ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про першочерговi заходи щодо запобiгання негативним наслiдкам фiнансової кризи та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 25 грудня 2008 року N 800-VI,
вiд 4 лютого 2009 року N 922-VI,
(змiни, внесенi Законом України вiд 4 лютого 2009 року N 922-VI, визнано
такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними),
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 24 листопада 2009 року N 29-рп/2009),
вiд 24 липня 2009 року N 1617-VI,
вiд 22 грудня 2009 року N 1782-VI,
Бюджетним кодексом України
вiд 8 липня 2010 року N 2456-VI,
Податковим кодексом України
вiд 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Законами України
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 2 червня 2011 року N 3463-VI,
вiд 23 лютого 2012 року N 4452-VI,
вiд 15 березня 2012 року N 4524-VI

     Цей Закон спрямований на забезпечення конституцiйних прав громадян, гарантування економiчної безпеки держави, мiнiмiзацiї можливих збиткiв для економiки та фiнансової системи України вiд фiнансової кризи, яка охопила бiльшу частину промислово розвинутих країн.

     I. Зважаючи на нагальну необхiднiсть пiдвищення ефективностi дiяльностi державних органiв у фiнансово-кредитнiй сферi та з метою забезпечення макроекономiчної стабiльностi в Українi:

     Стаття 1. Створити за рахунок понадпланових надходжень вiд приватизацiї державного майна у 2008 роцi та надходжень цих коштiв у повному обсязi у 2009 роцi, а також цiльового розмiщення державних цiнних паперiв Стабiлiзацiйний фонд, кошти якого використовуються у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням iз комiтетами Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi та з питань бюджету порядку на:

     а) надання кредитiв (позик) для погашення, рефiнансування та/або обслуговування кредитiв (позик), одержаних вiтчизняними банкiвськими установами та iншими суб'єктами господарювання в iноземних кредиторiв до 15 вересня 2008 року;

     б) кредитування або спiвфiнансування довгострокових iнфраструктурних, iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв загальнодержавного значення;

     в) здешевлення кредитування проектiв малого та середнього бiзнесу, зокрема таких, що впливають на пiдвищення рiвня зайнятостi населення;

     г) надання кредитiв на завершення будiвництва житла, яке здiйснюється iз залученням iпотечних кредитiв i обов'язковою умовою якого є спiвфiнансування з боку банкiв та забудовникiв;

     ґ) розвиток внутрiшнього попиту на товари, що виробляються українськими товаровиробниками для експорту i щодо яких спостерiгається погiршення свiтової кон'юнктури;

     д) надання фiнансової допомоги банкам (у тому числi з метою збiльшення статутних капiталiв), поповнення статутних капiталiв державних банкiв та Державної iпотечної установи.

     е) викуп у забудовникiв та/або фiнансових установ нереалiзованого житла в об'єктах будiвництва, що споруджувалися iз залученням коштiв фiзичних осiб, у разi неспроможностi забудовникiв продовжувати будiвництво житла у зв'язку з недостатнiм обсягом коштiв для формування фондiв соцiального та службового житла;

(статтю 1 доповнено пунктом "е" згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 800-VI)

     є) надання громадянам державної пiдтримки на будiвництво (придбання) доступного житла шляхом сплати державою частини його вартостi;

(статтю 1 доповнено пунктом "є" згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 800-VI)

     ж) викуп державою у кредиторiв iпотечних кредитiв, отриманих фiзичними особами на будiвництво та придбання житла до набрання чинностi цим Законом i вiднесених до категорiї ризикованих.

(статтю 1 доповнено пунктом "ж" згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 800-VI)

     Стаття 2. Держава в особi Мiнiстерства фiнансiв України може брати участь у формуваннi та/або збiльшеннi статутних капiталiв банкiв (далi - капiталiзацiя банкiв) шляхом придбання акцiй первинної емiсiї (часток у статутному капiталi) банку чи акцiй додаткової емiсiї (додаткових вкладiв) банкiв в обмiн на державнi облiгацiї України та/або придбання зазначених акцiй за кошти Державного бюджету України.

(частина перша статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.06.2011р. N 3463-VI)

     Рiшення про участь держави у капiталiзацiї банкiв приймає Кабiнет Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй Нацiонального банку України.

     Порядок участi держави у капiталiзацiї банкiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Нацiональним банком України.

     Управлiння корпоративними правами держави у статутних капiталах банкiв, що набутi вiдповiдно до цього Закону, здiйснюються Мiнiстерством фiнансiв України.

     Кабiнет Мiнiстрiв України в установленому законом порядку приймає рiшення про продаж пакетiв акцiй, що належать державi у статутному капiталi банкiв, якi перебувають в управлiннi Мiнiстерства фiнансiв України. Кошти вiд їх продажу зараховуються до Державного бюджету України i спрямовуються Мiнiстерством фiнансiв України на погашення або на вимогу Нацiонального банку України на достроковий викуп державних облiгацiй України, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

(частина п'ята статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.06.2011р. N 3463-VI, вiд 15.03.2012р. N 4524-VI)

     Працiвники Мiнiстерства фiнансiв України, якi визначенi ним для вирiшення питань щодо участi держави у капiталiзацiї банку, перебувають пiд захистом закону:

     фiнансова вiдповiдальнiсть, у тому числi за шкоду, заподiяну внаслiдок професiйної помилки, життя та здоров'я працiвникiв повиннi бути застрахованi вiдповiдно до законодавства;

     працiвники не несуть вiдповiдальностi за дiї та бездiяльнiсть, якщо вони дiяли добросовiсно, вiдповiдно до законодавства i в межах своїх службових обов'язкiв. Позови, поданi проти таких осiб, вважаються позовами, поданими проти Мiнiстерства фiнансiв України;

     образа працiвника, опiр, погроза, насильство та iншi дiї, що перешкоджають виконанню покладених на працiвника завдань, тягнуть за собою встановлену законом вiдповiдальнiсть.

(статтю 2 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Мiнiстерство фiнансiв України забезпечує правовий захист таких працiвникiв у разi подання проти них позовiв, пов'язаних iз забезпеченням виконання ними функцiй вирiшення питань щодо участi держави у капiталiзацiї банку.

(статтю 2 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Порядок використання коштiв Стабiлiзацiйного фонду для надання фiнансової допомоги банкам в iнших формах, у тому числi для надання субординованого кредиту, викупу активiв та пасивiв при здiйсненнi заходiв фiнансового оздоровлення, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Нацiональним банком України та Комiтетами Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi та з питань бюджету.

(статтю 2 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Стаття 3. Для прискорення капiталiзацiї банкiв застосовується спецiальний порядок здiйснення вiдповiдних заходiв, який визначається Нацiональним банком України, з урахуванням таких особливостей:

     у разi настання iстотної загрози неплатоспроможностi банку рiшення про затвердження плану фiнансового оздоровлення банку, збiльшення статутного капiталу та залучення iнвесторiв приймаються загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) банку або тимчасовим адмiнiстратором банку за погодженням з Нацiональним банком України;

     вiдповiдно до статуту банку скликаються загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) банку, у тому числi iз запрошенням iнших ймовiрних iнвесторiв банку, за наслiдками яких приймаються рiшення про капiталiзацiю банку та укладаються договори про купiвлю акцiй (внесення додаткових вкладiв) з обов'язковим зазначенням зобов'язань iнвестора щодо виконання заходiв з фiнансового оздоровлення банку;

     акцiонерам (учасникам) банку надається переважне право на придбання акцiй додаткової емiсiї, додаткових часток у статутному капiталi цього банку;

     Мiнiстерство фiнансiв України на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України придбаває акцiї (частки у статутному капiталi) залежно вiд розмiру пропозицiй учасникiв та потенцiйних iнвесторiв банку;

     протягом двох банкiвських днiв пiсля прийняття зборами рiшення про капiталiзацiю банку особи, якi висловили намiр придбати акцiї (внести додатковi вклади), зобов'язанi внести оплату в розмiрi не менше 20 вiдсоткiв вартостi акцiй (додаткових вкладiв), залишок коштiв сплачується цими особами протягом наступних десяти банкiвських днiв. Якщо повна вартiсть акцiй (додаткових вкладiв) не сплачена у встановлений строк, то здiйснена часткова оплата не пiдлягає поверненню протягом одного року та зараховується банком як строковий депозит iз ставкою у розмiрi половини облiкової ставки Нацiонального банку України;

     фактичне подання рiшення про капiталiзацiю банку та змiн до статуту банку до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є вичерпною пiдставою для здiйснення нею реєстрацiї випуску акцiй;

     фактичне подання змiн до статуту банку вiдповiдно на погодження Нацiональному банку України та реєстрацiю державному реєстратору вважається вiдповiдно погодженням їх Нацiональним банком України та реєстрацiєю державним реєстратором;

     фактичне подання документiв для реєстрацiї випуску акцiй банку вважається реєстрацiєю випуску акцiй банку;

     пiдтвердженням фактичного подання належних документiв до Нацiонального банку України, державного реєстратора, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважається наявнiсть вiдмiтки органу про прийняття документiв (реєстрацiйний iндекс) i розрахункового документа, що пiдтверджує надання послуг поштового вiддiлення з описом вкладення;

     покупцi акцiй банку набувають права власностi на акцiї за умови повної оплати їх вартостi та фактичного подання рiшення про капiталiзацiю банку та змiн до статуту банку до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку для реєстрацiї випуску акцiй;

     покупцi часток банку набувають права власностi на частки за умови повної оплати їх вартостi та фактичного подання рiшення про капiталiзацiю банку та змiн до статуту банку державному реєстратору.

     При цьому Нацiональний банк України має право встановлювати скороченi строки здiйснення заходiв, пов'язаних iз капiталiзацiєю банку, порiвняно iз строками, визначеними iншими законами України.

     Пiсля оформлення прав власностi на корпоративнi права всiх учасникiв банку та вирiшення питання формування органiв управлiння банку Нацiональний банк України протягом семи банкiвських днiв приймає рiшення про закiнчення процедури тимчасової адмiнiстрацiї банку.

     У разi здiйснення заходiв з полiпшення фiнансового стану банкiв за зверненням загальних зборiв акцiонерiв рiшення щодо визначення основних напрямiв дiяльностi банку та затвердження звiтiв про їх виконання, внесення змiн та доповнень до статуту та розмiру статутного капiталу банку, обрання i вiдкликання членiв спостережної (наглядової) ради банку, здiйснення додаткового випуску (емiсiї) акцiй, розподiлу прибутку банку, припинення його дiяльностi, призначення лiквiдатора, затвердження лiквiдацiйного балансу можуть бути оскарженi до суду протягом одного мiсяця з дня їх прийняття.

     З метою забезпечення участi держави в капiталiзацiї банку тимчасовий адмiнiстратор за погодженням з Нацiональним банком України в установленому ним порядку здiйснює зменшення статутного капiталу банку.

(статтю 3 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     При зменшеннi статутного капiталу банку з метою проведення його капiталiзацiї не застосовуються положення законодавства щодо:

     1) необхiдностi повiдомлення про зменшення статутного капiталу банку всiх його кредиторiв;

     2) недопущення зменшення статутного капiталу банку за наявностi заперечень кредиторiв;

     3) права кредиторiв вимагати дострокового припинення або виконання банком зобов'язань та вiдшкодування збиткiв;

     4) необхiдностi лiквiдацiї банку, якщо розмiр його статутного капiталу стає меншим за мiнiмальний розмiр статутного капiталу банку, визначений законом;

     5) необхiдностi вiдшкодування збиткiв акцiонерiв, пов'язаних iз зменшенням статутного капiталу банку;

     6) обмеження щодо мiнiмальної номiнальної вартостi акцiї.

(статтю 3 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Стаття 31. Пiд час виконання тимчасовим адмiнiстратором заходiв, передбачених програмою фiнансового оздоровлення банку, в тому числi при вiдступленнi права вимоги, переведеннi боргу, здiйсненнi реорганiзацiї, не застосовуються положення законодавства щодо:

     1) порядку припинення юридичної особи внаслiдок перетворення;

     2) необхiдностi повiдомлення та одержання згоди боржникiв, кредиторiв, акцiонерiв;

     3) права кредиторiв вимагати забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорiв застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань та вiдшкодування збиткiв у зв'язку з перетворенням;

     4) неможливостi завершення перетворення до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

     Тимчасовий адмiнiстратор за погодженням з Нацiональним банком України пiд час виконання заходiв, передбачених програмою фiнансового оздоровлення банку, має право прийняти рiшення про зменшення статутного капiталу банку.

(Закон доповнено статтею 31 згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Стаття 4. Запровадити мораторiй на розподiл чистого прибутку банку (нарахування, виплати дивiдендiв, репатрiацiї), якщо такий банк протягом року, за який нараховуються дивiденди:

     має балансовi збитки за результатами трьох поточних календарних мiсяцiв та/або;

     має балансовi збитки протягом будь-якого календарного мiсяця у розмiрi, що дорiвнюють або перевищують 30 вiдсоткiв вiд його статутного капiталу та/або;

     порушує норматив поточної лiквiдностi бiльше нiж на 20 вiдсоткiв вiд його нормативного значення за банкiвський день два i бiльше разiв за поточнi 30 банкiвських днiв та/або;

     протягом десяти послiдовних банкiвських днiв має зобов'язання, класифiкованi як простроченi, у сумi, яка дорiвнює або перевищує 20 вiдсоткiв вiд суми його загальних зобов'язань.

     Мораторiй на розподiл чистого прибутку поширюється також на банки, якi знаходяться пiд тимчасовою адмiнiстрацiєю банку, запровадженою вiдповiдно до законодавства.

     Дозволяється, як виняток, розподiл чистого прибутку банку для нарахування дивiдендiв власникам корпоративних прав за умови використання їх на збiльшення статутного капiталу банку.

     II. З метою забезпечення реалiзацiї заходiв, визначених роздiлом I цього Закону, внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Пункт 1 роздiлу II втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Бюджетним кодексом України вiд 21.06.2001р. N 2542-III згiдно з Бюджетним кодексом України вiд 08.07.2010р. N 2456-VI)

     2. Перше речення частини третьої статтi 86 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених Законом України "Про першочерговi заходи щодо запобiгання негативним наслiдкам фiнансової кризи та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" протягом строку його дiї".

     3. Частину третю статтi 13 Закону України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1994 р., N 3, ст. 11) доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених Законом України "Про першочерговi заходи щодо запобiгання негативним наслiдкам фiнансової кризи та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" протягом строку його дiї".

     4. Пункт 4 роздiлу II втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 03.04.97р. N 168/97-ВР згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     5. Пункт 5 роздiлу II втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 28.12.94р. N 334/94-ВР згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     6. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121, N 42, ст. 351; 2002 р., N 5, ст. 30):

     1) частину третю статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк за пiдсумками року у разi перевищення кошторисних доходiв над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рiк, вносить до Державного бюджету України наступного за звiтним року позитивну рiзницю, частина якої в обсязi 25 вiдсоткiв, але не менше 1 млрд. гривень, щорiчно спрямовується на поповнення коштiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, капiталiзацiю банкiв та Державної iпотечної установи, а перевищення витрат над доходами вiдшкодовується за рахунок Державного бюджету України наступного за звiтним року";

     2) пункт 2 частини першої статтi 42 викласти в такiй редакцiї:

     "2) надає кредити Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб за облiковою ставкою, встановленою Нацiональним банком України".

     7. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30):

     1) частину п'яту статтi 19 доповнити реченням такого змiсту: "У разi реорганiзацiї банку за результатами процедури тимчасової адмiнiстрацiї рiшення про надання банкiвської лiцензiї приймається Нацiональним банком України протягом триденного термiну з дня отримання повного пакета документiв, зазначених у цiй статтi";

     2) перше речення частини другої статтi 32 викласти в такiй редакцiї:

     "Формування та капiталiзацiя банку здiйснюються шляхом грошових внескiв, крiм випадкiв, передбачених Законом України "Про першочерговi заходи щодо запобiгання негативним наслiдкам фiнансової кризи та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" протягом строку його дiї";

     3) статтю 56 доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) щодо кiлькостi акцiй (паїв) банку, якi знаходяться у власностi членiв виконавчого органу банку, та перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi банку перевищують п'ять вiдсоткiв";

     4) пiдпункт "з" пункту 4 частини першої статтi 73 викласти в такiй редакцiї:

     "з) примусової реорганiзацiї банку";

     5) статтю 78 доповнити частинами другою та третьою такого змiсту:

     "У разi призначення Нацiональним банком України тимчасової адмiнiстрацiї банку реорганiзацiя банку та емiсiя акцiй банку здiйснюються за рiшенням тимчасового адмiнiстратора у порядку, який встановлюється Нацiональним банком України.

     Тимчасовий адмiнiстратор має право призначити своїм рiшенням спостережну (наглядову) раду та правлiння банку пiсля здiйснення ним реорганiзацiї та/або емiсiї акцiй банку";

     6) частину другу статтi 90 виключити.

     8. Пункт 8 роздiлу II втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 20.09.2001р. N 2740-III згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     9. У Законi України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27 - 28, ст. 253, N 36 - 37, ст. 278; iз змiнами, внесеними законами України вiд 2 вересня 2008 року N 346-VI, вiд 3 вересня 2008 року N 354-VI, вiд 19 вересня 2008 року N 565-VI, вiд 24 вересня 2008 року N 589-VI):

     1) статтю 13 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Установити, що у 2008 роцi державнi гарантiї за кредитами надаються Кабiнетом Мiнiстрiв України в установленому ним порядку вiдповiдно до частин першої та другої статтi 17 Бюджетного кодексу України загальним обсягом до 10.000.000 тис. гривень".

     У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою;

     2) доповнити статтею 331 такого змiсту:

     "Стаття 331. Установити, що вiдкрите акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" (ВАТ "Укрексiмбанк") реiнвестує чистий прибуток, отриманий за наслiдками 2008 року, та нерозподiлений чистий прибуток минулих рокiв у свiй статутний капiтал, але не менше 500 млн. гривень";

     3) статтю 57 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Мiнiстерство фiнансiв України щомiсячно за результатами виконання мiсцевих бюджетiв надає на термiн до дванадцяти календарних мiсяцiв безвiдсотковi позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку вiдповiдним мiсцевим органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Мiнiстерством фiнансiв України прогнозних надходжень доходiв мiсцевих бюджетiв на 2008 рiк, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв, визначених у додатку N 6 до цього Закону. З цiєю метою Мiнiстерство фiнансiв України затверджує на 2008 рiк помiсячний розпис зазначених доходiв та доводить його до вiдповiдних мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування. Погашення зазначених позичок здiйснюється за результатами рiчного звiту у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) абзац перший статтi 76 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 76. Установити, що у 2008 роцi передача в оренду державного та комунального майна здiйснюється виключно на конкурсних засадах, крiм державного та комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам, музеям, пiдприємствам i громадським органiзацiям у сферi культури i мистецтв (у тому числi нацiональним творчим спiлкам та їх членам пiд творчi майстернi), громадським органiзацiям ветеранiв, громадським органiзацiям iнвалiдiв, центрам професiйної, соцiальної реабiлiтацiї iнвалiдiв та центрам ранньої соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв, а також пiдприємствам та органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв, яким визначена доцiльнiсть надання державної допомоги вiдповiдно до статей 141, 142 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi", Пенсiйному фонду України та його органам, державним видавництвам та пiдприємствам книгорозповсюдження";

     5) доповнити статтями 841 - 843 такого змiсту:

     "Стаття 841. Установити, що надходження вiд приватизацiї державного майна понад обсяги, визначенi статтею 22 цього Закону, спрямовуються на створення Стабiлiзацiйного фонду у складi Державного бюджету України в обсягах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     На суму зазначених надходжень до Державного бюджету України Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування, кредитування та видатки державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатках N 2, N 3, N 4 до Закону.

     Стаття 842. Дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснювати поповнення статутних капiталiв державних банкiв понад обсяги, визначенi у додатку N 3 до цього Закону, за рахунок надходжень коштiв, отриманих вiд державних запозичень понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, з вiдповiдним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону.

     На суму зазначених надходжень до Державного бюджету України Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування та видатки державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатках N 2, N 3 до цього Закону.

     Стаття 843. Установити, що за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України можуть придбаватися акцiї банкiв (частки, паї) в обмiн на державнi облiгацiї України, випущенi чи отриманi понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, з вiдповiдним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону.

     На обсяг випущених державних облiгацiй України Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону".

     10. Абзаци перший та другий пункту 12 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376) замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "12. Перетворення Пенсiйного фонду в неприбуткову самоврядну органiзацiю здiйснюється вiдповiдно до окремо прийнятого спецiального Закону. До прийняття вiдповiдного рiшення функцiї виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, її територiальних органiв виконують вiдповiдно Пенсiйний фонд України та головнi управлiння Пенсiйного фонду в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi i управлiння Пенсiйного фонду України в районах, мiстах, районах у мiстах".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами другим - п'ятим.

     11. В абзацi першому частини першої статтi 9 Закону України "Про фiксований сiльськогосподарський податок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5 - 6, ст. 39, N 9 - 10, ст. 69; 2000 р., N 37, ст. 308; 2003 р., N 46, ст. 365) слова та цифри "i дiє до 31 грудня 2009 року" виключити.

     III. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пунктiв 4 i 5 роздiлу II цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2009 року.

     2. Цей Закон дiє до прийняття Верховною Радою України у зв'язку iз стабiлiзацiєю фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi рiшення щодо втрати чинностi роздiлом I цього Закону та щодо редакцiї вiдповiдних положень законiв України, змiни до яких передбаченi роздiлом II цього Закону, але не пiзнiше нiж до 1 сiчня 2011 року, крiм пункту 5 роздiлу II цього Закону, який дiє до 1 квiтня 2011 року, та частин першої - сьомої статтi 2, статей 3 та 31 роздiлу I, пiдпункту 2 пункту 7 роздiлу II цього Закону, якi дiють до 1 сiчня 2012 року.

(пункт 2 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.02.2009р. N 922-VI)
(пункт 2 роздiлу III у редакцiї Закону України вiд 22.12.2009р. N 1782-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     3. До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз цим Законом закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом розробити Порядок використання коштiв Стабiлiзацiйного фонду, передбачивши їх використання на напрями, визначенi у пунктi 1 роздiлу I цього Закону.

     5. Установити, що розмiри прожиткового мiнiмуму та мiнiмальної заробiтної плати змiнюються вiдповiдно до iндексу iнфляцiї (iндексу споживчих цiн).

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiональному банку України у мiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     1) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) забезпечити прийняття актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону.

     7. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня опублiкування цього Закону забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     8. Нацiональному банку України у мiсячний строк з дня опублiкування цього Закону розглянути питання доцiльностi врахування субординованого боргу в основному капiталi банкiв у сумi до 100 вiдсоткiв розмiру основного капiталу.

     9. Кабiнету Мiнiстрiв України доопрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про Державний бюджет України на 2009 рiк, який повинен бути розрахований на бездефiцитнiй основi.

     10. Кабiнету Мiнiстрiв України пiд час розроблення законопроекту про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк передбачити кошти для компенсацiї за рахунок загального фонду державного бюджету втрат сiльськогосподарських товаровиробникiв, що виникли у зв'язку iз змiнами механiзму обкладення податком на додану вартiсть операцiй з продажу переробним пiдприємствам молока i м'яса в живiй вазi.

     11. Договiр мiж Нацiональним банком України та банком про пiдтримання лiквiдностi через вiдповiднi iнструменти рефiнансування (у тому числi при наданнi стабiлiзацiйного кредиту) укладається з урахуванням таких особливостей:

     а) якщо банк має у складi кредитного портфеля заборгованiсть позичальникiв - сiльськогосподарських товаровиробникiв, то така заборгованiсть вважається добровiльно пролонгованою цим банком на строк, не менший строку, на який надається таке рефiнансування (але не менший нiж 365 днiв);

     б) норми пiдпункту "а" цього пункту поширюються на заборгованiсть, яка класифiкується Нацiональним банком України як субстандартна або сумнiвна, що виникла станом на 1 сiчня 2009 року;

     в) достатнiм забезпеченням рефiнансування (у частинi субстандартної або сумнiвної заборгованостi) вважається подвiйне складське свiдоцтво, заставнi, а також застава майна та майнових прав сiльськогосподарського товаровиробника такому банку;

     г) при отриманнi рефiнансування вiд Нацiонального банку України банк протягом наступних п'яти робочих днiв зобов'язаний повiдомити позичальника про можливiсть внесення змiн до кредитного договору (укладення додаткового договору) з метою його пролонгацiї (реструктуризацiї) за умовами цього пункту. Незалежно вiд фактичної дати внесення таких змiн (укладення додаткового договору) кредит вважається пролонгованим з моменту отримання банком вiдповiдного рефiнансування вiд Нацiонального банку України.

     Порушення банком строкiв надання такого повiдомлення або вiдмова внести вiдповiднi змiни до кредитного договору (укласти з позичальником додатковий договiр) протягом 30 робочих днiв з моменту отримання вiдповiдного рефiнансування вважається порушенням iстотних умов договору мiж Нацiональним банком України та таким банком про пiдтримання лiквiдностi через вiдповiднi iнструменти рефiнансування (у тому числi при наданнi стабiлiзацiйного кредиту), що тягне за собою безумовне дострокове повернення такого рефiнансування Нацiональному банку України у загальнiй сумi.

     Нацiональний банк України забезпечує виконання норм цього пункту.

     11.1. Зазначена пролонгацiя здiйснюється на таких умовах:

     а) за процентною ставкою, яка iснувала на момент надання такого кредиту, якщо згодом менша ставка не була погоджена сторонами кредитного договору;

     б) протягом такої пролонгацiї вартiсть застави (за її наявностi) не переоцiнюється у бiк зменшення. При цьому, якщо заставодавець порушує умови пролонгованого кредитного договору, банк-заставодержатель має право запропонувати заставодавцю доповнити такий кредитний договiр (укласти додатковий договiр) iз застереженням про задоволення вимог заставодержателя у досудовому порядку, внаслiдок чого право заставодавця на звернення стягнення на предмет застави виникає не ранiше 90 календарного дня, наступного за днем, в якому припускається таке порушення;

     в) форма (спосiб) нарахування та погашення процентiв, а також погашення основного боргу може бути змiненою лише за погодженням з позичальником та не може висуватися як передумова отримання такої пролонгацiї;

     г) не дозволяється запровадження будь-яких додаткових комiсiй, плат та вiдшкодувань на користь банку, а також застосування штрафних санкцiй до позичальника у зв'язку з такою пролонгацiєю. Це правило поширюється також на випадки дострокового погашення такого пролонгованого кредиту за рiшенням позичальника.

     11.2. Не вважається пiдставою для збiльшення категорiї ризику за кредитом, який було пролонговано або реструктуризовано шляхом зменшення розмiру процентiв або основної суми заборгованостi сiльськогосподарського товаровиробника.

     11.3. Банк, який має у складi кредитного портфеля заборгованiсть позичальникiв - сiльськогосподарських товаровиробникiв, але не звертався до Нацiонального банку України за отриманням рефiнансування, зобов'язаний запропонувати таким позичальникам внести змiни до кредитного договору (укласти додатковий договiр) на умовах пролонгацiї, визначених цим пунктом. Наявнiсть таких змiн (додаткових договорiв) є пiдставою для надання такому банку вiдповiдного рефiнансування вiд Нацiонального банку України.

     11.4. Для цiлей цього пункту сiльськогосподарським товаровиробником вважається особа, визначена у статтi 81 Закону України "Про податок на додану вартiсть".

     11.5. Норми цього пункту поширюються також на заборгованiсть сiльськогосподарських товаровиробникiв перед лiзингодавцями - банками України за фiнансовим лiзингом сiльськогосподарської технiки за кодами УКТ ЗЕД 8432 - 8436, 8701 10 - 8701 30, 8701 90.

     11.6. Норми законiв України "Про Нацiональний банк України", "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про заставу" дiють з урахуванням норм цього пункту.

     11.7. Рекомендувати банкам надати торгiвлi та переробним пiдприємствам цiльовi кредити для розрахункiв з постачальниками молочної та м'ясної продукцiї та з селянами за сировину.

(роздiл III доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 04.02.2009р. N 922-VI)
(змiни, внесенi Законом України вiд 04.02.2009р. N 922-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 24.11.2009р. N 29-рп/2009)

     12. Передбачити заборону на продаж земель сiльськогосподарського призначення до 1 сiчня 2010 року.

(роздiл III доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 04.02.2009р. N 922-VI)
(змiни, внесенi Законом України вiд 04.02.2009р. N 922-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 24.11.2009р. N 29-рп/2009)
 
Президент України
В. ЮЩЕНКО

м. Київ
31 жовтня 2008 року
N 639-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.