ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рiк" та деяких iнших законiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про Державний бюджет України на 2009 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., NN 20 - 22, ст. 269; iз змiнами, внесеними законами України вiд 3 лютого 2009 року N 908-VI, вiд 5 березня 2009 року N 1080-VI, вiд 17 березня 2009 року N 1131-VI, вiд 21 травня 2009 року N 1402-VI, вiд 10 червня 2009 року N 1498-VI та вiд 23 червня 2009 року N 1534-VI):

     1) у статтi 1:

     у частинi першiй цифри "239.215.055,4" та "55.234.356,6" замiнити вiдповiдно цифрами "245.515.055,4" та "61.534.356,6";

     у частинi другiй цифри "267.677.383,5" та "74.036.834,6" замiнити вiдповiдно цифрами "273.977.383,5" та "80.336.834,6";

     2) пункт 44 статтi 2 доповнити словами i цифрами "(крiм надходжень, визначених пунктом 45 статтi 6 цього Закону)";

     3) частину другу статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Установити, що Нацiональний банк України у 2009 роцi вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходiв над кошторисними витратами Нацiонального банку України:

     за пiдсумками 2008 року на суму не менш як 4.008.112 тис. гривень;

     за пiдсумками поквартального виконання кошторису доходiв та витрат Нацiонального банку України у поточному роцi на загальну суму не менш як 9.800.000 тис. гривень, у тому числi за перше пiврiччя не менш як 3.400.000 тис. гривень - упродовж трьох робочих днiв з дня набрання чинностi Законом України вiд 21 серпня 2009 року N 1608-VI "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рiк" та деяких iнших законiв України", за третiй квартал не менш як 3.400.000 тис. гривень - до 20 жовтня, за четвертий квартал не менш як 3.000.000 тис. гривень - до 10 грудня";

     4) статтю 6 доповнити пунктом 45 такого змiсту:

     "45) надходження вiд перевищення кошторисних доходiв над кошторисними витратами Нацiонального банку України за результатами поквартального виконання кошторису доходiв та витрат Нацiонального банку України поточного року";

     5) статтю 34 доповнити пунктом 58 такого змiсту:

     "58) реалiзацiю Державної цiльової програми пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу, будiвництво, реконструкцiю, розвиток i утримання мережi автомобiльних дорiг, у тому числi будiвництво та реконструкцiю мостiв державної та комунальної власностi (включаючи будiвництво залiзнично-автомобiльного мостового переходу через р. Днiпро в м. Києвi у сумi 650.000 тис. гривень), а також будiвництво метрополiтенiв у мiстах Днiпропетровську, Донецьку, Києвi та Харковi (за рахунок джерел, визначених пунктом 45 статтi 6 цього Закону)";

     6) доповнити статтею 341 такого змiсту:

     "Стаття 341. Установити, що перелiк об'єктiв, заходiв та обсяги бюджетних коштiв, якi будуть спрямованi на їх виконання за рахунок бюджетної програми "Реалiзацiя Державної цiльової програми пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу, будiвництво, реконструкцiя, розвиток i утримання мережi автомобiльних дорiг, у тому числi будiвництво та реконструкцiя мостiв державної та комунальної власностi (включаючи будiвництво залiзнично-автомобiльного мостового переходу через р. Днiпро в м. Києвi у сумi 650.000 тис. гривень), а також будiвництво метрополiтенiв у мiстах Днiпропетровську, Донецьку, Києвi та Харковi" (код 3511460), i головнi розпорядники коштiв державного бюджету затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України за попереднiм погодженням з комiтетами Верховної Ради України з питань бюджету та з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi";

     7) у статтi 76:

     пункт 5 та абзац четвертий пункту 7 частини першої виключити;

     частину третю пiсля слiв "Стабiлiзацiйного фонду" доповнити словами "та розподiл нерозподiлених коштiв Стабiлiзацiйного фонду";

     8) внести змiни до додаткiв N 1 та N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рiк" вiдповiдно до додаткiв N 1 та N 2 до цього Закону.

     2. Частину третю статтi 5 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2009 р., N 14, ст. 181) замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Нацiональний банк за пiдсумками кожного кварталу поточного року у разi перевищення кошторисних доходiв над кошторисними витратами вносить до 20 числа мiсяця наступного за звiтним кварталу позитивну рiзницю до Державного бюджету України поточного року. Позитивна рiзниця перевищення кошторисних доходiв над кошторисними витратами за пiдсумками четвертого кварталу вноситься до Державного бюджету України поточного року на пiдставi затвердженого кошторису доходiв та витрат Нацiонального банку України до 10 грудня поточного року.

     Позитивна рiзниця мiж сумою перевищення кошторисних доходiв над кошторисними витратами, затвердженою у звiтi про виконання кошторису Нацiонального банку за пiдсумками року, та сумою перевищення кошторисних доходiв над кошторисними витратами, внесеною до Державного бюджету України протягом звiтного року, вноситься до Державного бюджету України до 20 сiчня наступного за звiтним року.

     Нацiональний банк подає Кабiнету Мiнiстрiв України та Верховнiй Радi України звiт про виконання кошторису доходiв та витрат Нацiонального банку за формою, погодженою з Кабiнетом Мiнiстрiв України:

     за вiдповiдний квартал - щокварталу до 20 числа мiсяця наступного за звiтним кварталу;

     за вiдповiдний рiк - щороку до 7 липня наступного за звiтним року".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною шостою.

     3. Пункт 2.3 статтi 2 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) викласти в такiй редакцiї:

     "2.3. Нацiональний банк України та його установи (крiм госпрозрахункових, що оподатковуються у загальному порядку) сплачують до Державного бюджету України суму перевищення кошторисних доходiв над кошторисними витратами вiдповiдно до вимог статтi 5 Закону України "Про Нацiональний банк України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. У 2009 роцi перерахування позитивної рiзницi перевищення кошторисних доходiв над кошторисними витратами Нацiонального банку України здiйснюється вiдповiдно до статтi 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рiк".

Голова Верховної Ради України В. ЛИТВИН

м. Київ
21 серпня 2009 року
N 1608-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.