ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про банки i банкiвську дiяльнiсть

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 20 вересня 2001 року N 2740-III,
вiд 28 листопада 2002 року N 249-IV,
вiд 6 лютого 2003 року N 485-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 835-IV,
вiд 5 червня 2003 року N 914-IV,
вiд 20 листопада 2003 року N 1294-IV,
вiд 22 червня 2004 року N 1828-IV,
вiд 2 червня 2005 року N 2631-IV,
вiд 29 листопада 2005 року N 3127-IV,
вiд 1 грудня 2005 року N 3163-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3201-IV,
вiд 22 грудня 2005 року N 3273-IV,
вiд 15 березня 2006 року N 3541-IV,
вiд 14 вересня 2006 року N 133-V,
вiд 16 листопада 2006 року N 358-V,
вiд 22 грудня 2006 року N 532-V,
вiд 27 квiтня 2007 року N 997-V,
вiд 31 жовтня 2008 року N 639-VI,
вiд 12 грудня 2008 року N 661-VI,
вiд 23 червня 2009 року N 1533-VI,
вiд 24 липня 2009 року N 1617-VI,
вiд 18 травня 2010 року N 2258-VI,
вiд 1 червня 2010 року N 2289-VI,
вiд 9 липня 2010 року N 2478-VI,
вiд 9 вересня 2010 року N 2510-VI,
вiд 9 вересня 2010 року N 2522-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 4 лютого 2011 року N 3011-VI,
вiд 15 лютого 2011 року N 3024-VI,
вiд 21 квiтня 2011 року N 3265-VI,
вiд 19 травня 2011 року N 3385-VI,
вiд 19 травня 2011 року N 3394-VI,
вiд 22 вересня 2011 року N 3795-VI,
вiд 23 лютого 2012 року N 4452-VI,
вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI,
вiд 24 травня 2012 року N 4841-VI,
вiд 4 липня 2012 року N 5042-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5080-VI,
вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI,
вiд 18 вересня 2012 року N 5248-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5410-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 16 травня 2013 року N 245-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 401-VII
(змiни, внесенi пiдпунктом 2 пункту 1 роздiлу I Закону України
вiд 4 липня 2013 року N 401-VII, набирають чинностi з 12 жовтня 2013 року),
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 27 березня 2014 року N 1166-VII,
вiд 27 березня 2014 року N 1170-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1261-VII,
вiд 17 червня 2014 року N 1507-VII,
вiд 5 червня 2014 року N 1323-VII,
вiд 4 липня 2014 року N 1586-VII,
вiд 4 липня 2014 року N 1587-VII,
вiд 4 липня 2014 року N 1588-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1698-VII
вiд 14 жовтня 2014 року N 1700-VII
(змiни, внесенi Законом України вiд 14 жовтня 2014 року N 1700-VII,
вводяться в дiю з 26 квiтня 2015 року),
вiд 14 жовтня 2014 року N 1702-VII
(враховуючи змiни, внесенi Законом України
вiд 28 грудня 2014 року N 78-VIII),
вiд 28 грудня 2014 року N 78-VIII,
вiд 2 березня 2015 року N 218-VIII,
вiд 18 червня 2015 року N 541-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 629-VIII,
вiд 10 листопада 2015 року N 772-VIII
(змiни, внесенi Законом України
вiд 10 листопада 2015 року N 772-VIII,
вводяться в дiю з 11 червня 2016 року),
вiд 12 листопада 2015 року N 794-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 24 грудня 2015 року N 911-VIII,
вiд 25 грудня 2015 року N 922-VIII,
вiд 2 червня 2016 року N 1404-VIII,
вiд 14 червня 2016 року N 1414-VIII,
вiд 15 листопада 2016 року N 1734-VIII,
вiд 15 листопада 2016 року N 1736-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1983-VIII,
вiд 16 листопада 2017 року N 2210-VIII,
вiд 21 грудня 2017 року N 2258-VIII,
вiд 18 сiчня 2018 року N 2269-VIII,
вiд 6 лютого 2018 року N 2277-VIII
(змiни, внесенi Законом України вiд 6 лютого 2018 року N 2277-VIII, вводяться в дiю
з 4 травня 2018 року, крiм змiн, внесених абзацом четвертим пiдпункту 4 пункту 2 роздiлу I Закону України
вiд 6 лютого 2018 року N 2277-VIII (щодо обов'язку банкiв подавати до Кредитного реєстру Нацiонального
банку України iнформацiю про здiйсненi ними кредитнi операцiї), якi вводяться в дiю з 1 квiтня 2018 року;
змiн, внесених абзацами тридцять сьомим - шiстдесятим пiдпункту 4 пункту 2 роздiлу I
Закону України вiд 6 лютого 2018 року N 2277-VIII, якi вводяться в дiю з 4 вересня 2018 року;
змiн, внесених пiдпунктом 2 пункту 2 роздiлу I Закону України
вiд 6 лютого 2018 року N 2277-VIII, якi вводяться в дiю з 1 сiчня 2019 року),
вiд 21 червня 2018 року N 2473-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2475-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2478-VIII,
вiд 5 липня 2018 року N 2491-VIII,
вiд 22 листопада 2018 року N 2621-VIII,
вiд 12 вересня 2019 року N 78-IX,
вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX,
вiд 19 вересня 2019 року N 112-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 122-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 132-IX,
вiд 31 жовтня 2019 року N 263-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 322-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 324-IX,
вiд 6 грудня 2019 року N 361-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 30 березня 2020 року N 540-IX,
вiд 13 травня 2020 року N 590-IX,
вiд 13 травня 2020 року N 591-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX

(Через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi пунктом 12 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII)

(У текстi Закону слова "спостережна рада банку", "правлiння (рада директорiв)" та "служба внутрiшнього аудиту" у всiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "рада банку", "правлiння" та "пiдроздiл внутрiшнього аудиту" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 4 липня 2014 року N 1587-VII)

(У текстi Закону слова "аудиторський висновок" в усiх вiдмiнках замiнено словами "аудиторський звiт" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 21 грудня 2017 року N 2258-VIII)

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Предмет та мета Закону

     Цей Закон визначає структуру банкiвської системи, економiчнi, органiзацiйнi i правовi засади створення, дiяльностi, реорганiзацiї i лiквiдацiї банкiв.

     Метою цього Закону є правове забезпечення стабiльного розвитку i дiяльностi банкiв в Українi i створення належного конкурентного середовища на фiнансовому ринку, забезпечення захисту законних iнтересiв вкладникiв i клiєнтiв банкiв, створення сприятливих умов для розвитку економiки України та пiдтримки вiтчизняного товаровиробника.

     Стаття 2. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     визначення термiну статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     асоцiйована особа - чоловiк або дружина, прямi родичi цiєї особи (батько, мати, дiти, рiднi брати та сестри, дiд, баба, онуки), прямi родичi чоловiка або дружини цiєї особи, чоловiк або дружина прямого родича;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     афiлiйована особа банку - будь-яка юридична особа, в якiй банк має iстотну участь або яка має iстотну участь у банку;

     визначення термiну статтi 2 виключено

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, визначення термiну статтi 2 виключено згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     банк - юридична особа, яка на пiдставi банкiвської лiцензiї має виключне право надавати банкiвськi послуги, вiдомостi про яку внесенi до Державного реєстру банкiв;

(визначення термiна статi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     банк з iноземним капiталом - банк, у якому частка капiталу, що належить хоча б одному iноземному iнвестору, становить не менше 10 вiдсоткiв;

(визначення термiна статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     банкiвська група - група юридичних осiб:

     якi мають спiльного контролера, що складається з материнського банку, його однiєї чи кiлькох українських та/або iноземних дочiрнiх та/або асоцiйованих компанiй, якi є фiнансовими установами або для яких надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, або

     що складається з материнського банку, який є контролером, його однiєї чи кiлькох українських та/або iноземних дочiрнiх та/або асоцiйованих компанiй, якi є фiнансовими установами або для яких надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, або

     якi мають спiльного контролера, що складається з двох або бiльше українських фiнансових установ та/або компанiй, для яких надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, їх українських та/або iноземних дочiрнiх та/або асоцiйованих компанiй, якi є фiнансовими установами або для яких надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, в якiй банкiвська дiяльнiсть є переважною, або

     що складається з небанкiвської фiнансової установи або компанiї, для якої надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, яка є контролером, її однiєї або декiлькох українських та/або iноземних дочiрнiх та/або асоцiйованих компанiй, якi є фiнансовими установами або для яких надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, в якiй банкiвська дiяльнiсть є переважною.

     Банкiвська холдингова компанiя та компанiя з надання допомiжних послуг, яка має спiльного контролера з учасниками банкiвської групи, належить до складу цiєї банкiвської групи.

     Компанiя вважається такою, для якої надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, якщо частка доходу вiд реалiзацiї фiнансових послуг за результатами попереднього звiтного року становить 50 i бiльше вiдсоткiв загального обсягу чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).

     Переважна дiяльнiсть у групi є банкiвською, якщо сукупне середньоарифметичне значення активiв банкiв (банку) - учасникiв (учасника) банкiвської групи за останнi чотири звiтнi квартали становить 50 i бiльше вiдсоткiв сукупного розмiру середньоарифметичних значень активiв усiх фiнансових установ, що належать до цiєї групи, за зазначений перiод. Розрахунок переважної дiяльностi банкiвської групи здiйснюється щороку станом на 1 сiчня.

     Пiсля того, як групу було визначено банкiвською на пiдставi переважної дiяльностi та частка сукупних активiв банкiв (банку) у сукупному розмiрi активiв установ, що належать до цiєї групи, зменшилася i становить вiд 40 до 50 вiдсоткiв, група продовжує вважатися банкiвською протягом трьох рокiв з моменту такого зменшення.

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, визначення термiна статтi 2 у редакцiї Законiв України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII, вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     банкiвська холдингова компанiя - фiнансова холдингова компанiя, в якiй переважною дiяльнiстю фiнансових установ, що є її дочiрнiми та асоцiйованими компанiями, є банкiвська дiяльнiсть;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     банкiвська дiяльнiсть - залучення у вклади грошових коштiв фiзичних i юридичних осiб та розмiщення зазначених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик, вiдкриття i ведення банкiвських рахункiв фiзичних та юридичних осiб;

     банкiвський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантiя, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмiн на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентiв та iнших зборiв з такої суми;

     банкiвська лiцензiя - документ, який видається Нацiональним банком України в порядку i на умовах, визначених у цьому Законi, на пiдставi якого банки та фiлiї iноземних банкiв мають право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть;

(визначення термiна статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     банкiвський платiжний iнструмент - засiб, що мiстить реквiзити, якi iдентифiкують його емiтента, платiжну систему, в якiй вiн використовується, та, як правило, держателя цього банкiвського платiжного iнструмента. За допомогою банкiвських платiжних iнструментiв формуються вiдповiднi документи за операцiями, що здiйсненi з використанням банкiвських платiжних iнструментiв, на пiдставi яких проводиться переказ грошей або надаються iншi послуги держателям банкiвських платiжних iнструментiв;

     банкiвськi рахунки - рахунки, на яких облiковуються власнi кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клiєнтiв i контрагентiв та якi дають можливiсть здiйснювати переказ коштiв за допомогою банкiвських платiжних iнструментiв;

     державний реєстр банкiв - реєстр, що ведеться Нацiональним банком України i мiстить вiдомостi про державну реєстрацiю усiх банкiв;

     дочiрня компанiя - юридична особа, яка контролюється iншою юридичною особою (материнською компанiєю);

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     вклад (депозит) - це кошти в готiвковiй або у безготiвковiй формi, у валютi України або в iноземнiй валютi, якi розмiщенi клiєнтами на їх iменних рахунках у банку на договiрних засадах на визначений строк зберiгання або без зазначення такого строку i пiдлягають виплатi вкладнику вiдповiдно до законодавства України та умов договору;

     визначення термiну статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     дiлова репутацiя - вiдомостi, зiбранi Нацiональним банком України, про вiдповiднiсть дiяльностi юридичної або фiзичної особи, у тому числi керiвникiв юридичної особи та власникiв iстотної участi у такiй юридичнiй особi, вимогам закону, дiловiй практицi та професiйнiй етицi, а також вiдомостi про поряднiсть, професiйнi та управлiнськi здiбностi фiзичної особи;

(визначення термiна статi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     економiчнi нормативи - показники, що встановлюються Нацiональним банком України i дотримання яких є обов'язковим для банкiв;

     визначення термiну статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.02.2003р. N 485-IV)

     iноземний - пов'язаний з громадянином або юридичною особою будь-якої країни, крiм України;

     iнспекцiйна перевiрка банку - форма здiйснення банкiвського нагляду уповноваженими Нацiональним банком України особами безпосередньо у банку;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     iстотна участь - пряме та/або опосередковане володiння однiєю особою самостiйно чи спiльно з iншими особами 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу та/або права голосу акцiй, паїв юридичної особи або незалежна вiд формального володiння можливiсть значного впливу на управлiння чи дiяльнiсть юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої iстотної участi незалежно вiд того, чи здiйснює така особа контроль прямого власника участi в юридичнiй особi або контроль будь-якої iншої особи в ланцюгу володiння корпоративними правами такої юридичної особи;

(визначення термiна статi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     капiтал банку - власнi кошти, залишкова вартiсть активiв банку пiсля вирахування всiх його зобов'язань;

(визначення термiна статi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     визначення термiну статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     капiтал приписний - сума грошових коштiв у вiльно конвертованiй валютi, надана iноземним банком фiлiї для її акредитацiї;

(статтю 2 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     капiтал статутний - сплачена грошовими внесками учасникiв банку вартiсть акцiй, паїв банку в розмiрi, визначеному статутом;

(визначення термiна статi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     капiтал регулятивний - сукупнiсть основного та додаткового капiталiв, складовi яких визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України;

(визначення термiна статi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     керiвники юридичної особи (крiм банку) - керiвник пiдприємства, установи, одноосiбний виконавчий орган або члени колегiального виконавчого органу юридичної особи та члени ради (наглядової ради, спостережної ради) юридичної особи;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, визначення термiна статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     клiєнт банку - будь-яка фiзична чи юридична особа, що користується послугами банку;

     ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фiзична особа, яка володiє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володiє двома i бiльше вiдсотками корпоративних прав такої юридичної особи, i при цьому:

     1) якщо юридична особа має бiльше нiж 20 учасникiв - фiзичних осiб, ключовими учасниками вважаються 20 учасникiв - фiзичних осiб, частки яких є найбiльшими;

     2) якщо однаковi за розмiром пакети корпоративних прав юридичної особи належать бiльше нiж 20 учасникам - фiзичним особам, ключовими учасниками вважаються всi фiзичнi особи, якi володiють двома i бiльше вiдсотками корпоративних прав такої юридичної особи;

     3) вважається, що публiчна компанiя не має ключових учасникiв;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     контролер - фiзична або юридична особа, щодо якої не iснує контролерiв - фiзичних осiб та яка має можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння або дiяльнiсть юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володiння самостiйно або спiльно з iншими особами часткою в юридичнiй особi, що вiдповiдає еквiваленту 50 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу та/або голосiв юридичної особи, або незалежно вiд формального володiння здiйснювати такий вплив на основi угоди чи будь-яким iншим чином;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     контроль - можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння та/або дiяльнiсть юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володiння однiєю особою самостiйно або спiльно з iншими особами часткою в юридичнiй особi, що вiдповiдає еквiваленту 50 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу та/або голосiв юридичної особи, або незалежно вiд формального володiння можливiсть здiйснювати такий вплив на основi угоди чи будь-яким iншим чином;

(визначення термiна статi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     конфлiкт iнтересiв - наявнi та потенцiйнi суперечностi мiж особистими iнтересами i посадовими чи професiйними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовiсне виконання нею своїх повноважень, об'єктивнiсть та неупередженiсть прийняття рiшень;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     кошти - грошi у нацiональнiй або iноземнiй валютi чи їх еквiвалент;

     кредитний реєстр Нацiонального банку України (далi - Кредитний реєстр) - iнформацiйна система, що забезпечує збирання, накопичення, зберiгання, змiну, використання та поширення (надання) iнформацiї про кредитнi операцiї банкiв та про стан виконання зобов'язань за такими операцiями, аналiз та класифiкацiю кредитiв;

(статтю 2 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII)

     кредитор банку - юридична або фiзична особа, яка має документально пiдтвердженi вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань;

(визначення термiна статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII)

     ланцюг володiння корпоративними правами юридичної особи - iнформацiя про склад ключових учасникiв юридичної особи, яка включає iнформацiю про ключових учасникiв першого i кожного наступного рiвня володiння корпоративними правами юридичної особи;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     лiквiдацiя банку - процедура припинення функцiонування банку як юридичної особи вiдповiдно до положень цього Закону та Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб";

(визначення термiна iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     визначення термiна статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     визначення термiна статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     материнський банк - український банк, серед дочiрнiх та/або асоцiйованих компанiй якого є банк та/або iнша фiнансова установа та який не є дочiрньою компанiєю iншого українського банку або банкiвської холдингової компанiї;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     визначення термiна статтi 2 виключено

(визначення термiна статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     визначення термiна статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу банку - спiввiдношення мiж розмiром регулятивного капiталу i сумою активiв та позабалансових зобов'язань, зважених на вiдповiднi коефiцiєнти кредитного ризику, та сумою вимог для покриття iнших ризикiв банку;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     нормативно-правовi акти Нацiонального банку України - нормативно-правовi акти, що видаються Нацiональним банком України у межах його повноважень на виконання цього та iнших законiв України;

     визначення термiну статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     визначення термiну статтi 2 виключено

(визначення термiна статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V, виключено згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     професiйне судження - вмотивований, об'єктивний, неупереджений та обґрунтований висновок та/або оцiнка Нацiонального банку України щодо фактiв, подiй, обставин, осiб, що ґрунтується на знаннях i досвiдi службовцiв Нацiонального банку України, на комплексному та всебiчному аналiзi iнформацiї та документiв, поданих до Нацiонального банку України в межах передбачених законодавством процедур та отриманих Нацiональним банком України, у тому числi в результатi здiйснення ним банкiвського регулювання та нагляду, а також на iнформацiї з офiцiйних джерел;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     публiчна компанiя - iноземна юридична особа, створена у формi публiчного акцiонерного товариства, акцiї якої включенi до бiржових спискiв (пройшли процедуру лiстингу) фондових бiрж, якi вiдповiдають критерiям, визначеним Нацiональним банком України;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     рiвень володiння корпоративними правами юридичної особи - вiдносини щодо володiння корпоративними правами юридичної особи мiж такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всi учасники юридичної особи є фiзичними особами, така юридична особа має лише один рiвень володiння корпоративними правами;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     розкритi резерви - резерви i фонди, створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку та оприлюдненi у фiнансовiй звiтностi банку;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     реорганiзацiя банку - злиття, приєднання, видiлення, подiл банку, змiна його органiзацiйно-правової форми (перетворення), наслiдком яких є передача, прийняття його майна, коштiв, прав та обов'язкiв правонаступникам;

(визначення термiна статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     розрахунковi банкiвськi операцiї - рух грошей на банкiвських рахунках, здiйснюваний згiдно з розпорядженнями клiєнтiв або в результатi дiй, якi в рамках закону призвели до змiни права власностi на активи;

     спорiднена особа - юридична особа, яка має спiльних з банком власникiв iстотної участi;

     системно важливий банк - банк, що вiдповiдає критерiям, встановленим Нацiональним банком України, дiяльнiсть якого впливає на стабiльнiсть банкiвської системи;

(визначення термiна статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     структура власностi юридичної особи - система взаємовiдносин юридичних та фiзичних осiб, що дає змогу визначити:

     1) всiх ключових учасникiв (включаючи публiчнi компанiї) i контролерiв такої юридичної особи;

     2) всiх ключових учасникiв кожної юридичної особи, яка iснує у ланцюгу володiння корпоративними правами такої юридичної особи;

     3) всiх осiб, якi мають пряму та/або опосередковану iстотну участь у такiй юридичнiй особi;

     4) вiдносини контролю щодо цiєї юридичної особи мiж усiма особами, зазначеними у пунктах 1 - 3 цього визначення;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, визначення термiна статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     визначення термiна статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     визначення термiна статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     уповноважена особа банку - особа, яка на пiдставi статуту чи угоди має повноваження представляти банк та вчиняти вiд його iменi певнi дiї, що мають юридичне значення;

     учасники банкiвської групи - банки, iншi фiнансовi установи, банкiвськi холдинговi компанiї, компанiї з надання допомiжних послуг, якi мають спiльного контролера;

(статтю 2 доповнено визначенням згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     учасники банку - засновники банку, акцiонери банку i пайовики кооперативного банку;

(визначення термiну статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р. N 133-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     визначення термiну статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     визначення термiну статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     учасник юридичної особи - особа, яка володiє корпоративними правами цiєї юридичної особи;

(статтю 2 доповнено визначенням термiна згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     фiнансове оздоровлення банку - вiдновлення платоспроможностi банку та приведення фiнансових показникiв його дiяльностi у вiдповiднiсть iз вимогами Нацiонального банку України.

(статтю 2 доповнено визначенням термiну згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Термiни "асоцiйована компанiя", "материнська компанiя", "фiнансова холдингова компанiя", "компанiя з надання допомiжних послуг", "споживач фiнансових послуг" вживаються в значеннях, визначених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

(статтю 2 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, частина друга статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 122-IX)

     Термiни "андеррайтер" та "андеррайтинг" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

(статтю 2 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Стаття 3. Сфера застосування

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають пiд час заснування, реєстрацiї, дiяльностi, реорганiзацiї та лiквiдацiї банкiв.

     Положення цього Закону та нормативно-правовi акти Нацiонального банку України застосовуються як до банкiв, так i до фiлiй iноземних банкiв.

(статтю 3 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V, у зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою)

     Положення цього Закону застосовуються до представництв iноземних банкiв, що дiють на територiї України, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами (угодами), згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, а також до фiлiй українських банкiв за кордоном та до пов'язаних з банком осiб, визначених статтею 52 цього Закону.

     Вiдповiднi положення цього Закону поширюються також на окремi зобов'язання i вiдповiдальнiсть iнших осiб, дiяльнiсть яких пов'язана з функцiонуванням банкiв.

     Вiдносини, що виникають пiд час застосування процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї емiтента iпотечних облiгацiй, цей Закон регулює в частинi, що не суперечить Закону України "Про iпотечнi облiгацiї".

статтю 3 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 21.04.2011р. N 3265-VI)

     Частину шосту статтi 3 виключено

(статтю 3 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 18.09.2012р. N 5248-VI, частину шосту статтi 3 виключено згiдно iз Законом України вiд 17.06.2014р. N 1507-VII)

     Стаття 4. Банкiвська система України

     Банкiвська система України складається з Нацiонального банку України та iнших банкiв, а також фiлiй iноземних банкiв, що створенi i дiють на територiї України вiдповiдно до положень цього Закону та iнших законiв України.

     Банк самостiйно визначає напрями своєї дiяльностi i спецiалiзацiю за видами послуг.

     Нацiональний банк України визначає види спецiалiзованих банкiв та порядок набуття банком статусу спецiалiзованого.

     Нацiональний банк України здiйснює регулювання дiяльностi спецiалiзованих банкiв через економiчнi нормативи та нормативно-правове забезпечення здiйснюваних цими банками операцiй.

     Нацiональний банк України визначає системно важливi банки вiдповiдно до таких критерiїв: розмiру банку, ступеня фiнансових взаємозв'язкiв, напрямiв дiяльностi.

(статтю 4 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Нацiональний банк України здiйснює регулювання та банкiвський нагляд вiдповiдно до положень Конституцiї України, цього Закону, Закону України "Про Нацiональний банк України", iнших законодавчих актiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Нацiональний банк України визначає особливостi регулювання та нагляду за системно важливим банком, банком, що має статус Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках, з урахуванням специфiки дiяльностi таких банкiв.

(частина п'ята статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 401-VII, вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)
(стаття 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V, у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 5. Економiчна незалежнiсть банкiв

     Банки мають право самостiйно володiти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває у їхнiй власностi.

     Держава не вiдповiдає за зобов'язаннями банкiв, а банки не вiдповiдають за зобов'язаннями держави, якщо iнше не передбачено законом або договором.

     Нацiональний банк України не вiдповiдає за зобов'язаннями банкiв, а банки не вiдповiдають за зобов'язаннями Нацiонального банку України, якщо iнше не передбачено законом або договором.

     Органам державної влади i органам мiсцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керiвництво чи працiвникiв банкiв у ходi виконання ними службових обов'язкiв або втручатись у дiяльнiсть банку, за винятком випадкiв, передбачених законом.

     Шкода, заподiяна банку внаслiдок такого втручання, пiдлягає вiдшкодуванню у порядку, визначеному законом.

     Стаття 6. Органiзацiйно-правова форма банку

     Банки в Українi створюються у формi акцiонерного товариства або кооперативного банку.

(частина перша статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р. N 133-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Особливостi правового статусу, порядку створення, дiяльностi, реорганiзацiї та лiквiдацiї банкiв визначаються цим Законом та Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

(частина друга статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Законодавство про акцiонернi товариства застосовується до банкiв з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

(статтю 6 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     У разi суперечностi норм цього Закону нормам iнших законодавчих актiв (включаючи кодекси) норми цього Закону мають перевагу.

(статтю 6 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Стаття 7. Державнi банки

     Державний банк - це банк, 100 вiдсоткiв статутного капiталу якого належить державi. Державний банк може iснувати лише у формi акцiонерного товариства.

     Положення цього Закону поширюються на державнi банки з урахуванням особливостей, встановлених цiєю статтею. Положення iнших законiв України застосовуються до державних банкiв в частинi, що не суперечить цiй статтi.

     Єдиним акцiонером державного банку є держава. Функцiї з управлiння корпоративними правами держави у державному банку здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України. Орган, що здiйснює управлiння корпоративними правами держави у державному банку, також виконує функцiї вищого органу управлiння державного банку (далi - вищий орган).

     Iншими органами управлiння державного банку є наглядова рада державного банку та правлiння державного банку.

     Рiшення вищого органу оформлюються актами Кабiнету Мiнiстрiв України, проекти яких готуються i вносяться на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, i не пiдлягають погодженню з iншими заiнтересованими органами.

     Статут державного банку затверджується вищим органом та має вiдповiдати вимогам законiв України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

     До виключної компетенцiї вищого органу належить прийняття рiшень щодо:

     1) визначення основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi державного банку та затвердження звiтiв про їх виконання;

     2) схвалення стратегiї розвитку державного банку, затвердженої наглядовою радою державного банку;

     3) внесення змiн до статуту державного банку;

     4) збiльшення або зменшення статутного капiталу державного банку;

     5) призначення та припинення повноважень членiв наглядової ради державного банку в порядку та з урахуванням особливостей, передбачених цiєю статтею;

     6) затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами наглядової ради державного банку, обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради державного банку;

     7) встановлення розмiру винагороди членiв наглядової ради державного банку, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

     8) затвердження положення про винагороду членiв наглядової ради державного банку, вимоги до якого встановлюються Нацiональним банком України;

     9) затвердження звiту про винагороду членiв наглядової ради державного банку, вимоги до якого встановлюються Нацiональним банком України;

     10) затвердження рiчного звiту державного банку;

     11) затвердження заходiв за результатами розгляду звiту наглядової ради державного банку, в тому числi про виконання стратегiї розвитку державного банку;

     12) покриття збиткiв та розподiлу прибутку;

     13) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;

     14) затвердження положення про наглядову раду державного банку;

     15) змiни типу акцiонерного товариства, у формi якого iснує державний банк;

     16) емiсiї акцiй, їх дроблення або консолiдацiї;

     17) викупу державним банком акцiй власної емiсiї;

     18) анулювання або продажу викуплених акцiй державного банку;

     19) реорганiзацiї державного банку, обрання комiсiї з реорганiзацiї державного банку;

     20) лiквiдацiї державного банку, обрання комiсiї з припинення (лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдатора) державного банку, затвердження лiквiдацiйного балансу;

     21) встановлення критерiїв вiдбору зовнiшнього аудитора державного банку;

     22) надання згоди на вчинення значного правочину за поданням наглядової ради державного банку;

     23) надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", з урахуванням положень статтi 52 цього Закону.

     Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї вищого органу, не можуть бути переданi iншим органам управлiння державним банком. Вищий орган не має права приймати рiшення з питань дiяльностi державного банку, що не належать до його виключної компетенцiї. Вищий орган не бере участi в поточному управлiннi державним банком.

     Вищий орган має право отримувати будь-яку iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть державного банку, необхiдну для здiйснення його повноважень, з урахуванням положень цього Закону щодо банкiвської таємницi.

     Наглядова рада є колегiальним органом управлiння державного банку, що в межах своєї компетенцiї здiйснює управлiння державним банком, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу державного банку з метою виконання стратегiї розвитку державного банку. Наглядова рада державного банку, дiючи в iнтересах державного банку вiдповiдно до цього Закону, здiйснює захист прав вкладникiв, кредиторiв та держави як акцiонера.

     Наглядова рада державного банку складається з дев'яти членiв, з яких шiсть членiв є незалежними, а три члени є представниками держави.

     Члени наглядової ради державного банку повиннi вiдповiдати вимогам до керiвника банку, встановленим статтею 42 цього Закону. Не допускається призначення особи на посаду члена наглядової ради державного банку, якщо таке призначення може призвести до конфлiкту iнтересiв. Не може бути членом наглядової ради державного банку особа, яка має не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимiсть та/або яка пiддавалася адмiнiстративному стягненню за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю.

     Незалежним членом наглядової ради державного банку не може бути особа, яка:

     1) є або протягом останнiх п'яти рокiв була керiвником цього державного банку (крiм незалежного члена наглядової ради) та/або його фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу чи юридичної особи, у якiй цей державний банк має iстотну участь;

     2) є або протягом останнiх трьох рокiв була працiвником цього державного банку та/або його фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу чи юридичної особи, у якiй цей державний банк має iстотну участь;

     3) є пов'язаною особою цього державного банку;

     4) отримує або протягом останнiх трьох рокiв отримувала вiд цього державного банку або юридичних осiб, у яких цей державний банк має iстотну участь, iстотнi доходи, крiм доходiв у виглядi винагороди за виконання функцiй члена наглядової ради (при цьому iстотними є доходи, що перевищують 5 вiдсоткiв сукупного рiчного доходу такої особи за вiдповiдний рiк);

     5) є власником iстотної участi, керiвником, посадовою особою та/або членом ради чи iншого органу управлiння, працiвником iншого банку, зареєстрованого в Українi, або особою, яка має можливiсть впливати на прийняття рiшень iз основних напрямiв дiяльностi та/або здiйснює значний вплив на управлiння та дiяльнiсть iншого банку, зареєстрованого в Українi (крiм члена ради банку, в якому державi належить бiльше 50 вiдсоткiв статутного капiталу);

     6) є особою, уповноваженою на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування (згiдно з перелiком, зазначеним у пунктi 1 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї");

     7) є або протягом останнiх двох рокiв була службовою особою, яка займає вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище (пiд службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, розумiються особи, зазначенi у примiтцi до статтi 50 Закону України "Про запобiгання корупцiї");

     8) є зовнiшнiм аудитором цього державного банку та/або його фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу чи юридичної особи, у якiй цей державний банк має iстотну участь, або була ним протягом будь-якого перiоду за останнiх три роки, що передували її призначенню до наглядової ради цього державного банку;

     9) бере участь у зовнiшньому аудитi цього державного банку та/або його фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу чи юридичної особи, у якiй цей державний банк має iстотну участь, як аудитор, який працює у складi аудиторської органiзацiї, або брала участь у такому аудитi протягом будь-якого перiоду за останнiх три роки, що передували її призначенню до наглядової ради цього державного банку;

     10) має або мала протягом останнього року iстотнi господарськi та/або цивiльно-правовi вiдносини з цим державним банком або юридичною особою, у якiй цей державний банк має iстотну участь, або є кiнцевим (бенефiцiарним) власником чи посадовою особою юридичної особи, яка має або мала такi вiдносини (при цьому iстотними є господарськi та/або цивiльно-правовi вiдносини, в результатi яких особа отримала або має право отримати доходи, кредит або позику у сумi, що перевищує 5 вiдсоткiв доходiв такої особи за попереднiй звiтний рiк);

     11) є членом виконавчого органу юридичної особи, членом наглядової ради якої є будь-який керiвник цього державного банку;

     12) є близькою особою з особами, зазначеними у пунктах 1 - 11 цiєї частини, якщо призначення та перебування цiєї особи на посадi члена наглядової ради державного банку призведе до конфлiкту iнтересiв (термiн "близька особа" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї").

     Представником держави у наглядовiй радi державного банку не може бути особа, яка:

     1) є або протягом останнiх п'яти рокiв була керiвником цього державного банку (крiм члена наглядової ради) або його дочiрнього пiдприємства, фiлiї, представництва та/або iншого вiдокремленого пiдроздiлу;

     2) зазначена у пунктах 2 - 6 i 8 - 11 частини тринадцятої цiєї статтi;

     3) є близькою особою з особами, зазначеними у пунктах 1 - 2 цiєї частини, якщо призначення та перебування цiєї особи на посадi члена наглядової ради державного банку призведе до конфлiкту iнтересiв (термiн "близька особа" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї").

     Один представник держави у наглядовiй радi державного банку призначається вищим органом за поданням Президента України, один - за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України та один - за поданням профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi.

     Для визначення претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку Кабiнет Мiнiстрiв України утворює конкурсну комiсiю, до складу якої входять один представник вiд Президента України, три - вiд Кабiнету Мiнiстрiв України та один - вiд профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi. Вимоги до членiв конкурсної комiсiї визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     У роботi конкурсної комiсiї можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники мiжнародних фiнансових органiзацiй.

     Конкурсна комiсiя перевiряє претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку на вiдповiднiсть вимогам, встановленим цим Законом.

     Претенденти на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку визначаються шляхом конкурсного вiдбору в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До конкурсного вiдбору допускаються виключно кандидати, вiдiбранi на умовах вiдкритого конкурсу компанiєю з добору персоналу, визначеною Кабiнетом Мiнiстрiв України у встановленому ним порядку з числа тих, що мають мiжнародний досвiд надання послуг з добору керiвного складу банкiв не менш як 10 рокiв. Компанiя з добору персоналу подає конкурснiй комiсiї список кандидатiв для проведення вiдбору та пiдготовки подання вищому органу. Залучення компанiї з добору персоналу здiйснюється на платнiй основi за рахунок коштiв державного банку та/або iнших джерел, не заборонених законодавством.

     Незалежнi члени наглядової ради державного банку призначаються вищим органом на пiдставi подання конкурсної комiсiї протягом п'яти робочих днiв з дня отримання вiдповiдного подання.

     До виключної компетенцiї наглядової ради державного банку належить прийняття рiшень з питань, визначених частиною шостою статтi 39 цього Закону, а також:

     1) надання згоди на вчинення значного правочину або винесення цього питання на розгляд вищого органу;

     2) надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", з урахуванням положень статтi 52 цього Закону;

     3) затвердження положення про правлiння державного банку;

     4) розгляд звiту правлiння державного банку та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

     5) розгляд висновкiв зовнiшнього та внутрiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами їх розгляду;

     6) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння державного банку;

     7) прийняття рiшень про утворення комiтетiв наглядової ради державного банку та затвердження положень про них;

     8) прийняття рiшень з iнших питань, вiднесених статутом державного банку до виключної компетенцiї наглядової ради державного банку.

     Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради державного банку, не можуть вирiшуватися iншими органами управлiння державного банку, крiм винесення на розгляд вищого органу питання щодо надання згоди на вчинення значного правочину вiдповiдно до пункту 1 частини двадцять другої цiєї статтi.

     Пiсля визначення вищим органом основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi державного банку наглядова рада державного банку повинна забезпечити розроблення та затвердити стратегiю розвитку державного банку i передати її на схвалення вищому органу в порядку, встановленому статутом та положенням про наглядову раду державного банку. Стратегiя розвитку державного банку передбачає досягнення визначених вищим органом основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi державного банку та мiстить очiкуванi показники результатiв дiяльностi державного банку. Стратегiя розвитку державного банку має бути спрямована на збiльшення ринкової вартостi державного банку у довгостроковiй перспективi з урахуванням ринкових умов. Вищий орган вiдмовляє у схваленнi стратегiї розвитку державного банку у разi невiдповiдностi стратегiї визначеним вищим органом основним (стратегiчним) напрямам дiяльностi державного банку або наявностi суттєвих недолiкiв, що можуть перешкодити ефективному виконанню стратегiї. У разi несхвалення стратегiї розвитку державного банку вищий орган повертає її наглядовiй радi державного банку на доопрацювання iз зазначенням конкретних зауважень та заперечень. У разi повторного несхвалення стратегiї розвитку державного банку вищий орган має право припинити повноваження всього складу наглядової ради державного банку, при цьому пiдстави несхвалення стратегiї розвитку державного банку повиннi бути опублiкованi вищим органом.

     Строк повноважень наглядової ради державного банку становить три роки.

     Вищий орган зобов'язаний розпочати конкурсний вiдбiр претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку не пiзнiше нiж за чотири мiсяцi до закiнчення строку повноважень наглядової ради державного банку. У разi якщо пiсля закiнчення строку повноважень наглядової ради державного банку вищим органом не прийнято рiшення про призначення нового складу наглядової ради державного банку, наглядова рада державного банку продовжує виконувати свої повноваження до призначення її нового складу. Повторне призначення особи на посаду незалежного члена наглядової ради державного банку не вимагає проходження такою особою конкурсного вiдбору. Особа не може займати посаду члена наглядової ради державного банку бiльше нiж два строки поспiль.

     З членами наглядової ради державного банку укладаються цивiльно-правовi договори, якими передбачаються права, обов'язки та умови роботи членiв наглядової ради державного банку, у тому числi розмiр їх винагороди. Розмiр винагороди незалежних членiв наглядової ради державного банку, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат, встановлюється вищим органом з урахуванням пропозицiй конкурсної комiсiї, наданих пiд час конкурсного вiдбору претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку. Витрати на оплату роботи членiв наглядової ради державного банку несе державний банк.

     Наглядову раду державного банку очолює голова, який обирається наглядовою радою державного банку з числа її незалежних членiв.

     Засiдання наглядової ради державного банку є правомочним за присутностi не менше шести її членiв. Рiшення наглядової ради державного банку приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв, якi присутнi на засiданнi та мають право голосу, якщо для прийняття вiдповiдного рiшення статутом державного банку не встановлюється бiльша кiлькiсть голосiв. Порядок скликання i проведення засiдань, голосування, прийняття та оформлення рiшень наглядової ради державного банку визначається статутом державного банку i положенням про наглядову раду державного банку.

     Члени наглядової ради державного банку самостiйно i на власний розсуд приймають рiшення щодо голосування з усiх питань порядку денного засiдання наглядової ради державного банку. Члени наглядової ради державного банку повиннi сумлiнно виконувати покладенi на них обов'язки, дiяти в iнтересах державного банку та уникати конфлiкту iнтересiв.

     Незалежнi члени i представники держави у наглядовiй радi державного банку мають рiвнi права та обов'язки, крiм випадкiв, встановлених цiєю статтею. Члени наглядової ради державного банку мають право отримувати будь-яку iнформацiю (у тому числi iнформацiю, що становить банкiвську таємницю) про державний банк з урахуванням положень цього Закону щодо банкiвської таємницi.

     Наглядова рада державного банку в обов'язковому порядку утворює комiтет з питань аудиту, комiтет з питань ризикiв та комiтет з питань призначень та винагород посадовим особам. Комiтети наглядової ради державного банку з питань ризикiв та з питань призначень та винагород посадовим особам очолюють незалежнi члени наглядової ради державного банку. Бiльшiсть членiв зазначених комiтетiв мають становити незалежнi члени наглядової ради державного банку. Комiтет наглядової ради державного банку з питань аудиту складається виключно з незалежних членiв наглядової ради державного банку. Наглядова рада державного банку може утворювати також iншi комiтети. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв наглядової ради державного банку визначається статутом державного банку, положенням про наглядову раду державного банку та положеннями про її комiтети.

     Повноваження члена наглядової ради державного банку можуть бути припиненi достроково виключно з таких пiдстав:

     1) невиконання стратегiї та/або бiзнес-плану розвитку державного банку, що пiдтверджується результатами щорiчного оцiнювання, яке проводиться в порядку, визначеному вищим органом;

     2) повторне несхвалення вищим органом стратегiї розвитку державного банку, затвердженої наглядовою радою державного банку;

     3) встановлення факту невiдповiдностi члена наглядової ради державного банку вимогам, встановленим частиною тринадцятою або чотирнадцятою цiєї статтi;

     4) на вимогу не менше нiж п'яти членiв наглядової ради державного банку або Нацiонального банку України в разi, якщо член наглядової ради державного банку неналежним чином виконує свої посадовi обов'язки або не вiдповiдає вимогам щодо професiйної придатностi та дiлової репутацiї;

     5) подання членом наглядової ради державного банку особистої письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, за умови, що така заява подається не пiзнiше нiж за два тижнi до припинення повноважень;

     6) подання членом наглядової ради державного банку особистої письмової заяви про припинення повноважень у зв'язку з неможливiстю виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

     7) набрання законної сили вироком або рiшенням суду, яким члена наглядової ради державного банку засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;

     8) набрання щодо члена наглядової ради державного банку законної сили судовим рiшенням про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю;

     9) смерть члена наглядової ради державного банку, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим;

     10) запровадження Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб тимчасової адмiнiстрацiї в державному банку або початок процедури лiквiдацiї державного банку;

     11) вiдкликання Президентом України представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Президента України, вiдкликання Кабiнетом Мiнiстрiв України представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України, та вiдкликання профiльним Комiтетом Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi, представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi.

     Рiшення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради державного банку з пiдстав, передбачених пунктами 1 - 4 частини тридцять третьої цiєї статтi, приймається вищим органом, при цьому рiшення про дострокове припинення повноважень з пiдстав, передбачених пунктами 1 i 2 частини тридцять третьої цiєї статтi, приймається лише щодо всього складу наглядової ради державного банку. Повноваження члена наглядової ради державного банку достроково припиняються з пiдстав, передбачених пунктами 5 - 11 частини тридцять третьої цiєї статтi, з настанням вiдповiдних обставин, без рiшення вищого органу.

     У разi дострокового припинення повноважень незалежного члена або всього складу наглядової ради державного банку конкурсна комiсiя зобов'язана протягом одного мiсяця визначити претендентiв на замiщення вакантних посад незалежних членiв наглядової ради державного банку iз числа кандидатiв, вiдiбраних компанiєю з добору персоналу пiд час проведення попереднього конкурсу вiдповiдно до частин шiстнадцятої - двадцятої цiєї статтi. У разi неможливостi визначити претендентiв на замiщення вакантних посад незалежних членiв наглядової ради державного банку iз числа кандидатiв, попередньо вiдiбраних компанiєю з добору персоналу вiдповiдно до частини двадцятої цiєї статтi, вищий орган зобов'язаний розпочати новий конкурсний вiдбiр претендентiв на посади незалежних членiв наглядової ради державного банку вiдповiдно до частин шiстнадцятої - двадцятої цiєї статтi.

     У разi дострокового припинення повноважень представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України або профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi, вiдповiдний суб'єкт подання протягом одного мiсяця вносить подання на нового представника держави у наглядовiй радi державного банку.

     Вищий орган має право у будь-який час тимчасово вiдсторонити на строк не бiльше шести мiсяцiв члена наглядової ради державного банку вiд виконання його повноважень виключно з таких пiдстав:

     1) на вимогу не менше нiж п'яти членiв наглядової ради державного банку в разi якщо член наглядової ради неналежним чином виконує свої посадовi обов'язки або в разi виникнення обґрунтованої пiдозри щодо невiдповiдностi вимогам, встановленим частиною тринадцятою або чотирнадцятою цiєї статтi;

     2) вручення члену наглядової ради державного банку повiдомлення про пiдозру у скоєннi кримiнального правопорушення;

(пункт 2 частини тридцять сьомої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     3) на вимогу Президента України про вiдсторонення вiд виконання повноважень представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Президента України, на вимогу Кабiнету Мiнiстрiв України про вiдсторонення вiд виконання повноважень представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України, або на вимогу профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi, про вiдсторонення вiд виконання повноважень представника держави у наглядовiй радi державного банку, призначеного за поданням профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предметiв вiдання якого належать питання банкiвської дiяльностi.

     Виконавчим органом державного банку, що здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю державного банку, є правлiння державного банку. Голова та члени правлiння державного банку призначаються та звiльняються з посади наглядовою радою державного банку за пропозицiєю комiтету наглядової ради державного банку з питань призначень та винагород посадовим особам. Кандидати на посади голови та членiв правлiння державного банку визначаються на умовах конкурсного вiдбору у порядку, встановленому наглядовою радою державного банку. Повноваження правлiння державного банку визначаються статутом державного банку. Порядок скликання i проведення засiдань, голосування, прийняття i оформлення рiшень правлiння державного банку визначається статутом державного банку та положенням про правлiння державного банку. Голова та члени правлiння державного банку повиннi сумлiнно виконувати покладенi на них обов'язки, дiяти в iнтересах державного банку та уникати конфлiкту iнтересiв. Голова та члени правлiння державного банку повиннi вiдповiдати вимогам цього Закону та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо професiйної придатностi та дiлової репутацiї.

     Фiнансова звiтнiсть державного банку пiдлягає обов'язковiй перевiрцi аудиторською фiрмою вiдповiдно до положень статтi 70 цього Закону.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, має право отримувати будь-яку iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть державного банку, у тому числi iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, необхiдну для здiйснення монiторингу дiяльностi державного банку та стану виконання стратегiї розвитку державного банку.

     Мiж державним банком та Кабiнетом Мiнiстрiв України може укладатися рамкова угода про взаємодiю, якою врегульовуються питання взаємодiї мiж державним банком, Кабiнетом Мiнiстрiв України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики. Вiд iменi державного банку рамкову угоду про взаємодiю пiдписують голова наглядової ради державного банку та голова правлiння державного банку. Рамкова угода про взаємодiю пiдлягає опублiкуванню на офiцiйних веб-сайтах державного банку та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     Державний банк не повинен надавати необґрунтованi переваги окремим клiєнтам або вчиняти правочини з клiєнтами на умовах, що не є поточними ринковими умовами.

     На державний банк не поширюється обов'язок складати i виконувати рiчний фiнансовий план вiдповiдно до Господарського кодексу України.

     У разi набуття державою права власностi на 100 вiдсоткiв акцiй банку положення цiєї статтi починають застосовуватися до такого банку через один рiк пiсля набуття державою права власностi на 100 вiдсоткiв акцiй банку. Члени наглядової ради такого банку, обранi до початку застосування до нього положень цiєї статтi, здiйснюють свої повноваження протягом строку, на який вони були обранi, якщо їх повноваження не були припиненi вiдповiдно до закону, але не бiльше трьох рокiв з моменту призначення.

     У разi часткового або повного вiдчуження державою належних їй акцiй державного банку такий банк втрачає статус державного на наступний день пiсля такого вiдчуження. З дня втрати банком статусу державного положення цiєї статтi не застосовуються до такого банку, при цьому статут та внутрiшнi положення такого банку застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону, iншим законам України та нормативно-правовим актам Нацiонального банку України. Акцiонери зобов'язанi привести статут та дiяльнiсть банку, що втратив статус державного, у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону, iнших законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Наглядова рада банку, що втратив статус державного, зобов'язана протягом одного мiсяця з дня втрати банком статусу державного скликати загальнi збори акцiонерiв з метою приведення статуту та дiяльностi банку у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону, iнших законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Наглядова рада та правлiння банку, що втратив статус державного, продовжують здiйснювати свої повноваження до припинення їх повноважень у встановленому законом порядку.

(стаття 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.2006р. N 532-V, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 18.09.2012р. N 5248-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-V, вiд 17.06.2014р. N 1507-VII, у редакцiї Закону України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII, стаття 7 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII в частинi, що стосується банкiв, 100 вiдсоткiв акцiй яких придбанi державою вiдповiдно до статтi 411 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" до набрання чинностi Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII, набирає чинностi з 30.04.2019р.)

     Стаття 8. Кооперативнi банки

     Кооперативний банк створюється в порядку, передбаченому цим Законом. Законодавство про кооперацiю поширюється на кооперативнi банки в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     Кооперативнi банки створюються за принципом територiальностi i подiляються на мiсцевi та центральний кооперативнi банки.

     Мiнiмальна кiлькiсть учасникiв мiсцевого (у межах областi) кооперативного банку має бути не менше 50 осiб. У разi зменшення кiлькостi учасникiв i неспроможностi кооперативного банку протягом одного року збiльшити їх кiлькiсть до мiнiмальної необхiдної кiлькостi дiяльнiсть такого банку припиняється шляхом змiни органiзацiйно-правової форми або лiквiдацiї.

     Учасниками центрального кооперативного банку є мiсцевi кооперативнi банки.

     До функцiй центрального кооперативного банку, крiм передбачених цим Законом, належать централiзацiя та перерозподiл ресурсiв, акумульованих мiсцевими кооперативними банками, а також здiйснення контролю за дiяльнiстю кооперативних банкiв регiонального рiвня.

     Органами управлiння кооперативних банкiв є загальнi збори учасникiв (пайовикiв), рада банку та правлiння банку. Органом контролю є ревiзiйна комiсiя банку. Органи управлiння та контролю кооперативного банку створюються та здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до цього Закону.

     Статутний капiтал кооперативного банку подiляється на паї. Рiвень мiнiмального розмiру статутного капiталу кооперативного банку встановлюється Нацiональним банком України вiдповiдно до цього Закону.

     Кожний учасник кооперативного банку незалежно вiд розмiру своєї участi у капiталi банку (паю) має право одного голосу.

     Прибутки або збитки кооперативного банку за результатами фiнансового року розподiляються мiж учасниками пропорцiйно розмiру їх паю.

     Обмеження, встановленi цим Законом для операцiй банку з пов'язаними особами, не поширюються на операцiї кооперативного банку.

     Стаття 9. Банкiвський нагляд на консолiдованiй основi

     Банкiвський нагляд на консолiдованiй основi - це нагляд, що здiйснюється Нацiональним банком України за банкiвською групою з метою забезпечення стабiльностi банкiвської системи та обмеження ризикiв, на якi наражається банк внаслiдок участi в банкiвськiй групi, шляхом регулювання, монiторингу та контролю ризикiв банкiвської групи у визначеному Нацiональним банком України порядку.

     Нацiональний банк України з метою здiйснення нагляду на консолiдованiй основi має право визначати в межах банкiвської групи пiдгрупи, що складаються принаймнi з двох фiнансових установ, та здiйснювати за ними нагляд на субконсолiдованiй основi.

     Критерiї визначення таких пiдгруп встановлюються нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк України має право встановлювати вимоги до банкiвської групи та/або банкiвської пiдгрупи на консолiдованiй та субконсолiдованiй основi щодо:

     1) наявностi ефективної системи корпоративного управлiння;

     2) наявностi ефективної системи управлiння ризиками;

     3) наявностi ефективної системи внутрiшнього контролю;

     4) наявностi облiкових процедур, iнформацiйних систем, необхiдних для забезпечення виконання вимог на консолiдованiй основi;

     5) складання та порядку подання консолiдованої та субконсолiдованої звiтностi;

     6) достатностi регулятивного капiталу;

     7) економiчних нормативiв;

     8) лiмiтiв та обмежень стосовно певних видiв дiяльностi, у тому числi щодо дiяльностi на територiї iнших держав;

     9) порядку подання необхiдної звiтностi та iнформацiї.

     Юридична або фiзична особа, яка має намiр стати контролером банкiвської групи, через визначену нею уповноважену особу зобов'язана повiдомити про це Нацiональний банк України та надати Нацiональному банку України вiдомостi про таку банкiвську групу, у тому числi структуру власностi банкiвської групи та види дiяльностi її учасникiв, у порядку, встановленому Нацiональним банком України.

     Банкiвська група, пiдгрупа, її учасники зобов'язанi дотримуватися вимог, установлених Нацiональним банком України вiдповiдно до цього Закону.

     Небанкiвськi фiнансовi установи, якi є учасниками банкiвської групи, пiдлягають нагляду з боку Нацiонального банку України в межах нагляду на консолiдованiй та субконсолiдованiй основi вiдповiдно до цього Закону.

     Керiвник банкiвської холдингової компанiї, його заступники, члени виконавчого органу та наглядової ради, головний бухгалтер, його заступник повиннi вiдповiдати вимогам до керiвникiв банкiв, установленим цим Законом.

     Банкiвська група зобов'язана визначити серед учасникiв банкiвської групи вiдповiдальну особу банкiвської групи, яка спроможна забезпечити виконання вимог, установлених Нацiональним банком України до банкiвської групи, та погодити її з Нацiональним банком України. У банкiвськiй групi, до складу якої входить материнський банк, вiдповiдальною особою є цей материнський банк.

(частина дев'ята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Погодження Нацiональним банком України вiдповiдальної особи банкiвської групи здiйснюється на пiдставi клопотання, яке має мiстити обґрунтування щодо визначення такої особи, та iнших документiв, визначених Нацiональним банком України.

     До погодження Нацiональним банком України вiдповiдальної особи банкiвської групи або в разi, якщо за висновком Нацiонального банку України вiдповiдальна особа, визначена банкiвською групою, не спроможна забезпечити виконання функцiй вiдповiдальної особи, вiдповiдальною особою є банк - учасник групи з найбiльшим значенням активiв за останнiй звiтний перiод (квартал).

     Учасник банкiвської групи не пiзнiше 10 календарних днiв пiсля змiни своєї структури власностi та видiв дiяльностi зобов'язаний повiдомити про це вiдповiдальну особу банкiвської групи.

     Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана повiдомити Нацiональний банк України про змiни щодо структури власностi банкiвської групи та видiв дiяльностi її учасникiв не пiзнiше 30 календарних днiв пiсля настання таких змiн.

     Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана забезпечити дотримання банкiвською групою вимог, установлених Нацiональним банком України вiдповiдно до цього Закону.

     Вiдповiдальна особа банкiвської групи складає консолiдовану звiтнiсть на основi звiтностi учасникiв банкiвської групи у порядку, визначеному Нацiональним банком України.

(частина п'ятнадцята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Учасники банкiвської групи зобов'язанi подавати вiдповiдальнiй особi банкiвської групи звiти, iнформацiю та документи, необхiднi для пiдготовки консолiдованих звiтiв, та забезпечувати виконання вимог щодо нагляду на консолiдованiй основi.

     Загальна сума прямої та/або опосередкованої участi учасникiв банкiвської групи в статутному капiталi юридичної особи, що не є фiнансовою установою, не повинна перевищувати 15 вiдсоткiв консолiдованого регулятивного капiталу банкiвської групи.

     Загальна сума прямої та/або опосередкованої участi учасникiв банкiвської групи в статутному капiталi всiх юридичних осiб, якi не є фiнансовими установами, не повинна перевищувати 60 вiдсоткiв консолiдованого регулятивного капiталу банкiвської групи.

     Сума вкладень учасникiв банкiвської групи в капiтал страхової компанiї (страхових компанiй) виключається з регулятивного капiталу банкiвської групи.

     Нацiональний банк України здiйснює контроль за операцiями мiж учасниками банкiвської групи.

     Нацiональний банк України здiйснює контроль за операцiями мiж учасниками банкiвської групи та їх пов'язаними особами, якi не є фiнансовими установами. Сукупний обсяг операцiй, що генерують кредитний ризик, мiж учасниками банкiвської групи та їх пов'язаними особами, якi не є фiнансовими установами, не повинен перевищувати 20 вiдсоткiв консолiдованого статутного капiталу банкiвської групи. Сукупний обсяг операцiй, що генерують кредитний ризик, мiж учасниками банкiвської групи та однiєю пов'язаною особою банкiвської групи, яка не є фiнансовою установою, не повинен перевищувати 5 вiдсоткiв консолiдованого статутного капiталу банкiвської групи.

     Перелiк операцiй, що генерують кредитний ризик, визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Кожний учасник банкiвської групи зобов'язаний забезпечити проведення щорiчної аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi аудитором (аудиторською фiрмою). Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана забезпечити проведення щорiчної перевiрки аудиторською фiрмою рiчної консолiдованої звiтностi банкiвської групи.

     Аудитор (аудиторська фiрма), що здiйснює аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi учасника банкiвської групи, рiчної консолiдованої звiтностi банкiвської групи, зобов'язаний повiдомити Нацiональний банк України про виявленi пiд час проведення аудиторської перевiрки та пiд час надання iнших аудиторських послуг викривлення показникiв фiнансової звiтностi, порушення та недолiки в роботi, а також про будь-якi подiї, якi можуть суттєво вплинути на платоспроможнiсть, безпеку та надiйнiсть учасника групи або всiєї банкiвської групи, протягом трьох днiв з моменту виявлення таких подiй чи фактiв.

     Аудитор (аудиторська фiрма) на вимогу Нацiонального банку України зобов'язаний подати Нацiональному банку України робочi документи з питань аудиту рiчної фiнансової звiтностi учасника банкiвської групи, рiчної консолiдованої звiтностi банкiвської групи.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 09.09.2010р. N 2522-VI, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Закону України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Стаття 10. Виключена

(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Стаття 11. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Стаття 12. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Стаття 13. Банкiвськi спiлки та асоцiацiї

     З метою захисту та представлення iнтересiв своїх членiв, розвитку мiжрегiональних та мiжнародних зв'язкiв, забезпечення наукового та iнформацiйного обмiну i професiйних iнтересiв, розробки рекомендацiй щодо банкiвської дiяльностi банки мають право створювати неприбутковi спiлки чи асоцiацiї.

     Банкiвськi спiлки та асоцiацiї не мають права займатися банкiвською чи пiдприємницькою дiяльнiстю i не можуть бути створенi з метою отримання прибутку.

     Асоцiацiя (спiлка) банкiв є договiрним об'єднанням банкiв i не має права втручатися у дiяльнiсть банкiв - членiв асоцiацiї (спiлки).

Роздiл II
СТВОРЕННЯ, ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦIЯ, ЛIЦЕНЗУВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ТА РЕОРГАНIЗАЦIЯ БАНКIВ

Глава 2
СТВОРЕННЯ БАНКIВ

     Стаття 14. Учасники банкiв

     Учасниками банку можуть бути учасники цивiльних вiдносин. Держава Україна може бути учасником банку в особi Кабiнету Мiнiстрiв України або уповноважених ним органiв.

(частина перша статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Власники iстотної участi у банку повиннi мати бездоганну дiлову репутацiю та задовiльний фiнансовий/майновий стан.

(частина друга статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Вимоги щодо дiлової репутацiї та фiнансового/майнового стану засновникiв банку, власникiв iстотної участi в банку та осiб, якi набувають або збiльшують iстотну участь у банку, встановлюються Нацiональним банком України.

(частина третя статтi 14 у редакцiї Законiв України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Учасниками банку не можуть бути юридичнi особи, в яких банк має iстотну участь, громадськi об'єднання, полiтичнi партiї, релiгiйнi та благодiйнi органiзацiї.

(частина четверта статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 05.07.2012р. N 5080-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Iнститути спiльного iнвестування можуть бути засновниками банку та власниками iстотної участi у банку лише за умови, що такий iнститут спiльного iнвестування є корпоративним iнвестицiйним фондом та бiльш як 75 вiдсоткiв акцiй такого фонду i бiльш як 75 вiдсоткiв акцiй (часток) компанiї з управлiння активами такого фонду прямо та/або опосередковано належать однiй особi або групi асоцiйованих осiб.

(статтю 14 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5080-VI, частина п'ята статтi 14 у редакцiї Законiв України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 15. Найменування банку

     Банк має повне i скорочене офiцiйнi найменування українською та iноземними мовами. Найменування банку має мiстити слово "банк", а також вказiвку на органiзацiйно-правову форму банку.

     Банк має печатку зi своїм повним офiцiйним найменуванням.

     Слово "банк" та похiднi вiд нього дозволяється використовувати у назвi лише тим юридичним особам, якi зареєстрованi Нацiональним банком України як банк i мають банкiвську лiцензiю. Виняток становлять мiжнароднi органiзацiї, що дiють на територiї України вiдповiдно до мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та законодавства України.

     Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка повторює вже iснуючу назву iншого банку або вводить в оману щодо видiв дiяльностi, якi здiйснює банк. Вживання у найменуваннi банку слiв "Україна", "центральний", "нацiональний" та похiдних вiд них можливе лише за згодою Нацiонального банку України. Додавати до свого найменування слово "державний", використовувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України має право лише державний банк.

(частина четверта статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     Нацiональний банк України має право вiдмовити у використаннi банком запропонованого найменування за наведених у цiй статтi пiдстав.

     Вiдокремлений пiдроздiл банку використовує найменування лише того банку, вiдокремленим пiдроздiлом якого вiн є. До назви вiдокремленого пiдроздiлу банку може додаватися найменування мiсцезнаходження цього вiдокремленого пiдроздiлу.

(частина шоста статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 16. Статут банку

     Статут банку складається з урахуванням положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, цього Закону та iнших законiв України.

(частина перша статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Статут банку обов'язково має мiстити таку iнформацiю про банк:

(абзац перший частини другої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     1) найменування банку (повне та скорочене);

(пункт 1 частини другої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     2) його мiсцезнаходження;

     3) органiзацiйно-правову форму;

     4) види дiяльностi, якi має намiр здiйснювати банк;

     5) розмiр та порядок формування статутного капiталу банку, види акцiй банку, їх номiнальну вартiсть, форми випуску акцiй (документарна або бездокументарна), кiлькiсть акцiй, що купуються акцiонерами;

     6) структуру управлiння банком, органи управлiння, їх компетенцiю та порядок прийняття рiшень;

     7) порядок реорганiзацiї та лiквiдацiї банку вiдповiдно до глав 5 та 16 цього Закону;

     8) порядок внесення змiн та доповнень до статуту банку;

     9) розмiр та порядок утворення резервiв та iнших загальних фондiв банку;

     10) порядок розподiлу прибуткiв та покриття збиткiв;

     11) положення про аудиторську перевiрку банку;

     12) положення про органи внутрiшнього аудиту банку.

     Змiни до статуту банку пiдлягають державнiй реєстрацiї вiдповiдно до законодавства з питань державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     Банк подає документи для проведення державної реєстрацiї змiн до статуту банку пiсля їх погодження Нацiональним банком України.

     Банк подає документи для погодження змiн до статуту банку, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу, виключно пiсля повної сплати учасниками внескiв до статутного капiталу.

     Перелiк документiв та порядок погодження змiн до статуту банку встановлюються Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України приймає рiшення про погодження змiн до статуту банку або про вiдмову в їх погодженнi не пiзнiше мiсячного строку з дня подання повного пакета документiв.

     Нацiональний банк України в установленому ним порядку вносить вiдповiдний запис до Державного реєстру банкiв пiсля проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв.

(частину третю i четверту статтi 16 замiнено шiстьма частинами згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

Глава 3
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦIЯ ТА ЛIЦЕНЗУВАННЯ БАНКIВ

     Стаття 17. Державна реєстрацiя юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть

     Державна реєстрацiя юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, проводиться вiдповiдно до законодавства з питань державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     Уповноважена засновником особа подає документи для проведення державної реєстрацiї юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, пiсля погодження Нацiональним банком України статуту цiєї особи.

     Особа, уповноважена засновником юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, для погодження статуту цiєї особи подає Нацiональному банку України разом iз заявою про погодження статуту такi документи:

     1) протоколи зборiв засновникiв та установчих зборiв, договiр про створення банку або рiшення про створення державного банку;

     2) статут банку;

     3) копiї документiв, визначених Нацiональним банком України, необхiдних для iдентифiкацiї самого засновника та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю у банку;

     4) документи, визначенi Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про:

     дiлову репутацiю самого засновника, а для засновника - юридичної особи також i членiв виконавчого органу та/або наглядової ради та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю в особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть;

     фiнансовий стан засновника - юридичної особи, а також про майновий стан засновника - фiзичної особи;

     наявнiсть у засновника достатньої кiлькостi власних коштiв для здiйснення заявленого внеску до статутного капiталу, джерела походження таких коштiв;

(абзац четвертий пункту 4 частини третьої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII)

     5) документи, що засвiдчують повну сплату засновниками внескiв до статутного капiталу;

     6) вiдомостi про структуру власностi самої юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, та засновника, що набуває iстотної участi в нiй, вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України;

     7) вiдомостi за формою, встановленою Нацiональним банком України, про асоцiйованих осiб засновника - фiзичної особи;

     8) вiдомостi за формою, встановленою Нацiональним банком України, про юридичних осiб, у яких засновник - фiзична особа є керiвником та/або контролером;

     81) вiдомостi за формою, встановленою Нацiональним банком України, про пов'язаних iз банком осiб, що вiдповiдають ознакам, передбаченим частиною першою статтi 52 цього Закону;

(частину третю статтi 17 доповнено пунктом 81 згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     9) копiю тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй;

     10) висновок Антимонопольного комiтету України у випадках, передбачених законодавством України;

     11) копiю платiжного документа про внесення плати за погодження статуту банку, розмiр якої встановлюється Нацiональним банком України.

     Особа, уповноважена засновником юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, для погодження статуту цiєї особи додатково подає Нацiональному банку України встановленi частиною дев'ятою статтi 34 цього Закону документи щодо засновникiв - iноземних юридичних осiб та частиною одинадцятою статтi 34 цього Закону щодо засновникiв - фiзичних осiб - iноземцiв. Документи, що подаються згiдно з цiєю частиною, мають бути складенi з урахуванням вимог частин дванадцятої i тринадцятої статтi 34 цього Закону.

     Нацiональний банк України приймає рiшення про погодження статуту або про вiдмову в погодженнi статуту не пiзнiше тримiсячного строку з дня подання повного пакета документiв, визначених цим Законом. Нацiональний банк України приймає рiшення з урахуванням вимог частини чотирнадцятої статтi 34 цього Закону.

     Нацiональний банк України має право вимагати вiд заявника виправлення недолiкiв у поданих документах.

     Засновнику юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, забороняється вiдчужувати та обтяжувати зобов'язаннями належнi йому акцiї до отримання цiєю юридичною особою банкiвської лiцензiї.

     Юридична особа набуває статусу банку i право на здiйснення банкiвської дiяльностi виключно пiсля отримання банкiвської лiцензiї та внесення вiдомостей про неї до Державного реєстру банкiв.

     Забороняється здiйснювати банкiвську дiяльнiсть без отримання банкiвської лiцензiї.

     Особи, виннi у здiйсненнi банкiвської дiяльностi без отримання банкiвської лiцензiї, несуть цивiльну, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

(стаття 17 у редакцiї Закону України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 18. Пiдстави для вiдмови в погодженнi статуту юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть

     Нацiональний банк України має право вiдмовити юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, у погодженнi статуту, у разi якщо:

     1) подано неповний пакет документiв, необхiдних для погодження статуту;

     2) документи мiстять недостовiрну iнформацiю;

     3) документи не вiдповiдають вимогам законiв України чи нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;

     4) дiлова репутацiя засновника, а для засновника - юридичної особи i членiв її виконавчого органу та/або наглядової ради та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю в банку, не вiдповiдає вимогам, встановленим Нацiональним банком України;

     5) фiнансовий стан засновника - юридичної особи та/або майновий стан засновника - фiзичної особи не вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональним банком України;

     6) засновник не має власних коштiв для здiйснення заявленого внеску до статутного капiталу;

     7) структура власностi самої юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, та/або засновника, що набуває iстотної участi, не вiдповiдає вимогам щодо її прозоростi, встановленим Нацiональним банком України;

     8) не надано документи, що пiдтверджують наявнiсть сплаченого статутного капiталу юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть.

     Нацiональний банк України не має права вiдмовити юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, у погодженнi статуту з iнших пiдстав, крiм зазначених у цiй статтi.

(стаття 18 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 19. Банкiвська лiцензiя

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, зобов'язана протягом року з дня державної реєстрацiї подати Нацiональному банку України в порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, документи для отримання банкiвської лiцензiї.

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, для отримання банкiвської лiцензiї подає Нацiональному банку України разом iз заявою про видачу банкiвської лiцензiї такi документи:

     1) пункт 1 частини другої статтi 19 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5410-VI)

     2) копiю статуту з вiдмiткою державного реєстратора про проведення державної реєстрацiї юридичної особи;

     3) копiї зареєстрованого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй та свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (для банку, що створюється у формi акцiонерного товариства);

(пункт 3 частини другої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     4) вiдомостi про кiлькiсний склад наглядової ради, правлiння, ревiзiйної комiсiї;

(пункт 4 частини другої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     5) вiдомостi за формою, визначеною Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про:

     наявнiсть як мiнiмум трьох осiб, призначених членами правлiння, у тому числi голови правлiння, їх професiйну придатнiсть та дiлову репутацiю;

     професiйну придатнiсть головного бухгалтера та керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;

     дiлову репутацiю членiв наглядової ради, головного бухгалтера та керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;

(абзац четвертий пункту 5 частини другої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     наявнiсть органiзацiйної структури та вiдповiдних спецiалiстiв, необхiдних для забезпечення надання банкiвських та iнших фiнансових послуг, банкiвського обладнання, комп'ютерної технiки, програмного забезпечення, примiщень, що вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональним банком України;

     6) копiї внутрiшнiх положень банку, що регламентують надання банкiвських та iнших фiнансових послуг, визначають порядок здiйснення внутрiшнього контролю та процедуру управлiння ризиками;

     7) бiзнес-план на три роки, складений згiдно з вимогами, встановленими Нацiональним банком України;

     8) копiю платiжного документа про внесення плати за видачу банкiвської лiцензiї, розмiр якої встановлюється Нацiональним банком України.

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, зобов'язана подати Нацiональному банку України для отримання банкiвської лiцензiї одночасно всi документи та iнформацiю, визначенi цим Законом.

     Нацiональний банк України приймає рiшення про надання банкiвської лiцензiї чи про вiдмову в її наданнi протягом двох мiсяцiв з дня отримання повного пакета документiв, визначених цим Законом. У разi реорганiзацiї банку за результатами процедури тимчасової адмiнiстрацiї рiшення про надання банкiвської лiцензiї приймається Нацiональним банком України протягом трьох днiв з дня отримання повного пакета документiв, визначених цим Законом.

     Нацiональний банк України вносить вiдомостi про юридичну особу до Державного реєстру банкiв одночасно з прийняттям рiшення про надання банкiвської лiцензiї.

     Банк не має права передавати банкiвську лiцензiю третiм особам.

     Керiвники банку та особи, якi мають iстотну участь у банку, зобов'язанi протягом усього часу, упродовж якого вони зберiгають свiй статус або мають iстотну участь у банку, вiдповiдати вимогам, встановленим цим Законом.

(стаття 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI, у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 191. Пiдстави для вiдмови у видачi банкiвської лiцензiї

     Нацiональний банк України має право вiдмовити у видачi банкiвської лiцензiї юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, у разi якщо:

     1) подано неповний пакет документiв, необхiдних для видачi банкiвської лiцензiї;

     2) документи, поданi для видачi банкiвської лiцензiї, мiстять недостовiрну iнформацiю;

     3) документи, поданi для видачi банкiвської лiцензiї, не вiдповiдають вимогам законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;

     4) юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, звернулася iз заявою про видачу банкiвської лiцензiї пiсля спливу рiчного термiну з дня її державної реєстрацiї;

     5) професiйна придатнiсть та/або дiлова репутацiя хоча б одного з керiвникiв юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, та/або керiвника її пiдроздiлу внутрiшнього аудиту не вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональним банком України;

     6) як мiнiмум три особи, не призначенi членами правлiння, у тому числi голова правлiння;

     7) вiдсутнi банкiвське обладнання, комп'ютерна технiка, програмне забезпечення, примiщення, що вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України має право вiдмовити у видачi банкiвської лiцензiї юридичнiй особi, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, у разi невиконання її засновниками вимог частини сьомої статтi 17 цього Закону.

     Нацiональний банк України зобов'язаний звернутися до суду з позовом про припинення юридичної особи у разi невиконання юридичною особою, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, протягом року з дня державної реєстрацiї вимог частини першої статтi 19 цього Закону.

(Закон доповнено статтею 191 згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 20. Виключена

(стаття 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Стаття 21. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 22. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

Глава 4
ВIДОКРЕМЛЕНI ПIДРОЗДIЛИ БАНКУ

(назва у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 23. Порядок вiдкриття вiдокремлених пiдроздiлiв банку на територiї України

     Банк має право вiдкривати вiдокремленi пiдроздiли (фiлiї, вiддiлення, представництва тощо) на територiї України у разi його вiдповiдностi вимогам щодо вiдкриття вiдокремлених пiдроздiлiв, встановленим нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Банк зобов'язаний повiдомити Нацiональний банк України про вiдкриття вiдокремленого пiдроздiлу.

     Нацiональний банк України включає вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли банку до Державного реєстру банкiв на пiдставi письмового повiдомлення банку.

     Вiдокремлений пiдроздiл банку має право розпочати свою дiяльнiсть через 10 днiв пiсля повiдомлення банком Нацiонального банку України про вiдкриття такого вiдокремленого пiдроздiлу.

     У повiдомленнi про вiдкриття вiдокремленого пiдроздiлу, що здiйснюватиме дiяльнiсть вiд його iменi, банк зобов'язаний зазначити:

     1) внутрiшньобанкiвський реєстрацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу;

     2) повне найменування вiдокремленого пiдроздiлу;

     3) мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу;

     4) прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника вiдокремленого пiдроздiлу;

     5) обсяг та види дiяльностi, що виконуватиметься вiдокремленим пiдроздiлом;

     6) iнформацiю про вiдповiдне рiшення уповноваженого органу банку про вiдкриття такого пiдроздiлу;

     7) номер та дату затвердження положення про вiдокремлений пiдроздiл банку;

     8) пiдтвердження вiдповiдностi вiдокремленого пiдроздiлу вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, у тому числi щодо примiщення, обладнання вiдокремленого пiдроздiлу банку i професiйної придатностi та дiлової репутацiї керiвникiв вiдокремленого пiдроздiлу.

     Нацiональний банк України має право прийняти рiшення про припинення здiйснення вiдокремленим пiдроздiлом банку операцiй на користь або за дорученням клiєнтiв, якщо iнформацiя про вiдкриття банком свого вiдокремленого пiдроздiлу мiстить неправдивi вiдомостi чи дiяльнiсть такого вiдокремленого пiдроздiлу не вiдповiдає вимогам цього Закону та нормативно-правовим актам Нацiонального банку України.

     До повiдомлення про вiдкриття вiдокремленого пiдроздiлу, що виконуватиме функцiї представництва та захисту iнтересiв банку, додаються такi документи:

     1) рiшення уповноваженого органу банку про вiдкриття представництва;

     2) положення про представництво, затверджене уповноваженим органом банку.

     Банк зобов'язаний повiдомляти Нацiональний банк України про змiни в документах та iнформацiї, якi надаються згiдно з вимогами цiєї статтi, та надсилати Нацiональному банку України копiю рiшення про внесення змiн до положення про вiдокремлений пiдроздiл у двотижневий строк пiсля його затвердження уповноваженим органом банку.

     Банк зобов'язаний повiдомити Нацiональний банк України про прийняття уповноваженим органом банку рiшення про закриття вiдокремленого пiдроздiлу в семиденний строк пiсля прийняття такого рiшення та про фактичне припинення його дiяльностi - у триденний строк.

(стаття 23 у редакцiї Законiв України вiд 16.11.2006р. N 358-V, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 24. Порядок вiдкриття фiлiй та представництв iноземних банкiв на територiї України

     Iноземнi банки мають право вiдкривати фiлiї та представництва на територiї України.

(частина перша статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Iноземний банк має право на вiдкриття фiлiї в Українi за таких умов:

     1) до держави, в якiй зареєстровано iноземний банк, вiдсутнi суттєвi застереження з боку вiдповiдних мiжнародних органiв щодо виконання нею мiжнародних стандартiв у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму;

(пункт 1 частини другої статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     2) банкiвський нагляд у державi, в якiй зареєстровано iноземний банк, вiдповiдає Основним принципам ефективного банкiвського нагляду Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду;

     3) мiж Нацiональним банком України та органом банкiвського нагляду держави, в якiй зареєстровано iноземний банк, укладено угоду про взаємодiю у сферi банкiвського нагляду, гармонiзацiї їх принципiв та умов;

     4) мiнiмальний розмiр приписного капiталу фiлiї на момент її акредитацiї є не меншим 120 мiльйонiв гривень;

(пункт 4 частини другої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     5) наявнiсть письмового зобов'язання iноземного банку про безумовне виконання ним зобов'язань, якi виникли у зв'язку з дiяльнiстю його фiлiї на територiї України.

(частина друга статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Нацiональний банк України здiйснює акредитацiю фiлiй та представництв iноземних банкiв на територiї України в порядку та на умовах, визначених цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

(частина третя статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V, частина третя статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Акредитацiя фiлiї iноземного банку здiйснюється шляхом внесення вiдповiдного запису до Державного реєстру банкiв та видачi банкiвської лiцензiї.

(частина четверта статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Акредитацiя фiлiї iноземного банку є пiдставою для здiйснення нею банкiвської дiяльностi.

(частина п'ята статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Для акредитацiї фiлiї iноземного банку подаються:

     1) клопотання iноземного банку про вiдкриття фiлiї iз зазначенням її мiсцезнаходження на територiї України;

     2) документ, що пiдтверджує державну реєстрацiю iноземного банку в державi його походження;

     3) рiшення уповноваженого органу iноземного банку про вiдкриття фiлiї;

     4) положення про фiлiю, затверджене уповноваженим органом iноземного банку;

     5) вiдомостi щодо професiйної придатностi та дiлової репутацiї керiвника i головного бухгалтера фiлiї iноземного банку;

     6) копiя статуту iноземного банку;

     7) пiдтверджена незалежним аудитором фiнансова звiтнiсть iноземного банку за три останнiх роки;

     8) письмовий дозвiл на вiдкриття фiлiї iноземного банку в Українi, виданий державним або iншим уповноваженим контролюючим органом держави, в якiй зареєстровано iноземний банк, або письмове запевнення iноземного банку про вiдсутнiсть у законодавствi вiдповiдної держави вимог щодо отримання такого дозволу;

     9) повiдомлення уповноваженого наглядового органу iноземної держави про здiйснення нагляду за дiяльнiстю iноземного банку;

     10) письмове зобов'язання iноземного банку про безумовне виконання ним зобов'язань, якi виникають у зв'язку з дiяльнiстю його фiлiї на територiї України;

     11) документи, що пiдтверджують внесення коштiв у розмiрi приписного капiталу фiлiї;

     12) копiя платiжного документа про внесення плати за акредитацiю фiлiї iноземного банку, що встановлюється Нацiональним банком України;

     13) копiї внутрiшнiх положень (їх перелiк), що регламентують надання банкiвських та iнших фiнансових послуг, визначають порядок здiйснення внутрiшнього контролю та процедуру управлiння ризиками;

(частину шосту статтi 24 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     14) вiдомостi за формою, визначеною Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про наявнiсть органiзацiйної структури та вiдповiдних спецiалiстiв, необхiдних для забезпечення надання банкiвських та iнших фiнансових послуг, банкiвського обладнання, комп'ютерної технiки, програмного забезпечення, примiщень вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональним банком України;

(частину шосту статтi 24 доповнено пунктом 14 згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     15) бiзнес-план на три роки, складений згiдно з вимогами, установленими Нацiональним банком України;

(частину шосту статтi 24 доповнено пунктом 15 згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     16) документи, визначенi Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про дiлову репутацiю iноземного банку;

(частину шосту статтi 24 доповнено пунктом 16 згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     17) вiдомостi, визначенi Нацiональним банком України, щодо власникiв iстотної участi в iноземному банку.

(частину шосту статтi 24 доповнено пунктом 17 згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)
(частина шоста статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Дiяльнiсть фiлiї iноземного банку повинна вiдповiдати вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України. Нацiональний банк України здiйснює регулювання дiяльностi та встановлює економiчнi нормативи для фiлiй iноземних банкiв вiдповiдно до вимог законодавства України.

(частина сьома статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Нацiональний банк України має право вiдмовити в акредитацiї фiлiї iноземного банку з таких пiдстав:

     1) поданi документи не вiдповiдають вимогам цього Закону та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;

     2) примiщення та обладнання фiлiї не вiдповiдають вимогам Нацiонального банку України;

     3) кандидатури керiвника та головного бухгалтера фiлiї не вiдповiдають вимогам цього Закону та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо професiйної вiдповiдностi та дiлової репутацiї;

     4) в iноземного банку виявлено фiнансовi або правовi проблеми, що вказують на можливiсть негативних наслiдкiв для клiєнтiв чи потенцiйних клiєнтiв банку в результатi вiдкриття фiлiї.

(частина восьма статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Нацiональний банк України приймає рiшення про акредитацiю або вiдмову в акредитацiї фiлiї iноземного банку протягом трьох мiсяцiв з моменту подання всiх необхiдних документiв. Вiдмова надається в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.

(частина дев'ята статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Фiлiя iноземного банку здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до вимог, встановлених законами України для банкiв.

(частина десята статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V, частина десята статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Нацiональний банк України має право iнiцiювати процедуру лiквiдацiї фiлiї iноземного банку у порядку, передбаченому законодавством України.

(частина одинадцята статтi 24 набрала чинностi з 16 травня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 358-V, частина одинадцята статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Частину дванадцяту статтi 24 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Акредитацiя представництва iноземного банку здiйснюється шляхом внесення вiдповiдного запису до Державного реєстру банкiв.

     Для акредитацiї представництва iноземного банку подаються такi документи:

     1) клопотання iноземного банку про акредитацiю представництва за пiдписом уповноваженої особи;

     2) документ, що пiдтверджує державну реєстрацiю iноземного банку;

     3) положення про представництво, затверджене уповноваженим органом iноземного банку;

     4) довiренiсть керiвнику представництва вiд iноземного банку на здiйснення представницьких функцiй;

     5) копiя платiжного документа про внесення плати за акредитацiю представництва, що встановлюється Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України може вiдмовити в акредитацiї представництва iноземного банку в разi порушення порядку акредитацiї, невiдповiдностi поданих документiв вимогам цього Закону або нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, недостовiрностi наданої iнформацiї або перевищення повноважень щодо сфер дiяльностi представництва.

     Рiшення про акредитацiю або вiдмову в акредитацiї представництва iноземного банку Нацiональний банк України приймає протягом одного мiсяця з моменту подання всiх необхiдних документiв.

     Вiдмова надається в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.

     Нацiональний банк України має право скасувати акредитацiю представництва iноземного банку шляхом виключення вiдповiдного запису з Державного реєстру банкiв у порядку, визначеному Нацiональним банком України.

(статтю 24 доповнено новою частиною вiсiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у зв'язку з цим частини вiсiмнадцяту i дев'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятнадцятою i двадцятою)

     Iноземний банк зобов'язаний повiдомляти Нацiональний банк України про змiни документiв або вiдомостей, зазначених у пунктах 4 - 6, 14 - 17 частини шостої та пунктах 3 i 4 частини чотирнадцятої цiєї статтi. Внесення змiн має бути пiдтверджено вiдповiдними документами.

(частина дев'ятнадцята статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Офiцiйнi документи, що подаються Нацiональному банку України, повиннi бути легалiзованi в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотарiально засвiдченим перекладом українською мовою.

(стаття 24 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2006р. N 358-V)

     Стаття 25. Дочiрнi банки, фiлiї i представництва українського банку на територiї iнших держав

     Українськi банки мають право створювати (у тому числi шляхом придбання) дочiрнi банки, фiлiї чи представництва на територiї iнших держав пiсля отримання дозволу Нацiонального банку України. Для вiдкриття дочiрнiх банкiв, фiлiй або представництв українських банкiв на територiї iнших держав пред'являються такi самi вимоги, якi встановленi для вiдкриття фiлiй чи представництв банкiв на територiї України, за умови надання Нацiональним банком України дозволу на здiйснення iнвестицiї за кордон у зв'язку iз створенням фiлiї чи представництва банку на територiї iншої держави.

(частина перша статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Для створення дочiрнього банку, фiлiї чи представництва українського банку за кордоном цей банк подає до Нацiонального банку України бiзнес-план та економiчне обгрунтування доцiльностi створення дочiрнього банку, фiлiї чи представництва банку за кордоном.

     Нацiональний банк України має право вiдмовити банку в наданнi дозволу на створення дочiрнього банку, фiлiї чи представництва банку на територiї iншої держави в разi невиконання банком вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, установлених для створення дочiрнiх банкiв, фiлiй чи представництв банкiв на територiї України, та в разi якщо банкiвський нагляд у цiй державi не вiдповiдає Основним принципам ефективного банкiвського нагляду Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду.

(статтю 25 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, у зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою)

     Дочiрнiй банк, фiлiя чи представництво українського банку на територiї iншої держави реєструються вiдповiдно до вимог законодавства цiєї держави.

     Банк у мiсячний термiн має повiдомити Нацiональний банк України про вiдкриття дочiрнього банку, фiлiї чи представництва на територiї iншої держави з наданням копiй вiдповiдних документiв про їх реєстрацiю.

     Українськi банки зобов'язанi забезпечити подання дочiрнiм банком, фiлiєю банку, створеними на територiї iнших держав, звiтiв та iнформацiї материнському банку, Нацiональному банку України вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України щодо здiйснення нагляду на консолiдованiй основi.

(статтю 25 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Нацiональний банк України має право вимагати вiд українського банку зменшення участi в капiталi дочiрнього банку, закриття дочiрнього банку, фiлiї банку, створених на територiї iнших держав, у разi неотримання ним iнформацiї, необхiдної для здiйснення нагляду на консолiдованiй основi, або якщо нагляд за дочiрнiми банками або фiлiєю українського банку, створеними на територiї iнших держав, який здiйснюється органом нагляду iншої держави, є неефективним, зокрема не вiдповiдає Основним принципам ефективного банкiвського нагляду Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду.

(статтю 25 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

Глава 5
РЕОРГАНIЗАЦIЯ БАНКУ

     Стаття 26. Способи реорганiзацiї банку

     Банк може бути реорганiзований за рiшенням власникiв банку.

(частина перша статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Реорганiзацiя може здiйснюватися шляхом злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення.

     У разi реорганiзацiї банку шляхом перетворення до таких правовiдносин не застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи. Пiд час проведення реорганiзацiї банку шляхом перетворення кредитори не мають права вимагати вiд банку припинення чи дострокового виконання зобов'язання.

(стаття 26 у редакцiї Закону України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Стаття 27. Умови реорганiзацiї банку

     Частину першу статтi 27 виключено

(частина перша статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Реорганiзацiя за рiшенням власникiв банку здiйснюється згiдно iз законодавством України про господарськi товариства за умови надання попереднього дозволу Нацiонального банку України на реорганiзацiю банку та затвердження Нацiональним банком України плану реорганiзацiї банку.

(частина друга статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     У разi здiйснення реорганiзацiї банку за рiшенням його власникiв шляхом перетворення план реорганiзацiї банку не складається.

(статтю 27 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, у зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою)

     Нацiональний банк України визначає перелiк документiв, якi подаються для отримання дозволу на реорганiзацiю та затвердження плану реорганiзацiї банку.

(частина четверта статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Нацiональний банк України не дає дозволу на реорганiзацiю банку у разi, якщо є достатнi пiдстави вважати, що реорганiзацiя загрожує iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв i банк, створений у результатi реорганiзацiї та/або банк, який не припиняється як юридична особа у результатi приєднання до нього або видiлу з нього, не будуть вiдповiдати вимогам щодо економiчних нормативiв їх дiяльностi, порядку реєстрацiї банкiв i лiцензування їх дiяльностi.

(частина п'ята статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Нацiональний банк України надає дозвiл чи вiдмовляє у реорганiзацiї банку протягом одного мiсяця з моменту отримання заяви банку на реорганiзацiю.

     Частину сьому статтi 27 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Стаття 28. Рiшення про реорганiзацiю

     Рiшення про реорганiзацiю банку, крiм перетворення, має мiстити iнформацiю про:

     1) угоду про реорганiзацiю у разi злиття або приєднання;

     2) призначення персонального складу комiсiї для проведення реорганiзацiї;

     3) призначення персонального складу ревiзiйної комiсiї для проведення iнвентаризацiї та ревiзiї матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку банку (банкiв);

     4) призначення аудиторської фiрми;

(пункт 4 частини першої статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     5) строки проведення реорганiзацiї;

     6) склад правлiння пiсля реорганiзацiї.

     Реорганiзацiя розпочинається пiсля затвердження Нацiональним банком України плану реорганiзацiї, який крiм iнших необхiдних заходiв повинен передбачати подання Нацiональному банку України вiдповiдних документiв, необхiдних для погодження статуту нового банку або для погодження змiн до статуту iснуючого банку.

(частина друга статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Частину третю статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Частину четверту статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Стаття 29. Угода про злиття або приєднання

     Угода про злиття або приєднання укладається банками, що реорганiзуються шляхом злиття або приєднання, у письмовiй формi.

     Угода про злиття або приєднання мiстить положення, що регулюють питання, визначенi у статтi 28 цього Закону.

     Угода про злиття або приєднання набирає законної сили з моменту затвердження її бiльшiстю у двi третини голосiв акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах кожного з банкiв.

Роздiл III
КАПIТАЛ, УПРАВЛIННЯ, ВИМОГИ ДО ДIЯЛЬНОСТI БАНКIВ

Глава 6
КАПIТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ

     Стаття 30. Структура регулятивного капiталу банку

(назва iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Регулятивний капiтал банку включає:

(абзац перший частини першої статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     1) основний капiтал;

     2) додатковий капiтал.

     Основний капiтал банку включає статутний капiтал i розкритi резерви, якi створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку, надбавок до курсу акцiй i додаткових внескiв акцiонерiв у статутний капiтал, загальний фонд покриття ризикiв, що створюється пiд невизначений ризик при проведеннi банкiвських операцiй, за винятком збиткiв за поточний рiк i нематерiальних активiв. Розкритi резерви включають i iншi фонди такої самої якостi, якi повиннi вiдповiдати таким критерiям:

(абзац перший частини другої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     1) вiдрахування до фондiв мають здiйснюватися з прибутку пiсля оподаткування або з прибутку до оподаткування, скоригованого на всi потенцiйнi податковi зобов'язання;

     2) фонди i рух коштiв до них та з них повиннi окремо розкриватись у опублiкованих звiтах банку;

     3) фонди повиннi бути у розпорядженнi банку для покриття збиткiв з метою необмеженого i негайного використання у разi появи збиткiв;

     4) збитки не можуть безпосередньо покриватися з фондiв, а повиннi проводитися через рахунки прибуткiв i збиткiв.

(пункт 4 частини другої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     За умови затвердження Нацiональним банком України додатковий капiтал може включати:

     1) нерозкритi резерви (крiм того факту, що такi резерви не вiдображаються в опублiкованому балансi банку, вони повиннi мати такi самi якiсть i природу, як i розкритий капiтальний резерв);

     2) резерви переоцiнки (основнi засоби та нереалiзована вартiсть "прихованих" резервiв переоцiнки в результатi довгострокового перебування у власностi цiнних паперiв, вiдображених у балансi за iсторичною вартiстю їх придбання);

     3) гiбриднi (борг/капiтал) капiтальнi iнструменти, якi повиннi вiдповiдати таким критерiям:

     вони є незабезпеченими банком, субординованими i повнiстю сплаченими;

(абзац другий пункту 3 частини третьої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     вони не можуть бути погашенi за iнiцiативою власника;

     вони можуть вiльно брати участь у покриттi збиткiв без пред'явлення банку вимоги про припинення торгових операцiй;

     вони дозволяють вiдстрочення обслуговування зобов'язань щодо сплати вiдсоткiв, якщо рiвень прибутковостi не дозволяє здiйснити такi виплати;

     4) субординований борг (звичайнi незабезпеченi банком борговi капiтальнi iнструменти, якi за умовою договору не можуть бути забранi з банку ранiше 5 рокiв, а у випадку банкрутства чи лiквiдацiї повертаються iнвестору пiсля погашення претензiй всiх iнших кредиторiв). При цьому сума субординованого боргу, включеного у капiтал, щорiчно зменшується на 20 вiдсоткiв її первинного розмiру протягом п'яти останнiх рокiв дiї договору.

(пункт 4 частини третьої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     У разi якщо субординований борг наданий в iноземнiй валютi першої групи Класифiкатора iноземних валют Нацiонального банку України, вiн враховується при розрахунку капiталу за офiцiйним валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, встановленим на звiтну дату.

(пункт 4 частини третьої статтi 30 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     Нацiональний банк України має право визначати своєю постановою iншi складовi регулятивного капiталу, а також умови та порядок його формування.

(частина четверта статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Додатковий капiтал не може бути бiльш як 100 вiдсоткiв основного капiталу.

(частину четверту статтi 30 замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Стаття 31. Мiнiмальний розмiр статутного капiталу

     Мiнiмальний розмiр статутного капiталу на момент державної реєстрацiї юридичної особи, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, а також мiнiмальний розмiр статутного капiталу банку не може бути меншим 200 мiльйонiв гривень.

     Нацiональний банк України має право встановлювати для окремих банкiв та юридичних осiб, якi мають намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, диференцiйований мiнiмальний розмiр статутного капiталу, але не нижче розмiру, передбаченого цiєю статтею.

(стаття 31 у редакцiї Законiв України вiд 14.09.2006р. N 133-V, вiд 23.06.2009р. N 1533-VI, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, у редакцiї Закону України вiд 13.05.2020р. N 591-IX)

     Стаття 32. Порядок формування та збiльшення статутного капiталу банку

(назва статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Статутний капiтал банку формується вiдповiдно до вимог цього Закону, законодавства України та установчих документiв банку.

     Формування та капiталiзацiя банку здiйснюються шляхом грошових внескiв, крiм випадкiв, передбачених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, Законом України "Про першочерговi заходи щодо запобiгання негативним наслiдкам фiнансової кризи та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" та Законом України "Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв" протягом строку їх дiї. Грошовi внески для формування та збiльшення статутного капiталу банку резиденти України здiйснюють у гривнях, а нерезиденти - в iноземнiй вiльно конвертованiй валютi або у гривнях.

(частина друга статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI, дiють до 1 сiчня 2012 року, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)
(частина друга статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII, вiд 22.11.2018р. N 2621-VIII)

     Статутний капiтал банку не повинен формуватися з непiдтверджених джерел.

     Юридична особа, яка має намiр здiйснювати банкiвську дiяльнiсть, до отримання банкiвської лiцензiї та внесення вiдомостей про неї до Державного реєстру банкiв має право витрачати кошти, що вносяться засновниками для формування її статутного капiталу, виключно з метою пiдготовки до здiйснення нею банкiвської дiяльностi.

(частина четверта статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Банк не має права без згоди Нацiонального банку України зменшувати розмiр регулятивного капiталу нижче мiнiмально встановленого рiвня. Ця вимога не поширюється на новостворений банк протягом одного року з дня отримання ним банкiвської лiцензiї.

(частина п'ята статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.09.2006р. N 133-V, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Забороняється використовувати для формування статутного капiталу банку бюджетнi кошти, якщо такi кошти мають iнше цiльове призначення.

(частина шоста статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     У разi зменшення загального обсягу вкладiв (депозитiв) у банкiвськiй системi на п'ять i бiльше вiдсоткiв у строк до шести календарних мiсяцiв за рiшенням Нацiонального банку України запроваджується (скасовується) спрощена процедура реєстрацiї випуску акцiй, погодження Нацiональним банком України змiн до статуту банку, державної реєстрацiї змiн до статуту банку. Вiдповiдно до спрощеної процедури:

     дата подання рiшення про капiталiзацiю банку та змiн до статуту банку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважається датою реєстрацiї випуску акцiй;

     дата подання змiн до статуту банку на погодження Нацiональному банку України та для реєстрацiї державному реєстратору вважається вiдповiдно датою їх погодження Нацiональним банком України та датою реєстрацiї державним реєстратором;

     дата подання документiв для реєстрацiї випуску акцiй банку вважається датою реєстрацiї випуску акцiй банку.

(статтю 32 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Дата подання належних документiв до Нацiонального банку України, державного реєстратора, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку визначається за вiдмiткою вiдповiдного державного органу про прийняття документiв (реєстрацiйним iндексом).

(статтю 32 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Антимонопольний комiтет України у випадках, передбачених частиною сьомою цiєї статтi, надає висновок та/або дозвiл на концентрацiю не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня подання банком вiдповiдних документiв.

(статтю 32 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Стаття 33. Акцiї банку та паї банку

     Банки здiйснюють емiсiю власних акцiй вiдповiдно до законодавства України про господарськi товариства та цiннi папери з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

(частина перша статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Банкам забороняється випуск акцiй на пред'явника.

     Наявнiсть збиткiв у банку не є перешкодою для збiльшення статутного капiталу банку.

(частина третя статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Банки мають право придбавати власнi акцiї або паї з наступним письмовим повiдомленням Нацiонального банку України про вчиненi правочини, яке має бути надiслане протягом 5 робочих днiв з дати вчинення правочинiв. Банкам не дозволяється придбання власних акцiй, якщо це може призвести до падiння регулятивного капiталу нижче за мiнiмальний рiвень.

(частина четверта статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Про намiр банку придбати загальну кiлькiсть власних акцiй або паїв у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв загальної емiсiї банк письмово повiдомляє Нацiональному банку України за 15 календарних днiв до вчинення правочинiв. Нацiональний банк України має право заборонити банку купiвлю власних акцiй або паїв у разi, якщо це може призвести до погiршення фiнансового стану банку.

(частина п'ята статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Банк розмiщує свої акцiї першим власникам безпосередньо або через андеррайтерiв. Банку дозволяється виступати посередником для купiвлi-продажу власних акцiй або паїв.

(частина шоста статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Стаття 34. Iстотна участь

     Юридична або фiзична особа, яка має намiр набути iстотної участi у банку або збiльшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостiйно чи спiльно з iншими особами володiти 10, 25, 50 та 75 i бiльше вiдсотками статутного капiталу банку чи правом голосу акцiй (паїв) у статутному капiталi банку та/або незалежно вiд формального володiння справляти значний вплив на управлiння або дiяльнiсть банку, зобов'язана повiдомити про свої намiри цей банк i Нацiональний банк України за три мiсяцi до набуття iстотної участi або її збiльшення (крiм стратегiчних iнвесторiв, якi подають заявку на участь у конкурсi вiдповiдно до Закону України "Про особливостi продажу пакетiв акцiй, що належать державi у статутному капiталi банкiв, у капiталiзацiї яких взяла участь держава").

(частина перша статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     Особи, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, зобов'язанi надати Нацiональному банку України разом з повiдомленням повний пакет документiв, визначених цим Законом i нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк України розглядає документи, визначенi у цiй статтi, протягом трьох мiсяцiв з дня отримання повного пакета вiдповiдних документiв (крiм стратегiчних iнвесторiв, якi подають заявку на участь у конкурсi вiдповiдно до Закону України "Про особливостi продажу пакетiв акцiй, що належать державi у статутному капiталi банкiв, у капiталiзацiї яких взяла участь держава"). У разi якщо зазначений у частинi першiй цiєї статтi банк має лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, Нацiональний банк України iнформує Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про зазначених осiб, якi мають намiри набути або збiльшити iстотну участь у такому банку.

(частина третя статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     Нацiональний банк України надає (надсилає) рiшення про заборону набувати або збiльшувати iстотну участь у банку вiдповiднiй особi iз зазначенням пiдстав такої заборони.

     У разi якщо Нацiональний банк України у строк, визначений частиною третьою цiєї статтi, не надiслав вiдповiднiй особi рiшення про заборону набувати або збiльшувати iстотну участь у банку, таке набуття або збiльшення вважається погодженим.

     Особи, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, зобов'язанi повiдомити банк про погодження Нацiональним банком України набуття або збiльшення iстотної участi у банку та надати iнформацiю про свою структуру власностi та розмiр частки iстотної участi у банку.

     Юридична чи фiзична особа, яка має намiр передати iстотну участь у банку будь-якiй iншiй особi або зменшити таку участь настiльки, що її частка у статутному капiталi банку або право голосу виявиться нижче рiвнiв, визначених частиною першою цiєї статтi, або передати контроль над банком iншiй особi, має повiдомити про це банк та Нацiональний банк України в установленому ним порядку.

     Юридична особа, яка має намiр набути або збiльшити iстотну участь у банку, зобов'язана надати банку та Нацiональному банку України в установленому ним порядку:

     1) документи, визначенi Нацiональним банком України, що пiдтверджують iстотну участь у банку для юридичної особи, яка має намiр збiльшити iстотну участь у банку;

     2) документи, визначенi Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про:

     дiлову репутацiю самої юридичної особи, членiв її виконавчого органу i наглядової ради, власникiв iстотної участi та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння та/або контроль iстотної участi у банку;

     фiнансовий стан самої особи;

     наявнiсть достатньої кiлькостi власних коштiв для здiйснення заявленого внеску до статутного капiталу банку, джерела походження таких коштiв;

(абзац четвертий пункту 2 частини восьмої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII)

     3) копiї документiв, визначених Нацiональним банком України, необхiднi для iдентифiкацiї самої юридичної особи та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння та/або контроль iстотної участi у банку;

     4) вiдомостi про свою структуру власностi вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України;

     5) висновок Антимонопольного комiтету України у випадках, передбачених законодавством України.

     Iноземна юридична особа, яка має намiр набути або збiльшити iстотну участь у банку, додатково подає Нацiональному банку України такi документи:

     1) копiю рiшення уповноваженого органу управлiння iноземної юридичної особи про участь у банку в Українi;

     2) письмовий дозвiл на участь iноземної юридичної особи у банку в Українi, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якiй зареєстровано головний офiс iноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення iноземної юридичної особи про вiдсутнiсть у законодавствi вiдповiдної держави вимог щодо отримання такого дозволу;

     3) витяг iз торговельного, банкiвського, судового реєстру або iнший офiцiйний документ, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної юридичної особи в країнi, в якiй зареєстровано її головний офiс;

     4) копiю аудиторського звiту аудитора iноземної держави, пiдтвердженого українською аудиторською фiрмою, про фiнансовий стан iноземної юридичної особи на кiнець останнього повного календарного року.

     Фiзична особа, яка має намiр набути або збiльшити iстотну участь у банку, зобов'язана надати банку та Нацiональному банку України в установленому ним порядку:

     1) документи, визначенi Нацiональним банком України, що пiдтверджують iстотну участь у банку для фiзичної особи, яка має намiр збiльшити iстотну участь у банку;

     2) документи, визначенi Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про дiлову репутацiю самої особи та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю у банку;

     3) документи, визначенi Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про майновий стан самої особи та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю у банку;

     31) документи, визначенi Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про джерела походження коштiв, якi використовуватимуться фiзичною особою для набуття або збiльшення iстотної участi у банку;

(частину десяту статтi 34 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII)

     4) копiї документiв, необхiдних для iдентифiкацiї фiзичної особи та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння та/або контроль iстотної участi у банку;

     5) вiдомостi за формою, установленою Нацiональним банком України, про асоцiйованих осiб фiзичної особи;

     6) вiдомостi за формою, установленою Нацiональним банком України, про юридичних осiб, у яких фiзична особа є керiвником та/або контролером.

     Фiзична особа - iноземець, яка має намiр набути або збiльшити iстотну участь у банку, додатково подає Нацiональному банку України письмовий дозвiл на участь у банку в Українi, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якiй вона має постiйне мiсце проживання, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про вiдсутнiсть у законодавствi вiдповiдної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

     Документи, зазначенi в цiй статтi, що подаються iноземною юридичною особою та фiзичною особою - iноземцем, мають бути нотарiально засвiдченi за мiсцем видачi та легалiзованi в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Документи, зазначенi в цiй статтi, складенi iноземною мовою, мають супроводжуватися нотарiально завiреним перекладом українською мовою.

     Нацiональний банк України погоджує набуття або збiльшення iстотної участi iноземною юридичною та фiзичною особою за таких умов:

     1) держава, в якiй зареєстрована (має постiйне мiсце проживання) iноземна особа, на належному рiвнi забезпечує виконання мiжнародних стандартiв у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму;

     2) банкiвський нагляд у державi, в якiй зареєстрована (має постiйне мiсце проживання) iноземна особа, за оцiнкою вiдповiдних мiжнародних органiв в цiлому вiдповiдає Основним принципам ефективного банкiвського нагляду Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду.

     3) пункт 3 частини чотирнадцятої статтi 34 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014 року N 78-VIII)

     Нацiональний банк України має право заборонити юридичнiй або фiзичнiй особi набувати або збiльшувати iстотну участь у банку, у разi якщо:

     1) подано неповний пакет документiв, документи мiстять недостовiрну iнформацiю або не вiдповiдають вимогам законiв України чи нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;

     2) дiлова репутацiя особи, а для юридичної особи i членiв її виконавчого органу та/або наглядової ради, власникiв iстотної участi у нiй та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння та/або контроль iстотної участi у банку, не вiдповiдає вимогам щодо її бездоганностi, установленим Нацiональним банком України;

     3) фiнансовий стан юридичної особи та/або майновий стан фiзичної особи та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння iстотною участю у банку, не вiдповiдають вимогам, установленим Нацiональним банком України;

     4) особа не має власних коштiв для набуття або збiльшення iстотної участi у банку;

     5) набуття або збiльшення особою iстотної участi у банку загрожуватиме iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв банку або суперечитиме антимонопольному законодавству України;

     6) структура власностi юридичної особи не вiдповiдає вимогам щодо її прозоростi, встановленим Нацiональним банком України.

     Набуття або збiльшення iстотної участi в банку без погодження Нацiонального банку України не допускається, крiм визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України випадкiв, у яких допускається погодження фактично набутої або збiльшеної iстотної участi у банку пiсля її фактичного набуття або збiльшення. У визначених Нацiональним банком України випадках особа зобов'язана звернутися до Нацiонального банку України за погодженням набутої або збiльшеної iстотної участi у банку пiсля її фактичного набуття або збiльшення у строки та порядку, встановленi Нацiональним банком України. Для погодження набутої або збiльшеної iстотної участi у банку пiсля її фактичного набуття або збiльшення особа подає до Нацiонального банку України документи, визначенi цiєю статтею для осiб, якi мають намiр набути або збiльшити iстотну участь у банку. Нацiональний банк України до прийняття рiшення у визначеному ним порядку має право тимчасово заборонити такiй особi використання права голосу щодо вiдповiдних акцiй банку. Нацiональний банк України має право вiдмовити особi у погодженнi набутої або збiльшеної iстотної участi у банку пiсля її фактичного набуття або збiльшення з пiдстав, визначених у частинi п'ятнадцятiй цiєї статтi.

(статтю 34 доповнено новою частиною шiстнадцятою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, у зв'язку з цим частини шiстнадцяту - вiсiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами сiмнадцятою - дев'ятнадцятою)

     Юридична особа, яка має iстотну участь у банку, зобов'язана повiдомляти Нацiональний банк України у встановленому ним порядку про всi змiни структури її власностi, а також надавати iнформацiю щодо дiлової репутацiї новопризначених керiвникiв у мiсячний строк з моменту настання вiдповiдних змiн.

     Фiзична особа, яка має iстотну участь у банку, зобов'язана повiдомляти Нацiональний банк України у встановленому ним порядку про всi змiни в iнформацiї, яку вона надає згiдно з вимогами цiєї статтi.

     Нацiональний банк України має право визначати наявнiсть значного чи вирiшального впливу на управлiння або дiяльнiсть юридичної особи.

(стаття 34 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 35. Достатнiсть (адекватнiсть) регулятивного капiталу

     Банк та кожний власник iстотної участi зобов'язанi пiдтримувати норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу банку на рiвнi, встановленому Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України має право встановлювати мiнiмальний коефiцiєнт спiввiдношення основного капiталу до сукупних активiв.

     Нацiональний банк України має право встановлювати мiнiмальний коефiцiєнт спiввiдношення регулятивного капiталу до зобов'язань банку.

     Нацiональний банк України, враховуючи потреби забезпечення стабiльностi банкiвської системи та загальноприйнятi в мiжнароднiй практицi принципи i стандарти, визначає мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу банку, мiнiмальне значення та порядок обчислення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу, нормативу достатностi основного капiталу, коефiцiєнта спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв та коефiцiєнта спiввiдношення регулятивного капiталу до зобов'язань банку.

(частина четверта статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Банк зобов'язаний подати на розгляд до Нацiонального банку України план заходiв щодо вiдновлення рiвня регулятивного капiталу, якщо цей рiвень зменшиться до мiнiмально встановленого Нацiональним банком України. План заходiв надається банком протягом 10 днiв з дня встановлення факту зменшення рiвня регулятивного капiталу та має визначати порядок i строки виконання запланованих заходiв.

     Банку забороняється виплачувати дивiденди чи розподiляти капiтал банку в будь-якiй формi, якщо така виплата чи розподiл призведе до порушення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу.

(частина шоста статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Банк має право здiйснювати виплату дивiдендiв один раз на рiк за пiдсумками календарного року за рахунок прибутку звiтного року, що залишається в розпорядженнi банку. Банк здiйснює виплату дивiдендiв у порядку, передбаченому статутом банку.

(стаття 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.09.2006р. N 133-V, у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 36. Резервний та iншi фонди банку

     Банки зобов'язанi формувати резервний фонд на покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов'язаннях.

     Розмiр вiдрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 вiдсоткiв вiд прибутку банку до досягнення ними 25 вiдсоткiв розмiру регулятивного капiталу банку.

     У разi коли дiяльнiсть банку може створювати загрозу iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв банку, Нацiональний банк України має право вимагати вiд банку збiльшення розмiру резервiв щорiчних вiдрахувань до них.

     Банки зобов'язанi формувати iншi фонди та резерви на покриття збиткiв вiд активiв вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

Глава 7
УПРАВЛIННЯ БАНКОМ

     Стаття 37. Органи управлiння та контролю банку

     Вищим органом управлiння банку є загальнi збори учасникiв банку.

(частина перша статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Виконавчим органом банку, що здiйснює поточне управлiння, є правлiння банку.

     Банк зобов'язаний створити наглядову раду (далi - рада банку), що здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу, захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та учасникiв банку. Рада банку не бере участi в поточному управлiннi банком.

(частина третя статтi 37 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Розподiл функцiй мiж органами управлiння банку має забезпечувати ефективну систему внутрiшнього контролю.

     Система внутрiшнього контролю банку для забезпечення ефективностi її функцiонування повинна включати:

     1) контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур банку;

     2) розподiл обов'язкiв пiд час здiйснення дiяльностi банку;

     3) контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;

     4) контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;

     5) процедури внутрiшнього контролю;

     6) монiторинг системи внутрiшнього контролю;

     7) процедури внутрiшнього аудиту.

     Члени ради та правлiння банку несуть вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть банку у межах своїх повноважень.

     Члени ради та правлiння банку зобов'язанi вiдмовитися вiд участi у прийняттi рiшень, якщо конфлiкт iнтересiв не дає їм змоги повною мiрою виконувати свої обов'язки в iнтересах банку, його вкладникiв та учасникiв.

(стаття 37 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Стаття 38. Загальнi збори учасникiв банку

     До виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв банку належить вирiшення питань, вiднесених законом до виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв акцiонерного товариства. Крiм зазначених питань, до компетенцiї загальних зборiв учасникiв банку статутом банку можуть бути вiднесенi також й iншi питання, за винятком тих, якi законом або статутом вiднесенi до виключної компетенцiї ради банку.

     У разi якщо рада банку вiдповiдно до статтi 39 цього Закону ухвалює рiшення про винесення на розгляд загальних зборiв учасникiв банку будь-якого питання, яке законом або статутом вiднесене до виключної компетенцiї ради банку, загальнi збори учасникiв банку мають право розглянути таке питання та прийняти рiшення щодо нього.

     Нацiональний банк України має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв учасникiв банку, а також винесення питання на розгляд вищого органу державного банку.

(частина третя статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     Рiшення загальних зборiв учасникiв банку (рiшення єдиного учасника банку) не має юридичної сили у разi його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцiй (паїв) осiб, яким Нацiональний банк України у порядку, визначеному цим Законом, заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцiй (паїв).

(стаття 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Законiв України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 39. Рада банку

     Членами ради банку можуть бути незалежнi члени ради банку (далi - незалежнi директори), учасники банку та представники учасникiв банку. Обрання членiв ради банку здiйснюється в порядку кумулятивного голосування, крiм банку з одним акцiонером.

     Кiлькiсний склад ради банку визначається статутом банку, але не може становити менше п'яти осiб.

     Члени ради банку не можуть входити до складу правлiння банку, а також обiймати iншi посади в цьому банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги банку вiдповiдно до цивiльно-правового договору.

     Рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорiв, при цьому кiлькiсть яких має бути не менше трьох осiб.

     Незалежнi директори повиннi вiдповiдати вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного товариства. Нацiональний банк України має право визначати додатковi вимоги до незалежних директорiв банкiв. Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за вiдповiднiстю незалежних директорiв вимогам щодо їх незалежностi, а в разi виявлення невiдповiдностi - забезпечити замiну таких незалежних директорiв.

(частини перша - четверта статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, замiнено частинами першою - п'ятою згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, у зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - дванадцятою)

     Рада банку (крiм кооперативного банку) не менш як на одну четверту має складатися з незалежних членiв.

     Член ради банку, який є асоцiйованою особою члена правлiння банку, представником спорiднених або афiлiйованих осiб банку, акцiонером банку або його представником, не може вважатися незалежним.

     До виключної компетенцiї ради банку належать такi функцiї:

     1) затвердження стратегiї розвитку банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами учасникiв банку;

     2) затвердження бюджету банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку банку;

     3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;

     4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її ефективнiстю;

     5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;

     6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi банку;

     7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування банку;

     8) визначення кредитної полiтики банку;

     9) визначення органiзацiйної структури банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;

     10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв банку;

     11) призначення i звiльнення голови та членiв правлiння банку, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;

     12) здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення;

     13) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю;

     14) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;

     15) розгляд висновку зовнiшнього аудиту банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам учасникiв банку для прийняття рiшення щодо нього;

     16) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;

     17) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв банку, затвердження їх статутiв i положень;

     18) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами правлiння банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

     19) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;

     20) скликання загальних зборiв учасникiв банку, пiдготовка порядку денного загальних зборiв учасникiв банку, прийняття рiшення про дату їх проведення;

     21) повiдомлення про проведення загальних зборiв учасникiв банку вiдповiдно до законодавства;

     22) прийняття рiшення про розмiщення банком цiнних паперiв, крiм акцiй;

     23) прийняття рiшення про викуп розмiщених банком цiнних паперiв, крiм акцiй;

     24) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених банком;

     25) вирiшення питань про участь банку у групах;

     26) прийняття рiшень про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства;

     27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;

     28) надсилання у випадках, передбачених законодавством, пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй;

     281) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з банком особами;

(частину п'яту статтi 39 доповнено пунктом 281 згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     29) здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до статуту.

     Рада банку зобов'язана вживати заходiв до запобiгання виникненню конфлiктiв iнтересiв у банку та сприяти їх врегулюванню.

     Рада банку зобов'язана повiдомляти Нацiональному банку України про конфлiкти iнтересiв, що виникають у банку.

     Рада банку зобов'язана забезпечувати пiдтримання дiєвих стосункiв з Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України має право вимагати припинення повноважень члена ради банку, якщо вiн неналежним чином виконує свої функцiї.

     Нацiональний банк України має право вимагати позачергового скликання засiдання ради банку.

     Банк зобов'язаний щороку, не пiзнiше 30 квiтня, та на вимогу Нацiонального банку України надавати Нацiональному банку України в межах його повноважень щодо здiйснення банкiвського нагляду iнформацiю про питання, що розглядалися на засiданнi ради банку, та прийнятi щодо них рiшення, а також перелiк членiв ради банку, присутнiх на засiданнi.

(стаття 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Статутом банку до виключної компетенцiї ради банку можуть бути вiднесенi й iншi питання.

(статтю 39 доповнено частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Рада банку має право прийняти рiшення про винесення на розгляд загальних зборiв будь-якого питання, яке вiднесене до її виключної компетенцiї законом або статутом.

(статтю 39 доповнено частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 40. Правлiння банку

     Правлiння банку очолює голова правлiння, який керує роботою правлiння банку та має право представляти банк без доручення.

     Заступники голови правлiння банку входять до складу правлiння банку за посадою.

     Голова правлiння банку несе персональну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть банку.

     Голова правлiння банку має право брати участь у засiданнях ради банку з правом дорадчого голосу. Голова правлiння не може очолювати структурнi пiдроздiли банку.

     До компетенцiї правлiння банку належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв та ради банку.

(частина п'ята статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     1) забезпечення пiдготовки для затвердження радою банку проектiв бюджету банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку банку;

     2) реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку банку;

     3) визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi банку;

     4) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої радою банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв;

     5) формування визначеної радою банку органiзацiйної структури банку;

     6) розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв банку згiдно iз стратегiєю розвитку банку;

     7) забезпечення безпеки iнформацiйних систем банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;

     8) iнформування ради банку про показники дiяльностi банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх положень банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi банку;

     9) вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв банку та ради банку.

(стаття 40 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Стаття 41. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Стаття 42. Керiвники банкiв

     Керiвниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правлiння банку, головний бухгалтер банку та його заступники.

     Керiвники банку повиннi вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам щодо дiлової репутацiї та професiйної придатностi.

     Керiвники банку повиннi мати бездоганну дiлову репутацiю.

     Професiйна придатнiсть керiвника банку визначається як сукупнiсть знань, професiйного та управлiнського досвiду особи, необхiдних для належного виконання посадових обов'язкiв керiвника банку з урахуванням бiзнес-плану та стратегiї банку, а також функцiонального навантаження та сфери вiдповiдальностi конкретного керiвника банку.

     Керiвники банку повиннi мати вищу освiту.

     Голова правлiння банку повинен мати досвiд роботи у банкiвському та/або фiнансовому секторi не менше п'яти рокiв у сукупностi, у тому числi на керiвних посадах - не менше трьох рокiв.

     Члени правлiння банку повиннi мати досвiд роботи у банкiвському та/або фiнансовому секторi у сукупностi не менше трьох рокiв.

     Не менше половини членiв ради банку повиннi мати досвiд роботи у банкiвському та/або фiнансовому секторi.

     Головний бухгалтер банку та його заступники повиннi мати вищу освiту у сферi бухгалтерського облiку та аудиту i досвiд роботи за фахом у банкiвському та/або фiнансовому секторi у сукупностi не менше п'яти рокiв - для головного бухгалтера, двох рокiв - для заступникiв головного бухгалтера.

     Квалiфiкацiйнi вимоги до керiвникiв банку встановлюються Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України у встановленому ним порядку погоджує на посади керiвникiв банку (кандидатiв на посади керiвникiв банку). Нацiональний банк вiдмовляє у погодженнi керiвника банку (кандидата на посаду керiвника банку), якщо вiн не вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, а щодо незалежних директорiв - також/або вимогам щодо незалежностi.

     Голова правлiння банку, головний бухгалтер банку, голова та члени ради банку вступають на посаду пiсля їх погодження Нацiональним банком України. У разi якщо пiсля завершення строку розгляду повного пакета документiв Нацiональний банк України не повiдомив банк про рiшення щодо погодження на посаду голови або члена ради банку, кандидат вважається погодженим на вiдповiдну посаду.

(частина дванадцята статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Банк зобов'язаний подати до Нацiонального банку України документи для погодження iнших керiвникiв банку не пiзнiше одного мiсяця з дня їх призначення (обрання) на посади. Банк має право звернутися до Нацiонального банку України для попереднього погодження кандидатiв на посади таких керiвникiв банку до їх призначення (обрання) на посади.

     Керiвники банку протягом усього часу обiймання вiдповiдних посад повиннi вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам, а незалежнi директори - також вимогам щодо їх незалежностi. Банк повинен самостiйно перевiряти вiдповiднiсть керiвникiв банку квалiфiкацiйним вимогам, а щодо незалежних директорiв - також вимогам щодо їх незалежностi, та забезпечувати контроль такої вiдповiдностi на постiйнiй основi.

     Нацiональний банк України має право вимагати замiни будь-кого з керiвникiв банку, якщо вiн не вiдповiдає вимогам щодо дiлової репутацiї, а щодо незалежних директорiв - також/або вимогам щодо незалежностi, та/або якщо керiвник банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язкiв, що призвело до порушення банком вимог законодавства, виявлених пiд час здiйснення банкiвського нагляду у порядку, визначеному цим Законом. Банк зобов'язаний вжити заходiв щодо замiни такого керiвника банку у порядку, визначеному Нацiональним банком України.

     Головi, членам правлiння банку та головному бухгалтеру банку забороняється займати посади в iнших юридичних особах (крiм материнських та дочiрнiх компанiй, банкiвських спiлок та асоцiацiй).

     Нацiональний банк України має право безоплатно одержувати вiд органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, iнших осiб iнформацiю, необхiдну для визначення вiдповiдностi керiвникiв банку (кандидатiв на вiдповiднi посади) квалiфiкацiйним вимогам. Органи та особи, якi отримали такий запит Нацiонального банку України, зобов'язанi надати вiдповiдну iнформацiю протягом 10 робочих днiв з дня отримання запиту Нацiонального банку України.

     Керiвники банку зобов'язанi дiяти в iнтересах банку, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв банку.

     Керiвники банку несуть вiдповiдальнiсть перед банком за збитки, завданi банку їхнiми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. Якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цiєю статтею несуть декiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед банком є солiдарною.

(стаття 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 43. Обов'язки щодо захисту iнтересiв банку

     При виконаннi своїх обов'язкiв вiдповiдно до вимог цього Закону керiвники банку зобов'язанi дiяти на користь банку та клiєнтiв i зобов'язанi ставити iнтереси банку вище власних.

     Зокрема, керiвники банку зобов'язанi:

     1) ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх службових обов'язкiв;

     2) приймати рiшення в межах наданих повноважень;

     3) не використовувати службове становище у власних iнтересах;

     4) забезпечити збереження та передачу майна та документiв банку при звiльненнi керiвникiв з посади.

(частину другу статтi 43 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Стаття 44. Управлiння ризиками

     Банк створює комплексну та адекватну систему управлiння ризиками, що має враховувати специфiку роботи банку, встановленi Нацiональним банком України вимоги щодо управлiння ризиками. Система управлiння ризиками має забезпечувати виявлення, iдентифiкацiю, оцiнку, монiторинг та контроль за всiма видами ризикiв на всiх органiзацiйних рiвнях та оцiнку достатностi капiталу банку для покриття всiх видiв ризикiв.

     Системно важливий банк, з урахуванням напрямiв своєї дiяльностi та притаманних їй ризикiв, зобов'язаний розробити план вiдновлення дiяльностi банку згiдно з вимогами, встановленими Нацiональним банком України.

(частина друга статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     Банк утворює постiйно дiючий пiдроздiл з управлiння ризиками, що має вiдповiдати за впровадження внутрiшнiх положень та процедур управлiння ризиками вiдповiдно до визначених радою банку стратегiї та полiтики управлiння ризиками.

     Пiдроздiл з управлiння ризиками має бути пiдзвiтний радi банку та вiдокремлений вiд пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, пiдроздiлiв, що здiйснюють операцiї, та пiдроздiлiв, що реєструють операцiї.

     Банк зобов'язаний з метою управлiння ризиками утворити постiйно дiючi комiтети, зокрема:

     1) кредитний комiтет;

     2) комiтет з питань управлiння активами та пасивами.

     Банк має право залежно вiд рiвня складностi та обсягiв операцiй утворювати також iншi комiтети.

     Одна й та сама особа не може сумiщати посади голови кредитного комiтету та пiдроздiлу з управлiння ризиками.

(стаття 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Стаття 45. Внутрiшнiй аудит банку

     Банк утворює постiйно дiючий пiдроздiл внутрiшнього аудиту, який є складовою системи внутрiшнього контролю.

     Нацiональний банк України встановлює вимоги до професiйної пiдготовки працiвникiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.

     Пiдроздiл внутрiшнього аудиту пiдпорядковується радi банку та звiтує перед нею, дiє на пiдставi положення, затвердженого радою банку.

     Органiзацiя та порядок роботи пiдроздiлу внутрiшнього аудиту встановлюються централiзовано материнським банком для своїх дочiрнiх компанiй. У дочiрнiх компанiях банку функцiї внутрiшнього аудиту може виконувати пiдроздiл внутрiшнього аудиту материнського банку.

     Пiдроздiл внутрiшнього аудиту здiйснює такi функцiї:

     1) перевiряє наявнiсть та оцiнює ефективнiсть роботи систем управлiння ризиками, вiдповiднiсть цих систем видам та обсягам здiйснюваних банком операцiй, i внутрiшнього контролю банку;

     2) перевiряє процес оцiнки достатностi капiталу з урахуванням ризикiв банку;

     3) здiйснює монiторинг дотримання керiвниками та працiвниками банку вимог законодавства i внутрiшнiх положень банку, затверджених радою банку;

     4) оцiнює iнформацiйно-технiчне забезпечення управлiння та проведення операцiй;

     5) перевiряє правильнiсть ведення i достовiрнiсть бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi;

     6) перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть банку;

     7) перевiряє вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам та виконання професiйних обов'язкiв працiвниками банку;

     8) виявляє та перевiряє випадки перевищення повноважень посадовими особами банку i виникнення конфлiкту iнтересiв у банку;

     9) перевiряє достовiрнiсть та вчаснiсть надання iнформацiї органам державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю банку;

     10) iншi функцiї, пов'язанi iз здiйсненням нагляду за дiяльнiстю банку.

     Пiдроздiл внутрiшнього аудиту проводить оцiнку видiв дiяльностi банку, виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних та фiзичних осiб на договiрнiй основi (аутсорсинг).

     Пiдроздiл внутрiшнього аудиту за результатами проведених перевiрок готує та подає радi банку звiти i пропозицiї щодо усунення виявлених порушень.

     Банк зобов'язаний у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, подавати Нацiональному банку України звiт про роботу пiдроздiлу внутрiшнього аудиту та iншi документи за результатами внутрiшнього аудиту.

     Нацiональний банк України погоджує кандидатуру керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту. Вимоги до професiйної придатностi та дiлової репутацiї керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту встановлюються Нацiональним банком України.

     Керiвнику пiдроздiлу внутрiшнього аудиту забороняється займати посади в iнших банках.

     Рiшення про звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту приймає рада банку. Рiшення про звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту не з його iнiцiативи в обов'язковому порядку погоджується з Нацiональним банком України.

     Керiвник пiдроздiлу внутрiшнього аудиту має право вимагати позачергового скликання засiдання ради банку.

     Працiвники пiдроздiлу внутрiшнього аудиту пiд час виконання своїх функцiональних обов'язкiв мають право на ознайомлення з документами, iнформацiєю, письмовими поясненнями з питань дiяльностi банку, включаючи всi пiдроздiли банку незалежно вiд країни їх мiсцезнаходження, та афiлiйованих компанiй банку, право на доступ до системи автоматизацiї банкiвських операцiй та на отримання письмових пояснень вiд керiвникiв i працiвникiв банку з питань, що виникають пiд час проведення перевiрки та за її результатами.

(стаття 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.06.2003р. N 914-IV, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Стаття 46. Обов'язки щодо iнформування Нацiонального банку України

     Правлiння банку зобов'язане протягом трьох робочих днiв iнформувати Нацiональний банк України про:

     1) звiльнення керiвника (керiвникiв) банку та про кандидатуру на призначення на цю посаду;

     2) змiну юридичної адреси i мiсцезнаходження банку та його вiдокремлених пiдроздiлiв;

(пункт 2 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     3) втрати на суму, що перевищує 15 вiдсоткiв капiталу банку;

     4) падiння рiвня капiталу банку нижче рiвня регулятивного капiталу;

     5) наявнiсть хоча б однiєї з пiдстав для вiднесення банку до категорiї проблемних або неплатоспроможних або для вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiї банку;

(пункт 5 частини першої статтi 46 у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     6) припинення банкiвської дiяльностi;

     7) повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення керiвнику банку, фiзичнiй особi - власнику iстотної участi або представнику юридичної особи - власнику iстотної участi.

(пункт 7 частини першої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2013р. N 245-VII)

     Нацiональний банк України має право визначити перелiк iншої iнформацiї, що є важливою для цiлей банкiвського нагляду про яку банк та власник iстотної участi зобов'язанi iнформувати Нацiональний банк України.

(частина друга статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

Глава 8
ВИМОГИ ДО ДIЯЛЬНОСТI БАНКУ

     Стаття 47. Види дiяльностi банку

     Банк має право надавати банкiвськi та iншi фiнансовi послуги (крiм послуг у сферi страхування), а також здiйснювати iншу дiяльнiсть, визначену в цiй статтi, як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi.

(частина перша статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     Банк має право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї шляхом надання банкiвських послуг.

     До банкiвських послуг належать:

     1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;

     2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах, та рахункiв умовного зберiгання (ескроу);

(пункт 2 частини третьої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII)

     3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

     Банкiвськi послуги дозволяється надавати виключно банку. Центральний депозитарiй цiнних паперiв має право провадити окремi банкiвськi операцiї на пiдставi лiцензiї на здiйснення окремих банкiвських операцiй, що видається у встановленому Нацiональним банком України порядку.

(частина четверта статтi 47 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 401-VII)

     Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) фiнансовi послуги, у тому числi шляхом укладення з юридичними особами (комерцiйними агентами) агентських договорiв. Перелiк фiнансових послуг, що банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) шляхом укладення агентських договорiв, встановлюється Нацiональним банком України. Банк зобов'язаний повiдомити Нацiональний банк України про укладенi ним агентськi договори. Нацiональний банк веде реєстр комерцiйних агентiв банкiв та встановлює вимоги до них. Банк має право укладати агентський договiр з юридичною особою, яка вiдповiдає встановленим Нацiональним банком України вимогам.

     Частину шосту статтi 47 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Банк надає фiзичним та юридичним особам послуги з торгiвлi валютними цiнностями у готiвковiй формi та безготiвковiй формi з одночасним зарахуванням валютних цiнностей на їхнi рахунки вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".

(до статтi 47 включено частину шосту згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     Частину сьому статтi 47 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Банк, крiм надання фiнансових послуг, має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:

     1) iнвестицiй;

     2) випуску власних цiнних паперiв;

     3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

     4) зберiгання цiнностей (у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних паперiв та iнших коштовностей, конфiскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;

(пункт 4 частини восьмої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     5) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;

     6) ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм власних акцiй);

     7) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг.

     Частину дев'яту статтi 47 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     Банк має право вчиняти будь-якi правочини, необхiднi для надання ним банкiвських та iнших фiнансових послуг та здiйснення iншої дiяльностi.

     Банк має право розпочати новий вид дiяльностi або надання нового виду фiнансових послуг (крiм банкiвських) за умови виконання встановлених Нацiональним банком України вимог щодо цього виду дiяльностi або послуги.

     Банк не пiзнiш як за мiсяць до початку нового виду дiяльностi або надання нового виду фiнансових послуг (крiм банкiвських) зобов'язаний повiдомити про це Нацiональний банк України згiдно з вимогами та в порядку, встановленими Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України з метою захисту прав вкладникiв та iнших кредиторiв має право встановлювати додатковi вимоги, включаючи вимоги щодо пiдвищення рiвня регулятивного капiталу банку чи iнших економiчних нормативiв, щодо певного виду дiяльностi та надання фiнансових послуг, якi має право здiйснювати банк.

     Банк самостiйно встановлює процентнi ставки та комiсiйну винагороду за наданi послуги.

(стаття 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI, вiд 09.09.2010р. N 2510-VI, у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Стаття 48. Обмеження щодо дiяльностi банкiв

     Банкам забороняється здiйснювати ризикову дiяльнiсть, що загрожує iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку.

(статтю 48 доповнено новою частиною першою згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Перелiк ознак, наявнiсть яких є пiдставою для висновку Нацiонального банку України про провадження банком ризикової дiяльностi, що загрожує iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку, визначається нормативно-правовим актом Нацiонального банку України та оприлюднюється у встановленому законом порядку.

(статтю 48 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, у зв'язку з цим частини першу - третю вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою)

     Банкам забороняється дiяльнiсть у сферi матерiального виробництва, торгiвлi (за винятком реалiзацiї пам'ятних, ювiлейних i iнвестицiйних монет) та страхування, крiм виконання функцiй страхового посередника.

     Спецiалiзованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати вклади (депозити) вiд фiзичних осiб в обсягах, що перевищують 5 вiдсоткiв капiталу банку.

     Банк може мати у власностi нерухоме майно загальною вартiстю не бiльше 25 вiдсоткiв капiталу банку. Це обмеження не поширюється на:

     1) примiщення, яке забезпечує технологiчне здiйснення банкiвських функцiй;

     2) майно, яке перейшло банку у власнiсть на пiдставi реалiзацiї прав заставодержателя вiдповiдно до умов договору застави;

     3) майно, набуте банком з метою запобiгання збиткам, за умови, що таке майно має бути вiдчужено банком протягом одного року з моменту набуття права власностi на нього;

     4) майно, належне банку на правi довiрчої власностi.

(частину п'яту статтi 48 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     Банкам забороняється здiйснювати без вiдображення в зобов'язаннях та активах банку операцiї шляхом залучення коштiв фiзичних осiб з метою їх прямого розмiщення в кредити.

(статтю 48 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 15.11.2016р. N 1736-VIII)

     Стаття 49. Кредитнi операцiї

     Як кредитнi в цiй статтi розглядаються операцiї, зазначенi в пунктi 3 частини третьої статтi 47 цього Закону, а також:

     1) здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi;

     2) надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     3) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);

     4) лiзинг.

(частина перша статтi 49 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Для проведення спiльного фiнансування банки можуть укладати угоди про консорцiумне кредитування. В рамках такої угоди банки-учасники встановлюють умови надання кредиту та призначають банк, вiдповiдальний за виконання угоди. Банки-учасники несуть ризик по наданому кредиту пропорцiйно до внесених у консорцiум коштiв.

     Банк зобов'язаний мати структурний пiдроздiл, функцiями якого є надання кредитiв та управлiння операцiями, пов'язаними з кредитуванням.

(частина третя статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Банкам забороняється прямо чи опосередковано надавати кредити для придбання власних цiнних паперiв, акцiй iнших банкiв та надання субординованого боргу банкам. Використання цiнних паперiв власної емiсiї для забезпечення кредитiв можливе з дозволу Нацiонального банку України.

(частина четверта статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     Банкам забороняється опосередковано здiйснювати кредитнi операцiї з пов'язаними з банком особами.

(статтю 49 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, у зв'язку з цим частини п'яту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами шостою - десятою)

     Банк зобов'язаний при наданнi кредитiв додержуватись основних принципiв кредитування, у тому числi перевiряти кредитоспроможнiсть позичальникiв та наявнiсть забезпечення кредитiв, додержуватись встановлених Нацiональним банком України вимог щодо концентрацiї ризикiв.

     Частину сьому статтi 49 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Банк має право видавати бланковi кредити за умов додержання економiчних нормативiв.

     Надання безпроцентних кредитiв забороняється, за винятком передбачених законом випадкiв.

     У разi несвоєчасного погашення кредиту або вiдсоткiв за його користування банк має право видавати наказ про примусову оплату боргового зобов'язання, якщо це передбачено угодою.

     Банк використовує iнформацiю з Кредитного реєстру для оцiнки кредитного ризику.

(статтю 49 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII, змiни, внесенi пiдпунктом 2 пункту 2 роздiлу I Закону України вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII, вводяться в дiю з 01.01.2019р.)

     Стаття 50. Прямi iнвестицiї банкiв

     Банки здiйснюють прямi iнвестицiї та операцiї з цiнними паперами вiдповiдно до законодавства України про цiннi папери, iнвестицiйну дiяльнiсть та згiдно з нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Банк має право здiйснити iнвестицiю лише на пiдставi письмового дозволу Нацiонального банку України, який надається в порядку, встановленому Нацiональним банком України.

(частина друга статтi 50 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Банк, регулятивний капiтал якого повнiстю вiдповiдає вимогам для здiйснення iнвестицiй, встановленим нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, має право здiйснити iнвестицiю без письмового дозволу, у разi якщо:

     1) iнвестицiя у фiнансову установу становить у сукупностi не бiльш як 1 вiдсоток статутного капiталу банку;

     2) iнвестицiя здiйснюється до статутного капiталу бюро кредитних iсторiй, що здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй".

(пункт 2 частини третьої статтi 50 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.06.2014р. N 1323-VII, вiд 12.09.2019р. N 79-IX)
(частина третя статтi 50 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Порядок iнформування про здiйснення iнвестицiї, зазначеної у частинi третiй цiєї статтi, встановлює Нацiональний банк України.

     Банку забороняється iнвестувати кошти в юридичну особу, статутом якої передбачена повна вiдповiдальнiсть її власникiв.

(частина п'ята статтi 50 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Пряма та/або опосередкована участь банку у статутному капiталi будь-якої юридичної особи не має перевищувати 15 вiдсоткiв статутного капiталу банку. Сукупнi iнвестицiї банку не мають перевищувати 60 вiдсоткiв розмiру статутного капiталу банку.

(частина шоста статтi 50 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Вимоги частини шостої цiєї статтi не застосовуються в разi, якщо:

(абзац перший частини сьомої статтi 50 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     1) акцiї та iншi цiннi папери, придбанi банком у зв'язку з реалiзацiєю права заставодержателя i банк не утримує їх бiльше одного року;

     2) iнвестицiя здiйснюється в статутний капiтал банку - учасника банкiвської групи;

(пункт 2 частини сьомої статтi 50 у редакцiї Закону України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     3) цiннi папери придбанi банком за договором про андеррайтинг та знаходяться у власностi банку не бiльше одного року;

(пункт 3 частини сьомої статтi 50 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     4) акцiї та iншi цiннi папери придбанi банком за рахунок та вiд iменi своїх клiєнтiв.

     Вимоги другої та шостої частин цiєї статтi не поширюються на дiяльнiсть iнвестицiйних банкiв.

     Стаття 51. Розрахунковi банкiвськi операцiї

     Для здiйснення банкiвської дiяльностi банки вiдкривають та ведуть кореспондентськi рахунки у Нацiональному банку України та iнших банках в Українi i за її межами, банкiвськi рахунки для фiзичних та юридичних осiб у гривнях та iноземнiй валютi.

     Банкiвськi розрахунки проводяться у готiвковiй та безготiвковiй формах згiдно iз правилами, встановленими нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Безготiвковi розрахунки проводяться на пiдставi розрахункових документiв на паперових носiях чи в електронному виглядi.

     Банки в Українi можуть використовувати як платiжнi iнструменти платiжнi доручення, платiжнi вимоги, вимоги-доручення, векселi, чеки, банкiвськi платiжнi картки та iншi дебетовi i кредитовi платiжнi iнструменти, що застосовуються у мiжнароднiй банкiвськiй практицi.

     Платiжнi iнструменти мають бути оформленi належним чином i мiстити iнформацiю про їх емiтента, платiжну систему, в якiй вони використовуються, правовi пiдстави здiйснення розрахункової операцiї i, як правило, держателя платiжного iнструмента та отримувача коштiв, дату валютування, а також iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення банком розрахункової операцiї, що цiлком вiдповiдають iнструкцiям власника рахунку або iншого передбаченого законодавством iнiцiатора розрахункової операцiї.

     При виконаннi розрахункової операцiї банк зобов'язаний перевiрити достовiрнiсть та формальну вiдповiднiсть документа.

     Пiд час оплати за договорами, укладеними пiдприємствами, утвореними у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республiки Крим чи органами мiсцевого самоврядування та уповноваженi на отримання державних коштiв, взяття за ними зобов'язань i здiйснення платежiв, у тому числi державними, казенними, комунальними пiдприємствами, а також господарськими товариствами, у статутному капiталi яких державна або комунальна частка акцiй (часток, паїв) перевищує 50 вiдсоткiв, їх дочiрнiми пiдприємствами, а також пiдприємствами, господарськими товариствами, у статутному капiталi яких 50 i бiльше вiдсоткiв належить державним, у тому числi казенним, комунальним пiдприємствам та господарським товариствам, у статутному капiталi яких державна або комунальна частка акцiй (часток, паїв) перевищує 50 вiдсоткiв, об'єднаннями таких пiдприємств (господарських товариств), банки перевiряють наявнiсть звiту про результати здiйснення процедури закупiвлi та iнших документiв, що пiдтверджують виконання такими пiдприємствами та господарськими товариствами вимог Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

(статтю 51 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3205-IV, частина сьома статтi 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.06.2010р. N 2289-VI, вiд 25.12.2015р. N 922-VIII)

     Стаття 52. Пов'язанi з банком особи

     Для цiлей цього Закону пов'язаними з банком особами є:

     1) контролери банку;

     2) особи, якi мають iстотну участь у банку, та особи, через яких цi особи здiйснюють опосередковане володiння iстотною участю у банку;

     3) керiвники банку, керiвник служби внутрiшнього аудиту, керiвники та члени комiтетiв банку;

     4) спорiдненi та афiлiйованi особи банку, у тому числi учасники банкiвської групи;

     5) особи, якi мають iстотну участь у спорiднених та афiлiйованих особах банку;

     6) керiвники юридичних осiб та керiвники банкiв, якi є спорiдненими та афiлiйованими особами банку, керiвник служби внутрiшнього аудиту, керiвники та члени комiтетiв цих осiб;

     7) асоцiйованi особи фiзичних осiб, зазначених у пунктах 1 - 6 цiєї частини;

     8) юридичнi особи, в яких фiзичнi особи, зазначенi в цiй частинi, є керiвниками або власниками iстотної участi;

     9) будь-яка особа, через яку проводиться операцiя в iнтересах осiб, зазначених у цiй частинi, та на яку здiйснюють вплив пiд час проведення такої операцiї особи, зазначенi в цiй частинi, через трудовi, цивiльнi та iншi вiдносини.

     Банк зобов'язаний подавати Нацiональному банку України iнформацiю про пов'язаних iз банком осiб у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк України при здiйсненнi банкiвського нагляду має право визначати пов'язаними з банком особами фiзичних та юридичних осiб, зазначених у пунктах 1 - 9 частини першої цiєї статтi, за наявностi ознак, визначених у нормативно-правових актах Нацiонального банку України, з урахуванням характеру взаємовiдносин, операцiй та наявностi iнших зв'язкiв iз банком. Про таке рiшення Нацiональний банк України не пiзнiше наступного робочого дня повiдомляє вiдповiдний банк. У такому разi особа вважається пов'язаною з банком, якщо банк протягом 15 робочих днiв iз дня отримання повiдомлення Нацiонального банку України про визначення особи пов'язаною з банком не доведе протилежного.

     Особа, визначена рiшенням Нацiонального банку України пов'язаною з банком особою, чи такий банк можуть оскаржити в установленому законом порядку рiшення Нацiонального банку України про визначення особи пов'язаною з банком особою, а в разi притягнення такої особи до передбаченої законом вiдповiдальностi - оспорити пiдстави рiшення Нацiонального банку України про її визначення пов'язаною з банком особою.

     Угоди, що здiйснюються з пов'язаними з банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними ринковими умовами.

     Угоди, укладенi банком iз пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недiйсними з моменту їх укладення.

     Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема:

     1) прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, нiж вимагається вiд iнших клiєнтiв;

     2) придбання у пов'язаної з банком особи майна низької якостi чи за завищеною цiною;

     3) здiйснення iнвестицiї в цiннi папери пов'язаної з банком особи, яку банк не здiйснив би в iнше пiдприємство;

     4) оплата товарiв i послуг пов'язаної з банком особи за цiнами вищими, нiж звичайнi, або за таких обставин, коли такi самi товари i послуги iншої особи взагалi не були б придбанi;

     5) продаж пов'язанiй з банком особi майна за вартiстю, що є нижчою, нiж та, яку банк отримав би вiд продажу такого майна iншiй особi;

     6) нарахування вiдсоткiв та комiсiйних за послугами, наданими банком пов'язаним iз банком особам, якi є меншими, нiж звичайнi;

     7) нарахування вiдсоткiв за вкладами (депозитами), залученими банком вiд пов'язаних iз банком осiб, якi є бiльшими, нiж звичайнi.

     Банку забороняється надавати кредити будь-якiй особi для погашення цiєю особою будь-яких зобов'язань перед пов'язаною з банком особою; придбання активiв пов'язаної з банком особи, за винятком продукцiї, що виробляється цiєю особою; придбання цiнних паперiв, розмiщених чи пiдписаних пов'язаною з банком особою.

     Нацiональний банк України здiйснює контроль за операцiями банкiв iз пов'язаними з банком особами.

     Нацiональний банк України має право встановлювати обмеження на операцiї банкiв iз пов'язаними з банком особами.

(стаття 52 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     Стаття 53. Забезпечення конкуренцiї у банкiвськiй системi

     Банкам забороняється укладати договори з метою обмеження конкуренцiї та монополiзацiї умов надання кредитiв, iнших банкiвських послуг, встановлення процентних ставок та комiсiйної винагороди.

     Банку забороняється встановлювати процентнi ставки та комiсiйнi винагороди на рiвнi нижче собiвартостi банкiвських послуг у цьому банку.

     Банку забороняється вчиняти будь-якi дiї щодо впровадження у своїй практицi недобросовiсної конкуренцiї.

     Факти недобросовiсної конкуренцiї щодо надання банком тих чи iнших банкiвських послуг або здiйснення операцiй є пiдставою для заборони цьому банку подальшого надання таких послуг або здiйснення операцiй.

     Стаття 54. Достовiрнiсть реклами

     Банкам забороняється поширення реклами у будь-якiй формi, що мiстить неправдиву iнформацiю про їх дiяльнiсть у сферi банкiвських послуг.

     Нацiональний банк України має право застосувати заходи впливу до банкiв та iнших осiб, якi порушують вимоги цiєї статтi.

Глава 9
ВIДНОСИНИ БАНКУ З КЛIЄНТАМИ

     Стаття 55. Регулювання вiдносин банку з клiєнтом

     Вiдносини банку з клiєнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України та угодами (договорами) мiж клiєнтом та банком.

     Банк зобов'язаний докладати максимальних зусиль для уникнення конфлiкту iнтересiв працiвникiв банку i клiєнтiв, а також конфлiкту iнтересiв клiєнтiв банку.

     Банкам забороняється вимагати вiд клiєнта придбання будь-яких товарiв чи послуг вiд банку або вiд спорiдненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банкiвських послуг.

     Банкам забороняється в односторонньому порядку змiнювати умови укладених з клiєнтами договорiв, зокрема, збiльшувати розмiр процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмiр за договорами банкiвського вкладу (крiм вкладу на вимогу), за винятком випадкiв, встановлених законом.

(статтю 55 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 12.12.2008р. N 661-VI)

     У разi виконання банком функцiй повiреного, агента, iншого представника або посередника iз залучення коштiв фiзичних осiб на користь третiх осiб (включаючи небанкiвськi фiнансовi установи) банк зобов'язаний попередньо ознайомити у письмовiй формi фiзичних осiб про те, що такi кошти не є банкiвським вкладом фiзичної особи, на який поширюються гарантiї, встановленi Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

(статтю 55 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 15.11.2016р. N 1736-VIII)

     Стаття 56. Право клiєнта на iнформацiю

     Клiєнт має право доступу до iнформацiї щодо дiяльностi банку. Банки зобов'язанi на вимогу клiєнта надати таку iнформацiю:

     1) вiдомостi, якi пiдлягають обов'язковiй публiкацiї, про фiнансовi показники дiяльностi банку та його економiчний стан;

     2) перелiк керiвникiв банку та його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також фiзичних та юридичних осiб, якi мають iстотну участь у банку;

     3) перелiк послуг, що надаються банком;

     4) цiну банкiвських послуг;

     5) iншу iнформацiю та консультацiї з питань надання банкiвських послуг;

     6) пункт 6 статтi 56 втратив чиннiсть

(статтю 56 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI, пункт 6 статтi 56 виключено з 1 сiчня 2011 року у зв'язку iз закiнченням строку дiї Закону України вiд 31.10.2008р. N 639-VI)

     6) щодо кiлькостi акцiй (паїв) банку, якi знаходяться у власностi членiв виконавчого органу банку, та iнформацiю в обсязi, визначеному Нацiональним банком України, про осiб, частки яких у статутному капiталi банку перевищують 5 вiдсоткiв;

(статтю 56 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     7) iнформацiю, обов'язковiсть надання якої передбачена законом.

(частину першу статтi 56 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 122-IX)

     Банк зобов'язаний мати власний веб-сайт та розмiщувати на ньому iнформацiю, визначену законами, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, а також нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Банк несе вiдповiдальнiсть за актуальнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, розмiщеної на його веб-сайтi.

(статтю 56 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, частина друга статтi 56 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Нацiональний банк України має право визначати мiнiмальний обсяг iнформацiї, яка повинна надаватися споживачу фiнансових послуг щодо кожного виду банкiвської послуги, якщо такий мiнiмальний обсяг iнформацiї не встановлений законом.

(статтю 56 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 122-IX)

     Стаття 57. Гарантування вкладiв фiзичних осiб

     Вклади фiзичних осiб банкiв гарантуються в порядку i розмiрах, передбачених законодавством України.

(частина перша статтi 57 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2006р. N 358-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Вклади фiзичних осiб Державного ощадного банку України гарантуються державою.

     Стаття 58. Вiдповiдальнiсть банку за своїми зобов'язаннями

     Банк вiдповiдає за своїми зобов'язаннями всiм своїм майном вiдповiдно до законодавства.

     Банк не вiдповiдає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у разi прийняття Нацiональним банком України рiшення про запровадження обмежень на дiяльнiсть банкiв, зупинення операцiй по рахунках, арешту власних коштiв банку на його рахунках уповноваженими органами державної влади.

(частина друга статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 28.12.2014 року N 78-VIII)

     Учасники банку вiдповiдають за зобов'язаннями банку згiдно iз законами України та статутом банку.

     Власники iстотної участi зобов'язанi вживати своєчасних заходiв для запобiгання настання неплатоспроможностi банку.

(статтю 58 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, частина четверта статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Пов'язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, здiйснення ризикових операцiй, якi загрожують iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку, або доведення банку до неплатоспроможностi несе цивiльно-правову, адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть.

(частина п'ята статтi 58 у редакцiї Закону України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     Пов'язана з банком особа, дiї або бездiяльнiсть якої призвели до завдання банку шкоди з її вини, несе вiдповiдальнiсть своїм майном. Якщо внаслiдок дiй або бездiяльностi пов'язаної з банком особи банку завдано шкоди, а iнша пов'язана з банком особа внаслiдок таких дiй або бездiяльностi прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, такi особи несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за завдану банку шкоду.

(статтю 58 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, частину п'яту замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, частина шоста статтi 58 у редакцiї Закону України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     Стаття 59. Арешт, стягнення та зупинення операцiй по рахунках

     Арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та iншi цiнностi юридичних або фiзичних осiб, що знаходяться в банку, здiйснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рiшенням суду про стягнення коштiв або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштiв здiйснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рiшенням суду.

(частина перша статтi 59 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.03.2006р. N 3541-IV, вiд 04.11.2010р. N 2677-VI, вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII)

     Зупинення власних видаткових операцiй банку за його рахунками, а також видаткових операцiй за рахунками юридичних або фiзичних осiб здiйснюється в разi накладення арешту вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, а також в iнших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", iншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, кореспондентському рахунку. Зупинення видаткових операцiй здiйснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крiм випадкiв, коли арешт накладено без встановлення такої суми або коли iнше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

(частина друга статтi 59 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.03.2006р. N 3541-IV, вiд 18.05.2010р. N 2258-VI, вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII)

     У випадках, встановлених законом, майно або кошти банку, а також кошти та iншi цiнностi юридичних або фiзичних осiб, що знаходяться в банку, на якi накладено арешт, передаються в управлiння (перераховуються на рахунки) Нацiонального агентства України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля надходження до банку вимоги Нацiонального агентства України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, здобутими злочинним шляхом, та доданих до неї копiй звернення прокурора та ухвали слiдчого суддi, суду про накладення арешту.

(статтю 59 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 772-VIII, який вводиться в дiю з 11.06.2016р., у зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою)

     Забороняється накладати арешт на кореспондентськi рахунки банку.

(частина четверта статтi 59 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.03.2006р. N 3541-IV)

     Стягнення коштiв з кореспондентських рахункiв банку здiйснюється Нацiональним банком України на вимогу Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб виключно у випадках, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

(частина п'ята статтi 59 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.03.2006р. N 3541-IV, у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)
(стаття 59 у редакцiї Закону України вiд 02.06.2005р. N 2631-IV)

Глава 10
БАНКIВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФIДЕНЦIЙНIСТЬ IНФОРМАЦIЇ

     Стаття 60. Банкiвська таємниця

     Iнформацiя щодо дiяльностi та фiнансового стану клiєнта, яка стала вiдомою банку у процесi обслуговування клiєнта та взаємовiдносин з ним чи третiм особам при наданнi послуг банку, є банкiвською таємницею.

(частина перша статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Банкiвською таємницею, зокрема, є:

     1) вiдомостi про банкiвськi рахунки клiєнтiв, у тому числi кореспондентськi рахунки банкiв у Нацiональному банку України;

(пункт 1 частини другої статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.04.2007р. N 997-V)

     2) операцiї, якi були проведенi на користь чи за дорученням клiєнта, здiйсненi ним угоди;

     3) фiнансово-економiчний стан клiєнтiв;

     4) системи охорони банку та клiєнтiв;

     5) iнформацiя про органiзацiйно-правову структуру юридичної особи - клiєнта, її керiвникiв, напрями дiяльностi;

     6) вiдомостi стосовно комерцiйної дiяльностi клiєнтiв чи комерцiйної таємницi, будь-якого проекту, винаходiв, зразкiв продукцiї та iнша комерцiйна iнформацiя;

     7) iнформацiя щодо звiтностi по окремому банку, за винятком тiєї, що пiдлягає опублiкуванню;

     8) коди, що використовуються банками для захисту iнформацiї;

     9) iнформацiя про фiзичну особу, яка має намiр укласти договiр про споживчий кредит, отримана пiд час оцiнки її кредитоспроможностi.

(частину другу статтi 60 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 15.11.2016р. N 1734-VIII)

     Iнформацiя про банки чи клiєнтiв, що збирається пiд час проведення банкiвського та валютного нагляду, становить банкiвську таємницю.

(частина третя статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     Iнформацiя про банки чи клiєнтiв, отримана Нацiональним банком України вiдповiдно до мiжнародного договору або за принципом взаємностi вiд органу банкiвського нагляду iншої держави для використання з метою банкiвського нагляду або запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, чи фiнансуванню тероризму, становить банкiвську таємницю.

(статтю 60 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою та шостою)

     Положення цiєї статтi не поширюються на iнформацiю, яка пiдлягає опублiкуванню. Перелiк iнформацiї, що пiдлягає обов'язковому опублiкуванню, встановлюється Нацiональним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

(частина п'ята статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.2010р. N 2478-VI)

     Нацiональний банк України видає нормативно-правовi акти з питань зберiгання, захисту, використання та розкриття iнформацiї, що становить банкiвську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актiв.

(статтю 60 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 01.12.2005р. N 3163-IV)

     Стаття 61. Зобов'язання щодо збереження банкiвської таємницi

     Банки зобов'язанi забезпечити збереження банкiвської таємницi шляхом:

     1) обмеження кола осiб, що мають доступ до iнформацiї, яка становить банкiвську таємницю;

     2) органiзацiї спецiального дiловодства з документами, що мiстять банкiвську таємницю;

     3) застосування технiчних засобiв для запобiгання несанкцiонованому доступу до електронних та iнших носiїв iнформацiї;

     4) застосування застережень щодо збереження банкiвської таємницi та вiдповiдальностi за її розголошення у договорах i угодах мiж банком i клiєнтом.

     Службовцi банку при вступi на посаду пiдписують зобов'язання щодо збереження банкiвської таємницi. Керiвники та службовцi банкiв зобов'язанi не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третiх осiб конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдома їм при виконаннi своїх службових обов'язкiв.

     Банк має право надавати iнформацiю, яка мiстить банкiвську таємницю, приватним особам та органiзацiям для забезпечення виконання ними своїх функцiй або надання послуг банку вiдповiдно до укладених мiж такими особами (органiзацiями) та банком договорiв, у тому числi про вiдступлення права вимоги до клiєнта, за умови, що передбаченi договорами функцiї та/або послуги стосуються дiяльностi банку, яку вiн здiйснює вiдповiдно до статтi 47 цього Закону.

(статтю 61 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у зв'язку з цим частини третю та четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою, частина третя статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.09.2011р. N 3795-VI)

     Органи державної влади, юридичнi та фiзичнi особи, якi при виконаннi своїх функцiй, визначених законом, або наданнi послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку iнформацiю, що мiстить банкiвську таємницю, зобов'язанi забезпечити збереження такої iнформацiї, не розголошувати цю iнформацiю i не використовувати її на свою користь чи на користь третiх осiб.

(частина четверта статтi 61 у редакцiї Закону України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     У разi заподiяння банку чи його клiєнту збиткiв шляхом витоку iнформацiї про банки та їх клiєнтiв з органiв, якi уповноваженi здiйснювати банкiвський нагляд, збитки вiдшкодовуються винними органами.

     Стаття 62. Порядок розкриття банкiвської таємницi

     Iнформацiя щодо юридичних та фiзичних осiб, яка мiстить банкiвську таємницю, розкривається банками:

     1) на письмовий запит або з письмового дозволу вiдповiдної юридичної чи фiзичної особи. Iнформацiя щодо рахунка умовного зберiгання (ескроу) та операцiй за ним розкривається також на письмовий запит бенефiцiара. Iнформацiя про залишок коштiв на банкiвському рахунку, майновi права на кошти на якому є предметом обтяження, операцiї за ним, обтяження, стосовно яких до банку надiйшли повiдомлення, у тому числi взятi банком на облiк, iншi обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання вiдповiдної iнформацiї передбачено правочином, на пiдставi якого виникає таке обтяження;

(пункт 1 частини першої статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII, вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII)

     2) за рiшенням суду;

(пункт 2 частини першої статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслiдувань, Нацiональної полiцiї, Нацiональному антикорупцiйному бюро України, Антимонопольного комiтету України - на їх письмову вимогу стосовно операцiй за рахунками конкретної юридичної особи або фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi за конкретний промiжок часу;

(пункт 3 частини першої статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.11.2003р. N 1294-IV, вiд 14.10.2014р. N 1698-VII, вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     31) органам прокуратури України, Державному бюро розслiдувань, Нацiональному антикорупцiйному бюро України у справах щодо виявлення необґрунтованих активiв та збору доказiв їх необґрунтованостi в межах їх компетенцiї - на їх письмову вимогу щодо операцiй за рахунками конкретної юридичної особи, фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або фiзичної особи за конкретний промiжок часу iз зазначенням контрагентiв;

(частину першу статтi 62 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     32) Нацiональному антикорупцiйному бюро України в межах його компетенцiї, у тому числi у справах щодо виявлення необґрунтованих активiв та збору доказiв їх необґрунтованостi, - на його письмову вимогу щодо рахункiв, вкладiв, правочинiв, операцiй за рахунками або без вiдкриття рахункiв конкретної юридичної особи, фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або фiзичної особи за конкретний промiжок часу iз зазначенням контрагентiв;

(частину першу статтi 62 доповнено пунктом 32 згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     4) центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику:

     а) на його письмову вимогу щодо наявностi банкiвських рахункiв;

     б) пiдпункт "б" пункту 4 частини першої статтi 62 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1588-VII)

     в) пiдпункт "в" пункту 4 частини першої статтi 62 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1700-VII, який вводиться в дiю з 26.04.2015р.)
(пункт 4 частини першої статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, у редакцiї Законiв України вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, вiд 13.05.2014р. N 1261-VII)

     г) у випадках та в обсязi, визначених Угодою мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки для полiпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податковi вимоги до iноземних рахункiв" (FATCA) та iншими мiжнародними договорами, що мiстять положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх пiдставi мiжвiдомчими договорами. Порядок розкриття такої iнформацiї встановлюється Нацiональним банком України;

(пункт 4 частини першої статтi 62 доповнено пiдпунктом "г" згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 322-IX)

     5) центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, на його запит щодо фiнансових операцiй, пов'язаних з фiнансовими операцiями, що стали об'єктом фiнансового монiторингу (аналiзу) згiдно iз законодавством щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, а також учасникiв зазначених операцiй;

(частину першу статтi 62 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 28.11.2002р. N 249-IV, пункт 5 частини першої статтi 62 у редакцiї Законiв України вiд 01.12.2005р. N 3163-IV, вiд 18.05.2010р. N 2258-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     6) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям на їхню письмову вимогу з питань виконання рiшень судiв та рiшень, що пiдлягають примусовому виконанню вiдповiдно до Закону України "Про виконавче провадження", стосовно наявностi та/або стану рахункiв боржника, руху коштiв та операцiй на рахунках боржника за конкретний промiжок часу, а також про iнформацiю щодо договорiв боржника про зберiгання цiнностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа, що охороняється банком.

(частину першу статтi 62 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 835-IV, пункт 6 частини першої статтi 62 у редакцiї Законiв України вiд 04.11.2010р. N 2677-VI, вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII)

     7) Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у випадках самостiйного подання банком iнформацiї про банк як емiтент та адмiнiстративних даних вiдповiдно до законiв про цiннi папери та фондовий ринок;

(частину першу статтi 62 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     8) за рiшенням суду Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї стосовно наявностi та стану рахункiв, операцiй за рахунками конкретної юридичної особи або фiзичної особи, фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

(частину першу статтi 62 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1700-VII, який вводиться в дiю з 26.04.2015р.)

     9) iншим банкам у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

(частину першу статтi 62 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 28.12.2014р. N 78-VIII)

     10) Нацiональному агентству України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв, на його письмову вимогу у зв'язку iз здiйсненням ним виявлення та розшуку активiв, на якi може бути накладено арешт у кримiнальному провадженнi, - щодо наявностi та стану рахункiв, операцiй за рахунками конкретної юридичної або фiзичної особи, фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

(частину першу статтi 62 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 772-VIII, який вводиться в дiю з 11.06.2016р.)

     11) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, з метою здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат на його запит щодо банкiвських рахункiв фiзичних осiб, яким призначено, нараховано та/або здiйснено державнi виплати, а також фiзичних осiб, якi звернулися за призначенням державних виплат, операцiй списання з рахункiв та/або зарахування на рахунки i залишки за такими рахунками на визначену дату або за конкретний промiжок часу;

(частину першу статтi 62 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 911-VIII, пункт 10 частини першої статтi 62 визнано пунктом 11, пункт 11 частини першої статтi 62 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 324-IX)

     Вимога вiдповiдного державного органу на отримання iнформацiї, яка мiстить банкiвську таємницю, повинна:

     1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми або надiслана в електронному виглядi;

     2) бути надана за пiдписом керiвника державного органу (чи його заступника), скрiпленого гербовою печаткою, або бути завiреною квалiфiкованим електронним пiдписом керiвника державного органу (чи його заступника);

     3) мiстити передбаченi цим Законом пiдстави для отримання цiєї iнформацiї;

     4) мiстити посилання на норми закону, вiдповiдно до яких державний орган має право на отримання такої iнформацiї.

(частину другу статтi 62 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2478-VIII, у редакцiї Закону України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     Довiдки по рахунках (вкладах) у разi смертi їх власникiв надаються банком особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) у вiдповiдному розпорядженнi банку, державним нотарiальним конторам або приватним нотарiусам, посадовим особам органiв мiсцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотарiальних дiй, iноземним консульським установам для вчинення такими особами нотарiальних дiй з охорони спадкового майна, з видачi свiдоцтв про право на спадщину, про право власностi на частку в спiльному майнi подружжя в разi смертi одного з подружжя. Довiдки щодо рухомого майна померлих клiєнтiв, що перебуває на збереженнi та/або у заставi банку в якостi закладу, щодо наявностi iндивiдуального банкiвського сейфа та/або договорiв про надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа надаються банком державним нотарiальним конторам або приватним нотарiусам, посадовим особам органiв мiсцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотарiальних дiй, iноземним консульським установам для вчинення такими особами нотарiальних дiй з охорони спадкового майна, з видачi свiдоцтв про право на спадщину, про право власностi на частку в спiльному майнi подружжя в разi смертi одного з подружжя.

(частину другу статтi 62 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2478-VIII)

     Банку забороняється надавати iнформацiю про клiєнтiв iншого банку, навiть якщо їхнi iмена зазначенi у документах, угодах та операцiях клiєнта, крiм випадкiв, коли така iнформацiя надається вiдповiдно до вимог пункту 3, 31 та 32 частини першої цiєї статтi.

(частина четверта статтi 62 у редакцiї Закону України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     Банк має право надавати iнформацiю, що становить банкiвську таємницю, iншим банкам та Нацiональному банку України в обсягах, необхiдних при наданнi кредитiв, банкiвських гарантiй, а також при здiйсненнi валютного нагляду, у тому числi в разi запровадження Нацiональним банком України заходiв захисту вiдповiдно до Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".

(частина п'ята статтi 62 у редакцiї Закону України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     Банк має право розкривати iнформацiю, що мiстить банкiвську таємницю, особi (в тому числi яка уповноважена дiяти вiд iменi держави), на користь якої вiдчужуються активи та зобов'язання банку при виконаннi заходiв, передбачених програмою фiнансового оздоровлення банку, або пiд час здiйснення процедури лiквiдацiї. Нацiональний банк України має право надавати центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної фiнансової полiтики, iнформацiю, яка мiстить банкiвську таємницю щодо банкiв, участь у капiталiзацiї яких бере держава, а також центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, в частинi подання банками податкового розрахунку сум доходу у виглядi процентiв, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичної особи.

(статтю 62 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, у зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами сьомою - десятою, частина шоста статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, вiд 13.05.2014р. N 1261-VII, вiд 04.07.2014р. N 1588-VII)

     Обмеження стосовно отримання iнформацiї, що мiстить банкiвську таємницю, передбаченi цiєю статтею, не поширюються на службовцiв Нацiонального банку України або уповноважених ними осiб, якi в межах повноважень, наданих законом, здiйснюють функцiї банкiвського нагляду або валютного нагляду.

(частина сьома статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     Обмеження стосовно отримання iнформацiї, що мiстить банкiвську таємницю, передбаченi цiєю статтею, не поширюються на працiвникiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб при здiйсненнi ними функцiй i повноважень, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

(статтю 62 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Нацiональний банк України має право надавати Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб iнформацiю про банки чи клiєнтiв банкiв, що збирається пiд час проведення банкiвського нагляду i становить банкiвську таємницю, у випадках, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

(статтю 62 доповнено новою частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Нацiональний банк України зобов'язаний надавати банкам доступ до iнформацiї з Кредитного реєстру, що становить банкiвську таємницю, яка складається з вiдомостей, визначених частиною одинадцятою статтi 671 цього Закону.

(статтю 62 доповнено новою частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII, у зв'язку з цим частини десяту - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами одинадцятою - шiстнадцятою)

     Нацiональний банк України розкриває iнформацiю про банк чи пов'язаних iз банком осiб, що збирається пiд час проведення банкiвського нагляду i становить банкiвську таємницю, на письмову вимогу органiв державної влади, уповноважених здiйснювати досудове розслiдування, в разi виявлення порушення законодавства, що мiстить ознаки кримiнального правопорушення, а також у справах щодо виявлення необґрунтованих активiв та збору доказiв їх необґрунтованостi.

(статтю 62 доповнено новою частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, частина одинадцята статтi 62 у редакцiї Закону України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     Нацiональний банк України має право надавати органам державної виконавчої служби для примусового виконання свої рiшення про застосування до банку, фiлiї iноземного банку заходу впливу у виглядi накладення штрафу, якi вiдповiдно до цього Закону є виконавчими документами та мiстять iнформацiю, що становить банкiвську таємницю. У такому разi органи державної виконавчої служби мають право розкривати одержану вiд Нацiонального банку України iнформацiю, що мiстить банкiвську таємницю, учасникам виконавчого провадження та особам, якi залучаються до проведення виконавчих дiй.

(статтю 62 доповнено новою частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, у зв'язку з цим частини одинадцяту - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами тринадцятою - шiстнадцятою)

     Нацiональний банк України має право надавати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, iнформацiю про банки, що збирається пiд час проведення банкiвського нагляду i становить банкiвську таємницю, у випадках, передбачених Законом України "Про режим спiльного транзиту та запровадження нацiональної електронної транзитної системи".

(статтю 62 доповнено новою частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 78-IX, який дiє до набрання чинностi для України Конвенцiєю про процедуру спiльного транзиту вiд 20.05.1987 р., у зв'язку з цим частини тринадцяту - сiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами чотирнадцятою - вiсiмнадцятою)

     При здiйсненнi тимчасової адмiнiстрацiї або лiквiдацiї неплатоспроможного банку Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб має право розкривати iнформацiю, що мiстить банкiвську таємницю, приймаючому банку, перехiдному банку, iнвестору, що придбаває неплатоспроможний або перехiдний банк, iншим особам, якi задiянi у процесi здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї i лiквiдацiї банку, а також на письмову вимогу органiв державної влади, уповноважених здiйснювати досудове розслiдування, в разi виявлення порушення законодавства, що мiстить ознаки кримiнального правопорушення, а також у справах щодо виявлення необґрунтованих активiв та збору доказiв їх необґрунтованостi. Зазначенi особи зобов'язанi забезпечити збереження отриманої iнформацiї, що мiстить банкiвську таємницю.

(статтю 62 доповнено новою частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, у зв'язку з цим частини дванадцяту - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятнадцятою - сiмнадцятою, частина чотирнадцята статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     Нацiональний банк України вiдповiдно до мiжнародного договору України або за принципом взаємностi має право надавати iнформацiю, отриману при здiйсненнi нагляду за дiяльнiстю банкiв, органу банкiвського нагляду iншої держави, а також отримувати вiд органу банкiвського нагляду iншої держави таку iнформацiю. Надана (отримана) iнформацiя може бути використана виключно з метою банкiвського нагляду або запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, чи фiнансуванню тероризму.

(частина п'ятнадцята статтi 62 у редакцiї Законiв України вiд 01.12.2005р. N 3163-IV, вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Положення частин другої та четвертої цiєї статтi не поширюються на випадки подання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, iнформацiї у випадках, передбачених законом, та податковим органам - iнформацiї про вiдкриття (закриття) рахункiв платникiв податкiв вiдповiдно до статтi 69 Податкового кодексу України.

(частина шiстнадцята статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.11.2002р. N 249-IV, у редакцiї Закону України вiд 01.12.2005р. N 3163-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.05.2010р. N 2258-VI, вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 13.05.2014р. N 1261-VII, у редакцiї Закону України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Державний банк надає iнформацiю, що мiстить банкiвську таємницю, членам наглядової ради державного банку, а також центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, в обсязi, необхiдному для здiйснення монiторингу дiяльностi державного банку та стану виконання стратегiї розвитку державного банку.

(статтю 62 доповнено новою частиною сiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII, у зв'язку з цим частину сiмнадцяту вважати частиною вiсiмнадцятою)

     Особи, виннi в порушеннi порядку розкриття та використання банкiвської таємницi, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

     Стаття 621. Надання iнформацiї про рахунки боржникiв

     У разi вiдкриття або закриття рахунка фiзичної особи банк зобов'язаний перевiрити наявнiсть iнформацiї про внесення такої особи до Єдиного реєстру боржникiв.

     У разi вiдкриття рахунка на iм'я фiзичної особи, внесеної до Єдиного реєстру боржникiв, у тому числi через вiдокремленi пiдроздiли банку, або закриття рахунка такою особою банк зобов'язаний у день вiдкриття або закриття рахунка повiдомити про це зазначений у Єдиному реєстрi боржникiв орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.

     Порядок надання такої iнформацiї та форма повiдомлення встановлюються Нацiональним банком України за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України.

(главу 10 доповнено статтею 621 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

Глава 11
ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЯ ЛЕГАЛIЗАЦIЇ (ВIДМИВАННЮ) ДОХОДIВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФIНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФIНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

(назва глави 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII)

     Стаття 63. Запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення

     Нацiональний банк України пiд час здiйснення нагляду за дiяльнiстю банкiв проводить перевiрку банкiв з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатностi заходiв для запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму.

(стаття 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.05.2010р. N 2258-VI, у редакцiї Закону України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII)

     Стаття 64. Виключена

(стаття 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.05.2010р. N 2258-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Закону України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, виключена згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     Стаття 65. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII)
(глава 11 у редакцiї Закону України вiд 06.02.2003р. N 485-IV)

Роздiл IV
РЕГУЛЮВАННЯ БАНКIВСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI. БАНКIВСЬКИЙ НАГЛЯД

Глава 12
ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКIВСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА БАНКIВСЬКОГО НАГЛЯДУ

     Стаття 66. Форми регулювання банкiвської дiяльностi

     Державне регулювання дiяльностi банкiв здiйснюється Нацiональним банком України у таких формах:

     I. Адмiнiстративне регулювання:

     1) реєстрацiя банкiв i лiцензування їх дiяльностi;

     2) встановлення вимог та обмежень щодо дiяльностi банкiв;

     3) застосування санкцiй адмiнiстративного чи фiнансового характеру;

     4) нагляд за дiяльнiстю банкiв;

     5) надання рекомендацiй щодо дiяльностi банкiв.

     II. Iндикативне регулювання:

     1) встановлення обов'язкових економiчних нормативiв;

     2) визначення норм обов'язкових резервiв для банкiв;

     3) встановлення норм вiдрахувань до резервiв на покриття ризикiв вiд активних банкiвських операцiй;

     4) визначення процентної полiтики;

     5) рефiнансування банкiв;

     6) кореспондентських вiдносин;

     7) управлiння золотовалютними резервами, включаючи валютнi iнтервенцiї;

     8) операцiй з цiнними паперами на вiдкритому ринку;

     9) iмпорту та експорту капiталу.

     Стаття 67. Мета, органiзацiя, пiдстави та обсяг нагляду

     Метою банкiвського нагляду є стабiльнiсть банкiвської системи та захист iнтересiв вкладникiв i кредиторiв банку щодо безпеки зберiгання коштiв клiєнтiв на банкiвських рахунках.

     Наглядова дiяльнiсть Нацiонального банку України охоплює всi банки, їх вiдокремленi пiдроздiли, афiлiйованих та спорiднених осiб банкiв, банкiвськi групи, учасникiв банкiвських груп на територiї України та за кордоном, установи iноземних банкiв в Українi, а також iнших юридичних та фiзичних осiб у частинi дотримання вимог цього Закону щодо здiйснення банкiвської дiяльностi.

(частина друга статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Нацiональний банк України для цiлей банкiвського нагляду має право отримувати вiд державних органiв та iнших осiб iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну, щодо фiнансового/майнового стану засновникiв банку та осiб, що набувають або збiльшують iстотну участь у банку, їх дiлової репутацiї, джерел походження коштiв, що використовуватимуться для формування статутного капiталу банку.

(статтю 67 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     При здiйсненнi банкiвського нагляду та нагляду у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення Нацiональний банк України має право застосовувати професiйне судження.

(статтю 67 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Професiйне судження формується Нацiональним банком України з урахуванням таких принципiв:

     рiвноцiнностi сутностi та форми (оцiнка правочинiв, операцiй, обставин та подiй з точки зору їх сутi та форми);

     спiвмiрностi (пропорцiйностi) (урахування обставин та умов конкретної ситуацiї, щодо якої формується професiйне судження та приймається вiдповiдне рiшення (зокрема, розмiр банку, складнiсть, обсяг, види, характер здiйснюваних ним операцiй, органiзацiйна структура банку, профiль ризику банку, особливостi дiяльностi банку як системно важливого (за наявностi такого статусу), дiяльнiсть банкiвської групи, до складу якої входить банк, фiнансовий стан банку та власникiв iстотної участi в ньому);

     обґрунтованого сумнiву (здiйснення додаткової/поглибленої перевiрки/аналiзу правочинiв, операцiй, обставин та/або подiй, щодо яких формується професiйне судження та приймається вiдповiдне рiшення, за наявностi обґрунтованого сумнiву щодо них);

     комплексного аналiзу (дослiдження всiх обставин та умов конкретної ситуацiї при формуваннi професiйного судження та прийняттi вiдповiдного рiшення).

(статтю 67 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Професiйне судження може застосовуватися Нацiональним банком України пiд час будь-якої оцiнки осiб, правочинiв, операцiй, обставин, подiй (як за якiсними, так i за кiлькiсними показниками), що здiйснюється Нацiональним банком України в межах виконання покладених на нього наглядових функцiй (зокрема, оцiнки фiнансового стану банку, ризикiв, притаманних його дiяльностi, життєздатностi бiзнес-моделi банку, адекватностi капiталу та лiквiдностi банку ризикам, на якi наражається або може наражатися банк, якостi корпоративного управлiння в банку, ефективностi систем управлiння ризиками та внутрiшнього контролю, у тому числi у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, впливу ризикiв i стрес-факторiв на ефективне, надiйне та розсудливе управлiння банком, фiнансову стабiльнiсть i захист iнтересiв вкладникiв та iнших кредиторiв банку).

(статтю 67 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Документи, у яких викладене професiйне судження, мають бути пiдписанi/затвердженi/погодженi/схваленi Головою Нацiонального банку України або уповноваженим(и) на такi дiї службовцем(ями) Нацiонального банку України.

(статтю 67 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Рiшення Правлiння Нацiонального банку України та Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем, прийнятi iз застосуванням професiйного судження, можуть бути оскарженi в судовому порядку.

(статтю 67 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Документ, у якому викладене професiйне судження, крiм рiшень Правлiння Нацiонального банку України та Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем, може бути переглянутий у встановленому Нацiональним банком України порядку Комiтетом з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем за зверненням особи, якої вiн стосується. Особа має право клопотати про перегляд вiдповiдного документа протягом 15 робочих днiв з дня його отримання.

(статтю 67 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX, у зв'язку з цим частини третю - шiстнадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - двадцять другою)

     Нацiональний банк України для цiлей банкiвського нагляду має право отримувати вiд державних органiв та iнших осiб iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну, щодо фiнансового/майнового стану засновникiв банку та осiб, що набувають або збiльшують iстотну участь у банку, їх дiлової репутацiї, джерел походження коштiв, що використовуватимуться для формування статутного капiталу банку.

(статтю 67 доповнено новою частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Державнi органи та iншi особи зобов'язанi протягом 20 днiв з дня отримання запиту Нацiонального банку України надати йому вiдповiдну iнформацiю.

(статтю 67 доповнено новою частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у зв'язку з цим частини дев'яту - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами одинадцятою - сiмнадцятою)

     При здiйсненнi банкiвського нагляду Нацiональний банк України має право вимагати вiд банкiв та їх керiвникiв, банкiвських груп, учасникiв банкiвських груп усунення порушень банкiвського законодавства, виконання нормативно-правових актiв Нацiонального банку України для уникнення або подолання небажаних наслiдкiв, що можуть поставити пiд загрозу безпеку коштiв, довiрених таким банкам, або завдати шкоди належному веденню банкiвської дiяльностi. У разi якщо Нацiональний банк України при здiйсненнi банкiвського нагляду дiйшов висновку, що система управлiння ризиками банку є неефективною та/або неадекватною, банк зобов'язаний на вимогу Нацiонального банку України невiдкладно розробити та подати на погодження Нацiональному банку України вiдповiдний план заходiв, спрямованих на усунення недолiкiв.

(частина одинадцята статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Нацiональний банк України має право запровадити особливий режим контролю за дiяльнiстю банку та призначити куратора банку. Особливий режим контролю є додатковим iнструментом банкiвського нагляду. Пiд час здiйснення особливого режиму контролю за дiяльнiстю банку Нацiональний банк України має право заборонити банку використовувати для розрахункiв прямi кореспондентськi рахунки та/або вимагати вiд банку проведення розрахункiв виключно через консолiдований кореспондентський рахунок.

(статтю 67 доповнено новою частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, у зв'язку з цим частини дванадцяту - шiстнадцяту вважати вiдповiдно частинами тринадцятою - сiмнадцятою, частина дванадцята статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Куратор банку має право вимагати виключно в письмовiй формi вiд керiвникiв банку усунення порушень банкiвського законодавства, виконання нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, надання письмових пояснень з питань дотримання банкiвського законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, виконання вимог та обмежень у дiяльностi банку, встановлених Нацiональним банком України, а також щодо проведення банком будь-яких операцiй.

(статтю 67 доповнено новою частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Куратор банку має право отримувати згiдно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, вiд вкладникiв та iнших кредиторiв банку iнформацiю, необхiдну для забезпечення контролю за станом виконання банком своїх зобов'язань.

(статтю 67 доповнено новою частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, у зв'язку з цим частини чотирнадцяту - двадцять першу вважати вiдповiдно частинами шiстнадцятою - двадцять другою)

     При здiйсненнi банкiвського нагляду Нацiональний банк України може користуватися послугами iнших установ за окремими угодами.

     У разi вiдкликання у банку банкiвської лiцензiї Нацiональний банк України повiдомляє про це вiдповiднi органи банкiвського нагляду iнших держав, в яких банк мав фiлiї або кореспондентськi та iншi рахунки.

(частина шiстнадцята статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Нацiональний банк України здiйснює банкiвський нагляд у формi iнспекцiйних перевiрок та безвиїзного нагляду.

     Нацiональний банк України у межах безвиїзного нагляду має право письмово вимагати вiд банку копiї документiв, а також письмовi пояснення з питань його дiяльностi.

     Банк зобов'язаний надавати на письмову вимогу Нацiонального банку України вiдповiдну iнформацiю та копiї документiв.

     Частину двадцяту статтi 67 виключено

(частини сiмнадцяту, вiсiмнадцяту статтi 67 замiнено чотирма частинами згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у зв'язку з цим частину дев'ятнадцяту вважати частиною двадцять першою, частина двадцята статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     При здiйсненнi нагляду за установами, що ведуть банкiвську дiяльнiсть в iнших державах, Нацiональний банк України спiвпрацює з вiдповiдними органами цих держав. Повiдомлення, надiслане вiдповiдними органами iнших держав, може використовуватися тiльки в таких цiлях:

     для перевiрки лiцензiї установи на право ведення дiяльностi;

     для перевiрки права на здiйснення банкiвської дiяльностi.

     Нацiональний банк України пiд час здiйснення нагляду спiвпрацює з iншими державними органами, якi здiйснюють регулювання ринкiв фiнансових послуг в Українi, та з вiдповiдними органами нагляду за фiнансовими установами iноземних держав. Спiвпраця вiдбувається на пiдставi укладених договорiв, меморандумiв чи в iнших формах.

(статтю 67 доповнено частиною двадцять другою згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Стаття 671. Кредитний реєстр

     Нацiональний банк України у визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України порядку створює та веде Кредитний реєстр з метою сприяння фiнансовiй стабiльностi, здiйснення банкiвського нагляду та управлiння банками кредитним ризиком у межах реалiзацiї державної полiтики з питань нацiональної безпеки України в економiчнiй сферi.

     Банк подає до Кредитного реєстру iнформацiю про здiйсненi ним щодо боржника кредитнi операцiї, зазначенi у частинi першiй статтi 49 цього Закону, якщо сума заборгованостi (за основною сумою та вiдсотками) за такими кредитними операцiями дорiвнює або перевищує 100 розмiрiв мiнiмальних заробiтних плат (або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, встановленим на перший робочий день мiсяця, наступного за звiтним). Iнформацiя про кредитнi операцiї банкiв, щодо яких Нацiональним банком України прийнято рiшення про вiднесення їх до категорiї неплатоспроможних або про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю, подається до Кредитного реєстру Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень.

     Банк подає до Кредитного реєстру iнформацiю, що складається з:

     1) вiдомостей, що iдентифiкують боржника, а саме:

     для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я та по батьковi, дата народження, iдентифiкацiйний номер платника податку або серiя та номер паспорта / номер паспорта у формi картки (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера платника податкiв i мають вiдмiтку в паспортi);

     для юридичних осiб - повне найменування, iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     2) iнформацiї про умови кредитної операцiї та виконання зобов'язань за кредитною операцiєю:

     вид кредиту / наданого фiнансового зобов'язання;

     номер кредитного договору;

     дата укладення кредитного договору;

     загальна сума кредиту / сума наданого фiнансового зобов'язання вiдповiдно до договору;

     заборгованiсть за кредитною операцiєю;

     вид валюти зобов'язання;

     кiнцева дата погашення кредиту / дiї наданого фiнансового зобов'язання вiдповiдно до договору;

     розмiр простроченої заборгованостi;

     кiлькiсть днiв прострочення;

     клас позичальника;

     3) iнформацiї про належнiсть боржника до пов'язаних з банком осiб;

     4) iнформацiї про забезпечення виконання зобов'язань за кредитною операцiєю, у тому числi порукою (дата укладення договору про забезпечення виконання зобов'язання; вид забезпечення);

     5) iншої iнформацiї про боржника - юридичну особу, а саме:

     вид економiчної дiяльностi боржника, перiод, за який визначено вид економiчної дiяльностi;

     належнiсть боржника до групи юридичних осiб, що знаходяться пiд спiльним контролем (визначена вiдповiдно до законодавства); перелiк юридичних осiб, що входять до групи юридичних осiб, що знаходяться пiд спiльним контролем, яку банк аналiзує для визначення розмiру кредитного ризику; iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осiб, якi знаходяться пiд спiльним контролем; статус участi боржника у групi (материнська компанiя чи учасник); клас групи, визначений на пiдставi консолiдованої/комбiнованої фiнансової звiтностi;

     належнiсть боржника до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик (визначена вiдповiдно до законодавства); перелiк юридичних осiб, що входять до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик; iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик;

     вiдомостi, що iдентифiкують власникiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу юридичної особи (для фiзичних осiб - власникiв: прiзвище, iм'я та по батьковi, iдентифiкацiйний номер платника податку або серiя та номер паспорта / номер паспорта у формi картки (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера платника податкiв i мають вiдмiтку у паспортi), мiсце реєстрацiї; для юридичних осiб - власникiв: повне найменування, iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань);

     факт проходження аудиту фiнансової звiтностi боржника або консолiдованої/комбiнованої фiнансової звiтностi групи, до складу якої входить боржник.

     Перелiк iнформацiї, яка подається до Кредитного реєстру Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень, може бути обмежений окремими нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб за погодженням з Нацiональним банком України.

     Порядок подання iнформацiї до Кредитного реєстру та видалення iнформацiї з Кредитного реєстру визначається Нацiональним банком України.

     Банки та Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разi делегування їй повноважень зобов'язанi передавати до Кредитного реєстру та оновлювати iнформацiю, передбачену цим Законом, станом на перший день мiсяця, наступного за звiтним. Iнформацiя передається до Кредитного реєстру не пiзнiше одинадцятого робочого дня мiсяця, наступного за звiтним. Iнформацiя, що передається до Кредитного реєстру банками та Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб або уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень, у тому числi та, що iдентифiкує боржника, обробляється з метою сприяння фiнансовiй стабiльностi, здiйснення банкiвського нагляду та забезпечення банками оцiнки кредитного ризику для захисту iнтересiв вкладникiв та iнших кредиторiв банкiв у межах реалiзацiї державної полiтики з питань нацiональної безпеки України в економiчнiй сферi.

     При здiйсненнi кредитної операцiї та укладаннi вiдповiдного договору банк зобов'язаний отримати згоду боржника - фiзичної особи про передачу iнформацiї до Кредитного реєстру. Вiдсутнiсть такої згоди боржника - фiзичної особи має наслiдком вiдмову банку в укладеннi договору та здiйсненнi кредитної операцiї. Банки передають iнформацiю до Кредитного реєстру без необхiдностi отримання на це згоди боржника - юридичної особи, при цьому письмово повiдомивши про це боржника - юридичну особу. Iнформацiя про iнших пов'язаних з боржником осiб, вiдомостi щодо яких банк передає до Кредитного реєстру вiдповiдно до пункту 5 частини третьої цiєї статтi, передається без необхiдностi отримання на це згоди таких осiб, при цьому боржник повiдомляє цих осiб про передачу даних стосовно них до Кредитного реєстру. Боржник має право отримати на безоплатнiй основi у банку iнформацiю щодо того, яка iнформацiя стосовно iнших пов'язаних з цим боржником осiб була передана банком до Кредитного реєстру згiдно з частиною третьою цiєї статтi.

     Боржник та iншi особи, iнформацiя стосовно яких мiститься у Кредитному реєстрi (далi в цiй статтi - заявник), мають право доступу до даних про себе та до вiдомостей щодо запитiв на отримання таких даних стосовно них у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України. Нацiональний банк України зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв з дня отримання заяви заявника безоплатно надати йому iнформацiю з Кредитного реєстру або повiдомити про вiдсутнiсть у Кредитному реєстрi iнформацiї стосовно нього у визначеному нормативно-правовими актами Нацiонального банку України порядку.

     У разi незгоди з iнформацiєю, що мiститься стосовно нього у Кредитному реєстрi, заявник має право звернутися до Нацiонального банку України iз заявою про виправлення чи видалення такої iнформацiї з Кредитного реєстру. У разi отримання заяви заявника про виправлення чи видалення iнформацiї стосовно нього з Кредитного реєстру Нацiональний банк України на час перевiрки iнформацiї позначає iнформацiю про кредитну операцiю боржника вiдповiдною позначкою та протягом п'яти робочих днiв з дня отримання заяви звертається до банку, який надав iнформацiю до Кредитного реєстру, для її уточнення або до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженої особи Фонду у разi делегування їй повноважень, якщо iнформацiя була надана банком, щодо якого Нацiональним банком України прийнято рiшення про вiднесення його до категорiї неплатоспроможних або про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю.

     Банк або Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноважена особа Фонду у разi делегування їй повноважень протягом 15 робочих днiв з дня звернення Нацiонального банку України зобов'язанi передати уточнену iнформацiю до Кредитного реєстру або надати вмотивовану вiдмову у внесеннi змiн до Кредитного реєстру. Нацiональний банк України залишає iнформацiю без змiн та знiмає з неї позначку у разi пiдтвердження банком або Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень iнформацiї, що заперечується. У такому разi заявник у порядку, визначеному Нацiональним банком України, має право на включення до iнформацiї стосовно себе у Кредитному реєстрi коментаря обсягом не бiльше 100 слiв щодо iнформацiї, що заперечується, а Нацiональний банк України зобов'язаний долучити цей коментар до iнформацiї стосовно заявника.

     Нацiональний банк України не пiзнiше двадцять першого робочого дня з дня одержання заяви зобов'язаний повiдомити заявника про змiну iнформацiї стосовно нього у Кредитному реєстрi та надати витяг з Кредитного реєстру, що пiдтверджує внесення змiн до такої iнформацiї. Повiдомлення надається заявнику в письмовiй формi, якщо у заявi заявника не передбачено iншої форми повiдомлення.

     Нацiональний банк України у разi вмотивованої вiдмови у внесеннi змiн до Кредитного реєстру стосовно заявника банку, який надав iнформацiю до Кредитного реєстру, або Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженої особи Фонду у разi делегування їй повноважень надсилає заявнику копiю такої вмотивованої вiдмови. У разi ненадання банком, який передав iнформацiю до Кредитного реєстру, або Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень вiдповiдi у встановлений цiєю статтею строк Нацiональний банк України вилучає або змiнює iнформацiю, що заперечується заявником, та iнформує заявника про ненадання вiдповiдi. Заявник має право оскаржити дiю або бездiяльнiсть банку, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженої особи Фонду у разi делегування їй повноважень або Нацiонального банку України до суду.

     Нацiональний банк України у встановленому ним порядку надає банкам доступ до iнформацiї з Кредитного реєстру про кредитнi операцiї боржника, загальна заборгованiсть якого перед одним банком (за основною сумою та вiдсотками), вiдповiдно до даних Кредитного реєстру, дорiвнює або перевищує 100 розмiрiв мiнiмальної мiсячної заробiтної плати (або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, встановленим на перший робочий день мiсяця, наступного за звiтним). Така iнформацiя надається банку лише щодо боржникiв (та/або їх пов'язаних осiб), якщо вони є боржниками (та/або їх пов'язаними особами) цього банку, або за наявностi документально пiдтвердженого звернення особи щодо намiру здiйснити активну операцiю з цим банком та складається з:

     1) вiдомостей, що iдентифiкують боржника, а саме:

     для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я та по батьковi, дата народження, iдентифiкацiйний номер платника податку або серiя та номер паспорта / номер паспорта у формi картки (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера платника податкiв i мають вiдмiтку в паспортi);

     для юридичних осiб - повне найменування, iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     2) iнформацiї про умови кредитної операцiї та виконання зобов'язань за кредитною операцiєю:

     вид кредиту / наданого фiнансового зобов'язання;

     номер кредитного договору;

     дата укладення кредитного договору;

     загальна сума кредиту / сума наданого фiнансового зобов'язання вiдповiдно до договору;

     заборгованiсть за кредитною операцiєю;

     вид валюти зобов'язання;

     кiнцева дата погашення кредиту / дiї наданого фiнансового зобов'язання вiдповiдно до договору;

     розмiр простроченої заборгованостi;

     кiлькiсть днiв прострочення;

     клас позичальника;

     коментар боржника щодо iнформацiї, розмiщеної стосовно нього у Кредитному реєстрi, з якою вiн не згоден (за наявностi);

     3) iнформацiї про належнiсть боржника до пов'язаних з банком осiб;

     4) iнформацiї про забезпечення виконання зобов'язань за кредитною операцiєю, у тому числi порукою (дата укладення договору про забезпечення виконання зобов'язання; вид забезпечення);

     5) iншої iнформацiї про боржника - юридичну особу, а саме:

     вид економiчної дiяльностi боржника, перiод, за який визначено вид економiчної дiяльностi;

     належнiсть боржника до групи юридичних осiб, що знаходяться пiд спiльним контролем (визначена вiдповiдно до законодавства); перелiк юридичних осiб, що входять до групи юридичних осiб, що знаходяться пiд спiльним контролем, яку банк аналiзує для визначення розмiру кредитного ризику; iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осiб, якi знаходяться пiд спiльним контролем; статус участi боржника у групi (материнська компанiя чи учасник); клас групи, визначений на пiдставi консолiдованої/комбiнованої фiнансової звiтностi;

     належнiсть боржника до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик (визначена вiдповiдно до законодавства); перелiк юридичних осiб, що входять до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик; iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик;

     вiдомостi, що iдентифiкують власникiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу юридичної особи (для фiзичних осiб - власникiв: прiзвище, iм'я та по батьковi, iдентифiкацiйний номер платника податку або серiя та номер паспорта / номер паспорта у формi картки (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера платника податкiв i мають вiдмiтку у паспортi), мiсце реєстрацiї; для юридичних осiб - власникiв: повне найменування, iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань);

     факт проходження аудиту фiнансової звiтностi боржника або консолiдованої/комбiнованої фiнансової звiтностi групи, до складу якої входить боржник.

     Нацiональний банк України використовує iнформацiю з Кредитного реєстру для аналiзу стану фiнансової системи з метою сприяння фiнансовiй стабiльностi у визначеному його нормативно-правовими документами порядку, зокрема з дотриманням вимоги щодо обмеження використання iнформацiї, що мiстить данi, якi iдентифiкують боржника або iншу особу.

     Банк отримує iнформацiю з Кредитного реєстру без права передачi її третiм особам. Нацiональний банк України не має права передавати iнформацiю з Кредитного реєстру третiм особам, крiм випадкiв, визначених цим Законом.

     Використання банками та Нацiональним банком України iнформацiї з Кредитного реєстру для iнших цiлей, нiж передбаченi законом, забороняється.

     Iнформацiя у Кредитному реєстрi зберiгається безстроково, крiм iнформацiї про кредитнi операцiї, зобов'язання за якими виконанi боржниками в повному обсязi або зобов'язання за якими припиненi. Iнформацiя про кредитнi операцiї, зобов'язання за якими виконанi боржниками в повному обсязi або зобов'язання за якими припиненi, видаляється Нацiональним банком України у визначеному ним порядку з Кредитного реєстру протягом 30 календарних днiв пiсля отримання iнформацiї вiд банку про погашення кредиту або припинення зобов'язання.

     Нацiональний банк України надає банкам доступ до Кредитного реєстру в режимi реального часу на безоплатнiй основi.

(главу 12 доповнено статтею 671 згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII)

Глава 13
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК, ЗВIТНIСТЬ ТА АУДИТ

     Стаття 68. Загальнi засади ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в банках

     Банки органiзовують бухгалтерський облiк вiдповiдно до внутрiшньої облiкової полiтики, розробленої на пiдставi правил, встановлених Нацiональним банком України вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

(частина перша статтi 68 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Бухгалтерський облiк має забезпечувати своєчасне та повне вiдображення всiх банкiвських операцiй та надання користувачам достовiрної iнформацiї про стан активiв i зобов'язань, результати фiнансової дiяльностi та їх змiни.

     У фiнансових звiтах кожного банку вiдображаються результати його дiяльностi за звiтний перiод.

     Стаття 69. Звiтнiсть банкiв

     Банк зобов'язаний подавати Нацiональному банку України фiнансову i статистичну звiтнiсть щодо роботи банку, його операцiй, лiквiдностi, платоспроможностi, прибутковостi, а також iнформацiю афiлiйованих осiб банку з метою оцiнки фiнансового стану банку.

     Нацiональний банк України має право вимагати вiд банку, банкiвської групи подання консолiдованої i субконсолiдованої звiтностi.

(частина друга статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Нацiональний банк України встановлює для банкiв, банкiвських груп:

(абзац перший частини третьої статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     1) форми звiтностi та методику її складання;

     2) перiодичнiсть та строки подання звiтностi;

     3) структуру пояснювальної записки;

     4) мiнiмум вiдомостей, що пiдлягають опублiкуванню, та строки їх подання;

     5) методику складання консолiдованої i субконсолiдованої звiтностi.

(пункт 5 частини третьої статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Нацiональний банк України має право в окремих випадках вимагати подання разової та тимчасової звiтностi вiд банкiв та банкiвських груп.

(частина четверта статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Кожний власник iстотної участi в банку, який є юридичною особою, зобов'язаний подати Нацiональному банку України у встановлений ним строк рiчний звiт про свою дiяльнiсть. Звiт повинен мiстити:

(абзац перший частини п'ятої статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     1) види дiяльностi, якi здiйснює юридична особа;

     2) iнформацiю щодо суб'єктiв господарювання, в яких особа має участь, що перевищує 10 вiдсоткiв, зокрема: найменування та мiсцезнаходження юридичної особи, розмiр частки, що знаходиться у власностi цiєї особи, види дiяльностi;

(пункт 2 частини п'ятої статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     3) баланс та звiт про фiнансовi результати цiєї особи на кiнець останнього фiнансового року, перевiренi аудитором (аудиторською фiрмою).

(пункт 3 частини п'ятої статтi 69 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Нацiональний банк України має право вимагати подання iнших перiодичних звiтiв чи iнформацiї вiд власникiв iстотної участi в банку з метою здiйснення нагляду за безпекою i надiйнiстю фiнансового стану банку та забезпечення дотримання положень цього Закону.

     Фiнансовим роком банку вважається календарний рiк, який починається 1 сiчня.

     Банк зобов'язаний протягом мiсяця, наступного за звiтним перiодом, розповсюджувати на веб-сайтi банку, а також розмiщувати у примiщеннях банку, до яких мають доступ клiєнти, у тому числi вкладники, квартальний баланс, звiт про фiнансовi результати банку та примiтки до звiтiв, перелiк яких визначається Нацiональним банком України.

     Банк зобов'язаний оприлюднювати аудиторський звiт та перевiренi аудиторською фiрмою рiчну фiнансову звiтнiсть i рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть в обсязi, що включає:

     1) баланс;

     2) звiт про фiнансовi результати;

     3) звiт про рух грошових коштiв;

     4) звiт про власний капiтал;

     5) примiтки до звiтiв, перелiк яких визначається Нацiональним банком України.

     Банк зобов'язаний не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року оприлюднювати рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть разом iз аудиторським звiтом, а також iнформацiю в обсязi, визначеному Нацiональним банком України, про власникiв iстотної участi у банку шляхом публiкацiї в перiодичних виданнях та/або поширення як окремих друкованих видань чи розмiщення в мережi Iнтернет.

     Банк самостiйно або на вимогу Нацiонального банку України протягом мiсяця з дня оприлюднення зобов'язаний спростувати опублiковану недостовiрну фiнансову звiтнiсть (рiчну фiнансову звiтнiсть та/або рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть) у такий самий спосiб, у який вона була поширена.

     Голова правлiння та головний бухгалтер банку несуть вiдповiдальнiсть, установлену законодавством України, у разi оприлюднення недостовiрної (неповної) фiнансової звiтностi, а також недотримання порядку спростування такої звiтностi.

(частину восьму, дев'яту статтi 69 замiнено п'ятьма частинами згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана не пiзнiше 1 червня наступного за звiтним року оприлюднювати аудиторський звiт та перевiрену аудиторською фiрмою рiчну консолiдовану звiтнiсть банкiвської групи в складi та порядку, визначених Нацiональним банком України з урахуванням вимог частини дев'ятої цiєї статтi.

(статтю 69 доповнено частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI, частина тринадцята статтi 69 у редакцiї Закону України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Стаття 70. Зовнiшнiй аудит банку

     Банк зобов'язаний забезпечити проведення щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi, консолiдованої фiнансової звiтностi та iншої iнформацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi аудиторською фiрмою вiдповiдно до законодавства України, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

(частина перша статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2017р. N 2258-VIII, який вводиться в дiю з 01.10.2018р.)

     Право на проведення аудиторської перевiрки банку має аудиторська фiрма, внесена до роздiлу Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, що ведеться вiдповiдно до закону, в частинi суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес.

(частина друга статтi 70 у редакцiї Закону України вiд 21.12.2017р. N 2258-VIII, який вводиться в дiю з 01.10.2018р.)

     Частину третю статтi 70 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.12.2017р. N 2258-VIII, який вводиться в дiю з 01.10.2018р.)

     Частину четверту статтi 70 виключено

(частина четверта статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 21.12.2017р. N 2258-VIII, який вводиться в дiю з 01.10.2018р.)

     Банк та аудиторська фiрма зобов'язанi надавати Нацiональному банку України на його вимогу пояснення, у тому числi письмовi, з питань зовнiшнього аудиту банку.

     Нацiональний банк України має право вимагати вiд банку розширення предмета аудиторської перевiрки в порядку та обсягах, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Банк має право укладати договори на проведення аудиторських перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, консолiдованої фiнансової звiтностi з тiєю самою аудиторською фiрмою не бiльше нiж сiм рокiв поспiль.

     Банк зобов'язаний у порядку та за вимогами, визначеними нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, надати Нацiональному банку України аудиторський звiт та iншi документи за результатами аудиту.

     Аудиторська фiрма зобов'язана повiдомити Нацiональний банк України про виявленi пiд час проведення аудиторської перевiрки та надання iнших аудиторських послуг викривлення показникiв фiнансової звiтностi, порушення та недолiки в роботi банку, що можуть призвести до його неплатоспроможностi, у тому числi значних втрат регулятивного капiталу банку.

     Керiвники банку зобов'язанi забезпечити умови для здiйснення зовнiшнього аудиту банку вiдповiдно до вимог законодавства України та на вимогу аудиторської фiрми надати звiти про проведенi Нацiональним банком України перевiрки банку та звiти зовнiшнього i внутрiшнього аудиту банку.

     Аудиторська фiрма на вимогу Нацiонального банку України зобов'язана надати Нацiональному банку України та уповноваженим ним особам робочi документи аудиторської фiрми з питань аудиту банку в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Аудиторська фiрма не несе вiдповiдальностi за розкриття Нацiональному банку України iнформацiї у випадках, визначених у цiй статтi.

(стаття 70 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

Глава 14
IНСПЕКЦIЙНI ПЕРЕВIРКИ БАНКIВ

     Стаття 71. Iнспекцiйнi перевiрки банкiв

     Кожний банк є об'єктом iнспекцiйної перевiрки уповноваженими Нацiональним банком України особами.

(частина перша статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Перевiрки здiйснюються з метою визначення рiвня безпеки i стабiльностi операцiй банку, достовiрностi звiтностi банку i дотримання банком законодавства України про банки i банкiвську дiяльнiсть, а також нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

     Перевiрка банкiв здiйснюється вiдповiдно до плану, затвердженого Нацiональним банком України. Планова перевiрка здiйснюється не частiше одного разу на рiк. Про проведення планової перевiрки Нацiональний банк України зобов'язаний повiдомити банк не пiзнiше, нiж за 10 днiв до його початку.

     Банки зобов'язанi забезпечити уповноваженим Нацiональним банком України особам умови для проведення iнспекцiйної перевiрки та вiльний доступ у робочий час до всiх примiщень банку.

(частина четверта статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Керiвники та працiвники банку зобов'язанi безоплатно надавати уповноваженим Нацiональним банком України особам доступ до системи автоматизацiї банкiвських операцiй, а також iнформацiю, документи та письмовi пояснення з питань дiяльностi банку, а в разi виявлення порушень законодавства України про банки i банкiвську дiяльнiсть, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, також копiї документiв у порядку, встановленому Нацiональним банком України.

(частина п'ята статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1587-VII)

     Нацiональний банк України може прийняти рiшення про проведення позапланової перевiрки банку при наявностi обгрунтованих пiдстав. Таке рiшення має бути пiдписане Головою Нацiонального банку України або уповноваженою ним особою.

     Уповноваженi Нацiональним банком України особи мають право одержувати вiд банку iнформацiю, документи та їх копiї, письмовi пояснення з питань дiяльностi банку, а також вилучати копiї документiв, що свiдчать про порушення законодавства України, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

(частина сьома статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Не допускається надання матерiалiв перевiрки третiм особам у разi, якщо в матерiалах перевiрки вiдсутнi данi про факти порушень законодавства, крiм надання матерiалiв перевiрки Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

(частина восьма статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     У ходi перевiрки банку уповноваженi Нацiональним банком України особи мають право перевiряти будь-яку звiтнiсть афiлiйованої та спорiдненої особи банку щодо взаємовiдносин з банком з метою визначення впливу вiдносин з цiєю особою на стан банку. Для цiлей перевiрки афiлiйованi та спорiдненi особи сприяють Нацiональному банку України вiдповiдно до положень цiєї статтi у тому самому порядку, що застосовується до банкiв.

(частина дев'ята статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI)

     Нацiональний банк України має право залучати працiвникiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб до участi в iнспекцiйних перевiрках проблемного банку.

(статтю 71 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Стаття 72. Перевiрка осiб, якi охоплюються наглядовою дiяльнiстю Нацiонального банку України

     Нацiональний банк України має право здiйснювати перевiрку осiб, якi охоплюються наглядовою дiяльнiстю Нацiонального банку України, з метою дотримання законодавства щодо банкiвської дiяльностi. При здiйсненнi перевiрки Нацiональний банк України має право вимагати вiд цих осiб подання будь-якої iнформацiї, необхiдної для здiйснення перевiрки. Iнспектованi особи зобов'язанi подавати Нацiональному банку України затребувану iнформацiю у визначений ним строк.

     До осiб, якi можуть бути об'єктом перевiрки Нацiонального банку України, належать власники iстотної участi у банку та учасники банкiвських груп.

(частина друга статтi 72 у редакцiї Закону України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Об'єктом перевiрки Нацiонального банку України може бути також особа, щодо якої є достовiрна iнформацiя про здiйснення цiєю особою банкiвської дiяльностi без банкiвської лiцензiї.

     Стаття 73. Заходи впливу

     У разi порушення банками або iншими особами, якi можуть бути об'єктом перевiрки Нацiонального банку України вiдповiдно до цього Закону, банкiвського, валютного законодавства, законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, його вимог, встановлених вiдповiдно до статтi 66 цього Закону, або здiйснення ризикової дiяльностi, яка загрожує iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку, застосування iноземними державами або мiждержавними об'єднаннями або мiжнародними органiзацiями санкцiй до банкiв чи власникiв iстотної участi у банках, що становлять загрозу iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку та/або стабiльностi банкiвської системи, Нацiональний банк України адекватно вчиненому порушенню або рiвню такої загрози має право застосувати заходи впливу, до яких належать:

(абзац перший частини першої статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     1) письмове застереження;

(пункт 1 частини першої статтi 73 у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     2) скликання загальних зборiв учасникiв, ради банку, правлiння банку;

(пункт 2 частини першої статтi 73 у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     3) укладення письмової угоди з банком, за якою банк зобов'язується сплатити визначене грошове зобов'язання та вжити заходiв для усунення та/або недопущення в подальшiй дiяльностi порушень, полiпшення фiнансового стану банку, пiдвищення ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками тощо. За невиконання або неналежне виконання банком умов письмової угоди Нацiональний банк України має право застосувати iншi заходи впливу, передбаченi цiєю частиною;

(пункт 3 частини першої статтi 73 у редакцiї Законiв України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     4) зупинення виплати дивiдендiв чи розподiлу капiталу в будь-якiй iншiй формi;

     5) встановлення для банку пiдвищених економiчних нормативiв;

     6) пiдвищення резервiв на покриття можливих збиткiв за кредитами та iншими активами;

     7) обмеження, зупинення чи припинення здiйснення окремих видiв здiйснюваних банком операцiй, у тому числi операцiй iз пов'язаними з банком особами;

(пункт 7 частини першої статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     8) заборона надавати бланковi кредити;

     9) накладення штрафiв на:

     абзац другий пункту 9 частини першої статтi 73 виключено

(абзац другий пункту 9 частини першої статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     банк вiдповiдно до положень, затверджених Правлiнням Нацiонального банку України, але у розмiрi не бiльш як 1 вiдсоток суми зареєстрованого статутного капiталу. Зазначене обмеження максимальної суми штрафу не застосовується у разi накладення на банк штрафу за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Максимальний розмiр штрафу за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення не може перевищувати 7950 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

(абзац третiй пункту 9 частини першої статтi 73 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     банк за невиконання вимог куратора банку у розмiрi вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

(пункт 9 частини першої статтi 73 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, абзац четвертий пункту 9 частини першої статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     власникiв iстотної участi у банку за невиконання прийнятих на себе зобов'язань про надання необхiдної фiнансової допомоги банку в рамках вжиття заходiв з метою приведення дiяльностi проблемного банку у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства у розмiрi вiд п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

(пункт 9 частини першої статтi 73 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим)

     особу, яка набула або збiльшила iстотну участь у банку з порушенням вимог статтi 34 цього Закону щодо порядку набуття або збiльшення iстотної участi у банку в розмiрi до 10 вiдсоткiв:

     номiнальної вартостi придбаних акцiй (паїв) банку, якщо особа набула або збiльшила пряму iстотну участь у банку;

     номiнальної вартостi акцiй (паїв), якi належать акцiонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збiльшила iстотну участь у банку, якщо особа набула або збiльшила опосередковану iстотну участь у банку.

     Штраф за порушення порядку набуття або збiльшення iстотної участi у банку накладається на особу, яка набула або збiльшила iстотну участь у банку, або на будь-яку з осiб у структурi власностi банку, через яку така особа набула або збiльшила iстотну участь у банку.

(абзац шостий пункту 9 частини першої статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII, замiнено чотирма абзацами згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     10) тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником iстотної участi у банку права голосу (тимчасова заборона права голосу);

(пункт 10 частини першої статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, у редакцiї Закону України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     11) тимчасове, до усунення порушення, вiдсторонення посадової особи банку вiд посади;

     111) пункт 111 частини першої статтi 73 виключено

(частину першу статтi 73 доповнено пунктом 111 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, пункт 111 частини першої статтi 73 виключено згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     12) вiднесення банку до категорiї проблемного або неплатоспроможного;

     13) вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiя банку.

(пункт 4 частини першої статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.10.2008р. N 639-VI, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, замiнено пунктами 4 - 13 згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Частини другу статтi 73 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Прийняття рiшення щодо застосування конкретного заходу впливу iз перелiку заходiв впливу, визначених частиною першою цiєї статтi, є виключною компетенцiєю Нацiонального банку України, визначеною законом.

(статтю 73 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Рiшення Нацiонального банку України про застосування заходу впливу обов'язково має мiстити:

     вiдомостi про встановленi обставини (факти);

     кiлькiснi, якiснi оцiнки та висновки Нацiонального банку України, включаючи висновки про наявнiсть ознак провадження банком ризикової дiяльностi, що загрожує iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку, та обґрунтування адекватностi застосування вiдповiдного заходу впливу, що ґрунтуються на встановлених обставинах (фактах);

     вiдомостi про результати розгляду пояснень/заперечень банку або iншої особи, яка стала об'єктом перевiрки Нацiонального банку України та щодо якої прийнято таке рiшення (у разi наявностi).

(статтю 73 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Нацiональний банк України у разi розгляду питань щодо застосування заходiв впливу запрошує у визначеному ним порядку для надання пояснень/заперечень уповноважену (уповноважених) особу (осiб) банку або iншу особу, яка стала об'єктом перевiрки Нацiонального банку України та щодо якого (якої) має бути прийнято таке рiшення.

(статтю 73 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX, у зв'язку з цим частини другу - десяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - тринадцятою)

     Тимчасова заборона права голосу застосовується шляхом заборони використання права голосу:

     щодо власника прямої iстотної участi у банку - належних власнику iстотної участi акцiй (паїв) банку, а за порушення порядку набуття або збiльшення iстотної участi у банку - придбаних власником iстотної участi акцiй (паїв) банку;

     щодо власника опосередкованої iстотної участi у банку - акцiй (паїв), якi належать акцiонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збiльшила iстотну участь у банку.

(в статтю 73 включено частину п'яту згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Тимчасова заборона права голосу може бути застосована додатково до iнших заходiв впливу, передбачених частиною першою цiєї статтi.

(статтю 73 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, у зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - десятою)

     У разi застосування тимчасової заборони права голосу Нацiональний банк України призначає довiрену особу, якiй передається право голосу щодо вiдповiдних акцiй (паїв) i право будь-яким чином брати участь в управлiннi банком.

(частина сьомою статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Нацiональний банк України не має права призначати довiреною особою особу, яка є власником iстотної участi в цьому банку.

     Довiрена особа зобов'язана пiд час голосування дiяти в iнтересах квалiфiкованого та зваженого управлiння банком. Довiрена особа зобов'язана протягом усього часу, упродовж якого вона зберiгає свiй статус, вiдповiдати вимогам, установленим цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України щодо бездоганної дiлової репутацiї.

(частину сьому статтi 73 замiнено трьома частинами згiдно iз Законом України вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, у зв'язку з цим частини восьму та дев'яту вважати вiдповiдно частинами десятою та одинадцятою)

     Особу, яку на пiдставi розпорядження Нацiонального банку України було вiдсторонено вiд посади або якiй тимчасово заборонено користуватися правом голосу придбаних акцiй (паїв), може бути поновлено на посадi або вiдновлено у використаннi права голосу придбаних акцiй (паїв) лише на пiдставi рiшення Нацiонального банку України.

(частина десята статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Частину одинадцяту статтi 73 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Нацiональний банк України в разi порушення банкiвською групою, вiдповiдальною особою банкiвської групи, iншими учасниками банкiвської групи вимог цього Закону, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, здiйснення ризикової дiяльностi, яка загрожує iнтересам вкладникiв банку, наявностi структури банкiвської групи, що унеможливлює здiйснення нагляду на консолiдованiй основi, має право застосувати заходи впливу адекватно вчиненому порушенню, передбаченi частиною першою цiєї статтi та/або будь-якi зазначенi нижче:

     1) установлення для банкiвської групи пiдвищених економiчних нормативiв, лiмiтiв та обмежень щодо здiйснення окремих видiв операцiй;

     2) заборона проведення операцiй мiж банком та iншими учасниками банкiвської групи;

     3) вимога до банку щодо вiдчуження часток участi в статутному капiталi дочiрнiх компанiй, асоцiйованих компанiй, якi є членами банкiвської групи, розiрвання угод, на пiдставi яких, за вiдсутностi формального володiння, здiйснюється вирiшальний вплив на управлiння та/або дiяльнiсть цих осiб.

(статтю 73 доповнено частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Нацiональний банк України в разi порушення небанкiвськими фiнансовими установами, що входять до складу банкiвської групи, вимог цього Закону, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України має право звернутися до державних органiв, що здiйснюють нагляд за такими особами, щодо вжиття до цих осiб адекватних заходiв впливу.

(статтю 73 доповнено частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3394-VI)

     Стаття 74. Порядок застосування заходiв впливу

     Порядок застосування заходiв впливу, встановлених статтею 73 цього Закону, визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Розмiр фiнансових санкцiй, що застосовуються до банкiв та iнших юридичних осiб, нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк України, встановлюється законами України та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Заходи впливу до банкiв, фiлiй iноземних банкiв, фiзичних осiб, встановленi статтею 73 цього Закону, можуть бути застосованi Нацiональним банком України протягом шести мiсяцiв з дня виявлення порушення, але не пiзнiше нiж через три роки з дня його вчинення.

     Заходи впливу до банкiв, фiлiй iноземних банкiв за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення можуть бути застосованi Нацiональним банком України протягом шести мiсяцiв з дня виявлення порушення, але не пiзнiше нiж через три роки з дня його вчинення.

     Рiшення Нацiонального банку України про застосування заходу впливу у виглядi накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дня його прийняття. У разi невиконання такого рiшення воно передається Нацiональним банком України до органiв державної виконавчої служби для примусового виконання.

(стаття 74 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, у редакцiї Закону України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Iнформацiя про застосованi Нацiональним банком України до банкiв, фiлiй iноземних банкiв заходи впливу за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оприлюднюється шляхом розмiщення на сторiнцi офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України у встановленому законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України порядку.

(статтю 74 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

Роздiл V
ПРОБЛЕМНИЙ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ БАНК. ЛIКВIДАЦIЯ БАНКУ

Глава 15
КРИТЕРIЇ ВIДНЕСЕННЯ БАНКУ ДО ПРОБЛЕМНИХ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ

     Стаття 75. Вiднесення банку до категорiї проблемних

     Нацiональний банк України зобов'язаний прийняти рiшення про вiднесення банку до категорiї проблемних за умови його вiдповiдностi хоча б одному з таких критерiїв:

     1) банк протягом 30 календарних днiв поспiль допустив порушення мiнiмального значення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу та/або нормативу достатностi основного капiталу, встановленого нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, що розраховується щодекади - два i бiльше разiв;

(пункт 1 частини першої статтi 75 у редакцiї Законiв України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     2) пункт 2 частини першої статтi 75 виключено

(пункт 2 частини першої статтi 75 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014 року N 78-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     3) пункт 3 частини першої статтi 75 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     4) банк протягом 30 календарних днiв поспiль допустив порушення значення хоча б одного з нормативiв лiквiдностi нижче мiнiмальних нормативних значень, встановлених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, що розраховуються:

(абзац перший пункту 4 частини першої статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     за щоденними розрахунками - п'ять i бiльше разiв;

     щодекади - два i бiльше разiв;

(пункт 4 частини першої статтi 75 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     щомiсячно - один раз;

(пункт 4 частини першої статтi 75 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     41) пункт 41 частини першої статтi 75 виключено

(частину першу статтi 75 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     5) пункт 5 частини першої статтi 75 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     6) систематичне подання та/або оприлюднення недостовiрної iнформацiї або звiтностi з метою приховування реального фiнансового стану банку, у тому числi щодо операцiй iз пов'язаними з банком особами.

(пункт 5 частини першої статтi 75 замiнено пунктами 5 та 6 згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 218-VIII)

     Нацiональний банк України має право вiднести банк до категорiї проблемних з iнших пiдстав, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Рiшення Нацiонального банку України про вiднесення банку до категорiї проблемного є банкiвською таємницею.

     Проблемному банку забороняється використовувати для розрахункiв прямi кореспондентськi рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валютi. Проведення розрахункiв здiйснюється виключно через консолiдований кореспондентський рахунок у Нацiональному банку України.

     Ця норма не поширюється на операцiї щодо виконання зобов'язань у мiжнародних та внутрiшньодержавних платiжних системах i системах розрахункiв та на операцiї з цiнними паперами, що здiйснюються згiдно iз законодавством.

(частину четверту статтi 75 замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, у зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати вiдповiдно частинами шостою - дев'ятою)

     Проблемний банк у строк до 120 днiв зобов'язаний привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

(частина шоста статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Проблемний банк зобов'язаний у строк до семи робочих днiв повiдомити Нацiональний банк України про заходи, якi вiн вживатиме з метою приведення своєї дiяльностi у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства, та на вимогу Нацiонального банку України повiдомляти його про хiд виконання цих заходiв.

(частина сьома статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Нацiональний банк України має право прийняти рiшення про визнання дiяльностi банку такою, що вiдповiдає законодавству, або про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних у будь-який час протягом 120 днiв з дня вiднесення банку до категорiї проблемних.

(частина восьма статтi 75 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Нацiональний банк України зобов'язаний не пiзнiше нiж через 120 днiв з дня вiднесення банку до категорiї проблемних прийняти рiшення про визнання дiяльностi банку такою, що вiдповiдає законодавству, або про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних.

(частина дев'ята статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Стаття 76. Вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних

     Нацiональний банк України зобов'язаний прийняти рiшення про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних у разi наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

(абзац перший частини першої статтi 76 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     1) неприведення банком своєї дiяльностi у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, пiсля вiднесення його до категорiї проблемних, але не пiзнiше нiж через 120 днiв з дня визнання його проблемним;

(пункт 1 частини першої статтi 76 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     2) зменшення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу та/або нормативу достатностi основного капiталу на 50 i бiльше вiдсоткiв вiд мiнiмального рiвня, встановленого нормативно-правовими актами Нацiонального банку України;

(пункт 2 частини першої статтi 76 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     3) пункт 3 частини першої статтi 76 виключено

(пункт 3 частини першої статтi 76 у редакцiї Закону України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     4) пункт 4 частини першої статтi 76 виключено

(частину першу статтi 76 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, пункт 4 частини першої статтi 76 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     5) виявлення фактiв здiйснення банком пiсля вiднесення його до категорiї проблемного операцiй (крiм нарахування вiдсоткiв за вкладами, отримання клiєнтами банку заробiтної плати, алiментiв, пенсiй, стипендiй, iнших соцiальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) договорiв, внаслiдок яких зобов'язання перед фiзичними особами в межах гарантованої суми вiдшкодування збiльшуються за рахунок зменшення зобов'язань перед фiзичними особами, якi перевищують гарантовану суму вiдшкодування, та/або зобов'язань перед фiзичними особами, якi не пiдпадають пiд гарантiї Фонду гарантування фiзичних осiб, та/або юридичними особами;

(частину першу статтi 76 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     6) невиконання банком, вiднесеним до категорiї проблемного, розпорядження, рiшення Нацiонального банку України (у тому числi про застосування заходiв впливу/санкцiй) та/або вимоги Нацiонального банку України щодо усунення порушень банкiвського законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України протягом визначеного Нацiональним банком України строку.

(частину першу статтi 76 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Нацiональний банк України має право прийняти рiшення про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних у разi, якщо банк не виконав у встановлений договором або визначений законодавством України строк свої зобов'язання перед вкладниками та iншими кредиторами через недостатнiсть коштiв.

     Нацiональний банк України за наявностi пiдстав, визначених частиною першою цiєї статтi, приймає рiшення про вiднесення проблемного банку до категорiї неплатоспроможних у будь-який час незалежно вiд строку перебування банку в категорiї проблемних.

     Нацiональний банк України не пiзнiше дня, наступного за днем прийняття рiшення про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних:

     1) повiдомляє про це рiшення банк, учасникiв банку та Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб для вжиття ним заходiв, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     2) оприлюднює повний текст рiшення з обґрунтуванням його прийняття на сторiнках офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та надає для опублiкування в газетi "Голос України" або "Урядовий кур'єр" iнформацiю про оприлюднення повного тексту рiшення. З дня оприлюднення повного тексту рiшення на сторiнках офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України банк, учасники банку, вкладники, iншi кредитори та контрагенти банку вважаються повiдомленими про прийняте Нацiональним банком України рiшення про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних.

     Розпочата процедура виведення неплатоспроможного банку з ринку не може бути зупинена/припинена, у тому числi в разi визнання протиправними (незаконними) та скасування iндивiдуальних актiв Нацiонального банку України та/або Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, що були пiдставою для її початку.

(частину другу статтi 76 замiнено чотирма новими частинами згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX, у зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою)

     Нацiональний банк України не здiйснює банкiвський нагляд за банком у якому запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю, здiйснюється лiквiдацiя, крiм отримання звiтностi та iнформацiї до Кредитного реєстру в установленому Нацiональним банком України порядку.

(частина шоста статтi 76 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, вiд 06.02.2018р. N 2277-VIII)

     Банкiвський нагляд за перехiдним банком, створеним вiдповiдно до частини вiсiмнадцятої статтi 42 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", здiйснюється Нацiональним банком України у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

(статтю 76 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII, у зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою)

     Нацiональний банк України поновлює банкiвський нагляд за банком у день отримання рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб про припинення повноважень куратора Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб у зв'язку з приведенням дiяльностi банку у вiдповiднiсть iз вимогами банкiвського законодавства України щодо дотримання нормативiв капiталу та лiквiдностi.

(частина восьма статтi 76 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)
(змiни до статтi 76, передбаченi пунктом 25 роздiлу I Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, внесенi не будуть у зв'язку з викладенням цiєї статтi з 22.09.2012р. у новiй редакцiї Законом України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

Глава 16
ЛIКВIДАЦIЯ БАНКУ

     Стаття 77. Вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiя банку

     Банк може бути лiквiдований:

     1) за рiшенням власникiв банку;

     2) у разi вiдкликання Нацiональним банком України банкiвської лiцензiї з власної iнiцiативи або за пропозицiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

     Нацiональний банк України має право вiдкликати банкiвську лiцензiю з власної iнiцiативи у разi, якщо:

     1) виявлено, що документи, наданi для отримання банкiвської лiцензiї, мiстять недостовiрну iнформацiю;

     2) банк не виконав жодної банкiвської операцiї протягом року з дня отримання банкiвської лiцензiї;

     3) встановлено систематичне порушення банком законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(частину другу статтi 77 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 28.12.2014р. N 78-VIII, пункт 3 частини другої статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     Нацiональний банк України приймає рiшення про вiдкликання у банку банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку за пропозицiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб протягом п'яти днiв з дня отримання такої пропозицiї Фонду.

     Порядок вiдкликання банкiвської лiцензiї у банку, що лiквiдується за iнiцiативою власникiв, визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк України не пiзнiше дня, наступного за днем прийняття рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку:

     1) повiдомляє про це банк, учасникiв банку та надсилає рiшення до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб;

     2) оприлюднює повний текст рiшення з обґрунтуванням його прийняття на сторiнках офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та надає для опублiкування в газетi "Голос України" або "Урядовий кур'єр" iнформацiю про оприлюднення повного тексту рiшення. З дня оприлюднення повного тексту рiшення на сторiнках офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України банк, учасники банку, вкладники, iншi кредитори та контрагенти банку вважаються повiдомленими про прийняте Нацiональним банком України рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку.

(частина п'ята статтi 77 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб у день отримання рiшення Нацiонального банку України про лiквiдацiю банку набуває прав лiквiдатора банку та розпочинає процедуру його лiквiдацiї вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     Розпочата процедура лiквiдацiї банку не може бути зупинена/припинена, у тому числi в разi визнання протиправними (незаконними) та скасування iндивiдуальних актiв Нацiонального банку України та/або Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, що були пiдставою для її початку.

(статтю 77 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX, у зв'язку з цим частини сьому i восьму вважати вiдповiдно частинами восьмою i дев'ятою)

     Процедура лiквiдацiї банку вважається завершеною, а банк, як юридична особа, лiквiдованим з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

(частина восьма статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Нацiональний банк України вносить запис до Державного реєстру банкiв про лiквiдацiю банку на пiдставi отриманого вiд Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб звiту про виконання лiквiдацiйної процедури та лiквiдацiйний баланс.

(частина дев'ята статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     Стаття 78. Лiквiдацiя банку з iнiцiативи власникiв

     Лiквiдацiя банку з iнiцiативи власникiв здiйснюється в порядку, передбаченому законодавством про лiквiдацiю юридичних осiб, у разi якщо Нацiональний банк України пiсля отримання рiшення власникiв про лiквiдацiю банку не виявив ознак, за якими цей банк може бути вiднесено до категорiї проблемного або неплатоспроможного.

     Власники банку мають право розпочати процедуру лiквiдацiї банку за рiшенням загальних зборiв лише пiсля надання на це згоди Нацiональним банком України та за умови вiдкликання банкiвської лiцензiї.

     Якщо банк, який лiквiдується за iнiцiативою власникiв, вiднесено Нацiональним банком України до категорiї проблемних або неплатоспроможних, Нацiональний банк України та Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб вживають щодо нього заходи, передбаченi цим Законом та Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

(роздiл V iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.09.2001р. N 2740-III, вiд 22.06.2004р. N 1828-IV, вiд 29.11.2005р. N 3127-IV, вiд 15.12.2005р. N 3201-IV, вiд 22.12.2005р. N 3273-IV, вiд 31.10.2008р. N 639-VI, вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, вiд 04.02.2011р. N 3011-VI, вiд 15.02.2011р. N 3024-VI, вiд 19.05.2011р. N 3385-VI, у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

Роздiл VI
ОСКАРЖЕННЯ РIШЕНЬ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

     Стаття 79. Оскарження рiшень Нацiонального банку України

     Банк або iншi особи, якi охоплюються наглядовою дiяльнiстю Нацiонального банку України, мають право оскаржити в судi в установленому законодавством порядку рiшення, дiї або бездiяльнiсть Нацiонального банку України чи його посадових та службових осiб.

     Особливостi оскарження рiшень (iндивiдуальних актiв) Нацiонального банку України про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, про вiдкликання у банку банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку встановлюються Кодексом адмiнiстративного судочинства України.

     Визнання протиправним (незаконним) та скасування iндивiдуального акта Нацiонального банку України, зазначеного в частинi другiй цiєї статтi, або окремих його положень:

     не вiдновлює того становища банку, яке iснувало до прийняття такого акта/рiшення, включаючи вiдновлення правового статусу цього банку, та не вiдновлює становища/прав осiб, якi були учасниками банку на момент прийняття такого акта/рiшення;

     не може бути пiдставою для визнання недiйсними, нечинними, протиправними та скасування будь-яких рiшень, правочинiв або iнших дiй / визнання протиправною бездiяльностi, прийнятих, вчинених або допущених у процедурi виведення неплатоспроможного банку з ринку / лiквiдацiї банку;

     не породжує будь-яких прав у осiб, якi були учасниками банку на момент прийняття такого iндивiдуального акта/рiшення, крiм права на вiдшкодування завданої шкоди.

     Застосування положень цiєї статтi та/або вiдшкодування шкоди, завданої учаснику (учасникам) банку внаслiдок протиправного (незаконного) вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, вiдкликання у банку банкiвської лiцензiї та лiквiдацiї банку, вiдповiдно до статтi 791 цього Закону не звiльняє такого учасника (учасникiв) вiд цивiльної, адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi за свої дiї.

(стаття 79 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 28.12.2014р. N 78-VIII, вiд 18.06.2015р. N 541-VIII, у редакцiї Закону України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)
(роздiл VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI, у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4452-VI)

     Стаття 791. Вiдшкодування шкоди, завданої учаснику банку внаслiдок протиправного (незаконного) вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, вiдкликання у банку банкiвської лiцензiї та лiквiдацiї банку

     У разi визнання протиправним (незаконним) та скасування рiшення (iндивiдуального акта) Нацiонального банку України, зазначеного у частинi другiй статтi 79 цього Закону, особа, яка була учасником банку на момент прийняття такого рiшення (iндивiдуального акта), має право на вiдшкодування шкоди, заподiяної таким рiшенням (iндивiдуальним актом), у порядку, встановленому законом, з урахуванням особливостей, встановлених цiєю статтею.

     Обов'язок доказування завданої шкоди та її розмiру покладається на учасника банку.

     Вiдшкодування упущеної вигоди здiйснюється у розмiрi доходiв, якi учасник банку мiг би реально одержати, але прийняте рiшення (iндивiдуальний акт) Нацiонального банку України стало єдиною i достатньою причиною, яка позбавила цього учасника можливостi їх отримати. Упущена вигода вiдшкодовується лише у разi, якщо така вигода не була врахована пiд час оцiнки реальних збиткiв (вартостi акцiй).

     Реальнi збитки визначаються у розмiрi вартостi акцiй банку на день прийняття рiшення Нацiонального банку України про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних / вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку (далi у цiй статтi - день врегулювання).

     Вартiсть акцiй визначається у розмiрi суми, яку б покупець, який володiє усiєю необхiдною iнформацiєю та даними, сплатив би на день врегулювання за акцiї банку з урахуванням майбутнiх перспектив банку, враховуючи реальний фiнансовий стан банку (у тому числi його регулятивний капiтал, лiквiднiсть та якiсть активiв), бiзнес-модель банку та його структуру, а також ринковi умови (у тому числi доступнiсть лiквiдностi i вартiсть фiнансування) та макроекономiчну ситуацiю.

     Вартiсть акцiй визначається у звiтi про стан фiнансово-господарської дiяльностi банку, що складається мiжнародно визнаною аудиторською фiрмою, яка вiдповiдає критерiям, визначеним Нацiональним банком України. Така оцiнка фiнансово-господарської дiяльностi банку та вартостi акцiй призначається судом, який розглядає справу про вiдшкодування завданої шкоди.

     Суд покладає обов'язок з укладення договору з визначеною ним аудиторською фiрмою про проведення оцiнки фiнансово-господарської дiяльностi банку та вартостi акцiй на Нацiональний банк України.

     Позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду попередньо визначену суму витрат, пов'язаних з проведенням оцiнки фiнансово-господарської дiяльностi банку та вартостi акцiй.

     Звiт аудиторської фiрми про стан фiнансово-господарської дiяльностi банку не може бути вiдхилений судом.

     Звiт аудиторської фiрми про стан фiнансово-господарської дiяльностi банку прирiвнюється до висновку експертизи, призначеної вiдповiдно до процесуального законодавства України. Такий звiт пiдлягає опублiкуванню на сторiнках офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України.

     Вартiсть акцiй визначається, ґрунтуючись на розсудливiй та реалiстичнiй оцiнцi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв оцiнки з урахуванням особливостей функцiонування банкiв (включаючи вимоги до регулятивного капiталу, дотримання яких необхiдне для продовження дiяльностi банку).

     У разi якщо фiнансовий стан банку на день врегулювання, визначений аудиторською фiрмою, свiдчить, що розмiр зобов'язань банку перевищував розмiр активiв банку, вважається, що банк не мiг дiяти безперервно (не мав перспектив продовжити дiяльнiсть) та матерiальна шкода не завдана. Якщо за результатами аудиту/оцiнки встановлено, що розмiр активiв банку перевищував розмiр зобов'язань банку, таке перевищення не є достатнiм доказом того, що матерiальна шкода завдана.

     До процедури визначення вартостi акцiй та особи, яка проводитиме оцiнку, не застосовуються положення Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть" та статтi 8 Закону України "Про акцiонернi товариства".

     Пiд час оцiнки фiнансово-господарської дiяльностi банку на день врегулювання до уваги береться iнформацiя/данi, вiдомi станом на день проведення такої оцiнки, включаючи iнформацiю/данi, отриманi пiсля прийняття рiшення Нацiонального банку України про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних / вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiї банку.

     З метою проведення аналiзу фiнансово-господарського стану банку на день врегулювання аудиторська фiрма застосовує мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi у частинi, яка застосовується щодо банкiв.

     У разi якщо законодавство встановлювало спецiальний режим для реструктуризацiї або рекапiталiзацiї банкiв на обмежений перiод часу для стабiлiзацiї банкiвської та фiнансової систем, вiдповiднiсть банку таким зменшеним регуляторним вимогам протягом такого обмеженого перiоду, а також незастосування санкцiй за порушення вимог до регулятивного капiталу та/або iнших вимог i показникiв не можуть вважатися достатнiм доказом позитивної вартостi акцiй.

     З метою уникнення безпiдставного збагачення учасникiв банку у результатi врахування фiнансової пiдтримки (лiквiдностi, поповнення капiталу, гарантiй тощо) банку, наданої/внесеної державою (Кабiнетом Мiнiстрiв України, Нацiональним банком України, Мiнiстерством фiнансiв України) до/пiсля дати врегулювання, оцiнка вартостi акцiй повинна базуватися на таких припущеннях:

     1) у день врегулювання банк повинен негайно сплатити/повернути будь-яку фiнансову пiдтримку, включаючи стабiлiзацiйнi кредити, рефiнансування або iншi кредити, наданi Нацiональним банком України як кредитором останньої iнстанцiї, а фiнансовий стан банку повинен оцiнюватися з урахуванням фiнансових втрат банку, якi вiн зазнав би внаслiдок здiйснення таких платежiв. У разi якщо для здiйснення виплат банк був би вимушений продавати свої активи, а також за вiдсутностi будь-яких iнших ринкових iндикаторiв до вартостi таких активiв застосовуються коригуючi коефiцiєнти для майна/гарантiй, якi є прийнятними для забезпечення виконання зобов'язань за кредитом для екстреної пiдтримки лiквiдностi, та порядок їх врахування, встановлений Нацiональним банком України на день врегулювання;

     2) пiсля дня врегулювання жодна пiдтримка лiквiднiстю (крiм доступу до стандартних iнструментiв регулювання лiквiдностi Нацiонального банку України), поповнення капiталу, гарантiї, програми викупу активiв чи iнша форма державної пiдтримки не будуть надаватися державними органами (включаючи Нацiональний банк України та Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб). У разi якщо у реальностi така пiдтримка була надана, оцiнка майбутнiх перспектив та показникiв банку повинна здiйснюватися, базуючись на припущеннi, що така пiдтримка не надавалася.

     Будь-який платiж, отриманий учасником (учасниками) банку у процесi лiквiдацiї банку або внаслiдок виконання плану врегулювання, зменшує на вiдповiдну суму розмiр завданих реальних збиткiв.

     Вiдшкодування шкоди здiйснюється виключно у грошовiй формi. Вiдшкодування шкоди в iнший спосiб, зокрема вiдшкодування в натурi (передання речi того ж роду та тiєї ж якостi тощо), не допускається.

(Закон доповнено статтею 791 згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

Роздiл VII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     Нацiональний банк України має право встановлювати перехiднi строки виконання передбачених цим Законом норм, якi не повиннi перевищувати загальних строкiв, передбачених цим Законом, якщо це дозволить банкам досягнути вiдповiдностi з вимогами цього Закону.

     Банки, створенi до набрання чинностi цим Законом, зобов'язанi протягом двох рокiв привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону.

     Протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом Нацiональний банк України зобов'язаний переоформити лiцензiї банкам вiдповiдно до класифiкацiї операцiй, передбачених цим Законом.

     До процедури створення банку, надання лiцензiї на здiйснення банкiвських операцiй, що почалися i не завершилися до дня набрання чинностi цим Законом, застосовуються положення цього Закону.

     Процедура лiквiдацiї банку, розпочата до дня набрання чинностi цим Законом, завершується згiдно з порядком, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, прийнятими вiдповiдно до цього Закону.

     2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть з цим Законом закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiональному банку України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом.

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Закон України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст. 281; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 276, N 47, ст. 644, N 48, ст. 656; 1993 р., N 10, ст. 76, N 11, ст. 83, N 19, ст. 209, N 24, ст. 272, N 26, ст. 277, N 29, ст. 307, ст. 308; 1994 р., N 12, ст. 60, N 27, ст. 222; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93, N 21, ст. 154; 1996 р., N 3, ст. 11, N 7, ст. 28; 1997 р., N 3, ст. 7, N 4, ст. 24, N 8, ст. 63; 1998 р., N 10, ст. 36, N 14, ст. 61, N 26, ст. 149; 1999 р., N 37, ст. 334; 2000 р., N 35, ст. 282);

     пункт 11 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям законiв України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 50, ст. 436);

     статтю 62 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351);

     Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дiю Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст. 282; Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 52, ст. 467).

     5. На перiод дiї Закону України "Про фiнансову реструктуризацiю" стаття 62 цього Закону застосовується з урахуванням того, що банки, якi беруть участь у процедурi фiнансової реструктуризацiї, мають право надавати iнформацiю, що мiстить банкiвську таємницю стосовно боржника, його поручителя (майнового поручителя), пов'язаних осiб боржника, без їхньої згоди iншим учасникам процедури фiнансової реструктуризацiї, а також органам, що забезпечують проведення процедури фiнансової реструктуризацiї (спостережнiй радi, секретарiату, арбiтражному комiтету (арбiтру) вiдповiдно до Закону України "Про фiнансову реструктуризацiю".

(роздiл VII доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1414-VIII)

     6. На перiод дiї планiв реструктуризацiї, затверджених вiдповiдно до Закону України "Про фiнансову реструктуризацiю", Нацiональний банк України не застосовує заходiв впливу за порушення таких економiчних нормативiв: норматив короткострокової лiквiдностi, норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента, нормативи iнвестування, а також за порушення лiмiтiв валютної позицiї, якщо таке порушення сталося внаслiдок участi банку у процедурi фiнансової реструктуризацiї вiдповiдно до Закону України "Про фiнансову реструктуризацiю".

(роздiл VII доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1414-VIII)

     7. Пункт 7 роздiлу VII виключено

(роздiл VII доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1414-VIII, пункт 7 роздiлу VII виключено згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 112-IX)

     8. У разi здiйснення банком реструктуризацiї зобов'язань боржника вiдповiдно до Закону України "Про фiнансову реструктуризацiю" банк може встановлювати процентнi ставки та комiсiйнi винагороди на рiвнi, нижчому за собiвартiсть банкiвських послуг у цьому банку.

(роздiл VII доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 14.06.2016р. N 1414-VIII)

     9. У перiод здiйснення в Українi заходiв щодо запобiгання виникненню, поширенню i розповсюдженню епiдемiй, пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19) забороняється пiдвищення процентної ставки за кредитним договором.

(роздiл VII доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)

     10. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), положення статтi 69 цього Закону щодо строкiв оприлюднення рiчної фiнансової звiтностi, рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi банку разом iз аудиторським звiтом за 2019 рiк не застосовуються у 2020 роцi. Така звiтнiсть може бути оприлюднена банками до 30 квiтня 2020 року, а пiсля зазначеної дати оприлюднюється в строки, встановленi пунктом 7 роздiлу VII Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

(роздiл VII доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)

     11. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), положення статтi 69 цього Закону щодо строкiв оприлюднення рiчної консолiдованої звiтностi банкiвської групи разом iз аудиторським звiтом за 2019 рiк не застосовуються у 2020 роцi. Така звiтнiсть може бути оприлюднена вiдповiдальною особою банкiвської групи до 1 червня 2020 року, а пiсля зазначеної дати оприлюднюється протягом 30 робочих днiв пiсля оприлюднення рiчної фiнансової звiтностi, рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi банку разом iз аудиторським звiтом за 2019 рiк.

(роздiл VII доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)
 
Президент України
Л.КУЧМА

м. Київ
7 грудня 2000 року
N 2121-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.