ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 3 серпня 2006 року N 70-V,
вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
вiд 19 грудня 2006 року N 489-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008,
Законом України
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
Податковим кодексом України
вiд 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Законами України
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 2 червня 2016 року N 1404-VIII,
вiд 13 квiтня 2017 року N 2019-VIII,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX

(У текстi Закону слова "Державному казначействi України" замiнено словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв" згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади фiнансового забезпечення дiяльностi з припинення експлуатацiї та зняття з експлуатацiї ядерних установок.

Роздiл I.
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     Термiни, що вживаються у цьому Законi, мають таке значення:

     фiнансовий резерв - це кошти цiльового фiнансування i цiльових надходжень, якi формуються експлуатуючою органiзацiєю (оператором) за час здiйснення нею експлуатацiї ядерної установки на спецiальному рахунку у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, та використовуються з метою фiнансування розробки проекту зняття з експлуатацiї вiдповiдної ядерної установки та заходiв, передбачених цим проектом;

(абзац другий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     спецiальний рахунок - рахунок який вiдкривається у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, з метою формування фiнансового резерву та здiйснення розрахунково-касових операцiй для фiнансування заходiв, передбачених цим Законом.

(абзац третiй частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     Термiни "експлуатуюча органiзацiя (оператор)" та "ядерна установка" для цiлей цього Закону вживаються у значеннi, передбаченому Законом України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку".

     Термiни "радiоактивнi вiдходи" та "спецiалiзоване пiдприємство по поводженню з радiоактивними вiдходами" для цiлей цього Закону вживаються у значеннi, передбаченому Законом України "Про поводження з радiоактивними вiдходами".

     Стаття 2. Завдання Закону

     Основним завданням Закону є:

     правове регулювання фiнансово-економiчних вiдносин, якi виникають у зв'язку з припиненням експлуатацiї та зняттям з експлуатацiї ядерних установок;

     визначення органiзацiйно-правової форми формування фiнансового резерву з метою припинення експлуатацiї та зняття з експлуатацiї ядерних установок;

     забезпечення цiльового та ефективного використання коштiв фiнансового резерву для припинення експлуатацiї та зняття з експлуатацiї ядерних установок.

     Стаття 3. Сфера дiї Закону

     Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають у зв'язку з накопиченням коштiв та фiнансуванням заходiв, пов'язаних iз припиненням експлуатацiї i зняттям з експлуатацiї ядерних установок, закiнчуючи зняттям радiологiчних обмежень на подальше використання майданчика та споруд ядерної установки.

     Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини, пов'язанi з:

     припиненням дiяльностi та зняттям з експлуатацiї науково-дослiдних ядерних установок;

     лiквiдацiєю наслiдкiв запроектних аварiй ядерних установок;

     передачею експлуатуючою органiзацiєю (оператором) радiоактивних вiдходiв, якi утворюються при зняттi з експлуатацiї ядерної установки, спецiалiзованому пiдприємству по поводженню з радiоактивними вiдходами;

     зняттям з експлуатацiї ядерної установки, рiшення про зняття з експлуатацiї якої було прийняте уповноваженим органом до закiнчення встановленого у визначеному порядку строку її експлуатацiї.

     Вiдносини, не врегульованi цим Законом, регулюються Законом України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку", Законом України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї" та iншими нормативно-правовими актами України.

Роздiл II.
ПРАВОВI ПIДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI З ПРИПИНЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦIЇ ТА ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

     Стаття 4. Порядок розробки та вимоги до проекту зняття з експлуатацiї ядерної установки

     Припинення експлуатацiї та зняття з експлуатацiї ядерної установки здiйснюються вiдповiдно до проекту зняття з експлуатацiї ядерної установки.

     Проект зняття з експлуатацiї ядерної установки розробляється експлуатуючою органiзацiєю (оператором) на пiдставi концепцiї зняття з експлуатацiї ядерної установки, погодженої органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки, i має вiдповiдати чинним нормам, правилам i стандартам з ядерної та радiацiйної безпеки.

(частина друга статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Проект зняття з експлуатацiї ядерної установки має мiстити технiко-економiчне обґрунтування проекту, порядок припинення експлуатацiї та зняття ядерної установки з експлуатацiї, який визначає черговiсть, тривалiсть, основний змiст етапiв припинення експлуатацiї та зняття ядерної установки з експлуатацiї i стан ядерної установки пiсля закiнчення кожного етапу.

     Фiнансове забезпечення розробки проекту зняття з експлуатацiї ядерної установки здiйснюється за рахунок коштiв фiнансового резерву.

     Фiнансове забезпечення робiт з припинення експлуатацiї ядерної установки здiйснюється за рахунок коштiв фiнансового резерву в межах, що визначенi проектом зняття з експлуатацiї ядерної установки.

     Стаття 5. Порядок затвердження проекту зняття з експлуатацiї ядерної установки

     Порядок розгляду та затвердження проекту зняття з експлуатацiї ядерної установки встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Проект зняття з експлуатацiї ядерної установки має бути розроблений i затверджений не пiзнiше визначеної у встановленому порядку дати припинення експлуатацiї ядерної установки.

     У разi вiдсутностi затвердженого проекту зняття з експлуатацiї ядерної установки дiяльнiсть щодо зняття з експлуатацiї ядерної установки фiнансується за рахунок господарської дiяльностi експлуатуючої органiзацiї.

Роздiл III.
ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI З ПРИПИНЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦIЇ ТА ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ

     Стаття 6. Вiдкриття спецiального рахунку

     Спецiальний рахунок вiдкривається у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, з моменту введення першої ядерної установки в експлуатацiю.

(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     Положення про спецiальний рахунок експлуатуючої органiзацiї (оператора) для формування фiнансового резерву затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 03.08.2006р. N 70-V)

     Для кожної експлуатуючої органiзацiї (оператора) вiдкривається один спецiальний рахунок, незалежно вiд кiлькостi ядерних установок, експлуатацiю яких вона здiйснює.

(дiю статтi 6 зупинено на 2005 рiк (в частинi функцiонування спецiального рахунку) згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, на 2006 рiк - згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, на 2007 рiк - згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V, на 2008 рiк - згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(зупинення дiї статтi 6 на 2008 рiк, передбачене пунктом 6 статтi 67 роздiлу I Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано таким, що не вiдповiдає Конституцiї України (є неконституцiйним), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)

     Стаття 7. Джерела надходжень коштiв на спецiальний рахунок

     Експлуатуюча органiзацiя (оператор) здiйснює вiдрахування коштiв на спецiальний рахунок, розмiр яких визначається у вiдсотках вiд чистого доходу, отриманого нею вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).

     Зарахуванню на спецiальний рахунок пiдлягають:

     абзац другий частини другої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     добровiльнi цiльовi внески фiзичних та юридичних осiб;

     iншi надходження, не забороненi законом.

(дiю частини другої статтi 7 зупинено на 2006 рiк (в частинi функцiонування спецiального рахунку) згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, на 2007 рiк - згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V, на 2008 рiк - згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(зупинення дiї частини другої статтi 7 на 2008 рiк, передбачене пунктом 6 статтi 67 роздiлу I Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано таким, що не вiдповiдає Конституцiї України (є неконституцiйним), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)

     Стаття 8. Порядок визначення розмiру вiдрахувань експлуатуючої органiзацiї (оператора) на спецiальний рахунок

     Розмiр вiдрахувань експлуатуючої органiзацiї (оператора) на спецiальний рахунок встановлюється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в ядерно-промисловому комплексi, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, з моменту введення ядерної установки в експлуатацiю.

(частина перша статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, у редакцiї Закону України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII)

     До затвердження проекту зняття з експлуатацiї ядерної установки розмiр вiдрахувань експлуатуючої органiзацiї (оператора) на спецiальний рахунок встановлюється експертним шляхом у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з концепцiї зняття з експлуатацiї ядерної установки, дiючої на момент встановлення розмiру вiдрахувань експлуатуючої органiзацiї (оператора) на спецiальний рахунок, та визначеної у встановленому порядку дати припинення експлуатацiї ядерної установки.

     Пiсля затвердження проекту зняття з експлуатацiї ядерної установки розмiр вiдрахувань експлуатуючої органiзацiї (оператора) на спецiальний рахунок переглядається з урахуванням забезпечення необхiдного розмiру витрат, передбачених цим проектом.

     У разi необхiдностi розмiр вiдрахувань експлуатуючої органiзацiї (оператора) на спецiальний рахунок може переглядатися не частiше нiж один раз на рiк.

(частина четверта статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)
(дiю статтi 8 зупинено на 2005 рiк (в частинi функцiонування спецiального рахунку) згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, на 2006 рiк - згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, на 2007 рiк - згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V, на 2008 рiк - згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(зупинення дiї статтi 8 на 2008 рiк, передбачене пунктом 6 статтi 67 роздiлу I Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано таким, що не вiдповiдає Конституцiї України (є неконституцiйним), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)

     Кошти фiнансового резерву зараховуються на спецiальний рахунок у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, i додатково облiковуються в цьому органi на окремому вiдповiдному рахунку як фiнансовий резерв для зняття з експлуатацiї атомних блокiв.

(статтю 8 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, частина п'ята статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Перерахування зазначених коштiв здiйснюється експлуатуючою органiзацiєю (оператором) щомiсяця 10 i 20 числа та останнього робочого дня поточного мiсяця рiвними частками вiд рiчної суми.

(статтю 8 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     Стаття 9. Порядок iнвестування коштiв фiнансового резерву, якi зарахованi на спецiальний рахунок

     З метою захисту коштiв фiнансового резерву вiд iнфляцiї та отримання додаткового джерела його формування цi кошти можуть розмiщуватися у цiннi папери, якi емiтуються державою, та облiгацiї мiжнародних фiнансових органiзацiй, що розмiщуються на територiї України, у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 03.08.2006р. N 70-V, вiд 28.12.2007р. N 107-VI, Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008, у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Стаття 10. Умови використання коштiв фiнансового резерву

     Кошти фiнансового резерву використовуються виключно на фiнансування розробки проекту зняття з експлуатацiї ядерної установки, заходiв, пов'язаних з припиненням експлуатацiї та зняттям з експлуатацiї ядерної установки, якi передбаченi цим проектом, та за напрямом, передбаченим статтею 9 цього Закону, в порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     Нецiльове використання коштiв iз спецiального рахунку забороняється.

     Забороняється накладення будь-яких видiв стягнень на кошти фiнансового резерву.

     Операцiї по спецiальному рахунку не пiдлягають зупиненню.

     Рiшення про фiнансування вiдповiдних заходiв приймається експлуатуючою органiзацiєю (оператором) на пiдставi проекту зняття з експлуатацiї ядерної установки.

     Стаття 11. Звiт про використання коштiв фiнансового резерву

     Звiт про надходження i використання коштiв фiнансового резерву складається експлуатуючою органiзацiєю (оператором) один раз на рiк i надається центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в ядерно-промисловому комплексi, за формою та обсягами, яка ним встановлюється.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в ядерно-промисловому комплексi, надає представлений експлуатуючою органiзацiєю (оператором) звiт на розгляд та затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 квiтня наступного року.

(частина друга статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Частину третю статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 12. Оприлюднення iнформацiї

     Експлуатуюча органiзацiя (оператор) оприлюднює рiчний звiт та щоквартальну iнформацiю, пов'язану з функцiонуванням спецiального рахунку, в засобах масової iнформацiї або видає окремим виданням у порядку, встановленому законом.

     Оприлюднення iнформацiї з обмеженим доступом щодо надходження i використання коштiв фiнансового резерву здiйснюється в порядку, встановленому законом, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в ядерно-промисловому комплексi.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 13. Вiдповiдальнiсть за нецiльове використання коштiв фiнансового резерву

     У разi нецiльового використання коштiв фiнансового резерву сума таких коштiв включається до складу валового доходу експлуатуючої органiзацiї (оператора). При цьому експлуатуюча органiзацiя (оператор) зобов'язана вiдшкодувати суму коштiв, що були використанi не за цiльовим призначенням.

     Керiвник експлуатуючої органiзацiї (оператора) несе вiдповiдальнiсть за нецiльове використання коштiв фiнансового резерву вiдповiдно до закону.

     Стаття 14. Контроль за використанням коштiв фiнансового резерву

     Контроль за використанням та iнвестуванням коштiв фiнансового резерву здiйснюється Наглядовою радою, яка створюється та здiйснює свою дiяльнiсть у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. Персональний склад Наглядової ради затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 14 у редакцiї Закону України вiд 03.08.2006р. N 70-V)
(дiю статтi 14 зупинено на 2005 рiк згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, на 2006 рiк (в частинi функцiонування спецiального рахунку) - згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, на 2007 рiк - згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V, на 2008 рiк - згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(зупинення дiї статтi 14 на 2008 рiк, передбачене пунктом 6 статтi 67 роздiлу I Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано таким, що не вiдповiдає Конституцiї України (є неконституцiйним), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)

Роздiл IV.
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм статтi 6, яка набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року.

     2. Закони та iншi нормативно-правовi акти України до приведення їх у вiдповiднiсть iз цим Законом дiють у частинi, що не суперечить йому.

     3. Сума коштiв, зарахованих експлуатуючою органiзацiєю (оператором) на спецiальний рахунок вiдповiдно до цього Закону, не враховується при визначеннi чистого прибутку експлуатуючої органiзацiї (оператора), частина якого пiдлягає вiдрахуванню вiдповiдно до рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України до загального фонду Державного бюджету України.

     Розмiр вiдрахувань експлуатуючої органiзацiї (оператора) на спецiальний рахунок, ядерна установка якої знаходиться в експлуатацiї на день набрання чинностi цим Законом, затверджується органом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiдповiдно до статтi 8 цього Закону.

(дiю пункту 3 роздiлу IV зупинено на 2005 рiк згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, на 2006 рiк (в частинi функцiонування спецiального рахунку) - згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, на 2007 рiк - згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V, на 2008 рiк - згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(зупинення дiї пункту 3 роздiлу IV на 2008 рiк, передбачене пунктом 6 статтi 67 роздiлу I Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано таким, що не вiдповiдає Конституцiї України (є неконституцiйним), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)

     4. Внести змiни до таких законiв України:

     1) абзац дев'ятий частини другої статтi 33 Закону України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2000 р., N 9, ст. 68; 2003 р., N 29, ст. 236) виключити;

     2) пiдпункт 2 пункту 4 роздiлу IV втратив чиннiсть

(пiдпункт 2 пункту 4 роздiлу VI втратив чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 28.12.94р. N 334/94-ВР згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)
(дiю пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу IV зупинено на 2006 рiк (в частинi функцiонування спецiального рахунку) згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, на 2007 рiк - згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V, на 2008 рiк - згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(зупинення дiї пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу IV на 2008 рiк, передбачене пунктом 6 статтi 67 роздiлу I Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано таким, що не вiдповiдає Конституцiї України (є неконституцiйним), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)

     3) пiдпункт 3 пункту 4 роздiлу IV втратив чиннiсть

(дiю пiдпункту 3 пункту 4 роздiлу IV зупинено на 2005 рiк згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, втратив чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 21.04.99р. N 606-XIV згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII)

     4) пiдпункт 4 пункту 4 роздiлу IV втратив чиннiсть

(пiдпункт 4 пункту 4 роздiлу IV втратив чиннiсть, у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 21.12.2000р. N 2181-III, згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     вiдповiдно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв України, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
24 червня 2004 року
N 1868-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.