Документ скасований: Кодекс ВР № 2755-VI від 02.12.2010

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про оподаткування прибутку пiдприємств

Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
N 397/95-ВР вiд 20.10.95,
N 143/96-ВР вiд 24.04.96,
N 303/96-ВР вiд 10.07.96,
N 483/96-ВР вiд 12.11.96,

(В редакцiї Закону
N 283/97-ВР вiд 22.05.97, ВВР, 1997, N 27, ст.181)

Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
N 535/97-ВР вiд 19.09.97,
N 607/97-ВР вiд 04.11.97,
N 639/97-ВР вiд 18.11.97,
N 793/97-ВР вiд 30.12.97,
N 25/98-ВР вiд 15.01.98,
N 98/98-ВР вiд 10.02.98,
N 269-XIV вiд 20.11.98,
N 285-XIV вiд 01.12.98,
N 309-XIV вiд 11.12.98,
N 312-XIV вiд 11.12.98,
N 317-XIV вiд 16.12.98,
N 320-XIV вiд 17.12.98,
N 371-XIV вiд 29.12.98,
N 393-XIV вiд 14.01.99,
N 403-XIV вiд 15.01.99,
N 484-XIV вiд 16.03.99,
N 515-XIV вiд 18.03.99,
N 568-XIV вiд 06.04.99,
N 722-XIV вiд 03.06.99,
N 934-XIV вiд 14.07.99,
N 971-XIV вiд 15.07.99,
N 973-XIV вiд 15.07.99,
N 977-XIV вiд 15.07.99,
N 1133-XIV вiд 07.10.99,
N 1157-XIV вiд 19.10.99,
N 1160-XIV вiд 19.10.99,
N 1278-XIV вiд 03.12.99,
N 1288-XIV вiд 14.12.99,
N 1375-XIV вiд 13.01.2000,

N 1458-III вiд 17.02.2000,
N 1523-III вiд 02.03.2000,
N 1559-III вiд 16.03.2000,
N 1606-III вiд 23.03.2000,
N 1608-III вiд 23.03.2000,
N 1694-III вiд 20.04.2000,
N 1715-III вiд 11.05.2000,
N 1749-III вiд 01.06.2000,
N 1805-III вiд 08.06.2000,
N 1807-III вiд 08.06.2000,
N 1812-III вiд 08.06.2000,
N 1841-III вiд 22.06.2000,
N 1926-III вiд 13.07.2000,
N 1953-III вiд 14.09.2000,
N 1954-III вiд 14.09.2000,
N 1969-III вiд 21.09.2000,
N 1991-III вiд 21.09.2000
N 2120-III вiд 07.12.2000
N 2136-III вiд 07.12.2000
N 2199-III вiд 21.12.2000
N 2181-III вiд 21.12.2000
N 2211-III вiд 11.01.2001
N 2323-III вiд 22.03.2001
N 2355-III вiд 05.04.2001
N 2406-III вiд 17.05.2001
N 2410-III вiд 17.05.2001
N 2711-III вiд 20.09.2001
N 2712-III вiд 20.09.2001
N 2744-III вiд 04.10.2001
N 2779-III вiд 15.11.2001
N 2831-III вiд 29.11.2001
N 2866-III вiд 29.11.2001
N 2905-III вiд 20.12.2001
N 2921-III вiд 10.01.2002
N 2975-III вiд 17.01.2002
N 3045-III вiд 07.02.2002
N 3073-III вiд 07.03.2002
N 3118-III вiд 07.03.2002
N 40-IV вiд 04.07.2002
змiни до цього Закону, передбаченi Законом України
вiд 4 липня 2002 року N 40-IV, зупинено на 2003 рiк у зв'язку iз
зупиненням дiї пункту 3 роздiлу VII
Закону України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV
згiдно iз Законом України вiд 26 грудня 2002 року N 380-IV,
N 43-IV вiд 04.07.2002,
вiд 24 грудня 2002 року N 349-IV
Перехiдними положеннями Закону України вiд 24 грудня 2002 року N 349-IV
передбачено певнi особливостi оподаткування прибутку пiдприємств,
вiд 26 грудня 2002 року N 380-IV,
вiд 16 сiчня 2003 року N 429-IV,
вiд 16 сiчня 2003 року N 440-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 849-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 856-IV,
вiд 5 червня 2003 року N 911-IV,
вiд 19 червня 2003 року N 973-IV,
вiд 10 липня 2003 року N 1096-IV,
вiд 11 вересня 2003 року N 1158-IV,
вiд 20 листопада 2003 року N 1300-IV,
вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
вiд 18 березня 2004 року N 1624-IV
змiни, внесенi Законом України вiд 18 березня 2004 року N 1624-IV,
дiють до 31 грудня 2008 року,
вiд 11 травня 2004 року N 1701-IV,
вiд 11 травня 2004 року N 1702-IV,
вiд 17 червня 2004 року N 1801-IV,
вiд 24 червня 2004 року N 1868-IV,
вiд 1 липня 2004 року N 1957-IV,
вiд 14 грудня 2004 року N 2229-IV
вiд 16 грудня 2004 року N 2245-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
вiд 20 сiчня 2005 року N 2377-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 3 червня 2005 року N 2642-IV,
вiд 23 червня 2005 року N 2705-IV,
вiд 23 червня 2005 року N 2711-IV,
вiд 7 липня 2005 року N 2771-IV,
вiд 7 липня 2005 року N 2772-IV,
вiд 6 жовтня 2005 року N 2960-IV,
вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
вiд 30 листопада 2006 року N 398-V,
вiд 19 грудня 2006 року N 489-V,
iд 16 березня 2007 року N 760-V,
вiд 27 квiтня 2007 року N 997-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
дiють по 31 грудня 2008 року,
зупинення, передбачене пунктом 7 статтi 67 роздiлу I Закону України
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI, та змiни, внесенi пунктом 14 роздiлу II Закону України
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними),
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 18 вересня 2008 року N 521-VI,
вiд 31 жовтня 2008 року N 639-VI,
вiд 18 грудня 2008 року N 694-VI,
вiд 15 сiчня 2009 року N 882-VI,
вiд 3 лютого 2009 року N 906-VI,
вiд 14 квiтня 2009 року N 1254-VI,
вiд 16 квiтня 2009 року N 1275-VI,
вiд 19 травня 2009 року N 1342-VI,
вiд 21 травня 2009 року N 1391-VI,
вiд 21 травня 2009 року N 1392-VI,
вiд 5 червня 2009 року N 1474-VI,
вiд 23 червня 2009 року N 1533-VI,
вiд 24 липня 2009 року N 1617-VI,
вiд 21 серпня 2009 року N 1608-VI,
вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI,
застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день
опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)
вiд 27 квiтня 2010 року N 2156-VI

(Дiю Закону зупинено, за винятком пунктiв 7.7, 7.8 i 13.1, 13.2, 13.6, 13.7 та 13.8, для сiльськогосподарських товаровиробникiв - платникiв фiксованого сiльськогосподарського податку згiдно iз Законом України вiд 17 грудня 1998 року N 320-XIV)

(З 1 сiчня 2011 року до цього Закону будуть внесенi змiни згiдно iз Законом України вiд 17 листопада 2009 року N 1724-VI)

(З 1 сiчня 2011 року до цього Закону будуть внесенi змiни згiдно iз Законом України вiд 18 лютого 2010 року N 1909-VI)

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1.1. Матерiальний актив - основнi фонди та оборотнi активи у будь-якому видi, що вiдрiзняється вiд коштiв, цiнних паперiв, деривативiв та нематерiальних активiв.

     1.2. Нематерiальний актив - об'єкти iнтелектуальної, в тому числi промислової власностi, а також iншi аналогiчнi права, визнанi у порядку, встановленому вiдповiдним законодавством, об'єктом права власностi платника податку.

     1.3. Кошти - гривня або iноземна валюта.

     1.4. Цiнний папiр - документ, що засвiдчує право володiння або вiдносини позики та вiдповiдає вимогам, установленим законодавством про цiннi папери.

     1.5. Дериватив - стандартний документ, що засвiдчує право та/або зобов'язання придбати або продати цiннi папери, матерiальнi або нематерiальнi активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Стандартна (типова) форма деривативiв та порядок їх випуску та обiгу встановлюються законодавством.

     До деривативiв належать:

     1.5.1. Форвардний контракт - стандартний документ, який засвiдчує зобов'язання особи придбати (продати) цiннi папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фiксацiєю цiн такого продажу пiд час укладення такого форвардного контракту.

     При цьому будь-яка сторона форвардного контракту має право вiдмовитися вiд його виконання виключно за наявностi згоди iншої сторони контракту або у випадках, визначених цивiльним законодавством.

     Претензiї щодо невиконання або неналежного виконання форвардного контракту можуть пред'являтися виключно емiтенту такого форвардного контракту.

     Продавець форвардного контракту не може передати (продати) зобов'язання за цим контрактом iншим особам без згоди покупця форвардного контракту.

     Покупець форвардного контракту має право без погодження з iншою стороною контракту в будь-який момент до закiнчення строку дiї (лiквiдацiї) форвардного контракту продати такий контракт будь-якiй iншiй особi, включаючи продавця такого форвардного контракту.

     1.5.2. Ф'ючерсний контракт - стандартний документ, який засвiдчує зобов'язання придбати (продати) цiннi папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фiксацiєю цiн на момент виконання зобов'язань сторонами контракту.

     При цьому будь-яка сторона ф'ючерсного контракту має право вiдмовитися вiд його виконання виключно за наявностi згоди iншої сторони контракту або у випадках, визначених цивiльним законодавством.

     Покупець ф'ючерсного контракту має право продати такий контракт протягом строку його дiї iншим особам без погодження умов такого продажу з продавцем контракту.

     1.5.3. Опцiон - стандартний документ, який засвiдчує право придбати (продати) цiннi папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фiксацiєю цiни на час укладення такого опцiону або на час такого придбання за рiшенням сторiн контракту.

     Перший продавець опцiону (емiтент) несе безумовне та безвiдкличне зобов'язання щодо продажу цiнних паперiв (товарiв, коштiв) на умовах укладеного опцiонного контракту.

     Будь-який покупець опцiону має право вiдмовитися у будь-який момент вiд придбання таких цiнних паперiв (товарiв, коштiв).

     Претензiї стосовно неналежного виконання або невиконання зобов'язань опцiонного контракту можуть пред'являтися виключно емiтенту опцiону.

     Опцiон може бути проданий без обмежень iншим особам протягом строку його дiї.

     1.5.4. Вiдповiдно до виду цiнностей деривативи розподiляються на:

     а) фондовий дериватив - стандартний документ, який засвiдчує право продати та/або купити цiнний папiр на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обiгу фондових деривативiв встановлюються державним органом, на який покладаються функцiї регулювання ринку цiнних паперiв;

     б) валютний дериватив - стандартний документ, який засвiдчує право продати та/або купити валютну цiннiсть на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обiгу валютних деривативiв установлюються Нацiональним банком України;

     в) товарний дериватив - стандартний документ, який засвiдчує право продати та/або купити бiржовий товар (крiм цiнних паперiв) на обумовлених стандартних умовах у майбутньому. Правила випуску та обiгу товарних деривативiв установлюються органом, на який покладаються функцiї регулювання товарного бiржового ринку.

     1.6. Товари - матерiальнi та нематерiальнi активи, а також цiннi папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операцiях, крiм операцiй з їх випуску (емiсiї) та погашення.

     1.7. Гудвiл - нематерiальний актив, вартiсть якого визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв пiдприємства та його звичайною вартiстю, як цiлiсного майнового комплексу, що виникає внаслiдок використання кращих управлiнських якостей, домiнуючої позицiї на ринку товарiв (робiт, послуг), нових технологiй тощо. Вартiсть гудвiлу не пiдлягає амортизацiї i не враховується у визначеннi валових витрат платника податку.

     1.8. Корпоративнi права - право власностi на статутний фонд (капiтал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управлiння, отримання вiдповiдної частки прибутку такої юридичної особи, а також активiв у разi її лiквiдацiї вiдповiдно до чинного законодавства, незалежно вiд того, чи створена така юридична особа у формi господарського товариства, пiдприємства, заснованого на власностi однiєї юридичної або фiзичної особи, або в iнших органiзацiйно-правових формах.

(Пункт 1.8 статтi 1 в редакцiї Закону N 1523-III вiд 02.03.2000)

     1.9. Дивiденд - платiж, який здiйснюється юридичною особою - емiтентом корпоративних прав чи iнвестицiйних сертифiкатiв на користь власника таких корпоративних прав (iнвестицiйних сертифiкатiв) у зв'язку з розподiлом частини прибутку такого емiтента, розрахованого за правилами бухгалтерського облiку.

     До дивiдендiв прирiвнюється також платiж, який здiйснюється державним некорпоратизованим, казенним чи комунальним пiдприємством на користь вiдповiдно держави або органу мiсцевого самоврядування у зв'язку з розподiлом частини прибутку такого пiдприємства, платiж, який виплачується власнику сертифiката фонду операцiй з нерухомiстю в результатi розподiлу доходу фонду операцiй з нерухомiстю. При цьому наявнiсть чи вiдсутнiсть прибутку, розрахованого згiдно з правилами податкового облiку, не може впливати на прийняття чи неприйняття рiшення щодо нарахування дивiдендiв.

(абзац другий пункту 1.9 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)
(пункт 1.9 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.11.2001 р. N 2831-III, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     1.10. Проценти - доход, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора у виглядi плати за використання залучених на визначений строк коштiв або майна. До процентiв включаються:

(Абзац перший пункту 1.10 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     платiж за використання коштiв або товарiв (робiт, послуг), отриманих у кредит;

     платiж за використання коштiв, залучених у депозит;

     платiж за придбання товарiв у розстрочку;

     Абзац п'ятий пункту 1.10 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.07.99 р. N 977-XIV)

     Проценти нараховуються у виглядi вiдсоткiв на основну суму заборгованостi або фiксованих сум. У разi коли залучення коштiв здiйснюється шляхом продажу облiгацiй, казначейських зобов'язань або ощадних (депозитних) сертифiкатiв, емiтованих позичальником, сума процентiв визначається шляхом нарахування вiдсоткiв на номiнал такого цiнного паперу, виплати фiксованої премiї чи виграшу або шляхом визначення рiзницi мiж цiною розмiщення та цiною погашення такого цiнного паперу (сума дисконту).

     Платежi за iншими цивiльно-правовими договорами, незалежно вiд того, чи встановленi вони в абсолютних (фiксованих) цiнах або у вiдсотках до суми договору або до iншої вартiсної бази, не є процентами.

     1.11. Кредит - кошти та матерiальнi цiнностi, якi надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним або фiзичним особам на визначений строк та пiд процент. Кредит розподiляється на фiнансовий кредит, товарний кредит, iнвестицiйний податковий кредит та кредит пiд цiннi папери, що засвiдчують вiдносини позики:

(Пункт 1.11 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 285-XIV)

     1.11.1. Фiнансовий кредит - кошти, якi надаються банком-резидентом або нерезидентом, квалiфiкованим як банкiвська установа згiдно iз законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами i нерезидентами, якi мають статус небанкiвських фiнансових установ, згiдно з вiдповiдним законодавством, а також iноземними урядами або його офiцiйними агентствами чи мiжнародними фiнансовими органiзацiями та iншими кредиторами-нерезидентами у позику юридичнiй або фiзичнiй особi на визначений строк, для цiльового використання та пiд процент. Правила надання фiнансових кредитiв встановлюються Нацiональним банком України (стосовно банкiвських кредитiв), а також Кабiнетом Мiнiстрiв України (стосовно небанкiвських фiнансових органiзацiй) вiдповiдно до законодавства.

(пiдпункт 1.11.1 пункту 1.11 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     1.11.2. Товарний кредит - товари, якi передаються резидентом або нерезидентом у власнiсть юридичним чи фiзичним особам на умовах угоди, що передбачає вiдстрочення кiнцевого розрахунку на визначений строк та пiд процент.

     Товарний кредит передбачає передання права власностi на товари (результати робiт, послуг) покупцю (замовнику) у момент пiдписання договору або в момент фiзичного отримання товарiв (робiт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно вiд часу погашення заборгованостi.

     1.11.3. Кредит пiд цiннi папери, що засвiдчують вiдносини позики:

     кошти, якi залучаються юридичною особою-боржником (дебiтором) вiд iнших юридичних або фiзичних осiб як компенсацiя вартостi випущених (емiтованих) таким дебiтором облiгацiй або депозитних сертифiкатiв. Правила емiсiї (випуску), продажу та погашення (викупу) зазначених цiнних паперiв, а також вимоги до їх емiтентiв встановлюються вiдповiдним законодавством.

     1.11.4. Iнвестицiйний податковий кредит - це вiдстрочка плати податку на прибуток, що надається суб'єкту пiдприємницької дiяльностi на визначений строк з метою збiльшення його фiнансових ресурсiв для здiйснення iнновацiйних програм, з наступною компенсацiєю вiдстрочених сум у виглядi додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отримано внаслiдок реалiзацiї iнновацiйних програм.

(Пункт 1.11 статтi 1 доповнено пiдпунктом 1.11.4 згiдно iз Законом N 285-XIV вiд 01.12.98)

     1.12. Торгiвля у розстрочку - господарська операцiя, яка передбачає продаж резидентом або нерезидентом товарiв фiзичним чи юридичним особам на умовах розстрочення кiнцевого розрахунку, на визначений строк та пiд процент.

     Торгiвля у розстрочку передбачає передачу товарiв у розпорядження покупця в момент здiйснення першого внеску (завдатку) з передачею права власностi на такi товари пiсля кiнцевого розрахунку.

     Правила торгiвлi у розстрочку фiзичним особам, якi не є платниками цього податку встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Абзац третiй пункту 1.12 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     1.13. Депозит (вклад) -кошти, якi надаються фiзичними чи юридичними особами в управлiння резиденту, визначеному фiнансовою органiзацiєю згiдно iз законодавством України, або нерезиденту на строк та пiд процент. Залучення депозитiв може здiйснюватися у формi випуску (емiсiї) ощадних (депозитних) сертифiкатiв. Правила здiйснення депозитних операцiй встановлюються: для банкiвських депозитiв - Нацiональним банком України вiдповiдно до законодавства; для депозитiв (внескiв) до iнших фiнансових установ - державним органом, визначеним законом.

     До депозитiв не належать суми завдатку, внесеного як забезпечення договiрних зобов'язань однiєї сторони договору перед iншою.

(Пункт 1.13 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     1.14. Ломбардна операцiя - операцiя фiзичних чи юридичних осiб з отримання коштiв вiд юридичної особи, квалiфiкованої як фiнансова установа згiдно iз законодавством України, пiд заставу товарiв або валютних цiнностей. Ломбарднi операцiї є рiзновидом кредиту пiд заставу.

     1.15. Резиденти - юридичнi особи та суб'єкти господарської дiяльностi України, що не мають статусу юридичної особи (фiлiї, представництва тощо), якi створенi та здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України з мiсцезнаходженням на її територiї.

     Дипломатичнi представництва, консульськi установи та iншi офiцiйнi представництва України за кордоном, якi мають дипломатичнi привiлеї та iмунiтет, а також фiлiї i представництва пiдприємств та органiзацiй України за кордоном, що не здiйснюють господарської дiяльностi.

(пункт 1.15 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97р. N 639/97-ВР)

     1.16. Нерезиденти - юридичнi особи та суб'єкти господарської дiяльностi, що не мають статусу юридичної особи (фiлiї, представництва тощо) з мiсцезнаходженням за межами України, якi створенi та здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства iншої держави.

     Розташованi на територiї України дипломатичнi представництва, консульськi установи та iншi офiцiйнi представництва iноземних держав, мiжнароднi органiзацiї та їх представництва, що мають дипломатичнi привiлеї та iмунiтет, а також представництва iнших iноземних органiзацiй i фiрм, якi не здiйснюють господарської дiяльностi вiдповiдно до законодавства України.

(пункт 1.16 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

     1.17. Постiйне представництво нерезидента в Українi (далi-постiйне представництво) - постiйне мiсце дiяльностi, через яке повнiстю або частково здiйснюється господарська дiяльнiсть нерезидента на територiї України. До постiйних представництв, зокрема, вiдносяться: мiсце управлiння, фiлiал, офiс, завод, фабрика, майстерня, шахта, нафтова чи газова свердловина, кар'єр або iнше мiсце розвiдки чи видобутку корисних копалин. З метою оподаткування до постiйних представництв прирiвнюються резиденти, якi мають повноваження дiяти вiд iменi нерезидента, що тягне за собою виникнення у нерезидента цивiльних прав та обов'язкiв (укладати договори (контракти) вiд iменi нерезидента; утримувати (зберiгати) запаси товарiв, що належать нерезиденту, iз складу яких здiйснюється поставка товару вiд iменi нерезидента, крiм резидентiв, що мають статус складу митницi). Резиденти, що з метою оподаткування прирiвнюються до постiйних представництв, не пiдлягають додатковiй реєстрацiї в податкових органах як платники податку.

(Пункт 1.17 статтi 1 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     1.18. Лiзингова (орендна) операцiя - господарська операцiя (крiм операцiй з фрахтування (чартеру) морських суден та iнших транспортних засобiв) фiзичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондiв або землi у користування iншим фiзичним чи юридичним особам (орендарям) за орендну плату та на визначений строк. Операцiї з лiзингу (оренди) цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств регулюються вiдповiдним законодавством.

(Абзац перший пункту 1.18 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 977-XIV вiд 15.07.99, вiд 24.12.2002р. N 349-IV)

     Лiзинговi (оренднi) операцiї здiйснюються у виглядi оперативного лiзингу (оренди), фiнансового лiзингу (оренди), зворотного лiзингу (оренди), оренди землi та оренди жилих примiщень.

     1.18.1. Оперативний лiзинг (оренда) - господарська операцiя фiзичної або юридичної особи, що передбачає вiдповiдно до договору оперативного лiзингу (оренди) передання орендарю майна, що пiдпадає пiд визначення основного фонду згiдно iз статтею 8 цього Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем на умовах iнших, нiж передбачаються фiнансовим лiзингом (орендою).

(пiдпункт 1.18.1 пункту 1.18 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     1.18.2. Фiнансовий лiзинг (оренда) - господарська операцiя фiзичної або юридичної особи, яка передбачає вiдповiдно до договору фiнансового лiзингу (оренди) передання орендарю майна, що пiдпадає пiд визначення основного фонду згiдно iз статтею 8 цього Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усiх ризикiв та винагород, пов'язаних з правом користування та володiння об'єктом лiзингу.

     Лiзинг (оренда) вважається фiнансовим, якщо лiзинговий (орендний) договiр мiстить одну з таких умов:

     об'єкт лiзингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 вiдсоткiв його первiсної вартостi за нормами амортизацiї, визначеними статтею 8 цього Закону, та орендар зобов'язаний придбати об'єкт лiзингу у власнiсть протягом строку дiї лiзингового договору або в момент його закiнчення за цiною, визначеною у такому лiзинговому договорi;

     сума лiзингових (орендних) платежiв з початку строку оренди дорiвнює або перевищує первiсну вартiсть об'єкта лiзингу;

     якщо у лiзинг передається об'єкт, що перебував у складi основних фондiв лiзингодавця протягом строку перших 50 вiдсоткiв амортизацiї його первiсної вартостi, загальна сума лiзингових платежiв має дорiвнювати або бути бiльшою 90 вiдсоткiв вiд звичайної цiни на такий об'єкт лiзингу, дiючої на початок строку дiї лiзингового договору, збiльшеної на суму процентiв, розрахованих виходячи з облiкової ставки Нацiонального банку України, визначеної на дату початку дiї лiзингового договору на весь його строк;

     майно, яке передається у фiнансовий лiзинг, є виготовленим за замовленням лiзингоотримувача (орендаря) та пiсля закiнчення дiї лiзингового договору не може бути використаним iншими особами, крiм лiзингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологiчних та якiсних характеристик.

     Для цiлей цього пiдпункту пiд термiном "строк фiнансового лiзингу" розумiється строк вiд дати передання майна лiзингоотримувачу (орендарю) до дати набуття права власностi на таке майно або здiйснення останнього лiзингового платежу лiзингоотримувачем, залежно вiд того, яка подiя сталася ранiше.

     Незалежно вiд того, чи вiдноситься лiзингова операцiя до фiнансового лiзингу вiдповiдно до норм цього пiдпункту чи нi, платник податку має право при укладеннi договору визначити таку операцiю як оперативний лiзинг без права подальшої змiни статусу такої операцiї до закiнчення дiї вiдповiдного договору.

(абзац восьмий пiдпункту 1.18.2 пункту 1.18 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)
(пiдпункт 1.18.2 пункту 1.18 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     1.18.3. Зворотний лiзинг (оренда) - господарська операцiя фiзичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондiв фiнансовiй органiзацiї з одночасним зворотним отриманням таких основних фондiв такою фiзичною чи юридичною особою в оперативний або фiнансовий лiзинг.

     1.18.4. Оренда землi - господарська операцiя, яка передбачає надання орендодавцем землi у користування iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi на визначений строк, за цiльовим призначенням та за орендну плату. Порядок здiйснення оренди землi встановлюється вiдповiдним законодавством.

     1.18.5. Оренда жилих примiщень - господарська операцiя, яка передбачає надання жилого будинку або квартири її власником у користування iншiй фiзичнiй чи юридичнiй особi на визначений строк, для цiльового використання та за орендну плату.

(абзац перший пiдпункту 1.18.5 пункту 1.18 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.04.2007 р. N 997-V)

     Максимальний розмiр орендної плати, що сплачується фiзичними особами за оренду жилого примiщення для його використання як мiсця постiйного проживання, пiдлягає регулюванню у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Величина орендної плати, що сплачується фiзичними особами за оренду жилого примiщення для його використання в iнших цiлях, нiж як мiсце постiйного проживання, а також величина орендної плати, яка сплачується юридичними особами, регулюванню не пiдлягають.

     Порядок здiйснення операцiй з оренди жилих примiщень встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до положень Житлового кодексу України.

     Лiзинг (оренда) iнших споруд i будiвель здiйснюється на умовах, що визначенi договорами лiзингу (оренди).

     1.19. Бартер (товарний обмiн) - господарська операцiя, яка передбачає проведення розрахункiв за товари (роботи, послуги) у будь-якiй формi, iншiй, нiж грошова, включаючи будь-якi види залiку та погашення взаємної заборгованостi, в результатi яких не передбачається зарахування коштiв на рахунки продавця для компенсацiї вартостi таких товарiв (робiт, послуг).

     1.20. Звичайна цiна

     1.20.1. Якщо цим пунктом не встановлено iнше, звичайною вважається цiна товарiв (робiт, послуг), визначена сторонами договору. Якщо не доведене зворотне, вважається, що така звичайна цiна вiдповiдає рiвню справедливих ринкових цiн.

     Справедлива ринкова цiна - це цiна, за якою товари (роботи, послуги) передаються iншому власнику за умови, що продавець бажає передати такi товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати за вiдсутностi будь-якого примусу, обидвi сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володiють достатньою iнформацiєю про такi товари (роботи, послуги), а також цiни, якi склалися на ринку iдентичних (а за їх вiдсутностi - однорiдних) товарiв (робiт, послуг).

     Ринок товарiв (робiт, послуг) i сфера обiгу товарiв (робiт, послуг), яка визначається виходячи з можливостi покупця (продавця) реально i без значних додаткових витрат придбати (продати) товар (роботу, послугу) на найближчiй стосовно будь-якої iз сторiн договору територiї.

     Iдентичнi товари (роботи, послуги) - товари (роботи, послуги), що мають однаковi характернi для них основнi ознаки. Пiд час визначення iдентичностi товарiв беруться до уваги, зокрема, їх фiзичнi характеристики, якi не впливають на їх якiснi характеристики i не мають суттєвого значення для визначення ознак товару, якiсть i репутацiя на ринку, країна походження та виробник. Незначнi вiдмiнностi в їх зовнiшньому виглядi можуть не враховуватися.

     Однорiднi товари (роботи, послуги) - товари (роботи, послуги), якi не є iдентичними, мають подiбнi характеристики i складаються зi схожих компонентiв, що дозволяє їм виконувати однаковi функцiї та (або) бути взаємозамiнними. Пiд час визначення однорiдностi товарiв (робiт, послуг) беруться до уваги, зокрема, їх якiсть, наявнiсть товарного знака, репутацiя на ринку, країна походження та виробник.

     1.20.2. Для визначення звичайної цiни товару (робiт, послуг) використовується iнформацiя про укладенi на момент продажу такого товару (роботи, послуги) договори з iдентичними (однорiдними) товарами (роботами, послугами) у спiвставних умовах. Зокрема, враховуються такi умови договорiв, як кiлькiсть (обсяг) товарiв (наприклад, обсяг товарної партiї), строки виконання зобов'язань, умови платежiв, звичайних для такої операцiї, а також iншi об'єктивнi умови, що можуть вплинути на цiну. При цьому умови договорiв на ринку iдентичних (у разi їх вiдсутностi - однорiдних) товарiв (робiт, послуг) визнаються спiвставними, якщо вiдмiннiсть мiж такими умовами суттєво не впливає на цiну, або може бути економiчно обгiрунтована. При цьому враховуються звичайнi при укладаннi угод мiж непов'язаними особами надбавки чи знижки до цiни. Зокрема, але не виключно, враховуються знижки, пов'язанi з сезонними та iншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами якостi або iнших властивостей; закiнченням (наближенням дати закiнчення) строку зберiгання (придатностi, реалiзацiї); збутом нелiквiдних або низьколiквiдних товарiв; маркетинговою полiтикою, у тому числi при просуваннi товарiв (робiт, послуг) на ринки; наданням дослiдних моделей i зразкiв товарiв з метою ознайомлення з ними споживачiв.

     Якщо товари (роботи, послуги), iдентичнi (за їх вiдсутностi - однорiднi) товарам (роботам, послугам), стосовно яких визначається звичайна цiна, прилюдно пропонуються до продажу, або мають цiни, встановленi на органiзованому ринку цiнних паперiв, або мають бiржову цiну (бiржове котирування), визначення звичайної цiни у встановленому в абзацi першому цього пiдпункту порядку здiйснюється iз врахуванням таких факторiв.

     1.20.3. Для товарiв (робiт, послуг), якi продаються шляхом прилюдного оголошення умов їх продажу, звичайною визнається цiна, що мiститься у такому прилюдному оголошеннi.

     1.20.4. Якщо товари (роботи, послуги) продаються з використанням конкурсу, аукцiону, бiржової пропозицiї або пропозицiї на органiзованому ринку цiнних паперiв, або коли продаж (вiдчуження) товарiв здiйснюється у примусовому порядку згiдно iз законодавством, звичайною є цiна, отримана при такому продажi.

     1.20.5. У разi коли цiни на товари (роботи, послуги) пiдлягають державному регулюванню згiдно iз законодавством, звичайною вважається цiна, встановлена згiдно з принципами такого регулювання. Це правило не поширюється на встановлення мiнiмальної продажної цiни - у цьому випадку звичайною є справедлива ринкова цiна.

     1.20.51. Якщо звичайна цiна не може бути визначена з використанням норм попереднiх пiдпунктiв цього пункту, то для доказiв обґрунтування її рiвня застосовуються правила, визначенi нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а також нацiональними стандартами з питань оцiнки майна та майнових прав. З метою оподаткування термiни "справедлива вартiсть", "ринкова вартiсть" та "чиста вартiсть реалiзацiї", якi використовуються в нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку та нацiональних стандартах з питань оцiнки майна i майнових прав, прирiвнюються до термiну "звичайна цiна", визначеного цим Законом.

(пункт 1.20 статтi 1 доповнено пiдпунктом 1.20.51 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     1.20.52. Центральний орган виконавчої влади з регулювання ринкiв фiнансових послуг встановлює методику визначення звичайної цiни страхового тарифу.

(пункт 1.20 статтi 1 доповнено пiдпунктом 1.20.52 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     1.20.6. У разi коли на вiдповiдному ринку товарiв (робiт, послуг) не здiйснюються операцiї з iдентичними (у разi їх вiдсутностi - однорiдними) товарами (роботами, послугами), або якщо неможливо визначити їх цiну через вiдсутнiсть або недоступнiсть вiдповiдної iнформацiї, звичайною цiною вважається цiна договору.

     1.20.7. Звичайна процентна ставка за депозит - процентна ставка, що встановлюється залежно вiд строкiв та розмiру депозиту за рiшенням платника податку, яке має бути оприлюдненим та встановлювати однаковi правила щодо укладення депозитного договору з будь-якими категорiями осiб з урахуванням обмежень, установлених законом. Порядок оприлюднення iнформацiї щодо умов укладення депозитного договору визначається для банкiвських установ Нацiональним банком України, для небанкiвських фiнансових установ - державним органом, визначеним законом. До депозитiв не належать суми завдатку, внесеного як забезпечення договiрних зобов'язань однiєю стороною договору перед iншою.

     1.20.8. Обов'язок доведення того, що цiна договору не вiдповiдає рiвню звичайної цiни у випадках, визначених цим Законом, покладається на податковий орган у порядку, встановленому законом. При проведеннi перевiрки платника податку податковий орган має право надати запит, а платник податку зобов'язаний обгрунтувати рiвень договiрних цiн або послатися на норми абзацу першого пiдпункту 1.20.1 цього пункту.

     1.20.9. Додатково до правил визначення звичайної цiни, встановлених цим пунктом, Кабiнет Мiнiстрiв України має право встановити методологiю визначення звичайної цiни товарiв (робiт, послуг), якi продаються (надаються) платниками податку, визначеними як природнi монополiсти вiдповiдно до закону, виходячи з таких правил:

     а) у разi коли неможливо визначити цiну товарiв (робiт, послуг) через вiдсутнiсть або недоступнiсть вiдповiдної iнформацiї, для визначення звичайної цiни використовується метод цiни перепродажу (наступного продажу) таких товарiв (робiт, послуг). При цьому цiна товарiв (робiт, послуг), що продаються платником податку, визначається на рiвнi цiни, за якою такi товари (роботи, послуги) перепродаються їх покупцем у разi наступного продажу, з урахуванням визначених за допомогою застосування звичайних цiн фактичних витрат, понесених цим покупцем пiд час продажу та просування на ринок цих товарiв (робiт, послуг), а також звичайного для даного виду дiяльностi прибутку покупця (без врахування цiни, за якою покупцем були придбанi у продавця товари);

     б) у разi неможливостi використання методу цiни перепродажу товарiв (робiт, послуг) використовується метод "витрати плюс" (витратний), за яким цiна товарiв (робiт, послуг), що продаються платником податку, визначається як сума фактичних (понесених) витрат та звичайного для даного виду дiяльностi прибутку. При цьому враховуються визначенi iз застосуванням звичайних цiн витрати на виробництво (придбання) та (або) продаж товарiв, їх транспортування, зберiгання, страхування або iншi подiбнi витрати.

     1.20.10. Донарахування податкових зобов'язань платника податку податковим органом внаслiдок визначення звичайних цiн здiйснюється за процедурою, встановленою законом для нарахування податкових зобов'язань за непрямими методами, а для платникiв податку, визнаних природними монополiстами згiдно iз законом, - також вiдповiдно до принципiв регулювання цiн, встановлених таким законом.

     Податковий орган має право застосувати звичайнi цiни для визначення бази оподаткування у випадках, передбачених законом, незалежно вiд виду господарської операцiї, що здiйснюється платником цього податку, або податкового статусу iншої сторони такої операцiї.

(абзац другий пiдпункту 1.20.10 статтi 1.20 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)
(пункт 1.20 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     1.21. Доходи з джерелом їх походження з України - будь-якi доходи, отриманi резидентами або нерезидентами вiд будь-яких видiв їх дiяльностi на територiї України, включаючи проценти, дивiденди, роялтi та будь-якi iншi види пасивних доходiв, сплачених резидентами України, доходи вiд надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Українi, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до портiв, розташованих в Українi, доходи вiд продажу нерухомого майна, розташованого в Українi, доходи, отриманi у виглядi внескiв та премiй на страхування i перестрахування ризикiв на територiї України, а також доходи страховикiв-резидентiв вiд страхування ризикiв страхувальникiв-резидентiв за межами України, iншi доходи вiд господарської дiяльностi на митнiй територiї України або на територiях, що перебувають пiд контролем митних служб України (у зонах митного контролю, на спецiалiзованих лiцензiйних митних складах тощо).

     1.22. Фiнансова допомога - безповоротна фiнансова допомога або поворотна фiнансова допомога.

     1.22.1. Безповоротна фiнансова допомога - це:

     сума коштiв, передана платнику податку згiдно з договорами дарування, iншими подiбними договорами, якi не передбачають вiдповiдної компенсацiї чи повернення таких коштiв (за винятком бюджетних дотацiй i субсидiй), або без укладання таких угод;

     сума безнадiйної заборгованостi, вiдшкодована кредитору позичальником пiсля її списання, якщо така безнадiйна заборгованiсть була попередньо включена до складу валових витрат кредитора;

     сума заборгованостi платника податку перед iншою юридичною чи фiзичною особою, що залишилася нестягнутою пiсля закiнчення строку позовної давностi;

     основна сума кредиту або депозиту, наданих платнику податку без встановлення строкiв повернення такої основної суми, за винятком кредитiв, наданих пiд безстроковi облiгацiї, та депозитiв до запитання у банкiвських установах, а також сума процентiв, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних);

     сума процентiв, умовно нарахованих на суму поворотної фiнансової допомоги, що залишається неповерненою на кiнець звiтного перiоду, у розмiрi облiкової ставки Нацiонального банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фiнансової допомоги.

     1.22.2. Поворотна фiнансова допомога - це сума коштiв, передана платнику податку у користування на визначений строк вiдповiдно до договорiв, якi не передбачають нарахування процентiв або надання iнших видiв компенсацiй як плати за користування такими коштами.

(пункт 1.22 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002р. N 349-IV)

     1.23. Безоплатно наданi товари (роботи, послуги) - це:

     товари, що надаються платником податку згiдно з договорами дарування, iншими договорами, якi не передбачають грошової або iншої компенсацiї вартостi таких матерiальних цiнностей i нематерiальних активiв чи їх повернення, або без укладення таких угод;

     роботи та послуги, якi надаються платником податку без вимоги про компенсацiю їх вартостi;

     товари, переданi юридичнiй чи фiзичнiй особi на вiдповiдальне зберiгання i використанi нею в її виробничому або господарському оборотi.

     1.24. Вiдповiдальне зберiгання - господарська операцiя платника податку, що передбачає передання згiдно з договорами схову матерiальних цiнностей на зберiгання iншiй особi без права їх використання у господарському оборотi такої фiзичної чи юридичної особи, з подальшим поверненням цих матерiальних активiв платнику податку без змiни їх якiсних або кiлькiсних характеристик.

     1.25. Безнадiйна заборгованiсть - заборгованiсть, яка вiдповiдає будь-якiй з наведених нижче ознак:

     заборгованiсть по зобов'язаннях, за якою минув строк позовної давностi;

     прострочена заборгованiсть, яка виявилася непогашеною внаслiдок недостатностi майна фiзичної особи, за умови, що дiї кредитора, направленi на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованостi;

     заборгованiсть, яка виявилася непогашеною внаслiдок недостатностi майна:

     фiзичної особи, на яке вiдповiдно до закону може бути спрямовано стягнення;

     фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або юридичної особи, оголошених банкрутами у порядку, встановленому законом, або при їх лiквiдацiї (зняття з реєстрацiї як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi);

(абзац третiй пункту 1.25 статтi 1 замiнено абзацами третiм - шостим згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV, у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим)

     заборгованiсть, яка виявилася непогашеною внаслiдок недостатностi коштiв, одержаних вiд продажу на вiдкритих аукцiонах (публiчних торгах) майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованостi, за умови, що iншi юридичнi дiї кредитора щодо примусового стягнення iншого майна позичальника не призвели до повного покриття заборгованостi;

(абзац сьомий пункту 1.25 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

     заборгованiсть, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дiєю обставин непереборної сили, стихiйного лиха (форс-мажору), пiдтверджених у порядку, передбаченому законодавством;

     прострочена заборгованiсть померлих фiзичних осiб, а також визнаних у судовому порядку безвiсно вiдсутнiми, померлими або недiєздатними, а також прострочена заборгованiсть фiзичних осiб, засуджених до позбавлення волi.

     1.26. Пов'язана особа - особа, що вiдповiдає будь-якiй з наведених нижче ознак:

     юридична особа, яка здiйснює контроль над платником податку, або контролюється таким платником податку, або перебуває пiд спiльним контролем з таким платником податку;

     фiзична особа або члени сiм'ї фiзичної особи, якi здiйснюють контроль над платником податку. Членами сiм'ї фiзичної особи вважаються її чоловiк або дружина, прямi родичi (дiти або батьки) як фiзичної особи, так i її чоловiка або дружини, а також чоловiк або дружина будь-якого прямого родича фiзичної особи або її чоловiка (дружини);

     посадова особа платника податку, уповноважена здiйснювати вiд iменi платника податку юридичнi дiї, спрямованi на встановлення, змiну або зупинення правових вiдносин, а також члени її сiм'ї.

     Пiд здiйсненням контролю слiд розумiти володiння безпосередньо або через бiльшу кiлькiсть пов'язаних фiзичних чи юридичних осiб найбiльшою часткою (паєм, пакетом акцiй) статутного фонду платника податку або управлiння найбiльшою кiлькiстю голосiв у керiвному органi такого платника податку або володiння часткою (паєм, пакетом акцiй), не меншою 20 вiдсоткiв вiд статутного фонду платника податку.

     Для фiзичної особи загальна сума володiння часткою статутного фонду платника податку (голосiв у керiвному органi) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належить такiй фiзичнiй особi, членам сiм'ї такої фiзичної особи та юридичним особам, якi контролюються такою фiзичною особою або членами її сiм'ї.

     1.27. Емiсiйний дохiд - сума перевищення надходжень, отриманих емiтентом вiд продажу власних акцiй або iнших корпоративних прав та iнвестицiйних сертифiкатiв, над номiнальною вартiстю таких акцiй або iнших корпоративних прав та iнвестицiйних сертифiкатiв (при їх первинному розмiщеннi), або над цiною зворотного викупу при повторному розмiщеннi iнвестицiйних сертифiкатiв та акцiй iнвестицiйних фондiв.

(пункт 1.27 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 29.11.2001р. N 2831-III)

     1.28. Iнвестицiя - господарська операцiя, яка передбачає придбання основних фондiв нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно. Iнвестицiї подiляються на капiтальнi, фiнансовi та реiнвестицiї.

     1.28.1. Пiд капiтальною iнвестицiєю слiд розумiти господарську операцiю, яка передбачає придбання будинкiв, споруд, iнших об'єктiв нерухомої власностi, iнших основних фондiв та нематерiальних активiв, якi пiдлягають амортизацiї згiдно з цим Законом.

     1.28.2. Пiд фiнансовою iнвестицiєю слiд розумiти господарську операцiю, яка передбачає придбання корпоративних прав, цiнних паперiв, деривативiв та iнших фiнансових iнструментiв. Фiнансовi iнвестицiї подiляються на прямi та портфельнi.

     Пряма iнвестицiя - господарська операцiя, яка передбачає внесення коштiв або майна до статутного фонду юридичної особи в обмiн на корпоративнi права, емiтованi такою юридичною особою.

     Портфельна iнвестицiя - господарська операцiя, яка передбачає придбання цiнних паперiв, деривативiв та iнших фiнансових активiв за кошти на фондовому ринку (за винятком операцiй iз скупiвлi акцiй як безпосередньо платником податку, так i пов'язаними з ним особами, в обсягах, що перевищують 50 вiдсоткiв загальної суми акцiй, емiтованих iншою юридичною особою, якi належать до прямих iнвестицiй).

(Абзац третiй пiдпункту 1.28.2 пункту 1.28 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     1.28.3. Пiд реiнвестицiєю слiд розумiти господарську операцiю, яка передбачає здiйснення капiтальних або фiнансових iнвестицiй за рахунок доходу (прибутку), отриманого вiд iнвестицiйних операцiй.

     1.29. Податок, оподаткування, платник податку - вiдповiдно податок на прибуток пiдприємств, оподаткування прибутку пiдприємств, платник податку на прибуток пiдприємств. Визначенi у цьому Законi: податки, визначенi статтею 13 цього Закону, а також податок на виплату виграшiв, доходи вiд страхової дiяльностi, iншi податки, якi утримуються при виплатi доходiв (прибуткiв), є видами податку на прибуток i не вважаються нововведеними податками.

(пункт 1.29 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     1.30. Роялтi - платежi будь-якого виду, одержанi як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на лiтературнi твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютернi програми, iншi записи на носiях iнформацiї, вiдео- або аудiокасети, кiнематографiчнi фiльми або плiвки для радiо чи телевiзiйного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари i послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделi, формули, процесу, права на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау).

     Не вважаються роялтi платежi за отримання об'єктiв власностi, визначених у частинi першiй цього пункту, у володiння або розпорядження чи власнiсть особи або якщо умови користування такими об'єктами власностi надають право користувачу продати або вiдчужити iншим способом такий об'єкт власностi або оприлюднити (розголосити) секретнi креслення, моделi, формули, процеси, права на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау), за винятком випадкiв, коли таке оприлюднення (розголошування) є обов'язковим згiдно iз законодавством України.

(Пункт 1.30 статтi 1 в редакцiї Закону N 1523-III вiд 02.03.2000, у редакцiї Закону України вiд 02.03.2000 р. N 1523-III)
(дiя змiн, внесених Законом України вiд 02.03.2000 р. N 1523 до пункту 1.30, поширюється на правовiдносини, що виникли з 1 жовтня 1997 року, але не тягнуть за собою перерахунку податкових зобов'язань або змiни цивiльно-правових вiдносин)

     1.31. Продаж товарiв - будь-якi операцiї, що здiйснюються згiдно з договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншими цивiльно-правовими договорами, якi передбачають передачу прав власностi на такi товари за плату або компенсацiю, незалежно вiд строкiв її надання, а також операцiї з безоплатного надання товарiв.

     Не вважаються продажем операцiї з надання товарiв у межах договорiв комiсiї, схову (вiдповiдального зберiгання), доручення, iнших цивiльно-правових договорiв, якi не передбачають передачу прав власностi на такi товари.

     Продаж результатiв робiт (послуг) - будь-якi операцiї цивiльно-правового характеру з надання результатiв робiт (послуг), з надання права на користування або на розпоряджання товарами, у тому числi нематерiальними активами та iншими нiж товари, об'єктами власностi за компенсацiю, а також операцiї з безоплатного надання результатiв робiт (послуг). Продаж результатiв робiт (послуг) включає, зокрема, надання права на користування товарами у межах договорiв лiзингу (оренди), продаж, передачу права на пiдставi авторських або лiцензiйних договорiв, а також iншi способи передачi об'єктiв авторського права, патентiв, знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної, в тому числi промислової, власностi.

(Статтю 1 доповнено пунктом 1.31 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     1.32. Господарська дiяльнiсть - будь-яка дiяльнiсть особи, направлена на отримання доходу в грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах, у разi коли безпосередня участь такої особи в органiзацiї такої дiяльностi є регулярною, постiйною та суттєвою. Пiд безпосередньою участю слiд розумiти зазначену дiяльнiсть особи через свої постiйнi представництва, фiлiали, вiддiлення, iншi вiдокремленi пiдроздiли, а також через довiрену особу, агента або будь-яку iншу особу, яка дiє вiд iменi та на користь першої особи.

(Статтю 1 доповнено пунктом 1.32 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     1.33. Лотерея - господарська операцiя, яка передбачає продаж гравцю права на участь у розiгруваннi призу за випадковою вiрогiднiстю за кошти або в обмiн на iншi цiнностi, а також безоплатне отримання такого призу у власнiсть, у разi визнання такого гравця переможцем.

     Призовий фонд - сукупнiсть призiв, якi пiдлягають виплатi переможцям лотереї вiдповiдно до оприлюднених умов її проведення.

(Статтю 1 доповнено пунктом 1.33 згiдно iз Законом N 1969-III вiд 21.09.2000)

     1.34. Iнститути спiльного iнвестування (IСI) - iнвестицiйнi фонди та взаємнi фонди iнвестицiйних компанiй, корпоративнi iнвестицiйнi фонди та пайовi iнвестицiйнi фонди, що створенi вiдповiдно до законодавства.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.34 згiдно iз Законом України вiд 29.11.2001р. N 2831-III)

     1.35. Фрахт

     1.35.1. Фрахт - винагорода (компенсацiя), що сплачується за договорами перевезення, найму або пiднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для цiлей:

     перевезення вантажiв та пасажирiв морськими або повiтряними суднами;

     перевезення вантажiв залiзничним або автомобiльним транспортом.

(пiдпункт 1.35.1 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     1.35.2. Доходи нерезидентiв, отриманi як фрахт, оподатковуються за правилами, визначеними пунктом 13.5 статтi 13 цього Закону.

     1.35.3. Для цiлей цього Закону пiд термiном "базова ставка фрахту" розумiється сума фрахту, включаючи витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження та складування (схову) товарiв, збiльшена на суму витрат за рейс судна або iншого транспортного засобу, сплачуваних (вiдшкодовуваних) фрахтувальником згiдно з укладеним договором фрахтування.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.35 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     1.36. Iнжинiринг - надання послуг (виконання робiт) зi складання технiчних завдань, проведення наукових дослiджень, складання проектних пропозицiй, проведення технiко-економiчних обстежень та iнженерно-розвiдувальних робiт з будiвництва об'єктiв, розробка технiчної документацiї, проектування та конструкторське опрацювання об'єктiв технiки i технологiї, консультацiї та авторський нагляд пiд час монтажних та пусконалагоджувальних робiт, а також консультацiї економiчного, фiнансового або iншого характеру, пов'язанi з такими послугами (роботами).

(статтю 1 доповнено пунктом 1.36 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     1.37. Договiр довгострокового страхування життя - договiр страхування життя строком на 10 рокiв i бiльше, який мiстить умову сплати страхових внескiв (платежiв, премiй) протягом не менш як 5 рокiв та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закiнчення строку дiї договору страхування чи подiї, передбаченої у договорi страхування, або досягла вiку, визначеного договором. Такий договiр не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 рокiв його дiї, крiм тих, що провадяться у разi настання страхових випадкiв, пов'язаних iз смертю застрахованої особи або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до встановлення застрахованiй особi iнвалiдностi I групи, при цьому страхова виплата провадиться незалежно вiд термiну сплати страхових внескiв (платежiв, премiй).

(статтю 1 доповнено пунктом 1.37 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, пункт 1.37 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     1.38. Сертифiкат фонду операцiй з нерухомiстю - iнвестицiйний сертифiкат, що засвiдчує право його власника на отримання доходу вiд iнвестування в операцiї з нерухомiстю вiдповiдно до закону.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.38 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     1.39. Iпотечний сертифiкат (у тому числi iпотечний сертифiкат участi та iпотечний сертифiкат з фiксованою дохiднiстю) - особливий вид цiнного паперу, забезпечений iпотечними активами або iпотеками вiдповiдно до закону.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.39 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     1.40. Консолiдований iпотечний борг - зобов'язання за договорами про iпотечний кредит, реформованi кредитодавцем вiдповiдно до закону.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.40 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     1.41. Фонд банкiвського управлiння - кошти учасникiв фондiв банкiвського управлiння та iншi активи, що знаходяться у довiрчому управлiннi уповноваженого банку вiдповiдно до закону.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.41 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     1.42. Недержавне пенсiйне забезпечення - пенсiйне забезпечення, яке здiйснюється недержавними пенсiйними фондами, страховими органiзацiями та банками вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення".

(статтю 1 доповнено пунктом 1.42 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     1.43. Iншi термiни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування, а також нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку у випадках, визначених цим Законом, якi не суперечать цьому Закону та iншим законам з питань оподаткування у частинi визначення термiнiв.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.43 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     Стаття 2. Платники податку

     2.1. Платниками податку є:

     2.1.1. З числа резидентiв - суб'єкти господарської дiяльностi, бюджетнi, громадськi та iншi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi здiйснюють дiяльнiсть, спрямовану на отримання прибутку як на територiї України, так i за її межами.

(пiдпункт 2.1.1 пункту 2.1 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

     2.1.2. З числа нерезидентiв - фiзичнi чи юридичнi особи, створенi у будь-якiй органiзацiйно-правовiй формi, якi отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та органiзацiй, що мають дипломатичний статус або iмунiтет згiдно з мiжнародними договорами України або законом.

     2.1.3. Фiлiї, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли платникiв податку (далi - фiлiї), зазначених у пiдпунктах 2.1.1 цього пункту, що не мають статусу юридичної особи, розташованi на територiї iншої, нiж такий платник податку, територiальної громади.

     Платник податку, який має такi фiлiї, може прийняти рiшення щодо сплати консолiдованого податку та сплачувати податок до бюджетiв територiальних громад за мiсцезнаходженням фiлiй, а також до бюджету територiальної громади за своїм мiсцезнаходженням, визначений згiдно з нормами цього Закону та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетiв територiальних громад за мiсцезнаходженням фiлiй.

     Сума податку на прибуток фiлiй за вiдповiдний звiтний (податковий) перiод визначається розрахунково виходячи iз загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподiленого пропорцiйно питомiй вазi суми валових витрат фiлiй та амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих по основних фондах такого платника податку, якi розташованi за мiсцезнаходженням фiлiї, у загальнiй сумi валових витрат та амортизацiйних вiдрахувань цього платника податку.

     Вибiр порядку сплати податку на прибуток, визначеного цим пiдпунктом, здiйснюється платником податку самостiйно до 1 липня року, що передує звiтному, про що повiдомляються податковi органи за мiсцезнаходженням такого платника податку та його фiлiй (вiдокремлених пiдроздiлiв). Змiна порядку сплати податку протягом звiтного року не дозволяється. При цьому фiлiї (вiдокремленi пiдроздiли) подають податковому органу за своїм мiсцезнаходженням розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолiдованого податку, форма якого встановлюється центральним органом державної податкової служби України, виходячи з положень цього пiдпункту.

(Абзац четвертий пiдпункту 2.1.3 пункту 2.1 статтi 2 в редакцiї Закону N 1523-III вiд 02.03.2000)

     Вiдповiдальнiсть за своєчасне та повне внесення сум податку до бюджету територiальної громади за мiсцезнаходженням фiлiї несе платник податку, у складi якого знаходиться така фiлiя.

(Пiдпункт 2.1.3 пункту 2.1 статтi 2 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     2.1.4. Постiйнi представництва нерезидентiв, якi отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентськi (представницькi) функцiї стосовно таких нерезидентiв або їх засновникiв.

     2.2. Платниками податку на прибуток, одержаний вiд господарської дiяльностi залiзничного транспорту, є управлiння залiзницi. Перелiк робiт та послуг, що належать до господарської дiяльностi залiзничного транспорту, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 2.2 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

     2.2.1. Доходи залiзниць, одержанi вiд господарської дiяльностi залiзничного транспорту, визначаються у межах доходних надходжень, перерозподiлених мiж залiзницями у порядку, затверджуваному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пiдпункт 2.2.1 пункту 2.2 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

     2.2.2. Платниками податку на прибуток, що одержаний не вiд господарської дiяльностi залiзничного транспорту, є пiдприємства залiзничного транспорту та їх структурнi пiдроздiли.

(пiдпункт 2.2.2 пункту 2.2 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

     2.3. Нацiональний банк України та його установи (крiм госпрозрахункових, що оподатковуються у загальному порядку) сплачують до Державного бюджету України суму перевищення кошторисних доходiв над кошторисними витратами вiдповiдно до вимог статтi 5 Закону України "Про Нацiональний банк України".

(пункт 2.3 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 21.08.2009р. N 1608-VI)

     2.4. Установи виконання покарань та їх пiдприємства, слiдчi iзолятори, в яких вiдповiдно до Кримiнально-виконавчого кодексу України та Закону України "Про попереднє ув'язнення" засудженi та особи, взятi пiд варту, залучаються до суспiльно корисної працi, спрямовують доходи, отриманi вiд дiяльностi, визначеної центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань, на фiнансування господарської дiяльностi таких установ та пiдприємств з включенням сум таких доходiв до вiдповiдних кошторисiв їх фiнансування, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.

(пункт 2.4 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, вiд 11.12.98 р. N 312-XIV, вiд 20.01.2005 р. N 2377-IV, у редакцiї Закону України вiд 14.04.2009р. N 1254-VI)

     2.5. Постiйне представництво до початку своєї господарської дiяльностi стає на облiк в податковому органi за своїм мiсцезнаходженням у порядку, встановленому центральним податковим органом України. Постiйне представництво, яке розпочало свою господарську дiяльнiсть до реєстрацiї у податковому органi, вважається таким, що ухиляється вiд оподаткування, а одержанi ним прибутки вважаються прихованими вiд оподаткування.

(Пункт 2.5 статтi 2 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Стаття 3. Об'єкт оподаткування

     3.1. Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звiтного перiоду, визначеного згiдно з пунктом 4.3 цього Закону на:

     суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5 цього Закону;

     суму амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих згiдно iз статтями 8 i 9 цього Закону.

     Стаття 4. Валовий доход

     4.1. Валовий доход - загальна сума доходу платника податку вiд усiх видiв дiяльностi, отриманого (нарахованого) протягом звiтного перiоду в грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах як на територiї України, її континентальному шельфi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, так i за її межами.

     Валовий доход включає:

     4.1.1. Загальнi доходи вiд продажу товарiв (робiт, послуг), у тому числi допомiжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи вiд продажу цiнних паперiв, деривативiв, iпотечних сертифiкатiв участi, iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю, сертифiкатiв фондiв операцiй з нерухомiстю (за винятком операцiй з їх первинного випуску (розмiщення), операцiй з їх кiнцевого погашення (лiквiдацiї) та операцiй з консолiдованим iпотечним боргом вiдповiдно до закону).

(Пiдпункт 4.1.1 пункту 4.1 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     4.1.2. Доходи вiд здiйснення банкiвських, страхових та iнших операцiй з надання фiнансових послуг, торгiвлi валютними цiнностями, цiнними паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами.

     4.1.3. Доходи вiд операцiй, передбачених статтею 7 цього Закону.

     4.1.4. Доходи вiд спiльної дiяльностi та у виглядi процентiв, роялтi, володiння борговими вимогами, доходiв вiд здiйснення операцiй лiзингу (оренди), а також дивiдендiв (крiм тих, якi не пiдлягають включенню до валового доходу вiдповiдно до пiдпункту 7.8.6 пункту 7.8 статтi 7 цього Закону).

(пiдпункт 4.1.4 пункту 4.1 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 27.04.2010р. N 2156-VI)

     4.1.5. Доходи, не врахованi в обчисленнi валового доходу перiодiв, що передують звiтному, та виявленi у звiтному перiодi.

     4.1.6. Доходи з iнших джерел, у тому числi, але не виключно, у виглядi:

     сум безповоротної фiнансової допомоги, отриманої платником податку у звiтному перiодi, вартостi товарiв (робiт, послуг), безоплатно наданих платнику податку у звiтному перiодi, крiм їх надання неприбутковим органiзацiям згiдно з пунктом 7.11 статтi 7 цього Закону та у межах таких операцiй мiж платником податку та його вiдокремленими пiдроздiлами, якi не мають статусу юридичної особи, крiм випадкiв, визначених у частинi четвертiй статтi 3 Закону України "Про списання вартостi несплачених обсягiв природного газу";

(абзац другий пiдпункту 4.1.6 пункту 4.1 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.06.2003 р. N 911-IV)

     сум поворотної фiнансової допомоги, отриманої платником податку у звiтному перiодi, що залишається неповерненою на кiнець такого звiтного перiоду вiд осiб, що не є платниками цього податку (у тому числi нерезидентiв), або осiб, якi згiдно iз законодавством мають пiльги з цього податку, включаючи право застосовувати ставку податку нижчу, нiж установлена пунктом 7.2 статтi 7 або статтею 10 цього Закону. У разi коли у майбутнiх податкових перiодах платник податку повертає таку поворотну фiнансову допомогу (її частину) особi, яка її надала, такий платник податку збiльшує суму валових витрат на суму такої поворотної фiнансової допомоги (її частини) за наслiдками податкового перiоду, в якому вiдбулося таке повернення. При цьому валовi доходи такого платника податку не збiльшуються на суму умовно нарахованих процентiв, а податковi зобов'язання особи, що надала поворотну фiнансову допомогу, не змiнюються як при її видачi, так i при її зворотному отриманнi. Як виняток з правила, визначеного цим абзацом, операцiї з отримання (надання) фiнансової допомоги мiж платником податку та його фiлiями, вiддiленнями, iншими вiдокремленими пiдроздiлами, що не мають статусу юридичної особи, розташованими на територiї України, не призводять до змiни їх валових витрат або валових доходiв;

     сум невикористаної частини коштiв, що повертаються iз страхових резервiв у порядку, передбаченому пунктом 12.2 цього Закону;

     сум заборгованостi, що пiдлягає включенню до валових доходiв згiдно з пунктами 12.3 та 12.4 цього Закону;

     сум коштiв страхового резерву, використаних не за призначенням;

     вартостi матерiальних цiнностей, переданих платнику податку згiдно з договорами схову (у вiдповiдальне зберiгання) та використаних ним у власному виробничому чи господарському оборотi;

     сум штрафiв та/або неустойки чи пенi, фактично одержаних за рiшенням сторiн договору або за рiшенням вiдповiдних державних органiв, суду;

     сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рiшенням суду;

     сум акцизного збору, сплачених (нарахованих) покупцями пiдакцизних товарiв (за їх рахунок) на користь платника такого акцизного збору, уповноваженого законом вносити його до бюджету, та рентних платежiв, а також сум збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю;

(абзац десятий пiдпункту 4.1.6 пункту 4.1 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     доходiв вiд продажу електричної енергiї (включаючи реактивну).

(пiдпункт 4.1.6 пункту 4.1 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     сум дотацiй i субсидiй з фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування або бюджетiв, отриманих платником податку.

(пiдпункт 4.1.6 пункту 4.1 статтi 4 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     4.2. Не включаються до складу валового доходу:

(Абзац перший пункту 4.2 статтi 4 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     4.2.1. Суми податку на додану вартiсть, отриманi (нарахованi) платником податку на додану вартiсть, нарахованого на вартiсть продажу товарiв (робiт, послуг), за винятком випадкiв, коли пiдприємство-продавець не є платником податку на додану вартiсть.

(пiдпункт 4.2.1 пункту 4.2 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     До валових доходiв платника, який зареєстрований як суб'єкт спецiального режиму оподаткування згiдно iз статтею 81 Закону України "Про податок на додану вартiсть", включається позитивна рiзниця мiж сумами податку на додану вартiсть, нарахованими таким сiльськогосподарським пiдприємством на цiну поставлених ним сiльськогосподарських товарiв протягом звiтного або попереднiх звiтному перiодiв, та сумами податку на додану вартiсть, сплаченими (нарахованими) ним протягом звiтного перiоду на цiну виробничих факторiв, визначених пунктом 81.15 статтi 81 зазначеного Закону.

(пiдпункт 4.2.1 пункту 4.2 статтi 4 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI)

     4.2.2. Суми коштiв або вартiсть майна, отриманi платником податку як компенсацiя (вiдшкодування) за примусове вiдчуження державою iншого майна платника податку у випадках, передбачених законодавством.

     4.2.3. Суми коштiв або вартiсть майна, отриманi платником податку за рiшенням суду або внаслiдок задоволення претензiй у порядку, встановленому законодавством як компенсацiя прямих витрат або збиткiв, понесених таким платником податку в результатi порушення його прав та iнтересiв, що охороняються законом, у разi, якщо вони не були вiднесенi таким платником податку до складу валових витрат або вiдшкодованi за рахунок коштiв страхових резервiв.

(Пiдпункт 4.2.3 пункту 4.2 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.97 N 639/97-ВР, вiд 15.05.2003 р. N 762-IV)

     4.2.4. Суми коштiв у частинi надмiрно сплачених податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), що повертаються або мають бути поверненi платнику податку з бюджетiв якщо такi суми не були включенi до складу валових витрат.

(Пiдпункт 4.2.4 пункту 4.2 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     4.2.5. Суми коштiв або вартiсть майна, що надходять платнику податку у виглядi прямих iнвестицiй або реiнвестицiй у корпоративнi права, емiтованi таким платником податку, в тому числi грошовi або майновi внески, згiдно з договорами про спiльну дiяльнiсть на територiї України без створення юридичної особи.

     4.2.6. Суми доходiв органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування вiд надання державних послуг (видачi дозволiв (лiцензiй), сертифiкатiв, посвiдчень, реєстрацiї, iнших послуг, обов'язковiсть придбання яких передбачена законодавством), у разi зарахування таких доходiв до вiдповiдних бюджетiв.

     4.2.7. Суми коштiв у виглядi внескiв, якi:

     а) надходять до платникiв податку, що здiйснюють недержавне пенсiйне забезпечення вiдповiдно до закону, вiд вкладникiв пенсiйних фондiв, вкладникiв пенсiйних депозитних рахункiв, а також осiб, що уклали договори страхування вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення";

     б) надходять до страховикiв, що здiйснюють довгострокове страхування життя, вiд страхувальникiв;

     в) накопичуються за пенсiйними вкладами, рахунками учасникiв фондiв банкiвського управлiння вiдповiдно до закону;

     суми надходжень до неприбуткових установ i органiзацiй згiдно з вимогами пункту 7.11 цього Закону.

(пiдпункт 4.2.7 пункту 4.2 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     4.2.8. Кошти спiльного iнвестування, а саме кошти, залученi вiд iнвесторiв iнститутiв спiльного iнвестування (IСI), доходи вiд здiйснення операцiй з активами IСI та доходи, нарахованi за активами IСI, а також кошти, залученi вiд власникiв сертифiкатiв фондiв операцiй з нерухомiстю, доходи вiд здiйснення операцiй з активами фондiв операцiй з нерухомiстю та доходи, нарахованi за активами фондiв операцiй з нерухомiстю, створених вiдповiдно до закону.

(Пiдпункт 4.2.8 пункту 4.2 статтi 4 в редакцiї Закону N 977-XIV вiд 15.07.99, Закону України вiд 29.11.2001р. N 2831-III, Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     4.2.9. Пiдпункт 4.2.9 пункту 4.2 статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     4.2.9. Суми одержаного платником податку емiсiйного доходу.

(пункт 4.2 статтi 4 доповнено пiдпунктом 4.2.9 згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006 р. N 398-V)

     4.2.10. Номiнальну вартiсть взятих на облiк, але неоплачених (непогашених) цiнних паперiв, якi засвiдчують вiдносини позики, а також платiжних документiв, емiтованих (виданих) боржником на користь (на iм'я) платника податку як забезпечення або пiдтвердження заборгованостi такого боржника перед таким платником податку (облiгацiй, ощадних сертифiкатiв, казначейських зобов'язань, векселiв, боргових розписок, акредитивiв, чекiв, гарантiй, банкiвських наказiв та iнших подiбних платiжних документiв).

     4.2.11. Доходи вiд спiльної дiяльностi на територiї України без створення юридичної особи, що оподаткованi у порядку, встановленому пунктом 7.7 статтi 7 цього Закону, та дивiденди, якi не пiдлягають включенню до валового доходу вiдповiдно до пiдпункту 7.8.6 пункту 7.8 статтi 7 цього Закону.

(пiдпункт 4.2.11 пункту 4.2 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 27.04.2010р. N 2156-VI)

     4.2.12. Кошти або майно, якi повертаються власнику корпоративних прав, емiтованих юридичною особою, пiсля повної i кiнцевої лiквiдацiї такої юридичної особи-емiтента або пiсля закiнчення договору про спiльну дiяльнiсть, але не вище номiнальної вартостi акцiй (часток, паїв).

     4.2.13. Кошти або майно, що надходять у виглядi мiжнародної технiчної допомоги, яка надається iншими державами вiдповiдно до мiжнародних угод, що набрали чинностi у встановленому законодавством порядку.

     4.2.14. Кошти, що надаються платнику податку з Державного iнновацiйного фонду на зворотнiй основi при здiйсненнi iнновацiйних проектiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пiдпункт 4.2.14 пункту 4.2 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2002р. N 40-IV)
(змiни до пiдпункту 4.2.14 пункту 4.2 статтi 4, передбаченi Законом України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV, зупинено на 2003 рiк у зв'язку iз зупиненням дiї пункту 3 роздiлу VII Закону України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002 р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV, на 2005 рiк - згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004 р. N 2285-IV)
(змiни до пiдпункту 4.2.14 пункту 4.2 статтi 4, внесенi Законом України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV, виключено у зв'язку з виключенням пункту 3 роздiлу VII Закону України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     4.2.15. Вартiсть основних фондiв безоплатно отриманих платником податку з метою здiйснення їх експлуатацiї у випадках, передбачених законодавством:

     якщо такi основнi фонди отриманi за рiшенням органiв центральної виконавчої влади;

     у разi отримання спецiалiзованими експлуатуючими пiдприємствами об'єктiв енергопостачання, газо- i теплозабезпечення, водопостачання, каналiзацiйних мереж вiдповiдно до рiшень мiсцевих органiв виконавчої влади та виконавчих органiв рад, прийнятих у межах їх повноважень;

     у разi отримання пiдприємствами комунальної власностi об'єктiв соцiальної iнфраструктури, зазначених у пiдпунктi 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5 цього Закону, що перебували на балансi iнших пiдприємств та утримувалися за їх рахунок.

     Основнi фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим пiдпунктом, приймаються на баланс за ринковою (оцiночною) вартiстю i з метою оподаткування не пiдлягають амортизацiї.

(абзац п'ятий пiдпункту 4.2.15 пункту 4.2 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 30.11.2006 р. N 398-V)

     Порядок безоплатної передачi таких основних фондiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Пункт 4.2 статтi 4 доповнено пiдпунктом 4.2.15 згiдно iз Законом N 793/97-ВР вiд 30.12.97)

     4.2.16. Кошти або майно, що надаються у виглядi безповоротної допомоги громадським органiзацiям iнвалiдiв та пiдприємствам i органiзацiям, що визначенi пунктом 7.12 статтi 7 цього Закону.

(Пункт 4.2 статтi 4 доповнено пiдпунктом 4.2.16 згiдно iз Законом N 1926-III вiд 13.07.2000)

     4.2.17. Iншi надходження, прямо визначенi нормами цього Закону.

     4.2.18. До 1 сiчня 2003 року кошти, що надходять з окремого спецiального рахунку Державного казначейства України пiдприємствам гiрничо-металургiйного комплексу на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв, у тому числi для проведення реструктуризацiї, виведення надлишкових та неефективних потужностей, вiдповiдно до статтi 3 Закону України "Про подальший розвиток гiрничо-металургiйного комплексу".

(пункт 4.2 статтi 4 доповнено пiдпунктом 4.2.18 згiдно iз Законом України вiд 17.01.2002р. N 2975-III)

     4.2.19. Суми коштiв або вартiсть майна, одержаних засновником третейського суду як третейський збiр чи на покриття iнших витрат, пов'язаних з вирiшенням спору третейським судом вiдповiдно до закону;

(пункт 4.2 статтi 4 доповнено пiдпунктом 4.2.19 згiдно iз Законом України вiд 11.05.2004 р. N 1701-IV)

     4.2.20. Пiдпункт 4.2.20 пункту 4.2 статтi 4 виключено

(пункт 4.2 статтi 4 доповнено пiдпунктом 4.2.20 згiдно iз Законом України вiд 24.06.2004 р. N 1868-IV)
(дiю пiдпункту 4.2.20 пункту 4.2 статтi 4 зупинено на 2006 рiк (в частинi функцiонування спецiального рахунку) у зв'язку iз зупиненням дiї пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу IV Закону України вiд 24.06.2004 р. N 1868-IV згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005 р. N 3235-IV, на 2007 рiк - згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006 р. N 489-V)
(пiдпункт 4.2.20 пункту 4.2 статтi 4 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     4.3. Скоригований валовий доход - валовий доход, визначений згiдно з пунктом 4.1 цiєї статтi без врахування доходiв, зазначених у пунктi 4.2 цiєї статтi.

(Пункт 4.3 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Стаття 5. Валовi витрати

     5.1. Валовi витрати виробництва та обiгу (далi - валовi витрати) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах, здiйснюваних як компенсацiя вартостi товарiв (робiт, послуг), якi придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власнiй господарськiй дiяльностi.

     5.2. До складу валових витрат включаються:

     5.2.1. Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звiтного перiоду у зв'язку з пiдготовкою, органiзацiєю, веденням виробництва, продажем продукцiї (робiт, послуг) i охороною працi, у тому числi витрати з придбання електричної енергiї (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.7 цiєї статтi.

(пiдпункт 5.2.1 пункту 5.2 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, вiд 22.05.2003 р. N 849-IV, вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     5.2.2. Суми коштiв або вартiсть товарiв (робiт, послуг), добровiльно перерахованi (переданi) протягом звiтного року до Державного бюджету України або бюджетiв мiсцевого самоврядування, до неприбуткових органiзацiй, визначених у пунктi 7.11 статтi 7 цього Закону, суми коштiв, що перерахованi юридичним особам, у тому числi неприбутковим органiзацiям - засновникам постiйно дiючого третейського суду у розмiрi, що перевищує два вiдсотки, але не бiльше п'яти вiдсоткiв оподатковуваного прибутку попереднього звiтного року, за винятком внескiв, передбачених пiдпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цiєї статтi, та внескiв, передбачених пiдпунктом 5.2.17 цього пункту.

(пiдпункт 5.2.2 пункту 5.2 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)
(дiю пiдпункту 5.2.2 пункту 5.2 статтi 5 зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(пiдпункт 5.2.2 пункту 5.2 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.07.2004р. N 1957-IV, вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Абзац другий пiдпункту 5.2.2 пункту 5.2 статтi 5 виключено

(пiдпункт 5.2.2 пункту 5.2 статтi 5 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 11.05.2004р. N 1701-IV, абзац другий пiдпункту 5.2.2 пункту 5.2 статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     5.2.3. Сума коштiв, перерахованих пiдприємствами всеукраїнських об'єднань осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним мiсцем роботи не менше 75 вiдсоткiв таких осiб, цим об'єднанням для проведення їх благодiйної дiяльностi, але не бiльше 10 вiдсоткiв оподаткованого прибутку попереднього звiтного перiоду.

(Пiдпункт 5.2.3 пункту 5.2 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     5.2.4. Суми коштiв, внесенi до страхових резервiв у порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону.

     5.2.5. Суми внесених (нарахованих) податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), установлених Законом України "Про систему оподаткування" (крiм тих, що прямо не визначенi у перелiку податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), визначених зазначеним Законом), включаючи акцизний збiр та рентнi платежi, а також збiр у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, за винятком податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), передбачених пiдпунктами 5.3.3, 5.3.4, та пенi, штрафiв, неустойок, передбачених пiдпунктом 5.3.5 цiєї статтi.

(абзац перший пiдпункту 5.2.5 пункту 5.2 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, вiд 22.05.2003р. N 849-IV)

     Для платникiв податку, основною дiяльнiстю яких є виробництво сiльськогосподарської продукцiї, до складу валових витрат включається плата за землю, що не використовується в сiльськогосподарському виробничому оборотi.

     5.2.6. Суми витрат, не вiднесенi до складу валових витрат минулих звiтних податкових перiодiв у зв'язку з втратою, знищенням або зiпсуттям документiв, установлених правилами податкового облiку, та пiдтверджених такими документами у звiтному податковому перiодi.

     5.2.7. Суми витрат, не врахованї у минулих податкових перiодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звiтному податковому перiодi у розрахунку податкового зобов'язання.

     5.2.8. Суми безнадiйної заборгованостi в частинi, що не була вiднесена до валових витрат, у разi коли вiдповiднi заходи щодо стягнення таких боргiв не привели до позитивного наслiдку. Для банкiв та iнших небанкiвських фiнансових установ норми цього пункту дiють з урахуванням норм статтi 12 цього Закону.

(Пiдпункт 5.2.8 пункту 5.2 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 639/97-ВР вiд 18.11.97, вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     5.2.9. Суми витрат по операцiях, передбачених пунктом 5.9 цiєї статтi та статтею 7 цього Закону.

     5.2.10. Суми витрат, пов'язаних з полiпшенням основних фондiв у межах, встановлених пiдпунктом 8.7.1 цього Закону, та суми перевищення балансової вартостi основних фондiв та нематерiальних активiв над вартiстю їх продажу, визначенi у порядку, встановленому статтею 8 цього Закону.

(Пiдпункт 5.2.10 пункту 5.2 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     5.2.11. Суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням працiвникам вугiльної промисловостi, непрацюючим пенсiонерам, якi мають стаж роботи на пiдприємствах галузi не менш як 10 рокiв на пiдземних роботах або не менш як 20 рокiв на поверхнi, iнвалiдам з числа осiб, що пiд час роботи на цих пiдприємствах отримали калiцтво або професiйнi захворювання, а також сiм'ям працiвникiв вугiльної промисловостi, що загинули на виробництвi, якi отримують пенсiю в разi втрати годувальника, вугiлля на побутовi потреби за нормами, що встановлюються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Пункт 5.2 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.2.11 згiдно iз Законом N 1133-XIV вiд 07.10.99)

     5.2.12. Суми коштiв, спрямованi уповноваженими банками до додаткового спецiального резерву страхування коштiв пенсiйного фонду банкiвського управлiння вiдповiдно до Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд".

(пункт 5.2 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.2.12згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1694-III, пiдпункт 5.2.12 пункту 5.2 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2002р. N 3045-III)

     5.2.13. Суми коштiв або вартiсть майна, добровiльно перерахованi (переданi) для цiльового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освiти, культури, заповiдникам, музеям-заповiдникам у розмiрi, що перевищує два вiдсотки, але не бiльше десяти вiдсоткiв оподатковуваного прибутку попереднього звiтного перiоду.

(пункт 5.2 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.2.13 згiдно iз Законом України вiд 08.06.2000 р. N 1805-III, пiдпункт 5.2.13 пункту 5.2 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV, вiд 16.12.2004 р. N 2245-IV, вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     5.2.14. Пiдпункт 5.2.14 пункту 5.2 статтi 5 виключено

(Пункт 5.2 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.2.14 згiдно iз Законом N 1953-III вiд 14.09.2000)
(пiдпункт 5.2.14 пункту 5.2 статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     5.2.15. Суми витрат, пов'язаних з пiдтвердженням вiдповiдностi продукцiї, систем якостi, систем управлiння якiстю, систем екологiчного управлiння, персоналу встановленим вимогам вiдповiдно до Закону України "Про пiдтвердження вiдповiдностi".

(пункт 5.2 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.2.15 згiдно iз Законом України вiд 17.05.2001р. N 2406-III, пiдпункт 5.2.15 пункту 5.2 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2009р. N 882-VI)

     5.2.16. Суми витрат, пов'язаних з розвiдкою (дорозвiдкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, а також iнших витрат, пов'язаних з придбанням (виготовленням) основних фондiв, якi пiдлягають амортизацiї на умовах статтi 8 цього Закону).

(пункт 5.2 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.2.16 згiдно iз Законом України вiд 20.09.2001р. N 2712-III, пiдпункт 5.2.16 пункту 5.2 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     5.2.17. Суми коштiв або вартiсть майна, добровiльно перерахованi (переданi) органiзацiям роботодавцiв та їх об'єднанням, створеним вiдповiдно до закону з цього питання, у виглядi вступних, членських та цiльових внескiв, але не бiльше 0,2 вiдсотка фонду оплати працi платника податку у розрахунку за звiтний рiк.

(пункт 5.2 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.2.17 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     5.2.18. Суми коштiв або вартiсть майна, добровiльно перерахованi (переданi) для цiльового використання з метою виробництва нацiональних фiльмiв (у тому числi анiмацiйних) та аудiовiзуальних творiв на користь резидентiв, але не бiльше 10 вiдсоткiв оподатковуваного прибутку попереднього податкового перiоду.

(пункт 5.2 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.2.18 згiдно iз Законом України вiд 21.12.1993 р. N 3759-XII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 12.01.2006 р. N 3317-IV, пiдпункт 5.2.18 пункту 5.2 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 30.11.2006 р. N 398-V)

     5.2.19. Пiдпункт 5.2.19 пункту 5.2 статтi 5 виключено

(пункт 5.2 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.2.19 згiдно iз Законом України вiд 21.12.1993 р. N 3759-XII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 12.01.2006 р. N 3317-IV, пiдпункт 5.2.19 пункту 5.2 статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006 р. N 398-V)

     5.3. Не включаються до складу валових витрат витрати на:

     5.3.1. Потреби, не пов'язанi з веденням господарської дiяльностi, а саме:

     органiзацiю та проведення прийомiв, презентацiй, свят, розваг та вiдпочинку, придбання та розповсюдження подарункiв (крiм благодiйних внескiв та пожертвувань неприбутковим органiзацiям, визначеним пунктом 7.11 цього Закону, та витрат, пов'язаних з проведенням рекламної дiяльностi, якi регулюються нормами пiдпункту 5.4.4 цiєї статтi). Обмеження частини другої цього пiдпункту не стосуються платникiв податку, основною дiяльнiстю яких є органiзацiя прийомiв, презентацiй i свят за замовленням та за рахунок iнших осiб;

     придбання лотерей, участь в азартних iграх;

     фiнансування особистих потреб фiзичних осiб за винятком виплат, передбачених пунктами 5.6 i 5.7 цiєї статтi, та в iнших випадках, передбачених нормами цього Закону.

     5.3.2. Придбання, будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю, ремонт та iншi полiпшення основних фондiв та витрати, пов'язанi з видобутком корисних копалин, а також з придбанням нематерiальних активiв, якi пiдлягають амортизацiї, згiдно iз статтями 8 i 9 та пiдпунктом 7.9.4 цього Закону.

(Пiдпункт 5.3.2 пункту 5.3 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     5.3.3. Сплату податку на прибуток пiдприємств, податку на нерухомiсть, а також податкiв, установлених пунктами 7.8, 10.2 i статтею 13 цього Закону; сплату податку на додану вартiсть, включеного до цiни товарiв (робiт, послуг), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, сплату податкiв на доходи фiзичних осiб, якi вiдраховуються за рахунок сум виплат таких доходiв згiдно iз законом України про оподаткування доходiв фiзичних осiб.

     Для платникiв податку на прибуток пiдприємств, якi не зареєстрованi як платники податку на додану вартiсть, до складу валових витрат виробництва (обiгу) входять суми податкiв на додану вартiсть, сплачених у складi цiни придбання товарiв (робiт, послуг), вартiсть яких належить до валових витрат такого платника податку.

     У разi якщо платник податку на прибуток, зареєстрований як платник податку на додану вартiсть, одночасно здiйснює операцiї з продажу товарiв (робiт, послуг), що оподатковуються податком на додану вартiсть та звiльненi вiд оподаткування, або не є об'єктом оподаткування таким податком, податок на додану вартiсть, сплачений у складi витрат на придбання товарiв (робiт, послуг), якi вiдносяться до складу валових витрат, та основних фондiв i нематерiальних активiв, що пiдлягають амортизацiї, включається вiдповiдно до валових витрат або балансова вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв збiльшується на суму, що не включена до складу податкового кредиту такого платника податку згiдно iз Законом України "Про податок на додану вартiсть".

(Пiдпункт 5.3.3 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     До валових витрат платника, який зареєстрований як суб'єкт спецiального режиму оподаткування згiдно iз статтею 81 Закону України "Про податок на додану вартiсть", включається вiд'ємна рiзниця, розрахована за правилами абзацу другого пiдпункту 4.2.1 пункту 4.2 статтi 4 цього Закону.

(пiдпункт 5.3.3 пункту 5.3 статтi 5 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI)

     5.3.4. Сплату вартостi торгових патентiв, яка враховується у зменшення податкових зобов'язань платника податку в порядку, передбаченому пунктом 16.3 цього Закону.

     5.3.5. Сплату штрафiв та/або неустойки чи пенi за рiшенням сторiн договору або за рiшенням вiдповiдних державних органiв, суду.

(пiдпункт 5.3.5 пункт 5.3 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     5.3.6. Утримання органiв управлiння об'єднань платникiв податку, включаючи утримання холдiнгових компанiй, якi є окремими юридичними особами.

     Пiд термiном "холдинговi компанiї" слiд розумiти юридичних осiб, якi є власниками iнших юридичних осiб або здiйснюють контроль над такими юридичними особами як пов'язанi особи, вiдповiдно до пункту 1.26 цього Закону.

(Пiдпункт 5.3.6 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     5.3.7. Пiдпункт 5.3.7 пункту 5.3 статтi 5 виключено

(Пiдпункт 5.3.7 пункту 5.3 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)
(виключено згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     5.3.7. Виплату емiсiйного доходу на користь емiтента корпоративних прав.

(пункт 5.3 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.3.7 згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006 р. N 398-V)

     5.3.8. Виплату дивiдендiв.

     5.3.9. Виплату винагород або iнших видiв заохочень пов'язаним з таким платником податку фiзичним чи юридичним особам у разi, якщо немає документальних доказiв, що таку виплату або заохочення було проведено як компенсацiю за фактично надану послугу (вiдпрацьований час). За наявностi зазначених документальних доказiв вiднесенню до складу валових витрат пiдлягають фактичнi суми виплат (заохочень), але не бiльшi нiж суми, розрахованi за звичайними цiнами.

     Не пiдлягають вiднесенню до складу валових витрат суми збиткiв платника податку, понесених у зв'язку з продажем товарiв (робiт, послуг) або їх обмiном за цiнами, що нижчi за звичайнi, пов'язаним з таким платником податку особам.

(абзац другий пiдпункту 5.3.9 пункту 5.3 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97р. N 639/97-ВР)

     У разi коли сума виплат (заохочень) або її частина пов'язаним фiзичним особам не визнаються валовими витратами, така сума (або її частина) є базою для нарахування внескiв на соцiальнi заходи, передбаченi пунктом 5.7 цiєї статтi.

     Не належать до складу валових витрат будь-якi витрати, не пiдтвердженi вiдповiдними розрахунковими, платiжними та iншими документами, обов'язковiсть ведення i зберiгання яких передбачена правилами ведення податкового облiку.

     У разi втрати, знищення або зiпсуття зазначених документiв платник податку має право письмово заявити про це податковому органу та здiйснити заходи, необхiднi для поновлення таких документiв. Письмова заява має бути надiслана до/або разом з поданням розрахунку податкових зобов'язань звiтного перiоду. Якщо платник податку не подасть у такий строк письмову заяву та не поновить зазначених документiв до закiнчення податкового перiоду, що настає за звiтним, непiдтвердженi вiдповiдними документами витрати не визнаються валовими витратами i на суму недосплаченого податку нараховується пеня у розмiрi облiкової ставки Нацiонального банку України, збiльшеної в 1,2 раза.

     Якщо платник податку поновить зазначенi документи у наступних перiодах, пiдтвердженi витрати (з урахуванням сплаченої пенi) включаються до валових витрат податкового перiоду, на який припадає таке поновлення.

     5.4. Особливостi вiднесення витрат подвiйного призначення до складу валових витрат платника податку

     До валових витрат включаються:

     5.4.1. Витрати платника податку на забезпечення найманих працiвникiв спецiальним одягом, взуттям, обмундируванням, що необхiднi для виконання професiйних обов'язкiв, а також продуктами спецiального харчування за перелiком, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, який для банкiвських установ доповнюється перелiком, затвердженим Нацiональним банком України.

(пiдпункт 5.4.1 пункту 5.4 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     5.4.2. Витрати, крiм тих, що пiдлягають амортизацiї, пов'язанi з науково-технiчним забезпеченням основної дiяльностi, на винахiдництво i рацiоналiзацiю господарських процесiв, проведення дослiдно-експериментальних та конструкторських робiт, виготовлення та дослiдження моделей i зразкiв, пов'язаних з основною дiяльнiстю платника податку, виплатою роялтi та придбанням нематерiальних активiв (крiм тих, що пiдлягають амортизацiї) для їх використання в основнiй дiяльностi платника податку. Норми цього пiдпункту стосуються витрат на зазначенi заходи незалежно вiд того, чи призвели такi заходи до збiльшення доходiв платника податку.

     Витрати на придбання лiтератури для iнформацiйного забезпечення господарської дiяльностi платника податку, у тому числi з питань законодавства, i передплату спецiалiзованих перiодичних видань, а також на проведення аудиту згiдно з чинним законодавством, включаючи проведення добровiльного аудиту за рiшенням платника податку.

(Абзац другий пiдпункту 5.4.2 пункту 5.4 статтi 5 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Витрати платника податку, пов'язанi з професiйною пiдготовкою, навчанням, перепiдготовкою або пiдвищенням квалiфiкацiї осiб, якi перебувають у трудових вiдносинах з таким платником податку; витрати на навчання та (або) професiйну пiдготовку у вiтчизняних вищих та професiйно-технiчних навчальних закладах iнших осiб, якi не перебувають з таким платником податку у трудових вiдносинах, але уклали з ним письмову угоду (договiр, контракт) про взятi ними зобов'язання вiдпрацювати у платника податку пiсля закiнчення вищого та (або) професiйно-технiчного навчального закладу та отримання спецiальностi (квалiфiкацiї) не менше трьох рокiв; витрати на органiзацiю навчально-виробничої практики за профiлем основної дiяльностi платника податку або в структурних пiдроздiлах, що забезпечують його господарську дiяльнiсть, осiб, якi навчаються у вищих та професiйно-технiчних навчальних закладах. Зазначенi витрати включаються до валових витрат у розмiрi до 3 вiдсоткiв фонду оплати працi звiтного перiоду.

(абзац третiй пiдпункту 5.4.2 пункту 5.4 статтi 5 в редакцiї Закону України вiд 14.12.2004 р. N 2229-IV)

     Абзац четвертий пiдпункту 5.4.2 виключено

(Абзац четвертий пiдпункту 5.4.2 пункту 5.4 статтi 5 виключено на пiдставi Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Обов'язки з доведення зв'язку витрат на цiлi, обумовленi цим пiдпунктом, з основною дiяльнiстю платника податку, покладаються на такого платника податку.

     У разi виникнення розбiжностей мiж податковим органом та платником податку стосовно зв'язку витрат на цiлi, обумовленi цим пiдпунктом, з основною дiяльнiстю платника податку, такi податковi органи зобов'язанi звернутися до Мiнiстерства України у справах науки i технологiй, чий експертний висновок є пiдставою для прийняття рiшення податковим органом.

     Оскарження рiшень податкових органiв, прийнятих на пiдставi експертних висновкiв Мiнiстерства України у справах науки i технологiй, провадиться платниками податку в загальному порядку.

     5.4.3. Будь-якi витрати на гарантiйний ремонт (обслуговування) або гарантiйнi замiни товарiв, проданих платником податку, вартiсть яких не компенсується за рахунок покупцiв таких товарiв, але не бiльше вiд суми, яка вiдповiдає рiвню гарантiйних замiн, прийнятих (оприлюднених) платником податку, але не вище 10 вiдсоткiв вiд сукупної вартостi таких товарiв, що були проданi, та по яких не закiнчився строк гарантiйного обслуговування.

(Абзац перший пiдпункту 5.4.3 пункту 5.4 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     У разi здiйснення гарантiйних замiн товарiв платник податку зобов'язаний вести окремий облiк бракованих товарiв, повернутих покупцями, а також облiк покупцiв, що отримали таку замiну або послуги з ремонту (обслуговування), у порядку, встановленому центральним податковим органом.

     Здiйснення замiни товару без зворотного отримання бракованого товару або без належного ведення зазначеного облiку не дає права на збiльшення валових витрат продавця такого товару на вартiсть замiн.

     Порядок гарантiйного ремонту (обслуговування) або гарантiйних замiн, а також перелiк товарiв, на якi встановлюється гарантiйне обслуговування, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi норм законодавства з питань захисту прав споживачiв.

     Пiд термiном "оприлюднення" слiд розумiти розповсюджене в змiстi реклами, технiчної документацiї, договору або iншого документа зобов'язання продавця щодо умов та строкiв гарантiйного обслуговування.

     5.4.4. Витрати платника податку на проведення передпродажних та рекламних заходiв стосовно товарiв (робiт, послуг), що продаються (надаються) такими платниками податку.

     Витрати на органiзацiю прийомiв, презентацiй i свят, придбання i розповсюдження подарункiв, включаючи безоплатну роздачу зразкiв товарiв або безоплатне надання послуг (виконання робiт) з рекламними цiлями, але не бiльше двох вiдсоткiв вiд оподаткованого прибутку платника податку за попереднiй звiтний (податковий) рiк.

(абзац другий пiдпункту 5.4.4 пункту 5.4 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     5.4.5. Будь-якi витрати платника податку, пов'язанi з утриманням та експлуатацiєю фондiв природоохоронного призначення (крiм витрат, що пiдлягають амортизацiї або вiдшкодуванню згiдно iз нормами статей 8 i 9 цього Закону), якi перебувають у його власностi, витрати iз самостiйного зберiгання, переробки, захоронення або оплати послуг iз зберiгання, переробки, захоронення та лiквiдацiї вiдходiв вiд основної дiяльностi платника податку стороннiми органiзацiями, з очищення стiчних вод, iншi витрати на збереження екологiчних систем, якi перебувають пiд негативним впливом основної дiяльностi платника податку.

     У разi виникнення розбiжностей мiж податковим органом та платником податку стосовно зв'язку проведених витрат на природоохороннi заходи з дiяльнiстю платника податку податковi органи зобов'язанi звернутися до Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, чий експертний висновок є пiдставою для прийняття рiшення податковим органом.

     5.4.6. Будь-якi витрати зi страхування ризикiв загибелi врожаю, транспортування продукцiї платника податку; цивiльної вiдповiдальностi, пов'язаної з експлуатацiєю транспортних засобiв, що перебувають у складi основних фондiв платника податку; екологiчної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку iншим особам; майна платника податку; кредитних та iнших ризикiв платника податку, пов'язаних iз здiйсненням ним господарської дiяльностi, у межах звичайної цiни страхового тарифу вiдповiдного виду страхування, дiючого на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров'я або iнших ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю фiзичних осiб, що перебувають у трудових вiдносинах з платником податку, обов'язковiсть якого не передбачена законодавством, або будь-якi витрати зi страхування стороннiх фiзичних чи юридичних осiб.

(абзац перший пiдпункту 5.4.6 пункту 5.4 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     Якщо умови страхування передбачають виплату страхового вiдшкодування на користь платника податку - страхувальника, застрахованi збитки, понесенi таким платником податку, вiдносяться до його валових витрат у податковий перiод їх понесення, а суми страхового вiдшкодування таких збиткiв включаються до валових доходiв такого платника податку у податковий перiод їх отримання.

     Вiднесення до складу валових витрат платника податку витрат iз страхування (крiм витрат по медичному, пенсiйному страхуванню та за обов'язковими видами страхування) здiйснюється в розмiрi, що не перевищує 5 вiдсоткiв валових витрат за звiтний податковий перiод, наростаючим пiдсумком з початку року, а для сiльськогосподарських пiдприємств - за звiтний податковий рiк.

(пiдпункт 5.4.6 пункту 5.4 статтi 5 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV, абзац третiй пiдпункту 5.4.6 пункту 5.4 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.06.2005 р. N 2642-IV, вiд 07.07.2005 р. N 2771-IV)

     5.4.7. Будь-якi витрати на придбання лiцензiй та iнших спецiальних дозволiв, виданих державними органами для ведення основної дiяльностi, включаючи плату за реєстрацiю пiдприємства в органах державної реєстрацiї, зокрема, в органах мiсцевого самоврядування, їх виконавчих органах, крiм витрат на придбання торгових патентiв, установлених Законом України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" Витрати на придбання лiцензiй та iнших спецiальних дозволiв на право здiйснення за межами України вилову риби та морепродуктiв, а також надання транспортних послуг.

(Пiдпункт 5.4.7 пункту 5.4 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     5.4.8. Витрати на вiдрядження фiзичних осiб, що перебувають у трудових вiдносинах з таким платником податку або є членами керiвних органiв платника податку, у межах фактичних витрат особи, яка вiдряджена, на проїзд (включаючи перевезення багажу) як до мiсця вiдрядження i назад, так i за мiсцем вiдрядження, оплату вартостi проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахункiв витрат на харчування чи побутовi послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи бiлизни), найм iнших жилих примiщень, телефонних рахункiв, оформлення закордонних паспортiв, дозволiв на в'їзд (вiз), обов'язкового страхування, витрат на усний та письмовий переклади, iнших документально оформлених витрат, пов'язаних з правилами в'їзду та перебування у мiсцi вiдрядження, включаючи будь-якi збори i податки, що пiдлягають сплатi у зв'язку зi здiйсненням таких витрат.

(Абзац перший пiдпункту 5.4.8 пункту 5.4 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Зазначенi витрати можуть бути включенi до складу валових витрат платника податку лише за наявностi пiдтверджуючих документiв, що засвiдчують вартiсть цих витрат у виглядi транспортних квиткiв або транспортних рахункiв (багажних квитанцiй), рахункiв з готелiв (мотелiв) або вiд iнших осiб, що надають послуги з розмiщення та проживання фiзичної особи, страхових полiсiв тощо. Не включається до складу витрат платника податку готiвка, витрачена на цiлi, визначенi пiдпунктами 5.3.1 та 5.4.4 цiєї статтi, а також на цiлi, не пов'язанi з вiдшкодуванням особистих витрат фiзичної особи, яка перебуває у вiдрядженнi.

     Не дозволяється вiдносити до складу витрат на харчування вартiсть алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, суми "чайових", за винятком випадкiв, коли суми таких "чайових" включаються до рахунку згiдно iз законами країни перебування, а також плати за видовищнi заходи.

     Додатково до витрат, визначених абзацом першим цього пiдпункту, вiдносяться не пiдтвердженi документально витрати на харчування та фiнансування iнших власних потреб фiзичної особи (добових витрат), понесених у зв'язку з її вiдрядженням, у межах граничних норм, встановлюваних Кабiнетом Мiнiстрiв України за кожний повний день вiдрядження, включаючи день вiд'їзду та приїзду.

     Зазначенi граничнi норми встановлюються в гривнях:

     в єдинiй сумi для вiдряджень за кордон незалежно вiд країни вiдрядження та статусу населених пунктiв;

     в єдинiй сумi для вiдряджень у межах України незалежно вiд статусу населених пунктiв.

     Кабiнетом Мiнiстрiв України окремо визначаються граничнi норми добових для вiдряджених членiв екiпажiв суден (iнших транспортних засобiв) або суми, що направляються на харчування таких членiв екiпажiв замiсть добових, у разi, якщо такi судна (iншi транспортнi засоби):

(Пiдпункт 5.4.8 пункту 5.4 статтi 5 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     здiйснюють комерцiйну, промислову, науково-пошукову чи риболовецьку дiяльнiсть за межами територiального моря (вод) України;

(Пiдпункт 5.4.8 пункту 5.4 статтi 5 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     виконують мiжнароднi рейси для здiйснення навiгацiйної дiяльностi чи перевезення пасажирiв або вантажiв за плату за межами повiтряного або митного кордонiв України;

(Пiдпункт 5.4.8 пункту 5.4 статтi 5 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     використовуються для аварiйно-рятувальних та пошуково-рятувальних робiт за межами митного кордону або територiального моря (вод) України.

(Пiдпункт 5.4.8 пункту 5.4 статтi 5 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Сума добових визначається:

     у разi вiдрядження у межах України та країн, з якими не встановлено або спрощено прикордонний контроль, - згiдно з вiдмiтками вiдряджуючої та приймаючої сторони на посвiдченнi про вiдрядження, форма якого затверджується центральним податковим органом;

     у разi вiдрядження до країн, з якими встановлено повний прикордонний митний контроль, - згiдно з вiдмiтками органiв прикордонного контролю у паспортi або документi, що його замiнює.

     За вiдсутностi зазначених вiдмiток сума добових не включається до валових витрат платника податку.

     Будь-якi витрати на вiдрядження можуть бути включенi до складу валових витрат платника податку за наявностi пiдтверджуючих документiв щодо зв'язку такого вiдрядження з основною дiяльнiстю такого платника податку - запрошень приймаючої сторони, дiяльнiсть якої збiгається з дiяльнiстю платника податку; укладеного договору (контракту); iнших документiв, якi встановлюють або засвiдчують бажання встановити цивiльно-правовi вiдносини; документiв, що засвiдчують участь особи, яка вiдряджена стороною, у переговорах, конференцiях або симпозiумах, якi проводяться за тематикою, що збiгається з основною дiяльнiстю платника податку.

     За запитом представника податкового органу платник податку має забезпечити за власний рахунок переклад звiтних та пiдтверджуючих документiв, виданих iноземною мовою.

     Суми та склад витрат на вiдрядження державних службовцiв, а також iнших осiб, якi направляються у вiдрядження пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Сума добових для таких категорiй фiзичних осiб не може перевищувати суму, встановлену абзацом другим цього пiдпункту для iнших вiдряджених осiб. Власник або уповноважена ним особа може встановлювати додатковi обмеження щодо сум та цiлей використання коштiв, наданих на вiдрядження.

     5.4.9. До валових витрат вiдносяться витрати платника податку на утримання, експлуатацiю та забезпечення основної дiяльностi таких об'єктiв соцiальної iнфраструктури, що перебували на балансi та утримувалися за рахунок такого платника податку на момент набрання чинностi цим Законом (крiм капiтальних затрат, якi пiдлягають амортизацiї):

(абзац перший пiдпункту 5.4.9 пункт 5.4 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     дитячих ясел або садкiв;

     закладiв середньої та середньої професiйно-технiчної освiти та закладiв пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв такого платника податку;

     дитячих, музичних та художнiх шкiл, шкiл мистецтв, у разi якщо вони не надають платних послуг та не займаються iншою комерцiйною дiяльнiстю;

     закладiв охорони здоров'я, пунктiв безоплатного медичного обстеження, профiлактики та допомоги працiвникам;

     спортивних залiв i площадок, що використовуються безоплатно для фiзичного оздоровлення та психологiчного вiдтворення працiвникiв, клубiв i будинкiв культури, в разi якщо вони не використовуються для надання платних послуг та iншої комерцiйної дiяльностi (крiм будинкiв вiдпочинку, туристичних баз та iнших подiбних закладiв);

     примiщень, що використовуються платником податку для органiзацiї харчування працiвникiв такого платника податку;

     багатоквартирного житлового фонду, включаючи гуртожитки, одноквартирного житлового фонду в сiльськiй мiсцевостi та об'єктiв житлово-комунального господарства, якi перебувають на балансi юридичних осiб, щодо яких платником податку прийнято документально оформлене рiшення про передачу на баланс мiсцевих рад;

     дитячих таборiв вiдпочинку за умови, що вони не здаються в оренду, не використовуються для надання платних послуг або iншої комерцiйної дiяльностi.

(Пiдпункт 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     5.4.10. До валових витрат платника податку вiдносяться витрати на утримання, експлуатацiю та забезпечення основної дiяльностi (крiм тих, що пiдлягають амортизацiї):

(абзац перший пiдпункту 5.4.10 пункту 5.4 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     пунктiв медичного огляду найманих працiвникiв, наявнiсть яких зумовлена законодавством або колективними договорами, укладеними згiдно iз законом;

(пiдпункт 5.4.10 пункту 5.4 статтi 5 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - шостим)

     примiщень житлового фонду, якi належать юридичним особам, основною дiяльнiстю яких є надання платних послуг з туристичного обслуговування стороннiх громадян чи здавання таких примiщень в оренду (найм) стороннiм громадянам або органiзацiям у порядку, визначеному цим Законом;

     легкових автомобiлiв, побутових лiтальних апаратiв, моторних човнiв, катерiв i яхт, призначених для вiдпочинку, що належать платникам податку, основною дiяльнiстю яких є надання платних послуг з транспортного чи туристичного обслуговування стороннiх громадян або органiзацiй, а також якщо цi засоби належать спортивним органiзацiям i використовуються як спортивне знаряддя.

(Абзац четвертий пiдпункту 5.4.10 пункту 5.4 статтi 5 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Не включаються до складу валових витрат витрати платника податку (крiм витрат на оплату працi) на утримання i експлуатацiю примiщень житлового фонду (крiм житлового фонду, визначеного у пiдпунктi 5.4.9 цiєї статтi), побутових лiтальних апаратiв, моторних човнiв, катерiв i яхт, призначених для вiдпочинку, що використовуються з iншими цiлями, нiж зазначенi у цьому пiдпунктi, або iншими платниками податку, нiж зазначенi у цьому пiдпунктi; витрати, пов'язанi з стоянкою та паркуванням легкових автомобiлiв, а також 50 вiдсоткiв витрат на придбання пально-мастильних матерiалiв для легкових автомобiлiв та оперативну оренду легкових автомобiлiв. При цьому платник податку звiльняється вiд обов'язкiв доведення зв'язку таких витрат з його господарською дiяльнiстю.

(абзац п'ятий пiдпункту 5.4.10 пункту 5.4 статтi 5 в редакцiї Закону України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.07.99р. N 977-XIV, вiд 24.12.2002р. N 349-IV)

     Обмеження, встановленi цим пiдпунктом, не стосуються платникiв податку, основною дiяльнiстю яких є надання послуг з утримання та експлуатацiї примiщень житлового фонду, побутових лiтальних апаратiв, моторних човнiв, катерiв i яхт, призначених для вiдпочинку, якi належать iншим особам, за замовленням та за рахунок таких iнших осiб.

     5.5. Особливостi визначення складу витрат платника податку у разi сплати процентiв за борговими зобов'язаннями

     5.5.1. До складу валових витрат вiдносяться будь-якi витрати, пов'язанi з виплатою або нарахуванням процентiв за борговими зобов'язаннями (у тому числi за будь-якими кредитами, депозитами) протягом звiтного перiоду, якщо такi виплати або нарахування здiйснюються у зв'язку з веденням господарської дiяльностi платника податку.

(Пiдпункт 5.5.1 пункту 5.5 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 977-XIV вiд 15.07.99)

     5.5.2. Для платника податку, 50 та бiльше вiдсоткiв статутного фонду (акцiй, iнших корпоративних прав) якого перебуває у власностi або управлiннi нерезидента (нерезидентiв), вiднесення до складу валових витрат витрат на виплату або нарахування процентiв за кредитами та iншими борговими зобов'язаннями на користь таких нерезидентiв та пов'язаних з ними осiб дозволяється у сумi, що не перевищує суму доходiв такого платника податку, отриману протягом звiтного перiоду у виглядi процентiв вiд розмiщення власних активiв, збiльшену на суму, що дорiвнює 50 вiдсоткам оподатковуваного прибутку звiтного перiоду, без урахування суми таких отриманих процентiв.

(Пiдпункт 5.5.2 пункту 5.5 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 639/97-ВР вiд 18.11.97, N 977-XIV вiд 15.07.99, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     5.5.3. До нерезидентiв, визначених у пiдпунктi 5.5.2, прирiвнюються з метою оподаткування також юридичнi особи, звiльненi вiд сплати цього податку згiдно з положеннями пунктiв 7.11 - 7.13, 7.19 статтi 7 цього Закону, чи тi, що вiдповiдно до законодавства сплачують цей податок за ставками iншими, нiж встановленi у пунктi 7.2 статтi 7 або статтi 10 цього Закону.

(пiдпункт 5.5.3 пункту 5.5 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.07.99 р. N 977-XIV, вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     5.5.4. Для цiлей пiдпункту 5.5.2 оподатковуваний прибуток без врахування процентiв визначається як скоригований валовий доход звiтного перiоду без урахування доходу звiтного перiоду, отриманого у виглядi процентiв, зменшений на суму валових витрат звiтного перiоду, за винятком валових витрат звiтного перiоду, пов'язаних iз виплатою процентiв.

     5.5.5. Витрати на сплату процентiв, якi вiдповiдають вимогам пiдпункту 5.5.1, але не вiднесенi до складу витрат виробництва (обiгу) згiдно з положеннями пiдпункту 5.5.2 протягом звiтного перiоду, пiдлягають перенесенню на результати майбутнiх податкових перiодiв iз збереженням обмежень, передбачених пунктом 5.5.2.

     5.6. Особливостi визначення складу витрат на оплату працi

     5.6.1. З урахуванням норм пункту 5.3 цiєї статтi до складу валових витрат платника податку вiдносяться витрати на оплату працi фiзичних осiб, що перебувають у трудових вiдносинах з таким платником податку (далi - працiвники), якi включають витрати на виплату основної i додаткової заробiтної плати та iнших видiв заохочень i виплат, виходячи з тарифних ставок, у виглядi премiй, заохочень, вiдшкодувань вартостi товарiв (робiт, послуг), витрати на виплату авторських винагород та виплат за виконання робiт (послуг), згiдно з договорами цивiльно-правового характеру, будь-якi iншi виплати в грошовiй або натуральнiй формi, встановленi за домовленiстю сторiн (крiм сум матерiальної допомоги, якi звiльняються вiд оподаткування згiдно з нормами закону, що регулює питання оподаткування доходiв фiзичних осiб (законодавства, що встановлює правила оподаткування прибутковим податком з громадян).

(пiдпункт 5.6.1 пункту 5.6 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     5.6.2. Додатково до виплат, передбачених пiдпунктом 5.6.1 цiєї статтi, до складу валових витрат платника податку включаються обов'язковi виплати, а також компенсацiя вартостi послуг, якi надаються працiвникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працiвникiв у випадках, передбачених законодавством, а також внески, визначенi абзацом другим цього пiдпункту.

Якщо вiдповiдно до договору довгострокового страхування життя або будь-якого виду недержавного пенсiйного забезпечення платник цього податку сплачує за власний рахунок добровiльнi внески на страхування (недержавне пенсiйне забезпечення) найманої ним фiзичної особи, то такий платник податку має право вiднести до складу валових витрат кожного звiтного податкового перiоду (наростаючим пiдсумком) суму таких внескiв, яка сукупно не перевищує 15 вiдсоткiв вiд заробiтної плати, нарахованої такiй найманiй особi протягом податкового року, на який припадають такi податковi перiоди.

     При цьому сума таких платежiв не може перевищувати розмiрiв, визначених у пiдпунктi 6.5.1 пункту 6.5 статтi 6 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" протягом такого податкового перiоду.

(пiдпункт 5.6.2 пункту 5.6 статтi 5 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     5.6.3. Пiдпункт 5.6.3 пункту 5.6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

     5.7. Особливостi вiднесення до складу витрат сум внескiв на соцiальнi заходи

     5.7.1. До складу валових витрат платника податку вiдносяться суми збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування та внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, нарахованi на виплати, зазначенi в пiдпунктi 5.6.1 цiєї статтi, у розмiрах i порядку, встановлених законом.

(пiдпункт 5.7.1 пункту 5.7 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 429-IV)

     5.7.2. Якщо наймана особа доручає працедавцю здiйснювати внески на довгострокове страхування життя або будь-який вид недержавного пенсiйного забезпечення за рахунок витрат на оплату працi такої найманої особи, включених до складу валових витрат платника податку вiдповiдно до пiдпункту 5.6.1 пункту 5.6 цiєї статтi, або на пенсiйний вклад вiдповiдно до пункту 22.25 цього Закону, то такий працедавець не включає суму таких внескiв до складу своїх валових витрат та до бази для нарахування суми внескiв на пенсiйне та iншi види державного (соцiального) обов'язкового страхування.

(пiдпункт 5.7.2 пункту 5.7 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     5.8. Пункт 5.8 статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     5.9. Платник податку веде податковий облiк приросту (убутку) балансової вартостi товарiв (крiм тих, що пiдлягають амортизацiї, та цiнних паперiв), сировини, матерiалiв, комплектуючих виробiв, напiвфабрикатiв, малоцiнних предметiв (далi - запасiв) на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї, витрати на придбання та полiпшення (перетворення, зберiгання) яких включаються до складу валових витрат згiдно з цим Законом (за винятком тих, що отриманi безкоштовно).

     Вартiсть запасiв оплачених, але не отриманих (не оприбуткованих) платником податку i покупцем, до приросту запасiв не включається.

     Вартiсть запасiв оплачених, але не вiдвантажених (не знятих з облiку) платником податку - продавцем, до убутку запасiв не включається.

     У разi коли балансова вартiсть таких запасiв на кiнець звiтного перiоду перевищує їх балансову вартiсть на початок того ж звiтного перiоду, рiзниця включається до складу валових доходiв платника податку у такому звiтному перiодi.

     У разi коли балансова вартiсть таких запасiв на кiнець звiтного перiоду є меншою за їх балансову вартiсть на початок того ж звiтного перiоду, рiзниця включається до складу валових витрат платника податку у такому звiтному перiодi.

     Для виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, визначених статтею 14 цього Закону, норми цього пункту застосовуються для податкового перiоду, що дорiвнює дванадцяти календарним мiсяцям, починаючи з 1 липня поточного звiтного (бюджетного) року.

(абзац шостий пункту 5.9 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     Якщо платник податку приймає рiшення про уцiнку (дооцiнку) запасiв згiдно з правилами бухгалтерського облiку, то така уцiнка (дооцiнка) з метою податкового облiку не змiнює балансову вартiсть запасiв та валовi доходи або валовi витрати такого платника податку, пов'язанi з придбанням таких запасiв.

     З метою податкового облiку платник податку за своїм вибором здiйснює оцiнку вибуття запасiв за одним з таких методiв бухгалтерського облiку, визначених у вiдповiдному стандартi:

     iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв;

     середньозваженої вартостi однорiдних запасiв;

     вартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО);

     нормативних затрат;

     цiни продажу запасiв (виключно для запасiв, що реалiзуються через роздрiбну торгiвлю).

     Для всiх одиниць податкового облiку запасiв, що мають однакове призначення та однаковi умови використання, застосовується тiльки один iз наведених методiв.

     У разi обрання платником податку методу оцiнки вартостi вибуття запасiв змiна такого методу протягом податкового року для цiлей податкового облiку не дозволяється.

     Податковий облiк приросту (убутку) балансової вартостi запасiв, якi використовуються з метою виробництва електроенергiї за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, здiйснюється за наслiдками звiтного (податкового) року, а решта запасiв пiдлягає коригуванню в загальному порядку.

(абзац шiстнадцятий пункту 5.9 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)
(абзац восьмий пункту 5.9 статтi 5 замiнено абзацами восьмим - шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)
(пункт 5.9 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     5.10. У разi коли пiсля продажу товарiв (робiт, послуг) здiйснюється будь-яка змiна суми компенсацiї їх вартостi, включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарiв чи права власностi на такi товари (результати робiт, послуг) продавцю, платник податку - продавець та платник податку - покупець здiйснюють вiдповiдний перерахунок валових доходiв або валових витрат (балансової вартостi основних фондiв) у звiтному перiодi, в якому сталася така змiна суми компенсацiї.

     Цей пункт не регулює правила визначення та коригування валових витрат та валових доходiв внаслiдок проведення процедур урегулювання сумнiвної або безнадiйної заборгованостi чи визнання боргу покупця безнадiйним, що визначаються статтею 12 цього Закону.

(статтю 5 доповнено новим пунктом 5.10 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, у зв'язку з цим пункт 5.10 вважати пунктом 5.11)

     5.11. Установлення додаткових обмежень щодо вiднесення витрат до складу валових витрат платника податку, крiм тих, що зазначенi у цьому Законi, не дозволяється.

     Стаття 6. Порядок врахування вiд'ємного значення об'єкта оподаткування у результатах наступних податкових перiодiв

     6.1. Якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентiв за результатами податкового року має вiд'ємне значення об'єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизацiйних вiдрахувань), сума такого вiд'ємного значення пiдлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслiдками пiврiччя, трьох кварталiв та року здiйснюється з урахуванням вiд'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складi валових витрат таких податкових перiодiв наростаючим пiдсумком до повного погашення такого вiд'ємного значення.

     6.2. Податковий орган не може вiдмовити у прийняттi податкової декларацiї, яка мiстить вiд'ємне значення об'єкта оподаткування, з причин наявностi такого вiд'ємного значення.

     6.3. У разi коли вiд'ємне значення об'єкта оподаткування декларується платником податку протягом чотирьох послiдовних податкових перiодiв, податковий орган має право провести позачергову перевiрку правильностi визначення об'єкта оподаткування. В iнших випадках наявнiсть вiд'ємного значення об'єкта оподаткування не є достатньою пiдставою для проведення такої позачергової перевiрки.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iзЗаконом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     Стаття 7. Оподаткування операцiй особливого виду

     7.1. Оподаткування товарообмiнних (бартерних) операцiй

     7.1.1. Доходи та витрати вiд здiйснення товарообмiнних (бартерних) операцiй визначаються виходячи з договiрної цiни такої операцiї, але не нижчої за звичайнi цiни.

(пiдпункт 7.1.1 пункту 7.1 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.1.2. Пiдпункт 7.1.2 пункту 7.1 статтi 7 виключено

(Пiдпункт 7.1.2 пункту 7.1 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.2. Оподаткування страхової дiяльностi

     7.2.1. Дохiд вiд страхової дiяльностi юридичних осiб - резидентiв не пiдлягає оподаткуванню за ставкою, встановленою у пунктi 10.1 статтi 10 цього Закону, та оподатковується:

     за ставкою 0 вiдсоткiв - при отриманнi доходу внаслiдок виконання договорiв з довгострокового страхування життя та пенсiйного страхування у межах недержавного пенсiйного забезпечення у разi виконання вимог до таких договорiв, визначених пунктом 1.37 та пунктом 1.42 статтi 1 цього Закону;

     за ставкою 3 вiдсотки - при отриманнi доходу внаслiдок виконання договорiв з iнших видiв страхування.

(абзац перший пiдпункту 7.2.1 пункту 7.2 статтi 7 замiнено абзацами першим - третiм згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим)

     Для цiлей оподаткування страхової дiяльностi пiд оподатковуваним доходом слiд розумiти суму страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй (далi - сума валових внескiв), одержаних (нарахованих) страховиками-резидентами протягом звiтного перiоду за договорами страхування i перестрахування ризикiв на територiї України або за її межами, зменшених на суму страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), сплачених страховиком за договорами перестрахування з резидентом.

(абзац четвертий пiдпункту 7.2.1 пункту 7.2 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV, вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     7.2.2. Страховик здiйснює окремий податковий облiк операцiй, що вiдповiдно до пiдпункту 7.2.1 цього пункту оподатковуються за рiзними ставками за правилами, встановленими у порядку, визначеному законом для встановлення форми вiдповiдної податкової декларацiї (розрахунку).

(пiдпункт 7.2.2 пункту 7.2 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     7.2.3. Якщо страховик одержує доходи iз джерел iнших, нiж тi, що визначенi у пiдпунктi 7.2.1 цього пункту, такi доходи оподатковуються за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статтi 10 цього Закону. При цьому до категорiї валових витрат, пов'язаних з одержанням таких доходiв, не включаються витрати, якi понесенi страховиком пiд час здiйснення операцiй iз страхування (перестрахування).

(абзац перший пiдпункту 7.2.3 пункту 7.2 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     Iнвестицiйний дохiд, одержаний страховиком вiд розмiщення коштiв резервiв страхування життя, оподатковується у страховика в частинi, яка належить страховику. Частина iнвестицiйного доходу, одержаного вiд розмiщення коштiв резервiв iз страхування життя, що належить страховику, визначається як рiзниця мiж сумою доходу, одержаного (нарахованого) вiд розмiщення коштiв резервiв iз страхування життя, та сумою витрат страховика на ведення справи, якi не можуть перевищувати 15 вiдсоткiв отриманого iнвестицiйного доходу.

     Якщо страховик здiйснює вiдрахування у математичнi резерви iз страхування життя, то сума iнвестицiйного доходу, що належить страховику, зменшується на суму вiдрахувань у такi математичнi резерви, що не можуть перевищувати 85 вiдсоткiв суми iнвестицiйного доходу, який належить страховику.

     Доходи, одержанi страховиком-цедентом у звiтному перiодi вiд перестраховикiв за договорами перестрахування, зменшуються на суму здiйснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового вiдшкодування) у частинi (в межах часток), в якiй перестраховик несе вiдповiдальнiсть згiдно з укладеними iз страховиком-цедентом договорами перестрахування, та оподатковуються у загальному порядку за ставкою, визначеною пунктом 10.1 статтi 10 цього Закону.

     7.2.4. У разi порушення вимог договору довгострокового страхування життя, встановлених пунктом 1.37 цього Закону, або договору недержавного пенсiйного забезпечення, укладеного вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення", в тому числi їх дострокового розiрвання, доходи, одержанi страховиком за такими договорами, оподатковуються за ставкою 3 вiдсотки у податковому перiодi, в якому вiдбувся факт такого порушення, з нарахуванням пенi на суму податкового боргу, розрахованої з початку податкового перiоду, наступного за податковим перiодом, на який припадає отримання таких доходiв страховиком, до дня їх включення до валового доходу такого страховика згiдно iз цим пiдпунктом.

(абзац перший пiдпункту 7.2.4 пункту 7.2 статтi 7 у редакцiї Законiв України вiд 22.05.2003 р. N 889-IV, вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     Якщо договiр довгострокового страхування життя чи з недержавного пенсiйного забезпечення розривається з будь-яких причин до закiнчення мiнiмального строку його дiї або до настання вiдповiдного страхового випадку, встановлених цим Законом або iншим законодавством, в результатi чого вiдбувається часткова страхова виплата, виплата викупної суми або повне припинення зобов'язань страховика за таким договором перед таким платником податку, то платник податку, який збiльшив валовi витрати згiдно з нормами пiдпункту 5.6.2 пункту 5.6 статтi 5 цього Закону, зобов'язаний включити до складу своїх валових доходiв вiдповiдного звiтного перiоду суму таких попередньо сплачених платежiв (внескiв, премiй), збiльшену на суму пенi, нараховану на суму податкового боргу, яка розраховується з початку податкового перiоду, наступного за перiодом, в якому такий платник податку вперше збiльшив валовi витрати на суму таких страхових платежiв у межах такого договору, до дня подання податкової декларацiї за наслiдками податкового перiоду, на який припадає факт такого дострокового розiрвання або порушення таких iнших вимог. При цьому викупна сума або її частина, яка повертається платнику податку страховиком, не включається до складу валових доходiв такого платника податку.

(абзац другий пiдпункту 7.2.4 пункту 7.2 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     Штрафнi санкцiї за заниження об'єкта оподаткування у випадках, визначених цим пiдпунктом, як до страховика, так i до платника податку не застосовуються.

(пункт 7.2 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.3. Оподаткування операцiй iз розрахунками в iноземнiй валютi

     7.3.1. Доходи, отриманi (нарахованi) платником податку в iноземнiй валютi у зв'язку з продажем товарiв (робiт, послуг) протягом звiтного перiоду, перераховуються в гривнi за офiцiйним валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на дату отримання (нарахування) таких доходiв, i не пiдлягають перерахуванню у зв'язку зi змiною обмiнного курсу гривнi протягом такого звiтного перiоду.

     Балансова вартiсть iноземної валюти, отриманої платником податку у зв'язку з таким продажем (виручка в iноземнiй валютi), визначається за курсом, зазначеним у абзацi першому цього пiдпункту.

     7.3.2. Витрати, понесенi (нарахованi) платником податку в iноземнiй валютi протягом звiтного перiоду у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), вартiсть яких вiдноситься до валових витрат такого платника податку, визначаються у сумi, що має дорiвнювати балансовiй вартостi такої iноземної валюти, визначеної згiдно iз положеннями пiдпунктiв 7.3.1, 7,3.4, 7.3.6 цiєї статтi, i не пiдлягають перерахуванню у зв'язку iз змiною обмiнного курсу гривнi протягом такого звiтного перiоду.

     7.3.3. Балансова вартiсть заборгованостi, основна сума якої (без процентiв, комiсiй та винагород) виражена в iноземнiй валютi, вiдображається у податковому облiку платника податку шляхом перерахунку її суми в гривнi за офiцiйним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на дату її оприбуткування (виникнення).

     У разi продажу (погашення) заборгованостi (її частини), вираженої в iноземнiй валютi, протягом звiтного перiоду її балансова вартiсть визначається шляхом перерахунку суми такої заборгованостi (її частини) в гривнi за офiцiйним валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на дату такого продажу (погашення).

     Непогашена протягом звiтного перiоду заборгованiсть, виражена в iноземнiй валютi, розглядається умовно проданою (погашеною) в останнiй день звiтного перiоду за офiцiйним валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на такий день. При цьому балансова вартiсть такої заборгованостi у наступному звiтному перiодi визначається на пiдставi такого перерахунку.

     У разi продажу (погашення) заборгованостi (її частини), визначеного абзацом другим цього пiдпункту, або умовного продажу (погашення) заборгованостi, визначеного абзацом третiм цього пiдпункту, платник податку повинен визнати прибуток або збиток вiд такої операцiї, що розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю такої заборгованостi (її частини) на початок звiтного перiоду чи на дату її оприбуткування (виникнення), залежно вiд того, яка подiя сталася пiзнiше, та балансовою вартiстю такої заборгованостi (її частини) на дату її продажу (погашення). При цьому прибуток, отриманий внаслiдок такого перерахунку, збiльшує валовi доходи платника податку - кредитора та валовi витрати платника податку - дебiтора, а збиток, отриманий внаслiдок такого перерахунку, збiльшує валовi витрати платника податку - кредитора та валовi доходи платника податку - дебiтора податкового перiоду, протягом якого вiдбувся такий продаж (погашення).

     У такому ж порядку пiдлягає перерахунку балансова вартiсть iноземної валюти, отриманої як аванс або виручка чи внаслiдок проведення будь-яких iнших операцiй (включаючи прямi чи портфельнi iнвестицiї), яка облiковується на банкiвських рахунках платника податку або у його касi на дату закiнчення звiтного перiоду.

     Для цiлей цього пiдпункту пiд термiном "заборгованiсть" розумiються:

     основна сума (непогашена частина основної суми) фiнансового кредиту, депозиту (вкладу);

     сума процентiв, нарахованих на таку основну суму фiнансового кредиту, депозиту (вкладу), строк оплати яких минув на дату закiнчення звiтного перiоду;

     вартiсть (непогашена частина вартостi) об'єкта фiнансового лiзингу;

     платежi за такий об'єкт фiнансового лiзингу, строк оплати яких минув на дату закiнчення звiтного перiоду;

     балансова вартiсть цiнних паперiв, що засвiдчують вiдносини боргу, а також товарних чи фондових деривативiв, якщо iнше не встановлено нормами цього Закону.

(пiдпункт 7.3.3 пункту 7.3 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.3.4. У разi купiвлi iноземної валюти за гривнi валовi витрати або валовi доходи платника податку не змiнюються. Сума гривень, сплачена платником податку у зв'язку з такою купiвлею (без урахування комiсiйних або вартостi iнших послуг осiб, що здiйснюють конверсiйнi (обмiннi) операцiї за дорученням платника податку), вважається балансовою вартiстю такої iноземної валюти.

     У разi купiвлi однiєї iноземної валюти за iншу iноземну валюту балансова вартiсть придбаної iноземної валюти визначається на рiвнi балансової вартостi iноземної валюти, що була продана.

     7.3.5. У разi продажу iноземної валюти за гривнi валовi доходи платника податку збiльшуються на суму гривень, отриманих вiд покупця у зв'язку з таким продажем, а валовi витрати такого платника податку збiльшуються на суму балансової вартостi такої iноземної валюти.

     7.3.6. Платник податку самостiйно обирає метод оцiнки балансової вартостi iноземної валюти за середньозваженою вартiстю або iдентифiкованою вартiстю. Змiна методу оцiнки балансової вартостi iноземної валюти протягом податкового року для цiлей податкового облiку не дозволяється.

(пiдпункт 7.3.6 пункту 7.3 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.99 р. N 934-XIV, у редакцiї Законiв України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     7.3.7. До валових витрат платникiв податку - суб'єктiв валютного ринку вiдносяться також будь-якi витрати, пов'язанi з оплатою послуг iнших осiб, що здiйснюють конверсiйнi (обмiннi) операцiї за дорученням таких платникiв податку.

     7.3.8. Банки здiйснюють вiдмiнний вiд iнших платникiв податку податковий облiк результатiв операцiй з iноземною валютою.

(Абзац перший пiдпункту 7.3.8 пункту 7.3 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Облiк операцiй з продажу або купiвлi iноземної валюти, якi здiйснюються за дорученням та за рахунок клiєнтiв таких банкiв, ведеться окремо вiд облiку операцiй з продажу або купiвлi iноземної валюти, здiйснюваних за рiшенням банку за рахунок iнших (власних) джерел.

     При здiйсненнi операцiй з продажу або купiвлi iноземної валюти за дорученням та за рахунок клiєнтiв до валових доходiв банку вiдносяться суми комiсiйних (брокерських) та iнших подiбних видiв винагород, одержаних (нарахованих) банком у зв'язку iз здiйсненням таких операцiй протягом звiтного перiоду, а до валових витрат - витрати банку, понесенi (нарахованi) у зв'язку iз здiйсненням таких операцiй протягом звiтного перiоду.

(Абзац третiй пiдпункту 7.3.8 пункту 7.3 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     При здiйсненнi операцiй з купiвлi або продажу iноземної валюти за рiшенням банку до складу валових доходiв або валових витрат банку вiдноситься кiнцевий фiнансовий результат обмiнних (конверсiйних) операцiй за результатами звiтного перiоду.

     Кiнцевий фiнансовий результат обмiнних (конверсiйних) операцiй за результатами звiтного перiоду вираховується як сума фiнансових результатiв обмiнних (конверсiйних) операцiй за результатами кожного банкiвського дня. Фiнансовим результатом обмiнних (конверсiйних) операцiй за результатами банкiвського дня є рiзниця мiж валовими доходами, отриманими (нарахованими) банком внаслiдок продажу iноземної валюти протягом такого банкiвського дня, та валовими витратами, понесеними (нарахованими) у зв'язку iз придбанням iноземної валюти протягом такого банкiвського дня.

     У розрахунки фiнансового результату обмiнних (конверсiйних) операцiй не беруться суми комiсiйних (брокерських) або iнших подiбних винагород, сплачених або отриманих (нарахованих) банком у зв'язку iз здiйсненням таких обмiнних (конверсiйних) операцiй, якi вiдносяться до складу валових доходiв або валових витрат банку у загальному порядку.

     Абзац пiдпункту 7.3.8 пункту 7.3 статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.4. Оподаткування операцiй з пов'язаними особами

     З метою оподаткування:

     7.4.1. Доход, отриманий платником податку вiд продажу товарiв (робiт, послуг) пов'язаним особам, визначається виходячи iз договiрних цiн, але не менших за звичайнi цiни на такi товари (роботи, послуги), що дiяли на дату такого продажу.

(Пiдпункт 7.4.1 пункту 7.4 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     7.4.2. Витрати, понесенi платником податку у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг) у пов'язаної особи визначаються виходячи iз договiрних цiн, але не бiльших за звичайнi цiни, що дiяли на дату такого придбання.

     7.4.3. Положення пiдпунктiв 7.4.1, 7.4.2 поширюються також на операцiї з особами, якi не є платниками податку, встановленого статтею 10 цього Закону, або сплачують податок на прибуток за iншими, нiж платник податку, ставками.

(пiдпункт 7.4.3 пункту 7.4 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     7.4.4. Витрати платника податку, понесенi по сплатi процентiв по депозитах, орендних платежах, цивiльно-правових договорах, пов'язаним з платником податку особам, визначаються виходячи iз договiрних цiн (процентних ставок за депозит), але не вищих за звичайнi цiни (звичайнi процентнi ставки за депозит).

     7.5. До валового доходу платника податку включається прибуток вiд продажу (обмiну, iнших видiв вiдчуження) основних фондiв або нематерiальних активiв, що пiдлягають амортизацiї, визначений згiдно iз статтею 8 цього Закону.

     7.6. Оподаткування операцiй з цiнними паперами та деривативами

(назва пункту 7.6 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.6.1. Платник податку веде окремий податковий облiк фiнансових результатiв операцiй з цiнними паперами (у тому числi iпотечними сертифiкатами участi, iпотечними сертифiкатами з фiксованою дохiднiстю та сертифiкатами фондiв операцiй з нерухомiстю) i деривативами у розрiзi окремих видiв цiнних паперiв, а також фондових та товарних деривативiв. При цьому облiк операцiй з акцiями ведеться разом з iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами.

(абзац перший пiдпункту 7.6.1 пункту 7.6 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     Якщо протягом звiтного перiоду витрати на придбання кожного з окремих видiв цiнних паперiв, а також деривативiв, понесенi (нарахованi) платником податку, перевищують доходи, отриманi (нарахованi) вiд продажу (вiдчуження) цiнних паперiв або деривативiв такого ж виду протягом такого звiтного перiоду, вiд'ємний фiнансовий результат переноситься на зменшення фiнансових результатiв вiд операцiй з цiнними паперами або деривативами такого ж виду майбутнiх звiтних перiодiв у порядку, визначеному статтею 6 цього Закону.

     Якщо протягом звiтного перiоду доходи вiд продажу кожного з окремих видiв цiнних паперiв, а також деривативiв, отриманi (нарахованi) платником податку, перевищують витрати, понесенi (нарахованi) платником податку внаслiдок придбання цiнних паперiв або деривативiв такого ж виду протягом такого звiтного перiоду (з урахуванням вiд'ємного фiнансового результату вiд операцiй з цiнними паперами чи деривативами такого ж виду минулих перiодiв), прибуток включається до складу валових доходiв такого платника податку за результатами такого звiтного перiоду.

     Усi iншi витрати та доходи такого платника податку, крiм витрат та доходiв за операцiями з цiнними паперами (корпоративними правами) та деривативами, визначеними цим пiдпунктом, беруть участь у визначеннi об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Законом.

     Норми цього пункту не поширюються на операцiї з емiсiї корпоративних прав або iнших цiнних паперiв, що здiйснюються платником податку, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку.

(пiдпункт 7.6.1 пункту 7.6 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.6.2. Норми цього пункту поширюються на платникiв податку - торгiвцiв цiнними паперами та деривативами, а також на будь-яких iнших платникiв податку, якi здiйснюють операцiї з торгiвлi цiнними паперами чи деривативами.

     Те саме стосується облiку операцiй таких платникiв податку з придбання або продажу корпоративних прав, вiдмiнних вiд акцiй.

(пiдпункт 7.6.2 пункту 7.6 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.6.3. Пiд термiном "витрати" слiд розумiти суму коштiв або вартiсть майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю цiнних паперiв та деривативiв як компенсацiя їх вартостi.

     До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованостi покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.

     7.6.4. Пiд термiном "доходи" слiд розумiти суму коштiв або вартiсть майна, отриману (нараховану) платником податку вiд продажу, обмiну або iнших способiв вiдчуження цiнних паперiв та деривативiв, збiльшену на вартiсть будь-яких матерiальних цiнностей чи нематерiальних активiв, якi передаються платнику податку в зв'язку з таким продажем, обмiном або вiдчуженням.

(абзац перший пiдпункту 7.6.4 пункту 7.6 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     До складу доходiв включається також сума будь-якої заборгованостi платника податку, яка погашається у зв'язку з таким продажем, обмiном або вiдчуженням.

     7.6.5. Норми цього пункту поширюються також на визначення балансових збиткiв або прибуткiв, отриманих платником податку вiд операцiй з корпоративними правами, що вираженi в iнших, нiж цiннi папери, формах.

     7.6.6. Пiдпункт 7.6.6 пункту 7.6 статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.7. Оподаткування спiльної дiяльностi на територiї України без створення юридичної особи

     7.7.1. Спiльна дiяльнiсть без створення юридичної особи провадиться на пiдставi договору про спiльну дiяльнiсть, що передбачає об'єднання коштiв або майна учасникiв для досягнення спiльної господарської мети.

     7.7.2. Облiк результатiв спiльної дiяльностi ведеться платником податку, уповноваженим на це iншими сторонами згiдно з умовами договору, окремо вiд облiку господарських результатiв такого платника податку.

     7.7.3. Виплата (нарахування) частини прибутку, отриманого учасниками спiльної дiяльностi, оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статтi 10 цього Закону, особою, уповноваженою вести облiк результатiв спiльної дiяльностi до або пiд час такої виплати.

(пiдпункт 7.7.3 пункту 7.7 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     7.7.4. У разi коли прибуток вiд спiльної дiяльностi не розподiляється протягом звiтного перiоду з метою оподаткування, вiн вважається розподiленим мiж учасниками згiдно з умовами договору про спiльну дiяльнiсть на кiнець такого звiтного перiоду i пiдлягає оподаткуванню згiдно з пiдпунктом 7.7.3 цiєї статтi.

(пiдпункт 7.7.4 пункту 7.7 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     7.7.5. У разi коли протягом звiтного перiоду витрати, понесенi платником податку в зв'язку iз проведенням спiльної дiяльностi, перевищують доходи, отриманi вiд таких операцiй, балансовi збитки переносяться на зменшення доходiв майбутнiх податкових перiодiв вiд такої спiльної дiяльностi протягом строкiв, визначених статтею 6 цього Закону.

     7.7.6. Для цiлей оподаткування господарськi вiдносини мiж учасниками спiльної дiяльностi прирiвнюються до вiдносин на основi окремих цивiльно-правових договорiв.

     7.7.7. Порядок податкового облiку та звiтностi результатiв спiльної дiяльностi встановлюється центральним податковим органом.

     7.8. Оподаткування дивiдендiв

     7.8.1. У разi прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв емiтент корпоративних прав, на якi нараховуються дивiденди, провадить зазначенi виплати власнику таких корпоративних прав пропорцiйно частцi його в статутному фондi пiдприємства-емiтента таких корпоративних прав незалежно вiд того, чи була дiяльнiсть такого пiдприємства-емiтента прибутковою протягом звiтного перiоду при наявностi iнших власних джерел для виплати дивiдендiв, а також вiд того, чи є наявним прибуток, розрахований за правилами податкового облiку, чи нi.

(пiдпункт 7.8.1 пункту 7.8 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.8.2. Крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 7.8.5 цього пункту, емiтент корпоративних прав, який приймає рiшення про виплату дивiдендiв своїм акцiонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмiрi ставки, встановленої пунктом 10.1 статтi 10 цього Закону, нарахованої на суму дивiдендiв, призначених для виплати, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно iз виплатою дивiдендiв.

     У разi виплати дивiдендiв у формi, вiдмiннiй вiд грошової (крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 7.8.5 цього пункту), базою для нарахування авансового внеску згiдно з абзацом першим цього пiдпункту є вартiсть такої виплати, розрахована за звичайними цiнами.

     Обов'язок iз нарахування та сплати авансового внеску з цього податку за визначеною пунктом 10.1 статтi 10 цього Закону ставкою покладається на будь-якого емiтента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно вiд того, чи такий емiтент або отримувач дивiдендiв є платником податку на прибуток або має пiльги зi сплати податку на прибуток, наданi цим Законом або iншими законодавчими актами, чи у виглядi застосування ставки податку iншої, нiж встановлена пунктом 10.1 статтi 10 цього Закону (крiм платникiв цього податку, якi пiдпадають пiд дiю пункту 7.2, пiдпункту 7.8.5 пункту 7.8 статтi 7 чи пiдпункту 10.2.3 пункту 10.2 статтi 10 цього Закону).

(абзац третiй пiдпункту 7.8.2 пункту 7.8 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.04.2010р. N 2156-VI)

     Це правило поширюється також на державнi некорпоратизованi, казеннi або комунальнi пiдприємства, якi зараховують суми дивiдендiв у розмiрi, встановленому вiдповiдно державним або мiсцевим виконавчим органом, в управлiннi якого знаходяться такi пiдприємства, вiдповiдно до державного або мiсцевого бюджету.

     Якщо згiдно iз законодавством цей податок є складовою частиною єдиного податку (спецiального торгового патенту), то особа - платник такого єдиного податку (спецiального торгового патенту) зобов'язана при виплатi дивiдендiв нараховувати та сплачувати до бюджету, до якого зараховується такий єдиний податок (вартiсть спецiального торгового патенту) внесок за правилами, встановленими цим пiдпунктом для сплати авансового внеску з податку на прибуток, без права застосування норм пiдпункту 7.8.3 цього пункту.

     При цьому, якщо будь-який платiж будь-якою особою називається дивiдендом, то такий платiж оподатковується при такiй виплатi згiдно з нормами, визначеними у першому, другому та третьому абзацах цього пiдпункту, незалежно вiд того, чи є особа платником податку на прибуток, чи нi.

     7.8.3. Платник податку - емiтент корпоративних прав, державне некорпоратизоване, казенне чи комунальне пiдприємство зменшує суму нарахованого податку на прибуток звiтного перiоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звiтного перiоду у зв'язку iз нарахуванням дивiдендiв згiдно з пiдпунктом 7.8.2 цього пункту. Не дозволяється проведення зазначеного залiку з податком, передбаченим пунктом 7.2 статтi 7 чи пунктом 10.2 статтi 10 цього Закону.

     7.8.4. У разi коли за наслiдками звiтного перiоду сума податкових зобов'язань платника податку має вiд'ємне значення, сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звiтного перiоду у зв'язку iз нарахуванням дивiдендiв, додається у збiльшення такого вiд'ємного значення.

     У разi коли сума такого авансового внеску перевищує суму податкових зобов'язань пiдприємства - емiтента корпоративних прав за податком на прибуток такого звiтного перiоду, рiзниця переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступного податкового перiоду, а при отриманнi вiд'ємного значення податкового зобов'язання такого наступного перiоду - на зменшення податкових зобов'язань майбутнiх податкових перiодiв.

     7.8.5. Авансовий внесок, передбачений пiдпунктом 7.8.2 цього пункту, не справляється у разi виплати дивiдендiв:

     а) у виглядi акцiй (часток, паїв), емiтованих (випущених) платником податку, який нараховує дивiденди, за умови, що така виплата нiяким чином не змiнює пропорцiй (часток) участi всiх акцiонерiв (власникiв) у статутному фондi емiтента, незалежно вiд того, чи були такi акцiї (частки, паї) належним чином зареєстрованi (вiдображенi у змiнi до статутних документiв) чи нi;

     б) iнститутами спiльного iнвестування;

     в) у межах сум дивiдендiв, отриманих вiд юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем юридичної особи, яка здiйснює виплату, вiдповiдно до пункту 1.26 статтi 1 цього Закону.

(пiдпункт 7.8.5 пункту 7.8 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006 р. N 398-V, у редакцiї Закону України вiд 27.04.2010р. N 2156-VI)

     7.8.6. Юридичнi особи - резиденти, якi отримують дивiденди вiд резидентiв та нерезидентiв - юридичних осiб, якi перебувають пiд їх контролем вiдповiдно до пункту 1.26 статтi 1 цього Закону (крiм нерезидентiв, що мають офшорний статус), не включають їх суму до складу валового доходу (крiм постiйних представництв нерезидентiв).

     Якщо дивiденди отримуються платником податку - резидентом з джерелом їх виплати вiд нерезидента, то платник податку включає суму отриманих дивiдендiв (крiм дивiдендiв, отриманих вiд юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем вiдповiдно до пункту 1.26 статтi 1 цього Закону, i не є нерезидентами, що мають офшорний статус) до складу валового доходу за наслiдками податкового перiоду, на який припадає отримання таких дивiдендiв.

     Юридичнi особи - резиденти, якi отримують дивiденди вiд юридичних осiб, якi перебувають пiд їх контролем вiдповiдно до пункту 1.26 статтi 1 цього Закону, зобов'язанi вести наростаючим пiдсумком облiк отриманих та виплачених дивiдендiв.

     Порядок оподаткування дивiдендiв, що отримуються фiзичними особами, визначається за правилами, встановленими законом з питань оподаткування доходiв фiзичних осiб.

(пiдпункт 7.8.6 пункту 7.8 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 27.04.2010р. N 2156-VI)

     7.8.7. Виплата дивiдендiв на користь фiзичних осiб (у тому числi нерезидентiв) за акцiями (iншими корпоративними правами), якi мають статус привiлейованих або iнший статус, що передбачає виплату фiксованого розмiру дивiдендiв чи суми, яка є бiльшою за суму виплат, розраховану на будь-яку iншу акцiю (корпоративне право), емiтовану таким платником податку, прирiвнюється з метою оподаткування до виплати заробiтної плати з вiдповiдним оподаткуванням та включенням суми виплат до складу валових витрат платника податку.

     При цьому авансовий внесок, визначений пiдпунктом 7.8.2 цього пункту, не справляється, а така виплата не пiдлягає оподаткуванню як дивiденд згiдно з нормами закону з питань оподаткування доходiв фiзичних осiб.

     7.8.8. Авансовий внесок з податку на прибуток пiдприємств, сплачений у зв'язку з нарахуванням (сплатою) дивiдендiв, є частиною податку на прибуток пiдприємств та не може розцiнюватися як податок, який справляється при репатрiацiї дивiдендiв (їх сплатi на користь нерезидентiв) вiдповiдно до норм статтi 13 цього Закону або мiжнародних договорiв України.

     7.8.9. У разi коли пiд час розподiлу лiквiдацiйною комiсiєю коштiв чи майна платника податку, що лiквiдується, власник корпоративних прав отримує кошти або майно, сума (для майна - звичайна вартiсть) яких вiдрiзняється вiд суми витрат, понесених таким платником на придбання таких корпоративних прав, то сума такого перевищення включається до складу валових доходiв такого платника податку, а вiд'ємна сума включається до складу його валових витрат. При цьому такий розподiл не вважається виплатою дивiдендiв.

(пiдпункти 7.8.2 - 7.8.8 пункту 7.8 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.07.99 р. N 977-XIV, вiд 29.11.2001 р. N 2831-III, пiдпункти 7.8.2 - 7.8.8 пункту 7.8 статтi 7 замiнено пiдпунктами 7.8.2 - 7.8.9 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.9. Оподаткування операцiй з борговими вимогами та зобов'язаннями

     7.9.1. З урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, не включаються до валового доходу i не пiдлягають оподаткуванню кошти або майно, залученi платником податку у зв'язку з:

     отриманням платником податку фiнансових кредитiв вiд iнших осiб-кредиторiв, а також поверненням основної суми фiнансових кредитiв, наданих платником податку iншим особам-дебiторам, отриманням частини консолiдованої iпотечної заборгованостi власниками iпотечних сертифiкатiв участi, замiною однiєї частки консолiдованої iпотечної заборгованостi на iншу;

(абзац другий пiдпункту 7.9.1 пункту 7.9 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     залученням платником податку коштiв або майна в довiрче управлiння, коштiв у депозит (вклад), у тому числi шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв (iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю), або на iншi строковi чи довiрчi рахунки, в тому числi шляхом емiсiї (випуску) облiгацiй, а також поверненням платнику податку коштiв або майна з довiрчого управлiння, а також основної суми депозиту (вкладу), в тому числi шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифiкатiв (iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю), або з iнших строкових чи довiрчих рахункiв, вiдкритих iншими особами на користь такого платника податку, в тому числi шляхом погашення облiгацiй;

(Абзац третiй пiдпункту 7.9.1 пункту 7.9 статтi 7 в редакцiї Закону N 977-XIV вiд 15.07.99 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 29.11.2001р. N 2831-III, вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     залученням платником податку майна на пiдставi договору, концесiї, комiсiї, консигнацiї, довiрчого управлiння, схову (вiдповiдального зберiгання), а також згiдно з iншими цивiльно-правовими договорами, що не передбачають передачi права власностi на таке майно, з урахуванням положень пiдпункту 7.9.6 цього пункту.

(абзац четвертий пiдпункту 7.9.1 пункту 7.9 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.9.2. З урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, не включаються до валових витрат кошти або майно, наданi платником податку у зв'язку з:

     поверненням платником податку основної суми кредиту, в тому числi частини консолiдованого iпотечного боргу при погашеннi iпотечного сертифiката участi, але не бiльше суми, сплаченої за придбання такого сертифiката, iншим особам-кредиторам, а також з наданням кредиту iншим особам-дебiторам, викупу (замiни) однiєї частки консолiдованого iпотечного боргу на iншу вiдповiдно до закону;

     поверненням платником податку коштiв або майна з довiрчого управлiння, основної суми депозитiв (вкладiв), у тому числi залучених шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв, iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю, або коштiв з iнших строкових чи довiрчих рахункiв, у тому числi шляхом погашення (викупу) облiгацiй, а також розмiщенням платником податку коштiв або майна в довiрче управлiння, коштiв у депозит (вклад), у тому числi шляхом придбання ощадних (депозитних) сертифiкатiв, iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю, або на iншi строковi та довiрчi рахунки, вiдкритi на користь такого платника податку, в тому числi шляхом придбання облiгацiй;

     наданням платником податку майна на пiдставi договорiв концесiї, комiсiї, консигнацiї, довiрчого управлiння, схову (вiдповiдального зберiгання) або згiдно з iншими цивiльно-правовими договорами, що не передбачають передачi права власностi на таке майно iншiй особi, з урахуванням положень пiдпункту 7.9.6 цього пункту.

     Пiд термiном "основна сума" слiд розумiти суму наданого кредиту або депозиту (строкових, довiрчих рахункiв) без урахування процентiв (фiксованих виплат, премiй, виграшiв), суму консолiдованого iпотечного боргу в частинi, яка вiдповiдає цiнi зобов'язання.

(пiдпункт 7.9.2 пункту 7.9 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.07.99 р. N 977-XIV, вiд 29.11.2001 р. N 2831-III, вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     7.9.3. За процентними цiнними паперами, емiтованими платником податку, суми процентiв включаються до складу його валових витрат у податковий перiод, протягом якого була здiйснена або мала бути здiйснена виплата таких процентiв. За дисконтними цiнними паперами, емiтованими платником податку, балансовi збитки вiд їх розмiщення вiдносяться до складу його валових витрат у податковий перiод, протягом якого вiдбулося погашення (викуп) таких цiнних паперiв.

     Платник податку, який здiйснює довiрчi операцiї з коштами або майном довiрителя, вiдносить до складу своїх валових доходiв кiнцевий фiнансовий результат такої довiрчої операцiї, який визначається за наслiдками податкового перiоду, протягом якого здiйснюється повернення довiрителю частини доходу, фактично отриманого довiреною особою вiд операцiй з розмiщення коштiв або майна такого довiрителя, та дорiвнює винагородi за здiйснення таких довiрчих операцiй, яка утримується на користь довiреної особи за рахунок виплати такого доходу.

(Пiдпункт 7.9.3 пункту 7.9 статтi 7 в редакцiї Закону N 977-XIV вiд 15.07.99)

     7.9.4. Оподаткування операцiй з безстроковими цiнними паперами здiйснюється у порядку, передбаченому для оподаткування дивiдендiв.

     Дiя цього пiдпункту не поширюється на цiннi папери, що засвiдчують корпоративнi права.

     Безстроковi цiннi папери - це цiннi папери, якi не мають встановленого строку погашення чи мають строк погашення бiльш як 10 рокiв з моменту їх емiсiї (випуску) або згiдно з умовами емiсiї передбачають право емiтента приймати одноособове рiшення про продовження строку погашення (лiквiдацiї) таких цiнних паперiв, незалежно вiд загального строку дiї таких цiнних паперiв.

     Витрати, понесенi платником податку у зв'язку з придбанням безстрокових цiнних паперiв, до валових витрат не включаються i пiдлягають амортизацiї як нематерiальнi активи згiдно iз статтею 8 цього Закону. Дiя цього пiдпункту не поширюється на цiннi папери, що засвiдчують корпоративнi права.

     7.9.5. При вiдчуженнi майна, заставленого з метою забезпечення повної суми боргової вимоги, валовi витрати та валовi доходи заставодавця та заставодержателя визначаються у такому порядку:

     вiдчуження об'єкта застави для заставодавця прирiвнюється до продажу такого об'єкта у податковий перiод такого вiдчуження, а основна сума кредиту та нарахованих на неї процентiв, що залишилися неповернутими кредитору (гаранту), - цiною продажу такої застави;

     якщо згiдно з умовами договору або закону об'єкт застави вiдчужується у власнiсть заставодержателя у рахунок погашення боргових зобов'язань, таке вiдчуження прирiвнюється до купiвлi заставодержателем такого об'єкта застави у податковий перiод такого вiдчуження, а основна сума кредиту та нарахованих на неї процентiв, що залишилися неповернутими кредитору (гаранту), - цiною придбання такої застави;

     якщо кредитор у подальшому продає об'єкт застави iншим особам, його доходи або збитки визнаються у загальному порядку;

     якщо згiдно з умовами договору або закону об'єкт застави з метою погашення боргових зобов'язань пiдлягає продажу на аукцiонi (публiчних торгах), валовi доходи i валовi витрати заставодержателя визначаються у порядку, встановленому пiдпунктом 12.3.4 цього Закону та Законом України "Про заставу".

     Порядок надання та погашення боргових зобов'язань, забезпечених заставою, встановлюється вiдповiдним законодавством.

7.9.6. Оподаткування операцiй лiзингу (оренди) здiйснюється у такому порядку:

     передання майна в оперативний лiзинг (оренду) не змiнює податкових зобов'язань орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець збiльшує суму валових доходiв, а орендар збiльшує суму валових витрат на суму нарахованого лiзингового платежу за наслiдками податкового перiоду, в якому здiйснюється таке нарахування. У такому ж порядку здiйснюється оподаткування операцiй з оренди землi та жилих примiщень;

     передання майна у фiнансовий лiзинг (оренду) для цiлей оподаткування прирiвнюється до його продажу в момент такої передачi. При цьому орендодавець збiльшує валовi доходи, а у разi передання у фiнансовий лiзинг майна, що на момент такого передання перебувало у складi основних фондiв орендодавця, - змiнює вiдповiдну групу основних фондiв згiдно з правилами, визначеними статтею 8 цього Закону для їх продажу, а орендар збiльшує вiдповiдну групу основних фондiв на вартiсть об'єкта фiнансового лiзингу (без урахування процентiв або комiсiй, нарахованих або таких, що будуть нарахованi на вартiсть об'єкта фiнансового лiзингу, вiдповiдно до договору) за наслiдками податкового перiоду, в якому вiдбувається таке передання. При нарахуваннi лiзингового платежу орендодавець збiльшує валовi доходи, а орендар збiльшує валовi витрати на таку частину лiзингового платежу, яка дорiвнює сумi процентiв або комiсiй, нарахованих на вартiсть об'єкта фiнансового лiзингу (без урахування частини лiзингового платежу, що надається у рахунок компенсацiї частини вартостi об'єкта фiнансового лiзингу), за наслiдками податкового перiоду, в якому здiйснюється таке нарахування. У разi коли у майбутнiх податкових перiодах орендар повертає об'єкт фiнансового лiзингу орендодавцю без придбання такого об'єкта у власнiсть, таке передання прирiвнюється для цiлей оподаткування до зворотного продажу орендарем такого об'єкта орендодавцю за звичайною цiною, дiючою на момент такого зворотного продажу, але не менше первiсної вартостi такого основного фонду, зменшеної на суму нарахованої амортизацiї, згiдно з нормами статтi 8 цього Закону. У разi коли вартiсть об'єкта фiнансового лiзингу, що вперше вводиться в експлуатацiю, визначається договором у сумi, що є меншою вартостi витрат на його придбання або спорудження, податковий орган має право провести позачергову перевiрку для визначення рiвня звичайної цiни;

     передання в оренду житлового фонду або землi здiйснюється за правилами оперативного лiзингу.

(пункт 7.9 статтi 7 доповнено пiдпунктом 7.9.6 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.9.7. З метою оподаткування платник податку веде облiк фiнансових результатiв операцiй вiд проведення операцiй з продажу (передачi) або придбання права вимоги зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари, виконанi роботи чи наданi послуги третьої особи, зобов'язань за фiнансовими кредитами, а також за iншими цивiльно-правовими договорами.

     При першому вiдступленнi зобов'язань валовi витрати, понесенi платником податку - першим кредитором, визначаються в розмiрi договiрної (контрактної) вартостi товарiв, робiт, послуг, за якими виникла заборгованiсть, за фiнансовими кредитами - у розмiрi фактичної заборгованостi за основним боргом, процентами та iншими платежами за договором за умови, що такi проценти та платежi були включенi до складу валового доходу в попереднiх податкових перiодах вiдповiдно до вимог цього Закону, а за iншими цивiльно-правовими договорами - у розмiрi фактичної заборгованостi, що вiдступається. До складу валових доходiв включається сума коштiв або вартiсть iнших активiв, отримана платником податку - першим кредитором вiд такого вiдступлення, а також сума його заборгованостi, яка погашається, за умови, що така заборгованiсть була включена до складу валових витрат згiдно з вимогами цього Закону.

     Якщо доходи, отриманi платником податку вiд наступного вiдступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або вiд виконання вимоги боржником, перевищують витрати, понесенi таким платником податку на придбання права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника), отриманий прибуток включається до складу валового доходу платника податку.

     Якщо витрати, понесенi платником податку на придбання права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника), перевищують доходи, отриманi таким платником податку вiд наступного вiдступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або вiд виконання вимоги боржником, отриманi збитки не включаються до складу валових витрат або у зменшення отриманих прибуткiв вiд здiйснення iнших операцiй з продажу (передачi) або придбання права вимоги зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги третьої особи.

(Пункт 7.9 статтi 7 доповнено пiдпунктом 7.9.7 згiдно iз Законами вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     7.10. Порядок оподаткування доходiв вiд виконання довгострокових договiрних зобов'язань

     7.10.1. Платник податку може вибрати особливий порядок оподаткування результатiв дiяльностi, що здiйснюється за довгостроковим договором (контрактом).

     7.10.2. Пiд термiном "довгостроковий договiр (контракт)" слiд розумiти будь-який договiр на виготовлення, будiвництво, установку або монтаж матерiальних цiнностей, що входитимуть до складу основних фондiв замовника або складових частин таких основних фондiв, а також на створення нематерiальних активiв, пов'язаних з таким виготовленням, будiвництвом, установкою або монтажем (послуг типу "iнженiринг", науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт та розробок), за умови, якщо такий контракт не планується завершити ранiше нiж через 9 мiсяцiв з моменту здiйснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).

     7.10.3. Виконавець самостiйно визначає доходи i витрати, нарахованi (понесенi) протягом звiтного перiоду у зв'язку iз виконанням довгострокового договору (контракту), використовуючи оцiночний коефiцiєнт виконання такого довгострокового контракту.

     7.10.4. Оцiночний коефiцiєнт виконання довгострокового договору (контракту) визначається як спiввiдношення суми фактичних витрат звiтного перiоду до суми загальних витрат, що плануються виконавцем при виконаннi довгострокового контракту.

     7.10.5. Доход виконавцiв у звiтному перiодi визначається як добуток загальнодоговiрної цiни довгострокового договору (контракту) на оцiночний коефiцiєнт виконання дострокового контракту.

     7.10.6. Витрати виконавця у звiтному перiодi визначаються на рiвнi фактично оплачених (нарахованих) витрат, пов'язаних iз виконанням довгострокового договору (контракту) у такому звiтному перiодi.

     7.10.7. Витрати i доходи, понесенi (нарахованi) виконавцем довгострокового договору (контракту) протягом звiтного перiоду, включаються до складу валових витрат або валових доходiв такого виконавця за наслiдками такого перiоду в сумах, визначених пiдпунктами 7.10.5 та 7.10.6 цiєї статтi.

     7.10.8. Для цiлей оподаткування суми авансiв або передоплат, отриманих виконавцем довгострокового договору (контракту), вiдносяться до складу валового доходу такого виконавця виключно у межах сум, визначених згiдно iз пiдпунктом 7.10.5 цього пункту.

(пiдпункт 7.10.8 пункту 7.10 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     7.10.9. Пiсля завершення довгострокового договору (контракту) виконавець здiйснює перерахунок сум податкових зобов'язань, попередньо визначених ним за наслiдками кожного податкового перiоду протягом строку виконання такого довгострокового договору (контракту), визначаючи фактичний коефiцiєнт виконання довгострокового договору (контакту) як спiввiдношення витрат вiдповiдних попереднiх звiтних перiодiв до фактичних загальних витрат, понесених (нарахованих) виконавцем при виконаннi довгострокового договору (контракту), та доход таких перiодiв як добуток кiнцевої договiрної цiни об'єкта довгострокового договору (контракту) на фактичний коефiцiєнт виконання довгострокового договору (контракту).

     У разi коли за наслiдками перерахунку виявляється, що платник податку завищив або занизив суму податкових зобов'язань, розраховану за наслiдками будь-якого попереднього податкового перiоду протягом виконання довгострокового договору (контракту), зазначене завищення або заниження враховується вiдповiдно у зменшеннi або збiльшеннi валового доходу такого платника податку в податковому перiодi завершення довгострокового договору (контракту) iз застосуванням до суми визначеної рiзницi процента, що дорiвнює 120 вiдсоткам ставки Нацiонального банку України, що дiяла на момент здiйснення такого перерахунку, за строк дiї такої переплати чи недоплати.

     При цьому вiдлiк строку позовної давностi починається з податкового перiоду, в якому завершується довгостроковий договiр (контракт).

     7.10.10. Податковi звiти щодо результатiв дiяльностi виконавця довгострокового договору (контракту) за наслiдками кожного податкового перiоду надаються податковому органу за формою, що встановлюється центральним податковим органом.

     7.10.11. У разi якщо об'єкт довгострокового контракту вiдноситься до основних фондiв замовника, замовник у порядку, визначеному у статтi 8 цього Закону, збiльшує балансову вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв на суму коштiв, матерiальних або нематерiальних активiв, що пiдлягають амортизацiї, якi наданi виконавцю у виглядi авансiв (передоплати) або вартостi об'єкта довгострокового договору (контракту) чи його частини, що переданi на баланс замовника.

     У разi якщо об'єкт довгострокового договору (контракту) не вiдноситься до складу основних фондiв замовника, замовник збiльшує валовi витрати звiтного перiоду на суму коштiв, матерiальних або нематерiальних активiв, наданих виконавцю у виглядi авансiв (передоплати) або вартостi об'єкта довгострокового договору (контракту) чи його частини, переданих на баланс замовника у такому звiтному перiодi.

(Пiдпункт 7.10.11 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     7.10.12. Пiдпункти 7.10.3 - 7.10.8 цiєї статтi застосовуються також для визначення доходiв i витрат вiдповiдних звiтних перiодiв вiд операцiй з передплати перiодичних видань, оперативного лiзингу (оренди), оренди землi та оренди жилих примiщень у разi попередньої оплати таких операцiй на строк, що перевищує звiтний перiод.

     У таких випадках норми пiдпункту 7.10.9 не застосовуються.

     7.11. Оподаткування неприбуткових установ i органiзацiй

     7.11.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових установ i органiзацiй, якi є:

     а) органами державної влади України, органами мiсцевого самоврядування та створеними ними установами або органiзацiями, що утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв;

     б) благодiйними фондами i благодiйними органiзацiями, створеними у порядку, визначеному законом для проведення благодiйної дiяльностi, в тому числi громадськими органiзацiями, створеними з метою провадження екологiчної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освiтньої та наукової дiяльностi, а також творчими спiлками та полiтичними партiями, громадськими органiзацiями iнвалiдiв та їх мiсцевими осередками, створеними згiдно з Законом України "Про об'єднання громадян", науково-дослiдними установами та вищими навчальними закладами III - IV рiвнiв акредитацiї, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається пiдтримка держави, заповiдниками, музеями-заповiдниками;

(Абзац "б" пiдпункту 7.11.1 пункту 7.11 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 639/97-ВР вiд 18.11.97, N 285-XIV вiд 01.12.98, N 1805-III вiд 08.06.2000 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     в) пенсiйними фондами, кредитними спiлками, створеними у порядку, визначеному законом;

     г) iншими, нiж визначенi у абзацi "б" цього пiдпункту юридичними особами, дiяльнiсть яких не передбачає одержання прибутку згiдно з нормами вiдповiдних законiв;

     д) спiлками, асоцiацiями та iншими об'єднаннями юридичних осiб, створеними для представлення iнтересiв засновникiв, що утримуються лише за рахунок внескiв таких засновникiв та не проводять господарської дiяльностi, за винятком отримання пасивних доходiв;

(Абзац "д" пiдпункту 7.11.1 пункту 7.11 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97, Законом України вiд 29.11.2001р. N 2866-III)

     е) релiгiйними органiзацiями, зареєстрованими у порядку, передбаченому законом.

     є) житлово-будiвельними кооперативами, об'єднаннями спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, створеними у порядку, визначеному законом.

(пiдпункт 7.11.1 пункту 7.11 статтi 7 доповнено абзацом "є" згiдно iз Законом України вiд 29.11.2001р. N 2866-III)

     ж) професiйними спiлками, їх об'єднаннями та органiзацiями профспiлок, утвореними в порядку, визначеному законом;

(пiдпункт 7.11.1 пункту 7.11 статтi 7 доповнено абзацом "ж" згiдно iз Законом України вiд 10.07.2003 р. N 1096-IV)

     з) асоцiацiями, iншими добровiльними об'єднаннями органiв мiсцевого самоврядування, зареєстрованими в порядку, визначеному законом.

(пiдпункт 7.11.1 пункту 7.11 статтi 7 доповнено абзацом "з" згiдно iз Законом України вiд 16.04.2009р. N 1275-VI)

     7.11.2. Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "а" пiдпункту 7.11.1, отриманi у виглядi:

     коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань;

     пасивних доходiв;

     коштiв або майна, якi надходять до таких неприбуткових органiзацiй як компенсацiя вартостi отриманих державних послуг, у тому числi доходiв державних професiйно-технiчних навчальних закладiв, отриманих вiд виготовлення та реалiзацiї товарiв (виконання робiт, надання послуг), пов'язаних з їх основною, статутною дiяльнiстю;

(абзац четвертий пiдпункту 7.11.2 пункту 7.11 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.09.2003 р. N 1158-IV)

     дотацiй або субсидiй, отриманих з державного або мiсцевого бюджетiв, державних цiльових фондiв або у межах благодiйної, у тому числi гуманiтарної допомоги чи технiчної допомоги, що надаються таким неприбутковим органiзацiям вiдповiдно до умов мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, крiм дотацiй на регулювання цiн на платнi послуги, якi надаються таким неприбутковим органiзацiям або через них їх отримувачам згiдно iз законодавством, з метою зниження рiвня таких цiн.

(пiдпункт 7.11.2 пункту 7.11 статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.11.3. Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "б" пiдпункту 7.11.1, отриманi у виглядi:

     коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань;

     пасивних доходiв;

     коштiв або майна, якi надходять таким неприбутковим органiзацiям, вiд проведення їх основної дiяльностi, з урахуванням положень пiдпункту 7.11.11 цiєї статтi;

     дотацiй або субсидiй, отриманих з державного або мiсцевого бюджетiв, державних цiльових фондiв або у межах благодiйної, у тому числi гуманiтарної допомоги чи технiчної допомоги, що надаються таким неприбутковим органiзацiям вiдповiдно до умов мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, крiм дотацiй на регулювання цiн на платнi послуги, якi надаються таким неприбутковим органiзацiям або через них їх отримувачам згiдно iз законодавством, з метою зниження рiвня таких цiн.

(пiдпункт 7.11.3 пункту 7.11 статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.11.4. Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "в" пiдпункту 7.11.1, отриманi у виглядi:

     коштiв, якi надходять до кредитних спiлок та пенсiйних фондiв у виглядi внескiв на недержавне пенсiйне забезпечення або внескiв на iншi потреби, передбаченi законодавством;

(абзац другий пiдпункту 7.11.4 пункту 7.11 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     доходiв вiд здiйснення операцiй з активами (у тому числi пасивних доходiв) недержавних пенсiйних фондiв та кредитних спiлок, за пенсiйними вкладами (внесками), рахунками учасникiв фондiв банкiвського управлiння вiдповiдно до закону з цих питань;

(абзац третiй пiдпункту 7.11.4 пункту 7.11 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     дотацiй або субсидiй, отриманих з державного або мiсцевого бюджетiв, державних цiльових фондiв або у межах благодiйної, у тому числi гуманiтарної допомоги чи технiчної допомоги, що надаються таким неприбутковим органiзацiям вiдповiдно до умов мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, крiм дотацiй на регулювання цiн на платнi послуги, якi надаються таким неприбутковим органiзацiям або через них їх отримувачам згiдно iз законодавством, з метою зниження рiвня таких цiн.

(пiдпункт 7.11.4 пункту 7.11 статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.11.5. Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "г" пiдпункту 7.11.1, отриманi у виглядi коштiв або майна, якi надходять таким неприбутковим органiзацiям вiд проведення їх основної дiяльностi та у виглядi пасивних доходiв;

     дотацiй або субсидiй, отриманих з державного або мiсцевого бюджетiв, державних цiльових фондiв або у межах благодiйної, у тому числi гуманiтарної допомоги чи технiчної допомоги, що надаються таким неприбутковим органiзацiям вiдповiдно до умов мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, крiм дотацiй на регулювання цiн на платнi послуги, якi надаються таким неприбутковим органiзацiям або через них їх отримувачам згiдно iз законодавством, з метою зниження рiвня таких цiн.

(пiдпункт 7.11.5 пункту 7.11 статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.11.6. Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "д" пiдпункту 7.11.1, отриманi у виглядi:

     разових або перiодичних внескiв засновникiв та членiв;

(Абзац другий пiдпункту 7.11.6 пункту 7.11 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     пасивних доходiв;

     дотацiй або субсидiй, отриманих з державного або мiсцевого бюджетiв, державних цiльових фондiв або у межах благодiйної, у тому числi гуманiтарної допомоги чи технiчної допомоги, що надаються таким неприбутковим органiзацiям вiдповiдно до умов мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, крiм дотацiй на регулювання цiн на платнi послуги, якi надаються таким неприбутковим органiзацiям або через них їх отримувачам згiдно iз законодавством, з метою зниження рiвня таких цiн.

(пiдпункт 7.11.6 пункту 7.11 статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.11.7. Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "е" пiдпункту 7.11.1, отриманi у виглядi:

     коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань;

     будь-яких iнших доходiв вiд надання культових послуг, а також пасивних доходiв.

     Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених в абзацi "є" пiдпункту 7.11.1, отриманi у виглядi внескiв, коштiв або майна, якi надходять таким неприбутковим органiзацiям для забезпечення потреб їх основної дiяльностi, та у виглядi пасивних доходiв.

(пiдпункт 7.11.7 пункту 7.11 статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 29.11.2001р. N 2866-III)

     Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених в абзацi "ж" пiдпункту 7.11.1, отриманi у виглядi членських внескiв, вiдрахувань коштiв пiдприємств, установ, органiзацiй на культурно-масову, фiзкультурну й оздоровчу роботу, безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань i пасивних доходiв.

(пiдпункт 7.11.7 пункту 7.11 статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 10.07.2003 р. N 1096-IV)

     7.11.8. Доходи або майно неприбуткових органiзацiй, за винятком неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацах "а" та "в" пiдпункту 7.11.1, не пiдлягають розподiлу мiж їх засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена такої неприбуткової органiзацiї, її посадових осiб (крiм оплати їх працi та вiдрахувань на соцiальнi заходи).

(абзац перший пiдпункту 7.11.8 пункту 7.11 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2003 р. N 1096-IV)

     Доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "а" пiдпункту 7.11.1, у тому числi доходи закладiв i установ освiти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архiвних установ та реабiлiтацiйних установ для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв, що мають вiдповiдну лiцензiю, якi утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисiв (на спецiальний рахунок) на утримання таких неприбуткових органiзацiй i використовуються виключно на фiнансування видаткiв такого кошторису (включаючи фiнансування господарської дiяльностi згiдно з їх статутами), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац другий пiдпункту 7.11.8 пункту 7.11 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005 р. N 2772-IV)

     У разi коли за наслiдками звiтного (податкового) року доходи кошторису на утримання зазначених органiзацiй перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складi кошторису наступного року.

     При цьому з суми перевищення доходiв над витратами зазначених неприбуткових органiзацiй податок на прибуток, передбачений у пунктi 10.1 статтi 10 цього Закону, не сплачується.

(абзац другий пiдпункту 7.11.8 пункту 7.11 статтi 7 замiнено абзацами другим - четвертим згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, у зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим i шостим)

     Перелiк платних послуг, якi можуть надаватись зазначеними закладами, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у абзацi "в" пiдпункту 7.11.1, розподiляються виключно мiж їх засновниками (учасниками) у порядку, встановленому вiдповiдним законодавством.

     7.11.9. У разi коли доходи неприбуткових органiзацiй, отриманi протягом звiтного (податкового) року з джерел, визначених пiдпунктом 7.11.5, на кiнець першого кварталу наступного за звiтним року перевищують 25 вiдсоткiв вiд загальних валових доходiв, отриманих протягом такого звiтного (податкового) року, така неприбуткова органiзацiя зобов'язана сплатити податок з нерозподiленої суми прибутку за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статтi 10 цього Закону, до суми такого перевищення. Внесення до бюджету зазначеного податку здiйснюється за результатами першого кварталу наступного за звiтним року у строки, встановленi для iнших платникiв податку.

(абзац перший пiдпункту 7.11.9 пункту 7.11 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     Незалежно вiд положень абзацу першого цього пiдпункту, у разi коли неприбуткова органiзацiя отримує доход з джерел, iнших нiж визначенi вiдповiдними пiдпунктами 7.11.2 - 7.11.7 цього пункту, така неприбуткова органiзацiя зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходiв, отриманих з таких iнших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних iз отриманням таких доходiв, але не вище суми таких доходiв.

     При пiдрахунку суми перевищення доходiв над витратами згiдно iз абзацом першим цього пiдпункту, а також при визначеннi сум оподатковуваного прибутку згiдно iз абзацом другим цього пiдпункту сума амортизацiйних вiдрахувань не враховується.

(Пiдпункт 7.11.9 пункту 7.11 статтi 7 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     7.11.10. З метою оподаткування центральний податковий орган веде реєстр всiх неприбуткових органiзацiй, якi звiльняються вiд оподаткування згiдно з положеннями цiєї статтi.

     Державна реєстрацiя неприбуткових органiзацiй здiйснюється у порядку, передбаченому вiдповiдним законодавством.

     7.11.11. У разi лiквiдацiї неприбуткової органiзацiї її активи повиннi бути переданi iншiй неприбутковiй органiзацiї вiдповiдного виду або зарахованi до доходу бюджету. У разi лiквiдацiї недержавного пенсiйного фонду його активи пiдлягають розподiлу вiдповiдно до закону, що регулює питання недержавного пенсiйного забезпечення.

(абзац перший пiдпункту 7.11.11 пункту 7.11 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     Активи неприбуткової органiзацiї, визначеної в абзацi "ж" пiдпункту 7.11.1, у разi її лiквiдацiї (саморозпуску) повиннi бути використанi вiдповiдно до закону про таку органiзацiю з урахуванням положень пiдпункту 7.11.8.

(пiдпункт 7.11.11 пункту 7.11 статтi 7 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 10.07.2003 р. N 1096-IV)

     7.11.12. Центральний податковий орган встановлює порядок облiку i подання податкової звiтностi про використання коштiв неприбуткових органiзацiй (неприбуткових органiзацiй, визначених в абзацi "ж" пiдпункту 7.11.1, у частинi облiку i подання податкової звiтностi за доходами, що пiдлягають оподаткуванню) та вирiшує питання про виключення органiзацiй з реєстру неприбуткових органiзацiй i оподаткування їх доходiв у разi порушення ними положень цього Закону та iнших законодавчих актiв про неприбутковi органiзацiї. Рiшення центрального податкового органу можуть бути оскарженi в судовому порядку.

(абзац перший пiдпункту 7.11.12 пункту 7.11 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2003 р. N 1096-IV)

     Набуття статусу неприбуткової органiзацiї здiйснюється при її первiснiй реєстрацiї. Перереєстрацiя такої неприбуткової органiзацiї у випадках, передбачених законом, здiйснюється без справляння будь-якої плати з такої неприбуткової органiзацiї.

(пiдпункт 7.11.12 пункту 7.11 статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     7.11.13. Пiд термiном "державнi послуги" слiд розумiти будь-якi платнi послуги, обов'язковiсть отримання яких встановлюється законодавством та якi надаються фiзичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування та створеними ними установами i органiзацiями, що утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв. До термiну "державнi послуги" не включаються податки, збори (обов'язковi платежi), визначенi Законом України "Про систему оподаткування".

     Пiд термiном "пасивнi доходи" слiд розумiти доходи, отриманi у виглядi процентiв, дивiдендiв, страхових виплат i вiдшкодувань, а також роялтi.

     Пiд термiном "основна дiяльнiсть" слiд розумiти дiяльнiсть неприбуткових органiзацiй з надання благодiйної допомоги, просвiтнiх, культурних, наукових, освiтнiх та iнших подiбних послуг для суспiльного споживання, зi створення систем соцiального самозабезпечення громадян (недержавнi пенсiйнi фонди, кредитнi спiлки та iншi подiбнi органiзацiї). До основної дiяльностi також включається продаж неприбутковою органiзацiєю товарiв (послуг), якi пропагують принципи та iдеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову органiзацiю, та якi є тiсно пов'язаними з її основною дiяльнiстю, якщо цiна таких товарiв (послуг) є нижчою за звичайну або коли така цiна регулюється державою. До основної дiяльностi не включаються операцiї з надання товарiв (послуг) неприбутковими органiзацiями, визначеними в абзацах "в" - "д" пiдпункту 7.11.1 цього пункту, особам iншим, нiж засновники (члени, учасники) таких органiзацiй. Кабiнет Мiнiстрiв України може вводити тимчасовi обмеження щодо поширення норм цього пункту на продаж неприбутковими органiзацiями окремих товарiв чи послуг у разi коли такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренцiї на ринку визначеного товару, при iснуваннi достатнiх доказiв, наданих особами, якi оподатковуються цим податком, та надають аналогiчнi товари (послуги), про таке порушення. Статутнi документи неприбуткових органiзацiй мають мiстити вичерпний перелiк видiв їх дiяльностi;

(Абзац третiй пiдпункту 7.11.13 пункту 7.11 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)
(дiю другого речення абзацу третього пiдпункту 7.11.13 пункту 7.11 статтi 7 зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV)
(абзац третiй пiдпункту 7.11.13 пункту 7.11 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)
(дiю другого речення абзацу третього пiдпункту 7.11.13 пункту 7.11 статтi 7 зупинено на 2005 рiк згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004 р. N 2285-IV, вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     7.11.14. Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, отриманi у виглядi коштiв як третейський збiр.

(пункт 7.11 статтi 7 доповнено пiдпунктом 7.11.14 згiдно iз Законом України вiд 11.05.2004 р. N 1701-IV, пiдпункт 7.11.14 пункту 7.11 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     7.12. Особливостi оподаткування пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв

     7.12.1. Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств та органiзацiй, якi заснованi громадськими органiзацiями iнвалiдiв i є їх повною власнiстю, отриманий вiд продажу товарiв (робiт, послуг), крiм пiдакцизних товарiв, послуг з поставки пiдакцизних товарiв, отриманих у межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, доручення, довiрчого управлiння, iнших цивiльно-правових договорiв, що уповноважують такого платника податку здiйснювати поставку товарiв вiд iменi та за дорученням iншої особи без передання права власностi на такi товари, та прибутку, одержаного вiд грального бiзнесу, де протягом попереднього звiтного (податкового) перiоду кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за рiк за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом звiтного перiоду не менше 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат виробництва (обiгу).

     Зазначенi пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявностi дозволу на право користування такою пiльгою, який надається мiжвiдомчою Комiсiєю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     У разi порушення вимог цiєї статтi зазначенi громадськi органiзацiї iнвалiдiв, їх пiдприємства та органiзацiї зобов'язанi сплатити суми податку за вiдповiдний перiод, проiндексованi з урахуванням рiвня iнфляцiї, а також штраф згiдно iз законом.

     Пiдприємства та органiзацiї, на якi поширюється дiя цього пiдпункту, реєструються у вiдповiдному органi податкової служби в порядку, передбаченому для платникiв цього податку.

(пiдпункт 7.12.1 пункту 7.12 статтi 7 в редакцiї Закону України вiд 06.10.2005 р. N 2960-IV)
(Пункт 7.12 статтi 7 в редакцiї Закону N 1926-III вiд 13.07.2000, в редакцiї Закону України вiд 13.07.2000 р. N 1926-III)

     7.13. Особливостi оподаткування окремих платникiв податку

     7.13.1. Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств, отриманий вiд продажу на митнiй територiї України спецiальних продуктiв дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збiльшення обсягiв виробництва та зменшення роздрiбних цiн таких продуктiв.

     Перелiк спецiальних продуктiв дитячого харчування встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Пiдпункт 7.13.1 пункту 7.13 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     7.13.2. На перiод пiдготовки до зняття i зняття з експлуатацiї енергоблокiв Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему звiльняється вiд оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо цi кошти використовуються на фiнансування робiт з пiдготовки до зняття i зняття Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему.

     У разi порушення цiльового використання коштiв платник податку зобов'язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв'язку з наданням податкових пiльг, та оподаткувати його у поточному податковому перiодi, а також сплатити пеню у розмiрах та за перiод, визначенi законодавством України.

(Пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 17.13.2 згiдно iз Законом N 309-XIV вiд 11.12.98)

     7.13.3. Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств, отриманий за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi або за рахунок коштiв, якi передбачаються в державному бюджетi як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалiзацiї мiжнародної програми - Плану здiйснення заходiв на об'єктi "Укриття" вiдповiдно до положень Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку, для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

(Абзац перший пiдпункту 7.13.3 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно з Законами України вiд 03.06.99 N 722-XIV, вiд 22.05.2003 р. N 856-IV)

     У разi порушення цiльового використання мiжнародної технiчної допомоги одержувач її зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання, а також сплатити пеню, нараховану на суму отриманих пiльг, виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення зобов'язань, та за перiод вiд дати отримання пiльг до дати збiльшення зобов'язань у встановленому законодавством порядку.

(Пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 17.13.3 згiдно iз Законом N 309-XIV вiд 11.12.98)
(Пiдпункт 7.13.4 статтi 7 виключено на пiдставi Закону N 722-XIV вiд 03.06.99)

     7.13.4. Пiдпункт 7.13.4 пункту 7.13 статтi 7 виключено

(Пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 17.13.4 згiдно iз Законом N 1805-III вiд 08.06.2000)
(пiдпункт 7.13.4 пункту 7.13 статтi 7 виключено згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     7.13.5. Пiдпункт 7.13.5 пункту 7.13 статтi 7 виключено

(Пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 17.13.5 згiдно iз Законом N 1288-XIV вiд 14.12.98, пiдпункт 7.13.5 пункту 7.13 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)
(пiдпункт 7.13.5 пункту 7.13 статтi 7 виключено згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     7.13.6. Пiдпункт 7.13.6 пункту 7.13 статтi 7 виключено

(Пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 17.13.6 згiдно iз Законом N 1841-III  вiд 22.06.2000)
(пiдпункт 7.13.6 пункту 7.13 статтi 7 виключено згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     7.13.7. Тимчасово, до 1 сiчня 2015 року звiльняється вiд оподаткування прибуток видавництв, видавничих органiзацiй, пiдприємств полiграфiї, отриманий ними вiд дiяльностi з виготовлення на територiї України книжкової продукцiї, крiм продукцiї еротичного характеру.

(абзац перший пiдпункту 7.13.7 пункту 7.13 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2008р. N 521-VI)

     Суми коштiв, вивiльнених у зв'язку з наданням податкових пiльг, спрямовуються суб'єктом господарської дiяльностi - платником податкiв на переоснащення видавничо-полiграфiчної бази, розроблення i запровадження новiтнiх технологiй, розширення виробництва книжкової продукцiї в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(згiдно iз Законом України вiд 06.03.2003 р. N 601-IV, пiдпункт 7.13.7 пункту 7.13 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 20.11.2003 р. N 1300-IV)

     7.13.8. Пiдпункт 7.13.8 пункту 7.13 статтi 7 виключено

(пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 7.13.8 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2003р. N 973-IV)
(пiдпункт 7.13.8 пункту 7.13 статтi 7 виключено згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     7.13.8. Звiльняється вiд оподаткування прибуток державних пiдприємств "Мiжнародний дитячий центр "Артек" i "Український дитячий центр "Молода гвардiя" вiд провадження дiяльностi з оздоровлення та вiдпочинку дiтей.

(пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 7.13.8 згiдно iз Законом України вiд 03.02.2009р. N 906-VI)

     7.13.9. Тимчасово, до 1 сiчня 2020 року, звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств, отриманий ними вiд господарської дiяльностi з видобування та використання газу (метану) вугiльних родовищ, яка здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про газ (метан) вугiльних родовищ".

     Суми коштiв, вивiльнених у зв'язку з наданням податкової пiльги, спрямовуються платником податку на збiльшення обсягiв виробництва, переоснащення матерiально-технiчної бази, запровадження новiтнiх технологiй, пов'язаних з дiяльнiстю з видобування та використання газу (метану) вугiльних родовищ.

     Порядок цiльового використання вивiльнених вiд оподаткування коштiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання коштiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання з податку на прибуток за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану вiдповiдно до закону.

(пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 7.13.9 згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1392-VI)

     7.13.10. Тимчасово, строком на 10 рокiв, починаючи з 1 сiчня 2010 року звiльняється вiд оподаткування прибуток виробникiв бiопалива, отриманий вiд продажу бiопалива.

(пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 7.13.10 згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI)

     7.13.11. Тимчасово, строком на 10 рокiв, починаючи з 1 сiчня 2010 року звiльняється вiд оподаткування:

     прибуток пiдприємств, отриманий ними вiд дiяльностi з одночасного виробництва електричної i теплової енергiї та/або виробництва теплової енергiї з використанням бiологiчних видiв палива;

     прибуток виробникiв технiки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативнi види палива", для виготовлення та реконструкцiї технiчних та транспортних засобiв, у тому числi самохiдних сiльськогосподарських машин, та енергетичних установок, що споживають бiологiчнi види палива, одержаний вiд продажу зазначених технiки, обладнання та устаткування, що були виробленi на територiї України. Суми коштiв, вивiльнених у зв'язку з наданням податкової пiльги, спрямовуються платником податку на здешевлення вартостi продукцiї. У разi порушення вимог щодо цiльового використання коштiв платник податку зобов'язаний визначити прибуток, неоподатковуваний у зв'язку з наданням податкової пiльги, та оподаткувати його в поточному перiодi, а також сплатити пеню у розмiрах та за перiод, визначених законодавством України.

(пункт 7.13 статтi 7 доповнено пiдпунктом 7.13.11 згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI)

     7.14. Пункт 7.14 статтi 7 виключено

(пункт 7.14 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iзЗаконом України вiд 18.11.97р. N 639/97-ВР, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2002р. N 40-IV)
(змiни до пункту 7.14 статтi 7, передбаченi Законом України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV, зупинено на 2003 рiк у зв'язку iз зупиненням дiї пункту 3 роздiлу VII Закону України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002 р. N 380-IV)
(пункт 7.14 статтi 7 виключено згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     7.15. Порядок вiднесення спецiальних продуктiв дитячого харчування до продукцiї власного виробництва, що передбачено пiдпунктом 7.13.1 цiєї статтi, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Абзац перший пункту 7.15 статтi 7 в редакцiї Закону N 607/97-ВР вiд 04.11.97)

     Податкова звiтнiсть пiдприємств, обумовлених пунктами 7.12, 7.13 цiєї статтi, здiйснюється у порядку, встановленому центральним податковим органом.

(абзац другий пункту 7.15 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     7.16. Не включаються до валових доходiв кошти, отриманi Державною адмiнiстрацiєю залiзничного транспорту України (Укрзалiзницею), а також залiзницями вiд пiдприємств, органiзацiй та їх структурних пiдроздiлiв, якi перебувають у функцiональному пiдпорядкуваннi Укрзалiзницi та залiзниць, що перераховуються ними за рахунок чистого прибутку, який залишається в розпорядженнi таких пiдприємств за результатами звiтного перiоду пiсля сплати всiх зобов'язань, у тому числi податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), строк погашення яких настав.

     У разi коли за рiшенням Укрзалiзницi здiйснюється передача рухомого складу залiзничного транспорту загального користування вiд одного пiдроздiлу залiзницi iншому або вiд однiєї залiзницi iншiй, балансова вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв, передбачених статтею 8 цього Закону, не змiнюється, а така передача не вважається операцiєю з безоплатної передачi товарiв (робiт, послуг) i не збiльшує валових доходiв платника податку.

     7.17. Особливостi оподаткування прибутку, отриманого вiд виконання угоди про розподiл продукцiї

     Установити, що оподаткування прибутку, одержаного платником податку вiд виконання угоди про розподiл продукцiї, здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".

(Статтю 7 доповнено пунктом 7.17 згiдно iз Законом N 1807-III вiд 08.06.2000)

     7.18. Пункт 7.18 статтi 7 виключено

(Статтю 7 доповнено пунктом 7.18 згiдно iз Законом N 1991-III вiд 21.09.2000)
(дiю пункту 7.18 статтi 7 зупинено на 2004 рiк (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту) згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(пункт 7.18 статтi 7 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     7.19. Пункт 7.19 статтi 7 виключено

(статтю 7 доповнено пунктом 7.19 згiдно iз Законом України вiд 17.05.2001р. N 2410-III пункт 7.19 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 440-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     7.20. Платники податку, зазначенi у пунктах 7.11, 7.13, 7.21 цiєї статтi, ведуть окремий облiк доходiв, якi не включаються до складу валових доходiв або звiльняються вiд оподаткування згiдно з нормами зазначених пунктiв. При цьому:

(абзац перший пункту 7.20 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV, вiд 16.03.2007р. N 760-V, змiни, внесенi Законом України вiд 16.03.2007р. N 760-V, дiють протягом п'яти рокiв з моменту отримання першого прибутку внаслiдок пiдвищення енергоефективностi виробництва)

     до складу валових витрат таких платникiв податку не включаються витрати, понесенi у зв'язку iз одержанням таких звiльнених доходiв;

     балансова вартiсть покупних товарiв, матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї, якi використовуються для одержання таких звiльнених доходiв, не бере участi у розрахунку приросту (убутку) балансової вартостi згiдно iз пунктом 5.9 статтi 5 цього Закону;

     сума амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих на вiдповiдну групу основних фондiв, що використовуються для отримання таких звiльнених доходiв, не враховується у зменшеннi скоригованого валового доходу згiдно iз пунктом 3.1 статтi 3 цього Закону. У разi коли основнi фонди використовуються як для одержання звiльнених доходiв, так i для iнших доходiв, якi пiдлягають включенню до складу валових доходiв згiдно з цим Законом на загальних пiдставах, скоригований валовий дохiд платника податку пiдлягає зменшенню на частку загальної суми нарахованих амортизацiйних вiдрахувань, яка так вiдноситься до загальної суми нарахованих амортизацiйних вiдрахувань звiтного перiоду, як сума доходiв, що пiдлягає включенню до складу валових доходiв згiдно з цим Законом на загальних пiдставах, вiдноситься до загальної суми валових доходiв з урахуванням звiльнених.

     У такому ж порядку ведеться окремий облiк результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за доходами, якi враховуються у визначеннi об'єкта оподаткування, що оподатковується за ставкою нижчою, нiж визначена у пунктi 10.1 статтi 10 цього Закону.

(статтю 7 доповнено пунктом 7.20 згiдно iз Законом України вiд 17.05.2001р. N 2410-III)

     7.21. Звiльняється вiд оподаткування:

     7.21.1. Прибуток пiдприємств, отриманий вiд продажу на митнiй територiї України таких видiв товарiв власного виробництва за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України:

     устаткування, що працює на нетрадицiйних та поновлюваних джерелах енергiї;

     енергозберiгаючого обладнання i матерiалiв, виробiв, експлуатацiя яких забезпечує економiю та рацiональне використання паливно-енергетичних ресурсiв;

     засобiв вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв;

     устаткування для виробництва альтернативних видiв палива.

     Суми коштiв, вивiльнених у зв'язку з наданням податкової пiльги, спрямовуються платником податку на збiльшення обсягiв виробництва. У разi порушення цiльового використання коштiв платник податку зобов'язаний визначити прибуток, неоподаткований у зв'язку з наданням податкової пiльги, та оподаткувати його у поточному перiодi, а також сплатити пеню у розмiрах та за перiод, що визначенi законодавством України.

     7.21.2. Прибуток пiдприємств, що включенi до Державного реєстру пiдприємств, установ, органiзацiй, якi займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберiгаючих заходiв та енергоефективних проектiв, але в сумi не бiльш як 50 вiдсоткiв суми прибутку, що пiдлягає оподаткуванню.

     До Державного реєстру пiдприємств, установ, органiзацiй, якi займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберiгаючих заходiв та енергоефективних проектiв, включаються пiдприємства, установи, органiзацiї, якi включенi до галузевих програм з енергозбереження та за результатами проведення експертизи органами Державної iнспекцiї з енергозбереження отримали висновок про вiдповiднiсть енергозберiгаючих заходiв та енергоефективних проектiв, що вже впровадженi або знаходяться на стадiї розробки та впровадження, критерiям енергозбереження та включенi до галузевих програм енергозбереження.

     Ведення Державного реєстру пiдприємств, установ, органiзацiй, якi займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберiгаючих заходiв та енергоефективних проектiв, покладається на Нацiональне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв. Порядок включення пiдприємств до Державного реєстру пiдприємств, установ, органiзацiй, якi займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберiгаючих заходiв та енергоефективних проектiв, затверджується Нацiональним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв.

(статтю 7 доповнено пунктом 7.21 згiдно iз Законом України вiд 16.03.2007р. N 760-V, пункт 7.21. статтi 7 дiє протягом п'яти рокiв з моменту отримання першого прибутку внаслiдок пiдвищення енергоефективностi виробництва)

     Стаття 8. Амортизацiя

     8.1. Визначення амортизацiї

     8.1.1. Пiд термiном "амортизацiя" основних фондiв i нематерiальних активiв слiд розумiти поступове вiднесення витрат на їх придбання, виготовлення або полiпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизацiйних вiдрахувань, установлених цiєю статтею.

     З метою оподаткування амортизацiя подiляється на звичайну, бонусну та прискорену.

(пiдпункт 8.1.1 пункту 8.1 статтi 8 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     Звичайною вважається амортизацiя основного фонду, що здiйснюється за нормами, встановленими пiдпунктом 8.6.1 пункту 8.6 цiєї статтi.

(пiдпункт 8.1.1 пункту 8.1 статтi 8 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     Бонусною вважається амортизацiя основного фонду, яка передбачає вiднесення частки витрат на його придбання (спорудження) до складу валових витрат платника податку та подальшої амортизацiї частки витрат, що залишається пiсля такого вiднесення (залишкової вартостi основного фонду), за загальними правилами та нормами, встановленими у пiдпунктi 8.6.1 пункту 8.6 цiєї статтi.

(пiдпункт 8.1.1 пункту 8.1 статтi 8 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     Прискореною вважається амортизацiя основного фонду, що здiйснюється за подвiйними нормами, встановленими у пiдпунктi 8.6.1 пункту 8.6 цiєї статтi (крiм основного фонду групи 4). У разi застосування прискореної амортизацiї податковий облiк основного фонду ведеться окремо у пiдгрупi вiдповiдної групи основних фондiв у розрiзi норм такої прискореної амортизацiї.

(пiдпункт 8.1.1 пункту 8.1 статтi 8 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     Пiдстави для застосування бонусної або прискореної амортизацiї визначаються виключно цим Законом. Якщо в iнших податкових законах вживається термiн "амортизацiя", то вона вважається звичайною.

(пiдпункт 8.1.1 пункту 8.1 статтi 8 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     Якщо платник податку, який прийняв рiшення про застосування бонусної або прискореної амортизацiї основного фонду, в подальшому продає (вiдчужує) або передає його у фiнансовий лiзинг (оренду), то покупець (отримувач) такого основного фонду застосовує стандартнi (загальнi) норми амортизацiї (звичайну амортизацiю), визначенi у пiдпунктi 8.6.1 пункту 8.6 цiєї статтi.

(пiдпункт 8.1.1 пункту 8.1 статтi 8 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     Якщо до одного й того самого основного фонду можуть бути застосованi рiзнi норми бонусної амортизацiї у зв'язку з його одночасним використанням у рiзних видах господарської дiяльностi, платник податку має право застосувати найменшу норму бонусної амортизацiї, встановлену цим Законом.

(пiдпункт 8.1.1 пункту 8.1 статтi 8 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     Якщо до одного й того самого основного фонду можуть бути застосованi норми як прискореної, так i звичайної амортизацiї у зв'язку з його одночасним використанням у рiзних видах господарської дiяльностi, для цiлей оподаткування цим податком приймаються звичайнi норми амортизацiї.

(пiдпункт 8.1.1 пункту 8.1 статтi 8 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     Не дозволяється одночасне застосування бонусної та прискореної амортизацiї до одного й того самого основного фонду.

(пiдпункт 8.1.1 пункту 8.1 статтi 8 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     Для цiлей калькулювання цiн на товари (послуги), якi пiдлягають державному регулюванню, застосування бонусної або прискореної амортизацiї не може бути пiдставою для їх пiдвищення.

(пiдпункт 8.1.1 пункту 8.1 статтi 8 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     До платника податку, який скористався правом на застосування бонусної або прискореної амортизацiї, але використовує вiдповiднi об'єкти основних фондiв не за призначенням, застосовуються норми пiдпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статтi 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами".

(пiдпункт 8.1.1 пункту 8.1 статтi 8 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     8.1.2. Амортизацiї пiдлягають витрати на:

     придбання основних фондiв та нематерiальних активiв для власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племiнної худоби та придбання, закладення i вирощування багаторiчних насаджень до початку плодоношення;

     самостiйне виготовлення основних фондiв для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробiтної плати працiвникам, якi були зайнятi на виготовленнi таких основних фондiв;

     проведення всiх видiв ремонту, реконструкцiї, модернiзацiї та iнших видiв полiпшення основних фондiв;

(Абзац п'ятий пiдпункту 8.1.2 пункту 8.1 статтi 8 виключено на пiдставi Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     капiтальнi полiпшення землi, не пов'язанi з будiвництвом, а саме: iригацiя, осушення, збагачення та iншi подiбнi капiтальнi полiпшення землi.

(абзац пiдпункту 8.1.2 пункту 8.1 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.1.3. Не пiдлягають амортизацiї та повнiстю вiдносяться до складу валових витрат звiтного перiоду витрати платника податку на:

     придбання i вiдгодiвлю продуктивної худоби;

     вирощування багаторiчних плодоносних насаджень;

     придбання основних фондiв або нематерiальних активiв з метою їх подальшого продажу iншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) iнших основних фондiв, призначених для подальшого продажу iншим особам;

(Абзац четвертий пiдпункту 8.1.3 пункту 8.1 статтi 8 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     утримання основних фондiв, що знаходяться на консервацiї.

     8.1.4. Не пiдлягають амортизацiї та провадяться за рахунок вiдповiдних джерел фiнансування:

     витрати бюджетiв на будiвництво та утримання споруд благоустрою й жилих будинкiв, придбання i збереження бiблiотечних i архiвних фондiв;

     витрати бюджетiв на будiвництво та утримання автомобiльних дорiг загального користування;

     витрати на придбання та збереження Нацiонального архiвного фонду України, а також бiблiотечного фонду, що формується та утримується за рахунок бюджетiв, бiблiотечних i архiвних фондiв;

     витрати на придбання, ремонт, реконструкцiю, модернiзацiю або iншi полiпшення невиробничих фондiв.

     Пiд термiном "невиробничi фонди" слiд розумiти капiтальнi активи, якi не використовуються у господарськiй дiяльностi платника податку. До таких невиробничих фондiв вiдносяться:

     капiтальнi активи (або їх структурнi компоненти), якi пiдпадають пiд визначення групи 1 основних фондiв згiдно iз пiдпунктом 8.2.2 цiєї статтi, включаючи орендованi;

     капiтальнi активи, якi пiдпадають пiд визначення груп 2, 3 i 4 основних фондiв згiдно iз пiдпунктом 8.2.2 цiєї статтi, якi є невiд'ємною частиною, розмiщенi або використовуються для забезпечення дiяльностi невиробничих фондiв, що пiдпадають пiд визначення групи 1 основних фондiв або вилученi з мiсця ведення господарської дiяльностi платника податку та переданi у безоплатне користування особам, якi не є платниками цього податку.

(абзац восьмий пiдпункту 8.1.4 пункту 8.1 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     Порядок бухгалтерського облiку вартостi невиробничих фондiв установлюється Мiнiстерством фiнансiв України. Такий бухгалтерський облiк ведеться окремо вiд податкового облiку та не впливає на податковi зобов'язання платника податку.

     До валових доходiв платника податку у разi продажу невиробничих фондiв включаються доходи, отриманi (нарахованi) вiд продажу, а до валових витрат - сума витрат, пов'язаних iз придбанням (виготовленням) таких невиробничих фондiв (без врахування зносу) та їх полiпшенням.

(абзац п'ятий пiдпункту 8.1.4 пункту 8.1 статтi 8 замiнено абзацами п'ятим - десятим згiдно iз Законом України вiд 18.11.97р. N 639/97-ВР)

     8.2. Визначення основних фондiв та їх груп

     8.2.1. Пiд термiном "основнi фонди" слiд розумiти матерiальнi цiнностi, що призначаються платником податку для використання у господарськiй дiяльностi платника податку протягом перiоду, який перевищує 365 календарних днiв з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та вартiсть яких перевищує 1000 гривень i поступово зменшується у зв'язку з фiзичним або моральним зносом.

(абзац перший пiдпункту 8.2.1 пункту 8.2 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     Витрати на придбання будь-яких матерiальних цiнностей, вартiсть яких не перевищує 1000 гривень, що призначенi для використання у господарськiй дiяльностi платника податку, включаються до складу валових витрат платника податку в загальному порядку та враховуються для цiлей застосування пункту 5.9 статтi 5 цього Закону.

(абзац другий пiдпункту 8.2.1 пункту 8.2 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     8.2.2. Основнi фонди пiдлягають розподiлу за такими групами:

     група 1 - будiвлi, споруди, їх структурнi компоненти та передавальнi пристрої, в тому числi жилi будинки та їх частини (квартири i мiсця загального користування), вартiсть капiтального полiпшення землi;

(абзац другий пiдпункту 8.2.2 пункту 8.2 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     група 2 - автомобiльний транспорт та вузли (запаснi частини) до нього; меблi; побутовi електроннi, оптичнi, електромеханiчнi прилади та iнструменти, iнше конторське (офiсне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

(абзац третiй пiдпункту 8.2.2 пункту 8.2 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     група 3 - будь-якi iншi основнi фонди, не включенi до груп 1, 2 i 4;

(абзац четвертий пiдпункту 8.2.2 пункту 8.2 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     група 4 - електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, iншi iнформацiйнi системи, комп'ютернi програми, телефони (у тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує вартiсть малоцiнних товарiв (предметiв).

(пiдпункт 8.2.2 пункту 8.2 статтi 8 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, абзац п'ятий пiдпункту 8.2.2 пункту 8.2 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Термiн "комп'ютерна програма" розумiється у значеннi, наведеному у законодавствi з питань охорони авторських та сумiжних прав.

(пiдпункт 8.2.2 пункту 8.2 статтi 8 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     8.3. Порядок визначення та нарахування сум амортизацiйних вiдрахувань

     8.3.1. Сума амортизацiйних вiдрахувань звiтного перiоду визначається як сума амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих для кожного iз календарних кварталiв, що входять до такого звiтного перiоду (далi - розрахунковi квартали).

     Сума амортизацiйних вiдрахувань кварталу, щодо якого проводяться розрахунки (розрахунковий квартал), визначаються шляхом застосування норм амортизацiї, визначених пунктом 8.6 цiєї статтi, до балансової вартостi груп основних фондiв на початок такого розрахункового кварталу.

     Суми амортизацiйних вiдрахувань вилученню до бюджету не пiдлягають, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв).

(пiдпункт 8.3.1 пункту 8.3 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 29.12.98 р. N 371-XIV, вiд 06.04.99 р. N 568-XIV, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.3.2. Балансова вартiсть групи основних фондiв (окремого об'єкта основних фондiв групи 1) на початок розрахункового кварталу визначається за формулою:

     Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1), де:

     Б(а) - балансова вартiсть групи (окремого об'єкта основних фондiв групи 1) на початок розрахункового кварталу;

     Б(а-1) - балансова вартiсть групи (окремого об'єкта основних фондiв групи 1) на початок кварталу, що передував розрахунковому;

     П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондiв, здiйснення капiтального ремонту, реконструкцiй, модернiзацiй та iнших полiпшень основних фондiв, що пiдлягають амортизацiї, протягом кварталу, що передував розрахунковому;

     В(а-1) - сума виведених з експлуатацiї основних фондiв (окремого об'єкта основних фондiв групи 1) протягом кварталу, що передував розрахунковому;

     А(а-1) - сума амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих у кварталi, що передував розрахунковому.

(пiдпункт 8.3.2 пункту 8.3 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.3.3 Платники податку всiх форм власностi мають право застосовувати щорiчну iндексацiю балансової вартостi груп основних фондiв та нематерiальних активiв на коефiцiєнт iндексацiї, який визначається за формулою:

Кi = [I(а-1) - 10]:100, де

     I(а-1) - iндекс iнфляцiї року, за результатами якого провадиться iндексацiя.

(Абзац другий пункту 8.3.3 пункту 8.3 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Якщо значення Кi не перевищує одиницi, iндексацiя не провадиться.

     Абзац п'ятий пiдпункту 8.3.3 пункту 8.3 статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     Абзац шостий пiдпункту 8.3.3 пункту 8.3 статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     Абзац сьомий пiдпункту 8.3.3 пункту 8.3 статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.3.4. Облiк балансової вартостi основних фондiв, якi пiдпадають пiд визначення групи 1, ведеться по кожнiй окремiй будiвлi, спорудi або їх структурному компоненту та в цiлому по групi 1 як сума балансових вартостей окремих об'єктiв такої групи.

     8.3.5. Облiк балансової вартостi основних фондiв, якi пiдпадають пiд визначення груп 2, 3 i 4, ведеться за сукупною балансовою вартiстю вiдповiдної групи основних фондiв незалежно вiд часу введення в експлуатацiю таких основних фондiв. При цьому окремий облiк балансової вартостi iндивiдуальної матерiальної цiнностi, що входить до складу основних фондiв груп 2, 3 або 4, з метою оподаткування не ведеться.

(пiдпункт 8.3.5 пункту 8.3 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     8.3.6. Порядок бухгалтерського облiку балансової вартостi груп основних фондiв установлюється Мiнiстерством фiнансiв України.

     8.3.7. Амортизацiя окремого об'єкта основних фондiв групи 1 провадиться до досягнення балансовою вартiстю такого об'єкта ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Залишкова вартiсть такого об'єкта вiдноситься до складу валових витрат за результатами вiдповiдного податкового перiоду, а вартiсть такого об'єкта прирiвнюється до нуля.

     8.3.8. Амортизацiя основних фондiв груп 2, 3 i 4 провадиться до досягнення балансовою вартiстю групи нульового значення.

(пiдпункт 8.3.8 пункту 8.3 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.3.9. Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується лiнiйний метод, за яким кожний окремий вид нематерiального активу амортизується рiвними частками виходячи з його первiсної вартостi з урахуванням iндексацiї згiдно з пiдпунктом 8.3.3 цiєї статтi протягом строку, який визначається платником податку самостiйно виходячи iз строку корисного використання таких нематерiальних активiв або строку дiяльностi платника податку, але не бiльше 10 рокiв безперервної експлуатацiї.

     Амортизацiйнi вiдрахування провадяться до досягнення залишковою вартiстю нематерiального активу нульового значення.

     8.4. Порядок збiльшення та зменшення балансової вартостi груп основних фондiв

     8.4.1. У разi здiйснення витрат на придбання основних фондiв балансова вартiсть вiдповiдної групи збiльшується на суму вартостi їх придбання, з урахуванням транспортних i страхових платежiв, а також iнших витрат, понесених у зв'язку з таким придбанням, без урахування сплаченого податку на додану вартiсть, у разi коли платник податку на прибуток пiдприємств зареєстрований платником податку на додану вартiсть.

     8.4.2. У разi здiйснення витрат на самостiйне виготовлення основних фондiв платником податку для власних виробничих потреб балансова вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв збiльшується на суму всiх виробничих витрат, понесених платником податку, що пов'язанi з їх виготовленням та введенням в експлуатацiю, а також витрат на виготовлення таких основних фондiв, що мають iншi джерела фiнансування, без урахування сплаченого податку на додану вартiсть, у разi коли платник податку на прибуток пiдприємств зареєстрований платником податку на додану вартiсть.

     8.4.3. У разi виведення з експлуатацiї окремих об'єктiв основних фондiв групи 1 у зв'язку з їх продажем балансова вартiсть групи 1 зменшується на суму балансової вартостi такого об'єкта.

     Сума перевищення виручки вiд продажу над балансовою вартiстю окремих об'єктiв основних фондiв групи 1 та нематерiальних активiв включається до валових доходiв платника податку, а сума перевищення балансової вартостi над виручкою вiд такого продажу включається до валових витрат платника податку.

(Пiдпункт 8.4.3 пункту 8.4 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     8.4.4. У разi виведення з експлуатацiї основних фондiв груп 2, 3 i 4 у зв'язку з їх продажем балансова вартiсть групи зменшується на суму вартостi продажу таких основних фондiв (вартостi продукцiї, робiт, послуг, отриманих платником податку в межах бартерних (товарообмiнних) операцiй). Якщо сума вартостi основних фондiв дорiвнює або перевищує балансову вартiсть вiдповiдної групи, її балансова вартiсть прирiвнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку вiдповiдного перiоду.

(Пiдпункт 8.4.4 пункту 8.4 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 639/97-ВР вiд 18.11.97 вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.4.5. У разi виведення з експлуатацiї окремого об'єкта основних фондiв групи 1 або передачi його до складу невиробничих фондiв за рiшенням платника податку балансова вартiсть такого об'єкта для цiлей амортизацiї прирiвнюється до нуля. При цьому амортизацiйнi вiдрахування не нараховуються.

     У цьому ж порядку вiдбувається виведення основних фондiв з експлуатацiї внаслiдок їх вiдчуження за рiшенням суду.

     Зворотне введення таких об'єктiв до складу основних фондiв здiйснюється у порядку, встановленому пiдпунктом 8.4.2 цiєї статтi.

(пiдпункт 8.4.5 пункту 8.4 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.4.6. У разi виведення з експлуатацiї окремих фондiв груп 2, 3 i 4 з будь-яких причин (крiм їх продажу) балансова вартiсть таких груп не змiнюється.

     Зворотне введення таких основних фондiв в експлуатацiю пiсля проведення їх ремонту, реконструкцiї та модернiзацiї збiльшує баланс групи тiльки на суму витрат, пов'язаних з цими роботами.

(пiдпункт 8.4.6 пункту 8.4 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.4.7. Якщо на початок звiтного кварталу груп 2, 3 i 4 основних фондiв не мiстять матерiальних цiнностей, балансова вартiсть такої групи вiдноситься до валових витрат платника податку такого звiтного перiоду. Норми цього пiдпункту не застосовуються при визначеннi платником податку амортизацiйних вiдрахувань на суму полiпшень основних фондiв, одержаних в оперативний лiзинг (оренду).

(Пiдпункт 8.4.7 пункту 8.4 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 639/97-ВР вiд 18.11.97, вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.4.8. У разi лiквiдацiї основних фондiв за рiшенням платника податку або якщо з незалежних вiд платника податку обставин основнi фонди (їх частина) зруйнованi, викраденi чи пiдлягають лiквiдацiї або платник податку змушений вiдмовитися вiд використання таких основних фондiв з обставин загрози чи неминучостi їх замiни, зруйнування або лiквiдацiї, платник податку в звiтному перiодi, в якому виникають такi обставини:

     а) збiльшує валовi витрати на суму балансової вартостi окремого об'єкта основних фондiв групи 1, при цьому вартiсть такого об'єкта прирiвнюється до нуля;

     б) не змiнює балансову вартiсть груп 2, 3 i 4 стосовно основних фондiв цих груп.

(пiдпункт 8.4.8 пункту 8.4 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.4.9. У разi коли страхова органiзацiя або iнша юридична чи фiзична особа, визнана винною у заподiянiй шкодi, компенсує платнику податку втрати, пов'язанi з виникненням обставин, визначених у пiдпунктi 8.4.8 цього пункту, платник податку в податковий перiод, на який припадає така компенсацiя:

     а) збiльшує валовий дохiд на суму компенсацiї за основнi фонди групи 1 (окремий об'єкт основних фондiв групи 1);

     б) зменшує балансову вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв на суму компенсацiї за основнi фонди груп 2, 3 i 4.

(пiдпункт 8.4.9 пункту 8.4 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.4.10. У разi лiквiдацiї окремого об'єкта основного фонду групи 1 за рiшенням платника податку та наявностi вiдповiдних документiв про його знищення, розiбрання або перетворення iншими способами, внаслiдок чого такий об'єкт не може використовуватися у майбутньому за первiсним призначенням, балансова вартiсть такого окремого об'єкта основних фондiв групи 1 включається до складу валових витрат.

(пiдпункт 8.4.10 пункту 8.4 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.4.11. Для цiлей цього пункту:

     до продажу основних фондiв та нематерiальних активiв прирiвнюються операцiї з внесення таких основних фондiв та нематерiальних активiв до статутного фонду iншої особи;

     до придбання основних фондiв та нематерiальних активiв прирiвнюються операцiї з включення таких основних фондiв та нематерiальних активiв до складу статутного фонду такої iншої особи, iз подальшим включенням основних фондiв до вiдповiдних груп.

(пункт 8.4 статтi 8 доповнено пiдпунктом 8.4.11 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.5. Порядок облiку основних фондiв, наданих в лiзинг (оренду)

     8.5.1. Балансова вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв не зменшується на вартiсть основних фондiв, якi надаються платником податку в оперативний лiзинг (оренду).

     8.5.2. Балансова вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв зменшується на вартiсть основних фондiв, якi надаються платником податку у фiнансовий лiзинг (оренду) у порядку, передбаченому для продажу основних фондiв. При цьому лiзингоотримувач (орендар) збiльшує балансову вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв у порядку, передбаченому для придбання основних фондiв.

(Пiдпункт 8.5.2 пункту 8.5 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     8.6. Норми амортизацiї

     8.6.1. Норми амортизацiї встановлюються у вiдсотках до балансової вартостi кожної з груп основних фондiв на початок звiтного (податкового) перiоду в такому розмiрi (в розрахунку на податковий квартал):

    група 1 - 2 вiдсотки;

     група 2 - 10 вiдсоткiв;

     група 3 - 6 вiдсоткiв;

     група 4 - 15 вiдсоткiв.

     Платник податку може прийняти рiшення про застосування iнших норм амортизацiї, що не перевищують норм, визначених цим пiдпунктом.

     Зазначене рiшення:

     приймається платником податку до початку звiтного податкового року та не може бути змiнене протягом такого року;

     доводиться до вiдома податкового органу разом iз поданням декларацiї за перший квартал такого звiтного податкового року.

     Для платникiв податку, визнаних монополiстами згiдно iз законом, сума амортизацiйних вiдрахувань не є обов'язковою складовою тарифiв, iнших видiв цiн на їх послуги.

(Пiдпункт 8.6.1 пункту 8.6 статтi 8 в редакцiї Законiв N 639/97-ВР вiд 18.11.97, вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)
(з 01.01.2004 р. норми амортизацiйних вiдрахувань для основних фондiв груп 1, 2 i 3 будуть викладенi в новiй редакцiї згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)
(Дiю пiдвищених норм амортизацiї зупинено на 2004 рiк для основних фондiв групи 1, 2, 3, крiм дiї цих норм до амортизацiї витрат, здiйснених платником податку пiсля 1 сiчня 2004 року у зв'язку з придбанням (виготовленням) нових основних фондiв групи 1, 2, 3, якi використовуються у виробничiй дiяльностi платника податку та якi ранiше не були в експлуатацiї, а також витрат на полiпшення зазначених новопридбаних (виготовлених) основних фондiв, понесених платником податку пiсля 1 сiчня 2004 року згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV)

     8.6.2. Пiдпункт 8.6.2 пункту 8.6 статтi 8 виключено

(пiдпункт 8.6.2 пункту 8.6 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.6.3. Тимчасово, до 1 сiчня 2009 року, установити для суб'єктiв космiчної дiяльностi щорiчну 20-вiдсоткову норму прискореної амортизацiї основних фондiв групи 3.

     При цьому амортизацiя основних фондiв групи 3 провадиться до досягнення балансовою вартiстю групи нульового значення.

(Статтю 8 доповнено пiдпунктом 8.6.3 згiдно iз Законом N 1559-III вiд 16.03.2000)

     8.6.4. Установити для технологiчних паркiв, їх учасникiв та спiльних пiдприємств при виконаннi зареєстрованих у встановленому Законом України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" порядку проектiв технологiчних паркiв щорiчну 20-вiдсоткову норму прискореної амортизацiї основних фондiв груп 3 i 4.

     При цьому амортизацiя основних фондiв групи 3 проводиться до досягнення балансовою вартiстю групи нульового значення.

(пункт 8.6 статтi 8 доповнено пiдпунктом 8.6.4 згiдно iз Законом України вiд 12.01.2006р. N 3333-IV)

     8.6.5. Надати право промисловим пiдприємствам застосовувати щорiчну 25-вiдсоткову норму прискореної амортизацiї основних фондiв групи 3.

     При цьому амортизацiя основних фондiв групи 3 провадиться до досягнення балансовою вартiстю групи нульового значення.

(пункт 8.6 статтi 8 доповнено пiдпунктом 8.6.5 згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 694-VI)

     8.6.6. Тимчасово, до 1 сiчня 2016 року, суб'єкти лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", мають право застосовувати бонусну амортизацiю до нових (що не були в експлуатацiї) основних фондiв у розмiрi 50 вiдсоткiв до балансової вартостi основних фондiв групи 3 та 100 вiдсоткiв до балансової вартостi основних фондiв групи 4 за наслiдками першого звiтного перiоду, в якому введено в експлуатацiю об'єкти таких основних фондiв, якщо такi об'єкти призначаються виключно для:

     а) розробки та виробництва авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв;

     б) переобладнання, ремонту, модифiкацiї, технiчного обслуговування авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв;

     в) проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт, пов'язаних iз лiтакобудуванням.

(пункт 8.6 статтi 8 доповнено пiдпунктом 8.6.6 згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     8.6.7. Тимчасово, до 1 сiчня 2019 року, платникам податку мають право застосовувати бонусну амортизацiю до нових (що не були в експлуатацiї) основних фондiв (обладнання, що працює на альтернативних видах палива, та устаткування для виробництва альтернативних видiв палива) за наслiдками першого звiтного перiоду, в якому введено в експлуатацiю об'єкти таких основних фондiв, у розмiрi:

     50 вiдсоткiв до балансової вартостi таких основних фондiв групи 3;

     100 вiдсоткiв до балансової вартостi основних фондiв групи 4, що використовуються суб'єктами, якi є виробниками альтернативних видiв палива, виробництво якого пiдтверджується вiдповiдним документом про iдентифiкацiю такого палива вiдповiдно до норм статтi 6 Закону України "Про альтернативнi види палива".

(пункт 8.6 статтi 8 доповнено пiдпунктом 8.6.7 згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     8.7. Поточний i капiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя, технiчне переозброєння та iншi види полiпшення основних фондiв

     8.7.1. Платники податку мають право протягом звiтного перiоду вiднести до валових витрат будь-якi витрати, пов'язанi з полiпшенням основних фондiв, що пiдлягають амортизацiї, у тому числi витрати на полiпшення орендованих основних фондiв, у сумi, що не перевищує 10 вiдсоткiв сукупної балансової вартостi всiх груп основних фондiв станом на початок такого звiтного перiоду.

(абзац перший пiдпункту 8.7.1 пункту 8.7 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     Витрати, що перевищують зазначену суму, розподiляються пропорцiйно сумi фактично понесених платником податку витрат на полiпшення основних фондiв груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктiв основних фондiв групи 1 та збiльшують балансову вартiсть основних фондiв вiдповiдних груп чи окремих об'єктiв основних фондiв групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.

(абзац другий пiдпункту 8.7.1 пункту 8.7 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     Виведення з експлуатацiї основних фондiв будь-якої групи здiйснюється на пiдставi наказу керiвника платника податку або у разi їх примусового вiдчуження чи конфiскацiї згiдно iз законом.

     Проведення будь-яких робiт, пов'язаних з полiпшенням основних фондiв, без наявностi вказаних вище документiв не є свiдченням про виведення таких основних фондiв iз експлуатацiї.

(пiдпункт 8.7.1 пункту 8.7 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.8. Амортизацiя витрат на полiпшення основних фондiв, одержаних в оперативний лiзинг (оренду)

     8.8.1. У разi коли договiр оперативного лiзингу (оренди) зобов'язує або дозволяє орендарю здiйснювати полiпшення об'єкта оперативного лiзингу (оренди), частина вартостi таких полiпшень у складi витрат, що перевищують суму на полiпшення основних фондiв, визначену згiдно з пiдпунктом 8.7.1 пункту 8.7 цiєї статтi, включається таким орендарем до балансової вартостi:

     вiдповiдної групи основних фондiв у разi, якщо на балансi орендаря облiковується група основних фондiв, до якої вiдноситься такий об'єкт лiзингу (оренди);

     створеної таким орендарем вiдповiдної групи основних фондiв у разi, якщо на балансi орендаря не облiковується група основних фондiв, до якої вiдноситься такий об'єкт лiзингу (оренди).

     При цьому орендарем не враховується балансова вартiсть об'єкта оперативного лiзингу (оренди), за якою вiн облiковується на балансi орендодавця.

(пiдпункт 8.8.1 пункту 8.8 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)
(Статтю 8 доповнено пунктом 8.8 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     8.8.2. У разi повернення орендарем об'єкта оперативного лiзингу (оренди) орендодавцю внаслiдок закiнчення дiї лiзингового (орендного) договору, а також у разi знищення, викрадення або зруйнування об'єкта оперативного лiзингу (оренди) такий орендар користується правилами, визначеними пiдпунктом 8.4.8 пункту 8.4 цiєї статтi для замiни основних фондiв. При цьому орендодавець не змiнює балансову вартiсть основних фондiв або валовi доходи (валовi витрати) на суму витрат, понесених орендарем на полiпшення такого об'єкта.

(пункт 8.8 статтi 8 доповнено пiдпунктом 8.8.2 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     8.9. Облiк операцiй iз землею та її капiтальними полiпшеннями

     8.9.1. Платник податку веде окремий облiк операцiй з продажу або купiвлi землi як окремого об'єкта власностi. Витрати, пов'язанi з таким придбанням, не пiдлягають включенню до валових витрат звiтного податкового перiоду або до групи основних фондiв з метою амортизацiї. Якщо у майбутньому такий окремий об'єкт власностi продається, платник податку включає до складу валових доходiв позитивну рiзницю мiж сумою доходу, отриманого внаслiдок такого продажу, та сумою витрат, пов'язаних iз купiвлею такого окремого об'єкта власностi, збiльшених на коефiцiєнт iндексацiї, визначений у пiдпунктi 8.3.3 пункту 8.3 цiєї статтi.

     У разi коли витрати (з урахуванням iндексацiї), понесенi у зв'язку з придбанням такого об'єкта власностi, перевищують доходи, отриманi внаслiдок його продажу, збиток вiд такої операцiї не включається до складу валових витрат та покривається за рахунок власних джерел платника податку.

     8.9.2. При продажу землi, отриманої у власнiсть у процесi приватизацiї, платник податку включає до складу валових доходiв позитивну рiзницю мiж сумою доходу, отриманого внаслiдок такого продажу, та сумою оцiночної вартостi такої землi, визначеної згiдно зi встановленою методикою вартiсної оцiнки земель з урахуванням коефiцiєнтiв її функцiонального використання на момент такого продажу.

     8.9.3. У разi коли об'єкт нерухомого майна (нерухомiсть) придбавається платником податку разом iз землею, яка знаходиться пiд таким об'єктом чи є передумовою для забезпечення функцiонального використання такого об'єкта нерухомостi вiдповiдно до норм, визначених законодавством, амортизацiї пiдлягає сукупна вартiсть такого основного фонду та такої землi за нормами, визначеними цiєю статтею для основних фондiв групи 1.

     При цьому норми пiдпунктiв 8.9.1-8.9.2 та 8.9.4 цього пункту не застосовуються.

     8.9.4. Якщо земля як окремий об'єкт власностi продається або вiдчужується iншим чином, то балансова вартiсть окремого об'єкта основних фондiв групи 1, в якому вiдображалася вартiсть капiтальних полiпшень якостi такої землi, вiдноситься до валових витрат такого платника податку за наслiдками податкового перiоду, на який припадає такий продаж.

(статтю 8 доповнено пiдпунктом 8.9 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     Стаття 9. Амортизацiя витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин

     9.1. Будь-якi витрати на розвiдку (дорозвiдку), облаштування та розробку будь-яких запасiв (родовищ) корисних копалин (за винятком витрат, передбачених у пiдпунктi 5.2.16 пункту 5.2 статтi 5 цього Закону), включаються до окремої групи витрат платника податку, на балансi якого перебувають такi запаси (родовища), та пiдлягають амортизацiї.

(пункт 9.1 статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2001р. N 2712-III)

     9.2. Перелiк витрат, що включаються до окремої групи витрат платника податку, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 9.2 статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2001р. N 2712-III)

     9.3. Облiк балансової вартостi витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, ведеться по кожному окремому родовищу (кар'єру, шахтi, свердловинi). Порядок такого облiку встановлюється Мiнiстерством фiнансiв України.

     9.4. Сума амортизацiйних вiдрахувань звiтного перiоду на витрати, пов'язанi з видобутком корисних копалин (за винятком свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ), розраховується за формулою:

(абзац перший пункту 9.4 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2001р. N 2712-III)

С(а) = Б(а) х О(а) : О(з), де

     С(а) - сума амортизацiйних вiдрахувань за звiтний перiод;

(абзац пункту 9.4 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     Б(а) -балансова вартiсть групи на початок звiтного перiоду, яка дорiвнює балансовiй вартостi групи на початок перiоду, що передує звiтному, збiльшенiй на суму витрат на розвiдку (дорозвiдку) та облаштування запасiв (родовищ) корисних копалин, понесених протягом попереднього перiоду;

(абзац пункту 9.4 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     О(а) - обсяг (у натуральних величинах) корисних копалин, фактично видобутих протягом звiтного перiоду;

(абзац пункту 9.4 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     О(з) - загальний розрахунковий обсяг (у натуральних величинах) видобутку корисних копалин на вiдповiдному родовищi, який визначається за методикою, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац шостий пункту 9.4 статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2001р. N 2712-III)

     Платники податку всiх форм власностi мають право застосувати щорiчну iндексацiю балансової вартостi витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, на коефiцiєнт iндексацiї, який нараховується за формулою:

Кi = [I(а-1) - 10]:100, де

     I(а-1) - iндекс iнфляцiї, за результатами якої провадиться iндексацiя.

(Абзац восьмий пункту 9.4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Якщо значення Кi не перевищує одиницi, iндексацiя не провадиться.

     У разi коли платник податку застосував коефiцiєнт iндексацiї, такий платник податку зобов'язаний визнати капiтальний доход у сумi, що дорiвнює рiзницi мiж балансовою вартiстю витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, яка визначена на початок звiтного року iз застосуванням коефiцiєнта iндексацiї, i балансовою вартiстю таких витрат до такої iндексацiї.

     Зазначений капiтальний доход вiдноситься до складу валових доходiв платника податку кожного звiтного перiоду звiтного року в сумi, яка визначається як добуток суми капiтального доходу на коефiцiєнт, що дорiвнює О(ар):О(з):4, де

(абзац пункту 9.4 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     О(ар) - обсяг (у натуральних величинах) корисних копалин, фактично видобутих протягом року, що передував звiтному;

     О(з) - загальний розрахунковий обсяг (у натуральних величинах) видобутку корисних копалин на вiдповiдному родовищi.

     9.5. Норми амортизацiї для свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, встановлюються у вiдсотках до їх первiсної вартостi у такому розмiрi (в розрахунку на рiк):

     1-й рiк експлуатацiї - 10 вiдсоткiв;

     2-й рiк експлуатацiї - 18 вiдсоткiв;

     3-й рiк експлуатацiї - 14 вiдсоткiв;

     4-й рiк експлуатацiї - 12 вiдсоткiв;

     5-й рiк експлуатацiї - 9 вiдсоткiв;

     6-й рiк експлуатацiї - 7 вiдсоткiв;

     7-й рiк експлуатацiї - 7 вiдсоткiв;

     8-й рiк експлуатацiї - 7 вiдсоткiв;

     9-й рiк експлуатацiї - 7 вiдсоткiв;

     10-й рiк експлуатацiї - 6 вiдсоткiв;

     11-й рiк експлуатацiї - 3 вiдсотки.

     Платники податку мають право протягом звiтного року вiднести до валових витрат будь-якi витрати, пов'язанi iз проведенням ремонту, реконструкцiї, модернiзацiї та iншим полiпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, у сумi, що не перевищує 10 вiдсоткiв первiсної вартостi окремої свердловини.

     Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до складу вiдповiдної групи основних фондiв.

(абзац чотирнадцятий пункту 9.5 статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     Iндексацiя балансової вартостi свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, не провадиться.

(пункт 9.5 статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2001р. N 2712-III)

     9.6. У разi коли дiяльнiсть, пов'язана з розвiдкою (дорозвiдкою) запасiв (родовищ) корисних копалин, не привела до їх вiдкриття або платником податку було прийнято рiшення щодо недоцiльностi проведення подальшої розвiдки чи розробки таких запасiв (родовищ) у зв'язку з їх економiчною недоцiльнiстю, дозволяється вiднесення витрат з такої розвiдки (дорозвiдки) чи розробки до складу валових витрат виробництва (обiгу) поточного податкового перiоду такого платника податку. При цьому балансова вартiсть такої групи витрат, пов'язана з видобутком корисних копалин, прирiвнюється до нуля.

     Стаття 10. Ставка податку

     10.1. Прибуток платникiв податку, включаючи пiдприємства, заснованi на власностi окремої фiзичної особи, оподатковується за ставкою 25 вiдсоткiв до об'єкта оподаткування.

(пункт 10.1 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     Абзац другий пункту 10.1 статтi 10 втратив чиннiсть.

(Пункт 10.1 статтi 10 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 934-XIV вiд 14.07.99, абзац другий пункту 10.1 статтi 10 втратив чиннiсть у зв'язку iз закiнченням строку дiї Закону України вiд 14.07.99 р. N 934-XIV)

     10.2. Оподаткування доходiв вiд грального бiзнесу

     10.2.1. Пiдпункт 10.2.1 пункту 10.2 статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     10.2.2. Пiдпункт 10.2.2 пункту 10.2 статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     10.2.3. Пiдпункт 10.2.3 пункту 10.2 статтi 10 втратив чиннiсть

(згiдно iз Законом України вiд 19.10.99 р. N 1160-XIV, у зв'язку з цим пiдпункт 10.2.4 вважати пiдпунктом 10.2.3)

     10.2.3. Не пiдлягають оподаткуванню виграшi у державнi грошовi лотереї. Пiд державними грошовими лотереями слiд розумiти лотереї, якi передбачають наявнiсть призового фонду у розмiрах не менш як 50 вiдсоткiв вiд суми отриманих доходiв, а також вiдрахувань до Державного бюджету України в розмiрi не менш як ставка податку, встановлена пунктом 10.1 цiєї статтi, яка застосовується до доходiв, що залишаються у розпорядженнi пiсля вiдрахувань до призового фонду.

(Частина перша пiдпункту 10.2.3 пункту 10.2 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України N 1969-III вiд 21.09.2000, вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     Мiнiстерство фiнансiв України встановлює вимоги щодо порядку фiнансового контролю за дiяльнiстю з випуску та проведення лотерей, а також встановлює вимоги до статутного капiталу операторiв, що не можуть бути меншими за тi, що висуваються Нацiональним банком України до банкiв, якi здiйснюють дiяльнiсть на всiй територiї України. Податок на прибуток, передбачений у пунктi 10.1 цiєї статтi, не справляється iз суми перевищення доходiв над витратами, пов'язаними з випуском та проведенням державних лотерей.

(Частина друга пiдпункту 10.2.3 пункту 10.2 статтi 10 в редакцiї Закону N 1969-III вiд 21.09.2000, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)
(Пункт 10.2 статтi 10 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Стаття 11. Правила ведення податкового облiку

     11.1. Для цiлей цього Закону використовуються такi податковi перiоди: календарнi квартал, пiврiччя, три квартали, рiк.

     Податковий перiод починається з першого календарного дня податкового перiоду i закiнчується останнiм календарним днем податкового перiоду, крiм виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, визначених статтею 14 цього Закону, для яких рiчний податковий перiод починається з 1 липня поточного звiтного (бюджетного) року.

(абзац другий пункту 11.1 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     Для державних пiдприємств "Мiжнародний дитячий центр "Артек" i "Український дитячий центр "Молода гвардiя" податковий перiод становить один рiк.

(пункт 11.1 статтi 11 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 03.02.2009р. N 906-VI, у зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим)

     У разi коли особа береться на облiк податковим органом як платник цього податку всерединi податкового перiоду, то перший звiтний податковий перiод розпочинається з дати, на яку припадає початок такого облiку, та закiнчується останнiм календарним днем наступного податкового перiоду.

     Якщо платник податку лiквiдується (у тому числi до закiнчення першого звiтного податкового перiоду), останнiм податковим вважається перiод (що закiнчується днем такої лiквiдацiї), на який припадає дата такої лiквiдацiї.

(пункт 11.1 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     11.2. Дата збiльшення валових витрат

     11.2.1. Датою збiльшення валових витрат виробництва (обiгу) вважається дата, яка припадає на податковий перiод, протягом якого вiдбувається будь-яка з подiй, що сталася ранiше:

     або дата списання коштiв з банкiвських рахункiв платника податку на оплату товарiв (робiт, послуг), а в разi їх придбання за готiвку - день їх видачi з каси платника податку;

     або дата оприбуткування платником податку товарiв, а для робiт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатiв робiт (послуг).

     11.2.2. У разi коли платник податку придбаває товари (роботи, послуги) з використанням кредитних, дебетових карток або комерцiйних чекiв, датою збiльшення валових витрат вважається дата оформлення вiдповiдного рахунку (товарного чека).

     11.2.3. Датою збiльшення валових витрат платника податку при здiйсненнi ним операцiй з особами, якi є:

     а) нерезидентами;

     б) резидентами, якi сплачують цей податок за ставкою нижчою, нiж зазначена у статтi 10 цього Закону (крiм платникiв податку, зазначених у пунктi 7.2 статтi 7 цього Закону), або сплачують цей податок у складi єдиного чи фiксованого податку чи є звiльненими вiд сплати цього податку або не є його суб'єктами згiдно iз законодавством, -

     є дата оприбуткування платником податку товарiв (а при їх iмпортi - також робiт (послуг), супутнiх чи допомiжних такому iмпорту товарiв), а для робiт (послуг), - дата їх фактичного отримання вiд таких осiб, незалежно вiд наявностi їх оплати (у тому числi часткової або авансової).

     Будь-яка особа, визначена абзацом "б" цього пiдпункту, зобов'язана при укладеннi договору з платником податку за його вимогою зазначати у такому договорi про те, що така особа має статус платника цього податку на загальних умовах, передбачених цим Законом. Якщо така особа не зазначає у такому договорi про такий статус або якщо товари (послуги) надаються без укладення письмових договорiв, то з метою визначення дати збiльшення валових витрат покупця вважається, що такi товари (послуги) були наданi особами, звiльненими вiд оподаткування цим податком. Якщо особа, яка не має статусу платника цього податку на загальних умовах, передбачених цим Законом, зазначає у договорi, що вона є таким платником податку, то вважається, що така особа умисно ухиляється вiд оподаткування у розмiрi отриманого нею авансу (попереднього платежу). При цьому платник податку - покупець товарiв (послуг) не несе вiдповiдальностi за збiльшення валових витрат, здiйснених за датою попередньої оплати (авансування) вартостi товарiв (послуг) на пiдставi недостовiрної iнформацiї про статус платника податку, зазначеної у договор.

(Пiдпункт 11.2.3 пункту 11.2 статтi 11 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     11.2.4. Валовi витрати пiдприємств суднобудiвної промисловостi, понесенi ними у зв'язку з виконанням контрактiв на виготовлення (побудову) морських, рiчкових суден, включають до складу валових витрат у податковому перiодi, на який припадає дата збiльшення валових доходiв, передбачена пiдпунктом 11.3.7 пункту 11.3 статтi 11 цього Закону.

(пункт 11.2 статтi 11 доповнено пiдпунктом 11.2.4 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     11.3. Дата збiльшення валового доходу

     11.3.1. Датою збiльшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковий перiод, протягом якого вiдбувається будь-яка з подiй, що сталася ранiше:

     або дата зарахування коштiв вiд покупця (замовника) на банкiвський рахунок платника податку в оплату товарiв (робiт, послуг), що пiдлягають продажу, у разi продажу товарiв (робiт, послуг) за готiвку - дата її оприбуткування в касi платника податку, а за вiдсутностi такої - дата iнкасацiї готiвки у банкiвськiй установi, що обслуговує платника податку;

     або дата вiдвантаження товарiв, а для робiт (послуг) - дата фактичного надання результатiв робiт (послуг) платником податку.

(Пiдпункт 11.3.1 пункту 11.3 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     11.3.2. У разi здiйснення торгiвлi продукцiєю (валютними цiнностями) або роботами (послугами) з використанням торговельних автоматiв або iншого подiбного обладнання, що не передбачає наявностi касового апарата, контрольованого уповноваженою на це фiзичною особою, датою збiльшення валового доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратiв або подiбного обладнання грошової виручки.

     Правила iнкасацiї зазначеної виручки встановлюються Нацiональним банком України.

     У разi коли торгiвля продукцiєю (роботами, послугами) через торговельнi автомати здiйснюється з використанням жетонiв, карток або iнших замiнникiв гривнi, датою збiльшення валового доходу вважається дата продажу таких жетонiв, карток або iнших замiнникiв гривнi.

(Пiдпункт 11.3.2 пункту 11.3 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     11.3.3. У разi коли торгiвля продукцiєю (роботами, послугами) здiйснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожнiх, комерцiйних, персональних або iнших чекiв, датою збiльшення валового доходу вважається дата оформлення вiдповiдного рахунку (товарного чека).

     11.3.4. Пiдпункт 11.3.4 пункту 11.3 статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     11.3.5. Датою збiльшення валового доходу в разi продажу товарiв (робiт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштiв є дата надходження таких коштiв на поточний рахунок платника податку або дата отримання вiдповiдної компенсацiї у будь-якому iншому виглядi, включаючи зменшення заборгованостi такого платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом.

(Пiдпункт 11.3.5 пункту 11.3 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97, Законом України вiд 10.01.2002р. N 2921-III)

     11.3.6. Датою збiльшення валових доходiв кредитора вiд здiйснення кредитно-депозитних операцiй є дата нарахування процентiв (комiсiйних) у строки, визначенi кредитним (депозитним) договором.

     Датою збiльшення валових доходiв власника iпотечного сертифiката участi за операцiями з таким iпотечним сертифiкатом є дата нарахування протягом вiдповiдного звiтного перiоду доходу за консолiдованим iпотечним боргом (зменшеного на суму винагороди за управлiння та обслуговування iпотечних активiв).

     Якщо позичальник (дебiтор) затримує сплату процентiв чи комiсiй, то кредитор урегульовує таку заборгованiсть згiдно iз пунктом 12.1 статтi 12 цього Закону.

     При цьому метод нарахувань для визначення податкових зобов'язань кредитора за таким кредитом (депозитом) не застосовується до повного погашення дебiтором заборгованостi або списання боргу чи його частини на збитки кредитора у порядку, встановленому цим Законом.

(пiдпункт 11.3.6 пункту 11.3 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     11.3.7. Суми авансових платежiв та попередньої оплати отриманi пiдприємствами суднобудiвної промисловостi вiд замовникiв морських, рiчкових суден включаються до складу валових доходiв таких пiдприємств за датою пiдписання акта про передачу морських, рiчкових суден замовнику, за умови цiльового використання вказаних коштiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 11.3 статтi 11 доповнено пiдпунктом 11.3.7 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Стаття 12. Безнадiйна заборгованiсть

     12.1. Порядок врегулювання сумнiвної, безнадiйної заборгованостi

     12.1.1. Платник податку - продавець товарiв (робiт, послуг) має право збiльшити суму валових витрат звiтного перiоду на вартiсть вiдвантажених товарiв (виконаних робiт, наданих послуг) у поточному або попереднiх звiтному податкових перiодах у разi коли покупець таких товарiв (робiт, послуг) затримує без погодження з таким платником податку оплату їх вартостi (надання iнших видiв компенсацiй їх вартостi). Таке право на збiльшення суми валових витрат виникає, якщо протягом такого звiтного перiоду вiдбувається будь-яка з таких подiй:

     а) платник податку звертається до суду з позовом (заявою) про стягнення заборгованостi з такого покупця або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна;

     б) зазначена затримка в оплатi (наданнi iнших видiв компенсацiй) перевищує 90 календарних днiв та платник податку - продавець отримує вiд покупця згоду про визнання ранiше надiсланої йому претензiї в порядку досудового врегулювання спору або не отримує вiдповiдi на таку претензiю протягом строкiв, визначених законодавством;

     в) за поданням продавця нотарiус вчиняє виконавчий напис про стягнення заборгованостi з покупця або стягнення заставленого майна (крiм податкового боргу).

(Пiдпункт 12.1.1 пункту 12.1 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     12.1.2. Платник податку - продавець зобов'язаний збiльшити валовий дохiд вiдповiдного податкового перiоду на суму заборгованостi (її частини), попередньо вiднесеної ним до складу валових витрат згiдно з пiдпунктом 12.1.1 цього пункту або вiдшкодованої за рахунок страхового резерву згiдно iз пунктом 12.3 цiєї статтi, у разi коли протягом такого податкового перiоду вiдбувається будь-яка з таких подiй:

     а) суд не задовольняє позов (заяву) продавця або задовольняє його частково чи не приймає позов (заяву) до провадження (розгляду) або задовольняє позов (заяву) покупця про визнання недiйсними вимог щодо погашення цiєї заборгованостi або її частини;

     б) сторони договору у досудовому порядку досягають згоди щодо продовження строкiв погашення заборгованостi чи списання всiєї суми заборгованостi або її частини (крiм випадкiв укладення мирової угоди в межах процедур вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом, визначених законом);

     в) продавець, який не отримав вiдповiдi на претензiю протягом строкiв, визначених законодавством, або отримав вiд покупця вiдповiдь про визнання наданої претензiї, але не отримує оплати (iнших видiв компенсацiй у рахунок погашення заборгованостi) протягом визначених у такiй претензiї строкiв, та при цьому протягом наступних 90 днiв не звертається до суду (господарського суду) iз заявою про стягнення заборгованостi або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна.

     На суму додаткового податкового зобов'язання, розрахованого внаслiдок такого збiльшення, нараховується пеня у розмiрах, визначених законом для несвоєчасного погашення податкового зобов'язання. Зазначена пеня розраховується за строк з першого дня податкового перiоду, наступного за перiодом, протягом якого вiдбулося збiльшення валових витрат згiдно з пiдпунктом 12.1.1 цього пункту, до останнього дня податкового перiоду, на який припадає збiльшення валового доходу, та сплачується незалежно вiд значення податкового зобов'язання платника податку за вiдповiдний звiтний перiод. Пеня не нараховується на заборгованiсть (її частину), списану або розстрочену внаслiдок укладення мирової угоди вiдповiдно до законодавства з питань банкрутства, починаючи з дати укладення такої мирової угоди.

(установлено, що в 2005 роцi пеня, передбачена абзацом п'ятим пiдпункту 12.1.2 пункту 12.1 статтi 12, стягується iз розрахунку 3-кратного розмiру рiчної облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на день виникнення додаткового податкового зобов'язання згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004 р. N 2285-IV, вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)
(установлено, що у 2006 роцi пеня, передбачена абзацом п'ятим пiдпункту 12.1.2 пункту 12.1 статтi 12, стягується iз розрахунку 3-кратного розмiру рiчної облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на день виникнення додаткового податкового зобов'язання згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005 р. N 3235-IV)

     Якщо у майбутньому (з урахуванням строку позовної давностi) такий продавець звертається до суду, то вiн має право збiльшити валовi витрати на суму оскаржуваної заборгованостi.

(пiдпункт 12.1.2 пункту 12.1 статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     12.1.3. У разi коли платник податку оскаржує рiшення суду у порядку, встановленому законом, збiльшення валового доходу, передбачене пiдпунктом 12.1.2 цiєї статтi, не вiдбувається до моменту прийняття остаточного рiшення вiдповiдним судовим органом.

(пiдпункт 12.1.3 пункту 12.1 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     12.1.4. Повiдомлення про збiльшення валових витрат або валового доходу, з посиланням на вiдповiднi положення пiдпунктiв 12.1.1 та 12.1.2 цього пункту, платник податку - продавець надає податковому органу разом з декларацiєю за звiтний перiод та iншими первинними документами, якi пiдтверджують наявнiсть дебiторсько-кредиторської заборгованостi.

(пiдпункт 12.1.4 пункту 12.1 статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     12.1.5. Платник податку - покупець зобов'язаний збiльшити валовi доходи на суму непогашеної заборгованостi (її частини), визнаної у порядку досудового врегулювання спорiв або судом чи за виконавчим написом нотарiуса, у податковому перiодi, на який припадає перша з подiй:

     а) або 90-й календарний день вiд дня граничного строку погашення такої заборгованостi (її частини), передбаченого договором або визнаною претензiєю;

     б) або 30-й календарний день вiд дня прийняття рiшення судом про визнання (стягнення) такої заборгованостi (її частини) або вчинення нотарiусом виконавчого напису.

     Строки, визначенi абзацом "а" цього пiдпункту, поширюються також на випадки, коли покупець не надав вiдповiдь на претензiю, надiслану продавцем, у строки, визначенi господарсько-процесуальним законодавством.

     Строки, визначенi абзацом "б" цього пiдпункту, застосовуються незалежно вiд того, чи розпочав державний виконавець або особа, прирiвняна до нього згiдно iз законом, заходи iз примусового стягнення боргу чи нi.

     Зазначене у цьому пiдпунктi збiльшення валового доходу покупця не здiйснюється стосовно заборгованостi (її частини), яка погашається таким покупцем до настання строкiв, визначених абзацами "а" або "б" цього пiдпункту.

     Якщо у наступних податкових перiодах покупець погашає суму визнаної заборгованостi або її частину (самостiйно або за процедурою примусового стягнення), такий покупець збiльшує валовi витрати на суму такої заборгованостi (її частини) за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке погашення.

     Заборгованiсть, попередньо вiднесена до складу валових витрат згiдно з пiдпунктом 12.1.1 цього пункту, або вiдшкодована за рахунок страхового резерву згiдно з пунктом 12.3 цiєї статтi, яка визнається безнадiйною внаслiдок недостатностi активiв покупця, визнаного банкрутом у встановленому порядку, або внаслiдок її списання згiдно з умовами мирової угоди, укладеної вiдповiдно до законодавства з питань банкрутства, не змiнює податковi зобов'язання як покупця, так i продавця у зв'язку iз таким визнанням.

(пункт 12.1 статтi 12 доповнено пiдпунктом 12.1.5 згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, пiдпункт 12.1.5 пункту 12.1 статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     12.2. Особливостi формування резервiв банками та небанкiвськими фiнансовими установами

(пункт 12.2 статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     12.2.1. Банки та небанкiвськi фiнансовi установи, крiм страхових компанiй, недержавних пенсiйних фондiв, корпоративних iнвестицiйних фондiв та адмiнiстраторiв недержавних пенсiйних фондiв, формують резерви для вiдшкодування збиткiв за всiма видами кредитних операцiй (у тому числi гарантiй, поручительств, акцептiв та авалiв, пiдтверджених акредитивiв, зобов'язань з кредитування, консолiдованого iпотечного боргу), коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках, придбаними цiнними паперами (у тому числi iпотечними сертифiкатами з фiксованою дохiднiстю), iншими активними банкiвськими операцiями згiдно iз законодавством (далi - страховий резерв).

     Страховий резерв формується банком самостiйно в розмiрi та в порядку, передбачених методикою, яка визначається для банкiв Нацiональним банком України, а для небанкiвських фiнансових установ - спецiально уповноваженими органами виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг та цiнних паперiв вiдповiдно до повноважень, та включається до складу валових витрат.

(пiдпункт 12.2.1 пункту 12.2 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, у редакцiї Законiв України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV, вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     12.2.2. До складу валових витрат включається 80 вiдсоткiв (для банкiв на перiод до 1 сiчня 2011 року - 100 вiдсоткiв) сукупного розмiру страхового резерву, сформованого банком або небанкiвською фiнансовою установою згiдно з пiдпунктом 12.2.1 цього пункту.

(пiдпункт 12.2.2 пункту 12.2 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, у редакцiї Закону України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     12.2.3. У разi якщо за результатами звiтного податкового перiоду сукупний розмiр страхового резерву, сформованого згiдно з пiдпунктами 12.2.1 i 12.2.2, зменшився (крiм випадку його зменшення внаслiдок вiдшкодування банком безнадiйної заборгованостi позичальника, у встановленому законодавством порядку за рахунок страхового резерву кредитора), надлишкова сума страхового резерву, яка включена до валових витрат, спрямовується на збiльшення валового доходу банку за результатами такого звiтного перiоду.

(пiдпункт 12.2.3 пункту 12.2 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV, у редакцiї Закону України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     12.2.4. Пiдпункт 12.2.4 пункту 12.2 статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     12.2.5. Порядок i джерела створення та використання резервiв (фондiв) для страхування вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб встановлюються окремим законом.

     12.3. Порядок вiдшкодування сум безнадiйної заборгованостi за рахунок страхового резерву платника податку

     12.3.1. Сума заборгованостi вiдноситься на валовi витрати кредитора у разi, якщо строк позовної давностi за вiдповiдним договором з дебiтором минув до моменту набрання чинностi цим Законом. У цьому ж перiодi дебiтор збiльшує свої валовi доходи на таку саму суму.

     Заборгованiсть, за якою кредитор не звертається до суду щодо її примусового стягнення до закiнчення строкiв позовної давностi, не включається до складу валових витрат кредитора згiдно з пiдпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цiєї статтi та не може бути вiдшкодованою за рахунок його страхових резервiв.

     Основна сума боргу, яка не може бути примусово стягнутою з дебiтора внаслiдок укладення мирової угоди в межах процедури вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом, визначеної законом, не включається до складу валових витрат кредитора згiдно з пiдпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цiєї статтi, але може бути вiдшкодованою за рахунок його страхових резервiв, створених згiдно з цiєю статтею.

(абзац другий пiдпункту 12.3.1 пункту 12.3 статтi 12 замiнено абзацами другим - третiм згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)
(пiдпункт 12.3.1 пункту 12.3 статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002р. N 349-IV)

     12.3.2. Заборгованiсть кредитора, що виникла внаслiдок невиконання зобов'язань по векселю, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву пiсля визнання платника по векселю у встановленому законодавством порядку банкрутом.

     Заборгованiсть кредитора по боргових цiнних паперах (крiм векселiв), що виникла внаслiдок невиконання емiтентами своїх зобов'язань, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву пiсля визнання емiтента банкрутом у порядку, встановленому чинним законодавством.

     Заборгованiсть фiнансової установи вiд володiння акцiями та iншими пайовими цiнними паперами, емiтенти яких визнанi банкрутами та за якими скасована державна реєстрацiя випуску (емiсiї) таких цiнних паперiв, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву пiсля оприлюднення рiшення про скасування випуску (емiсiї) цiнних паперiв вiдповiдними органами за умови, що договори на придбання таких цiнних паперiв або внески до статутного капiталу було здiйснено фiнансовою установою до моменту оголошення iнформацiї про скасування реєстрацiї випуску (емiсiї).

     У разi якщо кредитор у наступних податкових перiодах здiйснює продаж або вiдчужує iншим способом за вiдповiдну компенсацiю цiннi папери, заборгованiсть за якими була попередньо вiдшкодована за рахунок страхового резерву, або отримує будь-якi суми коштiв як компенсацiю їх вартостi, сума отриманих (нарахованих) доходiв включається до складу валових доходiв кредитора за наслiдками вiдповiдного податкового перiоду, в якому вiдбувся такий продаж (вiдчуження).

(пiдпункт 12.3.2 пункту 12.3 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002р. N 349-IV, у редакцiї Закону України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     12.3.3. Безнадiйна заборгованiсть позичальника, визнаного банкрутом у встановленому законодавством порядку, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора пiсля прийняття рiшення про визнання дебiтора банкрутом. Кошти, отриманi кредитором внаслiдок завершення лiквiдацiйної процедури та продажу майна позичальника, включаються до складу валових доходiв кредитора в податковий перiод їх надходження.

(абзац перший пiдпункту 12.3.3 пункту 12.3 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.97р. N 639/97-ВР, вiд 24.12.2002р. N 349-IV)

     У разi коли кредитор надає кредит дебiтору, проти якого порушено справу про банкрутство до моменту укладення кредитної угоди, та iнформацiя про порушення такої справи була оприлюднена (за винятком випадкiв надання фiнансових кредитiв у межах процедури санацiї дебiтора пiд заставу його корпоративних прав) безнадiйна заборгованiсть за кредитом погашається за рахунок власних коштiв кредитора.

     При цьому валовий доход дебiтора, об'явленого банкрутом у встановленому законодавством порядку, не збiльшується на суму зазначеної безнадiйної заборгованостi.

     У разi коли кредитор не може звернутися до суду iз заявою про порушення справи про банкрутство у зв'язку з тим, що безспiрнi вимоги такого кредитора до боржника сукупно становлять суму, меншу за 300 мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати, то така сума вимог включається до складу валових витрат кредитора у порядку, визначеному абзацом "б" пiдпункту 12.1.1 пункту 12.1.

(пiдпункт 12.3.3 пункту 12.3 статтi 12 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     12.3.4. Заборгованiсть, забезпечена заставою (у тому числi iпотекою), погашається у порядку, передбаченому нормами вiдповiдних законiв.

     Заставодержатель має право вiдшкодувати за рахунок страхового резерву частину заборгованостi, що залишилася непогашеною пiсля звернення кредитором стягнення на заставлене майно вiдповiдно до умов закону та договору. У разi якщо вiдповiдно до законодавства заборгованiсть особи вважається повнiстю погашеною пiсля проведення позасудового звернення стягнення на предмет застави незалежно вiд суми коштiв (вартостi майна), що надiйшла кредитору, за рахунок страхового резерву вiдшкодовується частина заборгованостi, що перевищує суму коштiв (оцiночну вартiсть майна), фактично отриманих кредитором.

(Пiдпункт 12.3.4 пункту 12.3 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97, у редакцiї Закону України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     12.3.5. Безнадiйна заборгованiсть, яка виникла внаслiдок неспроможностi дебiтора погасити заборгованiсть у зв'язку з дiєю обставин непереборної сили або стихiйного лиха (форс-мажору), вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора за наявностi будь-якого з нижче названих документiв:

     пiдтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили чи стихiйного лиха на територiї України або

     пiдтвердження уповноважених органiв iншої держави, легалiзованих консульськими установами України, у разi настання обставин непереборної сили чи стихiйного лиха на територiї такої держави;

     рiшення Президента України про запровадження надзвичайної екологiчної ситуацiї в окремих мiсцевостях України, затверджене Верховною Радою України, або рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про визнання окремих мiсцевостей України потерпiлими вiд повенi, посухи, пожежi та iнших видiв стихiйного лиха, включаючи рiшення щодо визнання окремих мiсцевостей потерпiлими вiд несприятливих погодних умов, якi потягли за собою втрату врожаю сiльськогосподарських культур в обсягах, якi перевищують 30 вiдсоткiв вiд середнього врожаю за попереднi п'ять календарних рокiв.

     При цьому валовий доход дебiтора не збiльшується на суму заборгованостi, що виникла внаслiдок його неспроможностi погасити таку заборгованiсть у зв'язку з дiєю обставин непереборної сили або стихiйного лиха (форс-мажору), протягом усього строку дiї таких форс-мажорних обставин.

     12.3.6. Прострочена заборгованiсть пiдприємств, установ i органiзацiй, на майно яких не може бути звернено стягнення (або тих, що не пiдлягають приватизацiї) згiдно iз законодавством України, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора у разi, якщо протягом 30 календарних днiв з моменту виникнення прострочення зазначена заборгованiсть не була вiдшкодована коштами Державного бюджету України чи вiдповiдних мiсцевих бюджетiв або компенсована в будь-який iнший спосiб.

     При цьому кредитор у строки, передбаченi законодавством, зобов'язаний звернутися до суду з позовом щодо вiдшкодування збиткiв, отриманих у зв'язку з таким кредитуванням. У разi коли кредитор не звертається до суду протягом визначених законодавством строкiв або у разi коли суд вiдмовляє у позовi або залишає позовну заяву без розгляду, кредитор зобов'язаний збiльшити валовi доходи на суму безнадiйної заборгованостi у вiдповiдний податковий перiод.

(абзац другий пiдпункту 12.3.6 пункту 12.3 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     12.3.7. Прострочена заборгованiсть померлих фiзичних осiб, а також визнаних у судовому порядку безвiсно вiдсутнiми або померлими вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора пiсля отримання свiдоцтва про смерть або пiсля винесення рiшення суду про визнання фiзичних осiб безвiсно вiдсутнiми або померлими за умови, що таке рiшення було прийнято пiсля дня укладення кредитної угоди.

     Пiсля вiдшкодування простроченої заборгованостi вiдповiдно до цього пiдпункту кредитор має право здiйснити юридичнi заходи щодо стягнення безнадiйної заборгованостi iз спадку такої фiзичної особи у межах та в порядку, визначених законодавством.

(пiдпункт 12.3.7 пункту 12.3 статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     12.3.8. Прострочена заборгованiсть за договорами, визнаними у судовому порядку повнiстю або частково недiйсними з вини дебiтора, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора у разi, якщо дебiтор не погашає заборгованiсть за зазначеними договорами протягом 30 календарних днiв з дня прийняття рiшення суду про визнання їх повнiстю або частково недiйсними.

     При цьому валовий доход дебiтора збiльшується на суму такої заборгованостi у податковий перiод, на який припадає рiшення суду щодо визнання договорiв повнiстю або частково недiйсними з вини дебiтора.

(абзац другий пiдпункту 12.3.8 пункту 12.3 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     12.3.9. Прострочена заборгованiсть за договорами або їх частинами, визнаними у судовому порядку недiйсними з вини кредитора або з вини обох сторiн, погашається за рахунок повернення дебiтором суми кредиторської заборгованостi, а в разi її неповернення протягом 30 календарних днiв - з прибутку, який залишається у розпорядженнi кредитора пiсля оподаткування.

     При цьому валовий доход дебiтора збiльшується на суму такої заборгованостi у податковий перiод, на який припадає рiшення суду щодо визнання договорiв або їх частин недiйсними з вини обох сторiн.

(абзац другий пiдпункту 12.3.9 пункту 12.3 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     12.3.10. Прострочена заборгованiсть фiзичних осiб, стосовно яких оголошено розшук у порядку, передбаченому Кримiнально-процесуальним кодексом України, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора у разi, якщо протягом 180 календарних днiв з дня оголошення розшуку мiсце перебування такої фiзичної особи не встановлено.

     12.3.11. Прострочена заборгованiсть юридичних осiб, стосовно керiвникiв яких оголошено розшук у порядку, передбаченому Кримiнально-процесуальним кодексом України, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора у разi, якщо протягом 180 календарних днiв з дня оголошення розшуку мiсце перебування цих осiб не встановлено.

     12.3.12. У разi коли всi заходи щодо стягнення безнадiйної заборгованостi згiдно з порядком, визначеним пунктом 12.3 цiєї статтi, не привели до позитивного наслiдку, банки та небанкiвськi фiнансовi установи вiдносять на валовi витрати таку заборгованiсть в частинi, що не вiдшкодована за рахунок страхового резерву, створеного вiдповiдно до цiєї статтi.

     12.4. Додатковi положення

     12.4.1. У разi коли дебiтор повнiстю або частково погашає безнадiйну заборгованiсть, попередньо вiднесену кредитором до складу валових витрат або вiдшкодовану за рахунок страхового резерву згiдно з положеннями пункту 12.1 i пункту 12.3 цiєї статтi, кредитор збiльшує валовий доход на суму компенсацiї, одержаної вiд дебiтора, у податковий перiод, протягом якого вiдбулося повернення зазначеної заборгованостi або її частини.

     12.4.2. У разi коли за висновком вiдповiдного уповноваженого органу, визначеного пiдпунктом 12.3.5 пункту 12.3 цiєї статтi, обставини непереборної сили, стихiйного лиха (форс - мажору) носять тимчасовий характер i не впливають на дiєспроможнiсть дебiтора сплатити заборгованiсть пiсля їх закiнчення, кредитор може надати претензiю дебiтору стосовно сплати зазначеної заборгованостi. У випадку, якщо дебiтор не погасив зазначену заборгованiсть або кредитор не звернувся з позовом до суду стосовно стягнення такої заборгованостi протягом строкiв, визначених законодавством, валовi доходи кредитора i дебiтора збiльшуються на суму зазначеної заборгованостi.

(пiдпункт 12.4.2 пункту 12.4 статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, вiд 23.06.2005 р. N 2705-IV)

     12.4.3. У разi коли фiзична особа - дебiтор, визнана у судовому порядку безвiсно вiдсутньою або померлою, заявляється, кредитор зобов'язаний здiйснити вiдповiднi заходи щодо стягнення заборгованостi з такої особи. У випадку коли така фiзична особа сплачує заборгованiсть, що була попередньо вiднесена кредитором до складу валових витрат або вiдшкодована за рахунок страхового резерву, кредитор збiльшує валовий доход на суму коштiв, одержаних вiд дебiтора у податковий перiод, протягом якого вiдбулося повернення зазначеної заборгованостi.

     12.4.4. У разi коли вiдповiдно до законодавства рiшення про визнання договорiв недiйсними з вини дебiтора скасоване, а кредитор не оскаржує таке рiшення у строки, передбаченi законодавством, кредитор збiльшує валовий доход на суму заборгованостi, попередньо включену до валових витрат або вiдшкодовану за рахунок страхового резерву у податковий перiод, протягом якого закiнчився строк для подання такої скарги.

     12.4.5. У разi коли фiзична особа, стосовно якої органами слiдства оголошено розшук, розшукана i сплачує заборгованiсть, яка була попередньо включена кредитором до складу валових витрат або вiдшкодована за рахунок страхового резерву, кредитор збiльшує валовий доход на суму компенсацiї заборгованостi, одержаної вiд дебiтора, у податковий перiод, протягом якого вiдбулося повернення зазначеної заборгованостi (її частини).

     12.4.6. У разi коли юридичнi або фiзичнi особи, визнанi винними в заподiяннi шкоди згiдно з положеннями Цивiльного кодексу України, сплачують заборгованiсть фiзичної особи, що вiднесена кредитором до складу валових витрат або вiдшкодована за рахунок страхового резерву, кредитор збiльшує валовий доход на суму коштiв, одержаних у погашення заборгованостi дебiтора, у податковий перiод, протягом якого вiдбулося повернення зазначеної заборгованостi (її частини).

     Стаття 13. Оподаткування нерезидентiв

     13.1. Будь-якi доходи, отриманi нерезидентом iз джерелом їх походження з України, вiд провадження господарської дiяльностi (у тому числi на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях) оподатковуються у порядку i за ставками, визначеними цiєю статтею.

     Для цiлей цiєї статтi пiд доходами, отриманими нерезидентом iз джерелом їх походження з України, слiд розумiти:

     а) проценти, дисконтнi доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числi проценти за борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом;

(пiдпункт "а" пункту 13.1 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     б) дивiденди, якi сплачуються (нараховуються) резидентом;

     в) роялтi, фрахту та доходи вiд послуг типу "iнжинiринг";

(пiдпункт "в" пункту 13.1 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.12.97 р. N 793/97-ВР, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     г) лiзингова (орендна) плата, що сплачується (нараховується) резидентами або постiйними представництвами на користь нерезидента-лiзингодавця (орендодавця);

     д) доходи вiд продажу нерухомого майна, розташованого на територiї України, яке належить нерезиденту, у тому числi майна постiйного представництва нерезидента;

     е) прибуток вiд здiйснення операцiй з торгiвлi цiнними паперами або iншими корпоративними правами, визначений вiдповiдно до норм цього Закону;

     є) доходи, отриманi вiд здiйснення спiльної дiяльностi на територiї України, доходи вiд здiйснення довгострокових контрактiв на територiї України;

     ж) винагорода за здiйснення культурної, освiтньої, релiгiйної, спортивної, розважальної дiяльностi нерезидентiв (або уповноважених ними осiб) на територiї України;

     з) брокерська, комiсiйна або агентська винагорода, отримана вiд резидентiв або постiйних представництв iнших нерезидентiв стосовно брокерських, комiсiйних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постiйним представництвом на територiї України на користь резидентiв;

     и) внески та премiї на страхування або перестрахування ризикiв в Українi (включаючи страхування ризикiв життя) або страхування резидентiв вiд ризикiв за межами України;

     i) доходи у виглядi виграшiв (призiв) в лотерею (крiм державної), вiд казино, iнших гральних мiсць (домiв), розташованих на територiї України, доходи вiд органiзацiї та проведення грального бiзнесу, лотерей (крiм державних);

     ї) доходи у виглядi благодiйних внескiв та пожертв на користь нерезидентiв;

     й) iншi доходи вiд здiйснення нерезидентом (постiйним представництвом цього або iншого нерезидента) господарської дiяльностi на територiї України, за винятком доходiв у виглядi виручки або iнших видiв компенсацiї вартостi товарiв (робiт, послуг), переданих (виконаних, наданих) резиденту вiд такого нерезидента (постiйного представництва), у тому числi вартостi послуг з мiжнародного зв'язку чи мiжнародного iнформацiйного забезпечення.

(Пiдпункт "й" пункту 13.1 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 793/97-ВР вiд 30.12.97)

     13.2. Резидент або постiйне представництво нерезидента, що здiйснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом вiд провадження господарської дiяльностi (у тому числi на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях), крiм доходiв, зазначених у пунктах 13.3 - 13.6, зобов'язанi утримувати податок з таких доходiв, зазначених у пунктi 13.1 цiєї статтi, за ставкою у розмiрi 15 вiдсоткiв вiд їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету пiд час такої виплати, якщо iнше не передбачене нормами мiжнародних угод, якi набрали чинностi.

(пункт 13.2 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.07.99 р. N 977-XIV, вiд 24.12.2002р. N 349-IV)

     13.3. Абзац перший пiдпункту 13.3 статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     Прибутки нерезидентiв, отриманi у виглядi доходiв на безпроцентнi (дисконтнi) облiгацiї чи казначейськi зобов'язання, оподатковуються за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статтi 10 цього Закону, у такому порядку:

(абзац другий пiдпункту 13.3 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     базою оподаткування є прибуток, який розраховується як рiзниця мiж номiнальною вартiстю безпроцентних (дисконтних) цiнних паперiв, сплаченою (нарахованою) їх емiтентом, та цiною їх придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку;

     з метою здiйснення податкового контролю придбання або продаж зазначених у цьому пунктi цiнних паперiв може здiйснюватися вiд iменi та за рахунок нерезидента виключно його постiйним представництвом або резидентом, який працює вiд iменi, за рахунок та за дорученням такого нерезидента;

     зазначенi резидент або постiйне представництво нерезидента несуть вiдповiдальнiсть за повне та своєчасне нарахування та внесення до бюджету податкiв, утриманих при виплатi нерезиденту доходiв вiд володiння процентними або безпроцентними (дисконтними) цiнними паперами. Центральний податковий орган України встановлює порядок надання резидентами або постiйними представництвами нерезидента розрахунку податкових зобов'язань нерезидентiв та звiтiв про утримання та внесення до вiдповiдного бюджету податкiв, встановлених цiєю статтею.

     Резиденти, якi працюють вiд iменi, за рахунок та за дорученням нерезидента на ринку процентних або безпроцентних (дисконтних) облiгацiй чи казначейських зобов'язань, самостiйно подають податковому органу за мiсцем свого розташування звiт про утримання та внесення до вiдповiдного бюджету податкiв, встановлених цiєю статтею.

     13.4. Не пiдлягають оподаткуванню доходи, отриманi нерезидентами, у виглядi процентiв або доходу (дисконту) на державнi цiннi папери, проданi (розмiщенi) нерезидентам за межами територiї України через уповноважених агентiв - нерезидентiв, або процентiв, сплачених нерезидентам за отриманi Україною позики (кредити або державнi зовнiшнi запозичення), якi вiдображаються у Державному бюджетi України чи кошторисi Нацiонального банку України.

     13.5. Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 вiдсоткiв у джерела виплати таких доходiв за рахунок цих доходiв.

(абзац перший пункту 13.5 статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     При цьому:

     базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту;

     особами, уповноваженими стягувати цей податок та вносити його до бюджету, є резидент, який виплачує такi доходи, незалежно вiд того, чи є вiн платником цього податку чи нi, а також чи є вiн суб'єктом спрощеного оподаткування чи нi.

(пункт 13.5 статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     13.6. Страховики (iншi резиденти), якi здiйснюють виплати у межах договорiв страхування або перестрахування ризикiв (у тому числi страхування життя) на користь нерезидентiв, зобов'язанi оподатковувати суми такого страхування або перестрахування таким чином:

     при укладеннi договорiв страхування або перестрахування ризику безпосередньо iз страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фiнансової надiйностi (стiйкостi) яких вiдповiдає вимогам, установленим спецiально уповноваженим органом виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг (у тому числi через або за посередництвом перестрахових брокерiв, якi в порядку, визначеному таким уповноваженим органом, пiдтверджують, що перестрахування здiйснено у перестраховика, рейтинг фiнансової надiйностi (стiйкостi) якого вiдповiдає вимогам, установленим зазначеним уповноваженим органом), а також при укладеннi договорiв перестрахування з обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту, - за ставкою 0 вiдсоткiв;

(абзац другий пункту 13.6 статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 30.11.2006 р. N 398-V)

     в iнших випадках - за ставкою 12 вiдсоткiв вiд суми таких виплат за власний рахунок у момент здiйснення перерахування таких виплат.

(абзац третiй пункту 13.6 статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 30.11.2006 р. N 398-V)

     Резиденти, якi здiйснюють виплати нерезидентам вiд наданих рекламних послуг на територiї України, сплачують податок за ставкою 20 вiдсоткiв вiд суми таких виплат за власний рахунок.

(пункт 13.6 статтi 13 у редакцiї Законiв України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     13.7. Пункт 13.7 статтi 13 виключено

(Пункт 13.7 статтi 13 в редакцiї Закону N 977-XIV вiд 15.07.99, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     13.8. Суми прибуткiв нерезидентiв, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї України через постiйне представництво, оподатковуються у загальному порядку. При цьому таке постiйне представництво прирiвнюється з метою оподаткування до платника податку, який здiйснює свою дiяльнiсть незалежно вiд такого нерезидента.

     У разi якщо нерезидент здiйснює свою дiяльнiсть не лише в Українi, а й за її межами i при цьому не визначає прибуток вiд своєї дiяльностi, що проводиться ним через постiйне представництво в Українi, сума прибутку, що пiдлягає оподаткуванню в Українi, визначається на пiдставi складення нерезидентом вiдокремленого балансу фiнансово-господарської дiяльностi, погодженого з податковим органом за мiсцезнаходженням постiйного представництва.

     У разi неможливостi шляхом прямого пiдрахування визначити прибуток, одержаний нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається податковим органом як рiзниця мiж валовим доходом та валовими витратами, визначеними шляхом застосування до суми одержаного (нарахованого) валового доходу коефiцiєнта 0,7.

     13.9. Резиденти, якi надають агентськi, довiрчi, комiсiйнi та iншi подiбнi послуги з продажу чи придбання товарiв (робiт, послуг) за рахунок i на користь нерезидента (включаючи укладення договорiв з iншими резидентами вiд iменi i на користь нерезидента), утримують i перераховують до вiдповiдного бюджету податок з доходу, одержаного таким нерезидентом iз джерел в Українi, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибуткiв нерезидентiв, що здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї України через постiйне представництво. При цьому такi резиденти не пiдлягають додатковiй реєстрацiї у податкових органах як платники податку на прибуток.

(Абзац другий пункту 13.9 статтi 13 виключено на пiдставi Закону N 393-XIV вiд 14.01.99)
(Встановити, що абзац другий пункту 13.9 статтi 13 цього Закону не застосовується до доходiв та витрат, отриманих i проведених з 1 липня 1997 року згiдно iз Законом N 393-XIV вiд 14.01.99)
(Стаття 13 в редакцiї Закону N 639/97-ВРвiд 18.11.97)

     Стаття 14. Оподаткування виробникiв сiльськогосподарської продукцiї

     14.1. Пiдприємства, основною дiяльнiстю яких є виробництво сiльськогосподарської продукцiї, сплачують податок на прибуток у порядку i в розмiрах, передбачених цим Законом, за пiдсумками звiтного податкового року.

     Валовi доходи i витрати пiдприємств - виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, утриманi (понесенi) протягом звiтного податкового року, пiдлягають iндексуванню виходячи з офiцiйного iндексу iнфляцiї за перiод вiд мiсяця, наступного за мiсяцем понесення таких витрат (отримання доходiв), до кiнця звiтного податкового року.

     Сума нарахованого податку зменшується на суму податку на землю, що використовується у сiльськогосподарському виробничому оборотi.

     Абзац четвертий пункту 14.1 статтi 14 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     14.2. Дiя пункту 14.1 цiєї статтi не поширюється на пiдприємства, основною дiяльнiстю яких є виробництво та/або продаж продукцiї квiтково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин, диких тварин i птахiв, риби (крiм риби, виловленої у рiчках та закритих водоймах), хутряних товарiв, лiкеро-горiлчаних виробiв, пива, вина i виноматерiалiв (крiм виноматерiалiв, що реалiзуються для подальшої переробки), якi оподатковуються у загальному порядку.

(Пункт 14.2 статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     14.3. У разi продажу товарiв, безпосередньо пов'язаних з технологiчними процесами виробництва сiльськогосподарської продукцiї, виробникам такої сiльськогосподарської продукцiї на умовах товарного кредиту, валовi доходи кредитора збiльшуються у податковому перiодi, на який вiдповiдно до умов такого кредитного договору припадає строк здiйснення розрахункiв з позичальником.

     У разi якщо об'єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на якi включаються до складу валових витрат, датою збiльшення валових витрат позичальника є дата здiйснення розрахункiв щодо погашення заборгованостi по такому товарному кредиту.

     Якщо об'єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на якi вiдповiдно до статтi 8 цього Закону пiдлягають амортизацiї, датою збiльшення балансової вартостi вiдповiдної групи основних фондiв є дата здiйснення позичальником розрахункiв щодо погашення заборгованостi по такому товарному кредиту.

(Статтю 14 доповнено пунктом 14.3 згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Стаття 15. Порядок внесення змiн до Закону

     Ставки податку на прибуток, пiльги щодо податку, об'єкт оподаткування, порядок обчислення оподатковуваного прибутку, строки i порядок сплати та зарахування податку до бюджетiв можуть встановлюватися та змiнюватися лише шляхом внесення змiн до цього Закону.

     Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку

     16.1. Платники податку самостiйно визначають суми податку, що пiдлягають сплатi.

     16.2. Податок на прибуток нараховується за ставкою, визначеною статтею 10 цього Закону, вiд прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, розрахованого згiдно з пунктом 3.1 цього Закону, з урахуванням положень пунктiв 7.12, 7.13, 7.14, 14.1, 16.9 та статей 6 та 13 цього Закону.

(пункт 16.2 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     16.3. Платник податку, який здiйснює дiяльнiсть, що пiдлягає патентуванню вiдповiдно до Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi", зобов'язаний окремо визначати податок на прибуток вiд кожного окремого виду такої дiяльностi та окремо визначати податок на прибуток вiд iншої дiяльностi. З цiєю метою такi платники податку ведуть окремий облiк:

     валових доходiв, отриманих вiд здiйснення дiяльностi, що пiдлягає патентуванню;

     валових витрат, понесених у зв'язку iз здiйсненням такої дiяльностi;

     балансової вартостi товарiв, матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї (далi - запаси), якi використовуються для здiйснення дiяльностi, що пiдлягає патентуванню. При цьому балансова вартiсть таких запасiв не бере участi у розрахунку приросту (убутку) балансової вартостi згiдно iз пунктом 5.9 статтi 5 цього Закону, для визначення об'єкта оподаткування вiд iншої дiяльностi;

     амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих на вiдповiдну групу основних фондiв, що використовуються для здiйснення дiяльностi, що пiдлягає патентуванню.

     У разi якщо основнi фонди використовуються як для здiйснення дiяльностi, що пiдлягає патентуванню, так i для iншої дiяльностi, то з метою визначення об'єкта оподаткування для рiзних видiв дiяльностi, застосовується метод пропорцiйного розподiлу суми амортизацiйних вiдрахувань залежно вiд питомої ваги доходiв, що припадає на кожний вид дiяльностi. За цим методом валовий дохiд платника податку, одержаний за окремим видом дiяльностi, що пiдлягає патентуванню, пiдлягає зменшенню на частку загальної суми нарахованих амортизацiйних вiдрахувань звiтного перiоду, як сума доходу, одержаного за окремим видом дiяльностi, що пiдлягає патентуванню, вiдноситься до загальної суми валового доходу. Аналогiчно вiдбувається розподiл валових витрат, що одночасно пов'язанi як з дiяльнiстю, що пiдлягає патентуванню, так i з iншою дiяльнiстю.

     Податок з прибутку, отриманого вiд дiяльностi, яка пiдлягає патентуванню вiдповiдно до Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi", пiдлягає сплатi до бюджету у сумi, визначенiй вiдповiдно до цього Закону, зменшений на вартiсть придбаних торгових патентiв для здiйснення цього виду дiяльностi.

(пункт 16.3 статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     16.4. Податок за звiтний перiод сплачується його платником до вiдповiдного бюджету у строк, визначений законом для квартального податкового перiоду.

(абзац перший пункту 16.4 статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     Платники податку у строки, визначенi законом, подають до податкового органу податкову декларацiю про прибуток за звiтний перiод, розраховану наростаючим пiдсумком з урахуванням вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових перiодiв у разi його наявностi вiдповiдно до пункту 6.1 статтi 6 цього Закону. При цьому за звiтнi квартал, пiврiччя та три квартали платники податку подають спрощену декларацiю, а за результатами звiтного року - повну. Форми декларацiй з цього податку встановлюються центральним податковим органом за узгодженням з комiтетом Верховної Ради України, що вiдповiдає за проведення податкової полiтики.

(абзац другий пункту 16.4 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000 р. N 2181-III, у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     У разi коли платник податку вважає за доцiльне роз'яснити окремi результати фiнансово-господарської дiяльностi, зазначенi у податковiй декларацiї з цього податку, такий платник податку може надiслати податковому органу таке пояснення, складене у довiльнiй формi. Податковий орган не може вимагати надання форм звiтностi чи облiку, прямо не передбачених цим Законом, у тому числi складених за правилами бухгалтерської звiтностi, iнших, не передбачених цим Законом, балансiв чи звiтностi. Статистична та бухгалтерська звiтнiсть подається органам державної статистики згiдно iз законом. Крiм того, бухгалтерська звiтнiсть подається пiдприємствами органам, до сфери управлiння яких вони належать, згiдно iз законом. Це правило поширюється також на будь-якi iншi податки, збори (обов'язковi платежi), включенi до системи оподаткування. У зв'язку з цим платник податку не несе податкової вiдповiдальностi за затримку, неподання або неповне подання бухгалтерської звiтностi.

(Абзац третiй пункту 16.4 статтi 16 в редакцiї Законiв N 639/97-ВР вiд 18.11.97, вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     Пiдприємства, основною дiяльнiстю яких є виробництво сiльськогосподарської продукцiї, подають декларацiю про прибуток у строки, визначенi законом для рiчного податкового перiоду, за формою, що встановлюється центральним податковим органом України.

(абзац четвертий пункту 16.4 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000 р. N 2181-III)

     Для цiлей оподаткування до пiдприємств, основною дiяльнiстю яких є виробництво сiльськогосподарської продукцiї, вiдносяться пiдприємства, валовий доход яких вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва за попереднiй звiтний (податковий) рiк перевищує п'ятдесят вiдсоткiв загальної суми валового доходу.

(Абзац п'ятий пункту 16.4 статтi 16 в редакцiї Закону N 793/97-ВР вiд 30.12.97)

     У разi, якщо за звiтний (податковий) рiк валовий доход таких пiдприємств вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї не перевищує п'ятдесяти вiдсоткiв загальної суми валового доходу, прибуток таких пiдприємств вiд продажу продукцiї (робiт, послуг), що не вiдноситься до сiльськогосподарської продукцiї, оподатковується у загальному порядку.

(Абзац шостий пункту 16.4 статтi 16 в редакцiї Закону N 793/97-ВР вiд 30.12.97)

     16.5. Пункт 16.5 статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     16.6. Пункт 16.6 статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     16.7. Пункт 16.7 статтi 16 виключено

(статтю 16 доповнено новим пунктом 16.7 згiдно iз Законом України вiд 30.12.97 р. N 793/97-ВР,у зв'язку з цим пункти 16.7 - 16.15 вважативiдповiдно пунктами 16.8 - 16.16, пункт 16.7 статтi 16 виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     16.8. Пункт 16.8 статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     16.9. Податок, що пiдлягає сплатi до бюджету платниками податку, якi здiйснюють страхову дiяльнiсть, визначається у порядку, передбаченому пунктом 7.2 цього Закону.

     16.10. Бюджетнi органiзацiї сплачують податок на прибуток, отриманий вiд господарської дiяльностi, щоквартально за наростаючим пiдсумком з початку звiтного податкового року.

     Неприбутковi органiзацiї, визначенi пунктом 7.11 цього Закону, сплачують податок на прибуток вiд неосновної дiяльностi у загальному порядку.

(пункт 16.10 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

     16.11. Нерезиденти, що проводять дiяльнiсть на територiї України через постiйне представництво, ведуть бухгалтерський облiк та звiтнiсть згiдно з законодавством України, щоквартально подають податковим органам за мiсцезнаходженням постiйного представництва декларацiю про прибуток, одержаний iз джерел в Українi, а також розрахунок нарахованого податку на прибуток за формою, встановленою центральним податковим органом.

     У разi зупинення дiяльностi постiйного представництва до закiнчення звiтного кварталу, зазначенi документи подаються державному податковому органу протягом 15 календарних днiв з моменту такого зупинення.

     16.12. Податок на прибуток нерезидента обчислюється платником податку i пiдлягає пiдтвердженню податковим органом за мiсцезнаходженням постiйного представництва.

(абзац перший пункту 16.2 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     Нерезидент щорiчно отримує вiд податкового органу пiдтвердження щодо сплати податку на прибуток українською мовою.

     Щорiчнi аудиторськi перевiрки фiнансово-господарських результатiв дiяльностi нерезидента проводяться вiдповiдно до закону.

     16.13. Вiдповiдальнiсть за утримання та перерахування до бюджету податку на доходи громадян, сум внескiв на соцiальнi заходи, податкiв, зазначених у пунктi 7.8, пунктi 10.2 та статтi 13 цього Закону, несуть платники податку, якi провадять вiдповiднi виплати.

     Перерахування податкiв, зазначених в пунктi 7.8 та статтi 13, здiйснюється до/або разом iз здiйсненням таких виплат.

(Абзац другий пункту 16.12 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Перерахування податку, зазначеного в пунктi 10.2 цього Закону, здiйснюється протягом трьох банкiвських днiв з моменту здiйснення таких виплат.

(Абзац третiй пункту 16.12 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Абзац четвертий пункту 16.13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     16.14. Сплата податку iншими, нiж платник податку, особами не дозволяється.

     16.15. Порядок ведення i складання податкових звiтiв, декларацiй про прибуток пiдприємств та розрахункiв податку встановлюється центральним податковим органом.

     16.16. Надмiру внесенi до бюджету суми податку, що нарахованi за звiтний перiод наростаючим пiдсумком з початку року, зараховуються в рахунок наступних платежiв або повертаються платнику податку не пiзнiше десяти робочих днiв з дня одержання письмової заяви такого платника податку.

(Абзац перший пункту 16.15 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)
(Абзац другий пункту 16.15 статтi 16 виключено на пiдставi Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Стаття 17. Зарахування податку до бюджету

(Дiю статтi 17 зупинено на 2001 рiк згiдно iз Законом N 2120-III вiд 07.12.2000)
(Дiю статтi 17 зупинено на 2000 рiк в частинi зарахування сум податку на прибуток виключно до бюджету територiальної громади на пiдставi Закону N 1458-III вiд 17.02.2000)
(дiю статтi 17 зупинено на 2002 рiк згiдно iз Законом України вiд 20.12.2001р. N 2905-III)

    Податок зараховується до бюджетiв згiдно з Бюджетним кодексом України.

(стаття 17 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)
(дiю статтi 17 зупинено на 2003 рiк згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002 р. N 380-IV)

     Стаття 18. Спецiальнi правила

     18.1. Якщо мiжнародним договором, ратифiкованим Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються норми мiжнародного договору.

     18.2. У разi укладення договорiв з нерезидентами не дозволяється включення до контракту податкових застережень, згiдно з якими пiдприємства, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податкiв на доходи нерезидентiв.

     18.3. У разi укладення договорiв, якi передбачають здiйснення оплати товарiв (робiт, послуг) на користь нерезидентiв, що мають офшорний статус чи при здiйсненнi розрахункiв через таких нерезидентiв або через їх банкiвськi рахунки, незалежно вiд того чи здiйснюється така оплата (в грошовiй або iншiй формi) безпосередньо або через iнших резидентiв або нерезидентiв, витрати платникiв податку на оплату вартостi таких товарiв (робiт, послуг) включаються до складу їх валових витрат у сумi, що становить 85 вiдсоткiв вiд вартостi цих товарiв (робiт, послуг).

(абзац перший пункту 18.3 статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV

     Правило, визначене цим пунктом, починає застосовуватися з календарного кварталу, наступного за кварталом, на який припадає офiцiйне опублiкування перелiку офшорних зон, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для цiлей цього пункту пiд термiном "нерезиденти, що мають офшорний статус" розумiються нерезиденти, розташованi на територiї офшорних зон, за винятком нерезидентiв, розташованих на територiї офшорних зон, якi надали платнику податку виписку iз правоустановчих документiв, легалiзовану вiдповiдною консульською установою України, що свiдчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента. При iснуваннi договорiв, визначених абзацом першим цього пункту, платник податку має послатися на наявнiсть зазначеної виписки у поясненнi до податкової декларацiї.

(Пункт 18.3 статтi 18 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)
(абзац другий пункту 18.3 статтi 18 замiнено абзацами другим та третiм згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     Стаття 19. Усунення подвiйного оподаткування

     19.1. Суми податкiв на прибуток, отриманий з iноземних джерел, що сплаченi суб'єктами господарської дiяльностi за кордоном, зараховуються пiд час сплати ними податку на прибуток в Українi. При цьому зарахуванню пiдлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими цим Законом.

(пункт 19.1 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97р. N 639/97-ВР)

     19.2. Розмiр зарахованих сум податку на прибуток з iноземних джерел протягом податкового перiоду не може перевищувати суми податку, що пiдлягає сплатi в Українi таким платником податку протягом такого перiоду.

     19.3. Не пiдлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такi податки, сплаченi в iнших країнах:

     податок на капiтал (майно) та прирiст капiталу;

     поштовi податки;

     податки на реалiзацiю (продаж);

     iншi непрямi податки незалежно вiд того, чи пiдпадають вони пiд категорiю прибуткових податкiв, чи оподатковуються окремими податками згiдно iз законодавством iноземних держав;

     суми податку, сплаченi з пасивного прибутку (дивiдендiв, процентiв, страхування, роялтi).

     19.4. Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку на прибуток провадиться за умови подання письмового пiдтвердження податкового органу iншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявностi мiжнародного договору України про усунення подвiйного оподаткування доходiв, ратифiкованого Верховною Радою України.

     Стаття 20. Вiдповiдальнiсть платникiв податку

     20.1. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть нарахування, своєчаснiсть сплати податку та дотримання податкового законодавства несе платник податку у порядку та розмiрах, визначених законом.

(пункт 20.1 статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000 р. N 2181-III)

     20.2. Пункт 20.2 статтi 20 виключено

(Пункт 20.2 статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97, виключено згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000р. N 2181-III)

     20.3.Пункт 20.3 статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000р. N 2181-III)

     20.4. Пункт 20.4 статтi 20 виключено

(Абзац перший пункту 20.4 статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97, виключено згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000р. N 2181-III)

     20.5. Пункт 20.5 статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000р. N 2181-III)

     20.6. Пункт 20.6 статтi 20 виключено

(Пункт 20.6 статтi 20 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97, виключено згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000р. N 2181-III)

     20.7. Пункт 20.7 статтi 20 виключено

(Пункт 20.7 статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97, в редакцiї Закону N 793/97-ВР вiд 30.12.97, виключено згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000р. N 2181-III)

     Стаття 21. Iншi положення

     21.1. Суми виявленого прихованого (заниженого) прибутку та штрафи справляються за весь час ухилення вiд сплати податку.

     21.2. Пiсля закiнчення встановлених строкiв сплати податку до бюджетiв невнесенi суми стягуються з нарахуванням пенi, вiдповiдно до закону.

(пункт 21.2 статтi 21 в редакцiї Закону України вiд 21.12.2000р. N 2181-III)

     21.3. Сума податкових платежiв, що надмiру надiйшла до бюджету в результатi неправильного нарахування або порушення платником податку встановленого порядку сплати податку, пiдлягає поверненню з вiдповiдного бюджету протягом десяти робочих днiв з моменту отримання податковим органом вiдповiдної заяви платника податку або зарахуванню на зменшення платежiв до цього бюджету майбутнiх перiодiв, за вибором платника податку, в разi якщо не минув строк позовної давностi, встановлений законодавством.

(Абзац перший пункту 21.3 статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     Подання заяви про повернення надмiру сплачених податкiв перериває перебiг строку позовної давностi.

     21.4. Сума податку, що надмiру надiйшла до бюджету в результатi неправильного нарахування (донарахування) податковим органом, пiдлягає поверненню з вiдповiдного бюджету з урахуванням сум, сплачених за фiнансовими санкцiями, або зарахуванню на зменшення платежiв до цього бюджету майбутнiх перiодiв на пiдставi заяви, що подається платником податку такому податковому органу, якщо не минув строк позовної давностi, встановлений законодавством. При цьому починаючи з дня внесення зазначених сум до бюджету i закiнчуючи днем їх повернення (залiку) на зазначену суму провадиться нарахування у розмiрi 120 процентiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на момент такого повернення (залiку).

     21.5. Обов'язковими для виконання платником податку є тiльки акти центрального податкового органу, виданi у випадках, прямо передбачених цим Законом, та зареєстрованi Мiнiстерством юстицiї України.

     Стаття 22. Прикiнцевi положення

     22.1. Ввести в дiю Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" з 1 липня 1997 року.

     22.2.Установити, що в 2005 роцi вiднесення до валових витрат будь-яких витрат, передбачених абзацом першим пiдпункту 8.7.1 пункту 8.7 статтi 8 Закону, та пов'язаних з полiпшенням основних фондiв 2 - 4 групи, що пiдлягають амортизацiї, у тому числi витрат на полiпшення орендованих основних фондiв, здiйснюється у сумi, що не перевищує 10 вiдсоткiв сукупної балансової вартостi 2 - 4 групи основних фондiв станом на початок звiтного перiоду, а по об'єктах основних фондiв 1 групи, до валових витрат включаються витрати, що не перевищують суму у розмiрi 10 вiдсоткiв до балансової вартостi об'єкта, що ремонтується, станом на початок звiтного перiоду.

(Пункт 22.2 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     22.3. Пункт 22.3 статтi 22 виключено

(Пункт 22.3 статтi 22 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1523-III вiд 02.03.2000, у редакцiї Закону України вiд 20.09.2001р. N 2711-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003 р. N 777-IV)
(дiю пункту 22.3 статтi 22 зупинено на 2003 рiк згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002 р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV)
(пункт 22.3 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     22.4. Пункт 22.4 статтi 22 виключено

(пункт 22.4 статтi 22 в редакцiї Закону України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР)
(iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.11.98 р. N 269-XIV, вiд 06.04.99 р. N 568-XIV, вiд 14.07.99 р. N 934-XIV, вiд 02.03.2000 р. N 1523-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     22.5. Акти законодавства до приведення їх у вiдповiднiсть iз цим Законом застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     Абзац другий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)
(пункт 22.5 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, вiд 30.12.97 р. N 793/97-ВР)

     Абзац третiй пункту 22.5 статтi 22 виключено

(Пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 403-XIV вiд 15.01.99, абзац третiй пункту 22.5 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Абзац четвертий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(Пункт 22.5 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 515-XIV вiд 18.03.99, абзац четвертий пункту 22.5 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Абзац п'ятий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(Пункт 22.5 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 722-XIV вiд 03.06.99, абзац п'ятий пункту 22.5 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Абзац шостий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(Пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 971-XIV вiд 15.07.99, абзац шостий пункту 22.5 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Абзац сьомий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(Пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 973-XIV вiд 15.07.99, абзац сьомий пункту 22.5 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Абзац восьмий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(Пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 1278-XIV вiд 03.12.99, абзац восьмий пункту 22.5 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Абзац дев'ятий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(Пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 1375-XIV вiд 13.01.2000, абзац дев'ятий пункту 22.5 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Абзац десятий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(Пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 1606-III вiд 23.03.2000, абзац десятий пункту 22.5 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Абзац одинадцятий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(Пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 1608-III вiд 23.03.2000, абзац одинадцятий пункту 22.5 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Абзац дванадцятий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(Пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 1715-III вiд 11.05.2000, абзац дванадцятий пункту 22.5 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Абзац тринадцятий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(Пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 1749-III вiд 01.06.2000, абзац тринадцятий пункту 22.5 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.10.2001р. N 2744-III, в редакцiї Законiв України вiд 07.03.2002р. N 3118-III, вiд 11.05.2004 р. N 1702-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Абзац чотирнадцятий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(Пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 2199-III вiд 21.12.2000, абзац чотирнадцятий пункту 22.5 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Абзац п'ятнадцятий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.03.2001р. N 2323-III, абзац п'ятнадцятий пункту 22.5 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Абзац шiстнадцятий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 05.04.2001р. N 2355-III, абзац шiстнадцятий пункту 22.5 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

      Абзац сiмнадцятий пункту 22.5 статтi 22 виключено

(пункт 22.5 статтi 22 доповнено абзацом сiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2002р. N 40-IV)
(дiю абзацу сiмнадцятого пункту 22.5 статтi 22 зупинено на 2003 рiк у зв'язку iз зупиненням дiї пункту 3 роздiлу VII Закону України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002 р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV, на 2005 рiк - згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004 р. N 2285-IV)
(абзац сiмнадцятий пункту 22.5 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     22.6. Запропонувати Президенту України привести чиннi нормативнi акти, виданi Президентом України, у вiдповiднiсть з цим Законом.

     22.7. Штрафнi санкцiї, якi можуть бути накладенi на платникiв податку у зв'язку з порушенням нормативних актiв Кабiнету Мiнiстрiв України або центрального податкового органу, виданих протягом строкiв, передбачених цiєю статтею, у випадках, прямо передбачених цим Законом, починають застосовуватися до таких платникiв податку за наслiдками податкового перiоду, наступного за податковим перiодом, протягом якого були оприлюдненi такi акти.

     Плановi перевiрки платникiв податку щодо застосування норм цього Закону здiйснюються у порядку, передбаченому законодавством, починаючи з 1 лютого 1998 року.

(Пункт 22.7 статтi 22 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     22.8. Балансова вартiсть основних фондiв, якi згiдно зi статтею 8 цього Закону пiдпадають пiд визначення груп 1, 2 та 3, введених в експлуатацiю до набрання чинностi цим Законом, визначається на рiвнi їх залишкової вартостi за станом на момент набрання чинностi цим Законом з включенням їх до вiдповiдної групи основних фондiв з метою подальшої амортизацiї.

(Пункт 22.8 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     22.9. Балансова вартiсть нематерiальних активiв, що введенi в експлуатацiю до набрання чинностi цим Законом, визначається на рiвнi їх первiсної балансової вартостi за станом на момент набрання чинностi цим Законом та пiдлягає подальшiй амортизацiї.

(Пункт 22.9 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     22.10. Балансова вартiсть витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, якi пiдпадають пiд визначення статтi 9 цього Закону та включених до балансу платника податку до набрання чинностi цим Законом, визначається як їх залишкова балансова вартiсть за станом на момент набрання чинностi цим Законом та пiдлягає подальшiй амортизацiї.

(Пункт 22.10 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     22.11. Для родовищ, частково розроблених на момент набрання чинностi цим Законом, загальний розрахунковий обсяг видобутку корисних копалин визначається на рiвнi залишкових запасiв родовища, за станом на момент набрання чинностi цим Законом.

     22.12. Норми пункту 12.1 цього Закону не поширюються на заборгованiсть, що виникла у зв'язку iз затримкою в оплатi товарiв (робiт, послуг), проданих (вiдвантажених, наданих, виконаних) до набрання чинностi цим Законом.

     Порядок урегулювання безнадiйної заборгованостi банками за рахунок страхових резервiв, визначений статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", застосовується для цiлей оподаткування щодо заборгованостi, вiднесеної до страхового резерву кредитора з 1 липня 1997 року.

(пункт 22.12 статтi 22 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     22.13. У 2008 роцi платники податку за результатами одинадцяти мiсяцiв 2008 року зобов'язанi подати декларацiю, складену за правилами, встановленими для повного податкового перiоду, з урахуванням приросту (убутку) матерiальних запасiв за одинадцять мiсяцiв 2008 року, суми амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих за три квартали поточного року, та двох третин амортизацiйних вiдрахувань четвертого кварталу цього року i сплатити податкове зобов'язання, нараховане згiдно iз зазначеною декларацiєю у строки, встановленi законом для мiсячного податкового перiоду.

(пункт 22.13 статтi 22 у редакцiї Законiв України вiд 30.11.2006 р. N 398-V, вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(пункт 22.13 статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     22.14. Пункт 22.14 статтi 22 виключено

(пункт 22.14 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     22.14. Для визначення доходiв або витрат платника податку вiд збiльшення (зменшення) страхових резервiв починаючи з податкового перiоду, в якому набирає чинностi цей Закон, на 1 сiчня 2009 року розраховується сума страхових резервiв, сформованих вiдповiдно до пункту 12.2 статтi 12 цього Закону в редакцiї, викладенiй у Законi України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з метою подолання негативних наслiдкiв фiнансової кризи".

     При цьому коригування суми валових витрат (доходiв) у зв'язку iз створенням та використанням страхових резервiв, сформованих до 1 сiчня 2009 року, не здiйснюється.

(статтю 22 доповнено пунктом 22.14 згiдно iз Законом України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     22.15. Пункт 22.15 статтi 22 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     22.15. Тимчасово, на перiод з 1 сiчня 2009 року до 1 сiчня 2011 року (включно), для банкiв-резидентiв датою збiльшення валових доходiв вiд здiйснення кредитних операцiй є дата отримання таких доходiв.

     Доходи вiд кредитних операцiй банкiв, нарахованi за перiод з 1 сiчня 2009 року до 31 грудня 2010 року (включно) але не отриманi станом на 1 сiчня 2011 року, включаються до складу валового доходу банку на дату їх фактичного отримання.

(статтю 22 доповнено пунктом 22.15 згiдно iз Законом України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     22.16. Оподаткування доходiв, одержаних вiд володiння державними цiнними паперами i облiгацiями мiсцевих позик, проводиться по державних цiнних паперах i облiгацiях мiсцевих позик, що придбанi платником податку пiсля набрання чинностi цим Законом.

(Пункт 22.16 статтi 22 в редакцiї Закону N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     22.17. Пункт 22.17 статтi 22 виключено

(пункт 22.17 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.12.97 р. N 793/97-ВР, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     22.18. Норми пункту 5.7 цього Закону набирають чинностi пiсля прийняття вiдповiдних законiв. Норми пункту 6.3 застосовуються починаючи з 1 сiчня 1999 року.

(Пункт 22.18 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України N 639/97-ВР вiд 18.11.97, вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     22.19. Пункт 22.19 статтi 22 виключено

(пункт 22.19 статтi 22 в редакцiї Закону України вiд 18.11.97р. N 639/97-ВР, виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     22.20. У зв'язку з введенням обов'язкової реєстрацiї постiйних представництв нерезидентiв в якостi платникiв податку державна реєстрацiя таких постiйних представництв нерезидентiв з моменту набрання чинностi цим Законом не застосовується у тому числi в Мiнiстерствi зовнiшнiх економiчних зв'язкiв та торгiвлi України або iнших органах державної влади.

(Пункт 22.20 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97)

     22.21. Пункт 22.21 статтi 22 виключено

(абзац перший пункту 22.21 статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 15.11.2001р. N 2779-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     22.22. Пункт 22.22 статтi 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.22 згiдно iз Законом України вiд 18.11.97 р. N 639/97-ВР, пункт 22.22 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     22.23. На перiод з 1 сiчня 1999 року до 1 сiчня 2002 року до валового доходу платника податку не включаються суми коштiв, нарахованi (отриманi) у складi цiни продажу електричної та теплової енергiї у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, якi спрямовуються на фiнансування витрат, пов'язаних iз добудовою енергоблокiв електростанцiй та теплоелектроцентралей України, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Зазначенi кошти зараховуються на спецiальний рахунок i використовуються виключно на фiнансування витрат, пов'язаних з добудовою таких енергоблокiв.

     Державна податкова адмiнiстрацiя України встановлює порядок облiку i подання податкової звiтностi про використання коштiв, спрямованих на фiнансування витрат, пов'язаних з добудовою енергоблокiв електростанцiй та теплоелектроцентралей України, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi використання зазначених коштiв не за цiльовим призначенням такi кошти включаються до складу валового доходу платника податку i оподатковуються на загальних пiдставах.

статтю 22 доповнено новим пунктом 22.23 згiдно iз Законом України вiд 16.12.98 р. N 317-XIV, у зв'язку з цим пункт 22.23 вважати пунктом 22.24)

    22.24. Пункт втратив чиннiсть

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.24 згiдно iз Законом України вiд 29.12.98 р. N 371-XIV, у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.25, пункт 22.24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.03.99 р. N 484-XIV, втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 06.04.99 р. N 568-XIV, у зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.24)

     22.24. Протягом строку дiї норм ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем), але не пiзнiше 1 сiчня 2015 року, податковий перiод, за який визначаються податковi зобов'язання з податку на прибуток, дорiвнює одному звiтному календарному року для резидентiв - суб'єктiв космiчної дiяльностi, якi отримали лiцензiю на право її здiйснення та беруть участь у виконаннi таких договорiв (угод). При цьому норми амортизацiї, встановленi пiдпунктом 8.6.1 пункту 8.6 статтi 8 цього Закону, застосовуються до балансової вартостi основних фондiв у розрахунку на такий звiтний календарний рiк.

     Податковий облiк приросту (убутку) балансової вартостi запасiв, що використовуються з метою здiйснення космiчної дiяльностi, встановлений пунктом 5.9 статтi 5 цього Закону, провадиться за наслiдками звiтного податкового року, а решта запасiв пiдлягає коригуванню в загальному порядку.

     Якщо зазначенi договори визнаються сторонами повнiстю виконаними до настання 1 сiчня 2015 року, то останнiй податковий перiод (у тому числi для визначення норм амортизацiйних вiдрахувань) розраховується з початку календарного року до закiнчення звiтного кварталу такого року, на який припадає таке повне виконання договорiв.

     Протягом строку дiї норм ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем), але не пiзнiше 1 сiчня 2015 року, платники податку - суб'єкти космiчної дiяльностi, якi отримали лiцензiю на право її здiйснення, включають до складу валових доходiв вартiсть товарiв (робiт, послуг), фактично поставлених таким платником податку без урахування отриманих вiд платника податку - покупця авансових платежiв, а до складу валових витрат - вартiсть товарiв (робiт, послуг), фактично отриманих (оприбуткованих) платником податку - покупцем таких товарiв (робiт, послуг) без урахування наданих платнику податку - продавцю авансових платежiв.

     Платники податку, якi пiдпадають пiд дiю цього пункту та при цьому здiйснюють види дiяльностi iншi, нiж космiчна, ведуть окремий податковий облiк за такими iншими видами дiяльностi за загальними правилами та у порядку, визначеному нормами пункту 7.20 статтi 7 цього Закону.

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.24 згiдно iз Законом України вiд 16.03.2000р. N 1559-III, у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.25, пункт 22.24 статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 19.05.2009р. N 1342-VI)

     22.25. Установити, що на перiод, визначений Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд", кошти, внесенi платниками податку на рахунки учасникiв фондiв банкiвського управлiння або за договорами пенсiйних вкладiв, включаються до складу валових витрат платника податку в розмiрi, що не перевищує 10 вiдсоткiв валового доходу цього платника за звiтний перiод.

(статтю 22 доповнено пунктом 22.25 згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1694-III, у зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.26, пункт 22.25 статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2002р. N 3045-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     22.26. Пункт 22.26 статтi 22 виключено

(Статтю 22 доповнено пунктом 22.26 згiдно iз Законом N 1812-III вiд 08.06.2000)
(пункт 22.26 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004 р. N 1957-IV)

     22.27. Пункт 22.27 статтi 22 виключено

(Статтю 22 доповнено пунктом 22.27 згiдно iз Законом N 1954-III вiд 14.09.2000 - дiю зупинено на 2001 рiк згiдно iз Законом N 2120-III вiд 07.12.2000)
(пункт 22.27 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 349-IV)

     22.28. Пункт 22.28 статтi 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.28 згiдно iз Законом України вiд 11.01.2001р. N 2211-III, у зв'язку з цим пункт 22.28 вважати пунктом 22.29)
(дiю пункту 22.28 статтi 22 зупинено на 2004 рiк (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту) згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV)
(пункт 22.28 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     22.29. Установити, що податок на прибуток пiдприємств, якi здiйснюють реалiзацiю iнвестицiйних проектiв в Туркменiстанi, справляється з урахуванням особливостей статтi 1 Закону України "Про забезпечення реалiзацiї iнвестицiйних проектiв в Туркменiстанi".

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.29 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2002р. N 43-IV, у зв'язку з цим пункт 22.29 вважати пунктом 22.30)

     22.30. Пункт 22.30 статтi 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.30 згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004 р. N 1624-IV, у зв'язку з цим пункт 22.30 вважати пунктом 22.31, пункт 22.30 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     22.30. Пункт 22.30 статтi 22 виключено

(статтю 22 доповнено пунктом 22.30 згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI, пункт 22.30 статтi 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     22.31. Встановити, що на перiод дiї процедури погашення заборгованостi згiдно iз Законом України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" для платникiв податкiв - учасникiв розрахункiв, визначених цим Законом, порядок оподаткування їх прибутку визначається з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу".

     Норми статтi 12 цього Закону не поширюються на заборгованiсть, до якої застосовується механiзм списання на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу".

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.31 згiдно iз Законом України вiд 23.06.2005р. N 2711-IV, у зв'язку з цим пункт 22.31 вважати пунктом 22.32)

     Для технологiчних паркiв, їх учасникiв та спiльних пiдприємств при виконаннi зареєстрованих у встановленому Законом України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" порядку проектiв технологiчних паркiв оподаткування їх прибутку здiйснюється з урахуванням положень, установлених Законом України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв".

(пункт 22.31 статтi 22 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 12.01.2006р. N 3333-IV)

     22.311. Установити, що у перiод проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi не пiдлягає оподаткуванню дохiд (прибуток), отриманий УЄФА за результатами дiяльностi в Українi, у тому числi винагорода вiд продажу комерцiйних прав.

(статтю 22 доповнено пунктом 22.311 згiдно iз Законом України вiд 05.06.2009р. N 1474-VI)

     22.312. Установити, що до 1 сiчня 2016 року суб'єкти лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", по операцiях з розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифiкацiї, технiчного обслуговування авiацiйної технiки та авiацiйних двигунiв, а також проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт, пов'язаних iз лiтакобудуванням, включають до складу валових доходiв вартiсть товарiв (робiт, послуг), поставлених замовнику таких товарiв (робiт, послуг) у податковому перiодi, в якому здiйснена фактична поставка таких товарiв (робiт, послуг), без урахування отриманих вiд платника податку - покупця авансових платежiв, а до складу валових витрат - вартiсть товарiв (робiт, послуг), фактично отриманих (оприбуткованих) платником податку, без урахування наданих платнику податку - продавцю авансових платежiв.

(статтю 22 доповнено пунктом 22.312 згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються починаючи з податкового перiоду, на який припадає день опублiкування Закону України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI)

     22.32. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     розглянути пропозицiї щодо особливостей оподаткування iнновацiйної дiяльностi i до 1 жовтня 1997 року подати Верховнiй Радi України вiдповiднi пропозицiї з цього питання;

     протягом мiсяця прийняти вiдповiднi рiшення для забезпечення реалiзацiї цього Закону, якi прямо вiднесенi цим Законом до його компетенцiї;

     подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     протягом мiсяця привести рiшення Уряду у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА

м.Київ
28 грудня 1994 року
N 334/94-ВР

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.