ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     З метою приведення деяких законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про судоустрiй України" Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У частинi третiй статтi 136, пунктi 2 частини першої статтi 221, частинi третiй статтi 230, назвi та абзацi першому статтi 231, назвi та абзацi першому частини першої, абзацi першому частини другої статтi 232, назвi та частинi першiй статтi 233, статтi 234 Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1986 р., N 27, ст. 539; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 2000 р., N 50, ст. 436) слова "районний (мiський)" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "районний, районний у мiстi, мiський чи мiськрайонний" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     2. Статтю 191 Житлового кодексу Української РСР (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 191. Порядок вирiшення житлових спорiв

     Житловi спори вирiшуються вiдповiдно до закону".

     3. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтях 1854, 253 i 284 слова "попереднього слiдства" замiнити словами "досудового слiдства";

     2) у текстi Кодексу слова "районний (мiський)" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "районний, районний у мiстi, мiський чи мiськрайонний" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     4. У частинi першiй статтi 97 Лiсового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99) слова "арбiтражним судом" виключити.

     5. У частинi першiй статтi 64 Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) слова "арбiтражним судом" виключити.

     6. У частинi першiй статтi 109 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390) слова "арбiтражним судом" виключити.

     7. У текстi Кодексу торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 47-52, ст. 349) слова "арбiтражний суд" в усiх вiдмiнках замiнити словами "господарський суд" у вiдповiдному вiдмiнку.

     8. У Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

     1) у частинi сiмнадцятiй статтi 151 слова "арбiтражного суду" виключити;

     2) у пiдпунктi "а" абзацу другого пункту 10 роздiлу X "Перехiднi положення" слова "Вищого арбiтражного суду України" замiнити словами "Вищого господарського суду України".

     9. У статтi 14 Закону України "Про цiни i цiноутворення" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 52, ст. 650; Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 10, ст. 36, N 33, ст. 225):

     1) у частинi першiй слова "(арбiтражного суду)" виключити;

     2) у частинi другiй слова "в арбiтражi" замiнити словами "до суду".

     10. У Законi України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 1994 р., N 26, ст. 216; 2000 р., N 10, ст. 79, N 27, ст. 213; 2002 р., N 26, ст. 176):

     1) частину першу статтi 7 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "судової мiлiцiї".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     2) частину першу статтi 10 доповнити пунктом 28 такого змiсту:

     "28) забезпечувати згiдно iз законом пiдтримання порядку в судi, припинення проявiв неповаги до суду, а також охорону примiщень суду, виконання функцiї щодо державного захисту суддiв, працiвникiв суду, забезпечення безпеки учасникiв судового процесу";

     3) в абзацi шостому пункту 5 частини першої статтi 11 слово "народним" виключити;

     4) у частинi п'ятiй статтi 18 слово "народний" виключити.

     11. У Законi України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 654; 1995 р., N 30, ст. 232; 1998 р., N 17, ст. 80; 2000 р., N 32, ст. 256; 2001 р., N 22, ст. 108, N 31, ст. 146):

     1) у частинi четвертiй статтi 2 слова "державного арбiтражу" виключити;

     2) у частинi сiмнадцятiй, абзацi першому частини вiсiмнадцятої статтi 8 слова "(арбiтражного суду)" виключити;

     2) у частинi третiй статтi 10 слово "арбiтражним" замiнити словом "господарським";

     4) в абзацi третьому статтi 11 слова "або арбiтражного суду" виключити;

     5) у частинi четвертiй статтi 12 слова "або арбiтражем вiдповiдно до їх компетенцiї" виключити;

     6) у статтi 15:

     у частинi четвертiй слова "чи арбiтражу" виключити;

     у частинi шостiй слова "або державним арбiтражем" виключити.

     12. У Законi України "Про власнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст. 249; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 660):

     1) у пунктi 4 статтi 37 слово "арбiтражним" замiнити словом "господарським";

     2) у пунктi 3 статтi 48, статтi 49, частинi другiй статтi 52 слова "арбiтражним судом" виключити;

     3) у пунктi 4 статтi 55 слова "арбiтражного суду" виключити.

     13. У Законi України "Про пiдприємства в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 655; 1995 р., N 14, ст. 90, N 28, ст. 203; 2001 р., N 31, ст. 146):

     1) у частинi другiй статтi 13, пунктi 1 статтi 34, пунктi 3 статтi 36 слова "або арбiтражного суду" виключити;

     2) у пунктi 6 статтi 24 слова "арбiтражним" i "Законом України "Про банкрутство" замiнити вiдповiдно словами "господарським" i "Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом";

     3) у пунктi 2 статтi 27:

     в абзацi першому слова "чи арбiтражного суду" виключити;

     в абзацi другому слова "або арбiтражним судом вiдповiдно до їх компетенцiї" виключити;

     4) в абзацi другому пункту 1 статтi 35 слова "арбiтражний суд" виключити.

     14. У Законi України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 11, ст. 66):

     1) у статтi 38 слова "та арбiтражними судами" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 39:

     в абзацi другому слова "органах суду" замiнити словом "судi";

     в абзацi третьому слово "арбiтражних" замiнити словом "господарських".

     15. У Законi України "Про цiннi папери i фондову бiржу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст. 508; 1996 р., N 40, ст. 185):

     1) у частинi п'ятiй статтi 13 слова "або арбiтражним судом" виключити;

     2) у частинi другiй статтi 40 слова "в судах або арбiтражних судах" замiнити словами "до суду".

     16. У Законi України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546):

     1) у частинi другiй статтi 37 слова "або арбiтражних судiв" виключити;

     2) у частинi пертiй статтi 67 слова "арбiтражним судом" виключити.

     17. У Законi України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646):

     1) в абзацi третьому частини другої статтi 18 слова "або арбiтражним судом вiдповiдно до їх компетенцiї" виключити;

     2) у частинi третiй статтi 19 слова "арбiтражним судом" виключити.

     18. У Законi України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р., N 48, ст. 662; 1998 р., N 18, ст. 89; 1999 р., N 26, ст. 213; 2001 р., N 31, ст. 146):

     1) у частинi п'ятiй статтi 1 слова "арбiтражному судi" виключити;

     2) у пунктi "в" частини четвертої статтi 19:

     в абзацi першому слова "або арбiтражного суду" виключити;

     в абзацi другому слово "арбiтражного" замiнити словом "господарського";

     3) у частинi першiй статтi 20 слова "(арбiтражного суду)" виключити;

     4) у частинi третiй статтi 23 слова "арбiтражного суду" виключити;

     5) у частинi четвертiй статтi 39 слова "або арбiтражним судом" виключити.

     19. У Законi України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 1995 р., N 11, ст. 71; 2001 р., N 44, ст. 233):

     1) у частинi другiй статтi 101 слова "Верховного Суду Автономної Республiки Крим" замiнити словами "Апеляцiйного суду Автономної Республiки Крим";

     2) у пунктi 6 частини другої статтi 20 слова "або арбiтражного суду" виключити;

     3) статтю 42 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 42. Участь Генерального прокурора України у засiданнях Пленуму Верховного Суду України та Пленуму вищого спецiалiзованого суду

     Генеральний прокурор України бере участь у засiданнях Пленуму Верховного Суду України та Пленуму вищого спецiалiзованого суду".

     20. У Законi України "Про товарну бiржу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 1993 р., N 11, ст. 83):

     1) у частинi третiй статтi 15 слова "арбiтражному суду" виключити;

     2) у статтi 21 слова "арбiтражного суду" виключити.

     21. У пунктi 11 статтi 8 i пунктi 7 статтi 10 Закону України "Про приватизацiю державного житлового фонду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 524) слова "або арбiтражним судом вiдповiдно до їх компетенцiї" виключити.

     22. У Законi України "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272, N 48, ст. 658; 1993 р., N 26, ст. 277):

     1) в абзацi другому пункту 5 статтi 10 слова "арбiтражного суду" виключити;

     2) у пунктi 1 статтi 14 слова "або арбiтражним судом" виключити;

     3) у пунктi 2 статтi 26 слова "арбiтражним судом, вiдповiдно до їх компетенцiї" виключити;

     4) в абзацi першому пункту 1 статтi 31 слова "чи арбiтражного суду" виключити;

     5) у пунктi 3 статтi 32 слова "або арбiтражного суду" виключити.

     23. В абзацi другому частини першої статтi 5 Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2001 р., N 14, ст. 72) слова "забезпечення безпеки працiвникiв суду, правоохоронних органiв i учасникiв кримiнального судочинства" замiнити словами "судовою мiлiцiєю".

     24. В абзацi першому пункту 1 статтi 18 Закону України "Про споживчу кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414, N 48, ст. 657) слово "арбiтражного" замiнити словом "господарського".

     25. Частину четверту статтi 32 Закону України "Про об'єднання громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504) викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення про примусовий розпуск всеукраїнських та мiжнародних громадських органiзацiй на територiї України приймається судом".

     26. У Законi України "Про заставу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1995 р., N 1, ст. 3; 1996 р., N 2, ст. 3; 1998 р., N 2, ст. 3; 2000 р., N 50, ст. 436; 2001 р., N 10, ст. 44):

     1) у частинi сьомiй статтi 151 слова "(арбiтражного або третейського суду)" замiнити словами "або третейського суду";

     2) у статтi 20:

     у частинi шостiй слова "(арбiтражного або третейського суду)" замiнити словами "або третейського суду", а слова "або арбiтражного суду" виключити;

     у частинi сьомiй слово "арбiтражного" замiнити словом "господарського";

     3) у частинi четвертiй статтi 38 слова "арбiтражного суду" виключити;

     4) у частинi третiй статтi 57 слова "арбiтражним судом" виключити;

     5) у частинi першiй статтi 58 слова "чи арбiтражним судом" виключити.

     27. У Законi України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст. 676):

     1) у частинi третiй статтi 9 слова "Судовi, арбiтражнi та iншi правоохороннi органи" замiнити словами "Суди, правоохороннi органи";

     2) у статтi 16 слова "судових або арбiтражних органiв України" замiнити словом "судiв";

     3) у частинi другiй статтi 25 слова "судових або арбiтражних органах", "судових та арбiтражних органах" замiнити словом "судi".

     28. У статтi 26 Закону України "Про основи мiстобудування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 683; 2001 р., N 16, ст. 76) слова "та арбiтражним судом" виключити.

     29. У Законi України "Про друкованi засоби масової iнформацiї (пресу) в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1):

     1) у пунктi 1 статтi 14 слова "та арбiтражної" виключити;

     2) у частинi четвертiй статтi 23 слова "арбiтражному судi" виключити.

     30. У частинi другiй статтi 13 Закону України "Про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110) слова "чи арбiтражного суду" виключити.

     31. У частинi третiй статтi 27 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 243) слова "або арбiтражного суду" виключити.

     32. У Законi України "Про селянське (фермерське) господарство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 32, ст. 341):

     1) в абзацi другому частини третьої статтi 3 слова "арбiтражним судом" виключити;

     2) в абзацi другому частини третьої статтi 20 слова "або арбiтражним судом" виключити;

     3) у частинi четвертiй статтi 25 слова "арбiтражного суду" виключити;

     4) в абзацi першому частини першої статтi 30 слово "арбiтражним" замiнити словом "господарським".

     33. В абзацi третьому частини першої статтi 7 Закону України "Про науково-технiчну iнформацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 33, ст. 345) слова "або арбiтражному судi" виключити.

     34. У пунктi 4 статтi 22 Закону України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358) слова "чи арбiтражного суду" виключити.

     35. У Законi України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383):

     1) у частинi третiй статтi 8 слова "арбiтражного суду" виключити;

     2) у статтi 50:

     у частинах першiй та п'ятiй слова "районного (мiського) народного суду" в усiх вiдмiнках замiнити словами "районного, районного у мiстi, мiського чи мiськрайонного суду" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi сьомiй слова "або арбiтражним судом" виключити.

     36. У Законi України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343):

     1) в абзацi п'ятому частини першої статтi 7 слова "чи арбiтражного суду" виключити;

     2) в абзацi дев'ятому частини першої та частинi третiй статтi 16 слова "чи арбiтражному судi" виключити;

     3) у статтi 25:

     у назвi слова "арбiтражного суду" виключити;

     у абзацi першому слова "чи арбiтражного суду" виключити.

     37. У частинi першiй статтi 9 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490) слова "арбiтрiв Вищого арбiтражного суду України" замiнити словами "суддiв вищого спецiалiзованого суду України".

     38. У частинах першiй i третiй статтi 37 Закону України "Про пожежну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21) слова "чи арбiтражним судом" виключити.

     39. У Законi України "Про охорону прав на промисловi зразки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34):

     1) у пунктi 1 статтi 23:

     в абзацi другому слова "(арбiтражного суду)" виключити;

     в абзацi третьому слова "(арбiтражний суд)" виключити;

     2) у пунктi 1 статтi 27 слова "арбiтражним" виключити.

     40. У Законi України "Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36):

     1) у статтi 17:

     у частинi другiй слова "(арбiтражного суду)" виключити;

     у частинi третiй слова "(арбiтражний суд)" виключити;

     2) у пунктi 3 статтi 18 слова "(арбiтражного суду)" виключити;

     3) у пунктi 1 статтi 21 слово "арбiтражним" виключити.

     41. У Законi України "Про телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43):

     1) у частинi четвертiй статтi 25 слова "або арбiтражним судом" виключити;

     2) у частинi третiй статтi 27 слова "чи арбiтражного суду" виключити.

     42. У Законi України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190; 2000 р., N 46, ст. 397):

     1) у пунктi 11 статтi 10 слова "i арбiтражних судiв" виключити;

     2) у пунктi 17 частини першої статтi 11 слова "або арбiтражного суду" виключити.

     43. У пунктi 2 статтi 6 Закону України "Про мiжнародний комерцiйний арбiтраж" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 25, ст. 198) слова "обласним, мiським (мiст Києва i Севастополя) судами, Верховним Судом Республiки Крим" замiнити словами "Апеляцiйним судом Автономної Республiки Крим, апеляцiйними судами областей, мiст Києва i Севастополя".

     44. У частинах другiй, третiй i четвертiй статтi 4 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 1996 р., N 28, ст. 135) слова "або арбiтражним судом" виключити.

     45. У статтi 4 Закону України "Про вiдповiдальнiсть пiдприємств, їх об'єднань, установ та органiзацiй за правопорушення у сферi мiстобудування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411) слова "арбiтражного" i "арбiтражним" замiнити вiдповiдно словами "господарського" i "господарським".

     46. У пунктi 2 частини першої статтi 18 Закону України "Про iнформацiйнi агентства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83) слова "арбiтражного суду" виключити.

     47. У частинi третiй статтi 13 Закону України "Про зв'язок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст. 143) слова "арбiтражним судом" виключити.

     48. У частинi шостiй статтi 4 Закону України "Про поставки продукцiї для державних потреб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 3, ст. 9) слово "арбiтражний" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словом "господарський" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     49. У частинi другiй статтi 26 Закону України "Про режим iноземного iнвестування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80) слова "та/або арбiтражних судах" виключити.

     50. У частинi восьмiй статтi 2 Закону України "Про промислово-фiнансовi групи в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 23, ст. 88) слово "арбiтражним" замiнити словом "господарським".

     51. У Законi України "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 36, ст. 164):

     1) у частинi третiй статтi 29 слова "арбiтражного суду" виключити;

     2) статтю 32 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 32. Оскарження рiшень Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень

     Рiшення Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень, прийнятi у справах про недобросовiсну конкуренцiю, можуть бути оскарженi до суду заiнтересованими особами у тридцятиденний строк з дня одержання копiї рiшення".

     52. У Законi України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст. 181):

     1) у частинi дев'ятiй статтi 27 слова "або арбiтражного суду" виключити;

     2) в абзацi четвертому статтi 29 слова "арбiтражного суду" виключити.

     53. У статтi 15 Закону України "Про державний матерiальний резерв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112) слово "арбiтражного" замiнити словом "господарського".

     54. У Законi України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122):

     1) у частинi п'ятiй статтi 27 слова "арбiтражного суду" виключити;

     2) у статтi 30 слова "або арбiтражним судом у встановленому порядку вiдповiдно до їх компетенцiї" виключити.

     55. У пiдпунктi 4.2.3 пункту 4.2 статтi 4 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35) слова "(арбiтражного суду)" виключити.

     56. В абзацi другому частини третьої статтi 12 Закону України "Про видавничу справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206) слова "та арбiтражної" виключити.

     57. У Законi України "Про сiльськогосподарську кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261):

     1) у частинi третiй статтi 32 слова "або арбiтражним судом" виключити;

     2) у статтi 38:

     в абзацi третьому частини першої слова "або арбiтражного суду" виключити;

     в абзацi першому частини другої слова "або арбiтражного суду - лiквiдацiйною комiсiєю, призначеною цими органами" замiнити словами "лiквiдацiйною комiсiєю, призначеною судом".

     58. В абзацi дев'ятому частини першої статтi 32 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 48, ст. 296) слова "та арбiтражного суду" виключити.

     59. В абзацi другому частини п'ятої статтi 21 Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 30-31, ст. 194) слова "судом або арбiтражним судом" замiнити словами "чи судом".

     60. У частинi третiй статтi 3 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 44; 2000 р., N 48, ст. 416) слова "арбiтражним судом" виключити.

     61. У статтi 25 Закону України "Про топографо-геодезичну i картографiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46) слова "арбiтражним судом" виключити.

     62. У частинi першiй статтi 19 Закону України "Про вибори Президента України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст. 81) слова "Верховного Суду Автономної Республiки Крим, обласного суду, мiських Київського та Севастопольського судiв" замiнити словами "Апеляцiйного суду Автономної Республiки Крим, апеляцiйних судiв областей, мiст Києва та Севастополя".

     63. В абзацi першому частини другої статтi 9 Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 111) слово "арбiтражними" замiнити словом "господарськими".

     64. У статтi 9 Закону України "Про державне регулювання виробництва i реалiзацiї цукру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 268):

     1) в абзацi третьому частини третьої слова "або арбiтражним судом" виключити;

     2) у частинi четвертiй слова "або до арбiтражного суду" виключити.

     65. У Законi України "Про концесiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372):

     1) в абзацi другому частини другої статтi 15 слова "(арбiтражного суду)" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 16 слова "(арбiтражним судом)" виключити.

     66. У текстi Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378) слова "Арбiтражний процесуальний кодекс України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Господарський процесуальний кодекс України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     67. У статтi 23 Закону України "Про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 95) слова "або арбiтражним судом" виключити.

     68. У Законi України "Про мисливське господарство та полювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 18, ст. 132):

     1) у частинi четвертiй статтi 31 слова "арбiтражним судом" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 43 слова "арбiтражного суду" виключити.

     69. У Законi України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238):

     1) в абзацi дев'ятому статтi 14 i абзацi третьому частини третьої статтi 17 слова "(арбiтражного суду)" виключити;

     2) в абзацi третьому частини другої статтi 15 слова "(арбiтражний суд)" виключити.

     70. У Державнiй програмi приватизацiї на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272):

     1) в абзацi другому пункту 5 слово "арбiтражного" замiнити словом "господарського";

     2) в абзацi першому пункту 55 слова "арбiтражного" i "арбiтражний" замiнити вiдповiдно словами "господарського" i "господарський";

     3) в абзацах першому та третьому пункту 133 слова "арбiтражного суду" виключити.

     71. У пунктi 11 статтi 19 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298) слова "або до арбiтражного суду" виключити.

     72. У частинi першiй статтi 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 37, ст. 307) слово "арбiтражним" виключити.

     73. У частинi четвертiй статтi 6 Закону України "Про державну пiдтримку пiдприємств, науково-дослiдних iнститутiв i органiзацiй, якi розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхiмiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 406) слово "арбiтражного" замiнити словом "господарського".

     74. В абзацi третьому пiдпункту "а" пiдпункту 9.3.1 пункту 9.3 статтi 9 та абзацi другому пiдпункту 19.3.1 пункту 19.3 статтi 19 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2002 р., N 17, ст. 117) слово "доарбiтражного" замiнити словом "досудового".

     75. У Законi України "Про захист економiчної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64):

     1) абзаци третiй i четвертий частини третьої статтi 48 замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "переглядом вiдповiдного рiшення (постанови) суду".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;

     2) у частинi п'ятiй статтi 56:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Нарахування пенi зупиняється на час розгляду чи перегляду судом";

     в абзацi п'ятому слова "арбiтражного суду в порядку нагляду" виключити;

     абзац шостий виключити;

     3) у статтi 60:

     у частинi другiй слова "Вищого арбiтражного суду України" та "арбiтражного суду Автономної Республiки Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiських арбiтражних судiв" замiнити вiдповiдно словами "господарського суду мiста Києва" та "господарських судiв Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя";

     абзац п'ятий частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "а також перегляд за заявою сторони вiдповiдного рiшення (постанови) суду зупиняє виконання зазначеного рiшення органу Антимонопольного комiтету України на час розгляду цiєї справи чи перегляду вiдповiдного рiшення (постанови) суду, якщо органом Антимонопольного комiтету України вiдповiдно до частини третьої статтi 48 цього Закону чи судом не визначено iнше";

     4) у текстi Закону слова "арбiтражний суд" у всiх вiдмiнках виключити.

     76. У частинi одинадцятiй статтi 12 i частинi четвертiй статтi 13 Закону України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 15, ст. 73) слова "або арбiтражному судi" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, за винятком пiдпункту 1 пункту 10 та пункту 23, якi набирають чинностi з дня набрання чинностi законом України, який стосуватиметься уточнення загальної структури i чисельностi Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в частинi забезпечення дiяльностi судової мiлiцiї.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом подати до Верховної Ради України проект закону про внесення змiн до Закону України "Про загальну структуру i чисельнiсть Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" з метою забезпечення дiяльностi судової мiлiцiї;

     щороку у проектi закону про Державний бюджет України передбачати окремим рядком видiлення коштiв на утримання судової мiлiцiї.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
15 травня 2003 року
N 762-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.