ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2009 рiк

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2009 рiк у сумi 238.931.337,1 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 183.698.198,8 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 55.233.138,3 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону.

     Затвердити видатки Державного бюджету України на 2009 рiк у сумi 267.320.395,3 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 193.284.779 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 74.035.616,3 тис. гривень.

     Затвердити на 2009 рiк:

     обсяги повернення кредитiв до Державного бюджету України у сумi 3.128.033,4 тис. гривень, у тому числi повернення кредитiв до загального фонду Державного бюджету України - у сумi 591.846,5 тис. гривень та повернення кредитiв до спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 2.536.186,9 тис. гривень;

     обсяги надання кредитiв з Державного бюджету України у сумi 5.843.975,2 тис. гривень, у тому числi надання кредитiв iз загального фонду Державного бюджету України - у сумi 175.896,7 тис. гривень та надання кредитiв iз спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 5.668.078,5 тис. гривень.

     Установити граничний розмiр дефiциту Державного бюджету України на 2009 рiк у сумi 31.105.000 тис. гривень, у тому числi граничний розмiр дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 9.170.630,4 тис. гривень та граничний розмiр дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 21.934.369,6 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону.

     Установити оборотну касову готiвку Державного бюджету України на 2009 рiк у розмiрi до двох вiдсоткiв видаткiв загального фонду Державного бюджету України, визначених цiєю статтею.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 2. Установити, що до доходiв загального фонду Державного бюджету України на 2009 рiк належать:

     1) податок на додану вартiсть (крiм розстрочених податкових зобов'язань Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та її пiдприємств, а також податкової заборгованостi);

     2) податок на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств комунальної власностi, розстрочених податкових зобов'язань Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та її пiдприємств, а також податкової заборгованостi);

     3) збiр за спецiальне водокористування;

     4) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення (нормативи зазначеного збору визначаються з урахуванням статтi 82 цього Закону);

     5) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     6) 25,45 вiдсотка збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету;

     7) акцизний збiр iз вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     8) акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв (крiм акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     9) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати за лiцензiї, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад i мiсцевими органами виконавчої влади, та плати за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами);

     10) кошти, отриманi за вчинення консульських дiй на територiї України, та 90 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України, в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку;

     11) ввiзне мито (крiм ввiзного мита на нафтопродукти i транспортнi засоби та шини до них);

     12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Українi (крiм рентної плати за природний газ, що видобувається в Українi, яка сплачується дочiрньою компанiєю "Укргазвидобування" Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України");

     13) плата за розмiщення тимчасово вiльних коштiв державного бюджету;

     14) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     15) кошти вiд санкцiй (штрафи, пеня тощо), що застосовуються за рiшеннями уповноважених посадових осiб Антимонопольного комiтету України, iнших органiв виконавчої влади (крiм адмiнiстративних штрафiв, що накладаються виконавчими органами вiдповiдних рад та утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями, штрафних санкцiй за порушення законодавства про патентування; штрафних санкцiй за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв), а також за рiшеннями судiв, прийнятими за зверненнями уповноважених пiдроздiлiв органiв виконавчої влади; штрафних санкцiй внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв угод з суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв державного бюджету;

     16) кошти вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду, скарбiв, якi є пам'ятками iсторiї та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування;

     17) частина чистого прибутку (доходу) державних унiтарних пiдприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, якi є у державнiй власностi;

     18) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих пiдприємствами, установами та органiзацiями, що утримуються за рахунок коштiв Державного бюджету України, за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, та 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих цими пiдприємствами, установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

     19) 20 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     20) 10 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     21) 10 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державнiй власностi до розмежування земель державної та комунальної власностi (крiм земельних дiлянок, визначених пунктом 28 статтi 6 та абзацом третiм пункту 1 частини першої статтi 48 цього Закону); 100 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державнiй власностi пiсля розмежування земель державної та комунальної власностi;

     22) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

     23) рентна плата за транзитне транспортування амiаку;

     24) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

     25) надходження вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi за Угодою мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Кабiнетом Мiнiстрiв України про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160, ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання;

     26) плата за видачу, переоформлення, продовження термiну дiї лiцензiй на здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй та видачу копiй i дублiкатiв таких лiцензiй;

     27) плата за видiлення номерного ресурсу;

     28) плата за видачу, переоформлення, продовження термiну дiї лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України та видачу дублiкатiв таких лiцензiй;

     29) кошти вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України (крiм надходжень вiд реалiзацiї об'єктiв нерухомого вiйськового майна разом iз земельними дiлянками, на яких вони розташованi, або майновими правами на них);

     30) 50 вiдсоткiв орендної плати за користування майном (крiм вiйськового майна i майна Нацiональної академiї наук України та галузевих академiй наук), що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок державного бюджету;

     31) вiдрахування вiд суми коштiв, витрачених на рекламу тютюнових виробiв та/або алкогольних напоїв в межах України;

     32) плата за наданi в оренду ставки, що знаходяться в басейнах рiчок загальнодержавного значення;

     33) плата за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв;

     34) збiр за видачу спецiальних дозволiв на користування надрами та кошти вiд продажу таких дозволiв;

     35) надходження вiд секретарiату ООН, ОБСЄ або iншої регiональної органiзацiї за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операцiях;

     36) кошти, що надiйдуть вiд надання учасниками процедури закупiвель забезпечення їх тендерної пропозицiї, якi не пiдлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених законодавством України з питань закупiвель товарiв, робiт i послуг за державнi кошти (крiм надходжень, визначених пунктом 9 частини першої статтi 35 цього Закону);

     37) кошти, що надiйдуть вiд учасника - переможця процедури закупiвлi пiд час укладання договору про закупiвлю як забезпечення виконання цього договору, якi не пiдлягають поверненню учаснику-переможцю (крiм надходжень, визначених пунктом 10 частини першої статтi 35 цього Закону);

     38) орендна плата за користування цiлiсним майновим комплексом та iншим державним майном (крiм надходжень, визначених пунктом 30 цiєї статтi);

     39) вивiзне мито;

     40) єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     41) плата за використання iнших природних ресурсiв;

     42) збiр за користування радiочастотним ресурсом України;

     43) надходження вiд державних грошових лотерей;

     44) надходження вiд перевищення кошторисних доходiв над кошторисними витратами Нацiонального банку України;

     45) вiдсотки за користування державним пiльговим кредитом, наданим на будiвництво (придбання) житла для окремих категорiй громадян, якi вiдповiдно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитiв;

     46) плата за державну реєстрацiю джерел iонiзуючого випромiнювання (реєстрацiйний збiр);

     47) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до Державного бюджету України згiдно iз статтею 29 Бюджетного кодексу України.

     Стаття 3. Установити, що пiдприємства, частка держави у статутному фондi яких перевищує 50 вiдсоткiв, господарськi товариства, бiльше нiж 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах iнших господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, а також дочiрнi пiдприємства, представництва та фiлiї таких пiдприємств i товариств, учасники договорiв про спiльну дiяльнiсть, та/або особи, уповноваженi договорами про спiльну дiяльнiсть, укладеними за участю зазначених пiдприємств, щомiсячно здiйснюють продаж:

     нафти сирої i газового конденсату власного видобутку (видобутих на пiдставi спецiальних дозволiв на користування надрами), крiм обсягiв, якi використовуються на власнi технологiчнi потреби, а також газу скрапленого - виключно на бiржових аукцiонах у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     всього природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) власного видобутку (видобутого на пiдставi спецiальних дозволiв на користування надрами) для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабiнетом Мiнiстрiв України на формування такого ресурсу, за цiною (яка повинна забезпечувати покриття економiчно обґрунтованих витрат видобутку та отримання прибутку), затвердженою Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України для кожного суб'єкта господарювання, визначеного в абзацi першому цiєї статтi.

     Установити, що за рахунок природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами господарювання, визначеними в абзацi першому цiєї статтi, формується та використовується у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, ресурс природного газу для потреб населення.

     З метою дотримання норм цiєї статтi передання нафти сирої, газового конденсату, природного газу (у тому числi нафтового (попутного) та скрапленого газу) на умовах договорiв комiсiї, давальницької переробки, iнших договорiв, якi не передбачають передання права власностi на них, не допускається.

     Дiя цiєї статтi поширюється виключно на тих учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть, вiдповiдно до яких вартiсть вкладу пiдприємств, частка держави у статутному фондi яких перевищує 50 вiдсоткiв, господарських товариств, бiльше нiж 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах iнших господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, а також дочiрнiх пiдприємств, представництв та фiлiй таких пiдприємств i товариств перевищує 50 вiдсоткiв загальної вартостi вкладiв учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть.

     Стаття 4. У 2009 роцi Мiнiстерству фiнансiв України здiйснити переоформлення залишку заборгованостi Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України, визначеної абзацом третiм частини першої статтi 1 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України", шляхом випуску та передачi Нацiональному банку України облiгацiй внутрiшньої державної позики.

     Установити, що Нацiональний банк України у 2009 роцi вносить до Державного бюджету України щоквартально рiвними частинами перевищення кошторисних доходiв над кошторисними витратами Нацiонального банку України на загальну суму не менш як 4.008.112 тис. гривень.

     Стаття 5. Установити, що у 2009 роцi продаж спецiальних дозволiв на користування надрами здiйснюється на аукцiонах, крiм випадкiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок проведення аукцiонiв з продажу спецiальних дозволiв на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 6. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2009 рiк у частинi доходiв є:

     1) акцизний збiр iз вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     2) акцизний збiр iз ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     3) ввiзне мито на нафтопродукти i транспортнi засоби та шини до них;

     4) 10 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України;

     5) збiр у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, у тому числi 160.000 тис. гривень нарахованих i несплачених зобов'язань державного пiдприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом iз цього збору за минулi роки;

     6) платежi, пов'язанi з перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України, вiдповiдно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про взаємнi розрахунки, пов'язанi з подiлом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     7) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

     8) кошти вiд реалiзацiї надлишкової космiчної технiки вiйськового та подвiйного призначення, що належить Нацiональному космiчному агентству України;

     9) кошти вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань (крiм Збройних Сил України), правоохоронних органiв i Оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

     10) збори на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що вiдповiдно до закону сплачуються при здiйсненнi безготiвкових операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти за гривню, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння та при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку (додатковi збори на виплату пенсiй) у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     11) 80 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     12) 90 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     13) збори за пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, та кошти вiд продажу контрольних марок;

     14) надходження вiд видачi дозволiв на експортно-iмпортнi операцiї з наркотичними засобами, психотропними речовинами i прекурсорами;

     15) власнi надходження бюджетних установ (у тому числi наукових установ Нацiональної академiї наук України i галузевих академiй наук), якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, в тому числi орендна плата за користування вiйськовим майном, майном Нацiональної академiї наук України i галузевих академiй наук та 50 вiдсоткiв орендної плати за користування iншим майном, що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету;

     16) реалiзацiя матерiальних цiнностей державного резерву;

     17) реалiзацiя розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву;

     18) надходження вiд секретарiату ООН, ОБСЄ або iншої регiональної органiзацiї за участь українського персоналу органiв внутрiшнiх справ України в миротворчих операцiях;

     19) надходження до Фонду соцiального захисту iнвалiдiв;

     20) 30 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища (крiм надходжень, визначених пунктом 40 цiєї статтi);

     21) 70 вiдсоткiв надходжень вiд збору за проведення гастрольних заходiв;

     22) 74,55 вiдсотка збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету;

     23) плата за оформлення посвiдчення закордонного українця;

     24) збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;

     25) кошти вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки";

     26) збiр у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi;

     27) надходження вiд енергогенеруючих компанiй у рахунок погашення заборгованостi перед Державним комiтетом України з державного матерiального резерву за поставлене протягом 1997 - 2000 рокiв органiчне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;

     28) 90 вiдсоткiв коштiв, отриманих вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї;

     29) вiдсотки за користування пiльговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла;

     30) платежi, що пов'язанi з виконанням Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про участь Росiйської Федерацiї у розвитку соцiально-економiчної сфери м. Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     31) надходження вiд реалiзацiї об'єктiв нерухомого вiйськового майна Збройних Сил України разом iз земельними дiлянками, на яких вони розташованi, або майновими правами на них;

     32) надходження, одержанi в рахунок погашення заборгованостi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" перед Державним комiтетом України з державного матерiального резерву за використанi матерiальнi цiнностi з державного резерву, у сумi не менше 50.000 тис. гривень;

     33) надходження вiд оплати витрат з iнформацiйно-технiчного забезпечення розгляду справ у судах;

     34) штрафнi санкцiї за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв;

     35) кошти вiд реалiзацiї продуктiв утилiзацiї боєприпасiв, що передаються для утилiзацiї Мiнiстерству промислової полiтики України та Нацiональному космiчному агентству України;

     36) плата за проїзд автомобiльними дорогами транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, ваговi або габаритнi параметри яких перевищують нормативнi;

     37) кошти вiд сплати iнвалiдами часткової вартостi автомобiлiв та кошти вiд реалiзацiї автомобiлiв, повернутих iнвалiдами;

     38) кошти, отриманi вiд продажу частин встановленої кiлькостi викидiв парникових газiв, передбаченого статтею 17 Кiотського протоколу до Рамкової конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату;

     39) кошти вiд реалiзацiї галузевих резервiв (виробничих запасiв) уранового концентрату, цирконiю та гафнiю, сформованих за рахунок коштiв цiльового галузевого фонду створення нацiонального ядерно-паливного циклу;

     40) збiр за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками;

     41) податкова заборгованiсть з податку на прибуток пiдприємств (крiм пiдприємств комунальної власностi), податку на додану вартiсть, рентної плати за транзитне транспортування природного газу, а також надходження розстрочених податкових зобов'язань (у тому числi вiдсоткiв за користування податковим кредитом) з цих платежiв Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та її пiдприємств;

     42) рентна плата за транзитне транспортування природного газу (крiм вiдповiдних надходжень, визначених пунктом 41 цiєї статтi);

     43) рентна плата за природний газ, що видобувається в Українi, яка сплачується дочiрньою компанiєю "Укргазвидобування" Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України";

     44) надходження в рамках програм допомоги Європейського Спiвтовариства.

     Стаття 7. Установити, що кошти, якi надiйшли вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" до спецiального фонду державного бюджету у 2005 роцi, додатково облiковуються у Державному казначействi України на окремому вiдповiдному рахунку як фiнансовий резерв для зняття з експлуатацiї атомних блокiв.

     Стаття 8. Установити, що у 2009 роцi надходження, одержанi в рахунок погашення заборгованостi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" за використанi матерiальнi цiнностi з державного резерву, у сумi Не менше 50.000 тис. гривень спрямовуються у рахунок погашення зобов'язань Державного комiтету України з державного матерiального резерву за зберiгання запасiв державного резерву перед суб'єктами господарювання, якi мають заборгованiсть iз розрахункiв з Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" та її пiдприємствами.

     Порядок проведення розрахункiв вiдповiдно до цiєї статтi встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 9. Дозволити Мiнiстерству палива та енергетики України разом з Державним концерном "Ядерне паливо" забезпечити вiдчуження галузевих резервiв (виробничих запасiв) уранового концентрату, цирконiю та гафнiю, сформованих за рахунок коштiв цiльового галузевого фонду створення нацiонального ядерно-паливного циклу, лише на аукцiонi, з наступним перерахуванням отриманих коштiв до спецiального фонду державного бюджету на проведення заходiв з реалiзацiї Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Українi у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 10. Установити, що у 2009 роцi до нормативiв, затверджених у додатках N 1 та N 2 до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 27 - 28, ст. 253), що належать до абсолютних, застосовується коефiцiєнт 1,439 та запроваджується базовий норматив платежiв за користування надрами для видобування глинистих порiд у розмiрi 5 вiдсоткiв до вартостi таких видобутих порiд замiсть нормативiв у грошовому розмiрi.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФIНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 11. Установити на 31 грудня 2009 року граничний розмiр державного боргу України в сумi 192.924.464,7 тис. гривень.

     Стаття 12. Установити, що державнi запозичення здiйснюються в межах загального обсягу граничного розмiру державного боргу України, встановленого статтею 11 цього Закону. У разi надходження коштiв iз внутрiшнiх (зовнiшнiх) джерел фiнансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязi, допускається збiльшення надходжень коштiв iз зовнiшнiх (внутрiшнiх) джерел фiнансування iншого типу з вiдповiдним перевищенням граничного розмiру державного боргу України, встановленого статтею 11 цього Закону, за рахунок перевищення вiдповiдних обсягiв, запозичень iз щомiсячним обов'язковим iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.

     У разi зменшення (збiльшення) обсягу платежiв з погашення основної суми державного боргу порiвняно iз обсягом, визначеним цим Законом, зменшується (збiльшується) обсяг державних запозичень з дотриманням визначеного цим Законом обсягу фiнансування державного бюджету за борговими операцiями.

     Стаття 13. Установити, що у 2009 роцi державнi пiдприємства, в тому числi господарськi товариства, акцiонернi холдинговi компанiї (крiм банкiв), у статутному фондi яких 50 та бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) належить державi, та їх дочiрнi пiдприємства здiйснюють внутрiшнi довгостроковi (бiльше одного року) та зовнiшнi запозичення, надають гарантiї або є поручителями за такими запозиченнями за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України, здiйснюють внутрiшнi короткостроковi запозичення (до одного року), надають гарантiї або є поручителями за такими запозиченнями - за погодженням з вiдповiдними органами центральної виконавчої влади, у сферi дiяльностi яких вони знаходяться. Порядок таких погоджень встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     При укладаннi зазначеними пiдприємствами (товариствами, компанiями), визначеними в частинi першiй цiєї статтi, договорiв про надання позик (кредитiв) в iноземнiй валютi та при здiйсненнi запозичень у нерезидентiв або пiд державнi гарантiї забороняється включати до таких договорiв положення, якi передбачають обов'язкове дострокове погашення зобов'язань на вимогу кредитора та/або iнвестора у визначену дату або протягом визначеного перiоду до дати остаточного погашення (пут-опцiон) або у випадку зниження кредитного рейтингу України та/або позичальника.

     Стаття 14. Установити, що у 2009 роцi державнi гарантiї надаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за зобов'язаннями Державної служби автомобiльних дорiг України (за запозиченнями, зобов'язаннями з оплати введених iнвесторами у дiю об'єктiв та за договорами концесiї), на будiвництво метрополiтенiв, виконання iнвестицiйних проектiв, виконання заходiв, пов'язаних з пiдготовкою i проведенням в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу, загалом в обсязi, що не перевищує 37.000.000 тис. гривень.

     Державнi гарантiї за зобов'язаннями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" за зовнiшнiми запозиченнями, якi здiйсненi станом на 1 сiчня 2009 року, при необхiдностi надаються Кабiнетом Мiнiстрiв України у встановленому ним порядку в обсязi цих запозичень, але не бiльше суми, яка становить 2.005.700 тис. доларiв США, в разi невиконання компанiєю зобов'язань вiдповiдно до умов цих запозичень.

     Установити, що у 2009 роцi надання гарантiй Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та гарантiй органiв мiсцевого самоврядування (крiм гарантiй за кредитами, якi надаються мiжнародними фiнансовими органiзацiями або на умовах спiвфiнансування разом з мiжнародними фiнансовими органiзацiями) не здiйснюється.

     Юридичнi особи, щодо яких приймається рiшення про надання кредитiв або гарантiй (крiм Державної служби автомобiльних дорiг України), зобов'язанi подати зустрiчнi, безвiдзивнi та безумовнi гарантiї банкiв, якi протягом 2007 - 2009 рокiв додержуються встановлених Нацiональним банком України обов'язкових економiчних нормативiв, або надати iнше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмiрi, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Кабiнет Мiнiстрiв України при прийняттi рiшення про надання кредитiв або гарантiй юридичним особам, у розпорядженнi яких є майно, що є державною або комунальною власнiстю, приймає рiшення щодо розмiру та виду забезпечення виконання зобов'язань.

     Стаття 15. Мiнiстр фiнансiв України має право брати зобов'язання вiд iменi України, якi пов'язанi iз передбаченими цим Законом запозиченнями i державними гарантiями, та договорами про будiвництво (реконструкцiю) об'єктiв iнфраструктури за рахунок коштiв приватних iнвесторiв, у тому числi щодо вiдмови вiд суверенного iмунiтету в можливих судових справах, пов'язаних iз поверненням позик та звiльненням платежiв згiдно з договорами вiд будь-яких комiсiй, податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), протягом часу дiї зобов'язання з повернення запозичених коштiв.

     Стаття 16. У разi виконання державою гарантiйних зобов'язань перед кредиторами шляхом здiйснення платежiв за рахунок коштiв Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорiв про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осiб, зобов'язання яких гарантованi, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованiсть перед державою за кредитами, залученими пiд державнi гарантiї, в обсязi фактичних витрат державного бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави, вiдповiдно, переходять права кредитора та право вимагати вiд боржника погашення такої заборгованостi в установленому законом порядку.

     Якщо договором мiж державою та позичальником-резидентом України передбачається зобов'язання з погашення та обслуговування кредитiв, залучених державою, невиконання або неналежне виконання позичальником таких зобов'язань тягне за собою перехiд до держави права стягнення простроченої заборгованостi у повному обсязi незалежно вiд стану виконання державою перед кредитором зобов'язань за такими кредитами.

     Стаття 17. З метою економiї бюджетних коштiв надати право Мiнiстерству фiнансiв України здiйснювати правочини з державним боргом України, включаючи обмiн, випуск та викуп державних боргових зобов'язань, при дотриманнi граничного розмiру державного боргу України на кiнець року.

     Стаття 18. Надати право Мiнiстерству фiнансiв України здiйснювати за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку купiвлю облiгацiй внутрiшньої державної позики з одночасним зобов'язанням їх продажу, що забезпечуватиметься заставою цих облiгацiй, з подальшим поверненням коштiв єдиного казначейського рахунку до кiнця року. Порядок здiйснення таких операцiй встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Надати право мiсцевим фiнансовим органам в порядку, встановленому вiдповiдною мiсцевою радою, здiйснювати за рахунок тимчасово вiльних коштiв мiсцевих бюджетiв купiвлю облiгацiй внутрiшньої державної позики i облiгацiй, емiтованих вiдповiдними радами, з одночасним зобов'язанням їх продажу, що забезпечуватиметься заставою цих облiгацiй, з подальшим поверненням коштiв мiсцевих бюджетiв до кiнця року.

     Стаття 19. Установити, що до надходжень фiнансування загального фонду Державного бюджету України на 2009 рiк належать:

     1) надходження в результатi здiйснення державних внутрiшнiх та державних зовнiшнiх запозичень (крiм надходжень, визначених пунктом 4 статтi 20 цього Закону);

     2) повернення коштiв з депозитiв або пред'явлення цiнних паперiв, що використовуються для управлiння лiквiднiстю;

     3) змiни обсягiв готiвкових коштiв загального фонду Державного бюджету України.

     Стаття 20. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2009 рiк у частинi фiнансування є:

     1) позики, що залучаються державою вiд мiжнародних та iноземних органiзацiй з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку;

     2) кошти, одержанi вiд приватизацiї державного майна та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств, а також кошти, якi надiйдуть вiд сплати штрафiв, пенi та неустойки за невиконання власниками приватизованих об'єктiв умов договорiв їх купiвлi-продажу;

     3) невикористаний залишок коштiв у сумi не менше 119.740,2 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi;

     4) надходження вiд цiльового розмiщення державних цiнних паперiв;

     5) невикористаний у 2007 роцi залишок коштiв за бюджетною програмою "Надання кредитiв на реалiзацiю iнновацiйних та iнвестицiйних проектiв в галузях економiки, у першу чергу з впровадження передових енергозберiгаючих технологiй та технологiй з виробництва альтернативних джерел палива", джерелом формування яких були надходження вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки";

     6) змiни залишкiв Стабiлiзацiйного фонду.

     Стаття 21. Визначити в 2009 роцi органи державної податкової служби України органами стягнення заборгованостi юридичних осiб перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi (кошти вiд повернення якої надходять за кодами програмної класифiкацiї видаткiв та кредитування державного бюджету 2801380, 2801400, 2801410, 2801440, 3401360, 3511550, 3511560, 3511630).

     Стаття 22. Установити, що кошти, отриманi згiдно з пунктом 6 статтi 6 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Росiйською Федерацiєю вiдповiдно до укладеної мiжурядової угоди.

     Стаття 23. Фонду державного майна України забезпечити у 2009 роцi надходження до Стабiлiзацiйного фонду Державного бюджету України коштiв, одержаних вiд приватизацiї державного майна, та коштiв, отриманих вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, вiдповiдно до пункту 28 статтi 6 та пункту 2 статтi 20 цього Закону, у сумi не менш як 9.781.224 тис. гривень.

     Стаття 24. На часткову змiну частини другої статтi 21 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., N 4, ст. 59, NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) дозволити у процесi приватизацiї державного майна оплату його вартостi у вiльно конвертованiй iноземнiй валютi.

     Стаття 25. Установити, що у 2009 роцi при застосуваннi за зовнiшньоекономiчними угодами (договорами) резидентiв операцiй факторингу, що здiйснюються державними банками України, у тому числi в рамках їх дiяльностi в мiжнародних факторингових об'єднаннях (асоцiацiях), виручка резидентiв в iноземнiй валютi пiдлягає зарахуванню на валютнi рахунки резидентiв в уповноважених банках або рахунки банкiв, що здiйснюють вiдповiднi операцiї факторингу, у термiни, передбаченi статтею 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", продовженi на 90 календарних днiв. Виручкою резидентiв вважаються також платежi, що надходять вiд нерезидентiв на рахунки банкiв за операцiями факторингу.

     Вiдповiдальнiсть за дотримання термiнiв надходження виручки, визначених частиною першою цiєї статтi, покладається на суб'єктiв, яким належить право вимоги за зовнiшньоекономiчними угодами (договорами), передане за операцiєю факторингу.

IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 26. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2009 рiк у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами та централiзованi заходи i програми в розрiзi адмiнiстративно-територiальних одиниць згiдно з додатками N 3, N 4 та N 5 до цього Закону.

     У процесi виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштiв державного бюджету Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює перерозподiл видаткiв за бюджетною програмою в розрiзi економiчної класифiкацiї в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спецiальному фондах державного бюджету. Перерозподiл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштiв державного бюджету, збiльшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спецiальному фондах здiйснюються лише за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статтi 23 Бюджетного кодексу України, перерозподiл бюджетних призначень на централiзованi заходи i програми мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями здiйснюються за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України.

     Забороняється збiльшення бюджетних призначень по загальному та спецiальному фондах Державного бюджету України на:

     оплату працi працiвникiв бюджетних установ за рахунок зменшення iнших видаткiв;

     видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функцiонуванням органiв державної влади, за рахунок зменшення iнших видаткiв.

     Перелiк бюджетних програм, по яких затверджуються порядки використання коштiв державного бюджету, визначається дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Установити, що у 2009 роцi норми законодавства щодо виготовлення документiв про освiту реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2009 рiк.

     Розпорядникам коштiв державного та мiсцевих бюджетiв (далi - розпорядникам бюджетних коштiв) забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносiїв у межах встановлених вiдповiдним головним розпорядником бюджетних коштiв обґрунтованих лiмiтiв споживання з урахуванням зменшення обсягiв споживання енергоносiїв щонайменш як на 20 вiдсоткiв. Розпорядникам бюджетних коштiв при виконаннi бюджету забезпечити у повному обсязi проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi з оплати вищезазначених товарiв та послуг. У разi наявностi у розпорядникiв бюджетних коштiв простроченої кредиторської заборгованостi з оплати комунальних послуг та енергоносiїв (код 1160) Державне казначейство України здiйснює платежi загального фонду за видатками (крiм передбачених статтею 27 цього Закону) лише пiсля погашення такої заборгованостi.

     Державне казначейство України вiдкриває бюджетнi асигнування головним розпорядникам бюджетних коштiв виключно за наявностi затверджених в установленому порядку паспортiв бюджетних програм (крiм загальнодержавних видаткiв).

     Перерозподiл обсягiв коштiв мiж субвенцiями з державного бюджету мiсцевим бюджетам та мiсцевими бюджетами у межах загального обсягу вiдповiдних субвенцiй у 2009 роцi здiйснюється у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України.

     Перелiк об'єктiв та обсягiв бюджетних коштiв на будiвництво, реконструкцiю та капiтальний ремонт автомобiльних дорiг загального користування державного та мiсцевого значення затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Видатки, пов'язанi з утриманням працiвникiв закордонних дипломатичних установ України, незалежно вiд їх вiдомчої пiдпорядкованостi (крiм вiйськових аташе), проводяться виключно через Мiнiстерство закордонних справ України.

     Установити, що у 2009 роцi вступ до мiжнародних органiзацiй i приєднання до мiжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внескiв або здiйснення будь-яких iнших виплат за рахунок коштiв державного бюджету, здiйснюються за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України в межах обсягiв, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, та у порядку, визначеному Законом України "Про мiжнароднi договори України".

     У разi невиконання показникiв надходжень до загального фонду державного бюджету на 2009 рiк, визначених розписом Державного бюджету України, головнi розпорядники бюджетних коштiв забезпечують взяття бюджетних зобов'язань та проведення витрат загального фонду державного бюджету вiдповiдно до встановлених бюджетних асигнувань у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України.

     Стаття 27. Затвердити такий перелiк захищених статей видаткiв загального фонду Державного бюджету України на 2009 рiк за економiчною структурою видаткiв:

     оплата працi працiвникiв бюджетних установ (код 1110);

     нарахування на заробiтну плату (код 1120);

     придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв (код 1132);

     забезпечення продуктами харчування (код 1133);

     оплата комунальних послуг та енергоносiїв (код 1160);

     виплата процентiв за державним боргом (код 1200);

     трансферти населенню (код 1340);

     трансферти мiсцевим бюджетам (код 1320).

     Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2009 рiк видатки на будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвiдувальну дiяльнiсть, забезпечення живучостi та вибухопожежобезпеки арсеналiв, баз i складiв озброєння, ракет i боєприпасiв Збройних Сил України, утилiзацiю звичайних видiв боєприпасiв, непридатних для подальшого зберiгання та використання, забезпечення iнвалiдiв технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї, пiдготовку кадрiв вищими навчальними закладами I - IV рiвнiв акредитацiї, фундаментальнi дослiдження, прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки, а також видатки на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осiб iнших нацiональностей, якi були депортованi з територiї України, видатки на компенсацiю Пенсiйному фонду України втрат вiд застосування платниками фiксованого сiльськогосподарського податку спецiальної ставки по збору на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, заходи, пов'язанi з пiдготовкою i проведенням в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу.

     Стаття 28. Установити, що у 2009 роцi оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документiв та повiдомлень у системi електронних переказiв Нацiонального банку України Державним казначейством України не здiйснюється.

     Стаття 29. Установити, що виконання рiшення, яке прийнято органом державної влади, що вiдповiдно до закону має право на його застосування, про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, здiйснюється Державним казначейством України за попереднiм iнформуванням Мiнiстерства фiнансiв України.

     Рiшення про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

     Безспiрне списання коштiв з рахунку державного бюджету здiйснюється виключно органами Державного казначейства України за черговiстю надходження рiшень за рахунок i в межах вiдповiдних бюджетних асигнувань.

     Установити, що вiдшкодування вiдповiдно до закону шкоди, заподiяної громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, досудового слiдства, прокуратури, а також судiв, у 2009 роцi за вимогою органiв державної виконавчої служби здiйснюється органами Державного казначейства України в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджетi України на цю мету, в такому порядку:

     Державне казначейство України у термiни, визначенi у приписi, списує у безспiрному порядку на користь зазначеної фiзичної особи встановлену до вiдшкодування суму коштiв з єдиного казначейського рахунку;

     вiдшкодованi суми облiковуються Державним казначейством України та вiдображаються у звiтностi про виконання державного бюджету;

     у разi потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються вiдповiднi пропозицiї щодо видiлення коштiв з резервного фонду державного бюджету або внесення змiн до закону про Державний бюджет України.

     До прийняття спецiального закону у 2009 роцi списання коштiв з бюджету за рiшеннями судiв щодо вiдшкодування вартостi конфiскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власнiсть держави, для юридичних осiб здiйснюється у розмiрах сум коштiв, що надiйшли до бюджету вiд реалiзацiї цього майна.

     Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв бюджетної установи (вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу), якi мають право на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цiєї установи.

     Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв установ системи освiти по виплатах, передбачених абзацами дев'ятим - одинадцятим частини першої статтi 57 Закону України "Про освiту", здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах вiдповiдних бюджетних призначень.

     Кошти, вiдшкодованi державою з Державного бюджету України згiдно з цiєю статтею, вважаються збитками Державного бюджету України i стягуються з винних осiб за регресними позовами у встановленому законодавством порядку. Позивачем у справах про вiдшкодування збиткiв, завданих Державному бюджету України, згiдно з цiєю статтею, виступають органи прокуратури за поданням вiдповiдних матерiалiв органами Державного казначейства України.

     Органи Державного казначейства України виконують рiшення, якi прийнятi органами державної влади, про списання коштiв з рахункiв розпорядникiв бюджетних коштiв з вiдображенням в облiку органiв Державного казначейства України вiдповiдних бюджетних зобов'язань.

     Цей порядок поширюється на мiсцевi бюджети.

     Стаття 30. Установити, що у 2009 роцi рiвноцiнна та повна компенсацiя втрат доходiв вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу (в тому числi вiдряджених до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ), пов'язаних з оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, вiдповiдно до вимог пункту 22.7 статтi 22 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб", здiйснюється установами (органiзацiями, пiдприємствами), що утримують вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу, за рахунок вiдповiдних коштiв, якi є джерелом доходiв цих осiб, у розмiрi фактично сплаченого податку та в межах видаткiв на грошове забезпечення, передбачених головним розпорядникам коштiв у Державному бюджетi України.

     При цьому керiвники бюджетних установ (органiзацiй, пiдприємств), якi утримують чисельнiсть вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу (в тому числi вiдряджених до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ), передбачають асигнування на зазначену компенсацiю у межах видаткiв на грошове забезпечення, передбачених кошторисами (фiнансовими планами).

     У разi якщо особа має право на отримання пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", призначається одна пенсiя за її вибором. При цьому рiзниця мiж розмiром пенсiї, на який має право особа вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб", та розмiром пенсiї iз солiдарної системи вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", що визначається в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, виплачується за рахунок коштiв державного бюджету.

     Стаття 31. Визначити обсяг коштiв, якi спрямовуються у 2009 роцi на реалiзацiю Закону України "Про реструктуризацiю заборгованостi з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освiту" педагогiчним, науково-педагогiчним та iншим категорiям працiвникiв навчальних закладiв", у сумi 403.335,9 тис. гривень, у тому числi субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам у сумi 370.017 тис. гривень.

     Установити, що розподiл та перерозподiл цих бюджетних призначень у 2009 роцi мiж бюджетними програмами, головними розпорядниками коштiв державного бюджету та мiсцевими бюджетами здiйснюються Кабiнетом Мiнiстрiв України з подальшим iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 32. Видатки, передбаченi цим Законом на виконання завдань (проектiв) Нацiональної програми iнформатизацiї, в тому числi проектiв iнформатизацiї органiв виконавчої влади за кодами програмної класифiкацiї видаткiв державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 2201190 (в частинi iнформатизацiї загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв), 2408030, 2501140, 3001070, 3109050, 3201270, 3201470, 3501020, 3501660, 3507600, 5001060, 6151020, 6731050, здiйснюються Державним казначейством України лише пiсля погодження вiдповiдними розпорядниками бюджетних коштiв зазначених проектiв з Генеральним державним замовником Нацiональної програми iнформатизацiї - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 33. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2009 рiк у частинi кредитування є:

     1) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     2) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла, i пеня;

     3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рокiв;

     4) повернення коштiв у частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу;

     5) кошти, що надiйдуть у рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльгосптоваровиробникам та iншим суб'єктам господарювання (крiм надходжень за рахунок вiдшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартiсть);

     6) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

     7) повернення коштiв, наданих Мiнiстерству аграрної полiтики України на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та для здiйснення державних форвардних i заставних закупiвель, товарних та фiнансових iнтервенцiй на органiзованому аграрному ринку;

     8) повернення безвiдсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 роцi пiдприємствам державної форми власностi паливно-енергетичного комплексу та у 2005 роцi пiдприємствам та органiзацiям вугiльної промисловостi на погашення заборгованостi iз заробiтної плати працiвникам;

     9) повернення кредиту, наданого на реконструкцiю гiдроелектростанцiй;

     10) повернення бюджетних позичок, наданих за рахунок коштiв Державного бюджету України пiдприємствам машинобудування для здiйснення заходiв, пов'язаних iз збiльшенням обсягiв виробництва та розвитком ринку технiки для агропромислового комплексу;

     11) повернення кредитiв, наданих у 2007 роцi з Державного бюджету України на реалiзацiю iнновацiйних та iнвестицiйних проектiв у галузях економiки, у першу чергу з впровадження передових енергозберiгаючих технологiй та технологiй з виробництва альтернативних джерел палива;

     12) повернення коштiв, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорiй громадян, якi вiдповiдно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитiв на будiвництво (придбання) житла.

     Стаття 34. Установити, що у 2009 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з окремими пунктами статей 6, 20 та 33 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) розвиток мережi й утримання автомобiльних дорiг загального користування (у тому числi будiвництво та реконструкцiя мостiв державної та комунальної власностi), з них 40 вiдсоткiв спрямовується на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, в першу чергу у сiльськiй мiсцевостi (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 36 статтi 6 цього Закону);

     погашення зобов'язань за кредитами, отриманими пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України на розвиток мережi автомобiльних дорiг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2 та 3 статтi 6 цього Закону);

     субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Запорiжжя на будiвництво автотранспортної магiстралi через рiчку Днiпро у мiстi Запорiжжя в обсязi 100.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2 та 3 статтi 6 цього Закону);

     будiвництво та реконструкцiю об'їзних автомобiльних дорiг навколо мiст пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в обсязi 500.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2 та 3 статтi 6 цього Закону);

     2) виплати, пов'язанi з виконанням консульських функцiй дипломатичними представництвами України та функцiонуванням консульських установ України за кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 6 цього Закону);

     3) заходи з реалiзацiї Комплексної програми будiвництва вiтрових електростанцiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 6 цього Закону);

     4) будiвництво енергоблокiв атомних, гiдроакумулюючих та iнших електростанцiй, пiдстанцiй, теплоелектроцентралей, будiвництво, реконструкцiю i ремонт лiнiй електропередачi за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також здешевлення кредитiв на створення запасiв твердого палива для теплоелектростанцiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 6 цього Закону);

     5) заходи з реалiзацiї Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Українi та Державної програми приведення небезпечних об'єктiв виробничого об'єднання "Приднiпровський хiмiчний завод" в екологiчно безпечний стан i забезпечення захисту населення вiд шкiдливого впливу iонiзуючого випромiнювання (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 6 цього Закону);

     6) реструктуризацiю вугiльної та торфодобувної промисловостi, у тому числi погашення заборгованостi за спожиту у минулих роках електричну енергiю державними вугледобувними пiдприємствами, на яких здiйснюються заходи з пiдготовки до лiквiдацiї, у сумi 160.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 6 та пунктом 8 статтi 33 цього Закону);

     7) здiйснення витрат, пов'язаних з органiзацiєю i проведенням виконавчих дiй, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 6 цього Закону);

     8) забезпечення мiжнародних зобов'язань України у космiчнiй галузi (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 6 цього Закону);

     9) потреби утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань (крiм Збройних Сил України), правоохоронних органiв i Оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи вiдповiдно до кошторисiв, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 6 цього Закону);

     10) дотацiю Пенсiйному фонду України на пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, виплату пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 6 цього Закону);

     11) забезпечення дiяльностi цивiльної авiацiї в Українi та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях i утримання Державної авiацiйної адмiнiстрацiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 6 цього Закону);

     12) морську i рiчкову транспортну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних органiзацiях морського i рiчкового транспорту, утримання Державного департаменту морського i рiчкового транспорту та Головної державної iнспекцiї України з безпеки судноплавства Мiнiстерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 6 цього Закону, крiм тих, що надходять вiд риболовних портiв);

     13) мiжнародну дiяльнiсть у галузi рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 6 цього Закону, в частинi тих, що надходять вiд риболовних портiв);

     14) заходи, пов'язанi з охороною iнтелектуальної власностi (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статтi 6 цього Закону);

     15) здiйснення контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статтi 6 цього Закону);

     16) заходи, пов'язанi з органiзацiєю надання послуг, реалiзацiї продукцiї та виконання робiт бюджетними установами, та iншi заходи з утримання цих установ згiдно iз законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статтi 6 цього Закону);

     17) накопичення (прирiст) матерiальних цiнностей державного матерiального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 17 i 27 статтi 6 цього Закону, та 90 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 16 статтi 6 цього Закону);

     18) вiдшкодування пiдприємствам, установам та органiзацiям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матерiальних цiнностей державного резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статтi 6 цього Закону, та 10 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 16 статтi 6 цього Закону);

     19) участь українського персоналу органiв внутрiшнiх справ України у миротворчих операцiях та iншi потреби органiв внутрiшнiх справ вiдповiдно до кошторису Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статтi 6 цього Закону);

     20) програми i заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв, у тому числi на функцiонування всеукраїнських, державних, мiжрегiональних центрiв професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв i державних та обласних центрiв соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статтi 6 цього Закону);

     21) заходи, пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статтi 6 цього Закону);

     22) захист вiд шкiдливої дiї вод сiльських населених пунктiв i сiльськогосподарських угiдь, комплексний протипаводковий захист у басейнi рiчки Тиса у Закарпатськiй областi та Прикарпатському регiонi (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статтi 6 цього Закону);

     23) фiнансову пiдтримку гастрольної дiяльностi вiтчизняних виконавцiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 6 цього Закону);

     24) розвиток мiнерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статтi 6 цього Закону);

     25) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здiйснення державних форвардних i заставних закупiвель, товарних та фiнансових iнтервенцiй на органiзованому аграрному ринку (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 33 цього Закону);

     26) рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 20 цього Закону);

     27) надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiльським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 33 цього Закону);

     28) формування статутного капiталу Державної спецiалiзованої фiнансової установи "Державний фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву" з подальшим використанням на реалiзацiю Державної програми забезпечення молодi житлом (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 33 цього Закону);

     29) заходи, пов'язанi з формуванням державного резервного насiннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 33 цього Закону);

     30) придбання вiтчизняної сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статтi 33 цього Закону);

     31) надання кредитiв фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 33 цього Закону);

     32) заходи, пов'язанi з виготовленням та видачею посвiдчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статтi 6 цього Закону);

     33) закладення i нагляд за молодими садами, виноградниками та ягiдниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статтi 6 цього Закону);

     34) державну пiдтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статтi 6 цього Закону);

     35) фiнансову пiдтримку Державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статтi 6 цього Закону);

     36) здiйснення природоохоронних заходiв щодо недопущення потрапляння мастила з гiдротурбiн в рiчку Днiпро (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 33 цього Закону);

     37) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на розвиток соцiально-економiчної сфери мiста Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статтi 6 цього Закону);

     38) пiдготовку, реформування i розвиток Збройних Сил України, а також будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статтi 6 цього Закону);

     39) iнформування учасникiв судового процесу про хiд i результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копiй судових рiшень (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статтi 6 цього Закону);

     40) державну пiдтримку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 33 цього Закону);

     41) утилiзацiю звичайних видiв боєприпасiв, непридатних для подальшого використання та зберiгання (за рахунок джерел, визначених пунктом 35 статтi 6 цього Закону);

     42) придбання Фондом соцiального захисту iнвалiдiв автомобiлiв для iнвалiдiв та iншi заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 37 статтi 6 цього Закону);

     43) державну пiдтримку заходiв з енергозбереження через механiзм здешевлення кредитiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статтi 6 цього Закону);

     44) компенсацiю Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" рiзницi мiж цiнами закупiвлi iмпортованого природного газу та його реалiзацiї суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергiї, яка споживається населенням (за рахунок джерел, визначених пунктами 26 i 42 статтi 6 та пунктом 3 статтi 20 цього Закону);

     45) реалiзацiю проектiв, спрямованих на скорочення викидiв або збiльшення поглинання парникових газiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 38 статтi 6 цього Закону);

     46) надання кредитiв на будiвництво (придбання) житла для науково-педагогiчних та педагогiчних працiвникiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 33 цього Закону);

     47) заходи з реалiзацiї Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Українi (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статтi 6 цього Закону);

     48) придбання (обмiн) Мiнiстерством палива та енергетики України цiнних паперiв вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статтi 6, пунктом 5 статтi 20 та пунктом 11 статтi 33 цього Закону);

     49) витрати Аграрного фонду на зберiгання об'єктiв державного цiнового регулювання, якi зарахованi до державного продовольчого резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 33 цього Закону);

     50) фiзичний захист ядерних установок та ядерних матерiалiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 6 цього Закону);

     51) формування Стабiлiзацiйного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статтi 6, пунктами 2, 4 та 6 статтi 20 цього Закону);

     52) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з водопостачання та водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї, послуг з водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися вiдповiдними органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктом 41 статтi 6 цього Закону);

     53) створення резерву ядерного палива та ядерних матерiалiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 6 цього Закону);

     54) будiвництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацiю його об'єктiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 40 статтi 6 цього Закону);

     55) виконання робiт у сферi поводження з радiоактивними вiдходами неядерного циклу та лiквiдацiю радiацiйних аварiй (за рахунок джерел, визначених пунктами 5 та 40 статтi 6 цього Закону);

     56) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот (за рахунок джерел, визначених пунктами 41, 42 та 43 статтi 6 цього Закону);

     57) заходи щодо: пiдтримки Енергетичної стратегiї України на перiод до 2030 року; ефективного використання енергетичних ресурсiв та енергозбереження; захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї, сертифiкацiї, пiдтвердження вiдповiдностi та управлiння якiстю (за рахунок джерел, визначених пунктом 44 статтi 6 цього Закону). Порядки використання зазначених коштiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України для кожної з програм допомоги Європейського Спiвтовариства на пiдставi укладених мiжнародних договорiв.

V. ВЗАЄМОВIДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МIСЦЕВИХ БЮДЖЕТIВ

     Стаття 35. Установити, що до доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв у 2009 роцi належать:

     1) податок з доходiв фiзичних осiб;

     2) єдиний податок для суб'єктiв малого пiдприємництва i фiксований податок на доходи фiзичних осiб вiд зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю (крiм частини цих податкiв, що зараховується до Пенсiйного фонду України, та вiдрахувань на обов'язкове соцiальне страхування) та у повному обсязi фiксований сiльськогосподарський податок;

     3) акцизний збiр iз вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв), що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим, у тому числi тих, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв;

     4) плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв та мiських бюджетiв мiст Києва i Севастополя;

     5) дотацiї та субвенцiї з Державного бюджету України;

     6) плата за наданi в оренду воднi об'єкти мiсцевого значення;

     7) штрафнi санкцiї внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв угод iз суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв; штрафнi санкцiї за порушення законодавства про патентування;

     8) доходи, що пiдлягають зарахуванню до загального фонду мiсцевих бюджетiв згiдно iз статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України;

     9) кошти, що надiйдуть вiд надання учасниками процедури закупiвель забезпечення їх тендерної пропозицiї, якi не пiдлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених законодавством України з питань закупiвель товарiв, робiт i послуг за державнi кошти, в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв;

     10) кошти, що надiйдуть вiд учасника - переможця процедури закупiвлi пiд час укладання договору про закупiвлю як забезпечення виконання цього договору, якi не пiдлягають поверненню учаснику-переможцю, в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв; 

     11) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих пiдприємствами, установами та органiзацiями, що утримуються за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв, за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, i 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих цими пiдприємствами, установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

     12) кошти вiд реалiзацiї безхазяйного майна (у тому числi такого, вiд якого вiдмовився власник або отримувач), знахiдок, спадкового майна (у разi вiдсутностi спадкоємцiв за заповiтом i за законом, усунення їх вiд права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також вiдмови вiд її прийняття), майна, одержаного територiальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цiнностей i грошових коштiв, власники яких невiдомi.

     Податок на прибуток пiдприємств комунальної власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi, мiськi, селищнi та сiльськi ради, зараховується вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв.

     Фiксований податок зараховується до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходiв фiзичних осiб.

     Стаття 36. У разi змiни юридичної адреси суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - платникiв податкiв сплата визначених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) пiсля реєстрацiї здiйснюється за мiсцем попередньої реєстрацiї до закiнчення поточного бюджетного перiоду.

     Стаття 37. Затвердити на 2009 рiк обсяги мiжбюджетних трансфертiв згiдно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може здiйснювати протягом 2009 року перерозподiл загального обсягу субвенцiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг, субсидiй та допомоги населенню мiж їх видами та мiж мiсцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг та субсидiй населенню.

     Розподiл додаткової дотацiї на вирiвнювання фiнансової забезпеченостi мiсцевих бюджетiв мiж бюджетом Автономної Республiки Крим, обласним бюджетом, бюджетами мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетами районiв здiйснюється у таких пропорцiях вiдповiдно: не бiльш як 25 вiдсоткiв - для бюджету Автономної Республiки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 вiдсоткiв - для бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетiв районiв.

     Надати право Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним державним адмiнiстрацiям здiйснювати розподiл додаткової дотацiї на вирiвнювання фiнансової забезпеченостi мiсцевих бюджетiв з урахуванням особливостей депресивних та гiрських територiй i тих, що мають низький показник чисельностi населення i розгалужену мережу бюджетних установ.

     Стаття 38. Затвердити субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату державної соцiальної допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях за принципом "грошi ходять за дитиною" у сумi 176.550,5 тис. гривень. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснювати протягом 2009 року додатковий розподiл та перерозподiл загальних обсягiв зазначеної субвенцiї мiж мiсцевими бюджетами.

     Стаття 39. За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот надаються житловi субсидiї населенню та пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби; ветеранам органiв внутрiшнiх справ; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв державної пожежної охорони та ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; звiльненим зi служби за вiком, хворобою або вислугою рокiв вiйськовослужбовцям Служби безпеки України, працiвникам мiлiцiї, особам начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсiонерам з числа слiдчих прокуратури; дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв; непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi; звiльненим з вiйськової служби особам, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби; батькам та членам сiмей вiйськовослужбовцiв, якi загинули (померли) або пропали безвiсти пiд час проходження вiйськової служби, батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, якi загинули (померли), пропали безвiсти або стали iнвалiдами при проходженнi служби; реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; суддям у вiдставцi; пенсiонерам з числа спецiалiстiв iз захисту рослин вiдповiдно до частини четвертої статтi 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам вiдповiдно до пункту "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статтi 29 Основ законодавства України про культуру, частини другої статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу", абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту"; дiтям вiйни.

     За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу надаються житловi субсидiї населенню та пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби; ветеранам органiв внутрiшнiх справ; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв державної пожежної охорони та ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; звiльненим зi служби за вiком, хворобою або вислугою рокiв працiвникам мiлiцiї, особам начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв; непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсiонерам з числа спецiалiстiв iз захисту рослин вiдповiдно до частини четвертої статтi 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам вiдповiдно до пункту "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статтi 29 Основ законодавства України про культуру, частини другої статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки та бiблiотечну справу", абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту"; особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України, а також компенсацiї особам, якi згiдно iз статтею 43 Гiрничого закону України мають право на безоплатне отримання вугiлля на побутовi потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення.

     За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг з послуг зв'язку та iнших передбачених законодавством пiльг (крiм пiльг на одержання лiкiв, зубопротезування, оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу на побутовi потреби, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот) та компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян надаються пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; ветеранам працi; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв державної пожежної охорони та ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; особам, звiльненим з вiйськової служби, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби; iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам та особам, якi супроводжують iнвалiдiв першої групи або дiтей-iнвалiдiв (не бiльше одного супроводжуючого); пенсiонерам з числа слiдчих прокуратури; реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; суддям у вiдставцi, а також здiйснюються компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян.

     Установити, що перерахування субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот iз спецiального фонду державного бюджету здiйснюється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок надходжень, визначених пунктами 41, 42 i 43 статтi 6 цього Закону, та додаткових податкових зобов'язань, якi виникають у результатi виконання цiєї статтi.

     Стаття 40. Установити, що обсяги цiльових коштiв на 2009 рiк, якi врахованi при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв мiж державним бюджетом та мiсцевими бюджетами, пiд час складання, затвердження та виконання вiдповiдних мiсцевих бюджетiв зменшенню не пiдлягають.

     Стаття 41. Якщо з вiдповiдного мiсцевого бюджету здiйснюються видатки, якi мають проводитися згiдно з Бюджетним кодексом України з iншого бюджету, така дiя квалiфiкується як нецiльове використання бюджетних коштiв.

     Обсяги цих видаткiв безспiрно вилучаються з вiдповiдного мiсцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, в тому числi i за рахунок зменшення трансфертiв вiдповiдному мiсцевому бюджету на вiдповiдну суму.

     Стаття 42. Установити, що у 2009 роцi суми дотацiї вирiвнювання мiсцевим бюджетам перераховуються управлiннями Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi шляхом застосування нормативiв щоденних вiдрахувань вiд доходiв загального фонду Державного бюджету України, що надiйшли на аналiтичнi рахунки облiку доходiв Державного бюджету України на вiдповiднiй територiї, згiдно з додатком N 6 до цього Закону.

     До доходiв загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здiйснюється перерахування дотацiй вирiвнювання, включаються доходи, визначенi пунктами 1 (без врахування бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть грошовими коштами), 2 - 5, 7 - 9, 11, 12, 14, 38 - 40 статтi 2 цього Закону, та кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетiв, мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення i районних бюджетiв.

     У разi якщо суми, перерахованi вiдповiдним управлiнням Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi, не забезпечать отримання мiсячної суми дотацiї вирiвнювання згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок вiдповiдного мiсцевого бюджету недоотриману мiсячну суму дотацiї вирiвнювання iз загального фонду державного бюджету не пiзнiше 10 числа мiсяця, наступного за звiтним.

     Стаття 43. Установити, що перерахування коштiв до Державного бюджету України з мiсцевих бюджетiв здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначеними у додатку N 6 до цього Закону. Перерахування коштiв до районних i мiських мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення бюджетiв з бюджетiв сiл, селищ, мiст районного значення здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначеними вiдповiдними районними та мiськими радами.

     Обсяг перерахування зазначених коштiв за нормативами щоденних вiдрахувань наростаючим пiдсумком з початку року не повинен перевищувати однiєї дванадцятої рiчної суми, визначеної у додатку N 6 до цього Закону, помноженої на кiлькiсть мiсяцiв у звiтному перiодi.

     Стаття 44. Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним, мiським, районним, селищним, сiльським радам при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв забезпечити в повному обсязi потребу в асигнуваннях на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених чинним законодавством умов оплати працi та розмiру мiнiмальної заробiтної плати, проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi iз зазначених видаткiв. Установити лiмiти споживання енергоносiїв у фiзичних обсягах по кожнiй бюджетнiй установi виходячи з обсягiв призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштiв у рiшеннях про вiдповiднi бюджети на 2009 рiк.

     Стаття 45. Установити, що в розрахунках мiжбюджетних трансфертiв на 2009 рiк коефiцiєнт вирiвнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштiв, що передається до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 46. Установити, що у 2009 роцi:

     рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" встановлюється для працездатних осiб у сумi 133 гривнi, непрацездатних осiб - 187,5 гривнi, iнвалiдiв - 200 гривень. Для кожної дитини в малозабезпеченiй багатодiтнiй сiм'ї, в якiй виховується троє або бiльше дiтей вiком до 16 рокiв (до 18 рокiв, якщо дитина навчається), рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) становить для дитини вiком до 6 рокiв - 278,5 гривнi, для дитини вiком вiд 6 до 18 рокiв - 350,5 гривнi;

     розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям не може бути бiльше нiж 75 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї.

     Допомога при народженнi дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку вiдповiдно до Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" призначається i здiйснюється в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Збiльшити на 2009 рiк рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" вiдповiдно до зростання прожиткового мiнiмуму на 3 вiдсотки до затвердженого на 2008 рiк.

     Стаття 47. Установити, що за рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу надаються пiльги виходячи iз розрахунку вартостi однiєї тонни твердого палива та одного балону скрапленого газу на домогосподарство в рiк, а особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України, iз розрахунку вартостi 3,1 тонни вугiлля на побутовi потреби на домогосподарство в рiк. Граничнi показники вартостi твердого та рiдкого пiчного побутового палива та скрапленого газу у розрiзi Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування мають право:

     встановлювати збiльшенi норми на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу особам, якi мають право на пiльги та житловi субсидiї вiдповiдно до законодавства, за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

     надавати пiльги на тверде та рiдке пiчне побутове паливо i скраплений балонний газ у натуральному виразi або готiвкою.

     Натуральнi норми забезпечення населення твердим та рiдким пiчним побутовим паливом i скрапленим газом, вiдповiдно до яких населенню будуть надаватися пiльги i житловi субсидiї готiвкою для вiдшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською i Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями в межах мiнiмальних норм та граничних показникiв їх вартостi, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з обсягу коштiв, призначених на зазначену мету.

     Стаття 48. Установити, що джерелами формування спецiального фонду мiсцевих бюджетiв у 2009 роцi є:

     1) надходження до бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв, якi включають:

     кошти вiд вiдчуження майна, яке належить Автономнiй Республiцi Крим, та майна, що перебуває у комунальнiй власностi;

     90 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державнiй власностi до розмежування земель державної i комунальної власностi (крiм земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, 10 вiдсоткiв вiд продажу яких зараховується до вiдповiдних бюджетiв мiсцевого самоврядування), при цьому вiд продажу земельних дiлянок або прав на них, якi знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим, 35 вiдсоткiв зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим та 55 вiдсоткiв - до бюджетiв мiсцевого самоврядування Автономної Республiки Крим; 100 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у комунальнiй власностi пiсля розмежування земель державної та комунальної власностi;

     дивiденди, нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, що є у власностi вiдповiдної територiальної громади;

     кошти вiд повернення позик, якi надавалися з вiдповiдного бюджету до набрання чинностi Бюджетним кодексом України, та вiдсотки, сплаченi за користування ними;

     кошти, якi передаються з iншої частини мiсцевого бюджету за рiшенням вiдповiдної ради;

     запозичення, здiйсненi у порядку, визначеному законодавством;

     субвенцiї з iнших бюджетiв на виконання iнвестицiйних проектiв;

     2) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, що зараховується у розмiрi 30 вiдсоткiв до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 70 вiдсоткiв - до бюджету мiста Сiмферополя i бюджетiв мiст - обласних центрiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на територiї цих мiст; 50 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 50 вiдсоткiв - до мiських, селищних i сiльських бюджетiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на вiдповiднiй територiї.

     Податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, зареєстрованих у мiстi Києвi, зараховується у розмiрi 70 вiдсоткiв до мiського бюджету мiста Києва та 30 вiдсоткiв до обласного бюджету Київської областi, а зареєстрованих у мiстi Севастополi - у повному обсязi до мiського бюджету мiста Севастополя.

     При цьому на перiод пiдготовки та проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi до мiських бюджетiв приймаючих мiст обласного значення зараховується 100 вiдсоткiв податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, зареєстрованих у цих мiстах.

     Територiальнi дорожнi фонди спрямовують суми цього податку на фiнансування витрат, пов'язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом i утриманням автомобiльних дорiг, що належать до комунальної власностi;

     3) плата за придбання торгових патентiв пунктами продажу нафтопродуктiв (автозаправними станцiями, заправними пунктами);

     4) власнi надходження бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

     5) 70 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища (крiм надходжень, визначених пунктом 40 статтi 6 цього Закону) до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв згiдно iз законодавством.

     При цьому на перiод пiдготовки та проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi до мiських бюджетiв приймаючих мiст обласного значення та мiста Києва зараховується 70 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища;

     6) вiдрахування 10 вiдсоткiв вартостi питної води суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалiзацiю питної води через системи централiзованого водопостачання з вiдхиленням вiд вiдповiдних стандартiв, що зараховуються до бюджетiв мiсцевого самоврядування;

     7) надходження до цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим та мiсцевими радами;

     8) кошти вiд вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва;

     9) 30 вiдсоткiв збору за проведення гастрольних заходiв;

     10) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     11) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла, пеня, вiдсотки за користування ними;

     12) субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Запорiжжя на будiвництво автотранспортної магiстралi через рiчку Днiпро у мiстi Запорiжжя;

     13) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на фiнансування ремонту примiщень управлiнь працi та соцiального захисту виконавчих органiв мiських (мiст республiканського в Автономнiй Республiцi Крим i обласного значення), районних у мiстах Києвi i Севастополi та районних у мiстах рад для здiйснення заходiв з виконання спiльного iз Свiтовим банком проекту "Вдосконалення системи соцiальної допомоги";

     14) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на розвиток соцiально-економiчної сфери мiста Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     15) 100 вiдсоткiв грошових стягнень за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi, що зараховуються до бюджетiв мiсцевого самоврядування;

     16) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з водопостачання та водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї, послуг з водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися вiдповiдними органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування;

     17) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот.

     Кошти спецiального фонду мiсцевих бюджетiв витрачаються на заходи, передбаченi рiшенням про мiсцевий бюджет вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 49. Затвердити субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на проведення вiдповiдних виборiв депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв у сумi 14.400 тис. гривень.

     Дозволити Центральнiй виборчiй комiсiї за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України здiйснювати розподiл зазначеної субвенцiї мiж мiсцевими бюджетами виходячи з прийнятих рiшень щодо проведення вiдповiдних мiсцевих виборiв та обсягу видаткiв, необхiдних на проведення цих виборiв.

     Стаття 50. Визначенi статтями 64 i 69 Бюджетного кодексу України податки i збори (обов'язковi платежi), що сплачують пiдприємства, якi здiйснюють свою дiяльнiсть у зонi вiдчуження та у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення (у випадку, якщо на таких територiях не сформовано органи мiсцевого самоврядування), зараховуються до районного бюджету у частинах, визначених Бюджетним кодексом України та iншими нормативно-правовими актами для районних бюджетiв та бюджетiв мiсцевого самоврядування.

     Стаття 51. Установити, що обсяги тимчасових касових розривiв мiсцевих бюджетiв, пов'язаних iз забезпеченням видаткiв загального фонду в першу чергу на оплату працi працiвникiв бюджетних установ та нарахування на заробiтну плату, придбання продуктiв харчування i медикаментiв, оплату комунальних послуг та енергоносiїв, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного перiоду.

     Мiнiстерство фiнансiв України за результатами виконання мiсцевих бюджетiв надає вiдповiдним мiсцевим органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування безвiдсотковi позички на термiн до дванадцяти календарних мiсяцiв на умовах повернення за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку на суми невиконання розрахункових обсягiв доходiв мiсцевих бюджетiв на 2009 рiк, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв та передбаченi у додатку N 6 до цього Закону. З цiєю метою Мiнiстерство фiнансiв України затверджує на 2009 рiк помiсячний розпис зазначених доходiв та доводить його до вiдповiдних мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування.

     Порядок отримання та погашення позичок, визначених частиною другою цiєї статтi, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 52. Установити, що порядок розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiсцевих бюджетiв на вкладних (депозитних) рахунках в установах банкiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 53. Установити, що перерахування субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з водопостачання та водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї, послуг з водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися вiдповiдними органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування, здiйснюється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок надходжень, визначених пунктом 41 статтi 6 цього Закону, та додаткових податкових зобов'язань, якi виникають у результатi виконання цiєї статтi. Перерахування зазначеної субвенцiї може здiйснюватися також за рахунок погашення заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, яка була реструктуризована, та за рахунок погашення заборгованостi мiсцевих бюджетiв перед державним бюджетом, що виникла у зв'язку з наданням Мiнiстерством фiнансiв України фiнансової допомоги Уряду Автономної Республiки Крим, облвиконкомам, Севастопольському мiськвиконкому для пiдприємств теплоенергетики, що перебувають у комунальнiй власностi, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 1994 року N 510 "Про невiдкладнi заходи щодо забезпечення народного господарства i населення електричною i тепловою енергiєю в осiнньо-зимовий перiод 1994/95 року".

VI. ОСОБЛИВI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 54. Установити у 2009 роцi прожитковий мiнiмум на одну особу та для тих, хто вiдноситься до основних соцiальних i демографiчних груп населення, в розмiрах, що дiяли у груднi 2008 року.

     Розмiри державних соцiальних гарантiй на 2009 рiк, що визначаються залежно вiд прожиткового мiнiмуму, встановлюються вiдповiдними законами України, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 55. Установити з 1 сiчня 2009 року розмiр мiнiмальної заробiтної плати 605 гривень, з 1 квiтня 2009 року - 625 гривень, з 1 липня 2009 року - 630 гривень, з 1 жовтня 2009 року - 650 гривень, з 1 грудня 2009 року - 669 гривень на мiсяць.

     Розмiри посадових окладiв (тарифних ставок) працiвникiв бюджетних установ встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України виходячи з розмiру посадового окладу (тарифної ставки) працiвника першого тарифного розряду 545 гривень на мiсяць.

     Працiвникам бюджетних установ, розмiри посадових окладiв (тарифних ставок) яких будуть меншi за визначений розмiр мiнiмальної заробiтної плати, посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється на рiвнi мiнiмальної заробiтної плати.

     Керiвникам бюджетних установ забезпечити проведення iндексацiї заробiтної плати працiвникiв вiдповiдно до Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення".

     Стаття 56. Установити, що з 1 сiчня 2009 року розмiр мiнiмальної ординарної (звичайної) академiчної стипендiї для учня професiйно-технiчного навчального закладу становитиме 200 гривень на мiсяць, для студента вищого навчального закладу I - II рiвня акредитацiї - 400 гривень на мiсяць, для студента вищого навчального закладу III - IV рiвня акредитацiї - 530 гривень на мiсяць.

     Для учнiв професiйно-технiчних та студентiв вищих навчальних закладiв I - IV рiвнiв акредитацiї з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, з 1 сiчня 2009 року стипендiя встановлюється в розмiрах вiдповiдно 550 та 1.160 гривень на мiсяць.

     Стаття 57. Обласним та районним радам при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв виходити з того, що середньомiсячна заробiтна плата працiвникiв виконавчого апарату ради не повинна перевищувати середньомiсячну заробiтну плату працiвникiв апарату вiдповiдної мiсцевої державної адмiнiстрацiї.

     Стаття 58. Надати право Мiнiстерству фiнансiв України надавати Пенсiйному фонду України позички на термiн до дванадцяти календарних мiсяцiв на покриття тимчасових касових розривiв, пов'язаних iз виплатою пенсiй в межах фактичного дефiциту коштiв на цю мету, за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку на договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами у сумах, визначених на пiдставi розрахункiв Пенсiйного фонду України.

     Стаття 59. Установити, що державнi унiтарнi пiдприємства (крiм державного пiдприємства обслуговування повiтряного руху України "Украерорух" вiдповiдно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборiв") та їх об'єднання сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) в розмiрi 15 вiдсоткiв.

     Порядок вiдрахування частини чистого прибутку (доходу) встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити, що комунальнi унiтарнi пiдприємства та їх об'єднання сплачують до загального фонду мiсцевих бюджетiв частину чистого прибутку (доходу) вiдповiдно до порядкiв i нормативiв, якi встановлюються вiдповiдними радами.

     Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або мiсцевих бюджетiв наростаючим пiдсумком щоквартальної фiнансово-господарської дiяльностi у 2009 роцi у строки, встановленi для сплати податку на прибуток пiдприємств.

     Державними пiдприємствами та господарськими товариствами енергетичної галузi, 100 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, чистий прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу) або дивiденди, зменшується на суму цiльових коштiв (обсяг iнвестицiйної складової), що надiйшли у складi тарифу i спрямовуються на виконання iнвестицiйних проектiв, рiшення по яких приймаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Державнi унiтарнi пiдприємства та їх об'єднання подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, до органiв Державної податкової служби у строки, передбаченi для подання декларацiї з податку на прибуток.

     Установити, що господарськi товариства, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у власностi господарських товариств, частка держави в яких складає не менше 50 вiдсоткiв (крiм дочiрнiх компанiй та пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", а також закритого акцiонерного товариства "Укргаз-Енерго"), сплачують до 1 червня 2009 року безпосередньо до Державного бюджету України дивiденди, нарахованi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2008 рiк у розмiрi базових нормативiв вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв пропорцiйно розмiру державної частки (акцiй, паїв) у статутних фондах господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй. Закрите акцiонерне товариство "Укргаз-Енерго" сплачує до 1 червня 2009 року дивiденди, нарахованi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2006, 2007 та 2008 роки, безпосередньо Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" у розмiрi частки (акцiй, паїв) Компанiї у його статутному фондi.

     Установити, що господарськi товариства, у статутному фондi яких є корпоративнi права держави (крiм Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України"), сплачують до 1 червня 2009 року до Державного бюджету України дивiденди, нарахованi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2008 рiк пропорцiйно розмiру державної частки (акцiй, паїв) у їх статутних фондах у розмiрi базових нормативiв вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв.

     На суму несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному фондi якого є корпоративнi права держави, та господарським товариством, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) якого знаходиться у статутному фондi господарського товариства, частка держави якого складає не менше 50 вiдсоткiв (у тому числi закритим акцiонерним товариством "Укргаз-Енерго"), дивiдендiв на державну частку Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до Державного бюджету України з розрахунку 200 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України вiд суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня пiсля настання строку платежу i по день сплати включно.

     Стаття 60. У разi неприйняття господарськими товариствами, у статутному фондi яких є корпоративнi права держави, та господарськими товариствами, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств, частка держави яких складає не менше 50 вiдсоткiв (крiм закритого акцiонерного товариства "Укргаз-Енерго"), рiшення про нарахування дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2006, 2007 та 2008 роки до 1 червня 2009 року, такi господарськi товариства сплачують частину чистого прибутку до державного бюджету у розмiрi, визначеному за базовими нормативами вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв, встановлених на вiдповiдний рiк, до 1 червня 2009 року.

     У разi неприйняття закритим акцiонерним товариством "Укргаз-Енерго" рiшення про нарахування дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2006, 2007 та 2008 роки до 1 червня 2009 року, це акцiонерне товариство забезпечує перерахування Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" частини чистого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2006, 2007 та 2008 роки у розмiрi частки (акцiй, паїв) Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" у його статутному фондi до 1 червня 2009 року.

     На суму несвоєчасно внесених господарськими товариствами, у статутному фондi яких є корпоративнi права держави, та господарськими товариствами, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств, частка держави яких складає не менше 50 вiдсоткiв (у тому числi закритим акцiонерним товариством "Укргаз-Енерго"), коштiв нараховується пеня у порядку, визначеному частиною дев'ятою статтi 59 цього Закону, яка сплачується до Державного бюджету України.

     Стаття 61. Органи Державного казначейства України здiйснюють облiк зобов'язань розпорядникiв бюджетних коштiв у порядку, визначеному Державним казначейством України, та вiдображають їх у звiтностi про виконання Державного бюджету України i мiсцевих бюджетiв.

     Розпорядники бюджетних коштiв беруть бюджетнi зобов'язання та здiйснюють вiдповiднi видатки за загальним фондом бюджету тiльки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов'язань минулих рокiв, узятих на облiк в органах Державного казначейства України, та у разi їх вiдповiдностi бюджетним паспортам.

     Розпорядники бюджетних коштiв беруть зобов'язання за спецiальним фондом бюджету виключно в межах вiдповiдних фактичних надходжень до спецiального фонду бюджету.

     При цьому зобов'язання щодо виплати субсидiй, допомоги, пiльг по оплатi за спожитi житлово-комунальнi послуги та компенсацiй громадянам з бюджету, на що згiдно iз законами України мають право вiдповiднi категорiї громадян, облiковуються органами Державного казначейства України незалежно вiд визначених на цю мету бюджетних призначень.

     Зобов'язання, взятi розпорядниками бюджетних коштiв без вiдповiдних бюджетних асигнувань (крiм витрат, що здiйснюються вiдповiдно до абзацу четвертого цiєї статтi), не вважаються бюджетними зобов'язаннями i не пiдлягають оплатi за рахунок бюджетних коштiв. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

     Видатки, пов'язанi з утриманням бюджетних установ (крiм передбачених статтею 27 цього Закону), можуть здiйснюватися розпорядниками бюджетних коштiв у разi, якщо вiдсутня прострочена заборгованiсть iз заробiтної плати (грошового забезпечення), стипендiй, а також за спожитi комунальнi послуги та енергоносiї.

     Стаття 62. Заборонити у 2009 роцi:

     реструктуризацiю заборгованостi суб'єктiв господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi, крiм розстрочення її сплати пiд час санацiї такого суб'єкта господарювання за участю iнвестора, який бере на себе солiдарнi зобов'язання щодо погашення такої заборгованостi у термiн не бiльше нiж на три роки. При цьому сума пенi, яка нарахована внаслiдок невиконання позичальником зобов'язань за таким кредитом, бюджетною позичкою або фiнансовою допомогою на реструктуризовану суму заборгованостi, списується;

     списання заборгованостi суб'єктiв господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi, крiм заборгованостi суб'єктiв господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованостi яких не були задоволенi у зв'язку з недостатнiстю їх активiв;

     надання вiдстрочок щодо термiнiв сплати податкових зобов'язань суб'єктiв господарювання за податками i зборами (обов'язковими платежами).

     Стаття 63. Установити, що у 2009 роцi по населених пунктах, грошову оцiнку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановленi частиною другою статтi 7 Закону України "Про плату за землю", збiльшенi в 3,1 раза.

     По сiльськогосподарських угiддях та землях населених пунктiв, грошову оцiнку яких проведено i уточнено станом на 1 сiчня 2009 року, застосовуються ставки земельного податку, встановленi статтею 6 та частиною першою статтi 7 Закону України "Про плату за землю".

     Стаття 64. Установити, що керiвники бюджетних установ утримують чисельнiсть працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу (далi - працiвникiв) та здiйснюють фактичнi видатки на заробiтну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премiї та iншi види заохочень чи винагород, матерiальну допомогу, лише в межах фонду заробiтної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштiв.

     Витрати на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, на яке згiдно iз законодавством України мають право окремi категорiї працiвникiв (крiм категорiй, пiльги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною четвертою статтi 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту"), а також у частинi медичної допомоги i санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення - члени сiмей вiйськовослужбовцiв i осiб рядового i начальницького складу; пенсiонери з числа вiйськовослужбовцiв i осiб рядового i начальницького складу та члени їх сiмей, здiйснюються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення; надання жилого примiщення або виплата грошової компенсацiї за пiднайом (найом) жилого примiщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергiя); безоплатний проїзд i перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналiзацiї i користування нею; безоплатна вiдправка та одержання листiв вiйськовослужбовцями строкової служби.

     Стаття 65. Установити, що до членiв сiм'ї пiльговика при наданнi пiльг належать: дружина (чоловiк), їхнi неповнолiтнi дiти (до 18 рокiв); неодруженi повнолiтнi дiти, якi визнанi iнвалiдами з дитинства I та II групи або iнвалiдами I групи; особа, яка проживає разом з iнвалiдом вiйни I групи та доглядає за ним за умови, що iнвалiд вiйни не перебуває у шлюбi; непрацездатнi батьки; особа, яка знаходиться пiд опiкою або пiклуванням громадянина, що має право на пiльги, та проживає разом з ним.

     Стаття 66. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують вiдповiднi витрати, встановленi додатком N 3 до цього Закону або рiшенням про мiсцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштiв передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованостi з оплати працi, нарахувань на заробiтну плату, стипендiй, комунальних послуг та енергоносiїв.

     У разi, якщо вiдсутня така заборгованiсть, розпорядник бюджетних коштiв спрямовує:

     50 вiдсоткiв коштiв - на заходи, якi здiйснюються за рахунок вiдповiдних надходжень;

     50 вiдсоткiв коштiв - на заходи, якi необхiднi для виконання основних функцiй, але не забезпеченi коштами загального фонду бюджету за вiдповiдною бюджетною програмою (функцiєю).

     При цьому розпорядник бюджетних коштiв здiйснює коригування обсягiв взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видаткiв по цих зобов'язаннях iз спецiального фонду бюджету.

     Стаття 67. Установити, що допущення нецiльового використання бюджетних коштiв у поточному чи минулих роках має наслiдком:

     для розпорядникiв бюджетних коштiв - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштiв, що витраченi не за цiльовим призначенням;

     для одержувачiв бюджетних коштiв - повернення коштiв у сумi, що витрачена не за цiльовим призначенням, у дохiд вiдповiдних бюджетiв.

     Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштiв до вiдповiдних бюджетiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 68. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежiв до бюджету здiйснюється органами, якi повиннi забезпечувати їх надходження, згiдно з додатком N 8 до цього Закону.

     Стаття 69. Установити, що у 2009 роцi обсяг збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, що встановлюється Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України, становить 2.680.000 тис. гривень, у тому числi 160.000 тис. гривень нарахованих i не сплачених зобов'язань державного пiдприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом з цього збору за минулi роки. Помiсячнi обсяги зазначеного збору затверджуються Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України.

     Стаття 70. Установити, що в 2009 роцi продаж об'єктiв нерухомого вiйськового майна разом iз земельними дiлянками, на яких вони розташованi, або майновими правами на них здiйснюється на вiдкритих аукцiонах у порядку та за перелiком, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Будь-якi зобов'язання та платежi за рахунок вiдповiдних надходжень здiйснюються виключно в межах коштiв, що надiйшли до спецiального фонду державного бюджету.

     Стаття 71. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у 2009 роцi встановлювати розмiри соцiальних виплат, якi вiдповiдно до законодавства визначаються залежно вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань, передбачених за вiдповiдними бюджетними програмами.

     Стаття 72. Нацiональнiй комiсiї регулювання електроенергетики України пiд час формування цiни та проведення розрахункiв за електричну енергiю, що реалiзується енергогенеруючими компанiями, передбачити кошти у сумi не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язанi з погашенням заборгованостi перед Державним комiтетом України з державного матерiального резерву за отримане у 1997 - 2000 роках згiдно з рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України органiчне паливо.

     Енергогенеруючим компанiям забезпечувати перерахування до спецiального фонду Державного бюджету України коштiв у рахунок погашення зазначеної заборгованостi в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 73. Установити, що у 2009 роцi передача в оренду державного та комунального майна здiйснюється виключно на конкурсних засадах, крiм державного та комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям; пiдприємствам i громадським органiзацiям у сферi культури i мистецтв (у тому числi нацiональним творчим спiлкам та їх членам пiд творчi майстернi); громадським органiзацiям ветеранiв; громадським органiзацiям iнвалiдiв; центрам професiйної, соцiальної реабiлiтацiї iнвалiдiв та центрам ранньої соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв, а також пiдприємствам та органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв, яким визначена доцiльнiсть надання державної допомоги вiдповiдно до статей 141, 142 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi"; Пенсiйному фонду України та його органам; державним видавництвам та пiдприємствам книгорозповсюдження; вiтчизняним видавництвам та пiдприємствам книгорозповсюдження книжкової продукцiї, що забезпечують пiдготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 вiдсоткiв книжкової продукцiї державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релiгiйним органiзацiям для забезпечення проведення богослужiнь, релiгiйних обрядiв та церемонiй.

     Порядок визначення вiтчизняних видавництв та пiдприємств книгорозповсюдження книжкової продукцiї, що забезпечують пiдготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 вiдсоткiв книжкової продукцiї державною мовою, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     При визначеннi орендних ставок за користування комунальним майном в мiстах обласного значення, мiстах Києвi та Севастополi оренднi ставки за користування державним майном, якi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, є iндикативними i застосовуються як стартовi при проведеннi конкурсу.

     Пiсля закiнчення строку дiї договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, бере участь у конкурсi на отримання права оренди державного та комунального майна.

     Орендодавець при визначеннi переможця конкурсу, за iнших рiвних умов, надає перевагу пропозицiям орендаря, який належним чином виконував свої обов'язки, шляхом застосування преференцiйної поправки.

     Розмiр преференцiйної поправки встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України i не може бути меншим 0,8.

     Стаття 74. Установити, що у 2009 роцi продаж визначених Законом України "Про особливостi приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва" об'єктiв незавершеного будiвництва здiйснюється на вiдкритих аукцiонах разом iз земельною дiлянкою, на якiй розташовано об'єкт незавершеного будiвництва. Кошти вiд продажу цих об'єктiв спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязi.

     У разi, якщо земельна дiлянка, на якiй розташовано об'єкт незавершеного будiвництва, перебуває в комунальнiй власностi, кошти вiд продажу такої земельної дiлянки спрямовуються до вiдповiдного мiсцевого бюджету.

     Стаття 75. Дозволити Мiнiстерству оборони України у 2009 роцi для забезпечення безперервностi процесу харчування особового складу Збройних Сил України укладати iз суб'єктами господарювання - переможцями процедур закупiвлi у 2007 - 2008 роках додатковi угоди щодо продовження дiї договорiв про закупiвлю послуг з харчування в межах вiдповiдних бюджетних асигнувань Мiнiстерства оборони України.

     Дозволити вiйськовим частинам, вiйськовим навчальним закладам та установам Збройних Сил України на термiн дiї договору про закупiвлю послуг з харчування передавати закрiплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхiдне для органiзацiї харчування в стацiонарних та польових умовах, зазначеним суб'єктам господарювання на умовах позички.

     Стаття 76. Установити, що у 2009 роцi кошти Стабiлiзацiйного фонду спрямовуються на заходи вiдповiдно до Закону України вiд 31 жовтня 2008 року N 639-VI "Про першочерговi заходи щодо запобiгання негативним наслiдкам фiнансової кризи та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" та заходи за такими напрямами:

     1) здешевлення кредитiв, фiнансування iнвестицiйних проектiв та пiдтримку окремих проектiв в агропромисловому комплексi - 2.200.000 тис. гривень;

     2) фiнансування iнвестицiйних проектiв на пiдприємствах авiабудування, оборонно-промислового комплексу, машинобудування, придбання повiтряних суден на умовах фiнансового лiзингу, а також фiнансування проектiв, пов'язаних з консервацiєю виробничих потужностей промислових пiдприємств, реструктуризацiєю та лiквiдацiєю об'єктiв пiдприємств гiрничої хiмiї та пiдприємств з пiдземного видобутку залiзної руди, утилiзацiєю боєприпасiв i твердого ракетного палива, - 896.000 тис. гривень;

     3) здешевлення кредитiв, фiнансування iнвестицiйних проектiв з будiвництва та технiчного переоснащення вугледобувних пiдприємств, торфодобувних пiдприємств (у сумi 35.000 тис. гривень), проектiв, пов'язаних з пiдвищенням технiки безпеки шахт, а також проектiв з лiквiдацiї шахт - 5.000.000 тис. гривень;

     4) реалiзацiя iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв з енергозбереження в житлово-комунальному господарствi 500.000 тис. гривень;

     5) виконання Державної цiльової програми з пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу (включаючи будiвництво залiзнично-автомобiльного мостового переходу через р. Днiпро в м. Києвi у сумi 650.000 тис. гривень) - 4.354.560 тис. гривень;

     6) збiльшення статутних капiталiв вiдкритого акцiонерного товариства "Державний ощадний банк" та вiдкритого акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк", у тому числi для iпотечного кредитування житла - 800.000 тис. гривень;

     7) реалiзацiя iнвестицiйних проектiв соцiально-економiчного розвитку регiонiв - 1.500.000 тис. гривень, з них:

     будiвництво льодових спортивних споруд iз штучним льодом вiдповiдно до Державної цiльової соцiальної програми "Хокей України" - 150.000 тис. гривень;

     створення бази олiмпiйської пiдготовки по стрiльбi з лука - 20.000 тис. гривень;

     будiвництво метрополiтену у м. Донецьку - 500.000 тис. гривень;

     обласному бюджету Житомирської областi - 12.000 тис. гривень;

     обласному бюджету Луганської областi - 12.000 тис. гривень;

     обласному бюджету Кiровоградської областi (для добудови обласного онкологiчного диспансеру) - 11.000 тис. гривень;

     мiському бюджету м. Бучi - 20.000 тис. гривень;

     мiському бюджету м. Керчi (на спорудження третьої

     черги мiської тролейбусної лiнiї) - 10.000 тис. гривень;

     виконання Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на перiод до 2010 року - 100.000 тис. гривень;

     8) придбання шкiльних автобусiв для перевезення учнiв загальноосвiтнiх шкiл, що проживають у сiльськiй мiсцевостi, - 150.000 тис. гривень;

     9) створення, закупiвля i модернiзацiя озброєння, вiйськової та спецiальної технiки за державним оборонним замовленням у нацiональних виробникiв для забезпечення оборони, громадського порядку, цивiльного захисту та пожежної безпеки - 2.767.100 тис. гривень, з них:

     на оборонне замовлення Мiнiстерства оборони України, Головного управлiння розвiдки Мiнiстерства оборони України тощо - 1.173.000 тис. гривень;

     для Мiнiстерства внутрiшнiх справ України - 700.000 тис. гривень;

     10) реалiзацiя iнвестицiйних проектiв в енергетичнiй галузi, у тому числi на створення ядерно-паливного циклу в Українi - 600.000 тис. гривень;

     11) будiвництво Всеукраїнського центру радiохiрургiї у складi Клiнiчної лiкарнi "Феофанiя" - 12.000 тис. гривень;

     12) придбання для Державної митної служби України рентгенотелевiзiйних скануючих систем - 200.000 тис. гривень;

     13) придбання пожежної технiки та обладнання вiтчизняного виробництва - не менш як 100.000 тис. гривень;

     14) комплексний протипаводковий захист в басейнi р. Тиса у Закарпатськiй областi - 50.000 тис. гривень;

     15) виконання функцiй столицi вiдповiдно до Закону України "Про столицю України - мiсто-герой Київ", включаючи будiвництво метрополiтену - 500.000 тис. гривень;

     16) створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" - 200.000 тис. гривень;

     17) капiтальний ремонт Нацiональної дитячої спецiалiзованої лiкарнi "ОХМАТДИТ" Мiнiстерства охорони здоров'я України - 10.000 тис. гривень;

     18) реконструкцiя будiвлi Науково-практичного медичного центру дитячої кардiологiї та кардiохiрургiї Мiнiстерства охорони здоров'я - 10.000 тис. гривень;

     19) створення фiльмiв нацiонального виробництва - 50.000 тис. гривень;

     20) розселення та облаштування депортованих кримських татар та осiб iнших нацiональностей, якi були депортованi з територiї України;

     21) поповнення статутних фондiв державних пiдприємств;

     22) iншi витрати.

     Порядки використання коштiв Стабiлiзацiйного фонду за напрямами, визначеними частиною першою цiєї статтi, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням iз комiтетами Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi та з питань бюджету здiйснювати перерозподiл напрямiв використання коштiв Стабiлiзацiйного фонду, а також за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань нацiональної безпеки i оборони - щодо додаткового розподiлу i перерозподiлу напрямiв, визначених пунктом 9 частини першої цiєї статтi.

     Стаття 77. Установити, що збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню протягом 2009 року справляється в розмiрi 0,2 вiдсотка.

     Стаття 78. Установити, що на виплати, якi здiйснюються згiдно iз Законом України "Про реструктуризацiю заборгованостi з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освiту" педагогiчним, науково-педагогiчним та iншим категорiям працiвникiв навчальних закладiв", не нараховуються страховi внески на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, на випадок безробiття i вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi.

     Стаття 79. Установити, що за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України можуть придбаватися акцiї банкiв (частки, паї) в обмiн на державнi облiгацiї України, випущенi чи отриманi понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, з вiдповiдним коригуванням граничного розмiру державного боргу України, визначеного статтею 11 цього Закону.

     На обсяг випущених державних облiгацiй України Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 80. Кабiнет Мiнiстрiв України у 2009 роцi може отримувати позики вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй на реалiзацiю проектiв економiчного i соцiального розвитку України. Кошти, якi надiйдуть вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй понад обсяги, встановленi додатками N 2, N 3 та N 4 до цього Закону, зараховуються та використовуються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 81. Списати непогашену позичку у сумi 4.692.400 тис. гривень, надану у 2008 роцi. Пенсiйному фонду України для забезпечення своєчасної виплати пенсiї вiдповiдно до статтi 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та внесення змiн до деяких законодавчих актiв", за рахунок коштiв державного бюджету.

     Стаття 82. Установити, що у 2009 роцi застосовуються нормативи збору за спецiальне використання лiсових ресурсiв, якi дiяли у 2008 роцi.

     Стаття 83. Установити, що бюджетнi призначення Мiнiстерства внутрiшнiх справ України на 2009 рiк в обсязi 500.000 тис. гривень забезпечуються в межах фактичного обсягу надходжень адмiнiстративних штрафiв у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху до загального фонду державного бюджету.

     Стаття 84. Державнi облiгацiї України пiдлягають обов'язковому викупу Нацiональним банком України за їх номiнальною вартiстю протягом трьох банкiвських днiв з дня надходження пропозицiї щодо їх викупу вiд банкiв.

     Стаття 85. У разi недоотримання доходiв загального фонду державного бюджету згiдно з помiсячним розписом для забезпечення проведення захищених статей видаткiв державного бюджету дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити державнi запозичення понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, з вiдповiдним коригуванням граничного розмiру державного боргу України, визначеного статтею 11 цього Закону.

     На обсяг здiйснених державних запозичень Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 86. У зв'язку з фiнансово-економiчною кризою та з метою врегулювання ситуацiї на грошово-кредитному i валютному ринках України встановити, що рефiнансування комерцiйних банкiв здiйснюється у порядку, затвердженому Нацiональним банком України разом iз Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Зупинити дiю частини другої статтi 36 та пункту 1 частини першої статтi 42 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238) в частинi встановлення i змiни ставки рефiнансування та визначення порядку надання кредитiв комерцiйним банкам для пiдтримки лiквiдностi (рефiнансування комерцiйних банкiв) Нацiональним банком України одноосiбно.

VII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2009 року. 

     2. Додатки N 1 - 8 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України за результатами виконання Державного бюджету України у сiчнi - квiтнi 2009 року з урахуванням стану соцiально-економiчного розвитку України внести до 1 травня 2009 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рiк", передбачивши, зокрема, збiльшення витрат бюджету на забезпечення першочергових функцiй держави, у тому числi пов'язаних з виконанням функцiй столицi, а також поетапне впровадження Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо встановлення мiнiмальної заробiтної плати на рiвнi прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб".

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
26 грудня 2008 року
N 835-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.