимог законодавства про радiацiйну безпеку у разi виявлення органом (пiдроздiлом) Державної прикордонної служби України транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна з перевищенням допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання та надання дозволу або заборони на пропуск через державний кордон України транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна за результатами такої перевiрки;

(пункт "б" частини першої статтi 202 у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     в) обмеження чи зупинення (тимчасове) дiяльностi пiдприємств i об'єктiв незалежно вiд їх пiдпорядкування та форми власностi, якщо їх експлуатацiя здiйснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, законодавства про оцiнку впливу на довкiлля, вимог дозволiв на використання природних ресурсiв, з перевищенням нормативiв гранично допустимих викидiв впливу фiзичних та бiологiчних факторiв i лiмiтiв скидiв забруднюючих речовин;

(пункт "в" частини першої статтi 202 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     г) складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення та розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення, накладення адмiнiстративних стягнень у випадках, передбачених законом;

     ґ) пред'являти претензiї про вiдшкодування збиткiв i втрат, заподiяних державi в результатi порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

     д) одержання безоплатно в установленому порядку необхiдних для виконання покладених на нього завдань iнформацiї, документiв i матерiалiв вiд державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй усiх форм власностi та їх посадових осiб, фiзичних осiб;

     е) надання обов'язкових до виконання приписiв щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства з питань, що належать до його компетенцiї, iнформування дозвiльних органiв про наданi приписи суб'єктам господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть на пiдставi дозволiв у сферi охорони навколишнього природного середовища, та здiйснення контролю за їх виконанням;

(пункт "е" частини першої статтi 202 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2017р. N 1830-VIII)

     є) зупинка транспортних (у тому числi плавучих) засобiв та проведення їх огляду, огляд знарядь добування об'єктiв рослинного та тваринного свiту (у тому числi водних живих ресурсiв) у мiсцях їх добування, зберiгання, переробки та реалiзацiї;

     ж) вилучення у встановленому порядку в осiб знарядь добування об'єктiв тваринного свiту (у тому числi водних живих ресурсiв), транспортних (у тому числi плавучих) засобiв, обладнання та предметiв, що є знаряддям добування об'єктiв тваринного свiту (у тому числi водних живих ресурсiв), незаконно добутих природних ресурсiв i продукцiї, що з них вироблена, а також вiдповiдних документiв (лiцензiй, дозволiв тощо);

     з) здiйснення вiдповiдно до закону фотографування, звукозапису, кiно- i вiдеозйомки, у тому числi з лiтальних апаратiв та iз застосуванням космiчних технологiй, як допомiжного засобу для запобiгання та розкриття правопорушень;

     и) виконання вiдбору проб та iнструментально-лабораторнi вимiрювання показникiв складу та властивостей викидiв стацiонарних джерел забруднення атмосферного повiтря, вод лляльних, баластних, зворотних, поверхневих, морських, вимiрювання показникiв складу та властивостей пiдземних вод у пробах iз спостережувальних свердловин на об'єктах, що обстежуються; вимiрювання показникiв складу та властивостей викидiв пересувних джерел забруднення атмосферного повiтря та екологiчних показникiв нафтопродуктiв (бензину автомобiльного i дизельного палива), якi реалiзуються шляхом оптової та роздрiбної торгiвлi суб'єктами господарювання;

     i) внесення в установленому порядку до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування вимог щодо приведення у вiдповiднiсть iз законодавством прийнятих ними рiшень у сферi охорони навколишнього природного середовища, використання, вiдтворення та охорони природних ресурсiв;

     ї) надання центральним органам виконавчої влади, їх територiальним органам, мiсцевим органам виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування приписiв щодо зупинення дiї чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволiв, лiцензiй, сертифiкатiв, висновкiв, рiшень, лiмiтiв, квот, погоджень, свiдоцтв на спецiальне використання природних ресурсiв, викиди i скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, поводження з небезпечними хiмiчними речовинами, транскордонне перемiщення об'єктiв рослинного i тваринного свiту (у тому числi водних живих ресурсiв), а також щодо встановлення нормативiв допустимих рiвнiв шкiдливого впливу на стан навколишнього природного середовища;

(пункт "ї" частини першої статтi 202 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII, вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     й) вживати в установленому порядку заходiв досудового врегулювання спорiв, виступати позивачем та вiдповiдачем у судах;

     к) викликати громадян для одержання усних та письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства про охорону, використання та вiдтворення тваринного свiту;

     л) здiйснення iнших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України;

     м) уповноваження пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери його управлiння, на проведення вимiрювань, не пов'язаних з оцiнкою вiдповiдностi продукцiї, процесiв та послуг, вiдповiдно до вимог до технiчної компетентностi та незалежностi, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища;

(частину першу статтi 202 доповнено пунктом "м" згiдно iз Законом України вiд 03.04.2018р. N 2380-VIII)

     н) внесення пропозицiй щодо визначення методик вимiрювань, що є обов'язковими до використання уповноваженими пiдприємствами, установами та органiзацiями, що належать до сфери його управлiння, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частину першу статтi 202 доповнено пунктом "н" згiдно iз Законом України вiд 03.04.2018р. N 2380-VIII)

     Повноваження, визначенi у пунктi "в" частини першої цiєї статтi, не застосовуються до суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (iнвесторiв), що здiйснюють свою дiяльнiсть на умовах угод про розподiл продукцiї.

     У структурi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, можуть створюватися спецiальнi пiдроздiли, працiвники яких мають право носити форму встановленого зразка i вогнепальну зброю.

     Посадовi особи спецiальних пiдроздiлiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiдповiдно до законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

(частина четверта статтi 202 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     Частину п'яту статтi 202 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     Частину шосту статтi 202 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     Частину сьому статтi 202 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     Шкода, заподiяна майну посадової особи спецiального пiдроздiлу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, або членiв її сiм'ї у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язкiв, вiдшкодовується в повному обсязi за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.

     Рiчна заробiтна плата посадової особи спецiального пiдроздiлу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, що береться для розрахунку розмiру одноразової допомоги, включає всi види грошових виплат, якi отримала посадова особа за час роботи у спецiальному пiдроздiлi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, за рiк, що передував року загибелi або ушкодження здоров'я.

     Законодавством України передбачається охорона честi, гiдностi, здоров'я i життя працiвникiв спецiальних пiдроздiлiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв.

(Закон доповнено статтею 202 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 203. Компетенцiя органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сферi охорони навколишнього природного середовища

     До компетенцiї органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сферi охорони навколишнього природного середовища належить:

     а) здiйснення управлiння у сферi охорони навколишнього природного середовища, забезпечення реалiзацiї єдиної науково-технiчної полiтики з питань охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв, координацiя дiяльностi пiдприємств, установ та органiзацiй у цiй сферi, розташованих на територiї Автономної Республiки Крим;

     б) участь у проведеннi монiторингу стану навколишнього природного середовища;

     в) пункт "в" частини першої статтi 203 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     г) реалiзацiя повноважень у сферi оцiнки впливу на довкiлля вiдповiдно до законодавства про оцiнку впливу на довкiлля;

(пункт "г" частини першої статтi 203 у редакцiї Закону України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     ґ) одержання безоплатно вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiї, необхiдної для виконання покладених на нього завдань;

     д) видача дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами, викиди шкiдливих речовин у навколишнє природне середовище, спецiальне використання природних ресурсiв вiдповiдно до законодавства;

(пункт "д" частини першої статтi 203 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     е) забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi заповiдної справи, формування, збереження та використання екологiчної мережi, здiйснення управлiння та регулювання у сферi охорони i використання територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду України на територiї Автономної Республiки Крим;

     е1) реалiзацiя повноважень у сферi стратегiчної екологiчної оцiнки вiдповiдно до законодавства про стратегiчну екологiчну оцiнку;

(частину першу статтi 203 доповнено пунктом "е1" згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2354-VIII)

     є) вирiшення iнших питань у сферi охорони навколишнього природного середовища вiдповiдно до закону.

     З питань, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, та iнших питань щодо здiйснення державних функцiй та повноважень у сферi охорони навколишнього природного середовища, екологiчної безпеки та використання природних ресурсiв орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища пiдзвiтний i пiдконтрольний центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(Закон доповнено статтею 203 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 204. Компетенцiя обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй у сферi охорони навколишнього природного середовища

     До компетенцiї обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй у сферi охорони навколишнього природного середовища належить:

     а) забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi заповiдної справи, формування, збереження та використання екологiчної мережi, здiйснення управлiння та регулювання у сферi охорони i використання територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду України на вiдповiднiй територiї;

     б) участь у проведеннi монiторингу стану навколишнього природного середовища;

     в) пункт "в" частини першої статтi 204 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     г) реалiзацiя повноважень у сферi оцiнки впливу на довкiлля вiдповiдно до законодавства про оцiнку впливу на довкiлля;

(пункт "г" частини першої статтi 204 у редакцiї Закону України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     ґ) затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, для пiдприємств, установ i органiзацiй лiмiтiв використання природних ресурсiв (крiм природних ресурсiв загальнодержавного значення), скидiв забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (крiм скидiв, що призводять до забруднення природних ресурсiв загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами вiдповiдної територiї);

(пункт "ґ" статтi 204 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     д) видача дозволiв на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами, викиди шкiдливих речовин у навколишнє природне середовище, спецiальне використання природних ресурсiв вiдповiдно до законодавства;

(пункт "д" статтi 204 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     д1) реалiзацiя повноважень у сферi стратегiчної екологiчної оцiнки вiдповiдно до законодавства про стратегiчну екологiчну оцiнку;

(частину першу статтi 204 доповнено пунктом "д1" згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2354-VIII)

     е) вирiшення iнших питань у сферi охорони навколишнього природного середовища вiдповiдно до закону.

(Закон доповнено статтею 204 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 21. Повноваження громадських органiзацiй у галузi охорони навколишнього природного середовища

     Громадськi природоохороннi органiзацiї мають право:

(абзац перший частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     а) брати участь у розробцi планiв, програм, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, розробляти i пропагувати свої екологiчнi програми;

(Пункт "а" частини першої статтi 21 в редакцiї Закону N 254-IV вiд 28.11.2002)

     б) утворювати громадськi фонди охорони природи; за погодженням з мiсцевими радами за рахунок власних коштiв i добровiльної трудової участi членiв громадських органiзацiй виконувати роботи по охоронi та вiдтворенню природних ресурсiв, збереженню та полiпшенню стану навколишнього природного середовища;

     в) брати участь у проведеннi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, перевiрок виконання пiдприємствами, установами та органiзацiями природоохоронних планiв i заходiв;

(пункт "в" частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     г) пункт "г" частини першої статтi 21 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     д) вiльного доступу до екологiчної iнформацiї;

(Пункт "д" частини першої статтi 21 в редакцiї Закону N 254-IV вiд 28.11.2002)

     е) виступати з iнiцiативою проведення всеукраїнського i мiсцевих референдумiв з питань, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, використанням природних ресурсiв та забезпеченням екологiчної безпеки;

(пункт "е" частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     є) вносити до вiдповiдних органiв пропозицiї про органiзацiю територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду;

     ж) подавати до суду позови про вiдшкодування шкоди, заподiяної внаслiдок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в тому числi здоров'ю громадян i майну громадських органiзацiй;

     з) брати участь у заходах мiжнародних неурядових органiзацiй з питань охорони навколишнього природного середовища;

     и) брати участь у пiдготовцi проектiв нормативно-правових актiв з екологiчних питань;

(Частину першу статтi 21 доповнено пунктом "и" згiдно iз Законом N 254-IV вiд 28.11.2002)

     i) оскаржувати в установленому законом порядку рiшення про вiдмову чи несвоєчасне надання за запитом екологiчної iнформацiї або неправомiрне вiдхилення запиту та його неповне задоволення

(Частину першу статтi 21 доповнено пунктом "i" згiдно iз Законом N 254-IV вiд 28.11.2002)

     Дiяльнiсть громадських органiзацiй в галузi охорони навколишнього природного середовища здiйснюється вiдповiдно до законодавства України на основi їх статутiв.

Роздiл V
СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ОБЛIК ТА IНФОРМУВАННЯ В ГАЛУЗI НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

     Стаття 22. Монiторинг навколишнього природного середовища

     З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналiзу iнформацiї про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змiн та розробки науково обгрунтованих рекомендацiй для прийняття ефективних управлiнських рiшень в Українi створюється система державного монiторингу навколишнього природного середовища. Спостереження за станом навколишнього природного середовища, рiвнем його забруднення здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, iншими спецiально уповноваженими державними органами, а також пiдприємствами, установами та органiзацiями, дiяльнiсть яких призводить або може призвести до погiршення стану навколишнього природного середовища.

(частина перша статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Зазначенi пiдприємства, установи та органiзацiї зобов'язанi безоплатно передавати вiдповiдним державним органам аналiтичнi матерiали своїх спостережень.

     Порядок здiйснення державного монiторингу навколишнього природного середовища визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Державнi органи разом з вiдповiдними науковими установами забезпечують органiзацiю короткострокового i довгострокового прогнозування змiн навколишнього природного середовища, якi повиннi враховуватися при розробцi i виконаннi програм та заходiв щодо економiчного та соцiального розвитку України, в тому числi щодо охорони навколишнього природного середовища, використання i вiдтворення природних ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки.

(частина четверта статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 23. Кадастри природних ресурсiв

     Для облiку кiлькiсних, якiсних та iнших характеристик природних ресурсiв, обсягу, характеру та режиму їх використання ведуться державнi кадастри природних ресурсiв.

     Державнi кадастри ведуться в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Державнi кадастри природних ресурсiв включають геопросторовi данi, метаданi та сервiси, оприлюднення, iнша дiяльнiсть з якими та доступ до яких здiйснюються у мережi Iнтернет згiдно iз Законом України "Про нацiональну iнфраструктуру геопросторових даних".

(статтю 23 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 13.04.2020р. N 554-IX)

     Стаття 24. Державний облiк об'єктiв, що шкiдливо впливають на стан навколишнього природного середовища

     Об'єкти, що шкiдливо впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища, види та кiлькiсть шкiдливих речовин, що потрапляють у навколишнє природне середовище, види й розмiри шкiдливих фiзичних та бiологiчних впливiв на нього пiдлягають державному облiку.

(Частина перша статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 198-IV вiд 24.10.2002)

     Пiдприємства, установи та органiзацiї проводять первинний облiк у галузi охорони навколишнього природного середовища i безоплатно подають вiдповiдну iнформацiю органам, що ведуть державний облiк у цiй галузi.

     Збiр, обробка i подання вiдповiдним державним органам зведеної статистичної звiтностi про обсяги викидiв, скидiв забруднюючих речовин, використання природних ресурсiв, виконання завдань по охоронi навколишнього природного середовища та iншої iнформацiї, ведення екологiчних паспортiв здiйснюється в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 25. Iнформацiя про стан навколишнього природного середовища (екологiчна iнформацiя)

     Iнформацiя про стан навколишнього природного середовища (екологiчна iнформацiя) - це будь-яка iнформацiя в письмовiй, аудiовiзуальнiй, електроннiй чи iншiй матерiальнiй формi про:

     стан навколишнього природного середовища чи його об'єктiв - землi, вод, надр, атмосферного повiтря, рослинного i тваринного свiту та рiвнi їх забруднення;

     бiологiчне рiзноманiття i його компоненти, включаючи генетично видозмiненi органiзми та їх взаємодiю iз об'єктами навколишнього природного середовища;

     джерела, фактори, матерiали, речовини, продукцiю, енергiю, фiзичнi фактори (шум, вiбрацiю, електромагнiтне випромiнювання, радiацiю), якi впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей;

     загрозу виникнення i причини надзвичайних екологiчних ситуацiй, результати лiквiдацiї цих явищ, рекомендацiї щодо заходiв, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природнi об'єкти та здоров'я людей;

     екологiчнi прогнози, плани i програми, заходи, в тому числi адмiнiстративнi, державну екологiчну полiтику, законодавство про охорону навколишнього природного середовища;

     витрати, пов'язанi iз здiйсненням природоохоронних заходiв за рахунок фондiв охорони навколишнього природного середовища, iнших джерел фiнансування, економiчний аналiз, проведений у процесi прийняття рiшень з питань, що стосуються довкiлля.

     Основними джерелами такої iнформацiї є данi монiторингу довкiлля, кадастрiв природних ресурсiв, реєстри, автоматизованi бази даних, архiви, а також довiдки, що видаються уповноваженими на те органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, громадськими органiзацiями, окремими посадовими особами.

(Стаття 25 в редакцiї Закону N 254-IV вiд 28.11.2002)

     Стаття 251. Екологiчне iнформацiйне забезпечення

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, а на територiї Автономної Республiки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї, дiяльнiсть яких може негативно вплинути або впливає на стан навколишнього природного середовища, життя i здоров'я людей, зобов'язанi забезпечувати вiльний доступ населення до iнформацiї про стан навколишнього природного середовища.

(частина перша статтi 251 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Екологiчне iнформацiйне забезпечення здiйснюється органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування в межах їх повноважень шляхом:

     а) пiдготовки центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, i подання на розгляд Верховної Ради України щорiчної Нацiональної доповiдi про стан навколишнього природного середовища в Українi, а пiсля її розгляду Верховною Радою України - опублiкування окремим виданням та розмiщення в системi Iнтернет;

     б) щорiчного iнформування Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними державними адмiнiстрацiями, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями вiдповiдних рад та населення про стан навколишнього природного середовища вiдповiдних територiй;

     в) систематичного iнформування населення через засоби масової iнформацiї про стан навколишнього природного середовища, динамiку його змiн, джерела забруднення, розмiщення вiдходiв чи iншої змiни навколишнього природного середовища i характер впливу екологiчних факторiв на здоров'я людей;

     г) негайного iнформування про надзвичайнi екологiчнi ситуацiї;

     ґ) передачi iнформацiї, отриманої в результатi проведення монiторингу довкiлля, каналами iнформацiйних зв'язкiв органам, уповноваженим приймати рiшення щодо отриманої iнформацiї;

     д) забезпечення вiльного доступу до екологiчної iнформацiї, яка не становить державної таємницi i мiститься у списках, реєстрах, архiвах та iнших джерелах.

(Закон доповнено статтею 251 згiдно iз Законом N 254-IV вiд 28.11.2002)

Роздiл VI
Виключено

(роздiл VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.04.2000р. N 1642-III, вiд 16.05.2007р. N 1026-V, вiд 19.03.2009р. N 1158-VI, вiд 17.02.2011р. N 3038-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

Роздiл VII
НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗI ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

(назва роздiлу VII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 31. Завдання нормування в галузi охорони навколишнього природного середовища

(назва статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Екологiчне нормування проводяться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки.

(стаття 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 32. Виключена

(стаття 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.04.2000р. N 1642-III, виключена згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 33. Екологiчнi нормативи

     Екологiчнi нормативи встановлюють гранично допустимi викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хiмiчних речовин, рiвнi допустимого шкiдливого впливу на нього фiзичних та бiологiчних факторiв.

(Частина перша статтi 33 в редакцiї Закону N 1642-III вiд 06.04.2000)

     Законодавством України можуть встановлюватися нормативи використання природних ресурсiв та iншi екологiчнi нормативи.

     Екологiчнi нормативи повиннi встановлюватися з урахуванням вимог санiтарно-гiгiєнiчних та санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм, гiгiєнiчних нормативiв.

(Частина третя статтi 33 в редакцiї Закону N 1642-III вiд 06.04.2000)

     Нормативи гранично допустимих концентрацiй забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищi та рiвнi шкiдливих фiзичних та бiологiчних впливiв на нього є єдиними для всiєї територiї України.

(Частина четверта статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 198-IV вiд 24.10.2002)

     У разi необхiдностi для курортних, лiкувально-оздоровчих, рекреацiйних та iнших окремих районiв можуть встановлюватися бiльш суворi нормативи гранично допустимих концентрацiй забруднюючих речовин та iнших шкiдливих впливiв на навколишнє природне середовище.

     Екологiчнi нормативи розробляються i вводяться в дiю центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, та iншими уповноваженими на те державними органами вiдповiдно до законодавства України.

(частина шоста статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.04.2000р. N 1642-III, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

Роздiл VIII
КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД У ГАЛУЗI ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

     Стаття 34. Завдання контролю в галузi охорони навколишнього природного середовища

     Завдання контролю у галузi охорони навколишнього природного середовища полягають у забезпеченнi додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища всiма державними органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями, незалежно вiд форм власностi i пiдпорядкування, а також громадянами.

     Стаття 35. Державний контроль у сферi охорони навколишнього природного середовища

(назва статтi 35 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Державний контроль у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв. Виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад здiйснюють державний контроль у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина перша статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Державному контролю пiдлягають використання i охорона земель, надр, поверхневих i пiдземних вод, атмосферного повiтря, лiсiв та iншої рослинностi, тваринного свiту, морського середовища та природних ресурсiв територiальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України, природних територiй та об'єктiв, що пiдлягають особливiй охоронi, стан навколишнього природного середовища, а також дотримання заходiв бiологiчної i генетичної безпеки щодо бiологiчних об'єктiв навколишнього природного середовища при створеннi, дослiдженнi та практичному використаннi генетично модифiкованих органiзмiв у вiдкритiй системi.

(частина друга статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.03.2009р. N 1158-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Порядок здiйснення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища та використанням природних ресурсiв визначається цим Законом та iншими законами України.

(частина третя статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 36. Громадський контроль у галузi охорони навколишнього природного середовища

     Громадський контроль у галузi охорони навколишнього природного середовища здiйснюється громадськими iнспекторами з охорони довкiлля згiдно з Положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина перша статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Громадськi iнспектори з охорони довкiлля:

     а) беруть участь у проведеннi спiльно з працiвниками органiв державного контролю рейдiв та перевiрок додержання пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами законодавства про охорону навколишнього природного середовища, додержання норм екологiчної безпеки та використання природних ресурсiв;

     б) проводять перевiрки i складають протоколи про порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища i подають їх органам державного контролю в галузi охорони навколишнього природного середовища та правоохоронним органам для притягнення винних до вiдповiдальностi;

     в) подають допомогу органам державного контролю в галузi охорони навколишнього природного середовища в дiяльностi по запобiганню екологiчним правопорушенням.

     Органи громадського контролю в галузi охорони навколишнього природного середовища можуть здiйснювати й iншi функцiї вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 37. Виключена

(стаття 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 762-IV, виключена згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1697-VII)

Роздiл IX
РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ

     Стаття 38. Загальне та спецiальне використання природних ресурсiв

     Використання природних ресурсiв в Українi здiйснюється в порядку загального i спецiального використання природних ресурсiв.

     Законодавством України громадянам гарантується право загального використання природних ресурсiв для задоволення життєво необхiдних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреацiйних, матерiальних тощо) безоплатно, без закрiплення цих ресурсiв за окремими особами i надання вiдповiдних дозволiв, за винятком обмежень, передбачених законодавством України.

     В порядку спецiального використання природних ресурсiв громадянам, пiдприємствам, установам i органiзацiям надаються у володiння, користування або оренду природнi ресурси на пiдставi спецiальних дозволiв, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здiйснення виробничої та iншої дiяльностi, а у випадках, передбачених законодавством України, - на пiльгових умовах.

     Стаття 39. Природнi ресурси загальнодержавного i мiсцевого значення

(назва статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.03.96р. N 81/96-ВР)

     До природних ресурсiв загальнодержавного значення належать:

     а) внутрiшнi морськi води та територiальне море;

(пункт "а" частини першої статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 04.10.2016р. N 1641-VIII)

     б) природнi ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони;

     в) атмосферне повiтря;

     г) пiдземнi води;

     д) поверхневi води, що знаходяться або використовуються на територiї бiльш як однiєї областi;

     е) лiсовi ресурси державного значення;

     є) природнi ресурси в межах територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду загальнодержавного значення;

     ж) дикi тварини, якi перебувають у станi природної волi в межах територiї України, її континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони, iншi об'єкти тваринного свiту, на якi поширюється дiя Закону України "Про тваринний свiт" i якi перебувають у державнiй власностi, а також об'єкти тваринного свiту, що у встановленому законодавством порядку набутi в комунальну або приватну власнiсть i визнанi об'єктами загальнодержавного значення;

(Пункт "ж" статтi 39 в редакцiї Законiв України N 81/96-ВР вiд 06.03.96, вiд 11.07.2003р. N 1122-IV)

     з) кориснi копалини, за винятком загальнопоширених.

     Законодавством України можуть бути вiднесенi до природних ресурсiв загальнодержавного значення й iншi природнi ресурси.

     До природних ресурсiв мiсцевого значення належать природнi ресурси, не вiднесенi законодавством України до природних ресурсiв загальнодержавного значення.

(Стаття 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 81/96-ВР вiд 06.03.96)

     Стаття 40. Додержання екологiчних вимог при використаннi природних ресурсiв

     Використання природних ресурсiв громадянами, пiдприємствами, установами та органiзацiями здiйснюється з додержанням обов'язкових екологiчних вимог:

     а) рацiонального i економного використання природних ресурсiв на основi широкого застосування новiтнiх технологiй;

     б) здiйснення заходiв щодо запобiгання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсiв, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

     в) здiйснення заходiв щодо вiдтворення вiдновлюваних природних ресурсiв;

     г) застосування бiологiчних, хiмiчних та iнших методiв полiпшення якостi природних ресурсiв, якi забезпечують охорону навколишнього природного середовища i безпеку здоров'я населення;

     д) збереження територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду, а також iнших територiй, що пiдлягають особливiй охоронi;

     е) здiйснення господарської та iншої дiяльностi без порушення екологiчних прав iнших осiб;

     є) здiйснення заходiв щодо збереження i невиснажливого використання бiологiчного рiзноманiття пiд час провадження дiяльностi, пов'язаної з поводженням з генетично модифiкованими органiзмами.

(частину першу статтi 40 доповнено пунктом "є" згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1158-VI)

     При використаннi природних ресурсiв має забезпечуватися виконання й iнших вимог, встановлених цим Законом та iншим законодавством України.

Роздiл X
ЕКОНОМIЧНИЙ МЕХАНIЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

     Стаття 41. Економiчнi заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища

     Економiчнi заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища передбачають:

     а) взаємозв'язок усiєї управлiнської, науково-технiчної та господарської дiяльностi пiдприємств, установ та органiзацiй з рацiональним використанням природних ресурсiв та ефективнiстю заходiв по охоронi навколишнього природного середовища на основi економiчних важелiв;

     б) визначення джерел фiнансування заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища;

     в) встановлення лiмiтiв використання природних ресурсiв, скидiв забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;

(Пункт "в" статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 1288-XIV вiд 14.12.99, N 2556-III вiд 21.06.2001, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     г) встановлення ставок екологiчного податку;

(пункт "г" статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР, вiд 14.12.99р. N 1288-XIV, вiд 17.09.2008р. N 515-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     д) надання пiдприємствам, установам i органiзацiям, а також громадянам податкових, кредитних та iнших пiльг при впровадженнi ними маловiдхiдних, енерго- i ресурсозберiгаючих технологiй та нетрадицiйних видiв енергiї, здiйсненнi iнших ефективних заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища;

     е) вiдшкодування в установленому порядку збиткiв, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

     Стаття 42. Фiнансування заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища

     В Українi фiнансування заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища здiйснюється за рахунок Державного бюджету України, республiканського бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв, коштiв пiдприємств, установ та органiзацiй, фондiв охорони навколишнього природного середовища, добровiльних внескiв та iнших коштiв.

(Стаття 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 81/96-ВР вiд 06.03.96, N 186/98-ВР вiд 05.03.98)

     Стаття 43. Лiмiти використання природних ресурсiв

     Лiмiти використання природних ресурсiв встановлюються в порядку, що визначається Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, мiськими (мiст загальнодержавного значення) радами, крiм випадкiв, коли природнi ресурси мають загальнодержавне значення.

     Лiмiти використання природних ресурсiв загальнодержавного значення встановлюються в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 43 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.03.96р. N 81/96-ВР, вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР, вiд 14.12.99р. N 1288-XIV, вiд 28.12.2007р. N 107-VI, вiд 03.06.2008р. N 309-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Стаття 44. Лiмiти скидiв забруднюючих речовин

     Лiмiти скидiв забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та iнших видiв шкiдливого впливу в цiлому на територiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст загальнодержавного значення або окремих регiонiв встановлюються:

(абзац перший статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     у разi якщо це призводить до забруднення природних ресурсiв загальнодержавного значення, територiй iнших областей, - центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища;

     в iнших випадках - у порядку, що встановлюється Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, мiськими (мiст загальнодержавного значення) радами, за поданням обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

(абзац третiй статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)
(стаття 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР, вiд 14.07.99р. N 934-XIV, вiд 14.12.99р. N 1288-XIV, вiд 21.06.2001р. N 2556-III, вiд 17.09.2008р. N 515-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Стаття 45. Виключена

(стаття 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 186/98-ВР вiд 05.03.98, виключена згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Стаття 46. Розподiл екологiчного податку

     Кошти вiд екологiчного податку (за винятком тих, що справляються за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк) зараховуються до державного i мiсцевих бюджетiв згiдно з Бюджетним кодексом України.

(стаття 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.03.96р. N 81/96-ВР, вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР, вiд 14.07.99р. N 934-XIV, вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, вiд 28.12.2007р. N 107-VI, вiд 17.09.2008р. N 515-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Стаття 47. Фонди охорони навколишнього природного середовища

     Для фiнансування заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища утворюються Державний, республiканський Автономної Республiки Крим та мiсцевi фонди охорони навколишнього природного середовища.

(частина перша статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР)

     Республiканський Автономної Республiки Крим та мiсцевi фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються у складi республiканського бюджету Автономної Республiки Крим та вiдповiдного мiсцевого бюджету за мiсцем заподiяння екологiчної шкоди за рахунок:

(частина друга статтi 47 в редакцiї Закону України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР)

     а) частини екологiчного податку згiдно iз законом;

(пункт "а" частини другої статтi 47 в редакцiї Закону України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2008р. N 515-VI, у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2010р. N 2457-VI, вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     б) частини грошових стягнень за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результатi господарської та iншої дiяльностi, згiдно з чинним законодавством;

(пункт "б" частини другої статтi 47 в редакцiї Законiв України вiд 06.03.96р. N 81/96-ВР, вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР)
(дiю пункту "б" частини другої статтi 47 зупинено на 2003 рiк в частинi спрямування частини грошових стягнень за порушення норм i правил охорони навколишнього природного середовища до республiканського Автономної Республiки Крим та мiсцевих фондiв охорони навколишнього природного середовища згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, на 2005 рiк - згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV)
(пункт "б" частини другої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     в) цiльових та iнших добровiльних внескiв пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян.

(пункт "в" частини другої статтi 47 в редакцiї Закону України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР)

     Розподiл коштiв екологiчного податку, що надходять до Автономної Республiки Крим та мiсцевих фондiв охорони навколишнього природного середовища, здiйснюється Верховною Радою Автономної Республiки Крим, вiдповiдними обласними, мiськими (мiст загальнодержавного значення) радами за поданням обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

(частина третя статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР, вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Державний фонд охорони навколишнього природного середовища утворюється за рахунок:

(частина четверта статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР)

     а) частини екологiчного податку згiдно iз законом;

(частина четверта статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР, у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2010р. N 2457-VI, вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     б) добровiльних внескiв пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян та iнших надходжень;

     в) пункт "в" частини четвертої статтi 47 виключено

(частину четверту статтi 47 доповнено пунктом "в" згiдно iз Законом України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР, пункт "в" частини четвертої статтi 47 виключено згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     г) частини грошових стягнень за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результатi господарської та iншої дiяльностi, згiдно з чинним законодавством.

(частину четверту статтi 47 доповнено пунктом "г" згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V)
(частину четверту статтi 47 доповнено пунктом "г" згiдно iз Законами України вiд 19.12.2006р. N 489-V, вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(пункт "г" частини четвертої статтi 47 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     Розподiл коштiв, що надходять до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина п'ята статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР)

     Кошти мiсцевих, Автономної Республiки Крим i Державного фондiв охорони навколишнього природного середовища можуть використовуватися тiльки для фiнансового забезпечення здiйснення природоохоронних заходiв, включаючи захист вiд шкiдливої дiї вод сiльських населених пунктiв та сiльськогосподарських угiдь, ресурсозберiгаючих заходiв, у тому числi наукових дослiджень з цих питань, ведення державного кадастру територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду, а також заходiв для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологiчних нормативiв i нормативiв екологiчної безпеки, для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення.

(частина шоста статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.03.96р. N 81/96-ВР, вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР, вiд 14.12.99р. N 1287-XIV, вiд 08.07.2010р. N 2457-VI, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 918-VIII)

     Положення про Автономної Республiки Крим та мiсцевi фонди охорони навколишнього природного середовища затверджуються вiдповiдно Верховною Радою Автономної Республiки Крим, мiсцевими радами, а Державного фонду охорони навколишнього природного середовища - Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина сьома статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     В Українi можуть утворюватись й iншi фонди для стимулювання i фiнансування заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання природних ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки.

     Стаття 48. Стимулювання в системi охорони навколишнього природного середовища

     В Українi здiйснюється стимулювання рацiонального використання природних ресурсiв, охорони навколишнього природного середовища шляхом:

     а) надання пiльг при оподаткуваннi пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян в разi реалiзацiї ними заходiв щодо рацiонального використання природних ресурсiв та охорони навколишнього природного середовища, при переходi на маловiдхiднi i ресурсо- i енергозберiгаючi технологiї, органiзацiї виробництва i впровадженнi очисного обладнання i устаткування для утилiзацiї та знешкодження вiдходiв, а також приладiв контролю за станом навколишнього природного середовища та джерелами викидiв i скидiв забруднюючих речовин, виконаннi iнших заходiв, спрямованих на полiпшення охорони навколишнього природного середовища;

(пункт "а" статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1288-XIV вiд 14.12.99)

     б) надання на пiльгових умовах короткострокових i довгострокових позичок для реалiзацiї заходiв щодо забезпечення рацiонального використання природних ресурсiв та охорони навколишнього природного середовища;

     в) встановлення пiдвищених норм амортизацiї основних виробничих природоохоронних фондiв;

     г) звiльнення вiд оподаткування фондiв охорони навколишнього природного середовища;

     д) передачi частини коштiв фондiв охорони навколишнього природного середовища на договiрних умовах пiдприємствам, установам, органiзацiям i громадянам на заходи для гарантованого зниження викидiв i скидiв забруднюючих речовин i зменшення шкiдливих фiзичних, хiмiчних та бiологiчних впливiв на стан навколишнього природного середовища, на розвиток екологiчно безпечних технологiй та виробництв;

(пункт "д" статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 186/98-ВР вiд 05.03.98)

     е) надання можливостi отримання природних ресурсiв пiд заставу.

(пункт "є" статтi 48 втратив чиннiсть на пiдставi Закону N 783-XIV вiд 30.06.99)

     Стаття 49. Екологiчне страхування та екологiчний аудит

(назва статтi 49 у редакцiї Закону України вiд 24.06.2004р. N 1863-IV)

     В Українi здiйснюється добровiльне i обов'язкове державне та iншi види страхування громадян та їх майна, майна i доходiв пiдприємств, установ i органiзацiй на випадок шкоди, заподiяної внаслiдок забруднення навколишнього природного середовища та погiршення якостi природних ресурсiв.

     З метою врахування екологiчних вимог у процесi приватизацiї чи корпоратизацiї об'єктiв права державної власностi, iншої змiни форми власностi чи змiни суб'єктiв права власностi на об'єкти, а також для потреб екологiчного страхування, оренди майна, набуття права власностi на майно та земельнi дiлянки, створення, функцiонування i сертифiкацiї систем екологiчного управлiння, при здiйсненнi iншої дiяльностi в Українi проводиться добровiльний чи обов'язковий екологiчний аудит.

(статтю 49 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 24.06.2004р. N 1863-IV, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою, частина друга статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2009р. N 882-VI)

     Порядок екологiчного страхування та екологiчного аудиту визначається законодавством України.

(частина третя статтi 49 у редакцiї Закону України вiд 24.06.2004р. N 1863-IV)

Роздiл XI
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГIЧНОЇ БЕЗПЕКИ

     Стаття 50. Екологiчна безпека

     Екологiчна безпека є такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погiршення екологiчної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей.

     Екологiчна безпека гарантується громадянам України здiйсненням широкого комплексу взаємопов'язаних полiтичних, економiчних, технiчних, органiзацiйних, державно-правових та iнших заходiв.

     Дiяльнiсть фiзичних та юридичних осiб, що завдає шкоди навколишньому природному середовищу, може бути припинена за рiшенням суду.

(статтю 50 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 27.04.2007р. N 997-V)

     Стаття 51. Екологiчнi вимоги до розмiщення, проектування, будiвництва, реконструкцiї, введення в дiю та експлуатацiї пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв

     При проектуваннi, розмiщеннi, будiвництвi, введеннi в дiю нових i реконструкцiї дiючих пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, удосконаленнi iснуючих i впровадженнi нових технологiчних процесiв та устаткування, а також в процесi експлуатацiї цих об'єктiв забезпечується екологiчна безпека людей, рацiональне використання природних ресурсiв, додержання нормативiв шкiдливих впливiв на навколишнє природне середовище. При цьому повиннi передбачатися вловлювання, утилiзацiя, знешкодження шкiдливих речовин i вiдходiв або повна їх лiквiдацiя, виконання iнших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища i здоров'я людей.

     Пiдприємства, установи й органiзацiї, дiяльнiсть яких пов'язана з шкiдливим впливом на навколишнє природне середовище, незалежно вiд часу введення їх у дiю повиннi бути обладнанi спорудами, устаткуванням i пристроями для очищення викидiв i скидiв або їх знешкодження, зменшення впливу шкiдливих факторiв, а також приладами контролю за кiлькiстю i складом забруднюючих речовин та за характеристиками шкiдливих факторiв.

     Проекти господарської та iншої дiяльностi повиннi мати матерiали оцiнки її впливу на навколишнє природне середовище i здоров'я людей.

     Оцiнка здiйснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологiчної ємкостi даної територiї, стану навколишнього природного середовища в мiсцi, де планується розмiщення об'єктiв, екологiчних прогнозiв, перспектив соцiально-економiчного розвитку регiону, потужностi та видiв сукупного впливу шкiдливих факторiв та об'єктiв на навколишнє природне середовище.

     Пiдприємства, установи та органiзацiї, якi розмiщують, проектують, будують, реконструюють, технiчно переозброюють, вводять в дiю пiдприємства, споруди та iншi об'єкти, а також проводять дослiдну дiяльнiсть, що за їх оцiнкою може негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища, подають центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, спецiальну заяву про це.

     Забороняється введення в дiю пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, на яких не забезпечено в повному обсязi додержання всiх екологiчних вимог i виконання заходiв, передбачених у проектах на будiвництво та реконструкцiю (розширення та технiчне переоснащення).

     Стаття 52. Охорона навколишнього природного середовища при застосуваннi засобiв захисту рослин, мiнеральних добрив, нафти i нафтопродуктiв, токсичних хiмiчних речовин та iнших препаратiв

(назва статтi 52 iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.11.97р. N 650/97-ВР)

     Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни зобов'язанi додержувати правил транспортування, зберiгання i застосування засобiв захисту рослин, стимуляторiв їх росту, мiнеральних добрив, нафти i нафтопродуктiв, токсичних хiмiчних речовин та iнших препаратiв, з тим щоб не допустити забруднення ними або їх складовими навколишнього природного середовища i продуктiв харчування.

(частина перша статтi 52 iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.11.97р. N 650/97-ВР)

     При створеннi нових хiмiчних препаратiв i речовин, iнших потенцiйно небезпечних для навколишнього природного середовища субстанцiй повиннi розроблятися та затверджуватися у встановленому законодавством порядку допустимi рiвнi вмiсту цих речовин у об'єктах навколишнього природного середовища та продуктах харчування, методи визначення їх залишкової кiлькостi та утилiзацiї пiсля використання.

     Вмiст природних та штучних домiшок, якi можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища або здоров'я людей, у таких препаратах, а також сировинi, що використовується для їх виробництва, не повинен перевищувати допустимих рiвнiв, встановлених вiдповiдно до законодавства.

     Екологiчнi вимоги при виробництвi, зберiганнi, транспортуваннi, використаннi, знешкодженнi, захороненнi токсичних та iнших небезпечних для навколишнього природного середовища i здоров'я людей речовин, вiднесення хiмiчних речовин до категорiї токсичних та їх класифiкацiя за ступенем небезпечностi визначаються нормативно-правовими актами на пiдставi висновку з оцiнки впливу на довкiлля i погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, i центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина четверта статтi 52 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р., вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Перелiк пестицидiв та агрохiмiкатiв, дозволених для використання в Українi, регламенти їх застосування, а також щорiчнi доповнення до нього визначаються в установленому законодавством порядку.

(частина п'ята статтi 52 у редакцiї Закону України вiд 06.04.2000р. N 1642-III)

     Стаття 53. Охорона навколишнього природного середовища вiд неконтрольованого та шкiдливого бiологiчного впливу

     Пiдприємства, установи та органiзацiї зобов'язанi забезпечувати екологiчно безпечне виробництво, зберiгання, транспортування, використання, знищення, знешкодження i захоронення мiкроорганiзмiв, iнших бiологiчно активних речовин та продуктiв бiотехнологiї, а також iнтродукцiю, аклiматизацiю i реаклiматизацiю тварин i рослин, розробляти i здiйснювати заходи щодо запобiгання та лiквiдацiї наслiдкiв шкiдливого впливу бiологiчних факторiв на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

(частина перша статтi 53 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1158-VI)

     Створення нових штаммiв мiкроорганiзмiв та бiологiчно активних речовин здiйснюється за наявностi оцiнки їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей.

(частина друга статтi 53 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     При створеннi зазначених органiзмiв i речовин повиннi розроблятися нормативи гранично допустимих концентрацiй, методи визначення цих органiзмiв та речовин у навколишньому природному середовищi i продуктах харчування.

     Виробництво i використання нових штаммiв мiкроорганiзмiв та iнших бiологiчно активних речовин, а також генетично модифiкованих органiзмiв, продукцiї, отриманої з використанням штаммiв мiкроорганiзмiв, iнших бiологiчно активних речовин та генетично модифiкованих органiзмiв.

(частина четверта статтi 53 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.03.2009р. N 1158-VI, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI, у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Стаття 54. Охорона навколишнього природного середовища вiд акустичного, електромагнiтного, iонiзуючого та iншого шкiдливого впливу фiзичних факторiв та радiоактивного забруднення

     Мiсцевi ради, пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни при здiйсненнi своєї дiяльностi зобов'язанi вживати необхiдних заходiв щодо запобiгання та недопущення перевищення встановлених рiвнiв акустичного, електромагнiтного, iонiзуючого та iншого шкiдливого фiзичного впливу на навколишнє природне середовище i здоров'я людини в населених пунктах, рекреацiйних i заповiдних зонах, а також в мiсцях масового скупчення i розмноження диких тварин.

     Пiдприємства, установи та органiзацiї, що здiйснюють господарську чи iншу дiяльнiсть, пов'язану з використанням радiоактивних речовин у рiзних формах i з будь-якою метою, зобов'язанi забезпечувати екологiчну безпеку цiєї дiяльностi, що виключала б можливiсть радiоактивного забруднення навколишнього природного середовища та негативного впливу на здоров'я людей у процесi видобутку, збагачення, транспортування, переробки, використання та захоронення радiоактивних речовин.

     Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища вiд забруднення вiдходами

     Суб'єкти права власностi на вiдходи повиннi вживати ефективних заходiв для зменшення обсягiв утворення вiдходiв, а також для їх утилiзацiї, знешкодження або розмiщення.

     Здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами дозволяється лише за наявностi дозволу на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами на визначених мiсцевими радами територiях iз додержанням санiтарних та екологiчних норм у спосiб, що забезпечує можливiсть подальшого використання вiдходiв як вторинної сировини i безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей.

(частина друга статтi 55 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)
(стаття 55 в редакцiї Закону України вiд 14.12.99р. N 1288-XIV)

     Стаття 56. Екологiчна безпека транспортних та iнших пересувних засобiв i установок

(назва статтi 56 в редакцiї Закону N 198-IV вiд 24.10.2002)

     Пiдприємства, установи, органiзацiї, що здiйснюють проектування, виробництво, експлуатацiю та обслуговування автомобiлiв, лiтакiв, суден, iнших пересувних засобiв, установок та виробництво i постачання пального, зобов'язанi розробляти i здiйснювати комплекс заходiв щодо зниження токсичностi та знешкодження шкiдливих речовин, що мiстяться у вiдпрацьованих газах та скидах транспортних засобiв, переходу на менш токсичнi види енергiї й пального, додержання режиму експлуатацiї транспортних засобiв та iншi заходи, спрямованi на запобiгання й зменшення викидiв та скидiв у навколишнє природне середовище забруднюючих речовин та додержання встановлених рiвнiв фiзичних впливiв.

(частина перша статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 198-IV вiд 24.10.2002)

     Виробництво i експлуатацiя транспортних та iнших пересувних засобiв та установок, у викидах та скидах яких вмiст забруднюючих речовин перевищує встановленi нормативи, не допускається.

     Керiвники транспортних органiзацiй та власники транспортних засобiв несуть вiдповiдальнiсть за додержання встановлених для вiдповiдного типу транспортного засобу нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах, скидiв забруднюючих речовин та впливу фiзичних факторiв пересувних джерел на стан навколишнього природного середовища.

(частина третя статтi 56 в редакцiї Закону України вiд 24.10.2002р. N 198-IV)

     Стаття 57. Додержання вимог екологiчної безпеки при проведеннi наукових дослiджень, впровадженнi вiдкриттiв, винаходiв, застосуваннi нової технiки, iмпортного устаткування, технологiй i систем

     При проведеннi фундаментальних та прикладних наукових, науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт обов'язково повиннi враховуватися вимоги охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання i вiдтворення природних ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки.

     Забороняється впровадження вiдкриттiв, винаходiв, застосування нової технiки, iмпортного устаткування, технологiй i систем, якщо вони не вiдповiдають вимогам екологiчної безпеки.

     У разi порушення встановлених вимог така дiяльнiсть припиняється уповноваженими на те державними органами, а виннi особи притягуються до вiдповiдальностi.

     Стаття 58. Вимоги екологiчної безпеки щодо вiйськових, оборонних об'єктiв та вiйськової дiяльностi

     Вимоги екологiчної безпеки, встановленi для розмiщення, проектування, будiвництва, реконструкцiї, введення в дiю та експлуатацiї об'єктiв щодо обмеження негативного впливу на навколишнє природне середовище хiмiчних, фiзичних i бiологiчних факторiв, а також iншi вимоги, передбаченi цим Законом та iншим законодавством України, повною мiрою поширюються на вiйськовi та обороннi об'єкти, а також об'єкти органiв Нацiональної полiцiї та державної безпеки.

(частина перша статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Вимоги екологiчної безпеки повиннi додержуватись також при дислокацiї вiйськових частин, проведеннi вiйськових навчань, маневрiв, перемiщеннi вiйськ i вiйськової технiки, крiм випадкiв особливих ситуацiй, що оголошуються вiдповiдно до законодавства України.

     Державний контроль за додержанням вимог екологiчної безпеки щодо вiйськових, оборонних об'єктiв та вiйськової дiяльностi на територiї України здiйснюється вiдповiдно до цього Закону та iншого законодавства України.

     Стаття 59. Екологiчнi вимоги при розмiщеннi i розвитку населених пунктiв

     Планiровка, розмiщення, забудова i розвиток населених пунктiв здiйснюються за рiшенням мiсцевих рад з урахуванням екологiчної ємкостi територiй, додержанням вимог охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання природних ресурсiв та екологiчної безпеки.

     При розробцi генеральних планiв розвитку i розмiщення населених пунктiв сiльськi, селищнi, мiськi ради встановлюють режим використання природних ресурсiв, охорони навколишнього природного середовища та екологiчної безпеки у примiських та зелених зонах за погодженням з мiсцевими радами, на територiї яких вони знаходяться, вiдповiдно до законодавства України.

(частина друга статтi 59 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

Роздiл XII
ПРИРОДНI ТЕРИТОРIЇ ТА ОБ'ЄКТИ, ЩО ПIДЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВIЙ ОХОРОНI

     Стаття 60. Система природних територiй та об'єктiв, що пiдлягають особливiй охоронi

     Особливiй охоронi пiдлягають природнi територiї та об'єкти, що мають велику екологiчну цiннiсть як унiкальнi та типовi природнi комплекси, для збереження сприятливої екологiчної обстановки, попередження та стабiлiзацiї негативних природних процесiв i явищ.

     Природнi територiї та об'єкти, що пiдлягають особливiй охоронi, утворюють єдину територiальну систему i включають територiї та об'єкти природно-заповiдного фонду, курортнi та лiкувально-оздоровчi, рекреацiйнi, водозахиснi, полезахиснi та iншi типи територiй та об'єктiв, що визначаються законодавством України.

     Стаття 61. Природно-заповiдний фонд України

     Дiлянки сушi та водного простору, природнi комплекси й об'єкти, якi мають особливу екологiчну, наукову, естетичну i економiчну цiннiсть i призначенi для збереження природної рiзноманiтностi, генофонду видiв тварин i рослин, пiдтримання загального екологiчного балансу та фонового монiторингу навколишнього природного середовища, вилучаються з господарського використання повнiстю або частково i оголошуються територiєю чи об'єктом природно-заповiдного фонду України.

(частина перша статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     До складу природно-заповiдного фонду України входять державнi заповiдники, природнi нацiональнi парки, заказники, пам'ятки природи, ботанiчнi сади, дендрологiчнi та зоологiчнi парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, заповiднi урочища.

     Порядок органiзацiї, використання i охорони територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду, додатковi їх категорiї визначаються законодавством України та Автономної Республiки Крим.

     Стаття 62. Курортнi i лiкувально-оздоровчi зони

     Курортними i лiкувально-оздоровчими зонами визнаються територiї, якi мають вираженi природнi лiкувальнi фактори: мiнеральнi джерела, клiматичнi та iншi умови, сприятливi для лiкування i оздоровлення людей.

     З метою охорони природних якостей та лiкувальних факторiв курортних зон, запобiгання їх псуванню, забрудненню i виснаженню встановлюються округи їх санiтарної охорони.

     В межах курортних i лiкувально-оздоровчих зон забороняється дiяльнiсть, яка суперечить їх цiльовому призначенню або може негативно впливати на лiкувальнi якостi i санiтарний стан територiї, що пiдлягає особливiй охоронi.

     Оголошення природних територiй курортними i лiкувально-оздоровчими зонами здiйснюється Верховною Радою України та Верховною Радою Автономної Республiки Крим, а їх природоохоронний режим визначається вiдповiдно Кабiнетом Мiнiстрiв України та Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим вiдповiдно до законодавства України.

(частина четверта статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 63. Рекреацiйнi зони

     Рекреацiйними зонами є дiлянки сушi i водного простору, призначенi для органiзованого масового вiдпочинку населення i туризму.

     На територiї рекреацiйних зон забороняються:

     а) господарська та iнша дiяльнiсть, що негативно впливає на навколишнє природне середовище або може перешкодити використанню їх за цiльовим призначенням;

     б) змiни природного ландшафту та проведення iнших дiй, що суперечать використанню цих зон за прямим призначенням.

     Режим використання цих територiй визначається Верховною Радою Автономної Республiки Крим, мiсцевими радами вiдповiдно до законодавства України.

(частина третя статтi 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Стаття 64. Охорона рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту

     Рiдкiснi i такi, що перебувають пiд загрозою зникнення, види тваринного i рослинного свiту, якi постiйно або тимчасово перебувають (зростають) у природних умовах у межах територiї України, її континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони, пiдлягають особливiй охоронi i заносяться до Червоної книги України.

     Охорона та вiдтворення об'єктiв Червоної книги України забезпечуються органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, юридичними та фiзичними особами, якi є суб'єктами використання тваринного i рослинного свiту вiдповiдно до закону.

     Об'єкти Червоної книги України можуть бути об'єктами права державної, комунальної та приватної форми власностi вiдповiдно до закону.

     Ведення Червоної книги України покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина четверта статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)
(стаття 64 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 824-IV)

Роздiл XIII
НАДЗВИЧАЙНI ЕКОЛОГIЧНI СИТУАЦIЇ

     Стаття 65. Зона надзвичайної екологiчної ситуацiї

     Окрема мiсцевiсть України, на якiй виникла надзвичайна екологiчна ситуацiя, може бути оголошена зоною надзвичайної екологiчної ситуацiї.

     Надзвичайна екологiчна ситуацiя - надзвичайна ситуацiя, за якої на окремiй мiсцевостi сталися негативнi змiни в навколишньому природному середовищi, що потребують застосування надзвичайних заходiв з боку держави.

     Негативнi змiни в навколишньому природному середовищi - це втрата, виснаження чи знищення окремих природних комплексiв та ресурсiв внаслiдок надмiрного забруднення навколишнього природного середовища, руйнiвного впливу стихiйних сил природи та iнших факторiв, якi обмежують або виключають можливiсть життєдiяльностi людини та провадження господарської дiяльностi в цих умовах.

     Окрема мiсцевiсть України оголошується зоною надзвичайної екологiчної ситуацiї Президентом України за пропозицiєю Ради нацiональної безпеки i оборони України або за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України. Указ Президента України про оголошення окремої мiсцевостi зоною надзвичайної екологiчної ситуацiї затверджується Верховною Радою України протягом двох днiв з дня звернення Президента України.

     Правове регулювання вiдносин, якi виникають пiд час здiйснення надзвичайних заходiв, спрямованих на захист життя та здоров'я людей i нормалiзацiю екологiчного стану на територiї зони надзвичайної екологiчної ситуацiї, визначення порядку встановлення правового режиму зони надзвичайної екологiчної ситуацiї, його органiзацiйного, фiнансового та матерiально-технiчного забезпечення, порядку вiдшкодування шкоди, заподiяної внаслiдок виникнення надзвичайної екологiчної ситуацiї, а також вирiшення iнших органiзацiйних питань у цiй сферi здiйснюються згiдно з Законом України "Про зону надзвичайної екологiчної ситуацiї", iншими нормативно-правовими актами.

(стаття 65 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2002р. N 3033-III)

     Стаття 66. Запобiгання аварiям i лiквiдацiя їх шкiдливих екологiчних наслiдкiв

     При проектуваннi й експлуатацiї господарських та iнших об'єктiв, дiяльнiсть яких може шкiдливо впливати на навколишнє природне середовище, розробляються i здiйснюються заходи щодо запобiгання аварiям, а також лiквiдацiї їх шкiдливих екологiчних наслiдкiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з промислової безпеки, i центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпеки використання ядерної енергiї, спiльно з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, систематично проводять перевiрки стану екологiчно небезпечних об'єктiв та виконання вiдповiдних заходiв i вимог щодо їх безпечної експлуатацiї

(частина друга статтi 66 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Перелiк екологiчно небезпечних об'єктiв визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина третя статтi 66 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     У разi аварiї, що спричинила забруднення навколишнього природного середовища, пiдприємства, установи, органiзацiї зобов'язанi негайно приступити до лiквiдацiї її наслiдкiв. Одночасно посадовi особи або власники пiдприємств, керiвники установ i органiзацiй зобов'язанi повiдомляти про аварiю i заходи, вжитi для лiквiдацiї її наслiдкiв, виконавчому комiтету сiльської, селищної, мiської ради, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, вiдповiднiй обласнiй, Київськiй, Севастопольськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацiї, а на територiї Автономної Республiки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та населенню.

(частина четверта статтi 66 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.03.96р. N 81/96-ВР, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

Роздiл XIV
ВИРIШЕННЯ СПОРIВ У ГАЛУЗI ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

     Стаття 67. Вирiшення спорiв у галузi охорони навколишнього природного середовища

     Спори у галузi охорони навколишнього природного середовища вирiшуються судом, мiсцевими радами чи органами, якi утворюються ними, вiдповiдно до їх компетенцiї i в порядку, встановленому законодавством України.

(частина перша статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 762-IV, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Спори пiдприємств, установ i органiзацiй України у галузi охорони навколишнього природного середовища з пiдприємствами, установами та органiзацiями iнших держав, розглядаються комiсiями, що утворюються на паритетних засадах iз представникiв України i заiнтересованих держав, або третейським судом.

Роздiл XV
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

     Стаття 68. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

     Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища тягне за собою встановлену цим Законом та iншим законодавством України дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльну i кримiнальну вiдповiдальнiсть.

     Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища несуть особи, виннi у:

     а) порушеннi прав громадян на екологiчно безпечне навколишнє природне середовище;

     б) порушеннi норм екологiчної безпеки;

     в) порушеннi вимог законодавства про оцiнку впливу на довкiлля, у тому числi поданнi завiдомо неправдивого звiту з оцiнки впливу на довкiлля чи висновку з оцiнки впливу на довкiлля;

(пункт "в" частини другої статтi 68 у редакцiї Закону України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     г) неврахуваннi у встановленому порядку результатiв оцiнки впливу на довкiлля та невиконаннi екологiчних умов, визначених у висновку з оцiнки впливу на довкiлля;

(пункт "г" частини другої статтi 68 у редакцiї Закону України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     д) пункт "д" частини другої статтi 68 виключено

(пункт "д" частини другої статтi 68 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3038-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     е) порушеннi екологiчних вимог при проектуваннi, розмiщеннi, будiвництвi, реконструкцiї, введеннi в дiю, експлуатацiї та лiквiдацiї пiдприємств, споруд, пересувних засобiв та iнших об'єктiв;

     є) допущеннi наднормативних, аварiйних i залпових викидiв i скидiв забруднюючих речовин та iнших шкiдливих впливiв на навколишнє природне середовище;

     ж) перевищеннi лiмiтiв та порушеннi iнших вимог використання природних ресурсiв;

     з) самовiльному спецiальному використаннi природних ресурсiв;

     и) пункт "и" частини другої статтi 68 виключено

(пункт "и" частини другої статтi 68 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     i) невжиттi заходiв щодо попередження та лiквiдацiї екологiчних наслiдкiв аварiй та iншого шкiдливого впливу на навколишнє природне середовище;

     ї) невиконаннi розпоряджень органiв, якi здiйснюють державний контроль у галузi охорони навколишнього природного середовища, та вчиненнi опору їх представникам;

     й) порушеннi природоохоронних вимог при зберiганнi, транспортуваннi, використаннi, знешкодженнi та захороненнi хiмiчних засобiв захисту рослин, мiнеральних добрив, токсичних радiоактивних речовин та вiдходiв;

(пункт "й" статтi 68 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.12.99р. N 1288-XIV)

     к) невиконаннi вимог охорони територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду та iнших територiй, що пiдлягають особливiй охоронi, видiв тварин i рослин, занесених до Червоної книги України;

     л) вiдмовi вiд надання своєчасної, повної та достовiрної iнформацiї про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення, у приховуваннi випадкiв аварiйного забруднення навколишнього природного середовища або фальсифiкацiї вiдомостей про стан екологiчної обстановки чи захворюваностi населення;

(пункт "л" частини другої статтi 68 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.11.97р. N 650/97-ВР)

     м) приниженнi честi i гiдностi працiвникiв, якi здiйснюють контроль в галузi охорони навколишнього природного середовища, посяганнi на їх життя i здоров'я;

     н) порушеннi природоохоронних вимог пiд час провадження дiяльностi, пов'язаної з поводженням з генетично модифiкованими органiзмами;

(частину другу статтi 68 доповнено пунктом "н" згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1158-VI)

     о) порушеннi вимог законодавства України при здiйсненнi стратегiчної екологiчної оцiнки.

(частину другу статтi 68 доповнено пунктом "о" згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2354-VIII)

     Законодавством України може бути встановлено вiдповiдальнiсть i за iншi порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

     Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни зобов'язанi вiдшкодовувати шкоду, заподiяну ними внаслiдок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в порядку та розмiрах, встановлених законодавством України.

     Застосування заходiв дисциплiнарної, адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi не звiльняє винних вiд компенсацiї шкоди, заподiяної забрудненням навколишнього природного середовища та погiршенням якостi природних ресурсiв.

     Незаконно добутi в природi ресурси та виготовлена з них продукцiя пiдлягають безоплатному вилученню, а знаряддя правопорушення - конфiскацiї. Одержанi вiд їх реалiзацiї доходи спрямовуються в республiканський Автономної Республiки Крим i мiсцевi фонди охорони навколишнього природного середовища.

(частина шоста статтi 68 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР)

     Посадовi особи та спецiалiсти, виннi в порушеннi вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсiв, забезпечення екологiчної безпеки за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, згiдно з рiшеннями їх органiв управлiння позбавляються премiй за основними результатами господарської дiяльностi повнiстю або частково.

(частина сьома статтi 68 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.03.96р. N 81/96-ВР, вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Порядок позбавлення премiй визначається законодавством України.

     Стаття 69. Особливостi застосування цивiльної вiдповiдальностi

     Шкода, заподiяна внаслiдок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, пiдлягає компенсацiї в повному обсязi.

(частина перша статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.98р. N 186/98-ВР, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Особи, яким завдано такої шкоди, мають право на вiдшкодування неодержаних прибуткiв за час, необхiдний для вiдновлення здоров'я, якостi навколишнього природного середовища, вiдтворення природних ресурсiв до стану, придатного для використання за цiльовим призначенням.

     Особи, що володiють джерелами пiдвищеної екологiчної небезпеки, зобов'язанi компенсувати заподiяну шкоду громадянам та юридичним особам, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслiдок стихiйних природних явищ чи навмисних дiй потерпiлих.

     Шкода, заподiяна довкiллю у зв'язку з виконанням угоди про розподiл продукцiї, пiдлягає вiдшкодуванню вiдповiдно до вимог статтi 29 Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї".

(статтю 69 доповнено частиною згiдно iз Законом N 1807-III вiд 08.06.2000)

     Стаття 70. Адмiнiстративна та кримiнальна вiдповiдальнiсть за екологiчнi правопорушення i злочини

     Визначення складу екологiчних правопорушень i злочинiв, порядок притягнення винних до адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi за їх вчинення встановлюються Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення та Кримiнальним кодексом України.

Роздiл XVI
МIЖНАРОДНI ВIДНОСИНИ УКРАЇНИ У ГАЛУЗI ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

     Стаття 71. Участь України у мiжнародному спiвробiтництвi у галузi охорони навколишнього природного середовища

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у галузi охорони навколишнього природного середовища на державному рiвнi вiдповiдно до законодавства України та мiжнародного права.

(частина перша статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться в законодавствi України про охорону навколишнього природного середовища, то застосовуються правила мiжнародного договору.

(частина друга статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Україна здiйснює заходи щодо розвитку та змiцнення мiжнародного спiвробiтництва у галузi охорони навколишнього природного середовища з iншими державами, а також в рамках природоохоронної дiяльностi ООН та органiзацiй, що входять в її систему, iнших урядових i неурядових мiжнародних органiзацiй.

     Стаття 72. Обов'язок iноземцiв та осiб без громадянства, iноземних юридичних осiб щодо додержання законодавства України про охорону навколишнього природного середовища

(назва статтi 72 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)

     Iноземцi та особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи зобов'язанi на територiї України додержувати вимог цього Закону, iнших законодавчих актiв у галузi охорони навколишнього природного середовища та несуть вiдповiдальнiсть за їх порушення вiдповiдно до законодавства України.

(частина перша статтi 72 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5456-VI)
 
Голова Верховної Ради Української РСР
Л.КРАВЧУК

м. Київ
25 червня 1991 року
N 1264-XII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.