ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Нацiональний банк України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 17 лютого 2000 року N 1458-III,
вiд 20 квiтня 2000 року N 1658-III,
вiд 13 липня 2000 року N 1919-III,
вiд 7 грудня 2000 року N 2121-III,
вiд 20 вересня 2001 року N 2740-III,
вiд 10 сiчня 2002 року N 2922-III,
вiд 3 лютого 2004 року N 1416-IV,
вiд 1 грудня 2005 року N 3163-IV,
вiд 31 жовтня 2008 року N 639-VI,
вiд 25 грудня 2008 року N 800-VI,
вiд 26 грудня 2008 року N 835-VI,
вiд 17 березня 2009 року N 1131-VI,
вiд 23 червня 2009 року N 1533-VI,
вiд 21 серпня 2009 року N 1608-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2388-VI,
вiд 8 липня 2010 року N 2457-VI,
вiд 9 липня 2010 року N 2478-VI,
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI
(змiни, внесенi пiдпунктом 2 пункту 21 роздiлу I
Закону України вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
дiють до 1 сiчня 2012 року),
вiд 15 лютого 2011 року N 3024-VI,
вiд 19 травня 2011 року N 3394-VI,
вiд 6 жовтня 2011 року N 3828-VI,
вiд 9 лютого 2012 року N 4395-VI,
вiд 23 лютого 2012 року N 4452-VI,
вiд 4 липня 2012 року N 5042-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5103-VI,
вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI,
вiд 18 вересня 2012 року N 5284-VI,
вiд 18 вересня 2012 року N 5285-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5411-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 6 листопада 2012 року N 5480-VI,
вiд 6 грудня 2012 року N 5518-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 399-VII,
вiд 4 липня 2014 року N 1586-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1702-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 78-VIII,
вiд 28 грудня 2014 року N 80-VIII,
(враховуючи змiни, внесенi Законом України
вiд 2 березня 2015 року N 217-VIII),
вiд 2 березня 2015 року N 213-VIII,
вiд 18 червня 2015 року N 541-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 629-VIII,
вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII,
вiд 24 грудня 2015 року N 911-VIII,
вiд 6 жовтня 2016 року N 1670-VIII,
вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII,
вiд 3 жовтня 2017 року N 2148-VIII,
вiд 5 жовтня 2017 року N 2155-VIII,
вiд 5 жовтня 2017 року N 2163-VIII,
вiд 16 листопада 2017 року N 2210-VIII,
вiд 21 грудня 2017 року N 2258-VIII,
вiд 6 лютого 2018 року N 2277-VIII
вiд 21 червня 2018 року N 2473-VIII,
вiд 5 липня 2018 року N 2491-VIII,
вiд 6 грудня 2018 року N 2646-VIII,
вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX,
вiд 19 вересня 2019 року N 114-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 122-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 6 грудня 2019 року N 361-IX,
вiд 4 березня 2020 року N 524-IX,
вiд 17 березня 2020 року N 533-IX,
вiд 13 травня 2020 року N 590-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX,
вiд 3 грудня 2020 року N 1052-IX,
вiд 19 березня 2021 року N 1349-IX,
вiд 30 червня 2021 року N 1587-IX

(Змiни, передбаченi Законом України вiд 17 листопада 2011 року N 4050-VI, внесенi не будуть. Закон України вiд 17 листопада 2011 року N 4050-VI втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII)

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Термiни та поняття

     У цьому Законi термiни та поняття вживаються у такому значеннi:

(згiдно iз Законом України вiд 10.01.2002р. N 2922-III)

     банкiвськi метали - золото, срiбло, платина, метали платинової групи, доведенi (афiнованi) до найвищих проб у зливках i порошках, що мають сертифiкат якостi, а також монети, виробленi з дорогоцiнних металiв;

(абзац третiй статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     банкiвське регулювання - одна iз функцiй Нацiонального банку України, яка полягає у створеннi системи норм, що регулюють дiяльнiсть банкiв, визначають загальнi принципи банкiвської дiяльностi, порядок здiйснення банкiвського нагляду, вiдповiдальнiсть за порушення банкiвського законодавства;

     банкiвський нагляд - система контролю та активних впорядкованих дiй Нацiонального банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та iншими особами, стосовно яких Нацiональний банк України здiйснює наглядову дiяльнiсть законодавства України i встановлених нормативiв, з метою забезпечення стабiльностi банкiвської системи та захисту iнтересiв вкладникiв та кредиторiв банку;

(Абзац п'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     абзац шостий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     вiдкритий ринок - ринок, на якому здiйснюються операцiї з купiвлi-продажу цiнних паперiв мiж особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками, i коли кошти внаслiдок продажу цiнних паперiв на такому ринку надходять на користь держателя цiнних паперiв, а не їх емiтента. Використовується центральними банками для купiвлi-продажу, як правило, короткострокових державних цiнних паперiв з метою регулювання грошової маси. Внаслiдок купiвлi збiльшується вкладення коштiв в економiку, внаслiдок продажу - зменшується;

     валютна позицiя - спiввiдношення вимог та зобов'язань банку в кожнiй iноземнiй валютi та в кожному банкiвському металi. При їх рiвностi позицiя вважається закритою, при нерiвностi - вiдкритою. Вiдкрита позицiя є короткою, якщо обсяг зобов'язань за iноземними валютами та банкiвськими металами перевищує обсяг вимог, i довгою, якщо обсяг вимог за iноземними валютами та банкiвськими металами перевищує обсяг зобов'язань;

(абзац восьмий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     грошово-кредитна полiтика - комплекс заходiв у сферi грошового обiгу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабiльностi грошової одиницi України через використання визначених цим Законом засобiв та методiв;

(абзац статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     грошово-кредитнi зобов'язання - валюта в обiгу, фiнансовi вимоги до Нацiонального банку України, за винятком зобов'язань Нацiонального банку України перед Кабiнетом Мiнiстрiв України та мiжнародними фiнансовими органiзацiями;

(абзац статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     грошовий сурогат - будь-якi документи у виглядi грошових знакiв, що вiдрiзняються вiд грошової одиницi України, випущенi в обiг не Нацiональним банком України i виготовленi з метою здiйснення платежiв в господарському оборотi, крiм валютних цiнностей;

(абзац десятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III)

     девiзна валютна полiтика - полiтика регулювання валютного курсу шляхом купiвлi i продажу iноземної валюти;

     дисконтна валютна полiтика - зниження або пiдвищення Нацiональним банком України процентних ставок за кредит з метою регулювання попиту i пропозицiї на позичковий капiтал;

     золотовалютний резерв - резерви України, вiдображенi у балансi Нацiонального банку України, що включають в себе активи, визнанi свiтовим спiвтовариством як мiжнароднi i призначенi для мiжнародних розрахункiв;

(Абзац чотирнадцятий статтi 1 виключено на пiдставi Закону N 2922-III вiд 10.01.2002)

     кредитор останньої iнстанцiї - Нацiональний банк України, до якого може звернутися банк для отримання рефiнансування в разi вичерпання iнших можливостей рефiнансування;

(абзац статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     казначейськi зобов'язання - борговi цiннi папери, що емiтуються державою в особi її уповноважених органiв, розмiщуються виключно на добровiльних засадах серед фiзичних та юридичних осiб i засвiдчують внесення їх власниками грошових коштiв до бюджету та дають право на отримання фiнансового доходу або iншi майновi права, вiдповiдно до умов їх випуску;

     металевi рахунки - рахунки, якi вiдкриваються уповноваженими банками України для облiку операцiй, що здiйснюються з банкiвськими металами;

     мiжнароднi стандарти аудиту - прийнятi Мiжнародною федерацiєю бухгалтерiв документи, що визначають стандарти аудиту;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     мiжнароднi стандарти професiйної практики внутрiшнього аудиту - прийнятi Радою з Мiжнародних Стандартiв внутрiшнього аудиту, схвалених Наглядовою Радою Професiйної Практики;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi - прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку документи, що визначають стандарти фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     нереалiзованi доходи/витрати - доходи/витрати вiд переоцiнки фiнансових активiв та зобов'язань, монетарного золота та банкiвських металiв, а також доходи/витрати вiд купiвлi iноземної валюти, монетарного золота та банкiвських металiв, якщо такi операцiї здiйснюються не за офiцiйним валютним курсом;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     абзац статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     облiкова ставка Нацiонального банку України - один iз монетарних iнструментiв, за допомогою якого Нацiональний банк України встановлює для банкiв та iнших суб'єктiв грошово-кредитного ринку орiєнтир щодо вартостi залучених та розмiщених грошових коштiв;

(абзац статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     облiковi системи - сукупнiсть вiдносин щодо формування, оброблення, зберiгання та передавання iнформацiї мiж державними органами, фiнансовими установами, iншими юридичними особами пiд час реалiзацiї державних проектiв;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.12.2012р. N 5518-VI)

     офiцiйне видання Нацiонального банку України - друковане видання Нацiонального банку, зареєстроване у встановленому порядку;

(абзац статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     офiцiйний валютний курс - курс валюти, офiцiйно встановлений Нацiональним банком України як уповноваженим органом держави;

     охорона цiнностей та об'єктiв - органiзацiя та практичне здiйснення Нацiональним банком заходiв охорони щодо визначених i належних йому будiвель, споруд, територiй, транспортних засобiв, валютних цiнностей, цiнних паперiв та iншого рухомого i нерухомого майна, спрямованих на недопущення чи припинення протиправних дiй щодо них, забезпечення їх недоторканностi та цiлiсностi, припинення несанкцiонованого доступу до них третiх осiб, а також на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я працiвникiв Нацiонального банку;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5103-VI)

     платiжний баланс - спiввiдношення мiж сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, i сумою здiйснених нею платежiв за кордон протягом певного перiоду. До платiжного балансу входять розрахунки за зовнiшньою торгiвлею, послугами, неторговими операцiями, доходи вiд капiталовкладень за кордоном, торгiвлi лiцензiями, вiд фрахтування та обслуговування кораблiв, туризму, утримання дипломатичних i торгових представництв за кордоном, грошовi перекази окремих осiб, виплати iншим країнам за позики тощо. Платiжний баланс включає рух капiталiв: iнвестицiї та кредити;

     реалiзованi доходи/витрати - доходи/витрати вiд переоцiнки пiд час вибуття переоцiнених фiнансових активiв i зобов'язань, монетарного золота та банкiвських металiв;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     резервна позицiя в Мiжнародному валютному фондi (далi - МВФ) - вимоги держави-члена до МВФ, що визначаються як рiзниця мiж квотою та авуарами МВФ в її (держави-члена) валютi за мiнусом грошових авуарiв МВФ, отриманих державою-членом у виглядi кредитiв МВФ та залишкiв на рахунку МВФ N 2, що не перевищує однiєї десятої процента вiд квоти держави-члена;

     ставки рефiнансування Нацiонального банку України - виражена у вiдсотках плата за кредити, що надаються банкам, яка встановлюється Нацiональним банком України з метою впливу на грошовий оборот та кредитування;

(абзац статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     спецiальнi права запозичення (СПЗ) - мiжнародний резервний актив, створений МВФ з метою доповнення iснуючих мiжнародних резервних активiв, який являє собою "кошик" iз п'яти валют, склад яких переглядається кожнi п'ять рокiв. Вартiсть спецiальних прав запозичення визначається щоденно;

     абзац двадцять шостий статтi 1 виключено

(Абзац двадцять шостий статтi 1 виключено на пiдставi Закону N 2922-III вiд 10.01.2002)

     фiнансова стабiльнiсть - стан фiнансової системи, в якому вона здатна належним чином забезпечити можливiсть ефективно виконувати свої ключовi функцiї, такi як фiнансове посередництво та забезпечення здiйснення платежiв, i таким чином сприяти стiйкому економiчному зростанню, а також протистояти негативному впливу кризових явищ на економiку;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     цiнова стабiльнiсть - збереження купiвельної спроможностi нацiональної валюти шляхом пiдтримання у середньостроковiй перспективi (вiд 3 до 5 рокiв) низьких, стабiльних темпiв iнфляцiї, що вимiрюються iндексом споживчих цiн.

(абзац статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)
(Абзац двадцять восьмий статтi 1 виключено на пiдставi Закону N 2922-III вiд 10.01.2002)

     Термiни "асоцiйована особа", "дiлова репутацiя", "iстотна участь, Кредитний реєстр Нацiонального банку України" розумiються у значеннi, визначеному Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, абзац статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII)

     Термiн "валютнi цiнностi" розумiється у значеннi, визначеному Законом України "Про валюту i валютнi операцiї".

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     Термiни "врегулювання простроченої заборгованостi", "реєстр колекторських компанiй" та "колекторська компанiя" вживаються у цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про споживче кредитування".

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 19.03.2021р. N 1349-IX)

     Стаття 2. Правова основа дiяльностi Нацiонального банку України

     Нацiональний банк України (далi - Нацiональний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управлiння, юридичний статус, завдання, функцiї, повноваження i принципи органiзацiї якого визначаються Конституцiєю України, цим Законом та iншими законами України.

     Мiсцезнаходження Ради Нацiонального банку України (далi - Рада Нацiонального банку), Правлiння Нацiонального банку України (далi - Правлiння Нацiонального банку) та центрального апарату Нацiонального банку - мiсто Київ.

(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Стаття 3. Статутний капiтал

     Нацiональний банк має статутний капiтал, що є державною власнiстю.

     Розмiр статутного капiталу становить 10 мiльйонiв гривень. Розмiр статутного капiталу може бути збiльшений за рiшенням Ради Нацiонального банку.

(частина друга статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III)

     Джерелами формування статутного капiталу Нацiонального банку є частина його прибутку до розподiлу, а при необхiдностi - Державний бюджет України.

(частина третя статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Стаття 4. Економiчна самостiйнiсть

     Нацiональний банк є економiчно самостiйним органом, який здiйснює видатки за рахунок власних доходiв у межах затвердженого кошторису адмiнiстративних витрат, а у визначених цим законом випадках - також за рахунок Державного бюджету України.

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Нацiональний банк є юридичною особою, має вiдокремлене майно, що є об'єктом права державної власностi i закрiплено за ним на правi господарського вiдання.

(частина друга статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Нацiональний банк не вiдповiдає за зобов'язаннями органiв державної влади, а органи державної влади не вiдповiдають за зобов'язаннями Нацiонального банку, крiм випадкiв, коли вони добровiльно беруть на себе такi зобов'язання.

     Нацiональний банк не вiдповiдає за зобов'язаннями фiнансових установ, а фiнансовi установи не вiдповiдають за зобов'язаннями Нацiонального банку, крiм випадкiв, коли вони добровiльно беруть на себе такi зобов'язання.

(частина четверта статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Нацiональний банк має право створювати пiдприємства, установи, вiдокремленi пiдроздiли (фiлiї та представництва в Українi, а також представництва Нацiонального банку за кордоном).

(частина п'ята статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк, його пiдприємства, установи, вiдокремленi пiдроздiли (фiлiї та представництва в Українi, а також представництва Нацiонального банку за кордоном) мають печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(частина шоста статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 5. Кошторис адмiнiстративних витрат

(назва статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Нацiональний банк щороку складає кошторис адмiнiстративних витрат.

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України включає до кошторису адмiнiстративних витрат витрати та iнвестицiї на забезпечення дiяльностi Нацiонального банку, iнвестицiї у створення та розвиток матерiально-технiчної бази Нацiонального банку, а також витрати на виплату винагороди членам Ради Нацiонального банку за виконання ними своїх функцiй з деталiзацiєю розмiру, посад та перiодичностi виплат винагороди.

(частина друга статтi 5 у редакцiї Законiв України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк вiдображає доходи та витрати, визначає прибуток (збитки) та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     Нацiональний банк створює загальнi резерви, якi використовуються на покриття його збиткiв, а також резерв переоцiнки, який використовується на покриття нереалiзованих витрат.

(частина четверта статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, вiд 20.09.2019р. N 122-IX, у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     У разi недостатностi коштiв загальних резервiв перевищення витрат Нацiонального банку над його доходами компенсується за рахунок коштiв Державного бюджету України наступного за звiтним року.

(стаття 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.02.2000р. N 1458-III, вiд 13.07.2000р. N 1919-III, вiд 31.10.2008р. N 639-VI, вiд 21.08.2009р. N 1608-VI, у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Стаття 51. Прибуток до розподiлу

     Одержання прибутку не є метою дiяльностi Нацiонального банку.

     Нацiональний банк визначає прибуток до розподiлу шляхом зменшення прибутку на суму нереалiзованих доходiв. Нацiональний банк спрямовує нереалiзованi доходи до резерву переоцiнки.

     Нереалiзованi доходи, що стають реалiзованими у наступних перiодах, включаються до прибутку до розподiлу у вiдповiдних звiтних перiодах.

     Нацiональний банк компенсує суму перевищення нереалiзованих витрат над сумою резерву переоцiнки коштами прибутку поточного року, а в разi їх недостатностi - коштами загальних резервiв.

     Нацiональний банк пiсля пiдтвердження зовнiшнiм аудитом та затвердження Радою Нацiонального банку рiчної фiнансової звiтностi за рахунок прибутку до розподiлу забезпечує формування загальних резервiв у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд середньорiчного обсягу грошово-кредитних зобов'язань Нацiонального банку, який визначається у порядку, встановленому Нацiональним банком.

(частина п'ята статтi 51 у редакцiї Закону України вiд 17.03.2020р. N 533-IX)

     Рада Нацiонального банку має право прийняти рiшення про спрямування прибутку до розподiлу на збiльшення статутного капiталу Нацiонального банку.

(частину п'яту статтi 51 замiнено частинами п'ятою та шостою згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, у зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою, частина шоста статтi 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 122-IX, у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Пiсля спрямування прибутку до розподiлу на цiлi, визначенi частинами п'ятою та шостою цiєї статтi, прибуток до розподiлу пiдлягає перерахуванню до Державного бюджету України у повному обсязi.

(частина сьома статтi 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)
(Закон доповнено статтею 51 згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Нацiональний банк не має права перераховувати до Державного бюджету України суму частини прибутку до розподiлу бiльшу, нiж визначена у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, що пiдтверджена зовнiшнiм аудитом та затверджена Радою Нацiонального банку.

(статтю 51 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Стаття 6. Основна функцiя

     Вiдповiдно до Конституцiї України основною функцiєю Нацiонального банку є забезпечення стабiльностi грошової одиницi України.

     При виконаннi своєї основної функцiї Нацiональний банк має виходити iз прiоритетностi досягнення та пiдтримки цiнової стабiльностi в державi.

     Нацiональний банк у межах своїх повноважень сприяє фiнансовiй стабiльностi, в тому числi стабiльностi банкiвської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню цiлi, визначеної у частинi другiй цiєї статтi.

(частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Нацiональний банк також сприяє додержанню стiйких темпiв економiчного зростання та пiдтримує економiчну полiтику Кабiнету Мiнiстрiв України за умови, що це не перешкоджає досягненню цiлей, визначених у частинах другiй та третiй цiєї статтi.

(частину другу статтi 6 замiнено частинами другою - четвертою згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Стаття 7. Iншi функцiї

     Нацiональний банк виконує такi функцiї:

     1) вiдповiдно до розроблених Радою Нацiонального банку України Основних засад грошово-кредитної полiтики визначає та проводить грошово-кредитну полiтику;

     2) монопольно здiйснює емiсiю нацiональної валюти України та органiзує готiвковий грошовий обiг;

(пункт 2 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2012р. N 5285-VI)

     3) виступає кредитором останньої iнстанцiї для банкiв i органiзує систему рефiнансування;

     4) встановлює для банкiв правила проведення банкiвських операцiй, бухгалтерського облiку i звiтностi, захисту iнформацiї, коштiв та майна;

(пункт 4 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III)

     5) органiзовує створення та методологiчно забезпечує систему грошово-кредитної i банкiвської статистичної iнформацiї та статистики платiжного балансу;

     6) регулює дiяльнiсть платiжних систем та систем розрахункiв в Українi, визначає порядок i форми платежiв, у тому числi мiж банками;

(пункт 6 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, у редакцiї Закону України вiд 06.12.2012р. N 5518-VI)

     7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банкiвських технологiй, створює та забезпечує безперервне, надiйне та ефективне функцiонування, розвиток створених ним платiжних та облiкових систем, контролює створення платiжних iнструментiв, систем автоматизацiї банкiвської дiяльностi та засобiв захисту банкiвської iнформацiї;

(пункт 7 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 18.09.2012р. N 5284-VI)

     8) здiйснює банкiвське регулювання та нагляд на iндивiдуальнiй та консолiдованiй основi;

(пункт 8 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     81) здiйснює державне регулювання та нагляд на iндивiдуальнiй та консолiдованiй основi на ринках небанкiвських фiнансових послуг за дiяльнiстю небанкiвських фiнансових установ та iнших осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги в межах, визначених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та iншими законами України;

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 81 згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     9) здiйснює погодження статутiв банкiв i змiн до них, лiцензування банкiвської дiяльностi та операцiй у передбачених законом випадках, веде Державний реєстр банкiв, створює та веде Кредитний реєстр Нацiонального банку України;

(Пункт 9 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002, у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2017р. N 2258-VIII, вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII)

     91) веде Державний реєстр фiнансових установ, реєстр колекторських компанiй, а у визначених Нацiональним банком випадках - iншi реєстри осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк;

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 91 згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX, пункт 91 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 19.03.2021р. N 1349-IX)

     10) веде офiцiйний реєстр iдентифiкацiйних номерiв емiтентiв платiжних карток внутрiшньодержавних платiжних систем;

(Статтю 7 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     101) здiйснює попередню квалiфiкацiю осiб, якi можуть брати участь у виведеннi неплатоспроможних банкiв з ринку, та складає перелiк таких осiб;

(статтю 7 доповнено пунктом 101 згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     11) пункт 11 статтi 7 виключено

(Статтю 7 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002, пункт 11 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     12) пункт 12 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     13) представляє iнтереси України в центральних банках iнших держав, мiжнародних банках та iнших кредитних установах, де спiвробiтництво здiйснюється на рiвнi центральних банкiв;

     14) здiйснює вiдповiдно до визначених спецiальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здiйснення операцiй в iноземнiй валютi, органiзовує i здiйснює валютний нагляд за банками, а також небанкiвськими фiнансовими установами та операторами поштового зв'язку, якi отримали лiцензiю на здiйснення валютних операцiй;

(пункт 14 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 10.01.2002р. N 2922-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     15) забезпечує накопичення та зберiгання золотовалютних резервiв та здiйснення операцiй з ними та банкiвськими металами;

     16) аналiзує та прогнозує динамiку макроекономiчних, грошово-кредитних, валютних та фiнансових показникiв, у тому числi складає платiжний баланс;

(пункт 16 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     17) органiзовує та здiйснює iнкасацiю коштiв та перевезення валютних цiнностей, у визначеному Нацiональним банком порядку видає юридичним особам лiцензiї на надання банкам послуг з iнкасацiї, зупиняє, поновлює та вiдкликає їх;

(пункт 17 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     18) реалiзує державну полiтику з питань захисту державних секретiв у системi Нацiонального банку;

     19) бере участь у пiдготовцi кадрiв для банкiвської системи України;

     20) визначає особливостi функцiонування банкiвської системи України в разi введення воєнного стану чи особливого перiоду, здiйснює мобiлiзацiйну пiдготовку системи Нацiонального банку;

(статтю 7 доповнено новим пунктом 20 згiдно iз Законом України вiд N 2922-III, у зв'язку з цим пункт 20 вважати пунктом 21)

     21) вносить у встановленому порядку пропозицiї щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцiй Нацiонального банку України;

(статтю 7 доповнено новим пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3163-IV)

     22) здiйснює методологiчне забезпечення з питань зберiгання, захисту, використання та розкриття iнформацiї, що становить банкiвську таємницю;

(статтю 7 доповнено новим пунктом 22 згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3163-IV, у зв'язку з цим пункт 21 вважати пунктом 23)

     221) здiйснює вiдповiдно до компетенцiї повноваження у сферi депозитарного облiку;

(статтю 7 доповнено пунктом 221 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     222) пункт 222 частини першої статтi 7 виключено

(статтю 7 доповнено пунктом 222 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, пункт 222 частини першої статтi 7 виключено згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     23) здiйснює iншi функцiї у фiнансово-кредитнiй сферi в межах своєї компетенцiї, визначеної законом;

     24) пункт 24 статтi 7 виключено

(статтю 7 доповнено пунктом 24 згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 800-VI, пункт 24 статтi 7 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     25) визначає порядок здiйснення в Українi маршрутизацiї, клiрингу та взаєморозрахункiв мiж учасниками платiжної системи за операцiями, якi здiйсненi в межах України iз застосуванням платiжних карток, емiтованих банками-резидентами;

(статтю 7 доповнено пунктом 25 згiдно iз Законом України вiд 18.09.2012р. N 5284-VI)

     26) створює засвiдчувальний центр для забезпечення внесення вiдомостей про юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi мають намiр надавати електроннi довiрчi послуги у банкiвськiй системi України та при здiйсненнi переказу коштiв, до Довiрчого списку згiдно з вимогами Закону України "Про електроннi довiрчi послуги";

(статтю 7 доповнено пунктом 26 згiдно iз Законом України вiд 18.09.2012р. N 5284-VI, пункт 26 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 05.10.2017р. N 2155-VIII)

     261) здiйснює державне регулювання з питань електронної iдентифiкацiї у банкiвськiй системi України, для чого встановлює:

     вимоги, яким повиннi вiдповiдати квалiфiкованi надавачi електронних довiрчих послуг, що надають квалiфiкованi електроннi довiрчi послуги у банкiвськiй системi України та при здiйсненнi переказу коштiв, у тому числi вимоги до їх програмно-технiчних комплексiв;

     порядок надання та використання електронних довiрчих послуг у банкiвськiй системi України та при здiйсненнi переказу коштiв;

     порядок надання послуги постачання передачi сигналiв точного часу засвiдчувальним центром квалiфiкованим надавачам електронних довiрчих послуг у банкiвськiй системi України та при здiйсненнi переказу коштiв;

(статтю 7 доповнено пунктом 261 згiдно iз Законом України вiд 05.10.2017р. N 2155-VIII)

     27) видає небанкiвським фiнансовим установам та iншим особам, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, лiцензiї на переказ коштiв без вiдкриття рахункiв та вiдкликає їх вiдповiдно до законодавства;

(статтю 7 доповнено пунктом 27 згiдно iз Законом України вiд 18.09.2012р. N 5284-VI, пункт 27 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     28) веде реєстр платiжних систем, систем розрахункiв, учасникiв цих систем та операторiв послуг платiжної iнфраструктури;

(статтю 7 доповнено пунктом 28 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     29) здiйснює нагляд (оверсайт) платiжних систем та систем розрахункiв;

(статтю 7 доповнено пунктом 29 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, пункт 29 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2012р. N 5518-VI)

     30) здiйснює державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за банками та фiлiями iноземних банкiв; страховиками (перестраховиками), страховими (перестраховими) брокерами, кредитними спiлками, ломбардами та iншими фiнансовими установами (крiм фiнансових установ та iнших юридичних осiб, щодо яких державне регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї здiйснюються iншими суб'єктами державного фiнансового монiторингу); платiжними органiзацiями, учасниками чи членами платiжних систем, якi надають фiнансовi послуги на пiдставi вiдповiдних лiцензiй чи реєстрацiйних документiв; операторами поштового зв'язку; iншими установами, якi надають послуги з переказу коштiв та здiйснення валютних операцiй; фiлiями або представництвами iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi надають фiнансовi послуги на територiї України, iншими юридичними особами, якi за своїм правовим статусом не є фiнансовими установами, але надають окремi фiнансовi послуги;

(статтю 7 доповнено пунктом 30 згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, пункт 30 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     31) здiйснює аналiз стану фiнансової системи щодо фiнансової стабiльностi;

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     32) визначає порядок, вимоги та заходи iз забезпечення кiберзахисту та iнформацiйної безпеки у банкiвськiй системi України та для суб'єктiв переказу коштiв, здiйснює контроль за їх виконанням; утворює центр кiберзахисту Нацiонального банку України, забезпечує функцiонування системи кiберзахисту у банкiвськiй системi України;

(статтю 7 доповнено пунктом 32 згiдно iз Законом України вiд 05.10.2017р. N 2163-VIII)

     33) забезпечує формування та ведення перелiку об'єктiв критичної iнфраструктури, а також реєстру об'єктiв критичної iнформацiйної iнфраструктури у банкiвськiй системi України, визначає критерiї та порядок вiднесення об'єктiв у банкiвськiй системi України до об'єктiв критичної iнфраструктури та об'єктiв критичної iнформацiйної iнфраструктури, забезпечує проведення оцiнювання стану кiберзахисту та аудиту iнформацiйної безпеки у банкiвськiй системi України;

(статтю 7 доповнено пунктом 33 згiдно iз Законом України вiд 05.10.2017р. N 2163-VIII)

     34) здiйснює захист прав споживачiв фiнансових послуг, що надаються банками, а також iншими фiнансовими установами та особами, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк України;

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 34 згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 122-IX)

     341) здiйснює нагляд за додержанням банками, iншими фiнансовими установами, особами, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, та колекторськими компанiями законодавства про захист прав споживачiв фiнансових послуг, у тому числi вимог щодо взаємодiї iз споживачами при врегулюваннi простроченої заборгованостi (вимог щодо етичної поведiнки);

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 341 згiдно iз Законом України вiд 19.03.2021р. N 1349-IX)

     35) органiзовує роботу та здiйснює заходи з пiдвищення рiвня фiнансової грамотностi населення;

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 35 згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 122-IX)

     36) встановлює вимоги до банкiв, що здiйснюватимуть емiсiю депозитних сертифiкатiв банкiв.

(статтю 7 доповнено пунктом 36 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Стаття 71. Особливостi забезпечення стабiльностi банкiвської системи

     Нацiональний банк України за наявностi ознак нестiйкого фiнансового стану банкiвської системи, виникнення обставин, що загрожують стабiльностi банкiвської та/або фiнансової системи країни, має право визначати тимчасовi особливостi регулювання та нагляду за банками або iншими особами, якi можуть бути об'єктом перевiрки Нацiонального банку України, у тому числi особливостi пiдтримання лiквiдностi банкiв, застосування економiчних нормативiв, формування та використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними операцiями банкiв, запроваджувати обмеження на їх дiяльнiсть, у тому числi обмежувати або забороняти видачу коштiв з поточних та вкладних (депозитних) рахункiв фiзичних та юридичних осiб, а також обмежувати або тимчасово забороняти проведення валютних операцiй на територiї України, зокрема операцiй з вивезення, переказування i пересилання за межi України валютних цiнностей.

     Наявнiсть ознак нестiйкого фiнансового стану банкiвської системи, а також обставин, що загрожують стабiльностi банкiвської та/або фiнансової системи країни, пiдтверджується вiдповiдним рiшенням Ради з фiнансової стабiльностi, повноваження якої визначаються указом Президента України.

(Закон доповнено статтею 71 згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 78-VIII)

Роздiл II
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ

(назва роздiлу II у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Стаття 8. Завдання Ради Нацiонального банку

     Вiдповiдно до Конституцiї України основними завданнями Ради Нацiонального банку є розроблення Основних засад грошово-кредитної полiтики та здiйснення контролю за проведенням грошово-кредитної полiтики.

(стаття 8 в редакцiї Законiв України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Рада Нацiонального банку здiйснює нагляд за системою внутрiшнього контролю Нацiонального банку.

(статтю 8 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Стаття 9. Повноваження Ради Нацiонального банку

     Рада Нацiонального банку:

     1) розробляє Основнi засади грошово-кредитної полiтики на пiдставi пропозицiй, наданих Правлiнням Нацiонального банку, публiкує їх в офiцiйних виданнях та подає щорiчно до 15 вересня до Верховної Ради України для iнформування;

     2) здiйснює контроль за проведенням грошово-кредитної полiтики;

     3) здiйснює аналiз впливу грошово-кредитної полiтики України на стан соцiально-економiчного розвитку України та розробляє пропозицiї щодо внесення вiдповiдних змiн до неї;

     4) затверджує щорiчно до 15 листопада поточного року кошторис адмiнiстративних витрат Нацiонального банку на наступний рiк;

(пункт 4 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2646-VIII)

     5) пункт 5 частини першої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2646-VIII)

     6) приймає рiшення про спрямування прибутку до розподiлу на збiльшення статутного капiталу Нацiонального банку;

(пункт 6 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 122-IX, у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     7) затверджує Регламент Ради Нацiонального банку України, положення про Аудиторський комiтет та iншi робочi органи Ради Нацiонального банку;

     8) приймає рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Нацiонального банку;

     9) визначає порядок, перiодичнiсть проведення внутрiшнього аудиту у структурних пiдроздiлах Нацiонального банку та затверджує рiчний план його проведення, затверджує положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту;

     10) затверджує до 1 листопада звiтного року аудиторську фiрму для проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку, визначену за результатами проведення процедури закупiвлi згiдно iз Законом України "Про публiчнi закупiвлi";

(пункт 10 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 122-IX, вiд 19.09.2019р. N 114-IX, у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     11) розглядає аудиторський звiт та затверджує до 30 квiтня наступного за звiтним року рiчну фiнансову звiтнiсть Нацiонального банку, рiчний звiт про управлiння Нацiонального банку, звiт про виконання кошторису адмiнiстративних витрат Нацiонального банку та розподiл прибутку до розподiлу за звiтний рiк;

(пункт 11 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2017р. N 2258-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     12) затверджує рiшення Правлiння Нацiонального банку про участь Нацiонального банку у мiжнародних фiнансових органiзацiях;

     13) оцiнює дiяльнiсть Правлiння Нацiонального банку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної полiтики та з iнших питань, рiшення щодо яких є обов'язковими для Правлiння Нацiонального банку; вносить Правлiнню Нацiонального банку рекомендацiї стосовно:

     методiв та форм прогнозування макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України, а також грошово-кредитної полiтики;

     окремих заходiв монетарного i регулятивного характеру та їх впливу на економiчний i соцiальний розвиток України;

     полiтики курсоутворення та валютного регулювання;

     розвитку банкiвської системи та окремих нормативних актiв з питань банкiвської дiяльностi;

     вдосконалення платiжної системи;

     iнших питань, вiднесених законом до компетенцiї Ради Нацiонального банку;

     14) вносить рекомендацiї Кабiнету Мiнiстрiв України стосовно впливу полiтики державних запозичень та податкової полiтики на стан грошово-кредитної сфери України;

     15) затверджує за поданням Правлiння Нацiонального банку методику визначення заробiтної плати Голови Нацiонального банку та його заступникiв;

     16) створює Аудиторський комiтет та iншi робочi органи Ради Нацiонального банку, визначає їх склад та керiвникiв;

     17) призначає на посаду та звiльняє з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;

     18) призначає на посади та звiльняє з посад першого заступника та заступникiв Голови Нацiонального банку за поданням Голови Нацiонального банку;

     19) здiйснює нагляд за дiяльнiстю пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;

     20) пункт 20 частини першої статтi 9 виключено

(пункт 20 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     21) пiдтверджує наявнiсть або вiдсутнiсть ознак нестiйкого фiнансового стану банкiвської системи, погiршення стану платiжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабiльностi банкiвської та (або) фiнансової системи держави, для цiлей запровадження та (або) подовження строку дiї та (або) дострокового припинення дiї заходiв захисту вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".

(частину першу статтi 9 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     У разi неодноразового невиконання або неналежного виконання Правлiнням Нацiонального банку рiшень Ради Нацiонального банку, якi є обов'язковими згiдно з цим Законом, Рада Нацiонального банку має право звернутися до Голови Нацiонального банку або до Верховної Ради України та Президента України з викладенням своїх позицiй.

(стаття 9 в редакцiї Закону України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2010р. N 2457-VI, вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, вiд 06.10.2011р. N 3828-VI, у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Стаття 10. Склад та формування Ради Нацiонального банку

     До складу Ради Нацiонального банку входять члени Ради Нацiонального банку, призначенi Верховною Радою України та Президентом України. Верховна Рада України призначає чотирьох членiв Ради Нацiонального банку шляхом прийняття вiдповiдної постанови. Президент України призначає чотирьох членiв Ради Нацiонального банку шляхом видання вiдповiдного указу. Голова Нацiонального банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Нацiонального банку за посадою.

     Кандидатури осiб для призначення Верховною Радою України членами Ради Нацiонального банку проходять обговорення на спецiальному вiдкритому засiданнi профiльного комiтету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендацiї Верховнiй Радi України.

     Членом Ради Нацiонального банку може бути громадянин України, який постiйно проживає в Українi, має повну вищу освiту у галузi економiки, фiнансiв чи права або науковий ступiнь у галузi економiки, фiнансiв чи права i при цьому має не менше 10 рокiв досвiду роботи в органi законодавчої влади або на керiвних посадах в iнших органах державної влади та державних органах, якi забезпечують проведення та реалiзацiю державної фiнансової, економiчної чи правової полiтики, або на керiвних посадах у мiжнародних фiнансових органiзацiях, або на керiвних посадах у банку, або наукової роботи за фiнансовою, економiчною чи правовою тематикою та має бездоганну дiлову репутацiю, зокрема не має судимостi, не погашеної i не знятої в установленому законом порядку.

     Особа не може бути членом Ради Нацiонального банку, якщо вона має представницький мандат або є членом Кабiнету Мiнiстрiв України, або обiймає чи обiймала посаду керiвника органу державної влади (заступника керiвника) та iншого державного органу (якщо не минув один рiк з дня її звiльнення з такої посади), або є державним службовцем, або є особою, уповноваженою на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, або є керiвником (заступником керiвника) чи працiвником державного пiдприємства, установи та органiзацiї, крiм закладу вищої освiти (наукової установи), або є керiвником полiтичної партiї чи членом керiвних органiв полiтичної партiї, або є особою, яка є членом наглядової ради чи членом правлiння чи працiвником юридичної особи, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю якої здiйснює Нацiональний банк, або є особою, яка перебуває у трудових вiдносинах чи здiйснює дiяльнiсть (виконує роботу), чи надає будь-якi послуги на контрактнiй основi або на громадських засадах такiй юридичнiй особi, або надає послуги вiдповiдно до цивiльно-правового договору цiй юридичнiй особi, або є прямим чи опосередкованим власником акцiй (часток, паїв) юридичної особи, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю якої здiйснює Нацiональний банк.

(частина четверта статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Для призначення членом Ради Нацiонального банку кандидат на цю посаду подає вiдомостi, що пiдтверджують вiдповiднiсть його кандидатури вимогам, встановленим частинами третьою та четвертою цiєї статтi.

     Строк повноважень членiв Ради Нацiонального банку - сiм рокiв, крiм Голови Нацiонального банку, який входить до складу Ради Нацiонального банку на строк здiйснення ним повноважень за посадою. Одна й та сама особа не може бути призначена членом Ради Нацiонального банку бiльше нiж на два строки поспiль.

     Призначення на посади та звiльнення з посад членiв Ради Нацiонального банку здiйснюється таким чином, щоб було забезпечено можливiсть проведення засiдання Ради Нацiонального банку вiдповiдно до вимог частини четвертої статтi 11 цього Закону.

     Член Ради Нацiонального банку, строк повноважень якого закiнчився, перебуває на посадi до вступу на посаду новопризначеного члена Ради Нацiонального банку.

(статтю 10 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини восьму - шiстнадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - сiмнадцятою)

     Член Ради Нацiонального банку звiльняється з посади у зв'язку iз закiнченням строку його повноважень або у разi:

     1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням iз зазначенням аргументiв такого рiшення;

     2) визнання його судом недiєздатним;

     3) невiдповiдностi дiяльностi члена Ради Нацiонального банку вимогам закону або втрати бездоганної дiлової репутацiї;

     4) вiдсутностi без поважних причин на двох засiданнях Ради Нацiонального банку поспiль;

     5) невиконання обов'язкiв члена Ради Нацiонального банку (в тому числi за станом здоров'я) бiльше чотирьох мiсяцiв поспiль;

     6) встановлення факту надання недостовiрної iнформацiї для призначення на посаду члена Ради Нацiонального банку;

     7) виникнення обставин, що виключають можливiсть особи бути членом Ради Нацiонального банку (вiдповiдно до частин третьої та четвертої цiєї статтi).

     У разi смертi, визнання в установленому порядку безвiсно вiдсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є членом Ради Нацiонального банку, повноваження такого члена Ради Нацiонального банку вважаються припиненими з дня його смертi, засвiдченої свiдоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рiшенням суду про визнання особи безвiсно вiдсутньою чи про оголошення особи померлою.

     Президент України звiльняє призначених ним членiв Ради Нацiонального банку шляхом видання вiдповiдного указу, в якому мають бути зазначенi пiдстави для звiльнення.

     Верховна Рада України звiльняє призначених нею членiв Ради Нацiонального банку шляхом прийняття вiдповiдної постанови за поданням профiльного комiтету Верховної Ради України, в якiй мають бути зазначенi пiдстави для звiльнення.

     Повноваження Голови Нацiонального банку як члена Ради Нацiонального банку достроково припиняються у зв'язку з його вiдставкою або в разi звiльнення його з посади з iнших пiдстав, визначених цим Законом.

     Члени Ради Нацiонального банку (крiм Голови Нацiонального банку) за виконання своїх функцiй отримують винагороду за рахунок Нацiонального банку. Щомiсячна винагорода члена Ради Нацiонального банку становить 50 вiдсоткiв максимального розмiру посадового окладу члена Правлiння Нацiонального банку. Виплата винагороди членам Ради Нацiонального банку здiйснюється щомiсяця вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком порядку.

(частина чотирнадцята статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Iнформацiя про розмiр винагороди, отриманої кожним членом Ради Нацiонального банку, пiдлягає опублiкуванню у складi рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку.

     Членам Ради Нацiонального банку оплачуються витрати, здiйсненi у зв'язку з виконанням ними своїх повноважень, вiдповiдно до Регламенту Ради Нацiонального банку України.

     Матерiально-технiчне та органiзацiйне забезпечення роботи Ради Нацiонального банку та її робочих органiв здiйснює Нацiональний банк вiдповiдно до кошторису адмiнiстративних витрат.

(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, у редакцiї Законiв України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Стаття 11. Порядок роботи Ради Нацiонального банку

     Рада Нацiонального банку дiє вiдповiдно до Регламенту Ради Нацiонального банку України, що затверджується на її засiданнi.

(статтю 11 доповнено новою частиною першою згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Засiдання Ради Нацiонального банку проводяться один раз на квартал.

(частина друга статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Позачерговi засiдання Ради Нацiонального банку скликаються Головою Ради Нацiонального банку за його власною iнiцiативою або Радою Нацiонального банку за наполяганням не менше однiєї третини вiд загальної кiлькостi її членiв, а також за вимогою Голови Нацiонального банку України. Члени Ради Нацiонального банку сповiщаються про засiдання не пiзнiш як за п'ять календарних днiв до дня його проведення. Порядок пiдготовки позачергових засiдань Ради Нацiонального банку визначається її Регламентом.

(частина третя статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III)

     Засiдання Ради Нацiонального банку є правомочними за наявностi не менше шести її членiв.

(частина четверта статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Засiдання Ради Нацiонального банку веде Голова Ради Нацiонального банку, а у разi вiдсутностi - його заступник, вiдповiдно до Регламенту.

     Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на засiданнi членiв Ради Нацiонального банку. Кожний член Ради Нацiонального банку має один голос.

     На засiдання Ради Нацiонального банку можуть бути запрошенi представники суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, науковцi та iншi фахiвцi.

(частина сьома статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Члени Правлiння Нацiонального банку можуть брати участь в роботi Ради Нацiонального банку з правом дорадчого голосу.

(частина восьма статтi 11 в редакцiї Закону України вiд 13.07.2000р. N 1919-III)

     Стаття 12. Голова Ради Нацiонального банку та його заступник

     Голова Ради Нацiонального банку обирається Радою Нацiонального банку зi свого складу строком на три роки.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Головою Ради Нацiонального банку не може бути обрано Голову Нацiонального банку.

(статтю 12 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, у зв'язку з цим частини другу - шосту вважати вiдповiдно частинами третьою - сьомою)

     Голова Ради Нацiонального банку:

     органiзовує засiдання Ради Нацiонального банку i головує на них;

     скликає позачерговi засiдання за своєю iнiцiативою або за наполяганням не менше однiєї третини вiд загальної кiлькостi членiв Ради Нацiонального банку, а також на вимогу Голови Нацiонального банку;

     iнформує у порядку, визначеному Регламентом Ради Нацiонального банку України, Президента України або Верховну Раду України про виникнення пiдстав для звiльнення з посади призначених ними членiв Ради Нацiонального банку;

(частину третю статтi 12 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

     здiйснює iншi повноваження i функцiї вiдповiдно до Регламенту Ради Нацiонального банку України;

     Голова Ради Нацiонального банку має заступника, який обирається Радою Нацiонального банку зi свого складу строком на три роки.

(частини першу i другу замiнено частинами першою - третьою згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, у зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою)
(частина четверта статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Заступник замiщає Голову Ради Нацiонального банку у разi його вiдсутностi або неможливостi ним здiйснювати свої повноваження та здiйснює iншi повноваження i функцiї вiдповiдно до рiшень Ради Нацiонального банку.

     Звiльнення Голови Ради Нацiонального банку або його заступника протягом строку його повноважень здiйснюється:

     у зв'язку iз закiнченням строку його повноважень;

     за власним бажанням, за умови подання письмової заяви;

     у разi систематичного невиконання своїх обов'язкiв за станом здоров'я протягом чотирьох мiсяцiв.

     У разi припинення повноважень Голови Ради Нацiонального банку або його заступника вибори на цю посаду здiйснюються у порядку, передбаченому цим Законом.

     Стаття 13. Рiшення Ради Нацiонального банку

(назва статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Матерiали засiдань Ради Нацiонального банку оформлюються у виглядi протоколiв та рiшень i пiдписуються головуючим на її засiданнi.

     Основнi засади грошово-кредитної полiтики та рiшення Ради Нацiонального банку з питань, визначених пунктами 3, 4, 6, 8 - 10, 12, 15, 17, 18 статтi 9 цього Закону, є обов'язковими для виконання Правлiнням Нацiонального банку.

(частина друга статтi 13 в редакцiї Закону України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, у редакцiї Законiв України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Рекомендацiї Ради Нацiонального банку розглядаються Правлiнням Нацiонального банку протягом п'яти робочих днiв. За результатами такого розгляду Правлiння Нацiонального банку зобов'язане надiслати Радi Нацiонального банку вмотивовану вiдповiдь.

     Рада Нацiонального банку не має права втручатися в дiяльнiсть Правлiння Нацiонального банку при виконаннi ним функцiй i повноважень, визначених законом.

(частина четверта статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину п'яту статтi 13 виключено

(частина п'ята статтi 13 в редакцiї Закону України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Рiшення Ради Нацiонального банку пiдлягають оприлюдненню, крiм випадкiв, коли такi рiшення становлять державну, банкiвську або службову таємницю вiдповiдно до закону.

     Членам Ради Нацiонального банку забороняється розголошувати державну, банкiвську або службову таємницю, яка стала їм вiдома у зв'язку iз здiйсненням ними їх повноважень вiдповiдно до Регламенту.

     Стаття 131. Аудиторський комiтет

     Рада Нацiонального банку утворює Аудиторський комiтет з метою оцiнки надiйностi та результативностi системи внутрiшнього контролю в Нацiональному банку, повноти та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку.

     Аудиторський комiтет є консультативним робочим органом Ради Нацiонального банку та дiє на пiдставi положення, що затверджується Радою Нацiонального банку.

     До складу Аудиторського комiтету, крiм членiв Ради Нацiонального банку, можуть входити незалежнi експерти. Незалежним експертом може бути особа, яка має повну вищу освiту у галузi економiки, фiнансiв чи права або науковий ступiнь у цих галузях, досвiд роботи за фахом не менше 10 рокiв та має бездоганну дiлову репутацiю, зокрема не має судимостi, не погашеної i не знятої в установленому законом порядку.

     На незалежних експертiв поширюються обмеження, встановленi частиною четвертою статтi 10 та частиною першою статтi 65 цього Закону.

     Кiлькiсть членiв Аудиторського комiтету не може бути бiльшою нiж п'ять осiб.

     Засiдання Аудиторського комiтету проводяться один раз на квартал. У разi необхiдностi аудиторський комiтет має право проводити позачерговi засiдання.

(частина шоста статтi 131 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)
(Закон доповнено статтею 131 згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

Роздiл III
ОРГАНIЗАЦIЙНI ОСНОВИ ТА СТРУКТУРА НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ

(Закон доповнено назвою роздiлу III згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Стаття 14. Функцiї Правлiння Нацiонального банку

     Правлiння Нацiонального банку згiдно з Основними засадами грошово-кредитної полiтики через вiдповiднi монетарнi iнструменти та iншi засоби банкiвського регулювання забезпечує реалiзацiю грошово-кредитної полiтики, органiзує виконання iнших функцiй вiдповiдно до статей 6 i 7 цього Закону та здiйснює управлiння дiяльнiстю Нацiонального банку.

     Стаття 15. Повноваження Правлiння Нацiонального банку

     Правлiння Нацiонального банку:

     1) приймає рiшення:

     щодо надання пропозицiй Радi Нацiонального банку стосовно розроблення Основних засад грошово-кредитної полiтики;

     щодо економiчних засобiв та монетарних методiв для реалiзацiї Основних засад грошово-кредитної полiтики вiдповiдно до прийнятих рiшень Ради Нацiонального банку iз цих питань та необхiдностi забезпечення стабiльностi i купiвельної спроможностi нацiональної валюти;

     щодо банкiвського регулювання та нагляду;

     щодо державного регулювання та нагляду за дiяльнiстю на ринках небанкiвських фiнансових послуг (крiм дiяльностi на ринках цiнних паперiв та похiдних (деривативiв), професiйної дiяльностi на фондовому ринку та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення);

(пункт 1 частини першої статтi 15 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - тридцятим)

     щодо органiзацiї системи рефiнансування;

     щодо визначення та здiйснення валютно-курсової полiтики, валютного регулювання та управлiння золотовалютними резервами;

     щодо функцiонування платiжних систем та органiзацiї розрахункiв;

     про емiсiю валюти України та вилучення з обiгу банкнот i монет;

     про встановлення та змiну облiкової та iнших процентних ставок Нацiонального банку;

     про диверсифiкацiю активiв Нацiонального банку та їх лiквiдностi;

     щодо лiмiтiв позабалансових зобов'язань Нацiонального банку;

     про формування резервiв та покриття фiнансових ризикiв Нацiонального банку;

     щодо мiнiмального розмiру золотовалютних резервiв Нацiонального банку;

     про встановлення лiмiтiв операцiй на вiдкритому ринку, якi здiйснює Нацiональний банк;

     про перелiк цiнних паперiв та iнших цiнностей, придатних для забезпечення кредитiв Нацiонального банку;

     про умови допуску iноземного капiталу до банкiвської системи України;

     про встановлення економiчних нормативiв для банкiв та iнших фiнансових установ, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк;

(абзац вiсiмнадцятий пункту 1 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     про розмiр та порядок формування обов'язкових резервiв для банкiв;

     про застосування заходiв впливу (санкцiй) до банкiв, iнших фiнансових установ, осiб, якi здiйснюють дiяльнiсть на ринках фiнансових послуг, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк, та iнших осiб, дiяльнiсть яких перевiряється Нацiональним банком вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та iнших законiв України;

(абзац двадцятий пункту 1 статтi 15 у редакцiї Законiв України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     про створення та лiквiдацiю пiдприємств, установ Нацiонального банку, вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй та представництв в Українi, а також представництв Нацiонального банку за кордоном);

(абзац двадцять перший пункту 1 частини першої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     про участь у мiжнародних фiнансових органiзацiях;

     про купiвлю та продаж майна для забезпечення дiяльностi Нацiонального банку;

     щодо встановлення плати за наданi вiдповiдно до закону послуги (здiйсненi операцiї);

     абзац двадцять четвертий пункту 1 частини першої статтi 15 виключено

(пункт 1 частини першої статтi 15 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.10.2011р. N 3828-VI, абзац двадцять п'ятий пункту 1 частини першої статтi 15 виключено згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     про вiднесення банку до категорiї проблемних або неплатоспроможних;

(пункт 1 частини першої статтi 15 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     про фiнансову спроможнiсть приймаючого банку виконати зобов'язання перед вкладниками та iншими кредиторами;

(пункт 1 частини першої статтi 15 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     про створення комiтетiв Правлiння Нацiонального банку;

(пункт 1 частини першої статтi 15 доповнено абзацом двадцять восьмим згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     про делегування частини своїх повноважень окремим комiтетам Правлiння Нацiонального банку, передбаченим частинами четвертою - шостою статтi 17 цього Закону;

(пункт 1 частини першої статтi 15 доповнено абзацом двадцять дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     приймає рiшення про запровадження заходiв захисту вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї";

(пункт 1 частини першої статтi 15 доповнено абзацом тридцятим згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     про встановлення вимог щодо формування буферiв капiталу та їх значень для банкiв, банкiвських груп та пiдгруп банкiвських груп;

(пункт 1 частини першої статтi 15 доповнено абзацом тридцять першим згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     про встановлення економiчних нормативiв для банкiвських груп та пiдгруп банкiвських груп;

(пункт 1 частини першої статтi 15 доповнено абзацом тридцять другим згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     2) подає на затвердження Радi Нацiонального банку рiчну фiнансову звiтнiсть Нацiонального банку, рiчний звiт про управлiння Нацiонального банку, проект кошторису адмiнiстративних витрат на наступний рiк та iншi документи i рiшення вiдповiдно до статтi 9 цього Закону; надає на вимогу Ради Нацiонального банку для iнформування бухгалтерськi, статистичнi та iншi необхiднi для виконання її завдань вiдомостi щодо дiяльностi Нацiонального банку та банкiвської системи України, а також щодо ринкiв небанкiвських фiнансових послуг, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк;

(пункт 2 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, вiд 12.09.2019р. N 79-IX, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     3) визначає органiзацiйнi основи та структуру Нацiонального банку, затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли (фiлiї та представництва в Українi, а також представництва Нацiонального банку за кордоном), структурнi пiдроздiли (крiм положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту) та установи Нацiонального банку, статути його пiдприємств, порядок призначення керiвникiв пiдроздiлiв (крiм керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту), пiдприємств та установ, визначає перелiк функцiй щодо управлiння дiяльнiстю власного корпоративного недержавного пенсiйного фонду, а також порядок здiйснення таких функцiй;

(пункт 3 статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     31) погоджує призначення на посади та звiльнення з посад керiвникiв структурних пiдроздiлiв, що забезпечують виконання функцiй Нацiонального банку;

(частину першу статтi 15 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     32) визначає перелiк структурних пiдроздiлiв, що забезпечують виконання функцiй Нацiонального банку;

(частину першу статтi 15 доповнено пунктом 32 згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     4) затверджує штатний розпис Нацiонального банку та форми оплати працi;

     5) розробляє та подає на затвердження Радi Нацiонального банку методику визначення заробiтної плати Голови Нацiонального банку та його заступникiв;

     6) встановлює порядок надання юридичним особам, якi мають намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, банкiвських лiцензiй, а також лiцензiй iншим юридичним особам у випадках, передбачених законом;

(пункт 6 статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     7) видає нормативно-правовi акти Нацiонального банку;

     8) затверджує Регламент Правлiння Нацiонального банку України;

     9) пункт 9 частини першої статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     10) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом та не вiднесенi до повноважень Голови Нацiонального банку та Ради Нацiонального банку.

(пункт 9 частини першої статтi 15 замiнено пунктами 9 та 10 згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)
(стаття 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, вiд 10.01.2002р. N 2922-III, у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Правлiння Нацiонального банку несе колегiальну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Нацiонального банку в межах компетенцiї членiв Правлiння. Голова Нацiонального банку несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Нацiонального банку перед Президентом України та Верховною Радою України.

(статтю 15 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Стаття 16. Склад та порядок формування Правлiння Нацiонального банку

     Правлiння Нацiонального банку є колегiальним органом та складається з семи осiб: Голови Нацiонального банку, першого заступника та заступникiв Голови Нацiонального банку.

(частина перша статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Правлiння Нацiонального банку очолює Голова Нацiонального банку.

(стаття 16 у редакцiї Законiв України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Стаття 17. Порядок роботи Правлiння Нацiонального банку та його комiтетiв

     Порядок органiзацiї та проведення засiдань Правлiння Нацiонального банку визначається Регламентом Правлiння Нацiонального банку України.

     Рiшення Правлiння Нацiонального банку приймаються на колегiальнiй основi простою бiльшiстю голосiв. Кожний член Правлiння Нацiонального банку має один голос. Голова Нацiонального банку має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Правлiння Нацiонального банку пiд час прийняття рiшень.

     Засiдання Правлiння Нацiонального банку є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше чотирьох членiв Правлiння Нацiонального банку.

     Правлiння Нацiонального банку має право утворити Комiтет з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем та делегувати йому повноваження щодо здiйснення банкiвського регулювання та нагляду, у тому числi застосування до банкiв та iнших осiб, якi можуть бути об'єктом перевiрки Нацiонального банку України, заходiв впливу (санкцiй), передбачених законами України, крiм заходiв, передбачених пунктами 11 i 12 частини першої статтi 73 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

(частина четверта статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Правлiння Нацiонального банку має право утворити Комiтет з управлiння активами та пасивами Нацiонального банку та делегувати йому повноваження щодо прийняття рiшень з питань управлiння активами i пасивами, у тому числi золотовалютним резервом України, забезпечення монiторингу ризикiв i фiнансових результатiв за операцiями з активами i пасивами Нацiонального банку.

(стаття 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Правлiння Нацiонального банку має право утворити Комiтет з питань нагляду та регулювання дiяльностi ринкiв небанкiвських фiнансових послуг та делегувати йому повноваження щодо здiйснення державного регулювання та нагляду на цих ринках, у тому числi застосування до учасникiв ринкiв небанкiвських фiнансових послуг заходiв впливу, передбачених законами України.

(статтю 17 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Комiтет Правлiння Нацiонального банку очолює член Правлiння Нацiонального банку. До складу комiтету Правлiння Нацiонального банку можуть входити члени Правлiння Нацiонального банку та керiвники структурних пiдроздiлiв, що забезпечують виконання функцiй Нацiонального банку.

(статтю 17 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Стаття 18. Призначення на посаду та звiльнення з посади Голови Нацiонального банку

     Голова Нацiонального банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на сiм рокiв.

     Одна й та сама особа не може бути Головою Нацiонального банку бiльше нiж два строки поспiль.

(частина друга статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Головою Нацiонального банку може бути громадянин України, який постiйно проживає в Українi, має повну вищу освiту у галузi економiки чи фiнансiв або науковий ступiнь у галузi економiки чи фiнансiв i при цьому має не менше 10 рокiв досвiду роботи в органi законодавчої влади або на керiвних посадах в iнших органах державної влади та державних органах, якi забезпечують проведення та реалiзацiю державної фiнансової, економiчної чи правової полiтики, або на керiвних посадах у мiжнародних фiнансових органiзацiях, або на керiвних посадах у банку, або наукової роботи за фiнансовою, економiчною чи правовою тематикою та має бездоганну дiлову репутацiю, зокрема, не має судимостi, не погашеної i не знятої в установленому законом порядку.

     Особа не може бути Головою Нацiонального банку, якщо вона має представницький мандат або обiймає чи обiймала посаду керiвника органу державної влади та iншого державного органу (якщо не минув один рiк з дня її звiльнення з такої посади), або є керiвником полiтичної партiї чи членом керiвних органiв полiтичної партiї, або є керiвником чи входить до складу керiвного органу юридичної особи (за винятком Нацiонального банку), або є прямим чи опосередкованим власником будь-якої кiлькостi акцiй (часток, паїв) юридичної особи. На час перебування на посадi Голова Нацiонального банку зупиняє членство в полiтичнiй партiї.

     Для призначення Головою Нацiонального банку кандидат на цю посаду подає вiдомостi, що пiдтверджують вiдповiднiсть його кандидатури вимогам, установленим частинами третьою та четвертою цiєї статтi.

     У разi незатвердження Верховною Радою України кандидатури, запропонованої Президентом України, порядок внесення нової кандидатури регулюється Законом України "Про тимчасове виконання обов'язкiв посадових осiб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України".

     Одна кандидатура може вноситись не бiльше двох разiв.

     Голова Нацiонального банку звiльняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України у таких випадках:

     1) закiнчення строку повноважень;

     2) у зв'язку iз заявою про вiдставку iз зазначенням аргументiв такого рiшення, поданою у письмовому виглядi та прийнятою Президентом України;

(пункт 2 частини восьмої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

     4) на пiдставi рiшення суду про визнання особи недiєздатною;

     5) припинення громадянства або виїзду за межi України на постiйне мiсце проживання;

     6) втрати бездоганної дiлової репутацiї;

     7) встановлення факту надання недостовiрної iнформацiї при призначеннi на посаду Голови Нацiонального банку;

     8) смертi або на пiдставi рiшення суду про оголошення особи померлою;

     9) невиконання посадових обов'язкiв, у тому числi за станом здоров'я, протягом бiльш як чотири мiсяцi поспiль;

(пункт 9 частини восьмої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     10) виникнення обставин, що виключають можливiсть особи бути Головою Нацiонального банку (вiдповiдно до частин третьої i четвертої цiєї статтi).

     Голова Нацiонального банку перебуває на посадi до вступу на посаду новопризначеного Голови, крiм випадкiв, передбачених пунктами 2 - 10 частини восьмої цiєї статтi.

     Голова Нацiонального банку на пленарному засiданнi Верховної Ради України при розглядi питання про його звiльнення у випадку, передбаченому пунктом 2 частини восьмої цiєї статтi, доповiдає про результати дiяльностi на посадi Голови Нацiонального банку.

(статтю 18 доповнено новою частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, у зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою)

     У разi звiльнення Голови Нацiонального банку з посади у випадках, передбачених пунктами 2 - 10 частини восьмої цiєї статтi, тимчасове виконання обов'язкiв Голови Нацiонального банку здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про тимчасове виконання обов'язкiв посадових осiб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України".

(стаття 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Стаття 19. Обов'язки та повноваження Голови Нацiонального банку

     Голова Нацiонального банку:

     1) керує дiяльнiстю Нацiонального банку у межах компетенцiї, визначеної цим Законом;

(пункт 1 статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     2) дiє вiд iменi Нацiонального банку i представляє його iнтереси без доручення у вiдносинах з органами державної влади, з банками, фiнансовими та кредитними установами, мiжнародними органiзацiями, iншими установами i органiзацiями;

     3) головує на засiданнях Правлiння Нацiонального банку;

     4) пiдписує протоколи, постанови прийнятi Правлiнням Нацiонального банку, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Нацiональним банком;

(пункт 4 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     5) вносить Радi Нацiонального банку подання про призначення на посади та звiльнення з посад заступникiв Голови Нацiонального банку, розподiляє обов'язки мiж заступниками Голови Нацiонального банку;

(пункт 5 статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     6) видає акти органiзацiйно-розпорядчого характеру, обов'язковi до виконання усiма службовцями Нацiонального банку, його пiдприємствами, установами;

(пункт 6 статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     7) iнiцiює перед Радою Нацiонального банку проведення позапланового внутрiшнього аудиту у структурних пiдроздiлах Нацiонального банку.

(пункт 7 статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     8) пункт 8 статтi 19 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Стаття 20. Заступники Голови Нацiонального банку

     Голова Нацiонального банку має шiстьох заступникiв, у тому числi одного першого заступника, якi призначаються на посади та звiльняються з посад Радою Нацiонального банку за поданням Голови Нацiонального банку.

(частина перша статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Заступник Голови Нацiонального банку призначається на посаду строком на сiм рокiв. Призначення на посади та звiльнення з посад заступникiв Голови Нацiонального банку здiйснюється таким чином, щоб було забезпечено можливiсть проведення засiдання Правлiння Нацiонального банку вiдповiдно до вимог частини третьої статтi 17 цього Закону.

(частина друга статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Одна й та сама особа не може бути призначена на посаду заступника Голови Нацiонального банку бiльше нiж два строки поспiль.

(частину першу статтi 20 замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 18.09.2012р. N 5285-VI, у зв'язку з цим частини другу - шосту вважати вiдповiдно частинами третьою - сьомою, замiнено частинами першою - третьою згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, у зв'язку з цим частини третю - сьому вважати вiдповiдно частинами четвертою - восьмою)

     Заступником Голови Нацiонального банку може бути громадянин України, який вiдповiдає вимогам, установленим частиною третьою статтi 10 цього Закону.

(частина четверта статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Особа не може бути заступником Голови Нацiонального банку, якщо вона має представницький мандат або обiймає чи обiймала посаду керiвника органу державної влади та iншого державного органу (якщо не минув один рiк з дня її звiльнення з такої посади), або є керiвником полiтичної партiї чи членом керiвних органiв полiтичної партiї, або є керiвником чи входить до складу керiвного органу юридичної особи (за винятком Нацiонального банку, а також iнших юридичних осiб, у керiвних органах яких законом передбачено участь представникiв Нацiонального банку або в яких є акцiї (частки, паї), що належать державi), або є прямим чи опосередкованим власником будь-якої кiлькостi акцiй банку. На час перебування на посадi заступник Голови Нацiонального банку зупиняє членство в полiтичнiй партiї.

(частина п'ята статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2012р. N 4395-VI)

     Для призначення заступником Голови Нацiонального банку кандидат на цю посаду подає вiдомостi, що пiдтверджують вiдповiднiсть його кандидатури вимогам, установленим частинами четвертою та п'ятою цiєї статтi.

(частина шоста статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Рада Нацiонального банку призначає особу на посаду заступника Голови Нацiонального банку у разi її вiдповiдностi вимогам, передбаченим частинами четвертою та п'ятою цiєї статтi.

(частина сьома статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Заступник Голови Нацiонального банку звiльняється з посади у таких випадках:

     1) закiнчення строку повноважень;

     2) подання заяви про звiльнення за власним бажанням iз зазначенням аргументiв такого рiшення;

     3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

     4) на пiдставi рiшення суду про визнання особи недiєздатною;

     5) втрати бездоганної дiлової репутацiї;

     6) встановлення факту надання недостовiрних вiдомостей при призначеннi на посаду заступника Голови Нацiонального банку;

     7) смертi або на пiдставi рiшення суду про визнання в установленому порядку особи безвiсно вiдсутньою чи про оголошення особи померлою;

     8) невиконання посадових обов'язкiв, у тому числi за станом здоров'я, протягом бiльш як чотири мiсяцi поспiль;

     9) виникнення обставин, що виключають можливiсть особи бути заступником Голови Нацiонального банку (вiдповiдно до частин четвертої та п'ятої цiєї статтi).

     Рада Нацiонального банку звiльняє з посади заступника Голови Нацiонального банку у випадку, передбаченому пунктом 2 частини восьмої цiєї статтi, на своєму засiданнi пiсля його доповiдi про результати дiяльностi на посадi.

     Заступник Голови Нацiонального банку, строк повноважень якого закiнчився, перебуває на посадi до вступу на посаду новопризначеного заступника Голови.

(частину восьму статтi 20 замiнено частинами восьмою - десятою згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)
(стаття 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Стаття 21. Виключено

(стаття 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

Назву роздiлу III виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Стаття 22. Структура Нацiонального банку

     Структура Нацiонального банку будується за принципом централiзацiї з вертикальним пiдпорядкуванням.

     До структури Нацiонального банку входять центральний апарат, вiдокремленi пiдроздiли (фiлiї та представництва в Українi, а також представництва Нацiонального банку за кордоном) та юридичнi особи, створенi Нацiональним банком для забезпечення його дiяльностi, якi здiйснюють дiяльнiсть виключно в межах завдань та функцiй Нацiонального банку, встановлених законом.

(частина друга статтi 22 у редакцiї Законiв України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину третю статтi 22 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Для перевезення цiнностей, охорони цiнностей та належних йому об'єктiв Нацiональний банк має право створювати пiдроздiл вiдомчої охорони, озброєний бойовою вогнепальною зброєю. Пiдроздiл вiдомчої охорони в межах повноважень, наданих цим Законом, має право застосовувати заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби оборони i бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому статтею 12, частиною першою статтi 13, пунктами 1 i 3 частини першої, частинами другою i третьою статтi 14, пунктами 2, 3, 5 i 6 частини першої, частинами третьою i четвертою статтi 15, статтею 151 Закону України "Про мiлiцiю".

(частина четверта статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2012р. N 5103-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Стаття 23. Виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

Роздiл IV
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛIТИКА

     Стаття 24. Основнi засади грошово-кредитної полiтики

     Основнi засади грошово-кредитної полiтики визначають показники дiяльностi Нацiонального банку у середньостроковiй перспективi для досягнення цiлей Нацiонального банку, визначених статтею 6 цього Закону

     Рада Нацiонального банку розробляє Основнi засади грошово-кредитної полiтики на пiдставi пропозицiй, наданих Правлiнням Нацiонального банку.

(статтю 24 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, у зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою)

     При розробленнi Основних засад грошово-кредитної полiтики використовуються макроекономiчнi показники, розрахованi Кабiнетом Мiнiстрiв України та Нацiональним банком України, а також iнша необхiдна iнформацiя.

(частина третя статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Нацiональний банк iнформує Верховну Раду України про Основнi засади грошово-кредитної полiтики та стан грошово-кредитного ринку в державi в порядку, передбаченому цим Законом.

(частина четверта статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)
(стаття 24 у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Частину четверту статтi 24 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.10.2011р. N 3828-VI)
(статтю 24 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2457-VI)

     Стаття 25. Засоби та методи грошово-кредитної полiтики

     Основними економiчними засобами i методами грошово-кредитної полiтики є регулювання обсягу грошової маси через:

     1) визначення та регулювання норм обов'язкових резервiв для банкiв;

(пункт 1 статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     2) процентну полiтику;

     3) рефiнансування банкiв;

(пункт 3 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     4) управлiння золотовалютними резервами;

     5) операцiї з цiнними паперами (крiм цiнних паперiв, що пiдтверджують корпоративнi права), у тому числi з казначейськими зобов'язаннями, на вiдкритому ринку;

(пункт 5 статтi 25 в редакцiї Закону України вiд 13.07.2000р. N 1919-III)

     6) регулювання iмпорту та експорту капiталу;

     7) запровадження на строк до шести мiсяцiв вимоги щодо обов'язкового продажу частини надходжень в iноземнiй валютi;

(частину першу статтi 25 доповнено новим пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5480-VI)

     8) змiну строкiв розрахункiв за операцiями з експорту та iмпорту товарiв;

(частину першу статтi 25 доповнено новим пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 06.11.2012р. N 5480-VI, у зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 9)

     9) емiсiю власних боргових зобов'язань та операцiї з ними.

(Статтю 25 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом N 1919-III вiд 13.07.2000)

     Нацiональний банк має право надавати кредити для рефiнансування банку, якщо це не тягне за собою ризикiв для банкiвської системи.

(статтю 25 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Стаття 26. Нормативи обов'язкового резервування

(Назва статтi 26 в редакцiї Закону N 2922-III вiд 10.01.2002)

     Нацiональний банк встановлює банкам норматив обов'язкового резервування коштiв. При цьому:

(Частина перша статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     1) норматив обов'язкового резервування встановлюється єдиним для банкiв в процентному вiдношеннi до загальної суми залучених банком коштiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi;

(Пункт 1 статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     2) для рiзних видiв зобов'язань можуть встановлюватися рiзнi нормативи обов'язкового резервування;

(Пункт 2 статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     3) рiшення про пiдвищення нормативу обов'язкового резервування набирає чинностi не ранiше нiж через 10 днiв пiсля його опублiкування.

(Пункт 3 статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     Стаття 27. Процентнi ставки

     Нацiональний банк встановлює порядок визначення облiкової ставки та iнших процентних ставок за своїми операцiями.

     Стаття 28. Управлiння золотовалютними резервами

     Нацiональний банк забезпечує управлiння золотовалютними резервами держави, здiйснюючи валютнi iнтервенцiї шляхом купiвлi-продажу валютних цiнностей на валютних ринках з метою впливу на курс нацiональної валюти щодо iноземних валют i на загальний попит та пропозицiю грошей в Українi.

     Стаття 29. Операцiї вiдкритого ринку

     Операцiями вiдкритого ринку Нацiонального банку, в тому числi з премiєю або з дисконтом, є купiвля-продаж казначейських зобов'язань, а також iнших цiнних паперiв (крiм цiнних паперiв, що пiдтверджують корпоративнi права) та боргових зобов'язань, визначених Правлiнням Нацiонального банку.

(стаття 29 в редакцiї Закону України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Стаття 30. Регулювання iмпорту та експорту капiталу

     Нацiональний банк вiдповiдно до валютного законодавства регулює iмпорт та експорт капiталу.

(стаття 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     Стаття 31. Кошти Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад зобов'язанi зберiгати бюджетнi кошти у Нацiональному банку на рахунку, вiдкритому центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, якщо iнше не передбачено Бюджетним кодексом України.

(частина перша статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Умови та порядок обслуговування бюджетних коштiв визначаються договором мiж Нацiональним банком та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, при цьому послуги для центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, надаються Нацiональним банком безоплатно.

(частина друга статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)
(стаття 31 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2010р. N 2457-VI)

Роздiл V
УПРАВЛIННЯ ГОТIВКОВИМ ГРОШОВИМ ОБIГОМ

     Стаття 32. Грошова одиниця

     Грошовою одиницею України є гривня, що дорiвнює 100 копiйкам.

     Випуск та обiг на територiї України iнших грошових одиниць i використання грошових сурогатiв як засобу платежу забороняються.

     Офiцiйне спiввiдношення мiж гривнею та золотом або iншими дорогоцiнними металами не встановлюється.

     Стаття 33. Повноваження Нацiонального банку щодо органiзацiї готiвкового грошового обiгу

     Для забезпечення органiзацiї готiвкового грошового обiгу Нацiональний банк здiйснює:

     1) виготовлення банкнот i монет;

(пункт 1 статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     11) зберiгання банкнот i монет безпосередньо або у банках, уповноважених ним на зберiгання та для проведення операцiй iз ними;

(статтю 33 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     12) визначення вимог до банкiв, що можуть бути уповноваженi на зберiгання банкнот i монет та для проведення операцiй з ними, встановлення порядку зберiгання такими банками банкнот i монет та проведення операцiй iз ними;

(статтю 33 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     2) створення резервних фондiв банкнот i монет;

     3) встановлення номiналiв, систем захисту, платiжних ознак та дизайну банкнот та монет, а також обмежень щодо використання систем захисту, платiжних ознак та вiдтворення елементiв дизайну банкнот та монет;

(пункт 3 статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 18.09.2012р. N 5285-VI)

     4) встановлення порядку замiни пошкоджених банкнот i монет;

     5) встановлення правил випуску в обiг, обробки, зберiгання, iнкасацiї, перевезення, вилучення з обiгу та знищення готiвки;

(пункт 5 статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 18.09.2012р. N 5285-VI)

     6) визначення порядку ведення касових операцiй для банкiв, iнших фiнансових установ, пiдприємств i органiзацiй;

(Пункт 6 статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     7) визначення вимог стосовно технiчного стану i органiзацiї охорони примiщень банкiв, їх вiдокремлених пiдроздiлiв, а також небанкiвських фiнансових установ та операторiв поштового зв'язку, якi отримали лiцензiю Нацiонального банку на здiйснення валютних операцiй та/або лiцензiю на переказ коштiв без вiдкриття рахункiв.

(пункт 7 статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     Нацiональний банк у визначеному ним порядку має право проводити перевiрки та ревiзiї готiвки у банках, уповноважених Нацiональним банком на зберiгання банкнот i монет та для проведення операцiй iз ними.

(статтю 33 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     Стаття 34. Емiсiя

     Виключне право введення в обiг (емiсiя) гривнi i розмiнної монети, органiзацiя їх обiгу та вилучення з обiгу належить Нацiональному банку.

     Готiвка знаходиться в обiгу у виглядi грошових знакiв - банкнот (паперових) i монет (металевих). Загальна сума введених в обiг банкнот i монет зазначається в рахунках Нацiонального банку як його пасив.

     Банкноти i монети є безумовними зобов'язаннями Нацiонального банку i забезпечуються всiма його активами.

     Стаття 35. Обiг банкнот i монет

     Гривня (банкноти i монети) як нацiональна валюта є єдиним законним платiжним засобом на територiї України, приймається усiма фiзичними i юридичними особами без будь-яких обмежень на всiй територiї України за всiма видами платежiв, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказiв.

     Стаття 36. Курс гривнi

     Нацiональний банк встановлює офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та оприлюднює його.

     Для регулювання курсу гривнi щодо iноземних валют Нацiональний банк використовує золотовалютний резерв, купує i продає цiннi папери, встановлює i змiнює ставку рефiнансування та застосовує iншi iнструменти регулювання грошової маси в обiгу.

(дiю частини другої статтi 36 зупинено в частинi встановлення i змiни ставки рефiнансування та визначення порядку надання кредитiв комерцiйним банкам для пiдтримки лiквiдностi (рефiнансування комерцiйних банкiв) Нацiональним банком України одноосiбно згiдно iз Законом України вiд 26.12.2008р. N 835-VI, статтю 86 Закону України вiд 26.12.2008р. N 835-VI, якою передбачено часткове зупинення дiї частини другої статтi 36, виключено згiдно iз Законом України вiд 17.03.2009р. N 1131-VI)

     Стаття 37. Конвертованiсть гривнi

     Умови та порядок конвертацiї (обмiну) гривнi на iноземну валюту встановлюються Нацiональним банком вiдповiдно до законодавства України про валютне регулювання.

     Нацiональний банк не може обмежувати права суб'єктiв валютного ринку на здiйснення операцiй з iноземною валютою, гарантованi їм законом.

     Стаття 38. Порядок замiни зношених i пошкоджених банкнот i монет

     Зношенi i пошкодженi грошовi знаки України приймаються й обмiнюються безоплатно на новi грошовi знаки Нацiональним банком та банками України без обмежень щодо сум та строкiв такої замiни.

(Частина перша статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     Особливостi i порядок визначення платiжностi грошових знакiв, а також порядок обмiну зношених i пошкоджених грошових знакiв встановлюються Нацiональним банком.

     Стаття 39. Вилучення з обiгу банкнот i монет

     Нацiональний банк, банки України зобов'язанi вилучати фальшивi, пiдробленi або такi, що не мають необхiдних ознак платiжностi, грошовi знаки (банкноти, монети).

(Частина перша статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     Порядок вилучення таких грошових знакiв встановлюється Нацiональним банком i регулюється вiдповiдними нормативними актами.

     Нацiональний банк та банки не зобов'язанi вiдшкодовувати знищенi, загубленi, фальшивi, пiдробленi, а також такi, що стали недiйсними, банкноти та монети.

(Частина третя статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     Нацiональний банк офiцiйно повiдомляє через засоби масової iнформацiї про вилучення з обiгу грошових знакiв України (банкнот, монет).

     Виготовлення з метою введення в обiг або введення в обiг пiдроблених грошових знакiв тягне за собою вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства України.

Роздiл VI
ОРГАНIЗАЦIЯ РОЗРАХУНКIВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ

     Стаття 40. Регулювання розрахункiв

     Нацiональний банк встановлює правила, форми i стандарти розрахункiв банкiв та iнших юридичних i фiзичних осiб в економiчному обiгу України iз застосуванням як паперових, так i електронних документiв, а також платiжних iнструментiв та готiвки, координує органiзацiю розрахункiв, дає дозволи на здiйснення клiрингових операцiй та розрахункiв.

(Частина перша статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     Нацiональний банк забезпечує здiйснення мiжбанкiвських розрахункiв через свої установи, дає дозвiл на проведення мiжбанкiвських розрахункiв через прямi кореспондентськi вiдносини банкiв та через їх власнi розрахунковi системи.

(Частина друга статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     Нацiональний банк України визначає порядок обмiну iнформацiйними повiдомленнями та клiрингу за операцiями, здiйсненими в межах України.

(статтю 40 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     Стаття 41. Регулювання бухгалтерського облiку

     Нацiональний банк встановлює обов'язковi для банкiвської системи стандарти та правила ведення бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, що вiдповiдають вимогам законiв України та мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.

(стаття 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

Роздiл VII
ОПЕРАЦIЇ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ

     Стаття 42. Види операцiй Нацiонального банку

     Нацiональний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцiй здiйснює такi операцiї:

     1) надає кредити банкам для пiдтримки лiквiдностi за ставкою не нижче ставки рефiнансування Нацiонального банку та в порядку, визначеному Нацiональним банком;

(пункт 1 статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III)
(дiю пункту 1 частини першої статтi 42 зупинено в частинi встановлення i змiни ставки рефiнансування та визначення порядку надання кредитiв комерцiйним банкам для пiдтримки лiквiдностi (рефiнансування комерцiйних банкiв) Нацiональним банком України одноосiбно згiдно iз Законом України вiд 26.12.2008р. N 835-VI, статтю 86 Закону України вiд 26.12.2008р. N 835-VI, якою передбачено часткове зупинення дiї пункту 1 частини першої статтi 42, виключено згiдно iз Законом України вiд 17.03.2009р. N 1131-VI)
(пункт 1 частини першої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     2) надає кредити Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на умовах, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку;

(Частину першу статтi 42 доповнено пунктом 2 згiдно iз Законом N 2740-III вiд 20.09.2001, пункт 2 частини першої статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 31.10.2008р. N 639-VI, у редакцiї Законiв України вiд 02.10.2012р. N 5411-VI, вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     3) здiйснює дисконтнi операцiї з векселями i чеками в порядку, визначеному Нацiональним банком;

     4) купує (крiм купiвлi в емiтента) та продає цiннi папери в установленому законодавством порядку. Обмеження, встановлене цим пунктом, не поширюється на придбання цiнних паперiв у емiтента у випадках, передбачених пунктом 3 частини другої статтi 71 цього Закону;

(пункт 4 частини першої статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     5) вiдкриває власнi кореспондентськi та металевi рахунки в закордонних банках i веде кореспондентськi рахунки банкiв;

(пункт 5 частини першої статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     51) веде рахунки умовного зберiгання (ескроу) банкiв та iнших своїх клiєнтiв;

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом 51 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     6) купує та продає валютнi цiнностi з метою монетарного регулювання;

     7) зберiгає банкiвськi метали, а також купує та продає банкiвськi метали, дорогоцiннi метали та каменi та iншi коштовностi, пам'ятнi та iнвестицiйнi монети з дорогоцiнних металiв на внутрiшньому i зовнiшньому ринках без квотування i лiцензування;

(пункт 7 статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III)

     8) розмiщує золотовалютнi резерви самостiйно або через банки, уповноваженi ним на ведення валютних операцiй, виконує операцiї з золотовалютними резервами України з банками, рейтинг яких за класифiкацiєю мiжнародних рейтингових агентств вiдповiдає вимогам до першокласних банкiв не нижче категорiї А;

     81) пункт 81 частини першої статтi 42 виключено

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом 81 згiдно iз Законом України вiд 09.02.2012р. N 4395-VI, пункт 81 частини першої статтi 42 виключено згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     9) пункт 9 частини першої статтi 42 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     10) пункт 10 частини першої статтi 42 виключено

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом 51 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     11) веде рахунок центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, без оплати i нарахування вiдсоткiв;

(пункт 11 частини першої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     12) виконує операцiї по обслуговуванню державного боргу, пов'язанi iз розмiщенням державних цiнних паперiв, їх погашенням i виплатою доходу за ними;

     13) веде особовi рахунки працiвникiв Нацiонального банку;

(пункт 13 статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III)

     14) веде рахунки мiжнародних органiзацiй;

     15) здiйснює безспiрне стягнення коштiв з рахункiв своїх клiєнтiв вiдповiдно до законодавства України в тому числi за рiшенням суду.

(пункт 15 статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III)

     16) веде рахунки Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб;

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом 16 згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     17) безпосередньо взаємодiє з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв для забезпечення своїх операцiй з цiнними паперами;

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом 17 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     18) встановлює кореспондентськi вiдносини з мiжнародними депозитарiями з метою виконання функцiй в межах грошово-кредитної полiтики, управлiння державним боргом та веде рахунки депозитарiїв iноземних держав та мiжнародних депозитарно-клiрингових установ з метою здiйснення своїх повноважень у сферi депозитарного облiку;

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом 18 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, пункт 18 частини першої статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     19) має право здiйснювати пiдтримку лiквiдностi центрального контрагента за ставкою не нижче ставки рефiнансування Нацiонального банку та в порядку, визначеному Нацiональним банком, а також нараховувати вiдсотки на залишки коштiв на рахунку центрального контрагента, вiдкритому в Нацiональному банку;

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом 19 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, пункт 19 частини першої статтi 42 у редакцiї Законiв України вiд 19.06.2020р. N 738-IX, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     20) веде iнформацiйну базу стосовно договорiв, що укладаються на фiнансовому ринку, у порядку, визначеному Нацiональним банком України;

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом 20 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     21) передає банкам банкноти i монети на зберiгання та для проведення операцiй з ними у порядку, визначеному Нацiональним банком;

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     22) веде рахунки у нацiональнiй валютi Центрального депозитарiю цiнних паперiв (крiм рахункiв у цiнних паперах) та клiрингових установ;

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом 22 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX, пункт 22 частини першої статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     23) провадить дiяльнiсть торгового репозиторiю вiдповiдно до Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом 23 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Нацiональний банк має право здiйснювати й iншi операцiї, необхiднi для забезпечення виконання своїх функцiй.

     Нацiональний банк має право встановлювати плату за наданi ним вiдповiдно до закону послуги (здiйсненi операцiї).

(статтю 42 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 10.01.2002р. N 2922-III)

     Нацiональний банк має право видавати кредити працiвникам Нацiонального банку.

(статтю 42 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 43. Участь в мiжнародних органiзацiях

     Нацiональний банк має право брати участь у формуваннi капiталу i дiяльностi мiжнародних органiзацiй вiдповiдно до мiжнародних договорiв, учасницею яких є Україна, а також вiдповiдно до угод мiж ним та iноземними центральними банками.

Роздiл VIII
ДIЯЛЬНIСТЬ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ ЩОДО ОПЕРАЦIЙ З ВАЛЮТНИМИ ЦIННОСТЯМИ

     Стаття 44. Повноваження в сферi валютного регулювання та контролю

(назва статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 10.01.2002р. N 2922-III, вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     Нацiональний банк дiє як уповноважена державна установа при застосуваннi валютного законодавства.

(частина перша статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     До компетенцiї Нацiонального банку у сферi валютного регулювання та нагляду належать:

(абзац перший частини другої статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 10.01.2002р. N 2922-III, вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     1) видання нормативно-правових актiв щодо ведення валютних операцiй;

(Пункт 1 частини другої статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     2) видача, переоформлення, зупинення, поновлення, вiдкликання (анулювання) лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, здiйснення валютного нагляду вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї";

(пункт 2 частини другої статтi 44 у редакцiї Законiв України вiд 10.01.2002р. N 2922-III, вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     3) встановлення лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї для банкiв та iнших установ, що купують та продають iноземну валюту;

     4) запровадження заходiв захисту вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї";

     5) застосовування за порушення вимог валютного законодавства заходiв впливу до банкiв, небанкiвських фiнансових установ та операторiв поштового зв'язку, якi отримали лiцензiю на здiйснення валютних операцiй.

(пункти 4 - 6 частини другої статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 10.01.2002р. N 2922-III, вiд 06.11.2012р. N 5480-VI, замiнено двома пунктами згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     Стаття 45. Органiзацiя валютного ринку

     Нацiональний банк визначає структуру валютного ринку України та органiзовує торгiвлю валютними цiнностями на ньому вiдповiдно до валютного законодавства.

(стаття 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     Стаття 46. Дисконтна та девiзна валютна полiтика

     Нацiональний банк проводить дисконтну та девiзну валютну полiтику i застосовує в необхiдних випадках валютнi обмеження.

     Нацiональний банк здiйснює дисконтну валютну полiтику, змiнюючи облiкову ставку Нацiонального банку для регулювання руху капiталу та балансування платiжних зобов'язань, а також коригування курсу грошової одиницi України до iноземних валют.

     Нацiональний банк здiйснює девiзну валютну полiтику на пiдставi регулювання курсу грошової одиницi України до iноземних валют шляхом купiвлi та продажу iноземної валюти на фiнансових ринках.

     Стаття 47. Структура золотовалютного резерву

     Для забезпечення внутрiшньої i зовнiшньої стабiльностi грошової одиницi України Нацiональний банк має золотовалютний резерв, що складається з таких активiв:

     монетарне золото;

(абзац другий статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III)

     спецiальнi права запозичення;

     резервна позицiя в МВФ;

     iноземна валюта у виглядi банкнот та монет або кошти на рахунках за кордоном;

     цiннi папери (крiм акцiй), що оплачуються в iноземнiй валютi;

     будь-якi iншi мiжнародно визнанi резервнi активи за умови забезпечення їх надiйностi та лiквiдностi.

     Стаття 48. Поповнення та використання золотовалютного резерву

     Поповнення золотовалютних резервiв проводиться Нацiональним банком шляхом:

     1) купiвлi монетарного золота та iноземної валюти;

(пункт 1 статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III)

     2) отримання доходiв вiд операцiй з iноземною валютою, банкiвськими металами та iншими мiжнародно визнаними резервними активами;

     3) залучення Нацiональним банком валютних коштiв вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй, центральних банкiв iноземних держав та iнших кредиторiв.

     Використання золотовалютного резерву здiйснюється Нацiональним банком на такi цiлi:

     1) продаж валюти на фiнансових ринках для проведення грошово-кредитної полiтики, включаючи полiтику обмiнного курсу;

     2) витрати по операцiях з iноземною валютою, монетарними металами, а також iншими мiжнародно визнаними резервними активами та операцiях iз забезпечення дiяльностi Нацiонального банку в межах сум, передбачених кошторисом адмiнiстративних витрат Нацiонального банку;

(пункт 2 частини другої статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 09.02.2012р. N 4395-VI, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     3) повернення Нацiональним банком валютних коштiв мiжнародним фiнансовим органiзацiям, iноземним центральним банкам та iншим кредиторам, включаючи вiдсотки за користування такими коштами та iншi обов'язковi нарахування;

(частину другу статтi 48 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     4) участь у формуваннi капiталу i дiяльностi мiжнародних органiзацiй вiдповiдно до статтi 43 цього Закону.

(частину другу статтi 48 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Не допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитiв i гарантiй та iнших зобов'язань резидентам i нерезидентам України.

     Стаття 49. Зберiгання золотого запасу

     Нацiональний банк є зберiгачем державного золотого запасу, а також дорогоцiнних металiв, дорогоцiнних каменiв, iнших коштовностей.

(стаття 49 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2004р. N 1416-IV)

     Стаття 50. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Стаття 50. Позареалiзацiйнi валютнi доходи та збитки

     Доходи та збитки Нацiонального банку, пов'язанi iз змiною оцiнки активiв i пасивiв, представлених у виглядi банкiвського золота та iноземної валюти, спецiальних прав запозичення, у зв'язку iз змiнами курсу iноземних валют та цiни золота враховуються i компенсуються у такому порядку:

     1) чистi валютнi доходи та збитки збалансовуються вiдповiдною сумою на спецiальному резервному рахунку переоцiнки валютних резервiв у балансi Нацiонального банку;

     2) зазначенi чистi доходи та збитки не враховуються при розрахунку рiчного доходу Нацiонального банку.

(Закон доповнено статтею 50 згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, змiни, передбаченi пiдпунктом 2 пункту 21 роздiлу I Закону України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI дiють до 1 сiчня 2012 року)

Роздiл IX
ВЗАЄМОВIДНОСИНИ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА КАБIНЕТОМ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

     Стаття 51. Пiдзвiтнiсть

     Нацiональний банк пiдзвiтний Президенту України та Верховнiй Радi України в межах їх конституцiйних повноважень.

     Пiдзвiтнiсть означає:

     1) призначення на посаду та звiльнення з посади Голови Нацiонального банку Верховною Радою України за поданням Президента України;

     2) призначення та звiльнення Президентом України половини складу Ради Нацiонального банку;

     3) призначення та звiльнення Верховною Радою України половини складу Ради Нацiонального банку;

     4) доповiдь Голови Нацiонального банку Верховнiй Радi України про дiяльнiсть Нацiонального банку, яка подається до Верховної Ради України щороку не пiзнiше 1 травня;

(пункт 4 частини другої статтi 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1052-IX)

     5) надання Президенту України та Верховнiй Радi України двiчi на рiк iнформацiї про стан грошово-кредитного ринку в державi.

     Нацiональний банк України щоквартально надає iнформацiю Президенту України, Кабiнету Мiнiстрiв України та Комiтету Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi щодо безготiвкової емiсiї у вiдповiдному перiодi, а саме:

     проведення операцiй з рефiнансування банкiв;

     проведення iнтервенцiй на мiжбанкiвському валютному ринку;

     проведення операцiй на фондовому ринку.

(статтю 51 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI, у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

     Нацiональний банк України має право подавати Президенту України у встановленому порядку пропозицiї щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцiй Нацiонального банку України.

(статтю 51 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3163-IV)

     Нацiональний банк щорiчно подає Президенту України, Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України:

     до 1 березня поточного року - орiєнтовну iнформацiю про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподiлу, яка пiдлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на три наступнi роки;

(абзац другий частини п'ятої статтi 51 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2646-VIII)

     до 15 березня поточного року - прогнознi монетарнi показники i показники валютно-курсової полiтики (у тому числi обмiнний курс гривнi у середньому за рiк та на кiнець року) на три наступнi роки;

(абзац третiй частини п'ятої статтi 51 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2646-VIII)

     до 15 квiтня поточного року - уточнену iнформацiю про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподiлу, яка пiдлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на три наступнi роки.

(абзац четвертий частини п'ятої статтi 51 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2646-VIII)
(статтю 51 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 06.10.2011р. N 3828-VI)

     Стаття 52. Взаємовiдносини з Кабiнетом Мiнiстрiв України

     Нацiональний банк та Кабiнет Мiнiстрiв України проводять взаємнi консультацiї з питань грошово-кредитної полiтики, розробки i здiйснення загальнодержавної програми економiчного та соцiального розвитку.

(частина перша статтi 52 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Нацiональний банк на запит Кабiнету Мiнiстрiв України надає iнформацiю щодо монетарних процесiв та грошово-кредитного ринку.

(частина друга статтi 52 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Кабiнет Мiнiстрiв України, мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади на запит Нацiонального банку надають iнформацiю, що має вплив на стан платiжного балансу, на монетарнi процеси, грошово-кредитний ринок, включаючи щомiсячну iнформацiю про показники доходiв, видаткiв i дефiциту державного та зведеного бюджетiв, стан державного боргу та графiк платежiв за ним.

(частина третя статтi 52 у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Нацiональний банк пiдтримує економiчну полiтику Кабiнету Мiнiстрiв України, якщо вона не суперечить забезпеченню стабiльностi грошової одиницi України.

     Голова Нацiонального банку або за його дорученням один iз його заступникiв можуть брати участь у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України з правом дорадчого голосу.

(частина п'ята статтi 52 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Частину шосту статтi 52 виключено

(частина шоста статтi 52 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України має право подавати Кабiнету Мiнiстрiв України у встановленому порядку пропозицiї щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцiй Нацiонального банку України.

(статтю 52 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3163-IV)

     Стаття 53. Гарантiї невтручання

     Не допускається втручання органiв державної влади та iнших державних органiв чи їх посадових та службових осiб, будь-яких юридичних чи фiзичних осiб у виконання функцiй i повноважень Нацiонального банку, Ради Нацiонального банку, Правлiння Нацiонального банку чи службовцiв Нацiонального банку iнакше, як в межах, визначених Конституцiєю України та цим Законом.

     Нацiональний банк подає звiтнiсть та надає iнформацiю органам державної влади та iншим державним органам у випадках, передбачених Конституцiєю України та цим Законом.

     Законодавче регулювання питань, пов'язаних з виконанням Нацiональним банком своїх функцiй, установлюється або змiнюється виключно цим Законом. Змiна положень цього Закону може здiйснюватися виключно шляхом внесення змiн до цього Закону.

(частина третя статтi 53 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)
(стаття 53 у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Стаття 54. Заборона надання кредитiв державi

     Нацiональний банк не має права надавати кредити в нацiональнiй та iноземнiй валютi, як прямо, так i опосередковано через державну установу, iншу юридичну особу, майно якої перебуває у державнiй власностi, на фiнансування витрат Державного бюджету України.

     Нацiональний банк не має права купувати на первинному ринку цiннi папери, емiтованi Кабiнетом Мiнiстрiв України, державною установою, iншою юридичною особою, майно якої перебуває у державнiй власностi.

(стаття 54 у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

Роздiл X
БАНКIВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ I БАНКIВСЬКИЙ НАГЛЯД. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ НЕБАНКIВСЬКИХ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

(назва роздiлу X iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Стаття 55. Мета та сфера банкiвського нагляду

     Головна мета банкiвського регулювання i нагляду - безпека та фiнансова стабiльнiсть банкiвської системи, захист iнтересiв вкладникiв i кредиторiв.

     Нацiональний банк здiйснює функцiї банкiвського регулювання i нагляду на iндивiдуальнiй та консолiдованiй основi за дiяльнiстю банкiв та банкiвських груп у межах та порядку, передбачених законодавством України.

(частина друга статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, у редакцiї Закону України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Нацiональний банк здiйснює постiйний нагляд за дотриманням банками, їх пiдроздiлами, афiлiйованими та спорiдненими особами банкiв на територiї України та за кордоном, банкiвськими групами, представництвами та фiлiями iноземних банкiв в Українi, а також iншими юридичними та фiзичними особами банкiвського законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку i економiчних нормативiв. Нацiональний банк не здiйснює перевiрок i ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi осiб, зазначених у цiй статтi, крiм випадку, передбаченого статтею 33 цього Закону.

(частина третя статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, у редакцiї Закону N 2922-III вiд 10.01.2002, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     Стаття 551. Мета державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг

     Головна мета державного регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг, здiйснюваного Нацiональним банком, - безпека та фiнансова стабiльнiсть фiнансової системи, захист iнтересiв вкладникiв i кредиторiв та iнших споживачiв небанкiвських фiнансових послуг та запобiгання кризовим явищам.

     Нацiональний банк здiйснює функцiї державного регулювання та нагляду за дiяльнiстю на ринках небанкiвських фiнансових послуг (крiм дiяльностi на ринках цiнних паперiв та похiдних (деривативiв), професiйної дiяльностi на фондовому ринку та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення) на iндивiдуальнiй та консолiдованiй основi у межах та порядку, встановлених цим Законом, Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та iншими законами з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг.

     Державне регулювання ринкiв небанкiвських фiнансових послуг здiйснюється Нацiональним банком України виходячи з принципу вiдокремлення нормативно-правового регулювання дiяльностi учасникiв цих ринкiв вiд нагляду за їх дiяльнiстю.

(Закон доповнено статтею 551 згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Стаття 56. Акти Нацiонального банку

     Нацiональний банк видає нормативно-правовi акти та розпорядчi акти.

     Нацiональний банк видає нормативно-правовi акти з питань, вiднесених до його повноважень, якi є обов'язковими для органiв державної влади i органiв мiсцевого самоврядування, юридичних та фiзичних осiб.

(частина друга статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Нацiональний банк видає розпорядчi акти з питань органiзацiйно-розпорядчого характеру або iндивiдуальної дiї, якi не є нормативно-правовими актами. Розпорядчi акти оприлюднюються та набирають чинностi в порядку, встановленому Нацiональним банком.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального банку видаються у формi постанов Правлiння Нацiонального банку, а також iнструкцiй, положень, правил, що затверджуються постановами Правлiння Нацiонального банку. Вони не можуть суперечити законам України та iншим законодавчим актам України i не мають зворотної сили, крiм випадкiв, коли вони згiдно iз законом пом'якшують або скасовують вiдповiдальнiсть.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального банку (крiм нормативно-правових актiв, якi мiстять iнформацiю з обмеженим доступом), якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються та приймаються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

(частина п'ята статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Нормативно-правовi акти Нацiонального банку (крiм нормативно-правових актiв, якi мiстять iнформацiю з обмеженим доступом) набирають чинностi з дня їх офiцiйного опублiкування, якщо бiльш пiзнiй строк набрання чинностi не передбачений у такому актi. Офiцiйним опублiкуванням нормативно-правового акта Нацiонального банку вважається перше опублiкування його повного тексту в одному з перiодичних друкованих видань - "Офiцiйному вiснику України", газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" або перше розмiщення на сторiнцi Офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального банку, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, не пiдлягають опублiкуванню та доводяться до вiдома юридичних та фiзичних осiб, на яких поширюється їх дiя, у порядку, встановленому Нацiональним банком.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального банку, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, набирають чинностi у порядку, встановленому цими актами.

     Акти Нацiонального банку можуть бути оскарженi вiдповiдно до законодавства України.

(стаття 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.07.2010р. N 2388-VI, вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Стаття 57. Доступ до iнформацiї

     Для здiйснення своїх функцiй Нацiональний банк має право безоплатно одержувати вiд фiнансових установ, учасникiв фiнансових груп та юридичних осiб, якi отримали лiцензiю Нацiонального банку, а також вiд осiб, стосовно яких Нацiональний банк здiйснює державне регулювання та нагляд вiдповiдно до Законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та iнших законiв України, iнформацiю про їх дiяльнiсть та пояснення стосовно отриманої iнформацiї i проведених операцiй.

(частина перша статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, вiд 10.01.2002р. N 2922-III, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Для пiдготовки грошово-кредитної, фiнансової статистики, статистики платiжного балансу, мiжнародної iнвестицiйної позицiї, зовнiшнього боргу, банкiвської статистичної iнформацiї та аналiзу фiнансової стабiльностi, а також аналiзу та прогнозу динамiки макроекономiчних, грошово-кредитних, валютних та фiнансових показникiв Нацiональний банк має право безоплатно отримувати необхiдну iнформацiю вiд органiв державної влади i органiв мiсцевого самоврядування та суб'єктiв господарювання усiх форм власностi.

(Частина друга статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002, у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Отримана iнформацiя не пiдлягає розголошенню, за винятком випадкiв, передбачених законодавством України.

     Стаття 58. Економiчнi нормативи

     З метою захисту iнтересiв вкладникiв та кредиторiв i забезпечення фiнансової надiйностi банкiв, iнших фiнансових установ Нацiональний банк у межах своїх повноважень вiдповiдно до визначеного ним порядку встановлює для них обов'язковi економiчнi нормативи. Цi нормативи мають забезпечувати здiйснення контролю за ризиками, пов'язаними з капiталом, лiквiднiстю, наданням кредитiв, iнвестицiями капiталу, а також за вiдсотковим та валютним ризиком.

(частина перша статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, вiд 10.01.2002р. N 2922-III, вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Про подальшi змiни нормативiв та методики їх розрахунку Нацiональний банк офiцiйно повiдомляє не пiзнiше нiж за мiсяць до введення їх у дiю.

     Стаття 59. Резерви забезпечення ризикiв

     Нацiональний банк у межах своїх повноважень визначає розмiри, порядок формування та використання резервiв банкiв, iнших фiнансових установ, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк, для покриття можливих втрат за кредитами, резервiв для покриття валютних, вiдсоткових та iнших ризикiв банкiв, цих фiнансових установ.

(частина перша статтi 59 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.01.2002р. N 2922-III, у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Резерви для покриття можливих фiнансових ризикiв, а також фонду гарантування вкладiв громадян створюються за рахунок доходу до оподаткування вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 60. Виключена

(виключено на пiдставi Закону N 2922-III вiд 10.01.2002)

     Стаття 61. Повноваження щодо здiйснення регулятивних функцiй

     Нацiональний банк здiйснює державне регулювання дiяльностi банкiв у формах, визначених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", як безпосередньо, так i через створений ним орган банкiвського нагляду.

(Стаття 61 в редакцiї Закону N 2922-III вiд 10.01.2002)

     Стаття 62. Втратила чиннiсть

(Стаття 62 втратила чиннiсть на пiдставi Закону N 2121-III вiд 07.12.2000)

     Стаття 63. Обмеження вимог Нацiонального банку

     Нацiональний банк не має права вимагати вiд банкiв виконання операцiй та iнших дiй, не передбачених законами України та нормативними актами Нацiонального банку.

(стаття 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III)

Роздiл XI
СЛУЖБОВЦI НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ

     Стаття 64. Статус працiвникiв Нацiонального банку

     Умови найму, звiльнення, надання вiдпусток, службовi обов'язки та права, система дисциплiнарних стягнень, питання соцiального захисту службовцiв Нацiонального банку визначаються Правлiнням Нацiонального банку з урахуванням законодавства про працю. Тимчасово, по 30 вересня 2017 року, службовцям Нацiонального банку (крiм осiб з iнвалiднiстю I та II груп, осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), у перiод роботи у Нацiональному банку, пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства України, розмiр яких перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачуються в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

(частина перша статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.03.2015р. N 213-VIII, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, вiд 10.12.2015р. N 889-VIII, вiд 24.12.2015р. N 911-VIII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Працiвниками Нацiонального банку є службовцi та обслуговуючий персонал Нацiонального банку. Службовцями вважаються особи, якi безпосередньо беруть участь у виконаннi функцiй Нацiонального банку та займають посади, передбаченi штатним розписом.

     Правлiння Нацiонального банку визначає перелiк посад працiвникiв, трудовий договiр з якими укладається у формi контракту.

(статтю 64 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, у зв'язку з цим частини третю - восьму вважати вiдповiдно частинами четвертою - дев'ятою)

     Частину четверту статтi 64 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     Частину п'яту статтi 64 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     Частину шосту статтi 64 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     До складу обслуговуючого персоналу Нацiонального банку входять працiвники, обов'язки яких безпосередньо не пов'язанi iз виконанням функцiй Нацiонального банку.

     Структура та розмiр оплати працi службовцiв Нацiонального банку визначаються Правлiнням Нацiонального банку вiдповiдно до законодавства про оплату працi.

(частина восьма статтi 64 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Розмiр оплати працi обслуговуючого персоналу Нацiонального банку встановлюється Правлiнням Нацiонального банку вiдповiдно до норм законодавства про оплату працi.

     Стаття 641. Правовий захист

     Члени Правлiння Нацiонального банку та iншi працiвники Нацiонального банку, члени Ради Нацiонального банку повиннi неухильно дотримуватися Кодексу етики працiвника Нацiонального банку та уникати будь-яких ситуацiй, внаслiдок яких може виникнути конфлiкт iнтересiв.

     Члени Правлiння Нацiонального банку та iншi службовцi Нацiонального банку, члени Ради Нацiонального банку, залученi експерти не несуть вiдповiдальностi за будь-якi дiї або бездiяльнiсть, якщо вони дiяли на пiдставi, у межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю та законами України. Позови, поданi проти таких осiб, вважаються позовами, поданими проти Нацiонального банку. Нацiональний банк забезпечує правовий захист членiв Правлiння Нацiонального банку, iнших службовцiв Нацiонального банку, членiв Ради Нацiонального банку, залучених експертiв, у тому числi пiсля їх звiльнення з посади в Нацiональному банку чи пiсля припинення повноважень члена Ради Нацiонального банку або припинення цивiльно-правових вiдносин з Нацiональним банком, у разi подання проти них позовiв або їх участi в адмiнiстративному чи кримiнальному провадженнi, що пов'язанi iз виконанням ними своїх повноважень у Нацiональному банку або наданням послуг Нацiональному банку. Нацiональний банк здiйснює правовий захист зазначених у цiй частинi осiб, у тому числi шляхом забезпечення надання їм правової допомоги адвокатами та iншими фахiвцями в галузi права.

(частина друга статтi 641 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Шкода, заподiяна внаслiдок рiшень, дiй та/або бездiяльностi Нацiонального банку (його працiвникiв та/або залучених експертiв), у тому числi шкода, заподiяна внаслiдок професiйної помилки працiвникiв Нацiонального банку та/або залучених експертiв, вiдшкодовується Нацiональним банком згiдно iз законодавством та страховими компанiями вiдповiдно до умов договорiв страхування (у разi їх укладення).

     Нацiональний банк вiдповiдно до законодавства має право здiйснювати страхування професiйної вiдповiдальностi та страхування вiд нещасного випадку членiв Правлiння Нацiонального банку та iнших службовцiв Нацiонального банку.

     Вiдшкодування Нацiональним банком згiдно iз законодавством та страховими компанiями вiдповiдно до умов договорiв страхування (у разi їх укладення) шкоди, заподiяної внаслiдок рiшень, дiй та/або бездiяльностi Нацiонального банку (його працiвникiв та/або залучених експертiв), у тому числi шкоди, заподiяної внаслiдок професiйної помилки, не звiльняє винних осiб вiд адмiнiстративної та/або кримiнальної вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.

(Закон доповнено статтею 641 згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Стаття 65. Заборонена дiяльнiсть

     На членiв Правлiння Нацiонального банку, iнших службовцiв Нацiонального банку та членiв Ради Нацiонального банку України поширюється дiя Закону України "Про запобiгання корупцiї". Члени Правлiння Нацiонального банку та iншi службовцi Нацiонального банку, члени Ради Нацiонального банку зобов'язанi вживати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї".

(частина перша статтi 65 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Службовцям Нацiонального банку та членам їх сiмей забороняється бути власником (прямо або опосередковано) iстотної участi у банках, iнших фiнансових установах та юридичних особах, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк, крiм випадкiв, передбачених законодавством.

(частина друга статтi 65 у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)
(стаття 65 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, вiд 10.01.2002р. N 2922-III, у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Стаття 66. Збереження таємницi

     Службовцям Нацiонального банку забороняється розголошувати iнформацiю, що становить державну таємницю, банкiвську таємницю або iншу конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдома їм у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, i в разi припинення роботи в Нацiональному банку, крiм випадкiв, передбачених законодавством України.

(Стаття 66 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

Роздiл XII
ОРГАНIЗАЦIЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ФIНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ, СТАТИСТИКИ ПЛАТIЖНОГО БАЛАНСУ, МIЖНАРОДНОЇ IНВЕСТИЦIЙНОЇ ПОЗИЦIЇ, ЗОВНIШНЬОГО БОРГУ, БАНКIВСЬКОЇ СТАТИСТИЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ

(назва роздiлу XII у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Стаття 67. Визначення звiтностi

     Нацiональний банк з метою виконання регулятивних та наглядових функцiй визначає форми звiтностi (у тому числi консолiдованої), порядок її складання та подання до Нацiонального банку, якi є обов'язковими до виконання усiма суб'єктами господарювання, в тому числi:

(Абзац перший частини першої статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     1) для банкiв, розташованих на територiї України (резидентiв i нерезидентiв), банкiвських груп, учасникiв банкiвських груп та iнших фiнансових установ - для складання грошово-кредитної та фiнансової статистики, статистики платiжного балансу, мiжнародної iнвестицiйної позицiї, зовнiшнього боргу, банкiвської статистичної iнформацiї;

(пункт 1 частини першої статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.07.2000р. N 1919-III, вiд 10.01.2002р. N 2922-III, вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     2) усiх суб'єктiв господарської дiяльностi (резидентiв i нерезидентiв) - для складання статистики платiжного балансу мiжнародної iнвестицiйної позицiї, зовнiшнього боргу та здiйснення валютного нагляду;

(пункт 2 частини першої статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 10.01.2002р. N 2922-III, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     3) для небанкiвських фiнансових установ та юридичних осiб, якi не є фiнансовими установами, але мають право надавати окремi фiнансовi послуги, державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк.

(частину першу статтi 67 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Надана банками, небанкiвськими фiнансовими установами та iншими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi iнформацiя розголошенню не пiдлягає, крiм випадкiв, передбачених законодавством України.

(частина друга статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Вимоги цiєї статтi не стосуються зведеної статистичної iнформацiї, яка пiдлягає вiдкритому опублiкуванню Нацiональним банком.

     Стаття 68. Публiкацiї

     З метою забезпечення гласностi з питань банкiвської дiяльностi та статистики платiжного балансу Нацiональний банк:

     1) публiкує на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку:

     до 30 квiтня наступного за звiтним року - рiчну фiнансову звiтнiсть Нацiонального банку та рiчний звiт про управлiння Нацiонального банку, затвердженi Радою Нацiонального банку;

     до 30 числа другого мiсяця, наступного за звiтним перiодом, - фiнансову звiтнiсть Нацiонального банку за результатами першого кварталу, першого пiврiччя, дев'яти мiсяцiв;

(пункт 1 частини першої статтi 68 у редакцiї Законiв України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     3) публiкує в офiцiйних виданнях поточну банкiвську iнформацiю, iнформацiю з питань грошово-кредитної та банкiвської статистики, яка не належить до державної та банкiвської таємницi;

     4) надає для опублiкування iнформацiю з питань грошово-кредитної i банкiвської статистики та статистики платiжного балансу вiдповiдно до мiжнародних договорiв;

     5) забезпечує щомiсячне iнформування громадськостi про рiшення Правлiння Нацiонального банку стосовно процентних ставок та умов проведення трансакцiй з банками та про факти, якi є важливими для осiб, що функцiонують на фiнансовому ринку, а також про здiйснювану ним полiтику рефiнансування, валютну полiтику, в тому числi публiкує iнформацiю про:

     наданi банкам кредити (на строк бiльше 30 календарних днiв) з обов'язковим зазначенням найменування банку, суми та виду кредиту, типу наданого забезпечення та дати вiдповiдного рiшення Нацiонального банку;

     здiйснення валютних iнтервенцiй з обов'язковим зазначенням виду операцiї (купiвля/продаж iноземної валюти), обсягу операцiї, виду валюти та курсу валютної iнтервенцiї.

(частину першу статтi 68 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Нацiональний банк iнформує громадськiсть про свою дiяльнiсть шляхом опублiкування вiдповiдних вiдомостей на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку та в офiцiйних виданнях Нацiонального банку, проведення прес-конференцiй, виступiв на радiо i телебаченнi та в iнший передбачений законом спосiб.

(статтю 68 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, у зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами третьою та четвертою, частина друга статтi 68 у редакцiї Законiв України вiд 09.02.2012р. N 4395-VI, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Склад вiдомостей для опублiкування в засобах масової iнформацiї визначається Державним комiтетом статистики України вiдповiдно до законодавства України.

     Власником зведеної iнформацiї з питань грошово-кредитної та банкiвської дiяльностi є Нацiональний банк, який встановлює режим доступу до неї вiдповiдно до законодавства України. Використання офiцiйної банкiвської iнформацiї iншими органами для широкого публiкування можливе лише з дозволу Нацiонального банку або з посиланням на джерело її офiцiйного опублiкування.

     Нацiональний банк у визначеному ним порядку розмiщує на сторiнках Офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України iнформацiю щодо:

     1) структури власностi банкiв та складу банкiвських груп;

     2) керiвникiв банкiв;

     3) керiвникiв та власникiв iстотної участi у банках, якi були лiквiдованi не з iнiцiативи їх власникiв.

(статтю 68 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, частина п'ята статтi 68 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Нацiональний банк розмiщує (публiкує) в установленому ним порядку на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку iнформацiю, пов'язану з порушенням банком (фiлiєю iноземного банку, небанкiвською фiнансовою установою, iншою юридичною особою, державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здiйснює Нацiональний банк) законiв України та/або нормативно-правових актiв Нацiонального банку, що регулюють вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, iз зазначенням назви банку (фiлiї iноземного банку, небанкiвської фiнансової установи, iншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здiйснює Нацiональний банк), а саме:

     загальнi вiдомостi щодо прийнятих рiшень про невiдповiднiсть посадової особи банку, небанкiвської фiнансової установи, iншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здiйснює Нацiональний банк, вимогам законодавства України;

     загальнi вiдомостi щодо застосованих заходiв впливу у виглядi письмового застереження, укладання письмової угоди з банком, небанкiвською фiнансовою установою, iншою юридичною особою, державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здiйснює Нацiональний банк, накладення штрафу (у тому числi розмiр штрафу) та вiдсторонення посадової особи банку (небанкiвської фiнансової установи, iншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здiйснює Нацiональний банк) вiд посади, а також загальнi вiдомостi щодо порушень, за якi застосовано вищезазначенi заходи впливу;

     вiдомостi про застосування заходiв впливу у виглядi вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку, анулювання (вiдкликання) у небанкiвських фiнансових установах, iнших юридичних особах, державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здiйснює Нацiональний банк, лiцензiї на переказ коштiв у нацiональнiй валютi без вiдкриття рахункiв та/або лiцензiї Нацiонального банку на здiйснення валютних операцiй;

     вiдомостi про оскарження вищезазначених заходiв впливу та про вiдповiдне рiшення суду, що набрало законної сили (за наявностi).

(статтю 68 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     Не пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до частини шостої цiєї статтi iнформацiя про:

     персональнi данi вiдсторонених вiд посад посадових осiб та посадових осiб, стосовно яких прийнято рiшення про невiдповiднiсть їх вимогам законодавства України;

     застосованi заходи впливу, якщо таке оприлюднення може мати негативний вплив, завдати шкоди та/або загрожувати стабiльностi банкiвської та/або фiнансової системи або може мати вплив на досудове розслiдування та/або судове провадження (крiм узагальненої за такими банками, фiлiями iноземних банкiв, небанкiвськими фiнансовими установами, iншими юридичними особами, державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здiйснює Нацiональний банк, iнформацiї без зазначення їх назв).

(статтю 68 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     Розмiщена (опублiкована) згiдно з цiєю статтею iнформацiя про застосованi заходи впливу залишається доступною на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку протягом п'яти рокiв з моменту розмiщення (опублiкування).

(статтю 68 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

Роздiл XIII
АУДИТ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ

     Стаття 69. Внутрiшнiй аудит

     Нацiональний банк утворює пiдроздiл внутрiшнього аудиту, який здiйснює оцiнювання ефективностi процесiв управлiння ризиками, внутрiшнього контролю та виконання управлiнських функцiй, що забезпечуються структурними пiдроздiлами Нацiонального банку, у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами професiйної практики внутрiшнього аудиту.

     Пiдроздiл внутрiшнього аудиту дiє на пiдставi положення, що затверджується Радою Нацiонального банку.

     Внутрiшнiй аудит у структурних пiдроздiлах Нацiонального банку здiйснюється згiдно з порядком та рiчним планом, що затверджуються Радою Нацiонального банку за поданням Аудиторського комiтету.

     Голова Нацiонального банку має право iнiцiювати проведення позапланового внутрiшнього аудиту у структурних пiдроздiлах Нацiонального банку.

     Пiдроздiл внутрiшнього аудиту дiє незалежно при проведеннi внутрiшнього аудиту у структурних пiдроздiлах Нацiонального банку. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту регулярно iнформує Раду Нацiонального банку, Голову Нацiонального банку та Правлiння Нацiонального банку про результати проведення внутрiшнього аудиту у структурних пiдроздiлах Нацiонального банку.

     Керiвник пiдроздiлу внутрiшнього аудиту призначається Радою Нацiонального банку строком на п'ять рокiв. Одна й та сама особа не може бути призначена керiвником пiдроздiлу внутрiшнього аудиту бiльше нiж на два строки поспiль.

     Керiвником пiдроздiлу внутрiшнього аудиту може бути особа, яка вiдповiдає вимогам, встановленим частиною третьою статтi 10 цього Закону, а також має досвiд роботи у вiдповiдних сферах (аудиту, бухгалтерського облiку, управлiння ризиками) не менше п'яти рокiв.

     На керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту також поширюються обмеження, встановленi частиною п'ятою статтi 20 цього Закону.

     Керiвник пiдроздiлу внутрiшнього аудиту звiльняється з посади Радою Нацiонального банку за наявностi пiдстав, визначених у частинi восьмiй статтi 20 цього Закону.

(стаття 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Стаття 70. Зовнiшнiй аудит

     Аудит рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку, складеної за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, проводиться не рiдше одного разу на рiк аудиторською фiрмою, яка має досвiд проведення аудиту центральних банкiв. Аудит рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку проводиться за мiжнародними стандартами аудиту.

(частина перша статтi 70 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Рада Нацiонального банку затверджує аудиторську фiрму для перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку за результатами проведення процедури закупiвлi згiдно iз Законом України "Про публiчнi закупiвлi".

(частина друга статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, вiд 19.09.2019р. N 114-IX, вiд 20.09.2019р. N 122-IX, у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Одна й та сама аудиторська фiрма не має права проводити аудит рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку бiльше нiж п'ять рокiв поспiль.

(частина третя статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)

     Рахункова палата в порядку здiйснення контролю за надходженням коштiв до Державного бюджету України та використанням коштiв Державного бюджету України здiйснює перевiрку виконання кошторису адмiнiстративних витрат Нацiонального банку.

(частина четверта статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)
(стаття 70 у редакцiї Закону України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

Роздiл XIV
ОСОБЛИВI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 71. Обмеження дiяльностi

     Нацiональному банку забороняється:

     1) бути акцiонером або учасником банкiв та iнших пiдприємств, установ, крiм передбачених законом випадкiв;

(пункт 1 частини першої статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     2) здiйснювати операцiї з нерухомiстю, крiм тих, що пов'язанi iз забезпеченням дiяльностi Нацiонального банку та його установ;

     3) здiйснювати торговельну, виробничу, страхову та iншу дiяльнiсть, яка не вiдповiдає функцiям Нацiонального банку;

     4) надавати кредити, позики юридичним та фiзичним особам, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

(частину першу статтi 71 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Обмеження, встановленi частиною першою цiєї статтi, не стосуються:

     1) набуття з метою покриття заборгованостi Нацiонального банку будь-яких прав та активiв за умови їх вiдчуження в найкоротший строк;

     2) випадкiв, передбачених статтею 42 цього Закону;

     3) участi у капiталах iнших пiдприємств, установ, що забезпечують дiяльнiсть Нацiонального банку;

     4) виробничої дiяльностi Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу та Державної скарбницi України, яка здiйснюється вiдповiдно до положень, затверджених Правлiнням Нацiонального банку.

(частину другу статтi 71 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 09.02.2012р. N 4395-VI)

     5) пункт 5 частини другої статтi 71 виключено

(частину другу статтi 71 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 399-VII, пункт 5 частини другої статтi 71 виключено згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1670-VIII)

     Стаття 72. Податковий режим

     Нацiональний банк сплачує податки вiдповiдно до законiв України з питань оподаткування.

     Стаття 73. Переважне i безумовне право

     Нацiональний банк має переважне i безумовне право задовольняти будь-яку основану на здiйсненому рефiнансуваннi банку вимогу, оформлену у встановленому законом порядку, за якою настав строк погашення.

(Частина перша статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2922-III вiд 10.01.2002)

     Переважне i безумовне право реалiзується Нацiональним банком шляхом списання у безспiрному порядку заборгованостi з рахункiв банку i вiдчуження майна, що перебуває у заставi як забезпечення вимог Нацiонального банку, та задоволення вимог за рахунок чистого доходу вiд їх вiдчуження. Нацiональний банк здiйснює вiдчуження майна, набутого у власнiсть, у рахунок погашення боргу за наданими банкам кредитами для пiдтримки лiквiдностi у визначеному ним порядку, без погодження з iншими органами державної влади.

(частина друга статтi 73 у редакцiї Закону України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII)
(Закон доповнено статтею 73 згiдно iз Законом N 1919-III вiд 13.07.2000)

     Нацiональний банк України також застосовує право безспiрного списання коштiв з кореспондентського рахунку банку на користь Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб у разi звернення Фонду в порядку, встановленому Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

(статтю 73 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Частини перша i друга цiєї статтi не поширюються на банки, вiднесенi до категорiї неплатоспроможних, якi виводяться Фондом з ринку вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

(статтю 73 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Стаття 74. Оскарження рiшень, дiй або бездiяльностi Нацiонального банку чи його посадових та службових осiб

     Рiшення (нормативно-правовi акти чи iндивiдуальнi акти), дiї або бездiяльнiсть Нацiонального банку чи його посадових та службових осiб можуть бути оскарженi до суду виключно з метою встановлення їх законностi. Особливостi оскарження окремих рiшень Нацiонального банку встановлюються законом.

     Оскарження рiшення, акта або дiї Нацiонального банку не зупиняє їх виконання. Забезпечення позову шляхом зупинення дiї рiшень Нацiонального банку, а також встановлення для Нацiонального банку, його посадових та службових осiб заборони або обов'язку вчиняти певнi дiї, обов'язку утримуватися вiд вчинення певних дiй, не допускаються.

(Закон доповнено статтею 74 згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, стаття 74 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

Роздiл XV
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, за винятком частин дев'ятої та десятої статтi 10 цього Закону, якi набирають чинностi з дня формування Ради Нацiонального банку України у повному складi Президентом України та Верховною Радою України.

(Пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1658-III вiд 20.04.2000)

     2. Рада Нацiонального банку має бути сформована протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом. На перiод формування Ради Нацiонального банку її функцiї щодо грошово-кредитної полiтики виконує Правлiння Нацiонального банку.

     3. Вважати такими, що втратили чиннiсть:

     роздiли II та V Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 25, ст.281);

     Постанову Президiї Верховної Ради України "Про Статут Нацiонального банку України" вiд 7 жовтня 1991 року.

     4. Квалiфiкацiйнi вимоги до членiв Ради Нацiонального банку та Голови Нацiонального банку, визначенi цим Законом, поширюються на осiб, якi призначаються на посади члена Ради Нацiонального банку та Голови Нацiонального банку пiсля набрання чинностi Законом України вiд 9 липня 2010 року "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дiяльностi Нацiонального банку України".

     Члени Ради Нацiонального банку, призначенi на посади до дня набрання чинностi Законом України вiд 9 липня 2010 року "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дiяльностi Нацiонального банку України", продовжують здiйснювати свої повноваження до закiнчення строку, на який вони були призначенi.

(роздiл XV доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     5. Нацiональному банку у тримiсячний строк з дня набрання чинностi Законом України вiд 9 липня 2010 року "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дiяльностi Нацiонального банку України" сформувати склад Правлiння Нацiонального банку вiдповiдно до запроваджених ним вимог та привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

(роздiл XV доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     6. Установити, що Нацiональний банк здiйснює вiдрахування до загальних резервiв згiдно iз статтею 51 цього Закону поки сума загальних резервiв у 2014, 2015 та 2016 роках не дорiвнюватиме у цi роки вiдповiдно 4, 7 та 10 вiдсоткiв обсягу грошово-кредитних зобов'язань Нацiонального банку.

     Надати право Нацiональному банку у першому кварталi 2015 року здiйснити перерахування прибутку до Державного бюджету України, але не бiльше 25 вiдсоткiв вiд рiчної суми.

(роздiл XV доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 80-VIII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 02.03.2015р. N 217-VIII)
 
Президент України
Л.КУЧМА

м. Київ
20 травня 1999 року
N 679-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.