ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про Нацiональний банк України" щодо охорони цiнностей та об'єктiв Нацiонального банку України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2002 р., N 17, ст. 117; 2009 р., N 52, ст. 763; 2010 р., N 49, ст. 570) такi змiни:

     1. Статтю 1 пiсля визначення термiна "офiцiйний валютний курс" доповнити визначенням такого змiсту:

     "охорона цiнностей та об'єктiв - органiзацiя та практичне здiйснення Нацiональним банком заходiв охорони щодо визначених i належних йому будiвель, споруд, територiй, транспортних засобiв, валютних цiнностей, цiнних паперiв та iншого рухомого i нерухомого майна, спрямованих на недопущення чи припинення протиправних дiй щодо них, забезпечення їх недоторканностi та цiлiсностi, припинення несанкцiонованого доступу до них третiх осiб, а також на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я працiвникiв Нацiонального банку".

     2. Частину четверту статтi 22 викласти у такiй редакцiї:

     "Для перевезення цiнностей, охорони цiнностей та належних йому об'єктiв Нацiональний банк має вiдомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю. Вiдомча охорона в межах повноважень, наданих цим Законом, має право застосовувати заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби оборони i бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому статтею 12, частиною першою статтi 13, пунктами 1 i 3 частини першої, частинами другою i третьою статтi 14, пунктами 2, 3, 5 i 6 частини першої, частинами другою i третьою статтi 15, статтею 151 Закону України "Про мiлiцiю".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом розробити i привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти, забезпечити розробку та прийняття мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв вiдповiдно до цього Закону.

     3. Нацiональному банку України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5103-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.