ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо особливостей проведення заходiв з фiнансового оздоровлення банкiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) у частинi п'ятiй статтi 126 слово "вiдкрите" замiнити словом "публiчне";

     2) у частинi першiй статтi 336 слово "вiдкритого" замiнити словом "публiчного".

     2. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) частину першу статтi 107 доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених законом";

     2) частину першу статтi 520 доповнити словами "якщо iнше не передбачено законом".

     3. Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 iз наступними змiнами) доповнити пунктами 5.19 та 5.20 такого змiсту:

     "5.19. Звiльняються вiд оподаткування операцiї банкiв та iнших фiнансових установ з поставки (продажу, вiдчуження iншим способом) майна, що передане фiзичними особами, а також суб'єктами пiдприємницької дiяльностi - приватними пiдприємцями та iншими особами, якi не є платниками податку, у заставу (в тому числi iпотеку) та на яке було звернено стягнення.

     5.20. Звiльняються вiд оподаткування операцiї банкiв з продажу (передачi) або придбання зобов'язань за депозитами (вкладами)".

     4. Пункт 7.9 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 iз наступними змiнами) доповнити пiдпунктом 7.9.7 такого змiсту:

     "7.9.7. З метою оподаткування платник податку веде облiк фiнансових результатiв операцiй вiд проведення операцiй з продажу (передачi) або придбання права вимоги зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари, виконанi роботи чи наданi послуги третьої особи, зобов'язань за фiнансовими кредитами, а також за iншими цивiльно-правовими договорами.

     При першому вiдступленнi зобов'язань валовi витрати, понесенi платником податку - першим кредитором, визначаються в розмiрi договiрної (контрактної) вартостi товарiв, робiт, послуг, за якими виникла заборгованiсть, за фiнансовими кредитами - у розмiрi фактичної заборгованостi за основним боргом, процентами та iншими платежами за договором за умови, що такi проценти та платежi були включенi до складу валового доходу в попереднiх податкових перiодах вiдповiдно до вимог цього Закону, а за iншими цивiльно-правовими договорами - у розмiрi фактичної заборгованостi, що вiдступається. До складу валових доходiв включається сума коштiв або вартiсть iнших активiв, отримана платником податку - першим кредитором вiд такого вiдступлення, а також сума його заборгованостi, яка погашається, за умови, що така заборгованiсть була включена до складу валових витрат згiдно з вимогами цього Закону.

     Якщо доходи, отриманi платником податку вiд наступного вiдступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або вiд виконання вимоги боржником, перевищують витрати, понесенi таким платником податку на придбання права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника), отриманий прибуток включається до складу валового доходу платника податку.

     Якщо витрати, понесенi платником податку на придбання права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника), перевищують доходи, отриманi таким платником податку вiд наступного вiдступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або вiд виконання вимоги боржником, отриманi збитки не включаються до складу валових витрат або у зменшення отриманих прибуткiв вiд здiйснення iнших операцiй з продажу (передачi) або придбання права вимоги зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги третьої особи".

     5. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     визначення термiна "мораторiй" викласти у такiй редакцiї:

     "мораторiй - зупинення виконання банком зобов'язань перед кредиторами та зобов'язань щодо сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) та зупинення заходiв, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань";

     у визначеннi термiна "учасники банку" слово "вiдкритим" замiнити словом "публiчним";

     доповнити визначенням такого змiсту:

     "фiнансове оздоровлення банку - вiдновлення платоспроможностi банку та приведення фiнансових показникiв його дiяльностi у вiдповiднiсть iз вимогами Нацiонального банку України";

     2) у частинi першiй статтi 6 слово "вiдкритого" замiнити словом "публiчного";

     3) пункт 11 частини другої статтi 17 викласти у такiй редакцiї:

     "11) копiї звiту про проведення приватного розмiщення акцiй - для банку, який створюється у формi публiчного акцiонерного товариства";

     4) статтю 26 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 26. Способи реорганiзацiї банку

     Банк може бути реорганiзований за рiшенням власникiв банку, а у разi призначення тимчасової адмiнiстрацiї - за рiшенням Нацiонального банку України або тимчасового адмiнiстратора, погодженим з Нацiональним банком України.

     Реорганiзацiя може здiйснюватися шляхом злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення.

     У разi реорганiзацiї банку шляхом перетворення до таких правовiдносин не застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи. Пiд час проведення реорганiзацiї банку шляхом перетворення кредитори не мають права вимагати вiд банку припинення чи дострокового виконання зобов'язання".

     5) у статтi 27:

     частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Порядок здiйснення реорганiзацiї банку за рiшенням Нацiонального банку України або тимчасового адмiнiстратора встановлюється цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України";

     у частинi другiй слова "попереднього дозволу Нацiонального банку України" замiнити словами "надання попереднього дозволу Нацiонального банку України на реорганiзацiю банку та затвердження Нацiональним банком України плану реорганiзацiї банку";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi здiйснення реорганiзацiї банку за рiшенням його власникiв шляхом перетворення план реорганiзацiї банку не складається".

     У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою;

     частину четверту викласти у такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк України визначає перелiк документiв, якi подаються для отримання дозволу на реорганiзацiю та затвердження плану реорганiзацiї банку";

     частину сьому виключити;

     6) частину четверту статтi 28 виключити;

     7) у статтi 30:

     у пунктi 4 частини третьої:

     у першому реченнi слово "контракту" замiнити словом "договору";

     друге речення викласти у такiй редакцiї: "При цьому сума субординованого боргу, включеного у капiтал, щорiчно зменшується на 20 вiдсоткiв її первинного розмiру протягом п'яти останнiх рокiв дiї договору";

     частину четверту замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Нацiональний банк України має право визначати своєю постановою iншi складовi додаткового капiталу, а також умови та порядок його формування.

     Додатковий капiтал не може бути бiльш як 100 вiдсоткiв основного капiталу";

     8) частину другу статтi 43 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) забезпечити збереження та передачу майна та документiв банку при звiльненнi керiвникiв з посади";

     9) статтю 58 доповнити частинами четвертою i п'ятою такого змiсту:

     "Власники iстотної участi зобов'язанi вживати своєчасних заходiв для запобiгання настання неплатоспроможностi (банкрутства) банку.

     Власники iстотної участi, керiвники банку (крiм керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв банку) за фiктивне банкрутство, доведення до банкрутства або приховування стiйкої фiнансової неспроможностi банку несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України";

     10) у статтi 62:

     частину п'яту викласти у такiй редакцiї:

     "Банк має право надавати iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, iншим банкам та Нацiональному банку України в обсягах, необхiдних при наданнi кредитiв, банкiвських гарантiй";

     пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Банк має право розкривати iнформацiю, що мiстить банкiвську таємницю, особi (в тому числi яка уповноважена дiяти вiд iменi держави), на користь якої вiдчужуються активи та зобов'язання банку при виконаннi заходiв, передбачених програмою фiнансового оздоровлення банку, або пiд час здiйснення процедури лiквiдацiї. Нацiональний банк України (тимчасовий адмiнiстратор) має право надавати Мiнiстерству фiнансiв України iнформацiю, яка мiстить банкiвську таємницю щодо банкiв, участь у капiталiзацiї яких бере держава".

     У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами сьомою - десятою;

     частину восьму викласти у такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк України вiдповiдно до мiжнародного договору України або за принципом взаємностi має право надавати iнформацiю, отриману при здiйсненнi нагляду за дiяльнiстю банкiв, органу банкiвського нагляду iншої держави, а також отримувати вiд органу банкiвського нагляду iншої держави таку iнформацiю. Надана (отримана) iнформацiя може бути використана виключно з метою банкiвського нагляду або запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, чи фiнансуванню тероризму";

     11) статтю 67 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нацiональний банк України має право запровадити особливий режим контролю за дiяльнiстю банку та призначити куратора банку. Особливий режим контролю є додатковим iнструментом банкiвського нагляду, що використовується, як правило, одночасно iз заходами впливу, встановленими статтею 73 цього Закону. Пiд час здiйснення процедури тимчасової адмiнiстрацiї банку або особливого режиму контролю за дiяльнiстю банку Нацiональний банк України має право заборонити банку використовувати для розрахункiв прямi кореспондентськi рахунки та/або вимагати вiд банку проведення розрахункiв виключно через консолiдований кореспондентський рахунок".

     У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дев'ятою;

     12) у статтi 75:

     у частинi першiй слово "iстотної" виключити;

     у частинi другiй:

     у пунктi 1 слово "систематичних" замiнити словами "двох або бiльше";

     у пунктi 2 слова "при одночасному порушеннi хоча б одного економiчного нормативу" виключити;

     у пунктi 3 цифри "15" замiнити цифрою "5";

     доповнити пунктами 9 i 10 такого змiсту:

     "9) здiйснення банком операцiй з високим рiвнем ризику, якi призвели або можуть призвести до втрати активiв або доходiв;

     10) порушення законодавства щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв";

     частини четверту - п'яту замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Керiвником тимчасової адмiнiстрацiї є тимчасовий адмiнiстратор, який призначається Нацiональним банком України. Нацiональний банк України має право призначити одну й ту саму особу тимчасовим адмiнiстратором двох i бiльше банкiв.

     Нацiональний банк України має право на перiод тимчасової вiдсутностi тимчасового адмiнiстратора уповноважити на виконання його функцiй особу, яка вiдповiдає вимогам, встановленим цим Законом до тимчасового адмiнiстратора.

     Нацiональний банк України призначає тимчасову адмiнiстрацiю на термiн до одного року";

     13) у статтi 76:

     назву викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 76. Вимоги до тимчасового адмiнiстратора";

     частини першу i сьому виключити;

     14) статтю 79 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 79. Об'ява про призначення тимчасової адмiнiстрацiї

     Нацiональний банк України розмiщує в день призначення тимчасової адмiнiстрацiї iнформацiю про це на своєму офiцiйному веб-сайтi та протягом трьох днiв у газетi "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

     Рiшення про призначення тимчасової адмiнiстрацiї Нацiональний банк України надсилає до головного офiсу та до кожного територiально вiдокремленого вiддiлення банку, фiлiї iз зазначенням дати початку здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї";

     15) у статтi 80:

     частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "З дня свого призначення тимчасовий адмiнiстратор має повне i виняткове право управляти банком та зобов'язаний вживати всiх необхiдних заходiв для приведення дiяльностi банку в правову та фiнансову вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з метою захисту iнтересiв вкладникiв та iнших кредиторiв";

     пункти 9 i 10 частини четвертої викласти у такiй редакцiї:

     "9) вiдчужувати активи та/або зобов'язання банку з метою його фiнансового оздоровлення;

     10) здiйснити реорганiзацiю банку";

     у частинi п'ятiй слова "для продажу" замiнити словами "на вiдчуження";

     доповнити частинами сьомою - чотирнадцятою такого змiсту:

     "Тимчасовий адмiнiстратор вживає заходiв, передбачених програмою фiнансового оздоровлення банку, в тому числi вiдступлення права вимоги, переведення боргу чи реорганiзацiю банку, без повiдомлення та отримання згоди акцiонерiв, боржникiв, кредиторiв (вкладникiв) банку. Акцiонери, кредитори (вкладники) банку не мають права вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язань банку та вiдшкодування їм збиткiв при виконаннi заходiв, передбачених програмою фiнансового оздоровлення банку.

     Особа, яка є стороною договору про передачу активiв та /або зобов'язань банку, в якому введено тимчасову адмiнiстрацiю, звiльняється вiд сплати будь-яких платежiв, пов'язаних iз вiдчуженням /отриманням таких активiв та/або зобов'язань, за внесення змiн до державних реєстрiв та плати за послуги, що надаються державними органами.

     Тимчасовий адмiнiстратор при прийняттi рiшень про одночасне вiдчуження активiв та зобов'язань банку зобов'язаний забезпечити прiоритетнiсть захисту iнтересiв кредиторiв банку вiдповiдно до черговостi задоволення вимог кредиторiв, встановленої статтею 96 цього Закону.

     До банку-правонаступника, який створюється внаслiдок реорганiзацiї банку тимчасовим адмiнiстратором шляхом видiлення, не застосовуються вимоги статей 31 i 32 цього Закону. Розмiр та порядок формування статутного капiталу такого банку-правонаступника визначається Нацiональним банком України. Тимчасовий адмiнiстратор зобов'язаний продати такий банк-правонаступник до завершення процедури тимчасової адмiнiстрацiї.

     Для компенсацiї покупцю рiзницi мiж вартiстю зобов'язань та активiв, що вiдчужуються, держава надає фiнансову допомогу фiнансовiй установi (у тому числi санацiйному банку), на користь якої вiдчужуються активи та/або зобов'язання банку, в розмiрi, що не перевищує рiзницi мiж зобов'язаннями перед фiзичними особами - вкладниками банку у межах сум, що пiдлягають вiдшкодуванню Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, у тому числi вiдчуженими, та вартiстю вiдчужених на користь фiнансової установи активiв банку. Вартiсть активiв банку, що вiдчужуються на користь фiнансової установи, визначається незалежними оцiнювачами вiдповiдно до закону про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi.

     Держава надає фiнансову допомогу за рахунок коштiв Державного бюджету України чи шляхом передачi державних облiгацiй України вiдповiдно до рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України. Обсяг фiнансової допомоги на наступний рiк передбачається в законi про Державний бюджет України у грошовiй формi та/або в правах на здiйснення емiсiї державних облiгацiй України. Порядок надання та використання державної фiнансової допомоги визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням iз комiтетами Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi та з питань бюджету.

     Державна допомога також може надаватися шляхом передачi державних облiгацiй України, випущених чи отриманих понад обсяги, затвердженi у законi про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк з вiдповiдним коригуванням граничного розмiру державного боргу України.

     На обсяг випущених державних облiгацiй України Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк";

     16) статтi 83 - 85 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 83. Органiзацiя роботи тимчасового адмiнiстратора

     Тимчасовий адмiнiстратор не пiзнiше нiж через два тижнi з дня призначення подає Нацiональному банку України попереднiй звiт.

     Попереднiй звiт повинен включати результати загальної оцiнки вiдповiдностi дiяльностi банку вимогам цього Закону i нормативно-правовим актам Нацiонального банку України та пропозицiї щодо приведення дiяльностi банку в правову та фiнансову вiдповiднiсть з вимогами цього Закону та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Якщо тимчасова адмiнiстрацiя призначена у зв'язку з погiршенням фiнансового стану банку або за висновком Нацiонального банку України фiнансовий стан банку погiршився, попереднiй звiт також повинен включати:

     1) результати попередньої оцiнки фiнансового стану банку (стану кредитного портфеля, активiв та зобов'язань, лiквiдностi тощо);

     2) пропозицiю щодо суми коштiв, необхiдних для вiдновлення платоспроможностi банку, або необхiдностi вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiї банку;

     3) пропозицiї щодо можливих шляхiв фiнансового оздоровлення банку (капiталiзацiя банку за рахунок учасникiв та/або iнвесторiв, продаж активiв для погашення зобов'язань, реорганiзацiя тощо).

     Тимчасовий адмiнiстратор вживає заходiв для вiдновлення дiяльностi банку вiдповiдно до плану дiй тимчасового адмiнiстратора, а в разi призначення тимчасової адмiнiстрацiї у зв'язку з погiршенням фiнансового стану банку - вiдповiдно до програми фiнансового оздоровлення банку.

     Тимчасовий адмiнiстратор подає Нацiональному банку України:

     план дiй тимчасового адмiнiстратора у строк до двох тижнiв з дня призначення тимчасової адмiнiстрацiї;

     програму фiнансового оздоровлення банку у строк до одного мiсяця з дня призначення тимчасової адмiнiстрацiї.

     Тимчасовий адмiнiстратор складає план дiй тимчасового адмiнiстратора або програму фiнансового оздоровлення банку та подає Нацiональному банку України звiт про їх виконання в порядку, встановленому Нацiональним банком України.;

     Стаття 84. Контроль за дiяльнiстю тимчасової адмiнiстрацiї

     Нацiональний банк України органiзовує, координує та контролює дiяльнiсть тимчасової адмiнiстрацiї, а також дає вказiвки, обов'язковi до виконання тимчасовим адмiнiстратором.

     Нацiональний банк України розглядає попереднiй звiт тимчасового адмiнiстратора та затверджує план дiй тимчасового адмiнiстратора або програму фiнансового оздоровлення банку не пiзнiше нiж через два тижнi вiд дня подання тимчасовим адмiнiстратором вiдповiдних документiв. У разi незатвердження у зазначений строк плану дiй тимчасового адмiнiстратора або програми фiнансового оздоровлення банку Нацiональний банк України зобов'язаний у тижневий строк призначити нового тимчасового адмiнiстратора.

     Нацiональний банк України має право вносити доповнення до плану дiй тимчасового адмiнiстратора або програми фiнансового оздоровлення банку до та пiд час їх виконання.

     Нацiональний банк України має право вiдкликати банкiвську лiцензiю, iнiцiювати лiквiдацiю банку в будь-який час, коли дiйде висновку, що фiнансове оздоровлення банку є неможливим.

     Стаття 85. Мораторiй

     Нацiональний банк України пiд час здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї має право повнiстю або частково на строк не бiльше нiж три мiсяцi ввести мораторiй на задоволення вимог кредиторiв банку.

     Нацiональний банк України розмiщує в день прийняття рiшення про введення мораторiю iнформацiю про це на своєму офiцiйному веб-сайтi та протягом трьох днiв у газетi "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

     Протягом дiї мораторiю:

     1) забороняється здiйснювати стягнення на пiдставi виконавчих документiв та iнших документiв, за якими здiйснюється стягнення, та вжиття заходiв, спрямованих на забезпечення такого стягнення вiдповiдно до законодавства України;

     2) не нараховуються неустойка (штраф, пеня), iншi фiнансовi (економiчнi) санкцiї за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань перед кредиторами та зобов'язань щодо сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Мораторiй не поширюється на зобов'язання, якi пов'язанi з обслуговуванням господарської дiяльностi банку, в тому числi виплатою заробiтної плати, авторської винагороди, вiдшкодуванням шкоди, заподiяної життю та здоров'ю працiвникiв банку, а також вимоги кредиторiв щодо виплати заробiтної плати, алiментiв, пенсiй, стипендiй, соцiальних допомог у межах установлених тимчасовим адмiнiстратором лiмiтiв.

     З моменту закiнчення дiї мораторiю на задоволення вимог кредиторiв:

     неустойка (штраф, пеня), а також суми завданих збиткiв, якi банк зобов'язаний вiдшкодувати кредиторам за грошовими зобов'язаннями, можуть бути заявленi до сплати в розмiрах, що iснували на дату введення мораторiю, якщо iнше не передбачено цим Законом;

     нарахування неустойки (штрафу, пенi), iнших економiчних санкцiй поновлюється (а щодо зобов'язань, якi виникли пiд час дiї мораторiю, - розпочинається) за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань перед кредиторами;

     розпочинається вiдлiк термiнiв зарахування податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) в розмiрах, якi облiковуються на дату закiнчення дiї мораторiю;

     фiнансовi санкцiї у виглядi пенi та штрафiв, якi передбаченi Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" за невиконання чи неналежне виконання банком зобов'язань щодо сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) нараховуються на суми заборгованостей, якi облiковуються на дату закiнчення дiї мораторiю";

     17) текст статтi 86 викласти у такiй редакцiї:

     "Тимчасовий адмiнiстратор припиняє свою дiяльнiсть з дня прийняття Нацiональним банком України рiшення про припинення тимчасової адмiнiстрацiї або усунення тимчасового адмiнiстратора вiд виконання обов'язкiв";

     18) главу 15 роздiлу V доповнити статтею 861 такого змiсту:

     "Стаття 861. Санацiйний банк

     Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням Нацiонального банку України, узгодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi, має право створити санацiйний банк, який не є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

     Основним завданням санацiйного банку є захист iнтересiв вкладникiв (кредиторiв) банкiв.

     Банк набуває статусу санацiйного з моменту видачi йому Нацiональним банком України лiцензiї санацiйного банку та має право здiйснювати лише операцiї, передбаченi цiєю лiцензiєю.

     Порядок видачi лiцензiї санацiйного банку, регулювання дiяльностi та нагляд за санацiйним банком здiйснюються в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, погодженими з Кабiнетом Мiнiстрiв України та Комiтетом Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi";

     19) у статтi 92:

     частину першу доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) має право вiдчужувати активи та/або зобов'язання банку";

     пiсля частини першої доповнити трьома новими частинами такого змiсту:

     "Лiквiдатор при прийняттi рiшень про вiдчуження активiв та/або зобов'язань банку зобов'язаний забезпечити прiоритетнiсть захисту iнтересiв кредиторiв банку вiдповiдно до черговостi задоволення вимог кредиторiв, встановленої статтею 96 цього Закону.

     Лiквiдатор приймає рiшення про отримання та вiдчуження активiв та/або зобов'язань без повiдомлення та отримання згоди акцiонерiв, боржникiв, кредиторiв (вкладникiв) банку.

     Особа, яка є стороною договору про передачу активiв та/або зобов'язань банку, пiд час здiйснення лiквiдацiйної процедури банку звiльняється вiд сплати будь-яких платежiв, пов'язаних iз вiдчуженням/отриманням таких активiв та/або зобов'язань, за внесення змiн до державних реєстрiв та плати за послуги, що надаються державними органами".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами п'ятою та шостою;

     20) у статтi 96:

     у частинi першiй: пункти 3, 4 та 5 викласти у такiй редакцiї:

     "3) вимоги Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, що виникли у випадках, визначених законодавством про гарантування вкладiв фiзичних осiб;

     4) вимоги вкладникiв - фiзичних осiб у частинi, що перевищує суму, виплачену Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб;

     5) вимоги Нацiонального банку України, що виникли в результатi зниження вартостi застави, наданої для забезпечення кредитiв рефiнансування";

     доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) вимоги Мiнiстерства фiнансiв України, що виникли у зв'язку з наданням поворотної фiнансової допомоги за виключенням внескiв до статутного капiталу";

     пункт 7 доповнити словами "крiм вимог за субординованим боргом;

     доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8) вимоги за субординованим боргом";

     у частинi сьомiй слова "крiм вимог кредиторiв, зазначених у пунктi 3 частини першої цiєї статтi" виключити;

     частину восьму виключити;

     21) текст статтi 99 викласти у такiй редакцiї:

     "Банк або iншi особи, якi охоплюються наглядовою дiяльнiстю Нацiонального банку України, мають право оскаржити в судi у встановленому законодавством порядку рiшення, дiї або бездiяльнiсть Нацiонального банку України чи його посадових осiб, а так само рiшення, дiї чи бездiяльнiсть тимчасового адмiнiстратора, лiквiдатора та залучених ними осiб.

     Рiшення Нацiонального банку України, його службовцiв, тимчасового адмiнiстратора та лiквiдатора можуть бути оскарженi до суду виключно з метою встановлення законностi таких рiшень.

     Оскарження не зупиняє виконання оскаржуваного рiшення або дiї.

     Службовцi Нацiонального банку України, тимчасовий адмiнiстратор, лiквiдатор та залученi ними особи не несуть особистої вiдповiдальностi за будь-якi дiї або бездiяльнiсть, якщо вони дiяли добросовiсно та на законних пiдставах. Позови, поданi проти таких осiб, вважаються позовами, поданими проти Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк України забезпечує правовий захист своїх службовцiв, тимчасового адмiнiстратора, лiквiдатора або залучених ними осiб у разi подання проти них позовiв, пов'язаних iз забезпеченням виконання ними функцiй Нацiонального банку України.

     Шкода, заподiяна внаслiдок професiйної помилки службовця Нацiонального банку України, тимчасового адмiнiстратора, лiквiдатора або залучених ними осiб, вiдшкодовується згiдно iз законодавством України, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України та договорами про страхування фiнансової вiдповiдальностi".

     6. У Законi України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 24, ст. 154; 2006 р., N 1, ст. 18):

     1) абзац третiй преамбули викласти у такiй редакцiї:

     "Цей Закон не регулює також питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осiб, на яких поширюються судовi процедури, визначенi Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом", з банкiв, на якi поширюються норми роздiлу V Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", та погашення зобов'язань зi сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     2) пiдпункт 16.5.3 пункту 16.5 статтi 16 викласти у такiй редакцiї:

     "16.5.3. До банку на перiод дiї введеного Нацiональним банком України мораторiю на задоволення вимог кредиторiв не застосовуються фiнансовi санкцiї у виглядi пенi та штрафiв, якi передбаченi цим Законом:

     за порушення строкiв зарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) з вини банку;

     за невиконання чи неналежне виконання банком власних зобов'язань щодо сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) на момент введення мораторiю та пiд час його дiї.

     З моменту закiнчення дiї мораторiю на задоволення вимог кредиторiв:

     розпочинається вiдлiк термiнiв зарахування податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) у розмiрах, якi облiковуються на дату закiнчення дiї мораторiю;

     фiнансовi санкцiї у виглядi пенi та штрафiв, якi передбаченi цим Законом, за невиконання чи неналежне виконання банком власних зобов'язань щодо сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) нараховуються на суми заборгованостей, якi облiковуються на дату закiнчення дiї мораторiю".

     7. У Законi України "Про Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 30; 2007 р., N 2, ст. 15; 2009 р., N 14, ст. 181):

     1) частину першу статтi 2 доповнити реченням такого змiсту: "Санацiйний банк не є учасником Фонду";

     2) частину першу статтi 3 пiсля слiв "учасника (тимчасового учасника) Фонду" доповнити словами "та санацiйного банку".

     8. Пункт 17 частини першої статтi 7 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50) викласти у такiй редакцiї:

     "17) страхування фiнансової вiдповiдальностi, життя i здоров'я тимчасового адмiнiстратора, лiквiдатора фiнансової установи та працiвникiв Мiнiстерства фiнансiв України, якi визначенi ним для вирiшення питань щодо участi держави у капiталiзацiї банку".

     9. У пiдпунктi 22.1.4 пункту 22.1 статтi 22 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564; 2005 р., N 6, ст. 133) цифри i слова "1 сiчня 2010 року" замiнити цифрами i словами "1 сiчня 2013 року".

     10. У статтi 1 Закону України "Про холдинговi компанiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 34, ст. 291):

     в абзацi другому слово "вiдкритого" виключити;

     в абзацi четвертому слово "вiдкрите" виключити.

     11. У Законi України "Про першочерговi заходи щодо запобiгання негативним наслiдкам фiнансової кризи та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 14, ст. 181, N 19, ст. 257, N 26, ст. 323):

     1) у статтi 2:

     частину п'яту викласти у такiй редакцiї:

     "Кабiнет Мiнiстрiв України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України та погодженому Нацiональним банком України та Комiтетом Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi, приймає рiшення про продаж корпоративних прав держави у статутних капiталах банкiв, що знаходяться в управлiннi Мiнiстерства фiнансiв України, з обов'язковим урахуванням того, що у разi надходження вiд акцiонерiв банку пропозицiї щодо викупу акцiй (їх частки), що належать державi, протягом шiстдесяти днiв з дати надходження вiдповiдної заявки акцiонера має бути або прийнято рiшення про продаж корпоративних прав держави, або надано акцiонеру вмотивовану вiдмову. Кошти вiд їх продажу зараховуються до Державного бюджету України i спрямовуються Мiнiстерством фiнансiв України на погашення або на вимогу Нацiонального банку України на достроковий викуп державних облiгацiй України, придбаних Нацiональним банком України вiдповiдно до цiєї статтi";

     доповнити частинами шостою - восьмою такого змiсту:

     "Працiвники Мiнiстерства фiнансiв України, якi визначенi ним для вирiшення питань щодо участi держави у капiталiзацiї банку, перебувають пiд захистом закону:

     фiнансова вiдповiдальнiсть, у тому числi за шкоду, заподiяну внаслiдок професiйної помилки, життя та здоров'я працiвникiв повиннi бути застрахованi вiдповiдно до законодавства;

     працiвники не несуть вiдповiдальностi за дiї та бездiяльнiсть, якщо вони дiяли добросовiсно, вiдповiдно до законодавства i в межах своїх службових обов'язкiв. Позови, поданi проти таких осiб, вважаються позовами, поданими проти Мiнiстерства фiнансiв України;

     образа працiвника, опiр, погроза, насильство та iншi дiї, що перешкоджають виконанню покладених на працiвника завдань, тягнуть за собою встановлену законом вiдповiдальнiсть.

     Мiнiстерство фiнансiв України забезпечує правовий захист таких працiвникiв у разi подання проти них позовiв, пов'язаних iз забезпеченням виконання ними функцiй вирiшення питань щодо участi держави у капiталiзацiї банку.

     Порядок використання коштiв Стабiлiзацiйного фонду для надання фiнансової допомоги банкам в iнших формах, у тому числi для надання субординованого кредиту, викупу активiв та пасивiв при здiйсненнi заходiв фiнансового оздоровлення, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Нацiональним банком України та Комiтетами Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi та з питань бюджету";

     2) статтю 3 доповнити частинами п'ятою та шостою такого змiсту:

     "З метою забезпечення участi держави в капiталiзацiї банку тимчасовий адмiнiстратор за погодженням з Нацiональним банком України в установленому ним порядку здiйснює зменшення статутного капiталу банку.

     При зменшеннi статутного капiталу банку з метою проведення його капiталiзацiї не застосовуються положення законодавства щодо:

     1) необхiдностi повiдомлення про зменшення статутного капiталу банку всiх його кредиторiв;

     2) недопущення зменшення статутного капiталу банку за наявностi заперечень кредиторiв;

     3) права кредиторiв вимагати дострокового припинення або виконання банком зобов'язань та вiдшкодування збиткiв;

     4) необхiдностi лiквiдацiї банку, якщо розмiр його статутного капiталу стає меншим за мiнiмальний розмiр статутного капiталу банку, визначений законом;

     5) необхiдностi вiдшкодування збиткiв акцiонерiв, пов'язаних iз зменшенням статутного капiталу банку;

     6) обмеження щодо мiнiмальної номiнальної вартостi акцiї";

     3) доповнити статтею 31 такого змiсту:

     "Стаття 31. Пiд час виконання тимчасовим адмiнiстратором заходiв, передбачених програмою фiнансового оздоровлення банку, в тому числi при вiдступленнi права вимоги, переведеннi боргу, здiйсненнi реорганiзацiї, не застосовуються положення законодавства щодо:

     1) порядку припинення юридичної особи внаслiдок перетворення;

     2) необхiдностi повiдомлення та одержання згоди боржникiв, кредиторiв, акцiонерiв;

     3) права кредиторiв вимагати забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорiв застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань та вiдшкодування збиткiв у зв'язку з перетворенням;

     4) неможливостi завершення перетворення до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

     Тимчасовий адмiнiстратор за погодженням з Нацiональним банком України пiд час виконання заходiв, передбачених програмою фiнансового оздоровлення банку, має право прийняти рiшення про зменшення статутного капiталу банку".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Встановити, що Нацiональний банк України має право продовжити на термiн до шести мiсяцiв мораторiй на задоволення вимог кредиторiв банку, в якому на момент прийняття цього Закону введено мораторiй.

     3. Встановити, що до 1 сiчня 2011 року банки зобов'язанi надати Нацiональному банку України вiдомостi про свою структуру власностi вiдповiдно до вимог та у порядку, встановлених Нацiональним банком України та погоджених iз Комiтетом Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
24 липня 2009 року
N 1617-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.