ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про банки i банкiвську дiяльнiсть

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 20 вересня 2001 року N 2740-III,
вiд 28 листопада 2002 року N 249-IV,
вiд 6 лютого 2003 року N 485-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 835-IV,
вiд 5 червня 2003 року N 914-IV,
вiд 20 листопада 2003 року N 1294-IV,
вiд 22 червня 2004 року N 1828-IV,
вiд 2 червня 2005 року N 2631-IV,
вiд 29 листопада 2005 року N 3127-IV,
вiд 1 грудня 2005 року N 3163-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3201-IV,
вiд 22 грудня 2005 року N 3273-IV,
вiд 15 березня 2006 року N 3541-IV,
вiд 14 вересня 2006 року N 133-V,
вiд 16 листопада 2006 року N 358-V,
вiд 22 грудня 2006 року N 532-V,
вiд 27 квiтня 2007 року N 997-V,
вiд 31 жовтня 2008 року N 639-VI,
вiд 12 грудня 2008 року N 661-VI,
вiд 23 червня 2009 року N 1533-VI,
вiд 24 липня 2009 року N 1617-VI,
вiд 18 травня 2010 року N 2258-VI,
вiд 1 червня 2010 року N 2289-VI,
вiд 9 липня 2010 року N 2478-VI,
вiд 9 вересня 2010 року N 2510-VI,
вiд 9 вересня 2010 року N 2522-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 4 лютого 2011 року N 3011-VI,
вiд 15 лютого 2011 року N 3024-VI,
вiд 21 квiтня 2011 року N 3265-VI,
вiд 19 травня 2011 року N 3385-VI,
вiд 19 травня 2011 року N 3394-VI,
вiд 22 вересня 2011 року N 3795-VI,
вiд 23 лютого 2012 року N 4452-VI,
вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI,
вiд 24 травня 2012 року N 4841-VI,
вiд 4 липня 2012 року N 5042-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5080-VI,
вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI,
вiд 18 вересня 2012 року N 5248-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5410-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 16 травня 2013 року N 245-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 401-VII
(змiни, внесенi пiдпунктом 2 пункту 1 роздiлу I Закону України
вiд 4 липня 2013 року N 401-VII, набирають чинностi з 12 жовтня 2013 року),
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 27 березня 2014 року N 1166-VII,
вiд 27 березня 2014 року N 1170-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1261-VII,
вiд 17 червня 2014 року N 1507-VII,
вiд 5 червня 2014 року N 1323-VII,
вiд 4 липня 2014 року N 1586-VII,
вiд 4 липня 2014 року N 1587-VII,
вiд 4 липня 2014 року N 1588-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1698-VII
вiд 14 жовтня 2014 року N 1700-VII
(змiни, внесенi Законом України вiд 14 жовтня 2014 року N 1700-VII,
вводяться в дiю з 26 квiтня 2015 року),
вiд 14 жовтня 2014 року N 1702-VII
(враховуючи змiни, внесенi Законом України
вiд 28 грудня 2014 року N 78-VIII),
вiд 28 грудня 2014 року N 78-VIII,
вiд 2 березня 2015 року N 218-VIII,
вiд 18 червня 2015 року N 541-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 629-VIII,
вiд 10 листопада 2015 року N 772-VIII
(змiни, внесенi Законом України
вiд 10 листопада 2015 року N 772-VIII,
вводяться в дiю з 11 червня 2016 року),
вiд 12 листопада 2015 року N 794-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 24 грудня 2015 року N 911-VIII,
вiд 25 грудня 2015 року N 922-VIII,
вiд 2 червня 2016 року N 1404-VIII,
вiд 14 червня 2016 року N 1414-VIII,
вiд 15 листопада 2016 року N 1734-VIII,
вiд 15 листопада 2016 року N 1736-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1983-VIII,
вiд 16 листопада 2017 року N 2210-VIII,
вiд 21 грудня 2017 року N 2258-VIII,
вiд 18 сiчня 2018 року N 2269-VIII,
вiд 6 лютого 2018 року N 2277-VIII
(змiни, внесенi Законом України вiд 6 лютого 2018 року N 2277-VIII, вводяться в дiю
з 4 травня 2018 року, крiм змiн, внесених абзацом четвертим пiдпункту 4 пункту 2 роздiлу I Закону України
вiд 6 лютого 2018 року N 2277-VIII (щодо обов'язку банкiв подавати до Кредитного реєстру Нацiонального
банку України iнформацiю про здiйсненi ними кредитнi операцiї), якi вводяться в дiю з 1 квiтня 2018 року;
змiн, внесених абзацами тридцять сьомим - шiстдесятим пiдпункту 4 пункту 2 роздiлу I
Закону України вiд 6 лютого 2018 року N 2277-VIII, якi вводяться в дiю з 4 вересня 2018 року;
змiн, внесених пiдпунктом 2 пункту 2 роздiлу I Закону України
вiд 6 лютого 2018 року N 2277-VIII, якi вводяться в дiю з 1 сiчня 2019 року),
вiд 21 червня 2018 року N 2473-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2475-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2478-VIII,
вiд 5 липня 2018 року N 2491-VIII,
вiд 22 листопада 2018 року N 2621-VIII,
вiд 12 вересня 2019 року N 78-IX,
вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX,
вiд 19 вересня 2019 року N 112-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 122-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 132-IX,
вiд 31 жовтня 2019 року N 263-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 322-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 324-IX,
вiд 6 грудня 2019 року N 361-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 30 березня 2020 року N 540-IX,
вiд 13 травня 2020 року N 590-IX,
вiд 13 травня 2020 року N 591-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX,
вiд 28 сiчня 2021 року N 1150-IX,
вiд 19 березня 2021 року N 1349-IX,
вiд 15 червня 2021 року N 1539-IX,
вiд 30 червня 2021 року N 1587-IX

(Через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi пунктом 12 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII)

(У текстi Закону слова "спостережна рада банку", "правлiння (рада директорiв)" та "служба внутрiшнього аудиту" у всiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "рада банку", "правлiння" та "пiдроздiл внутрiшнього аудиту" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 4 липня 2014 року N 1587-VII)

(У текстi Закону слова "аудиторський висновок" в усiх вiдмiнках замiнено словами "аудиторський звiт" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 21 грудня 2017 року N 2258-VIII)

(З 5 серпня 2024 року до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi окремими пiдпунктами пункту 7 роздiлу I Закону України вiд 30 червня 2021 року N 1587-IX)

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Предмет та мета Закону

     Цей Закон визначає структуру банкiвської системи, економiчнi, органiзацiйнi i правовi засади створення, дiяльностi, реорганiзацiї i лiквiдацiї банкiв.

     Метою цього Закону є правове забезпечення захисту законних iнтересiв вкладникiв та iнших клiєнтiв банкiв, сталого розвитку i стабiльностi банкiвської системи, а також створення сприятливих умов для розвитку економiки України i належного конкурентного середовища на фiнансовому ринку.

(частина друга статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 2. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     визначення термiну статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     асоцiйована особа - чоловiк або дружина, прямi родичi цiєї особи (батько, мати, дiти, рiднi брати та сестри, дiд, баба, онуки), прямi родичi чоловiка або дружини цiєї особи, чоловiк або дружина прямого родича;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     афiлiйована особа банку - будь-яка юридична особа, в якiй банк має iстотну участь або яка має iстотну участь у банку;

     визначення термiну статтi 2 виключено

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, визначення термiну статтi 2 виключено згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     банк - юридична особа, яка на пiдставi банкiвської лiцензiї має виключне право надавати банкiвськi послуги;

(визначення термiна статi 2 у редакцiї Законiв України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     банк з iноземним капiталом - банк, у якому частка капiталу, що належить хоча б одному iноземному iнвестору, становить не менше 10 вiдсоткiв;

(визначення термiна статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     визначення термiна статтi 2 виключено

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, визначення термiна статтi 2 у редакцiї Законiв України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII, вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     банкiвська холдингова компанiя - фiнансова холдингова компанiя, в якiй переважною дiяльнiстю фiнансових установ, що є її дочiрнiми та асоцiйованими компанiями, є банкiвська дiяльнiсть;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     банкiвська дiяльнiсть - залучення у вклади грошових коштiв фiзичних i юридичних осiб та розмiщення зазначених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик, вiдкриття i ведення банкiвських рахункiв фiзичних та юридичних осiб;

     банкiвський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантiя, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмiн на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентiв та iнших зборiв з такої суми;

     банкiвська лiцензiя - запис у Державному реєстрi банкiв про право юридичної особи або фiлiї iноземного банку на здiйснення банкiвської дiяльностi;

(визначення термiна статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     банкiвський платiжний iнструмент - засiб, що мiстить реквiзити, якi iдентифiкують його емiтента, платiжну систему, в якiй вiн використовується, та, як правило, держателя цього банкiвського платiжного iнструмента. За допомогою банкiвських платiжних iнструментiв формуються вiдповiднi документи за операцiями, що здiйсненi з використанням банкiвських платiжних iнструментiв, на пiдставi яких проводиться переказ грошей або надаються iншi послуги держателям банкiвських платiжних iнструментiв;

     банкiвськi рахунки - рахунки, на яких облiковуються власнi кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клiєнтiв i контрагентiв та якi дають можливiсть здiйснювати переказ коштiв за допомогою банкiвських платiжних iнструментiв;

     видача банкiвської лiцензiї - внесення Нацiональним банком України до Державного реєстру банкiв запису про право юридичної особи або фiлiї iноземного банку на здiйснення банкiвської дiяльностi;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     вiдкликання банкiвської лiцензiї - виключення Нацiональним банком України з Державного реєстру банкiв запису про право юридичної особи або фiлiї iноземного банку на здiйснення банкiвської дiяльностi;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Державний реєстр банкiв - реєстр, що ведеться Нацiональним банком України i мiстить визначенi Нацiональним банком України вiдомостi про банки та їх вiдокремленi пiдроздiли, а також фiлiї та представництва iноземних банкiв в Українi;

(визначення термiна статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)
(з 05.08.2024р. статтю 2 буде доповнено визначенням термiнiв вiдповiдно до абзацiв тридцятого, тридцять першого пiдпункту 2 пункту 7 роздiлу I Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     дочiрня компанiя - юридична особа, яка контролюється iншою юридичною особою (материнською компанiєю);

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     вклад (депозит) - це кошти в готiвковiй або у безготiвковiй формi, у валютi України або в iноземнiй валютi, якi розмiщенi клiєнтами на їх iменних рахунках у банку на договiрних засадах на визначений строк зберiгання або без зазначення такого строку i пiдлягають виплатi вкладнику вiдповiдно до законодавства України та умов договору;

     визначення термiну статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     дiлова репутацiя - вiдомостi, зiбранi Нацiональним банком України, про вiдповiднiсть дiяльностi юридичної або фiзичної особи, у тому числi керiвникiв юридичної особи та власникiв iстотної участi у такiй юридичнiй особi, вимогам закону, дiловiй практицi та професiйнiй етицi, а також вiдомостi про поряднiсть, професiйнi та управлiнськi здiбностi фiзичної особи;

(визначення термiна статi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     економiчнi нормативи - показники, що встановлюються Нацiональним банком України i дотримання яких є обов'язковим для банкiв;

     визначення термiну статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.02.2003р. N 485-IV)

     iноземний - пов'язаний з громадянином або юридичною особою будь-якої країни, крiм України;

     iнспекцiйна перевiрка банку - форма здiйснення банкiвського нагляду уповноваженими Нацiональним банком України особами безпосередньо у банку;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     iстотна участь - пряме та/або опосередковане володiння однiєю особою самостiйно чи спiльно з iншими особами 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу та/або права голосу акцiй, паїв юридичної особи або незалежна вiд формального володiння можливiсть значного впливу на управлiння чи дiяльнiсть юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої iстотної участi незалежно вiд того, чи здiйснює така особа контроль прямого власника участi в юридичнiй особi або контроль будь-якої iншої особи в ланцюгу володiння корпоративними правами такої юридичної особи;

(визначення термiна статi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     капiтал банку - власнi кошти, залишкова вартiсть активiв банку пiсля вирахування всiх його зобов'язань;

(визначення термiна статi 2 у редакцiї Законiв України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     визначення термiну статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     капiтал приписний - сума грошових коштiв у вiльно конвертованiй валютi, надана iноземним банком фiлiї для її акредитацiї;

(статтю 2 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     капiтал статутний - сплачена грошовими внесками учасникiв банку вартiсть акцiй, паїв банку в розмiрi, визначеному статутом;

(визначення термiна статi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     капiтал регулятивний - сукупнiсть основного та додаткового капiталiв, складовi яких визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України;

(визначення термiна статi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)
(з 05.08.2024р. визначення термiна статтi 2 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацами дванадцятим, тринадцятим пiдпункту 2 пункту 7 роздiлу I Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     керiвники юридичної особи (крiм банку) - керiвник пiдприємства, установи, одноосiбний виконавчий орган або члени колегiального виконавчого органу юридичної особи та члени ради (наглядової ради, спостережної ради) юридичної особи;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, визначення термiна статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     клiєнт банку - будь-яка фiзична чи юридична особа, що користується послугами банку;

     ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фiзична особа, яка володiє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володiє двома i бiльше вiдсотками корпоративних прав такої юридичної особи, i при цьому:

     1) якщо юридична особа має бiльше нiж 20 учасникiв - фiзичних осiб, ключовими учасниками вважаються 20 учасникiв - фiзичних осiб, частки яких є найбiльшими;

     2) якщо однаковi за розмiром частки (пакети акцiй) у статутному капiталi юридичної особи належать бiльше нiж 20 учасникам - фiзичним особам, ключовими учасниками вважаються всi фiзичнi особи, якi володiють часткою (пакетом акцiй) у розмiрi 2 i бiльше вiдсоткiв у статутному капiталi такої юридичної особи;

     3) вважається, що публiчна компанiя не має ключових учасникiв;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, визначення термiна статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     коефiцiєнт левериджу - спiввiдношення капiталу 1 рiвня до сукупних активiв та позабалансових зобов'язань;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     колективна придатнiсть - наявнiсть у членiв ради банку, членiв правлiння банку спiльних/сукупних знань, навичок, професiйного та управлiнського досвiду в обсязi, необхiдному (достатньому) для розумiння всiх аспектiв дiяльностi банку, адекватної оцiнки ризикiв, на якi банк може наражатися, прийняття виважених рiшень, а також для забезпечення ефективного управлiння та контролю за дiяльнiстю банку в цiлому з урахуванням функцiй, покладених на такий орган законом, статутом банку та його внутрiшнiми документами;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     комбiнований буфер капiталу - сукупний розмiр буферiв капiталу: буфера консервацiї, контрциклiчного буфера, буфера системної важливостi, буфера системного ризику;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     компанiя, для якої надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, - юридична особа, частка доходу якої вiд реалiзацiї фiнансових послуг за результатами попереднього звiтного року становить 50 i бiльше вiдсоткiв загального обсягу чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     контролер - фiзична або юридична особа, щодо якої не iснує контролерiв - фiзичних осiб та яка має можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння або дiяльнiсть юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володiння самостiйно або спiльно з iншими особами часткою в юридичнiй особi, що вiдповiдає еквiваленту 50 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу та/або голосiв юридичної особи, або незалежно вiд формального володiння здiйснювати такий вплив на основi угоди чи будь-яким iншим чином;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     контроль - можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння та/або дiяльнiсть юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володiння однiєю особою самостiйно або спiльно з iншими особами часткою в юридичнiй особi, що вiдповiдає еквiваленту 50 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу та/або голосiв юридичної особи, або незалежно вiд формального володiння можливiсть здiйснювати такий вплив на основi угоди чи будь-яким iншим чином;

(визначення термiна статi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     конфлiкт iнтересiв - наявнi та потенцiйнi суперечностi мiж особистими iнтересами i посадовими чи професiйними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовiсне виконання нею своїх повноважень, об'єктивнiсть та неупередженiсть прийняття рiшень;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     кошти - грошi у нацiональнiй або iноземнiй валютi чи їх еквiвалент;

     кредитний реєстр Нацiонального банку України (далi - Кредитний реєстр) - iнформацiйна система, що забезпечує збирання, накопичення, зберiгання, змiну, використання та поширення (надання) iнформацiї про кредитнi операцiї банкiв та про стан виконання зобов'язань за такими операцiями, аналiз та класифiкацiю кредитiв;

(статтю 2 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII)

     кредитор банку - юридична або фiзична особа, яка має документально пiдтвердженi вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань;

(визначення термiна статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII)

     ланцюг володiння корпоративними правами юридичної особи - iнформацiя про склад ключових учасникiв юридичної особи, яка включає iнформацiю про ключових учасникiв першого i кожного наступного рiвня володiння корпоративними правами юридичної особи;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     лiквiдацiя банку - процедура припинення функцiонування банку як юридичної особи вiдповiдно до положень цього Закону та Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб";

(визначення термiна iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     визначення термiна статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     визначення термiна статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     материнський банк - український банк, який не є дочiрньою компанiєю iншого українського банку або банкiвської холдингової компанiї та серед дочiрнiх та/або асоцiйованих компанiй якого є банк та/або iнша фiнансова установа, та/або компанiя, для якої надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, визначення термiна статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     визначення термiна статтi 2 виключено

(визначення термiна статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     визначення термiна статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу банку - спiввiдношення мiж розмiром регулятивного капiталу i сумою активiв та позабалансових зобов'язань, зважених на вiдповiднi коефiцiєнти кредитного ризику, та сумою вимог для покриття iнших ризикiв банку;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)
(з 05.08.2024р. визначення термiна статтi 2 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацами двадцять першим, двадцять другим пiдпункту 2 пункту 7 роздiлу I Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     нормативно-правовi акти Нацiонального банку України - нормативно-правовi акти, що видаються Нацiональним банком України у межах його повноважень на виконання цього та iнших законiв України;

     визначення термiну статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     визначення термiну статтi 2 виключено

(визначення термiна статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V, виключено згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     профiль ризику банку - результат оцiнки рiвня ризикiв банку на певну дату до врахування заходiв для мiнiмiзацiї ризикiв, а також з урахуванням таких заходiв, у розрiзi кожного з видiв ризику та в агрегованому виглядi;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     професiйне судження - вмотивований, об'єктивний, неупереджений та обґрунтований висновок та/або оцiнка Нацiонального банку України щодо фактiв, подiй, обставин, осiб, що ґрунтується на знаннях i досвiдi службовцiв Нацiонального банку України, на комплексному та всебiчному аналiзi iнформацiї та документiв, поданих до Нацiонального банку України в межах передбачених законодавством процедур та отриманих Нацiональним банком України, у тому числi в результатi здiйснення ним банкiвського регулювання та нагляду, а також на iнформацiї з офiцiйних джерел;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     публiчна компанiя - юридична особа, створена у формi публiчного акцiонерного товариства, яка вiдповiдає вимогам, визначеним Нацiональним банком України;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, визначення термiна частини першої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     рiвень володiння корпоративними правами юридичної особи - вiдносини щодо володiння корпоративними правами юридичної особи мiж такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всi учасники юридичної особи є фiзичними особами, така юридична особа має лише один рiвень володiння корпоративними правами;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     розкритi резерви - резерви i фонди, створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку та оприлюдненi у фiнансовiй звiтностi банку;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     реорганiзацiя банку - злиття, приєднання, видiл, подiл банку, змiна його органiзацiйно-правової форми (перетворення), наслiдком яких є передача його майна, коштiв, прав та обов'язкiв правонаступникам, прийняття його майна правонаступником;

(визначення термiна статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     розрахунковi банкiвськi операцiї - рух грошей на банкiвських рахунках, здiйснюваний згiдно з розпорядженнями клiєнтiв або в результатi дiй, якi в рамках закону призвели до змiни права власностi на активи;

     спорiднена особа - юридична особа, яка має спiльних з банком власникiв iстотної участi;

     системно важливий банк - банк, що вiдповiдає критерiям, встановленим Нацiональним банком України, дiяльнiсть якого впливає на стабiльнiсть банкiвської системи;

(визначення термiна статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     структура власностi юридичної особи - система взаємовiдносин юридичних та фiзичних осiб, що дає змогу визначити:

     1) всiх ключових учасникiв (включаючи публiчнi компанiї) i контролерiв такої юридичної особи;

     2) всiх ключових учасникiв кожної юридичної особи, яка iснує у ланцюгу володiння корпоративними правами такої юридичної особи;

     3) всiх осiб, якi мають пряму та/або опосередковану iстотну участь у такiй юридичнiй особi;

     4) вiдносини контролю щодо цiєї юридичної особи мiж усiма особами, зазначеними у пунктах 1 - 3 цього визначення;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, визначення термiна статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     визначення термiна статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     визначення термiна статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     уповноважена особа банку - особа, яка на пiдставi статуту чи угоди має повноваження представляти банк та вчиняти вiд його iменi певнi дiї, що мають юридичне значення;

     учасники банкiвської групи - банки, iншi фiнансовi установи, компанiї, для яких надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, банкiвськi холдинговi компанiї, компанiї з надання допомiжних послуг, якi мають спiльного контролера;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, визначення термiна статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     учасники банку - засновники банку, акцiонери банку i пайовики кооперативного банку;

(визначення термiну статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р. N 133-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     визначення термiну статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     визначення термiну статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     учасник юридичної особи - особа, яка володiє корпоративними правами цiєї юридичної особи;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     фiнансове оздоровлення банку - вiдновлення платоспроможностi банку та приведення фiнансових показникiв його дiяльностi у вiдповiднiсть iз вимогами Нацiонального банку України.

(статтю 2 доповнено визначенням термiну згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Термiни "асоцiйована компанiя", "материнська компанiя", "фiнансова холдингова компанiя", "компанiя з надання допомiжних послуг", "споживач фiнансових послуг", "фiнансовi послуги", "фiнансова установа" вживаються у цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

(статтю 2 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, частина друга статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 122-IX, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Термiн "андеррайтинг" у цьому Законi вживається у значеннi, визначеному в Законi України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

(статтю 2 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, частина третя статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Стаття 3. Сфера застосування

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають пiд час заснування, реєстрацiї, дiяльностi, реорганiзацiї та лiквiдацiї банкiв.

     Положення цього Закону та нормативно-правовi акти Нацiонального банку України застосовуються як до банкiв, так i до фiлiй iноземних банкiв.

(статтю 3 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V, у зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою)

     Положення цього Закону застосовуються до представництв iноземних банкiв, що дiють на територiї України, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами (угодами), згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, а також до фiлiй українських банкiв за кордоном та до пов'язаних з банком осiб, визначених статтею 52 цього Закону.

     Вiдповiднi положення цього Закону поширюються також на окремi зобов'язання i вiдповiдальнiсть iнших осiб, дiяльнiсть яких пов'язана з функцiонуванням банкiв.

     Вiдносини, що виникають пiд час застосування процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї емiтента iпотечних облiгацiй, цей Закон регулює в частинi, що не суперечить Закону України "Про iпотечнi облiгацiї".

статтю 3 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 21.04.2011р. N 3265-VI)

     Частину шосту статтi 3 виключено

(статтю 3 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 18.09.2012р. N 5248-VI, частину шосту статтi 3 виключено згiдно iз Законом України вiд 17.06.2014р. N 1507-VII)

     Стаття 4. Банкiвська система України

     Банкiвська система України складається з Нацiонального банку України та iнших банкiв, а також фiлiй iноземних банкiв, що створенi i дiють на територiї України вiдповiдно до положень цього Закону та iнших законiв України.

     Банк самостiйно визначає напрями своєї дiяльностi i спецiалiзацiю за видами послуг.

     Нацiональний банк України визначає види спецiалiзованих банкiв та порядок набуття банком статусу спецiалiзованого.

     Нацiональний банк України здiйснює регулювання дiяльностi спецiалiзованих банкiв через економiчнi нормативи та нормативно-правове забезпечення здiйснюваних цими банками операцiй.

     Нацiональний банк України визначає системно важливi банки вiдповiдно до таких критерiїв: розмiру банку, ступеня фiнансових взаємозв'язкiв, напрямiв дiяльностi.

(статтю 4 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Нацiональний банк України здiйснює регулювання та банкiвський нагляд вiдповiдно до положень Конституцiї України, цього Закону, Закону України "Про Нацiональний банк України", iнших законодавчих актiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Нацiональний банк України визначає особливостi регулювання та нагляду за системно важливими банками з урахуванням специфiки їх дiяльностi.

(частина п'ята статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 401-VII, вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)
(стаття 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V, у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 5. Економiчна незалежнiсть банкiв

     Банки мають право самостiйно володiти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває у їхнiй власностi.

     Держава не вiдповiдає за зобов'язаннями банкiв, а банки не вiдповiдають за зобов'язаннями держави, якщо iнше не передбачено законом або договором.

     Нацiональний банк України не вiдповiдає за зобов'язаннями банкiв, а банки не вiдповiдають за зобов'язаннями Нацiонального банку України, якщо iнше не передбачено законом або договором.

     Органам державної влади i органам мiсцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керiвництво чи працiвникiв банкiв у ходi виконання ними службових обов'язкiв або втручатись у дiяльнiсть банку, за винятком випадкiв, передбачених законом.

     Шкода, заподiяна банку внаслiдок такого втручання, пiдлягає вiдшкодуванню у порядку, визначеному законом.

     Стаття 6. Органiзацiйно-правова форма банку

     Банки в Українi створюються у формi акцiонерного товариства або кооперативного банку.

(частина перша статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р. N 133-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Особливостi правового статусу, порядку створення, дiяльностi, реорганiзацiї та лiквiдацiї банкiв визначаються цим Законом та Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

(частина друга статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Законодавство про акцiонернi товариства застосовується до банкiв з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

(статтю 6 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     У разi суперечностi норм цього Закону нормам iнших законодавчих актiв (включаючи кодекси) норми цього Закону мають перевагу.

(статтю 6 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Стаття 7. Державнi банки

     Державний банк - це банк, 100 вiдсоткiв статутного капiталу якого належить державi. Державний банк може iснувати лише у формi акцiонерного товариства.

     Положення цього Закону поширюються на державнi банки з урахуванням особливостей, встановлених цiєю статтею. Положення iнших законiв України застосовуються до державних банкiв в частинi, що не суперечить цiй статтi.

     Єдиним акцiонером державного банку є держава. Функцiї з управлiння корпоративними правами держави у державному банку здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України. Орган, що здiйснює управлiння корпоративними правами держави у державному банку, також виконує функцiї вищого органу управлiння державного банку (далi - вищий орган).

     Iншими органами управлiння державного банку є наглядова рада державного банку та правлiння державного банку.

     Рiшення вищого органу оформлюються актами Кабiнету Мiнiстрiв України, проекти яких готуються i вносяться на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, i не пiдлягають погодженню з iншими заiнтересованими органами.

     Статут державного банку затверджується вищим органом та має вiдповiдати вимогам законiв України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

     До виключної компетенцiї вищого органу належить прийняття рiшень щодо:

     1) визначення основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi державного банку та затвердження звiтiв про їх виконання;

     2) схвалення стратегiї розвитку державного банку, затвердженої наглядовою радою державного банку;

     3) внесення змiн до статуту державного банку;

     4) збiльшення або зменшення статутного капiталу державного банку;

     5) призначення та припинення повноважень членiв наглядової ради державного банку в порядку та з урахуванням особливостей, передбачених цiєю статтею;

     6) затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами наглядової ради державного банку, обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради державного банку;

     7) встановлення розмiру винагороди членiв наглядової ради державного банку, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

     8) затвердження положення про винагороду членiв наглядової ради державного банку, вимоги до якого встановлюються Нацiональним банком України;

     9) затвердження звiту про винагороду членiв наглядової ради державного банку, вимоги до якого встановлюються Нацiональним банком України;

     10) затвердження рiчного звiту державного банку;

     11) затвердження заходiв за результатами розгляду звiту наглядової ради державного банку, в тому числi про виконання стратегiї розвитку державного банку;

     12) покриття збиткiв та розподiлу прибутку;

     13) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;

     14) затвердження положення про наглядову раду державного банку;

     15) змiни типу акцiонерного товариства, у формi якого iснує державний банк;

     16) емiсiї акцiй, їх дроблення або консолiдацiї;

     17) викупу державним банком акцiй власної емiсiї;

     18) анулювання або продажу викуплених акцiй державного банку;

     19) реорганiзацiї державного банку, обрання комiсiї з реорганiзацiї державного банку;

     20) лiквiдацiї державного банку, обрання комiсiї з припинення (лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдатора) державного банку, затвердження лiквiдацiйного балансу;

     21) встановлення критерiїв вiдбору зовнiшнього аудитора державного банку;

     22) надання згоди на вчинення значного правочину за поданням наглядової ради державного банку;

     23) надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", з урахуванням положень статтi 52 цього Закону;

     24) затвердження порядку щорiчного оцiнювання ефективностi дiяльностi наглядової ради, включаючи критерiї оцiнювання виконання стратегiї та/або бiзнес-плану розвитку державного банку та результатiв такого оцiнювання.

(частину сьому статтi 7 доповнено пунктом 24 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї вищого органу, не можуть бути переданi iншим органам управлiння державним банком. Вищий орган не має права приймати рiшення з питань дiяльностi державного банку, що не належать до його виключної компетенцiї. Вищий орган не бере участi в поточному управлiннi державним банком.

     Вищий орган має право отримувати будь-яку iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть державного банку, необхiдну для здiйснення його повноважень, з урахуванням положень цього Закону щодо банкiвської таємницi.

     Наглядова рада є колегiальним органом управлiння державного банку, що в межах своєї компетенцiї здiйснює управлiння державним банком, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу державного банку з метою виконання стратегiї розвитку державного банку. Наглядова рада державного банку, дiючи в iнтересах державного банку вiдповiдно до цього Закону, здiйснює захист прав вкладникiв, кредиторiв та держави як акцiонера. На наглядову раду та правлiння державного банку поширюються положення статтi 37 цього Закону щодо колективної придатностi та щодо ефективного управлiння та контролю за дiяльнiстю банку.

(частина десята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Наглядова рада державного банку складається з дев'яти членiв, з яких шiсть членiв є незалежними, а три члени є представниками держави.

     Члени наглядової ради державного банку повиннi вiдповiдати вимогам до керiвника банку, встановленим статтею 42 цього Закону. Не допускається призначення особи на посаду члена наглядової ради державного банку, якщо таке призначення може призвести до конфлiкту iнтересiв. Не може бути членом наглядової ради державного банку особа, яка має не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимiсть та/або яка пiддавалася адмiнiстративному стягненню за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю.

(частина десята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Незалежним членом наглядової ради державного банку не може бути особа, яка:

     1) є або протягом останнiх п'яти рокiв була керiвником (крiм незалежного члена наглядової ради) цього державного банку та/або його фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу чи юридичної особи, у якiй цей державний банк має iстотну участь;

(пункт 1 частини тринадцятої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     2) є або протягом останнiх трьох рокiв була працiвником цього державного банку та/або його фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу чи юридичної особи, у якiй цей державний банк має iстотну участь;

     3) є пов'язаною особою (крiм незалежного члена наглядової ради) цього державного банку;

(пункт 3 частини тринадцятої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     4) отримує або протягом останнiх трьох рокiв отримувала вiд цього державного банку або юридичних осiб, у яких цей державний банк має iстотну участь, iстотнi доходи, крiм доходiв у виглядi винагороди за виконання функцiй члена наглядової ради (при цьому iстотними є доходи, що перевищують 5 вiдсоткiв сукупного рiчного доходу такої особи за вiдповiдний рiк);

     5) є власником iстотної участi, керiвником, посадовою особою та/або членом ради чи iншого органу управлiння, працiвником iншого банку, зареєстрованого в Українi, або особою, яка має можливiсть впливати на прийняття рiшень iз основних напрямiв дiяльностi та/або здiйснює значний вплив на управлiння та дiяльнiсть iншого банку, зареєстрованого в Українi;

(пункт 5 частини тринадцятої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     6) є особою, уповноваженою на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування (згiдно з перелiком, зазначеним у пунктi 1 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї");

     7) є або протягом останнiх двох рокiв була службовою особою, яка займає вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище (пiд службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, розумiються особи, зазначенi у примiтцi до статтi 50 Закону України "Про запобiгання корупцiї");

     8) є зовнiшнiм аудитором цього державного банку та/або його фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу чи юридичної особи, у якiй цей державний банк має iстотну участь, або була ним протягом будь-якого перiоду за останнiх три роки, що передували її призначенню до наглядової ради цього державного банку;

     9) бере участь у зовнiшньому аудитi цього державного банку та/або його фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу чи юридичної особи, у якiй цей державний банк має iстотну участь, як аудитор, який працює у складi аудиторської органiзацiї, або брала участь у такому аудитi протягом будь-якого перiоду за останнiх три роки, що передували її призначенню до наглядової ради цього державного банку;

     10) має або мала протягом останнього року iстотнi господарськi та/або цивiльно-правовi вiдносини з цим державним банком або юридичною особою, у якiй цей державний банк має iстотну участь, або є кiнцевим (бенефiцiарним) власником чи посадовою особою юридичної особи, яка має або мала такi вiдносини (при цьому iстотними є господарськi та/або цивiльно-правовi вiдносини, в результатi яких особа отримала або має право отримати доходи, кредит або позику у сумi, що перевищує 5 вiдсоткiв доходiв такої особи за попереднiй звiтний рiк);

     11) є членом виконавчого органу юридичної особи, членом наглядової ради якої є будь-який керiвник цього державного банку;

     12) є близькою особою з особами, зазначеними у пунктах 1 - 11 цiєї частини, якщо призначення та перебування цiєї особи на посадi члена наглядової ради державного банку призведе до конфлiкту iнтересiв (термiн "близька особа" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї").

     Представником держави у наглядовiй радi державного банку не може бути особа, яка:

     1) є або протягом останнього року була керiвником (крiм члена наглядової ради) цього державного банку або його дочiрнього пiдприємства, фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу;

(пункт 1 частини чотирнадцятої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     2) зазначена у пунктах 5, 6 i 8 - 11 частини тринадцятої цiєї статтi;

(пункт 2 частини чотирнадцятої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     3) є близькою особою з особами, зазначеними у пунктах 1 - 2 цiєї частини, якщо призначення та перебування цiєї особи на посадi члена наглядової ради державного банку призведе до конфлiкту iнтересiв (термiн "близька особа" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї");

     4) є пов'язаною особою (крiм члена наглядової ради - представника держави) цього державного банку;

(частину чотирнадцяту статтi 7 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     5) є або протягом останнього року була працiвником цього державного банку та/або його фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу чи юридичної особи, у якiй цей державний банк має iстотну участь;

(частину чотирнадцяту статтi 7 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     6) отримує або протягом останнього року отримувала вiд цього державного банку або юридичних осiб, у яких цей державний банк має iстотну участь, iстотнi доходи, крiм доходiв у виглядi винагороди за виконання функцiй члена наглядової ради (при цьому iстотними є доходи, що перевищують 5 вiдсоткiв сукупного рiчного доходу такої особи за вiдповiдний рiк).

(частину чотирнадцяту статтi 7 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Один представник держави у наглядовiй радi державного банку призначається вищим органом за поданням Президента України, один - за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України та один - за поданням профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi.

     Для визначення претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку Кабiнет Мiнiстрiв України утворює конкурсну комiсiю, до складу якої входять один представник вiд Президента України, три - вiд Кабiнету Мiнiстрiв України та один - вiд профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi. Вимоги до членiв конкурсної комiсiї визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     У роботi конкурсної комiсiї можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники мiжнародних фiнансових органiзацiй.

     Конкурсна комiсiя перевiряє претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку на вiдповiднiсть вимогам, встановленим цим Законом.

     Претенденти на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку визначаються шляхом конкурсного вiдбору в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До конкурсного вiдбору допускаються виключно кандидати, вiдiбранi на умовах вiдкритого конкурсу компанiєю з добору персоналу, визначеною Кабiнетом Мiнiстрiв України у встановленому ним порядку з числа тих, що мають мiжнародний досвiд надання послуг з добору керiвного складу банкiв не менш як 10 рокiв. Компанiя з добору персоналу подає конкурснiй комiсiї список кандидатiв для проведення вiдбору та пiдготовки подання вищому органу. Залучення компанiї з добору персоналу здiйснюється на платнiй основi за рахунок коштiв державного банку та/або iнших джерел, не заборонених законодавством.

     Незалежнi члени наглядової ради державного банку призначаються вищим органом на пiдставi подання конкурсної комiсiї протягом п'яти робочих днiв з дня отримання вiдповiдного подання. Члени наглядової ради державного банку вступають на посаду пiсля їх погодження Нацiональним банком України вiдповiдно до статтi 42 цього Закону.

(частина двадцять перша статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     До виключної компетенцiї наглядової ради державного банку належить прийняття рiшень з питань, визначених частиною сьомою статтi 39 цього Закону, а також:

(абзац перший частини двадцять другої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     1) надання згоди на вчинення значного правочину або винесення цього питання на розгляд вищого органу;

     2) надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", з урахуванням положень статтi 52 цього Закону;

     3) затвердження положення про правлiння державного банку;

     4) розгляд звiту правлiння державного банку та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

     5) розгляд висновкiв зовнiшнього та внутрiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами їх розгляду;

     6) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння державного банку;

     7) прийняття рiшень про утворення комiтетiв наглядової ради державного банку та затвердження положень про них;

     8) прийняття рiшень з iнших питань, вiднесених статутом державного банку до виключної компетенцiї наглядової ради державного банку.

     Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради державного банку, не можуть вирiшуватися iншими органами управлiння державного банку, крiм винесення на розгляд вищого органу питання щодо надання згоди на вчинення значного правочину вiдповiдно до пункту 1 частини двадцять другої цiєї статтi.

     Пiсля визначення вищим органом основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi державного банку наглядова рада державного банку повинна забезпечити розроблення та затвердити стратегiю розвитку державного банку i передати її на схвалення вищому органу в порядку, встановленому статутом та положенням про наглядову раду державного банку. Стратегiя розвитку державного банку передбачає досягнення визначених вищим органом основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi державного банку та мiстить очiкуванi показники результатiв дiяльностi державного банку. Стратегiя розвитку державного банку має бути спрямована на збiльшення ринкової вартостi державного банку у довгостроковiй перспективi з урахуванням ринкових умов. Вищий орган вiдмовляє у схваленнi стратегiї розвитку державного банку у разi невiдповiдностi стратегiї визначеним вищим органом основним (стратегiчним) напрямам дiяльностi державного банку або наявностi суттєвих недолiкiв, що можуть перешкодити ефективному виконанню стратегiї. У разi несхвалення стратегiї розвитку державного банку вищий орган повертає її наглядовiй радi державного банку на доопрацювання iз зазначенням конкретних зауважень та заперечень. У разi повторного несхвалення стратегiї розвитку державного банку вищий орган має право припинити повноваження всього складу наглядової ради державного банку, при цьому пiдстави несхвалення стратегiї розвитку державного банку повиннi бути опублiкованi вищим органом.

     Строк повноважень наглядової ради державного банку становить три роки.

     Вищий орган зобов'язаний розпочати конкурсний вiдбiр претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку не пiзнiше нiж за чотири мiсяцi до закiнчення строку повноважень наглядової ради державного банку. У разi якщо пiсля закiнчення строку повноважень наглядової ради державного банку вищим органом не прийнято рiшення про призначення нового складу наглядової ради державного банку, наглядова рада державного банку продовжує виконувати свої повноваження до призначення її нового складу. Повторне призначення особи на посаду незалежного члена наглядової ради державного банку не вимагає проходження такою особою конкурсного вiдбору. Особа не може займати посаду члена наглядової ради державного банку бiльше нiж два строки поспiль.

     З членами наглядової ради державного банку укладаються цивiльно-правовi договори, якими передбачаються права, обов'язки та умови роботи членiв наглядової ради державного банку, у тому числi розмiр їх винагороди. Розмiр винагороди незалежних членiв наглядової ради державного банку, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат, встановлюється вищим органом з урахуванням пропозицiй конкурсної комiсiї, наданих пiд час конкурсного вiдбору претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку. Витрати на оплату роботи членiв наглядової ради державного банку несе державний банк.

     Наглядову раду державного банку очолює голова, який обирається наглядовою радою державного банку з числа її незалежних членiв.

     Засiдання наглядової ради державного банку є правомочним за присутностi не менше шести її членiв. Рiшення наглядової ради державного банку приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв, якi присутнi на засiданнi та мають право голосу, якщо для прийняття вiдповiдного рiшення статутом державного банку не встановлюється бiльша кiлькiсть голосiв. Порядок скликання i проведення засiдань, голосування, прийняття та оформлення рiшень наглядової ради державного банку визначається статутом державного банку i положенням про наглядову раду державного банку.

     Члени наглядової ради державного банку самостiйно i на власний розсуд приймають рiшення щодо голосування з усiх питань порядку денного засiдання наглядової ради державного банку. Члени наглядової ради державного банку повиннi сумлiнно виконувати покладенi на них обов'язки, дiяти в iнтересах державного банку та уникати конфлiкту iнтересiв.

     Незалежнi члени i представники держави у наглядовiй радi державного банку мають рiвнi права та обов'язки, крiм випадкiв, встановлених цiєю статтею. Члени наглядової ради державного банку мають право отримувати будь-яку iнформацiю (у тому числi iнформацiю, що становить банкiвську таємницю) про державний банк з урахуванням положень цього Закону щодо банкiвської таємницi.

     Наглядова рада державного банку в обов'язковому порядку утворює комiтет з питань аудиту, комiтет з питань ризикiв та комiтет з питань призначень та винагород посадовим особам. Комiтети наглядової ради державного банку з питань ризикiв та з питань призначень та винагород посадовим особам очолюють незалежнi члени наглядової ради державного банку. Бiльшiсть членiв зазначених комiтетiв мають становити незалежнi члени наглядової ради державного банку. Комiтет наглядової ради державного банку з питань аудиту складається виключно з незалежних членiв наглядової ради державного банку. Наглядова рада державного банку може утворювати також iншi комiтети. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв наглядової ради державного банку визначається статутом державного банку, положенням про наглядову раду державного банку та положеннями про її комiтети.

     Повноваження члена наглядової ради державного банку можуть бути припиненi достроково виключно з таких пiдстав:

     1) невиконання стратегiї та/або бiзнес-плану розвитку державного банку, що пiдтверджується результатами щорiчного оцiнювання, яке проводиться в порядку, визначеному вищим органом;

     2) повторне несхвалення вищим органом стратегiї розвитку державного банку, затвердженої наглядовою радою державного банку;

     3) встановлення факту невiдповiдностi члена наглядової ради державного банку вимогам, встановленим частиною тринадцятою або чотирнадцятою цiєї статтi;

     4) на вимогу не менше нiж п'яти членiв наглядової ради державного банку або Нацiонального банку України в разi, якщо член наглядової ради державного банку неналежним чином виконує свої посадовi обов'язки або не вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам;

(пункт 4 частини тридцять третьої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     5) подання членом наглядової ради державного банку особистої письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, за умови, що така заява подається не пiзнiше нiж за два тижнi до припинення повноважень;

     6) подання членом наглядової ради державного банку особистої письмової заяви про припинення повноважень у зв'язку з неможливiстю виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

     7) набрання законної сили вироком або рiшенням суду, яким члена наглядової ради державного банку засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;

     8) набрання щодо члена наглядової ради державного банку законної сили судовим рiшенням про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю;

     9) смерть члена наглядової ради державного банку, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим;

     10) запровадження Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб тимчасової адмiнiстрацiї в державному банку або початок процедури лiквiдацiї державного банку;

     11) вiдкликання Президентом України представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Президента України, вiдкликання Кабiнетом Мiнiстрiв України представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України, та вiдкликання профiльним Комiтетом Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi, представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi.

     Рiшення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради державного банку з пiдстав, передбачених пунктами 1 - 4 частини тридцять третьої цiєї статтi, приймається вищим органом, при цьому рiшення про дострокове припинення повноважень з пiдстав, передбачених пунктами 1 i 2 частини тридцять третьої цiєї статтi, приймається лише щодо всього складу наглядової ради державного банку. Повноваження члена наглядової ради державного банку достроково припиняються з пiдстав, передбачених пунктами 5 - 11 частини тридцять третьої цiєї статтi, з настанням вiдповiдних обставин, без рiшення вищого органу.

     У разi дострокового припинення повноважень незалежного члена або всього складу наглядової ради державного банку конкурсна комiсiя зобов'язана протягом одного мiсяця визначити претендентiв на замiщення вакантних посад незалежних членiв наглядової ради державного банку iз числа кандидатiв, вiдiбраних компанiєю з добору персоналу пiд час проведення попереднього конкурсу вiдповiдно до частин шiстнадцятої - двадцятої цiєї статтi. У разi неможливостi визначити претендентiв на замiщення вакантних посад незалежних членiв наглядової ради державного банку iз числа кандидатiв, попередньо вiдiбраних компанiєю з добору персоналу вiдповiдно до частини двадцятої цiєї статтi, вищий орган зобов'язаний розпочати новий конкурсний вiдбiр претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку вiдповiдно до частин шiстнадцятої - двадцятої цiєї статтi.

     У разi дострокового припинення повноважень представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України або профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi, вiдповiдний суб'єкт подання протягом одного мiсяця вносить подання на нового представника держави у наглядовiй радi державного банку.

     Вищий орган має право у будь-який час тимчасово вiдсторонити на строк не бiльше шести мiсяцiв члена наглядової ради державного банку вiд виконання його повноважень виключно з таких пiдстав:

     1) на вимогу не менше нiж п'яти членiв наглядової ради державного банку в разi якщо член наглядової ради неналежним чином виконує свої посадовi обов'язки або в разi виникнення обґрунтованої пiдозри щодо невiдповiдностi вимогам, встановленим частиною тринадцятою або чотирнадцятою цiєї статтi;

     2) вручення члену наглядової ради державного банку повiдомлення про пiдозру у скоєннi кримiнального правопорушення;

(пункт 2 частини тридцять сьомої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     3) на вимогу Президента України про вiдсторонення вiд виконання повноважень представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Президента України, на вимогу Кабiнету Мiнiстрiв України про вiдсторонення вiд виконання повноважень представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України, або на вимогу профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi, про вiдсторонення вiд виконання повноважень представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi.

     Виконавчим органом державного банку, що здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю державного банку, є правлiння державного банку. Голова та члени правлiння державного банку призначаються та звiльняються з посади наглядовою радою державного банку за пропозицiєю комiтету наглядової ради державного банку з питань призначень та винагород посадовим особам. Комiтет наглядової ради державного банку з питань призначень та винагород посадовим особам визначає кандидатiв на замiщення посад голови та членiв правлiння державного банку за результатами конкурсного вiдбору, який проводиться в порядку, визначеному наглядовою радою державного банку. Конкурс на посаду голови або члена правлiння державного банку оголошується не менш як за три мiсяцi до закiнчення строку повноважень вiдповiдно голови або члена правлiння державного банку. Строк повноважень голови та членiв правлiння державного банку визначається статутом державного банку та не може перевищувати п'ять рокiв iз правом призначення на новий строк за результатами конкурсного вiдбору. Повноваження правлiння державного банку визначаються статутом державного банку. Порядок скликання i проведення засiдань, голосування, прийняття i оформлення рiшень правлiння державного банку визначається статутом державного банку та положенням про правлiння державного банку. Голова та члени правлiння державного банку повиннi сумлiнно виконувати покладенi на них обов'язки, дiяти в iнтересах державного банку та уникати конфлiкту iнтересiв. Голова та члени правлiння державного банку повиннi вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам.

(частина тридцять восьма статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України погоджує на посади голову та членiв правлiння державного банку вiдповiдно до статтi 42 цього Закону. Голова правлiння державного банку вступає на посаду пiсля його погодження Нацiональним банком України.

(статтю 7 доповнено новою частиною тридцять дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини тридцять дев'яту - сорок п'яту вважати вiдповiдно частинами сороковою - сорок шостою)

     Фiнансова звiтнiсть державного банку пiдлягає обов'язковiй перевiрцi аудиторською фiрмою вiдповiдно до положень статтi 70 цього Закону.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, має право отримувати будь-яку iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть державного банку, у тому числi iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, необхiдну для здiйснення монiторингу дiяльностi державного банку та стану виконання стратегiї розвитку державного банку.

     Мiж державним банком та Кабiнетом Мiнiстрiв України може укладатися рамкова угода про взаємодiю, якою врегульовуються питання взаємодiї мiж державним банком, Кабiнетом Мiнiстрiв України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики. Вiд iменi державного банку рамкову угоду про взаємодiю пiдписують голова наглядової ради державного банку та голова правлiння державного банку. Рамкова угода про взаємодiю пiдлягає опублiкуванню на офiцiйних веб-сайтах державного банку та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     Державний банк не повинен надавати необґрунтованi переваги окремим клiєнтам або вчиняти правочини з клiєнтами на умовах, що не є поточними ринковими умовами.

     На державний банк не поширюється обов'язок складати i виконувати рiчний фiнансовий план вiдповiдно до Господарського кодексу України.

     У разi набуття державою права власностi на 100 вiдсоткiв акцiй банку положення цiєї статтi починають застосовуватися до такого банку через один рiк пiсля набуття державою права власностi на 100 вiдсоткiв акцiй банку. Члени наглядової ради такого банку, обранi до початку застосування до нього положень цiєї статтi, здiйснюють свої повноваження протягом строку, на який вони були обранi, якщо їх повноваження не були припиненi вiдповiдно до закону, але не бiльше трьох рокiв з моменту призначення.

     У разi часткового або повного вiдчуження державою належних їй акцiй державного банку такий банк втрачає статус державного на наступний день пiсля такого вiдчуження. З дня втрати банком статусу державного положення цiєї статтi не застосовуються до такого банку, при цьому статут та внутрiшнi положення такого банку застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону, iншим законам України та нормативно-правовим актам Нацiонального банку України. Акцiонери зобов'язанi привести статут та дiяльнiсть банку, що втратив статус державного, у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону, iнших законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Наглядова рада банку, що втратив статус державного, зобов'язана протягом одного мiсяця з дня втрати банком статусу державного скликати загальнi збори акцiонерiв з метою приведення статуту та дiяльностi банку у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону, iнших законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Наглядова рада та правлiння банку, що втратив статус державного, продовжують здiйснювати свої повноваження до припинення їх повноважень у встановленому законом порядку.

(стаття 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.2006р. N 532-V, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 18.09.2012р. N 5248-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-V, вiд 17.06.2014р. N 1507-VII, у редакцiї Закону України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII, стаття 7 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII в частинi, що стосується банкiв, 100 вiдсоткiв акцiй яких придбанi державою вiдповiдно до статтi 411 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" до набрання чинностi Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII, набирає чинностi з 30.04.2019р.)

     Стаття 8. Кооперативнi банки

     Кооперативний банк створюється в порядку, передбаченому цим Законом. Законодавство про кооперацiю поширюється на кооперативнi банки в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     Кооперативнi банки створюються за принципом територiальностi i подiляються на мiсцевi та центральний кооперативнi банки.

     Мiнiмальна кiлькiсть учасникiв мiсцевого (у межах областi) кооперативного банку має бути не менше 50 осiб. У разi зменшення кiлькостi учасникiв i неспроможностi кооперативного банку протягом одного року збiльшити їх кiлькiсть до мiнiмальної необхiдної кiлькостi дiяльнiсть такого банку припиняється шляхом змiни органiзацiйно-правової форми або лiквiдацiї.

     Учасниками центрального кооперативного банку є мiсцевi кооперативнi банки.

     До функцiй центрального кооперативного банку, крiм передбачених цим Законом, належать централiзацiя та перерозподiл ресурсiв, акумульованих мiсцевими кооперативними банками, а також здiйснення контролю за дiяльнiстю кооперативних банкiв регiонального рiвня.

     Органами управлiння кооперативних банкiв є загальнi збори учасникiв (пайовикiв), рада банку та правлiння банку. Органом контролю є ревiзiйна комiсiя банку. Органи управлiння та контролю кооперативного банку створюються та здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до цього Закону.

     Статутний капiтал кооперативного банку подiляється на паї. Рiвень мiнiмального розмiру статутного капiталу кооперативного банку встановлюється Нацiональним банком України вiдповiдно до цього Закону.

     Кожний учасник кооперативного банку незалежно вiд розмiру своєї участi у капiталi банку (паю) має право одного голосу.

     Прибутки або збитки кооперативного банку за результатами фiнансового року розподiляються мiж учасниками пропорцiйно розмiру їх паю.

     Обмеження, встановленi цим Законом для операцiй банку з пов'язаними особами, не поширюються на операцiї кооперативного банку.

     Стаття 9. Банкiвський нагляд на консолiдованiй основi

     Банкiвський нагляд на консолiдованiй основi - це нагляд, що здiйснюється Нацiональним банком України за банкiвською групою з метою забезпечення стабiльностi банкiвської системи та обмеження ризикiв, на якi наражається банк внаслiдок участi в банкiвськiй групi, шляхом регулювання, монiторингу та контролю ризикiв банкiвської групи у визначеному Нацiональним банком України порядку.

     Нацiональний банк України з метою здiйснення нагляду на консолiдованiй основi має право визначати в межах банкiвської групи пiдгрупи, що складаються принаймнi з двох учасникiв банкiвської групи, та здiйснювати за ними нагляд на субконсолiдованiй основi.

     Критерiї визначення таких пiдгруп встановлюються нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Банкiвська група, пiдгрупи банкiвської групи, учасники банкiвської групи зобов'язанi дотримуватися вимог, встановлених Нацiональним банком України вiдповiдно до цього Закону.

     Нацiональний банк України має право визначати умови, за яких на учасника банкiвської групи не поширюються вимоги, установленi Нацiональним банком України вiдповiдно до цього Закону, у тому числi щодо врахування звiтностi учасникiв банкiвської групи пiд час складання консолiдованої/субконсолiдованої звiтностi, розрахунку нормативiв банкiвської групи / пiдгрупи банкiвської групи, враховуючи, зокрема, розмiр активiв учасникiв банкiвської групи, спiввiдношення їхнiх активiв до консолiдованих активiв банкiвської групи, характер їхньої дiяльностi та взаємовiдносин з iншими учасниками банкiвської групи.

     Нацiональний банк України має право встановлювати вимоги до банкiвської групи та/або пiдгруп банкiвської групи на консолiдованiй та субконсолiдованiй основi щодо:

     1) органiзацiї ефективної системи корпоративного управлiння;

     2) органiзацiї комплексної, адекватної та ефективної системи внутрiшнього контролю, що включає систему управлiння ризиками та внутрiшнiй аудит;

     3) наявностi облiкових процедур, iнформацiйних систем, необхiдних для забезпечення виконання вимог на консолiдованiй основi;

     4) складання та порядку подання консолiдованої та субконсолiдованої звiтностi;

     5) достатностi регулятивного капiталу;

     6) економiчних нормативiв;

     7) лiмiтiв та обмежень стосовно певних видiв дiяльностi, у тому числi щодо дiяльностi на територiї iнших держав;

     8) порядку подання необхiдної звiтностi та iнформацiї;

     9) розроблення планiв забезпечення безперервної дiяльностi, фiнансування в кризових ситуацiях, вiдновлення дiяльностi.

     Нацiональний банк України має право встановлювати для банкiвської групи та/або пiдгруп банкiвської групи коефiцiєнт левериджу, визначати його значення та порядок розрахунку.

     Юридична або фiзична особа, яка має намiр стати контролером банкiвської групи, через визначену нею уповноважену особу зобов'язана повiдомити про це Нацiональний банк України та надати Нацiональному банку України вiдомостi про таку банкiвську групу, у тому числi структуру власностi банкiвської групи та види дiяльностi її учасникiв, у порядку, встановленому Нацiональним банком України.

     У разi виявлення банкiвської групи, яка не iдентифiкована контролером банкiвської групи або яка iдентифiкована ним не в повному складi, Нацiональний банк України у визначеному ним порядку iдентифiкує таку банкiвську групу та приймає рiшення про визнання банкiвської групи або про визнання змiни структури власностi банкiвської групи.

     Нацiональний банк України має право вимагати вiд контролера банку, банкiвської групи, учасникiв банкiвської групи, iнших юридичних та фiзичних осiб подання iнформацiї та копiй документiв, необхiдних для iдентифiкацiї банкiвської групи. Контролер банку, банкiвської групи, учасники банкiвської групи, iншi юридичнi та фiзичнi особи зобов'язанi надати Нацiональному банку України на його письмову вимогу та у встановлений ним строк вiдповiдну iнформацiю та копiї документiв.

     Небанкiвськi фiнансовi установи, якi є учасниками банкiвської групи, пiдлягають нагляду з боку Нацiонального банку України в межах нагляду на консолiдованiй та субконсолiдованiй основi вiдповiдно до цього Закону.

     Керiвник банкiвської холдингової компанiї, його заступники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради, головний бухгалтер повиннi вiдповiдати вимогам до керiвникiв банкiв, установленим цим Законом.

     Банкiвська група зобов'язана визначити серед учасникiв банкiвської групи вiдповiдальну особу банкiвської групи - банк, спроможний забезпечити виконання вимог, установлених Нацiональним банком України до банкiвської групи, та погодити її з Нацiональним банком України. У банкiвськiй групi, до складу якої входить материнський банк, вiдповiдальною особою є цей материнський банк.

     Погодження Нацiональним банком України вiдповiдальної особи банкiвської групи здiйснюється у порядку, визначеному Нацiональним банком України.

     До погодження Нацiональним банком України вiдповiдальної особи банкiвської групи або в разi, якщо за висновком Нацiонального банку України вiдповiдальна особа, визначена банкiвською групою, не спроможна забезпечити виконання функцiй вiдповiдальної особи, вiдповiдальною особою є банк - учасник банкiвської групи з найбiльшим значенням активiв за останнiй звiтний перiод (квартал).

     Учасник банкiвської групи не пiзнiше 10 робочих днiв пiсля змiни своєї структури власностi та/або видiв дiяльностi зобов'язаний повiдомити про це вiдповiдальну особу банкiвської групи.

     Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана повiдомити Нацiональний банк України про змiну структури власностi банкiвської групи та/або видiв дiяльностi її учасникiв не пiзнiше 30 календарних днiв пiсля настання таких змiн.

     Нацiональний банк України має право вимагати вiд вiдповiдальної особи банкiвської групи iнформацiю щодо учасникiв банкiвської групи, необхiдну для здiйснення банкiвського нагляду на консолiдованiй основi. Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана надавати Нацiональному банку України на його вимогу та у встановлений ним строк вiдповiдну iнформацiю.

     Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана забезпечити дотримання банкiвською групою та пiдгрупами банкiвської групи вимог, установлених Нацiональним банком України вiдповiдно до цього Закону.

     Вiдповiдальна особа банкiвської групи складає консолiдовану/субконсолiдовану звiтнiсть на основi звiтностi учасникiв банкiвської групи / пiдгруп банкiвської групи у порядку, визначеному Нацiональним банком України.

     Учасники банкiвської групи зобов'язанi подавати вiдповiдальнiй особi банкiвської групи звiти, iнформацiю та документи, необхiднi для пiдготовки консолiдованих звiтiв, та забезпечувати виконання вимог щодо нагляду на консолiдованiй основi.

     Загальна сума прямої та/або опосередкованої участi учасникiв банкiвської групи у статутному капiталi юридичної особи, що не є фiнансовою установою, не повинна перевищувати 15 вiдсоткiв регулятивного капiталу банкiвської групи.

     Загальна сума прямої та/або опосередкованої участi учасникiв банкiвської групи у статутному капiталi всiх юридичних осiб, якi не є фiнансовими установами, не повинна перевищувати 60 вiдсоткiв регулятивного капiталу банкiвської групи.

     Нацiональний банк України за результатами оцiнки банкiвської групи, проведеної ним пiд час нагляду на консолiдованiй основi в порядку та спосiб, визначенi Нацiональним банком України, має право:

     1) встановлювати пiдвищенi вимоги щодо достатностi капiталу та пiдвищенi значення економiчних нормативiв;

     2) вимагати вiд вiдповiдальної особи банкiвської групи, її керiвникiв, контролера банкiвської групи вжиття заходiв, спрямованих на усунення порушень банкiвського законодавства, виконання нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, пiдтримання на достатньому рiвнi капiталу та лiквiдностi для покриття усiх суттєвих ризикiв банкiвської групи та/або пiдгруп банкiвської групи, полiпшення якостi корпоративного управлiння, системи внутрiшнього контролю, у тому числi системи управлiння ризиками.

     Нацiональний банк України здiйснює контроль за операцiями мiж учасниками банкiвської групи, а також за операцiями мiж учасниками банкiвської групи та пов'язаними з ними особами.

     Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана забезпечити проведення щорiчної аудиторської перевiрки рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi банкiвської групи аудиторською фiрмою та подати результати такої перевiрки до Нацiонального банку України в установленому ним порядку. Вимоги щодо проведення щорiчної аудиторської перевiрки учасниками банкiвської групи визначаються нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк України має право вимагати вiд вiдповiдальної особи банкiвської групи розширення предмета аудиторської перевiрки в порядку та обсягах, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Вiдповiдальна особа банкiвської групи має право укладати договори на проведення щорiчної аудиторської перевiрки рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi банкiвської групи з однiєю аудиторською фiрмою не бiльше нiж сiм рокiв поспiль.

     Аудиторська фiрма (аудитор), що здiйснює аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi учасника банкiвської групи, рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi банкiвської групи та/або надає iншi аудиторськi послуги, зобов'язана (зобов'язаний) письмово повiдомити Нацiональний банк України про виявленi пiд час проведення аудиторської перевiрки та/або надання iнших аудиторських послуг порушення банкiвського законодавства, а також про будь-якi подiї чи факти, якi можуть становити суттєву загрозу безпецi та надiйностi учасника банкiвської групи або всiєї банкiвської групи, про сумнiви щодо їх можливостi продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi не пiзнiше наступного дня пiсля їх виявлення.

     Аудиторська фiрма (аудитор) на вимогу Нацiонального банку України зобов'язана (зобов'язаний) надати Нацiональному банку України робочi документи з питань аудиту рiчної фiнансової звiтностi учасника банкiвської групи, рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi банкiвської групи.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 09.09.2010р. N 2522-VI, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Закону України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII, текст статтi 9 у редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 1 пункту 2 роздiлу II Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)
(з 05.08.2024р. статтю 9 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 4 пункту 7 роздiлу I Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 10. Виключена

(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Стаття 11. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Стаття 12. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Стаття 13. Банкiвськi спiлки та асоцiацiї

     З метою захисту та представлення iнтересiв своїх членiв, розвитку мiжрегiональних та мiжнародних зв'язкiв, забезпечення наукового та iнформацiйного обмiну i професiйних iнтересiв, розробки рекомендацiй щодо банкiвської дiяльностi банки мають право створювати неприбутковi спiлки чи асоцiацiї.

     Банкiвськi спiлки та асоцiацiї не мають права займатися банкiвською чи пiдприємницькою дiяльнiстю i не можуть бути створенi з метою отримання прибутку.

     Асоцiацiя (спiлка) банкiв є договiрним об'єднанням банкiв i не має права втручатися у дiяльнiсть банкiв - членiв асоцiацiї (спiлки).

Роздiл II
СТВОРЕННЯ, ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦIЯ, ЛIЦЕНЗУВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ТА РЕОРГАНIЗАЦIЯ БАНКIВ

Глава 2
СТВОРЕННЯ БАНКIВ

     Стаття 14. Учасники банкiв

     Учасниками банку можуть бути учасники цивiльних вiдносин. Держава Україна може бути учасником банку в особi Кабiнету Мiнiстрiв України або уповноважених ним органiв.

(частина перша статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Засновники банку та власники iстотної участi у банку повиннi мати бездоганну дiлову репутацiю та задовiльний фiнансовий/майновий стан.

(частина друга статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Вимоги щодо дiлової репутацiї та фiнансового/майнового стану засновникiв банку, власникiв iстотної участi в банку та осiб, якi набувають або збiльшують iстотну участь у банку, встановлюються Нацiональним банком України.

(частина третя статтi 14 у редакцiї Законiв України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Учасниками банку не можуть бути юридичнi особи, в яких банк має iстотну участь, громадськi об'єднання, полiтичнi партiї, релiгiйнi та благодiйнi органiзацiї.

(частина четверта статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 05.07.2012р. N 5080-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Iнститути спiльного iнвестування можуть бути засновниками банку та власниками iстотної участi у банку лише за умови, що такий iнститут спiльного iнвестування є корпоративним iнвестицiйним фондом та бiльш як 75 вiдсоткiв акцiй такого фонду i бiльш як 75 вiдсоткiв акцiй (часток) компанiї з управлiння активами такого фонду прямо та/або опосередковано належать однiй особi або групi асоцiйованих осiб.

(статтю 14 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5080-VI, частина п'ята статтi 14 у редакцiї Законiв України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 15. Найменування банку

     Банк має повне найменування українською та iноземною мовою (iноземними мовами), а також може мати скорочене найменування українською та iноземною мовою (iноземними мовами). Найменування банку має мiстити слово "банк", а також вказiвку на органiзацiйно-правову форму банку.

(частина перша статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк може мати печатку зi своїм повним найменуванням.

(частина друга статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Слово "банк" та похiднi вiд нього дозволяється використовувати у назвi лише тим юридичним особам, якi зареєстрованi Нацiональним банком України як банк i мають банкiвську лiцензiю. Виняток становлять мiжнароднi органiзацiї, що дiють на територiї України вiдповiдно до мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та законодавства України.

     Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка повторює вже iснуючу назву iншого банку або вводить в оману щодо видiв дiяльностi, якi здiйснює банк. Вживання у найменуваннi банку слiв "Україна", "центральний", "нацiональний" та похiдних вiд них можливе лише за згодою Нацiонального банку України. Додавати до свого найменування слово "державний", використовувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України має право лише державний банк.

(частина четверта статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     Нацiональний банк України має право вiдмовити у використаннi банком запропонованого найменування за наведених у цiй статтi пiдстав.

     Вiдокремлений пiдроздiл банку використовує найменування лише того банку, вiдокремленим пiдроздiлом якого вiн є. До назви вiдокремленого пiдроздiлу банку може додаватися найменування мiсцезнаходження цього вiдокремленого пiдроздiлу.

(частина шоста статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 16. Статут банку

     Статут банку повинен вiдповiдати вимогам Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства", цього Закону та iнших законiв України.

(частина перша статтi 16 у редакцiї Законiв України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Статут банку обов'язково має мiстити таку iнформацiю про банк:

(абзац перший частини другої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     1) найменування банку, у тому числi скорочене (за наявностi);

(пункт 1 частини другої статтi 16 у редакцiї Законiв України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     2) його мiсцезнаходження;

     3) органiзацiйно-правову форму;

     4) види дiяльностi, якi має намiр здiйснювати банк;

     5) розмiр, порядок формування статутного капiталу банку, види акцiй банку, їх номiнальна вартiсть та загальна кiлькiсть;

(пункт 5 частини другої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     6) структуру управлiння банком, органи управлiння, їх компетенцiю та порядок прийняття рiшень;

     7) порядок реорганiзацiї та лiквiдацiї банку вiдповiдно до глав 5 та 16 цього Закону;

     8) порядок внесення змiн до статуту банку;

(пункт 8 частини другої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     9) розмiр та порядок утворення резервiв та iнших загальних фондiв банку;

     10) порядок розподiлу прибуткiв та покриття збиткiв;

     11) положення про аудиторську перевiрку банку;

     12) положення про внутрiшнiй аудит банку.

(пункт 12 частини другої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк має право подати проект статуту банку до Нацiонального банку України для отримання висновку щодо вiдповiдностi проекту статуту вимогам законодавства України. Нацiональний банк України розглядає проект статуту банку в порядку та строки, визначенi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

(статтю 16 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини третю - восьму вважати вiдповiдно частинами четвертою - дев'ятою)

     Змiни до статуту банку пiдлягають державнiй реєстрацiї вiдповiдно до законодавства з питань державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     Банк подає до Нацiонального банку України документи для погодження змiн до статуту банку, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу, виключно пiсля повної сплати учасниками внескiв до статутного капiталу.

(частина п'ята статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк подає документи для погодження змiн до статуту банку, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу, виключно пiсля повної сплати учасниками внескiв до статутного капiталу.

     Перелiк документiв та порядок погодження змiн до статуту банку встановлюються Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України приймає рiшення про погодження змiн до статуту банку або про вiдмову в їх погодженнi не пiзнiше мiсячного строку з дня подання повного пакета документiв.

     Нацiональний банк України в установленому ним порядку вносить вiдповiдний запис до Державного реєстру банкiв пiсля проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв.

(частину третю i четверту статтi 16 замiнено шiстьма частинами згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

Назву глави 3 роздiлу II виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 17. Створення та державна реєстрацiя юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть

(назва статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, створюється у порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

(частина перша статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, подає документи для проведення її державної реєстрацiї виключно пiсля погодження Нацiональним банком України статуту цiєї юридичної особи.

(частина перша статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Особа, уповноважена засновником (засновниками) юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, для погодження статуту цiєї юридичної особи подає до Нацiонального банку України разом iз заявою про погодження статуту такi документи:

(абзац перший частини третьої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     1) протоколи зборiв засновникiв та установчих зборiв, договiр про створення банку або рiшення про створення державного банку;

     2) статут банку;

     3) копiї документiв, визначених Нацiональним банком України, необхiдних для iдентифiкацiї самого засновника та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю у банку;

     4) документи, визначенi Нацiональним банком України, що мiстять iнформацiю про:

     вiдповiднiсть дiлової репутацiї засновника, а для засновника - юридичної особи - також i членiв виконавчого органу та/або наглядової ради та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю в юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, установленим Нацiональним банком України вимогам;

     вiдповiднiсть фiнансового стану засновника - юридичної особи, майнового стану засновника - фiзичної особи, а також фiнансового/майнового стану всiх осiб, якi здiйснюватимуть опосередковане володiння iстотною участю в юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, установленим Нацiональним банком України вимогам;

     наявнiсть у засновника (засновникiв) достатньої кiлькостi власних коштiв для здiйснення заявленого внеску до статутного капiталу, джерела походження таких коштiв;

(пункт 4 частини третьої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     5) документи, що засвiдчують повну сплату засновниками внескiв до статутного капiталу;

     6) вiдомостi про структуру власностi самої юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, та засновника, що набуває iстотної участi в нiй, вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України;

     7) вiдомостi за формою, встановленою Нацiональним банком України, про асоцiйованих осiб засновника - фiзичної особи;

     8) вiдомостi за формою, встановленою Нацiональним банком України, про юридичних осiб, у яких засновник - фiзична особа є керiвником та/або контролером;

     81) вiдомостi за формою, встановленою Нацiональним банком України, про пов'язаних iз банком осiб, що вiдповiдають ознакам, передбаченим частиною першою статтi 52 цього Закону;

(частину третю статтi 17 доповнено пунктом 81 згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     9) копiю тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй;

     10) висновок (попереднiй висновок) Антимонопольного комiтету України стосовно концентрацiї та/або дозвiл Антимонопольного комiтету України на концентрацiю у випадках, передбачених законодавством України;

(пункт 10 частини третьої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     11) копiю платiжного документа про внесення плати за погодження статуту банку, розмiр якої встановлюється Нацiональним банком України.

     Особа, уповноважена засновником (засновниками) юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, для погодження статуту цiєї юридичної особи додатково подає до Нацiонального банку України встановленi частиною другою статтi 341 цього Закону документи щодо засновникiв - iноземних юридичних осiб та встановленi частиною третьою статтi 341 цього Закону документи щодо засновникiв - фiзичних осiб - iноземцiв.

(частина четверта статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Особа, уповноважена засновником (засновниками) юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, для погодження набуття iстотної участi в цiй юридичнiй особi зобов'язана подати до Нацiонального банку України встановлений частинами першою - третьою статтi 341 цього Закону пакет документiв щодо засновникiв - власникiв iстотної участi в цiй юридичнiй особi та щодо осiб, якi мають намiр опосередковано володiти iстотною участю в такiй юридичнiй особi.

(статтю 17 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини п'яту - десяту вважати вiдповiдно частинами шостою - одинадцятою)

     Нацiональний банк України приймає рiшення про погодження статуту або про вiдмову в погодженнi статуту не пiзнiше тримiсячного строку з дня подання повного пакета документiв, визначених цим Законом. Нацiональний банк України одночасно з розглядом питання про погодження статуту розглядає питання про погодження або заборону набуття iстотної участi в юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, вiдповiдно до статей 34, 341 цього Закону. Погодження набуття iстотної участi в юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, є умовою для погодження Нацiональним банком України статуту цiєї юридичної особи.

(частина шоста статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України має право вимагати, а засновник (засновники) юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, а також особи, якi набудуть iстотну участь у цiй юридичнiй особi пiсля її державної реєстрацiї, iншi особи, якi мали або мають правовiдносини з особою, якої стосується запит, зобов'язанi надати Нацiональному банку України додаткову iнформацiю, документи та пояснення, необхiднi для уточнення/перевiрки наданих вiдповiдно до вимог цiєї статтi документiв/iнформацiї та/або для пiдтвердження виконання встановлених законодавством України вимог.

(статтю 17 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини сьому - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами восьмою - дванадцятою)

     Нацiональний банк України має право вимагати вiд заявника виправлення недолiкiв у поданих документах.

     Засновник (засновники) юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, а також особи, якi набудуть iстотну участь у цiй юридичнiй особi пiсля її державної реєстрацiї, зобов'язанi надати Нацiональному банку України документи, визначенi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, що пiдтверджують вiдповiднiсть їх фiнансового/майнового стану та дiлової репутацiї встановленим законодавством України вимогам.

(статтю 17 доповнено новою частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини дев'яту - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами десятою - тринадцятою)

     Засновнику (засновникам) юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, забороняється вiдчужувати та обтяжувати зобов'язаннями належнi йому (їм) акцiї (паї) такої юридичної особи, а власникам опосередкованої iстотної участi в такiй юридичнiй особi забороняється вiдчужувати належну їм участь у нiй до видачi цiй юридичнiй особi банкiвської лiцензiї. Правочин, вчинений з порушенням цiєї заборони, є нiкчемним. Нацiональний банк України письмово iнформує юридичну особу, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, сторони за таким правочином, депозитарнi установи, якi обслуговують рахунки в цiнних паперах сторiн за таким правочином, та Центральний депозитарiй цiнних паперiв про нiкчемнiсть такого правочину, а також розмiщує вiдповiдну iнформацiю на сторiнках офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку України не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дня, коли йому стало вiдомо про вчинення такого правочину.

(частина десята статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину одинадцяту статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Забороняється здiйснювати банкiвську дiяльнiсть без банкiвської лiцензiї.

(частина дванадцята статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Особи, виннi у здiйсненнi банкiвської дiяльностi без банкiвської лiцензiї, несуть цивiльну, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

(частина тринадцята статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)
(стаття 17 у редакцiї Закону України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 18. Пiдстави для вiдмови в погодженнi статуту юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть

     Нацiональний банк України має право вiдмовити юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, у погодженнi статуту, у разi якщо:

     1) подано неповний пакет документiв, необхiдних для погодження статуту;

     2) документи мiстять недостовiрну iнформацiю;

     3) документи не вiдповiдають вимогам та/або мiстять iнформацiю/вiдомостi, що свiдчать про порушення законiв України чи нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;

     4) дiлова репутацiя засновника, а для засновника - юридичної особи i членiв її виконавчого органу та/або наглядової ради, та/або хоча б однiєї особи, через яку здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю в юридичнiй особi, що має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, не вiдповiдає вимогам, встановленим Нацiональним банком України;

     5) фiнансовий стан засновника - юридичної особи та/або майновий стан засновника - фiзичної особи, та/або фiнансовий/майновий стан хоча б однiєї особи, через яку здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю в юридичнiй особi, що має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, не вiдповiдає вимогам, встановленим Нацiональним банком України;

     6) засновник не мав власних коштiв для здiйснення заявленого внеску до статутного капiталу та/або джерела походження таких коштiв є непiдтвердженими;

     7) структура власностi самої юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, та/або особи, що набуває iстотну участь у такiй юридичнiй особi, не вiдповiдає вимогам щодо її прозоростi, встановленим Нацiональним банком України;

     8) сплачений статутний капiтал юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, не вiдповiдає вимогам щодо мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленим статтею 31 цього Закону;

     9) хоча б однiй особi, яка набуде iстотну участь у юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, пiсля її державної реєстрацiї заборонено набуття iстотної участi вiдповiдно до статей 34, 341 цього Закону.

     Нацiональний банк України не має права вiдмовити юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, у погодженнi статуту з iнших пiдстав, крiм зазначених у цiй статтi.

(стаття 18 у редакцiї Законiв України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 19. Банкiвська лiцензiя

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, зобов'язана протягом року з дня державної реєстрацiї подати Нацiональному банку України в порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, документи для отримання банкiвської лiцензiї.

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, для отримання банкiвської лiцензiї подає Нацiональному банку України разом iз заявою про видачу банкiвської лiцензiї такi документи:

     1) пункт 1 частини другої статтi 19 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5410-VI)

     2) пункт 2 частини другої статтi 19 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     3) копiї зареєстрованого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй та свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (для банку, що створюється у формi акцiонерного товариства);

(пункт 3 частини другої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     4) вiдомостi про кiлькiсний склад наглядової ради, правлiння;

(пункт 4 частини другої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     5) вiдомостi та документи, визначенi Нацiональним банком України, що доводять:

     наявнiсть як мiнiмум трьох осiб, призначених членами правлiння, у тому числi голови правлiння;

     вiдповiднiсть керiвникiв банку, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, головної посадової особи банку, вiдповiдальної за управлiння ризиками, - головного ризик-менеджера, головної посадової особи банку, вiдповiдальної за здiйснення контролю за дотриманням норм (комплаєнс), - головного комплаєнс-менеджера квалiфiкацiйним вимогам;

     вiдповiднiсть наглядової ради та правлiння банку вимогам щодо колективної придатностi, встановленим Нацiональним банком України;

     наявнiсть банкiвського обладнання, комп'ютерної технiки, iнформацiйних систем та iнших iнформацiйних ресурсiв, необхiдних для досягнення цiлей банку, примiщень, що вiдповiдають вимогам, установленим Нацiональним банком України, органiзацiйної структури та вiдповiдних спецiалiстiв, необхiдних для забезпечення надання банкiвських та iнших фiнансових послуг, а також забезпечення здiйснення внутрiшнього контролю, у тому числi управлiння ризиками;

(пункт 5 частини другої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     6) копiї внутрiшнiх положень банку, що регламентують надання банкiвських та iнших фiнансових послуг, визначають порядок здiйснення внутрiшнього контролю та процедуру управлiння ризиками;

     7) стратегiю банку та бiзнес-план на три роки, складенi згiдно з вимогами, встановленими Нацiональним банком України;

(пункт 7 частини другої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     8) копiю платiжного документа про внесення плати за видачу банкiвської лiцензiї, розмiр якої встановлюється Нацiональним банком України.

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, зобов'язана подати Нацiональному банку України для отримання банкiвської лiцензiї одночасно всi документи та iнформацiю, визначенi цим Законом.

     Нацiональний банк України має право вимагати, а засновник (засновники) юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, власники iстотної участi в нiй, iншi особи, якi мали або мають правовiдносини з особою, якої стосується запит, зобов'язанi надати Нацiональному банку України додаткову iнформацiю, документи та пояснення, що є необхiдними для уточнення/перевiрки наданих вiдповiдно до вимог цiєї статтi документiв/iнформацiї та/або для пiдтвердження виконання встановлених законодавством України вимог.

(статтю 19 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, зобов'язана повiдомляти Нацiональний банк України в установленому ним порядку про будь-якi суттєвi змiни в iнформацiї та/або документах, поданих нею до Нацiонального банку України з метою отримання банкiвської лiцензiї.

(статтю 19 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, зобов'язана забезпечити особам з iнвалiднiстю та iншим маломобiльним групам населення доступнiсть банкiвських та iнших фiнансових послуг, у тому числi доступ до примiщень, у яких здiйснюється обслуговування клiєнтiв банку.

(статтю 19 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати вiдповiдно частинами сьомою - десятою)

     Нацiональний банк України приймає рiшення про надання банкiвської лiцензiї чи про вiдмову в її наданнi протягом трьох мiсяцiв з дня отримання повного пакета документiв, визначених цим Законом.

(частина сьома статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України вносить вiдомостi про юридичну особу до Державного реєстру банкiв одночасно з прийняттям рiшення про надання банкiвської лiцензiї.

     Нацiональний банк України протягом двох робочих днiв з дня прийняття рiшення про видачу банкiвської лiцензiї:

     вносить вiдповiдний запис до Державного реєстру банкiв;

     надає банку витяг з Державного реєстру банкiв про видачу банкiвської лiцензiї.

(частина восьма статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Юридична особа набуває статусу банку i право на здiйснення банкiвської дiяльностi пiсля видачi їй банкiвської лiцензiї.

     Нацiональний банк України розмiщує iнформацiю про виданi банкiвськi лiцензiї на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку України у визначеному ним порядку.

(частину дев'яту статтi 19 замiнено двома новими частинами згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою)

     Керiвники банку, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керiвник пiдроздiлу внутрiшнього аудиту та особи, якi мають iстотну участь у банку, зобов'язанi протягом усього часу, упродовж якого вони зберiгають свiй статус або мають iстотну участь у банку, вiдповiдати вимогам цього Закону, iнших законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

(частина одинадцята статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)
(стаття 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI, у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 191. Пiдстави для вiдмови у видачi банкiвської лiцензiї

     Нацiональний банк України має право вiдмовити у видачi банкiвської лiцензiї юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, у разi якщо:

     1) подано неповний пакет документiв, необхiдних для видачi банкiвської лiцензiї;

     2) документи, поданi для видачi банкiвської лiцензiї, мiстять недостовiрну iнформацiю;

     3) документи, поданi для видачi банкiвської лiцензiї, не вiдповiдають вимогам законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;

     4) юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, звернулася iз заявою про видачу банкiвської лiцензiї пiсля спливу рiчного термiну з дня її державної реєстрацiї;

     5) хоча б один iз керiвникiв юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, та/або її головний ризик-менеджер, та/або її головний комплаєнс-менеджер, та/або керiвник її пiдроздiлу внутрiшнього аудиту не вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам;

(пункт 5 частини першої статтi 191 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     51) органiзацiя корпоративного управлiння, системи внутрiшнього контролю, у тому числi системи управлiння ризиками, юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, не вiдповiдає обсягам та складностi видiв дiяльностi, якi ця юридична особа має намiр здiйснювати як банк згiдно зi стратегiєю та/або бiзнес-планом;

(частину першу статтi 191 доповнено пунктом 51 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     6) не призначенi як мiнiмум три члени правлiння, у тому числi голова правлiння;

(пункт 6 частини першої статтi 191 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     7) вiдсутнi банкiвське обладнання, комп'ютерна технiка, iнформацiйнi системи та iншi iнформацiйнi ресурси, примiщення, що вiдповiдають вимогам, установленим Нацiональним банком України;

(пункт 7 частини першої статтi 191 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     8) вiдсутнi органiзацiйна структура та/або спецiалiсти, необхiднi для забезпечення надання банкiвських та iнших фiнансових послуг, а також для забезпечення здiйснення внутрiшнього контролю, у тому числi управлiння ризиками, вiдповiдно до вимог законодавства;

(частину першу статтi 191 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     9) структура управлiння, у тому числi органiзацiйна, та здiйснення операцiйної дiяльностi юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, або банкiвської групи, до складу якої входитиме така юридична особа, може перешкоджати ефективному здiйсненню нагляду Нацiональним банком України;

(частину першу статтi 191 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     10) стратегiя банку, бiзнес-план, фiнансовi показники, зокрема рiвень достатностi капiталу, не обґрунтованi та/або не реалiстичнi (зокрема, складенi на пiдставi нереалiстичних даних i включають припущення та можливi прогнози, якi неможливо пiдтвердити розрахунками), та/або свiдчать про те, що юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, не зможе здiйснювати таку дiяльнiсть вiдповiдно до вимог законодавства України.

(частину першу статтi 191 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України має право вiдмовити у видачi банкiвської лiцензiї юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, у разi невиконання її засновником (засновниками) та/або власниками iстотної участi вимог частини десятої статтi 17 цього Закону.

(частина друга статтi 191 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України зобов'язаний звернутися до суду з позовом про припинення юридичної особи у разi невиконання юридичною особою, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, протягом року з дня державної реєстрацiї вимог частини першої статтi 19 цього Закону.

(Закон доповнено статтею 191 згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 20. Виключена

(стаття 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Стаття 21. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 22. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

Глава 4
ВIДОКРЕМЛЕНI ПIДРОЗДIЛИ БАНКУ

(назва у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 23. Порядок вiдкриття вiдокремлених пiдроздiлiв банку на територiї України

     Банк має право вiдкривати вiдокремленi пiдроздiли (фiлiї, вiддiлення, представництва тощо) на територiї України.

(частина перша статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк зобов'язаний забезпечити вiдповiднiсть дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу вимогам законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

(статтю 23 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини другу - дев'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - десятою)

     Банк зобов'язаний повiдомити Нацiональний банк України про вiдкриття вiдокремленого пiдроздiлу та про змiни в дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу банку у визначених Нацiональним банком України випадках.

(частина третя статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України включає вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли банку та про змiни в їх дiяльностi до Державного реєстру банкiв на пiдставi повiдомлення банку.

(частина четверта статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Вiдокремлений пiдроздiл банку має право розпочати свою дiяльнiсть через 10 днiв пiсля повiдомлення банком Нацiонального банку України про вiдкриття такого вiдокремленого пiдроздiлу.

     Вимоги до повiдомлення банку про вiдкриття вiдокремленого пiдроздiлу та про змiни в дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу, порядок включення вiдомостей про вiдокремленi пiдроздiли банку та змiни в їх дiяльностi до Державного реєстру банкiв визначаються нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

(частина шоста статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України має право прийняти рiшення про припинення здiйснення вiдокремленим пiдроздiлом банку операцiй на користь або за дорученням клiєнтiв, якщо iнформацiя про вiдкриття банком свого вiдокремленого пiдроздiлу мiстить неправдивi вiдомостi чи дiяльнiсть такого вiдокремленого пiдроздiлу не вiдповiдає вимогам цього Закону та нормативно-правовим актам Нацiонального банку України.

     Частину восьму статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину дев'яту статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину десяту статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)
(стаття 23 у редакцiї Законiв України вiд 16.11.2006р. N 358-V, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 24. Порядок вiдкриття фiлiй та представництв iноземних банкiв на територiї України

     Iноземнi банки мають право вiдкривати фiлiї та представництва на територiї України.

(частина перша статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Iноземний банк має право на вiдкриття фiлiї в Українi за таких умов:

     1) до держави, в якiй зареєстровано iноземний банк, вiдсутнi суттєвi застереження з боку вiдповiдних мiжнародних органiв щодо виконання нею мiжнародних стандартiв у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму;

(пункт 1 частини другої статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     2) банкiвський нагляд у державi, в якiй зареєстровано iноземний банк, з урахуванням отриманої Нацiональним банком України iнформацiї в цiлому вiдповiдає Основним принципам ефективного банкiвського нагляду Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду, у тому числi в частинi забезпечення ефективного нагляду на консолiдованiй основi;

(пункт 2 частини другої статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     3) законодавство держави, в якiй зареєстровано iноземний банк, за оцiнкою Нацiонального банку України, здiйсненою в установленому ним порядку, не мiстить положень, якi можуть перешкоджати/обмежувати взаємодiю мiж Нацiональним банком України та наглядовими/контролюючими органами такої держави та/або перешкоджати Нацiональному банку України у здiйсненнi ним наглядових повноважень щодо такої фiлiї iноземного банку;

(пункт 3 частини другої статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     4) мiнiмальний розмiр приписного капiталу фiлiї на момент її акредитацiї є не меншим 120 мiльйонiв гривень;

(пункт 4 частини другої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     5) наявнiсть письмового зобов'язання iноземного банку про безумовне виконання ним зобов'язань, якi виникли у зв'язку з дiяльнiстю його фiлiї на територiї України.

(частина друга статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Нацiональний банк України здiйснює акредитацiю фiлiй та представництв iноземних банкiв на територiї України в порядку та на умовах, визначених цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

(частина третя статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V, частина третя статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Акредитацiя фiлiї iноземного банку здiйснюється шляхом внесення до Державного реєстру банкiв запису про право фiлiї iноземного банку на здiйснення банкiвської дiяльностi.

(частина четверта статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)
(частина четверта статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Акредитацiя фiлiї iноземного банку є пiдставою для здiйснення нею банкiвської дiяльностi.

(частина п'ята статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Для акредитацiї фiлiї iноземного банку подаються:

     1) клопотання iноземного банку про вiдкриття фiлiї iз зазначенням її мiсцезнаходження на територiї України;

     2) документ, що пiдтверджує державну реєстрацiю iноземного банку в державi його походження;

     3) рiшення уповноваженого органу iноземного банку про вiдкриття фiлiї;

     4) положення про фiлiю, затверджене уповноваженим органом iноземного банку;

     5) вiдомостi, що доводять вiдповiднiсть керiвника i головного бухгалтера, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту фiлiї iноземного банку вимогам щодо професiйної придатностi та дiлової репутацiї, встановленим Нацiональним банком України;

(пункт 5 частини шостої статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     6) копiя статуту iноземного банку;

     7) пiдтверджена незалежним аудитором фiнансова звiтнiсть iноземного банку за три останнiх роки;

     8) письмовий дозвiл на вiдкриття фiлiї iноземного банку в Українi, виданий державним або iншим уповноваженим контролюючим органом держави, в якiй зареєстровано iноземний банк, або письмове запевнення iноземного банку про вiдсутнiсть у законодавствi вiдповiдної держави вимог щодо отримання такого дозволу;

     9) повiдомлення уповноваженого наглядового органу iноземної держави про здiйснення нагляду за дiяльнiстю iноземного банку;

     10) письмове зобов'язання iноземного банку про безумовне виконання ним зобов'язань, якi виникають у зв'язку з дiяльнiстю його фiлiї на територiї України;

     11) документи, що пiдтверджують внесення коштiв у розмiрi приписного капiталу фiлiї;

     12) копiя платiжного документа про внесення плати за акредитацiю фiлiї iноземного банку, що встановлюється Нацiональним банком України;

     13) копiї внутрiшнiх положень (їх перелiк), що регламентують надання банкiвських та iнших фiнансових послуг, визначають порядок здiйснення внутрiшнього контролю та процедуру управлiння ризиками;

(частину шосту статтi 24 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     14) вiдомостi за формою, визначеною Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про наявнiсть органiзацiйної структури та вiдповiдних спецiалiстiв, необхiдних для забезпечення надання банкiвських та iнших фiнансових послуг, банкiвського обладнання, комп'ютерної технiки, програмного забезпечення, примiщень вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональним банком України;

(частину шосту статтi 24 доповнено пунктом 14 згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     15) бiзнес-план на три роки, складений згiдно з вимогами, установленими Нацiональним банком України;

(частину шосту статтi 24 доповнено пунктом 15 згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     16) документи, визначенi Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про дiлову репутацiю iноземного банку;

(частину шосту статтi 24 доповнено пунктом 16 згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     17) вiдомостi, визначенi Нацiональним банком України, щодо власникiв iстотної участi в iноземному банку.

(частину шосту статтi 24 доповнено пунктом 17 згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)
(частина шоста статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Дiяльнiсть фiлiї iноземного банку повинна вiдповiдати вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України. Нацiональний банк України здiйснює регулювання дiяльностi та встановлює економiчнi нормативи для фiлiй iноземних банкiв вiдповiдно до вимог законодавства України.

(частина сьома статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Нацiональний банк України має право вiдмовити в акредитацiї фiлiї iноземного банку з таких пiдстав:

     1) подано неповний пакет документiв та/або поданi документи не вiдповiдають вимогам цього Закону та/або нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та/або мiстять недостовiрну iнформацiю;

     2) банкiвське обладнання, комп'ютерна технiка, iнформацiйнi системи та iншi iнформацiйнi ресурси, примiщення фiлiї не вiдповiдають установленим Нацiональним банком України вимогам;

     3) вiдсутнi органiзацiйна структура та/або спецiалiсти, необхiднi для забезпечення надання банкiвських та iнших фiнансових послуг вiдповiдно до встановлених Нацiональним банком України вимог;

     4) кандидатури керiвника та/або головного бухгалтера, та/або головного ризик-менеджера, та/або головного комплаєнс-менеджера, та/або керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту фiлiї не вiдповiдають вимогам цього Закону та/або нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо професiйної придатностi та дiлової репутацiї;

     5) структура управлiння, у тому числi органiзацiйна, та здiйснення операцiйної дiяльностi iноземного банку та/або банкiвської групи, до складу якої вiн входить, може мати негативнi наслiдки для клiєнтiв фiлiї та/або може перешкоджати ефективному здiйсненню нагляду Нацiональним банком України;

     6) дiлова репутацiя та/або фiнансовий стан iноземного банку, та/або дiлова репутацiя та/або фiнансовий/майновий стан власникiв iстотної участi в iноземному банку не вiдповiдають вимогам, установленим Нацiональним банком України;

     7) структура власностi iноземного банку не вiдповiдає вимогам щодо прозоростi, установленим Нацiональним банком України;

     8) законодавство держави, в якiй зареєстровано iноземний банк, за оцiнкою Нацiонального банку України, здiйсненою в установленому ним порядку, мiстить положення, якi можуть перешкоджати/обмежувати взаємодiю мiж Нацiональним банком України та наглядовими/контролюючими органами такої держави та/або перешкоджати Нацiональному банку України у здiйсненнi ним наглядових повноважень щодо такої фiлiї iноземного банку;

     9) банкiвський нагляд у державi, в якiй зареєстровано iноземний банк, з урахуванням отриманої Нацiональним банком України iнформацiї не вiдповiдає Основним принципам ефективного банкiвського нагляду Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду.

(частина восьма статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)
(частина восьма статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України приймає рiшення про акредитацiю або вiдмову в акредитацiї фiлiї iноземного банку протягом трьох мiсяцiв з моменту подання всiх необхiдних документiв. Вiдмова надається в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.

(частина дев'ята статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Фiлiя iноземного банку здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до вимог, встановлених законами України для банкiв.

(частина десята статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V, частина десята статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Нацiональний банк України має право iнiцiювати процедуру лiквiдацiї фiлiї iноземного банку у порядку, передбаченому законодавством України.

(частина одинадцята статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V, частина одинадцята статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Частину дванадцяту статтi 24 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Акредитацiя представництва iноземного банку здiйснюється шляхом внесення вiдповiдного запису до Державного реєстру банкiв.

     Для акредитацiї представництва iноземного банку подаються такi документи:

     1) клопотання iноземного банку про акредитацiю представництва за пiдписом уповноваженої особи;

     2) документ, що пiдтверджує державну реєстрацiю iноземного банку;

     3) положення про представництво, затверджене уповноваженим органом iноземного банку;

     4) довiренiсть керiвнику представництва вiд iноземного банку на здiйснення представницьких функцiй;

     5) копiя платiжного документа про внесення плати за акредитацiю представництва, що встановлюється Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України може вiдмовити в акредитацiї представництва iноземного банку в разi порушення порядку акредитацiї, невiдповiдностi поданих документiв вимогам цього Закону або нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, недостовiрностi наданої iнформацiї або перевищення повноважень щодо сфер дiяльностi представництва.

     Рiшення про акредитацiю або вiдмову в акредитацiї представництва iноземного банку Нацiональний банк України приймає протягом одного мiсяця з моменту подання всiх необхiдних документiв.

     Вiдмова надається в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.

     Нацiональний банк України має право скасувати акредитацiю представництва iноземного банку шляхом виключення вiдповiдного запису з Державного реєстру банкiв у порядку, визначеному Нацiональним банком України.

(статтю 24 доповнено новою частиною вiсiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у зв'язку з цим частини вiсiмнадцяту i дев'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятнадцятою i двадцятою)

     Iноземний банк зобов'язаний повiдомляти Нацiональний банк України про змiни документiв або вiдомостей, зазначених у пунктах 4 - 6, 14 - 17 частини шостої та пунктах 3 i 4 частини чотирнадцятої цiєї статтi. Внесення змiн має бути пiдтверджено вiдповiдними документами.

(частина дев'ятнадцята статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Офiцiйнi документи, що подаються Нацiональному банку України, повиннi бути легалiзованi в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотарiально засвiдченим перекладом українською мовою.

(стаття 24 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Стаття 25. Дочiрнi банки, фiлiї i представництва українського банку на територiї iнших держав

     Українськi банки мають право створювати (у тому числi шляхом придбання) дочiрнi банки, фiлiї чи представництва на територiї iнших держав пiсля отримання дозволу Нацiонального банку України. Для вiдкриття дочiрнiх банкiв, фiлiй або представництв українських банкiв на територiї iнших держав пред'являються такi самi вимоги, якi встановленi для вiдкриття фiлiй чи представництв банкiв на територiї України, за умови надання Нацiональним банком України дозволу на здiйснення iнвестицiї за кордон у зв'язку iз створенням фiлiї чи представництва банку на територiї iншої держави.

(частина перша статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Для створення дочiрнього банку, фiлiї чи представництва українського банку за кордоном цей банк подає до Нацiонального банку України бiзнес-план та економiчне обгрунтування доцiльностi створення дочiрнього банку, фiлiї чи представництва банку за кордоном.

     Нацiональний банк України має право вiдмовити банку в наданнi дозволу на створення дочiрнього банку, фiлiї чи представництва банку на територiї iншої держави:

     1) у разi невиконання банком вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, установлених для створення дочiрнiх банкiв, фiлiй чи представництв банкiв на територiї України;

     2) якщо банкiвський нагляд у цiй державi, з урахуванням отриманої Нацiональним банком України iнформацiї, не вiдповiдає Основним принципам ефективного банкiвського нагляду Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду;

     3) якщо законодавство цiєї держави, за оцiнкою Нацiонального банку України, здiйсненою в установленому ним порядку, мiстить положення, якi можуть перешкоджати/обмежувати взаємодiю мiж Нацiональним банком України та наглядовими/контролюючими органами такої держави та/або перешкоджати Нацiональному банку України у здiйсненнi ним наглядових повноважень щодо фiлiї, представництва чи дочiрнього банку.

(статтю 25 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, у зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою, частина третя статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Дочiрнiй банк, фiлiя чи представництво українського банку на територiї iншої держави реєструються вiдповiдно до вимог законодавства цiєї держави.

     Банк у мiсячний термiн має повiдомити Нацiональний банк України про вiдкриття дочiрнього банку, фiлiї чи представництва на територiї iншої держави з наданням копiй вiдповiдних документiв про їх реєстрацiю.

     Українськi банки зобов'язанi забезпечити подання дочiрнiм банком, фiлiєю банку, створеними на територiї iнших держав, звiтiв та iнформацiї материнському банку, Нацiональному банку України вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України щодо здiйснення нагляду на консолiдованiй основi.

(статтю 25 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Нацiональний банк України має право вимагати вiд українського банку зменшення участi в капiталi дочiрнього банку, закриття дочiрнього банку, фiлiї банку, створених на територiї iнших держав, у разi неотримання ним iнформацiї, необхiдної для здiйснення нагляду на консолiдованiй основi, або якщо нагляд за дочiрнiми банками або фiлiєю українського банку, створеними на територiї iнших держав, який здiйснюється органом нагляду iншої держави, є неефективним, зокрема не вiдповiдає Основним принципам ефективного банкiвського нагляду Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду.

(статтю 25 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

Глава 5
РЕОРГАНIЗАЦIЯ БАНКУ

     Стаття 26. Способи реорганiзацiї банку

     Банк може бути реорганiзований за рiшенням власникiв банку.

(частина перша статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Реорганiзацiя може здiйснюватися шляхом злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення.

(частина друга статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     У разi реорганiзацiї банку шляхом перетворення до таких правовiдносин не застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи. Пiд час проведення реорганiзацiї банку шляхом перетворення кредитори не мають права вимагати вiд банку припинення чи дострокового виконання зобов'язання.

(стаття 26 у редакцiї Закону України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Стаття 27. Умови реорганiзацiї банку

     Частину першу статтi 27 виключено

(частина перша статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Реорганiзацiя за рiшенням власникiв банку здiйснюється згiдно iз законодавством України, за умови надання попереднього дозволу Нацiонального банку України на реорганiзацiю банку та затвердження Нацiональним банком України плану реорганiзацiї банку.

(частина друга статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     У разi здiйснення реорганiзацiї банку за рiшенням його власникiв шляхом перетворення план реорганiзацiї банку не складається.

(статтю 27 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, у зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою)

     Нацiональний банк України визначає перелiк документiв, якi подаються для отримання дозволу на реорганiзацiю та затвердження плану реорганiзацiї банку.

(частина четверта статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Нацiональний банк України не дає дозволу на реорганiзацiю банку у разi, якщо є достатнi пiдстави вважати, що реорганiзацiя загрожує iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв i банк, створений у результатi реорганiзацiї, та/або банк, який не припиняється як юридична особа у результатi приєднання до нього або видiлу з нього, не вiдповiдатимуть визначеним цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України вимогам щодо економiчних нормативiв дiяльностi, управлiння банком, а також вимогам, яким має вiдповiдати юридична особа для отримання банкiвської лiцензiї.

(частина п'ята статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України надає дозвiл чи вiдмовляє у реорганiзацiї банку протягом одного мiсяця з моменту отримання заяви банку на реорганiзацiю.

     Частину сьому статтi 27 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Стаття 28. Рiшення про реорганiзацiю

     Рiшення про реорганiзацiю банку, крiм перетворення, має мiстити iнформацiю про:

     1) угоду про реорганiзацiю у разi злиття або приєднання;

     2) призначення персонального складу комiсiї для проведення реорганiзацiї;

     3) призначення персонального складу ревiзiйної комiсiї для проведення iнвентаризацiї та ревiзiї матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку банку (банкiв);

     4) призначення аудиторської фiрми;

(пункт 4 частини першої статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     5) строки проведення реорганiзацiї;

     6) склад наглядової ради та правлiння банку пiсля реорганiзацiї.

(пункт 6 частини першої статтi 28 у редакцiї Закону України вiд Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Реорганiзацiя розпочинається пiсля затвердження Нацiональним банком України плану реорганiзацiї, який крiм iнших необхiдних заходiв повинен передбачати подання Нацiональному банку України вiдповiдних документiв, необхiдних для погодження статуту нового банку або для погодження змiн до статуту iснуючого банку.

(частина друга статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Частину третю статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Частину четверту статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Стаття 29. Угода про злиття або приєднання

     Угода про злиття або приєднання укладається банками, що реорганiзуються шляхом злиття або приєднання, у письмовiй формi.

     Угода про злиття або приєднання мiстить положення, що регулюють питання, визначенi у статтi 28 цього Закону.

     Угода про злиття або приєднання набирає законної сили з моменту затвердження її бiльшiстю у двi третини голосiв акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах кожного з банкiв.

Роздiл III
КАПIТАЛ, УПРАВЛIННЯ, ВИМОГИ ДО ДIЯЛЬНОСТI БАНКIВ

Глава 6
КАПIТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ

     Стаття 30. Структура регулятивного капiталу банку

(назва iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Регулятивний капiтал банку включає:

(абзац перший частини першої статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     1) основний капiтал;

     2) додатковий капiтал.

     Основний капiтал банку включає статутний капiтал i розкритi резерви, якi створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку, надбавок до курсу акцiй i додаткових внескiв акцiонерiв у статутний капiтал, загальний фонд покриття ризикiв, що створюється пiд невизначений ризик при проведеннi банкiвських операцiй, за винятком збиткiв за поточний рiк i нематерiальних активiв. Розкритi резерви включають i iншi фонди такої самої якостi, якi повиннi вiдповiдати таким критерiям:

(абзац перший частини другої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     1) вiдрахування до фондiв мають здiйснюватися з прибутку пiсля оподаткування або з прибутку до оподаткування, скоригованого на всi потенцiйнi податковi зобов'язання;

     2) фонди i рух коштiв до них та з них повиннi окремо розкриватись у опублiкованих звiтах банку;

     3) фонди повиннi бути у розпорядженнi банку для покриття збиткiв з метою необмеженого i негайного використання у разi появи збиткiв;

     4) збитки не можуть безпосередньо покриватися з фондiв, а повиннi проводитися через рахунки прибуткiв i збиткiв.

(пункт 4 частини другої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     За умови затвердження Нацiональним банком України додатковий капiтал може включати:

     1) нерозкритi резерви (крiм того факту, що такi резерви не вiдображаються в опублiкованому балансi банку, вони повиннi мати такi самi якiсть i природу, як i розкритий капiтальний резерв);

     2) резерви переоцiнки (основнi засоби та нереалiзована вартiсть "прихованих" резервiв переоцiнки в результатi довгострокового перебування у власностi цiнних паперiв, вiдображених у балансi за iсторичною вартiстю їх придбання);

     3) гiбриднi (борг/капiтал) капiтальнi iнструменти, якi повиннi вiдповiдати таким критерiям:

     вони є незабезпеченими банком, субординованими i повнiстю сплаченими;

(абзац другий пункту 3 частини третьої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     вони не можуть бути погашенi за iнiцiативою власника;

     вони можуть вiльно брати участь у покриттi збиткiв без пред'явлення банку вимоги про припинення торгових операцiй;

     вони дозволяють вiдстрочення обслуговування зобов'язань щодо сплати вiдсоткiв, якщо рiвень прибутковостi не дозволяє здiйснити такi виплати;

     4) субординований борг (звичайнi незабезпеченi банком борговi капiтальнi iнструменти, якi за умовою договору не можуть бути забранi з банку ранiше 5 рокiв, а у випадку банкрутства чи лiквiдацiї повертаються iнвестору пiсля погашення претензiй всiх iнших кредиторiв). При цьому сума субординованого боргу, включеного у капiтал, щорiчно зменшується на 20 вiдсоткiв її первинного розмiру протягом п'яти останнiх рокiв дiї договору.

(пункт 4 частини третьої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     У разi якщо субординований борг наданий в iноземнiй валютi першої групи Класифiкатора iноземних валют Нацiонального банку України, вiн враховується при розрахунку капiталу за офiцiйним валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, встановленим на звiтну дату.

(пункт 4 частини третьої статтi 30 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     Нацiональний банк України має право визначати своєю постановою iншi складовi регулятивного капiталу, а також умови та порядок його формування.

(частина четверта статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Нацiональний банк України має право встановлювати вимоги до джерел формування складових регулятивного капiталу.

(статтю 30 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою)

     Додатковий капiтал не може бути бiльш як 100 вiдсоткiв основного капiталу.

(частину четверту статтi 30 замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)
(з 05.08.2024р. статтю 30 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 19 пункту 7 роздiлу I Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 31. Мiнiмальний розмiр статутного капiталу

     Мiнiмальний розмiр статутного капiталу на момент державної реєстрацiї юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, а також мiнiмальний розмiр статутного капiталу банку не може бути меншим 200 мiльйонiв гривень.

     Нацiональний банк України має право встановлювати для окремих банкiв та юридичних осiб, якi мають намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, диференцiйований мiнiмальний розмiр статутного капiталу, але не нижче розмiру, передбаченого цiєю статтею.

(стаття 31 у редакцiї Законiв України вiд 14.09.2006р. N 133-V, вiд 23.06.2009р. N 1533-VI, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, у редакцiї Закону України вiд 13.05.2020р. N 591-IX)

     Стаття 32. Порядок формування та збiльшення статутного капiталу банку

(назва статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Статутний капiтал банку формується вiдповiдно до вимог цього Закону, законодавства України та установчих документiв банку.

     Формування та збiльшення статутного капiталу банку здiйснюються за рахунок грошових внескiв, крiм випадкiв, передбачених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, Законом України "Про першочерговi заходи щодо запобiгання негативним наслiдкам фiнансової кризи та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" та Законом України "Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв" протягом строку їх дiї. Грошовi внески для формування та збiльшення статутного капiталу банку резиденти України здiйснюють у гривнi, а нерезиденти - в iноземнiй вiльно конвертованiй валютi або у гривнi. Наявнiсть збиткiв у банку не є перешкодою для збiльшення статутного капiталу банку.

(частина друга статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI, дiють до 1 сiчня 2012 року, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)
(частина друга статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII, вiд 22.11.2018р. N 2621-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Статутний капiтал банку не повинен формуватися з непiдтверджених джерел, а також за рахунок коштiв, використання яких для формування статутного капiталу заборонено законом.

(частина третя статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, до видачi їй банкiвської лiцензiї має право витрачати кошти, що вносяться засновником (засновниками) для формування її статутного капiталу, виключно з метою пiдготовки до здiйснення нею банкiвської дiяльностi.

(частина четверта статтi 32 у редакцiї Законiв України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк не має права без згоди Нацiонального банку України зменшувати розмiр регулятивного капiталу нижче мiнiмально встановленого рiвня. Ця вимога не поширюється на новостворений банк протягом одного року з дня отримання ним банкiвської лiцензiї.

(частина п'ята статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.09.2006р. N 133-V, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Забороняється використовувати для формування статутного капiталу банку бюджетнi кошти, якщо такi кошти мають iнше цiльове призначення.

(частина шоста статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     У разi зменшення загального обсягу вкладiв (депозитiв) у банкiвськiй системi на п'ять i бiльше вiдсоткiв у строк до шести календарних мiсяцiв за рiшенням Нацiонального банку України запроваджується (скасовується) спрощена процедура реєстрацiї випуску акцiй, погодження Нацiональним банком України змiн до статуту банку, державної реєстрацiї змiн до статуту банку. Вiдповiдно до спрощеної процедури:

     дата подання рiшення про капiталiзацiю банку та змiн до статуту банку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважається датою реєстрацiї випуску акцiй;

     дата подання змiн до статуту банку на погодження Нацiональному банку України та для реєстрацiї державному реєстратору вважається вiдповiдно датою їх погодження Нацiональним банком України та датою реєстрацiї державним реєстратором;

     дата подання документiв для реєстрацiї випуску акцiй банку вважається датою реєстрацiї випуску акцiй банку.

(статтю 32 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Дата подання належних документiв до Нацiонального банку України, державного реєстратора, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку визначається за вiдмiткою вiдповiдного державного органу про прийняття документiв (реєстрацiйним iндексом).

(статтю 32 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Антимонопольний комiтет України у випадках, передбачених частиною сьомою цiєї статтi, надає висновок та/або дозвiл на концентрацiю не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня подання банком вiдповiдних документiв.

(статтю 32 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Стаття 33. Акцiї банку та паї банку

     Банки здiйснюють емiсiю власних акцiй вiдповiдно до законодавства України про господарськi товариства та цiннi папери з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

(частина перша статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Банкам забороняється випуск акцiй на пред'явника.

     Наявнiсть збиткiв у банку не є перешкодою для збiльшення статутного капiталу банку.

(частина третя статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Банки мають право придбавати власнi акцiї або паї з наступним письмовим повiдомленням Нацiонального банку України про вчиненi правочини, яке має бути надiслане протягом 5 робочих днiв з дати вчинення правочинiв. Банкам не дозволяється придбання власних акцiй, якщо це може призвести до падiння регулятивного капiталу нижче за мiнiмальний рiвень.

(частина четверта статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Про намiр банку придбати загальну кiлькiсть власних акцiй або паїв у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв загальної емiсiї банк письмово повiдомляє Нацiональному банку України за 15 календарних днiв до вчинення правочинiв. Нацiональний банк України має право заборонити банку купiвлю власних акцiй або паїв у разi, якщо це може призвести до погiршення фiнансового стану банку.

(частина п'ята статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Банк здiйснює емiсiю своїх акцiй у порядку, встановленому Законом України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки". Банку дозволяється виступати посередником для купiвлi-продажу власних акцiй або паїв.

(частина шоста статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 19.06.2020р. N 738-IX)
(з 05.08.2024р. статтю 33 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 21 пункту 7 роздiлу I Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 34. Iстотна участь та структура власностi банку

     Особа, яка має намiр набути iстотну участь у банку або збiльшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостiйно чи спiльно з iншими особами володiти 10, 25, 50 та 75 i бiльше вiдсотками статутного капiталу банку чи правом голосу за акцiями (паями) у статутному капiталi банку та/або незалежно вiд формального володiння справляти значний вплив на управлiння або дiяльнiсть банку, зобов'язана повiдомити про свої намiри цей банк i Нацiональний банк України з одночасним поданням до Нацiонального банку України повного пакета документiв, визначених цим Законом i нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, для погодження набуття або збiльшення iстотної участi у банку.

     Набуття або збiльшення iстотної участi у банку без погодження Нацiонального банку України не допускається, крiм випадкiв, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, у яких допускається наступне погодження фактично набутої або збiльшеної iстотної участi у банку.

     У визначених Нацiональним банком України випадках особа зобов'язана звернутися до Нацiонального банку України за погодженням набутої або збiльшеної iстотної участi у банку пiсля її фактичного набуття або збiльшення у строки та порядку, встановленi Нацiональним банком України. Нацiональний банк України до прийняття вiдповiдного рiшення має право тимчасово заборонити використання такiй особi права голосу щодо вiдповiдних акцiй (паїв) банку у визначеному статтею 73 цього Закону порядку.

     У разi якщо зазначений у частинах першiй i третiй цiєї статтi банк має лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу, Нацiональний банк України iнформує Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про осiб, якi мають намiр набути або збiльшити iстотну участь у такому банку або звернутися до Нацiонального банку України за погодженням набутої або збiльшеної iстотної участi у банку пiсля її фактичного набуття або збiльшення.

     Особа, яка має намiр передати iстотну участь у банку будь-якiй iншiй особi або зменшити таку участь настiльки, що її частка у статутному капiталi банку або право голосу виявиться нижче рiвнiв, визначених частиною першою цiєї статтi, або передати контроль над банком iншiй особi, зобов'язана повiдомити про свої намiри цей банк та Нацiональний банк України в установленому ним порядку.

     Нацiональний банк України має право заборонити власнику iстотної участi у банку на строк до шести мiсяцiв вiдчужувати акцiї (паї) банку, що йому належать, та/або частку у статутному капiталi (пакет акцiй) юридичної особи, через яку така особа володiє iстотною участю у банку, якщо до банку застосовано захiд впливу у виглядi вiднесення банку до категорiї проблемних або обмеження, зупинення чи припинення здiйснення окремих видiв здiйснюваних банком операцiй, у тому числi операцiй iз пов'язаними з банком особами.

     Структура власностi банку повинна вiдповiдати вимогам Нацiонального банку України щодо прозоростi. Банк зобов'язаний щороку подавати до Нацiонального банку України вiдомостi про свою структуру власностi, а також повiдомляти Нацiональний банк України про всi змiни структури власностi банку в порядку та строки, установленi Нацiональним банком України. Власники iстотної участi у банку та ключовi учасники у структурi власностi банку зобов'язанi протягом 10 робочих днiв з дня настання вiдповiдних змiн надавати банку iнформацiю та документи, необхiднi для формування вiдомостей про структуру власностi банку.

     Банк зобов'язаний повiдомляти Нацiональний банк України про факти набуття або збiльшення iстотної участi у цьому банку, а також про факти зменшення iстотної участi особи в цьому банку настiльки, що розмiр участi такої особи у цьому банку виявиться нижче рiвнiв, визначених частиною першою цiєї статтi, протягом трьох робочих днiв з дня, коли йому стало про це вiдомо.

     Банк зобов'язаний оприлюднювати iнформацiю про структуру своєї власностi та всi змiни у структурi власностi в обсязi та порядку, визначених Нацiональним банком України.

     Власник iстотної участi в банку зобов'язаний повiдомляти Нацiональний банк України про всi змiни в iнформацiї, яку вiн надає згiдно з цим Законом, в обсязi та порядку, встановлених Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України має право у визначеному ним порядку встановлювати наявнiсть значного чи вирiшального впливу на управлiння або дiяльнiсть юридичної особи, у тому числi банку, та визнавати особу власником iстотної участi в банку. Ознаки наявностi значного чи вирiшального впливу на управлiння або дiяльнiсть юридичної особи, у тому числi банку, визначаються нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     У разi виявлення невiдповiдностi дiлової репутацiї та/або фiнансового/майнового стану власника iстотної участi у банку вимогам цього Закону або нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та/або якщо у Нацiонального банку України є пiдстави вважати, що володiння такою особою iстотною участю у банку може створити суттєвi загрози належному управлiнню банком, iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв банку чи негативно вплинути на його фiнансовий стан, Нацiональний банк України має право тимчасово заборонити такому власнику iстотної участi у банку використання права голосу. Нацiональний банк України розмiщує вiдповiдне рiшення на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку України не пiзнiше наступного робочого дня пiсля його прийняття.

     Набуття iстотної участi у банку не повинно здiйснюватися за рахунок непiдтверджених джерел, а також за рахунок коштiв або майна, використання яких для формування статутного капiталу заборонено законом.

(стаття 34 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, вiд 28.12.2014р. N 78-VIII, вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII, вiд 19.06.2020р. N 738-IX, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 341. Порядок погодження набуття або збiльшення iстотної участi в банку

     Особа, яка має намiр набути iстотну участь у банку або збiльшити її з перевищенням граничних значень, визначених частиною першою статтi 34 цього Закону (далi - заявник), подає до Нацiонального банку України:

     1) повiдомлення про намiр набуття або збiльшення iстотної участi у банку;

     2) документи та вiдомостi, визначенi Нацiональним банком України, необхiднi для iдентифiкацiї:

     заявника та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю у банку;

     всiх юридичних осiб, у яких заявник та особи, якi здiйснюватимуть володiння iстотною участю у банку, є власниками iстотної участi та/або керiвниками;

     асоцiйованих осiб кожної фiзичної особи, яка володiтиме iстотною участю в банку;

     3) документи та вiдомостi, визначенi Нацiональним банком України, для оцiнки вiдповiдностi дiлової репутацiї заявника та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю у банку, установленим Нацiональним банком України вимогам;

     4) документи, визначенi Нацiональним банком України, що пiдтверджують вiдповiднiсть фiнансового/майнового стану заявника та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння та/або контроль за iстотною участю у банку, у тому числi про наявнiсть власних коштiв для набуття або збiльшення iстотної участi у банку та джерела їх походження, установленим Нацiональним банком України вимогам;

     5) схематичне зображення структури власностi банку з урахуванням набуття або збiльшення iстотної участi у банку;

     6) висновок (попереднiй висновок) Антимонопольного комiтету України стосовно концентрацiї та/або дозвiл Антимонопольного комiтету України на концентрацiю у випадках, передбачених законодавством України;

     7) копiю договору або iншого документа (його проекту), на пiдставi якого набуватиметься або збiльшуватиметься iстотна участь у банку;

     8) бiзнес-план банку на три роки, складений вiдповiдно до встановлених Нацiональним банком України вимог (подається, якщо внаслiдок набуття або збiльшення iстотної участi особа самостiйно або спiльно з iншими особами набуває контроль над банком).

     Iноземна юридична особа, яка має намiр набути або збiльшити iстотну участь у банку, додатково подає до Нацiонального банку України такi документи:

     1) копiя рiшення уповноваженого органу управлiння iноземної юридичної особи про участь у банку в Українi;

     2) письмовий дозвiл на участь iноземної юридичної особи у банку в Українi, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якiй зареєстровано головний офiс iноземної юридичної особи, якщо законодавством цiєї держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення iноземної юридичної особи про вiдсутнiсть у законодавствi вiдповiдної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

     Фiзична особа - iноземець, яка має намiр набути або збiльшити iстотну участь у банку, додатково подає до Нацiонального банку України письмовий дозвiл на участь у банку в Українi, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якiй вона має постiйне мiсце проживання, якщо законодавством цiєї держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про вiдсутнiсть у законодавствi вiдповiдної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

     Особи, якi мають намiр набути або збiльшити iстотну участь у банку, зобов'язанi надати Нацiональному банку України документи, визначенi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, що пiдтверджують вiдповiднiсть свого фiнансового/майнового стану та дiлової репутацiї встановленим Нацiональним банком України вимогам.

     Нацiональний банк України погоджує набуття або збiльшення iстотної участi iноземною юридичною особою та фiзичною особою - iноземцем за таких умов:

     1) держава, в якiй зареєстрована / має постiйне мiсце проживання iноземна особа, на належному рiвнi забезпечує виконання мiжнародних стандартiв у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     2) банкiвський нагляд у державi, в якiй зареєстровано iноземний банк, що набуває або збiльшує iстотну участь, з урахуванням отриманої Нацiональним банком України iнформацiї в цiлому вiдповiдає Основним принципам ефективного банкiвського нагляду Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду, у тому числi в частинi забезпечення ефективного нагляду на консолiдованiй основi;

     3) законодавство держави, в якiй зареєстрована / має постiйне мiсце проживання iноземна особа, за оцiнкою Нацiонального банку України, здiйсненою в установленому ним порядку, не мiстить положень, якi можуть перешкоджати/обмежувати взаємодiю мiж Нацiональним банком України та наглядовими/контролюючими органами такої держави та/або перешкоджати Нацiональному банку України у здiйсненнi ним наглядових повноважень.

     Нацiональний банк України розглядає документи, поданi для погодження набуття або збiльшення iстотної участi у банку, та приймає рiшення за результатами такого розгляду протягом двох мiсяцiв з дня отримання повного пакета вiдповiдних документiв у визначеному Нацiональним банком України порядку (крiм випадкiв розгляду пакетiв документiв, поданих стратегiчними iнвесторами, якi подають заявку на участь у конкурсi вiдповiдно до Закону України "Про особливостi продажу пакетiв акцiй, що належать державi у статутному капiталi банкiв, у капiталiзацiї яких взяла участь держава"). Вимоги до оформлення документiв, що подаються до Нацiонального банку України, визначаються Нацiональним банком України. Нацiональний банк України за результатами розгляду документiв приймає рiшення про погодження чи про заборону набуття або збiльшення iстотної участi у банку.

     Для погодження набутої або збiльшеної iстотної участi у банку пiсля її фактичного набуття або збiльшення особа подає до Нацiонального банку України документи, визначенi цiєю статтею. Нацiональний банк України за результатами розгляду таких документiв приймає рiшення про погодження чи про вiдмову у погодженнi набутої/збiльшеної iстотної участi у банку.

     Нацiональний банк України має право заборонити особi набувати або збiльшувати iстотну участь у банку або вiдмовити в погодженнi набутої/збiльшеної iстотної участi у банку пiсля її фактичного набуття або збiльшення, у разi якщо:

     1) особою подано неповний пакет документiв, документи мiстять недостовiрну iнформацiю або не вiдповiдають вимогам законiв України та/або нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, не розкрито Нацiональному банку України (приховано вiд Нацiонального банку України) iнформацiю, що має iстотне значення для вирiшення питання про погодження набуття або збiльшення iстотної участi у банку;

     2) дiлова репутацiя особи, а для юридичної особи - також членiв її виконавчого органу та/або наглядової ради, хоча б одного з власникiв iстотної участi в юридичнiй особi та/або хоча б однiєї особи, через яку здiйснюватиметься опосередковане володiння та/або контроль за iстотною участю у банку, не вiдповiдає вимогам, установленим Нацiональним банком України;

     3) фiнансовий стан юридичної особи та/або майновий стан фiзичної особи або хоча б однiєї особи, через яку здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю у банку, не вiдповiдає вимогам, установленим Нацiональним банком України;

     4) особа не має достатньо власних коштiв для набуття або збiльшення iстотної участi у банку або не пiдтвердила вiдповiднiсть джерел походження таких коштiв вимогам, установленим Нацiональним банком України;

     5) набуття або збiльшення особою iстотної участi у банку загрожуватиме iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв банку або суперечитиме антимонопольному законодавству України, або може призвести до погiршення фiнансового стану банку;

     6) структура власностi юридичної особи та/або структура власностi банку пiсля набуття або збiльшення iстотної участi не вiдповiдає / не вiдповiдатиме вимогам щодо прозоростi, установленим Нацiональним банком України;

     7) набуття або збiльшення особою iстотної участi в банку може негативно вплинути на забезпечення належного управлiння банком;

     8) набуття або збiльшення особою iстотної участi у банку може перешкоджати здiйсненню Нацiональним банком України ефективного банкiвського нагляду;

     9) не виконана хоча б одна з умов, зазначених у частинi п'ятiй цiєї статтi.

     Нацiональний банк України не пiзнiше дня, наступного за днем прийняття рiшення, повiдомляє заявника в письмовiй формi (у паперовому або електронному виглядi з дотриманням вимог законодавства України) про рiшення, прийняте за результатами розгляду пакета документiв, та надає (надсилає) копiю такого рiшення. У рiшеннi про заборону набуття або збiльшення iстотної участi, а також у рiшеннi про вiдмову у погодженнi набутої/збiльшеної iстотної участi у банку пiсля її фактичного набуття або збiльшення зазначаються пiдстави прийняття такого рiшення.

     У разi якщо Нацiональний банк України не повiдомив заявника про заборону набувати або збiльшувати iстотну участь у банку або про вiдмову у погодженнi набутої/збiльшеної iстотної участi в банку у строк, визначений цiєю статтею, таке набуття або збiльшення вважається погодженим.

     Особа, якiй Нацiональний банк України погодив набуття або збiльшення iстотної участi у банку, має право на реалiзацiю свого намiру протягом шести мiсяцiв з дня отримання погодження. Цей строк може бути продовжений Нацiональним банком України за обґрунтованим клопотанням такої особи, але не бiльше нiж на шiсть мiсяцiв. У разi спливу строку для реалiзацiї намiру щодо набуття або збiльшення iстотної участi у банку особа зобов'язана повторно погодити таке набуття або збiльшення у порядку, встановленому цiєю статтею.

     Особа зобов'язана повiдомити банк про погодження Нацiональним банком України набуття або збiльшення iстотної участi у ньому та надати банку iнформацiю про свою структуру власностi та розмiр iстотної участi у банку.

     Нацiональний банк України має право скасувати рiшення про погодження набуття або збiльшення iстотної участi та вимагати вiдчуження вiдповiдних акцiй (паїв) банку, у разi якщо виявлено, що документи, поданi для такого погодження, мiстять недостовiрну iнформацiю, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Нацiональним банком України рiшення про погодження набуття або збiльшення iстотної участi у банку.

     Нацiональний банк України розмiщує iнформацiю про прийнятi рiшення про погодження або заборону набуття або збiльшення iстотної участi у банках, про погодження набутої/збiльшеної iстотної участi або про вiдмову у погодженнi набутої/збiльшеної iстотної участi у банках на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку України не пiзнiше наступного робочого дня з дня їх прийняття.

(Закон доповнено статтею 341 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 342. Наслiдки порушення порядку набуття або збiльшення iстотної участi у банку

     Правочин, внаслiдок вчинення якого особа набула або збiльшила iстотну участь у банку без погодження Нацiонального банку України, у тому числi всупереч заборонi Нацiонального банку України, крiм випадкiв, у яких допускається наступне погодження фактично набутої або збiльшеної iстотної участi згiдно з частиною другою статтi 34 цього Закону, є нiкчемним. Нацiональний банк України письмово iнформує банк, сторони за таким правочином, депозитарнi установи, якi обслуговують рахунки в цiнних паперах сторiн за таким правочином, та Центральний депозитарiй цiнних паперiв про нiкчемнiсть такого правочину, а також розмiщує вiдповiдну iнформацiю на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку України не пiзнiше наступного робочого дня, коли йому стало вiдомо про вчинення такого правочину.

     У разi якщо особа не звернулася до Нацiонального банку України за погодженням фактично набутої або збiльшеної iстотної участi у банку у випадках та строки, визначенi Нацiональним банком України, або Нацiональний банк України вiдмовив такiй особi в погодженнi набутої або збiльшеної iстотної участi в банку, Нацiональний банк України має право тимчасово заборонити такому власнику iстотної участi використання права голосу та/або вимагати вiдчуження вiдповiдних акцiй (паїв) банку.

     Правочин, вчинений особою за наявностi заборони Нацiонального банку України вiдчужувати акцiї (паї) банку, що належать такiй особi, та/або частку у статутному капiталi (пакет акцiй) юридичної особи, через яку така особа володiє iстотною участю у банку, є нiкчемним. Нацiональний банк України письмово iнформує банк, сторони за таким правочином, депозитарнi установи, якi обслуговують рахунки в цiнних паперах сторiн за таким правочином, та Центральний депозитарiй цiнних паперiв про нiкчемнiсть такого правочину, а також розмiщує вiдповiдну iнформацiю на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку України не пiзнiше наступного робочого дня, коли йому стало вiдомо про вчинення такого правочину.

(Закон доповнено статтею 342 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 35. Достатнiсть капiталу та леверидж

     Банк та кожний власник iстотної участi зобов'язанi на постiйнiй основi пiдтримувати рiвень капiталу, достатнiй для одночасного дотримання:

     1) нормативних значень нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу та нормативу достатностi основного капiталу, встановлених Нацiональним банком України;

     2) пiдвищених значень нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу та нормативу достатностi основного капiталу, встановлених Нацiональним банком України згiдно з частиною десятою статтi 67 цього Закону;

     3) комбiнованого буфера капiталу.

     Нацiональний банк України, враховуючи потреби забезпечення стабiльностi банкiвської системи та загальноприйнятi в мiжнароднiй практицi принципи i стандарти, визначає мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу банку, мiнiмальне значення та порядок обчислення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу, нормативу достатностi основного капiталу.

     Нацiональний банк України має право встановлювати коефiцiєнт левериджу, визначати його значення та порядок розрахунку.

     Банк зобов'язаний на постiйнiй основi дотримуватися встановленого Нацiональним банком України коефiцiєнта левериджу.

     Банку забороняється виплачувати дивiденди, розподiляти прибуток у будь-якiй формi, якщо така виплата чи розподiл призведуть до недотримання рiвня капiталу, необхiдного для забезпечення вимог, установлених цiєю статтею.

(стаття 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.09.2006р. N 133-V, у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, у редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 3 пункту 2 роздiлу II Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)
(з 05.08.2024р. статтю 35 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 24 пункту 7 роздiлу I Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 351. Буфери капiталу. Комбiнований буфер капiталу

     Нацiональний банк України встановлює для банкiв вимоги щодо формування, значень та порядку розрахунку таких буферiв капiталу:

     буфера консервацiї;

     контрциклiчного буфера;

     буфера системної важливостi - для системно важливих банкiв.

     Нацiональний банк України також має право встановлювати для банкiв вимоги щодо формування, значень та порядку розрахунку буфера системного ризику.

     Банки зобов'язанi дотримуватися вимог щодо буферiв капiталу, встановлених Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України встановлює вимоги щодо дотримання банками комбiнованого буфера капiталу та визначає порядок його розрахунку.

     Нацiональний банк України повiдомляє банки про встановлення вимог щодо формування буферiв капiталу та їх значень у встановленому ним порядку.

(Закон доповнено статтею 351 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 352. Достатнiсть лiквiдностi

     Банк зобов'язаний на постiйнiй основi пiдтримувати рiвень лiквiдностi, достатнiй для забезпечення своєчасного та повного виконання своїх зобов'язань у разi настання строку їх погашення i одночасного дотримання:

     1) мiнiмальних значень нормативiв лiквiдностi, установлених Нацiональним банком України;

     2) пiдвищених значень нормативiв лiквiдностi, установлених Нацiональним банком України згiдно з частиною десятою статтi 67 цього Закону;

     3) рiвня достатностi внутрiшньої лiквiдностi.

     Нацiональний банк України визначає вимоги щодо оцiнки банком достатностi внутрiшньої лiквiдностi.

(Закон доповнено статтею 352 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 36. Резервний та iншi фонди банку

     Банки зобов'язанi формувати резервний фонд на покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов'язаннях.

     Розмiр вiдрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 вiдсоткiв вiд прибутку банку до досягнення ними 25 вiдсоткiв розмiру регулятивного капiталу банку.

     У разi коли дiяльнiсть банку може створювати загрозу iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв банку, Нацiональний банк України має право вимагати вiд банку збiльшення розмiру резервiв щорiчних вiдрахувань до них.

     Банки зобов'язанi формувати iншi фонди та резерви на покриття збиткiв вiд активiв вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

(частина четверта статтi 36 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

Глава 7
УПРАВЛIННЯ БАНКОМ

     Стаття 37. Органи управлiння та контролю банку

     Вищим органом управлiння банку є загальнi збори учасникiв банку.

(частина перша статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Виконавчим органом банку, що здiйснює поточне управлiння, є правлiння банку.

     Банк зобов'язаний створити наглядову раду (далi - рада банку), що здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу, захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та учасникiв банку. Рада банку не бере участi в поточному управлiннi банком.

(частина третя статтi 37 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Частину четверту статтi 37 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину п'яту статтi 37 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Члени ради та правлiння банку несуть вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть банку у межах своєї компетенцiї.

(частина шоста статтi 37 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Рада банку та правлiння банку повиннi мати колективну придатнiсть, яка вiдповiдає розмiру банку, складностi, обсягам, видам, характеру здiйснюваних банком операцiй, органiзацiйнiй структурi та профiлю ризику банку, а також враховує особливостi дiяльностi банку як системно важливого (за наявностi такого статусу) та/або дiяльностi банкiвської групи, до складу якої входить банк.

(статтю 37 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України у встановленому ним порядку визначає наявнiсть у ради банку та правлiння банку колективної придатностi та здiйснює оцiнку забезпечення ними ефективного управлiння та контролю за дiяльнiстю банку з урахуванням розмiру банку, складностi, обсягiв, видiв, характеру здiйснюваних банком операцiй, органiзацiйної структури та профiлю ризику банку, а також особливостей дiяльностi банку як системно важливого (за наявностi такого статусу) та/або дiяльностi банкiвської групи, до складу якої входить банк. Критерiї оцiнки колективної придатностi ради банку та правлiння банку та забезпечення ними ефективного управлiння та контролю за дiяльнiстю банку визначаються Нацiональним банком України.

(статтю 37 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України має право надати загальним зборам учасникiв банку та/або радi банку письмовi рекомендацiї щодо пiдвищення радою банку та/або правлiнням банку ефективностi управлiння та контролю за дiяльнiстю банку, якщо за результатами проведеної оцiнки Нацiональний банк України має пiдстави вважати, що в межах повноважень зазначених органiв не забезпечується ефективне управлiння та контроль за дiяльнiстю банку.

(статтю 37 доповнено новою частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Загальнi збори учасникiв банку та/або рада банку зобов'язанi протягом двох мiсяцiв з дня отримання вiд Нацiонального банку України письмових рекомендацiй щодо пiдвищення радою банку та/або правлiнням банку ефективностi управлiння та контролю за дiяльнiстю банку повiдомити Нацiональний банк України про заходи, яких вжито або буде вжито для виконання наданих рекомендацiй.

(статтю 37 доповнено новою частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України має право вимагати змiни персонального складу ради банку та/або правлiння банку, якщо встановить, що колективна придатнiсть ради банку та/або правлiння банку не вiдповiдає критерiям, визначеним Нацiональним банком України, або якщо загальними зборами учасникiв банку та/або радою банку не вжито заходiв для вдосконалення дiяльностi ради банку та/або правлiння банку з метою забезпечення ними ефективного управлiння та контролю за дiяльнiстю банку.

(статтю 37 доповнено новою частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк зобов'язаний на вимогу Нацiонального банку України вжити заходiв для змiни персонального складу ради банку та/або правлiння банку.

(статтю 37 доповнено новою частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частину сьому вважати частиною тринадцятою)

     Частину тринадцяту статтi 37 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)
(стаття 37 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Стаття 38. Загальнi збори учасникiв банку

     До виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв банку належить вирiшення питань, вiднесених законом до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв акцiонерного товариства. Крiм зазначених питань, до компетенцiї загальних зборiв учасникiв банку статутом банку можуть бути вiднесенi також iншi питання, крiм тих, якi законом або статутом вiднесенi до виключної компетенцiї ради банку.

     У разi якщо рада банку не сформована у складi, мiнiмально необхiдному вiдповiдно до законодавства України, правлiння банку має право прийняти рiшення про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв банку будь-якого питання, яке законом або статутом вiднесене до виключної компетенцiї ради банку. Загальнi збори акцiонерiв банку мають право розглянути таке питання та прийняти рiшення щодо нього.

     Нацiональний банк України має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв учасникiв банку, а також винесення питання на розгляд вищого органу державного банку.

     Рiшення загальних зборiв учасникiв банку / рiшення єдиного учасника банку не має юридичної сили, якщо воно прийнято:

     1) з використанням права голосу особами, яким Нацiональний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на загальних зборах учасникiв банку та/або висунув вимогу про вiдчуження акцiй (паїв) банку;

     2) з використанням права голосу за акцiями, набутими внаслiдок вчинення правочину, який є нiкчемним.

(стаття 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Законiв України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 39. Рада банку

     Членами ради банку можуть бути незалежнi члени ради банку (далi - незалежнi директори), учасники банку та представники учасникiв банку. Обрання членiв ради банку здiйснюється в порядку кумулятивного голосування, крiм банку з одним акцiонером.

     Кiлькiсний склад ради банку визначається статутом банку, але не може становити менше п'яти осiб.

     Члени ради банку не можуть входити до складу правлiння банку, а також обiймати iншi посади в цьому банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги банку вiдповiдно до цивiльно-правового договору.

     Член ради банку не може бути керiвником, посадовою особою та/або членом ради банку чи iншого органу управлiння iншого банку, зареєстрованого в Українi, крiм випадкiв, передбачених законодавством України.

(статтю 39 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини четверту - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - п'ятнадцятою)

     Рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорiв, при цьому кiлькiсть незалежних директорiв не може становити менше трьох осiб.

(частина п'ята статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Незалежнi директори повиннi вiдповiдати вимогам, установленим законом щодо незалежностi членiв наглядової ради акцiонерного товариства. Нацiональний банк України має право визначати додатковi вимоги до незалежних директорiв банкiв. Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за вiдповiднiстю незалежних директорiв вимогам цього Закону та iнших законiв України, а також нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, а в разi виявлення невiдповiдностi - забезпечити замiну таких незалежних директорiв.

(частини перша - четверта статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, замiнено частинами першою - п'ятою згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, у зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - дванадцятою, частина шоста статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     До виключної компетенцiї ради банку належать такi функцiї:

     1) затвердження та контроль за реалiзацiєю стратегiї банку, бiзнес-плану, планiв вiдновлення дiяльностi банку, фiнансування банку в кризових ситуацiях, забезпечення безперервної дiяльностi банку;

     2) забезпечення органiзацiї ефективного корпоративного управлiння вiдповiдно до принципiв (кодексу) корпоративного управлiння, затверджених загальними зборами учасникiв банку;

     3) затвердження та контроль за виконанням бюджету банку, у тому числi фiнансування пiдроздiлiв з управлiння ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та внутрiшнього аудиту;

     4) затвердження та контроль за реалiзацiєю стратегiї та оперативного плану управлiння проблемними активами банку;

     5) забезпечення функцiонування та контроль за ефективнiстю комплексної та адекватної системи внутрiшнього контролю банку, у тому числi системи управлiння ризиками, внутрiшнього аудиту;

     6) затвердження та контроль за дотриманням стратегiй i полiтик управлiння ризиками, декларацiї схильностi до ризикiв, перелiку лiмiтiв (обмежень) щодо ризикiв банку;

     7) затвердження та контроль за дотриманням кодексу поведiнки (етики), полiтики запобiгання, виявлення та управлiння конфлiктами iнтересiв у банку;

     8) запровадження та контроль за функцiонуванням механiзму конфiденцiйного повiдомлення про неприйнятну поведiнку у банку та реагування на такi повiдомлення;

     9) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування банку;

     10) визначення кредитної полiтики банку;

     11) затвердження органiзацiйної структури банку, а також структури пiдроздiлiв з управлiння ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрiшнього аудиту;

     12) затвердження внутрiшнiх положень про правлiння банку, про комiтети ради банку, про структурнi пiдроздiли з управлiння ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрiшнього аудиту, про iншi структурнi пiдроздiли, пiдпорядкованi безпосередньо радi банку, якi, зокрема, повиннi включати порядок звiтування перед радою банку;

     13) призначення та припинення повноважень голови та членiв правлiння банку, призначення та звiльнення головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;

     14) здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння банку, пiдроздiлiв з управлiння ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрiшнього аудиту та внесення рекомендацiй щодо її вдосконалення;

     15) здiйснення щорiчної оцiнки ефективностi дiяльностi правлiння банку загалом та кожного члена правлiння банку зокрема, пiдроздiлiв з управлiння ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрiшнього аудиту, оцiнки вiдповiдностi членiв правлiння банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту квалiфiкацiйним вимогам, оцiнки вiдповiдностi колективної придатностi правлiння банку розмiру банку, складностi, обсягам, видам, характеру здiйснюваних банком операцiй, органiзацiйнiй структурi та профiлю ризику банку з урахуванням особливостей дiяльностi банку як системно важливого (за наявностi такого статусу) та/або дiяльностi банкiвської групи, до складу якої входить банк, а також вжиття заходiв з удосконалення механiзмiв дiяльностi правлiння банку та пiдроздiлiв з управлiння ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрiшнього аудиту за результатами такої оцiнки;

     16) визначення порядку роботи та планiв роботи пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;

     17) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, у тому числi для проведення щорiчної аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi, затвердження умов договору, що укладається з аудиторською фiрмою, встановлення розмiру оплати послуг;

     18) розгляд висновку зовнiшнього аудиту банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам учасникiв банку для прийняття рiшення щодо висновку зовнiшнього аудиту;

     19) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою за результатами проведення зовнiшнього аудиту;

     20) прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб, утворення фiлiй i представництв банку на територiї iнших держав, затвердження їх статутiв i положень, а також щодо участi банку в юридичних особах, що становить 10 i бiльше вiдсоткiв їх статутного капiталу;

     21) затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з членами правлiння банку, керiвником та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, встановлення розмiру їхньої винагороди;

     22) контроль за своєчаснiстю надання (опублiкування) банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства України, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;

     23) затвердження та контроль за дотриманням порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з банком особами, який, зокрема, має мiстити вимоги щодо виявлення та контролю за операцiями iз пов'язаними з банком особами;

     24) визначення полiтики винагороди в банку вiдповiдно до вимог встановлених Нацiональним банком України, а також здiйснення контролю за її реалiзацiєю;

     25) здiйснення щорiчної оцiнки ефективностi дiяльностi ради банку загалом та кожного члена ради банку зокрема, комiтетiв ради банку, оцiнки вiдповiдностi колективної придатностi ради банку розмiру банку, складностi, обсягам, видам, характеру здiйснюваних банком операцiй, органiзацiйнiй структурi та профiлю ризику банку з урахуванням особливостей дiяльностi банку як системно важливого (за наявностi такого статусу) та/або дiяльностi банкiвської групи, до складу якої входить банк, а також вжиття заходiв з удосконалення механiзмiв дiяльностi ради банку за результатами такої оцiнки;

     26) здiйснення iнших повноважень, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства" або статутом банку.

(частина сьома статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Голова та члени ради банку пiд час виконання ними своїх функцiональних обов'язкiв мають право ознайомлюватися з документами та iнформацiєю з питань дiяльностi банку, включаючи всi пiдроздiли банку незалежно вiд країни їх мiсцезнаходження, та афiлiйованих осiб банку, право доступу до системи автоматизацiї банкiвських операцiй та право отримувати iнформацiю вiд керiвникiв i працiвникiв банку з питань, що виникають у зв'язку з виконанням ними функцiональних обов'язкiв.

(статтю 39 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Рада системно важливого банку зобов'язана утворити такi постiйно дiючi комiтети:

     комiтет з питань аудиту (аудиторський комiтет);

     комiтет з управлiння ризиками;

     комiтет з питань винагород.

(статтю 39 доповнено новою частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Головою комiтету з питань аудиту (аудиторського комiтету), комiтету з управлiння ризиками та комiтету з питань винагород системно важливого банку призначається незалежний директор.

(статтю 39 доповнено новою частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Рада системно важливого банку має право утворювати й iншi комiтети.

(статтю 39 доповнено новою частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Рада банку, що не визначений Нацiональним банком України системно важливим, має право утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети. До складу комiтету з питань аудиту (аудиторського комiтету) та комiтету з питань винагород (у разi їх утворення) має входити хоча б один незалежний директор. Головою комiтету з управлiння ризиками (у разi його утворення) призначається незалежний директор.

(статтю 39 доповнено новою частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Голова ради банку не може бути головою комiтету з питань аудиту (аудиторського комiтету), комiтету з управлiння ризиками.

(статтю 39 доповнено новою частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини восьму - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами чотирнадцятою - двадцять першою)

     Рада банку зобов'язана у визначеному нею порядку вживати заходiв для запобiгання виникненню конфлiктiв iнтересiв у банку та сприяти їх врегулюванню.

(частина чотирнадцята статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Рада банку зобов'язана забезпечувати пiдтримання дiєвих стосункiв з Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України має право вимагати припинення повноважень члена ради банку, якщо вiн неналежним чином виконує свої функцiї.

     Нацiональний банк України має право вимагати позачергового скликання засiдання ради банку.

     Банк зобов'язаний щороку, не пiзнiше 30 квiтня, та на вимогу Нацiонального банку України надавати Нацiональному банку України в межах його повноважень щодо здiйснення банкiвського нагляду iнформацiю про питання, що розглядалися на засiданнi (засiданнях) ради банку, у тому числi щодо стану реалiзацiї стратегiї, бiзнес-плану, стратегiї та оперативного плану управлiння проблемними активами банку, та прийнятi щодо них рiшення, а також список членiв ради банку, присутнiх на засiданнi (засiданнях) ради банку.

(частина дев'ятнадцята статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)
(стаття 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Статутом банку до виключної компетенцiї ради банку можуть бути вiднесенi й iншi питання.

(статтю 39 доповнено частиною двадцятою згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Частину двадцять першу статтi 39 виключено

(статтю 39 доповнено частиною двадцять першою згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, частина двадцять перша статтi 39 виключена згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)
(з 05.08.2024р. статтю 39 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 30 пункту 7 роздiлу I Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 40. Правлiння банку

     Правлiння банку очолює голова правлiння, який керує роботою правлiння банку та має право представляти банк без доручення.

     Заступники голови правлiння банку входять до складу правлiння банку за посадою.

     Голова правлiння банку несе персональну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть банку.

     Голова правлiння банку має право брати участь у засiданнях ради банку з правом дорадчого голосу. Голова правлiння не може очолювати структурнi пiдроздiли банку.

     До компетенцiї правлiння банку належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв та ради банку.

(частина п'ята статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)
(стаття 40 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Правлiння банку зобов'язане утворити такi постiйно дiючi комiтети:

     1) кредитний комiтет;

     2) комiтет з питань управлiння активами та пасивами.

(статтю 40 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Правлiння банку має право утворювати й iншi комiтети.

(статтю 40 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Одна й та сама особа не може одночасно виконувати функцiї голови кредитного комiтету та головного ризик-менеджера або головного комплаєнс-менеджера.

(статтю 40 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Правлiння банку зобов'язане iнформувати раду банку про виявленi в дiяльностi банку порушення законодавства, внутрiшнiх положень банку (якщо такi порушення належать до визначеної законом компетенцiї ради банку) та про рiвень ризикiв, що виникають пiд час дiяльностi банку, несвоєчасне або неналежне виконання пов'язаними з банком особами зобов'язань перед банком.

(статтю 40 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 41. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Стаття 42. Керiвники банкiв

     Керiвниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правлiння банку, головний бухгалтер банку.

(частина перша статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Керiвники банку повиннi вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам. Квалiфiкацiйними вимогами є вимоги щодо дiлової репутацiї та професiйної придатностi, щодо керiвникiв державного банку - також вимоги, визначенi статтею 7 цього Закону, а щодо незалежного директора банку - також вимоги щодо незалежностi.

(частина друга статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Керiвники банку повиннi мати бездоганну дiлову репутацiю.

     Професiйна придатнiсть керiвника банку визначається як сукупнiсть знань, професiйного та управлiнського досвiду особи, необхiдних для належного виконання посадових обов'язкiв керiвника банку з урахуванням бiзнес-плану та стратегiї банку, а також функцiонального навантаження та сфери вiдповiдальностi конкретного керiвника банку.

     Керiвники банку повиннi мати вищу освiту.

     Голова правлiння банку повинен мати досвiд роботи у банкiвському та/або фiнансовому секторi не менше п'яти рокiв у сукупностi, у тому числi на керiвних посадах - не менше трьох рокiв.

     Члени правлiння банку повиннi мати досвiд роботи у банкiвському та/або фiнансовому секторi у сукупностi не менше трьох рокiв.

     Не менше половини членiв ради банку, включаючи голову ради банку, повиннi мати досвiд роботи у банкiвському та/або фiнансовому секторi не менше трьох рокiв.

(частина восьма статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Головний бухгалтер банку та його заступники повиннi мати досвiд роботи за фахом у банкiвському та/або фiнансовому секторi у сукупностi не менше п'яти рокiв - для головного бухгалтера, двох рокiв - для заступникiв головного бухгалтера.

(частина дев'ята статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Квалiфiкацiйнi вимоги до керiвникiв банку встановлюються Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України у встановленому ним порядку погоджує на посади керiвникiв банку (кандидатури на посади керiвникiв банку). Нацiональний банк України вiдмовляє у погодженнi керiвника банку (кандидатури на посаду керiвника банку), якщо вiн не вiдповiдає або не доведе Нацiональному банку України свою вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам.

(частина одинадцята статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Голова правлiння банку, головний бухгалтер банку, голова та члени ради банку вступають на посаду пiсля їх погодження Нацiональним банком України. У разi якщо пiсля завершення строку розгляду повного пакета документiв Нацiональний банк України не повiдомив банк про рiшення щодо погодження на посаду голови або члена ради банку, кандидат вважається погодженим на вiдповiдну посаду.

(частина дванадцята статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Банк зобов'язаний подати до Нацiонального банку України документи для погодження керiвникiв банку не пiзнiше одного мiсяця з дня їх призначення (обрання) на посади. Банк має право звернутися до Нацiонального банку України для попереднього погодження кандидатiв на посади керiвникiв банку до їх призначення (обрання) на посади.

(частина тринадцята статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Керiвники банку протягом усього часу обiймання вiдповiдних посад повиннi вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам. Банк повинен самостiйно перевiряти вiдповiднiсть керiвникiв банку квалiфiкацiйним вимогам та забезпечувати контроль такої вiдповiдностi на постiйнiй основi.

(частина чотирнадцята статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України має право вимагати припинення повноважень будь-якого з керiвникiв банку, якщо вiн не вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам та/або якщо керiвник банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язкiв, що призвело до порушення вимог законодавства, виявленого пiд час здiйснення банкiвського нагляду у порядку, визначеному цим Законом. Банк зобов'язаний на вимогу Нацiонального банку України вжити заходiв для припинення повноважень такого керiвника банку, а також обрання/призначення iншої особи на вiдповiдну посаду, якщо це вимагається законодавством України.

(частина п'ятнадцята статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Керiвник банку, стосовно якого Нацiональний банк України висунув вимогу про припинення повноважень у зв'язку з вiдмовою у його погодженнi, зобов'язаний утриматися вiд вчинення дiй, прийняття рiшень та припинити виконання покладених на нього посадових обов'язкiв з моменту отримання банком вiдповiдної письмової вимоги Нацiонального банку України.

(статтю 42 доповнено новою частиною шiстнадцятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини шiстнадцяту - дев'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами сiмнадцятою - двадцятою)

     Головi, членам правлiння банку та головному бухгалтеру банку забороняється займати посади в iнших юридичних особах (крiм контролера банку, юридичних осiб, якi мають спiльного з банком контролера, банкiвських спiлок та асоцiацiй).

(частина сiмнадцята статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України має право безоплатно одержувати вiд органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, iнших осiб iнформацiю, необхiдну для визначення вiдповiдностi керiвникiв банку (кандидатiв на вiдповiднi посади) квалiфiкацiйним вимогам. Органи та особи, якi отримали такий запит Нацiонального банку України, зобов'язанi надати вiдповiдну iнформацiю протягом 10 робочих днiв з дня отримання запиту Нацiонального банку України.

     Керiвники банку зобов'язанi дiяти в iнтересах банку, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв банку.

     Керiвники банку несуть вiдповiдальнiсть перед банком за збитки, завданi банку їхнiми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. Якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цiєю статтею несуть декiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед банком є солiдарною.

(стаття 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Керiвники банку зобов'язанi запобiгати виникненню конфлiктiв iнтересiв у банку та сприяти їх врегулюванню. Керiвники банку зобов'язанi утримуватися вiд вчинення дiй та/або прийняття рiшень, якщо це може призвести до виникнення конфлiкту iнтересiв та/або перешкоджати належному виконанню такими особами своїх посадових обов'язкiв в iнтересах банку.

(статтю 42 доповнено частиною двадцять першою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Керiвники банку зобов'язанi вiдмовитися вiд участi у прийняттi рiшень, якщо конфлiкт iнтересiв не дає їм змоги повною мiрою виконувати свої обов'язки в iнтересах банку, його вкладникiв та учасникiв. У таких випадках керiвник банку, який є членом колегiального органу, не має права голосу пiд час прийняття таким органом рiшення та не враховується пiд час визначення кворуму вiдповiдного колегiального органу.

(статтю 42 доповнено частиною двадцять другою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 43. Обов'язки щодо захисту iнтересiв банку

     При виконаннi своїх обов'язкiв вiдповiдно до вимог цього Закону керiвники банку зобов'язанi дiяти на користь банку та клiєнтiв i зобов'язанi ставити iнтереси банку вище власних.

     Зокрема, керiвники банку зобов'язанi:

     1) ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх службових обов'язкiв;

     2) приймати рiшення в межах наданих повноважень;

     3) не використовувати службове становище у власних iнтересах;

     4) забезпечити збереження та передачу майна та документiв банку при звiльненнi керiвникiв з посади.

(частину другу статтi 43 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Стаття 44. Внутрiшнiй контроль та управлiння ризиками/a>

     Банк створює комплексну, адекватну та ефективну систему внутрiшнього контролю, що включає систему управлiння ризиками та внутрiшнiй аудит, згiдно з вимогами, установленими Нацiональним банком України.

     Система внутрiшнього контролю банку має забезпечувати:

     1) досягнення банком довгострокових цiлей, зокрема прибутковостi його дiяльностi;

     2) здiйснення банкiвської дiяльностi з урахуванням ризикiв;

     3) вiдповiднiсть дiяльностi банку законодавству України та внутрiшньобанкiвським документам;

     4) достовiрнiсть фiнансової, управлiнської, статистичної звiтностi банку;

     5) чiткий розподiл обов'язкiв, функцiй та повноважень мiж радою банку та правлiнням банку, а також мiж пiдроздiлами банку.

     Внутрiшнiй контроль банку здiйснюється його пiдроздiлами на трьох рiвнях:

     бiзнес-пiдроздiли та пiдроздiли пiдтримки дiяльностi банку - перший рiвень;

     пiдроздiл з управлiння ризиками та пiдроздiл контролю за дотриманням норм (комплаєнс) - другий рiвень;

     пiдроздiл внутрiшнього аудиту - третiй рiвень.

     Система управлiння ризиками банку має забезпечувати виявлення, вимiрювання, монiторинг, контроль, звiтування та пом'якшення всiх суттєвих ризикiв у дiяльностi банку з урахуванням розмiру банку, складностi, обсягiв, видiв, характеру здiйснюваних банком операцiй, органiзацiйної структури та профiлю ризику банку, особливостей дiяльностi банку як системно важливого (за наявностi такого статусу) та/або дiяльностi банкiвської групи, до складу якої входить банк.

     Банк зобов'язаний згiдно з вимогами Нацiонального банку України розробляти та подавати до Нацiонального банку України плани забезпечення безперервної дiяльностi банку, фiнансування банку в кризових ситуацiях, вiдновлення дiяльностi банку.

     Банк утворює постiйно дiючi пiдроздiл з управлiння ризиками та пiдроздiл контролю за дотриманням норм (комплаєнс) i забезпечує незалежне, об'єктивне та ефективне виконання цими пiдроздiлами своїх обов'язкiв.

     Пiдроздiл з управлiння ризиками та пiдроздiл контролю за дотриманням норм (комплаєнс) дiють на пiдставi положень, що затверджуються радою банку, i пiдпорядковуються головному ризик-менеджеру та головному комплаєнс-менеджеру вiдповiдно. Головний ризик-менеджер та головний комплаєнс-менеджер пiдпорядковуються радi банку та звiтують перед нею.

     Квалiфiкацiйнi вимоги до професiйної придатностi та дiлової репутацiї головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера встановлюються Нацiональним банком України. Головний ризик-менеджер та головний комплаєнс-менеджер вступають на посаду пiсля їх погодження Нацiональним банком України.

     Банк має право покласти на головного комплаєнс-менеджера функцiї вiдповiдального працiвника банку за проведення фiнансового монiторингу.

     Нацiональний банк України має право вимагати замiни головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, якщо їх професiйна придатнiсть та/або дiлова репутацiя не вiдповiдають встановленим Нацiональним банком України квалiфiкацiйним вимогам. Банк зобов'язаний на вимогу Нацiонального банку України вжити заходiв для замiни вiдповiдної особи.

     Банк зобов'язаний погоджувати з Нацiональним банком України рiшення про звiльнення головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, крiм випадкiв звiльнення таких осiб за власним бажанням, за згодою сторiн або у зв'язку iз закiнченням строку трудового договору (контракту).

(стаття 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, у редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 5 пункту 2 роздiлу II Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)
(з 05.08.2024р. статтю 44 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 33 пункту 7 роздiлу I Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 45. Внутрiшнiй аудит банку

     Банк утворює постiйно дiючий пiдроздiл внутрiшнього аудиту.

(частина перша статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Пiдроздiл внутрiшнього аудиту здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв професiйної практики внутрiшнього аудиту, якими є документи (вимоги), прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв внутрiшнього аудиту (International Internal Audit Standards Board - IIASB) та схваленi Наглядовою радою професiйної практики (International Professional Practices framework oversight council - IPPFOC).

(статтю 45 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини другу - тринадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - чотирнадцятою)

     Нацiональний банк України встановлює вимоги до професiйної пiдготовки працiвникiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.

     Пiдроздiл внутрiшнього аудиту дiє на пiдставi положення, затвердженого радою банку. Керiвник пiдроздiлу внутрiшнього аудиту пiдпорядковується та звiтує перед радою банку.

(частина четверта статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Органiзацiя та порядок роботи пiдроздiлу внутрiшнього аудиту встановлюються централiзовано материнським банком для своїх дочiрнiх компанiй. У дочiрнiх компанiях банку функцiї внутрiшнього аудиту може виконувати пiдроздiл внутрiшнього аудиту материнського банку.

     Пiдроздiл внутрiшнього аудиту здiйснює такi функцiї:

     1) оцiнює ефективнiсть органiзацiї корпоративного управлiння в банку, системи внутрiшнього контролю, у тому числi системи управлiння ризиками, та їх вiдповiднiсть розмiру банку, складностi, обсягам, видам, характеру здiйснюваних банком операцiй, органiзацiйнiй структурi та профiлю ризику банку з урахуванням особливостей дiяльностi банку як системно важливого (за наявностi такого статусу) та/або дiяльностi банкiвської групи, до складу якої входить банк;

(пункт 1 частини шостої статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     2) перевiряє процеси управлiння банком, у тому числi щодо оцiнки достатностi капiталу та достатностi лiквiдностi;

(пункт 2 частини шостої статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     3) перевiряє дотримання керiвниками та працiвниками банку вимог законодавства i внутрiшнiх положень банку;

(пункт 3 частини шостої статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     4) оцiнює iнформацiйно-технiчне забезпечення управлiння та проведення операцiй;

     5) перевiряє правильнiсть ведення i достовiрнiсть бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi;

     6) перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть банку;

     7) перевiряє вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам та виконання професiйних обов'язкiв працiвниками банку;

     8) виявляє та перевiряє випадки перевищення повноважень посадовими особами банку i виникнення конфлiкту iнтересiв у банку;

     9) перевiряє достовiрнiсть та вчаснiсть надання iнформацiї органам державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю банку;

     10) iншi функцiї, пов'язанi iз здiйсненням нагляду за дiяльнiстю банку.

     Пiдроздiл внутрiшнього аудиту проводить оцiнку видiв дiяльностi банку, виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних та фiзичних осiб на договiрнiй основi (аутсорсинг).

     Пiдроздiл внутрiшнього аудиту за результатами проведених перевiрок готує та подає радi банку звiти i пропозицiї щодо усунення виявлених порушень.

     Банк зобов'язаний у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, подавати Нацiональному банку України звiт про роботу пiдроздiлу внутрiшнього аудиту та iншi документи за результатами внутрiшнього аудиту.

     Нацiональний банк України погоджує кандидатуру керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту. Квалiфiкацiйнi вимоги до професiйної придатностi та дiлової репутацiї керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту встановлюються Нацiональним банком України.

(частина десята статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Керiвник пiдроздiлу внутрiшнього аудиту вступає на посаду пiсля погодження його кандидатури Нацiональним банком України. Нацiональний банк України має право вимагати замiни керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, якщо його професiйна придатнiсть та/або дiлова репутацiя не вiдповiдають установленим Нацiональним банком України квалiфiкацiйним вимогам. Банк зобов'язаний на вимогу Нацiонального банку України вжити заходiв для замiни такої особи.

(статтю 45 доповнено новою частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини одинадцяту - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами дванадцятою - п'ятнадцятою)

     Керiвнику пiдроздiлу внутрiшнього аудиту забороняється займати посади в iнших банках.

     Рiшення про звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту приймає рада банку.

(частина тринадцята статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк зобов'язаний погодити з Нацiональним банком України рiшення про звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, крiм випадкiв звiльнення такої особи за власним бажанням, за згодою сторiн або у зв'язку iз закiнченням строку трудового договору (контракту).

(статтю 45 доповнено новою частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини чотирнадцяту i п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятнадцятою i шiстнадцятою)

     Керiвник пiдроздiлу внутрiшнього аудиту має право вимагати позачергового скликання засiдання ради банку.

     Працiвники пiдроздiлу внутрiшнього аудиту пiд час виконання своїх функцiональних обов'язкiв мають право на ознайомлення з документами, iнформацiєю, письмовими поясненнями з питань дiяльностi банку, включаючи всi пiдроздiли банку незалежно вiд країни їх мiсцезнаходження, та афiлiйованих компанiй банку, право на доступ до системи автоматизацiї банкiвських операцiй та на отримання письмових пояснень вiд керiвникiв i працiвникiв банку з питань, що виникають пiд час проведення перевiрки та за її результатами.

(стаття 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.06.2003р. N 914-IV, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Стаття 46. Обов'язки щодо iнформування Нацiонального банку України

     Банк зобов'язаний надати Нацiональному банку України протягом 10 робочих днiв:

     з дня затвердження загальними зборами учасникiв банку - змiни до основних напрямiв дiяльностi банку;

     з дня затвердження радою банку - стратегiю банку та бiзнес-план банку / змiни до них;

     з дня затвердження радою банку - стратегiю та оперативний план управлiння проблемними активами банку / змiни до них".

     Правлiння банку зобов'язане протягом трьох робочих днiв iнформувати Нацiональний банк України про:

     1) припинення повноважень / звiльнення керiвника (керiвникiв) банку, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера iз зазначенням пiдстав такого звiльнення та про кандидатури для призначення на цi посади (за наявностi);

     2) змiну юридичної адреси i мiсцезнаходження банку та його вiдокремлених пiдроздiлiв;

     3) втрати на суму, що перевищує 15 вiдсоткiв власного капiталу банку;

     4) падiння рiвня власного капiталу банку нижче рiвня регулятивного капiталу;

     5) наявнiсть хоча б однiєї з пiдстав для вiднесення банку до категорiї проблемних або неплатоспроможних або для вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiї банку;

     6) припинення банкiвської дiяльностi;

     7) повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення керiвнику банку, фiзичнiй особi - власнику iстотної участi або представнику юридичної особи - власника iстотної участi;

     8) виявленi факти щодо власника iстотної участi, якi свiдчать про його невiдповiднiсть установленим Нацiональним банком України вимогам щодо дiлової репутацiї та/або фiнансового/майнового стану, а також про виявленi факти, якi свiдчать, що володiння такою особою iстотною участю у банку становить загрозу iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв банку.

     Рада банку зобов'язана протягом трьох робочих днiв з моменту виявлення iнформувати Нацiональний банк України про:

     1) конфлiкт (конфлiкти) iнтересiв у банку;

     2) пiдтвердженi факти неприйнятної поведiнки у банку;

     3) недолiки в дiяльностi ради банку, правлiння банку, а також пiдроздiлу з управлiння ризиками, пiдроздiлу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;

     4) виявленi факти стосовно керiвникiв банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, якi свiдчать про їх невiдповiднiсть установленим Нацiональним банком України квалiфiкацiйним вимогам, а також про наявнiсть iнформацiї, яка може свiдчити / свiдчить про можливий негативний вплив на забезпечення виконання такими особами своїх функцiй.

     Нацiональний банк України має право визначити перелiк iншої iнформацiї, що є важливою для цiлей банкiвського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платiжних систем та систем розрахункiв, а також для перевiрки банкiв з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, про яку банк та власник iстотної участi зобов'язанi iнформувати Нацiональний банк України.

(стаття 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 16.05.2013р. N 245-VII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

Глава 8
ВИМОГИ ДО ДIЯЛЬНОСТI БАНКУ

     Стаття 47. Види дiяльностi банку

     Банк має право надавати банкiвськi та iншi фiнансовi послуги (крiм послуг у сферi страхування), а також здiйснювати iншу дiяльнiсть, визначену в цiй статтi, як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi.

(частина перша статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     Банк має право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї шляхом надання банкiвських послуг. Банк здiйснює професiйну дiяльнiсть на ринках капiталу на пiдставi лiцензiї, що видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина друга статтi 47 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     До банкiвських послуг належать:

     1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;

     2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах, та рахункiв умовного зберiгання (ескроу);

(пункт 2 частини третьої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII)

     3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

     Банкiвськi послуги дозволяється надавати виключно банку.

(частина четверта статтi 47 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 401-VII, вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) окремi фiнансовi послуги шляхом укладення з юридичними особами (комерцiйними агентами) агентських договорiв. Перелiк фiнансових послуг, що банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) шляхом укладення агентських договорiв, встановлюється Нацiональним банком України. Банк зобов'язаний повiдомити Нацiональний банк України про укладенi ним агентськi договори. Нацiональний банк веде реєстр комерцiйних агентiв банкiв та встановлює вимоги до них. Банк має право укладати агентський договiр з юридичною особою, яка вiдповiдає встановленим Нацiональним банком України вимогам.

(частина п'ята статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину шосту статтi 47 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Банк надає фiзичним та юридичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi та безготiвковiй формi з одночасним зарахуванням валютних цiнностей на їхнi рахунки вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".

(до статтi 47 включено частину шосту згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     Частину сьому статтi 47 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Банк, крiм надання фiнансових послуг, має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:

     1) iнвестицiй;

     2) випуску власних цiнних паперiв;

     3) пункт 3 частини восьмої статтi 47 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     4) зберiгання цiнностей (у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних паперiв та iнших коштовностей, конфiскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;

(пункт 4 частини восьмої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     5) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;

     6) пункт 6 частини восьмої статтi 47 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     7) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг;

     8) надання послуг адмiнiстратора за випуском облiгацiй вiдповiдно до Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

(частину восьму статтi 47 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Частину дев'яту статтi 47 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     Банк має право вчиняти будь-якi правочини, необхiднi для надання ним банкiвських та iнших фiнансових послуг та здiйснення iншої дiяльностi.

     Банк має право розпочати новий вид дiяльностi або надання нового виду фiнансових послуг (крiм банкiвських) за умови виконання встановлених Нацiональним банком України вимог щодо цього виду дiяльностi або послуги.

     Банк не пiзнiш як за мiсяць до початку нового виду дiяльностi або надання нового виду фiнансових послуг (крiм банкiвських) зобов'язаний повiдомити про це Нацiональний банк України згiдно з вимогами та в порядку, встановленими Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України з метою захисту прав вкладникiв та iнших кредиторiв має право встановлювати додатковi вимоги, включаючи вимоги щодо пiдвищення рiвня регулятивного капiталу банку чи iнших економiчних нормативiв, щодо певного виду дiяльностi та надання фiнансових послуг, якi має право здiйснювати банк.

     Банк самостiйно встановлює процентнi ставки та комiсiйну винагороду за наданi послуги. Банк зобов'язаний пiд час розкриття iнформацiї про процентнi ставки та комiсiйну винагороду за наданi послуги споживачам фiнансових послуг дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачiв.

(частина чотирнадцята статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)
(стаття 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI, вiд 09.09.2010р. N 2510-VI, у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 48. Обмеження щодо дiяльностi банкiв

     Банкам забороняється здiйснювати ризикову дiяльнiсть, що загрожує iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку.

(статтю 48 доповнено новою частиною першою згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Перелiк ознак, наявнiсть яких є пiдставою для висновку Нацiонального банку України про провадження банком ризикової дiяльностi, що загрожує iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку, визначається нормативно-правовим актом Нацiонального банку України та оприлюднюється у встановленому законом порядку.

(статтю 48 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, у зв'язку з цим частини першу - третю вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою)

     Банкам забороняється дiяльнiсть у сферi матерiального виробництва, торгiвлi (за винятком реалiзацiї пам'ятних, ювiлейних i iнвестицiйних монет) та страхування, крiм виконання функцiй страхового посередника.

     Спецiалiзованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати вклади (депозити) вiд фiзичних осiб в обсягах, що перевищують 5 вiдсоткiв капiталу банку.

     Банк може мати у власностi нерухоме майно загальною вартiстю не бiльше 25 вiдсоткiв власного капiталу банку. Це обмеження не поширюється на:

(абзац перший частини п'ятої статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     1) примiщення, яке забезпечує технологiчне здiйснення банкiвських функцiй;

     2) майно, яке перейшло банку у власнiсть на пiдставi реалiзацiї прав заставодержателя вiдповiдно до умов договору застави;

     3) майно, набуте банком з метою запобiгання збиткам, за умови, що таке майно має бути вiдчужено банком протягом одного року з моменту набуття права власностi на нього;

     4) майно, належне банку на правi довiрчої власностi.

(частину п'яту статтi 48 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     Банкам забороняється здiйснювати без вiдображення в зобов'язаннях та активах банку операцiї шляхом залучення коштiв фiзичних осiб з метою їх прямого розмiщення в кредити.

(статтю 48 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 15.11.2016р. N 1736-VIII)

     Стаття 49. Кредитнi операцiї

     Як кредитнi в цiй статтi розглядаються операцiї, зазначенi в пунктi 3 частини третьої статтi 47 цього Закону, а також:

     1) здiйснення операцiй на ринках капiталу вiд свого iменi;

(пункт 1 частини першої статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     2) надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     3) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);

     4) лiзинг.

(частина перша статтi 49 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Для проведення спiльного фiнансування банки можуть укладати угоди про консорцiумне кредитування. В рамках такої угоди банки-учасники встановлюють умови надання кредиту та призначають банк, вiдповiдальний за виконання угоди. Банки-учасники несуть ризик по наданому кредиту пропорцiйно до внесених у консорцiум коштiв.

     Банк зобов'язаний мати структурний пiдроздiл, функцiями якого є надання кредитiв та управлiння операцiями, пов'язаними з кредитуванням.

(частина третя статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Банкам забороняється прямо чи опосередковано надавати кредити для придбання власних цiнних паперiв, акцiй iнших банкiв та надання субординованого боргу банкам. Використання цiнних паперiв власної емiсiї для забезпечення кредитiв можливе з дозволу Нацiонального банку України.

(частина четверта статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     Банкам забороняється опосередковано здiйснювати кредитнi операцiї з пов'язаними з банком особами.

(статтю 49 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, у зв'язку з цим частини п'яту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами шостою - десятою)

     Банк зобов'язаний при наданнi кредитiв додержуватись основних принципiв кредитування, у тому числi перевiряти кредитоспроможнiсть позичальникiв та наявнiсть забезпечення кредитiв, додержуватись встановлених Нацiональним банком України вимог щодо концентрацiї ризикiв.

     Частину сьому статтi 49 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Банк має право видавати бланковi кредити за умов додержання економiчних нормативiв.

     Надання безпроцентних кредитiв забороняється, за винятком передбачених законом випадкiв.

     У разi несвоєчасного погашення кредиту або вiдсоткiв за його користування банк має право видавати наказ про примусову оплату боргового зобов'язання, якщо це передбачено угодою.

     Банк використовує iнформацiю з Кредитного реєстру для оцiнки кредитного ризику.

(статтю 49 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII, змiни, внесенi пiдпунктом 2 пункту 2 роздiлу I Закону України вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII, вводяться в дiю з 01.01.2019р.)

     Стаття 50. Обмеження щодо участi банкiв у юридичних особах

     Банк має право придбати акцiї (частки, паї) юридичної особи, що становлять або у сукупностi становитимуть 10 i бiльше вiдсоткiв її статутного капiталу, за умови попереднього отримання письмового дозволу Нацiонального банку України на таке придбання у визначеному ним порядку.

     Банк має право придбати акцiї (частки, паї) юридичної особи, що становлять або у сукупностi становитимуть 10 i бiльше вiдсоткiв її статутного капiталу, без отримання письмового дозволу Нацiонального банку України у разi, якщо:

     1) акцiї (частки, паї) у юридичнiй особi набуваються у зв'язку з реалiзацiєю банком права заставодержателя та/або в рахунок погашення заборгованостi перед банком за здiйсненими банкiвськими операцiями, наданими фiнансовими послугами, за умови що банк не утримуватиме їх бiльше одного року;

     2) акцiї набуваються банком за договором андеррайтингу, за умови що банк не утримуватиме їх бiльше одного року.

     Банк зобов'язаний вiдчужити акцiї (частки, паї), набутi вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, протягом одного року з дня набуття права власностi на них або до закiнчення цього строку звернутися до Нацiонального банку України за отриманням письмового дозволу на подальше їх утримання у власностi банку.

     Банку забороняється набувати участь у юридичнiй особi, якщо законом або статутом цiєї особи передбачена повна вiдповiдальнiсть учасника за зобов'язаннями такої юридичної особи.

     Пряма та/або опосередкована участь банку у статутному капiталi будь-якої юридичної особи не може перевищувати 15 вiдсоткiв регулятивного капiталу банку. Сукупнi iнвестицiї банку у статутнi капiтали юридичних осiб не можуть перевищувати 60 вiдсоткiв розмiру регулятивного капiталу банку.

     Вимоги частини п'ятої цiєї статтi не застосовуються у разi, якщо:

     1) акцiї (частки, паї) та iншi цiннi папери набутi банком у власнiсть у зв'язку з реалiзацiєю права заставодержателя та/або в рахунок погашення заборгованостi перед банком за здiйсненими банкiвськими операцiями, наданими фiнансовими послугами, i банк не утримує їх бiльше одного року;

     2) iнвестицiя здiйснюється у статутний капiтал банку - учасника банкiвської групи;

     3) цiннi папери придбанi банком за договором андеррайтингу та утримуються у власностi банку не бiльше одного року;

     4) акцiї та iншi цiннi папери придбанi банком за рахунок та вiд iменi своїх клiєнтiв.

(стаття 50 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, вiд 05.06.2014р. N 1323-VII, вiд 12.09.2019р. N 79-IX, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 51. Розрахунковi банкiвськi операцiї

     Для здiйснення банкiвської дiяльностi банки вiдкривають та ведуть кореспондентськi рахунки у Нацiональному банку України та iнших банках в Українi i за її межами, банкiвськi рахунки для фiзичних та юридичних осiб у гривнях та iноземнiй валютi.

     Банкiвськi розрахунки проводяться у готiвковiй та безготiвковiй формах згiдно iз правилами, встановленими нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Безготiвковi розрахунки проводяться на пiдставi розрахункових документiв на паперових носiях чи в електронному виглядi.

     Банки в Українi можуть використовувати як платiжнi iнструменти платiжнi доручення, платiжнi вимоги, вимоги-доручення, векселi, чеки, банкiвськi платiжнi картки та iншi дебетовi i кредитовi платiжнi iнструменти, що застосовуються у мiжнароднiй банкiвськiй практицi.

     Платiжнi iнструменти мають бути оформленi належним чином i мiстити iнформацiю про їх емiтента, платiжну систему, в якiй вони використовуються, правовi пiдстави здiйснення розрахункової операцiї i, як правило, держателя платiжного iнструмента та отримувача коштiв, дату валютування, а також iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення банком розрахункової операцiї, що цiлком вiдповiдають iнструкцiям власника рахунку або iншого передбаченого законодавством iнiцiатора розрахункової операцiї.

     При виконаннi розрахункової операцiї банк зобов'язаний перевiрити достовiрнiсть та формальну вiдповiднiсть документа.

     Пiд час оплати за договорами, укладеними пiдприємствами, утвореними у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республiки Крим чи органами мiсцевого самоврядування та уповноваженi на отримання державних коштiв, взяття за ними зобов'язань i здiйснення платежiв, у тому числi державними, казенними, комунальними пiдприємствами, а також господарськими товариствами, у статутному капiталi яких державна або комунальна частка акцiй (часток, паїв) перевищує 50 вiдсоткiв, їх дочiрнiми пiдприємствами, а також пiдприємствами, господарськими товариствами, у статутному капiталi яких 50 i бiльше вiдсоткiв належить державним, у тому числi казенним, комунальним пiдприємствам та господарським товариствам, у статутному капiталi яких державна або комунальна частка акцiй (часток, паїв) перевищує 50 вiдсоткiв, об'єднаннями таких пiдприємств (господарських товариств), банки перевiряють наявнiсть звiту про результати здiйснення процедури закупiвлi та iнших документiв, що пiдтверджують виконання такими пiдприємствами та господарськими товариствами вимог Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

(статтю 51 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3205-IV, частина сьома статтi 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.06.2010р. N 2289-VI, вiд 25.12.2015р. N 922-VIII)

     Стаття 52. Пов'язанi з банком особи

     Для цiлей цього Закону пов'язаними з банком особами є:

     1) контролери банку;

     2) особи, якi мають iстотну участь у банку, та особи, через яких цi особи здiйснюють опосередковане володiння iстотною участю у банку;

     3) керiвники банку, керiвник пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керiвники та члени комiтетiв ради банку та правлiння банку;

(пункт 3 частини першої статтi 52 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     4) спорiдненi та афiлiйованi особи банку, у тому числi учасники банкiвської групи;

     5) власники iстотної участi у спорiднених та афiлiйованих особах банку;

(пункт 5 частини першої статтi 52 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     6) керiвники юридичних осiб та керiвники банкiв, якi є спорiдненими та афiлiйованими особами банку, керiвник служби внутрiшнього аудиту, керiвники та члени комiтетiв цих осiб;

     7) асоцiйованi особи фiзичних осiб, зазначених у пунктах 1 - 6 цiєї частини;

     8) юридичнi особи, в яких фiзичнi особи, зазначенi в цiй частинi, є керiвниками або власниками iстотної участi;

     9) будь-яка особа, через яку проводиться операцiя в iнтересах осiб, зазначених у цiй частинi.

(пункт 9 частини першої статтi 52 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Особа вважається пов'язаною з банком з моменту виникнення пiдстав для визначення такої особи пов'язаною з банком вiдповiдно до вимог цiєї статтi.

(статтю 52 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк зобов'язаний з'ясовувати пов'язанiсть особи до встановлення договiрних вiдносин та/або проведення з такою особою операцiї, яка може змiнити обсяг операцiй банку з пов'язаними особами та/або може бути здiйснена не на поточних ринкових умовах. Банк зобов'язаний здiйснювати постiйний монiторинг проведених банком операцiй, що можуть змiнити обсяг операцiй банку з пов'язаними особами.

(статтю 52 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк зобов'язаний визначати пов'язаних осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi. Банк зобов'язаний визначати пов'язаних осiб, зазначених у пунктi 9 частини першої цiєї статтi, iз застосуванням ознак, встановлених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, з урахуванням характеру взаємовiдносин, операцiй i наявностi iнших зв'язкiв iз банком. Банк зобов'язаний враховувати у своїй дiяльностi визначення особи пов'язаною з банком з наступного робочого дня пiсля такого визначення.

(статтю 52 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини другу - десяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - тринадцятою)

     Банк зобов'язаний подавати Нацiональному банку України iнформацiю про пов'язаних iз банком осiб у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк України при здiйсненнi банкiвського нагляду має право визначати пов'язаними з банком особами фiзичних та юридичних осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, якщо вони не визначенi пов'язаними самим банком. Нацiональний банк України має право визначати пов'язаними з банком осiб iз застосуванням ознак, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, у випадках, передбачених цiєю статтею, з урахуванням характеру взаємовiдносин, операцiй та наявностi iнших зв'язкiв iз банком. Нацiональний банк України перед розглядом питання щодо визначення особи пов'язаною з банком запитує у банку iнформацiю та пояснення про причини невизначення особи пов'язаною з банком. Рiшення Нацiонального банку України щодо визначення особи пов'язаною з банком набирає чинностi з дня, наступного за днем його прийняття. Нацiональний банк України в день прийняття такого рiшення доводить до вiдома банку iнформацiю про прийняте рiшення в письмовiй формi (у паперовiй або електроннiй формi з дотриманням вимог законодавства). Банк зобов'язаний враховувати у своїй дiяльностi рiшення Нацiонального банку України про визначення особи пов'язаною з банком з наступного робочого дня пiсля отримання вiдповiдного повiдомлення Нацiонального банку України.

(частина шоста статтi 52 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Особа, визначена рiшенням Нацiонального банку України пов'язаною з банком особою, чи такий банк можуть оскаржити в установленому законом порядку рiшення Нацiонального банку України про визначення особи пов'язаною з банком особою, а в разi притягнення такої особи до передбаченої законом вiдповiдальностi - оспорити пiдстави рiшення Нацiонального банку України про її визначення пов'язаною з банком особою.

     Угоди, що здiйснюються з пов'язаними з банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними ринковими умовами.

     Угоди, укладенi банком iз пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недiйсними з моменту їх укладення.

     Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема:

     1) прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, нiж вимагається вiд iнших клiєнтiв;

     2) придбання у пов'язаної з банком особи майна низької якостi чи за завищеною цiною;

     3) здiйснення iнвестицiї в цiннi папери пов'язаної з банком особи, яку банк не здiйснив би в iнше пiдприємство;

     4) оплата товарiв i послуг пов'язаної з банком особи за цiнами вищими, нiж звичайнi, або за таких обставин, коли такi самi товари i послуги iншої особи взагалi не були б придбанi;

     5) продаж пов'язанiй з банком особi майна за вартiстю, що є нижчою, нiж та, яку банк отримав би вiд продажу такого майна iншiй особi;

     6) нарахування вiдсоткiв та комiсiйних за послугами, наданими банком пов'язаним iз банком особам, якi є меншими, нiж звичайнi;

     7) нарахування вiдсоткiв за вкладами (депозитами), залученими банком вiд пов'язаних iз банком осiб, якi є бiльшими, нiж звичайнi;

     8) передача у користування пов'язанiй з банком особi майна, плата за яке є нижчою, нiж та, яку банк отримав би вiд особи, яка не є пов'язаною, або отримання вiд пов'язаної з банком особи майна у користування за завищеною платою.

(частину десяту статтi 52 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банку забороняється надавати кредити будь-якiй особi для:

     1) погашення цiєю особою будь-яких зобов'язань перед пов'язаною з банком особою;

     2) придбання активiв пов'язаної з банком особи, за винятком продукцiї, що виробляється цiєю особою;

     3) придбання цiнних паперiв, розмiщених чи пiдписаних пов'язаною з банком особою або права на якi має пов'язана з банком особа.

(частина одинадцята статтi 52 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України здiйснює контроль за операцiями банкiв iз пов'язаними з банком особами.

     Нацiональний банк України має право встановлювати обмеження на операцiї банкiв iз пов'язаними з банком особами.

(стаття 52 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     Стаття 53. Забезпечення конкуренцiї у банкiвськiй системi

     Банкам забороняється укладати договори з метою обмеження конкуренцiї та монополiзацiї умов надання кредитiв, iнших банкiвських послуг, встановлення процентних ставок та комiсiйної винагороди.

     Частину другу статтi 53 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банку забороняється вчиняти будь-якi дiї щодо впровадження у своїй практицi недобросовiсної конкуренцiї.

     Факти недобросовiсної конкуренцiї щодо надання банком тих чи iнших банкiвських послуг або здiйснення операцiй є пiдставою для заборони цьому банку подальшого надання таких послуг або здiйснення операцiй.

     Стаття 54. Достовiрнiсть реклами

     Банкам забороняється поширення реклами у будь-якiй формi, що мiстить неправдиву iнформацiю про їх дiяльнiсть у сферi банкiвських послуг.

     Нацiональний банк України має право застосувати заходи впливу до банкiв та iнших осiб, якi порушують вимоги цiєї статтi.

Глава 9
ВIДНОСИНИ БАНКУ З КЛIЄНТАМИ

     Стаття 55. Регулювання вiдносин банку з клiєнтом

     Вiдносини банку з клiєнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України та угодами (договорами) мiж клiєнтом та банком.

     Банк зобов'язаний докладати максимальних зусиль для уникнення конфлiкту iнтересiв працiвникiв банку i клiєнтiв, а також конфлiкту iнтересiв клiєнтiв банку.

     Банкам забороняється вимагати вiд клiєнта придбання будь-яких товарiв чи послуг вiд банку або вiд спорiдненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банкiвських послуг.

     Банкам забороняється в односторонньому порядку змiнювати умови укладених з клiєнтами договорiв, зокрема, збiльшувати розмiр процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмiр за договорами банкiвського вкладу (крiм вкладу на вимогу), за винятком випадкiв, встановлених законом.

(статтю 55 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 12.12.2008р. N 661-VI)

     У разi виконання банком функцiй повiреного, агента, iншого представника або посередника iз залучення коштiв фiзичних осiб на користь третiх осiб (включаючи небанкiвськi фiнансовi установи) банк зобов'язаний попередньо ознайомити у письмовiй формi фiзичних осiб про те, що такi кошти не є банкiвським вкладом фiзичної особи, на який поширюються гарантiї, встановленi Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

(статтю 55 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 15.11.2016р. N 1736-VIII)

     Стаття 56. Право клiєнта на iнформацiю

     Клiєнт має право доступу до iнформацiї щодо дiяльностi банку. Банки зобов'язанi на вимогу клiєнта надати таку iнформацiю:

     1) вiдомостi, якi пiдлягають обов'язковiй публiкацiї, про фiнансовi показники дiяльностi банку та його економiчний стан;

     2) перелiк керiвникiв банку та його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також фiзичних та юридичних осiб, якi мають iстотну участь у банку;

     3) перелiк послуг, що надаються банком;

     4) цiну банкiвських послуг;

     5) iншу iнформацiю та консультацiї з питань надання банкiвських послуг;

     6) пункт 6 статтi 56 втратив чиннiсть

(статтю 56 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI, пункт 6 статтi 56 виключено з 1 сiчня 2011 року у зв'язку iз закiнченням строку дiї Закону України вiд 31.10.2008р. N 639-VI)

     6) щодо кiлькостi акцiй (паїв) банку, якi знаходяться у власностi членiв виконавчого органу банку, та iнформацiю в обсязi, визначеному Нацiональним банком України, про осiб, частки яких у статутному капiталi банку перевищують 5 вiдсоткiв;

(статтю 56 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     7) iнформацiю, обов'язковiсть надання якої передбачена законом.

(частину першу статтi 56 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 122-IX)

     Банк зобов'язаний мати власний веб-сайт та розмiщувати на ньому iнформацiю, визначену законами, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, а також нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Банк несе вiдповiдальнiсть за актуальнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, розмiщеної на його веб-сайтi.

(статтю 56 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, частина друга статтi 56 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Банк розмiщує на своєму веб-сайтi вiдомостi про боржникiв, якi є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком на строк понад 180 днiв, а також вимоги банку до таких боржникiв. Вiдомостi про таких боржникiв мiстять таку iнформацiю:

     1) для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я та по батьковi, розмiр простроченого зобов'язання, кiлькiсть днiв прострочення;

     2) для юридичних осiб - повне найменування, iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, розмiр простроченого зобов'язання, кiлькiсть днiв прострочення.

(статтю 56 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк зобов'язаний щомiсяця оновлювати вiдомостi, зазначенi у частинi третiй цiєї статтi, станом на перший робочий день мiсяця, наступного за звiтним, упродовж усього часу, протягом якого боржник - фiзична особа, яка є пов'язаною з банком особою, прострочив виконання зобов'язання перед банком. Опублiкування таких вiдомостей не потребує отримання на це згоди боржника - фiзичної особи, яка є пов'язаною з банком особою. Банк видаляє вiдомостi, зазначенi у частинi третiй цiєї статтi, про боржникiв, якi є пов'язаними з банком особами, якi станом на день оновлення вiдомостей виконали свої зобов'язання перед таким банком або їх зобов'язання припиненi.

(статтю 56 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частину третю вважати частиною п'ятою 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України має право визначати мiнiмальний обсяг iнформацiї, яка повинна надаватися споживачу фiнансових послуг щодо кожного виду банкiвської послуги, якщо такий мiнiмальний обсяг iнформацiї не встановлений законом.

(статтю 56 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 122-IX)

     Стаття 57. Гарантування вкладiв фiзичних осiб

     Вклади фiзичних осiб банкiв гарантуються в порядку i розмiрах, передбачених законодавством України.

(частина перша статтi 57 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2006р. N 358-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Вклади фiзичних осiб Державного ощадного банку України гарантуються державою.

     Стаття 58. Вiдповiдальнiсть банку за своїми зобов'язаннями

     Банк вiдповiдає за своїми зобов'язаннями всiм своїм майном вiдповiдно до законодавства.

     Банк не вiдповiдає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у разi прийняття Нацiональним банком України рiшення про запровадження обмежень на дiяльнiсть банкiв, зупинення операцiй по рахунках.

(частина друга статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 28.12.2014 року N 78-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Учасники банку вiдповiдають за зобов'язаннями банку згiдно iз законами України та статутом банку.

     Власники iстотної участi зобов'язанi вживати своєчасних заходiв для запобiгання настання неплатоспроможностi банку.

(статтю 58 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, частина четверта статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Пов'язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, здiйснення ризикових операцiй, якi загрожують iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку, або доведення банку до неплатоспроможностi несе цивiльно-правову, адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть.

(частина п'ята статтi 58 у редакцiї Закону України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     Пов'язана з банком особа, дiї або бездiяльнiсть якої призвели до завдання банку шкоди з її вини, несе вiдповiдальнiсть своїм майном. Якщо внаслiдок дiй або бездiяльностi пов'язаної з банком особи банку завдано шкоди, а iнша пов'язана з банком особа внаслiдок таких дiй або бездiяльностi прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, такi особи несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за завдану банку шкоду.

(статтю 58 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, частину п'яту замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, частина шоста статтi 58 у редакцiї Закону України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     Стаття 59. Арешт, стягнення та зупинення операцiй по рахунках

     Арешт на майно банку (крiм коштiв, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та iншi цiнностi юридичних або фiзичних осiб, що знаходяться в банку, здiйснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рiшенням суду про стягнення коштiв або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштiв здiйснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рiшенням суду.

     Зупинення видаткових операцiй за рахунками юридичних або фiзичних осiб здiйснюється в разi накладення арешту вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, а також в iнших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", iншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку. Зупинення видаткових операцiй здiйснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крiм випадкiв, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо iнше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

     У випадках, встановлених законом, кошти та iншi цiнностi юридичних або фiзичних осiб, що знаходяться в банку, на якi накладено арешт, передаються в управлiння (перераховуються на рахунки) Нацiонального агентства України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля надходження до банку вимоги Нацiонального агентства України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, здобутими злочинним шляхом, та доданих до неї копiй звернення прокурора та ухвали слiдчого суддi, суду про накладення арешту.

     Забороняється накладати арешт на кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку.

     Порядок стягнення коштiв з кореспондентських рахункiв банку встановлюється Нацiональним банком України.

     Стягнення коштiв з кореспондентських рахункiв банку здiйснюється Нацiональним банком України на вимогу Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб виключно у випадках, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

(стаття 59 у редакцiї Закону України вiд 02.06.2005р. N 2631-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.03.2006р. N 3541-IV, вiд 18.05.2010р. N 2258-VI, вiд 04.11.2010р. N 2677-VI, вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 10.11.2015р. N 772-VIII, вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII, вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

Глава 10
БАНКIВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФIДЕНЦIЙНIСТЬ IНФОРМАЦIЇ

     Стаття 60. Банкiвська таємниця

     Iнформацiя щодо дiяльностi та фiнансового стану клiєнта, яка стала вiдомою банку у процесi обслуговування клiєнта та взаємовiдносин з ним або стала вiдомою третiм особам при наданнi послуг банку або виконаннi функцiй, визначених законом, а також визначена у цiй статтi iнформацiя про банк є банкiвською таємницею.

(частина перша статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банкiвською таємницею, зокрема, є:

     1) вiдомостi про банкiвськi рахунки клiєнтiв, у тому числi кореспондентськi рахунки банкiв у Нацiональному банку України;

(пункт 1 частини другої статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.04.2007р. N 997-V)

     2) iнформацiя про операцiї, проведенi на користь чи за дорученням клiєнта, вчиненi ним правочини;

(пункт 2 частини другої статтi 60 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     3) фiнансово-економiчний стан клiєнтiв;

     4) iнформацiя про органiзацiю та здiйснення охорони банку та осiб, якi перебувають у примiщеннях банку;

(пункт 4 частини другої статтi 60 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     5) iнформацiя про органiзацiйно-правову структуру юридичної особи - клiєнта, її керiвникiв, напрями дiяльностi;

     6) вiдомостi стосовно комерцiйної дiяльностi клiєнтiв чи комерцiйної таємницi, будь-якого проекту, винаходiв, зразкiв продукцiї та iнша комерцiйна iнформацiя;

     7) iнформацiя щодо звiтностi по окремому банку, за винятком тiєї, що пiдлягає опублiкуванню;

     8) коди, що використовуються банками для захисту iнформацiї;

     9) iнформацiя про фiзичну особу, яка має намiр укласти договiр про споживчий кредит, отримана пiд час оцiнки її кредитоспроможностi;

(частину другу статтi 60 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 15.11.2016р. N 1734-VIII)

     10) iнформацiя про органiзацiю та здiйснення iнкасацiї коштiв та/або перевезення валютних цiнностей;

(частину другу статтi 60 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     11) iнформацiя про банки чи клiєнтiв банкiв, що збирається вiд банкiв пiд час здiйснення банкiвського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платiжних систем та систем розрахункiв, а також нагляду у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

(частину другу статтi 60 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     12) iнформацiя про банки чи клiєнтiв банкiв, отримана Нацiональним банком України вiдповiдно до мiжнародного договору або за принципом взаємностi вiд органу банкiвського нагляду iншої держави;

(частину другу статтi 60 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     13) рiшення Нацiонального банку України про застосування заходiв впливу, крiм рiшень про накладення штрафiв, про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку.

(частину другу статтi 60 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину третю статтi 60 виключено

(частина третя статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину четверту статтi 60 виключено

(статтю 60 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою та шостою, виключена згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Положення частин першої i другої цiєї статтi не поширюються:

     на iнформацiю, що пiдлягає обов'язковому опублiкуванню. Перелiк iнформацiї, що пiдлягає обов'язковому опублiкуванню, встановлюється Нацiональним банком України;

     на вiдомостi про боржникiв, якi є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днiв, а також про вимоги банкiв до таких боржникiв, а щодо банку, процедура лiквiдацiї якого розпочата вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", - на вiдомостi про всiх боржникiв, якi, за даними бухгалтерського облiку банку, прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно вiд строку прострочення.

     Iнформацiя з системи депозитарного облiку, що знаходиться у володiннi Нацiонального банку України та банкiв як учасникiв депозитарної системи України, не є банкiвською таємницею. Розкриття та захист iнформацiї, що мiститься в системi депозитарного облiку, здiйснюється Нацiональним банком України та банками на пiдставi та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України.

(частина п'ята статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, замiнено двома новими частинами згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою)

     Нацiональний банк України видає нормативно-правовi акти з питань зберiгання, захисту, використання та розкриття iнформацiї, що становить банкiвську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актiв.

(статтю 60 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3163-IV)

     Положення iнших законiв України щодо обсягу та порядку розкриття iнформацiї, що становить банкiвську таємницю, дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

(статтю 60 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 61. Зобов'язання щодо збереження банкiвської таємницi

     Банки та Нацiональний банк України зобов'язанi забезпечувати збереження банкiвської таємницi шляхом:

     1) обмеження кола осiб, що мають доступ до iнформацiї, яка становить банкiвську таємницю;

     2) органiзацiї спецiального дiловодства з документами, що мiстять банкiвську таємницю;

     3) застосування технiчних засобiв для запобiгання несанкцiонованому доступу до електронних та iнших носiїв iнформацiї;

     4) застосування застережень щодо збереження банкiвської таємницi та вiдповiдальностi за її розголошення у договорах i угодах мiж банком i клiєнтом.

     Керiвники та службовцi банку, Нацiонального банку України при вступi на посаду пiдписують зобов'язання щодо збереження банкiвської таємницi. Керiвники та службовцi банкiв, Нацiонального банку України зобов'язанi не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третiх осiб iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, яка стала їм вiдома у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв.

     Органи державної влади, юридичнi та фiзичнi особи, якi при виконаннi своїх функцiй, визначених законом, або наданнi послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, зобов'язанi забезпечувати збереження такої iнформацiї, не розголошувати її та не використовувати її на свою користь чи на користь третiх осiб.

     Особи, виннi в порушеннi порядку розкриття та використання iнформацiї, що становить банкiвську таємницю, несуть кримiнальну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

     Особи, виннi в розголошеннi iнформацiї, що становить банкiвську таємницю, та/або її використаннi на свою користь чи на користь третiх осiб, що заподiяло банку чи його клiєнту збитки, зобов'язанi вiдшкодувати заподiянi збитки та моральну шкоду вiдповiдно до закону.

     Обмеження щодо отримання iнформацiї, що становить банкiвську таємницю, передбаченi статтями 62 i 622 цього Закону, не поширюються на службовцiв Нацiонального банку України або уповноважених Нацiональним банком України осiб, якi в межах повноважень, наданих законом, здiйснюють функцiї банкiвського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платiжних систем та систем розрахункiв, нагляду на ринках небанкiвських фiнансових послуг, захисту прав споживачiв фiнансових послуг, а також нагляду у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

     Обмеження щодо отримання iнформацiї, що становить банкiвську таємницю, передбаченi статтями 62 i 622 цього Закону, не поширюються на працiвникiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб пiд час здiйснення ними функцiй i повноважень, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб пiд час здiйснення заходiв щодо пiдготовки до запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, тимчасової адмiнiстрацiї або лiквiдацiї неплатоспроможного банку має право розкривати iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, попередньо квалiфiкованим особам, приймаючому банку, перехiдному банку, iнвестору, що придбаває неплатоспроможний або перехiдний банк, iншим особам, якi задiянi у процесi здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї банку. Зазначенi особи зобов'язанi забезпечувати збереження банкiвської таємницi.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право надавати iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, отриману вiд банкiв, у порядку, передбаченому цим Законом, нацiональним регуляторам ринкiв цiнних паперiв держав - членiв Мiжнародної органiзацiї комiсiй з цiнних паперiв (International Organization of Securities Commissions - IOSCO). Надана (отримана) iнформацiя може використовуватися виключно з метою державного регулювання ринку цiнних паперiв та/або виконання функцiй Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(стаття 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 22.09.2011р. N 3795-VI, вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 62. Порядок розкриття банками банкiвської таємницi

     Iнформацiя щодо юридичних та фiзичних осiб, що становить банкiвську таємницю, розкривається банками:

     1) на запит або з письмового дозволу вiдповiдної юридичної чи фiзичної особи. Iнформацiя щодо рахунку умовного зберiгання (ескроу) та операцiй за ним розкривається також на письмовий запит бенефiцiара. Iнформацiя про залишок коштiв на банкiвському рахунку, майновi права на кошти на якому є предметом обтяження, операцiї за ним, обтяження, щодо яких до банку надiйшли повiдомлення, у тому числi взятi банком на облiк, iншi обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання вiдповiдної iнформацiї передбачено правочином, на пiдставi якого виникає таке обтяження;

     2) за рiшенням суду;

     3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслiдувань, органам Нацiональної полiцiї України, Нацiональному антикорупцiйному бюро України, Бюро економiчної безпеки України, Антимонопольному комiтету України, Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї, Нацiональному агентству України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв, - на їхнi запити щодо банкiвських рахункiв клiєнтiв та операцiй, проведених на користь чи за дорученням клiєнта, у тому числi операцiй без вiдкриття рахункiв, а саме вiдомостi на конкретно визначену дату або за конкретний промiжок часу та стосовно конкретної юридичної або фiзичної особи, фiзичної особи - пiдприємця про: наявнiсть рахункiв, номери рахункiв, залишок коштiв на рахунках, операцiї списання з рахункiв та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, iдентифiкацiйнi данi контрагента (для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я та по батьковi, iдентифiкацiйний номер платника податку; для юридичних осiб - повне найменування, iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

(пункт 3 частини першої статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     4) центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику:

     а) на його запит щодо наявностi банкiвських рахункiв;

     б) у випадках та в обсязi, визначених Угодою мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки для полiпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податковi вимоги до iноземних рахункiв" (FATCA) та iншими мiжнародними договорами, що мiстять положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх пiдставi мiжвiдомчими договорами. Порядок розкриття такої iнформацiї встановлюється Нацiональним банком України;

     в) на його запит щодо дотримання резидентами встановлених Нацiональним банком України граничних строкiв розрахункiв за операцiями з експорту та iмпорту товарiв;

     5) центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, на його запит у випадках, встановлених Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     6) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям - на їхнi запити з питань виконання рiшень судiв та рiшень, що пiдлягають примусовому виконанню вiдповiдно до Закону України "Про виконавче провадження", - щодо банкiвських рахункiв клiєнтiв та операцiй, проведених на користь чи за дорученням клiєнта, а саме вiдомостi на конкретно визначену дату або за конкретний промiжок часу та стосовно конкретної юридичної або фiзичної особи, фiзичної особи - пiдприємця про: наявнiсть рахункiв, номери рахункiв, залишок коштiв на рахунках, операцiї списання з рахункiв та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорiв боржника про зберiгання цiнностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа, що охороняється банком;

     7) Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у разi самостiйного подання банком iнформацiї про банк як емiтент та адмiнiстративних даних вiдповiдно до законiв про цiннi папери та фондовий ринок;

     8) iншим банкам - на їхнi запити у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     9) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, з метою здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат - на його запит щодо банкiвських рахункiв фiзичних осiб, яким призначено, нараховано та/або здiйснено державнi виплати, а також фiзичних осiб, якi звернулися за призначенням державних виплат, операцiй списання з рахункiв та/або зарахування на рахунки i залишки за такими рахунками на визначену дату або за конкретний промiжок часу;

     10) особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) у вiдповiдному розпорядженнi банку, у разi смертi такого власника рахунку (вкладу) - на їхнiй запит щодо наявностi рахункiв (вкладiв) померлого власника та залишку коштiв на рахунках (вкладах);

     11) державним нотарiальним конторам, приватним нотарiусам, посадовим особам органiв мiсцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотарiальних дiй, iноземним консульським установам (для вчинення такими особами нотарiальних дiй з охорони спадкового майна, з видачi свiдоцтв про право на спадщину, про право власностi на частку в спiльному майнi подружжя в разi смертi одного з подружжя) - на їхнi запити щодо наявностi рахункiв (вкладiв) та залишку коштiв на рахунках (вкладах) померлих власникiв цих рахункiв та/або щодо залишку коштiв, якi належать померлим фiзичним особам та зберiгаються на будь-яких рахунках у банках, та/або щодо рухомого майна таких осiб, що перебуває на збереженнi та/або у заставi банку як заклад, щодо наявностi iндивiдуального банкiвського сейфа та/або договорiв про надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа, та/або щодо наявностi рахункiв умовного зберiгання (ескроу) та грошових коштiв на цих рахунках, призначених для перерахування померлим бенефiцiарам.

     Вимоги до форми та змiсту запиту на отримання iнформацiї, що становить банкiвську таємницю, у тому числi до запитiв органiв державної влади, їх посадових i службових осiб, встановлюються Нацiональним банком України.

     Банк має право надавати iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, юридичним та фiзичним особам для забезпечення виконання ними своїх функцiй або для надання послуг банку вiдповiдно до укладених мiж такими особами (органiзацiями) та банком договорiв, у тому числi про вiдступлення права вимоги до клiєнта, за умови що передбаченi договорами функцiї та/або послуги стосуються дiяльностi банку, яку вiн здiйснює вiдповiдно до статтi 47 цього Закону. Банк має право надавати iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, суду, третейському суду, мiжнародному комерцiйному арбiтражу, нотарiусу, посадовим особам органiв мiсцевого самоврядування та iноземним консульським установам, уповноваженим на вчинення нотарiальних дiй, для захисту своїх прав та законних iнтересiв у справах, учасником у яких вiн є, в Українi або за кордоном.

     Банк має право надавати iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, iншим банкам та Нацiональному банку України в обсягах, необхiдних при наданнi кредитiв, банкiвських гарантiй, а також при здiйсненнi валютного нагляду, у тому числi в разi запровадження Нацiональним банком України заходiв захисту вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".

     Банк має право розкривати iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, особi (у тому числi уповноваженiй дiяти вiд iменi держави), на користь якої вiдчужуються активи та зобов'язання банку при виконаннi заходiв, передбачених програмою фiнансового оздоровлення банку, або пiд час здiйснення процедури лiквiдацiї.

     Положення частини другої цiєї статтi не поширюються на випадки надання банками iнформацiї:

     центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, - у випадках, передбачених законом;

     центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, - про вiдкриття та закриття рахункiв платникiв податкiв вiдповiдно до статтi 69 Податкового кодексу України, а також щодо виявлених фактiв володiння фiзичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в iноземнiй юридичнiй особi вiдповiдно до статтi 392 Податкового кодексу України;

     органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям - про вiдкриття та закриття рахункiв фiзичних осiб вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про виконавче провадження";

     Рахунковiй палатi та Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї - про вiдкриття та закриття рахункiв полiтичних партiй, мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, якi в установленому порядку набули статусу юридичної особи, вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi".

     Державний банк надає iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, членам наглядової ради такого державного банку, а також центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, в обсязi, необхiдному для здiйснення монiторингу дiяльностi державного банку та стану виконання стратегiї розвитку державного банку.

(стаття 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 28.11.2002р. N 249-IV, вiд 22.05.2003р. N 835-IV, вiд 20.11.2003р. N 1294-IV, вiд 01.12.2005р. N 3163-IV, вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, вiд 18.05.2010р. N 2258-VI, вiд 04.11.2010р. N 2677-VI, вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, вiд 27.03.2014р. N 1700-VII, вiд 13.05.2014р. N 1261-VII, вiд 04.07.2014р. N 1588-VII, вiд 14.10.2014р. N 1698-VII, вiд 14.10.2014р. N 1170-VII, вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, вiд 10.11.2015р. N 772-VIII, вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 24.12.2015р. N 911-VIII, вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII, вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII, вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII, вiд 03.07.2018р. N 2478-VIII, вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII, вiд 12.09.2019р. N 78-IX, вiд 31.10.2019р. N 263-IX, вiд 03.12.2019р. N 322-IX, вiд 03.12.2019р. N 324-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 19.06.2020р. N 738-IX, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 621. Виключена

(главу 10 доповнено статтею 621 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII, стаття 621 виключена згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 622. Порядок розкриття банкiвської таємницi Нацiональним банком України

     Iнформацiя щодо юридичних та фiзичних осiб, що становить банкiвську таємницю, розкривається Нацiональним банком України у встановленому ним порядку:

     1) на запит вiдповiдної фiзичної особи;

     2) на запит вiдповiдної юридичної особи щодо iнформацiї про таку особу, яка мiститься в документах, переданих Нацiональному банку України на зберiгання Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб вiдповiдно до статтi 521 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     3) за рiшенням суду.

     Нацiональний банк України має право надавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, щодо банкiв, участь у капiталiзацiї яких бере держава.

     Нацiональний банк України має право надавати Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб iнформацiю про банки чи клiєнтiв банкiв, що збирається пiд час здiйснення банкiвського або валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платiжних систем та систем розрахункiв, перевiрки банку з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, i становить банкiвську таємницю, у випадках, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     Нацiональний банк України має право надавати банкам доступ до iнформацiї з Кредитного реєстру, що становить банкiвську таємницю, в обсязi, визначеному частиною тринадцятою статтi 671 цього Закону.

     Нацiональний банк України має право розкривати органам державної влади iнформацiю, що становить банкiвську таємницю та зiбрану пiд час виконання ним його функцiй, якщо така iнформацiя може свiдчити про правопорушення та/або використовуватися для запобiгання, виявлення, припинення, розслiдування правопорушень, притягнення винних осiб до вiдповiдальностi за їх вчинення.

     Нацiональний банк України має право надавати органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям для примусового виконання свої рiшення про застосування до банку, фiлiї iноземного банку заходу впливу у виглядi накладення штрафу, якi вiдповiдно до цього Закону є виконавчими документами та мiстять iнформацiю, що становить банкiвську таємницю. У такому разi органи державної виконавчої служби мають право розкривати одержану вiд Нацiонального банку України iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, учасникам виконавчого провадження та особам, якi залучаються до проведення виконавчих дiй.

     Нацiональний банк України має право надавати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, iнформацiю про банки, що становить банкiвську таємницю, зiбрану пiд час проведення банкiвського нагляду, у випадках, передбачених Законом України "Про режим спiльного транзиту та запровадження нацiональної електронної транзитної системи".

     Нацiональний банк України має право у порядку iнформацiйної взаємодiї надавати Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за клопотанням банку, який має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на ринках капiталу, документи та iнформацiю, що мiстять банкiвську таємницю, передбаченi для отримання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, а також необхiднi для здiйснення нагляду за дiяльнiстю такого банку.

     Нацiональний банк України вiдповiдно до мiжнародного договору України або за принципом взаємностi має право надавати iнформацiю, отриману пiд час здiйснення нагляду за дiяльнiстю банкiв, органу банкiвського нагляду iншої держави, а також отримувати вiд органу банкiвського нагляду iншої держави таку iнформацiю. Нацiональний банк України має право розкривати iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, отриману ним вiд органу банкiвського нагляду iншої держави, виключно за згодою такого органу.

     Нацiональний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцiй та/або захисту своїх законних iнтересiв має право надавати iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, зiбрану пiд час виконання ним його функцiй, юридичним та фiзичним особам вiдповiдно до укладених мiж такими особами та Нацiональним банком України договорiв.

     Нацiональний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцiй та/або захисту своїх законних iнтересiв має право надавати iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, зiбрану пiд час виконання ним його функцiй, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам iнших держав.

     Нацiональний банк України має право надавати iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, суду для захисту своїх прав та законних iнтересiв у справах, учасником яких вiн є.

(главу 10 доповнено статтею 622 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

Глава 11
ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЯ ЛЕГАЛIЗАЦIЇ (ВIДМИВАННЮ) ДОХОДIВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФIНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФIНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

(назва глави 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII)

     Стаття 63. Запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення

     Нацiональний банк України пiд час здiйснення нагляду за дiяльнiстю банкiв проводить перевiрку банкiв з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатностi заходiв для запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму.

(стаття 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.05.2010р. N 2258-VI, у редакцiї Закону України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII)

     Стаття 64. Виключена

(стаття 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.05.2010р. N 2258-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Закону України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, виключена згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     Стаття 65. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII)
(глава 11 у редакцiї Закону України вiд 06.02.2003р. N 485-IV)

Роздiл IV
РЕГУЛЮВАННЯ БАНКIВСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI. БАНКIВСЬКИЙ НАГЛЯД

Глава 12
ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКIВСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА БАНКIВСЬКОГО НАГЛЯДУ

     Стаття 66. Форми регулювання банкiвської дiяльностi

     Державне регулювання дiяльностi банкiв здiйснюється Нацiональним банком України у таких формах:

     I. Адмiнiстративне регулювання:

     1) реєстрацiя банкiв i лiцензування їх дiяльностi;

     2) встановлення вимог та обмежень щодо дiяльностi банку (банкiв);

(абзац четвертий статтi 66 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     3) застосування санкцiй адмiнiстративного чи фiнансового характеру;

     4) нагляд за дiяльнiстю банкiв;

     5) надання рекомендацiй щодо дiяльностi банкiв.

     II. Iндикативне регулювання:

     1) встановлення обов'язкових економiчних нормативiв;

     2) визначення норм обов'язкових резервiв для банкiв;

     3) встановлення вимог до визначення (розрахунку) банками розмiру ризикiв, притаманних їхнiй дiяльностi;

(абзац одинадцятий статтi 66 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     4) визначення процентної полiтики;

     5) рефiнансування банкiв;

     6) кореспондентських вiдносин;

     7) управлiння золотовалютними резервами, включаючи валютнi iнтервенцiї;

     8) операцiй з цiнними паперами на вiдкритому ринку;

     9) iмпорту та експорту капiталу.

     Стаття 67. Мета, органiзацiя, пiдстави та обсяг нагляду

     Метою банкiвського нагляду є стабiльнiсть банкiвської системи та захист iнтересiв вкладникiв i кредиторiв банку щодо безпеки зберiгання коштiв клiєнтiв на банкiвських рахунках.

     Наглядова дiяльнiсть Нацiонального банку України охоплює всi банки, їх вiдокремленi пiдроздiли, афiлiйованих та спорiднених осiб банкiв, ключових учасникiв у структурi власностi банкiв, банкiвськi групи, учасникiв банкiвських груп на територiї України та за кордоном, установи iноземних банкiв в Українi, а також iнших юридичних та фiзичних осiб у частинi дотримання вимог цього Закону.

(частина друга статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України для цiлей банкiвського нагляду має право отримувати вiд державних органiв та iнших осiб iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну, щодо фiнансового/майнового стану засновникiв банку та осiб, що набувають або збiльшують iстотну участь у банку, їх дiлової репутацiї, джерел походження коштiв, що використовуватимуться для формування статутного капiталу банку.

(статтю 67 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     При здiйсненнi банкiвського нагляду та нагляду у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення Нацiональний банк України має право застосовувати професiйне судження.

(статтю 67 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Професiйне судження формується Нацiональним банком України з урахуванням таких принципiв:

     рiвноцiнностi сутностi та форми (оцiнка правочинiв, операцiй, обставин та подiй з точки зору їх сутi та форми);

     спiвмiрностi (пропорцiйностi) (урахування обставин та умов конкретної ситуацiї, щодо якої формується професiйне судження та приймається вiдповiдне рiшення (зокрема, розмiр банку, складнiсть, обсяг, види, характер здiйснюваних ним операцiй, органiзацiйна структура банку, профiль ризику банку, особливостi дiяльностi банку як системно важливого (за наявностi такого статусу), дiяльнiсть банкiвської групи, до складу якої входить банк, фiнансовий стан банку та власникiв iстотної участi в ньому);

     обґрунтованого сумнiву (здiйснення додаткової/поглибленої перевiрки/аналiзу правочинiв, операцiй, обставин та/або подiй, щодо яких формується професiйне судження та приймається вiдповiдне рiшення, за наявностi обґрунтованого сумнiву щодо них);

     комплексного аналiзу (дослiдження всiх обставин та умов конкретної ситуацiї при формуваннi професiйного судження та прийняттi вiдповiдного рiшення).

(статтю 67 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Професiйне судження може застосовуватися Нацiональним банком України пiд час будь-якої оцiнки осiб, правочинiв, операцiй, обставин, подiй (як за якiсними, так i за кiлькiсними показниками), що здiйснюється Нацiональним банком України в межах виконання покладених на нього наглядових функцiй (зокрема, оцiнки фiнансового стану банку, ризикiв, притаманних його дiяльностi, життєздатностi бiзнес-моделi банку, адекватностi капiталу та лiквiдностi банку ризикам, на якi наражається або може наражатися банк, якостi корпоративного управлiння в банку, ефективностi систем управлiння ризиками та внутрiшнього контролю, у тому числi у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, впливу ризикiв i стрес-факторiв на ефективне, надiйне та розсудливе управлiння банком, фiнансову стабiльнiсть i захист iнтересiв вкладникiв та iнших кредиторiв банку).

(статтю 67 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Документи, у яких викладене професiйне судження, мають бути пiдписанi/затвердженi/погодженi/схваленi Головою Нацiонального банку України або уповноваженим(и) на такi дiї службовцем(ями) Нацiонального банку України.

(статтю 67 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Рiшення Правлiння Нацiонального банку України та Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем, прийнятi iз застосуванням професiйного судження, можуть бути оскарженi в судовому порядку.

(статтю 67 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Документ, у якому викладене професiйне судження, крiм рiшень Правлiння Нацiонального банку України та Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем, може бути переглянутий у встановленому Нацiональним банком України порядку Комiтетом з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем за зверненням особи, якої вiн стосується. Особа має право клопотати про перегляд вiдповiдного документа протягом 15 робочих днiв з дня його отримання.

(статтю 67 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX, у зв'язку з цим частини третю - шiстнадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - двадцять другою)

     Нацiональний банк України у визначеному ним порядку має право визначати величину ризикiв у дiяльностi банку.

(статтю 67 доповнено новою частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України за результатами оцiнки банку, проведеної ним пiд час банкiвського нагляду в порядку та спосiб, визначенi Нацiональним банком України, з урахуванням оцiнки фiнансового стану та бiзнес-моделi банку, ризикiв, притаманних його дiяльностi, якостi корпоративного управлiння, системи внутрiшнього контролю, у тому числi системи управлiння ризиками, має право:

     1) встановлювати для банку пiдвищенi значення економiчних нормативiв;

     2) вимагати вiд банку, його керiвникiв, власникiв iстотної участi вжиття заходiв, спрямованих на полiпшення фiнансового стану банку, пiдтримання на достатньому рiвнi капiталу та лiквiдностi для покриття всiх суттєвих ризикiв його дiяльностi, пiдвищення якостi корпоративного управлiння, системи внутрiшнього контролю, у тому числi системи управлiння ризиками;

     3) вимагати перегляду полiтики винагород в банку.

(статтю 67 доповнено новою частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк зобов'язаний подати план заходiв щодо виконання вимог Нацiонального банку України, який має вiдповiдати вимогам Нацiонального банку України, та забезпечити його виконання у визначенi строки.

(статтю 67 доповнено новою частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     У разi погiршення фiнансового стану банку, що становить загрозу для його вкладникiв та iнших кредиторiв, Нацiональний банк України має право встановити обмеження щодо дiяльностi такого банку.

(статтю 67 доповнено новою частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини дев'яту - двадцять другу вважати вiдповiдно частинами тринадцятою - двадцять шостою)

     Нацiональний банк України для цiлей банкiвського нагляду має право отримувати вiд державних органiв, у тому числi вiд державних органiв iноземних держав, та iнших осiб iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну, щодо фiнансового/майнового стану засновника (засновникiв) банку, ключових учасникiв у структурi власностi банку та осiб, якi набувають або збiльшують iстотну участь у банку, їхньої дiлової репутацiї, джерел походження коштiв, що використовуються для формування статутного капiталу банку та/або для набуття або збiльшення iстотної участi у банку, а також iншу iнформацiю, яка є необхiдною для виконання Нацiональним банком України функцiй державного регулювання та нагляду.

(статтю 67 доповнено новою частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, частина тринадцята статтi 67 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Державнi органи та iншi особи зобов'язанi протягом 20 днiв з дня отримання запиту Нацiонального банку України надати йому вiдповiдну iнформацiю.

(статтю 67 доповнено новою частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у зв'язку з цим частини тринадцяту - дев'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятнадцятою - двадцять першою)

     При здiйсненнi банкiвського нагляду Нацiональний банк України має право вимагати вiд банкiв та їх керiвникiв, вiдповiдальних осiб банкiвських груп, учасникiв банкiвських груп усунення порушень банкiвського законодавства, виконання нормативно-правових актiв Нацiонального банку України для уникнення або подолання небажаних наслiдкiв, що можуть поставити пiд загрозу безпеку коштiв, довiрених таким банкам, або завдати шкоди належному веденню банкiвської дiяльностi.

(частина п'ятнадцята статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину шiстнадцяту статтi 67 виключено

(статтю 67 доповнено новою частиною шiстнадцятою згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, у зв'язку з цим частини дванадцяту - шiстнадцяту вважати вiдповiдно частинами тринадцятою - сiмнадцятою, частина дванадцята статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину сiмнадцяту статтi 67 виключено

(статтю 67 доповнено новою частиною сiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину вiсiмнадцяту статтi 67 виключено

(статтю 67 доповнено новою частиною вiсiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, у зв'язку з цим частини чотирнадцяту - двадцять першу вважати вiдповiдно частинами шiстнадцятою - двадцять другою, виключена згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     При здiйсненнi банкiвського нагляду Нацiональний банк України має право користуватися послугами iнших, у тому числi iноземних юридичних та фiзичних осiб, установ, за окремими угодами.

(частина дев'ятнадцята статтi 67 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     У разi вiдкликання у банку банкiвської лiцензiї Нацiональний банк України повiдомляє про це вiдповiднi органи банкiвського нагляду iнших держав, в яких банк мав фiлiї або кореспондентськi та iншi рахунки.

(частина двадцята статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Нацiональний банк України здiйснює банкiвський нагляд у формi iнспекцiйних перевiрок та безвиїзного нагляду.

     Нацiональний банк України у межах безвиїзного нагляду має право:

     1) письмово вимагати вiд банку копiї документiв, а також письмовi пояснення з питань його дiяльностi;

     2) уповноважувати службовця (службовцiв) Нацiонального банку України на здiйснення нагляду за дiяльнiстю банку, про що повiдомляє банк протягом двох робочих днiв з дня визначення такого уповноваженого службовця (службовцiв).

(частина двадцять друга статтi 67 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк зобов'язаний надавати на письмову вимогу Нацiонального банку України вiдповiдну iнформацiю та копiї документiв.

     Уповноважений службовець Нацiонального банку України має право:

     1) вiльного доступу у робочий час до всiх примiщень банку;

     2) вiльного доступу до iнформацiї банку щодо його дiяльностi i щодо проведення ним будь-яких операцiй, а також до всiх документiв банку, у тому числi тих, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, у паперовiй та в електроннiй формах;

     3) вiльного доступу до систем автоматизацiї банкiвських операцiй;

     4) виготовляти та вилучати (виносити за межi банку) копiї документiв, у тому числi копiї документiв, що свiдчать про порушення законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;

     5) бути присутнiм на загальних зборах учасникiв банку, засiданнях ради банку, правлiння банку та комiтетiв банку.

(статтю 67 доповнено новою частиною двадцять четвертою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Керiвники банку зобов'язанi забезпечити уповноваженому службовцю Нацiонального банку України вiльний доступ у робочий час до всiх примiщень банку, доступ у режимi перегляду до всiх iнформацiйних систем банку та консультацiйну пiдтримку з питань функцiонування таких систем, а також забезпечити надання iнформацiї, документiв та письмових пояснень з питань дiяльностi банку, у тому числi щодо проведення банком будь-яких операцiй. Банк зобов'язаний завчасно (не пiзнiше нiж за один робочий день) iнформувати уповноваженого службовця Нацiонального банку України про проведення загальних зборiв учасникiв банку, засiдань ради банку, правлiння банку та комiтетiв банку, обов'язкове утворення яких передбачено цим Законом, з наданням iнформацiї про питання, якi плануються до розгляду, та створити умови для його участi у таких зборах/засiданнях.

(статтю 67 доповнено новою частиною двадцять п'ятою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини двадцять четверту - двадцять шосту вважати вiдповiдно частинами двадцять шостою - двадцять восьмою)

     Частину двадцять шосту статтi 67 виключено

(частини сiмнадцяту, вiсiмнадцяту статтi 67 замiнено чотирма частинами згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у зв'язку з цим частину дев'ятнадцяту вважати частиною двадцять першою, частина двадцята статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     При здiйсненнi нагляду за установами, що ведуть банкiвську дiяльнiсть в iнших державах, Нацiональний банк України спiвпрацює з вiдповiдними органами цих держав.

(абзац перший частини двадцять сьомої статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     абзац другий частини двадцять сьомої статтi 67 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     абзац третiй частини двадцять сьомої статтi 67 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України пiд час здiйснення нагляду спiвпрацює з iншими державними органами, якi здiйснюють регулювання ринкiв фiнансових послуг в Українi, та з вiдповiдними органами нагляду за фiнансовими установами iноземних держав. Спiвпраця вiдбувається на пiдставi укладених договорiв, меморандумiв чи в iнших формах.

(статтю 67 доповнено частиною двадцять восьмою згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Стаття 671. Кредитний реєстр

     Нацiональний банк України у визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України порядку створює та веде Кредитний реєстр з метою сприяння фiнансовiй стабiльностi, здiйснення банкiвського нагляду та управлiння банками кредитним ризиком у межах реалiзацiї державної полiтики з питань нацiональної безпеки України в економiчнiй сферi.

     Банк подає до Кредитного реєстру iнформацiю про здiйсненi ним щодо боржника кредитнi операцiї, зазначенi у частинi першiй статтi 49 цього Закону, якщо сума заборгованостi (за основною сумою та вiдсотками) за такими кредитними операцiями дорiвнює або перевищує 100 розмiрiв мiнiмальних заробiтних плат (або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, встановленим на перший робочий день мiсяця, наступного за звiтним). Iнформацiя про кредитнi операцiї банкiв, щодо яких Нацiональним банком України прийнято рiшення про вiднесення їх до категорiї неплатоспроможних або про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю, подається до Кредитного реєстру Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень.

     Банк подає до Кредитного реєстру iнформацiю, що складається з:

     1) вiдомостей, що iдентифiкують боржника, а саме:

     для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я та по батьковi, дата народження, iдентифiкацiйний номер платника податку або серiя та номер паспорта / номер паспорта у формi картки (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера платника податкiв i мають вiдмiтку в паспортi);

     для юридичних осiб - повне найменування, iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     2) iнформацiї про умови кредитної операцiї та виконання зобов'язань за кредитною операцiєю:

     вид кредиту / наданого фiнансового зобов'язання;

     номер кредитного договору;

     дата укладення кредитного договору;

     загальна сума кредиту / сума наданого фiнансового зобов'язання вiдповiдно до договору;

     заборгованiсть за кредитною операцiєю;

     вид валюти зобов'язання;

     кiнцева дата погашення кредиту / дiї наданого фiнансового зобов'язання вiдповiдно до договору;

     розмiр простроченої заборгованостi;

     кiлькiсть днiв прострочення;

     клас позичальника;

     3) iнформацiї про належнiсть боржника до пов'язаних з банком осiб;

     4) iнформацiї про забезпечення виконання зобов'язань за кредитною операцiєю, у тому числi порукою (дата укладення договору про забезпечення виконання зобов'язання; вид забезпечення);

     5) iншої iнформацiї про боржника - юридичну особу, а саме:

     вид економiчної дiяльностi боржника, перiод, за який визначено вид економiчної дiяльностi;

     належнiсть боржника до групи юридичних осiб, що знаходяться пiд спiльним контролем (визначена вiдповiдно до законодавства); перелiк юридичних осiб, що входять до групи юридичних осiб, що знаходяться пiд спiльним контролем, яку банк аналiзує для визначення розмiру кредитного ризику; iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осiб, якi знаходяться пiд спiльним контролем; статус участi боржника у групi (материнська компанiя чи учасник); клас групи, визначений на пiдставi консолiдованої/комбiнованої фiнансової звiтностi;

     належнiсть боржника до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик (визначена вiдповiдно до законодавства); перелiк юридичних осiб, що входять до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик; iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик;

     вiдомостi, що iдентифiкують власникiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу юридичної особи (для фiзичних осiб - власникiв: прiзвище, iм'я та по батьковi, iдентифiкацiйний номер платника податку або серiя та номер паспорта / номер паспорта у формi картки (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера платника податкiв i мають вiдмiтку у паспортi), мiсце реєстрацiї; для юридичних осiб - власникiв: повне найменування, iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань);

     факт проходження аудиту фiнансової звiтностi боржника або консолiдованої/комбiнованої фiнансової звiтностi групи, до складу якої входить боржник.

     Перелiк iнформацiї, яка подається до Кредитного реєстру Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень, може бути обмежений окремими нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб за погодженням з Нацiональним банком України.

     Порядок подання iнформацiї до Кредитного реєстру та видалення iнформацiї з Кредитного реєстру визначається Нацiональним банком України.

     Банки та Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разi делегування їй повноважень зобов'язанi передавати до Кредитного реєстру та оновлювати iнформацiю, передбачену цим Законом, станом на перший день мiсяця, наступного за звiтним. Iнформацiя передається до Кредитного реєстру не пiзнiше одинадцятого робочого дня мiсяця, наступного за звiтним. Iнформацiя, що передається до Кредитного реєстру банками та Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб або уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень, у тому числi та, що iдентифiкує боржника, обробляється з метою сприяння фiнансовiй стабiльностi, здiйснення банкiвського нагляду та забезпечення банками оцiнки кредитного ризику для захисту iнтересiв вкладникiв та iнших кредиторiв банкiв у межах реалiзацiї державної полiтики з питань нацiональної безпеки України в економiчнiй сферi.

     При здiйсненнi кредитної операцiї та укладаннi вiдповiдного договору банк зобов'язаний отримати згоду боржника - фiзичної особи про передачу iнформацiї до Кредитного реєстру. Вiдсутнiсть такої згоди боржника - фiзичної особи має наслiдком вiдмову банку в укладеннi договору та здiйсненнi кредитної операцiї. Банки передають iнформацiю до Кредитного реєстру без необхiдностi отримання на це згоди боржника - юридичної особи, при цьому письмово повiдомивши про це боржника - юридичну особу. Iнформацiя про iнших пов'язаних з боржником осiб, вiдомостi щодо яких банк передає до Кредитного реєстру вiдповiдно до пункту 5 частини третьої цiєї статтi, передається без необхiдностi отримання на це згоди таких осiб, при цьому боржник повiдомляє цих осiб про передачу даних стосовно них до Кредитного реєстру. Боржник має право отримати на безоплатнiй основi у банку iнформацiю щодо того, яка iнформацiя стосовно iнших пов'язаних з цим боржником осiб була передана банком до Кредитного реєстру згiдно з частиною третьою цiєї статтi.

     Боржник та iншi особи, iнформацiя стосовно яких мiститься у Кредитному реєстрi (далi в цiй статтi - заявник), мають право доступу до даних про себе та до вiдомостей щодо запитiв на отримання таких даних стосовно них у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України. Нацiональний банк України зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв з дня отримання заяви заявника безоплатно надати йому iнформацiю з Кредитного реєстру або повiдомити про вiдсутнiсть у Кредитному реєстрi iнформацiї стосовно нього у визначеному нормативно-правовими актами Нацiонального банку України порядку.

     У разi незгоди з iнформацiєю, що мiститься стосовно нього у Кредитному реєстрi, заявник має право звернутися до Нацiонального банку України iз заявою про виправлення чи видалення такої iнформацiї з Кредитного реєстру. У разi отримання заяви заявника про виправлення чи видалення iнформацiї стосовно нього з Кредитного реєстру Нацiональний банк України на час перевiрки iнформацiї позначає iнформацiю про кредитну операцiю боржника вiдповiдною позначкою та протягом п'яти робочих днiв з дня отримання заяви звертається до банку, який надав iнформацiю до Кредитного реєстру, для її уточнення або до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженої особи Фонду у разi делегування їй повноважень, якщо iнформацiя була надана банком, щодо якого Нацiональним банком України прийнято рiшення про вiднесення його до категорiї неплатоспроможних або про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю.

     Банк або Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноважена особа Фонду у разi делегування їй повноважень протягом 15 робочих днiв з дня звернення Нацiонального банку України зобов'язанi передати уточнену iнформацiю до Кредитного реєстру або надати вмотивовану вiдмову у внесеннi змiн до Кредитного реєстру. Нацiональний банк України залишає iнформацiю без змiн та знiмає з неї позначку у разi пiдтвердження банком або Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень iнформацiї, що заперечується. У такому разi заявник у порядку, визначеному Нацiональним банком України, має право на включення до iнформацiї стосовно себе у Кредитному реєстрi коментаря обсягом не бiльше 100 слiв щодо iнформацiї, що заперечується, а Нацiональний банк України зобов'язаний долучити цей коментар до iнформацiї стосовно заявника.

     Нацiональний банк України не пiзнiше двадцять першого робочого дня з дня одержання заяви зобов'язаний повiдомити заявника про змiну iнформацiї стосовно нього у Кредитному реєстрi та надати витяг з Кредитного реєстру, що пiдтверджує внесення змiн до такої iнформацiї. Повiдомлення надається заявнику в письмовiй формi, якщо у заявi заявника не передбачено iншої форми повiдомлення.

     Нацiональний банк України у разi вмотивованої вiдмови у внесеннi змiн до Кредитного реєстру стосовно заявника банку, який надав iнформацiю до Кредитного реєстру, або Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженої особи Фонду у разi делегування їй повноважень надсилає заявнику копiю такої вмотивованої вiдмови. У разi ненадання банком, який передав iнформацiю до Кредитного реєстру, або Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень вiдповiдi у встановлений цiєю статтею строк Нацiональний банк України вилучає або змiнює iнформацiю, що заперечується заявником, та iнформує заявника про ненадання вiдповiдi. Заявник має право оскаржити дiю або бездiяльнiсть банку, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженої особи Фонду у разi делегування їй повноважень або Нацiонального банку України до суду.

     Нацiональний банк України у встановленому ним порядку надає банкам доступ до iнформацiї з Кредитного реєстру про кредитнi операцiї боржника, загальна заборгованiсть якого перед одним банком (за основною сумою та вiдсотками), вiдповiдно до даних Кредитного реєстру, дорiвнює або перевищує 100 розмiрiв мiнiмальної мiсячної заробiтної плати (або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, встановленим на перший робочий день мiсяця, наступного за звiтним). Така iнформацiя надається банку лише щодо боржникiв (та/або їх пов'язаних осiб), якщо вони є боржниками (та/або їх пов'язаними особами) цього банку, або за наявностi документально пiдтвердженого звернення особи щодо намiру здiйснити активну операцiю з цим банком та складається з:

     1) вiдомостей, що iдентифiкують боржника, а саме:

     для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я та по батьковi, дата народження, iдентифiкацiйний номер платника податку або серiя та номер паспорта / номер паспорта у формi картки (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера платника податкiв i мають вiдмiтку в паспортi);

     для юридичних осiб - повне найменування, iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     2) iнформацiї про умови кредитної операцiї та виконання зобов'язань за кредитною операцiєю:

     вид кредиту / наданого фiнансового зобов'язання;

     номер кредитного договору;

     дата укладення кредитного договору;

     загальна сума кредиту / сума наданого фiнансового зобов'язання вiдповiдно до договору;

     заборгованiсть за кредитною операцiєю;

     вид валюти зобов'язання;

     кiнцева дата погашення кредиту / дiї наданого фiнансового зобов'язання вiдповiдно до договору;

     розмiр простроченої заборгованостi;

     кiлькiсть днiв прострочення;

     клас позичальника;

     коментар боржника щодо iнформацiї, розмiщеної стосовно нього у Кредитному реєстрi, з якою вiн не згоден (за наявностi);

     3) iнформацiї про належнiсть боржника до пов'язаних з банком осiб;

     4) iнформацiї про забезпечення виконання зобов'язань за кредитною операцiєю, у тому числi порукою (дата укладення договору про забезпечення виконання зобов'язання; вид забезпечення);

     5) iншої iнформацiї про боржника - юридичну особу, а саме:

     вид економiчної дiяльностi боржника, перiод, за який визначено вид економiчної дiяльностi;

     належнiсть боржника до групи юридичних осiб, що знаходяться пiд спiльним контролем (визначена вiдповiдно до законодавства); перелiк юридичних осiб, що входять до групи юридичних осiб, що знаходяться пiд спiльним контролем, яку банк аналiзує для визначення розмiру кредитного ризику; iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осiб, якi знаходяться пiд спiльним контролем; статус участi боржника у групi (материнська компанiя чи учасник); клас групи, визначений на пiдставi консолiдованої/комбiнованої фiнансової звiтностi;

     належнiсть боржника до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик (визначена вiдповiдно до законодавства); перелiк юридичних осiб, що входять до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик; iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик;

     вiдомостi, що iдентифiкують власникiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу юридичної особи (для фiзичних осiб - власникiв: прiзвище, iм'я та по батьковi, iдентифiкацiйний номер платника податку або серiя та номер паспорта / номер паспорта у формi картки (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера платника податкiв i мають вiдмiтку у паспортi), мiсце реєстрацiї; для юридичних осiб - власникiв: повне найменування, iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань);

     факт проходження аудиту фiнансової звiтностi боржника або консолiдованої/комбiнованої фiнансової звiтностi групи, до складу якої входить боржник.

     Нацiональний банк України використовує iнформацiю з Кредитного реєстру для аналiзу стану фiнансової системи з метою сприяння фiнансовiй стабiльностi у визначеному його нормативно-правовими документами порядку, зокрема з дотриманням вимоги щодо обмеження використання iнформацiї, що мiстить данi, якi iдентифiкують боржника або iншу особу.

     Банк отримує iнформацiю з Кредитного реєстру без права передачi її третiм особам. Нацiональний банк України не має права передавати iнформацiю з Кредитного реєстру третiм особам, крiм випадкiв, визначених цим Законом.

     Використання банками та Нацiональним банком України iнформацiї з Кредитного реєстру для iнших цiлей, нiж передбаченi законом, забороняється.

     Iнформацiя у Кредитному реєстрi зберiгається безстроково, крiм iнформацiї про кредитнi операцiї, зобов'язання за якими виконанi боржниками в повному обсязi або зобов'язання за якими припиненi. Iнформацiя про кредитнi операцiї, зобов'язання за якими виконанi боржниками в повному обсязi або зобов'язання за якими припиненi, видаляється Нацiональним банком України у визначеному ним порядку з Кредитного реєстру протягом 30 календарних днiв пiсля отримання iнформацiї вiд банку про погашення кредиту або припинення зобов'язання.

     Нацiональний банк України надає банкам доступ до Кредитного реєстру в режимi реального часу на безоплатнiй основi.

(главу 12 доповнено статтею 671 згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII)

Глава 13
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК, ЗВIТНIСТЬ ТА АУДИТ

     Стаття 68. Загальнi засади ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в банках

     Банки зобов'язанi вести бухгалтерський облiк та складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

(частина перша статтi 68 у редакцiї Законiв України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Бухгалтерський облiк має забезпечувати своєчасне та повне вiдображення всiх банкiвських операцiй та надання користувачам достовiрної iнформацiї про стан активiв i зобов'язань, результати фiнансової дiяльностi та їх змiни.

     Частину третю статтi 68 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 69. Звiтнiсть банкiв, банкiвських груп

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк зобов'язаний подавати Нацiональному банку України фiнансову i статистичну звiтнiсть щодо роботи банку, його операцiй, лiквiдностi, платоспроможностi, прибутковостi, а також iнформацiю афiлiйованих осiб банку з метою оцiнки фiнансового стану банку.

     Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана подавати до Нацiонального банку України консолiдовану та субконсолiдовану звiтнiсть, а також статистичну звiтнiсть.

(частина друга статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, вiд 04.07.2014р. N 1587-VII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України встановлює для банкiв, банкiвських груп: перелiк, форми звiтностi або вимоги до форм, перiодичнiсть та строки подання звiтностi, порядок подання та оприлюднення фiнансової звiтностi (рiчної фiнансової звiтностi, рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi, промiжної фiнансової звiтностi, консолiдованої промiжної фiнансової звiтностi), консолiдованої та субконсолiдованої звiтностi.

(частина третя статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, вiд 04.07.2014р. N 1587-VII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України має право в окремих випадках вимагати подання разової та тимчасової звiтностi вiд банкiв та банкiвських груп.

(частина четверта статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Кожний власник iстотної участi в банку, який є юридичною особою, зобов'язаний подати Нацiональному банку України у встановлений ним строк рiчний звiт про свою дiяльнiсть. Звiт повинен мiстити:

(абзац перший частини п'ятої статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     1) види дiяльностi, якi здiйснює юридична особа;

     2) iнформацiю щодо суб'єктiв господарювання, в яких особа має участь, що перевищує 10 вiдсоткiв, зокрема: найменування та мiсцезнаходження юридичної особи, розмiр частки, що знаходиться у власностi цiєї особи, види дiяльностi;

(пункт 2 частини п'ятої статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     3) баланс та звiт про фiнансовi результати цiєї особи на кiнець останнього фiнансового року, перевiренi аудитором (аудиторською фiрмою).

(пункт 3 частини п'ятої статтi 69 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Нацiональний банк України має право вимагати вiд власникiв iстотної участi у банку та ключових учасникiв у структурi власностi банку подання iнших перiодичних звiтiв, iнших документiв чи iнформацiї з метою здiйснення нагляду за безпекою i надiйнiстю фiнансового стану банку та забезпечення дотримання положень цього Закону.

(частина шоста статтi 69 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину сьому статтi 69 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину восьму статтi 69 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину дев'яту статтi 69 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк зобов'язаний не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року оприлюднювати рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть разом iз аудиторським звiтом, а також iншу iнформацiю в обсязi, визначеному Нацiональним банком України, шляхом розмiщення на власному веб-сайтi та в iнший спосiб у випадках, визначених законодавством України.

     Нацiональний банк України має право визначати перелiк iнших показникiв та iншої iнформацiї щодо дiяльностi банку, якi пiдлягають оприлюдненню.

(частину десяту статтi 69 замiнено двома новими частинами згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини одинадцяту - тринадцяту вважати вiдповiдно частинами дванадцятою - чотирнадцятою)

     Банк самостiйно або на вимогу Нацiонального банку України протягом одного мiсяця з дня оприлюднення та/або виявлення факту недостовiрностi фiнансової звiтностi зобов'язаний спростувати опублiковану недостовiрну фiнансову звiтнiсть, рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть, промiжну фiнансову звiтнiсть, консолiдовану промiжну фiнансову звiтнiсть у такий самий спосiб, у який вона була поширена.

(частина дванадцята статтi 69 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Голова правлiння та головний бухгалтер банку несуть вiдповiдальнiсть, установлену законодавством України, у разi оприлюднення недостовiрної (неповної) фiнансової звiтностi, а також недотримання порядку спростування такої звiтностi.

(частину восьму, дев'яту статтi 69 замiнено п'ятьма частинами згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана не пiзнiше 1 червня наступного за звiтним року оприлюднювати аудиторський звiт та перевiрену аудиторською фiрмою рiчну консолiдовану звiтнiсть банкiвської групи у складi та порядку, визначених Нацiональним банком України, шляхом розмiщення на власному веб-сайтi та в iнший спосiб у випадках, визначених законодавством України.

(статтю 69 доповнено частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, частина тринадцята статтi 69 у редакцiї Законiв України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 70. Зовнiшнiй аудит банку

     Банк зобов'язаний забезпечити проведення щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi, консолiдованої фiнансової звiтностi та iншої iнформацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi аудиторською фiрмою вiдповiдно до законодавства України, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

(частина перша статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2017р. N 2258-VIII, який вводиться в дiю з 01.10.2018р.)

     Право на проведення аудиторської перевiрки банку має аудиторська фiрма, внесена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, що ведеться вiдповiдно до закону, до роздiлу суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес.

(частина друга статтi 70 у редакцiї Законiв України вiд 21.12.2017р. N 2258-VIII, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Частину третю статтi 70 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.12.2017р. N 2258-VIII, який вводиться в дiю з 01.10.2018р.)

     Частину четверту статтi 70 виключено

(частина четверта статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 21.12.2017р. N 2258-VIII, який вводиться в дiю з 01.10.2018р.)

     Банк та аудиторська фiрма зобов'язанi надавати Нацiональному банку України на його вимогу пояснення, у тому числi письмовi, з питань зовнiшнього аудиту банку.

     Нацiональний банк України має право вимагати вiд банку розширення предмета аудиторської перевiрки в порядку та обсягах, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Банк має право укладати договори про проведення щорiчної перевiрки рiчної фiнансової звiтностi, консолiдованої фiнансової звiтностi та iншої iнформацiї щодо його фiнансово-господарської дiяльностi з однiєю аудиторською фiрмою не бiльше нiж сiм рокiв поспiль.

(частина сьома статтi 70 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Банк зобов'язаний у порядку та за вимогами, визначеними нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, надати Нацiональному банку України аудиторський звiт та iншi документи за результатами аудиту.

     Аудиторська фiрма зобов'язана не пiзнiше наступного робочого дня пiсля виявлення письмово повiдомити Нацiональний банк України про виявленi пiд час проведення аудиторської перевiрки та/або надання iнших аудиторських послуг порушення банком банкiвського законодавства, суттєву загрозу або сумнiви щодо можливостi банку продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.

(частина дев'ята статтi 70 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Керiвники банку зобов'язанi забезпечити умови для здiйснення зовнiшнього аудиту банку вiдповiдно до вимог законодавства України та на вимогу аудиторської фiрми надати звiти про проведенi Нацiональним банком України перевiрки банку та звiти зовнiшнього i внутрiшнього аудиту банку.

     Аудиторська фiрма на вимогу Нацiонального банку України зобов'язана надати Нацiональному банку України та уповноваженим ним особам робочi документи аудиторської фiрми з питань аудиту банку в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Аудиторська фiрма не несе вiдповiдальностi за розкриття Нацiональному банку України iнформацiї у випадках, визначених у цiй статтi.

(стаття 70 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

Глава 14
IНСПЕКЦIЙНI ПЕРЕВIРКИ БАНКIВ

     Стаття 71. Iнспекцiйнi перевiрки банкiв

     Кожний банк є об'єктом iнспекцiйної перевiрки уповноваженими Нацiональним банком України особами.

(частина перша статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Перевiрки здiйснюються з метою визначення рiвня безпеки i стабiльностi операцiй банку, достовiрностi звiтностi банку i дотримання банком законодавства України про банки i банкiвську дiяльнiсть, а також нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

     Перевiрка банкiв здiйснюється вiдповiдно до плану, затвердженого Нацiональним банком України. Планова перевiрка здiйснюється не частiше одного разу на рiк. Про проведення планової перевiрки Нацiональний банк України зобов'язаний повiдомити банк не пiзнiше, нiж за 10 днiв до його початку.

     Банки зобов'язанi забезпечити уповноваженим Нацiональним банком України особам умови для проведення iнспекцiйної перевiрки та вiльний доступ у робочий час до всiх примiщень банку.

(частина четверта статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Керiвники та працiвники банку зобов'язанi забезпечити безоплатне надання уповноваженим Нацiональним банком України особам доступу в режимi перегляду до всiх iнформацiйних систем банку, необхiдних для проведення перевiрок, вибiрки та вивантаження необхiдної iнформацiї для її подальшого аналiзу, консультацiйної пiдтримки з питань функцiонування таких систем, а також iнформацiї, документiв та письмових пояснень з питань дiяльностi банку. Керiвники банку зобов'язанi забезпечити безоплатне надання уповноваженим Нацiональним банком України особам iнформацiї, копiй документiв, у тому числi тих, що зберiгаються в iнформацiйних системах банку, у порядку, встановленому Нацiональним банком України.

(частина п'ята статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Нацiональний банк України може прийняти рiшення про проведення позапланової перевiрки банку при наявностi обгрунтованих пiдстав. Таке рiшення має бути пiдписане Головою Нацiонального банку України або уповноваженою ним особою.

     Уповноваженi Нацiональним банком України особи мають право одержувати вiд банку iнформацiю, документи та їх копiї, письмовi пояснення з питань дiяльностi банку, вилучати (виносити за межi банку) письмовi пояснення, а також виготовляти та вилучати (виносити за межi банку) копiї документiв, у тому числi тих, що свiдчать про порушення законодавства України, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

(частина сьома статтi 71 у редакцiї Законiв України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Не допускається надання матерiалiв перевiрки третiм особам у разi, якщо в матерiалах перевiрки вiдсутнi данi про факти порушень законодавства, крiм надання матерiалiв перевiрки Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

(частина восьма статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     У ходi перевiрки банку уповноваженi Нацiональним банком України особи мають право перевiряти будь-яку звiтнiсть афiлiйованої та спорiдненої особи банку щодо взаємовiдносин з банком з метою визначення впливу вiдносин з цiєю особою на стан банку. Для цiлей перевiрки афiлiйованi та спорiдненi особи сприяють Нацiональному банку України вiдповiдно до положень цiєї статтi у тому самому порядку, що застосовується до банкiв.

(частина дев'ята статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Нацiональний банк України має право залучати працiвникiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб до участi в iнспекцiйних перевiрках проблемного банку.

(статтю 71 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Стаття 72. Перевiрка осiб, якi охоплюються наглядовою дiяльнiстю Нацiонального банку України

     Нацiональний банк України має право здiйснювати перевiрку осiб, якi охоплюються наглядовою дiяльнiстю Нацiонального банку України, з метою дотримання законодавства щодо банкiвської дiяльностi. При здiйсненнi перевiрки Нацiональний банк України має право вимагати вiд цих осiб подання будь-якої iнформацiї, необхiдної для здiйснення перевiрки. Iнспектованi особи зобов'язанi подавати Нацiональному банку України затребувану iнформацiю у визначений ним строк.

     До осiб, якi можуть бути об'єктом перевiрки Нацiонального банку України, належать власники iстотної участi у банку, ключовi учасники у структурi власностi банку та учасники банкiвських груп, небанкiвських фiнансових груп, учасниками яких є банки, материнськi компанiї банкiв, юридичнi особи, якi мають спiльного з банками контролера.

(частина друга статтi 72 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Об'єктом перевiрки Нацiонального банку України може бути також особа, щодо якої є достовiрна iнформацiя про здiйснення цiєю особою банкiвської дiяльностi без банкiвської лiцензiї.

Глава 141
ЗАХОДИ ВПЛИВУ

(роздiл IV доповнено назвою глави 141 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 73. Заходи впливу

     У разi порушення банками або iншими особами, якi можуть бути об'єктом перевiрки Нацiонального банку України вiдповiдно до цього Закону, банкiвського, валютного законодавства, законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, вимог Нацiонального банку України, встановлених вiдповiдно до статей 66 i 67 цього Закону, здiйснення ризикової дiяльностi, що становить загрозу iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку, застосування iноземними державами або мiждержавними об'єднаннями, або мiжнародними органiзацiями санкцiй до банкiв чи власникiв iстотної участi у банках, що становлять загрозу iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку та/або стабiльностi банкiвської системи, порушення встановлених законодавством вимог щодо взаємодiї iз споживачами при врегулюваннi простроченої заборгованостi (вимог щодо етичної поведiнки) Нацiональний банк України має право застосувати заходи впливу адекватно вчиненому порушенню або рiвню такої загрози, до яких належать:

     1) письмове застереження;

     2) скликання загальних зборiв учасникiв, ради банку, правлiння банку;

     3) укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов'язується сплатити визначене грошове зобов'язання та/або вжити заходiв для усунення та/або недопущення в подальшiй дiяльностi порушень, полiпшення фiнансового стану банку, пiдвищення ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками тощо. За невиконання або неналежне виконання банком умов письмової угоди Нацiональний банк України має право застосувати iншi заходи впливу, передбаченi цiєю частиною;

     4) зупинення виплати дивiдендiв чи розподiлу капiталу в будь-якiй iншiй формi;

     5) обмеження, зупинення чи припинення здiйснення окремих видiв здiйснюваних банком операцiй, у тому числi операцiй iз пов'язаними з банком особами;

     6) заборона надання бланкових кредитiв;

     7) накладення штрафiв на:

     банк вiдповiдно до положень, затверджених Правлiнням Нацiонального банку України, але у розмiрi не бiльш як 1 вiдсоток суми зареєстрованого статутного капiталу. Зазначене обмеження максимальної суми штрафу не застосовується у разi накладення на банк штрафу за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Максимальний розмiр штрафу за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення не може перевищувати 7950 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     власникiв iстотної участi у банку за невиконання прийнятих на себе зобов'язань про надання необхiдної фiнансової допомоги банку в рамках вжиття заходiв з метою приведення дiяльностi проблемного банку у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства у розмiрi вiд п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     особу, яка набула або збiльшила iстотну участь у банку з порушенням вимог статей 34, 341 цього Закону щодо порядку набуття або збiльшення iстотної участi у банку, в розмiрi до 10 вiдсоткiв:

     номiнальної вартостi придбаних акцiй (паїв) банку, якщо особа набула або збiльшила пряму iстотну участь у банку;

     номiнальної вартостi акцiй (паїв), якi належать акцiонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збiльшила iстотну участь у банку, якщо особа набула або збiльшила опосередковану iстотну участь у банку.

     Штраф за порушення порядку набуття або збiльшення iстотної участi у банку накладається на особу, яка набула або збiльшила iстотну участь у банку, або на будь-яку з осiб у структурi власностi банку, через яку така особа набула або збiльшила iстотну участь у банку;

     8) тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником iстотної участi у банку права голосу (тимчасова заборона права голосу);

     9) вимога до власника iстотної участi у банку про вiдчуження акцiй (паїв) банку у випадках, передбачених статтями 341 i 342 цього Закону та частиною восьмою цiєї статтi;

     10) вiдсторонення посадової особи банку вiд посади;

     11) вiднесення банку до категорiї проблемних або неплатоспроможних;

     12) вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiя банку.

     Прийняття рiшення щодо застосування конкретного заходу впливу iз перелiку заходiв впливу, визначених частиною першою цiєї статтi, є виключною компетенцiєю Нацiонального банку України, визначеною законом.

     Рiшення Нацiонального банку України про застосування заходу впливу обов'язково має мiстити:

     вiдомостi про встановленi обставини (факти);

     кiлькiснi, якiснi оцiнки та висновки Нацiонального банку України, включаючи висновки про наявнiсть ознак провадження банком ризикової дiяльностi, що становить загрозу iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку, та обґрунтування адекватностi застосування вiдповiдного заходу впливу, що ґрунтуються на встановлених обставинах (фактах);

     вiдомостi про результати розгляду пояснень/заперечень банку або iншої особи, яка стала об'єктом перевiрки Нацiонального банку України та щодо якої прийнято таке рiшення (у разi наявностi).

     Нацiональний банк України у разi розгляду питань щодо застосування заходiв впливу запрошує у визначеному ним порядку для надання пояснень/заперечень уповноважену особу (уповноважених осiб) банку або iншу особу, яка стала об'єктом перевiрки Нацiонального банку України та щодо якої має бути прийнято таке рiшення.

     Тимчасова заборона права голосу застосовується шляхом заборони використання права голосу:

     власнику прямої iстотної участi у банку - щодо належних йому акцiй (паїв) банку;

     власнику опосередкованої iстотної участi у банку - щодо акцiй (паїв), якi належать акцiонеру (учаснику) банку, через якого така особа володiє опосередкованою iстотною участю у банку.

     Тимчасова заборона права голосу передбачає заборону акцiонеру (учаснику) банку голосувати на загальних зборах учасникiв банку та будь-яким чином брати участь в управлiннi банком. У разi застосування тимчасової заборони права голосу Нацiональний банк України визначає кiлькiсть акцiй (паїв), права за якими обмежуються.

     Тимчасова заборона права голосу може бути застосована додатково до iнших заходiв впливу, передбачених частиною першою цiєї статтi.

     У разi застосування тимчасової заборони права голосу Нацiональний банк України визначає спосiб та строк усунення порушення. У разi неусунення порушення у визначений строк Нацiональний банк України має право вимагати вiдчуження вiдповiдних акцiй (паїв) банку.

     Нацiональний банк України у разi застосування тимчасової заборони права голосу та/або вимоги щодо вiдчуження акцiй (паїв) банку може заборонити особi збiльшувати участь у цьому банку.

     У разi застосування тимчасової заборони права голосу таке право голосу щодо вiдповiдних акцiй (паїв) банку, а також право брати участь в управлiннi банком переходять до довiреної особи, призначеної Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України не має права призначати довiреною особою службовця Нацiонального банку України, особу, яка є пов'язаною особою з банком, для якого Нацiональний банк України призначає довiрену особу, особу, яка має або може мати реальний чи потенцiйний конфлiкт iнтересiв, або якщо не минуло три роки з дня звiльнення особи з посади, у тому числi з посади у Нацiональному банку України, та/або втрати нею вiдповiдного статусу.

     Довiрена особа зобов'язана протягом усього часу, упродовж якого вона зберiгає свiй статус, вiдповiдати вимогам, установленим цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України щодо бездоганної дiлової репутацiї.

     Довiрена особа зобов'язана пiд час голосування на загальних зборах учасникiв банку або в межах iншої участi в управлiннi банком дiяти в iнтересах квалiфiкованого та зваженого управлiння банком, керуючись принципом забезпечення та захисту iнтересiв банку, його вкладникiв та iнших кредиторiв, i повiдомляти Нацiональний банк України про прийнятi нею рiшення / вчиненi дiї в день їх прийняття/вчинення.

     Нацiональний банк України має право надавати довiренiй особi завдання щодо голосування на загальних зборах учасникiв банку, а саме перелiк питань порядку денного загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати, та вказiвки щодо участi в управлiннi банком. Довiрена особа пiд час голосування на загальних зборах учасникiв банку та участi в управлiннi банком повинна дiяти саме так, як передбачено вiдповiдними завданнями та вказiвками (у разi їх отримання вiд Нацiонального банку України). Дiї довiреної особи, вчиненi всупереч наданим Нацiональним банком України завданням щодо голосування на загальних зборах учасникiв банку та вказiвкам щодо участi в управлiннi банком, не мають юридичної сили.

     Нацiональний банк України надсилає копiю прийнятого рiшення про тимчасову заборону / вiдновлення права голосу депозитарнiй установi, яка обслуговує рахунок у цiнних паперах вiдповiдного акцiонера, не пiзнiше наступного робочого дня з дня прийняття такого рiшення.

     Вимога до власника iстотної участi у банку щодо вiдчуження акцiй (паїв) банку реалiзується шляхом:

     щодо власника прямої iстотної участi у банку - вiдчуження належних власнику iстотної участi акцiй (паїв) банку;

     щодо власника опосередкованої iстотної участi у банку - вiдчуження акцiй (паїв), якi належать акцiонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збiльшила iстотну участь у банку, або частки у статутному капiталi (пакета акцiй) юридичної особи, через яку така особа набула або збiльшила iстотну участь у банку.

     Продаж акцiй (паїв) банку на вимогу Нацiонального банку України потребує отримання особою, яка має намiр набути iстотну участь у банку або збiльшити її до рiвнiв, визначених у частинi першiй статтi 34 цього Закону, погодження Нацiонального банку України на набуття або збiльшення iстотної участi у банку, а у визначених законом випадках - дозволу Антимонопольного комiтету України на концентрацiю.

     У разi невиконання власником iстотної участi у банку у визначений Нацiональним банком України строк вимоги щодо вiдчуження акцiй (паїв) банку Нацiональний банк України звертається до суду з позовом про примусове вiдчуження акцiй (паїв) банку.

     Особу, яку рiшенням Нацiонального банку України було вiдсторонено вiд посади або якiй тимчасово заборонено право голосу, може бути поновлено на посадi або вiдновлено право голосу пiсля усунення виявлених порушень на пiдставi рiшення Нацiонального банку України або за рiшенням суду.

     Нацiональний банк України в разi порушення вiдповiдальною особою банкiвської групи, iншими учасниками банкiвської групи вимог цього Закону, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, здiйснення ризикової дiяльностi, яка становить загрозу iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв банку, наявностi структури банкiвської групи, що унеможливлює здiйснення нагляду на консолiдованiй основi, має право застосувати заходи впливу адекватно вчиненому порушенню, передбаченi частиною першою цiєї статтi, та/або будь-якi iз зазначених нижче:

     1) установлення для банкiвської групи лiмiтiв та обмежень щодо здiйснення окремих видiв операцiй та/або дiяльностi;

     2) заборона проведення операцiй мiж банком та iншими учасниками банкiвської групи;

     3) вимога до банку щодо вiдчуження часток участi у статутному капiталi дочiрнiх компанiй, асоцiйованих компанiй, якi є членами банкiвської групи, розiрвання угод, на пiдставi яких, за вiдсутностi формального володiння, здiйснюється вирiшальний вплив на управлiння та/або дiяльнiсть цих осiб.

     Нацiональний банк України в разi порушення небанкiвськими фiнансовими установами, що входять до складу банкiвської групи, вимог цього Закону, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України має право звернутися до державних органiв, що здiйснюють нагляд за такими особами, щодо застосування до таких осiб адекватних заходiв впливу.

(стаття 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.10.2008р. N 639-VI, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII, вiд 06.12.2019р. N 361-IX, вiд 13.05.2020р. N 590-IX, вiд 19.03.2021р. N 1349-IX, який вводиться в дiю з 14.07.2021р., у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Стаття 74. Порядок застосування заходiв впливу

     Порядок застосування заходiв впливу, встановлених статтею 73 цього Закону, визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, чинними на момент прийняття рiшення Нацiонального банку України про застосування заходiв впливу.

(частина перша статтi 74 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Розмiр фiнансових санкцiй, що застосовуються до банкiв та iнших юридичних осiб, нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк України, встановлюється законами України та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Заходи впливу, встановленi статтею 73 цього Закону, можуть бути застосованi Нацiональним банком України протягом шести мiсяцiв з дня виявлення порушення, але не пiзнiше нiж через три роки з дня його вчинення.

(частина третя статтi 74 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Заходи впливу до банкiв, фiлiй iноземних банкiв за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення можуть бути застосованi Нацiональним банком України протягом шести мiсяцiв з дня виявлення порушення, але не пiзнiше нiж через три роки з дня його вчинення.

     Рiшення Нацiонального банку України про застосування заходу впливу у виглядi накладення штрафу за порушення законодавства, зазначеного у частинi першiй статтi 73 цього Закону, є виконавчим документом та набирає законної сили з дня його прийняття. У разi невиконання такого рiшення у визначений Нацiональним банком України строк воно передається Нацiональним банком України до органiв державної виконавчої служби для примусового виконання.

(частина п'ята статтi 74 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)
(стаття 74 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, у редакцiї Закону України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Iнформацiя про застосованi Нацiональним банком України до банкiв, фiлiй iноземних банкiв заходи впливу за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оприлюднюється шляхом розмiщення на сторiнцi офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України у встановленому законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України порядку.

(статтю 74 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

Роздiл V
ПРОБЛЕМНИЙ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ БАНК. ЛIКВIДАЦIЯ БАНКУ

Глава 15
КРИТЕРIЇ ВIДНЕСЕННЯ БАНКУ ДО ПРОБЛЕМНИХ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ

     Стаття 75. Вiднесення банку до категорiї проблемних

     Нацiональний банк України зобов'язаний прийняти рiшення про вiднесення банку до категорiї проблемних за умови його вiдповiдностi хоча б одному з таких критерiїв:

     1) банк протягом 30 календарних днiв поспiль допустив порушення мiнiмального значення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу та/або нормативу достатностi основного капiталу, встановленого нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, що розраховується щодекади - два i бiльше разiв;

(пункт 1 частини першої статтi 75 у редакцiї Законiв України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, вiд 13.05.2020р. N 590-IX)
(з 05.08.2024р. пункт 1 частини першої статтi 75 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацами другим i третiм пiдпункту 59 пункту 7 роздiлу I Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     2) пункт 2 частини першої статтi 75 виключено

(пункт 2 частини першої статтi 75 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014 року N 78-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     3) пункт 3 частини першої статтi 75 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     4) банк протягом 30 календарних днiв поспiль допустив порушення значення хоча б одного з нормативiв лiквiдностi нижче мiнiмальних нормативних значень, встановлених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, що розраховуються:

(абзац перший пункту 4 частини першої статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     за щоденними розрахунками - п'ять i бiльше разiв;

     щодекади - два i бiльше разiв;

(пункт 4 частини першої статтi 75 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     щомiсячно - один раз;

(пункт 4 частини першої статтi 75 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     41) пункт 41 частини першої статтi 75 виключено

(частину першу статтi 75 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     5) пункт 5 частини першої статтi 75 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     6) систематичне подання та/або оприлюднення недостовiрної iнформацiї або звiтностi з метою приховування реального фiнансового стану банку, у тому числi щодо операцiй iз пов'язаними з банком особами.

(пункт 5 частини першої статтi 75 замiнено пунктами 5 та 6 згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     Нацiональний банк України має право вiднести банк до категорiї проблемних з iнших пiдстав, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк України має право не вiдносити банк до категорiї проблемних у разi прийняття рiшення, передбаченого частиною третьою статтi 76 цього Закону.

(статтю 75 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - десятою)

     Рiшення Нацiонального банку України про вiднесення банку до категорiї проблемного є банкiвською таємницею.

     Проблемному банку забороняється використовувати для розрахункiв прямi кореспондентськi рахунки в нацiональнiй валютi. Проведення розрахункiв здiйснюється виключно через кореспондентський рахунок та/або рахунок умовного зберiгання (ескроу) у Нацiональному банку України.

(частина п'ята статтi 75 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     Ця норма не поширюється на операцiї щодо виконання зобов'язань у мiжнародних та внутрiшньодержавних платiжних системах i системах розрахункiв та на операцiї з цiнними паперами, що здiйснюються згiдно iз законодавством.

(частину п'яту статтi 75 замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, у зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами сьомою - десятою)

     Проблемний банк у строк до 120 днiв зобов'язаний привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

(частина сьома статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Проблемний банк зобов'язаний у строк до семи робочих днiв повiдомити Нацiональний банк України про заходи, якi вiн вживатиме з метою приведення своєї дiяльностi у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства, та на вимогу Нацiонального банку України повiдомляти його про хiд виконання цих заходiв.

(частина восьма статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Нацiональний банк України має право прийняти рiшення про визнання дiяльностi банку такою, що вiдповiдає законодавству, або про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних у будь-який час протягом 120 днiв з дня вiднесення банку до категорiї проблемних.

(частина дев'ята статтi 75 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Нацiональний банк України зобов'язаний не пiзнiше нiж через 120 днiв з дня вiднесення банку до категорiї проблемних прийняти рiшення про визнання дiяльностi банку такою, що вiдповiдає законодавству, або про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних.

(частина десята статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Стаття 76. Вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних

     Нацiональний банк України зобов'язаний прийняти рiшення про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних у разi наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

(абзац перший частини першої статтi 76 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     1) неприведення банком своєї дiяльностi у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, пiсля вiднесення його до категорiї проблемних, але не пiзнiше нiж через 120 днiв з дня визнання його проблемним;

(пункт 1 частини першої статтi 76 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     2) зменшення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу та/або нормативу достатностi основного капiталу на 50 i бiльше вiдсоткiв вiд мiнiмального рiвня, встановленого нормативно-правовими актами Нацiонального банку України;

(пункт 2 частини першої статтi 76 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)
(з 05.08.2024р. пункт 2 частини першої статтi 76 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацами другим i третiм пiдпункту 60 пункту 7 роздiлу I Закону України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     3) пункт 3 частини першої статтi 76 виключено

(пункт 3 частини першої статтi 76 у редакцiї Закону України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     4) пункт 4 частини першої статтi 76 виключено

(частину першу статтi 76 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, пункт 4 частини першої статтi 76 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     5) виявлення фактiв здiйснення банком пiсля вiднесення його до категорiї проблемного операцiй (крiм нарахування вiдсоткiв за вкладами, отримання клiєнтами банку заробiтної плати, алiментiв, пенсiй, стипендiй, iнших соцiальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) договорiв, внаслiдок яких зобов'язання перед фiзичними особами в межах гарантованої суми вiдшкодування збiльшуються за рахунок зменшення зобов'язань перед фiзичними особами, якi перевищують гарантовану суму вiдшкодування, та/або зобов'язань перед фiзичними особами, якi не пiдпадають пiд гарантiї Фонду гарантування фiзичних осiб, та/або юридичними особами;

(частину першу статтi 76 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     6) невиконання банком, вiднесеним до категорiї проблемного, розпорядження, рiшення Нацiонального банку України (у тому числi про застосування заходiв впливу/санкцiй) та/або вимоги Нацiонального банку України щодо усунення порушень банкiвського законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України протягом визначеного Нацiональним банком України строку.

(частину першу статтi 76 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Нацiональний банк України має право прийняти рiшення про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних у разi, якщо банк не виконав у встановлений договором або визначений законодавством України строк свої зобов'язання перед вкладниками та iншими кредиторами через недостатнiсть коштiв.

     Нацiональний банк України має право прийняти рiшення про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних у разi повторного виникнення пiдстав, з яких банк було вiднесено до категорiї проблемних, якщо такi пiдстави виникли протягом 60 днiв з дня прийняття Нацiональним банком України рiшення про визнання дiяльностi банку, вiднесеного до категорiї проблемних, такою, що вiдповiдає законодавству. Положення цiєї частини не обмежують право або обов'язок Нацiонального банку України протягом зазначеного строку прийняти рiшення про вiднесення банку до категорiї проблемних або неплатоспроможних з iнших пiдстав, встановлених статтями 75 i 76 цього Закону.

(статтю 76 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX, у зв'язку з цим частини третю - восьму вважати вiдповiдно частинами четвертою - дев'ятою)

     Нацiональний банк України за наявностi пiдстав, визначених частиною першою цiєї статтi, приймає рiшення про вiднесення проблемного банку до категорiї неплатоспроможних у будь-який час незалежно вiд строку перебування банку в категорiї проблемних.

     Нацiональний банк України не пiзнiше дня, наступного за днем прийняття рiшення про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних:

     1) повiдомляє про це рiшення банк, учасникiв банку та Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб для вжиття ним заходiв, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", та особам, якi провадять клiрингову дiяльнiсть;

(пункт 1 частини п'ятої статтi 76 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     2) оприлюднює повний текст рiшення з обґрунтуванням його прийняття на сторiнках офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та надає для опублiкування в газетi "Голос України" або "Урядовий кур'єр" iнформацiю про оприлюднення повного тексту рiшення. З дня оприлюднення повного тексту рiшення на сторiнках офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України банк, учасники банку, вкладники, iншi кредитори та контрагенти банку вважаються повiдомленими про прийняте Нацiональним банком України рiшення про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних.

     Розпочата процедура виведення неплатоспроможного банку з ринку не може бути зупинена/припинена, у тому числi в разi визнання протиправними (незаконними) та скасування iндивiдуальних актiв Нацiонального банку України та/або Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, що були пiдставою для її початку.

(частину другу статтi 76 замiнено чотирма новими частинами згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX, у зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами сьомою - дев'ятою)

     Нацiональний банк України не здiйснює банкiвський нагляд за банком у якому запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю, здiйснюється лiквiдацiя, крiм отримання звiтностi та iнформацiї до Кредитного реєстру в установленому Нацiональним банком України порядку.

(частина сьома статтi 76 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII)

     Банкiвський нагляд за перехiдним банком, створеним вiдповiдно до частини вiсiмнадцятої статтi 42 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", здiйснюється Нацiональним банком України у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

(статтю 76 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, у зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою)

     Нацiональний банк України поновлює банкiвський нагляд за банком у день отримання рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб про припинення повноважень куратора Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб у зв'язку з приведенням дiяльностi банку у вiдповiднiсть iз вимогами банкiвського законодавства України щодо дотримання нормативiв капiталу та лiквiдностi. Нацiональний банк України не проводить перевiрок цього банку з питань дотримання банком законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за перiод здiйснення у банку тимчасової адмiнiстрацiї.

(частина дев'ята статтi 76 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)
(змiни до статтi 76, передбаченi пунктом 25 роздiлу I Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, внесенi не будуть у зв'язку з викладенням цiєї статтi з 22.09.2012р. у новiй редакцiї Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

Глава 16
ЛIКВIДАЦIЯ БАНКУ

     Стаття 77. Вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiя банку

     Банк може бути лiквiдований:

     1) за рiшенням власникiв банку;

     2) у разi вiдкликання Нацiональним банком України банкiвської лiцензiї з власної iнiцiативи або за пропозицiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

     Нацiональний банк України має право вiдкликати банкiвську лiцензiю з власної iнiцiативи у разi, якщо:

     1) виявлено, що документи, наданi для отримання банкiвської лiцензiї, мiстять недостовiрну iнформацiю;

     2) банк не виконав жодної банкiвської операцiї протягом року з дня отримання банкiвської лiцензiї;

     3) встановлено систематичне порушення банком законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(частину другу статтi 77 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 28.12.2014р. N 78-VIII, пункт 3 частини другої статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Нацiональний банк України приймає рiшення про вiдкликання у банку банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку за пропозицiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб протягом п'яти днiв з дня отримання такої пропозицiї Фонду.

     Порядок вiдкликання банкiвської лiцензiї у банку, що лiквiдується за iнiцiативою власникiв, визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк України не пiзнiше дня, наступного за днем прийняття рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку:

     1) повiдомляє про це банк, учасникiв банку та надсилає рiшення до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та особам, якi провадять клiрингову дiяльнiсть;

(пункт 1 частини п'ятої статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     2) оприлюднює повний текст рiшення з обґрунтуванням його прийняття на сторiнках офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та надає для опублiкування в газетi "Голос України" або "Урядовий кур'єр" iнформацiю про оприлюднення повного тексту рiшення. З дня оприлюднення повного тексту рiшення на сторiнках офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України банк, учасники банку, вкладники, iншi кредитори та контрагенти банку вважаються повiдомленими про прийняте Нацiональним банком України рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку.

(частина п'ята статтi 77 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб у день отримання рiшення Нацiонального банку України про лiквiдацiю банку набуває прав лiквiдатора банку та розпочинає процедуру його лiквiдацiї вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     Розпочата процедура лiквiдацiї банку не може бути зупинена/припинена, у тому числi в разi визнання протиправними (незаконними) та скасування iндивiдуальних актiв Нацiонального банку України та/або Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, що були пiдставою для її початку.

(статтю 77 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX, у зв'язку з цим частини сьому i восьму вважати вiдповiдно частинами восьмою i дев'ятою)

     Процедура лiквiдацiї банку вважається завершеною, а банк, як юридична особа, лiквiдованим з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

(частина восьма статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Нацiональний банк України вносить запис до Державного реєстру банкiв про лiквiдацiю банку на пiдставi отриманого вiд Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб звiту про виконання лiквiдацiйної процедури та лiквiдацiйний баланс.

(частина дев'ята статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Стаття 78. Лiквiдацiя банку з iнiцiативи власникiв

     Лiквiдацiя банку з iнiцiативи власникiв здiйснюється в порядку, передбаченому законодавством про лiквiдацiю юридичних осiб, у разi якщо Нацiональний банк України пiсля отримання рiшення власникiв про лiквiдацiю банку не виявив ознак, за якими цей банк може бути вiднесено до категорiї проблемного або неплатоспроможного.

     Власники банку мають право розпочати процедуру лiквiдацiї банку за рiшенням загальних зборiв лише пiсля надання на це згоди Нацiональним банком України та за умови вiдкликання банкiвської лiцензiї.

     Якщо банк, який лiквiдується за iнiцiативою власникiв, вiднесено Нацiональним банком України до категорiї проблемних або неплатоспроможних, Нацiональний банк України та Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб вживають щодо нього заходи, передбаченi цим Законом та Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

(роздiл V iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.09.2001р. N 2740-III, вiд 22.06.2004р. N 1828-IV, вiд 29.11.2005р. N 3127-IV, вiд 15.12.2005р. N 3201-IV, вiд 22.12.2005р. N 3273-IV, вiд 31.10.2008р. N 639-VI, вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, вiд 04.02.2011р. N 3011-VI, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 19.05.2011р. N 3385-VI, у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

Роздiл VI
ОСКАРЖЕННЯ РIШЕНЬ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

     Стаття 79. Оскарження рiшень Нацiонального банку України

     Банк або iншi особи, якi охоплюються наглядовою дiяльнiстю Нацiонального банку України, мають право оскаржити в судi в установленому законодавством порядку рiшення, дiї або бездiяльнiсть Нацiонального банку України чи його посадових та службових осiб.

     Особливостi оскарження рiшень (iндивiдуальних актiв) Нацiонального банку України про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, про вiдкликання у банку банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку встановлюються Кодексом адмiнiстративного судочинства України.

     Визнання протиправним (незаконним) та скасування iндивiдуального акта Нацiонального банку України, зазначеного в частинi другiй цiєї статтi, або окремих його положень:

     не вiдновлює того становища банку, яке iснувало до прийняття такого акта/рiшення, включаючи вiдновлення правового статусу цього банку, та не вiдновлює становища/прав осiб, якi були учасниками банку на момент прийняття такого акта/рiшення;

     не може бути пiдставою для визнання недiйсними, нечинними, протиправними та скасування будь-яких рiшень, правочинiв або iнших дiй / визнання протиправною бездiяльностi, прийнятих, вчинених або допущених у процедурi виведення неплатоспроможного банку з ринку / лiквiдацiї банку;

     не породжує будь-яких прав у осiб, якi були учасниками банку на момент прийняття такого iндивiдуального акта/рiшення, крiм права на вiдшкодування завданої шкоди.

     Застосування положень цiєї статтi та/або вiдшкодування шкоди, завданої учаснику (учасникам) банку внаслiдок протиправного (незаконного) вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, вiдкликання у банку банкiвської лiцензiї та лiквiдацiї банку, вiдповiдно до статтi 791 цього Закону не звiльняє такого учасника (учасникiв) вiд цивiльної, адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi за свої дiї.

(стаття 79 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 28.12.2014р. N 78-VIII, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, у редакцiї Закону України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)
(роздiл VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Стаття 791. Вiдшкодування шкоди, завданої учаснику банку внаслiдок протиправного (незаконного) вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, вiдкликання у банку банкiвської лiцензiї та лiквiдацiї банку

     У разi визнання протиправним (незаконним) та скасування рiшення (iндивiдуального акта) Нацiонального банку України, зазначеного у частинi другiй статтi 79 цього Закону, особа, яка була учасником банку на момент прийняття такого рiшення (iндивiдуального акта), має право на вiдшкодування шкоди, заподiяної таким рiшенням (iндивiдуальним актом), у порядку, встановленому законом, з урахуванням особливостей, встановлених цiєю статтею.

     Обов'язок доказування завданої шкоди та її розмiру покладається на учасника банку.

     Вiдшкодування упущеної вигоди здiйснюється у розмiрi доходiв, якi учасник банку мiг би реально одержати, але прийняте рiшення (iндивiдуальний акт) Нацiонального банку України стало єдиною i достатньою причиною, яка позбавила цього учасника можливостi їх отримати. Упущена вигода вiдшкодовується лише у разi, якщо така вигода не була врахована пiд час оцiнки реальних збиткiв (вартостi акцiй).

     Реальнi збитки визначаються у розмiрi вартостi акцiй банку на день прийняття рiшення Нацiонального банку України про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних / вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку (далi у цiй статтi - день врегулювання).

     Вартiсть акцiй визначається у розмiрi суми, яку б покупець, який володiє усiєю необхiдною iнформацiєю та даними, сплатив би на день врегулювання за акцiї банку з урахуванням майбутнiх перспектив банку, враховуючи реальний фiнансовий стан банку (у тому числi його регулятивний капiтал, лiквiднiсть та якiсть активiв), бiзнес-модель банку та його структуру, а також ринковi умови (у тому числi доступнiсть лiквiдностi i вартiсть фiнансування) та макроекономiчну ситуацiю.

     Вартiсть акцiй визначається у звiтi про стан фiнансово-господарської дiяльностi банку, що складається мiжнародно визнаною аудиторською фiрмою, яка вiдповiдає критерiям, визначеним Нацiональним банком України. Така оцiнка фiнансово-господарської дiяльностi банку та вартостi акцiй призначається судом, який розглядає справу про вiдшкодування завданої шкоди.

     Суд покладає обов'язок з укладення договору з визначеною ним аудиторською фiрмою про проведення оцiнки фiнансово-господарської дiяльностi банку та вартостi акцiй на Нацiональний банк України.

     Позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду попередньо визначену суму витрат, пов'язаних з проведенням оцiнки фiнансово-господарської дiяльностi банку та вартостi акцiй.

     Звiт аудиторської фiрми про стан фiнансово-господарської дiяльностi банку не може бути вiдхилений судом.

     Звiт аудиторської фiрми про стан фiнансово-господарської дiяльностi банку прирiвнюється до висновку експертизи, призначеної вiдповiдно до процесуального законодавства України. Такий звiт пiдлягає опублiкуванню на сторiнках офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України.

     Вартiсть акцiй визначається, ґрунтуючись на розсудливiй та реалiстичнiй оцiнцi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв оцiнки з урахуванням особливостей функцiонування банкiв (включаючи вимоги до регулятивного капiталу, дотримання яких необхiдне для продовження дiяльностi банку).

     У разi якщо фiнансовий стан банку на день врегулювання, визначений аудиторською фiрмою, свiдчить, що розмiр зобов'язань банку перевищував розмiр активiв банку, вважається, що банк не мiг дiяти безперервно (не мав перспектив продовжити дiяльнiсть) та матерiальна шкода не завдана. Якщо за результатами аудиту/оцiнки встановлено, що розмiр активiв банку перевищував розмiр зобов'язань банку, таке перевищення не є достатнiм доказом того, що матерiальна шкода завдана.

     До процедури визначення вартостi акцiй та особи, яка проводитиме оцiнку, не застосовуються положення Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть" та статтi 8 Закону України "Про акцiонернi товариства".

     Пiд час оцiнки фiнансово-господарської дiяльностi банку на день врегулювання до уваги береться iнформацiя/данi, вiдомi станом на день проведення такої оцiнки, включаючи iнформацiю/данi, отриманi пiсля прийняття рiшення Нацiонального банку України про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних / вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiї банку.

     З метою проведення аналiзу фiнансово-господарського стану банку на день врегулювання аудиторська фiрма застосовує мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi у частинi, яка застосовується щодо банкiв.

     У разi якщо законодавство встановлювало спецiальний режим для реструктуризацiї або рекапiталiзацiї банкiв на обмежений перiод часу для стабiлiзацiї банкiвської та фiнансової систем, вiдповiднiсть банку таким зменшеним регуляторним вимогам протягом такого обмеженого перiоду, а також незастосування санкцiй за порушення вимог до регулятивного капiталу та/або iнших вимог i показникiв не можуть вважатися достатнiм доказом позитивної вартостi акцiй.

     З метою уникнення безпiдставного збагачення учасникiв банку у результатi врахування фiнансової пiдтримки (лiквiдностi, поповнення капiталу, гарантiй тощо) банку, наданої/внесеної державою (Кабiнетом Мiнiстрiв України, Нацiональним банком України, Мiнiстерством фiнансiв України) до/пiсля дати врегулювання, оцiнка вартостi акцiй повинна базуватися на таких припущеннях:

     1) у день врегулювання банк повинен негайно сплатити/повернути будь-яку фiнансову пiдтримку, включаючи стабiлiзацiйнi кредити, рефiнансування або iншi кредити, наданi Нацiональним банком України як кредитором останньої iнстанцiї, а фiнансовий стан банку повинен оцiнюватися з урахуванням фiнансових втрат банку, якi вiн зазнав би внаслiдок здiйснення таких платежiв. У разi якщо для здiйснення виплат банк був би вимушений продавати свої активи, а також за вiдсутностi будь-яких iнших ринкових iндикаторiв до вартостi таких активiв застосовуються коригуючi коефiцiєнти для майна/гарантiй, якi є прийнятними для забезпечення виконання зобов'язань за кредитом для екстреної пiдтримки лiквiдностi, та порядок їх врахування, встановлений Нацiональним банком України на день врегулювання;

     2) пiсля дня врегулювання жодна пiдтримка лiквiднiстю (крiм доступу до стандартних iнструментiв регулювання лiквiдностi Нацiонального банку України), поповнення капiталу, гарантiї, програми викупу активiв чи iнша форма державної пiдтримки не будуть надаватися державними органами (включаючи Нацiональний банк України та Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб). У разi якщо у реальностi така пiдтримка була надана, оцiнка майбутнiх перспектив та показникiв банку повинна здiйснюватися, базуючись на припущеннi, що така пiдтримка не надавалася.

     Будь-який платiж, отриманий учасником (учасниками) банку у процесi лiквiдацiї банку або внаслiдок виконання плану врегулювання, зменшує на вiдповiдну суму розмiр завданих реальних збиткiв.

     Вiдшкодування шкоди здiйснюється виключно у грошовiй формi. Вiдшкодування шкоди в iнший спосiб, зокрема вiдшкодування в натурi (передання речi того ж роду та тiєї ж якостi тощо), не допускається.

(Закон доповнено статтею 791 згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

Роздiл VII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     Нацiональний банк України має право встановлювати перехiднi строки виконання передбачених цим Законом норм, якi не повиннi перевищувати загальних строкiв, передбачених цим Законом, якщо це дозволить банкам досягнути вiдповiдностi з вимогами цього Закону.

     Банки, створенi до набрання чинностi цим Законом, зобов'язанi протягом двох рокiв привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону.

     Протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом Нацiональний банк України зобов'язаний переоформити лiцензiї банкам вiдповiдно до класифiкацiї операцiй, передбачених цим Законом.

     До процедури створення банку, надання лiцензiї на здiйснення банкiвських операцiй, що почалися i не завершилися до дня набрання чинностi цим Законом, застосовуються положення цього Закону.

     Процедура лiквiдацiї банку, розпочата до дня набрання чинностi цим Законом, завершується згiдно з порядком, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, прийнятими вiдповiдно до цього Закону.

     2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть з цим Законом закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiональному банку України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом.

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Закон України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст. 281; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 276, N 47, ст. 644, N 48, ст. 656; 1993 р., N 10, ст. 76, N 11, ст. 83, N 19, ст. 209, N 24, ст. 272, N 26, ст. 277, N 29, ст. 307, ст. 308; 1994 р., N 12, ст. 60, N 27, ст. 222; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93, N 21, ст. 154; 1996 р., N 3, ст. 11, N 7, ст. 28; 1997 р., N 3, ст. 7, N 4, ст. 24, N 8, ст. 63; 1998 р., N 10, ст. 36, N 14, ст. 61, N 26, ст. 149; 1999 р., N 37, ст. 334; 2000 р., N 35, ст. 282);

     пункт 11 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям законiв України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 50, ст. 436);

     статтю 62 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351);

     Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дiю Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст. 282; Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 52, ст. 467).

     5. На перiод дiї Закону України "Про фiнансову реструктуризацiю" стаття 62 цього Закону застосовується з урахуванням того, що банки, якi беруть участь у процедурi фiнансової реструктуризацiї, мають право надавати iнформацiю, що мiстить банкiвську таємницю стосовно боржника, його поручителя (майнового поручителя), пов'язаних осiб боржника, без їхньої згоди iншим учасникам процедури фiнансової реструктуризацiї, а також органам, що забезпечують проведення процедури фiнансової реструктуризацiї (спостережнiй радi, секретарiату, арбiтражному комiтету (арбiтру) вiдповiдно до Закону України "Про фiнансову реструктуризацiю".

(роздiл VII доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1414-VIII)

     6. На перiод дiї планiв реструктуризацiї, затверджених вiдповiдно до Закону України "Про фiнансову реструктуризацiю", Нацiональний банк України не застосовує заходiв впливу за порушення таких економiчних нормативiв: норматив короткострокової лiквiдностi, норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента, нормативи iнвестування, а також за порушення лiмiтiв валютної позицiї, якщо таке порушення сталося внаслiдок участi банку у процедурi фiнансової реструктуризацiї вiдповiдно до Закону України "Про фiнансову реструктуризацiю".

(роздiл VII доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1414-VIII)

     7. Пункт 7 роздiлу VII виключено

(роздiл VII доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1414-VIII, пункт 7 роздiлу VII виключено згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 112-IX)

     8. У разi здiйснення банком реструктуризацiї зобов'язань боржника вiдповiдно до Закону України "Про фiнансову реструктуризацiю" банк може встановлювати процентнi ставки та комiсiйнi винагороди на рiвнi, нижчому за собiвартiсть банкiвських послуг у цьому банку.

(роздiл VII доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1414-VIII)

     9. У перiод здiйснення в Українi заходiв щодо запобiгання виникненню, поширенню i розповсюдженню епiдемiй, пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19) забороняється пiдвищення процентної ставки за кредитним договором.

(роздiл VII доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)

     10. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), положення статтi 69 цього Закону щодо строкiв оприлюднення рiчної фiнансової звiтностi, рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi банку разом iз аудиторським звiтом за 2019 рiк не застосовуються у 2020 роцi. Така звiтнiсть може бути оприлюднена банками до 30 квiтня 2020 року, а пiсля зазначеної дати оприлюднюється в строки, встановленi пунктом 7 роздiлу VII Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

(роздiл VII доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)

     11. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), положення статтi 69 цього Закону щодо строкiв оприлюднення рiчної консолiдованої звiтностi банкiвської групи разом iз аудиторським звiтом за 2019 рiк не застосовуються у 2020 роцi. Така звiтнiсть може бути оприлюднена вiдповiдальною особою банкiвської групи до 1 червня 2020 року, а пiсля зазначеної дати оприлюднюється протягом 30 робочих днiв пiсля оприлюднення рiчної фiнансової звiтностi, рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi банку разом iз аудиторським звiтом за 2019 рiк.

(роздiл VII доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)

     12. Тимчасово, протягом визначеного пiдроздiлом 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України перiоду одноразового (спецiального) добровiльного декларування, банк (уповноважений банк України) має право надавати банкiвськi послуги з вiдкриття та ведення поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання для цiлей одноразового (спецiального) добровiльного декларування в порядку, визначеному пiдроздiлом 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України.

(роздiл VII доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 15.06.2021р. N 1539-IX)
 
Президент України
Л.КУЧМА

м. Київ
7 грудня 2000 року
N 2121-III

Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.