ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення залучення iнвестицiй та запровадження нових фiнансових iнструментiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268 iз наступними змiнами), виклавши його в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Сфера застосування Закону

     1. Цей Закон регулює вiдносини, що виникають пiд час емiсiї, обiгу, викупу цiнних паперiв та виконання зобов'язань за ними, укладання i виконання деривативних контрактiв, замiни сторони деривативних контрактiв та вчинення правочинiв щодо фiнансових iнструментiв на ринках капiталу, а також вiдносини, що виникають пiд час провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках.

     2. Дiя цього Закону не поширюється на дiяльнiсть оператора ринку електричної енергiї, оператора системи передачi, оператора газотранспортної системи та на вiдносини, пов'язанi з функцiонуванням ринку електричної енергiї вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї", функцiонуванням ринку природного газу вiдповiдно до Закону України "Про ринок природного газу" та функцiонуванням сфери теплопостачання вiдповiдно до Закону України "Про державне регулювання у сферi комунальних послуг". Вiдносини, пов'язанi з дiяльнiстю у сферах енергетики та комунальних послуг, регулюються Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

     3. Дiя цього Закону не поширюється на:

     1) вiдносини, пов'язанi з вчиненням i виконанням правочинiв (крiм деривативних контрактiв та правочинiв щодо них) поза органiзованими ринками (крiм провадження клiрингової дiяльностi, здiйснення лiквiдацiйного неттiнгу) щодо:

     а) валютних цiнностей;

     б) продукцiї;

     2) вiдносини, пов'язанi з вчиненням i виконанням правочинiв щодо речей, визначених iндивiдуальними ознаками (крiм цiнних паперiв).

     4. Дiяльнiсть учасникiв товарних ринкiв регулюється законодавством про такi товарнi ринки. Дiяльнiсть товарних бiрж регулюється Законом України "Про товарнi бiржi". Дiя цього Закону не поширюється на товарнi бiржi, крiм випадкiв, прямо передбачених цим Законом.

     5. Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини, пов'язанi з функцiонуванням багатостороннiх систем та їх операторiв, якщо правила функцiонування таких органiзованих ринкiв не передбачають у будь-якiй формi обов'язковостi централiзованого вчинення правочинiв або не передбачають обов'язковостi централiзованого виконання правочинiв, або не передбачають обов'язковостi централiзованого вчинення та централiзованого виконання правочинiв.

     6. Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини, пов'язанi з функцiонуванням електронної системи закупiвель вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

     Стаття 2. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) адмiнiстратор за випуском облiгацiй (далi - адмiнiстратор) - юридична особа, яка дiє вiд свого iменi та в iнтересах власникiв випуску вiдсоткових чи дисконтних корпоративних облiгацiй, облiгацiй внутрiшнiх мiсцевих позик, облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй або iпотечних облiгацiй вiдповiдно до законодавства, договору про призначення адмiнiстратора, проспекту цiнних паперiв (рiшення про емiсiю цiнних паперiв) та рiшень зборiв власникiв облiгацiй;

     2) актив, допущений до торгiв на багатосторонньому торговельному майданчику, - допущенi до торгiв на багатосторонньому торговельному майданчику цiннi папери, включаючи деривативнi цiннi папери та деривативнi контракти;

     3) актив, допущений до торгiв на органiзованому ринку, - актив, допущений до торгiв на регульованому ринку, або актив, допущений до торгiв на багатосторонньому торговельному майданчику, або актив, допущений до торгiв на органiзованому торговельному майданчику, або актив, допущений до торгiв на товарнiй бiржi;

     4) актив, допущений до торгiв на регульованому ринку, - допущенi до торгiв на регульованому ринку цiннi папери, включаючи деривативнi цiннi папери, деривативнi контракти, iнструменти грошового ринку та валютнi цiнностi;

     5) актив, допущений до торгiв на органiзованому торговельному майданчику, - допущенi до торгiв на органiзованому торговельному майданчику облiгацiї та деривативнi контракти;

     6) аутсорсинг - залучення професiйним учасником на пiдставi вiдповiдного договору iншої особи (надавача послуг) до здiйснення процесiв, надання послуг, виконання робiт, що становлять частину провадження таким професiйним учасником професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках;

     7) багатостороннiй торговельний майданчик (далi - БТМ) - багатостороння система, що управляється оператором багатостороннього торговельного майданчика i у встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку та згiдно з визначеними таким оператором БТМ недискрецiйними правилами забезпечує взаємодiю третiх сторiн щодо купiвлi-продажу фiнансових iнструментiв (укладання деривативних контрактiв), результатом чого є договори (контракти), якi укладаються у встановленому цим Законом порядку;

     8) близькi вiдносини - сiмейнi вiдносини мiж особами, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом i мають взаємнi права та обов'язки, у тому числi мiж особами, якi спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi, а також незалежно вiд зазначених умов вiдносини мiж чоловiком та дружиною, батьком (вiтчимом), матiр'ю (мачухою) та сином (пасинком) та/або дочкою (падчеркою), усиновлювачем та усиновленим, зятем та тестем, тещею, невiсткою та свекром, свекрухою, а також вiдносини опiки мiж опiкуном та особою, яка перебуває пiд опiкою, вiдносини пiклування мiж пiклувальником та особою, яка перебуває пiд пiклуванням;

     9) викуп цiнних паперiв - придбання емiтентом або особою, що видала цiнний папiр, розмiщених ним або виданих нею цiнних паперiв;

     10) випуск цiнних паперiв - сукупнiсть певного виду емiсiйних цiнних паперiв одного емiтента однiєї номiнальної вартостi, якi мають однакову форму випуску i мiжнародний iдентифiкацiйний номер та забезпечують їх власникам однаковi права незалежно вiд часу їх придбання;

     11) внутрiшня система облiку особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть (далi - система клiрингового облiку), - система, за допомогою якої особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть:

     а) веде облiк прав та зобов'язань учасникiв клiрингу, їхнiх клiєнтiв та контрагентiв, власних прав та зобов'язань (у разi якщо особа провадить клiрингову дiяльнiсть центрального контрагента) за укладеними на органiзованому ринку та поза ним деривативними контрактами, правочинами щодо фiнансових iнструментiв, валютних цiнностей та товарними операцiями;

     б) веде облiк iнформацiї про кошти, цiннi папери, iншi фiнансовi iнструменти та iншi активи, що внесенi для здiйснення розрахункiв або органiзацiї проведення розрахункiв за контрактами та правочинами, зазначеними в пiдпунктi "а" цього пункту;

     в) веде облiк внескiв учасникiв клiрингу до гарантiйного та iнших фондiв, пов'язаних iз здiйсненням клiрингу;

     г) здiйснює розрахунки та/або органiзовує проведення розрахункiв за контрактами та правочинами, зазначеними в пiдпунктi "а" цього пункту;

     ґ) веде облiк iншої iнформацiї, визначеної Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     12) генеральна угода - договiр, що визначає загальнi умови та порядок укладання та виконання деривативних контрактiв або правочинiв щодо фiнансових iнструментiв, або правочинiв щодо валютних цiнностей, або договорiв репо, або товарних операцiй, укладених на пiдставi такого договору;

     13) деривативнi фiнансовi iнструменти - деривативнi цiннi папери та деривативнi контракти;

     14) державнi цiннi папери - державнi облiгацiї України, казначейськi зобов'язання України, фiнансовi казначейськi векселi, державнi деривативи;

     15) дефолт - одна або декiлька обставин, визначених проспектом цiнних паперiв (рiшенням про емiсiю цiнних паперiв) звичайних облiгацiй (крiм облiгацiй зовнiшнiх державних позик) або iпотечних облiгацiй, що становлять порушення обов'язкiв емiтента або особи, яка надає забезпечення за облiгацiями, або завдають шкоди правам та/або iнтересам власникiв облiгацiй, та за настання яких власники облiгацiй набувають прав, визначених цим Законом, iншими актами законодавства та/або проспектом (рiшенням про емiсiю) таких облiгацiй. У разi вiдсутностi у проспектi цiнних паперiв (рiшеннi про емiсiю цiнних паперiв) зазначених обставин такими визнаються обставини, визначенi цим Законом;

     16) договiр про замiну сторони деривативного контракту (далi - договiр про замiну сторони) - договiр про купiвлю-продаж права вимоги за деривативним контрактом або iнший договiр, наслiдком якого є замiна сторони деривативного контракту;

     17) договiр репо - договiр купiвлi-продажу та зворотного продажу-купiвлi, предметом якого є рiч, визначена родовими ознаками;

     18) дiлова репутацiя - сукупнiсть документально пiдтвердженої iнформацiї про фiзичну або юридичну особу, що дає можливiсть зробити висновок про вiдповiднiсть її дiяльностi вимогам законодавства, дiловiй практицi та професiйнiй етицi, а також вiдомостi про поряднiсть, професiйнi та управлiнськi здiбностi фiзичної особи;

     19) збори власникiв облiгацiй - передбачена цим Законом форма об'єднання власникiв облiгацiй з метою захисту їхнiх iнтересiв та прийняття ними рiшень;

     20) значний вплив на управлiння або дiяльнiсть юридичної особи - можливiсть змiнювати керiвника або осiб, якi призначаються до органу управлiння юридичної особи, незалежно вiд формального прямого та/або опосередкованого володiння однiєю особою самостiйно чи спiльно з iншими особами часткою статутного капiталу та/або правом голосу акцiй (часток) юридичної особи, а так само можливiсть доступу до iнсайдерської iнформацiї, що прямо або опосередковано стосується юридичної особи, яка дає можливiсть ухвалювати та/або безпосередньо впливати на ухвалення управлiнських рiшень, що впливають на подальший розвиток i комерцiйнi перспективи такої юридичної особи;

     21) iндосамент - передавальний напис на ордерному цiнному паперi, що посвiдчує перехiд прав на цiнний папiр та прав за цiнним папером до iншої особи у встановленому законодавством порядку;

     22) iндосант - власник ордерного цiнного паперу (його уповноважена особа), який вчиняє iндосамент. Iндосамент може бути повним (iменним) - виписаним на iм'я або найменування (в розумiннi Цивiльного кодексу України) конкретної особи або бланковим (на пред'явника) - виписаним без зазначення iменi або найменування (в розумiннi Цивiльного кодексу України) особи;

     23) клiринг - процес визначення зобов'язань, у тому числi шляхом неттiнгу, за деривативними контрактами та правочинами щодо iнших фiнансових iнструментiв, валютних цiнностей, за товарними операцiями, що супроводжується забезпеченням функцiонування системи управлiння ризиками та гарантiй з виконання таких зобов'язань;

     24) комплаєнс - регламентований внутрiшнiми документами професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв або особи, яка здiйснює дiяльнiсть, пов'язану з ринками капiталу та органiзованими товарними ринками, безперервний процес, спрямований на забезпечення та покращення:

     а) опису всiх внутрiшнiх процесiв, пов'язаних з провадженням професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках або дiяльностi, пов'язаної з ринками капiталу та органiзованими товарними ринками;

     б) вiдповiдностi внутрiшнiх документiв, що описують передбаченi пiдпунктом "а" цього пункту процеси, вимогам законодавства про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки, стандартiв, правил, iнших внутрiшнiх документiв саморегулiвної органiзацiї, членом якої є професiйний учасник, правил органiзованого ринку, учасником якого є такий професiйний учасник або на якому його цiннi папери допущенi до торгiв, а також вiдповiднiсть бiзнес-плану (бiзнес-стратегiї), ухваленого наглядовою радою або iншим органом, вiдповiдальним за здiйснення нагляду професiйного учасника;

     в) виконання працiвниками професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв або особи, яка здiйснює дiяльнiсть, пов'язану з ринками капiталу та органiзованими товарними ринками, правил та процедур, що описують передбаченi пiдпунктом "а" цього пункту процеси;

     25) малi та середнi пiдприємства (далi - МСП) - пiдприємства, що є:

     а) емiтентами пайових цiнних паперiв та середнє значення ринкової капiталiзацiї яких протягом трьох останнiх рокiв, а для пiдприємств, цiннi папери яких допущенi до торгiв на органiзованому ринку протягом перiоду меншого, нiж три роки, - протягом всього перiоду допуску до торгiв на органiзованому ринку, не перевищувало 6 мiльярдiв гривень;

     б) емiтентами пайових цiнних паперiв, якi не були допущенi до торгiв на органiзованому ринку або не є емiтентами пайових цiнних паперiв та сукупна номiнальна вартiсть усiх боргових цiнних паперiв яких, за умови, що такi цiннi папери були допущенi до торгiв на органiзованому ринку протягом останнього календарного року, не перевищувала 1,5 мiльярда гривень за останнiй календарний рiк.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює порядок розрахунку середнього значення ринкової капiталiзацiї та сукупної номiнальної вартостi боргових цiнних паперiв, допущених до торгiв на органiзованому ринку;

     26) мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв (код ISIN) - номер (код), що дає змогу однозначно iдентифiкувати цiннi папери або iнший фiнансовий iнструмент, присвоєння якого передбачено законодавством;

     27) мiжнародний iдентифiкацiйний код юридичної особи (код LEI) - номер (код), що дає змогу однозначно iдентифiкувати юридичну особу, яка є учасником ринкiв капiталу або органiзованих товарних ринкiв, присвоєння якого передбачено законодавством;

     28) неттiнг - повне або часткове припинення зобов'язань за деривативними контрактами, договорами про замiну сторони, правочинами щодо фiнансових iнструментiв, валютних цiнностей або за товарними операцiями, яке здiйснюється шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог та/або замiни первiсного зобов'язання новим зобов'язанням мiж тими самими сторонами та/або припинення зобов'язань в iнший спосiб, передбачений правилами клiрингу;

     29) обiг цiнних паперiв (далi - обiг) - вчинення правочинiв, пов'язаних з переходом прав на цiннi папери i прав за цiнними паперами, крiм тих правочинiв, однiєю iз сторiн яких є емiтент або особа, яка видала неемiсiйний цiнний папiр;

     30) оператор багатостороннього торговельного майданчика (далi - оператор БТМ) - акцiонерне товариство, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю або товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, що здiйснює управлiння та забезпечує функцiонування багатостороннього торговельного майданчика на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     31) оператор органiзованого ринку - оператор органiзованого ринку капiталу (оператор регульованого ринку, оператор БТМ, оператор органiзованого торговельного майданчика) та оператор органiзованого товарного ринку (товарна бiржа);

     32) оператор органiзованого торговельного майданчика (далi - оператор ОТМ) - акцiонерне товариство, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю або товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, що здiйснює управлiння та забезпечує функцiонування органiзованого торговельного майданчика на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     33) оператор регульованого ринку - акцiонерне товариство, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю або товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, що здiйснює управлiння та забезпечує функцiонування регульованого ринку на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     34) опис деривативного контракту - документ, у якому визначаються умови деривативного контракту, що укладається на органiзованих ринках капiталу, iнших, нiж регульований ринок, або поза органiзованим ринком;

     35) органiзований торговельний майданчик (далi - ОТМ) - багатостороння система, яка не є регульованим ринком або БТМ, управляється оператором ОТМ та вiдповiдно до дискрецiйних правил такого оператора ОТМ забезпечує взаємодiю третiх сторiн щодо купiвлi-продажу фiнансових iнструментiв (укладання деривативних контрактiв), результатом чого є вiдповiднi договори (контракти);

     36) особа, пов'язана вiдносинами контролю, - особа, яка контролює вiдповiдну особу, перебуває пiд її контролем або разом з нею перебуває пiд спiльним контролем. Органи мiсцевого самоврядування однiєї територiальної громади, їх виконавчi органи, їх пiдроздiли (департаменти, управлiння, вiддiли тощо), а також їх керiвники (заступники керiвникiв) вважаються особами, пов'язаними вiдносинами контролю. Для державних i казенних пiдприємств, юридичних осiб, бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких прямо або опосередковано перебуває у державнiй власностi, особами, пов'язаними вiдносинами контролю, вважаються державнi органи та їх керiвники (заступники керiвникiв), до сфери управлiння яких належать (входять) такi пiдприємства або якi є учасниками (акцiонерами) таких юридичних осiб;

     37) особа, яка здiйснює виконавчi функцiї, - голова та члени колегiального виконавчого органу, особа, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу, або iнша фiзична особа, вiдповiдальна за управлiння поточною дiяльнiстю професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, або особа, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, та пiдзвiтна з питання зазначеного управлiння наглядовiй радi або iншому органу, вiдповiдальному за здiйснення нагляду, у тому числi стосовно виконання внутрiшнiх документiв щодо надання вiдповiдних послуг зазначеними професiйними учасниками або особами, якi провадять дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, та працiвниками таких учасникiв або осiб;

     38) особа, яка здiйснює управлiнськi функцiї, - фiзична особа, яка:

     а) входить до складу наглядової ради юридичної особи або iншого органу, вiдповiдального за здiйснення нагляду, або

     б) є особою, яка здiйснює виконавчi функцiї у такiй юридичнiй особi, або

     в) не входить до складу наглядової ради такої юридичної особи або iншого органу, вiдповiдального за здiйснення нагляду, та не є особою, яка здiйснює виконавчi функцiї, але має постiйний доступ до iнсайдерської iнформацiї, що прямо або опосередковано стосується юридичної особи, та має повноваження ухвалювати управлiнськi рiшення, що впливають на подальший розвиток i комерцiйнi перспективи такої юридичної особи;

     39) особа, яка надає забезпечення, - особа, яка виступає поручителем, гарантом або заставодавцем з метою забезпечення виконання зобов'язань за цiнними паперами. Для цiлей цього Закону особою, яка надає забезпечення, також вважається страховик, з яким емiтентом укладено договiр страхування фiнансових ризикiв, предметом якого є страхування ризикiв невиконання зобов'язань за цiнними паперами;

     40) особиста угода - вчинення правочинiв щодо фiнансових iнструментiв особою, яка здiйснює виконавчi функцiї у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв або його пов'язаному агентi, працiвником професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв або його пов'язаного агента, пов'язаним агентом професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв або в iнтересах зазначених осiб у будь-якому з таких випадкiв:

     а) вчинення правочинiв щодо фiнансових iнструментiв здiйснюється не в рамках виконання такими особами своїх професiйних обов'язкiв;

     б) вчинення правочинiв щодо фiнансових iнструментiв здiйснюється такими особами за рахунок власних коштiв або коштiв осiб, пов'язаних з ними близькими вiдносинами, або осiб, пов'язаних з ними тiсними зв'язками, або клiєнтiв, що прямо чи опосередковано надають таким особам матерiальну вигоду додатково до комiсiйної винагороди;

     41) оферент цiнних паперiв (далi - оферент) - фiзична або юридична особа, яка є власником цiнних паперiв та здiйснює публiчну пропозицiю на умовах публiчного договору продажу таких цiнних паперiв;

     42) офiцiйний канал зв'язку - засоби електронної пошти, адресу якої зазначено учасником ринкiв капiталу та професiйним учасником органiзованих товарних ринкiв у документах, поданих до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, або засоби комплексної iнформацiйної системи Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, за допомогою яких Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку здiйснює обмiн документами та повiдомленнями з такими учасниками;

     43) перший власник - особа, право власностi на цiннi папери у якої виникло в результатi укладення та виконання договору щодо таких цiнних паперiв з емiтентом чи особою, яка дiє вiд iменi цього емiтента;

     44) погашення емiсiйних цiнних паперiв - сукупнiсть дiй емiтента та власникiв цiнних паперiв, що здiйснюються у встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку та пов'язанi з виконанням емiтентом зобов'язань за емiсiйними цiнними паперами у встановлених законом випадках;

     45) посадовi особи професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради або iншого органу, вiдповiдального за здiйснення нагляду, голова та члени колегiального виконавчого органу (особа, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу, та її заступники), корпоративний секретар, головний бухгалтер, голова та члени iнших органiв професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, утворення та компетенцiя яких передбаченi його статутом;

     46) посадовi особи емiтента - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради або iншого органу, вiдповiдального за здiйснення нагляду, голова та члени колегiального виконавчого органу (особа, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу, та її заступники), голова та члени iншого органу емiтента, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства, а для емiтента - юридичної особи публiчного права - керiвник та заступники керiвника такої юридичної особи;

     47) правочин щодо фiнансових iнструментiв - платний або безоплатний договiр, предметом якого є набуття та/або припинення права власностi на iнструменти грошового ринку, прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами;

     48) проспект цiнних паперiв (далi - проспект) - документ, який оформлюється при здiйсненнi публiчної пропозицiї цiнних паперiв та мiстить iнформацiю вiдповiдно до вимог, визначених законом;

     49) пруденцiйнi нормативи - кiлькiснi та якiснi показники, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку з метою вимiрювання та оцiнювання ризикiв у дiяльностi професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, запобiгання або мiнiмiзацiї негативного впливу зазначених ризикiв на дiяльнiсть таких професiйних учасникiв, що є обов'язковими для дотримання професiйними учасниками ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв;

     50) регульована iнформацiя на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках (далi - регульована iнформацiя) - регулярна та особлива iнформацiя про емiтента, iнсайдерська iнформацiя, iнформацiя про власникiв голосуючих акцiй понад пороговi значення пакетiв акцiй, iнша iнформацiя, що пiдлягає розмiщенню в базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв, а також розкривається вiдповiдно до вимог цього Закону;

     51) регульований ринок - багатостороння система, що управляється оператором регульованого ринку та у встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку забезпечує згiдно з недискрецiйними правилами, встановленими таким оператором регульованого ринку та зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку, взаємодiю третiх сторiн щодо купiвлi-продажу фiнансових iнструментiв (укладання деривативних контрактiв) та створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання i поширення iнформацiї стосовно пропозицiї щодо фiнансових iнструментiв, допущених до торгiв на такому регульованому ринку, i попиту на них та для проведення регулярних торгiв такими iнструментами, а також забезпечує централiзоване вчинення та централiзоване виконання правочинiв, у тому числi клiринг щодо таких iнструментiв;

     52) регулярнi торги - функцiонування регульованого ринку на постiйно дiючiй основi кожного торговельного дня протягом календарного року, в результатi чого забезпечуються органiзацiйно-технiчнi умови для укладення правочинiв щодо активiв, допущених до торгiв на такому регульованому ринку;

     53) реструктуризацiя заборгованостi за випуском облiгацiй (далi - реструктуризацiя заборгованостi) - змiна способу та порядку виконання зобов'язань (у тому числi шляхом прощення частини боргу та переведенням права вимоги в капiтал) емiтента та/або особи, яка надає забезпечення, погоджена зборами власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску;

     54) рiшення про емiсiю цiнних паперiв (далi - рiшення про емiсiю) - документ, що приймається уповноваженим органом (особою) емiтента, мiстить передбачену законодавством iнформацiю та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку для реєстрацiї випуску цiнних паперiв;

     55) розмiщення цiнних паперiв - вчинення емiтентом цiнних паперiв, у тому числi через особу, уповноважену дiяти вiд його iменi, правочину, результатом якого є набуття першим власником права власностi на такi цiннi папери у процесi їх емiсiї у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням положень проспекту (у разi здiйснення публiчної пропозицiї) або рiшення про емiсiю;

     56) розрахунки за принципом "поставка проти оплати" - механiзм розрахункiв за правочинами щодо активiв, допущених до торгiв на органiзованому ринку, а також за правочинами, вчиненими поза органiзованим ринком, пiд час якого в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, вiдбувається поставка вiдповiдних активiв вiдразу пiсля вiдповiдного переказу коштiв та/або припинення зобов'язань за результатами неттiнгу;

     57) система управлiння ризиками та гарантiй особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, - комплекс заходiв особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, спрямованих на зниження ризикiв невиконання або несвоєчасного виконання допущених до клiрингу зобов'язань;

     58) специфiкацiя деривативного контракту - документ, у якому визначаються стандартнi (типовi) умови деривативного контракту, що укладається на органiзованому ринку капiталу;

     59) строк обiгу емiсiйних цiнних паперiв (далi - строк обiгу) - строк, який починається з дня, що настає за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати емiсiї цiнних паперiв i видачi свiдоцтва про реєстрацiю вiдповiдного випуску цiнних паперiв, та закiнчується днем, що передує дню початку погашення таких цiнних паперiв вiдповiдно до проспекту або рiшення про емiсiю;

     60) тiснi зв'язки - вiдносини мiж:

     а) асоцiйованою компанiєю та юридичною особою, щодо якої вона є асоцiйованою;

     б) двома або бiльше юридичними особами, пов'язаними контролем;

     в) двома або бiльше юридичними особами, пов'язаними iстотною участю;

     г) спорiдненими особами;

     61) товарнi операцiї - договори, що передбачають виконання виключно шляхом фактичної передачi, перемiщення та/або постачання продукцiї та якi укладаються на органiзованих товарних ринках або поза органiзованими товарними ринками;

     62) торговельний день - визначений внутрiшнiми документами оператора органiзованого ринку перiод часу, протягом якого функцiонування багатосторонньої системи, управлiння дiяльнiстю якої вiн здiйснює, забезпечує можливiсть вчинення третiми особами правочинiв щодо активiв, допущених до торгiв на органiзованому ринку;

     63) торговельний майданчик - регульований ринок, БТМ чи ОТМ;

     64) торговий репозиторiй - акцiонерне товариство, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю або товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, яке здiйснює централiзоване збирання та ведення облiку укладених деривативних контрактiв та укладених договорiв про замiну сторони деривативних контрактiв, за умови включення його до Реєстру торгових репозиторiїв та отримання свiдоцтва про включення до Реєстру;

     65) формат проспекту - змiст проспекту, його складових частин, включаючи їх послiдовнiсть, вимоги щодо яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Iншi термiни вживаються в цьому Законi у таких значеннях:

     термiни "асоцiйована компанiя", "iстотна участь", "контролер", "контроль", "кредитна установа", "пов'язана особа", "спорiднена особа", "фiнансова установа" - у значеннях, наведених у Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг";

     термiни "структура власностi юридичної особи", "учасник юридичної особи" - у значеннях, наведених у Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     термiн "валютнi цiнностi" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про валюту i валютнi операцiї";

     термiни "бездоганна дiлова репутацiя", "iдентифiкацiйнi данi" - у значеннях, наведених у Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     термiн "платiжна органiзацiя" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi";

     термiни "пороговi значення пакету акцiй", "значний пакет акцiй" - у значеннях, наведених у Законi України "Про акцiонернi товариства";

     термiни "номiнальний утримувач", "розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати" - у значеннях, наведених у Законi України "Про депозитарну систему України";

     термiн "захист iнформацiї" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про iнформацiю";

     термiн "заставна" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про iпотеку";

     термiн "продукцiя" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про товарнi бiржi";

     термiни "iнформацiйно-телекомунiкацiйна система", "iнформацiйна система", "телекомунiкацiйна система" - у значеннях, наведених у Законi України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах";

     термiни "звiт про платежi на користь держави", "пiдприємства, що становлять суспiльний iнтерес" - у значеннях, наведених у Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть";

     термiни "суб'єкт аудиторської дiяльностi", "аудиторський звiт" - у значеннях, наведених у Законi України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть";

     термiн "сертифiкат ФОН" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю".

     Стаття 3. Правовi основи функцiонування ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв

     1. Правову основу функцiонування ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв становлять Конституцiя України, цей Закон, закони України "Про державне регулювання ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв", "Про депозитарну систему України", "Про iнститути спiльного iнвестування", iншi закони України щодо зазначеної сфери, а також мiжнароднi договори України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та iншi акти законодавства України.

     2. На виконання зобов'язань України за Угодою про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, цей Закон та нормативно-правовi акти Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, зазначенi в цьому Законi, спрямованi на iмплементацiю актiв законодавства Європейського Союзу у сферi ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, зокрема:

     1) Директиви N 98/26/ЄС вiд 19 травня 1998 року;

     2) Директиви N 2002/47/ЄС вiд 6 червня 2002 року;

     3) Директиви N 2002/87/ЄС вiд 16 грудня 2002 року;

     4) Директиви N 2004/109/ЄС вiд 15 грудня 2004 року;

     5) Регламенту (ЄС) N 648/2012 вiд 4 липня 2012 року;

     6) Директиви N 2013/36/ЄC вiд 26 червня 2013 року;

     7) Регламенту (ЄС) N 575/2013 вiд 26 червня 2013 року;

     8) Директиви N 2014/65/ЄС вiд 15 травня 2014 року;

     9) Регламенту (ЄС) N 600/2014 вiд 15 травня 2014 року;

     10) Регламенту (ЄС) N 596/2014 вiд 16 квiтня 2014 року;

     11) Регламенту (ЄС) N 2017/1129 вiд 14 червня 2017 року;

     12) Регламенту (ЄС) N 909/2014 вiд 23 липня 2014 року;

     13) iнших актiв ЄС, розроблених на виконання або доповнення актiв, зазначених у пунктах 1 - 12 цiєї частини.

     Стаття 4. Ринки капiталу

     1. Ринки капiталу - це фондовий ринок, ринок деривативних фiнансових iнструментiв та грошовий ринок.

     Фондовий ринок (ринок цiнних паперiв) - це сукупнiсть учасникiв фондового ринку та правовiдносин мiж ними щодо емiсiї (видачi), обiгу, виконання зобов'язань, викупу та облiку цiнних паперiв (у тому числi деривативних цiнних паперiв).

     Ринок деривативних фiнансових iнструментiв - це сукупнiсть учасникiв ринку деривативних фiнансових iнструментiв та правовiдносин мiж ними, що виникають пiд час емiсiї деривативних цiнних паперiв, укладення деривативних контрактiв, вчинення та виконання правочинiв щодо деривативних цiнних паперiв, укладення та виконання договорiв про замiну сторони деривативних контрактiв, виконання зобов'язань за деривативними фiнансовими iнструментами.

     Грошовий ринок - це сукупнiсть учасникiв грошового ринку та правовiдносин мiж ними, що виникають пiд час вчинення правочинiв щодо iнструментiв грошового ринку та валютних цiнностей.

     2. Учасники ринкiв капiталу - це учасники фондового ринку, учасники ринку деривативних фiнансових iнструментiв та учасники грошового ринку.

     Учасники фондового ринку - це емiтенти, у тому числi iноземнi, або особи, якi видали неемiсiйнi цiннi папери, особи, якi надають забезпечення, iнвестори у фiнансовi iнструменти, якi набули права власностi на цiннi папери, адмiнiстратори, професiйнi учасники ринкiв капiталу, особи, якi провадять дiяльнiсть, пов'язану з ринками капiталу та органiзованими товарними ринками, об'єднання професiйних учасникiв ринкiв капiталу.

     Учасники ринку деривативних фiнансових iнструментiв - це емiтенти деривативних цiнних паперiв, iнвестори у фiнансовi iнструменти, якi є сторонами деривативних контрактiв, iнвестори у фiнансовi iнструменти, якi набули права власностi на деривативнi цiннi папери, професiйнi учасники ринкiв капiталу, особи, якi провадять дiяльнiсть, пов'язану з ринками капiталу та органiзованими товарними ринками, об'єднання професiйних учасникiв ринкiв капiталу, а також юридичнi особи, якi провадять дiяльнiсть, зазначену в частинi шiстнадцятiй статтi 44 цього Закону.

     Учасники грошового ринку - це емiтенти iнструментiв грошового ринку, особи, якi видали неемiсiйнi iнструменти грошового ринку, особи, якi надають забезпечення, iнвестори у фiнансовi iнструменти, якi набули права власностi на iнструменти грошового ринку, професiйнi учасники ринкiв капiталу та особи, якi провадять дiяльнiсть, пов'язану з ринками капiталу та органiзованими товарними ринками.

     Емiтент - це юридична особа, територiальна громада в особi представницького органу мiсцевого самоврядування, держава в особi уповноважених нею органiв державної влади, мiжнародна фiнансова органiзацiя, якi вiд свого iменi розмiщують емiсiйнi цiннi папери та беруть на себе зобов'язання за такими цiнними паперами перед їх власниками.

     Iноземний емiтент - це створена вiдповiдно до законодавства iншої держави юридична особа, що здiйснює емiсiю цiнних паперiв на територiї України, або юридична особа, цiннi папери якої зареєстрованi вiдповiдно до законодавства iншої держави та допуск до обiгу на територiї України яких надано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї" можуть бути забороненi або обмеженi емiсiя та обiг цiнних паперiв емiтента, створеного вiдповiдно до законодавства держави, що здiйснює збройну агресiю проти України, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України", та/або який прямо чи опосередковано контролюється особами, якi є резидентами зазначеної держави.

     Особа, яка видала неемiсiйний цiнний папiр, - це фiзична особа, у тому числi фiзична особа - iноземець, або юридична особа, у тому числi iноземна юридична особа, яка вiд свого iменi видає (заповнює) сертифiкат (бланк) неемiсiйного цiнного паперу та бере на себе зобов'язання за таким цiнним папером перед його власником.

     Iнвестори у фiнансовi iнструменти - це фiзичнi та юридичнi особи, у тому числi фiзичнi особи - iноземцi та iноземнi юридичнi особи, якi набули права власностi на фiнансовi iнструменти з метою отримання доходу вiд вкладених коштiв та/або збереження вартостi вкладених активiв, та/або набуття вiдповiдних прав, що надаються власнику фiнансових iнструментiв вiдповiдно до законодавства, або в межах виконання повноважень щодо державного управлiння у вiдповiднiй сферi, або якi є сторонами деривативних контрактiв.

     Iнституцiйнi iнвестори - це iнвестори у фiнансовi iнструменти, якi є iнститутами спiльного iнвестування (пайовими та корпоративними iнвестицiйними фондами), iнвестицiйними фондами, взаємними фондами iнвестицiйних компанiй, недержавними пенсiйними фондами, фондами банкiвського управлiння, страховими компанiями, iншими фiнансовими установами, що здiйснюють операцiї з фiнансовими активами в iнтересах третiх осiб за власний рахунок чи за рахунок таких осiб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених вiд iнших осiб фiнансових активiв.

     Особливостi iнвестування iнституцiйними iнвесторами визначаються законом.

     Квалiфiкованi iнвестори у фiнансовi iнструменти (професiйнi клiєнти) (далi - квалiфiкованi iнвестори) - це iнвестори у фiнансовi iнструменти, якi володiють вмiннями, досвiдом та знаннями в галузi ринкiв капiталу, достатнiми для прийняття ними самостiйних iнвестицiйних рiшень та оцiнки ризикiв щодо вчинення правочинiв щодо фiнансових iнструментiв. Квалiфiкованими iнвесторами є особи, визначенi статтею 6 цього Закону.

     Саморегулiвна органiзацiя професiйних учасникiв ринкiв капiталу - це об'єднання професiйних учасникiв ринкiв капiталу, що вiдповiдає вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Професiйнi учасники ринкiв капiталу - це юридичнi особи, що функцiонують в органiзацiйно-правовiй формi акцiонерного товариства, товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю або товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що провадять на ринках капiталу професiйну дiяльнiсть, види якої визначенi законом. Центральний депозитарiй цiнних паперiв має статус професiйного учасника ринкiв капiталу.

     Нацiональний банк України провадить професiйну дiяльнiсть на ринках капiталу вiдповiдно до закону. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України може встановлювати особливостi провадження Нацiональним банком України професiйної дiяльностi на ринках капiталу.

     Професiйним учасником ринкiв капiталу не може бути юридична особа, яка вiдповiдає хоча б одному з таких критерiїв:

     1) юридична особа створена вiдповiдно до законодавства держави, що здiйснює збройну агресiю проти України у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України";

     2) до юридичної особи застосованi санкцiї вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї";

     3) юридична особа включена до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї;

     4) юридична особа пiдконтрольна особам, зазначеним в пунктах 1 - 3 цiєї частини, або має таких осiб у своїй структурi власностi юридичної особи;

     5) юридична особа не вiдповiдає вимогам, встановленим законодавством до професiйних учасникiв ринкiв капiталу.

     3. Торгiвля фiнансовими iнструментами здiйснюється на органiзованих ринках капiталу та поза ними.

     Органiзованими ринками капiталу є регульованi ринки (фондовi, деривативних контрактiв, грошовi), БТМ (фондовi, деривативних контрактiв) та ОТМ (облiгацiй та деривативних контрактiв).

     4. Якщо iнше не встановлено законом або одна iз сторiн правочину не вимагає iншого, правочини щодо фiнансових iнструментiв, якi вчиняються поза органiзованим ринком, не потребують нотарiального посвiдчення.

     Стаття 5. Товарнi ринки

     1. Товарний спот-ринок - це сукупнiсть учасникiв товарних ринкiв та правовiдносин мiж ними щодо купiвлi-продажу, передачi, перемiщення, постачання, мiни продукцiї шляхом укладення товарних спот-контрактiв.

     Товарний спот-контракт - це договiр, умови якого передбачають, що фактична передача, перемiщення, постачання, мiна продукцiї заплановано здiйснюється в межах найбiльшого з таких промiжкiв часу:

     1) двох робочих днiв;

     2) промiжку часу, визначеного звичаєм дiлового обороту, що зафiксований у правилах товарної бiржi.

     2. Учасниками товарних спот-ринкiв є професiйнi учасники органiзованих товарних ринкiв, суб'єкти господарювання, що здiйснюють продаж та/або купiвлю, передачу, розподiл, постачання продукцiї, та iншi особи, вiднесенi законодавством до учасникiв товарних спот-ринкiв.

     3. Професiйними учасниками органiзованих товарних ринкiв є юридичнi особи, якi провадять дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi продукцiєю, а саме товарнi бiржi.

     Професiйним учасником органiзованих товарних ринкiв не може бути юридична особа, яка вiдповiдає хоча б одному iз таких критерiїв:

     1) юридична особа створена вiдповiдно до законодавства держави, що здiйснює збройну агресiю проти України у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України";

     2) до юридичної особи застосованi санкцiї вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї";

     3) юридична особа включена до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї;

     4) юридична особа пiдконтрольна особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 цiєї частини, або має таких осiб у своїй структурi власностi юридичної особи;

     5) юридична особа не вiдповiдає вимогам, встановленим законодавством до професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв.

     4. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi продукцiєю здiйснюється виключно товарними бiржами на пiдставi вiдповiдних лiцензiй, виданих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм випадкiв, передбачених законодавством.

     Стаття 6. Квалiфiкованi та неквалiфiкованi iнвестори

     1. Квалiфiкованими iнвесторами є:

     1) мiжнароднi фiнансовi органiзацiї;

     2) iноземнi держави та їхнi центральнi банки;

     3) держава Україна в особi центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалiзацiю державної бюджетної полiтики у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом;

     4) Нацiональний банк України;

     5) професiйнi учасники ринкiв капiталу, банки та страховi компанiї;

     6) iноземнi фiнансовi установи, що вiдповiдають критерiям, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     7) юридичнi особи, у тому числi створенi за законодавством iншої держави, якщо вони вiдповiдають принаймнi двом iз таких критерiїв:

     а) пiдсумок балансу становить не менше 20 мiльйонiв гривень;

     б) рiчний чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт i послуг за останнiй фiнансовий рiк становить не менше 40 мiльйонiв гривень;

     в) власнi кошти становлять не менше 2 мiльйонiв гривень. Методика розрахунку власних коштiв для цiлей цього Закону затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Iншi особи, якi є клiєнтами iнвестицiйної фiрми, крiм зазначених у частинi першiй цiєї статтi, можуть бути визнанi квалiфiкованими iнвесторами в цiлому або щодо конкретної фiнансової послуги та/або щодо окремого правочину чи типiв правочинiв щодо фiнансових iнструментiв у разi вiдповiдностi принаймнi двом з таких критерiїв:

     1) протягом останнiх чотирьох кварталiв укладали та виконували щокварталу не менше 10 правочинiв щодо фiнансових iнструментiв, розмiр яких є значним вiдповiдно до критерiїв, визначених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     2) володiють коштами, розмiщеними на банкiвських рахунках, та цiнними паперами на загальну суму бiльше 0,5 мiльйона гривень;

     3) мають досвiд проведення операцiй на ринках капiталу не менше одного року або мають стаж роботи у фiнансовiй установi (або iноземнiй юридичнiй особi, яка має аналогiчний статус вiдповiдно до законодавства iншої держави) за вiдповiдним фахом не менше одного року.

     3. Особи, зазначенi у частинi другiй цiєї статтi, можуть у порядку, встановленому цим Законом та внутрiшнiми документами iнвестицiйної фiрми, вимоги до яких визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, звернутися до такої iнвестицiйної фiрми та бути нею визнанi квалiфiкованими iнвесторами для цiлей надання цiєю iнвестицiйною фiрмою конкретної фiнансової послуги (конкретних фiнансових послуг) та/або стосовно окремого правочину (окремих правочинiв) щодо фiнансових iнструментiв.

     Для визнання особи квалiфiкованим iнвестором iнвестицiйна фiрма, крiм перевiрки вiдповiдностi особи критерiям, зазначеним у частинi другiй цiєї статтi, повинна виконати вiдповiднi письмовi процедури з метою оцiнювання вмiнь, досвiду та знань фiзичної особи або представникiв юридичної особи (клiєнта), що надають достатнi пiдстави вважати, що у зв'язку з передбачуваними правочинами та/або фiнансовими послугами клiєнт може самостiйно прийняти рiшення щодо iнвестування та взяти на себе пов'язанi з цим ризики.

     Особа (клiєнт) може бути визнана квалiфiкованим iнвестором лише у разi дотримання такого порядку:

     1) така особа (клiєнт) повинна письмово повiдомити iнвестицiйну фiрму про те, що вона (вiн) бажає, щоб її (його) визнали квалiфiкованим iнвестором у цiлому або щодо конкретної фiнансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типiв правочинiв) щодо фiнансових iнструментiв;

     2) iнвестицiйна фiрма повинна повiдомити таку особу (клiєнта) у письмовiй формi про права квалiфiкованих iнвесторiв порiвняно з правами неквалiфiкованих iнвесторiв;

     3) така особа (клiєнт) повинна письмово в окремому документi, iншому, нiж договiр про надання фiнансових послуг, пiдтвердити, що вона усвiдомлює наслiдки застосування до неї положень законодавства щодо квалiфiкованих iнвесторiв.

     До проведення необхiдних процедур щодо визнання особи квалiфiкованим iнвестором iнвестицiйна фiрма не повинна застосовувати до такої особи положення законодавства щодо квалiфiкованих iнвесторiв при наданнi конкретної фiнансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типiв правочинiв) щодо фiнансових iнструментiв.

     4. Клiєнти, визнанi квалiфiкованими iнвесторами, та квалiфiкованi iнвестори, зазначенi у пунктах 5, 6, 7 частини першої цiєї статтi, зобов'язанi iнформувати iнвестицiйну фiрму про будь-яку змiну, що може вплинути на їх вiдповiднiсть критерiям, визначеним цiєю статтею.

     Перевiрка вiдповiдностi клiєнта - квалiфiкованого iнвестора критерiям, що дають пiдстави для застосування до нього законодавства щодо квалiфiкованих iнвесторiв, проводиться iнвестицiйною фiрмою:

     1) у разi отримання повiдомлення клiєнта - квалiфiкованого iнвестора про змiну, що може вплинути на його вiдповiднiсть критерiям, визначеним цiєю статтею, - не пiзнiше завершення наступного робочого дня;

     2) у разi якщо клiєнта визнано квалiфiкованим iнвестором, зокрема на пiдставi критерiю, передбаченого пунктом 1 частини другої цiєї статтi, - не менше одного разу на квартал, протягом перших п'яти робочих днiв кварталу.

     У разi якщо iнвестицiйнiй фiрмi стане вiдомо, що клiєнт - квалiфiкований iнвестор перестав вiдповiдати критерiям, визначеним цiєю статтею, iнвестицiйна фiрма повинна з власної iнiцiативи переглянути статус такого квалiфiкованого iнвестора.

     Незалежно вiд визнання особи квалiфiкованим iнвестором така особа має право у будь-який час подати iнвестицiйнiй фiрмi письмову заяву про те, що вона бажає, щоб положення законодавства щодо квалiфiкованих iнвесторiв не застосовувалися до неї у майбутньому стосовно окремого правочину (окремих типiв правочинiв) щодо фiнансових iнструментiв.

     5. Iнвестори, якi не є або не були визнанi квалiфiкованими, є неквалiфiкованими iнвесторами.

     Стаття 7. Фiнансовi iнструменти

     1. Фiнансовими iнструментами є:

     1) цiннi папери, у тому числi цiннi папери iнститутiв спiльного iнвестування;

     2) iнструменти грошового ринку;

     3) опцiони, ф'ючерси, свопи, контракти на майбутню вiдсоткову ставку та будь-якi iншi деривативнi контракти, базовим активом яких є цiннi папери, валюта або iншi деривативнi контракти, базовим показником яких є процентнi ставки, дохiднiсть, iндекси або курс, та якi можуть бути виконанi у виглядi фiзичної поставки (поставнi деривативнi контракти) або розрахункiв (розрахунковi деривативнi контракти);

     4) опцiони, ф'ючерси, свопи, форварди та iншi деривативнi контракти, базовим активом яких є продукцiя, якi мають або можуть бути виконанi у виглядi розрахункiв за вибором однiєї iз сторiн (змiшанi деривативнi контракти), крiм випадкiв неплатоспроможностi або iнших випадкiв припинення зобов'язань;

     5) опцiони, ф'ючерси, свопи та iншi деривативнi контракти, базовим активом яких є продукцiя, що укладаються на торговельних майданчиках та якi можуть бути виконанi у виглядi фiзичної поставки (поставнi деривативнi контракти), крiм контрактiв (договорiв), передбачених частиною другою цiєї статтi;

     6) опцiони, ф'ючерси, свопи, форварди та iншi деривативнi контракти, базовим активом яких є продукцiя, якi можуть бути виконанi у виглядi фiзичної поставки (поставнi деривативнi контракти) та якi не зазначенi у пунктi 5 цiєї частини, укладаються не в комерцiйних цiлях та мають характеристики iншого деривативного фiнансового iнструменту;

     7) деривативнi фiнансовi iнструменти, що передбачають передачу кредитного ризику, зокрема кредитнi ноти та кредитнi дефолтнi свопи;

     8) фiнансовi контракти на рiзницю цiн;

     9) опцiони, ф'ючерси, свопи, контракти на майбутню вiдсоткову ставку та будь-якi iншi деривативнi контракти, що стосуються клiматичних параметрiв, ставок фрахту, показникiв iнфляцiї або iнших показникiв економiчної статистики, якi мають бути виконанi у виглядi розрахункiв (розрахунковi деривативнi контракти) або можуть бути виконанi у виглядi розрахункiв за вибором однiєї iз сторiн (змiшанi деривативнi контракти), крiм випадкiв неплатоспроможностi або iнших випадкiв припинення зобов'язань;

     10) деривативнi контракти, що стосуються активiв, прав, зобов'язань, iндексiв, курсiв, якi не зазначенi у цiй частинi та якi мають характеристики iншого деривативного фiнансового iнструменту, у тому числi якi укладаються на регульованому ринку, ОТМ або БТМ.

     2. Не є фiнансовими iнструментами:

     1) контракти (договори) щодо оптових енергетичних продуктiв, що укладаються на ОТМ, поза органiзованим ринком або на будь-якому торговельному майданчику/мiсцi (централiзованому чи децентралiзованому органiзованому ринку), якi не є БТМ чи регульованим ринком, та щодо яких поставка є обов'язковою, у тому числi контракти на рiзницю цiн щодо енергетичних продуктiв/послуг;

     2) поставнi опцiони, ф'ючерси, свопи, форварди та iншi деривативнi контракти, базовим активом яких є продукцiя, не зазначенi у пунктi 6 частини першої цiєї статтi, що укладаються в комерцiйних цiлях та не мають характеристики iншого деривативного фiнансового iнструменту;

     3) товарнi спот-контракти незалежно вiд майданчика/мiсця торгiвлi (ринку, на якому вони торгуються);

     4) товарнi форварднi контракти (договори) з фiзичною поставкою, торгiвля якими здiйснюється на майданчиках/ринках, iнших, нiж БТМ та регульований ринок.

     3. Iнструменти грошового ринку - це казначейськi зобов'язання України, ощаднi сертифiкати банкiв, депозитнi сертифiкати банкiв, векселi, а також iншi iнструменти (в тому числi цiннi папери), що мають всi з таких характеристик:

     1) мають вартiсть, що може бути визначена у будь-який момент часу;

     2) не є деривативними фiнансовими iнструментами;

     3) мають перiод до погашення в момент емiсiї (видачi) 397 днiв або менше.

     4. Для цiлей цiєї статтi оптовим енергетичним продуктом є:

     1) договори купiвлi-продажу електричної енергiї або природного газу з фiзичною поставкою в Українi;

     2) деривативнi контракти, базовим активом яких є електрична енергiя або природний газ, що виробляються (видобуваються), постачаються або торгiвля якими здiйснюється в Українi чи в державах - сторонах Енергетичного Спiвтовариства;

     3) деривативнi контракти щодо передачi/транспортування або розподiлу електричної енергiї або природного газу в Українi чи в державах - сторонах Енергетичного Спiвтовариства;

     4) контракти/договори (правочини) щодо транспортування/передачi або розподiлу природного газу або електричної енергiї;

     5) договори постачання та розподiлу електричної енергiї або природного газу кiнцевим споживачам, у разi якщо сумарна максимальна потужнiсть споживання електричної енергiї або газу установками кiнцевого споживача перевищує пороговi значення, визначенi нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

     5. Для цiлей цiєї статтi фiзичною поставкою продукцiї, що є предметом договору, зокрема, є:

     1) фактична поставка предмета договору;

     2) передача документа, що посвiдчує право власностi на вiдповiднi товари або вiдповiдну кiлькiсть вiдповiдних товарiв;

     3) iншi передбаченi законом способи передачi права власностi на визначену кiлькiсть продукцiї без фiзичної її поставки, включаючи номiнацiю, подання графiкiв, повiдомлення щодо природного газу або електричної енергiї.

     6. Оптовий енергетичний продукт вважається таким, щодо якого фiзична поставка є обов'язковою, якщо виконуються всi з таких умов:

     1) його умови забезпечують обов'язкову наявнiсть у сторiн технiчної можливостi здiйснити фiзичну поставку та прийняти продукцiю, що є предметом договору. Правочини, стороною яких є оператори системи передачi або оператори газотранспортної системи, є такими, що забезпечують обов'язкову наявнiсть у сторiн технiчної можливостi здiйснити фiзичну поставку та прийняти продукцiю, що є предметом договору;

     2) його умовами передбачено безумовнi та безвiдкличнi зобов'язання сторiн здiйснити фiзичну поставку та прийняти продукцiю, що є предметом договору;

     3) його умови не передбачають можливостi жодної зi сторiн виконати зобов'язання iз здiйснення поставки або прийняття продукцiї, що є предметом договору, шляхом замiни поставки здiйсненням грошових розрахункiв;

     4) його умови не передбачають можливостi припинення зобов'язань за таким правочином шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог (крiм зарахування однорiдних грошових вимог та операцiйного неттiнгу на ринку електричної енергiї або природного газу).

     7. Для цiлей цiєї статтi деривативний контракт є таким, що укладається в комерцiйних цiлях, якщо виконуються всi з таких умов:

     1) стороною є оператор системи передачi, оператор газотранспортної системи;

     2) деривативний контракт укладається з метою забезпечення балансу мiж попитом та пропозицiєю на електричну енергiю або природний газ у реальному часi, у тому числi контракти (договори) на придбання допомiжних послуг.

     8. Для цiлей цiєї статтi деривативний контракт є таким, що має характеристики iншого деривативного фiнансового iнструменту, якщо виконуються всi з таких умов:

     1) контракт вiдповiдає одному з таких критерiїв:

     а) контракт допущено до торгiв на багатостороннiй системi в iноземнiй державi, що забезпечує виконання функцiй регульованого ринку, БТМ або ОТМ;

     б) умовами контракту передбачена можливiсть його укладення виключно на регульованому ринку, БТМ або ОТМ, або на багатостороннiй системi в iноземнiй державi, що забезпечує виконання функцiй регульованого ринку, БТМ або ОТМ;

     в) контракт iдентичний контракту, що допущений до торгiв на багатостороннiй системi в iноземнiй державi, що забезпечує виконання функцiй регульованого ринку, БТМ або ОТМ, в частинi цiни, лоту, дати поставки та iнших умов;

     2) контракт є стандартизованим, внаслiдок чого цiна, дата поставки та iншi умови встановлюються у ньому шляхом посилання на опублiкованi цiни, стандартнi лоти або стандартнi строки поставки;

     3) контракт (договiр) не пiдпадає пiд винятки, передбаченi частиною другою цiєї статтi.

Роздiл II
ЦIННI ПАПЕРИ

     Стаття 8. Цiннi папери та їх класифiкацiя

     1. Цiнним папером є документ установленої форми з вiдповiдними реквiзитами, що посвiдчує грошове або iнше майнове право, визначає взаємовiдносини емiтента цiнного папера (особи, яка видала цiнний папiр) i особи, яка має права на цiнний папiр, та передбачає виконання зобов'язань за таким цiнним папером, а також можливiсть передачi прав на цiнний папiр та прав за цiнним папером iншим особам.

     2. Цiннi папери за порядком їх розмiщення або видачi подiляються на емiсiйнi або неемiсiйнi.

     Емiсiйнi цiннi папери - це цiннi папери, що посвiдчують однаковi права їх власникiв у межах одного випуску цiнних паперiв стосовно особи, яка бере на себе вiдповiднi зобов'язання (емiтента).

     До емiсiйних цiнних паперiв належать:

     1) акцiї;

     2) акцiї корпоративних iнвестицiйних фондiв;

     3) корпоративнi облiгацiї;

     4) облiгацiї мiсцевих позик;

     5) державнi облiгацiї України;

     6) облiгацiї мiжнародних фiнансових органiзацiй;

     7) депозитнi сертифiкати банкiв;

     8) iпотечнi облiгацiї;

     9) сертифiкати фондiв операцiй з нерухомiстю (далi - сертифiкати ФОН);

     10) iнвестицiйнi сертифiкати;

     11) казначейськi зобов'язання України;

     12) державнi деривативи;

     13) опцiоннi сертифiкати;

     14) фондовi варанти;

     15) кредитнi ноти;

     16) депозитарнi розписки.

     3. Цiннi папери iснують в електроннiй (електроннi цiннi папери) та паперовiй (паперовi цiннi папери) формах.

     Електронний цiнний папiр вiдображається у виглядi облiкового запису на рахунку в цiнних паперах у системi депозитарного облiку цiнних паперiв.

     Паперовий цiнний папiр оформлюється на матерiальному носiї як документ, що мiстить найменування виду цiнного папера, а також визначенi законодавством реквiзити.

     4. Цiннi папери за формою випуску (видачi) можуть бути на пред'явника, iменнi або ордернi.

     Права на цiнний папiр та права за цiнним папером, що iснує в паперовiй формi, належать:

     1) пред'явниковi цiнного папера (цiнний папiр на пред'явника);

     2) особi, зазначенiй у цiнному паперi (iменний цiнний папiр);

     3) особi, зазначенiй у цiнному паперi, яка може сама реалiзувати такi права або призначити своїм наказом iншу уповноважену особу (ордерний цiнний папiр). При цьому такий наказ (iндосамент) може бути повним (iз зазначенням iменi особи, якiй передаються права за таким ордерним цiнним папером) або бланковим (без зазначення iменi особи, якiй передаються права за таким ордерним цiнним папером).

     Права на цiнний папiр та права за цiнним папером, що iснує в електроннiй формi, належать власниковi рахунка в цiнних паперах, вiдкритого в депозитарнiй установi, або iншiй особi у встановлених законодавством випадках.

     Емiтент цiнних паперiв на пред'явника не має права на отримання iз системи депозитарного облiку цiнних паперiв iнформацiї про власникiв таких цiнних паперiв у будь-якiй формi, крiм випадкiв, передбачених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Емiтент iменних цiнних паперiв має право на отримання iз системи депозитарного облiку цiнних паперiв iнформацiї про власникiв таких цiнних паперiв у формi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

     5. Ордернi цiннi папери можуть iснувати виключно в паперовiй формi.

     6. Емiсiйнi цiннi папери можуть бути за формою випуску виключно iменними або на пред'явника.

     Iменнi емiсiйнi цiннi папери iснують виключно в електроннiй формi.

     Емiсiйнi цiннi папери на пред'явника можуть iснувати в паперовiй та електроннiй формах. Емiсiйнi цiннi папери на пред'явника, що iснують у паперовiй формi, можуть бути знерухомленi - переведенi в електронну форму iснування шляхом депонування таких цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах у Центральному депозитарiї цiнних паперiв або Нацiональному банку України вiдповiдно до компетенцiї, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" в установленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку. Емiсiйнi цiннi папери на пред'явника, що iснують в електроннiй формi, не можуть бути переведенi в паперову форму.

     Неемiсiйнi цiннi папери можуть iснувати в паперовiй або електроннiй формi.

     7. В Українi у цивiльному оборотi можуть бути такi групи цiнних паперiв:

     1) пайовi цiннi папери - цiннi папери, що посвiдчують участь власника таких цiнних паперiв (iнвестора) у статутному капiталi та/або активах емiтента (у тому числi активах, що знаходяться в управлiннi емiтента) та надають їх власнику (iнвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у виглядi дивiдендiв, та iншi права, встановленi законодавством, а також проспектом або рiшенням про емiсiю, а для цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування - проспектом (рiшенням про емiсiю) iнституту спiльного iнвестування. До пайових цiнних паперiв належать:

     а) акцiї;

     б) iнвестицiйнi сертифiкати;

     в) сертифiкати ФОН;

     г) акцiї корпоративних iнвестицiйних фондiв;

     2) борговi цiннi папери - цiннi папери, що посвiдчують вiдносини позики i передбачають обов'язок емiтента або особи, яка видала неемiсiйний цiнний папiр, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги, а також iншi права власника та обов'язки емiтента i осiб, якi надають забезпечення за облiгацiями. До боргових цiнних паперiв належать:

     а) корпоративнi облiгацiї;

     б) державнi облiгацiї України;

     в) облiгацiї мiсцевих позик;

     г) казначейськi зобов'язання України;

     ґ) ощаднi сертифiкати банкiв;

     д) депозитнi сертифiкати банкiв;

     е) векселi;

     є) облiгацiї мiжнародних фiнансових органiзацiй;

     3) iпотечнi цiннi папери - цiннi папери, випуск яких забезпечено iпотечним покриттям та якi посвiдчують право власникiв на отримання вiд емiтента належних їм коштiв. До iпотечних цiнних паперiв належать:

     а) iпотечнi облiгацiї;

     б) заставнi;

     4) деривативнi цiннi папери - цiннi папери, що посвiдчують право власника у визначених проспектом (рiшенням про емiсiю цiнних паперiв) випадках та порядку вимагати вiд емiтента придбання або продажу базового активу та/або реалiзацiї встановлених проспектом (рiшенням про емiсiю цiнних паперiв) прав щодо базового активу, та/або здiйснення платежу (платежiв) залежно вiд значення базового показника. До деривативних цiнних паперiв належать:

     а) опцiоннi сертифiкати;

     б) фондовi варанти;

     в) кредитнi ноти;

     г) депозитарнi розписки;

     ґ) державнi деривативи.

     Вимоги до деривативних цiнних паперiв (крiм державних деривативiв), а також порядок їх емiсiї, облiку, обiгу, викупу та погашення визначаються нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     5) товаророзпорядчi цiннi папери - цiннi папери, що надають їх держателю право розпоряджатися майном, зазначеним у цих документах.

     8. Держава може розмiщувати на мiжнародних ринках капiталу облiгацiї зовнiшньої державної позики України та державнi деривативи.

     Стаття 9. Акцiї

     1. Акцiя - це iменний цiнний папiр, що посвiдчує майновi права його власника (акцiонера), що стосуються акцiонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв та право на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї, право на управлiння акцiонерним товариством, а також немайновi права, передбаченi Цивiльним кодексом України, цим Законом та законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.

     Акцiя є неподiльною. Порядок реалiзацiї прав спiввласникiв акцiї (акцiй) визначається Цивiльним кодексом України та законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.

     2. Акцiонер приватного або публiчного акцiонерного товариства має переважне право на придбання акцiй додаткової емiсiї.

     Переважним правом акцiонера визнається:

     1) право акцiонера - власника простих акцiй придбавати у процесi емiсiї акцiонерним товариством простi акцiї пропорцiйно до частки належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi емiтованих простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про невикористання такого права);

     2) право акцiонера - власника привiлейованих акцiй придбавати у процесi емiсiї акцiонерним товариством привiлейованi акцiї цього або нового класу, якщо акцiї такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi лiквiдацiї товариства, пропорцiйно до частки належних акцiонеру привiлейованих акцiй певного класу в загальнiй кiлькостi привiлейованих акцiй цього класу (крiм випадку прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про невикористання такого права).

     Порядок реалiзацiї переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Емiтентом акцiй є виключно акцiонерне товариство. Порядок прийняття вiдповiдним органом акцiонерного товариства рiшення про емiсiю акцiй визначається законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.

     Акцiї iснують виключно в електроннiй формi.

     4. Акцiя має номiнальну вартiсть, установлену в нацiональнiй валютi. Мiнiмальна номiнальна вартiсть акцiї не може бути меншою, нiж 1 копiйка.

     5. Акцiонерне товариство розмiщує лише iменнi акцiї.

     6. Акцiонерне товариство розмiщує акцiї двох типiв - простi та привiлейованi.

     7. Простi акцiї надають їх власникам право на отримання частини прибутку акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв, на участь в управлiннi акцiонерним товариством, на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї та iншi права, передбаченi законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств. Простi акцiї надають їх власникам однаковi права.

     Простi акцiї не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери акцiонерного товариства.

     Надання будь-яких гарантiй щодо отримання доходу (дивiдендiв) за простими акцiями забороняється.

     8. Привiлейованi акцiї надають їх власникам переважнi, порiвняно з власниками простих акцiй, права на отримання частини прибутку акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв та на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї, а також надають права на участь в управлiннi акцiонерним товариством у випадках, передбачених статутом такого акцiонерного товариства i законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.

     9. Акцiонерне товариство розмiщує привiлейованi акцiї рiзних класiв (з рiзним обсягом прав), якщо така можливiсть передбачена його статутом. У такому разi у проспектi або рiшеннi про емiсiю зазначається черговiсть отримання дивiдендiв i виплат з майна лiквiдованого акцiонерного товариства для кожного класу привiлейованих акцiй, розмiщених акцiонерним товариством, яка встановлюється статутом такого товариства. Привiлейованi акцiї певних класiв можуть бути конвертованi у простi акцiї або у привiлейованi акцiї iнших класiв, якщо це передбачено проспектом або рiшенням про емiсiю.

     Частка привiлейованих акцiй у статутному капiталi акцiонерного товариства не може перевищувати 25 вiдсоткiв.

     10. Реєстрацiю випуску акцiй здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку. Обiг акцiй дозволяється пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати емiсiї акцiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй.

     Стаття 10. Акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду

     1. Акцiя корпоративного iнвестицiйного фонду - це цiнний папiр, емiтентом якого є корпоративний iнвестицiйний фонд, що посвiдчує майновi права його власника (учасника корпоративного iнвестицiйного фонду), включаючи право на отримання дивiдендiв (для закритого корпоративного iнвестицiйного фонду), частини майна корпоративного iнвестицiйного фонду у разi його лiквiдацiї, право на управлiння корпоративним iнвестицiйним фондом, а також немайновi права, передбаченi законодавством про iнститути спiльного iнвестування.

     2. Акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду є виключно простими та iснують в електроннiй формi.

     3. Строк розмiщення акцiй вiдкритого та iнтервального корпоративних iнвестицiйних фондiв не обмежується.

     4. Акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду можуть надавати його власнику право на отримання доходу у виглядi дивiдендiв, крiм вiдкритого та iнтервального корпоративних iнвестицiйних фондiв.

     5. Особливостi емiсiї, обiгу, облiку, викупу та погашення акцiй корпоративного iнвестицiйного фонду визначаються законодавством про iнститути спiльного iнвестування.

     Стаття 11. Облiгацiї

     1. Облiгацiя - це цiнний папiр, що посвiдчує внесення його першим власником коштiв, визначає вiдносини позики мiж власником облiгацiї та емiтентом, пiдтверджує обов'язок емiтента повернути власниковi облiгацiї її номiнальну вартiсть у передбачений проспектом або рiшенням про емiсiю (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення) строк та виплатити дохiд за облiгацiєю, якщо iнше не передбачено проспектом або рiшенням про емiсiю (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення).

     Проспект облiгацiй (рiшення про емiсiю облiгацiй, а для державних облiгацiй України - умови їх розмiщення) може також передбачати iншi права власникiв та обов'язки емiтента та/або осiб, якi надають забезпечення за облiгацiями.

     Перехiд права власностi на облiгацiї емiтента до iншої особи не є пiдставою для звiльнення емiтента вiд виконання зобов'язань, що пiдтверджуються облiгацiєю.

     2. Облiгацiї можуть iснувати виключно в електроннiй формi.

     Облiгацiї залежно вiд строку їх обiгу можуть бути:

     1) довгостроковими - iз строком обiгу понад п'ять рокiв;

     2) середньостроковими - iз строком обiгу вiд одного до п'яти рокiв;

     3) короткостроковими - iз строком обiгу до одного року.

     3. Облiгацiї залежно вiд способу виплати доходу можуть бути вiдсотковими або дисконтними.

     Вiдсотковi облiгацiї - це облiгацiї, за якими передбачається виплата вiдсоткових доходiв або за якими вiдсоткова ставка дорiвнює нулю.

     Дисконтнi облiгацiї - це облiгацiї, що розмiщуються за цiною, нижчою за їхню номiнальну вартiсть. Рiзниця мiж цiною придбання та номiнальною вартiстю облiгацiї, яка виплачується власнику облiгацiї пiд час її погашення, становить дохiд (дисконт) за облiгацiєю.

     4. Облiгацiї залежно вiд способу їх погашення можуть бути звичайними або цiльовими.

     Звичайнi облiгацiї - це облiгацiї, погашення яких здiйснюється шляхом сплати емiтентом їх власнику номiнальної вартостi таких облiгацiй, крiм конвертованих корпоративних облiгацiй, погашення яких здiйснюється в порядку, встановленому статтею 14 цього Закону.

     Цiльовi облiгацiї - це облiгацiї, погашення яких здiйснюється шляхом передачi товарiв та/або надання послуг, та/або виконання робiт вiдповiдно до вимог, встановлених проспектом (рiшенням про емiсiю, а для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення), а у випадках та порядку, передбачених проспектом (рiшенням про емiсiю, а для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення), - шляхом сплати коштiв власнику таких облiгацiй. Особливостi емiсiї цiльових облiгацiй встановлюються статтею 13 цього Закону.

     5. Облiгацiї залежно вiд мети використання залучених коштiв можуть бути ординарними, зеленими або iнфраструктурними.

     Ординарнi облiгацiї - це облiгацiї, проспект (рiшення про емiсiю, а для державних облiгацiй України - умови розмiщення) яких не передбачає (не передбачають) мети використання залучених коштiв для фiнансування екологiчного або iнфраструктурного проекту.

     Iнфраструктурнi облiгацiї - це облiгацiї, проспект (рiшення про емiсiю цiнних паперiв, а для державних облiгацiй України - умови розмiщення) яких передбачає (передбачають) використання залучених коштiв виключно на фiнансування будiвництва (реконструкцiї) об'єктiв iнфраструктури або реалiзацiї iнфраструктурного проекту чи окремого його етапу.

     Зеленi облiгацiї - це облiгацiї, проспект (рiшення про емiсiю, а для державних облiгацiй України - умови розмiщення) яких передбачає (передбачають) використання залучених коштiв виключно на фiнансування екологiчного проекту або окремого його етапу.

     6. Порядок розмiщення облiгацiй, крiм державних облiгацiй України, встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Облiгацiї розмiщуються з фiксованим строком погашення, єдиним для одного випуску. У випадках та порядку, передбачених проспектом (рiшенням про емiсiю, а для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення) номiнальна вартiсть облiгацiй може погашатися частинами, при цьому умови виплат таких частин мають бути однаковими для всiх власникiв облiгацiй одного випуску.

     Дострокове погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв або за iнiцiативою емiтента дозволяється у разi, якщо така можливiсть передбачена проспектом (рiшенням про емiсiю, а для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення), яким (якими) визначенi порядок встановлення суми дострокового погашення облiгацiй та строк, протягом якого облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення за вимогою їх власникiв або пiдлягають пред'явленню для дострокового погашення за iнiцiативою емiтента.

     8. Емiтент облiгацiй протягом 15 днiв пiсля закiнчення погашення облiгацiй (крiм державних облiгацiй України та облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй) подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку звiт про результати погашення облiгацiй за формою та в порядку, встановленими Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     9. Емiтент може здiйснити деномiнацiю випуску облiгацiй.

     Деномiнацiя випуску облiгацiй - це змiна номiнальної вартостi всiх облiгацiй випуску шляхом збiльшення загальної кiлькостi розмiщених облiгацiй з одночасним пропорцiйним зменшенням їхньої номiнальної вартостi, внаслiдок чого одна облiгацiя замiнюється двома або бiльше облiгацiями з такими самими строком обiгу, способом сплати доходу та погашення, або шляхом зменшення загальної кiлькостi розмiщених облiгацiй з одночасним пропорцiйним збiльшенням їхньої номiнальної вартостi, внаслiдок чого двi або бiльше облiгацiй замiнюються однiєю облiгацiєю з такими самими строком обiгу, способом сплати доходу та погашення.

     Емiтент може здiйснити змiну валюти номiнальної вартостi усiх облiгацiй випуску.

     До внесення змiн до проспекту (рiшення про емiсiю) щодо здiйснення деномiнацiї або змiни валюти номiнальної вартостi облiгацiй емiтент зобов'язаний отримати згоду зборiв власникiв облiгацiй на такi дiї вiдповiдно до вимог цього Закону.

     Порядок здiйснення деномiнацiї випуску облiгацiй та змiни валюти номiнальної вартостi облiгацiй, крiм державних облiгацiй України, встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     10. Емiтент може розмiщувати iменнi облiгацiї та облiгацiї на пред'явника. Реєстрацiю випуску облiгацiй (крiм державних облiгацiй України) здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку. Обiг облiгацiй (крiм державних облiгацiй України) дозволяється пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати емiсiї облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй.

     11. Продаж облiгацiй здiйснюється в нацiональнiй валютi, а якщо це передбачено законодавством та проспектом вiдповiдного випуску облiгацiй (рiшенням про емiсiю цiнних паперiв, а для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення), - в iноземнiй валютi.

     12. Виплата доходу за облiгацiями та/або номiнальної вартостi облiгацiй власникам облiгацiй одного випуску має вiдбуватися пропорцiйно до кiлькостi належних їм облiгацiй, при цьому умови виплати (зокрема щодо строкiв, способу та суми виплат) мають бути однаковi для всiх власникiв облiгацiй одного випуску.

     Стаття 12. Корпоративнi облiгацiї

     1. Корпоративнi облiгацiї - це iменнi облiгацiї, емiтентом яких є юридична особа (крiм мiжнародної фiнансової органiзацiї), що здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з метою одержання прибутку, а також iншi юридичнi особи у встановлених законом випадках.

     Емiсiя корпоративних облiгацiй здiйснюється юридичними особами тiльки пiсля повної сплати внескiв до свого статутного капiталу.

     Корпоративнi облiгацiї пiдтверджують обов'язки емiтента за ними та не дають право на участь в управлiннi емiтентом.

     2. Не допускається емiсiя корпоративних облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi.

     3. Юридична особа має право здiйснювати емiсiю вiдсоткових та/або дисконтних облiгацiй на суму, що не перевищує трикратний розмiр власного капiталу або розмiр забезпечення, що надається їй з цiєю метою третiми особами.

     4. Порядок емiсiї, обiгу та викупу цiльових корпоративних облiгацiй встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Рiшення про емiсiю корпоративних облiгацiй приймається вiдповiдним органом управлiння емiтента згiдно iз законами, що регулюють порядок створення, дiяльностi та припинення юридичних осiб вiдповiдної органiзацiйно-правової форми.

     Кошти, залученi вiд емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, використовуються на цiлi, визначенi проспектом або рiшенням про емiсiю таких облiгацiй.

     5. Реєстрацiю випуску корпоративних облiгацiй здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку.

     6. Пiсля початку розмiщення корпоративних облiгацiй змiни до проспекту або рiшення про емiсiю цiнних паперiв у частинi документа про цiннi папери або замiни емiтента вносяться емiтентом за згодою усiх власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску або зборiв власникiв облiгацiй у порядку, передбаченому роздiлом VIII цього Закону. У випадках, передбачених частиною другою статтi 100 цього Закону, змiни до документа про цiннi папери вносяться емiтентом за згодою адмiнiстратора. Змiни до проспекту або рiшення про емiсiю цiнних паперiв, що не стосуються документа про цiннi папери або замiни емiтента, вносяться емiтентом самостiйно.

     7. Юридична особа, яка є емiтентом корпоративних облiгацiй, зобов'язана до моменту скасування Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку всiх випускiв корпоративних облiгацiй, емiтентом яких вона є, вести перелiк осiб, якi здiйснюють контроль над такою юридичною особою.

     8. Вимоги, встановленi частиною третьою цiєї статтi, не поширюються на Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб як емiтента корпоративних облiгацiй.

     Стаття 13. Цiльовi корпоративнi облiгацiї, погашення яких здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва

     1. Емiсiю цiльових корпоративних облiгацiй, погашення яких здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, може здiйснювати юридична особа, яка згiдно iз законодавством має право на виконання функцiй замовника будiвництва такого об'єкта, або юридична особа, що уклала договiр участi у будiвництвi житла з органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, що мають право власностi, оренди чи постiйного користування земельною дiлянкою, призначеною для спорудження об'єкта житлового будiвництва, який (частина якого) передаватиметься власникам цiльових корпоративних облiгацiй при їх погашеннi.

     2. Емiтент цiльових корпоративних облiгацiй, погашення яких здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, не має права вчиняти будь-якi дiї, наслiдком яких може бути встановлення обтяження на такий об'єкт (частину об'єкта) житлового будiвництва, земельну дiлянку, призначену для спорудження об'єкта житлового будiвництва, та майновi права на них.

     3. У разi прийняття органами мiсцевого самоврядування або органами виконавчої влади за їх iнiцiативою у випадках та порядку, передбачених законом, рiшення, що має наслiдком змiну користувача земельної дiлянки, призначеної для спорудження об'єкта житлового будiвництва, що фiнансується iз залученням коштiв фiзичних та/або юридичних осiб шляхом емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, у вiдповiдному мiсцевому бюджетi передбачаються видатки для вiдшкодування збиткiв власникам таких облiгацiй.

     Порядок визначення розмiру зазначених збиткiв та здiйснення вiдшкодування встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Спори про вiдшкодування таких збиткiв зазначених власникiв вирiшуються вiдповiдно до закону.

     Стаття 14. Конвертованi корпоративнi облiгацiї

     1. Конвертованi корпоративнi облiгацiї - це облiгацiї, емiсiя яких здiйснюється акцiонерним товариством, якi передбачають зобов'язання емiтента з виплати доходiв, погашення облiгацiй шляхом конвертацiї таких облiгацiй у вiдповiдну кiлькiсть акцiй цього емiтента або шляхом виплати номiнальної вартостi таких облiгацiй за вибором їх власника у порядку, передбаченому проспектом або рiшенням про емiсiю.

     Якщо у статутному капiталi акцiонерного товариства - емiтента корпоративних облiгацiй є корпоративнi права держави, рiшення про конвертацiю облiгацiй в акцiї такого товариства приймається з урахуванням вимог Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi".

     2. Емiтент конвертованих корпоративних облiгацiй може здiйснювати емiсiю виключно iменних облiгацiй.

     3. Порядок емiсiї, обiгу, викупу, погашення та скасування реєстрацiї випуску конвертованих корпоративних облiгацiй встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Реєстрацiю випуску конвертованих корпоративних облiгацiй здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку. Обiг конвертованих корпоративних облiгацiй дозволяється пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати емiсiї облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй.

     Стаття 15. Облiгацiї мiсцевих позик

     1. До облiгацiй мiсцевих позик належать облiгацiї внутрiшнiх та зовнiшнiх мiсцевих позик.

     Рiшення про емiсiю облiгацiй мiсцевих позик приймає Верховна Рада Автономної Республiки Крим або представницький орган мiсцевого самоврядування вiдповiдно до вимог, установлених бюджетним законодавством.

     2. Реєстрацiю випуску облiгацiй мiсцевих позик здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку.

     3. Особливостi погашення та реалiзацiї прав за облiгацiями мiсцевих позик визначаються проспектом або рiшенням про емiсiю.

     4. Пiсля початку розмiщення облiгацiй внутрiшнiх мiсцевих позик змiни до проспекту (рiшення про емiсiю) в частинi документа про цiннi папери або замiни емiтента вносяться емiтентом за згодою усiх власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску або зборiв власникiв облiгацiй у порядку, передбаченому роздiлом VIII цього Закону. У випадках, передбачених частиною другою статтi 100 цього Закону, змiни до документа про цiннi папери вносяться емiтентом за згодою адмiнiстратора. Змiни до проспекту (рiшення про емiсiю), що не стосуються документа про цiннi папери або замiни емiтента, вносяться емiтентом самостiйно.

     Стаття 16. Державнi облiгацiї України

     1. Державнi облiгацiї України можуть бути:

     1) довгостроковими - iз строком обiгу понад п'ять рокiв;

     2) середньостроковими - iз строком обiгу вiд одного до п'яти рокiв;

     3) короткостроковими - iз строком обiгу до одного року.

     2. Державнi облiгацiї України подiляються на облiгацiї внутрiшньої державної позики України та облiгацiї зовнiшнiх державних позик України.

     3. Облiгацiї внутрiшньої державної позики України - це цiннi папери, що розмiщуються виключно на внутрiшнiх ринках капiталу i пiдтверджують зобов'язання України щодо вiдшкодування пред'явникам цих облiгацiй їхньої номiнальної вартостi з виплатою доходу вiдповiдно до умов розмiщення облiгацiй. Номiнальна вартiсть облiгацiй внутрiшньої державної позики України може бути визначена в iноземнiй валютi.

     4. Облiгацiї зовнiшньої державної позики України - це цiннi папери, що розмiщуються на мiжнародних ринках капiталу i пiдтверджують зобов'язання України щодо вiдшкодування пред'явникам цих облiгацiй їхньої номiнальної вартостi з виплатою доходу вiдповiдно до умов розмiщення облiгацiй.

     5. Емiсiя державних облiгацiй України є частиною бюджетного процесу i не пiдлягає регулюванню Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Дiя роздiлу VII цього Закону не поширюється на емiсiю державних облiгацiй України.

     6. Емiсiя державних облiгацiй України регулюється Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, яким встановлюється граничний розмiр державного боргу.

     7. Умови розмiщення державних облiгацiй України, включаючи їх емiсiю, викуп, конвертацiю та погашення, не визначенi умовами розмiщення, встановлюються вiдповiдно до закону центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на реалiзацiю державної бюджетної полiтики у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом.

     8. Нацiональний банк України виконує операцiї з обслуговування державного боргу, пов'язанi з розмiщенням облiгацiй внутрiшньої державної позики України, їх погашенням i виплатою доходiв за ними, а також вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" провадить депозитарну дiяльнiсть щодо таких цiнних паперiв. Порядок проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням таких облiгацiй, вiдповiдно до закону встановлюється Нацiональним банком України за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на реалiзацiю державної бюджетної полiтики у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом. Особливостi провадження депозитарної дiяльностi з державними облiгацiями України визначаються вiдповiдно до закону Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням iз Нацiональним банком України.

     9. Розмiщення, обслуговування та погашення облiгацiй зовнiшньої державної позики України здiйснює центральний орган виконавчої влади, уповноважений на реалiзацiю державної бюджетної полiтики у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом, який може залучати для цього банки, iнвестицiйнi фiрми тощо. Вiдносини мiж центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на реалiзацiю державної бюджетної полiтики у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом, та зазначеними юридичними особами регулюються вiдповiдними договорами.

     10. Витрати на пiдготовку розмiщення, а також на розмiщення та погашення державних облiгацiй України здiйснюються вiдповiдно до умов розмiщення державних облiгацiй України за рахунок коштiв державного бюджету, передбачених на такi цiлi у Державному бюджетi України на вiдповiдний рiк.

     11. Державнi облiгацiї України можуть бути iменними або на пред'явника.

     Державнi облiгацiї України можуть iснувати виключно в електроннiй формi.

     12. Розмiщення облiгацiй внутрiшньої державної позики України здiйснюється в нацiональнiй або iноземнiй валютi, а облiгацiй зовнiшньої державної позики України - у валютi запозичення або в iншiй валютi вiдповiдно до умов розмiщення облiгацiй зовнiшньої державної позики України. Цiна розмiщення державних облiгацiй України може бути бiльшою, меншою за їхню номiнальну вартiсть або дорiвнювати їхнiй номiнальнiй вартостi.

     13. Виплата доходiв та погашення державних облiгацiй України здiйснюються коштами або в iншiй формi за згодою сторiн.

     Стаття 17. Iнфраструктурнi облiгацiї

     1. Емiсiю iнфраструктурних облiгацiй може здiйснювати особа, що реалiзує або фiнансує iнфраструктурний проект, у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Кошти вiд розмiщення iнфраструктурних облiгацiй спрямовуються на фiнансування та/або рефiнансування витрат iнфраструктурного проекту.

     2. Iнфраструктурний проект - це проект будiвництва (реконструкцiї, ремонту) об'єктiв у сферах транспортної iнфраструктури (дорiг, мостiв, переправ тощо) та газопроводiв, у сферах соцiально-культурного призначення (об'єктiв охорони здоров'я, освiти, соцiального призначення) та/або житлово-комунального господарства (водопровiдних та каналiзацiйних споруд, систем тепло- та енергопостачання тощо).

     Порядок вiдбору iнфраструктурних проектiв, якi фiнансуються та/або витрати яких рефiнансуються за кошти державного бюджету, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок вiдбору iнфраструктурних проектiв, якi фiнансуються та/або витрати яких рефiнансуються за кошти мiсцевих бюджетiв, встановлюється вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування.

     3. Для цiлей цього Закону особою, що реалiзує або фiнансує iнфраструктурний проект, визнаються:

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим або територiальна громада в особi представницького органу мiсцевого самоврядування, за умови прийняття рiшення про реалiзацiю iнфраструктурного проекту, - з дати набрання чинностi таким рiшенням;

     держава Україна в особi уповноважених органiв, за умови прийняття рiшення про реалiзацiю iнфраструктурного проекту або державної цiльової програми здiйснення iнвестицiй в об'єкти iнфраструктури, - з дати набрання чинностi таким рiшенням;

     юридична особа приватного права, у тому числi за проектами, що реалiзуються вiдповiдно до договору державно-приватного партнерства;

     спецiалiзована установа, утворена Кабiнетом Мiнiстрiв України чи iншим спецiально уповноваженим органом, - у порядку, визначеному законом;

     мiжнародна фiнансова органiзацiя.

     4. Особа, що реалiзує iнфраструктурний проект, для фiнансування якого здiйснено випуск iнфраструктурних облiгацiй, не має права вчиняти будь-якi дiї, наслiдком яких може бути дострокове припинення, скасування або iнша втрата прав на iнфраструктурний проект, а також їх обтяження.

     5. Емiсiя декiлькох випускiв iнфраструктурних облiгацiй може бути здiйснена для реалiзацiї одного iнфраструктурного проекту, за умови, що загальна номiнальна вартiсть таких емiсiй не перевищує проектно-кошторисну вартiсть iнфраструктурного проекту, яка має бути визначена в рiшеннi про здiйснення такого проекту.

     Особа, що фiнансує iнфраструктурний проект, може здiйснювати емiсiю одного випуску iнфраструктурних облiгацiй для фiнансування декiлькох iнфраструктурних проектiв.

     6. Особа, що реалiзує або фiнансує iнфраструктурний проект, зобов'язана вiдокремити залученi кошти i придбанi матерiальнi цiнностi вiд iншого свого майна та забезпечити цiльове використання надходжень, що будуть залученi вiд iнвесторiв на фiнансування та/або рефiнансування витрат iнфраструктурного проекту.

     У разi нецiльового використання надходжень, залучених вiд iнвесторiв на фiнансування та/або рефiнансування витрат iнфраструктурного проекту, особа, що реалiзує або фiнансує iнфраструктурний проект, несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

     7. У разi якщо емiтентом iнфраструктурних облiгацiй є особа, що реалiзує iнфраструктурний проект, рiшення про емiсiю облiгацiй або проспект облiгацiй повиннi, додатково до вимог цього Закону, включати опис проекту, його технiко-економiчнi параметри, строк реалiзацiї.

     У разi якщо емiтентом iнфраструктурних облiгацiй є особа, що фiнансує iнфраструктурнi проекти, рiшення про емiсiю облiгацiй або проспект облiгацiй повиннi, додатково до вимог цього Закону, включати опис проектiв, якi отримають фiнансування за рахунок надходжень вiд розмiщення облiгацiй, процедури оцiнки та вiдбору проектiв для фiнансування.

     8. Рiчна iнформацiя про емiтента iнфраструктурних облiгацiй повинна, додатково до вимог цього Закону, мiстити пiдтвердженi незалежним аудитором вiдомостi про поточний стан реалiзацiї iнфраструктурного проекту, а також обсяг коштiв, залучених за рахунок розмiщення iнфраструктурних облiгацiй, та обсяг фактично використаних коштiв для реалiзацiї або фiнансування iнфраструктурного проекту.

     9. Рiшенням про емiсiю облiгацiй або проспектом облiгацiй визначаються джерела погашення iнфраструктурних облiгацiй та виплати доходiв за ними, включаючи частину надходжень (за наявностi) вiд зданого в експлуатацiю об'єкта iнфраструктури.

     Стаття 18. Зеленi облiгацiї

     1. Емiсiю зелених облiгацiй може здiйснювати особа, що реалiзує або фiнансує проект екологiчного спрямування.

     Кошти вiд розмiщення зелених облiгацiй спрямовуються на фiнансування та/або рефiнансування витрат проекту екологiчного спрямування. У разi якщо емiтентом зелених облiгацiй є держава Україна, кошти вiд їх розмiщення використовуються вiдповiдно до Бюджетного кодексу України.

     2. Проект екологiчного спрямування - це проект у сферi альтернативної енергетики, енергоефективностi, мiнiмiзацiї утворення, утилiзацiї та переробки вiдходiв, впровадження екологiчно чистого транспорту, органiчного землеробства, збереження флори i фауни, водних i земельних ресурсiв, адаптацiї до змiн клiмату, а також iнший проект, спрямований на захист навколишнього природного середовища, впровадження екологiчних стандартiв, скорочення викидiв у навколишнє природне середовище.

     Порядок вiдбору та супроводження проектiв екологiчного спрямування, якi фiнансуються за кошти державного i мiсцевих бюджетiв, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням вимог Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

     3. Для цiлей цього Закону:

     1) особою, що реалiзує проект екологiчного спрямування, визнаються:

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, територiальна громада в особi представницького органу мiсцевого самоврядування, за умови прийняття рiшення про реалiзацiю проекту екологiчного спрямування, - з дати набрання чинностi таким рiшенням;

     держава Україна в особi уповноважених органiв, за умови прийняття рiшення про реалiзацiю проекту екологiчного спрямування або державної цiльової програми щодо здiйснення екологiчних (зелених) iнвестицiй, - з дати набрання чинностi таким рiшенням;

     юридична особа приватного права, у тому числi за проектами, що реалiзуються вiдповiдно до договору державно-приватного партнерства;

     2) особою, що фiнансує проект екологiчного спрямування, визнаються:

     спецiалiзована фiнансова установа, утворена Кабiнетом Мiнiстрiв України чи iншим спецiально уповноваженим органом, - у випадках та в порядку, визначених законом, яким визначається її правовий статус;

     юридична особа приватного права, зокрема банк, iнша фiнансова установа;

     мiжнародна фiнансова органiзацiя.

     4. Особа, що реалiзує проект екологiчного спрямування, для фiнансування якого здiйснено емiсiю зелених облiгацiй, не має права вчиняти будь-якi дiї, наслiдком яких може бути дострокове припинення, скасування або iнша втрата прав на проект екологiчного спрямування та/або їх обтяження.

     5. Емiсiя декiлькох випускiв зелених облiгацiй може бути здiйснена для реалiзацiї одного проекту екологiчного спрямування, за умови, що загальна номiнальна вартiсть таких емiсiй не перевищує проектно-кошторисну вартiсть проекту екологiчного спрямування, яка має бути визначена в рiшеннi про здiйснення такого проекту.

     Особа, що фiнансує проект екологiчного спрямування, може здiйснювати емiсiю одного випуску зелених облiгацiй для фiнансування декiлькох проектiв екологiчного спрямування.

     6. Особа, що реалiзує або фiнансує проект екологiчного спрямування, зобов'язана забезпечити цiльове використання надходжень, що будуть залученi вiд iнвесторiв на фiнансування та/або рефiнансування витрат проекту екологiчного спрямування.

     7. У разi якщо емiтентом зелених облiгацiй є особа, що реалiзує проект екологiчного спрямування, рiшення про емiсiю облiгацiй або проспект облiгацiй повиннi, додатково до вимог цього Закону, включати опис проекту, його технiко-економiчнi параметри, строк реалiзацiї, розрахунок екологiчного ефекту, що очiкується вiд реалiзацiї проекту.

     8. У разi якщо емiтентом зелених облiгацiй є особа, що фiнансує проекти екологiчного спрямування, рiшення про емiсiю облiгацiй або проспект облiгацiй повиннi, додатково до вимог цього Закону, включати опис проектiв, якi отримають фiнансування за рахунок надходжень вiд розмiщення облiгацiй, процедури оцiнки та вiдбору проектiв для фiнансування, порядок розрахунку екологiчного ефекту, що очiкується вiд реалiзацiї проектiв.

     9. Рiчна iнформацiя про емiтента зелених облiгацiй повинна, додатково до вимог статтi 126 цього Закону, мiстити вiдомостi про поточний стан реалiзацiї проекту екологiчного спрямування, а також обсяг коштiв, залучених за рахунок емiсiї зелених облiгацiй, та обсяг фактично використаних коштiв для реалiзацiї або фiнансування проекту екологiчного спрямування.

     10. Рiшення про емiсiю облiгацiй або проспект облiгацiй може передбачати, що джерелами погашення зелених облiгацiй та виплати доходiв за ними є надходження (за наявностi) вiд зданого в експлуатацiю об'єкта, фiнансування або реалiзацiю якого здiйснено за рахунок коштiв, залучених вiд розмiщення зелених облiгацiй, а також iншi надходження, передбаченi рiшенням про емiсiю облiгацiй або проспектом облiгацiй.

     Стаття 19. Облiгацiї мiжнародних фiнансових органiзацiй

     1. Мiжнародна фiнансова органiзацiя - це мiжнародна органiзацiя, яка згiдно iз своїми установчими документами та/або вiдповiдно до мiжнародного договору України здiйснює емiсiю облiгацiй на територiї України.

     Мiжнароднi фiнансовi органiзацiї вважаються iноземними емiтентами.

     Мiжнароднi фiнансовi органiзацiї можуть здiйснювати в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, емiсiю вiдсоткових або дисконтних облiгацiй, у тому числi шляхом публiчної пропозицiї.

     Емiсiї облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй обслуговуються у депозитарнiй системi України.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, за погодженням з Нацiональним банком України надає дозвiл на здiйснення мiжнародною фiнансовою органiзацiєю емiсiї облiгацiй. Рiшення про надання зазначеного погодження або про обґрунтовану вiдмову в такому наданнi приймається у встановленому порядку протягом п'яти робочих днiв з дня надходження вiдповiдного звернення мiжнародної фiнансової органiзацiї.

     3. Кошти, отриманi мiжнародними фiнансовими органiзацiями, членом яких є Україна, вiд розмiщення облiгацiй, використовуються для здiйснення такими органiзацiями операцiй вiдповiдно до установчих актiв таких органiзацiй та/або мiжнародних договорiв України згiдно з Конституцiєю України та Законом України "Про мiжнароднi договори України".

     У разi якщо Україна не є членом мiжнародної фiнансової органiзацiї та/або з такою органiзацiєю не укладено мiжнародний договiр України, кошти, отриманi такою мiжнародною фiнансовою органiзацiєю вiд розмiщення облiгацiй, використовуються за погодженням iз Кабiнетом Мiнiстрiв України у визначеному ним порядку.

     Особливостi емiсiї та обiгу (в тому числi допуску облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй до торгiв на органiзованому ринку капiталу) облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, у тому числi перелiк документiв, що подаються для реєстрацiї випуску таких облiгацiй, та вимоги до їх оформлення, а також строки реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску та звiту про результати емiсiї цiнних паперiв визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Облiгацiя мiжнародної фiнансової органiзацiї має номiнальну вартiсть, визначену в нацiональнiй валютi.

     Розмiщення та погашення облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй здiйснюються в нацiональнiй валютi.

     5. Вимоги до розкриття iнформацiї мiжнародними фiнансовими органiзацiями як емiтентами облiгацiй, зокрема порядок, змiст та строки подання ними регульованої iнформацiї, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України.

     6. Положення роздiлiв VII-IX цього Закону не застосовуються до мiжнародних фiнансових органiзацiй та облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, крiм випадку, якщо це прямо передбачено проспектом таких облiгацiй, з урахуванням особливостей, передбачених таким проспектом. Мiжнароднi фiнансовi органiзацiї можуть оформлювати проспект при здiйсненнi будь-якої емiсiї вiдсоткових або дисконтних облiгацiй, у тому числi шляхом здiйснення публiчної пропозицiї.

     7. Пiсля початку розмiщення облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй змiни до проспекту (рiшення про емiсiю) таких облiгацiй у частинi умов розмiщення, обiгу, виплати доходу, погашення та обсягу прав власникiв за цiнними паперами вносяться емiтентом за згодою усiх власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску. Змiни до проспекту (рiшення про емiсiю), що не стосуються таких умов та обсягу прав власникiв за цiнними паперами, вносяться емiтентом самостiйно.

     Стаття 20. Казначейськi зобов'язання України

     1. Казначейське зобов'язання України - це державний цiнний папiр, що розмiщується виключно на добровiльних засадах серед фiзичних осiб та посвiдчує факт заборгованостi Державного бюджету України перед власником казначейського зобов'язання України, надає власнику право на отримання грошового доходу та погашається вiдповiдно до умов розмiщення казначейських зобов'язань України. Номiнальна вартiсть казначейських зобов'язань України може бути визначена у нацiональнiй або iноземнiй валютi.

     Обсяг емiсiї казначейських зобов'язань України у сукупностi з емiсiєю облiгацiй внутрiшньої державної позики України не може перевищувати граничного розмiру державного боргу та обсягу пов'язаних з обслуговуванням державного боргу видаткiв, визначених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

     Емiсiя казначейських зобов'язань України є частиною бюджетного процесу i не пiдлягає регулюванню Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Погашення та сплата доходу за казначейськими зобов'язаннями України гарантується доходами Державного бюджету України.

     Дiя роздiлу VII цього Закону не поширюється на емiсiю казначейських зобов'язань України.

     2. Казначейськi зобов'язання України можуть бути:

     1) довгостроковими - iз строком обiгу понад п'ять рокiв;

     2) середньостроковими - iз строком обiгу вiд одного до п'яти рокiв;

     3) короткостроковими - iз строком обiгу до одного року.

     3. Емiтентом казначейських зобов'язань України виступає держава в особi центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалiзацiю державної бюджетної полiтики у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом, вiдповiдно до законодавства.

     4. Казначейськi зобов'язання України можуть бути iменними або на пред'явника.

     Казначейськi зобов'язання України розмiщуються у паперовiй або електроннiй формi.

     У разi розмiщення казначейських зобов'язань України у паперовiй формi видається сертифiкат.

     У сертифiкатi казначейського зобов'язання України зазначаються вид цiнного папера, найменування i мiсцезнаходження емiтента, сума платежу, дата виплати грошового доходу, дата погашення, зазначення мiсця, в якому повинно бути здiйснено погашення, дата i мiсце видачi казначейського зобов'язання України, серiя та номер сертифiката казначейського зобов'язання України, пiдпис керiвника емiтента або iншої уповноваженої особи. У сертифiкатi iменного казначейського зобов'язання України також зазначається iм'я (в розумiннi Цивiльного кодексу України) власника.

     Особливостi погашення та реалiзацiї прав за казначейськими зобов'язаннями України визначаються умовами їх розмiщення, якi затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на реалiзацiю державної бюджетної полiтики у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом, вiдповiдно до законодавства.

     Продаж, виплата грошового доходу та погашення казначейських зобов'язань України здiйснюються в нацiональнiй або iноземнiй валютi вiдповiдно до умов їх розмiщення.

     5. Рiшення про розмiщення казначейських зобов'язань України приймається згiдно з Бюджетним кодексом України. У рiшеннi передбачаються умови розмiщення та погашення казначейських зобов'язань України.

     6. Умови розмiщення казначейських зобов'язань України можуть передбачати їх погашення шляхом зменшення зобов'язань перед Державним бюджетом України власника казначейського зобов'язання України на вартiсть такого зобов'язання.

     7. Порядок визначення вартостi продажу казначейських зобов'язань України пiд час їх розмiщення встановлюється центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на реалiзацiю державної бюджетної полiтики у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом.

     8. Особливостi провадження депозитарної дiяльностi з казначейськими зобов'язаннями України визначаються вiдповiдно до закону Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням iз Нацiональним банком України.

     Стаття 21. Iнвестицiйнi сертифiкати

     1. Iнвестицiйний сертифiкат - це цiнний папiр, емiсiя якого здiйснюється компанiєю з управлiння активами пайового iнвестицiйного фонду та який посвiдчує право власностi власника такого цiнного папера на частку в пайовому iнвестицiйному фондi, а також iншi права у встановлених законом випадках.

     2. Емiтентом iнвестицiйних сертифiкатiв є компанiя з управлiння активами пайового iнвестицiйного фонду.

     3. Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв пайового iнвестицiйного фонду, щодо яких здiйснюється емiсiя, зазначається у проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв.

     Строк, протягом якого здiйснюється укладання договорiв з першими власниками щодо вiдчуження iнвестицiйних сертифiкатiв вiдкритого та iнтервального пайових iнвестицiйних фондiв, не обмежується.

     4. Iнвестицiйнi сертифiкати можуть надавати їх власникам право на отримання доходу у виглядi дивiдендiв. Дивiденди за iнвестицiйними сертифiкатами вiдкритого та iнтервального пайових iнвестицiйних фондiв не нараховуються i не сплачуються.

     5. Укладання деривативних контрактiв та емiсiя деривативних цiнних паперiв, базовим активом яких є iнвестицiйнi сертифiкати, не допускається.

     6. Особливостi емiсiї, обiгу, облiку, викупу та погашення iнвестицiйних сертифiкатiв визначаються вiдповiдним законодавством.

     Стаття 22. Опцiоннi сертифiкати

     1. Опцiонний сертифiкат - це деривативний цiнний папiр, що посвiдчує право його власника на придбання у його емiтента (опцiонний сертифiкат на придбання) або на продаж його емiтенту (опцiонний сертифiкат на продаж) базового активу за цiною, у строк та на iнших умовах, визначених проспектом (рiшенням про емiсiю цiнних паперiв) опцiонних сертифiкатiв. Опцiонний сертифiкат може передбачати розрахунки мiж сторонами залежно вiд цiни базового активу без його придбання або продажу.

     2. Опцiоннi сертифiкати можуть iснувати виключно в електроннiй формi.

     3. Порядок реєстрацiї випуску та затвердження проспекту опцiонних сертифiкатiв установлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Обiг опцiонних сертифiкатiв дозволяється пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати емiсiї опцiонних сертифiкатiв та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску опцiонних сертифiкатiв.

     Стаття 23. Фондовi варанти

     1. Фондовий варант - це деривативний цiнний папiр, який надає його власнику право на придбання у строк та за цiною, визначеними проспектом (рiшенням про емiсiю цiнних паперiв) фондових варантiв, у емiтента акцiй або облiгацiй такого емiтента, емiсiя яких буде здiйснена у термiни, визначенi проспектом (рiшенням про емiсiю цiнних паперiв) фондових варантiв. Погашення фондових варантiв може вiдбуватися шляхом передачi власнику фондового варанта права власностi на акцiї та/або облiгацiї емiтента або шляхом сплати їх вартостi, визначеної у встановленому сторонами порядку.

     2. Фондовi варанти можуть iснувати виключно в електроннiй формi.

     3. Порядок реєстрацiї випуску та затвердження проспекту фондових варантiв установлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Обiг фондових варантiв дозволяється пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати емiсiї фондових варантiв та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску фондових варантiв.

     Стаття 24. Кредитнi ноти

     1. Кредитна нота - це емiсiйний деривативний цiнний папiр, що посвiдчує обов'язок емiтента здiйснювати виплату вiдсоткових доходiв власнику такого цiнного папера у розмiрi та строки, встановленi проспектом (рiшенням про емiсiю), погашення якого здiйснюється шляхом сплати емiтентом власнику номiнальної вартостi такого цiнного папера, за умови, що не вiдбулася подiя, пов'язана iз платоспроможнiстю третьої особи, зазначеної у проспектi (рiшеннi про емiсiю).

     2. У разi настання подiї, пов'язаної iз платоспроможнiстю третьої особи, зазначеної у проспектi (рiшеннi про емiсiю), власник кредитної ноти втрачає право на одержання вiдсоткових доходiв, а емiтент цiнного папера зобов'язаний здiйснити викуп кредитної ноти за цiною, що визначається в порядку, передбаченому проспектом (рiшенням про емiсiю).

     3. Подiєю, пов'язаною iз платоспроможнiстю третьої особи, є:

     1) банкрутство такої третьої особи;

     2) встановлена у порядку, визначеному проспектом (рiшенням про емiсiю) кредитної ноти, невиплата або несвоєчасна виплата третьою особою грошового зобов'язання за договором позики, кредиту або iншим договором, передбаченим проспектом (рiшенням про емiсiю) кредитної ноти;

     3) проведення процедури фiнансової реструктуризацiї щодо зобов'язання такої третьої особи у порядку, передбаченому законом.

     4. Кредитнi ноти можуть iснувати виключно в електроннiй формi.

     5. Порядок реєстрацiї випуску та затвердження проспекту (рiшення про емiсiю) кредитних нот установлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     6. Обiг кредитних нот дозволяється пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати емiсiї кредитних нот та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску кредитних нот.

     Стаття 25. Депозитарнi розписки

     1. Депозитарна розписка - це iменний деривативний цiнний папiр, що посвiдчує право його власника на отримання вiд емiтента депозитарної розписки доходiв, якi будуть одержанi емiтентом депозитарної розписки за певною кiлькiстю цiнних паперiв iноземного емiтента, розмiщених за межами України, власником яких є емiтент депозитарної розписки i якi є базовим активом депозитарної розписки, а також право вимагати реалiзацiї емiтентом депозитарної розписки всiх iнших прав за цiнними паперами, якi є базовим активом депозитарної розписки, у тому числi права на управлiння емiтентом цiнних паперiв, якi є базовим активом депозитарної розписки, згiдно з iнструкцiями власника депозитарної розписки.

     2. Базовим активом одного випуску депозитарних розписок можуть виступати цiннi папери iноземного емiтента, що забезпечують їх власниковi однаковi права за такими цiнними паперами.

     Базовим активом депозитарної розписки не можуть бути деривативнi цiннi папери, деривативнi контракти та iншi фiнансовi iнструменти, визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Емiтент депозитарних розписок може здiйснювати їх емiсiю за умови, що вiн є власником цiнних паперiв, якi є базовим активом депозитарних розписок, або має безумовне право на придбання у власнiсть таких цiнних паперiв у кiлькостi, визначенiй проспектом (рiшенням про емiсiю цiнних паперiв) депозитарних розписок, невiдкладно пiсля розмiщення депозитарних розписок. Емiтент депозитарних розписок зобов'язаний у строки, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, з дотриманням умов законодавства забезпечити здiйснення обтяження базового активу, яке матиме наслiдком унеможливлення вiдчуження базового активу на час обiгу депозитарних розписок.

     4. Порядок емiсiї, обiгу, викупу та/або дострокового припинення обiгу (погашення) депозитарних розписок встановлюється нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Емiтент депозитарної розписки не має права вiдчужувати базовий актив депозитарної розписки або розпоряджатися ним протягом строку обiгу депозитарної розписки. Обтяження базового активу скасовуються лише пiсля погашення емiтентом депозитарної розписки.

     6. Емiтент депозитарної розписки зобов'язаний забезпечувати власнику депозитарної розписки реалiзацiю всiх прав за цiнними паперами, якi є базовим активом депозитарної розписки, шляхом здiйснення емiтентом своїх прав за такими цiнними паперами згiдно з розпорядженням власника депозитарної розписки.

     7. Всi доходи за цiнними паперами, якi є базовим активом депозитарної розписки, що виплачуються емiтенту протягом строку обiгу такої депозитарної розписки, належать власнику депозитарної розписки, якщо iнше не передбачено проспектом (рiшенням про емiсiю цiнних паперiв) депозитарних розписок. Емiтент депозитарної розписки зобов'язаний перераховувати такi доходи власнику депозитарної розписки протягом строку, встановленого проспектом (рiшенням про емiсiю цiнних паперiв) депозитарних розписок.

     8. Депозитарнi розписки можуть iснувати виключно в електроннiй формi.

     9. Строк обiгу депозитарної розписки не може перевищувати строку обiгу цiнних паперiв, якi є базовим активом депозитарної розписки.

     10. Обiг депозитарних розписок дозволяється пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати емiсiї депозитарних розписок та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску депозитарних розписок.

     Стаття 26. Ощаднi сертифiкати банкiв

     1. Ощадний сертифiкат банку - це цiнний папiр, який пiдтверджує суму вкладу, внесеного в банк, i права вкладника (власника сертифiката) на одержання пiсля спливу встановленого строку суми вкладу та процентiв, встановлених сертифiкатом, у банку, який його видав.

     2. Ощадний сертифiкат банку є неемiсiйним цiнним папером, що видається на певний строк (пiд проценти, передбаченi умовами його видачi).

     Ощаднi сертифiкати банкiв можуть бути виключно ордерними та iснують виключно у паперовiй формi.

     Особа, зазначена в ощадному сертифiкатi банку, може передати право власностi на такий сертифiкат iншiй особi лише шляхом вчинення повного (iменного) iндосаменту.

     3. Обов'язковими реквiзитами ощадного сертифiката банку є: найменування виду цiнного папера, найменування i мiсцезнаходження банку, що видав сертифiкат; серiя i номер сертифiката; дата видачi; сума вкладу; валюта вкладу; процентна ставка; строк отримання вкладу; пiдпис керiвника банку або iншої уповноваженої особи, скрiплений печаткою банку.

     4. Дохiд за ощадними сертифiкатами банку виплачується пiд час пред'явлення їх для оплати в банк, що розмiстив сертифiкати.

     Стаття 27. Депозитнi сертифiкати банкiв

     1. Депозитний сертифiкат банку - це цiнний папiр, який пiдтверджує суму вимоги до банку, що дорiвнює номiнальнiй вартостi вiдповiдного сертифiката, i права власника сертифiката на одержання пiсля спливу встановленого строку номiнальної вартостi сертифiката та вiдсоткового доходу (якщо виплата вiдсоткового доходу передбачена сертифiкатом) у банку, який здiйснив його емiсiю.

     2. Депозитний сертифiкат банку є емiсiйним цiнним папером. Емiсiя депозитних сертифiкатiв банку здiйснюється на певний строк. Депозитний сертифiкат банку може бути вiдсотковим або дисконтним.

     Вiдсотковий депозитний сертифiкат банку - це депозитний сертифiкат банку, за яким передбачається виплата вiдсоткового доходу його власнику.

     Дисконтний депозитний сертифiкат банку - це депозитний сертифiкат банку, що придбавається першим власником за цiною, нижчою за його номiнальну вартiсть. Рiзниця мiж цiною придбання та номiнальною вартiстю депозитного сертифiката банку, яка виплачується його власнику пiд час погашення, становить дохiд (дисконт) за дисконтним депозитним сертифiкатом банку.

     Номiнальна вартiсть депозитного сертифiката банку може бути визначена в iноземнiй валютi.

     3. Депозитнi сертифiкати банкiв є iменними цiнними паперами та можуть iснувати виключно в електроннiй формi.

     4. Погашення депозитних сертифiкатiв банкiв шляхом повернення номiнальної вартостi депозитного сертифiката банку його власнику та виплата вiдсоткового доходу (якщо виплата вiдсоткового доходу передбачена депозитним сертифiкатом банку) здiйснюються через депозитарну систему України.

     5. Порядок емiсiї, облiку, погашення, виплати вiдсоткового доходу, а також порядок здiйснення грошових розрахункiв за правочинами щодо депозитних сертифiкатiв банкiв визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням iз Нацiональним банком України.

     Випуск депозитних сертифiкатiв банку реєструється Центральним депозитарiєм цiнних паперiв з наступним повiдомленням офiцiйним каналом зв'язку Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку. Центральний депозитарiй цiнних паперiв протягом наступного робочого дня пiсля реєстрацiї повiдомляє Нацiональний банк України у встановленому ним порядку про реєстрацiю випуску депозитних сертифiкатiв банку.

     Нацiональний банк України за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку може встановлювати вимоги щодо права банкiв на здiйснення емiсiї депозитних сертифiкатiв банкiв та особливостi їх обiгу.

     6. Вимоги статей 93, 95 та 96 цього Закону не застосовуються до емiсiї депозитних сертифiкатiв банкiв.

     Стаття 28. Вексель

     1. Вексель - це цiнний папiр, який посвiдчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третiй особi сплатити пiсля настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

     2. Векселi можуть бути простi або переказнi та iснують виключно у паперовiй формi.

     3. Особливостi видачi та обiгу векселiв, здiйснення операцiй з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються Законом України "Про обiг векселiв в Українi".

     Стаття 29. Заставна

     1. Особливостi видачi, обiгу, викупу, погашення та облiку заставних i порядок розкриття iнформацiї щодо них визначаються Законом України "Про iпотеку".

     Стаття 30. Державний дериватив

     1. Державний дериватив - це деривативний цiнний папiр, що розмiщується державою на мiжнародних ринках капiталу i пiдтверджує зобов'язання України вiдповiдно до умов розмiщення цього цiнного папера здiйснити виплати власнику цього цiнного папера у разi досягнення певних показникiв валового внутрiшнього продукту України, а також здiйснити iншi виплати.

     2. Емiсiя державних деривативiв є частиною бюджетного процесу i не пiдлягає регулюванню Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Рiшення про розмiщення державних деривативiв та умови їх розмiщення приймаються згiдно з Бюджетним кодексом України та законами України.

     4. Умови розмiщення державних деривативiв, включаючи їх емiсiю, викуп, конвертацiю та погашення, якi не визначенi умовами розмiщення, встановлюються вiдповiдно до закону центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на реалiзацiю державної бюджетної полiтики у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом.

Роздiл III
ДЕРИВАТИВНI КОНТРАКТИ ТА ЇХ ВИДИ

     Стаття 31. Деривативнi контракти та їх класифiкацiя

     1. Деривативний контракт - це договiр, умови якого передбачають обов'язок однiєї або кожної iз сторiн такого договору щодо базового активу та/або умови якого встановлюються залежно вiд значення базового показника, а також можуть передбачати обов'язок проведення грошових розрахункiв.

     2. Залежно вiд порядку укладення деривативного контракту його змiст визначається:

     1) генеральною угодою та/або специфiкацiєю деривативного контракту - щодо деривативних контрактiв, укладення яких вiдбувається у багатостороннiй системi органiзованого ринку;

     2) генеральною угодою та/або описом деривативного контракту - щодо деривативних контрактiв, укладення яких вiдбувається без використання багатостороннiх систем органiзованого ринку, за умови наявностi домовленостi сторiн про укладення деривативного контракту на основi такої угоди або опису;

     3) сторонами деривативного контракту самостiйно - щодо деривативних контрактiв, укладення яких вiдбувається без використання багатостороннiх систем органiзованого ринку, за умови вiдсутностi домовленостi сторiн про укладення деривативного контракту на основi генеральної угоди або опису деривативного контракту.

     3. За наявнiстю зобов'язання щодо передачi базового активу деривативнi контракти є поставними, розрахунковими або змiшаними.

     Поставний деривативний контракт - деривативний контракт, що передбачає передачу базового активу однiєю або кожною iз сторiн.

     Розрахунковий деривативний контракт - деривативний контракт, що передбачає здiйснення розрахункiв мiж сторонами залежно вiд значення базового показника.

     Змiшаний деривативний контракт - деривативний контракт, що передбачає можливiсть за волевиявленням однiєї iз сторiн такого контракту здiйснити замiну розрахункiв мiж сторонами передачею базового активу однiєю або кожною iз сторiн або можливiсть за волевиявленням однiєї iз сторiн такого контракту здiйснити замiну зобов'язання з передачi базового активу однiєю або кожною iз сторiн зобов'язанням здiйснити розрахунки.

     Наявнiсть базового активу у сторони, яка бере на себе зобов'язання щодо передачi базового активу за поставним деривативним контрактом, на момент укладення такого деривативного контракту не вимагається, якщо iнше не передбачено умовами деривативного контракту.

     4. За типом базового активу та/або базового показника деривативнi контракти подiляються на такi види:

     1) деривативнi контракти грошового ринку - це деривативнi контракти, базовим активом яких є валюта України, iноземна валюта, банкiвськi метали чи iнше майно, що визначається базовим активом у нормативно-правових актах Нацiонального банку України, чи iншi деривативнi контракти грошового ринку, базовим показником яких є курс валюти, валютний iндекс (курси декiлькох валют), цiна на банкiвськi метали, процентна ставка (процентний iндекс) чи iншi показники, що визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Нацiонального банку України.

     Особливостi укладення та виконання деривативних контрактiв грошового ринку поза органiзованими ринками можуть встановлюватися Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України;

     2) товарнi деривативнi контракти - це деривативнi контракти, базовим активом яких є продукцiя чи iнший товарний деривативний контракт або базовим показником яких є цiна на продукцiю, послуги, роботи чи товарний iндекс (цiна на декiлька видiв продукцiї);

     3) фондовi деривативнi контракти - це деривативнi контракти, базовим активом яких є емiсiйнi цiннi папери (у тому числi iноземних емiтентiв) чи iншi фондовi деривативнi контракти або базовим показником яких є цiна на такi емiсiйнi цiннi папери чи iндекс оператора органiзованого ринку капiталу;

     4) iншi деривативнi контракти - це деривативнi контракти, базовим активом яких є право вимоги, iнший деривативний контракт (крiм деривативних контрактiв грошового ринку, товарних або фондових деривативних контрактiв), iнше майно, що визначається базовим активом у нормативно-правових актах Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, або базовим показником яких є показники статистичної iнформацiї (що визначаються незалежно вiд сторiн деривативного контракту), фiзичнi, бiологiчнi, хiмiчнi показники стану навколишнього природного середовища, iншi показники, що визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також деривативнi контракти, що поєднують ознаки декiлькох видiв деривативних контрактiв, визначених цiєю частиною, та деривативнi контракти, що не можуть бути вiднесенi до iнших видiв деривативних контрактiв, визначених цiєю частиною.

     Стаття 32. Базовий актив та базовий показник

     1. Базовий актив деривативного контракту (далi - базовий актив) - це емiсiйнi цiннi папери (у тому числi iноземних емiтентiв), iншi фiнансовi iнструменти, валютнi цiнностi, продукцiя, роботи, послуги, що мають грошовий вираз вартостi.

     Iнше майно визначається базовим активом вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України - щодо деривативiв грошового ринку в межах компетенцiї, визначеної цим Законом.

     Базовим активом не можуть бути об'єкти, вилученi з цивiльного обороту.

     Якщо базовим активом є обмежено оборотоздатний об'єкт цивiльних прав, сторонами поставного або змiшаного деривативного контракту можуть бути виключно особи, яким може належати такий базовий актив.

     У разi якщо базовим активом є iнший деривативний контракт, вiдчуженням (продажем) та прийняттям (купiвлею) такого базового активу вважається укладення деривативного контракту, який є базовим активом.

     2. Базовий показник деривативного контракту (далi - базовий показник) - це цiна базового активу (в тому числi його курс), дохiднiсть базового активу, процентна ставка, iндекс, показники статистичної iнформацiї, фiзичнi, бiологiчнi, хiмiчнi показники стану навколишнього природного середовища.

     Iншi показники, крiм зазначених в абзацi першому цiєї частини, визнаються базовими показниками вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та/або нормативно-правових актiв Нацiонального банку України в межах компетенцiї, визначеної цим Законом.

     3. Деривативний контракт повинен передбачати щонайменше один базовий актив або базовий показник. Один деривативний контракт може визначати декiлька базових активiв та/або базових показникiв.

     Стаття 33. Види деривативних контрактiв

     1. Деривативними контрактами є:

     1) опцiон;

     2) форвард;

     3) ф'ючерс;

     4) своп;

     5) кредитний дефолтний своп;

     6) свопцiон;

     7) ф'ючерс на своп;

     8) форвард на своп;

     9) контракт на рiзницю цiн;

     10) контракт на майбутню вiдсоткову ставку;

     11) iншi правочини, що вiдповiдають визначенню статтi 31 цього Закону.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право визначати iншi види деривативних контрактiв, якi прямо не передбаченi цiєю частиною, але вiдповiдають визначенню, встановленому статтею 31 цього Закону.

     2. Не є деривативними контрактами кредитнi договори, договори репо, договори про участь у фондi фiнансування будiвництва, договори про придбання сертифiкатiв фонду операцiй з нерухомiстю, договори позики, банкiвського вкладу (депозиту), банкiвського рахунка, поруки, гарантiї, факторингу, лiзингу або страхування.

     3. Опцiон - це деривативний контракт, що укладається на органiзованому ринку або поза ним, за яким одна сторона зобов'язується у разi пред'явлення вимоги iншою стороною у майбутньому продати базовий актив iншiй сторонi (опцiон "кол") або купити базовий актив у iншої сторони (опцiон "пут") за цiною та на iнших умовах, визначених сторонами пiд час вчинення правочину, вiдповiдно до специфiкацiї такого опцiону (для опцiонiв, укладених на органiзованому ринку). Опцiон також може передбачати обов'язок однiєї сторони сплатити iншiй сторонi певну суму коштiв за набуте право вимоги за таким опцiоном (премiю опцiону).

     4. Форвард - це деривативний контракт, що укладається на органiзованому ринку або поза ним, за яким одна сторона зобов'язується у визначений момент у майбутньому передати базовий актив iншiй сторонi, а iнша сторона зобов'язується купити базовий актив за цiною та на iнших умовах, визначених сторонами пiд час укладення договору.

     5. Ф'ючерс - це деривативний контракт, що укладається на органiзованому ринку, за яким одна сторона зобов'язується у визначений момент у майбутньому передати базовий актив iншiй сторонi, а iнша сторона зобов'язується прийняти та оплатити базовий актив за цiною та на iнших умовах, визначених сторонами пiд час укладення контракту, вiдповiдно до специфiкацiї такого ф'ючерсу. Специфiкацiя ф'ючерсу повинна мiстити, зокрема, iнформацiю про мiнiмальну кiлькiсть базового активу, який передається за контрактом, його якiснi показники, мiнiмальний крок цiни у ходi торгiв, умови поставки, дату настання термiну виконання зобов'язання.

     6. Своп - це деривативний контракт, що укладається на органiзованому ринку або поза ним, за яким сторони зобов'язуються протягом дiї такого контракту з визначеною ним перiодичнiстю здiйснювати обмiн платежами, розмiр яких визначається вiдповiдно до умов такого контракту.

     7. Кредитний дефолтний своп - це деривативний контракт, що укладається на органiзованому ринку або поза ним, за яким одна або кожна iз сторiн зобов'язуються здiйснювати iншiй сторонi перiодичнi або одноразовi платежi залежно вiд платоспроможностi передбаченої умовами такого контракту особи, яка є емiтентом цiнного паперу або стороною деривативного контракту, або залежно вiд настання визначеної таким контрактом подiї.

     8. Свопцiон - це деривативний контракт, що укладається на органiзованому ринку або поза ним, за умовами якого одна сторона отримує право, а iнша сторона безумовне зобов'язання укласти своп на умовах, визначених сторонами пiд час укладення такого контракту, у визначений ним момент у майбутньому або до настання такого моменту.

     9. Ф'ючерс на своп - це деривативний контракт, що укладається на органiзованому ринку, за яким сторони зобов'язуються у визначений момент у майбутньому укласти своп на умовах, визначених сторонами пiд час укладення ф'ючерсу на своп, вiдповiдно до специфiкацiї такого ф'ючерсу на своп.

     10. Форвард на своп - це деривативний контракт, що укладається поза регульованим ринком, за яким сторони зобов'язуються у визначений момент у майбутньому укласти своп на умовах, визначених сторонами пiд час укладення форварду на своп.

     11. Контракт на рiзницю цiн - це деривативний контракт, що укладається на органiзованому ринку або поза ним та передбачає обов'язок однiєї сторони (покупця) сплатити iншiй сторонi (продавцю) суму, що дорiвнює рiзницi мiж цiною базового активу на момент вчинення такого правочину, визначеною у порядку, встановленому сторонами, та цiною такого активу станом на дату закiнчення дiї контракту, визначеною у порядку, встановленому сторонами (далi - рiзницю цiн), якщо цiна базового активу знизилася, та обов'язок продавця сплатити покупцю рiзницю цiн, якщо цiна базового активу зросла. Контракт на рiзницю цiн не може передбачати обов'язок продавця передати базовий актив.

     12. Контракт на майбутню вiдсоткову ставку - це деривативний контракт, що укладається на органiзованому ринку або поза ним та передбачає обов'язок однiєї сторони (кредитора) сплатити iншiй сторонi (боржнику) компенсацiйний платiж, якщо станом на майбутню дату, визначену деривативним контрактом, розмiр вiдсоткової ставки, визначеної сторонами як базовий актив деривативного контракту (майбутня вiдсоткова ставка), буде бiльшим, нiж розмiр такого базового активу, зазначений у деривативному контрактi (фiксована вiдсоткова ставка), та обов'язок боржника сплатити кредитору компенсацiйний платiж, якщо майбутня вiдсоткова ставка буде меншою, нiж фiксована вiдсоткова ставка. Якщо станом на дату, визначену деривативним контрактом, розмiр майбутньої вiдсоткової ставки у порiвняннi з фiксованою вiдсотковою ставкою не змiнився, зобов'язання сторiн за контрактом припиняються неможливiстю їх виконання.

     Компенсацiйний платiж розраховується як абсолютне значення (модуль) рiзницi мiж добутком передбаченої контрактом суми основного грошового зобов'язання (грошового зобов'язання, до якого застосовується вiдсоткова ставка) i майбутньої вiдсоткової ставки та добутком передбаченої контрактом суми основного грошового зобов'язання i фiксованої вiдсоткової ставки.

     13. Вимоги цього Закону щодо деривативних контрактiв не поширюються на товарнi деривативнi контракти, якi не є фiнансовими iнструментами вiдповiдно до цього Закону, а також на торговельнi майданчики/ринки, де укладаються такi контракти (договори).

     Стаття 34. Ринок деривативних контрактiв

     1. Деривативнi контракти укладаються як на органiзованих ринках капiталу, передбачених пунктами 2, 5 та 7 частини першої статтi 49 цього Закону, так i поза ними.

     2. Укладення деривативних контрактiв на регульованому ринку деривативних контрактiв здiйснюється згiдно iз специфiкацiями.

     Укладення деривативних контрактiв на БТМ деривативних контрактiв та ОТМ деривативних контрактiв може здiйснюватися згiдно iз специфiкацiями.

     Специфiкацiї деривативних контрактiв розробляються оператором для кожного з деривативних контрактiв, якi укладаються на вiдповiдному ринку деривативних контрактiв, та реєструються:

     Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку пiсля їх погодження Нацiональним банком України - щодо деривативних контрактiв грошового ринку. Нацiональний банк України має право вiдмовити у погодженнi вiдповiдних специфiкацiй з пiдстав, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України;

     Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку пiсля їх погодження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у вiдповiдних сферах, - щодо поставних товарних деривативних контрактiв, базовий актив яких належить до сфери регулювання такого регулятора або до сфери, державну полiтику у якiй формує такий центральний орган виконавчої влади. Такий центральний орган виконавчої влади має право вiдмовити у погодженнi вiдповiдних специфiкацiй з пiдстав, визначених нормативно-правовими актами такого центрального органу виконавчої влади;

     Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку - щодо iнших деривативних контрактiв.

     3. Оператор регульованого ринку повинен забезпечити, щоб усi зобов'язання за деривативними контрактами, що укладаються на вiдповiдному регульованому ринку, пiдлягали клiрингу через центрального контрагента.

     Оператор БТМ може передбачити у правилах вiдповiдного БТМ, що зобов'язання за деривативними контрактами, що укладаються на такому БТМ, пiдлягають клiрингу через центрального контрагента.

     4. З метою зниження ризику невиконання або неналежного виконання зобов'язань стороною деривативного контракту Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може встановлювати випадки обов'язковостi проведення клiрингу центральним контрагентом за вiдповiдними категорiями деривативних контрактiв, укладених поза органiзованим ринком, крiм деривативних контрактiв грошового ринку.

     Випадки обов'язковостi проведення клiрингу центральним контрагентом за деривативними контрактами грошового ринку, укладеними поза регульованим ринком, можуть встановлюватися Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

     5. Деривативнi контракти, що укладаються поза органiзованим ринком, можуть укладатися, зокрема, на пiдставi опису деривативного контракту та/або генеральної угоди.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює перелiк iстотних умов генеральної угоди. У разi якщо хоча б однiєю iз сторiн генеральної угоди є банк, перелiк iстотних умов такої генеральної угоди встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

     6. Умовами генеральної угоди або правилами особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, може передбачатися можливiсть неттiнгу.

     7. У разi укладення деривативного контракту поза органiзованим ринком та в iнших випадках, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, iнформацiя про укладений деривативний контракт подається до торгового репозиторiю.

     Змiст iнформацiї, порядок та строк її подання до торгового репозиторiю встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. При цьому випадки, порядок i строк подання та змiст iнформацiї щодо деривативних контрактiв грошового ринку, що подається до торгового репозиторiю, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює за погодженням з Нацiональним банком України.

     8. Iнформацiя про деривативнi контракти, укладенi на органiзованому ринку, подається до торгового репозиторiю в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     9. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює вимоги та показники, що обмежують ризики учасникiв органiзованого ринку деривативних контрактiв, зокрема встановлює методику розрахунку лiмiтiв позицiй, якi учасник органiзованого ринку деривативних контрактiв може мати за товарними деривативними контрактами, та порядок їх дотримання.

     10. Положення частини сьомої цiєї статтi не поширюються на деривативнi контракти щодо оптових енергетичних продуктiв, iнформацiя щодо яких подається у порядку, встановленому законодавством.

Роздiл IV
УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ ТА ПРАВОЧИНIВ ЩОДО НИХ

     Стаття 35. Перехiд прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами

     1. До особи, яка набула право на цiнний папiр, одночасно переходять у сукупностi всi права, якi ним посвiдчуються (права за цiнним папером), крiм випадкiв, встановлених законом або правочином.

     Обмеження прав на цiннi папери або прав за цiнними паперами може бути встановлено виключно у випадках та порядку, передбачених законом.

     2. Права на цiнний папiр та права за цiнним папером на пред'явника, що iснує в паперовiй формi, переходять шляхом вручення такого цiнного папера iншiй особi. Порядок переходу прав на фiнансовi банкiвськi векселi та прав за фiнансовими банкiвськими векселями визначається Нацiональним банком України, порядок переходу прав на фiнансовi казначейськi векселi та прав за фiнансовими казначейськими векселями - Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Права на цiнний папiр та права за цiнним папером на пред'явника, що iснує в електроннiй формi, переходять у порядку, визначеному для переходу прав на iменнi цiннi папери.

     Перехiд прав на знерухомленi цiннi папери на пред'явника i реалiзацiя прав за ними потребує обов'язкової iдентифiкацiї власника депозитарною установою, що веде рахунок у цiнних паперах такого власника.

     Реєстр власникiв цiнних паперiв на пред'явника не складається.

     3. Права на iменний цiнний папiр та права за iменним цiнним папером переходять до iншої особи у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

     Iнформацiю про власникiв iменних цiнних паперiв емiтент одержує у формi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Перехiд прав на iменнi цiннi папери i реалiзацiя прав за ними потребує обов'язкової iдентифiкацiї власника депозитарною установою, що веде рахунок у цiнних паперах (крiм випадку, якщо облiк прав на цiннi папери власника здiйснюється на рахунку номiнального утримувача у встановленому законодавством порядку) такого власника.

     4. Право власностi на ордерний цiнний папiр переходить iншiй особi шляхом вчинення на ордерному цiнному паперi передавального напису (iндосаменту). Iндосамент може бути бланковим (на пред'явника) - без зазначення особи, стосовно якої повиннi бути виконанi зобов'язання, або повним (iменним) - iз зазначенням такої особи.

     5. Особливостi переходу прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та/або правочином щодо таких цiнних паперiв.

     Стаття 36. Особливостi укладення та виконання деривативних контрактiв та правочинiв щодо фiнансових iнструментiв

     1. Деривативнi контракти та правочини щодо фiнансових iнструментiв, що укладаються на органiзованому ринку капiталу, вважаються укладеними з моменту фiксацiї оператором органiзованого ринку капiталу факту укладення контракту (вчинення правочину) вiдповiдно до правил функцiонування такого органiзованого ринку капiталу.

     Зазначений контракт (правочин) не може бути розiрваний, крiм випадкiв, передбачених таким контрактом (правочином) або законом.

     2. Максимальнi строки виконання договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв, укладених на органiзованих ринках капiталу, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Припинення зобов'язання за емiсiйними цiнними паперами здiйснюється, зокрема, шляхом їх погашення. Вiдповiдно до проспекту (рiшення про емiсiю) погашення здiйснюється:

     1) виплатою власникам таких цiнних паперiв їх номiнальної вартостi та доходу за такими цiнними паперами;

     2) постачанням (наданням) товарiв (послуг);

     3) конвертацiєю таких цiнних паперiв у строки, передбаченi проспектом (рiшенням про емiсiю);

     4) в iнший спосiб, передбачений проспектом (рiшенням про емiсiю).

     У разi повного виконання зобов'язань або припинення таких зобов'язань в iнший спосiб, передбачений законом, реєстрацiя випуску таких цiнних паперiв скасовується.

     4. Доходи за емiсiйними цiнними паперами виплачуються у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

     5. Особа, яка видала ордерний цiнний папiр, та iндосанти за ним вiдповiдають перед його законним володiльцем солiдарно, якщо iнше не встановлено законом. У разi задоволення вимоги законного володiльця ордерного цiнного папера про виконання посвiдченого цим папером зобов'язання однiєю або кiлькома особами з числа тих, якi мають такi зобов'язання, особи, якi iндосували цiнний папiр, набувають право зворотної вимоги (регресу) щодо iнших осiб, якi мають зобов'язання за цiнним папером.

     6. Умови деривативного контракту можуть передбачати можливiсть замiни сторони такого деривативного контракту на третю особу, визначену стороною самостiйно. У такому разi згода сторони деривативного контракту на укладення iншою стороною деривативного контракту договору про замiну сторони не вимагається.

     У разi укладення договору про замiну сторони iнформацiя про такий договiр подається до торгового репозиторiю у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, а щодо деривативних контрактiв грошового ринку - за погодженням з Нацiональним банком України.

     7. Якщо на момент виконання обов'язку сторони деривативного контракту щодо передачi базового активу здiйснити таку передачу неможливо, обов'язок щодо передачi базового активу за згодою сторони, яка приймає таке виконання, замiнюється грошовими розрахунками мiж сторонами, виходячи iз значення базового показника, якщо iнше не передбачено законодавством або договором.

     Якщо на момент виконання передбачених деривативним контрактом зобов'язань значення базового показника, що враховується при визначеннi загальної суми такого зобов'язання, неможливо встановити, для цiлей визначення розмiру зобов'язань та проведення розрахункiв використовується останнє вiдоме значення вiдповiдного базового показника, якщо iнше не передбачено законодавством або договором.

     8. Зобов'язання за деривативними контрактами, за правочинами щодо фiнансових iнструментiв, за товарними операцiями можуть припинятися в результатi проведення клiрингу або лiквiдацiйного неттiнгу чи в iнших випадках, визначених законом. Укладення договору (в тому числi генеральної угоди або iншої угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу), що передбачає проведення клiрингу або лiквiдацiйного неттiнгу щодо зобов'язань за деривативними контрактами (правочинами щодо фiнансового iнструменту, товарними операцiями), у разi якщо такi контракти (правочини, операцiї) будуть укладатися на пiдставi (з посиланням на обов'язковiсть) такого договору, вважається досягненням сторонами таких контрактiв (правочинiв, операцiй) домовленостi про замiну первiсного зобов'язання новим зобов'язанням у результатi проведення клiрингу або лiквiдацiйного неттiнгу.

     9. У разi якщо правила провадження клiрингової дiяльностi особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, передбачають обов'язковiсть проведення лiквiдацiйного неттiнгу, направлення сторонами деривативного контракту (правочину щодо фiнансового iнструменту, товарної операцiї) розпорядження на проведення клiрингу такiй особi вважається наданням такими сторонами згоди на проведення лiквiдацiйного неттiнгу щодо зобов'язань за таким контрактом (правочином, операцiєю). У разi якщо правила провадження клiрингової дiяльностi зазначеної особи передбачають проведення лiквiдацiйного неттiнгу за волевиявленням сторiн деривативного контракту (правочину щодо фiнансового iнструменту, товарної операцiї), таке волевиявлення повинно бути зафiксовано в розпорядженнi на проведення клiрингу, що вважається згодою на проведення лiквiдацiйного неттiнгу щодо зобов'язань за таким контрактом (правочином, операцiєю).

     10. Передбачене статтею 40 цього Закону нетто-зобов'язання може бути виконано шляхом звернення стягнення на предмет забезпечення, переданий сторонами угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу для забезпечення виконання зобов'язань таких сторiн за такою угодою. Зазначене нетто-зобов'язання також може бути виконано шляхом звернення стягнення на предмет забезпечення, який був переданий для забезпечення виконання зобов'язань сторiн угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу будь-якою iншою, крiм зазначених у першому реченнi цiєї частини, особою.

     11. Виконання зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо iнших активiв, допущених до торгiв на регульованому ринку, здiйснюється пiсля обов'язкового клiрингу таких зобов'язань особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть центрального контрагента.

     12. Правочини щодо фiнансових iнструментiв повиннi вчинятися за участю або посередництвом iнвестицiйної фiрми, крiм випадкiв:

     1) розмiщення емiтентом власних цiнних паперiв;

     2) викупу та продажу емiтентом власних цiнних паперiв;

     3) проведення розрахункiв з використанням неемiсiйних цiнних паперiв;

     4) розмiщення казначейських зобов'язань України;

     5) внесення цiнних паперiв до статутного (складеного) капiталу юридичної особи;

     6) дарування цiнних паперiв;

     7) застави цiнних паперiв, а також вчинення правочинiв, спрямованих на виконання, змiну та припинення такої застави (блокування, заклад, переказ, користування, управлiння, звернення стягнення на предмет застави тощо);

     8) спадкування та правонаступництва щодо цiнних паперiв (у тому числi подiлу спадкового майна);

     9) вчинення правочинiв, пов'язаних з виконанням судових рiшень;

     10) вчинення правочинiв у процесi приватизацiї;

     11) укладення банком зi своїм клiєнтом деривативних контрактiв грошового ринку поза органiзованим ринком деривативних контрактiв;

     12) укладення мiж квалiфiкованими iнвесторами, зазначеними у пунктах 1 - 6 частини першої статтi 6 цього Закону, правочинiв щодо фiнансових iнструментiв поза органiзованим ринком капiталу;

     13) укладення поза органiзованими ринками капiталу товарних деривативних контрактiв, передбачених частиною шiстнадцятою статтi 44 цього Закону;

     14) вчинення правочинiв за межами України.

     13. Правочини щодо фiнансових iнструментiв, вчиненi без участi (посередництва) iнвестицiйної фiрми, крiм випадкiв, передбачених частиною шостою цiєї статтi, є нiкчемними.

     Правочини щодо фiнансових iнструментiв, вчиненi за участю, вiд iменi та/або на користь осiб, до яких застосовано санкцiї вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї", а також правочини щодо цiнних паперiв, емiтентами яких є такi особи, є нiкчемними.

     14. Iнвестицiйна фiрма зобов'язана вчиняти правочини щодо акцiй, допущених до торгiв на органiзованому фондовому ринку, виключно на органiзованому ринку, крiм випадкiв, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 37. Конвертацiя цiнних паперiв

     1. Конвертацiя цiнних паперiв - це обмiн цiнних паперiв одного випуску на цiннi папери iншого випуску того самого емiтента.

     2. Рiшення про проведення конвертацiї цiнних паперiв приймається органом (особою) емiтента, уповноваженим на прийняття такого рiшення.

     3. У разi проведення конвертацiї емiтент зобов'язаний здiйснити викуп цiнних паперiв, що конвертуються, у їх власникiв, якi не згоднi з рiшенням про проведення конвертацiї.

     Порядок повiдомлення власникiв цiнних паперiв про проведення конвертацiї, порядок повiдомлення емiтента власниками цiнних паперiв про згоду (незгоду) з рiшенням про проведення конвертацiї i строк, у який цiннi папери мають бути пред'явленi їх власниками для викупу, визначаються рiшенням вiдповiдного органу емiтента про проведення конвертацiї.

     Викуп цiнних паперiв у власникiв, якi не згоднi з рiшенням про проведення конвертацiї, здiйснюється за ринковою вартiстю, але не нижче за номiнальну вартiсть таких цiнних паперiв.

     Ринкова вартiсть визначається:

     1) за середнiм курсом, визначеним у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, - для цiнних паперiв, допущених до торгiв на органiзованих ринках капiталу;

     2) за вартiстю, визначеною суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть, - для цiнних паперiв, не допущених до торгiв на органiзованих ринках капiталу.

     4. Пiсля проведення розрахункiв з власниками цiнних паперiв реєстрацiя випуску цiнних паперiв, що конвертуються, пiдлягає скасуванню в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Порядок проведення конвертацiї встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Особливостi конвертацiї цiнних паперiв iнституту спiльного iнвестування встановлюються законодавством про iнститути спiльного iнвестування.

     6. Положення цiєї статтi не застосовуються до облiгацiй зовнiшньої державної позики України та державних деривативiв, що розмiщуються на мiжнародних ринках капiталу.

     Стаття 38. Остаточнiсть проведення розрахункiв за деривативними контрактами, правочинами щодо фiнансових iнструментiв, правочинами щодо валютних цiнностей та за товарними операцiями

     1. Вважаються дiйсними, законними, безвiдкличними та обов'язковими для виконання такi розпорядження та/або документи, надiсланi стороною деривативного контракту, правочину щодо фiнансових iнструментiв чи валютних цiнностей, стороною товарної операцiї або будь-якою третьою особою до моменту, передбаченого частиною другою статтi 39 цього Закону:

     1) розпорядження щодо обтяження чи переказу коштiв;

     2) розпорядження щодо переказу цiнних паперiв (прав на цiннi папери та/або прав за цiнними паперами), проведення операцiй, пов'язаних iз встановленням та зняттям обмежень прав на цiннi папери та/або прав за цiнними паперами;

     3) розпорядження щодо обтяження чи переказу валютних цiнностей;

     4) розпорядження щодо обтяження чи передачi предмета товарної операцiї;

     5) розпорядження щодо деривативного контракту;

     6) розпорядження щодо майнових прав на активи, передбаченi пунктами 1 - 4 цiєї частини;

     7) iншi передбаченi законодавством документи щодо фiнансових iнструментiв, валютних цiнностей, предметiв товарних операцiй, надiсланi особi, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, або особi, яка приймає та виконує вiдповiднi розпорядження та/або документи.

     Вважаються дiйсними, законними, безвiдкличними та обов'язковими для виконання розпорядження та/або документи, передбаченi цiєю частиною, що були надiсланi оператором органiзованого ринку пiсля моменту, передбаченого частиною другою статтi 39 цього Закону, але до кiнця робочого дня, коли було оприлюднено таке рiшення, у разi якщо такi розпорядження та/або документи стосуються виключно тих активiв, що були до моменту зазначеного оприлюднення заблокованi для проведення операцiй на органiзованому ринку, управлiння яким здiйснює такий оператор.

     2. Вважаються дiйсними, законними, безвiдкличними та обов'язковими для виконання для будь-яких третiх осiб розпорядження та/або документи, передбаченi частиною першою цiєї статтi, виконання яких розпочалося пiсля моменту, передбаченого частиною другою статтi 39 цього Закону, i тривало до закiнчення робочого дня, коли було оприлюднено таке рiшення, у разi якщо на момент початку виконання таких розпоряджень та/або документiв особi, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, або особi, яка приймає та виконує такi розпорядження та/або документи, не було вiдомо та не могло бути вiдомо про факт оприлюднення такого рiшення.

     3. Положення законiв щодо нiкчемностi або визнання недiйсностi правочинiв не застосовуються до розпоряджень та/або документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi.

     4. Внутрiшнi документи особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, або особи, яка приймає та виконує розпорядження та/або документи, передбаченi частиною першою цiєї статтi, надiсланi стороною деривативного контракту, правочину щодо фiнансових iнструментiв чи валютних цiнностей, стороною товарної операцiї або будь-якою третьою особою, повиннi встановлювати порядок виконання таких розпоряджень та/або документiв та передбачати механiзм фiксацiї початку такого виконання.

     Зазначений в абзацi першому цiєї частини порядок виконання розпоряджень та/або документiв повинен з метою виконання таких розпоряджень та/або документiв передбачати можливiсть використання належних особi, яка надiслала такi розпорядження та/або документи, коштiв та/або активiв, права на якi перебувають у системi клiрингового облiку на момент, передбачений частиною другою статтi 39 цього Закону.

     5. Передбаченi частиною першою цiєї статтi розпорядження та/або документи вважаються дiйсними, законними, безвiдкличними та обов'язковими для виконання для будь-яких третiх осiб з моменту, визначеного:

     1) внутрiшнiми правилами особи, яка приймає та виконує вiдповiднi розпорядження;

     2) правилами особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть;

     3) угодою щодо лiквiдацiйного неттiнгу, передбаченою статтею 40 цього Закону.

     Стаття 39. Неплатоспроможнiсть сторони правочину щодо фiнансових iнструментiв чи валютних цiнностей, сторони деривативного контракту чи товарної операцiї

     1. Сторона деривативного контракту, правочину щодо фiнансових iнструментiв, правочину щодо валютних цiнностей, сторона товарної операцiї є неплатоспроможною у разi:

     1) набрання щодо такої сторони законної сили рiшенням господарського суду, а саме ухвалою про вiдкриття провадження у справi про банкрутство або ухвалою про вiдкриття провадження у справi про неплатоспроможнiсть фiзичної особи, фiзичної особи - пiдприємця;

     2) прийняття щодо такої сторони Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку або Нацiональним банком України вiдповiдно рiшення про:

     а) запровадження тимчасової адмiнiстрацiї та/або призначення тимчасового адмiнiстратора, та/або вiдсторонення керiвництва, за умови що будь-яке iз таких рiшень має наслiдком обмеження або вiдтермiнування можливостi здiйснення передачi активiв або переказу коштiв;

     б) вiдкликання (анулювання) лiцензiї на провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг та/або лiквiдацiю, за умови що будь-яке з таких рiшень має наслiдком обмеження або вiдтермiнування можливостi здiйснення передачi активiв або переказу коштiв;

     в) вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних.

     2. Для цiлей цього Закону моментом оприлюднення передбачених частиною першою цiєї статтi рiшень є:

     1) щодо рiшення, передбаченого пунктом 1 частини першої цiєї статтi, - момент надсилання судового рiшення особi, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, на її офiцiйну електронну адресу, зареєстровану в Єдинiй судовiй iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi;

     2) щодо рiшень, передбачених пунктом 2 частини першої цiєї статтi, - момент опублiкування тексту вiдповiдного рiшення на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або Нацiонального банку України.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку та Нацiональний банк України у порядку, встановленому вiдповiдно до статтi 141 цього Закону, здiйснюють обмiн iнформацiєю про прийнятi ними рiшення, передбаченi частиною першою цiєї статтi.

     Стаття 40. Лiквiдацiйний неттiнг

     1. Для цiлей цiєї статтi розумiється:

     1) пiд угодою щодо лiквiдацiйного неттiнгу - генеральна угода, положення якої мiстять умови та порядок проведення лiквiдацiйного неттiнгу, або iнший документ, що мiстить умови та порядок проведення лiквiдацiйного неттiнгу, зокрема правила провадження клiрингової дiяльностi, згоду на обов'язковiсть яких сторони деривативного контракту надали при укладеннi договору про клiрингове обслуговування з особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть;

     2) пiд сторонами угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу - сторони генеральної угоди, сторони iншого документа (договору), що мiстить умови та порядок проведення лiквiдацiйного неттiнгу, сторони деривативного контракту, укладеного з посиланням на обов'язковiсть угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу, якi уклали договiр про клiрингове обслуговування з особою, якiй сторони деривативного контракту направили розпорядження на проведення клiрингу;

     3) пiд датою лiквiдацiйного неттiнгу - дата, зазначена в угодi щодо лiквiдацiйного неттiнгу, або дата рiшення, передбаченого частиною першою статтi 39 цього Закону, залежно вiд того, яка з них настає ранiше;

     4) пiд розрахунком вартостi зобов'язань - визначення у спосiб, передбачений угодою щодо лiквiдацiйного неттiнгу, грошового еквiвалента (встановлення грошової вартостi) всiх зобов'язань, що передбаченi деривативними контрактами, укладеними з посиланням на обов'язковiсть угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу;

     5) пiд нетто-зобов'язанням - сума грошового зобов'язання, що пiдлягає сплатi однiєю iз сторiн угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу (сума зобов'язань якої є бiльшою) iншiй сторонi такої угоди (сума зобов'язань якої є меншою) та визначається як рiзниця мiж сумами зобов'язань таких сторiн.

     2. Лiквiдацiйний неттiнг - це здiйснення усiх таких дiй вiдповiдно до угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу:

     1) здiйснення особою, стосовно якої в угодi щодо лiквiдацiйного неттiнгу зазначено про те, що вона є вiдповiдальною за проведення лiквiдацiйного неттiнгу (далi - особа, зазначена в угодi щодо лiквiдацiйного неттiнгу), розрахунку вартостi зобов'язань сторiн такої угоди за одним або кiлькома деривативними контрактами, що iснував (iснували) станом на дату лiквiдацiйного неттiнгу та був укладений (були укладенi) такими сторонами з посиланням на обов'язковiсть для них такої угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу. Порядок здiйснення такого розрахунку визначається угодою щодо лiквiдацiйного неттiнгу;

     2) припинення всiх iснуючих станом на дату лiквiдацiйного неттiнгу зобов'язань за одним або кiлькома деривативними контрактами незалежно вiд їх змiсту та/або строку (термiну) виконання, укладеним (укладеними) такими сторонами угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу з посиланням на обов'язковiсть угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу для таких сторiн, у такiй послiдовностi:

     а) замiна вiдповiдно до статтi 604 Цивiльного кодексу України зобов'язань, якi iснували станом на дату лiквiдацiйного неттiнгу, новими грошовими зобов'язаннями, сума яких дорiвнює вартостi зобов'язання, розрахованiй вiдповiдно до пункту 1 цiєї частини. При цьому вважається, що строк виконання вимог за такими новими грошовими зобов'язаннями настав;

     б) припинення нових грошових зобов'язань, передбачених пiдпунктом "а" цього пункту, шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог за такими зобов'язаннями та визначення нетто-зобов'язання.

     3. Угода щодо лiквiдацiйного неттiнгу може передбачати iнший, нiж передбачений частиною другою цiєї статтi, спосiб припинення iснуючих станом на дату лiквiдацiйного неттiнгу зобов'язань за одним або кiлькома деривативними контрактами, укладеним (укладеними) сторонами угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу. Угода щодо лiквiдацiйного неттiнгу може передбачати, що лiквiдацiйний неттiнг здiйснюється лише за заявою або повiдомленням сторони угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу, крiм випадку проведення лiквiдацiйного неттiнгу у разi прийняття рiшення, передбаченого частиною першою статтi 39 цього Закону.

     4. Лiквiдацiйний неттiнг не здiйснюється, якщо:

     1) вiдповiдна генеральна угода не передбачає можливостi проведення лiквiдацiйного неттiнгу;

     2) вiдповiдна угода щодо лiквiдацiйного неттiнгу укладена пiсля дати прийняття рiшення, передбаченого частиною першою статтi 39 цього Закону;

     3) деривативний контракт, що мiстить посилання на обов'язковiсть для нього вiдповiдної угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу, був укладений пiсля прийняття рiшення, передбаченого частиною першою статтi 39 цього Закону.

     5. Проведення особою, зазначеною в угодi щодо лiквiдацiйного неттiнгу, лiквiдацiйного неттiнгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує виконання зобов'язань сторони угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу за одним або кiлькома деривативними контрактами, укладеними такою стороною з посиланням на обов'язковiсть угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу, зазначеними у пунктi 1 частини другої цiєї статтi, здiйснюються в позасудовому порядку та не потребують будь-якої згоди та/або затвердження такої сторони чи будь-якої iншої особи.

     6. Особливостi проведення лiквiдацiйного неттiнгу щодо зобов'язань юридичних осiб (крiм банкiв), якi є сторонами угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу та щодо яких вiдкрито провадження у справi про банкрутство, встановлюються Кодексом України з процедур банкрутства.

     Особливостi проведення лiквiдацiйного неттiнгу щодо зобов'язань банкiв, якi є сторонами угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу, встановлюються Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     7. Положення цiєї статтi застосовуються також до:

     1) товарних операцiй, правочинiв щодо фiнансових iнструментiв, щодо валютних цiнностей, за умови вчинення таких операцiй (правочинiв) з посиланням на обов'язковiсть для них вiдповiдної угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу;

     2) правочинiв, вчинених з метою забезпечення виконання зобов'язань за деривативними контрактами та iншими правочинами, зазначеними у цiй частинi.

Роздiл V
ПРОФЕСIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ НА РИНКАХ КАПIТАЛУ ТА ОРГАНIЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКАХ

     Стаття 41. Види професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках

     1. Професiйна дiяльнiсть на ринках капiталу - це дiяльнiсть акцiонерних товариств, товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю або товариств з додатковою вiдповiдальнiстю з надання фiнансових та iнших послуг на ринках капiталу пiд час здiйснення будь-якого виду дiяльностi, передбаченого частиною другою цiєї статтi.

     Поєднання професiйної дiяльностi на ринках капiталу з iншими видами дiяльностi дозволяється виключно в таких випадках:

     1) поєднання провадження банкiвської дiяльностi з дiяльнiстю з торгiвлi фiнансовими iнструментами, депозитарною дiяльнiстю, дiяльнiстю з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю та дiяльнiстю з управлiння iпотечним покриттям;

     2) поєднання провадження професiйним учасником ринкiв капiталу своєї дiяльностi з дiяльнiстю з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках;

     3) поєднання провадження професiйним учасником ринкiв капiталу своєї дiяльностi з дiяльнiстю торгового репозиторiю;

     4) поєднання провадження професiйним учасником ринкiв капiталу клiрингової дiяльностi з визначення зобов'язань з дiяльнiстю з органiзацiї торгiвлi продукцiєю;

     5) поєднання провадження оператором органiзованого ринку капiталу своєї дiяльностi з дiяльнiстю з органiзацiї торгiвлi продукцiєю;

     6) поєднання провадження Нацiональним банком України своєї дiяльностi з професiйною дiяльнiстю на ринках капiталу у випадках, встановлених законом.

     Дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв може поєднуватися з iншими видами дiяльностi у випадках, передбачених законом.

     2. На ринках капiталу здiйснюються такi види професiйної дiяльностi:

     1) дiяльнiсть з торгiвлi фiнансовими iнструментами;

     2) дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами;

     3) клiрингова дiяльнiсть;

     4) депозитарна дiяльнiсть;

     5) дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв;

     6) дiяльнiсть з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю;

     7) дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв.

     3. Професiйна дiяльнiсть на органiзованих товарних ринках - це дiяльнiсть акцiонерних товариств, товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю або товариств з додатковою вiдповiдальнiстю з надання послуг з органiзацiї торгiвлi продукцiєю.

     На органiзованих товарних ринках здiйснюється професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi продукцiєю на товарних бiржах.

     Поєднання професiйної дiяльностi на органiзованих товарних ринках з iншими видами дiяльностi забороняється, крiм провадження товарною бiржою клiрингової дiяльностi з визначення зобов'язань та дiяльностi з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами.

     Стаття 42. Типи професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв

     1. Професiйнi учасники ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв за типами подiляються на:

     1) професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi";

     2) професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, якi є системно важливими професiйними учасниками вiдповiдно до цього Закону;

     3) iнших професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв.

     Стаття 43. Системно важливi професiйнi учасники ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв

     1. Системно важливий професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв - це професiйний учасник ринкiв капiталу, дiяльнiсть якого впливає на стабiльнiсть функцiонування ринкiв капiталу.

     2. Системно важливими професiйними учасниками ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв є:

     1) материнськi установи;

     2) материнськi фiнансовi холдинги;

     3) змiшанi материнськi фiнансовi холдинги;

     4) професiйнi учасники ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, неплатоспроможнiсть або збої в дiяльностi яких можуть становити системний ризик для функцiонування ринкiв капiталу.

     3. Материнською установою є:

     1) професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, дочiрньою компанiєю якого є професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, кредитна установа, фiнансова компанiя або пiдприємство, що надає додатковi послуги, та який не є дочiрньою компанiєю iншого професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, кредитної установи, фiнансового холдингу компанiї або змiшаного фiнансового холдингу;

     2) професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, який прямо або опосередковано володiє часткою у розмiрi, що перевищує 20 вiдсоткiв капiталу (прав голосу) професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, кредитної установи, фiнансової компанiї або пiдприємства, що надає додатковi послуги, та який не є дочiрньою компанiєю iншого професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, кредитної установи, фiнансового холдингу компанiї або змiшаного фiнансового холдингу.

     4. Для цiлей цiєї статтi дочiрньою компанiєю є юридична особа, у якiй iнша юридична особа (материнська компанiя):

     1) має бiльшiсть прав голосу; або

     2) має право формування складу органiв управлiння як учасник (акцiонер); або

     3) має можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння дiяльнiстю на основi угоди; або

     4) є учасником (акцiонером) та за умови, що виконується хоча б одна з таких умов:

     а) бiльшiсть членiв органiв управлiння дочiрньої компанiї, що обiймали посади протягом поточного та попереднього фiнансового року, було призначено виключно за результатами голосування материнської компанiї, якщо такiй компанiї належало 20 i бiльше вiдсоткiв прав голосу та участь у голосуваннi не брали iншi юридичнi особи, якi вiдповiдають вимогам пунктiв 1 - 3 цiєї частини статтi;

     б) на пiдставi договору, укладеного з iншими учасниками (акцiонерами), самостiйно контролює бiльшiсть прав голосу.

     Для цiлей пунктiв 1, 2 та 4 цiєї частини статтi при визначеннi належних материнськiй компанiї прав голосу та прав формування органiв управлiння, права голосу та права формування органiв управлiння у тiй самiй особi, що належать iншим дочiрнiм компанiям цiєї самої материнської компанiї або особам, якi дiють вiд їх iменi, додаються до вiдповiдних прав материнської компанiї.

     Для цiлей пунктiв 1 та 3 цiєї частини статтi загальна кiлькiсть прав голосу повинна бути зменшена на кiлькiсть прав, якi належать самiй дочiрнiй компанiї або дочiрнiй компанiї такої дочiрньої компанiї, або особам, якi дiють вiд власного iменi в iнтересах таких компанiй.

     Для цiлей пунктiв 1, 2 та 4 цiєї частини статтi при визначеннi належних материнськiй компанiї прав голосу та прав формування органiв управлiння такi права повиннi бути зменшенi на вiдповiдну кiлькiсть прав, якими володiють в iнтересах осiб, якi не є материнською компанiєю або її дочiрнiми компанiями, або якими володiють за акцiями, за умови, що вiдповiднi права здiйснюються на пiдставi отриманих iнструкцiй, або якими володiють у рамках договору застави, за умови, що права голосу здiйснюються в iнтересах особи, що надає акцiї в заставу.

     Для цiлей цiєї статтi дочiрнi компанiї дочiрнiх компанiй вважаються дочiрнiми компанiями самої материнської компанiї.

     5. Фiнансовою компанiєю є фiнансова установа (крiм професiйних учасникiв ринкiв капiталу, кредитних установ, корпоративних iнвестицiйних фондiв та фiнансових установ, що провадять дiяльнiсть, передбачену пунктами 9 i 91 частини першої статтi 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг"), змiшаний фiнансовий холдинг, платiжна органiзацiя.

     6. Пiдприємство є таким, що надає додатковi послуги, якщо провадження ним дiяльностi передбачає володiння або надання у користування нерухомого майна, надання послуг з обробки iнформацiї або подiбних послуг одному або бiльше професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв чи однiй або бiльше кредитнiй установi, що споживаються такими учасниками чи установами при провадженнi основного виду дiяльностi.

     7. Материнським фiнансовим холдингом є фiнансовий холдинг, який не є дочiрньою компанiєю професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, кредитної установи, фiнансового холдингу компанiї або змiшаного фiнансового холдингу.

     8. Фiнансовим холдингом є фiнансова компанiя, бiльшiсть або всi дочiрнi компанiї якої складають професiйнi учасники ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, кредитнi установи або фiнансовi компанiї та яка не є змiшаним фiнансовим холдингом.

     Для цiлей цiєї статтi бiльшiсть дочiрнiх компанiй фiнансового холдингу складають професiйнi учасники ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, кредитнi установи або фiнансовi компанiї, якщо принаймнi однiєю з таких дочiрнiх компанiй є професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв або кредитна установа з дотриманням хоча б однiєї з таких умов:

     1) бiльше 50 вiдсоткiв належних фiнансовому холдингу корпоративних прав є корпоративними правами, емiтентом яких є його дочiрнi компанiї, що є професiйними учасниками ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, кредитними установами або фiнансовими компанiями;

     2) бiльше 50 вiдсоткiв активiв за даними консолiдованої фiнансової звiтностi фiнансового холдингу становлять активи дочiрнiх компанiй, що є професiйними учасниками ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, кредитними установами або фiнансовими компанiями;

     3) бiльше 50 вiдсоткiв доходiв, отриманих фiнансовим холдингом за звiтний перiод, є такими, що отриманi вiд дочiрнiх компанiй, що є професiйними учасниками ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, кредитними установами або фiнансовими компанiями;

     4) бiльше 50 вiдсоткiв працiвникiв фiнансового холдингу працюють за сумiсництвом, надають послуги або виконують роботи за цивiльно-правовими договорами з дочiрнiми компанiями, що є професiйними учасниками ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, кредитними установами або фiнансовими компанiями;

     5) бiльше 50 вiдсоткiв значень iншого показника, встановленого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, є пов'язаними з його дочiрнiми компанiями, що є професiйними учасниками ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, кредитними установами або фiнансовими компанiями.

     9. Змiшаним фiнансовим холдингом є материнська компанiя (крiм кредитних установ, професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, страховикiв (перестраховикiв), страхових (перестрахових) брокерiв), яка разом з дочiрнiми компанiями, щонайменше однiєю з яких є кредитна установа, професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв або страховик (перестраховик), страховий (перестраховий) брокер, утворює фiнансовий конгломерат.

     10. Фiнансовим конгломератом є група або пiдгрупа юридичних осiб, в якiй керiвником групи або пiдгрупи є кредитна установа, професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, страховик (перестраховик) або страховий (перестраховий) брокер або в якiй хоча б одна з дочiрнiх компанiй цiєї групи або пiдгрупи є кредитною установою, професiйним учасником ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, страховиком (перестраховиком) або страховим (перестраховим) брокером i яка вiдповiдає однiй з таких умов:

     1) якщо керiвником групи або пiдгрупи є кредитна установа, професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, страховик (перестраховик) або страховий (перестраховий) брокер:

     а) такий керiвник є материнською компанiєю: пiдприємства, що надає фiнансовi послуги; пiдприємства, яке володiє часткою у розмiрi, що перевищує 20 вiдсоткiв капiталу (прав голосу) пiдприємства, що надає фiнансовi послуги; пiдприємства, що перебуває з пiдприємством, що надає фiнансовi послуги, пiд спiльним контролем або має бiльше нiж половину спiльних членiв органiв управлiння та складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, або складає комбiновану фiнансову звiтнiсть iз дотриманням мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     б) принаймнi один з членiв групи або пiдгрупи надає послуги у сферi страхування (перестрахування), принаймнi один з членiв групи або пiдгрупи є банком або професiйним учасником ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв;

     в) дiяльнiсть пiдприємств групи або пiдгрупи у сферi страхування (перестрахування) i у сферi надання банкiвських послуг професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках є суттєвою;

     2) якщо керiвником групи або пiдгрупи не є кредитна установа, професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, страховик (перестраховик) або страховий (перестраховий) брокер:

     а) спiввiдношення пiдсумку балансу членiв групи, що надають фiнансовi послуги, до загального пiдсумку балансу перевищує 40 вiдсоткiв;

     б) принаймнi один з членiв групи або пiдгрупи надає послуги у сферi страхування (перестрахування), принаймнi один з членiв групи або пiдгрупи є банком або професiйним учасником ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв;

     в) дiяльнiсть пiдприємств групи або пiдгрупи у сферi страхування (перестрахування) i у сферi надання банкiвських послуг або професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках є суттєвою.

     Для цiлей цiєї статтi дiяльнiсть є суттєвою, якщо для кожної сфери дiяльностi середнє спiввiдношення пiдсумку балансу пiдприємств цiєї сфери до пiдсумку балансу групи перевищує 10 вiдсоткiв, а також спiввiдношення вимог до платоспроможностi пiдприємств цiєї сфери дiяльностi до загальних вимог до платоспроможностi суб'єктiв групи перевищує 10 вiдсоткiв.

     Порядок визначення керiвника групи (пiдгрупи) встановлюється нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     11. Змiшаним материнським фiнансовим холдингом є змiшаний фiнансовий холдинг, що не є дочiрньою компанiєю професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, кредитної установи, фiнансового холдингу або змiшаного фiнансового холдингу.

     12. Системний ризик для функцiонування ринкiв капiталу - це ризик збоїв у роботi фiнансової системи, якi можуть мати значнi негативнi наслiдки для неї i реального сектору економiки.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку розробляє методологiю визначення ризику збою в роботi професiйного учасника як системного на основi таких критерiїв:

     1) обсяг фiнансових послуг, що надаються окремим професiйним учасником ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв;

     2) можливiсть замiщення послуг, що надаються професiйним учасником, послугами iнших учасникiв;

     3) пов'язанiсть дiяльностi професiйного учасника з дiяльнiстю iнших професiйних учасникiв та пiдприємствами реального сектору економiки.

     Стаття 44. Дiяльнiсть з торгiвлi фiнансовими iнструментами

     1. Дiяльнiсть з торгiвлi фiнансовими iнструментами провадиться iнвестицiйними фiрмами, якi створюються у формi акцiонерного товариства, товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю або товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, для яких операцiї з фiнансовими iнструментами є виключним видом дiяльностi, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку визначає умови отримання iноземними юридичними особами лiцензiї на провадження вiдповiдних видiв дiяльностi в межах професiйної дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами.

     Дiяльнiсть з торгiвлi фiнансовими iнструментами включає такi види дiяльностi:

     1) субброкерська дiяльнiсть;

     2) брокерська дiяльнiсть;

     3) дилерська дiяльнiсть;

     4) дiяльнiсть з управлiння портфелем фiнансових iнструментiв;

     5) iнвестицiйне консультування;

     6) андеррайтинг та/або дiяльнiсть з розмiщення з наданням гарантiї;

     7) дiяльнiсть з розмiщення без надання гарантiї.

     На провадження кожного виду дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами у встановленому цим Законом порядку Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видається окрема лiцензiя, передбачена статтею 4 Закону України "Про державне регулювання ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв".

     2. Iнвестицiйна фiрма з урахуванням вимог законодавства може надавати клiєнтам такi додатковi послуги, якщо вони зазначенi в рiшеннi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про видачу їй лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi в межах професiйної дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами та внесенi до реєстру професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв:

     1) зберiгання фiнансових iнструментiв та коштiв клiєнтiв (включаючи облiк прав на цiннi папери та прав за ними на рахунках у цiнних паперах клiєнта в рамках провадження депозитарної дiяльностi депозитарної установи), а також розпорядження фiнансовими iнструментами та коштами клiєнта, якi є предметом забезпечення (включаючи користування правами за цiнними паперами в iнтересах клiєнта);

     2) надання клiєнтам кредитiв та позик для укладення за участю або посередництвом такої iнвестицiйної фiрми деривативних контрактiв та вчинення правочинiв щодо фiнансових iнструментiв;

     3) надання клiєнтам консультацiй з питань фiнансування їхньої господарської дiяльностi, стратегiї розвитку, iнших пов'язаних питань, надання послуг та консультацiй щодо реорганiзацiї або купiвлi корпоративних прав юридичних осiб;

     4) послуги, якi передбачають здiйснення валютних операцiй, у випадках, пов'язаних з наданням iнвестицiйною фiрмою послуг своєму клiєнту. Надання таких послуг здiйснюється з урахуванням вимог Закону України "Про валюту та валютнi операцiї";

     5) проведення iнвестицiйних дослiджень та фiнансового аналiзу або надання будь-яких iнших загальних рекомендацiй, пов'язаних з проведенням операцiй з фiнансовими iнструментами;

     6) послуги, пов'язанi з андеррайтингом;

     7) надання гарантiй щодо виконання зобов'язань перед третiми особами за договорами, що укладаються вiд iменi клiєнта такої iнвестицiйної фiрми.

     Iнвестицiйна фiрма пiд час провадження своєї дiяльностi на ринках капiталу має право надавати додатковi послуги, передбаченi цiєю частиною (депозитарної дiяльностi депозитарної установи, передбаченої пунктом 1 цiєї частини), без отримання додаткових лiцензiй, iнших дозвiльних документiв.

     3. Початковий капiтал iнвестицiйної фiрми, що провадить професiйну дiяльнiсть з торгiвлi фiнансовими iнструментами, повинен вiдповiдати вимогам щодо його розрахунку, встановленим статтею 70 цього Закону, при цьому розмiр такого початкового капiталу не може бути меншим нiж 22 мiльйони гривень, крiм випадкiв, передбачених частинами четвертою та п'ятою цiєї статтi.

     4. Розмiр початкового капiталу iнвестицiйної фiрми, що провадить професiйну дiяльнiсть з торгiвлi фiнансовими iнструментами, передбачену пунктами 1, 2, 4 частини першої цiєї статтi, за умови, що така iнвестицiйна фiрма має право отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фiнансовими iнструментами клiєнтiв, повинен вiдповiдати вимогам щодо його розмiру та порядку його розрахунку, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, i не може бути меншим нiж 4 мiльйони гривень.

     5. Розмiр початкового капiталу iнвестицiйної фiрми, що провадить професiйну дiяльнiсть з торгiвлi фiнансовими iнструментами, передбачену пунктами 1, 2, 4, 5 та 7 частини першої цiєї статтi, за умови, що така iнвестицiйна фiрма не має права отримувати на власний рахунок i розпоряджатися коштами та фiнансовими iнструментами клiєнтiв, повинен вiдповiдати вимогам щодо його розмiру та порядку його розрахунку, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, i не може бути меншим нiж 1,5 мiльйона гривень.

     6. Субброкерська дiяльнiсть - це дiяльнiсть iнвестицiйної фiрми з прийняття вiд клiєнтiв замовлень на укладення деривативних контрактiв та вчинення правочинiв щодо фiнансових iнструментiв за рахунок клiєнтiв i надання вiдповiдних замовлень для виконання iншiй iнвестицiйнiй фiрмi, яка здiйснює брокерську дiяльнiсть.

     7. Брокерська дiяльнiсть - це дiяльнiсть iнвестицiйної фiрми з укладення деривативних контрактiв та вчинення правочинiв щодо фiнансових iнструментiв за рахунок та вiд iменi клiєнтiв або за рахунок клiєнтiв, але вiд свого iменi.

     8. Дилерська дiяльнiсть - це дiяльнiсть iнвестицiйної фiрми з укладення деривативних контрактiв та вчинення правочинiв щодо фiнансових iнструментiв вiд свого iменi та за власний рахунок.

     9. Дiяльнiсть з управлiння портфелем фiнансових iнструментiв - це дiяльнiсть iнвестицiйної фiрми з управлiння портфелями фiнансових iнструментiв, якi складаються з одного або бiльше фiнансових iнструментiв, в iнтересах клiєнтiв.

     Iнвестицiйна фiрма має право укладати договори про управлiння портфелем фiнансових iнструментiв з фiзичними та юридичними особами. Договiр про управлiння портфелем фiнансових iнструментiв не може укладатися iнвестицiйною фiрмою з компанiєю з управлiння активами.

     Мiнiмальна сума договору про управлiння портфелем фiнансових iнструментiв з одним клiєнтом - фiзичною особою встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     10. Iнвестицiйне консультування - це дiяльнiсть iнвестицiйної фiрми з надання iндивiдуальних рекомендацiй клiєнту на його вимогу або з iнiцiативи iнвестицiйної фiрми щодо укладення деривативних контрактiв, договорiв про замiну сторони деривативного контракту, вчинення правочинiв щодо фiнансових iнструментiв та валютних цiнностей.

     11. Андеррайтинг - це дiяльнiсть, яка провадиться iнвестицiйною фiрмою вiд свого iменi та/або вiд iменi емiтента або оферента за винагороду вiдповiдно до умов договору андеррайтингу.

     За договором андеррайтингу iнвестицiйна фiрма зобов'язується на умовах та в строки, визначенi проспектом цiнних паперiв, дiючи вiд iменi емiтента або оферента, органiзувати розмiщення заздалегiдь обумовленого обсягу цiнних паперiв емiтента або оферента та вiд свого iменi i за власний рахунок здiйснити купiвлю цiнних паперiв, якi станом на кiнець передбаченого проспектом цiнних паперiв строку розмiщення не були вiдчуженi першим власникам.

     Андеррайтинг передбачає здiйснення iнвестицiйною фiрмою:

     1) пiдготовки проспекту цiнних паперiв, у тому числi визначення та узгодження з емiтентом або оферентом основних характеристик цiнних паперiв, що пропонується вiдчужити (зокрема вид, тип, обсяг, строк та умови вiдчуження);

     2) визначення цiни цiнних паперiв, що пропонується вiдчужити, в тому числi шляхом зондування ринку капiталу, вiдповiдно до статтi 147 цього Закону;

     3) реєстрацiї проспекту цiнних паперiв;

     4) вiдчуження цiнних паперiв першим власникам протягом строку, передбаченого проспектом цiнних паперiв;

     5) придбання iнвестицiйною фiрмою цiнних паперiв, що не були придбанi першими власниками вiдповiдно до пункту 4 цiєї частини.

     12. Дiяльнiсть з розмiщення з наданням гарантiї - це дiяльнiсть, яка провадиться iнвестицiйною фiрмою вiд свого iменi вiдповiдно до умов договору про органiзацiю розмiщення з гарантiєю.

     За договором про органiзацiю розмiщення з гарантiєю iнвестицiйна фiрма зобов'язується на умовах та в строки, визначенi проспектом цiнних паперiв, вiд свого iменi i за власний рахунок здiйснити купiвлю всiх цiнних паперiв емiтента або оферента, що пропонується вiдчужити.

     Договiр про органiзацiю розмiщення з гарантiєю може передбачати вчинення iнвестицiйною фiрмою однiєї або всiх дiй, передбачених пунктами 1 - 3 частини одинадцятої цiєї статтi.

     13. Дiяльнiсть з розмiщення без надання гарантiї - це дiяльнiсть, яка провадиться iнвестицiйною фiрмою вiд iменi емiтента або оферента вiдповiдно до умов договору про органiзацiю розмiщення.

     За договором про органiзацiю розмiщення iнвестицiйна фiрма зобов'язується на умовах та в строки, визначенi проспектом цiнних паперiв, дiючи вiд iменi емiтента або оферента, органiзувати розмiщення заздалегiдь обумовленого обсягу цiнних паперiв емiтента або оферента.

     Договiр про органiзацiю розмiщення може передбачати вчинення iнвестицiйною фiрмою однiєї або всiх дiй, передбачених пунктами 1 - 4 частини одинадцятої цiєї статтi.

     14. Iнвестицiйнi фiрми можуть отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фiнансовими iнструментами клiєнтiв вiдповiдно до умов договорiв, укладених у процесi надання такими iнвестицiйними фiрмами послуг клiєнтам у рамках провадження дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами.

     15. Вимоги до правочинiв, що вчиняються iнвестицiйними фiрмами в процесi провадження ними професiйної дiяльностi, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     16. У разi дотримання всiх умов, зазначених у частинi сiмнадцятiй цiєї статтi, не є професiйною дiяльнiстю на ринках капiталу:

     1) дiяльнiсть з укладення товарних деривативних контрактiв з власної iнiцiативи, вiд свого iменi та за власний рахунок;

     2) дiяльнiсть з укладення товарних деривативних контрактiв за рахунок та вiд iменi клiєнтiв або за рахунок клiєнтiв, але вiд свого iменi за умови, що такими клiєнтами є особи, якi в рамках провадження основної дiяльностi зазначеними юридичними особами є їх постачальниками та/або споживачами товарiв (робiт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) такими юридичними особами.

     17. Зазначена у пунктах 1 i 2 частини шiстнадцятої цiєї статтi дiяльнiсть може провадитися за таких умов:

     1) здiйснене протягом фiнансового року укладення таких деривативних контрактiв (кожного окремого деривативного контракту, а також всiєї сукупностi таких деривативних контрактiв) не є здiйсненням такими особами операцiй, що становлять їх основну дiяльнiсть або основну дiяльнiсть групи компанiй (материнської компанiї та її дочiрнiх компанiй), до якої належать такi юридичнi особи;

     2) особи, якi провадять таку дiяльнiсть, не використовують високочастотну торгiвлю для цiлей укладення товарних деривативних контрактiв;

     3) особи, якi провадять таку дiяльнiсть, повiдомили Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку та строки про намiр здiйснювати таку дiяльнiсть до укладення першого такого деривативного контракту.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може вимагати надання особами, що провадять дiяльнiсть, зазначену у пунктах 1 - 2 частини шiстнадцятої цiєї статтi, пiдтвердження, що дiяльнiсть з укладення товарних деривативних контрактiв не є основною господарською дiяльнiстю таких осiб.

     18. Для цiлей частин шiстнадцятої та сiмнадцятої цiєї статтi визначення господарської дiяльностi, що є основною дiяльнiстю (в тому числi для групи компанiй), здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 45. Провадження дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами

     1. Перелiк видiв дiяльностi, передбачених частиною першою статтi 44 цього Закону, якi має право провадити iнвестицiйна фiрма, та додаткових послуг, передбачених частиною другою статтi 44 цього Закону, якi має право надавати iнвестицiйна фiрма, зазначається в реєстрi професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв.

     У заявi про видачу лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi в межах професiйної дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами юридична особа повинна зазначити перелiк додаткових послуг, якi вона має намiр надавати вiдповiдно до перелiку, визначеного частиною другою статтi 44 цього Закону, та iншу iнформацiю вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Змiна перелiку додаткових послуг, якi має право надавати iнвестицiйна фiрма, проводиться на пiдставi вiдповiдної заяви iнвестицiйної фiрми шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку з наступним внесенням змiн до iнформацiї в реєстрi професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв.

     Iнвестицiйна фiрма не має права надавати додатковi послуги, передбаченi частиною другою статтi 44 цього Закону, якi не зазначенi у рiшеннi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та не вiдображенi у реєстрi професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв.

     2. Правочини, що вчиняються iнвестицiйною фiрмою у процесi провадження нею професiйної дiяльностi на ринках капiталу, повиннi вчинятися у письмовiй формi. Пiд час надання послуг iнвестицiйна фiрма в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, фiксує та зберiгає вiдповiдну iнформацiю щодо надання послуг.

     Права та обов'язки iнвестицiйної фiрми стосовно її клiєнта, умови укладення деривативних контрактiв та/або вчинення правочинiв щодо фiнансових iнструментiв, порядок звiтностi iнвестицiйної фiрми перед клiєнтом, порядок i умови виплати винагороди iнвестицiйнiй фiрмi визначаються у договорi (правочинi), що укладається(вчиняється) мiж iнвестицiйною фiрмою та її клiєнтом.

     3. Iнвестицiйна фiрма веде внутрiшнiй облiк фiнансових iнструментiв, майнових прав за ними та грошових коштiв окремо для кожного клiєнта та окремо вiд фiнансових iнструментiв, майнових прав за ними та грошових коштiв, що перебувають у власностi iнвестицiйної фiрми, вiдповiдно до вимог, установлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. На грошовi кошти, фiнансовi iнструменти та майновi права за ними, що належать клiєнтам та передаються iнвестицiйнiй фiрмi у процесi провадження нею професiйної дiяльностi на ринках капiталу, не накладається арешт та/або не звертається стягнення за зобов'язаннями такої iнвестицiйної фiрми.

     У процесi провадження професiйної дiяльностi iнвестицiйна фiрма може залучати грошовi кошти, якщо це передбачено вiдповiдним договором з клiєнтом, шляхом зарахування грошових коштiв клiєнта на окремий поточний рахунок iнвестицiйної фiрми у банку, призначений виключно для проведення операцiй клiєнта iнвестицiйної фiрми з цiнними паперами та/або iншими фiнансовими iнструментами.

     Iнвестицiйна фiрма може вiдкривати окремий поточний рахунок у банку для облiку коштiв та проведення з цiнними паперами та/або iншими фiнансовими iнструментами операцiй одного або кiлькох клiєнтiв iнвестицiйної фiрми, якщо це передбачено умовами договорiв з клiєнтами.

     Iнвестицiйна фiрма звiтує перед клiєнтами про використання їхнiх грошових коштiв не рiдше одного разу протягом календарного кварталу, крiм випадку, коли договором, укладеним мiж iнвестицiйною фiрмою та клiєнтом, передбачено менший строк щодо здiйснення такого звiтування.

     4. Iнвестицiйна фiрма вправi використовувати грошовi кошти клiєнтiв, якщо це передбачено договором з клiєнтом. Нормативно-правовим актом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку встановлюється порядок використання таких коштiв.

     Договором з клiєнтом може бути передбачено розподiл мiж сторонами прибутку, отриманого iнвестицiйною фiрмою вiд використання грошових коштiв клiєнта.

     5. Iнвестицiйна фiрма може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третiми особами за договорами, що укладаються вiд iменi клiєнта такої iнвестицiйної фiрми, отримуючи за це винагороду, що визначається договором iнвестицiйної фiрми з клiєнтом.

     6. Правочини щодо фiнансових iнструментiв, що вчиняються мiж iнвестицiйними фiрмами, для кожної з них є провадженням професiйної дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами.

     Укладення та виконання iнвестицiйною фiрмою, яка є банком, деривативних контрактiв грошового ринку поза органiзованим ринком не є провадженням професiйної дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами для такої iнвестицiйної фiрми.

     7. Порядок провадження професiйної дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами, у тому числi порядок надання додаткових послуг, встановлюється цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 46. Обов'язки iнвестицiйної фiрми при наданнi послуг клiєнту

     1. Iнвестицiйна фiрма зобов'язана виконувати доручення клiєнтiв на найвигiднiших для клiєнта умовах. При цьому якщо доручення клiєнтiв мiстять конкретнi умови та/або вказiвки, виконання доручень має здiйснюватися з дотриманням таких умов та/або вказiвок.

     Доручення клiєнтiв виконуються iнвестицiйною фiрмою у порядку їх надходження, якщо iнше не передбачено договором або дорученнями клiєнтiв. У разi одночасного укладення iнвестицiйною фiрмою за власний рахунок договорiв, предмет яких є тотожним предмету договорiв, що укладаються такою фiрмою за рахунок клiєнта, виконання договорiв для клiєнта здiйснюється у першу чергу.

     2. Iнвестицiйна фiрма повинна розробити та затвердити внутрiшнi правила виконання доручень клiєнтiв, якi повиннi мiстити iнформацiю, встановлену Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Перед укладенням договору з клiєнтом iнвестицiйна фiрма повинна ознайомити клiєнта з правилами виконання доручень клiєнтiв та отримати письмову згоду клiєнта з такими правилами, крiм випадкiв, коли клiєнта вже ознайомлено та вiн надав письмову згоду з такими правилами ранiше. Iнвестицiйна фiрма повинна повiдомляти клiєнтiв про змiни до правил виконання доручень клiєнтiв, що стосуються прав та iнтересiв клiєнтiв. Положення цього абзацу не застосовуються у випадках, якщо клiєнтом iнвестицiйної фiрми є квалiфiкований iнвестор, якщо такий квалiфiкований iнвестор не подав iнвестицiйнiй фiрмi заяву в письмовiй формi про те, що вiн бажає, щоб положення цього абзацу застосовувалися до нього.

     Iнвестицiйна фiрма встановлює внутрiшнi правила та процедури щодо укладення особами, визначеними у пунктi 40 частини першої статтi 2 цього Закону, особистих угод вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Iнформацiя (у тому числi реклама), яка надається iнвестицiйною фiрмою клiєнтам (потенцiйним клiєнтам), повинна бути правдивою, такою, що не вводить в оману, та зрозумiлою для клiєнта (потенцiйного клiєнта).

     Iнвестицiйна фiрма повинна своєчасно повiдомити клiєнту (потенцiйному клiєнту) необхiдну iнформацiю про iнвестицiйну фiрму та її послуги, пропонованi фiнансовi iнструменти та iнвестицiйнi стратегiї, умови виконання договорiв, витрати на їх виконання, а також будь-якi iншi пов'язанi витрати.

     Зокрема, таке повiдомлення повинно мiстити iнформацiю про:

     1) iнвестицiйну фiрму та послуги, якi вона надає. При цьому в разi надання iнвестицiйних рекомендацiй iнвестицiйна фiрма заздалегiдь, але не пiзнiше надання рекомендацiї, iнформує про таке:

     а) чи базується рекомендацiя, що надається, на незалежнiй позицiї iнвестицiйної фiрми;

     б) перелiк видiв фiнансових iнструментiв, на аналiзi яких базується рекомендацiя, що надається, а також (за наявностi) про обмеження кола фiнансових iнструментiв, на аналiзi яких базується рекомендацiя, тими, якi випускаються (видаються) та/або пропонуються для укладення особою, з якою iнвестицiйна фiрма має тiснi зв'язки, або iншою особою, юридичнi (у тому числi договiрнi) або економiчнi вiдносини з якою негативно впливають на здатнiсть формування незалежної позицiї для цiлей аналiзу та надання iнвестицiйної рекомендацiї;

     в) чи надаватиме iнвестицiйна фiрма клiєнту перiодичний аналiз фiнансових iнструментiв, щодо яких надано рекомендацiю;

     2) фiнансовий iнструмент, придбання або укладення якого пропонується клiєнту (потенцiйному клiєнту), а саме:

     а) його природу, права та обов'язки емiтента i власника вiдповiдного цiнного папера або сторiн вiдповiдного деривативного контракту тощо;

     б) запропоновану iнвестицiйну стратегiю;

     в) детальний опис конкретних ризикiв, якi несе клiєнт (потенцiйний клiєнт), пов'язаних iз:

     таким фiнансовим iнструментом;

     емiтентом (щодо цiнного папера);

     iншою стороною (щодо деривативного контракту);

     дiяльнiстю емiтента або iншої сторони, яка може вплинути на вартiсть вiдповiдного цiнного папера або майнових прав за вiдповiдним деривативним контрактом;

     ринком, на якому вiдбувається обiг вiдповiдного фiнансового iнструменту або укладається вiдповiдний деривативний контракт;

     г) iншу iнформацiю, яка може бути важливою для прийняття клiєнтом (потенцiйним клiєнтом) рiшення про здiйснення iнвестування у фiнансовий iнструмент;

     3) суму комiсiй, винагород та iнших платежiв, включаючи iнформацiю про вартiсть основних та додаткових послуг iнвестицiйної фiрми, у тому числi вартiсть рекомендацiй, перелiк послуг третiх осiб, якi мають бути оплаченi клiєнтом (потенцiйним клiєнтом) у зв'язку з укладенням договору щодо фiнансового iнструменту, а також спосiб їх оплати;

     4) мiсце та спосiб виконання замовлень клiєнта.

     Зазначене у цiй частинi повiдомлення повинно бути викладене в письмовiй формi, пiдписане клiєнтом (потенцiйним клiєнтом) та мiстити виключно iнформацiю, передбачену цiєю частиною.

     4. Перед укладенням з клiєнтом (потенцiйним клiєнтом) або вiд iменi клiєнта договору щодо фiнансового iнструменту iнвестицiйна фiрма зобов'язана отримати всю необхiдну iнформацiю стосовно знань та досвiду клiєнта (потенцiйного клiєнта) щодо фiнансового iнструменту. При наданнi iнвестицiйною фiрмою послуг з iнвестицiйного консультування або послуг з управлiння портфелем фiнансових iнструментiв додатково отримується iнформацiя щодо фiнансового стану клiєнта (потенцiйного клiєнта) та мети укладення договору щодо фiнансового iнструменту з метою надання рекомендацiй клiєнту (потенцiйному клiєнту) щодо фiнансових iнструментiв, якi є придатними для такого клiєнта (потенцiйного клiєнта). Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює порядок визначення iнвестицiйними фiрмами фiнансових iнструментiв, якi є придатними для клiєнтiв (потенцiйних клiєнтiв).

     Якщо на пiдставi отриманої iнформацiї iнвестицiйна фiрма вважає, що вiдповiдний фiнансовий iнструмент не є придатним для клiєнта (потенцiйного клiєнта), вона зобов'язана надати клiєнту повiдомлення про це. Таке повiдомлення повинно бути викладене в письмовiй формi, пiдписано клiєнтом (потенцiйним клiєнтом) щодо його ознайомлення та не мiстити iншої iнформацiї, крiм попередження про те, що вiдповiдний фiнансовий iнструмент не є придатним для клiєнта (потенцiйного клiєнта), а також обґрунтування висновку iнвестицiйної фiрми щодо непридатностi фiнансового iнструменту для клiєнта (потенцiйного клiєнта).

     Якщо клiєнт (потенцiйний клiєнт) вiдмовляється надавати iнформацiю з метою визначення придатностi фiнансового iнструменту для такого клiєнта (потенцiйного клiєнта) або якщо iнформацiя, надана клiєнтом (потенцiйним клiєнтом), є недостатньою для такого визначення, iнвестицiйна фiрма зобов'язана надати клiєнту повiдомлення про те, що вiдмова у наданнi такої iнформацiї або надання недостатньої iнформацiї унеможливлює визначення iнвестицiйною фiрмою придатностi певного фiнансового iнструменту для такого клiєнта (потенцiйного клiєнта). Таке повiдомлення повинно бути надане пiсля вiдмови клiєнта (потенцiйного клiєнта) у наданнi вiдповiдної iнформацiї, викладене в письмовiй формi, пiдписано клiєнтом (потенцiйним клiєнтом) щодо його ознайомлення та не мiстити iншої iнформацiї, крiм попередження про те, що вiдмова у наданнi iнформацiї або надання недостатньої iнформацiї унеможливлює визначення iнвестицiйною фiрмою придатностi фiнансового iнструменту для такого клiєнта (потенцiйного клiєнта), з обов'язковим зазначенням iнформацiї, яка для цього додатково вимагається.

     Якщо на пiдставi отриманої iнформацiї iнвестицiйна фiрма вважає, що вiдповiдний фiнансовий iнструмент є придатним для клiєнта (потенцiйного клiєнта), вона зобов'язана надати клiєнту повiдомлення про те, чи буде iнвестицiйна фiрма перiодично аналiзувати придатнiсть вiдповiдного фiнансового iнструменту для клiєнта та повiдомить клiєнта про те, що даний фiнансовий iнструмент став непридатним для нього. Таке повiдомлення повинно бути викладене в письмовiй формi, пiдписано клiєнтом (потенцiйним клiєнтом) щодо його ознайомлення та не мiстити iншої iнформацiї, крiм зазначення того, що iнвестицiйна фiрма здiйснюватиме (або не здiйснюватиме) перiодичний аналiз придатностi вiдповiдного фiнансового iнструменту для клiєнта, зазначення перiодичностi здiйснення такого аналiзу, а також зобов'язання повiдомляти (iз зазначенням способу надання повiдомлення) клiєнта про те, що даний фiнансовий iнструмент став непридатним для нього.

     5. Положення частини четвертої цiєї статтi не застосовуються перед укладенням з клiєнтом або вiд iменi клiєнта договору щодо фiнансового iнструменту, щодо якого iнвестицiйною фiрмою вже здiйснено дiї, передбаченi частиною четвертою цiєї статтi.

     Положення частини четвертої цiєї статтi не застосовуються у разi надання iнвестицiйною фiрмою послуг виключно з виконання замовлень клiєнтiв (без надання, зокрема, послуг з iнвестицiйного консультування або послуг з управлiння портфелем фiнансових iнструментiв) щодо фiнансових iнструментiв, якщо виконанi всi такi умови:

     1) такi послуги надаються щодо акцiй, облiгацiй, допущених до торгiв на регульованому фондовому ринку, казначейських зобов'язань України, цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування, ощадних (депозитних) сертифiкатiв;

     2) послуги надаються за iнiцiативою клiєнтiв (потенцiйних клiєнтiв);

     3) iнвестицiйна фiрма повiдомила клiєнтiв (потенцiйних клiєнтiв) про те, що при наданнi таких послуг вона не зобов'язана оцiнювати придатнiсть фiнансового iнструменту для клiєнта (потенцiйного клiєнта) та клiєнт (потенцiйний клiєнт) не матиме прав, що надаються частиною сьомою цiєї статтi. Таке повiдомлення має бути викладене в письмовiй формi та пiдписане клiєнтом (потенцiйним клiєнтом);

     4) клiєнтам не надаються додатковi послуги, передбаченi пунктом 1 частини другої статтi 44 цього Закону, крiм їх надання в рамках погоджених ранiше лiмiтiв.

     6. Перед першим укладенням з клiєнтом (потенцiйним клiєнтом), який є квалiфiкованим iнвестором, або вiд iменi такого клiєнта договору щодо фiнансового iнструменту iнвестицiйна фiрма зобов'язана надати клiєнту повiдомлення про те, що:

     1) клiєнт має статус квалiфiкованого iнвестора;

     2) правовiдносини мiж клiєнтом та iнвестицiйною фiрмою здiйснюватимуться з урахуванням такого статусу;

     3) клiєнт може подати iнвестицiйнiй фiрмi заяву (стосовно всiх або певних договорiв, що укладаються iнвестицiйною фiрмою з таким клiєнтом або вiд його iменi) в письмовiй формi про те, що клiєнт бажає, щоб до нього застосовувалися положення частин другої - четвертої цiєї статтi.

     Вимоги цiєї статтi не застосовуються у випадках, коли клiєнтом iнвестицiйної фiрми є квалiфiкований iнвестор, крiм випадку, коли такий iнвестор подав iнвестицiйнiй фiрмi заяву (стосовно всiх або певних договорiв, що укладаються iнвестицiйною фiрмою з таким iнвестором або вiд його iменi) у письмовiй формi про те, що вiн бажає, щоб положення частин другої - четвертої цiєї статтi застосовувалися до нього.

     7. У разi порушення iнвестицiйною фiрмою своїх обов'язкiв, зазначених у частинах другiй - четвертiй цiєї статтi, при укладеннi договорiв щодо фiнансових iнструментiв з клiєнтом, вiд його iменi або за його дорученням iнвестицiйна фiрма зобов'язана на вимогу клiєнта:

     1) якщо фiнансовим iнструментом є цiннi папери - придбати за власний рахунок у клiєнта такi цiннi папери за цiною, за якою вони придбанi клiєнтом, та вiдшкодувати всi витрати (крiм упущеної вигоди), понесенi клiєнтом у зв'язку з укладенням договору щодо таких цiнних паперiв;

     2) якщо фiнансовим iнструментом є деривативний контракт - вiдшкодувати клiєнту всi витрати, понесенi клiєнтом у зв'язку з укладенням та виконанням деривативного контракту або правочинiв щодо нього.

     У разi виникнення спору щодо дотримання iнвестицiйною фiрмою обов'язкiв, зазначених у частинах другiй - четвертiй цiєї статтi, обов'язок доведення дотримання цих обов'язкiв покладається на iнвестицiйну фiрму. Вимоги цiєї частини не застосовуються щодо договорiв, укладених iнвестицiйною фiрмою до подання iнвестицiйною фiрмою заяви, передбаченої частиною шостою цiєї статтi.

     8. Клiєнт може звернутися з позовом до суду, в тому числi третейського, з вимогами, зазначеними у частинi сьомiй цiєї статтi, протягом одного року з пiзнiшої з таких дат: дати вчинення вiдповiдного договору щодо фiнансового iнструменту або дати отримання звiту вiд iнвестицiйної фiрми щодо укладення вiдповiдного договору щодо фiнансового iнструменту.

     Стаття 47. Розкриття iнформацiї iнвестицiйною фiрмою

     1. Iнвестицiйна фiрма зобов'язана подавати звiтнi данi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та розмiщувати їх у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. До звiтних даних включається iнформацiя про всi вчиненi поза органiзованими ринками капiталу правочини щодо емiсiйних цiнних паперiв у такому обсязi:

     1) найменування емiтента цiнних паперiв та його iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, код LEI (за наявностi);

     2) вид, тип, клас, форма iснування та форма випуску цiнних паперiв;

     3) код ISIN;

     4) кiлькiсть цiнних паперiв за кожним правочином;

     5) цiна цiнних паперiв;

     6) дата вчинення правочину;

     7) iншi вiдомостi, що входять до складу звiтних даних iнвестицiйної фiрми, визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     До iнформацiї, яка розмiщується у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв, не включаються вiдомостi про сторони правочинiв.

     2. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зобов'язана самостiйно забезпечити iснування та функцiонування щонайменше однiєї системи, яка створювала б умови для безпосереднього та прямого подання iнвестицiйною фiрмою звiтних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Iнвестицiйна фiрма зобов'язана подавати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iнформацiю про укладення нею агентського договору.

     4. Iнвестицiйна фiрма зобов'язана подавати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку офiцiйним каналом зв'язку повiдомлення про кожен випадок порушення пов'язаним агентом внутрiшнiх правил та процедур, встановлених iнвестицiйною фiрмою в рамках провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу.

     Стаття 48. Багатостороння система органiзованого ринку

     1. Багатостороння система органiзованого ринку (далi - багатостороння система) - це iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, яка вiдповiдає вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечує обмiн iнформацiєю про намiр осiб, що створили таку iнформацiю, вчинити правочин щодо конкретно визначених активiв, допущених до торгiв на органiзованому ринку, а також створює органiзацiйно-технiчнi умови для вчинення таких правочинiв.

     2. Централiзоване виконання вчинених правочинiв у багатостороннiй системi (далi - централiзоване виконання правочинiв) - це передбачене правилами функцiонування багатосторонньої системи обов'язкове здiйснення сторонами правочину, вчиненого у такiй системi, погоджених дiй, спрямованих на виконання зобов'язань, що виникли внаслiдок вчинення правочину, та/або спрямованих на реалiзацiю прав, передбачених таким правочином.

     При цьому такi погодженi дiї здiйснюються в результатi функцiонування iнформацiйної та телекомунiкацiйної систем вiдповiдно до правил особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, визначеної оператором такої багатосторонньої системи, згiдно з правилами функцiонування вiдповiдного органiзованого ринку, що вiдповiдають вимогам статтi 53 цього Закону.

     Оператор багатосторонньої системи отримує iнформацiю про будь-якi факти невчинення зазначених погоджених дiй.

     3. Централiзоване вчинення правочинiв у багатостороннiй системi (далi - централiзоване вчинення правочинiв) - це передбачене правилами функцiонування багатосторонньої системи вчинення двома або бiльше сторонами погоджених дiй, спрямованих на набуття, змiну або припинення цивiльних прав та обов'язкiв, що є результатом функцiонування створеної оператором багатосторонньої системи iнформацiйної та телекомунiкацiйної систем.

     4. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право встановлювати факт наявностi в документах, що регулюють дiяльнiсть багатосторонньої системи, положень, що передбачають обов'язковiсть централiзованого вчинення та централiзованого виконання правочинiв.

     Стаття 49. Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами

     1. Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами включає такi види дiяльностi:

     1) дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами на регульованому фондовому ринку;

     2) дiяльнiсть з органiзацiї укладення деривативних контрактiв на регульованому ринку деривативних контрактiв;

     3) дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi iнструментами грошового ринку на регульованому грошовому ринку;

     4) дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами на фондовому БТМ;

     5) дiяльнiсть з органiзацiї укладення деривативних контрактiв на БТМ деривативних контрактiв;

     6) дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi облiгацiями на ОТМ облiгацiй;

     7) дiяльнiсть з органiзацiї укладення деривативних контрактiв на ОТМ деривативних контрактiв.

     На провадження кожного виду дiяльностi з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами у встановленому цим Законом порядку Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видається окрема лiцензiя, передбачена статтею 4 Закону України "Про державне регулювання ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв".

     2. Будь-якi цiннi папери, включаючи деривативнi цiннi папери, допущенi до торгiв на регульованих фондових ринках та фондових БТМ, є предметом торгiвлi на таких органiзованих ринках.

     Будь-якi деривативнi контракти, допущенi до торгiв на регульованому ринку деривативних контрактiв, БТМ деривативних контрактiв та ОТМ деривативних контрактiв (у тому числi зазначенi у частинi другiй статтi 7 цього Закону), а також правочини щодо них є предметом торгiвлi на таких органiзованих ринках.

     Будь-якi iнструменти грошового ринку та валютнi цiнностi, допущенi до торгiв на регульованому грошовому ринку, є предметом торгiвлi на такому органiзованому ринку.

     Будь-якi облiгацiї, допущенi до торгiв на ОТМ облiгацiй, є предметом торгiвлi на такому органiзованому ринку.

     3. Оператор регульованого ринку:

     1) розробляє, забезпечує затвердження та реєстрацiю вiдповiдно до законодавства власних недискрецiйних правил функцiонування регульованого ринку, якi є обов'язковими для всiх учасникiв цього ринку;

     2) забезпечує створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно пропозицiї щодо активiв, допущених до торгiв на такому регульованому ринку, та для проведення регулярних торгiв такими активами;

     3) визначає порядок допуску, допускає до участi у торгах на регульованому ринку iнвестицiйнi фiрми та iнших осiб, можливiсть участi яких у торгах передбачена законодавством, забезпечує ведення та оприлюднення перелiку учасникiв такого регульованого ринку;

     4) забезпечує дотримання учасниками такого регульованого ринку вимог, встановлених правилами функцiонування регульованого ринку, iз застосуванням вiдповiдних заходiв впливу;

     5) встановлює порядок допуску активiв до торгiв на такому регульованому ринку;

     6) визначає за результатами торгiв на регульованому ринку обсяги купiвлi-продажу активiв, допущених до торгiв на такому регульованому ринку, поточну цiну таких активiв та їх середнiй курс у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     7) створює умови для забезпечення розрахункiв за результатами торгiв на такому регульованому ринку;

     8) створює умови для розв'язання спорiв мiж учасниками регульованого ринку;

     9) оприлюднює iнформацiю щодо торгiв на такому регульованому ринку;

     10) здiйснює рекламу регульованого ринку;

     11) здiйснює iншi функцiї, передбаченi цим Законом, правилами ринку та актами законодавства.

     4. Оператор БТМ:

     1) розробляє, забезпечує затвердження та реєстрацiю вiдповiдно до законодавства власних недискрецiйних правил функцiонування БТМ, якi є обов'язковими для всiх учасникiв такого БТМ;

     2) визначає порядок допуску, допускає до участi у торгах на БТМ iнвестицiйнi фiрми та iнших осiб, можливiсть участi яких у торгах передбачена законодавством, забезпечує ведення та оприлюднення вiдповiдного перелiку учасникiв такого БТМ;

     3) забезпечує дотримання учасниками такого БТМ вимог, встановлених правилами функцiонування БТМ, iз застосуванням вiдповiдних заходiв впливу;

     4) встановлює порядок допуску активiв до торгiв на такому БТМ;

     5) визначає за результатами торгiв на БТМ обсяги купiвлi-продажу активiв, допущених до торгiв на такому БТМ, поточну цiну таких активiв та їх середнiй курс у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     6) створює умови для забезпечення розрахункiв за результатами торгiв на такому БТМ;

     7) оприлюднює iнформацiю щодо торгiв на такому БТМ;

     8) здiйснює рекламу БТМ;

     9) здiйснює iншi функцiї, передбаченi цим Законом, правилами ринку та актами законодавства.

     5. Оператор ОТМ:

     1) розробляє, забезпечує затвердження та реєстрацiю вiдповiдно до законодавства власних дискрецiйних правил функцiонування ОТМ, якi є обов'язковими для всiх учасникiв цього ОТМ;

     2) визначає порядок допуску, допускає до участi в торгах на ОТМ iнвестицiйнi фiрми та iнших осiб, можливiсть участi яких у торгах передбачена законодавством, забезпечує ведення та оприлюднення перелiку учасникiв такого ОТМ;

     3) забезпечує дотримання учасниками ринку такого ОТМ вимог, встановлених правилами функцiонування ОТМ, iз застосуванням вiдповiдних заходiв впливу;

     4) встановлює порядок допуску активiв до торгiв на такому ОТМ;

     5) визначає за результатами торгiв на ОТМ обсяги купiвлi-продажу активiв, допущених до торгiв на такому ОТМ, поточну цiну таких активiв та їх середнiй курс у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     6) створює умови для забезпечення розрахункiв за результатами торгiв на такому ОТМ;

     7) оприлюднює iнформацiю щодо торгiв на такому ОТМ;

     8) здiйснює рекламу ОТМ;

     9) здiйснює iншi функцiї, передбаченi цим Законом, правилами ринку та актами законодавства.

     6. Недискрецiйнi правила функцiонування органiзованого ринку не повиннi передбачати можливiсть впливу оператора органiзованого ринку на поданi учасниками торгiв заявки та котирування (далi - розпорядження учасника торгiв).

     Дискрецiйнi правила функцiонування органiзованого ринку повиннi передбачати право оператора ОТМ на власний розсуд приймати рiшення щодо розмiщення/нерозмiщення в багатостороннiй системi розпоряджень учасникiв торгiв, а також щодо забезпечення в будь-який момент часу можливостi вчинення правочину на пiдставi двох зустрiчних еквiвалентних розпоряджень учасникiв торгiв за умови, що такi дiї вiдповiдають iнструкцiям клiєнтiв та умовам найкращого забезпечення iнтересiв клiєнтiв.

     7. У здiйсненнi операцiй на органiзованому ринку капiталу мають право брати участь iнвестицiйнi фiрми та iншi особи, можливiсть участi яких у торгах передбачена законодавством (учасники органiзованого ринку капiталу).

     8. Державне регулювання регульованих грошових ринкiв здiйснюється у порядку, встановленому частиною третьою статтi 139 цього Закону.

     9. Слова "оператор регульованого ринку", "фондова бiржа", "оператор органiзованого ринку", "оператор багатостороннього торговельного майданчика", "оператор органiзованого торговельного майданчика", "регульований ринок", "органiзований ринок", "багатостороннiй торговельний майданчик", "органiзований торговельний майданчик" та похiднi вiд них дозволяється використовувати у назвi лише юридичним особам, якi мають лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами, отриману вiдповiдно до вимог цього Закону.

     Стаття 50. Ринок малих та середнiх пiдприємств

     1. За заявою оператора БТМ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку вносить БТМ, управлiння дiяльнiстю якого здiйснює такий оператор, до реєстру ринкiв МСП, за умови, що правила такого БТМ, його системи та внутрiшнi процедури такого оператора БТМ забезпечують виконання таких умов:

     1) щонайменше 50 вiдсоткiв осiб, якi є емiтентами цiнних паперiв або є сторонами фiнансових iнструментiв, допущених до торгiв на такому БТМ, вiдносяться до МСП станом на дату подання оператором БТМ заяви про включення БТМ до реєстру ринкiв МСП. Оператор БТМ зобов'язаний забезпечити збереження такого спiввiдношення протягом усього перiоду реєстрацiї БТМ, управлiння дiяльнiстю якого вiн здiйснює, як ринку МСП;

     2) правила БТМ щодо допуску активiв до торгiв на такому БТМ вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     3) на момент прийняття рiшення про початковий допуск активiв до торгiв на такому БТМ опублiковано iнформацiю, необхiдну для надання потенцiйним iнвесторам можливостi зробити обґрунтовану оцiнку доцiльностi здiйснення iнвестицiй;

     4) особи, якi є емiтентами цiнних паперiв або сторонами фiнансових iнструментiв, допущених до торгiв на такому БТМ, публiкують перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог, встановлених законодавством;

     5) особи, якi є емiтентами цiнних паперiв або сторонами фiнансових iнструментiв, допущених до торгiв на такому БТМ, виконують передбаченi цим Законом вимоги щодо розкриття регульованої iнформацiї;

     6) оператор БТМ має ефективно функцiонуючi системи для виявлення та запобiгання манiпулюванню на БТМ, управлiння дiяльнiстю якого вiн здiйснює.

     2. Крiм вимог, передбачених частиною першою цiєї статтi, оператор БТМ, який подав заяву про включення БТМ, управлiння дiяльнiстю якого вiн здiйснює, до реєстру ринкiв МСП, зобов'язаний забезпечити виконання вимог, передбачених статтями 34, 49, 51 - 53 цього Закону.

     3. Додатково до вимог, передбачених частиною першою цiєї статтi, оператор БТМ може встановлювати власнi вимоги до МСП, якi є емiтентами цiнних паперiв або сторонами фiнансових iнструментiв, допущених ним до торгiв на БТМ.

     4. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку виключає БТМ з реєстру ринкiв МСП у будь-якому з таких випадкiв:

     1) подання вiдповiдної заяви оператором БТМ;

     2) встановлення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку факту невiдповiдностi оператора БТМ або БТМ, управлiння дiяльнiстю якого вiн здiйснює, вимогам, передбаченим частиною першою цiєї статтi.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку публiкує перелiк дiючих ринкiв МСП на своєму офiцiйному веб-сайтi та забезпечує його актуалiзацiю.

     6. Якщо фiнансовий iнструмент допущений до торгiв на ринку МСП, допущення того самого iнструменту до торгiв на iншому ринку МСП є можливим виключно у разi отримання особою, яка подає заявку на допуск такого фiнансового iнструменту до торгiв на iншому ринку МСП, згоди емiтента цiнних паперiв або сторони фiнансового iнструменту. У разi надання згоди на такий допуск до емiтента цiнних паперiв (сторони фiнансового iнструменту) не застосовуються вимоги, встановленi оператором такого iншого ринку МСП.

     Стаття 51. Оператори органiзованих ринкiв

     1. Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на органiзованих ринках здiйснюється суб'єктом господарювання за умови отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi в межах професiйної дiяльностi з органiзацiї торгiвлi, передбаченого цим Законом та/або Законом України "Про товарнi бiржi".

     Для отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на ОТМ юридична особа, яка має намiр отримати таку лiцензiю, зобов'язана надати детальнi пояснення причин невiдповiдностi пропонованої багатосторонньої системи вимогам, встановленим для багатосторонньої системи регульованого ринку або багатосторонньої системи БТМ, проект дискрецiйних правил функцiонування органiзованого ринку дискрецiйних повноважень, передбачених частиною шостою статтi 49 цього Закону, а також iншi пояснення вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Перелiк видiв дiяльностi, передбачених статтею 49 цього Закону або статтею 3 Закону України "Про товарнi бiржi", якi має право провадити оператор органiзованих ринкiв, зазначається в реєстрi професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку визначає умови отримання iноземними юридичними особами лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi в межах професiйної дiяльностi на ринках капiталу з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами та професiйної дiяльностi з органiзацiї торгiвлi продукцiєю на товарних бiржах.

     2. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на регульованих ринках може здiйснюватися виключно оператором регульованого ринку в порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на БТМ та дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ОТМ може здiйснюватися виключно оператором БТМ та оператором ОТМ вiдповiдно в порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Оператором БТМ може бути виключно:

     1) iнвестицiйна фiрма, що отримала вiдповiдну лiцензiю на провадження виду дiяльностi з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами, передбаченого пунктами 4 та/або 5 частини першої статтi 49 цього Закону;

     2) оператор регульованого ринку, що отримав вiдповiдну лiцензiю на провадження виду дiяльностi з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами, передбаченого пунктами 4 та/або 5 частини першої статтi 49 цього Закону.

     Оператором ОТМ може бути виключно:

     1) iнвестицiйна фiрма, що отримала вiдповiдну лiцензiю на провадження виду дiяльностi з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами, передбаченого пунктами 6 та/або 7 частини першої статтi 49 цього Закону;

     2) оператор регульованого ринку, що отримав вiдповiдну лiцензiю на провадження виду дiяльностi з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами, передбаченого пунктами 6 та/або 7 частини першої статтi 49 цього Закону.

     3. Початковий капiтал оператора органiзованого ринку повинен вiдповiдати вимогам щодо його розрахунку, встановленим статтею 70 цього Закону, та вимогам щодо його розмiру, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, при цьому мiнiмальний розмiр такого початкового капiталу не може становити менше 22 мiльйонiв гривень.

     4. Проведення операцiй на органiзованому ринку за деривативними контрактами та правочинами щодо фiнансових iнструментiв, а також за правочинами щодо iнших активiв, допущених до торгiв на органiзованому ринку, здiйснюється за правилами функцiонування такого органiзованого ринку, якi затверджуються в порядку, встановленому оператором такого ринку, та реєструються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Правила функцiонування регульованого ринку розробляються оператором регульованого ринку для кожного з видiв регульованих ринкiв та реєструються:

     1) Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку пiсля їх затвердження Нацiональним банком України - щодо регульованого грошового ринку. Нацiональний банк України має право вiдмовити у затвердженнi вiдповiдних правил з пiдстав та/або у випадках, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України;

     2) Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку - щодо iнших регульованих ринкiв.

     6. Оператор регульованого ринку зобов'язаний до подання правил функцiонування регульованого ринку на реєстрацiю до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку укласти договiр про здiйснення клiрингу з особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть центрального контрагента.

     Вимоги до зазначеного договору встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     До укладення зазначеного договору оператор регульованого ринку не має права провадити дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на регульованих ринках, якщо iнше не встановлено нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Правила функцiонування регульованого ринку, правила функцiонування БТМ та правила функцiонування ОТМ розробляються вiдповiдним оператором окремо для кожної з таких багатостороннiх систем та реєструються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     8. Кандидатури керiвникiв операторiв органiзованих ринкiв капiталу погоджуються з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку.

     Кандидати на посаду керiвника оператора органiзованого ринку капiталу повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, зокрема:

     1) мати стаж роботи на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках не менше трьох рокiв;

     2) не бути керiвником професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, лiквiдованого за рiшенням суду або до якого застосовувалася санкцiя у виглядi анулювання лiцензiї на провадження певних видiв професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках протягом останнiх трьох рокiв;

     3) протягом останнього року вiдсутнi факти анулювання сертифiката на право здiйснення дiй, пов'язаних з безпосереднiм провадженням професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках;

     4) мати бездоганну дiлову репутацiю;

     5) не бути керiвником чи заступником керiвника банку, щодо якого Нацiональним банком України було прийнято рiшення про вiднесення його до категорiї неплатоспроможних банкiв;

     6) не бути керiвником чи заступником керiвника фiнансової установи, яка була визнана банкрутом вiдповiдно до законодавства;

     7) не бути керiвником чи заступником керiвника будь-якого суб'єкта господарювання, щодо якого протягом останнiх 10 рокiв уповноваженим державним органом було прийнято рiшення про анулювання лiцензiї на провадження будь-якого виду господарської дiяльностi у сферi, пов'язанiй з ринками капiталу та органiзованими товарними ринками, що пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до законодавства, яке набрало законної сили у встановленому законом порядку.

     Стаття 52. Утворення та функцiонування органiзованих ринкiв

     1. Органiзований ринок утворюється оператором органiзованого ринку.

     Органiзований ринок не є юридичною особою.

     2. Юридична особа набуває статусу оператора органiзованого ринку з дня отримання будь-якої з лiцензiй на провадження вiдповiдного виду дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках.

     Органiзований ринок починає функцiонувати пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку правил функцiонування такого органiзованого ринку.

     Вимоги до правил функцiонування органiзованого ринку встановлюються статтею 53 цього Закону та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. У разi виникнення ситуацiї цiнової нестабiльностi функцiонування органiзованого ринку зупиняється у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, оператором такого ринку або Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку - у разi невжиття вiдповiдних заходiв оператором. Для цiлей цiєї частини ситуацiєю цiнової нестабiльностi вважається значне коливання цiни активу, допущеного до торгiв на органiзованому ринку, в результатi якого оператор такого ринку зупиняє або може зупинити функцiонування ринку.

     4. Вимоги до органiзацiйної структури, органiв управлiння, посадових осiб таких органiв оператора органiзованого ринку встановлюються цим Законом.

     Оператор регульованого ринку повинен мати ефективнi системи та механiзми, якi вiдповiдають вимогам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та забезпечують вiдповiднiсть електронних торгових систем i програмно-технiчних комплексiв, що використовуються таким оператором, таким вимогам:

     1) є стiйкими, мають достатню спроможнiсть для оброблення пiкових обсягiв заявок або котирувань та/або повiдомлень про їх скасування;

     2) здатнi забезпечити впорядковану торгiвлю в умовах сильного ринкового стресу, є повнiстю випробуваними для того, щоб забезпечити виконання цих умов;

     3) здатнi забезпечувати безперервнiсть надання послуг у випадку збою.

     5. Оператор органiзованого ринку може мати у власностi та/або на правi користування кiлька електронних торгових систем та програмно-апаратних комплексiв, якi на постiйнiй основi забезпечують належне функцiонування та захист електронної торгової системи (електронних торгових систем).

     Програмне та апаратне забезпечення, що використовується оператором органiзованого ринку, повинно бути розроблено/виготовлено суб'єктом господарювання, щодо якого не застосовано спецiальнi економiчнi та iншi обмежувальнi заходи (санкцiї) вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї".

     6. Оператор органiзованого ринку може розробити та затвердити кодекс корпоративного управлiння, який може застосовуватися емiтентами, цiннi папери яких допущено до торгiв на органiзованому ринку, управлiння яким здiйснюється таким оператором.

     7. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює вимоги до систем фiксацiї дати та часу, що використовуються органiзованими ринками та їх учасниками пiд час здiйснення ними операцiй в рамках провадження професiйної дiяльностi.

     8. Оператор органiзованого ринку зобов'язаний доводити до вiдома учасникiв органiзованого ринку iнформацiю про їх обов'язки та механiзми виконання договорiв, укладених на такому ринку.

     9. Оператор регульованого ринку та БТМ не має права виступати стороною правочинiв щодо фiнансових iнструментiв, що укладаються на багатостороннiй системi, органiзацiю дiяльностi якої вiн здiйснює.

     Оператор ОТМ має право у встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку виступати стороною правочинiв щодо фiнансових iнструментiв, що укладаються на багатостороннiй системi, органiзацiю дiяльностi якої вiн здiйснює, в тому числi за рахунок власного капiталу.

     Стаття 53. Правила функцiонування органiзованого ринку

     1. Правила функцiонування регульованого ринку складаються, зокрема, з порядку:

     1) допуску учасникiв регульованих ринкiв до регулярних торгiв;

     2) органiзацiї та проведення регулярних торгiв;

     3) допуску активiв до торгiв, зупинення та скасування такого допуску;

     4) розкриття iнформацiї про функцiонування регульованого ринку та її оприлюднення;

     5) розв'язання спорiв мiж учасниками регульованого ринку;

     6) здiйснення контролю за дотриманням учасниками регульованого ринку правил функцiонування регульованого ринку;

     7) створення та забезпечення функцiонування механiзму виявлення, запобiгання та усунення конфлiктiв iнтересiв мiж будь-якими такими особами:

     а) оператором регульованого ринку;

     б) акцiонерами (учасниками) оператора регульованого ринку;

     в) особами, якi здiйснюють контроль над оператором регульованого ринку чи регульованим ринком;

     г) учасниками такого регульованого ринку;

     8) застосування санкцiй за порушення правил функцiонування регульованого ринку;

     9) взаємодiї з центральним контрагентом за правочинами щодо активiв, допущених до торгiв на регульованих ринках;

     10) взаємодiї з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановлених законодавством випадках;

     11) взаємодiї з Нацiональним банком України у встановлених законодавством випадках.

     2. Правила функцiонування БТМ складаються, зокрема, з порядку:

     1) допуску учасникiв до торгiв на БТМ;

     2) органiзацiї та проведення торгiв;

     3) допуску активiв до торгiв, зупинення та скасування такого допуску;

     4) розкриття iнформацiї про функцiонування БТМ та її оприлюднення;

     5) взаємодiї з центральним контрагентом та/або з особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть з визначення зобов'язань, щодо зобов'язань за деривативними контрактами та за правочинами щодо активiв, допущених до торгiв на БТМ, або iз зазначення, що оператор БТМ на пiдставi окремої лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi iз визначення зобов'язань самостiйно провадить клiрингову дiяльнiсть за зобов'язаннями, що виникають внаслiдок укладення деривативних контрактiв та правочинiв щодо цiнних паперiв, допущених до торгiв на БТМ, управлiння дiяльнiстю якого вiн здiйснює;

     6) взаємодiї з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановлених законодавством випадках;

     7) взаємодiї з Нацiональним банком України у встановлених законодавством випадках.

     3. Правила функцiонування БТМ можуть передбачати:

     1) створення та забезпечення функцiонування механiзму виявлення, запобiгання та усунення конфлiктiв iнтересiв мiж будь-якими такими особами:

     а) оператором БТМ;

     б) акцiонерами (учасниками) оператора БТМ;

     в) учасниками такого БТМ;

     2) здiйснення контролю за дотриманням учасниками БТМ правил функцiонування БТМ;

     3) накладення санкцiй за порушення правил функцiонування БТМ.

     4. Правила функцiонування ОТМ складаються, зокрема, з порядку:

     1) допуску учасникiв до торгiв на ОТМ;

     2) органiзацiї та проведення торгiв;

     3) допуску активiв до торгiв, зупинення та скасування такого допуску;

     4) розкриття iнформацiї про функцiонування ОТМ та її оприлюднення;

     5) взаємодiї з особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть з визначення зобов'язань, щодо зобов'язань за деривативними контрактами та за правочинами щодо облiгацiй, допущених до торгiв на ОТМ, або iз зазначення, що оператор ОТМ на пiдставi окремої лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi iз визначення зобов'язань самостiйно провадить клiрингову дiяльнiсть за зобов'язаннями, що виникають внаслiдок укладення деривативних контрактiв та правочинiв щодо облiгацiй, допущених до торгiв на ОТМ, управлiння дiяльнiстю якого вiн здiйснює;

     6) взаємодiї з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановлених законодавством випадках;

     7) взаємодiї з Нацiональним банком України у встановлених законодавством випадках.

     5. Правила функцiонування ОТМ можуть передбачати:

     1) створення та забезпечення функцiонування механiзму виявлення, запобiгання та усунення конфлiктiв iнтересiв мiж будь-якими з таких осiб:

     а) оператором ОТМ;

     б) акцiонерами (учасниками) оператора ОТМ;

     в) учасниками такого ОТМ;

     2) здiйснення контролю за дотриманням учасниками ОТМ правил функцiонування ОТМ.

     6. Правила вiдповiдного органiзованого ринку деривативних контрактiв повиннi додатково до вимог, зазначених у частинах першiй, другiй i четвертiй цiєї статтi, передбачати порядок реалiзацiї оператором цього ринку заходiв управлiння позицiями учасникiв такого ринку, зокрема шляхом надання цьому оператору таких повноважень:

     1) контролю за сумами вiдкритих позицiй учасникiв ринку та їх клiєнтiв;

     2) отримання вiд учасникiв ринку iнформацiї (зокрема всiєї необхiдної документацiї) щодо:

     а) розмiру та мети позицiї або взятого зобов'язання;

     б) їх прямих або опосередкованих власникiв;

     в) угод про спiвробiтництво;

     г) вiдповiдних активiв i зобов'язань на вiдповiдному ринку;

     3) вимагати вiд особи закриття або зменшення позицiї на тимчасовiй або постiйнiй основi згiдно з потребами конкретного випадку, а також, у разi якщо така особа не виконала зазначену вимогу, вживати в односторонньому порядку заходiв для забезпечення закриття або зменшення позицiї;

     4) у необхiдних випадках вимагати вiд особи тимчасового повернення лiквiдностi на ринок за погодженою цiною та у погодженому обсязi з чiтко вираженим намiром зменшити вплив великої чи переважної позицiї.

     Правила функцiонування органiзованого ринку деривативних контрактiв можуть передбачати порядок сплати сторонами деривативного контракту одна однiй грошових коштiв у сумi, розмiр якої залежить вiд змiни значення базового показника (початкова та варiацiйна маржа), якщо це передбачено вiдповiдними специфiкацiями.

     Стаття 54. Перелiк органiзованих ринкiв

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку веде та оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi перелiк органiзованих ринкiв, що функцiонують на територiї України, та їх операторiв.

     Стаття 55. Алгоритмiчна торгiвля

     1. Алгоритмiчна торгiвля - це торгiвля фiнансовими iнструментами, що здiйснюється шляхом автоматичного (з обмеженим втручанням людини або без такого втручання) виконання комп'ютерним алгоритмом функцiй щодо визначення iндивiдуальних параметрiв заявок або котирувань, зокрема встановлення наявностi обставин, що свiдчать про необхiднiсть iнiцiювання заявок або котирувань, визначення моменту iнiцiювання заявок або котирувань, надсилання заявок або котирувань, визначення цiни або кiлькостi фiнансових iнструментiв, що є предметом заявок або котирувань, або дiй, що потрiбно вчинити iз заявками або котируваннями пiсля їх надсилання.

     Не є алгоритмiчною торгiвлею дiяльнiсть iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, що використовуються виключно для:

     1) визначення маршруту прямування заявок або котирувань пiд час надсилання їх до багатосторонньої системи одного або бiльше органiзованих ринкiв;

     2) обробки заявок або котирувань, що не передбачає визначення будь-яких параметрiв заявок або котирувань;

     3) пiдтвердження заявок або котирувань;

     4) проведення обробки даних щодо виконаних за результатами торгiв операцiй.

     2. Високочастотна торгiвля - технiка алгоритмiчної торгiвлi, що характеризується такими ознаками:

     1) використання iнвестицiйною фiрмою для здiйснення торгiвлi iнфраструктури iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи, призначеної для зведення до мiнiмуму мережевих та iнших типiв затримок обмiну iнформацiєю, у тому числi надсилання заявок або котирувань, з багатосторонньою системою органiзованого ринку. При цьому iнфраструктура iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи передбачає можливiсть використання щонайменше одного iз способiв зведення до мiнiмуму мережевих та iнших типiв затримок обмiну iнформацiєю з багатосторонньою системою органiзованого ринку:

     а) колокацiя - спосiб, за якого для визначення iндивiдуальних параметрiв заявок або котирувань у результатi виконання комп'ютерного алгоритму, передбаченого частиною першою цiєї статтi, iнвестицiйною фiрмою використовується власне апаратне забезпечення, розташоване в безпосереднiй близькостi вiд багатосторонньої системи органiзованого ринку та з'єднане з такою багатосторонньою системою мережею;

     б) проксiмiтi-хостинг - спосiб, за якого для визначення iндивiдуальних параметрiв заявок або котирувань у результатi виконання комп'ютерного алгоритму, передбаченого частиною першою цiєї статтi, iнвестицiйною фiрмою використовується апаратне забезпечення, що належить третiм особам, розташоване в безпосереднiй близькостi вiд багатосторонньої системи органiзованого ринку та з'єднане з такою багатосторонньою системою мережею;

     в) прямий електронний доступ - спосiб, за якого для органiзацiї надсилання заявок або котирувань щодо фiнансових iнструментiв безпосередньо до багатосторонньої системи органiзованого ринку iнвестицiйна фiрма надає своїм клiєнтам дозвiл на використання кодiв, що застосовуються для iдентифiкацiї такої фiрми як учасника органiзованого ринку, з наданням у користування програмного та апаратного забезпечення, що використовується iнвестицiйною фiрмою як учасником органiзованого ринку для надсилання до його багатосторонньої системи заявок або котирувань (прямий доступ), або без надання у користування такого програмного та апаратного забезпечення (спонсорований доступ);

     2) здiйснення iнформацiйно-телекомунiкацiйною системою в результатi виконання комп'ютерного алгоритму iнiцiювання, формування, надсилання, визначення маршруту прямування заявок або котирувань до багатосторонньої системи одного чи бiльше органiзованих ринкiв чи виконання заявок або котирувань. При цьому такi дiї проводяться без втручання людини щодо кожної окремої заявки або котирування;

     3) великi внутрiшньодобовi обсяги повiдомлень, а саме: будь-яких котирувань маркет-мейкера, заявок або котирувань iнших учасникiв торгiв, або їх скасувань. Великими вважаються внутрiшньодобовi обсяги, за яких виконується будь-яка з таких умов:

     а) надсилання в середньому щонайменше двох повiдомлень на секунду щодо будь-якого окремого фiнансового iнструменту, допущеного до торгiв на органiзованому ринку;

     б) надсилання в середньому щонайменше чотирьох повiдомлень на секунду щодо усiх фiнансових iнструментiв, допущених до торгiв на органiзованому ринку.

     3. Iнвестицiйна фiрма, що має намiр здiйснювати алгоритмiчну торгiвлю, зобов'язана у довiльнiй формi офiцiйним каналом зв'язку повiдомити Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про такий намiр до першого визначення iндивiдуальних параметрiв заявок або котирувань у результатi виконання комп'ютерного алгоритму.

     Iнвестицiйна фiрма, що має намiр здiйснювати алгоритмiчну торгiвлю, зобов'язана у довiльнiй формi повiдомити оператора органiзованого ринку про такий намiр до першого визначення iндивiдуальних параметрiв заявок або котирувань в результатi виконання комп'ютерного алгоритму.

     4. Iнвестицiйна фiрма, що здiйснює алгоритмiчну торгiвлю, органiзовує функцiонування системи управлiння ризиками таким чином, щоб забезпечити, що iнформацiйно-телекомунiкацiйнi системи, що використовуються нею для проведення торгiвлi:

     1) є стiйкими до зовнiшнього втручання;

     2) мають технiчнi можливостi для забезпечення належного виконання операцiй, безпосередньо пов'язаних з проведенням торгiвлi (у тому числi алгоритмiчної торгiвлi);

     3) забезпечують дотримання у ходi торгiвлi лiмiтiв та обмежень, встановлених оператором органiзованого ринку, учасником якого є iнвестицiйна фiрма, та правил такого ринку, а також лiмiтiв та обмежень, встановлених iнвестицiйною фiрмою, зокрема, на виконання внутрiшнiх документiв, що регулюють управлiння ризиками iнвестицiйної фiрми;

     4) унеможливлюють надсилання помилкових заявок або котирувань та здiйснення будь-яких операцiй, що здатнi спричинити ситуацiю цiнової нестабiльностi на органiзованому ринку, учасником якого є така iнвестицiйна фiрма, або iншим чином порушити цiлiснiсть ринкiв капiталу чи завдати шкоди iнвесторам;

     5) мiнiмiзують можливiсть їх використання для цiлей манiпулювання та/або незаконного використання iнсайдерської iнформацiї.

     Такi системи управлiння ризиками органiзовуються iнвестицiйною фiрмою самостiйно, залежно вiд масштабу i складностi своєї дiяльностi, з урахуванням методичних рекомендацiй, розроблених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Iнвестицiйна фiрма повинна мати резервнi iнформацiйно-телекомунiкацiйнi системи або iншi ефективнi засоби забезпечення безперервностi своєї професiйної дiяльностi на випадок виникнення збоїв у роботi основних iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, що використовуються нею для проведення торгiвлi (у тому числi алгоритмiчної торгiвлi). Iнвестицiйна фiрма зобов'язана забезпечити тестування таких засобiв з метою перевiрки їх працездатностi та вiдповiдностi вимогам, передбаченим цiєю частиною:

     1) регулярно, але не рiдше одного разу на рiк;

     2) при кожнiй змiнi елементiв iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи, що має наслiдком суттєвi змiни її функцiонування.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку розробляє та оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi орiєнтовний (невиключний) перелiк суттєвих змiн, поява (виявлення) яких може бути пiдставою для проведення тестування зазначених засобiв.

     Iнвестицiйна фiрма має право звернутися до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iз запитом щодо визначення, чи є суттєвими змiни, якi така iнвестицiйна фiрма має намiр внести до основних iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, що використовуються нею для проведення торгiвлi. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку не має права застосовувати санкцiї за порушення вимог пункту 2 цiєї частини у разi, якщо нею попередньо було надано вiдповiдь iнвестицiйнiй фiрмi, що вiдповiднi змiни не є суттєвими.

     6. Iнвестицiйна фiрма, що здiйснює алгоритмiчну торгiвлю, зобов'язана органiзувати систему документообiгу, що забезпечить збереження iнформацiї щодо проведення нею алгоритмiчної торгiвлi, в обсягах, достатнiх для надання Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку доказiв виконання iнвестицiйною фiрмою вимог цього Закону та вiдповiдних нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, що регулюють проведення алгоритмiчної торгiвлi.

     Iнвестицiйна фiрма, що здiйснює високочастотну алгоритмiчну торгiвлю, додатково до вимог абзацу першого цiєї частини зобов'язана органiзувати систему документообiгу таким чином, щоб забезпечити послiдовне збереження даних про усi надiсланi нею заявки або котирування, їх скасування, заявки або котирування, виконанi на органiзованих ринках. Така iнформацiя зберiгається у формi, встановленiй Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, та надається iнвестицiйною фiрмою на запит Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Iнвестицiйна фiрма, що надає прямий електронний доступ, зобов'язана забезпечити функцiонування системи внутрiшнього контролю у спосiб, що гарантує:

     1) проведення вiдповiдно до внутрiшнiх правил такої iнвестицiйної фiрми первинної та повторних перевiрок клiєнтiв, якi бажають отримувати послуги прямого електронного доступу, спрямованих на встановлення вiдсутностi у дiяльностi таких клiєнтiв загрози для стабiльностi функцiонування органiзованого ринку, до якого надається електронний доступ;

     2) неможливiсть перевищення у ходi торгiвлi клiєнтами, якi бажають отримувати послуги прямого електронного доступу, лiмiтiв та обмежень, встановлених, у тому числi, iнвестицiйною фiрмою та/або оператором органiзованого ринку, учасником якого є iнвестицiйна фiрма, що надає прямий електронний доступ;

     3) постiйний монiторинг торгової дiяльностi клiєнтiв, якi отримують послуги прямого електронного доступу;

     4) мiнiмiзацiю можливостi здiйснення клiєнтами, якi отримують послуги прямого електронного доступу, торгiвлi, що мiстить ознаки манiпулювання та/або незаконного використання iнсайдерської iнформацiї або здатна спричинити ситуацiю цiнової нестабiльностi на органiзованому ринку, учасником якого є iнвестицiйна фiрма, або iншим чином порушити цiлiснiсть ринкiв капiталу чи завдати шкоди iнвесторам.

     Надання iнвестицiйною фiрмою клiєнтам прямого електронного доступу без забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю iз дотриманням гарантiй, передбачених цiєю частиною, заборонено.

     8. Надання клiєнтам прямого електронного доступу iнвестицiйною фiрмою може здiйснюватися виключно на пiдставi договору, обов'язковою умовою якого є повна та безумовна вiдповiдальнiсть iнвестицiйної фiрми за будь-якi порушення клiєнтами, якi отримують послуги прямого електронного доступу, вимог до учасникiв органiзованих ринкiв, встановлених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання, а також правил органiзованого ринку, учасником якого є iнвестицiйна фiрма. При цьому iнвестицiйна фiрма має забезпечити дотримання клiєнтами, яким надано прямий електронний доступ, вимог цього Закону, нормативних актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також правил функцiонування вiдповiдного органiзованого ринку, до якого надано доступ.

     З метою виявлення порушень таких вимог та правил, а також поведiнки, що може спричинити ситуацiї цiнової нестабiльностi або iншим чином порушити цiлiснiсть ринкiв капiталу чи завдати шкоди iнвесторам, iнвестицiйна фiрма повинна здiйснювати монiторинг операцiй клiєнтiв, якi отримують послуги прямого електронного доступу. Про виявленi операцiї клiєнтiв, якi отримують послуги прямого електронного доступу, що мiстять ознаки манiпулювання та/або торгiвлi з використанням iнсайдерської iнформацiї, та/або iншого порушення законодавства про ринки капiталу та/або правил функцiонування органiзованого ринку, доступ до якого надає iнвестицiйна фiрма, така iнвестицiйна фiрма зобов'язана негайно повiдомити Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку офiцiйним каналом зв'язку.

     9. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює порядок та строки надання iнвестицiйною фiрмою, що надає прямий електронний доступ, iнформацiї про функцiонування системи внутрiшнього контролю в частинi дотримання гарантiй, передбачених частиною сьомою цiєї статтi.

     10. Оператор органiзованого ринку зобов'язаний розробити та впровадити системи та заходи, спрямованi на запобiгання створенню на органiзованому ринку, органiзацiю дiяльностi якого здiйснює такий оператор, ситуацiї цiнової нестабiльностi або порушенню iншим чином цiлiсностi ринкiв капiталу чи завданню шкоди iнвесторам внаслiдок проведення учасниками такого ринку алгоритмiчної торгiвлi, а також на запровадження механiзмiв лiквiдацiї зазначених ситуацiй чи порушень, створених алгоритмiчною торгiвлею. Такi системи та заходи щонайменше повиннi включати:

     1) включення до правил органiзованого ринку, органiзацiю дiяльностi якого здiйснює такий оператор, вимоги до учасникiв органiзованого ринку про обов'язкове проведення у тестовому середовищi, наданому оператором органiзованого ринку, тестування алгоритмiв, що будуть використовуватися iнвестицiйними фiрмами - учасниками такого ринку;

     2) запровадження максимально допустимого спiввiдношення мiж кiлькiстю виконаних та кiлькiстю невиконаних заявок або котирувань одного учасника органiзованого ринку, за якого допускається прийняття нових заявок або котирувань такого учасника;

     3) систему зменшення кiлькостi заявок або котирувань, що приймаються багатосторонньою системою до опрацювання, за умови наявностi ризику перевищення технiчних можливостей її коректного функцiонування;

     4) запровадження мiнiмального кроку цiни та заходiв контролю за його дотриманням учасниками органiзованого ринку.

     11. Структура комiсiйної винагороди оператора органiзованого ринку, зокрема плати за виконання заявок або котирувань, плати за додатковi послуги та будь-яких зменшень плати за послуги повинна бути прозорою, недискримiнацiйною та запобiгати стимулюванню надсилання, змiни чи скасування заявок або котирувань у спосiб, що може спричинити ситуацiю цiнової нестабiльностi або iншим чином порушити цiлiснiсть ринкiв капiталу чи завдати шкоди iнвесторам, у тому числi в результатi манiпулювання. Оператори органiзованих ринкiв можуть встановлювати вищу порiвняно з комiсiйною винагородою, що сплачується iншими учасниками органiзованого ринку, комiсiйну плату для учасникiв органiзованого ринку, якi:

     1) мають високе згiдно з внутрiшнiми документами оператора органiзованого ринку спiввiдношення мiж скасованими та виконаними заявками або котируваннями;

     2) проводять високочастотну алгоритмiчну торгiвлю.

     12. Багатостороння система органiзованого ринку повинна забезпечувати можливiсть iдентифiкацiї шляхом проставлення учасниками органiзованого ринку вiдповiдних маркерiв:

     1) заявок або котирувань, сформованих у ходi алгоритмiчної торгiвлi;

     2) рiзних алгоритмiв, використаних для iнiцiювання та/або формування та/або надсилання заявок або котирувань;

     3) осiб, якi iнiцiювали заявку або котирування.

     Така iнформацiя повинна бути надана оператором органiзованого ринку Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на її запит.

     13. Вiдповiдно до цiєї статтi нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку встановлюються:

     1) органiзацiйнi вимоги до iнвестицiйних фiрм, що проводять алгоритмiчну торгiвлю, при цьому вимоги до iнвестицiйних фiрм, що надають послуги прямого доступу до ринку та спонсорованого доступу до ринку, повиннi забезпечувати однаковий рiвень органiзацiї системи внутрiшнього контролю;

     2) перелiк вiдомостей, що розкриваються iнвестицiйними фiрмами у зв'язку iз здiйсненням ними алгоритмiчної торгiвлi, а також порядок, строки та форма розкриття такої iнформацiї;

     3) вимоги до системи внутрiшнього контролю операторiв органiзованих ринкiв, при цьому вимоги до операторiв органiзованих ринкiв, що надають послуги прямого доступу до ринку та спонсорованого доступу до ринку, повиннi забезпечувати однаковий рiвень органiзацiї системи внутрiшнього контролю;

     4) перелiк обставин, що становлять надзвичайну ситуацiю на ринку;

     5) порядок визначення максимально допустимого спiввiдношення мiж виконаними та невиконаними заявками або котируваннями одного учасника органiзованого ринку, за якого допускається прийняття нових заявок або котирувань такого учасника;

     6) вимоги до структури комiсiйної винагороди операторiв органiзованих ринкiв, зокрема в частинi плати за колокацiю та проксiмiтi-хостинг;

     7) вимоги до тестового середовища операторiв органiзованих ринкiв.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку розробляє, затверджує та публiкує на своєму офiцiйному веб-сайтi методичнi рекомендацiї щодо здiйснення алгоритмiчної торгiвлi.

     14. Положення цiєї статтi застосовуються також до здiйснення алгоритмiчної торгiвлi при здiйсненнi товарних операцiй та при вчиненнi правочинiв щодо валютних цiнностей.

     Стаття 56. Механiзми пiдтримання лiквiдностi

     1. Оператор регульованого ринку зобов'язаний забезпечити:

     1) наявнiсть механiзмiв пiдтримання лiквiдностi на регульованому ринку, управлiння дiяльнiстю якого вiн здiйснює;

     2) укладення договорiв про виконання функцiй маркет-мейкера з учасниками, дiяльнiсть яких згiдно з критерiями, встановленими оператором регульованого ринку, пiдтримує лiквiднiсть на регульованому ринку, управлiння дiяльнiстю якого вiн здiйснює.

     Оператор регульованого ринку забезпечує наявнiсть механiзмiв пiдтримання лiквiдностi шляхом розроблення та публiкацiї на своєму веб-сайтi вiдповiдного внутрiшнього документа (далi - механiзм пiдтримання лiквiдностi), положення якого щонайменше передбачають, що оператор регульованого ринку забезпечує, що учасники регульованого ринку, кiлькiсть яких є достатньою з урахуванням масштабу регульованого ринку та предмета торгiвлi на такому ринку для пiдтримання лiквiдностi щодо визначених активiв, що допущенi до торгiв на такому ринку, зобов'язанi на регулярнiй та прогнозованiй основi надсилати щодо таких активiв твердi котирування за конкурентною цiною.

     На пiдставi такого внутрiшнього документа оператор регульованого ринку зобов'язаний укласти з учасником регульованого ринку договiр про виконання функцiй маркет-мейкера. При цьому маркет-мейкером вважається особа, яка на постiйнiй основi готова за власний рахунок та за встановленими нею цiнами укладати деривативнi контракти або вчиняти правочини щодо iнших активiв, допущених до торгiв на регульованому ринку.

     Особа набуває статусу маркет-мейкера з дати пiдписання договору про виконання функцiй маркет-мейкера.

     2. Оператор регульованого ринку повинен виконувати обов'язок, передбачений пунктом 1 частини першої цiєї статтi, щодо тих фiнансових iнструментiв, спiвставлення зустрiчних заявок або котирувань щодо яких здiйснюється без втручання людини (за принципом автоматичного поєднання в результатi виконання комп'ютерного алгоритму зустрiчних заявок або котирувань на основi найкращої доступної цiни). Зазначений обов'язок стосується таких фiнансових iнструментiв:

     1) акцiй, щодо яких iснує лiквiдний ринок;

     2) цiнних паперiв бiржових iнвестицiйних фондiв, щодо яких iснує лiквiдний ринок;

     3) опцiонiв та ф'ючерсiв, базовим активом яких є цiннi папери, передбаченi пунктами 1 i 2 цiєї частини;

     4) ф'ючерсiв на iндекси акцiй та опцiони на iндекси акцiй, щодо яких iснує лiквiдний ринок.

     Наявнiсть лiквiдного ринку визначається у встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку.

     3. Оператор регульованого ринку публiкує на своєму веб-сайтi:

     1) перелiк учасникiв регульованого ринку, що пiдписали договiр про виконання функцiй маркет-мейкера;

     2) перелiк активiв, торгiвля якими забезпечується вiдповiдно до укладених договорiв про виконання функцiй маркет-мейкера.

     Про внесення змiн до механiзму пiдтримання лiквiдностi оператор регульованого ринку повiдомляє всiх учасникiв регульованого ринку, управлiння дiяльнiстю якого вiн здiйснює, щонайменше за один календарний мiсяць до набрання чинностi такими змiнами. Внесення таких змiн є пiдставою для внесення змiн до вiдповiдних договорiв про виконання функцiй маркет-мейкера, укладених на пiдставi зазначеного механiзму.

     4. Оператор регульованого ринку забезпечує однаковi вигоди (винагороди, компенсацiї тощо) учасникам регульованого ринку, якi в однаковiй мiрi (вiдповiдно до критерiїв та в порядку, встановлених оператором вiдповiдного регульованого ринку) виконують обов'язки за договором про виконання функцiй маркет-мейкера в частинi загального часу участi у торгах, обсягiв та спреду заявок або котирувань, що надсилаються в ходi такої участi.

     5. Оператор регульованого ринку повинен мати внутрiшнi процедури контролю виконання учасниками регульованого ринку умов договору про виконання функцiй маркет-мейкера.

     6. Оператор регульованого ринку повинен забезпечити функцiонування механiзму термiнового повiдомлення сторiн договору про виконання функцiй маркет-мейкера про iснування на ринку вiдхилень вiд нормальних умов функцiонування.

     7. Нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку встановлюються:

     1) вимоги до механiзму пiдтримання лiквiдностi, якi зокрема забезпечують, що його умови є справедливими та недискримiнацiйними;

     2) вимоги до договору про виконання функцiй маркет-мейкера;

     3) обставини, за яких оператори органiзованих ринкiв з огляду на масштаб ринку та предмет торгiвлi звiльняються вiд обов'язку забезпечувати функцiонування механiзмiв пiдтримання лiквiдностi;

     4) вимоги до полiтики надання вигод учасникам регульованих ринкiв, що уклали договiр про виконання функцiй маркет-мейкера, операторами регульованих ринкiв;

     5) випадки обов'язковостi укладання iнвестицiйною фiрмою договору про виконання функцiй маркет-мейкера з оператором регульованого ринку.

     8. Оператори БТМ та ОТМ можуть запроваджувати механiзми забезпечення лiквiдностi, передбаченi цiєю статтею.

     Стаття 57. Вимоги до надання iнформацiї оператором органiзованого ринку

     1. Оператор органiзованого ринку зобов'язаний розмiщувати на власному веб-сайтi та надавати Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iнформацiю, передбачену законом та/або нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, у тому числi про:

     1) перелiк осiб, якi мають право брати участь у торгах на кожному органiзованому ринку, органiзацiю дiяльностi якого здiйснює такий оператор;

     2) перелiк активiв, допущених до торгiв на кожному органiзованому ринку, органiзацiю дiяльностi якого здiйснює такий оператор;

     3) обсяг торгiвлi активами, допущеними до торгiв на органiзованому ринку, органiзацiю дiяльностi якого здiйснює такий оператор (кiлькiсть таких активiв, цiна кожного з активiв та їх загальна вартiсть згiдно з укладеними договорами).

     2. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює порядок i форми подання iнформацiї, зазначеної у частинi першiй цiєї статтi, та здiйснює контроль за розкриттям iнформацiї операторами органiзованого ринку.

     3. Оператори органiзованих ринкiв зобов'язанi розмiщувати у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв, таку iнформацiю про всi вчиненi на таких ринках правочини щодо емiсiйних цiнних паперiв:

     1) найменування емiтента цiнних паперiв та його iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, код LEI;

     2) вид, тип, клас, форма iснування та форма випуску цiнних паперiв;

     3) код ISIN;

     4) кiлькiсть цiнних паперiв за кожним правочином;

     5) цiна цiнних паперiв;

     6) дата вчинення правочину;

     7) iншi вiдомостi, визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     До зазначеної iнформацiї не включаються вiдомостi про сторони правочинiв.

     Порядок та строки подання оператором органiзованого ринку зазначеної iнформацiї, а також порядок її подальшого розмiщення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Оператори органiзованого ринку деривативних контрактiв зобов'язанi розмiщувати у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв, таку iнформацiю про всi деривативнi контракти, укладенi на такому органiзованому ринку деривативних контрактiв:

     1) вид деривативного контракту;

     2) тип деривативного контракту залежно вiд наявностi зобов'язання щодо передачi базового активу;

     3) тип деривативного контракту залежно вiд типу базового активу та/або базового показника;

     4) цiна деривативного контракту;

     5) дата укладання деривативного контракту;

     6) строк деривативного контракту;

     7) iншi вiдомостi, визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     До зазначеної iнформацiї не включаються вiдомостi про сторони деривативного контракту.

     Порядок та строки розмiщення оператором органiзованого ринку капiталу зазначеної вище iнформацiї встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 58. Клiрингова дiяльнiсть

     1. Клiрингова дiяльнiсть включає такi види дiяльностi:

     1) клiрингову дiяльнiсть з визначення зобов'язань;

     2) клiрингову дiяльнiсть центрального контрагента.

     На провадження кожного виду клiрингової дiяльностi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видається окрема лiцензiя, передбачена статтею 4 Закону України "Про державне регулювання ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв".

     Перелiк видiв дiяльностi, передбачених цiєю частиною, якi має право провадити особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, зазначається в реєстрi професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв.

     2. Особами, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, є клiринговi установи, оператори органiзованого ринку (у тому числi товарнi бiржi), Центральний депозитарiй цiнних паперiв та Нацiональний банк України.

     3. За умови отримання вiдповiдної лiцензiї клiрингову дiяльнiсть з визначення зобов'язань можуть провадити клiринговi установи, оператори органiзованого ринку (у тому числi товарнi бiржi), Центральний депозитарiй цiнних паперiв.

     4. Центральний депозитарiй цiнних паперiв та Нацiональний банк України можуть провадити клiрингову дiяльнiсть з визначення зобов'язань за умови дотримання вимог, встановлених законодавством.

     Центральний депозитарiй цiнних паперiв у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, провадить клiрингову дiяльнiсть з визначення зобов'язань виключно у разi дотримання таких умов:

     1) така дiяльнiсть провадиться стосовно правочинiв щодо цiнних паперiв, дiяльнiсть з депозитарного облiку та обслуговування обiгу щодо яких вiн провадить вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України";

     2) така дiяльнiсть провадиться без прийняття на себе ризикiв невиконання або неналежного виконання зобов'язань сторонами правочинiв.

     Нацiональний банк України провадить клiрингову дiяльнiсть з визначення зобов'язань за умови, що така дiяльнiсть провадиться стосовно правочинiв щодо цiнних паперiв, дiяльнiсть з депозитарного облiку та обслуговування обiгу щодо яких вiн провадить вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України".

     Нацiональний банк України провадить клiрингову дiяльнiсть з визначення зобов'язань без отримання лiцензiї на таку дiяльнiсть у порядку, встановленому Нацiональним банком України, за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. До початку провадження клiрингової дiяльностi особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, зобов'язана в установленому законодавством порядку зареєструвати в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку правила провадження клiрингової дiяльностi (далi - правила клiрингу).

     6. Початковий капiтал осiб, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, повинен вiдповiдати вимогам щодо його розрахунку, встановленим статтею 70 цього Закону, та вимогам щодо його розмiру, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Вимоги до мiнiмального розмiру регулятивного капiталу осiб, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, а також iншi вимоги до органiзацiї їх дiяльностi визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку визначає умови отримання iноземними юридичними особами лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi.

     8. Втручання державних органiв або їх посадових осiб у виконання функцiй та здiйснення повноважень осiб, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, забороняється, крiм визначених законом випадкiв.

     Стаття 59. Провадження клiрингової дiяльностi з визначення зобов'язань

     1. Клiрингова дiяльнiсть з визначення зобов'язань - це здiйснення клiрингу, а також здiйснення розрахункiв у системi клiрингового облiку та/або органiзацiя проведення розрахункiв, у тому числi шляхом пiдготовки документiв (iнформацiї) для проведення розрахункiв та їх направлення вiдповiдним установам, що проводять розрахунки.

     2. Центральний депозитарiй цiнних паперiв, клiрингова установа, оператори органiзованого ринку (у тому числi товарнi бiржi) до початку провадження клiрингової дiяльностi повиннi у встановленому законодавством порядку зареєструвати в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку правила клiрингу, якi визначають загальний порядок здiйснення клiрингової дiяльностi. Змiни до правил клiрингу реєструються в порядку, встановленому для реєстрацiї правил клiрингу.

     3. Пiдставами для вiдмови в реєстрацiї правил клiрингу особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, i змiн до них є:

     1) невiдповiднiсть документiв, поданих на реєстрацiю, вимогам законодавства, у тому числi нормативно-правовим актам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     2) подання документiв не в повному обсязi, наявнiсть в них неповної або недостовiрної iнформацiї;

     3) невiдповiднiсть розмiру початкового капiталу вимогам закону.

     4. Здiйснення грошових розрахункiв за укладеними на органiзованих ринках та поза ними деривативними контрактами та правочинами щодо iнструментiв грошового ринку (крiм цiнних паперiв), активiв, допущених до торгiв на органiзованому товарному ринку, за умови проведення розрахункiв за принципом "поставка проти оплати", забезпечуються клiринговими установами.

     Здiйснення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на органiзованих ринках капiталу та поза ними, за умови проведення розрахункiв за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати", забезпечуються клiринговою установою або Центральним депозитарiєм цiнних паперiв чи Нацiональним банком України.

     Грошовi розрахунки, передбаченi цiєю частиною, здiйснюються у встановленому Нацiональним банком України порядку шляхом переказу коштiв банками та Нацiональним банком України та/або вiдображення в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, в системi клiрингового облiку особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, змiни обсягу прав та зобов'язань щодо коштiв мiж сторонами деривативних контрактiв, сторонами правочинiв щодо фiнансових iнструментiв та щодо валютних цiнностей, а також сторонами товарних операцiй, укладених на органiзованому ринку та поза ним, з вiдображенням переходу права вимоги на кошти, в тому числi припинення зобов'язань щодо коштiв за результатами неттiнгу.

     5. Клiринговi установи та Центральний депозитарiй цiнних паперiв для здiйснення розрахункiв у системi клiрингового облiку та/або органiзацiї проведення розрахункiв використовують виключно рахунки, вiдкритi в Нацiональному банку України, а також рахунки, вiдкритi в iноземних банках, якi вiдповiдають критерiям, встановленим Нацiональним банком України.

     Кошти фiзичних та юридичних осiб, зобов'язання яких допущенi до клiрингу, зарахованi на рахунки особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, для здiйснення/забезпечення розрахункiв, не є доходами такої особи.

     Не допускається накладення арешту та/або звернення стягнення на кошти на рахунках особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, зарахованi для здiйснення/забезпечення розрахункiв за деривативними контрактами, правочинами щодо фiнансових iнструментiв, щодо валютних цiнностей та товарними операцiями, укладеними на органiзованому ринку та поза ним.

     6. Для здiйснення iнших операцiй, нiж зазначенi у частинi п'ятiй цiєї статтi, особи, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, вiдкривають рахунки в банках.

     7. Особи, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, для провадження клiрингової дiяльностi щодо цiнних паперiв зобов'язанi протягом трьох мiсяцiв з дня отримання лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi з визначення зобов'язань укласти договiр про проведення розрахункiв у цiнних паперах за результатами клiрингу з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв або Нацiональним банком України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної законом.

     Вимоги до зазначених у цiй частинi договорiв встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. У разi якщо Нацiональний банк України є стороною зазначених договорiв, вимоги до таких договорiв встановлюються за погодженням iз Нацiональним банком України.

     До моменту укладення зазначених у цiй частинi договорiв особи, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, не мають права провадити клiрингову дiяльнiсть щодо цiнних паперiв.

     8. Особи, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, на пiдставi договору з учасниками клiрингу мають право формувати гарантiйнi та iншi фонди з метою забезпечення виконання зобов'язань за деривативними контрактами, правочинами щодо фiнансових iнструментiв, щодо валютних цiнностей та товарними операцiями, укладеними на органiзованому ринку та поза ним.

     9. Здiйснення фiзичними або юридичними особами неттiнгу за власними зобов'язаннями та за зобов'язаннями перед ними не потребує отримання лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi.

     10. У разi здiйснення однiєю особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, клiрингу зобов'язань за деривативними контрактами, правочинами щодо фiнансових iнструментiв, щодо валютних цiнностей та товарними операцiями, укладеними на органiзованому ринку та поза ним, iншi особи, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, не можуть здiйснювати клiринг зобов'язань за тими самими деривативними контрактами, правочинами щодо фiнансових iнструментiв, щодо валютних цiнностей та товарними операцiями, укладеними на органiзованому ринку та поза ним.

     Стаття 60. Провадження клiрингової дiяльностi центрального контрагента

     1. Клiрингова дiяльнiсть центрального контрагента - це дiяльнiсть клiрингової установи iз здiйснення клiрингу, здiйснення розрахункiв у системi клiрингового облiку та/або органiзацiї проведення розрахункiв, у тому числi шляхом пiдготовки документiв (iнформацiї) для проведення розрахункiв та їх направлення вiдповiдним установам, що проводять розрахунки, а також набуття взаємних прав та обов'язкiв сторiн пiд час або пiсля укладання (вчинення):

     1) деривативних контрактiв;

     2) правочинiв щодо фiнансових iнструментiв;

     3) правочинiв щодо iнших, крiм зазначених у пунктах 1 i 2 цiєї частини, активiв, допущених до торгiв на органiзованих ринках (у тому числi продукцiї).

     У результатi набуття прав та обов'язкiв у випадках, зазначених у пунктi 1 цiєї частини, така клiрингова установа стає стороною кожного деривативного контракту, а у випадках, зазначених у пунктах 2 i 3 цiєї частини, - покупцем для кожного продавця i продавцем для кожного покупця.

     Особа, яка провадить дiяльнiсть, передбачену цiєю частиною, є центральним контрагентом.

     Набуття прав та обов'язкiв однiєї iз сторiн кожного деривативного контракту, укладеного (що укладається) на регульованому ринку, кожного вчиненого (що вчиняється) на регульованому ринку правочину щодо фiнансових iнструментiв, валютних цiнностей, продукцiї та правочину щодо активу, допущеного до торгiв на БТМ, є виключною компетенцiєю центрального контрагента та не може здiйснюватися iншою особою.

     Центральний контрагент провадить свою дiяльнiсть щодо правочинiв, вчинених (що вчиняються) на регульованих ринках, БТМ, товарних бiржах, та правочинiв, вчинених (що вчиняються) поза органiзованими ринками.

     2. Особа провадить клiрингову дiяльнiсть центрального контрагента з урахуванням вимог статей 59, 61 - 64 цього Закону на пiдставi лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi центрального контрагента, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку.

     Центральний контрагент на пiдставi лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi центрального контрагента має право також провадити клiрингову дiяльнiсть з визначення зобов'язань.

     Для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клiрингу, центральний контрагент без лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами має право виступати стороною деривативних контрактiв та правочинiв щодо фiнансових iнструментiв, iнших активiв, допущених до торгiв на регульованому ринку та БТМ.

     3. Вимоги до мiнiмального розмiру регулятивного капiталу центрального контрагента, а також iншi вимоги до органiзацiї його дiяльностi визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може встановлювати додатковi вимоги до особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть центрального контрагента.

     4. Для здiйснення своєї дiяльностi центральний контрагент використовує рахунки, вiдкритi в Нацiональному банку України, а також рахунки, вiдкритi в iноземних банках, якi вiдповiдають критерiям, встановленим Нацiональним банком України.

     5. Нацiональний банк України має право у визначеному ним порядку пiдтримувати лiквiднiсть центрального контрагента.

     6. Слова "центральний контрагент" та похiднi вiд них дозволяється використовувати лише юридичним особам, якi отримали лiцензiю на провадження клiрингової дiяльностi центрального контрагента вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 61. Набуття статусу клiрингової установи

     1. Особа набуває статусу клiрингової установи з дня отримання лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi з визначення зобов'язань або клiрингової дiяльностi центрального контрагента. Юридична особа, яка провадить виключно клiрингову дiяльнiсть, є клiринговою установою.

     Нацiональний банк України з метою виконання своїх функцiй, визначених законом, має право бути акцiонером (учасником) клiрингових установ.

     2. Клiрингова установа для провадження клiрингової дiяльностi повинна мати належне обладнання, зокрема комп'ютерну технiку з вiдповiдним програмним забезпеченням, канали зв'язку i примiщення, що вiдповiдають вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може встановлювати додатковi вимоги до клiрингових установ, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках.

     4. Слова "клiрингова установа" та похiднi вiд них дозволяється використовувати лише юридичним особам, якi отримали лiцензiю на провадження клiрингової дiяльностi вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 62. Правила клiрингу

     1. Правила клiрингу повиннi мiстити, зокрема:

     1) вимоги до учасникiв клiрингу;

     2) твердження про провадження клiринговою установою дiяльностi:

     а) клiрингової дiяльностi з визначення зобов'язань; або

     б) клiрингової дiяльностi центрального контрагента;

     3) порядок, умови допуску зобов'язань до клiрингу;

     4) права i обов'язки особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, та учасникiв клiрингу;

     5) порядок облiку прав та зобов'язань за деривативними контрактами, правочинами щодо фiнансових iнструментiв, валютних цiнностей та товарними операцiями, укладеними на органiзованому ринку та поза ним, а також припинення таких прав та зобов'язань у системi клiрингового облiку;

     6) порядок надання особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, учасникам клiрингу звiтiв за результатами клiрингу;

     7) порядок пiдготовки, складення та направлення особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, документiв для проведення розрахункiв;

     8) порядок забезпечення особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, проведення грошових розрахункiв за результатами клiрингу за деривативними контрактами, правочинами щодо фiнансових iнструментiв, валютних цiнностей, товарними операцiями, укладеними на органiзованому ринку та поза органiзованим ринком, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка проти оплати";

     9) опис системи клiрингового облiку;

     10) опис системи управлiння ризиками та гарантiй особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть;

     11) опис системи захисту iнформацiї;

     12) випадки застосування процедури лiквiдацiйного неттiнгу;

     13) iншi положення вiдповiдно до цього Закону та iнших законiв.

     Правила клiрингу особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть з визначення зобов'язань за правочинами з цiнними паперами, додатково повиннi передбачати порядок подання особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть щодо цiнних паперiв, Центральному депозитарiю цiнних паперiв та Нацiональному банку України вiдповiдно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" компетенцiї iнформацiї у розрiзi клiєнтiв Центрального депозитарiю цiнних паперiв та/або Нацiонального банку України та їх депонентiв про здiйснення переказу цiнних паперiв за результатами клiрингу зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на органiзованому ринку капiталу та поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати" (крiм випадку провадження клiрингової дiяльностi Центральним депозитарiєм цiнних паперiв або Нацiональним банком України).

     2. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку можуть встановлюватися додатковi вимоги до правил клiрингу.

     Стаття 63. Органiзацiя клiрингу

     1. Особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, здiйснює клiринг тiльки тих зобов'язань, якi допущенi для здiйснення клiрингу в порядку i на умовах, установлених правилами клiрингу.

     2. Порядок здiйснення клiрингу за договорами щодо фiнансових iнструментiв, а також порядок контролю за провадженням клiрингової дiяльностi встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Недiйснiсть правочину, зобов'язання за яким припинено за результатами клiрингу, не тягне за собою недiйснiсть правочинiв, виконаних у процесi клiрингу, та результатiв клiрингу.

     4. Особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, у системi клiрингового облiку веде облiк деривативних контрактiв, iнших фiнансових iнструментiв та активiв, допущених до торгiв на органiзованому ринку, а також грошових коштiв окремо для кожного учасника клiрингу та окремо вiд деривативних контрактiв, iнших фiнансових iнструментiв та активiв, допущених до торгiв на органiзованому ринку, а також грошових коштiв, що перебувають у власностi особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, вiдповiдно до вимог, установлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     На деривативнi контракти, iншi фiнансовi iнструменти, валютнi цiнностi, продукцiю, а також грошовi кошти, що належать учасникам клiрингу та передаються особi, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, у процесi провадження нею професiйної дiяльностi на ринках капiталу, не накладається арешт та/або не звертається стягнення за зобов'язаннями такої особи.

     5. Виписка з системи клiрингового облiку особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, є пiдтвердженням внесення/резервування коштiв як гарантiйного забезпечення для проведення клiрингу, отримання коштiв внаслiдок розрахункiв за правочинами або внаслiдок виконання iнших операцiй, передбачених правилами клiрингу, та документальним пiдтвердженням факту проведення розрахункiв, а також доходiв та витрат за деривативними контрактами, правочинами щодо фiнансових iнструментiв, валютних цiнностей, товарними операцiями, укладеними на органiзованому ринку та поза ним, у разi використання таких коштiв за результатами клiрингу зобов'язань за деривативними контрактами, правочинами щодо фiнансових iнструментiв, валютних цiнностей та товарними операцiями, укладеними на органiзованому ринку та поза ним, для цiлей бухгалтерського та податкового облiку.

     6. Максимальний строк перебування внесених/зарезервованих коштiв у системi клiрингового облiку без їх використання у процесi клiрингу (крiм коштiв, що використовуються як гарантiйне забезпечення для проведення клiрингу) встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 64. Порядок накладення арешту або встановлення iншого обмеження на право розпорядження майновими правами у системi клiрингового облiку

     1. Арешт або iнше передбачене законом обмеження права фiзичних та юридичних осiб розпорядження майновими правами в системi клiрингового облiку (далi - арешт на майновi права) накладається (встановлюється) та скасовується (знiмається) в порядку, встановленому цiєю статтею, на пiдставi судового рiшення або акта уповноваженого законом органу чи особи (далi - вiдповiдне рiшення).

     У разi накладення або зняття арешту на майновi права особи суд або уповноважений законом орган чи його посадова особа зобов'язанi згiдно з вимогами закону надiслати вiдповiдне рiшення особi, яка провадить клiрингову дiяльнiсть.

     2. Особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, вносить змiни до системи клiрингового облiку щодо накладення арешту на майновi права особи до завершення робочого дня, коли отримано вiдповiдне рiшення, крiм випадкiв, встановлених цiєю статтею.

     3. У разi наявностi обмеження прав розпорядження майновими правами особи в системi клiрингового облiку, встановленого за розпорядженням такої особи для здiйснення/забезпечення розрахункiв за деривативними контрактами, правочинами щодо фiнансових iнструментiв, валютних цiнностей та товарними операцiями, укладеними на органiзованому ринку та поза ним, особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, вiдкладає внесення змiн до системи клiрингового облiку щодо арешту на такi майновi права особи до наступного робочого дня.

     4. Наступного робочого дня особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, пiсля завершення всiх розрахункiв або припинення зобов'язань за деривативними контрактами, правочинами щодо фiнансових iнструментiв, валютних цiнностей та товарними операцiями, якi були укладенi особою, на майновi права якої накладається арешт, на органiзованому ринку та поза ним, до завершення того робочого дня, коли особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, було отримано рiшення, передбачене частиною першою цiєї статтi:

     1) вносить змiни до системи клiрингового облiку щодо арешту на майновi права цiєї особи в межах залишку майнових прав, щодо яких у системi клiрингового облiку вiдсутнi обмеження, встановленi для здiйснення/забезпечення розрахункiв за деривативними контрактами, правочинами щодо фiнансових iнструментiв, валютних цiнностей та товарними операцiями, укладеними цiєю особою на органiзованому ринку та поза ним; або

     2) залишає без виконання вiдповiдне рiшення про накладення арешту на майновi права особи, якщо такий залишок майнових прав дорiвнює нулю.

     5. Особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, повiдомляє суд або уповноважений законом орган чи посадову особу про дiї, вчиненi за результатами отримання вiдповiдного рiшення про накладення арешту на майновi права особи, протягом наступного робочого дня пiсля отримання такого вiдповiдного рiшення.

     Стаття 65. Депозитарна дiяльнiсть

     1. Депозитарна дiяльнiсть провадиться учасниками ринкiв капiталу вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему України.

     Стаття 66. Дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв

     1. Дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв - це професiйна дiяльнiсть учасника ринкiв капiталу - компанiї з управлiння активами, що провадиться нею за винагороду вiд свого iменi або на пiдставi вiдповiдного договору з iнституцiйними iнвесторами, чи професiйна дiяльнiсть учасника ринкiв капiталу - iншої фiнансової установи, що провадиться нею на пiдставi договору з емiтентом iпотечних облiгацiй.

     Дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв включає такi види дiяльностi:

     1) дiяльнiсть з управлiння активами;

     2) дiяльнiсть з управлiння iпотечним покриттям.

     2. Дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв регулюється спецiальним законодавством.

     Стаття 67. Дiяльнiсть з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю

     1. Дiяльнiсть з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю - це професiйна дiяльнiсть учасника ринкiв капiталу - управителя, що провадиться ним за винагороду вiд свого iменi на пiдставi вiдповiдних договорiв (вiдповiдного договору) щодо управлiння майном з установниками (установником) управлiння майном.

     2. Дiяльнiсть з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю регулюється Законом України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю", цим Законом та iншими актами законодавства, якими регулюються фiнансовi механiзми здiйснення iнвестицiї у будiвництво.

     Стаття 68. Дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв

     1. Дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв - це професiйна дiяльнiсть учасника фондового ринку - адмiнiстратора недержавного пенсiйного фонду, що провадиться ним за винагороду вiд свого iменi та на пiдставi вiдповiдного договору з недержавним пенсiйним фондом.

     2. Дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв регулюється спецiальним законодавством.

     Стаття 69. Поєднання мiж собою окремих видiв професiйної дiяльностi на ринках капiталу

     1. Поєднання окремих видiв професiйної дiяльностi на ринках капiталу не допускається, крiм випадкiв, передбачених цим Законом та iншими актами законодавства, що регулюють порядок здiйснення окремих видiв професiйної дiяльностi на ринках капiталу.

     2. Iнвестицiйнi фiрми можуть провадити дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ОТМ та органiзацiї торгiвлi на БТМ у порядку, передбаченому цим Законом, за умови отримання ними вiдповiдної лiцензiї.

     3. Оператори БТМ та оператори ОТМ (у тому числi тi, якi мають лiцензiю на провадження вiдповiдного виду дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами) можуть провадити клiрингову дiяльнiсть з визначення зобов'язань за договорами, якi укладаються на органiзованих ринках, що управляються цими операторами, вiдповiдно до правил таких ринкiв за умови отримання ними вiдповiдної лiцензiї.

     4. Клiринговi установи, якi провадять клiрингову дiяльнiсть з визначення зобов'язань, можуть провадити дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринках капiталу за умови отримання ними вiдповiдної лiцензiї.

     5. Дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв може поєднуватися iз дiяльнiстю з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв вiдповiдно до вимог, встановлених Законом України "Про недержавне пенсiйне забезпечення".

     6. Поєднання дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв з iншими видами професiйної дiяльностi на ринках капiталу забороняється, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     Стаття 70. Вимоги до професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, а також осiб, якi мають у них iстотну участь

     1. Професiйна дiяльнiсть на ринках капiталу здiйснюється виключно на пiдставi лiцензiї, що видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (крiм професiйної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв та депозитарної дiяльностi Нацiонального банку України). Перелiк документiв, необхiдних для отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi на ринках капiталу, порядок її видачi та анулювання встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку з урахуванням вимог статей 71 - 73 цього Закону.

     Професiйна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв провадиться на пiдставi правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому законодавством порядку.

     Професiйна дiяльнiсть на ринках капiталу провадиться Нацiональним банком України з урахуванням особливостей та вiдповiдно до компетенцiї, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України".

     2. Лiцензiйнi умови провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках за її окремими видами, у тому числi органiзацiйнi та операцiйнi вимоги, вимоги до розмiру початкового i власного капiталу, порядку його визначення, лiквiдностi, вимоги до осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, та iнших фахiвцiв професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, вимоги до примiщення, технiчного та програмного забезпечення, вимоги щодо джерел походження коштiв, за рахунок яких формується початковий капiтал професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, iншi вимоги та показники, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку з урахуванням вимог, передбачених законом.

     Початковий капiтал - це капiтал, акумульований юридичною особою, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на ринках капiталу та/або органiзованих товарних ринках, що складається з одного або кiлькох таких елементiв:

     1) iнструменти капiталу (акцiї, облiгацiї або iншi цiннi папери, а також запозичення та будь-якi iншi правочини, що мають наслiдком збiльшення власного капiталу юридичної особи) за умови, що вони вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     2) емiсiйний дохiд, що належить до iнструментiв капiталу;

     3) накопиченi прибутки або збитки;

     4) накопичений iнший сукупний дохiд;

     5) iншi резерви.

     Перелiк iстотних умов правочинiв, що пов'язанi з безпосереднiм провадженням професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, встановлюється законами України.

     Вимоги до правочинiв, що пов'язанi з безпосереднiм провадженням професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, встановлюються нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Умовою отримання будь-якої лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi та провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках є вiдсутнiсть серед учасникiв (акцiонерiв) юридичної особи (професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв) фiзичної особи, яка має не погашену або не зняту у встановленому порядку судимiсть за злочини проти власностi, у сферi господарської дiяльностi та/або у сферi службової дiяльностi та володiє прямо чи опосередковано пакетом акцiй (часток) у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу цiєї юридичної особи.

     Пiдставою для застосування санкцiї вiдповiдно до вимог законодавства про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки є встановлення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку факту прямого чи опосередкованого володiння пакетом акцiй (часток) у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв фiзичною особою, яка має не погашену або не зняту у встановленому порядку судимiсть за злочини проти власностi, у сферi господарської дiяльностi та/або у сферi службової дiяльностi, пiсля 30 днiв з дня такого встановлення, але не ранiше 120 днiв з дня набрання законної сили обвинувальним вироком стосовно такої фiзичної особи за зазначенi злочини.

     Державнi органи за письмовим запитом зобов'язанi у межах повноважень надавати Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до закону iнформацiю про наявнiсть або вiдсутнiсть у фiзичної особи, яка прямо чи опосередковано володiє пакетом акцiй (часток) у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, не погашеної або не знятої у встановленому порядку судимостi за злочини проти власностi, у сферi господарської дiяльностi та/або у сферi службової дiяльностi. У разi якщо запит передбачає надання iнформацiї з обмеженим доступом, така iнформацiя надається Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у спосiб, що забезпечує збереження правового режиму доступу до такої iнформацiї.

     4. Професiйнi учасники ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв зобов'язанi:

     1) дотримуватися пруденцiйних нормативiв та iнших показникiв i вимог, що обмежують ризики операцiй, пов'язаних з безпосереднiм провадженням професiйної дiяльностi, вiдповiдно до отриманої лiцензiї, перелiк, розмiри i методика розрахунку яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Пруденцiйнi нормативи та iншi показники i вимоги встановлюються щодо кожного виду професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках;

     2) подавати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку розрахунок показникiв, що пiдтверджують виконання встановлених пруденцiйних нормативiв щодо вiдповiдного виду професiйної дiяльностi, в порядку та строки, визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до закону.

     5. Вимоги до корпоративного управлiння професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв встановлюються статтею 76 цього Закону.

     6. Професiйнi учасники ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв пiд час провадження професiйної дiяльностi можуть використовувати аутсорсинг. Професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, який використовує аутсорсинг, несе повну та безумовну вiдповiдальнiсть за дiї надавача послуг, що вчиняються таким надавачем послуг на виконання договору про аутсорсинг. Вимоги до використання аутсорсингу встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Професiйнi учасники ринкiв капiталу можуть утворювати вiдокремленi пiдроздiли за межами України за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку.

     8. За умови реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку об'єднання професiйних учасникiв ринкiв капiталу як саморегулiвної органiзацiї за вiдповiдним видом професiйної дiяльностi, членство всiх професiйних учасникiв ринкiв капiталу, якi провадять вiдповiдний вид професiйної дiяльностi на ринках капiталу, у саморегулiвнiй органiзацiї, що об'єднує професiйних учасникiв ринкiв капiталу за цим видом професiйної дiяльностi, є обов'язковим.

     У разi вiдсутностi об'єднання професiйних учасникiв ринкiв капiталу, зареєстрованого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку як саморегулiвна органiзацiя за вiдповiдним видом професiйної дiяльностi, членство професiйних учасникiв ринкiв капiталу в об'єднаннi професiйних учасникiв фондового ринку за цим видом дiяльностi є добровiльним.

     Стаття 71. Лiцензування професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках

     1. Юридична особа набуває статусу професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв i права на провадження певного виду професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках виключно пiсля отримання вiдповiдної лiцензiї.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вносить iнформацiю про отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках до реєстру професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв.

     Провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках без отримання зазначеної лiцензiї забороняється, крiм здiйснення такої дiяльностi:

     1) особами, якi провадять дiяльнiсть, передбачену частиною шiстнадцятою статтi 44 цього Закону;

     2) Центральним депозитарiєм цiнних паперiв пiд час провадження ним депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв;

     3) Нацiональним банком України пiд час провадження ним дiяльностi або клiрингової дiяльностi у встановлених законом випадках.

     Особи, виннi у порушеннi вимог, зазначених в абзацi першому цiєї частини, несуть цивiльно-правову, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     2. Юридична особа, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках (далi - заявник), для отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяву про видачу лiцензiї за формою i в порядку, встановленими Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, разом з документами, що додаються вiдповiдно до вимог цього Закону.

     3. Заява про видачу лiцензiї повинна мiстити iнформацiю про:

     1) заявника: повне найменування (у розумiннi Цивiльного кодексу України), iдентифiкацiйний код юридичної особи, код LEI (за наявностi), мiсцезнаходження, поштову адресу, номери засобiв зв'язку, адресу електронної пошти для офiцiйного каналу зв'язку;

     2) вид професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, зазначений у статтi 41 цього Закону, iз зазначенням виду (видiв) дiяльностi в межах такого виду професiйної дiяльностi, на провадження якого (яких) заявник має намiр одержати лiцензiю;

     3) реквiзити подання саморегулiвної органiзацiї за вiдповiдним видом професiйної дiяльностi (за умови реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку об'єднання професiйних учасникiв ринкiв капiталу як саморегулiвної органiзацiї за вiдповiдним видом професiйної дiяльностi).

     Заява про видачу лiцензiї може мiстити декiлька видiв професiйної дiяльностi, на провадження яких заявник має намiр одержати лiцензiю, за умови що поєднання видiв професiйної дiяльностi, зазначених у заявi, дозволено цим Законом.

     Заява про видачу лiцензiї на провадження вiдповiдного виду (видiв) дiяльностi в межах професiйної дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами може мiстити перелiк додаткових послуг, передбачених частиною другою статтi 44 цього Закону, якi має намiр надавати заявник за умови отримання лiцензiї, iнформацiю про наявнiсть фiлiй та/або намiр укласти агентський договiр вiдповiдно до вимог цього Закону, твердження про наявнiсть/вiдсутнiсть намiру отримувати на власний рахунок i розпоряджатися коштами та фiнансовими iнструментами клiєнтiв.

     4. До заяви про видачу лiцензiї (крiм заяви про видачу лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi в межах професiйної дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами, лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на БТМ та лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на ОТМ) додаються:

     1) копiя статуту заявника, засвiдчена такою юридичною особою, або код доступу до результатiв надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї, що надає доступ до копiї статуту в електроннiй формi у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     2) вiдомостi за формою, визначеною Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що мiстять iнформацiю про:

     а) схематичне зображення структури власностi юридичної особи заявника, що дає змогу встановити кiнцевих бенефiцiарних власникiв заявника або їх вiдсутнiсть;

     б) власникiв iстотної участi у заявнику: iдентифiкацiйнi данi таких осiб, вiдсоток статутного капiталу чи права голосу, яким володiє кожний такий учасник (акцiонер) у заявнику;

     в) у разi якщо заявник належить до фiнансової групи - iнформацiю про належнiсть групи до банкiвської або небанкiвської фiнансової групи, державний орган, що здiйснює нагляд за групою, перелiк учасникiв фiнансової групи та iдентифiкацiйнi данi вiдповiдальної особи фiнансової групи;

     г) iдентифiкацiйнi данi, дiлову репутацiю та професiйний досвiд голови та членiв колегiального виконавчого органу (особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу), голови та членiв наглядової ради (або iншого органу, вiдповiдального за здiйснення нагляду) заявника, дiлову репутацiю заявника;

     ґ) iдентифiкацiйнi данi, дiлову репутацiю та професiйний досвiд контролерiв заявника (у разi якщо контролером є юридична особа - голови та членiв колегiального виконавчого органу (особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу), голови та членiв наглядової ради (або iншого органу, вiдповiдального за здiйснення нагляду) такої юридичної особи);

     д) початковий капiтал заявника та джерела його походження;

     3) рiчна та промiжна фiнансова звiтнiсть, наявна станом на останнiй день кварталу, що передує датi подання заяви, щодо якої суб'єктом аудиторської дiяльностi, який вiдповiдає вимогам, встановленим законодавством, в аудиторському звiтi висловлено незалежну думку про вiдповiднiсть в усiх суттєвих аспектах вимогам мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Заявник, державна реєстрацiя якого як юридичної особи була проведена у кварталi, в якому подається заява про видачу лiцензiї, документи, передбаченi цим пунктом, не подає;

     4) документи, що пiдтверджують здатнiсть власника iстотної участi у заявнику виконати обов'язок, передбачений частиною дев'ятнадцятою статтi 74 цього Закону. Перелiк таких документiв визначається заявником самостiйно;

     5) вiдомостi за формою, визначеною Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, про наявнiсть у заявника органiзацiйної структури, системи внутрiшнього контролю (пiдсистеми комплаєнсу, управлiння ризиками та внутрiшнього аудиту), спецiалiстiв, обладнання, комп'ютерної технiки, програмного забезпечення та примiщень, системи та засобiв, що забезпечують безперервнiсть i постiйнiсть надання послуг, якi у своїй сукупностi є достатнiми для забезпечення провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках згiдно з вимогами законодавства;

     6) внутрiшнi документи, що регламентують запобiгання виникненню та врегулювання конфлiкту iнтересiв, що виникає пiд час провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, а також запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     7) внутрiшнi документи заявника, що регламентують провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi;

     8) копiя платiжного документа, що пiдтверджує внесення плати за видачу лiцензiї.

     5. Юридична особа до заяви про видачу лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi в межах професiйної дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами, поданої вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi, додає в довiльнiй формi, якщо iнше не передбачено цiєю частиною:

     1) копiю статуту заявника, засвiдчену такою юридичною особою, або код доступу до результатiв надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї, що надає доступ до копiї статуту в електроннiй формi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     2) вiдомостi за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що мiстять iнформацiю про структуру власностi юридичної особи та власникiв iстотної участi в заявнику:

     а) перелiк осiб, якi є власниками iстотної участi у заявнику, iз зазначенням вiдсотка статутного капiталу чи права голосу, яким володiє кожний такий учасник (акцiонер), iдентифiкацiйних даних таких осiб, вiдсотка статутного капiталу чи права голосу, яким володiє кожний такий учасник (акцiонер) у заявнику, а щодо осiб, якi опосередковано володiють 10 i бiльше вiдсотками статутного (складеного) капiталу або права голосу придбаних акцiй (часток) заявника, - також iдентифiкацiйнi данi осiб, через яких забезпечується таке опосередковане володiння;

     б) документи, передбаченi пунктами 2 - 17 частини дев'ятої статтi 74 цього Закону, щодо власникiв iстотної участi, якi є юридичними особами, i документи, передбаченi пунктами 2 - 11 частини десятої статтi 74 цього Закону, щодо фiзичних осiб - власникiв iстотної участi у заявнику, а також голови та членiв колегiального виконавчого органу (особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу) юридичної особи, яка є власником iстотної участi у заявнику;

     в) довiдку про структуру власностi юридичної особи заявника, що дає змогу встановити кiнцевих бенефiцiарних власникiв заявника або їх вiдсутнiсть, в якiй зазначаються, зокрема: для юридичної особи - власника, кiнцевого бенефiцiарного власника заявника - повне найменування, iдентифiкацiйний код юридичної особи, код LEI (за наявностi); для фiзичної особи - власника, кiнцевого бенефiцiарного власника заявника - iм'я (у розумiннi Цивiльного кодексу України) та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, КВЕД кожної юридичної особи, зазначеної в довiдцi, належнiсть таких осiб до суб'єктiв господарювання, щодо яких здiйснюється державне регулювання їх основного виду економiчної дiяльностi, та назва органу державної влади, що здiйснює таке державне регулювання;

     г) у разi якщо заявник належить до фiнансової групи - iнформацiю про належнiсть групи до банкiвської або небанкiвської фiнансової групи, державний орган, що здiйснює нагляд за групою, перелiк учасникiв фiнансової групи та iдентифiкацiйнi данi вiдповiдальної особи фiнансової групи;

     3) вiдомостi за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (якщо iнше не передбачено цим пунктом), щодо голови та членiв колегiального виконавчого органу (особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу), голови та членiв наглядової ради (або iншого органу, вiдповiдального за здiйснення нагляду) заявника, контролерiв заявника (у разi якщо контролером є юридична особа - голови та членiв колегiального виконавчого органу (особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу) i будь-яких представникiв таких осiб, якi мають право вiд їх iменi вчиняти правочини, пов'язанi з провадженням господарської дiяльностi заявника:

     а) iдентифiкацiйнi данi;

     б) iнформацiю про дiлову репутацiю фiзичної особи та документи, що її пiдтверджують. Документи, що пiдтверджують дiлову репутацiю, та їх форма визначаються фiзичною особою самостiйно. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може скласти орiєнтовний (невиключний) перелiк документiв, що можуть пiдтверджувати репутацiю фiзичної особи;

     в) iнформацiю про освiту, професiйне навчання, професiйний досвiд роботи iз зазначенням всiх пiдприємств, установ, органiзацiй, у яких фiзична особа працювала, посадових обов'язкiв, якi вона виконувала, та строку їх виконання. Щодо дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв), ринках капiталу та товарному ринку фiзична особа надає перелiк всiх своїх посадових обов'язкiв, якi вона виконувала протягом останнiх 10 рокiв;

     г) iнформацiю в довiльнiй формi щодо прийнятих стосовно таких осiб рiшень суду про позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю;

     ґ) iнформацiю в довiльнiй формi про звiльнення з посади за порушення законодавства про захист прав споживачiв фiнансових послуг;

     д) iнформацiю в довiльнiй формi щодо проведення органами державної влади або Нацiональним банком України оцiнки дiлової репутацiї та досвiду в рамках iнших передбачених законом процедур i результатiв такої оцiнки (якщо вони вiдомi заявнику) iз зазначенням органу, що проводив оцiнку, та дати її проведення (за наявностi);

     е) iнформацiю в довiльнiй формi щодо пов'язаностi близькими вiдносинами або спiльними фiнансовими iнтересами (пов'язанiсть вiдносинами в рамках кредитного договору, договору гарантiї або застави) з членами виконавчого органу, керiвниками структурних пiдроздiлiв заявника, його материнського та дочiрнiх пiдприємств (за наявностi таких пiдприємств), а також власниками iстотної участi в статутному капiталi заявника;

     є) результати проведення внутрiшньої оцiнки таких осiб на предмет вiдповiдностi займанiй посадi та вимогам, встановленим законодавством (за наявностi);

     ж) iнформацiю в довiльнiй формi про мiнiмальний час, який такi особи будуть придiляти виконанню своїх обов'язкiв у заявнику (у помiсячному розрiзi та протягом року);

     з) iнформацiю в довiльнiй формi про кадровi та фiнансовi ресурси, залученi (якщо рiшення про таке залучення було прийнято заявником) до професiйного навчання та пiдвищення квалiфiкацiї членiв виконавчого органу та членiв наглядової ради (або iншого органу, вiдповiдального за здiйснення нагляду);

     и) iнформацiю в довiльнiй формi про вироки (якщо судимiсть не знята або не погашена в порядку, визначеному законодавством), триваючi розслiдування в рамках кримiнальних проваджень, дисциплiнарнi провадження, включаючи вiдсторонення вiд займаної посади керiвника юридичної особи, триваючi провадження у господарських та адмiнiстративних судах стосовно такої особи;

     4) вiдомостi щодо початкового капiталу заявника та джерел його походження:

     а) iнформацiю за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, про джерела походження коштiв, внесених до статутного капiталу;

     б) iнформацiю про залученi кошти вiдповiдно до вимог та за формою, встановленими Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     в) iнформацiю в довiльнiй формi про банки та небанкiвських надавачiв фiнансових послуг, послуги щодо переказу коштiв яких були використанi при формуваннi капiталу, передбаченого пiдпунктами "а" та "б" цього пункту;

     5) iнформацiю щодо фiнансового стану:

     а) рiчну та промiжну фiнансову звiтнiсть, наявну станом на останнiй день кварталу, що передує датi подачi заяви, щодо якої суб'єкт аудиторської дiяльностi, який вiдповiдає вимогам, встановленим законодавством, в аудиторському звiтi висловив незалежну думку про вiдповiднiсть в усiх суттєвих аспектах вимогам мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Заявник, державна реєстрацiя якого була проведена в кварталi, в якому подається заява про видачу лiцензiї, документи, передбаченi цим пiдпунктом, не подає;

     б) фiнансову звiтнiсть заявника, консолiдовану фiнансову звiтнiсть (у разi її складення) за три останнi фiнансовi роки, пiдтверджену аудиторським звiтом.

     У разi якщо заявник провадить господарську дiяльнiсть протягом строку, недостатнього для виконання вимог цього пiдпункту, до заяви додається фiнансова звiтнiсть за повнi фiнансовi роки провадження заявником господарської дiяльностi та остання промiжна фiнансова iнформацiя, складена станом на кiнець звiтного перiоду, що передує датi подання заяви та додаткiв до неї, пiдтвердженi вiдповiдно аудиторським звiтом та звiтом про огляд промiжної фiнансової iнформацiї.

     У разi якщо заявник провадить господарську дiяльнiсть протягом строку, що є меншим за один рiк, такий заявник подає тiльки промiжну фiнансову iнформацiю, складену станом на кiнець звiтного перiоду, що передує датi подання заяви та додаткiв до неї, пiдтверджену звiтом про огляд промiжної фiнансової iнформацiї.

     Заявник, який є членом фiнансової групи, зобов'язаний подати також копiю консолiдованої звiтностi фiнансової групи за той самий перiод;

     в) прогнозну фiнансову звiтнiсть, що включає прогнозний звiт про фiнансовий стан та прогнозний звiт про фiнансовi результати на три роки, наступнi за роком подачi заяви;

     г) пояснення показникiв прогнозної фiнансової звiтностi, враховуючи прогнозну кiлькiсть клiєнтiв, обсягiв операцiй щодо фiнансових iнструментiв та обсягiв активiв, розпорядження якими здiйснюватиме заявник;

     ґ) прогнознi показники щодо капiталу та лiквiдностi, а також прогнозний коефiцiєнт платоспроможностi у випадках, якщо розрахунок таких показникiв передбачений нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на перший рiк дiяльностi пiсля отримання лiцензiї.

     Заявник, який є членом фiнансової групи, зобов'язаний подати документи, передбаченi пiдпунктами "в"-"ґ" цього пункту, щодо групи в цiлому.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може затвердити методологiю формування прогнозної фiнансової звiтностi, у тому числi для випадкiв, якщо заявник є членом фiнансової групи;

     д) iнформацiю про змiни, що будуть спричиненi внаслiдок отримання заявником лiцензiї, у здiйсненнi нагляду на консолiдованiй та субконсолiдованiй основi вiдповiдно до Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг";

     6) документи, що пiдтверджують здатнiсть власника iстотної участi у заявнику виконати обов'язок, передбачений частиною дев'ятнадцятою статтi 74 цього Закону. Перелiк таких документiв визначається заявником самостiйно;

     7) iнформацiю про внутрiшню органiзацiю дiяльностi заявника в довiльнiй формi, якщо iнше не передбачено цим пунктом:

     а) бiзнес-план (бiзнес-стратегiю) на три роки, включаючи iнформацiю про заплановане вiдкриття фiлiй, здiйснення дiяльностi на пiдставi отриманої лiцензiї, а також про iншi види запланованої господарської дiяльностi. Такий план має передбачати iнформацiю про мiсце реєстрацiї потенцiйних клiєнтiв та iнвесторiв; запланованi заходи з реклами фiнансових послуг iз зазначенням адмiнiстративних одиниць, де планується розмiщення найбiльшої кiлькостi реклами; потенцiйних надавачiв послуг з реклами фiнансових послуг iз зазначенням адмiнiстративно-територiальних одиниць, на територiї яких такi особи провадять дiяльнiсть. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку затверджує рекомендацiї до змiсту бiзнес-плану (бiзнес-стратегiї), якi можуть бути використанi заявником при складаннi ним бiзнес-плану (бiзнес-стратегiї);

     б) опис ресурсiв (кадрових та технiчних), що видiленi або будуть видiленi для провадження дiяльностi, зазначеної у бiзнес-планi (бiзнес-стратегiї);

     в) данi про суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi надають послуги аудиту фiнансової звiтностi заявнику (якщо вiдповiднi договори укладенi на момент подання заяви);

     г) iдентифiкацiйнi данi та iнформацiю про освiту, пiдвищення квалiфiкацiї та професiйний досвiд керiвникiв пiдроздiлiв заявника, що забезпечують здiйснення дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами, а також усiх осiб, вiдповiдальних за функцiонування системи внутрiшнього контролю iз зазначенням їх iдентифiкацiйних даних за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     ґ) опис механiзму захисту коштiв та фiнансових iнструментiв клiєнтiв, якi заявник отримуватиме на власний рахунок та якими розпоряджатиметься (за наявностi);

     д) пояснення заявника щодо порядку i способу виконання пруденцiйних нормативiв та iнших вимог законодавства щодо здiйснення професiйної дiяльностi з торгiвлi фiнансовими iнструментами;

     8) вiдомостi про наявнiсть у заявника органiзацiйної структури, системи внутрiшнього контролю (пiдсистеми комплаєнсу, управлiння ризиками та внутрiшнього аудиту), спецiалiстiв, обладнання, комп'ютерної технiки, програмного забезпечення та примiщень, системи та засобiв, що забезпечують безперервнiсть i постiйнiсть надання послуг, якi у своїй сукупностi є достатнiми для забезпечення провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках згiдно з вимогами законодавства;

     9) iнформацiю щодо функцiй, послуг та дiяльностi, що здiйснюються чи планується здiйснювати iз залученням третiх осiб, та перелiк вiдповiдних укладених контрактiв (за наявностi);

     10) внутрiшнi документи в довiльнiй формi, що регламентують запобiгання виникненню та врегулювання конфлiкту iнтересiв, що виникає у ходi провадження професiйної дiяльностi на ринку капiталу та органiзованому товарному ринку, а також запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     11) внутрiшнi документи у довiльнiй формi, що регулюють дiяльнiсть з управлiння продуктами, вимоги до якої встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     12) опис системи монiторингу дiяльностi заявника та механiзмiв збереження iнформацiї у випадку, якщо заявник бажає займатися алгоритмiчною торгiвлею;

     13) внутрiшнi документи в довiльнiй формi заявника, що регламентують провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi;

     14) копiю платiжного документа, що пiдтверджує внесення плати за видачу лiцензiї.

     6. Юридична особа, яка подає заяву про видачу лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi в межах професiйної дiяльностi з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами, додатково до iнформацiї, передбаченої частиною четвертою цiєї статтi, подає в довiльнiй формi, якщо iнше не передбачено цiєю частиною:

     1) бiзнес-план (бiзнес-стратегiю) на три роки, включаючи iнформацiю про заплановане вiдкриття фiлiй, здiйснення дiяльностi на пiдставi отриманої лiцензiї, а також про iншi види запланованої господарської дiяльностi. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку затверджує рекомендацiї до змiсту бiзнес-плану (бiзнес-стратегiї), якi можуть бути використанi заявником при складаннi ним бiзнес-плану (бiзнес-стратегiї);

     2) iнформацiю, що дає змогу зробити висновок про наявнiсть механiзмiв забезпечення належного опрацювання заявок або котирувань клiєнтiв у випадках пiкової активностi, а також запобiгання ситуацiям цiнової нестабiльностi;

     3) iнформацiю, що дає змогу зробити висновок про наявнiсть механiзмiв, функцiонування яких забезпечує повне i безумовне виконання операцiй, що проходять у багатостороннiй системi органiзованого ринку, дiяльнiсть з управлiння яким має намiр здiйснювати заявник;

     4) iнформацiю, що дає змогу зробити висновок про наявнiсть механiзмiв зупинення торгiв;

     5) копiю внутрiшнього документа, передбаченого частиною першою статтi 56 (у разi якщо заявник має намiр здiйснювати управлiння дiяльнiстю регульованого ринку);

     6) проект правил органiзованого ринку, у тому числi внутрiшнi документи, що регулюють збiльшення кроку цiни торгiв;

     7) заяву про синхронiзацiю систем фiксацiї дати та часу вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Юридична особа, яка подає заяву про видачу лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi у межах професiйної дiяльностi з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на БТМ та/або дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на ОТМ, додає до заяви документи, передбаченi частинами п'ятою та шостою цiєї статтi, а також зазначає у такiй заявi iнформацiю про наявнiсть фiлiй та/або намiр укласти агентський договiр вiдповiдно до вимог цього Закону, твердження про наявнiсть/вiдсутнiсть намiру отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фiнансовими iнструментами клiєнтiв.

     8. Юридична особа, яка подає заяву про видачу лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi з визначення зобов'язань, подає таку заяву та документи, що до неї додаються, вiдповiдно до частин третьої та четвертої цiєї статтi. Юридична особа, яка подає заяву про видачу лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi центрального контрагента, розкриває в документах, передбачених частиною третьою цiєї статтi, iнформацiю та надає додатковi документи вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     9. Юридична особа, яка подає заяву про видачу лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi в межах депозитарної дiяльностi, розкриває в документах, передбачених частиною четвертою цiєї статтi, iнформацiю та надає додатковi документи вiдповiдно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" (у разi якщо обсяг розкриття та перелiк документiв встановлений таким законом).

     10. Юридична особа, яка подає заяву про видачу лiцензiї на провадження дiяльностi з управлiння iпотечним покриттям, розкриває в документах, передбачених частиною четвертою цiєї статтi, iнформацiю та надає додатковi документи вiдповiдно до вимог Закону України "Про iпотечнi облiгацiї" (у разi якщо обсяг розкриття та перелiк документiв встановлений таким законом).

     11. Юридична особа, яка подає заяву про видачу лiцензiї на провадження дiяльностi з управлiння активами, розкриває в документах, передбачених частиною четвертою цiєї статтi, iнформацiю та надає додатковi документи вiдповiдно до вимог Закону України "Про iнститути спiльного iнвестування" (у разi якщо обсяг розкриття та перелiк документiв встановлений таким законом), а у разi якщо дiяльнiсть такої юридичної особи буде передбачати здiйснення управлiння активами недержавних пенсiйних фондiв - також вiдповiдно до вимог Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" (у разi якщо обсяг розкриття та перелiк документiв встановлений таким законом).

     12. Юридична особа, яка подає заяву про видачу лiцензiї на провадження дiяльностi з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю, розкриває в документах, передбачених частиною четвертою цiєї статтi, iнформацiю та надає додатковi документи вiдповiдно до вимог Закону України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю" (у разi якщо обсяг розкриття та перелiк документiв встановлений таким законом).

     13. Юридична особа, яка подає заяву про видачу лiцензiї на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв, розкриває в документах, передбачених частиною четвертою цiєї статтi, iнформацiю та надає додатковi документи вiдповiдно до вимог Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" (у разi якщо обсяг розкриття та перелiк документiв встановлений таким законом).

     14. Юридична особа, у якiй iноземним юридичним особам прямо або опосередковано сукупно належить 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу (прав голосу) та яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, для отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi, крiм документiв, зазначених у частинах третiй - тринадцятiй цiєї статтi (вiдповiдно до виду професiйної дiяльностi), подає Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку:

     1) копiю рiшення уповноваженого органу (особи) управлiння iноземної юридичної особи про участь у заявнику;

     2) письмовий дозвiл на участь iноземної юридичної особи у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв в Українi, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якiй зареєстровано головний офiс iноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення iноземної юридичної особи у вiдсутностi в законодавствi вiдповiдної держави вимог (пiдстав) щодо отримання такого дозволу;

     3) витяг iз торговельного, банкiвського, судового реєстрiв або iнший офiцiйний документ, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної юридичної особи в державi, в якiй зареєстровано її головний офiс;

     4) фiнансову звiтнiсть, консолiдовану i субконсолiдовану фiнансову звiтнiсть (у разi її складення) iноземної юридичної особи за останнi три фiнансовi роки (з аудиторськими звiтами за наявностi).

     15. Юридична особа, у якiй фiзичним особам - iноземцям прямо або опосередковано сукупно належить 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу (прав голосу) та яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, для отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi, крiм документiв, зазначених у частинах третiй - тринадцятiй цiєї статтi (вiдповiдно до виду професiйної дiяльностi), подає Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку письмовий дозвiл на участь фiзичної особи - iноземця у заявнику в Українi, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якiй вона має постiйне мiсце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у вiдсутностi в законодавствi вiдповiдної держави вимог (пiдстав) для отримання такого дозволу.

     16. Юридична особа, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, не додає до заяви на видачу лiцензiї документи, якi Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може безоплатно отримати з державних реєстрiв. У такому разi юридична особа зазначає реєстр, що мiстить необхiдну iнформацiю.

     17. У разi подання юридичною особою, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, заяви про видачу лiцензiї на декiлька видiв дiяльностi в межах рiзних видiв професiйної дiяльностi, у повному пакетi документiв, передбачених цiєю статтею, документи, якi є однаковими у кожному перелiку для кожного окремого виду професiйної дiяльностi, подаються один раз.

     Юридична особа, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках i подала будь-яку iнформацiю, передбачену цiєю статтею, Нацiональному банку України або Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, має право не додавати таку iнформацiю до заяви про видачу лiцензiї, зазначивши дату подачi таких документiв та iдентифiкацiйнi данi супровiдного документа, за умови надання заяви, що ранiше подана iнформацiя є актуальною.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку та Нацiональний банк України зобов'язанi у визначеному ними порядку здiйснювати обмiн iнформацiєю, копiями документiв та результатами проведення оцiнки дiлової репутацiї щодо осiб, лiцензування дiяльностi яких вони здiйснюють.

     Документи та iнформацiя, що мiстять банкiвську таємницю, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     18. Якщо юридична особа, яка вже має лiцензiю на провадження одного з видiв дiяльностi в межах професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, має намiр отримати лiцензiю на провадження вiдповiдного виду дiяльностi в межах iншого виду професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках (крiм обмежень поєднання мiж собою окремих видiв професiйної дiяльностi на ринках капiталу, передбачених цим Законом та iншими актами законодавства, що регулюють порядок здiйснення окремих видiв професiйної дiяльностi на ринках капiталу), така особа подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяву про видачу лiцензiї вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi та iнформацiю, передбачену частинами четвертою - п'ятнадцятою цiєї статтi (вiдповiдно до виду професiйної дiяльностi) з урахуванням особливостей подання iнформацiї, передбачених частинами шiстнадцятою та сiмнадцятою цiєї статтi.

     19. Iнформацiя, передбачена частинами третьою - п'ятнадцятою цiєї статтi, також подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в електронному виглядi вiдповiдно до встановлених нею вимог.

     20. Документи, що подаються iноземною юридичною особою та фiзичною особою - iноземцем, повиннi вiдповiдати вимогам щодо мови документiв, встановленим статтею 140 цього Закону.

     21. Заявник повiдомляє Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку офiцiйним каналом зв'язку про будь-якi змiни, що сталися протягом строку розгляду заяви про видачу лiцензiї, в частинi iнформацiї щодо членiв його виконавчого органу, що була зазначена у документах, доданих до заяви про видачу лiцензiї, протягом 10 робочих днiв з дня набрання чинностi такими змiнами.

     Форма та порядок подання повiдомлення про змiни в iнформацiї встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     22. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку протягом п'яти робочих днiв з дня отримання документiв надає юридичнiй особi, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, пiдтвердження отримання повного перелiку документiв, передбачених цiєю статтею, iз зазначенням контактної iнформацiї (iм'я (у розумiннi Цивiльного кодексу України), посада, номери засобiв зв'язку) посадової особи, вiдповiдальної за органiзацiю розгляду заяви та доданих до неї документiв Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або повiдомляє офiцiйним каналом зв'язку про залишення заяви про видачу лiцензiї без розгляду у зв'язку з отриманням неповного перелiку документiв iз зазначенням вiдповiдних пояснень.

     У разi якщо поданi документи оформлено з порушенням вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, такi документи повертаються без розгляду протягом трьох робочих днiв з дня їх отримання.

     23. Протягом строку розгляду заяви про видачу лiцензiї, але не пiзнiше нiж за 30 робочих днiв до закiнчення строку, встановленого частиною двадцять четвертою цiєї статтi, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може одноразово письмово витребувати у заявника додаткову iнформацiю в чiткiй та однозначнiй формi для уточнення даних, наданих разом iз заявою про видачу лiцензiї. Строк розгляду заяви та доданих до неї документiв продовжується з дня отримання додаткової iнформацiї у вiдповiдь на запит.

     З дня отримання вiдповiдi на запит додаткової iнформацiї та протягом строку, що залишився до закiнчення розгляду документiв, встановленого частиною двадцять четвертою цiєї статтi, але не пiзнiше нiж за 15 робочих днiв до закiнчення такого строку, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у разi необхiдностi отримання додаткової iнформацiї для обробки та аналiзу заяви та доданих до неї документiв може направити заявнику уточнюючий запит щодо отриманої вiдповiдi, визначивши в чiткiй та однозначнiй формi, яку саме уточнюючу iнформацiю повинен надати заявник. Запит уточнюючої iнформацiї не зупиняє перебiгу строку розгляду документiв.

     24. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку приймає рiшення про видачу лiцензiї на провадження певного виду дiяльностi в межах професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках чи про вiдмову в її видачi протягом шести мiсяцiв з дня надходження заяви та доданих до неї документiв, передбачених цiєю статтею. У разi вiдсутностi iноземних юридичних осiб у структурi власностi юридичної особи заявника такий строк становить три мiсяцi. Про прийняте рiшення Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку протягом п'яти робочих днiв повiдомляє заявника офiцiйним каналом зв'язку та/або шляхом направлення вiдповiдного листа.

     Лiцензiя видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за умови, що заявник вiдповiдає усiм вимогам законодавства. Строк дiї лiцензiї на провадження певного виду дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках є необмеженим.

     25. Професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв не має права передавати лiцензiю на провадження вiдповiдного виду дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках третiм особам.

     Не є передачею лiцензiї передача третiм особам частини процесiв або покладання на третiх осiб частини функцiй, що забезпечують дiяльнiсть професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв на вiдповiдному ринку, здiйснена на пiдставi договору щодо аутсорсингу в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     26. Посадовi особи професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв та власники iстотної участi у заявнику зобов'язанi протягом усього часу, коли вони зберiгають свiй статус або мають iстотну участь у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, вiдповiдати вимогам, встановленим законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     27. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку визначає особливостi порядку подання та вимоги до заяви i оформлення документiв, що подаються iноземними юридичними особами для отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi в межах професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках.

     Стаття 72. Пiдстави для вiдмови у видачi лiцензiї на провадження певного виду дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдмовляє у видачi лiцензiї на провадження певного виду дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках у разi, якщо:

     1) документи, поданi для отримання лiцензiї, мiстять неповну та/або взаємовиключну та/або недостовiрну iнформацiю та/або не вiдповiдають вимогам законодавства. Документи можуть вважатися такими, що мiстять неповну та/або взаємовиключну iнформацiю, виключно за умови, що Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку протягом строку розгляду таких документiв здiйснила заходи, передбаченi частиною двадцять третьою статтi 71 цього Закону, спрямованi на отримання додаткової iнформацiї та вiдповiдних уточнень щодо неї;

     2) юридична особа, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, не вiдповiдає вимогам закону та лiцензiйним вимогам та/або вимогам до провадження певного виду професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, встановленим законодавством.

     2. Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про вiдмову у видачi лiцензiї повинно бути мотивованим iз зазначенням конкретної причини, що зумовила його прийняття.

     Стаття 73. Пiдстави для анулювання лiцензiї на провадження певного виду дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право анулювати видану лiцензiю на провадження певного виду дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках у разi, якщо:

     1) професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв подав до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку письмову заяву з проханням анулювати видану йому лiцензiю на провадження певного виду дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках;

     2) професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв не розпочинав провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках та/або не надавав додатковi послуги, передбаченi лiцензiєю на провадження певного виду дiяльностi, протягом 12 мiсяцiв з дати отримання такої лiцензiї, якщо iнший строк не встановлено спецiальним законом, що регулює такий вид професiйної дiяльностi;

     3) професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв не провадив професiйну дiяльнiсть на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках та/або не надавав додатковi послуги, передбаченi лiцензiєю на провадження певного виду професiйної дiяльностi, протягом шести мiсяцiв поспiль, якщо iнший строк не встановлено спецiальним законом, що регулює такий вид професiйної дiяльностi;

     4) документи, поданi професiйним учасником ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв для отримання лiцензiї, мiстять недостовiрну iнформацiю;

     5) професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв отримав лiцензiю на провадження певного виду дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках внаслiдок вчинення ним протиправних дiй;

     6) професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв вчинив системне та грубе порушення на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках.

     Порушення на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках вважається вчиненим системно, якщо:

     а) таке порушення є повторним протягом року з дня притягнення до вiдповiдальностi за попереднє порушення законодавства про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки або законодавства про захист прав споживачiв фiнансових послуг (далi - перше порушення) порушенням тих самих норм такого законодавства, за умови що рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, яким встановлено таке повторне порушення, не скасовано судом або щодо такого рiшення судом не розглядається провадження у справi про оскарження його законностi та скасування.

     Встановлення судом законностi рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про притягнення до вiдповiдальностi за повторне порушення пiсля спливу одного року з дня притягнення до вiдповiдальностi за перше порушення (незалежно вiд дати прийняття судом такого рiшення) не позбавляє Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку права анулювати лiцензiю професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв вiдповiдно до цього пункту;

     б) таке порушення є третiм протягом року з дня притягнення до вiдповiдальностi за перше порушення порушенням будь-яких норм такого законодавства, за умови що рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, яким встановлено таке третє порушення, не скасовано судом або щодо такого рiшення судом не розглядається провадження у справi про оскарження його законностi та скасування.

     Встановлення судом законностi рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про притягнення до вiдповiдальностi за третє порушення пiсля спливу одного року з дня притягнення до вiдповiдальностi за перше порушення (незалежно вiд дати прийняття судом такого рiшення) не позбавляє Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку права анулювати лiцензiю професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв вiдповiдно до цього пункту.

     Грубим порушенням на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках є порушення вимог законодавства на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, вчинене з вини професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв шляхом дiї або бездiяльностi такого професiйного учасника, якщо таке порушення завдало матерiальної шкоди клiєнту/iнвестору професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв та належить до грубих порушень згiдно з класифiкацiєю порушень на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, встановленою законом.

     Факт завдання матерiальної шкоди клiєнту/iнвестору професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв та наявнiсть у його дiях вини або бездiяльностi повинен бути встановленим судом;

     7) щодо професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань наявнi вiдомостi про державну реєстрацiю припинення юридичної особи;

     8) щодо професiйного учасника ринкiв капiталу, який є банком, Нацiональним банком України прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку;

     9) щодо професiйного учасника ринкiв капiталу, який провадить дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування та/або дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв, Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку прийнято рiшення про анулювання лiцензiї на провадження депозитарної дiяльностi депозитарної установи;

     10) депозитарною установою не вiдкрито рахунка в цiнних паперах у Центральному депозитарiї цiнних паперiв у порядку, встановленому законом;

     11) професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв виключено з державного реєстру фiнансових установ;

     12) професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв вiдсутнiй за мiсцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     13) професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв вiдмовив Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у проведеннi перевiрки;

     14) професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв не виконав надiслане офiцiйним каналом зв'язку розпорядження Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про усунення порушень законодавства про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки (зокрема щодо порушення лiцензiйних умов);

     15) професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв не вступив протягом строку, встановленого законодавством, до саморегулiвної органiзацiї за вiдповiдним видом професiйної дiяльностi за умови реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку такої саморегулiвної органiзацiї;

     16) щодо професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, який є управителем, надiйшла вимога власникiв iпотечних облiгацiй про дострокове припинення повноважень управителя у зв'язку з вчиненням ним порушення законних прав та iнтересiв власникiв iпотечних облiгацiй, що призвело до збиткiв, якi управитель не в змозi вiдшкодувати або ухиляється вiдшкодувати;

     17) щодо професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв встановлено наявнiсть контролерiв, якi є резидентами держав, що здiйснюють збройну агресiю проти України у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України";

     18) професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв вчинив дiї, що мають ознаки манiпулювання на органiзованих ринках;

     19) професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв порушив заборону використання iнсайдерської iнформацiї;

     20) з iнших пiдстав, прямо передбачених законом.

     2. Копiя рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про анулювання лiцензiї професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, який є стороною правочину щодо фiнансових iнструментiв, валютних цiнностей або стороною деривативного контракту чи товарної операцiї, надсилається особi, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, офiцiйним каналом зв'язку.

     Стаття 74. Участь у професiйних учасниках ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв

     1. Юридична або фiзична особа, яка має намiр набути участь у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв (крiм банкiв) або збiльшити її таким чином, щоб прямо та/або опосередковано, самостiйно чи спiльно з iншими особами володiти 10, 25, 50, 75 i бiльше вiдсотками статутного капiталу професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв чи правом голосу акцiй (часток) у статутному капiталi професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, та/або яка має намiр незалежно вiд формального володiння набути право справляти значний вплив на управлiння або дiяльнiсть професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв (далi - намiр набути або збiльшити участь), зобов'язана до набуття такої участi або її збiльшення повiдомити про свої намiри цього професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв i погодити намiр такого набуття з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку.

     2. Особи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, зобов'язанi подати Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяву про отримання погодження намiру набути або збiльшити участь (далi - заява про намiр) разом з повним перелiком документiв (у тому числi документiв, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом), визначених цим Законом i нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Особи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, не подають документiв, якi Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може безоплатно отримати з державних реєстрiв. У такому разi юридична або фiзична особа зазначає державний реєстр, що мiстить необхiдну iнформацiю.

     Особи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, якi подали будь-яку iнформацiю, передбачену цiєю статтею, Нацiональному банку України або Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на виконання вимог цього або iншого закону, мають право не подавати iнформацiю повторно, зазначивши дату подачi такої iнформацiї та iдентифiкацiйнi данi супровiдного документа, за умови надання заяви, що ранiше подана iнформацiя є актуальною станом на дату подачi заяви про намiр.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку та Нацiональний банк України зобов'язанi у визначеному ними порядку здiйснювати обмiн iнформацiєю, копiями документiв та результатами проведення оцiнки дiлової репутацiї щодо осiб, державне регулювання дiяльностi яких вони здiйснюють.

     Документи та iнформацiя, що мiстять банкiвську таємницю, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку протягом двох робочих днiв з дня отримання документiв, передбачених частинами дев'ятою - одинадцятою i тринадцятою цiєї статтi, письмово повiдомляє особу, яка має намiр набути або збiльшити участь, про отримання повного перелiку документiв iз зазначенням дати закiнчення розгляду документiв або про залишення документiв без розгляду у зв'язку з отриманням неповного перелiку документiв.

     Повiдомлення про залишення документiв без розгляду має мiстити перелiк документiв, не поданих особою, яка має намiр набути або збiльшити участь, до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку розглядає документи, визначенi цiєю статтею, протягом 60 робочих днiв з дня направлення передбаченого частиною третьою цiєї статтi повiдомлення про отримання повного перелiку документiв.

     Протягом строку розгляду документiв, але не пiзнiше нiж на 50 робочий день з дня отримання повного перелiку вiдповiдних документiв, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може одноразово письмово витребувати у осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, додатковi документи, необхiднi для прийняття рiшення про погодження намiру набути або збiльшити участь, зазначивши вичерпний перелiк необхiдної додаткової iнформацiї. У такому разi розгляд документiв зупиняється до моменту отримання вiдповiдi вiд осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, але не бiльше нiж на 20 робочих днiв для отримання вiдповiдi вiд осiб, зареєстрованих на територiї України, та на 30 робочих днiв для отримання вiдповiдi вiд осiб, зареєстрованих на територiї iноземної держави, а також для юридичних осiб, якi мають намiр набути або збiльшити участь та не є фiнансовими установами.

     Неотримання документiв, що мiстять усю iнформацiю, зазначену в запитi, передбаченому абзацом другим цiєї частини, є пiдставою для прийняття Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшення про вiдмову в погодженнi намiру набути або збiльшити участь.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку протягом двох робочих днiв з дня отримання додаткових документiв, передбачених цiєю частиною, письмово повiдомляє особу, яка має намiр набути або збiльшити участь, про отримання таких документiв.

     У зв'язку з отриманням витребуваної додаткової iнформацiї Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може у разi виникнення необхiдностi запитувати уточнюючу iнформацiю. Запит уточнюючої iнформацiї не зупиняє перебiгу строку розгляду документiв.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку не може витребувати iнформацiю, що не стосується прийняття рiшення про погодження намiру набути або збiльшити участь чи про вiдмову в погодженнi намiру набути або збiльшити участь.

     5. За результатами розгляду документiв Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про погодження намiру набути або збiльшити участь чи про вiдмову в погодженнi намiру набути або збiльшити участь.

     Рiшення про погодження намiру набути або збiльшити участь має включати строк дiї такого погодження. За заявою особи, якiй погоджено намiр набути або збiльшити участь, строк дiї такого погодження може бути подовжено за вiдповiдним рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про вiдмову в погодженнi намiру набути або збiльшити участь та повiдомляє вiдповiдну особу про прийняте рiшення iз зазначенням пiдстав такої вiдмови у порядку та строки, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Про прийняте рiшення Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку повiдомляє заявника офiцiйним каналом зв'язку та/або шляхом направлення листа протягом трьох робочих днiв з дня прийняття рiшення.

     6. Iнформацiя про погодження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку намiру набути або збiльшити участь або про вiдмову в погодженнi намiру набути або збiльшити участь оприлюднюється у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     У разi якщо Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у строк, визначений частиною четвертою цiєї статтi, не прийняла рiшення про вiдмову в погодженнi намiру набути або збiльшити участь, такий намiр вважається погодженим.

     7. У разi якщо повний перелiк документiв для погодження намiру набути або збiльшити участь подали двi та бiльше осiб, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку здiйснює розгляд документiв послiдовно вiдповiдно до порядку, в якому їх було отримано, на засадах недискримiнацiї, забезпечуючи таким особам рiвнi можливостi.

     8. Особи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, зобов'язанi повiдомити професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв про погодження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку намiру набути або збiльшити участь та надати такому учаснику iнформацiю про свою структуру власностi юридичної особи та розмiр частки участi у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв.

     9. Юридична особа, яка вiдповiдно до частини першої цiєї статтi має намiр набути або збiльшити участь, зобов'язана подати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (якщо iнше не передбачено цiєю частиною), такi документи та iнформацiю:

     1) заяву про намiр;

     2) iдентифiкацiйнi данi особи, яка має намiр набути або збiльшити участь: повне найменування (у розумiннi Цивiльного кодексу України), iдентифiкацiйний код юридичної особи, код LEI (за наявностi), мiсцезнаходження, поштову адресу, адресу електронної пошти для офiцiйного каналу зв'язку, номери засобiв зв'язку;

     3) копiю статуту юридичної особи, засвiдчену такою юридичною особою, або код доступу до результатiв надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї, що надає доступ до копiї статуту в електроннiй формi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     4) перелiк операцiй, якi здiйснює така особа в рамках провадження господарської дiяльностi;

     5) повний перелiк контролерiв, осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в такiй юридичнiй особi, iз зазначенням щодо таких осiб такої iнформацiї про:

     а) iм'я (у розумiннi Цивiльного кодексу України);

     б) дату та мiсце народження;

     в) реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi) або унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi;

     г) адресу реєстрацiї, поштову адресу, адресу електронної пошти для офiцiйного каналу зв'язку, номери засобiв зв'язку;

     ґ) освiту, професiйне навчання, досвiд роботи, якi стосуються фондового ринку (ринку цiнних паперiв), ринкiв капiталу та товарного ринку iз зазначенням пiдприємств, установ, органiзацiй, де ця фiзична особа працювала, i посадових обов'язкiв, якi вона виконувала, та строку їх виконання;

     6) iнформацiю щодо кiнцевих бенефiцiарних власникiв юридичної особи, яка має намiр набути або збiльшити участь:

     а) iм'я (у розумiннi Цивiльного кодексу України);

     б) дату та мiсце народження;

     в) реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi) чи унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi;

     г) адресу реєстрацiї, поштову адресу, адресу електронної пошти для офiцiйного каналу зв'язку, номери засобiв зв'язку;

     7) iнформацiю про юридичну особу, яка вiдповiдно до частини першої цiєї статтi має намiр набути або збiльшити участь, будь-яких її контролерiв, осiб, якi здiйснюють в нiй управлiнськi функцiї, а також осiб, щодо яких вона здiйснює контроль, а саме:

     а) iнформацiю, пiдтверджену копiями вiдповiдних документiв, про вироки у справах щодо злочинiв проти власностi, у сферi господарської дiяльностi, у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг, у сферi використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерiв), систем та комп'ютерних мереж i мереж електрозв'язку (якщо судимiсть за такi злочини не знята або не погашена в порядку, визначеному законодавством), про триваючi досудовi розслiдування в рамках кримiнальних проваджень у таких злочинах, спори, пов'язанi з господарською дiяльнiстю, стороною яких у порядку адмiнiстративного, господарського або цивiльного судочинства виступає така особа, дисциплiнарнi провадження, включаючи вiдсторонення вiд займаної посади керiвника юридичної особи, триваючi провадження у справi про банкрутство або неплатоспроможнiсть та iншi подiбнi процедури стосовно такої особи (таких осiб);

     б) iнформацiю в довiльнiй формi про триваючi на дату подання заяви про намiр провадження будь-яких контролюючих органiв у справах щодо такої особи (таких осiб), виконавчi провадження, процедури застосування санкцiй за порушення, пов'язанi з наданням фiнансових послуг;

     в) iнформацiю в довiльнiй формi про вiдмову у видачi лiцензiї, дозволу, авторизацiї, наданнi членства, видачi документiв (сертифiката, свiдоцтва тощо), що надають право провадити дiяльнiсть на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках; вiдкликання, анулювання чи припинення таких лiцензiй, дозволiв, авторизацiї, членства чи дiї документiв; виключення iз складу об'єднань професiйних учасникiв ринкiв капiталу, професiйних об'єднань та асоцiацiй;

     г) iнформацiю в довiльнiй формi про звiльнення з посади за порушення законодавства про захист прав споживачiв фiнансових послуг, звiльнення вiд виконання функцiй повiреного (управителя) траста або iнших фiдуцiарних обов'язкiв (обов'язкiв дiяти якнайкраще в iнтересах третiх осiб) чи будь-яких iнших аналогiчних вiдносин на ринках капiталу щодо осiб, якi є контролерами такої особи або здiйснюють в нiй управлiнськi функцiї;

     8) iнформацiю щодо проведення органами державної влади або Нацiональним банком України оцiнки дiлової репутацiї такої особи вiдповiдно до iнших процедур, передбачених законом, та її результати (якщо вони вiдомi), iз зазначенням органу, що проводив таку оцiнку, i дати її проведення;

     9) опис фiнансових iнтересiв (пов'язанiсть вiдносинами в рамках кредитного договору, договору гарантiї або застави), а також наявнiсть родинних зв'язкiв у такої особи, а в разi якщо така особа є членом групи компанiй (материнської компанiї та її дочiрнiх компанiй) - також членiв групи компанiй, до якої вона належить, та її контролерiв i осiб, якi здiйснюють в нiй управлiнськi функцiї з:

     а) власниками акцiй (часток) у статутному капiталi професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, у якому така юридична особа має намiр набути або збiльшити участь;

     б) особами, якi мають право голосу (мають право здiйснювати право голосу вiд iменi третiх осiб) в органах такого професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, у випадках, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     в) особами, якi здiйснюють управлiнськi функцiї у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв;

     г) професiйним учасником ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв у цiлому або з членами групи компанiй, до якої вiн належить;

     10) iнформацiю про iнтереси або дiяльнiсть, що можуть суперечити iнтересам стосовно професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, у якому фiзична особа має намiр набути або збiльшити участь, а також про можливi рiшення для управлiння такими конфлiктами iнтересiв;

     11) схематичне зображення структури власностi юридичної особи iз зазначенням iдентифiкацiйних даних усiх акцiонерiв (учасникiв), якi здiйснюють вирiшальний вплив на дiяльнiсть такої особи, розмiру їх частки у статутному капiталi (прав голосу), а також копiю корпоративного договору (договору мiж акцiонерами);

     12) схематичне зображення структури фiнансової групи, до якої належить така юридична особа, iз зазначенням розмiру часток у статутному капiталi (прав голосу) учасникiв групи, якi є контролерами щодо iнших учасникiв, а також їх КВЕД;

     13) у разi якщо така особа є материнським або дочiрнiм пiдприємством, що входить до складу фiнансової групи, - iнформацiю про вiдносини мiж суб'єктами господарювання - учасниками групи, якi є фiнансовими установами, та тими, якi не є фiнансовими установами;

     14) iдентифiкацiйнi данi будь-яких банкiв, кредитних установ, страховикiв, перестраховикiв, iнститутiв спiльного iнвестування та осiб, що здiйснюють управлiння їх активами, а також iнвестицiйних фiрм, що входять до фiнансової групи, iз зазначенням органiв, що здiйснюють державне регулювання основного виду їх економiчної дiяльностi;

     15) фiнансову звiтнiсть, консолiдовану i субконсолiдовану фiнансову звiтнiсть (у разi складання вiдповiдно до законодавства) юридичної особи за останнi три фiнансовi роки з аудиторськими звiтами (за наявностi).

     Якщо така юридична особа провадить господарську дiяльнiсть протягом строку, недостатнього для виконання вимог цього пункту, подається фiнансова звiтнiсть за повнi фiнансовi роки провадження такою особою господарської дiяльностi та остання промiжна фiнансова iнформацiя, складена станом на кiнець звiтного перiоду, що передує датi подання заяви про намiр, пiдтвердженi вiдповiдно аудиторським звiтом та звiтом щодо огляду промiжної фiнансової iнформацiї.

     Якщо така юридична особа провадить господарську дiяльнiсть протягом строку, що є меншим за один рiк, подається прогнозна фiнансова звiтнiсть, що включає прогнозний звiт про фiнансовий стан та прогнозний звiт про фiнансовi результати на три роки, наступнi за роком подачi заяви про намiр, i пояснення показникiв прогнозної фiнансової звiтностi;

     16) iнформацiю про кредитний рейтинг такої особи та фiнансової групи, до якої вона належить (за наявностi);

     17) копiю попереднiх висновкiв або рiшення Антимонопольного комiтету України у випадках, передбачених законодавством.

     10. Фiзична особа, яка вiдповiдно до частини першої цiєї статтi має намiр набути або збiльшити участь, зобов'язана подати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (якщо iнше не передбачено цiєю частиною), такi документи та iнформацiю:

     1) заяву про намiр;

     2) iдентифiкацiйнi данi особи, яка має намiр набути або збiльшити участь: iм'я (у розумiннi Цивiльного кодексу України), дату та мiсце народження, серiю та номер паспорта (iншого документа, що посвiдчує особу та вiдповiдно до законодавства України може бути використаний на територiї України для вчинення правочинiв) та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (крiм фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдповiдну вiдмiтку в паспортi) або унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi, адресу реєстрацiї, поштову адресу, адресу електронної пошти для офiцiйного каналу зв'язку, номери засобiв зв'язку;

     3) iнформацiю про освiту, професiйне навчання, досвiд роботи, якi стосуються фондового ринку (ринку цiнних паперiв), ринкiв капiталу та товарного ринку iз зазначенням посади, що обiймає особа станом на дату подання заяви про намiр, пiдприємств, установ, органiзацiй, в яких ця фiзична особа працювала, посадових обов'язкiв, якi вона виконувала, та строку їх виконання;

     4) iнформацiю щодо себе та будь-якої юридичної особи, контролером або членом виконавчого органу якого була така особа в будь-який перiод часу протягом останнiх 10 рокiв (включаючи день подачi заяви про намiр), а саме:

     а) iнформацiю, пiдтверджену копiями вiдповiдних документiв, про вироки у справах щодо злочинiв у сферi господарської дiяльностi, триваючi досудовi розслiдування в рамках кримiнальних проваджень у таких злочинах, спори, пов'язанi з господарською дiяльнiстю, стороною яких у порядку адмiнiстративного або цивiльного судочинства виступає така особа, дисциплiнарнi провадження, включаючи вiдсторонення вiд займаної посади керiвника юридичної особи, триваючi провадження у справi про банкрутство або неплатоспроможнiсть та iншi подiбнi процедури стосовно такої особи;

     б) iнформацiю в довiльнiй формi про триваючi на дату подання заяви про намiр провадження будь-яких контролюючих органiв у справах щодо заявника, виконавчi провадження, процедури застосування санкцiй за порушення, пов'язанi з наданням фiнансових послуг;

     в) iнформацiю в довiльнiй формi про вiдмову у видачi лiцензiї, дозволу, авторизацiї, наданнi членства, видачi документiв (сертифiката, свiдоцтва тощо), що надають право провадити дiяльнiсть на ринках капiталу; вiдкликання, анулювання чи припинення лiцензiй, дозволiв, авторизацiї, членства чи дiї документiв; виключення iз складу об'єднань професiйних учасникiв ринкiв капiталу, професiйних об'єднань та асоцiацiй;

     г) iнформацiю в довiльнiй формi про звiльнення з посади за порушення законодавства про захист прав споживачiв фiнансових послуг, звiльнення вiд виконання функцiй повiреного (управителя) траста або iнших фiдуцiарних обов'язкiв (обов'язкiв дiяти якнайкраще в iнтересах третiх осiб) чи будь-яких iнших аналогiчних вiдносин на ринках капiталу;

     5) iнформацiю щодо проведення органами державної влади або Нацiональним банком України оцiнки дiлової репутацiї та досвiду такої особи в рамках iнших передбачених законом процедур i її результати (якщо такi вiдомi) iз зазначенням органу, що проводив таку оцiнку, i дати її проведення;

     6) документи, що дають змогу зробити висновок про фiнансовий стан особи, включаючи iнформацiю про джерела походження коштiв, активiв та зобов'язань, а також iнформацiю про вiдносини застави, iпотеки, гарантiї, стороною яких є особа;

     7) перелiк операцiй, якi здiйснює така особа в рамках провадження господарської дiяльностi;

     8) iнформацiю про фiнансовий стан заявника, включаючи iнформацiю про кредитний рейтинг та опублiковану фiнансову звiтнiсть суб'єктiв господарювання, у яких така особа була контролером або членом виконавчого органу, а також iнформацiю щодо такої особи (за наявностi);

     9) iнформацiю щодо наявностi у таких осiб родинних зв'язкiв або спiльних фiнансових iнтересiв (пов'язанiсть вiдносинами в рамках кредитного договору, договору гарантiї або застави) з:

     а) власниками акцiй (часток) у статутному капiталi професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, у якому фiзична особа має намiр набути або збiльшити участь;

     б) особами, якi мають право голосу (мають право здiйснювати право голосу вiд iменi третiх осiб) в органах такого професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, у випадках, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     в) особами, якi здiйснюють управлiнськi функцiї у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв;

     г) професiйним учасником ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв у цiлому або з членами фiнансової групи, до якої вiн належить;

     10) iнформацiю про iнтереси або дiяльнiсть, що можуть суперечити iнтересам професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, у якому фiзична особа має намiр набути або збiльшити участь;

     11) копiю попереднiх висновкiв або рiшення Антимонопольного комiтету України у випадках, передбачених законодавством.

     11. Iноземна юридична особа, яка має намiр набути або збiльшити участь, додатково до iнформацiї та документiв, передбачених частиною дев'ятою цiєї статтi, подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку такi документи:

     1) письмовий дозвiл на участь iноземної юридичної особи у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв в Українi, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якiй зареєстровано головний офiс iноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення iноземної юридичної особи про вiдсутнiсть у законодавствi вiдповiдної держави вимог (пiдстав) для отримання такого дозволу;

     2) витяг iз торговельного, судового реєстрiв або iнший офiцiйний документ, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної юридичної особи в державi, в якiй зареєстровано її головний офiс;

     3) документ про дiлову репутацiю заявника вiд вiдповiдних iноземних компетентних органiв (за наявностi);

     4) загальну iнформацiю про компетентнi органи iноземної держави, що мають наглядовi повноваження щодо iноземної юридичної особи.

     Фiзична особа - iноземець (особа без громадянства), яка має намiр набути або збiльшити участь, додатково до iнформацiї та документiв, передбачених частиною десятою цiєї статтi, подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку документи, передбаченi пунктами 1 i 3 цiєї частини.

     12. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може встановити особливостi документiв, що подаються для погодження намiру набути або збiльшити участь окремими категорiями осiб (зокрема трастами, iншими подiбними правовими утвореннями, фондами нацiонального добробуту, фiнансовими установами).

     13. Особа, яка має намiр набути або збiльшити участь, додатково до iнформацiї та документiв, передбачених частинами дев'ятою - одинадцятою цiєї статтi, подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог, за формою та в порядку, встановленими Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, iнформацiю про:

     1) осiб, яких така особа у разi набуття участi або її збiльшення має намiр призначити особами, якi здiйснюють виконавчi функцiї у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв;

     2) мету, спосiб, обсяг, вартiсть набуття участi або її збiльшення;

     3) фiнансування набуття участi або її збiльшення;

     4) групу, до якої належатиме професiйний учасник ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв у результатi набуття участi або її збiльшення, а також про наслiдки такого набуття участi або її збiльшення для цiлей здiйснення консолiдованого та субконсолiдованого нагляду за професiйним учасником ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв;

     5) бiзнес-план (бiзнес-стратегiю) подальшої дiяльностi професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв.

     14. Документи, зазначенi у цiй статтi, що подаються iноземною юридичною особою та фiзичною особою - iноземцем, повиннi вiдповiдати вимогам до мови документiв, передбаченим статтею 140 цього Закону.

     15. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право прийняти рiшення про вiдмову в погодженнi намiру набути або збiльшити участь у разi, якщо:

     1) документи мiстять недостовiрну iнформацiю або не вiдповiдають вимогам законiв України чи нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     2) дiлова репутацiя особи, яка має намiр набути або збiльшити участь, не вiдповiдає вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     3) дiлова репутацiя особи - контролера заявника, дiлова репутацiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в юридичнiй особi - заявнику, а також дiлова репутацiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в юридичнiй особi, що знаходиться пiд контролем юридичної особи - заявника, не вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     4) фiнансовий стан юридичної особи - заявника та/або майновий стан фiзичної особи - заявника не вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     5) особа не має власних коштiв для набуття або збiльшення участi у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв;

     6) набуття або збiльшення особою участi у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв загрожуватиме iнтересам клiєнтiв професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв або суперечитиме антимонопольному законодавству України;

     7) структура власностi юридичної особи - заявника не вiдповiдає вимогам щодо її прозоростi, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     8) особа, яка має намiр набути або збiльшити участь, не вiдповiдає вимогам закону.

     16. Юридична особа, яка набула участь у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, зобов'язана у встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку повiдомляти такого професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв i Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про всi змiни її структури власностi юридичної особи у мiсячний строк з дня настання таких змiн, а також протягом мiсяця надавати iнформацiю про змiни дiлової репутацiї керiвникiв та/або про дiлову репутацiю новопризначених керiвникiв.

     Фiзична особа, яка набула участь у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, зобов'язана у встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку повiдомляти такого професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв та Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про всi змiни в iнформацiї, яку така фiзична особа подала згiдно з вимогами цiєї статтi.

     17. Юридична чи фiзична особа, яка має намiр передати участь у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв будь-якiй iншiй особi, зменшити таку участь або передати контроль над професiйним учасником ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв iншiй особi, повинна повiдомити про це професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв i Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку.

     18. Власником iстотної участi у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв не може бути юридична або фiзична особа, яка вiдповiдає хоча б одному з таких критерiїв:

     1) є резидентом держави, що здiйснює збройну агресiю проти України у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України";

     2) до особи або до її посадових осiб застосованi санкцiї згiдно з резолюцiями Ради Безпеки Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, iнших мiжнародних органiзацiй, рiшеннями Ради Європейського Союзу, iнших мiждержавних об'єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фiнансових операцiй;

     3) до особи або до її посадових осiб застосованi санкцiї вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї";

     4) особа або її посадовi особи включенi до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї;

     5) особа пiдконтрольна особам, зазначеним у пунктах 1 - 4 цiєї частини, або має таких осiб у своїй структурi власностi юридичної особи;

     6) не вiдповiдає вимогам законодавства.

     19. У разi зменшення показникiв дiяльностi професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, що використовуються для вимiрювання та оцiнки ризикiв його дiяльностi, таким чином, що iснує ризик невиконання ним пруденцiйних нормативiв, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або виникає ризик неспроможностi виконання професiйним учасником ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв своїх фiнансових зобов'язань, строк виконання яких настав, особа, яка має iстотну участь у такому професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, зобов'язана:

     1) надати фiнансову допомогу такому професiйному учаснику в рамках вжиття заходiв з метою приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства або з метою виконання таким учасником своїх фiнансових зобов'язань у розмiрi, пропорцiйному до розмiру його участi; або

     2) iнiцiювати розгляд загальними зборами учасникiв (акцiонерiв) питання про лiквiдацiю такого професiйного учасника. У разi якщо загальними зборами не пiдтримано пропозицiю особи, яка має iстотну участь у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, прийняти рiшення про лiквiдацiю професiйного учасника, така особа зобов'язана виконати дiї, передбаченi пунктом 1 цiєї частини.

     Стаття 75. Наслiдки недотримання вимог щодо набуття або збiльшення участi у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв

     1. Юридична або фiзична особа, яка набула участь у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв (крiм банкiв) таким чином, що стала прямо та/або опосередковано, самостiйно чи спiльно з iншими особами володiти 10, 25, 50, 75 i бiльше вiдсотками статутного капiталу професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв чи правом голосу акцiй (часток) у статутному капiталi професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв та/або незалежно вiд формального володiння почала справляти значний вплив на управлiння або дiяльнiсть професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв без отримання рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про погодження набуття участi, не має права голосу за такими акцiями до моменту виконання вимог статтi 74 цього Закону.

     2. Юридична або фiзична особа, яка збiльшила участь у професiйному учаснику ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв (крiм банкiв) таким чином, що стала прямо та/або опосередковано, самостiйно чи спiльно з iншими особами володiти 10, 25, 50, 75 i бiльше вiдсотками статутного капiталу професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв чи правом голосу акцiй (часток) у статутному капiталi професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв та/або незалежно вiд формального володiння почала справляти значний вплив на управлiння або дiяльнiсть професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв без отримання рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про погодження збiльшення участi, має право голосу лише за акцiями, що належали їй до такого збiльшення. При цьому iншi акцiї або частки у статутному капiталi такої юридичної особи не дають права голосу до моменту виконання вимог статтi 74 цього Закону.

     3. Рiшення загальних зборiв, прийнятi з використанням акцiй (часток) у капiталi, що вiдповiдно до частини першої цiєї статтi не дають права голосу, та за умови невикористання яких рiшення загальних зборiв були б iншими, не мають юридичної сили.

     Стаття 76. Корпоративне управлiння у професiйних учасниках ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв

     1. Метою органiзацiї корпоративного управлiння у професiйних учасниках ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв є забезпечення недопущення завдання шкоди клiєнтам такого професiйного учасника або створення загрози iнвестицiям, запобiгання невиконанню професiйним учасником вимог законодавства про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки та попередження прийняття професiйним учасником ризикiв, реалiзацiя яких створює загрозу цiлiсностi ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв i стабiльностi їх функцiонування.

     2. Принципи органiзацiї внутрiшньої структури професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв:

     1) ефективне управлiння професiйним учасником, у тому числi шляхом вiдповiдного розподiлу обов'язкiв;

     2) здiйснення нагляду за операцiйною дiяльнiстю професiйного учасника;

     3) запобiгання та врегулювання конфлiктiв iнтересiв;

     4) вiдповiдальнiсть за неналежну органiзацiю корпоративного управлiння.

     3. Вимоги до корпоративного управлiння професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, зазначених у пунктi 3 частини першої статтi 42 цього Закону, встановлюються частинами першою, другою, четвертою - сьомою цiєї статтi.

     Вимоги до корпоративного управлiння професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, зазначених у пунктах 1 i 2 частини першої статтi 42 цього Закону, якi не є банками, встановлюються частинами першою, другою, четвертою - восьмою цiєї статтi.

     Вимоги до корпоративного управлiння професiйних учасникiв ринкiв капiталу, зазначених у пунктi 2 частини першої статтi 42 цього Закону, якi є банками, встановлюються законодавством про банки та банкiвську дiяльнiсть, а також частиною дев'ятою цiєї статтi.

     4. Усi професiйнi учасники ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв зобов'язанi створити комплексну, ефективну систему внутрiшнього контролю, що включає пiдсистеми комплаєнсу, управлiння ризиками та внутрiшнього аудиту. Така система створюється з урахуванням особливостей виду професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, характеру та обсягiв операцiй, що здiйснюються ними пiд час провадження такої дiяльностi, i ризикiв, властивих такiй дiяльностi. Професiйнi учасники ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв зобов'язанi здiйснювати контроль за функцiонуванням такої системи.

     Структурнi пiдроздiли або окремi посадовi особи, що входять до системи внутрiшнього контролю, пiдпорядковуються органу, вiдповiдальному за здiйснення нагляду, та звiтують перед ним.

     5. Професiйнi учасники ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв зобов'язанi регулярно, але не рiдше одного разу на рiк, якщо iнше не передбачено законодавством, переглядати внутрiшнi полiтики, що регламентують провадження професiйної дiяльностi.

     6. Вимоги до системи внутрiшнього контролю професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв встановлюються нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. В усiх професiйних учасниках ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв незалежно вiд органiзацiйно-правової форми створюється орган, вiдповiдальний за здiйснення нагляду. Члени органу, вiдповiдального за здiйснення нагляду, повиннi вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам щодо дiлової репутацiї та професiйної придатностi, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Професiйна придатнiсть члена органу, вiдповiдального за здiйснення нагляду, визначається як сукупнiсть знань, професiйного та управлiнського досвiду особи, необхiдних для належного виконання посадових обов'язкiв з урахуванням бiзнес-плану (бiзнес-стратегiї) професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв.

     Порядок формування органу, вiдповiдального за здiйснення нагляду, встановлюється статутом професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв.

     Орган, вiдповiдальний за здiйснення нагляду, повинен встановлювати стратегiчнi цiлi професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, контролювати актуальнiсть таких цiлей та перiодично оцiнювати прогрес у їх досягненнi. Орган, вiдповiдальний за здiйснення нагляду, повинен затверджувати внутрiшнi положення, що регулюють дiяльнiсть органiв управлiння професiйного учасника (крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) такого професiйного учасника), функцiонування системи внутрiшнього контролю, а також внутрiшнi полiтики щодо надання послуг клiєнтам, (крiм документiв нормативно-технiчного характеру), контролювати адекватнiсть та ефективнiсть виконання їхнiх вимог. Орган, вiдповiдальний за здiйснення нагляду, повинен вживати вiдповiдних заходiв для усунення будь-яких недолiкiв, виявлених пiд час контролю.

     Положення внутрiшнiх полiтик професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв мають передбачати такi повноваження органу, вiдповiдального за здiйснення нагляду:

     1) контроль здiйснення професiйним учасником професiйної дiяльностi вiдповiдно до отриманої ним лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi в межах професiйної дiяльностi, включаючи професiйнi компетентностi, загальнi та спецiальнi знання i досвiд працiвникiв професiйного учасника, а також ресурси, процедури та механiзми, необхiднi для надання послуг та здiйснення професiйної дiяльностi, з урахуванням характеру, масштабу i складностi дiяльностi професiйного учасника та всiх вимог законодавства, яким вiн повинен вiдповiдати;

     2) затвердження та контроль виконання внутрiшнiх полiтик щодо продуктiв та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управлiння ризиками та вiдповiдно до характеристик i потреб клiєнтiв фiрми, яким такi продукти та послуги пропонуються чи надаються;

     3) затвердження та контроль виконання внутрiшнiх полiтик щодо проведення вiдповiдного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством;

     4) затвердження та контроль виконання полiтики (положення) щодо винагороди осiб, якi беруть участь у наданнi послуг клiєнтам, спрямованої на заохочення вiдповiдального надання послуг, справедливого поводження з клiєнтами, а також уникнення конфлiкту iнтересiв у вiдносинах з клiєнтами;

     5) контроль цiлiсностi фiнансової звiтностi i системи подання звiтностi, в тому числi шляхом здiйснення фiнансового та операцiйного контролю;

     6) затвердження та контроль органiзацiї комплаєнсу, управлiння ризиками та внутрiшнього аудиту;

     7) контроль розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог цього Закону та надання iнформацiї клiєнтам;

     8) контроль дiяльностi осiб, якi здiйснюють виконавчi функцiї, та керiвникiв пiдроздiлiв системи внутрiшнього контролю.

     Члени органу, вiдповiдального за здiйснення нагляду, повиннi мати повний i безумовний доступ до всiєї iнформацiї та документiв, необхiдних для здiйснення нагляду за прийняттям управлiнських рiшень особами, якi здiйснюють виконавчi функцiї.

     Орган, вiдповiдальний за здiйснення нагляду, створює постiйно дiючий комiтет з управлiння ризиками.

     8. До професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, або системно важливими професiйними учасниками (крiм банкiв), встановлюються такi додатковi вимоги щодо корпоративного управлiння:

     1) органом, вiдповiдальним за здiйснення нагляду, є наглядова рада. У складi наглядової ради такого професiйного учасника має бути не менше п'яти осiб, якщо бiльша кiлькiсть не встановлена законом;

     2) наглядова рада створює постiйно дiючi комiтети:

     а) комiтет з питань аудиту (аудиторський комiтет);

     б) комiтет з питань визначення винагороди посадовим особам професiйного учасника (комiтет з винагород);

     в) комiтет з питань призначень;

     г) комiтет з управлiння ризиками.

     Наглядова рада може створювати iншi постiйно дiючi та тимчасовi комiтети;

     3) наглядова рада з числа членiв наглядової ради обов'язково визначає вiдповiдальну особу, на яку покладено обов'язок iз забезпечення реалiзацiї функцiї комплаєнсу.

     Комiтет з питань аудиту i комiтет з управлiння ризиками можуть бути об'єднаними.

     Комiтет з питань призначень i комiтет з винагород можуть бути об'єднаними.

     До складу кожного комiтету входить не менше трьох членiв наглядової ради.

     Комiтет з питань аудиту, комiтет з винагород i комiтет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, якi є незалежними членами. Бiльшiсть членiв зазначених комiтетiв повиннi становити незалежнi члени.

     9. Додатковi вимоги з корпоративного управлiння для системно важливих професiйних учасникiв ринкiв капiталу, якi є банками:

     1) органом, вiдповiдальним за здiйснення нагляду, є наглядова рада;

     2) наглядова рада створює постiйно дiючi комiтети:

     а) комiтет з питань аудиту (аудиторський комiтет);

     б) комiтет з питань визначення винагороди посадовим особам професiйного учасника (комiтет з винагород);

     в) комiтет з питань призначень;

     г) комiтет з управлiння ризиками.

     Наглядова рада може створювати iншi постiйно дiючi та тимчасовi комiтети;

     3) наглядова рада з числа членiв наглядової ради обов'язково визначає вiдповiдальну особу, на яку покладено обов'язок iз забезпечення реалiзацiї функцiї комплаєнсу, або створює комiтет з питань комплаєнсу.

     Комiтет з винагород та комiтет з питань призначень можуть бути об'єднаними.

     До складу кожного комiтету входить не менше трьох членiв наглядової ради.

     Комiтети очолюють члени наглядової ради товариства, якi є незалежними членами. Бiльшiсть членiв зазначених комiтетiв повиннi становити незалежнi члени.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право за погодженням з Нацiональним банком України встановлювати до системно важливих професiйних учасникiв ринкiв капiталу, якi є банками:

     додатковi вимоги до системи корпоративного управлiння, що обмежують ризики їх професiйної дiяльностi на ринках капiталу;

     додатковi квалiфiкацiйнi вимоги до членiв наглядової ради щодо їх професiйної придатностi.

Роздiл VI
ДIЯЛЬНIСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З РИНКАМИ КАПIТАЛУ ТА ОРГАНIЗОВАНИМИ ТОВАРНИМИ РИНКАМИ

     Стаття 77. Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, що потребує авторизацiї

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку здiйснює авторизацiю юридичних осiб, якi мають намiр провадити такi види дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках:

     1) оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та/або професiйних органiзованих товарних ринкiв;

     2) розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї;

     3) подання звiтних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Авторизацiя здiйснюється шляхом включення юридичних осiб до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках (далi - Реєстр уповноважених осiб).

     Авторизацiї пiдлягає кожний окремий вид дiяльностi, визначений частиною першою цiєї статтi.

     Порядок ведення Реєстру уповноважених осiб та оприлюднення iнформацiї з нього встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Нагляд та контроль за здiйсненням дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках здiйснюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках провадиться на пiдставi вiдповiдних договорiв, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 78. Особи, якi мають право провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках

     1. Юридичнi особи, у тому числi професiйнi учасники ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, провадять дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках за умови їх включення до Реєстру уповноважених осiб та отримання свiдоцтва про включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках (далi - свiдоцтво про включення до Реєстру).

     Юридична особа, зареєстрована на тимчасово окупованiй територiї України або територiї проведення антитерористичної операцiї, не може бути включена до Реєстру уповноважених осiб та не може провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках.

     Вимоги до свiдоцтва про включення до Реєстру встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Вимоги до особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, для включення її до Реєстру уповноважених осiб встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Особи, якi провадять дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, зобов'язанi дотримуватися зазначених вимог протягом усього перiоду провадження ними такої дiяльностi.

     3. Юридична особа має право провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках виключно пiсля отримання свiдоцтва про включення до Реєстру.

     Провадження дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках без отримання свiдоцтва про включення до Реєстру забороняється.

     Стаття 79. Порядок авторизацiї

     1. Особа, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, для включення її до Реєстру уповноважених осiб та отримання свiдоцтва про включення до Реєстру подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог, у порядку та за формою, встановленими Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, такi документи та iнформацiю:

     1) заяву про включення до Реєстру уповноважених осiб;

     2) копiю статуту юридичної особи, засвiдчену такою юридичною особою, та iнформацiю про дату та номер державної реєстрацiї статуту, крiм випадку наявностi доступу до вiдомостей такого статуту в достатньому обсязi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. У разi якщо юридична особа здiйснює дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту - iнформацiю про розмiр статутного (складеного) капiталу;

     3) вiдомостi про структуру власностi юридичної особи, iнформацiю про учасникiв (акцiонерiв) юридичної особи з iстотною участю та, у разi якщо юридична особа належить до небанкiвської фiнансової групи, - iнформацiю про таку групу;

     4) iнформацiю про членiв виконавчого органу та/або наглядової ради;

     5) iнформацiю про капiтал та про джерела його походження;

     6) iнформацiю про фiнансовий стан юридичної особи та, у разi якщо юридична особа належить до небанкiвської фiнансової групи, - iнформацiю про фiнансовий стан такої групи;

     7) iнформацiю про органiзацiю дiяльностi, зокрема про:

     а) бiзнес-план (бiзнес-стратегiю) на наступнi три роки;

     б) органiзацiйну структуру;

     в) систему внутрiшнього контролю (пiдсистеми комплаєнсу, управлiння ризиками та внутрiшнього аудиту);

     г) функцiї, послуги та дiяльнiсть, що провадяться чи планується провадити iз залученням третiх осiб;

     ґ) наявнiсть спецiалiстiв, обладнання, комп'ютерної технiки, програмного забезпечення та примiщень, необхiдних для провадження дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках;

     8) внутрiшнi документи щодо провадження дiяльностi, зокрема:

     а) копiї внутрiшнiх положень особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, що визначають порядок надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках;

     б) внутрiшнi правила та iнформацiю про створення i забезпечення функцiонування механiзму виявлення, запобiгання та усунення конфлiктiв iнтересiв;

     9) внутрiшнi правила та iнформацiю про вiдповiднi засоби гарантування безпеки iнформацiї, її передачi, мiнiмiзацiї ризикiв виникнення загрози доступностi, конфiденцiйностi та цiлiсностi iнформацiї;

     10) iнформацiю про засоби забезпечення безперервностi провадження дiяльностi.

     2. У разi внесення змiн до iнформацiї та/або документiв, поданих вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, особа, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, зобов'язана офiцiйним каналом зв'язку повiдомити про це Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленi нею порядку та строки.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про включення або вiдмову у включеннi юридичної особи до Реєстру уповноважених осiб протягом шести мiсяцiв з дня отримання всiх документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi.

     4. У разi прийняття рiшення про включення юридичної особи до Реєстру уповноважених осiб Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку видає свiдоцтво про включення до Реєстру.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову у включеннi юридичної особи до Реєстру уповноважених осiб Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку офiцiйним каналом зв'язку повiдомляє юридичну особу про причини вiдмови протягом п'яти робочих днiв з дня прийняття такого рiшення.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про вiдмову у включеннi юридичної особи до Реєстру уповноважених осiб виключно на таких пiдставах:

     1) невiдповiднiсть юридичної особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, вимогам законодавства;

     2) невiдповiднiсть документiв, поданих на погодження, вимогам законодавства;

     3) наявнiсть у документах неповної та/або взаємовиключної, та/або неузгодженої, та/або недостовiрної iнформацiї;

     4) невiдповiднiсть засобiв, що забезпечують провадження дiяльностi з надання певної (певних) iнформацiйної (iнформацiйних) послуги (послуг) на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, вимогам законодавства.

     Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про вiдмову у включеннi юридичної особи до Реєстру уповноважених осiб може бути оскаржено в судовому порядку.

     Пiсля усунення причин, що стали пiдставою для прийняття Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшення про вiдмову у включеннi юридичної особи до Реєстру уповноважених осiб, юридична особа може повторно звернутися iз заявою про включення до Реєстру уповноважених осiб.

     Стаття 80. Анулювання свiдоцтва про включення до Реєстру уповноважених осiб

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право анулювати свiдоцтво про включення до Реєстру уповноважених осiб за однiєю з таких пiдстав:

     1) заява особи, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках;

     2) встановлення факту непровадження дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках протягом 12 мiсяцiв поспiль;

     3) встановлення факту подання недостовiрної, неправдивої та/або оманливої iнформацiї особою, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, для включення її до Реєстру уповноважених осiб;

     4) встановлення факту невiдповiдностi особи, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, вимогам законодавства стосовно особи для включення її до Реєстру уповноважених осiб;

     5) встановлення факту системного порушення особою, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, або повторного протягом одного календарного року порушення вимог законодавства на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках.

     Порушення на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках вважається вчиненим системно в разi, якщо:

     а) таке порушення є повторним протягом року з дня притягнення до вiдповiдальностi за попереднє порушення законодавства про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки або законодавства про захист прав споживачiв фiнансових послуг (далi - перше порушення) порушенням тих самих норм законодавства, за умови що рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, яким було встановлено таке повторне порушення, не скасовано судом або щодо такого рiшення судом не розглядається провадження у справi про оскарження його законностi та скасування.

     Встановлення судом законностi рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про притягнення до вiдповiдальностi за повторне порушення пiсля одного року з дня притягнення до вiдповiдальностi за попереднє порушення (незалежно вiд дати прийняття судом такого рiшення) не позбавляє Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку права анулювати лiцензiю професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв вiдповiдно до цього пункту;

     б) таке порушення є третiм протягом року з дня притягнення до вiдповiдальностi за перше порушення порушенням будь-яких норм такого законодавства, за умови що рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, яким було встановлено таке третє порушення, не скасовано судом або щодо такого рiшення судом не розглядається провадження у справi про оскарження його законностi та скасування.

     Встановлення судом законностi рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про притягнення до вiдповiдальностi за третє порушення пiсля одного року з дня притягнення до вiдповiдальностi за перше порушення (незалежно вiд дати прийняття судом такого рiшення) не позбавляє Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку права анулювати лiцензiю професiйного учасника ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв вiдповiдно до цього пункту.

     Стаття 81. Вимоги до дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв

     1. Особи, якi провадять дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та/або професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, повиннi мати погодженi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку внутрiшнi правила та вiдповiднi процедури, якi забезпечують оприлюднення такої регульованої iнформацiї в режимi, максимально технiчно наближеному до реального часу, на комерцiйнiй основi з урахуванням вимог абзацу другого цiєї частини.

     Регульована iнформацiя має бути доступною для будь-яких юридичних та фiзичних осiб на безоплатнiй основi не пiзнiше нiж через 15 хвилин пiсля її оприлюднення.

     2. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються при провадженнi дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв, повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, та забезпечувати ефективне та безперервне поширення такої iнформацiї шляхом забезпечення швидкого доступу до неї на недискримiнацiйнiй основi у формi, придатнiй для обробки та консолiдацiї.

     Такi програмно-технiчнi комплекси повиннi забезпечувати можливiсть оприлюднення iнформацiї у формi вiдкритих даних. При цьому вимоги абзацу другого частини першої статтi 101 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" не застосовуються до осiб, якi провадять дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв.

     Особи, якi провадять дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв, не мають права обмежувати доступ iнших осiб до iнформацiї, що оприлюднюється вiдповiдно до цiєї статтi.

     3. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються особами, якi провадять дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв, повиннi забезпечувати функцiонування ефективних механiзмiв перевiрки поданої учасниками ринкiв капiталу та/або професiйними учасниками ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв для оприлюднення iнформацiї на предмет її повноти, iдентифiкацiї описок та очевидних технiчних помилок, а також механiзмiв повернення такої iнформацiї учасникам ринкiв капiталу та/або професiйним учасникам ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв для її виправлення та повторного подання.

     Стаття 82. Вимоги до дiяльностi з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї

     1. Особи, якi провадять дiяльнiсть з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї, повиннi мати погодженi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку внутрiшнi правила та вiдповiднi процедури, якi забезпечують збирання всiєї оприлюдненої вiдповiдно до статтi 124 цього Закону регульованої iнформацiї, її консолiдацiю в безперервний оновлюваний електронний потiк iнформацiї та оприлюднення в режимi, максимально технiчно наближеному до реального часу, на комерцiйнiй основi, з урахуванням вимог абзацу другого цiєї частини.

     Консолiдована в безперервний оновлюваний електронний потiк iнформацiя має бути доступною для будь-яких юридичних та фiзичних осiб на безоплатнiй основi не пiзнiше нiж через 15 хвилин пiсля її оприлюднення.

     Вимоги до змiсту потоку такої iнформацiї встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються при провадженнi дiяльностi з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї, повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечувати ефективне та безперервне поширення iнформацiї через швидкий доступ до неї на недискримiнацiйнiй основi та безперешкодне використання цiєї iнформацiї учасниками ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв.

     Такi програмно-технiчнi комплекси повиннi забезпечувати можливiсть оприлюднення iнформацiї у формi вiдкритих даних. При цьому вимоги абзацу другого частини першої статтi 101 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" не застосовуються до осiб, якi провадять дiяльнiсть з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї.

     3. Особи, якi провадять дiяльнiсть з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї, крiм консолiдацiї регульованої iнформацiї, повиннi також забезпечувати консолiдацiю з усiх органiзованих ринкiв iнформацiї, що має розкриватися операторами таких ринкiв вiдповiдно до вимог законодавства.

     Стаття 83. Вимоги до дiяльностi з подання звiтних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

     1. Особи, якi провадять дiяльнiсть з подання звiтних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, повиннi мати погодженi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку внутрiшнi правила та вiдповiднi процедури, якi забезпечують подання вiдповiдної iнформацiї якомога швидше, але в будь-якому разi не пiзнiше завершення робочого дня, протягом якого виникла така iнформацiя.

     Порядок подання iнформацiї особами, якi провадять дiяльнiсть з подання звiтних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються особами, якi провадять дiяльнiсть з подання звiтних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, повиннi забезпечувати ефективну перевiрку повноти поданої учасниками ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв звiтних даних, виявлення описок та/або очевидних технiчних помилок, а також повернення таких звiтних даних учасникам ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв для виправлення та повторного подання.

     3. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються особами, якi провадять дiяльнiсть з подання звiтних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, повиннi забезпечувати виявлення помилок, допущених внаслiдок дiй особи, яка провадить зазначену дiяльнiсть, а також виправлення таких помилок та повторне подання звiтних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 84. Реєстр пов'язаних агентiв

     1. Пов'язаний агент - це юридична особа або фiзична особа - пiдприємець, яка на пiдставi агентського договору з тiльки однiєю iнвестицiйною фiрмою провадить дiяльнiсть, що полягає у наданнi вiд iменi, в iнтересах, пiд контролем та за рахунок iнвестицiйної фiрми послуг щодо:

     1) реклами цiнних паперiв та фондового ринку щодо послуг iнвестицiйної фiрми, вiд iменi якої дiє пов'язаний агент;

     2) прийняття вiд клiєнтiв замовлень на укладення деривативних контрактiв та правочинiв щодо них та/або правочинiв щодо iнших фiнансових iнструментiв за рахунок клiєнтiв i надання вiдповiдних замовлень для виконання iнвестицiйнiй фiрмi, що здiйснює брокерську дiяльнiсть;

     3) органiзацiї розмiщення цiнних паперiв в рамках дiяльностi з розмiщення без надання гарантiї;

     4) надання iндивiдуальних рекомендацiй щодо послуг, передбачених пунктами 1 - 3 цiєї частини, а також цiнних паперiв, що розмiщуються в рамках надання послуг, передбачених пунктом 3 цiєї частини;

     5) виконання iнших передбачених агентським договором дiй, пов'язаних з безпосереднiм провадженням професiйної дiяльностi, вiдповiдно до отриманої iнвестицiйною фiрмою лiцензiї.

     2. Особи, якi вiдповiдають вимогам, встановленим частиною четвертою цiєї статтi, та виявили бажання укласти агентський договiр, пiдлягають включенню до реєстру пов'язаних агентiв. Особа, включена до реєстру пов'язаних агентiв, набуває статусу пов'язаного агента з моменту набрання чинностi агентським договором, укладеним мiж нею та iнвестицiйною фiрмою.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку затверджує порядок ведення та веде реєстр пов'язаних агентiв, до якого включаються данi про осiб, що можуть укладати та/або уклали агентський договiр, а також вiдомостi про укладенi агентськi договори. У разi виключення осiб та/або iнформацiї про агентськi договори з реєстру пов'язаних агентiв iнформацiя про це залишається в такому реєстрi.

     4. Особи включаються до реєстру пов'язаних агентiв на пiдставi заяви, за умови подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку пiдтверджених вiдомостей про наявнiсть у них бездоганної дiлової репутацiї, професiйної компетентностi, навичок та матерiально-технiчного забезпечення, достатнiх для вчинення дiй, пов'язаних iз безпосереднiм провадженням професiйної дiяльностi на ринках капiталу. Перелiк та вимоги до документiв, що подаються для включення до реєстру пов'язаних агентiв, а також пiдстави для вiдмови у такому включеннi визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку включає осiб до реєстру пов'язаних агентiв або вiдмовляє в такому включеннi протягом 30 робочих днiв з дати отримання повного перелiку документiв заявника. Включення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку заявника до реєстру пов'язаних агентiв не може вважатися гарантiєю того, що така особа надає послуги належної якостi.

     6. Включення до реєстру пов'язаних агентiв проводиться на безоплатнiй основi.

     7. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку виключає з роздiлу реєстру пов'язаних агентiв, що мiстить данi про осiб, якi можуть укладати агентський договiр, данi про особу, яка у встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку:

     1) повiдомила про вiдмову вiд намiру провадити дiяльнiсть пов'язаного агента;

     2) визнана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку такою, що подала недостовiрнi вiдомостi для включення її до реєстру пов'язаних агентiв;

     3) визнана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку такою, що не вiдповiдає вимогам частини четвертої цiєї статтi, за результатами перевiрки, проведеної на пiдставi заяви iнвестицiйної фiрми, з якою така особа уклала агентський договiр.

     8. Вiдомостi з реєстру пов'язаних агентiв оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та оновлюються з метою забезпечення їх актуальностi.

     Стаття 85. Дiяльнiсть пов'язаного агента

     1. Статус пов'язаного агента можуть набути виключно особи, внесенi до реєстру пов'язаних агентiв.

     2. Повну та безумовну вiдповiдальнiсть за будь-якi дiї, що вчиняються пов'язаним агентом та пов'язанi з безпосереднiм провадженням професiйної дiяльностi на ринках капiталу iнвестицiйною фiрмою, несе така iнвестицiйна фiрма. Iнвестицiйна фiрма, що вiдшкодувала шкоду, завдану з вини пов'язаного агента, з яким вона уклала агентський договiр, має право зворотної вимоги (регресу) до такого агента.

     3. До початку встановлення вiдносин з клiєнтом, а також щоразу до початку надання послуг клiєнту пов'язаний агент повiдомляє потенцiйного клiєнта або клiєнта про свiй статус агента та надає вичерпну iнформацiю, необхiдну потенцiйному клiєнту або клiєнту для iдентифiкацiї iнвестицiйної фiрми, вiд iменi, в iнтересах, пiд контролем та за рахунок якої дiє пов'язаний агент. Iнвестицiйна фiрма, що уклала договiр з пов'язаним агентом, органiзовує контроль за виконанням ним обов'язкiв, передбачених цiєю частиною.

     4. Iнвестицiйна фiрма, що уклала договiр з пов'язаними агентами, забезпечує виконання ними усiх обов'язкiв iнвестицiйної фiрми, передбачених законодавством, що регулює професiйну дiяльнiсть такої iнвестицiйної фiрми на ринках капiталу. На вимогу Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iнвестицiйна фiрма зобов'язана довести, що наявнi в неї механiзми контролю дiяльностi пов'язаного агента не створюють загроз для iнтересiв клiєнтiв такої iнвестицiйної фiрми. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може вимагати дострокового припинення дiї агентського договору, якщо встановить, що запровадженi iнвестицiйною фiрмою механiзми контролю за дiяльнiстю пов'язаного агента створюють загрозу для iнтересiв клiєнтiв iнвестицiйної фiрми.

     5. Iнвестицiйна фiрма, що уклала договiр з пов'язаними агентами, запобiгає виникненню та врегульовує конфлiкти iнтересiв, що виникають у дiяльностi пов'язаних агентiв у зв'язку з виконанням агентського договору, зокрема конфлiкту iнтересiв, що виникають з системи винагород та стимулiв iнвестицiйної фiрми та у зв'язку з отриманням пов'язаними агентами винагороди вiд третiх осiб.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює органiзацiйнi та операцiйнi вимоги до iнвестицiйних фiрм, зокрема щодо органiзацiї ними дiяльностi пов'язаних агентiв, а також вимоги до винагороди та управлiння конфлiктом iнтересiв у таких агентах, включаючи порядок укладення особистих угод.

     6. Пов'язаний агент використовує iнформацiю, що стала йому вiдома у зв'язку з вчиненням дiй, пов'язаних з безпосереднiм провадженням професiйної дiяльностi на ринках капiталу iнвестицiйною фiрмою, вiд iменi, в iнтересах, пiд контролем та за рахунок якої вiн дiє, виключно з метою виконання агентського договору.

     7. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює додатковi пруденцiйнi нормативи професiйної дiяльностi для iнвестицiйних фiрм, якi уклали агентськi договори.

     Стаття 86. Дiяльнiсть торгового репозиторiю

     1. Торговий репозиторiй у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечує створення та функцiонування бази даних про укладенi деривативнi контракти та договори про замiну сторони, що мiстить iнформацiю, перелiк та змiст якої встановлюються нормативно-правовим актом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Торговий репозиторiй забезпечує:

     1) присвоєння iдентифiкатора деривативним контрактам;

     2) присвоєння iдентифiкатора кожнiй операцiї щодо кожного деривативного контракту та кожного договору про замiну сторони, iнформацiя щодо яких подається до торгового репозиторiю.

     Порядок присвоєння iдентифiкаторiв деривативних контрактiв та договорiв про замiну сторони, iдентифiкаторiв операцiй щодо деривативних контрактiв та операцiй щодо договорiв про замiну сторони, iнформацiя щодо яких подається до торгового репозиторiю, встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку здiйснює авторизацiю юридичних осiб, якi мають намiр провадити дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках.

     3. Авторизацiя здiйснюється шляхом включення юридичних осiб до Реєстру осiб, уповноважених провадити дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках (далi - Реєстр торгових репозиторiїв).

     Порядок ведення Реєстру торгових репозиторiїв та оприлюднення iнформацiї з нього встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Нагляд та контроль за провадженням дiяльностi торговим репозиторiєм на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках здiйснюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Провадження дiяльностi торговим репозиторiєм на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках здiйснюється на пiдставi вiдповiдних договорiв, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     У разi провадження торговим репозиторiєм iнших видiв господарської дiяльностi, крiм дiяльностi торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, торговий репозиторiй зобов'язаний забезпечити провадження таких видiв дiяльностi шляхом їх операцiйного вiдокремлення вiд дiяльностi торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках.

     6. Торговий репозиторiй при провадженнi своєї дiяльностi повинен забезпечити можливiсть спiвставлення iнформацiї, що зберiгається в його базах даних, з iнформацiєю з баз даних iншого торгового репозиторiю.

     7. Торговий репозиторiй повинен забезпечити зберiгання всiєї iнформацiї, отриманої ним вiдповiдно до статтi 34 цього Закону, протягом 10 рокiв з дня закiнчення строку дiї деривативного контракту, iнформацiя про який була отримана.

     Стаття 87. Особи, якi мають право провадити дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках

     1. Юридичнi особи, у тому числi професiйнi учасники ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, провадять дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках за умови їх включення до Реєстру торгових репозиторiїв та отримання свiдоцтва про включення до Реєстру торгових репозиторiїв (далi - свiдоцтво про включення до Реєстру).

     Юридична особа, зареєстрована на тимчасово окупованiй територiї України, не може бути включена до Реєстру торгових репозиторiїв та не може провадити дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках.

     Вимоги до свiдоцтва про включення до Реєстру встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Вимоги до особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, для включення її до Реєстру торгових репозиторiїв встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Особи, якi провадять дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, зобов'язанi дотримуватися зазначених вимог протягом усього перiоду провадження ними такої дiяльностi.

     3. Юридична особа має право провадити дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках виключно пiсля отримання свiдоцтва про включення до Реєстру.

     Провадження дiяльностi торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках без отримання свiдоцтва про включення до Реєстру забороняється.

     Стаття 88. Порядок авторизацiї торгових репозиторiїв

     1. Особа, яка має намiр провадити дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, для включення її до Реєстру торгових репозиторiїв та отримання свiдоцтва про включення до Реєстру подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог, у порядку та за формою, що встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, такi документи та iнформацiю:

     1) заяву про включення до Реєстру торгових репозиторiїв;

     2) копiю статуту юридичної особи, засвiдчену такою юридичною особою, та iнформацiю про дату та номер державної реєстрацiї статуту, крiм випадку наявностi доступу до вiдомостей такого статуту в достатньому обсязi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. Якщо юридична особа здiйснює дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту - iнформацiю про розмiр статутного (складеного) капiталу;

     3) вiдомостi про структуру власностi юридичної особи, iнформацiю про учасникiв (акцiонерiв) юридичної особи з iстотною участю, а якщо юридична особа належить до небанкiвської фiнансової групи - iнформацiю про таку групу;

     4) iдентифiкацiйнi данi, вiдомостi про дiлову репутацiю та професiйний досвiд голови та членiв колегiального виконавчого органу (особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу), голови та членiв наглядової ради (за наявностi) заявника, дiлову репутацiю заявника;

     5) про капiтал та джерела його походження;

     6) про фiнансовий стан особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, а якщо юридична особа належить до небанкiвської фiнансової групи - iнформацiю про фiнансовий стан такої групи;

     7) щодо органiзацiї дiяльностi, зокрема:

     а) бiзнес-план (бiзнес-стратегiю) на наступнi три роки;

     б) органiзацiйну структуру;

     в) систему внутрiшнього контролю (пiдсистеми комплаєнсу, управлiння ризиками та внутрiшнього аудиту);

     г) щодо функцiй, послуг та дiяльностi, що здiйснюються чи планується здiйснювати з використанням аутсорсингу;

     ґ) про наявнiсть спецiалiстiв, обладнання, комп'ютерної технiки, програмного забезпечення та примiщень, необхiдних для провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках;

     8) внутрiшнi документи щодо провадження дiяльностi торгового репозиторiю, зокрема:

     а) внутрiшнi правила та iнформацiю про створення i забезпечення функцiонування механiзму виявлення, запобiгання та усунення конфлiктiв iнтересiв;

     б) iнформацiю про порядок подання iнформацiї до торгового репозиторiю, оприлюднення та доступу до iнформацiї, яка мiститься в базi даних торгового репозиторiю;

     в) iнформацiю про тарифи торгового репозиторiю;

     г) внутрiшнi правила та iнформацiю про вiдповiднi засоби гарантування безпеки iнформацiї, її передачi, мiнiмiзацiї ризикiв виникнення загрози цiлiсностi, конфiденцiйностi, доступностi iнформацiї;

     ґ) внутрiшнi правила та iнформацiю про процедури фiксування взаємодiї з клiєнтами (представниками клiєнтiв) та iншими учасниками ринкiв капiталу;

     9) iнформацiю про систему та засоби, що забезпечують безперервнiсть, постiйнiсть надання послуг.

     2. У разi внесення змiн до iнформацiї та/або документiв, поданих вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, особа, яка провадить дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, зобов'язана повiдомити про це Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленi нею порядку та строки офiцiйним каналом зв'язку.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку протягом 20 робочих днiв з дня отримання документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, офiцiйним каналом зв'язку надсилає юридичнiй особi, яка має намiр провадити дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, пiдтвердження отримання повного перелiку документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, або повiдомляє юридичну особу, яка має намiр провадити дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, про отримання неповного перелiку таких документiв.

     У разi отримання неповного перелiку документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку офiцiйним каналом зв'язку повiдомляє юридичну особу, яка має намiр провадити дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, про строк, до якого необхiдно подати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку додаткову iнформацiю.

     У разi неподання юридичною особою, яка має намiр провадити дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, у визначений строк додаткової iнформацiї Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку повiдомляє таку юридичну особу про залишення заяви про авторизацiю без розгляду у зв'язку з отриманням неповного перелiку документiв.

     4. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про включення або вiдмову у включеннi юридичної особи до Реєстру торгових репозиторiїв протягом 40 робочих днiв з дня отримання всiх документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi.

     5. У разi прийняття рiшення про включення юридичної особи до Реєстру торгових репозиторiїв Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку видає свiдоцтво про включення до Реєстру.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову у включеннi юридичної особи до Реєстру торгових репозиторiїв Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку офiцiйним каналом зв'язку повiдомляє таку юридичну особу про причини вiдмови.

     6. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про вiдмову у включеннi юридичної особи до Реєстру торгових репозиторiїв виключно з таких пiдстав:

     1) невiдповiднiсть юридичної особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть торгового репозиторiю, вимогам законодавства;

     2) наявнiсть у документах неповної та/або взаємовиключної, та/або неузгодженої, та/або недостовiрної iнформацiї;

     3) невiдповiднiсть засобiв, що забезпечують провадження дiяльностi торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, вимогам законодавства.

     Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про вiдмову у включеннi юридичної особи до Реєстру торгових репозиторiїв може бути оскаржено у судовому порядку.

     Пiсля усунення причин, що стали пiдставою для прийняття Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшення про вiдмову у включеннi юридичної особи до Реєстру торгових репозиторiїв, юридична особа може повторно звернутися iз заявою про включення до Реєстру торгових репозиторiїв.

     Стаття 89. Анулювання свiдоцтва про включення до Реєстру торгових репозиторiїв

     1. Пiдставою для анулювання свiдоцтва про включення до Реєстру торгових репозиторiїв є:

     1) заява особи, яка провадить дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках;

     2) встановлення факту непровадження дiяльностi торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках протягом шести мiсяцiв поспiль;

     3) встановлення факту подання недостовiрної, неправдивої та/або оманливої iнформацiї особою, яка провадить дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, для включення її до Реєстру торгових репозиторiїв;

     4) встановлення факту невiдповiдностi особи, яка провадить дiяльнiсть торгового репозиторiю на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, вимогам законодавства до особи для включення її до Реєстру торгових репозиторiїв.

     2. Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про анулювання свiдоцтва про включення до Реєстру торгових репозиторiїв може бути оскаржене в судовому порядку.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку офiцiйним каналом зв'язку повiдомляє суб'єкта господарювання про прийняття рiшення про анулювання свiдоцтва про включення до Реєстру торгових репозиторiїв протягом п'яти робочих днiв з дня прийняття такого рiшення. До повiдомлення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про анулювання свiдоцтва про включення до Реєстру торгових репозиторiїв повинно додаватися таке рiшення. Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про анулювання свiдоцтва про включення до Реєстру торгових репозиторiїв повинно бути мотивованим та мiстити iнформацiю щодо причини, яка стала пiдставою для його прийняття.

     Стаття 90. Вимоги до торгового репозиторiю

     1. Торговий репозиторiй повинен розмiстити на своєму веб-сайтi об'єктивнi, недискримiнацiйнi вимоги до порядку доступу осiб, зобов'язаних подавати iнформацiю вiдповiдно до статтi 34 цього Закону, до поданої ними iнформацiї, що зберiгається торговим репозиторiєм. Торговий репозиторiй надає третiм особам недискримiнацiйний доступ до iнформацiї, що зберiгається ним, за умови що сторони вiдповiдного деривативного контракту надали свою згоду на такий доступ.

     2. Торговий репозиторiй зобов'язаний мати внутрiшнi процедури, якi запобiгають будь-якому неправомiрному розкриттю iнформацiї з обмеженим доступом, а також забезпечують захист iнформацiї, отриманої вiдповiдно до статтi 34 цього Закону.

     3. Торговий репозиторiй вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечує оприлюднення накопиченої ним iнформацiї та надання доступу до такої iнформацiї органам державної влади та iншим особам з метою виконання ними повноважень, передбачених законом. Доступ до такої iнформацiї щодо деривативiв грошового ринку здiйснюється вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

     4. Торговий репозиторiй вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, повинен створити комплексну та ефективну органiзацiйну структуру, включаючи систему внутрiшнього контролю, яка складається з пiдсистеми комплаєнсу, управлiння ризиками та внутрiшнього аудиту, а також зобов'язаний здiйснювати контроль за функцiонуванням зазначеної системи.

     5. Торговий репозиторiй зобов'язаний забезпечити функцiонування механiзмiв запобiгання виникненню та врегулювання конфлiкту iнтересiв.

     6. Торговий репозиторiй повинен створити та впровадити системи та засоби, що забезпечують безперервнiсть його дiяльностi, а також розробити план заходiв у разi виникнення непередбачуваних обставин та подолання їх наслiдкiв.

     7. Дiлова репутацiя та досвiд посадових осiб торгового репозиторiю повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     8. Торговий репозиторiй у встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку розкриває iнформацiю про власнi тарифи за надання ним своїх послуг.

     9. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються торговим репозиторiєм, повиннi забезпечувати ефективну перевiрку повноти поданої учасниками ринкiв капiталу iнформацiї, виявлення описок та/або очевидних технiчних помилок у такiй iнформацiї.

     10. Iншi вимоги до торгового репозиторiю та порядку провадження ним дiяльностi встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

Роздiл VII
ЕМIСIЯ ТА ОБIГ ЦIННИХ ПАПЕРIВ

     Стаття 91. Емiсiя цiнних паперiв

     1. Емiсiя цiнних паперiв - сукупнiсть дiй емiтента, спрямованих на реєстрацiю випуску цiнних паперiв у Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, їх розмiщення серед iнвесторiв у фiнансовi iнструменти, якi здiйснюються в послiдовностi, встановленiй статтею 92 цього Закону.

     2. У разi емiсiї цiнних паперiв емiтент оформлює вiдповiдне рiшення про емiсiю, вимоги до якого встановлюються законом та Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Емiтент повинен надавати iнвестору засвiдчену копiю рiшення про емiсiю на його запит.

     3. Емiсiя цiнних паперiв здiйснюється емiтентом самостiйно або на пiдставi договорiв, передбачених частинами одинадцятою - тринадцятою статтi 44 цього Закону, через iнвестицiйну фiрму, що здiйснює андеррайтинг або дiяльнiсть з розмiщення з наданням гарантiї, або дiяльнiсть з розмiщення без надання гарантiї.

     4. У процесi емiсiї цiнних паперiв договори щодо цiнних паперiв укладаються з першими власниками до дати, визначеної рiшенням про емiсiю, але не пiзнiше двох мiсяцiв пiсля дати початку розмiщення цiнних паперiв, визначеної вiдповiдним рiшенням про емiсiю, якщо iнший строк не встановлений цим Законом.

     Кожний iнвестор у фiнансовi iнструменти, який набув або має намiр набути права власностi на цiннi папери, повинен оплатити вартiсть цiнних паперiв у повному обсязi до дати затвердження результатiв емiсiї вiдповiдного випуску цiнних паперiв.

     5. Переважне право на придбання цiнних паперiв одними iнвесторами стосовно iнших встановлюється законом.

     Строк реалiзацiї переважного права визначається рiшенням про емiсiю та не може становити менше 15 робочих днiв.

     6. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється серед заздалегiдь визначеного кола осiб, кiлькiсть неквалiфiкованих iнвесторiв серед яких не може дорiвнювати або перевищувати 150 осiб, крiм випадку здiйснення публiчної пропозицiї емiтентом у процесi емiсiї.

     Стаття 92. Етапи емiсiї цiнних паперiв

     1. Емiсiя акцiй здiйснюється за такими етапами:

     1) прийняття рiшення про емiсiю акцiй органом (особою) емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     2) укладення у разi потреби договору з iнвестицiйною фiрмою, що здiйснює андеррайтинг або дiяльнiсть з розмiщення з наданням гарантiї, або дiяльнiсть з розмiщення без надання гарантiї;

     3) подання офiцiйним каналом зв'язку Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяви, рiшення про емiсiю акцiй i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї випуску акцiй;

     4) реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску акцiй та видача тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй;

     5) укладення з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв договору про обслуговування випускiв акцiй (у разi вiдсутностi такого договору);

     6) присвоєння акцiй коду ISIN та отримання емiтентом коду LEI;

     7) реалiзацiя акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     8) розмiщення акцiй;

     9) затвердження результатiв емiсiї акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     10) внесення до статуту акцiонерного товариства змiн, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу товариства з урахуванням результатiв емiсiї акцiй;

     11) реєстрацiя змiн до статуту акцiонерного товариства в органах державної реєстрацiї;

     12) подання офiцiйним каналом зв'язку Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяви i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї звiту про результати емiсiї акцiй;

     13) реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати емiсiї акцiй та видача свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй.

     2. Емiсiя корпоративних облiгацiй, iпотечних облiгацiй та облiгацiй мiсцевих позик здiйснюється за такими етапами:

     1) прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв органом (особою) емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     2) укладення у разi потреби договору з iнвестицiйною фiрмою, що здiйснює андеррайтинг та/або дiяльнiсть з розмiщення з наданням гарантiї або дiяльнiсть з розмiщення без надання гарантiї;

     3) укладення у разi потреби договору про призначення адмiнiстратора;

     4) подання Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку офiцiйним каналом зв'язку заяви, рiшення про емiсiю цiнних паперiв i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї випуску цiнних паперiв;

     5) реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску цiнних паперiв та видача тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв;

     6) укладення з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв або з Нацiональним банком України договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв (за вiдсутностi такого договору);

     7) присвоєння цiнним паперам коду ISIN та отримання емiтентом коду LEI;

     8) розмiщення цiнних паперiв;

     9) укладення у разi потреби договору про призначення адмiнiстратора за згодою всiх власникiв облiгацiй або зборiв власникiв облiгацiй (якщо такий договiр не було укладено ранiше);

     10) затвердження результатiв емiсiї цiнних паперiв органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     11) подання Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку офiцiйним каналом зв'язку заяви i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї звiту про результати емiсiї цiнних паперiв;

     12) реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати емiсiї цiнних паперiв та видача свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв.

     3. Емiсiя деривативних цiнних паперiв та сертифiкатiв ФОН здiйснюється за такими етапами:

     1) прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв органом (особою) емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     2) укладення у разi потреби договору з iнвестицiйною фiрмою, що здiйснює андеррайтинг та/або дiяльнiсть з розмiщення з наданням гарантiї або дiяльнiсть з розмiщення без надання гарантiї;

     3) подання Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку офiцiйним каналом зв'язку заяви, рiшення про емiсiю цiнних паперiв i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї випуску цiнних паперiв;

     4) реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску цiнних паперiв та видача тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв;

     5) укладення з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв (за вiдсутностi такого договору);

     6) присвоєння цiнним паперам коду ISIN та отримання емiтентом коду LEI;

     7) розмiщення цiнних паперiв;

     8) затвердження результатiв емiсiї цiнних паперiв органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     9) подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку офiцiйним каналом зв'язку заяви i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї звiту про результати емiсiї цiнних паперiв;

     10) реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати емiсiї цiнних паперiв та видача свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв.

     4. Емiсiя депозитних сертифiкатiв банкiв здiйснюється за такими етапами:

     1) прийняття рiшення про емiсiю депозитних сертифiкатiв банкiв органом (особою) емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     2) укладення у разi потреби договору з iнвестицiйною фiрмою, що здiйснює андеррайтинг та/або дiяльнiсть з розмiщення з наданням гарантiї або дiяльнiсть з розмiщення без надання гарантiї;

     3) укладення з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв (за вiдсутностi такого договору);

     4) присвоєння випуску депозитних сертифiкатiв банкiв коду ISIN та отримання емiтентом коду LEI;

     5) розмiщення депозитних сертифiкатiв банкiв;

     6) подання до Центрального депозитарiю цiнних паперiв глобального сертифiката випуску депозитних сертифiкатiв банку та iнших документiв, визначених законодавством;

     7) реєстрацiя Центральним депозитарiєм цiнних паперiв випуску депозитних сертифiкатiв банку.

     5. Вимоги частин першої - четвертої цiєї статтi щодо отримання емiтентом коду LEI застосовуються в разi здiйснення емiсiї цiнних паперiв, що поєднується з публiчною пропозицiєю таких цiнних паперiв.

     6. Порядок поєднання емiсiї цiнних паперiв iз здiйсненням публiчної пропозицiї таких цiнних паперiв у процесi їх емiсiї встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Особливостi емiсiї акцiй перехiдного або неплатоспроможного банку, в тому числi реєстрацiї випуску таких акцiй, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку з урахуванням вимог Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     Особливостi емiсiї акцiй банку у процесi його капiталiзацiї встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку з урахуванням вимог Закону України "Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв".

     Стаття 93. Реєстрацiя та вiдмова в реєстрацiї випуску цiнних паперiв

     1. Емiтент подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяву, рiшення про емiсiю цiнних паперiв i всi необхiднi документи для реєстрацiї випуску цiнних паперiв протягом 60 днiв пiсля прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв органом (особою) емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення.

     2. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку протягом 25 робочих днiв:

     1) пiсля надходження заяви, рiшення про емiсiю цiнних паперiв i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї випуску цiнних паперiв здiйснює реєстрацiю випуску цiнних паперiв або вiдмовляє в реєстрацiї;

     2) повертає документи емiтентовi без розгляду в разi їх подання не в повному обсязi або з порушенням встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вимог до їх оформлення iз зазначенням причин невiдповiдностi.

     Випуск цiнних паперiв вважається зареєстрованим виключно в разi прийняття вiдповiдного рiшення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (розпорядження уповноваженої особи Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку).

     3. Реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску цiнних паперiв не може розглядатися як гарантiя їх вартостi. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдає лише за повноту iнформацiї, що мiститься у рiшеннi про емiсiю цiнних паперiв, та за її вiдповiднiсть вимогам законодавства.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, наведених у документах, що подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку для реєстрацiї випуску цiнних паперiв, несе емiтент.

     4. Перелiк документiв, необхiдних для реєстрацiї випуску цiнних паперiв, та порядок його реєстрацiї встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку вiдмовляє в реєстрацiї випуску цiнних паперiв у строк, встановлений частиною другою цiєї статтi, у разi:

     1) невiдповiдностi поданих документiв вимогам законодавства;

     2) наявностi розбiжностей мiж рiзними положеннями поданих документiв, недостовiрностi та/або неповноти iнформацiї у поданих документах;

     3) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рiшення про емiсiю;

     4) якщо мiсцезнаходженням емiтента вiдповiдно до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань є тимчасово окупована територiя України.

     Стаття 94. Облiк зареєстрованих випускiв цiнних паперiв

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку веде Державний реєстр випускiв цiнних паперiв у встановленому нею порядку.

     2. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює порядок доступу учасникiв ринкiв капiталу до iнформацiї, що мiститься в Державному реєстрi випускiв цiнних паперiв. Такий доступ є безоплатним.

     Стаття 95. Звiт про результати емiсiї цiнних паперiв

     1. Емiтент акцiй подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у 30-денний строк з дня прийняття на загальних зборах акцiонерiв рiшення про внесення змiн до статуту товариства (у випадках, визначених законом щодо обов'язкового погодження змiн до статуту з вiдповiдними державними органами, - протягом п'яти робочих днiв з дати отримання такого погодження) звiт про результати емiсiї акцiй та iншi визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку документи, необхiднi для реєстрацiї звiту.

     Емiтент цiнних паперiв (крiм акцiй) подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в 15-денний строк з дня затвердження результатiв емiсiї цiнних паперiв (крiм акцiй) органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, звiт про результати емiсiї цiнних паперiв (крiм акцiй) та iншi визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку документи, необхiднi для реєстрацiї звiту.

     2. Кiлькiсть фактично розмiщених цiнних паперiв зазначається у звiтi про результати емiсiї цiнних паперiв, що складається на пiдставi затверджених результатiв емiсiї.

     Затвердження результатiв емiсiї (у разi емiсiї акцiй - також внесення вiдповiдних змiн до статуту) органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, здiйснюється протягом 60 днiв з дня закiнчення строку розмiщення цiнних паперiв.

     3. У разi додаткової емiсiї акцiй у звiтi про результати емiсiї акцiй також зазначається кiлькiсть фактично придбаних акцiй пiд час реалiзацiї переважного права.

     4. Звiт про результати емiсiї цiнних паперiв пiдлягає оприлюдненню у випадках, встановлених цим Законом.

     Звiт про результати емiсiї цiнних паперiв пiдлягає оприлюдненню у спосiб, передбачений частиною другою статтi 102 цього Закону, та строки, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює вимоги до розкриття iнформацiї, що мiститься у звiтi про результати емiсiї цiнних паперiв.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку пiсля отримання необхiдних документiв зобов'язана прийняти рiшення про реєстрацiю звiту про результати емiсiї цiнних паперiв або вiдмову в реєстрацiї.

     6. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку вiдмовляє в реєстрацiї звiту про результати емiсiї цiнних паперiв у строки, встановленi частиною другою статтi 93 цього Закону, виключно в разi, якщо:

     1) порушено вимоги законодавства щодо емiсiї цiнних паперiв, зокрема, порушено встановлений порядок прийняття рiшення про затвердження результатiв емiсiї;

     2) емiсiю цiнних паперiв визнано недобросовiсною;

     3) встановлено невiдповiднiсть поданих документiв вимогам законодавства.

     Стаття 96. Недобросовiсна емiсiя цiнних паперiв

     1. Недобросовiсна емiсiя цiнних паперiв - це дiї, що порушують встановлену цим Законом процедуру емiсiї.

     2. Пiдставами для визнання емiсiї цiнних паперiв недобросовiсною є:

     1) порушення емiтентом вимог цього Закону, невiдповiднiсть поданих емiтентом документiв вимогам законодавства та/або неповнота iнформацiї у поданих документах;

     2) внесення недостовiрних, з розбiжностями мiж рiзними положеннями та/або неповних вiдомостей до документiв, що подаються для реєстрацiї звiту про результати емiсiї цiнних паперiв;

     3) неодноразове грубе порушення емiтентом прав iнвесторiв пiд час емiсiї цiнних паперiв.

     3. У разi визнання емiсiї цiнних паперiв недобросовiсною Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право вiдмовити в реєстрацiї звiту про результати емiсiї цiнних паперiв або тимчасово зупинити розмiщення цiнних паперiв.

     Порядок прийняття рiшення про зупинення розмiщення цiнних паперiв встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Зупинене розмiщення цiнних паперiв поновлюється за рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку лише до закiнчення строку укладення договорiв з першими власниками, визначеного рiшенням про емiсiю цiнних паперiв, за умови усунення порушень, що стали пiдставою для зупинення розмiщення.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про визнання емiсiї цiнних паперiв недiйсною в разi, якщо:

     1) порушення, що стали пiдставою для зупинення розмiщення цiнних паперiв, не усуненi протягом 15 днiв пiсля прийняття Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдного рiшення;

     2) Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку не надiсланi документи, що пiдтверджують усунення порушень.

     6. У разi визнання емiсiї недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї цiнних паперiв органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу акцiонерного товариства з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, емiтент таких цiнних паперiв зобов'язаний повернути iнвесторам кошти (майно, майновi права), що надiйшли як плата за розмiщенi цiннi папери, у строки, визначенi рiшенням про емiсiю цiнних паперiв, але не бiльше шести мiсяцiв, у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Центральний депозитарiй цiнних паперiв протягом трьох робочих днiв пiсля отримання вiд емiтента iнформацiї про повернення iнвесторам коштiв (майна, майнових прав), що надiйшли як плата за розмiщенi цiннi папери, забезпечує в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, списання депозитарними установами прав на вiдповiднi цiннi папери з рахункiв iнвесторiв (депонентiв) та переведення вiдповiдних цiнних паперiв з рахункiв депозитарних установ на рахунок такого емiтента.

     За кожний день порушення строку, передбаченого абзацом першим цiєї частини, емiтент сплачує пеню у розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України.

     Стаття 97. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв

     1. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв (далi - публiчна пропозицiя) - це пропозицiя (оферта), звернена до невизначеного кола осiб, про придбання цiнних паперiв в оферента за цiною та на умовах, визначених такою пропозицiєю, що здiйснюється з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.

     Публiчна пропозицiя повинна мiстити умови та порядок придбання цiнних паперiв, щодо яких здiйснюється така публiчна пропозицiя, строк дiї такої пропозицiї та вiдповiдати вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Публiчна пропозицiя може здiйснюватися:

     1) емiтентом у процесi емiсiї цiнних паперiв;

     2) емiтентом щодо викуплених цiнних паперiв;

     3) оферентом щодо продажу належних йому цiнних паперiв.

     Подання заявки про допуск до торгiв на регульованому фондовому ринку вважається здiйсненням публiчної пропозицiї. Подання заявки про допуск цiнних паперiв до торгiв на БТМ або ОТМ не вважається здiйсненням публiчної пропозицiї.

     Пропозицiя, звернена до визначеного кола неквалiфiкованих iнвесторiв, загальна кiлькiсть яких становить 150 i бiльше осiб, вважається здiйсненням публiчної пропозицiї.

     3. Публiчна пропозицiя здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм випадкiв, передбачених частиною четвертою цiєї статтi.

     Здiйснення публiчної пропозицiї можливе лише за умови дiйсностi проспекту вiдповiдно до статтi 100 цього Закону.

     4. Вимоги щодо необхiдностi оформлення та оприлюднення проспекту не поширюються на такi випадки:

     1) публiчна пропозицiя здiйснюється виключно серед квалiфiкованих iнвесторiв;

     2) публiчна пропозицiя здiйснюється у процесi злиття або подiлу юридичної особи, за умови що документ, який передбачає такий подiл або злиття, оприлюднений вiдповiдно до вимог частини другої статтi 102 цього Закону;

     3) публiчна пропозицiя здiйснюється серед iнвесторiв, за умови що кожний з таких iнвесторiв придбаває цiннi папери на суму, що перевищує розмiр, встановлений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     4) публiчна пропозицiя здiйснюється протягом не бiльше нiж 12 послiдовних мiсяцiв, за умови що сума такої пропозицiї не перевищує розмiр, установлений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     5) емiсiя акцiй здiйснюється з метою їх конвертацiї в акцiї iншого типу та/або класу цього самого емiтента;

     6) здiйснюється емiсiя цiнних паперiв, що пiдлягають розподiлу мiж теперiшнiми або колишнiми керiвниками чи працiвниками емiтента або юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента, за умови наявностi документа, що мiстить iнформацiю про кiлькiсть та тип цiнних паперiв, а також про умови та деталi такого розподiлу;

     7) номiнальна вартiсть цiнних паперiв, щодо яких здiйснюється публiчна пропозицiя, перевищує розмiр, встановлений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     8) здiйснюється емiсiя державних цiнних паперiв та облiгацiй мiсцевих позик;

     9) здiйснюється емiсiя цiнних паперiв, виконання зобов'язань за якими гарантовано державою або органами мiсцевого самоврядування;

     10) подано заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку, за умови дотримання всiх таких вимог:

     а) цiннi папери цього випуску вже допущенi до торгiв на регульованому фондовому ринку цього оператора регульованого ринку;

     б) кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких подано заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку, є меншою за 20 вiдсоткiв вiд кiлькостi цiнних паперiв цього випуску, що допущенi до торгiв на регульованому ринку цього оператора регульованого ринку протягом останнiх 12 мiсяцiв;

     11) подано заявку про допуск акцiй до торгiв на регульованому фондовому ринку, за умови дотримання всiх таких вимог:

     а) акцiї конвертуються з iнших цiнних паперiв;

     б) акцiї, в якi конвертуються iншi цiннi папери, вже допущенi до торгiв на регульованому фондовому ринку цього оператора регульованого ринку;

     в) загальна кiлькiсть акцiй, конвертованих з iнших цiнних паперiв, не перевищує 20 вiдсоткiв загальної кiлькостi акцiй тих самих виду та класу, що допущенi до торгiв на регульованому фондовому ринку цього оператора регульованого ринку протягом останнiх 12 мiсяцiв;

     12) подано заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку за результатами конвертацiї цiнних паперiв, за умови що конвертацiя здiйснена у процесi вiдновлення платоспроможностi фiнансової установи в установленому законодавством порядку;

     13) подано заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку щодо цiнних паперiв, вже допущених до торгiв на регульованому фондовому ринку iншого оператора регульованого ринку, за умови дотримання всiх таких вимог:

     а) такi цiннi папери допущенi до торгiв на регульованому фондовому ринку iншого оператора регульованого ринку бiльше нiж 18 мiсяцiв;

     б) такi цiннi папери допущенi до торгiв на регульованому фондовому ринку iншого оператора регульованого ринку на пiдставi проспекту, оприлюдненого вiдповiдно до вимог частини п'ятої статтi 106 цього Закону;

     в) проведення регулярних торгiв такими цiнними паперами на iншому регульованому фондовому ринку;

     г) оприлюднення особою, яка подала заявку про допуск таких цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку, державною мовою України та вiдповiдно до вимог частини п'ятої статтi 106 цього Закону документа про такi цiннi папери, складеного вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо його змiсту та розмiру.

     Вимоги пiдпункту "в" пункту 11 цiєї частини не застосовуються в будь-якому з таких випадкiв:

     1) щодо цiнних паперiв, конвертованих в акцiї, оформлено та оприлюднено проспект вiдповiдно до вимог цього Закону;

     2) емiтентом акцiй є фiнансова установа, за умови що акцiї конвертованi нею з iнших цiнних паперiв або iнших зобов'язань у порядку та у випадках, встановлених органом, який здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдповiдно до повноважень, встановлених статтею 21 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

     5. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв пiдлягає оприлюдненню у спосiб, передбачений частиною другою статтi 102 цього Закону, та строки, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 98. Проспект цiнних паперiв

     1. Проспект оформлюється особою, яка здiйснює публiчну пропозицiю (далi - особа, що оформлює проспект).

     Проспект повинен мiстити всю iнформацiю, яка з огляду на особливостi емiтента та цiнних паперiв, щодо яких здiйснюється публiчна пропозицiя, необхiдна для надання iнвесторам можливостi здiйснення обґрунтованої оцiнки фiнансового становища активiв i пасивiв та перспектив емiтента та будь-якої особи, яка забезпечує виконання зобов'язання емiтента за таким випуском, а також прав за такими цiнними паперами, та яка подається у формi, яку легко зрозумiти та проаналiзувати.

     2. Проспект повинен включати:

     1) анотацiю;

     2) реєстрацiйний документ;

     3) документ про цiннi папери.

     3. Вимоги до вiдомостей, якi має включати проспект та окремi його частини, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Проспект може складатися з одного чи кiлькох рiзних документiв, якi також можуть мiстити посилання на iншi документи, якi є в публiчному доступi в результатi їх оприлюднення, вiдповiдно до вимог статтi 102 або роздiлу VI цього Закону.

     У проспектi, що складається з кiлькох документiв, iнформацiя повинна бути роздiлена на три документи: реєстрацiйний документ, документ про цiннi папери та анотацiя.

     У реєстрацiйному документi повинна мiститися iнформацiя про емiтента.

     У документi про цiннi папери повинна мiститися iнформацiя про цiннi папери, щодо яких здiйснюється публiчна пропозицiя.

     5. Анотацiя повинна мiстити iнформацiю про iстотнi характернi ознаки та ризики, пов'язанi з емiтентом, його цiнними паперами або будь-якою особою, яка забезпечує виконання зобов'язань емiтента за таким випуском. Анотацiя викладається коротко i загально зрозумiло з метою сприяння прийняттю iнвесторами рiшення щодо можливої iнвестицiї у такi цiннi папери, мовою вiдповiдно до вимог статтi 101 цього Закону. Анотацiя повинна мiстити iнформацiю про суттєвi характеристики цiнних паперiв та ризики, пов'язанi з емiтентом, будь-якою особою, яка надає забезпечення за вiдповiдним випуском цiнних паперiв, а також не повинна суперечити iншим частинам проспекту.

     Анотацiя також повинна мiстити застереження, що:

     1) її необхiдно розглядати як вступ до проспекту;

     2) будь-яке рiшення iнвестора щодо iнвестування в цiннi папери має ґрунтуватися на результатах аналiзу проспекту в цiлому;

     3) особи, якi пiдписали анотацiю, несуть вiдповiдальнiсть лише в разi, якщо така анотацiя мiстить неправильну, неточну або суперечливу iнформацiю порiвняно з iншими частинами проспекту.

     Анотацiя не може мiстити посилання на iншi документи, крiм iнших частин цього самого проспекту.

     6. У разi емiсiї цiнних паперiв, iнших, нiж пайовi цiннi папери, у випадках, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, проспект може на вибiр емiтента складатися з базового проспекту, що мiстить всю важливу iнформацiю про емiтента та цiннi папери, щодо яких здiйснюється публiчна пропозицiя.

     Iнформацiя, що мiститься в базовому проспектi, оновлюється у випадках, встановлених законодавством.

     7. У разi якщо у проспектi не зазначається остаточна цiна, за якою вiдчужуються цiннi папери, у ньому мають бути зазначенi критерiї та/або умови, вiдповiдно до яких визначається така цiна. Такi критерiї та/або умови, вiдповiдно до яких визначається остаточна цiна, за якою вiдчужуються цiннi папери, встановлюються з урахуванням обмежень, встановлених законом.

     Iнформацiя про остаточну цiну, за якою вiдчужуються цiннi папери, повинна:

     1) оприлюднюватися вiдповiдно до вимог частин першої i другої статтi 102 цього Закону;

     2) подаватися Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку одночасно iз звiтом про результати їх емiсiї.

     8. У разi якщо проспект оформлюється юридичною особою, вiн пiдписується особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в такiй юридичнiй особi. У разi якщо проспект складається з кiлькох документiв, такi документи можуть бути пiдписанi рiзними особами, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в особi, що оформлює проспект.

     Особи, якi пiдписали проспект, тим самим пiдтверджують достовiрнiсть вiдомостей, якi в ньому мiстяться.

     Особа, яка оформлює проспект, за включення до проспекту недостовiрних та/або оманливих вiдомостей несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     9. Особа, яка надає забезпечення за вiдповiдним випуском цiнних паперiв, за включення до проспекту недостовiрних вiдомостей, якi стосуються наданого забезпечення, несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     Особи, якi надають забезпечення за вiдповiдним випуском цiнних паперiв, пiдписують проспект таких цiнних паперiв.

     10. Фiнансова звiтнiсть, що включається до проспекту, має бути перевiрена суб'єктом аудиторської дiяльностi.

     11. Особа, яка оформлює проспект, за невиконання умов проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     12. Особливостi оформлення спрощеного проспекту цiнних паперiв МСП та вимоги до нього встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 99. Затвердження проспекту цiнних паперiв

     1. Особа, яка оформлює проспект, подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку проспект та всi необхiднi документи для його затвердження.

     2. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку пiсля надходження проспекту i всiх необхiдних документiв для його затвердження затверджує проспект або вiдмовляє в затвердженнi проспекту протягом:

     1) 20 робочих днiв;

     2) 10 робочих днiв - у разi якщо в емiтента наявнi цiннi папери, допущенi до торгiв на регульованому фондовому ринку, та/або здiйснювалася публiчна пропозицiя таких цiнних паперiв.

     3. У разi якщо проспект та/або iншi поданi документи не вiдповiдають вимогам законодавства та/або мiстять неповну чи недостовiрну iнформацiю, та/або мiстять розбiжностi мiж своїми положеннями, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку невiдкладно, але не пiзнiше завершення передбачених частиною другою цiєї статтi строкiв, iнформує заявника про виявленi факти та чiтко визначає змiни, доповнення та/або пояснення, якi необхiдно подати у зв'язку з цим. У такому разi розрахунок строкiв, передбачених частиною другою цiєї статтi, розпочинається спочатку з дня отримання Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку запитуваних вiдповiдно до цiєї частини документiв та/або пояснень.

     4. Проспект вважається затвердженим виключно у разi прийняття вiдповiдного рiшення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (розпорядження уповноваженої особи Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку).

     5. Затвердження проспекту Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не може вважатися гарантiєю вартостi таких цiнних паперiв. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдає лише за повноту iнформацiї, яка мiститься у документах, що подаються для затвердження проспекту, та за її вiдповiднiсть вимогам законодавства.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, зазначених у документах, що подаються для затвердження проспекту, несе особа, яка оформила проспект.

     6. Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту, та порядок затвердження проспекту встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку iз зазначенням конкретних причин вiдмови вiдмовляє у затвердженнi проспекту у строки, встановленi частиною другою цiєї статтi, виключно у разi:

     1) невiдповiдностi поданих документiв вимогам законодавства;

     2) наявностi розбiжностей мiж рiзними положеннями поданих документiв, недостовiрностi та/або неповноти iнформацiї у поданих документах.

     8. Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або її уповноваженої особи про затвердження проспекту оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку протягом одного робочого дня пiсля його прийняття.

     Стаття 100. Дiйснiсть проспекту цiнних паперiв та внесення до нього змiн

     1. Проспект, який складається з єдиного документа, є дiйсним для здiйснення публiчної пропозицiї протягом 12 мiсяцiв з дати його затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Якщо проспект складається з кiлькох документiв, такий строк розраховується з дати затвердження останнього з них.

     Проспект втрачає дiйснiсть для здiйснення публiчної пропозицiї, якщо суттєвi змiни, зазначенi у частинi другiй цiєї статтi, вiдбулися та не були оформленi вiдповiдно до вимог цiєї статтi шляхом внесення змiн та/або доповнень до такого проспекту.

     2. Особа, яка оформила проспект у порядку та строки, встановленi частиною третьою цiєї статтi, у разi виникнення будь-яких важливих змiн, суттєвих помилок або виявлення неточностей, що стосуються iнформацiї, яка мiститься у проспектi, та якi можуть вплинути на оцiнку цiнних паперiв (далi - суттєвi змiни), зобов'язана внести вiдповiднi змiни та/або доповнення до такого проспекту, за умови що такi змiни виникли до закiнчення строку дiї публiчної пропозицiї, визначеного вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, або до дати початку торгiв такими цiнними паперами на органiзованих ринках капiталу (залежно вiд того, яка подiя вiдбулася пiзнiше).

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку розробляє та оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi орiєнтовний (невиключний) перелiк суттєвих змiн, поява (виявлення) яких може бути пiдставою для оформлення вiдповiдних змiн та/або доповнень до проспекту.

     3. Змiни та/або доповнення до проспекту оформляються у виглядi додатка до проспекту та подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку для затвердження протягом п'яти робочих днiв з дати виникнення вiдповiдних суттєвих змiн.

     У разi якщо проспект оформлюється юридичною особою, додатки до проспекту пiдписуються особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в такiй юридичнiй особi.

     У разi оформлення проспекту фiзичною особою додатки до нього пiдписуються такою фiзичною особою.

     4. Додатки до проспекту затверджуються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку i пiдлягають оприлюдненню у спосiб, визначений для оприлюднення проспекту частиною другою статтi 102 цього Закону, та строки, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Додаток до проспекту затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку протягом семи робочих днiв у порядку, встановленому для затвердження проспекту частинами третьою i четвертою статтi 99 цього Закону.

     У разi якщо додатки до реєстрацiйного документа або документа про цiннi папери стосуються iнформацiї, яка мiститься в анотацiї, до анотацiї повиннi бути внесенi змiни, що оформлюються окремим додатком.

     5. У разi внесення змiн та/або доповнень до проспекту пiд час здiйснення публiчної пропозицiї, передбаченої пунктами 1 - 3 частини другої статтi 97 цього Закону, iнвестори, якi погодилися придбати вiдповiднi цiннi папери до оприлюднення затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку додатка до проспекту, мають право вiдмовитися вiд такого придбання протягом двох робочих днiв з дати оприлюднення такого додатка, за умови що строк дiї публiчної пропозицiї не завершений та договiр щодо придбання таких цiнних паперiв не виконаний.

     Строк реалiзацiї права iнвестора на вiдмову вiд придбання цiнних паперiв може бути збiльшений емiтентом або оферентом.

     У разi внесення змiн та/або доповнень до проспекту пiд час емiсiї цiнних паперiв додаток до проспекту також повинен мiстити кiнцеву дату реалiзацiї права iнвестора на вiдмову вiд придбання цiнних паперiв.

     Стаття 101. Мова проспекту цiнних паперiв

     1. Проспект цiнних паперiв емiтента (крiм iноземного емiтента) оформлюється щонайменше державною мовою України.

     2. Проспект цiнних паперiв iноземного емiтента повинен вiдповiдати вимогам щодо мови документiв, встановленим статтею 140 цього Закону.

     Стаття 102. Розкриття iнформацiї, що мiститься у проспектi цiнних паперiв

     1. Пiсля затвердження проспекту Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiн має бути оприлюднений особою, яка здiйснює публiчну пропозицiю, протягом двох робочих днiв, але не пiзнiше останнього робочого дня, що передує датi початку продажу таких цiнних паперiв, визначеної вiдповiдною публiчною пропозицiєю, крiм випадкiв, передбачених абзацом другим цiєї частини.

     У разi якщо емiтент не здiйснював публiчну пропозицiю таких цiнних паперiв та/або публiчна пропозицiя таких цiнних паперiв не здiйснювалася оферентом, та/або такi цiннi папери не допущенi до торгiв на регульованому фондовому ринку, проспект має бути оприлюднений не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати початку продажу таких цiнних паперiв, визначеної вiдповiдною публiчною пропозицiєю.

     2. Проспект вважається оприлюдненим, якщо його розмiщено в електроннiй формi:

     1) на веб-сайтi особи, яка здiйснює публiчну пропозицiю;

     2) на веб-сайтi вiдповiдного оператора регульованого ринку - у разi допуску цiнних паперiв до торгiв на такому регульованому фондовому ринку;

     3) на веб-сайтi професiйного учасника ринкiв капiталу, який здiйснює операцiї, пов'язанi з виконанням публiчної пропозицiї;

     4) у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу.

     3. Паперова форма проспекту має бути надана особою, яка здiйснює публiчну пропозицiю, потенцiйному iнвестору безоплатно на його вимогу.

     У разi якщо проспект складається з кiлькох документiв або мiстить посилання на iншi документи, такi документи можуть оприлюднюватися окремо, за умови що вони надаються потенцiйному iнвестору безоплатно на його вимогу. Кожний документ повинен мiстити вказiвку, де можна отримати iншi документи - складовi частини проспекту.

     Оприлюднений текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повиннi бути тотожними з оригiнальною версiєю, затвердженою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Особа, яка здiйснює публiчну пропозицiю, зобов'язана також оприлюднити вiдповiдно до вимог частини другої цiєї статтi повiдомлення про те, яким чином оприлюднено проспект i де з ним можна ознайомитися потенцiйним iнвесторам. Вимоги до змiсту такого повiдомлення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку на своєму офiцiйному веб-сайтi розмiщує затвердженi нею проспекти та змiни до них.

     Стаття 103. Здiйснення публiчної пропозицiї емiтентом у процесi емiсiї

     1. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв емiтентом у процесi їх емiсiї здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови:

     1) оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не встановлено цим Законом;

     2) дотримання вимог статтi 92 цього Закону;

     3) реєстрацiї випуску цiнних паперiв вiдповiдно до вимог статтi 93 цього Закону.

     Здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв емiтентом у процесi їх емiсiї можливе лише за умови дiйсностi проспекту.

     2. Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту та реєстрацiї випуску цiнних паперiв, а також порядок затвердження та реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту, пiдготовленого емiтентом, встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. За включення до проспекту недостовiрних вiдомостей або таких, що можуть ввести в оману, емiтент несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     4. У разi здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв емiтентом у процесi їх емiсiї реєстрацiя випуску цiнних паперiв та затвердження проспекту здiйснюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у строки, встановленi частиною другою, з урахуванням положень частини третьої статтi 99 цього Закону.

     5. Пiсля затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту вiн оприлюднюється емiтентом у спосiб та строки, визначенi частинами першою та другою статтi 102 цього Закону.

     6. Змiни або доповнення до проспекту оформлюються емiтентом у порядку, встановленому статтею 100 цього Закону.

     Стаття 104. Проспект цiнних паперiв у разi здiйснення публiчної пропозицiї викуплених емiтентом цiнних паперiв

     1. Публiчна пропозицiя викуплених емiтентом акцiй здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не встановлено цим Законом та/або нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також за умови виконання вимог статтi 77 Закону України "Про акцiонернi товариства". Здiйснення публiчної пропозицiї викуплених емiтентом акцiй є можливим лише за умови дiйсностi проспекту.

     2. Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту, та порядок затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту, пiдготовленого емiтентом для публiчної пропозицiї викуплених ним власних акцiй, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. За включення до проспекту недостовiрних вiдомостей або таких, що можуть ввести в оману, емiтент несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     4. Проспект у разi здiйснення публiчної пропозицiї викуплених емiтентом акцiй затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у строки, встановленi частиною другою статтi 99 цього Закону, з урахуванням положень частини третьої статтi 99 цього Закону.

     5. Пiсля затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспект оприлюднюється емiтентом у спосiб та строки, визначенi частинами першою i другою статтi 102 цього Закону.

     6. Змiни або доповнення до проспекту оформлюються емiтентом у порядку, встановленому статтею 100 цього Закону.

     Стаття 105. Проспект цiнних паперiв у разi здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв оферентом

     1. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв оферентом здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не встановлено цим Законом та/або нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв є можливим лише за умови дiйсностi проспекту.

     2. У разi вiдсутностi проспекту, оформленого емiтентом або iншим оферентом, або особою, яка подавала заявку про допуск до торгiв на регульованому фондовому ринку, або його недiйсностi оферент може самостiйно оформити проспект вiдповiдно до статтi 98 цього Закону.

     У разi здiйснення пропозицiї цiнних паперiв оферентом проспект, оформлений ним, повинен бути погоджений емiтентом.

     Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту, а також порядок затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту, пiдготовленого оферентом, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. У випадку, передбаченому частиною другою цiєї статтi, проспект пiдписується оферентом (особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в оферентi, якщо оферент є юридичною особою).

     За включення до проспекту недостовiрних вiдомостей або таких, що можуть ввести в оману, оферент несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     4. У разi здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв оферентом проспект затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у строки, встановленi частиною другою, з урахуванням положень частини третьої статтi 99 цього Закону.

     5. Пiсля затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспект оприлюднюється оферентом протягом двох робочих днiв, але не пiзнiше останнього робочого дня, що передує датi здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв.

     У разi якщо емiтент не здiйснював публiчну пропозицiю таких цiнних паперiв та/або не здiйснювалася публiчна пропозицiя таких цiнних паперiв iншим оферентом, та/або такi цiннi папери не допущенi до торгiв на регульованому фондовому ринку, проспект має бути оприлюднений не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв.

     Оприлюднення проспекту оферентом здiйснюється з урахуванням вимог, передбачених статтею 102 цього Закону.

     6. Паперова форма проспекту має бути надана оферентом потенцiйному iнвестору безоплатно на його вимогу.

     Оприлюдненi текст i формат проспекту та додатки до проспекту повиннi бути тотожними з оригiнальною версiєю, затвердженою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Оферент зобов'язаний також оприлюднити вiдповiдно до порядку, встановленого частиною п'ятою цiєї статтi, повiдомлення про те, яким чином було оприлюднено проспект i де з ним можна ознайомитися потенцiйним iнвесторам. Вимоги до змiсту такого повiдомлення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Змiни або доповнення до проспекту оформлюються оферентом у порядку, встановленому статтею 100 цього Закону.

     Стаття 106. Проспект цiнних паперiв у разi здiйснення допуску цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку

     1. Допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не встановлено цим Законом. Допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку є можливим лише за умови дiйсностi проспекту.

     2. У разi вiдсутностi оформленого емiтентом або оферентом проспекту або його недiйсностi особа, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку, може самостiйно оформити проспект вiдповiдно до статтi 98 цього Закону. Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту, та порядок затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту, пiдготовленого особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку, встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. У випадку, передбаченому частиною другою цiєї статтi, проспект пiдписується особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку (особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в особi, що подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку, якщо такою особою є юридична особа).

     За включення до проспекту недостовiрних вiдомостей або таких, що можуть ввести в оману, особа, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку, несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     4. У разi здiйснення допуску цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку проспект затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у строки, встановленi частиною другою, з урахуванням положень частини третьої статтi 99 цього Закону.

     5. Пiсля затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспект оприлюднюється особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку, протягом двох робочих днiв, але не пiзнiше останнього робочого дня, що передує датi початку торгiв такими цiнними паперами на регульованому фондовому ринку.

     У разi якщо емiтент та/або оферент не здiйснював публiчну пропозицiю таких цiнних паперiв, проспект має бути оприлюднений не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати початку торгiв такими цiнними паперами на регульованому фондовому ринку.

     Оприлюднення проспекту особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку, здiйснюється з урахуванням вимог, передбачених статтею 102 цього Закону.

     6. Паперова форма проспекту має бути надана особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку, безкоштовно потенцiйному iнвестору на його вимогу.

     Оприлюдненi текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повиннi бути тотожними з оригiнальною версiєю, затвердженою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Особа, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку, зобов'язана також оприлюднити вiдповiдно до порядку, встановленого частиною п'ятою цiєї статтi, повiдомлення про те, яким чином було оприлюднено проспект i де з ним можна ознайомитися потенцiйним iнвесторам. Вимоги до змiсту такого повiдомлення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Змiни або доповнення до проспекту оформлюються особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку, в порядку, встановленому статтею 100 цього Закону.

     Стаття 107. Емiсiя окремих видiв цiнних паперiв

     1. Емiсiя, обiг та викуп цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування визначаються Законом України "Про iнститути спiльного iнвестування".

     2. Вимоги цього роздiлу не застосовуються до емiсiї депозитних сертифiкатiв банкiв, державних облiгацiй України, казначейських зобов'язань та державних деривативiв.

Роздiл VIII
ЗБОРИ ВЛАСНИКIВ ОБЛIГАЦIЙ ТА АДМIНIСТРАТОР

     Стаття 108. Сфера застосування законодавства про збори власникiв облiгацiй та адмiнiстратора

     1. Положення цього роздiлу застосовуються до таких видiв облiгацiй, емiсiя яких здiйснюється вiдповiдно до цього Закону:

     1) звичайних корпоративних облiгацiй;

     2) облiгацiй внутрiшнiх мiсцевих позик.

     2. Положення цього роздiлу застосовуються до iпотечних облiгацiй з особливостями, визначеними Законом України "Про iпотечнi облiгацiї".

     Положення цього роздiлу застосовуються до облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, якщо це прямо передбачено проспектом таких облiгацiй.

     Стаття 109. Компетенцiя зборiв власникiв облiгацiй

     1. Збори власникiв облiгацiй проводяться з метою прийняття рiшень, якi впливають на права та/або iнтереси всiх власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску.

     2. До компетенцiї зборiв власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску належить:

     1) надання згоди на внесення емiтентом змiн до проспекту (рiшення про емiсiю) в частинi документа про цiннi папери та/або внесення змiн до правочинiв щодо забезпечення виконання зобов'язань за облiгацiями;

     2) надання згоди на вчинення емiтентом та/або особами, якi надають забезпечення за облiгацiями, правочинiв у випадках, визначених проспектом (рiшенням про емiсiю);

     3) надання згоди на тимчасове невиконання емiтентом та/або особами, якi надають забезпечення за облiгацiями, обов'язкiв, визначених проспектом (рiшенням про емiсiю) та/або правочинами щодо забезпечення виконання зобов'язань за облiгацiями;

     4) прийняття рiшення про вiдмову вiд пред'явлення вимоги про дострокове погашення облiгацiй такого випуску пiсля настання дефолту, надання згоди на вчинення адмiнiстратором дiй (правочинiв), зазначених у частинi другiй статтi 121 цього Закону;

     5) погодження умов реструктуризацiї заборгованостi емiтента та/або осiб, якi надають забезпечення за облiгацiями, перед власниками облiгацiй такого випуску;

     6) погодження умов конвертацiї облiгацiй в акцiї (якщо емiтентом облiгацiй є акцiонерне товариство);

     7) надiлення адмiнiстратора повноваженнями iншими, нiж передбаченi цим Законом;

     8) прийняття рiшення про усунення вiд виконання або вiдмову вiд усунення вiд виконання обов'язкiв адмiнiстратора в разi наявностi конфлiкту iнтересiв та в iнших випадках, передбачених цим Законом та/або проспектом (рiшенням про емiсiю);

     9) обрання адмiнiстратора у разi, якщо вiн не був призначений емiтентом у строки, визначенi цим Законом або проспектом (рiшенням про емiсiю), у тому числi в разi порушення емiтентом обов'язку реєстрацiї вiдповiдних змiн до проспекту (рiшення про емiсiю), якщо призначення адмiнiстратора передбачене проспектом (рiшенням про емiсiю), або в разi настання дефолту;

     10) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї зборiв власникiв облiгацiй, вiдповiдно до закону, нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та/або проспекту (рiшення про емiсiю).

     Один чи декiлька власникiв облiгацiй, якi у сукупностi володiють облiгацiями, сумарна номiнальна вартiсть яких не менша нiж 10 вiдсоткiв загальної номiнальної вартостi непогашених облiгацiй вiдповiдного випуску облiгацiй, емiтент або адмiнiстратор можуть внести на розгляд зборiв власникiв облiгацiй такого випуску будь-яке питання, що стосується умов розмiщення, обiгу, погашення облiгацiй такого випуску, прав власникiв облiгацiй такого випуску, обов'язкiв емiтента та осiб, якi надають забезпечення за облiгацiями, прав та обов'язкiв адмiнiстратора.

     3. Рiшення зборiв власникiв облiгацiй можуть стосуватися будь-яких питань, що належать до їх компетенцiї, у тому числi таких, якi можуть виникнути у майбутньому, обумовлювати надання повноважень, згоди, настання iнших правових наслiдкiв настанням обставин чи виконанням умов, що не суперечать законодавству.

     Рiшення зборiв власникiв облiгацiй є обов'язковим для всiх власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску, у тому числi тих, якi голосували проти такого рiшення, не брали участi в голосуваннi або не мали права голосу.

     Рiшення зборiв власникiв облiгацiй має передбачати однаковi умови для всiх власникiв облiгацiй одного випуску, крiм випадку, якщо власники облiгацiй такого випуску, до яких застосовуються менш сприятливi умови, прямо погодилися з таким рiшенням.

     Без згоди власника облiгацiй рiшення зборiв власникiв облiгацiй не може передбачати виникнення нових фiнансових зобов'язань у такого власника.

     4. Збори власникiв облiгацiй не вправi приймати рiшення, що стосуються власникiв облiгацiй iншого випуску, без їх участi. У такому разi проводяться збори власникiв облiгацiй усiх вiдповiдних випускiв.

     Стаття 110. Порядок органiзацiї проведення зборiв власникiв облiгацiй особою, вiдповiдальною за проведення зборiв

     1. Збори власникiв облiгацiй проводяться за iнiцiативою емiтента або одного чи декiлькох власникiв облiгацiй, якi у сукупностi володiють облiгацiями, сумарна номiнальна вартiсть яких дорiвнює або перевищує 10 вiдсоткiв загальної номiнальної вартостi непогашених облiгацiй вiдповiдного випуску, а також у iнших випадках, визначених цим Законом, нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та/або проспектом (рiшенням про емiсiю).

     2. Особою, вiдповiдальною за проведення зборiв, є емiтент, а в разi призначення адмiнiстратора з часу набуття ним своїх повноважень i до їх припинення особою, вiдповiдальною за проведення зборiв, є адмiнiстратор.

     У випадках, передбачених абзацом третiм частини п'ятої цiєї статтi, у разi скликання зборiв власникiв облiгацiй за iнiцiативою декiлькох власникiв облiгацiй, якi у сукупностi володiють облiгацiями, сумарна номiнальна вартiсть яких дорiвнює або перевищує 10 вiдсоткiв загальної номiнальної вартостi непогашених облiгацiй вiдповiдного випуску, особою, вiдповiдальною за проведення зборiв, є один з таких власникiв за домовленiстю мiж ними, оформленою у письмовiй формi.

     У разi проведення зборiв власникiв облiгацiй декiлькох випускiв облiгацiй одного емiтента, якщо особи, вiдповiдальнi за проведення зборiв за такими випусками є рiзними, функцiї особи, вiдповiдальної за проведення зборiв, виконує одна з них за домовленiстю, оформленою в письмовiй формi. Особи, якi мають право iнiцiювати проведення зборiв, можуть самостiйно визначити одну iз зазначених осiб особою, вiдповiдальною за проведення зборiв власникiв облiгацiй за такими випусками, або на пiдставi вiдповiдного договору уповноважити Центральний депозитарiй цiнних паперiв виконувати функцiї особи, вiдповiдальної за проведення зборiв власникiв облiгацiй.

     Особливостi проведення зборiв власникiв облiгацiй декiлькох випускiв облiгацiй одного емiтента, якщо номiнальна вартiсть хоча б одного випуску таких облiгацiй визначена в iноземнiй валютi, а також порядку визначення кiлькостi голосiв власникiв облiгацiй та порядку їх пiдрахунку за результатами голосування на таких зборах визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. У разi якщо проведення зборiв власникiв облiгацiй iнiцiює власник (власники) облiгацiй, його (їх) вимога повинна мiстити щонайменше:

     1) iм'я або найменування (в розумiннi Цивiльного кодексу України) особи, мiсце проживання або мiсцезнаходження власника (власникiв) облiгацiй, який (якi) вимагає (вимагають) проведення зборiв власникiв облiгацiй;

     2) мiжнародний iдентифiкацiйний номер облiгацiй вiдповiдного випуску;

     3) перелiк питань порядку денного зборiв власникiв облiгацiй iз зазначенням того, чи є такi питання невiдкладними, а також проекти рiшень з вiдповiдних питань;

     4) обґрунтування причин доцiльностi проведення зборiв власникiв облiгацiй;

     5) пiдпис власника (власникiв) облiгацiй або його (їх) представника, здiйснений з використанням квалiфiкованих електронних довiрчих послуг, та, в разi пiдписання вимоги представником, - зазначення правової пiдстави здiйснення представництва.

     Перелiк питань порядку денного, визначених як невiдкладнi при проведеннi зборiв власникiв облiгацiй, встановлюється проспектом (рiшенням про емiсiю).

     До вимоги власника (власникiв) облiгацiй щодо проведення зборiв власникiв облiгацiй додаються:

     1) виписка (виписки) з рахунка (рахункiв) у цiнних паперах, що пiдтверджує (пiдтверджують) наявнiсть, станом не ранiше попереднього робочого дня перед днем подання вимоги, права на облiгацiї та права за облiгацiями вiдповiдного випуску у кiлькостi, на яку посилається власник (власники) облiгацiй для проведення зборiв;

     2) iнформацiя щодо обмеження у розпорядженнi облiгацiями на такому рахунку (таких рахунках) у цiнних паперах;

     3) документи, що пiдтверджують повноваження особи, яка пiдписала вимогу (у разi пiдписання вимоги уповноваженим представником власника).

     Вимога про проведення зборiв власникiв облiгацiй разом з доданими до неї документами та iнформацiєю подається особi, вiдповiдальнiй за проведення зборiв, через депозитарну систему України.

     Для цiлей цього Закону направленням iнформацiї через депозитарну систему України є надання професiйними учасниками депозитарної системи України вiдповiдної iнформацiї учасникам ринкiв капiталу в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     У разi якщо проведення зборiв власникiв облiгацiй iнiцiює емiтент, який не є особою, вiдповiдальною за проведення зборiв, його вимога щонайменше повинна мiстити:

     1) мiжнародний iдентифiкацiйний номер облiгацiй вiдповiдного випуску;

     2) перелiк питань порядку денного зборiв власникiв облiгацiй iз зазначенням того, чи є такi питання невiдкладними, а також проекти рiшень з вiдповiдних питань;

     3) обґрунтування причин доцiльностi проведення зборiв власникiв облiгацiй;

     4) пiдпис уповноваженої особи емiтента, здiйснений з використанням квалiфiкованих електронних довiрчих послуг.

     У разi якщо проведення зборiв власникiв облiгацiй здiйснюється на виконання вимог законодавства та/або проспекту (рiшення про емiсiю цiнних паперiв), особа, вiдповiдальна за проведення зборiв, самостiйно iнiцiює проведення зборiв, визначає перелiк питань порядку денного зборiв власникiв облiгацiй та складає проекти рiшень з таких питань разом з обґрунтуванням причин доцiльностi проведення зборiв власникiв облiгацiй, а також вирiшує iншi питання, пов'язанi з органiзацiєю та проведенням зборiв.

     4. Збори власникiв облiгацiй проводяться через авторизовану електронну систему.

     Особа, вiдповiдальна за проведення зборiв, зобов'язана укласти з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв договiр про надання послуг щодо забезпечення проведення зборiв власникiв (крiм випадку, коли Центральний депозитарiй цiнних паперiв виконує функцiї особи, вiдповiдальної за проведення зборiв), який, зокрема, повинен регулювати вiдносини щодо використання авторизованої електронної системи, а саме: мiстити повноваження особи, вiдповiдальної за проведення зборiв, щодо внесення та отримання iнформацiї та/або документiв з авторизованої електронної системи, пов'язаних iз проведенням зборiв власникiв облiгацiй, та визначати осiб, уповноважених взаємодiяти з авторизованою електронною системою при проведеннi зборiв.

     Особи, уповноваженi взаємодiяти з авторизованою електронною системою, не можуть розголошувати iнформацiю, що стала вiдома їм в ходi взаємодiї з авторизованою електронною системою. У разi якщо особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою при проведеннi зборiв, та особою, вiдповiдальною за проведення зборiв, є рiзнi особи, вiдповiдальнiсть за розголошення iнформацiї, отриманої у ходi взаємодiї з авторизованою електронною системою, встановлюється договором мiж такими особами.

     Авторизована електронна система - це авторизований Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку програмно-технiчний комплекс Центрального депозитарiю цiнних паперiв, що вiдповiдає встановленим нею вимогам та забезпечує iдентифiкацiю i реєстрацiю власникiв цiнних паперiв (їх представникiв) для участi у зборах власникiв цiнних паперiв, отримання документiв, з якими власники цiнних паперiв можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до зборiв, голосування бюлетенем та взяття участi в обговореннi з питань порядку денного, пiдбиття пiдсумкiв голосування з питань порядку денного зборiв, а також реалiзацiю iнших функцiй, визначених законодавством.

     Порядок взаємодiї власникiв облiгацiй та осiб, вiдповiдальних за проведення зборiв, з авторизованою електронною системою встановлюється Центральним депозитарiєм цiнних паперiв вiдповiдно до вимог, визначених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Особа, вiдповiдальна за проведення зборiв, протягом трьох робочих днiв пiсля надходження вимоги про проведення зборiв власникiв облiгацiй зобов'язана вчинити всi необхiднi дiї для повiдомлення власникiв облiгацiй, емiтента та адмiнiстратора (якщо вони не є особами, вiдповiдальними за проведення зборiв) про проведення зборiв та дiї, необхiднi для забезпечення проведення зборiв вiдповiдно до вимог цього Закону, або надати мотивовану вiдмову щодо проведення зборiв у разi, якщо вимога оформлена з порушенням норм законодавства.

     У разi якщо протягом трьох робочих днiв пiсля отримання належним чином оформленої вимоги про проведення зборiв власникiв облiгацiй вiд одного чи декiлькох власникiв, якi у сукупностi володiють облiгацiями, сумарна номiнальна вартiсть яких дорiвнює або перевищує 10 вiдсоткiв вiд загальної номiнальної вартостi непогашених облiгацiй вiдповiдного випуску, особа, вiдповiдальна за проведення зборiв, не здiйснила визначених цiєю статтею дiй щодо проведення зборiв власникiв облiгацiй, такi збори можуть бути скликанi в порядку, встановленому частиною третьою статтi 123 цього Закону, особою, яка має право вимагати скликання зборiв.

     У разi якщо пiсля отримання першої вимоги про проведення зборiв власникiв облiгацiй i до направлення власникам облiгацiй, а також емiтенту та адмiнiстратору (якщо вони не є особами, вiдповiдальними за проведення зборiв) повiдомлення про проведення зборiв власникiв облiгацiй особа, вiдповiдальна за проведення зборiв, отримала вимогу про проведення зборiв власникiв облiгацiй також вiд iнших осiб, вона може об'єднати такi вимоги та зазначити у повiдомленнi всi передбаченi вимогами питання порядку денного та iнформацiю щодо таких питань.

     6. У разi якщо проведення зборiв власникiв облiгацiй передбачено законодавством та/або проспектом (рiшенням про емiсiю цiнних паперiв), особа, вiдповiдальна за проведення зборiв, зобов'язана протягом трьох робочих днiв пiсля настання вiдповiдної обставини (випадку) вчинити усi необхiднi дiї для повiдомлення усiх власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску облiгацiй, а також емiтента та адмiнiстратора (якщо вони не є особами, вiдповiдальними за проведення зборiв) про проведення зборiв та вчинити дiї, необхiднi для забезпечення проведення зборiв вiдповiдно до вимог цього Закону.

     7. Повiдомлення про проведення зборiв власникiв облiгацiй направляється через депозитарну систему України власникам облiгацiй, зазначеним у перелiку осiб, що є власниками облiгацiй вiдповiдного випуску, складеному станом на дату, визначену особою, вiдповiдальною за проведення зборiв. Така дата не може передувати дню прийняття особою, вiдповiдальною за проведення зборiв, рiшення щодо проведення зборiв за власною iнiцiативою (у тому числi на виконання вимог законодавства та/або проспекту (рiшення про емiсiю), або за вимогою власника (власникiв) облiгацiй чи емiтента, який не є особою, вiдповiдальною за проведення зборiв.

     Повiдомлення про проведення зборiв власникiв облiгацiй направляється також емiтенту та адмiнiстратору (якщо вони не є особами, вiдповiдальними за проведення зборiв).

     Повiдомлення про проведення зборiв власникiв облiгацiй направляється особам, зазначеним в абзацах першому i другому цiєї частини, не пiзнiше нiж за 10 робочих днiв до дати проведення зборiв, а в разi якщо порядок денний мiстить питання, що визначенi як невiдкладнi, - не пiзнiше нiж за три робочих днi до дати початку голосування.

     У повiдомленнi про проведення зборiв власникiв облiгацiй зазначаються:

     1) iнформацiя про особу (осiб), яка (якi) є iнiцiатором проведення зборiв власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску;

     2) проект порядку денного зборiв власникiв облiгацiй або остаточний порядок денний, якщо питання, включенi до порядку денного зборiв власникiв облiгацiй, визначенi як невiдкладнi, в якому зазначається про наявнiсть чи вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями порядку денного та проектами рiшень з вiдповiдних питань;

     3) обґрунтування причин доцiльностi проведення засiдання власникiв облiгацiй;

     4) дата, станом на яку буде складено перелiк власникiв облiгацiй, якi мають право на участь у зборах;

     5) час початку та час закiнчення реєстрацiї власникiв облiгацiй (їх представникiв) для участi в зборах;

     6) порядок реалiзацiї права на участь та права голосу з питань порядку денного зборiв;

     7) дата голосування на зборах власникiв облiгацiй або перiод, протягом якого проводиться голосування, що не може перевищувати п'яти днiв.

     Проект порядку денного зборiв власникiв облiгацiй або остаточний порядок денний затверджується особою, вiдповiдальною за проведення зборiв.

     Пiсля затвердження остаточного порядку денного зборiв власникiв облiгацiй особа, вiдповiдальна за проведення зборiв, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. Наявнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається примiткою до порядку денного. При цьому наявнiсть такого взаємозв'язку означає неможливiсть проведення голосування з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного.

     Не пiзнiше дня надсилання власникам облiгацiй повiдомлення про проведення зборiв власникiв облiгацiй таке повiдомлення оприлюднюється особою, вiдповiдальною за проведення зборiв, на веб-сайтi емiтента облiгацiй (якщо особою, вiдповiдальною за проведення зборiв, є емiтент) та розмiщується у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв.

     8. У разi якщо проект порядку денного зборiв власникiв облiгацiй не мiстить питань, визначених як невiдкладнi, емiтент (у разi якщо особою, вiдповiдальною за проведення зборiв, є адмiнiстратор) та власники облiгацiй можуть протягом п'яти робочих днiв з дати надсилання особою, вiдповiдальною за проведення зборiв, повiдомлення про проведення зборiв власникiв облiгацiй направити через депозитарну систему України особi, вiдповiдальнiй за проведення зборiв:

     1) свої пропозицiї щодо розгляду зборами власникiв облiгацiй додаткових питань порядку денного та проектiв рiшень з цих питань;

     2) документи та/або iнформацiю щодо питань порядку денного зборiв, якi вони пропонують направити усiм власникам облiгацiй.

     Кiлькiсть пропозицiй та/або документiв та/або iнформацiї, якi можуть надсилати власники облiгацiй, емiтент та адмiнiстратор протягом строку, встановленого абзацом першим цiєї частини, є необмеженою. У разi якщо проект порядку денного мiстить питання, що визначенi як невiдкладнi, пропозицiї до порядку денного зборiв власникiв облiгацiй не приймаються, а голосування проводиться щодо питань порядку денного, надiсланого разом iз повiдомленням про проведення зборiв власникiв облiгацiй.

     Питання, пропозицiї щодо включення яких до порядку денного надiйшли вiд емiтента, а також вiд власникiв облiгацiй, якi володiють облiгацiями, сукупна номiнальна вартiсть яких перевищує 5 вiдсоткiв загальної номiнальної вартостi непогашених облiгацiй вiдповiдного випуску облiгацiй, невiдкладно включаються особою, вiдповiдальною за проведення зборiв, до порядку денного зборiв. Питання, пропозицiї щодо включення яких до порядку денного надiйшли вiд iнших осiб, включаються до порядку денного за рiшенням особи, вiдповiдальної за проведення зборiв.

     Мотивоване рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до проекту порядку денного надсилається особою, вiдповiдальною за проведення зборiв, особi, яка направила пропозицiї до порядку денного, через депозитарну систему України протягом трьох днiв з моменту його прийняття.

     9. У разi включення нових питань до порядку денного зборiв у порядку, встановленому частиною восьмою цiєї статтi, особа, вiдповiдальна за проведення зборiв, зобов'язана протягом двох робочих днiв пiсля закiнчення строку, передбаченого абзацом першим частини восьмої цiєї статтi, вчинити всi необхiднi дiї для направлення через депозитарну систему України усiм власникам облiгацiй вiдповiдного випуску, а також емiтенту та адмiнiстратору (якщо вони не є особами, вiдповiдальними за проведення зборiв) такої iнформацiї:

     1) остаточний порядок денний зборiв власникiв облiгацiй, сформований нею згiдно з вимогами цiєї статтi, iз зазначенням про наявнiсть чи вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями порядку денного;

     2) документи та/або iнформацiю, необхiднi для розгляду питань порядку денного, у тому числi тi, що надiйшли вiд емiтента, власникiв облiгацiй, адмiнiстратора, суду, iнших осiб.

     10. Якщо голосування не вiдбулося через встановлену за пiдсумками реєстрацiї неправомочнiсть зборiв приймати рiшення щодо питань поряду денного зборiв власникiв облiгацiй та якщо особою, вiдповiдальною за проведення зборiв, прийнято рiшення про необхiднiсть проведення повторних зборiв, така особа зобов'язана не пiзнiше наступного робочого дня вчинити всi необхiднi дiї для направлення через депозитарну систему України власникам облiгацiй вiдповiдного випуску, а також емiтенту та адмiнiстратору (якщо вони не є особами, вiдповiдальними за проведення зборiв) повiдомлення про проведення повторних зборiв власникiв облiгацiй з тих самих питань порядку денного вiдповiдно до вимог цього Закону.

     Повiдомлення про проведення повторних зборiв направляється власникам облiгацiй, зазначеним у перелiку власникiв облiгацiй, якi мають право на участь у зборах, що був складений для проведення зборiв власникiв облiгацiй, голосування на яких не вiдбулося. Таке повiдомлення повинно мiстити нову дату голосування на зборах власникiв облiгацiй або перiод, протягом якого буде проводитися голосування, дату, станом на яку буде складено перелiк власникiв облiгацiй, якi мають право на участь у зборах, та час початку i час закiнчення реєстрацiї власникiв облiгацiй (їх представникiв) для участi у зборах.

     Строк мiж датою розсилання повiдомлення про проведення повторних зборiв власникiв облiгацiй та датою проведення повторного голосування або початку повторного голосування не може становити менше трьох та бiльше п'яти робочих днiв.

     11. До завершення голосування на зборах власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску, а у випадку, передбаченому частиною десятою цiєї статтi, на повторних зборах власникiв облiгацiй, iншi збори власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску не проводяться.

     Стаття 111. Порядок прийняття рiшень зборами власникiв облiгацiй

     1. Реєстрацiя власникiв облiгацiй (їх представникiв) для участi у зборах проводиться на пiдставi перелiку власникiв облiгацiй, якi мають право на участь у зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за два робочих днi до початку голосування.

     2. Реєстрацiя власникiв облiгацiй (їх представникiв) для участi у зборах проводиться протягом часу, зазначеного в повiдомленнi про проведення зборiв власникiв облiгацiй.

     Власник облiгацiй реєструється та бере участь у зборах особисто або через свого представника. Iнформацiя про особу, уповноважену на реєстрацiю та участь у зборах вiд iменi власника облiгацiй вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, зазначається в системi депозитарного облiку та в перелiку власникiв облiгацiй, якi мають право на участь у зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему.

     Iдентифiкацiя та реєстрацiя власника облiгацiй (його представника) для участi у зборах здiйснюються в авторизованiй електроннiй системi за допомогою квалiфiкованого електронного цифрового пiдпису та/або iнших засобiв електронної iдентифiкацiї, що вiдповiдають вимогам, визначеним Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, та у встановленому нею порядку.

     У разi вiдсутностi iнформацiї про власника облiгацiй у перелiку власникiв облiгацiй, якi мають право на участь у зборах, авторизована електронна система вiдмовляє в реєстрацiї такого власника облiгацiй (його представника) для участi у зборах.

     За результатом проведення реєстрацiї власникiв облiгацiй (їх представникiв) авторизованою електронною системою складається та направляється особi, вiдповiдальнiй за проведення зборiв, протокол про пiдсумки реєстрацiї iз зазначенням загальної кiлькостi голосiв власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску та перелiку власникiв облiгацiй (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах власникiв облiгацiй, а також iнформацiї про правомочнiсть зборiв.

     Загальною кiлькiстю голосiв власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску є сукупна номiнальна вартiсть непогашених облiгацiй такого випуску за вирахуванням номiнальної вартостi тих облiгацiй такого випуску, якi не дають їх власникам права голосу на зборах власникiв облiгацiй вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi.

     3. Право голосу на зборах власникiв облiгацiй належить власникам облiгацiй, крiм випадкiв, визначених цим Законом.

     Одна гривня номiнальної вартостi непогашеної облiгацiї надає власнику облiгацiї один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах власникiв облiгацiй. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює порядок визначення загальної кiлькостi голосiв власникiв облiгацiй щодо випускiв, номiнальна вартiсть яких визначена в iноземнiй валютi.

     Не дають права голосу облiгацiї, що належать таким особам:

     1) емiтенту таких облiгацiй;

     2) особi, яка надає забезпечення за такими облiгацiями;

     3) особi, пов'язанiй вiдносинами контролю з емiтентом та/або особою, яка надає забезпечення за такими облiгацiями;

     4) юридичнiй особi, в якiй особи, зазначенi у пунктах 1 - 3 цiєї частини, сукупно прямо та/або опосередковано володiють частками, паями або акцiями, що вiдповiдає (вiдповiдають) еквiваленту бiльше 50 вiдсоткiв статутного (складеного) капiталу та/або голосiв у вищому органi управлiння;

     5) трасту, iншому правовому утворенню, подiбному до трасту, а також будь-якiй iншiй особi, яка володiє облiгацiями в iнтересах особи, зазначеної в пунктах 1 - 4 цiєї частини;

     6) власнику облiгацiй, який у процесi реєстрацiї не подав запевнення в тому, що вiн не є особою, зазначеною у пунктах 1 - 5 цiєї частини.

     Особи, якi у процесi реєстрацiї не подали запевнення у тому, що вони не є особами, зазначеними у пунктах 1 - 5 цiєї частини, не допускаються авторизованою електронною системою до участi в голосуваннi.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї, наданої у процесi iдентифiкацiї та реєстрацiї, несе власник облiгацiй.

     4. Збори власникiв облiгацiй визнаються правомочними приймати рiшення щодо питань порядку денного, якщо за даними протоколу про пiдсумки реєстрацiї, сформованого авторизованою електронною системою, для участi у зборах власникiв облiгацiй зареєструвалися власники облiгацiй (їх представники), загальна кiлькiсть голосiв яких дорiвнює або перевищує 75 вiдсоткiв сукупної кiлькостi прав голосу, що надає номiнальна вартiсть облiгацiй вiдповiдного випуску.

     Протокол про пiдсумки реєстрацiї повинен мiстити повiдомлення про правомочнiсть або неправомочнiсть зборiв власникiв облiгацiй приймати рiшення щодо питань порядку денного.

     У разi якщо збори власникiв облiгацiй є неправомочними приймати рiшення щодо питань порядку денного згiдно з даними протоколу про пiдсумки реєстрацiї, голосування з питань порядку денного зборiв не проводиться.

     У такому разi особа, вiдповiдальна за проведення зборiв, вчиняє дiї, передбаченi частиною десятою статтi 110 цього Закону, щодо проведення повторних зборiв власникiв облiгацiй.

     Повторнi збори власникiв облiгацiй визнаються правомочними приймати рiшення щодо питань порядку денного, якщо за даними протоколу про пiдсумки реєстрацiї, сформованого авторизованою електронною системою, для участi у зборах власникiв облiгацiй зареєструвалися власники облiгацiй (їх представники), загальна кiлькiсть голосiв яких дорiвнює або перевищує 25 вiдсоткiв сукупної кiлькостi прав голосу, що надає номiнальна вартiсть облiгацiй вiдповiдного випуску.

     5. Голосування щодо питань порядку денного зборiв власникiв облiгацiй розпочинається у час та дату, зазначенi у повiдомленнi про проведення зборiв власникiв облiгацiй, надiсланому через депозитарну систему України в порядку, передбаченому статтею 110 цього Закону. Програмно-технiчний комплекс авторизованої електронної системи повинен забезпечувати можливiсть блокування початку голосування щодо питань порядку денного в разi, якщо протокол про пiдсумки реєстрацiї мiстить данi про неправомочнiсть зборiв власникiв облiгацiй.

     6. Голосування здiйснюється виключно шляхом направлення власниками облiгацiй (їх представниками) голосiв "за" чи "проти" з кожного питання порядку денного зборiв через авторизовану електронну систему.

     Представник, який дiє вiд iменi декiлькох власникiв облiгацiй, може голосувати з кожного питання порядку денного зборiв всiма або частиною належних йому голосiв та вправi одночасно голосувати однiєю частиною належних йому голосiв "за", а iншою - "проти".

     7. Рiшення зборiв власникiв облiгацiй щодо питань, передбачених цiєю частиною, приймається бiльшiстю у три чвертi голосiв власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску, якi беруть участь у голосуваннi щодо питань порядку денного зборiв власникiв облiгацiй, що вважаються правомочними приймати рiшення. Такими питаннями є:

     1) надання згоди на внесення емiтентом змiн до проспекту (рiшення про емiсiю цiнних паперiв) щодо розмiру вiдсоткового доходу, розмiру та/або валюти номiнальної вартостi облiгацiй, строкiв виплати вiдсоткового доходу, строкiв погашення, умов дострокового погашення, деномiнацiї вiдповiдного випуску облiгацiй, перелiку осiб, якi надають забезпечення за облiгацiями, та обсягу їх вiдповiдальностi, конвертацiї облiгацiй (далi - основнi фiнансовi умови облiгацiй), внесення пов'язаних з цим змiн до правочинiв щодо забезпечення виконання зобов'язань за облiгацiями;

     2) погодження умов реструктуризацiї заборгованостi емiтента та/або осiб, якi надають забезпечення за облiгацiями, перед власниками облiгацiй;

     3) вiдмова вiд пред'явлення вимоги про дострокове погашення облiгацiй пiсля настання дефолту (крiм дефолту у зв'язку з порушенням емiтентом або особою, яка надає забезпечення за облiгацiями, обов'язкiв, установлених проспектом (рiшенням про емiсiю) та/або правочином щодо забезпечення виконання зобов'язань за облiгацiями, що не належать до основних фiнансових умов облiгацiй), надання згоди на вчинення адмiнiстратором дiй (правочинiв), передбачених частиною другою статтi 121 цього Закону;

     4) прийняття рiшення про усунення вiд виконання обов'язкiв або вiдмову вiд усунення вiд виконання обов'язкiв адмiнiстратора в разi наявностi конфлiкту iнтересiв та в iнших випадках, передбачених цим Законом та/або проспектом (рiшенням про емiсiю);

     5) надання згоди на внесення емiтентом змiн до проспекту (рiшення про емiсiю) щодо призначення адмiнiстратора у випадку, передбаченому частиною другою статтi 114 цього Закону.

     8. Рiшення зборiв власникiв облiгацiй щодо питань, передбачених цiєю частиною, приймається простою бiльшiстю голосiв власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску, якi беруть участь у голосуваннi щодо питань порядку денного зборiв, що вважаються правомочними приймати рiшення. Такими питаннями є:

     1) надання згоди на внесення емiтентом змiн до проспекту (рiшення про емiсiю) в частинi документа про цiннi папери, що не пов'язанi зi змiною основних фiнансових умов облiгацiй чи припиненням повноважень адмiнiстратора, внесення пов'язаних з цим змiн до правочинiв щодо забезпечення виконання зобов'язань за облiгацiями;

     2) надання згоди на тимчасове невиконання емiтентом та/або особою, яка надає забезпечення за облiгацiями, обов'язкiв, встановлених проспектом (рiшенням про емiсiю), що не належать до основних фiнансових умов облiгацiй, та/або вiдповiдних обов'язкiв, передбачених правочином щодо забезпечення виконання зобов'язань за облiгацiями, вiдмова вiд пред'явлення вимоги про дострокове погашення облiгацiй пiсля настання дефолту у зв'язку з порушенням вказаних обов'язкiв;

     3) обрання адмiнiстратора у разi, якщо вiн не був призначений емiтентом (включаючи реєстрацiю емiтентом вiдповiдних змiн до проспекту (рiшення про емiсiю) у строки, визначенi цим Законом або проспектом (рiшенням про емiсiю), якщо призначення адмiнiстратора передбачене проспектом (рiшенням про емiсiю) або в разi настання дефолту;

     4) надання згоди на внесення емiтентом змiн до проспекту (рiшення про емiсiю) щодо призначення адмiнiстратора в разi, якщо адмiнiстратор вiдсутнiй;

     5) iншi питання порядку денного зборiв, якщо цим Законом не встановлений iнший порядок вирiшення таких питань.

     9. За результатами проведення пiдрахунку голосiв авторизована електронна система формує та надсилає особi, вiдповiдальнiй за проведення зборiв, протокол про результати голосування iз зазначенням рiшень, прийнятих зборами власникiв облiгацiй щодо кожного питання порядку денного, та кiлькостi голосiв, поданих "за" чи "проти" щодо кожного питання порядку денного. Порядок формування протоколу про результати голосування є невiд'ємною частиною порядку взаємодiї з авторизованою електронною системою. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює зазначений у другому реченнi цього абзацу порядок взаємодiї.

     Датою прийняття рiшення зборами власникiв облiгацiй є дата проведення таких зборiв. Датою проведення зборiв є дата початку голосування з питань порядку денного зборiв власникiв облiгацiй.

     10. Протягом трьох робочих днiв з дня отримання протоколу про результати голосування особа, вiдповiдальна за проведення зборiв, оформлює та направляє копiю такого протоколу всiм власникам облiгацiй вiдповiдного випуску облiгацiй, емiтенту та адмiнiстратору (якщо вони не є особами, вiдповiдальними за проведення зборiв) через депозитарну систему України, а також оператору органiзованого ринку капiталу, на якому облiгацiї допущенi до торгiв. Протягом робочого дня, наступного за днем направлення копiї протоколу про результати голосування, така копiя пiдлягає оприлюдненню на веб-сайтi адмiнiстратора (у разi призначення), емiтента, оператора органiзованого ринку капiталу, на якому облiгацiї допущенi до торгiв, а також у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв.

     Оприлюднення копiї протоколу про результати голосування у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв, забезпечує емiтент облiгацiй.

     11. Строк позовної давностi для оскарження рiшення зборiв власникiв облiгацiй становить три мiсяцi з дня оприлюднення копiї протоколу у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв.

     12. Додатковi вимоги до проведення зборiв власникiв облiгацiй, пiдбиття пiдсумкiв голосування на них, оформлення рiшень зборiв власникiв облiгацiй, зберiгання документацiї у зв'язку зi зборами встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     13. Емiтент не має права домовлятися у будь-якiй формi з власником (власниками) облiгацiй щодо голосування на зборах власникiв облiгацiй, якщо аналогiчнi умови не пропонуються всiм власникам облiгацiй. У разi якщо власник (власники) облiгацiй отримує (отримують) будь-якi кошти або iншу винагороду внаслiдок такої домовленостi з емiтентом, такi кошти повиннi бути розподiленi мiж усiма власниками облiгацiй пропорцiйно до кiлькостi належних їм облiгацiй.

     Стаття 112. Права та обов'язки особи, вiдповiдальної за проведення зборiв

     1. Особа, вiдповiдальна за проведення зборiв:

     1) забезпечує обмiн документами та iнформацiєю мiж емiтентом, адмiнiстратором, особами, якi надають забезпечення за облiгацiями, та власниками облiгацiй;

     2) на вимогу осiб, надiлених цим Законом правом вимагати проведення зборiв власникiв облiгацiй, проводить збори в порядку, встановленому законодавством;

     3) надає роз'яснення з питань, що виникають у зв'язку з реалiзацiєю права голосу на зборах, i роз'яснення щодо порядку голосування з питань порядку денного зборiв;

     4) дає розпорядження Центральному депозитарiю цiнних паперiв вiдповiдно до вимог закону та договору про надання послуг щодо забезпечення проведення зборiв власникiв облiгацiй;

     5) на вимогу власника облiгацiй забезпечує йому в розумний строк i спосiб доступ до копiй документiв та iнформацiї, пов'язаних зi зборами власникiв облiгацiй;

     6) здiйснює iншi функцiї, визначенi цим Законом.

     2. Емiтент, особи, якi надають забезпечення за облiгацiями, суб'єкт аудиторської дiяльностi, який надає послуги аудиту фiнансової звiтностi емiтенту та таким особам, вл