ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У статтi 336 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     у частинi першiй слово "публiчного" виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Учасниками банку можуть бути учасники цивiльних вiдносин. Держава Україна може бути учасником банку в особi Кабiнету Мiнiстрiв України або уповноважених ним органiв. Учасниками банку не можуть бути юридичнi особи, в яких банк має iстотну участь, громадськi об'єднання, полiтичнi партiї, релiгiйнi та благодiйнi органiзацiї".

     2. Пункт 1 частини першої статтi 195 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) викласти в такiй редакцiї:

     "1) пайовi цiннi папери, якi засвiдчують участь власника таких цiнних паперiв (iнвестора) у статутному капiталi та/або активах емiтента (у тому числi активах, якi знаходяться в управлiннi емiтента) та надають власнику зазначених цiнних паперiв (iнвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у виглядi дивiдендiв, та iншi права, встановленi законодавством, а також проспектом цiнних паперiв або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв".

     3. В абзацi третьому статтi 1, частинi першiй статтi 3, частинi сьомiй статтi 4 Закону України "Про залiзничний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183; 2012 р., N 49, ст. 554) слово "публiчного" виключити.

     4. У Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Термiни "особа, яка здiйснює управлiнськi функцiї", "оферент цiнних паперiв" та "проспект цiнних паперiв" вживаються в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

     2) у статтi 3:

     абзаци шостий i сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "реєстрацiя випускiв цiнних паперiв, звiтiв про результати розмiщення цiнних паперiв та затвердження проспектiв цiнних паперiв;

     контроль за дотриманням емiтентами порядку реєстрацiї випуску цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення цiнних паперiв та затвердження проспекту цiнних паперiв";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Принцип мовчазної згоди не застосовується при здiйсненнi державного регулювання ринку цiнних паперiв Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лише у встановлених законом випадках";

     3) у частинi другiй статтi 7:

     пункти 3 i 5 викласти в такiй редакцiї:

     "3) встановлює порядок реєстрацiї випуску цiнних паперiв та затвердження проспекту цiнних паперiв";

     "5) здiйснює реєстрацiю випускiв цiнних паперiв, затверджує проспекти цiнних паперiв та скасовує реєстрацiю випускiв цiнних паперiв";

     доповнити пунктами 51 i 52 такого змiсту:

     "51) встановлює порядок затвердження проспекту цiнних паперiв у процесi допуску таких цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi;

     52) встановлює максимальну сумарну номiнальну вартiсть цiнних паперiв, щодо яких здiйснюється публiчна пропозицiя, яка не вимагає оформлення проспекту цiнних паперiв, та встановлює порядок та вимоги до документiв, що складаються при здiйсненнi публiчної пропозицiї";

     у пунктi 6 слова "щодо допуску" замiнити словами "та здiйснює допуск";

     доповнити пунктами 61 i 71 такого змiсту:

     "61) визначає особливостi розмiщення, публiчної пропозицiї та обiгу на територiї України цiнних паперiв iноземних емiтентiв";

     "71) встановлює порядок допуску цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi, а також порядок укладання та виконання правочинiв щодо таких цiнних паперiв";

     пункт 8 виключити;

     доповнити пунктами 101 - 103, 241, 251 i 3712 такого змiсту:

     "101) публiкує на своєму офiцiйному веб-сайтi календар торговельних днiв фондових бiрж на територiї України;

     102) здiйснює контроль за розмiщенням регульованої iнформацiї у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку;

     103) здiйснює контроль за достовiрнiстю, зрозумiлiстю, узгодженiстю та повнотою фiнансової звiтностi учасникiв фондового ринку, її вiдповiдностi, у тому числi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi";

     "241) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде реєстр оцiнювачiв, якi можуть проводити незалежну оцiнку у випадках, встановлених законодавством про цiннi папери та акцiонернi товариства";

     "251) визначає порядок ведення та веде реєстр осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку";

     "3712) здiйснює авторизацiю юридичних осiб, якi мають намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку";

     4) у статтi 8:

     у пунктi 5 слова "розмiщення (продаж) та обiг цiнних паперiв того чи iншого емiтента" замiнити словами "обiг цiнних паперiв";

     пункт 51 викласти в такiй редакцiї:

     "51) зупиняти обiг цiнних паперiв емiтента, зокрема у зв'язку з включенням його до списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, а також вiдновлювати їх обiг";

     пункт 53 виключити;

     у пунктi 8 слово "надається" замiнити словом "здiйснюється";

     доповнити пунктами 81 - 88, 101 - 103 i 161 - 164 такого змiсту:

     "81) у процесi розгляду проспекту цiнних паперiв, поданого на затвердження, вимагати вiд емiтента (iнших осiб, якi оформили проспект) подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку будь-якої iнформацiї, що може мати вплив на оцiнку цiнних паперiв, якi допущенi до торгiв на фондовiй бiржi;

     82) у процесi розгляду проспекту цiнних паперiв, поданого на затвердження, вимагати вiд емiтента (iнших осiб, якi оформили проспект) доповнення проспекту цiнних паперiв, поданого на затвердження до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     83) оприлюднювати iнформацiю про факт невиконання емiтентом своїх зобов'язань, зазначених у проспектi цiнних паперiв;

     84) у процесi розгляду проспекту цiнних паперiв, поданого на затвердження, вимагати надання iнформацiї та документiв вiд аудиторiв (аудиторських фiрм), емiтентiв (осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в них);

     85) вимагати надання iнформацiї та документiв акцiонерiв або власникiв iнших фiнансових iнструментiв, фiзичних чи юридичних осiб, якi зобов'язанi подавати повiдомлення, передбачене статтею 641 Закону України "Про акцiонернi товариства", а також осiб, яких такi особи контролюють, або осiб, пiд контролем яких такi особи перебувають;

     86) вимагати вiд емiтента здiйснити розкриття iнформацiї, подання якої вимагається згiдно з пунктом 81 цiєї статтi, у порядку та строки, визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     87) самостiйно розкривати iнформацiю, подання якої вимагається згiдно з пунктом 81 цiєї статтi, за своєю iнiцiативою у випадку, якщо емiтент не виконав вiдповiдної вимоги Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, передбаченої пунктом 85 цiєї статтi;

     88) оприлюднювати iнформацiю про факт невиконання емiтентом, акцiонером або власником iнших фiнансових iнструментiв, фiзичними чи юридичними особами, якi зобов'язанi подавати повiдомлення, передбачене статтею 641 Закону України "Про акцiонернi товариства", обов'язкiв, передбачених зазначеною статтею";

     "101) у процесi розгляду проспекту цiнних паперiв, поданого на затвердження, вимагати надання iнформацiї та документiв вiд емiтента (iнших осiб, якi оформили проспект), а також осiб, якi контролюються емiтентом (iншими особами, якi оформили проспект) або якi контролюють емiтента (iнших осiб, якi оформили проспект);

     102) у процесi розгляду проспекту цiнних паперiв, поданого на затвердження, вимагати надання iнформацiї та документiв вiд оферента цiнних паперiв, аудиторiв (аудиторських фiрм), осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в емiтентi, та/або особи, яка подає заявку про допуск до торгiв на фондовiй бiржi;

     103) вимагати надання пояснень (у письмовiй та уснiй формi), документiв, iнформацiї вiд державних органiв, учасникiв фондового ринку або будь-яких iнших фiзичних чи юридичних осiб, якi здiйснюють (виявили намiр здiйснювати) операцiї на ринку цiнних паперiв та/або яким можуть бути вiдомi обставини, пов'язанi з предметом перевiрки";

     "161) призупиняти торгiвлю цiнними паперами (однакового типу та класу) на фондових бiржах на перiод до 10 робочих днiв у разi наявностi достатнiх пiдстав, пiдтверджених вiдповiдними документами, вважати, що вимоги законодавства про цiннi папери та/або про акцiонернi товариства було порушено;

     162) забороняти торгiвлю цiнними паперами (однакового типу та класу) на фондових бiржах, якщо встановлено факт порушення законодавства про цiннi папери та/або про акцiонернi товариства;

     163) вiдкладати або забороняти торгiвлю цiнними паперами, якщо Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку на основi достатнiх пiдстав, пiдтверджених вiдповiдними документами, вважає, що емiтент перебуває в ситуацiї, коли подальший обiг цiнних паперiв такого емiтента порушуватиме права iнвесторiв;

     164) забороняти публiчну пропозицiю цiнних паперiв або допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi, якщо встановлено факт порушення вимог законодавства про цiннi папери та/або про акцiонернi товариства";

     5) в абзацi першому пункту 13 частини першої статтi 11 слово "емiсiї" виключити, а слово "зареєстрованого" замiнити словом "затвердженого".

     5. У частинi другiй статтi 3 та в абзацi одинадцятому пункту "б" частини другої статтi 5 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122 iз наступними змiнами) слово "публiчного" виключити.

     6. У Законi України "Про порядок висвiтлення дiяльностi органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування в Українi засобами масової iнформацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 49, ст. 299; 2015 р., N 23, ст. 159):

     у частинi першiй статтi 10 слова "Публiчне акцiонерне" замiнити словом "Акцiонерне";

     у частинi першiй статтi 14 слово "публiчним" виключити.

     7. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     1) пункт 20 частини першої статтi 9 доповнити словами "за один мiсяць";

     2) у частинi четвертiй статтi 10 слова "є посадовою особою, або є власником iстотної участi в юридичнiй особi, яка надає фiнансовi послуги i знаходиться пiд наглядом Нацiонального банку" замiнити словами "є посадовою особою, яка перебуває у трудових вiдносинах або надає послуги вiдповiдно до цивiльно-правового договору юридичнiй особi, яка надає фiнансовi послуги i знаходиться пiд наглядом Нацiонального банку, або є власником iстотної участi в такiй юридичнiй особi";

     3) у частинi четвертiй статтi 20 слово "другою" замiнити словом "третьою";

     4) частину четверту статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Для перевезення цiнностей, охорони цiнностей та належних йому об'єктiв Нацiональний банк має право створювати пiдроздiли, озброєнi бойовою вогнепальною зброєю. Такi пiдроздiли в межах повноважень, наданих цим Законом, мають право застосовувати заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби оборони i бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому частинами першою - третьою, пунктами 1, 2 i 4 частини четвертої, частинами п'ятою - сьомою статтi 42, статтями 43 i 44, частиною першою, пiдпунктом "а" пункту 2, пiдпунктом "а" пункту 3, пiдпунктами "а", "б" пункту 6 частини третьої, пунктами 1 i 2 частини четвертої, частинами шостою i сьомою статтi 45, частинами першою i другою, пунктами 1, 2, 4, 6 i 7 частини четвертої, частиною п'ятою, пунктами 1, 2, 4 i 5 частини шостої, частинами сьомою - тринадцятою статтi 46 Закону України "Про Нацiональну полiцiю";

     5) частину п'яту статтi 68 викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк у визначеному ним порядку розмiщує на сторiнках Офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України iнформацiю щодо:

     1) структури власностi банкiв та складу банкiвських груп;

     2) керiвникiв банкiв;

     3) керiвникiв та власникiв iстотної участi у банках, якi були лiквiдованi не з iнiцiативи їх власникiв".

     8. У Перелiку об'єктiв права державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї, але можуть бути корпоратизованi, затвердженому Законом України "Про перелiк об'єктiв права державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 37, ст. 332 iз наступними змiнами) слово "Публiчне" виключити.

     9. В абзацi двадцять першому частини першої статтi 1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365 iз наступними змiнами) слова "до бiржових торгiв" замiнити словами "до торгiв на фондових бiржах або щодо цiнних паперiв яких здiйснено публiчну пропозицiю".

     10. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     визначення термiнiв "керiвники юридичної особи (крiм банку)" та "учасники банку" викласти в такiй редакцiї:

     "керiвники юридичної особи (крiм банку) - керiвник пiдприємства, установи, одноосiбний виконавчий орган або члени колегiального виконавчого органу юридичної особи та члени ради (наглядової ради, спостережної ради) юридичної особи";

     "учасники банку - засновники банку, акцiонери банку i пайовики кооперативного банку";

     у визначеннi термiна "реорганiзацiя банку" слово "перетворення" замiнити словом "змiна", а пiсля слова "форми" доповнити словом "(перетворення)";

     2) у статтi 6:

     у частинi першiй слово "публiчного" виключити;

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Законодавство про акцiонернi товариства застосовується до банкiв з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. У разi суперечностi положень цього Закону та законодавства про акцiонернi товариства перевагу мають положення цього Закону";

     3) у статтi 14:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Учасниками банку можуть бути учасники цивiльних вiдносин. Держава Україна може бути учасником банку в особi Кабiнету Мiнiстрiв України або уповноважених ним органiв";

     у частинi другiй слово "фiнансовий" замiнити словами "фiнансовий/майновий";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Вимоги щодо дiлової репутацiї та фiнансового/майнового стану засновникiв банку, власникiв iстотної участi в банку та осiб, якi набувають або збiльшують iстотну участь у банку, встановлюються Нацiональним банком України";

     у частинi четвертiй слова "об'єднання громадян" замiнити словами "громадськi об'єднання, полiтичнi партiї";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Iнститути спiльного iнвестування можуть бути засновниками банку та власниками iстотної участi у банку лише за умови, що такий iнститут спiльного iнвестування є корпоративним iнвестицiйним фондом та бiльш як 75 вiдсоткiв акцiй такого фонду i бiльш як 75 вiдсоткiв акцiй (часток) компанiї з управлiння активами такого фонду прямо та/або опосередковано належать однiй особi або групi асоцiйованих осiб";

     4) у статтi 19:

     у частинi другiй:

     у пунктi 3 слово "публiчного" виключити;

     у пунктi 4 та в абзацi четвертому пункту 5 слово "спостережної" замiнити словом "наглядової";

     5) у статтi 33:

     у частинi четвертiй слова "укладенi угоди" замiнити словами "вчиненi правочини", а слова "укладення угод" - словами "вчинення правочинiв";

     у частинi п'ятiй слова "укладення угод" замiнити словами "вчинення правочинiв";

     6) у статтi 37:

     у частинi першiй слова "що вирiшують будь-якi питання дiяльностi банку" виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Банк зобов'язаний створити наглядову раду (далi - рада банку), що здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу, захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та учасникiв банку. Рада банку не бере участi в поточному управлiннi банком";

     7) текст статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "До виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв банку належить вирiшення питань, вiднесених законом до виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв акцiонерного товариства. Крiм зазначених питань, до компетенцiї загальних зборiв учасникiв банку статутом банку можуть бути вiднесенi також й iншi питання, за винятком тих, якi законом або статутом вiднесенi до виключної компетенцiї ради банку.

     У разi якщо рада банку вiдповiдно до статтi 39 цього Закону ухвалює рiшення про винесення на розгляд загальних зборiв учасникiв банку будь-якого питання, яке законом або статутом вiднесене до виключної компетенцiї ради банку, загальнi збори учасникiв банку мають право розглянути таке питання та прийняти рiшення щодо нього.

     Нацiональний банк України має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв учасникiв банку.

     Рiшення загальних зборiв учасникiв банку (рiшення єдиного учасника банку) не має юридичної сили у разi його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцiй (паїв) осiб, яким Нацiональний банк України у порядку, визначеному цим Законом, заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцiй (паїв)";

     8) у статтi 39:

     частини першу - четверту замiнити п'ятьма новими частинами такого змiсту:

     "Членами ради банку можуть бути незалежнi члени ради банку (далi - незалежнi директори), учасники банку та представники учасникiв банку. Обрання членiв ради банку здiйснюється в порядку кумулятивного голосування, крiм банку з одним акцiонером.

     Кiлькiсний склад ради банку визначається статутом банку, але не може становити менше п'яти осiб.

     Члени ради банку не можуть входити до складу правлiння банку, а також обiймати iншi посади в цьому банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги банку вiдповiдно до цивiльно-правового договору.

     Рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорiв, при цьому кiлькiсть яких має бути не менше трьох осiб.

     Незалежнi директори повиннi вiдповiдати вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв акцiонерного товариства. Нацiональний банк України має право визначати додатковi вимоги до незалежних директорiв банкiв. Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за вiдповiднiстю незалежних директорiв вимогам щодо їх незалежностi, а в разi виявлення невiдповiдностi - забезпечити замiну таких незалежних директорiв".

     У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - дванадцятою;

     доповнити частинами тринадцятою i чотирнадцятою такого змiсту:

     "Статутом банку до виключної компетенцiї ради банку можуть бути вiднесенi й iншi питання.

     Рада банку має право прийняти рiшення про винесення на розгляд загальних зборiв будь-якого питання, яке вiднесене до її виключної компетенцiї законом або статутом";

     9) частину п'яту статтi 40 викласти в такiй редакцiї:

     "До компетенцiї правлiння банку належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв та ради банку";

     10) статтю 42 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 42. Керiвники банкiв

     Керiвниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правлiння банку, головний бухгалтер банку та його заступники.

     Керiвники банку повиннi вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам щодо дiлової репутацiї та професiйної придатностi.

     Керiвники банку повиннi мати бездоганну дiлову репутацiю.

     Професiйна придатнiсть керiвника банку визначається як сукупнiсть знань, професiйного та управлiнського досвiду особи, необхiдних для належного виконання посадових обов'язкiв керiвника банку з урахуванням бiзнес-плану та стратегiї банку, а також функцiонального навантаження та сфери вiдповiдальностi конкретного керiвника банку.

     Керiвники банку повиннi мати вищу освiту.

     Голова правлiння банку повинен мати досвiд роботи у банкiвському та/або фiнансовому секторi не менше п'яти рокiв у сукупностi, у тому числi на керiвних посадах - не менше трьох рокiв.

     Члени правлiння банку повиннi мати досвiд роботи у банкiвському та/або фiнансовому секторi у сукупностi не менше трьох рокiв.

     Не менше половини членiв ради банку повиннi мати досвiд роботи у банкiвському та/або фiнансовому секторi.

     Головний бухгалтер банку та його заступники повиннi мати вищу освiту у сферi бухгалтерського облiку та аудиту i досвiд роботи за фахом у банкiвському та/або фiнансовому секторi у сукупностi не менше п'яти рокiв - для головного бухгалтера, двох рокiв - для заступникiв головного бухгалтера.

     Квалiфiкацiйнi вимоги до керiвникiв банку встановлюються Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України у встановленому ним порядку погоджує на посади керiвникiв банку (кандидатiв на посади керiвникiв банку). Нацiональний банк вiдмовляє у погодженнi керiвника банку (кандидата на посаду керiвника банку), якщо вiн не вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, а щодо незалежних директорiв - також/або вимогам щодо незалежностi.

     Голова правлiння банку та головний бухгалтер банку вступають на посаду пiсля їх погодження Нацiональним банком України.

     Банк зобов'язаний подати до Нацiонального банку України документи для погодження iнших керiвникiв банку не пiзнiше одного мiсяця з дня їх призначення (обрання) на посади. Банк має право звернутися до Нацiонального банку України для попереднього погодження кандидатiв на посади таких керiвникiв банку до їх призначення (обрання) на посади.

     Керiвники банку протягом усього часу обiймання вiдповiдних посад повиннi вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам, а незалежнi директори - також вимогам щодо їх незалежностi. Банк повинен самостiйно перевiряти вiдповiднiсть керiвникiв банку квалiфiкацiйним вимогам, а щодо незалежних директорiв - також вимогам щодо їх незалежностi, та забезпечувати контроль такої вiдповiдностi на постiйнiй основi.

     Нацiональний банк України має право вимагати замiни будь-кого з керiвникiв банку, якщо вiн не вiдповiдає вимогам щодо дiлової репутацiї, а щодо незалежних директорiв - також/або вимогам щодо незалежностi, та/або якщо керiвник банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язкiв, що призвело до порушення банком вимог законодавства, виявлених пiд час здiйснення банкiвського нагляду у порядку, визначеному цим Законом. Банк зобов'язаний вжити заходiв щодо замiни такого керiвника банку у порядку, визначеному Нацiональним банком України.

     Головi, членам правлiння банку та головному бухгалтеру банку забороняється займати посади в iнших юридичних особах (крiм материнських та дочiрнiх компанiй, банкiвських спiлок та асоцiацiй).

     Нацiональний банк України має право безоплатно одержувати вiд органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, iнших осiб iнформацiю, необхiдну для визначення вiдповiдностi керiвникiв банку (кандидатiв на вiдповiднi посади) квалiфiкацiйним вимогам. Органи та особи, якi отримали такий запит Нацiонального банку України, зобов'язанi надати вiдповiдну iнформацiю протягом 10 робочих днiв з дня отримання запиту Нацiонального банку України.

     Керiвники банку зобов'язанi дiяти в iнтересах банку, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв банку.

     Керiвники банку несуть вiдповiдальнiсть перед банком за збитки, завданi банку їхнiми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. Якщо вiдповiдальнiсть згiдно з цiєю статтею несуть декiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед банком є солiдарною";

     11) частину другу статтi 56 викласти в такiй редакцiї:

     "Банк зобов'язаний мати власний веб-сайт та розмiщувати на ньому iнформацiю, визначену законами, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, а також нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Банк несе вiдповiдальнiсть за актуальнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, розмiщеної на його веб-сайтi".

     11. У Законi України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 47:

     пункт 2 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2) акцiй українських емiтентiв";

     пункт 2 частини третьої пiсля слiв "цiннi папери" доповнити словами "(крiм акцiй)";

     2) у статтi 49:

     частину першу доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) придбавати або додатково iнвестувати в акцiї українських емiтентiв, що не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, бiльш як 10 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв";

     абзац перший частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "3. Купiвля-продаж акцiй (крiм акцiй, зазначених у пунктi 91 частини першої цiєї статтi), облiгацiй українських емiтентiв особами, якi здiйснюють управлiння активами пенсiйного фонду, провадиться виключно на фондовiй бiржi з дотриманням вимог цього Закону".

     12. У статтi 25 Закону України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2013 р., N 26, ст. 264):

     1) пункт 5 частини другої доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених пунктом 21 частини третьої цiєї статтi";

     2) частину третю доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) щодо цiнних паперiв, стосовно яких здiйснюється допуск до торгiв на фондовiй бiржi, - особа, яка подає заявку на допуск до торгiв на фондовiй бiржi, та фондова бiржа, на якiй такi цiннi папери допускаються (допущенi) до торгiв".

     13. В абзацi восьмому статтi 14 та абзацi вiсiмнадцятому частини другої статтi 24 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155; 2015 р., N 23, ст. 159, N 45, ст. 409) слово "публiчного" виключити.

     14. У частинi першiй статтi 11 Закону України "Про телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155; 2015 р., N 23, ст. 159) слово "публiчне" виключити.

     15. У Законi України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     у частинi першiй:

     доповнити пунктами 111 i 112 такого змiсту:

     "111) особа, яка здiйснює управлiнськi функцiї, - фiзична особа, яка:

     а) входить до складу наглядової ради або виконавчого органу юридичної особи; або

     б) не входить до складу наглядової ради або виконавчого органу юридичної особи, але має постiйний доступ до iнсайдерської iнформацiї, що прямо чи опосередковано стосується юридичної особи, та має повноваження ухвалювати управлiнськi рiшення, що впливають на подальший розвиток i комерцiйнi перспективи юридичної особи;

     112) оферент цiнних паперiв (далi - оферент) - фiзична або юридична особа, яка є власником цiнних паперiв та здiйснює публiчну пропозицiю на умовах публiчного договору продажу таких цiнних паперiв";

     пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13) погашення емiсiйних цiнних паперiв - сукупнiсть дiй емiтента та власникiв цiнних паперiв, що здiйснюються в установленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку та пов'язанi з виконанням емiтентом зобов'язань за борговими емiсiйними цiнними паперами та iншими емiсiйними цiнними паперами в установлених законом випадках шляхом виплати власникам таких цiнних паперiв номiнальної вартостi цiнних паперiв та доходу за такими цiнними паперами (якщо це передбачено проспектом цiнних паперiв або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв) або постачання (надання) товарiв (послуг), або конвертацiї цiнних паперiв у строки, передбаченi проспектом цiнних паперiв або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв, та скасування реєстрацiї випуску цiнних паперiв";

     доповнити пунктом 131 такого змiсту:

     "131) посадовi особи емiтента - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревiзiйної комiсiї, ревiзор емiтента, а також голова та члени iншого органу емiтента, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства, а для емiтента - юридичної особи публiчного права - керiвник та заступники керiвника такої юридичної особи";

     пункт 15 викласти в такiй редакцiї:

     "15) проспект цiнних паперiв (далi - проспект) - документ, який оформлюється при здiйсненнi публiчної пропозицiї цiнних паперiв та мiстить iнформацiю вiдповiдно до вимог, визначених законом";

     доповнити пунктом 161 такого змiсту:

     "161) регульована iнформацiя на фондовому ринку (далi - регульована iнформацiя) - регулярна та особлива iнформацiя про емiтента, iнсайдерська iнформацiя, iнформацiя про власникiв голосуючих акцiй понад пороговi значення пакетiв акцiй, iнша iнформацiя, яка пiдлягає розмiщенню в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку";

     у пунктi 18 слова "у визначений проспектом емiсiї цiнних паперiв спосiб" замiнити словами "у процесi їх емiсiї у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням положень проспекту";

     у пунктi 19 слова "їх емiсiї" замiнити словами "або рiшення про емiсiю цiнних паперiв";

     частину другу доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Термiн "принцип мовчазної згоди" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     Термiни "пороговi значення пакета акцiй" та "значний пакет акцiй" вживаються у цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про акцiонернi товариства";

     2) у частинi другiй статтi 2:

     абзац перший пiсля слова "емiтенти" доповнити словами "(у тому числi iноземнi)";

     пiсля абзацу другого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "Iноземний емiтент - юридична особа, яка створена вiдповiдно до законодавства iншої держави та здiйснює емiсiю цiнних паперiв на територiї України, або юридична особа, цiннi папери якої зареєстрованi вiдповiдно до законодавства iншої держави та допуск до обiгу на територiї України яких надано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Мiжнароднi фiнансовi органiзацiї вважаються iноземними емiтентами.

     Вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї" можуть бути забороненi або обмеженi емiсiя та обiг цiнних паперiв емiтента, який створений вiдповiдно до законодавства держави, що здiйснює збройну агресiю проти України у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України", та/або який прямо чи опосередковано контролюється особами, якi є резидентами зазначеної держави".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - восьмий вважати вiдповiдно абзацами шостим - одинадцятим;

     3) абзац перший пункту 1 частини п'ятої статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "1) пайовi цiннi папери, якi засвiдчують участь власника таких цiнних паперiв (iнвестора) у статутному капiталi та/або активах емiтента (у тому числi активах, якi знаходяться в управлiннi емiтента) та надають власнику зазначених цiнних паперiв (iнвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у виглядi дивiдендiв, та iншi права, встановленi законодавством, а також проспектом цiнних паперiв або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв. До пайових цiнних паперiв вiдносяться";

     4) статтi 6:

     у частинi другiй:

     в абзацi третьому слова "приватного розмiщення" замiнити словом "емiсiї", а пiсля слiв "емiтованих простих акцiй" доповнити словами "крiм випадку прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про невикористання такого права";

     в абзацi четвертому слова "приватного розмiщення" замiнити словом "емiсiї", а пiсля слiв "привiлейованих акцiй цього класу" доповнити словами "крiм випадку прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про невикористання такого права";

     у частинi дев'ятiй слова "проспектi їх емiсiї" та "проспектом їх емiсiї" замiнити вiдповiдно словами "проспектi або рiшеннi про емiсiю цiнних паперiв" та "проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв";

     5) у статтi 7:

     в абзацi першому частини першої слово "грошей" замiнити словом "коштiв";

     у частинах першiй, третiй, четвертiй та дев'ятiй слово "емiсiї" замiнити словами "або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв";

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова "розмiщувати вiдсотковi, цiльовi та дисконтнi облiгацiї" замiнити словами "здiйснювати емiсiю вiдсоткових, цiльових та дисконтних облiгацiй";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдсотковi облiгацiї - облiгацiї, за якими передбачається виплата вiдсоткових доходiв або за якими вiдсоткова ставка дорiвнює нулю";

     частини п'яту та шосту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Погашення вiдсоткових та дисконтних облiгацiй здiйснюється виключно коштами, крiм конвертованих облiгацiй пiдприємств, погашення яких здiйснюється в порядку, встановленому статтею 83 цього Закону. Погашення цiльових облiгацiй здiйснюється шляхом передачi товарiв та/або надання послуг, а також сплати коштiв власнику таких облiгацiй у випадках та порядку, передбачених проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення). Емiтент облiгацiй протягом 15 днiв пiсля закiнчення погашення облiгацiй (крiм державних облiгацiй та облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй) подає Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку звiт про результати погашення облiгацiй за формою та в порядку, встановленими Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     6. Облiгацiя має номiнальну вартiсть, визначену в нацiональнiй валютi, кратну 1 гривнi, а якщо це передбачено проспектом облiгацiй (рiшенням про розмiщення облiгацiй, а для державних облiгацiй - умовами їх розмiщення), - в iноземнiй валютi, кратну одиницi такої iноземної валюти";

     6) у статтi 8:

     частину четверту виключити;

     у частинi п'ятiй:

     в абзацi першому слово "розмiщення" замiнити словом "емiсiю";

     в абзацi другому слова "проспектом емiсiї" замiнити словами "проспектом або рiшенням про емiсiю";

     у частинi сьомiй слова "емiсiї" та "емiсiї таких облiгацiй" замiнити словами "або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв";

     7) у частинi восьмiй статтi 82 слово "грошима" замiнити словом "коштами";

     8) доповнити статтею 83 такого змiсту:

     "Стаття 83. Конвертованi облiгацiї пiдприємств

     1. Конвертованi облiгацiї пiдприємств - облiгацiї, емiсiя яких здiйснюється акцiонерним товариством та передбачає зобов'язання емiтента з виплати доходiв, погашення облiгацiй шляхом конвертацiї таких облiгацiй на вiдповiдну кiлькiсть акцiй цього емiтента або шляхом виплати номiнальної вартостi такої облiгацiї за вибором власника такої облiгацiї у порядку, передбаченому проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв.

     2. Емiтент конвертованих облiгацiй пiдприємств може здiйснювати емiсiю виключно iменних облiгацiй.

     3. Порядок емiсiї, обiгу, погашення та скасування реєстрацiї випуску конвертованих облiгацiй пiдприємств встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Реєстрацiю випуску конвертованих облiгацiй пiдприємств здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку";

     9) у частинi третiй статтi 9 слова "емiсiї облiгацiй вiдповiдного випуску" замiнити словами "або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв";

     10) у частинi чотирнадцятiй статтi 10 слово "грошима" замiнити словом "коштами";

     11) у статтi 101:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Мiжнароднi фiнансовi органiзацiї можуть здiйснювати в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, емiсiю вiдсоткових або дисконтних облiгацiй, у тому числi шляхом здiйснення публiчної пропозицiї";

     частину п'яту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Особливостi допуску облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй до торгiв на фондових бiржах встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Положення роздiлiв IV i V цього Закону не застосовуються до мiжнародних фiнансових органiзацiй та облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, крiм випадкiв, якщо це прямо передбачено проспектом таких облiгацiй, з урахуванням особливостей, визначених таким проспектом. Мiжнароднi фiнансовi органiзацiї можуть оформлювати проспект при здiйсненнi будь-якої емiсiї вiдсоткових або дисконтних облiгацiй, у тому числi шляхом здiйснення публiчної пропозицiї";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Пiсля початку розмiщення облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй змiни до проспекту таких облiгацiй у частинi умов розмiщення, обiгу, виплати доходу, погашення та обсягу прав власникiв за цiнними паперами вносяться емiтентом за згодою всiх власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску. Змiни до проспекту, що не стосуються таких умов та обсягу прав власникiв за цiнними паперами, вносяться емiтентом самостiйно";

     12) частину першу статтi 16 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "провадження професiйним учасником фондового ринку дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, вiдмiнне вiд надання рекламних послуг";

     13) у текстi статтi 17 слова "грошовi кошти" в усiх вiдмiнках замiнити словом "кошти" у вiдповiдному вiдмiнку;

     14) доповнити роздiлом III1 такого змiсту:

"Роздiл III1
ДIЯЛЬНIСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З ФОНДОВИМ РИНКОМ

     Стаття 273. Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, що потребує авторизацiї

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку здiйснює авторизацiю юридичних осiб, якi мають намiр провадити такi види дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку:

     1) дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку;

     2) дiяльнiсть з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї про фiнансовi iнструменти та/або учасникiв фондового ринку;

     3) дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Авторизацiя здiйснюється шляхом включення юридичних осiб до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку (далi - Реєстр уповноважених осiб).

     Авторизацiї пiдлягає кожний вид дiяльностi, визначений частиною першою цiєї статтi.

     Порядок ведення Реєстру уповноважених осiб та оприлюднення iнформацiї з нього встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Нагляд та контроль за провадженням дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку здiйснюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку провадиться на пiдставi вiдповiдних договорiв, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 274. Особи, якi мають право провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку

     1. Юридичнi особи, у тому числi професiйнi учасники фондового ринку, провадять дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, за умови включення їх до Реєстру уповноважених осiб та отримання свiдоцтва про включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку (далi - свiдоцтво про включення до Реєстру).

     Юридична особа, зареєстрована на тимчасово окупованiй територiї України або територiї проведення антитерористичної операцiї, не може бути включена до Реєстру уповноважених осiб та не може провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку.

     Вимоги до свiдоцтва про включення до Реєстру встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Вимоги до особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, для включення її до Реєстру уповноважених осiб встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Особи, якi провадять дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, зобов'язанi дотримуватися зазначених вимог протягом усього перiоду провадження ними такої дiяльностi.

     3. Юридична особа має право провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку виключно пiсля отримання свiдоцтва про включення до Реєстру.

     Провадження дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку без отримання свiдоцтва про включення до Реєстру забороняється.

     Стаття 275. Порядок авторизацiї

     1. Особа, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, для включення її до Реєстру уповноважених осiб та отримання свiдоцтва про включення до Реєстру подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку:

     1) заяву про включення до Реєстру уповноважених осiб;

     2) копiю статуту особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, крiм випадку наявностi доступу до вiдомостей такого статуту в достатньому обсязi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     3) вiдомостi про структуру власностi особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, та учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю в нiй вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     4) копiї визначених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку документiв, необхiдних для iдентифiкацiї акцiонерiв (учасникiв) та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння та/або контроль iстотної участi в особi, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку;

     5) iнформацiю про фiнансовий стан особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, та учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю в нiй за формою, визначеною Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     6) iнформацiю про наявнiсть коштiв та iнших активiв, необхiдних для провадження дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку;

     7) iнформацiю про наявнiсть обладнання, комп'ютерної технiки, програмного забезпечення, примiщень, що вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, за визначеною нею формою;

     8) iнформацiю про персональний склад наглядової ради (у разi її створення) та виконавчого органу особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, за формою, визначеною Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     9) iнформацiю про дiлову репутацiю учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю, членiв виконавчого органу та/або наглядової ради i всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння та/або контроль iстотної участi в особi, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, за формою, визначеною Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     10) iнформацiю про юридичних осiб, у яких учасник (акцiонер) з iстотною участю - фiзична особа є керiвником та/або контролером, за формою, визначеною Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     11) iнформацiю про асоцiйованих осiб учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю - фiзичних осiб за формою, визначеною Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     12) iнформацiю про дiлову репутацiю та квалiфiкацiю особи (осiб), яка здiйснює (якi здiйснюють) повноваження одноосiбного виконавчого органу (або осiб, призначених головою та членами колегiального виконавчого органу), головного бухгалтера та керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (контролю), вiдповiдно до вимог та за формою, встановленими Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     13) копiї внутрiшнiх положень особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, що визначають порядок надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, порядок здiйснення внутрiшнього аудиту (контролю) та систему управлiння ризиками;

     14) внутрiшнi правила та iнформацiю про створення та забезпечення функцiонування механiзму виявлення, запобiгання та усунення конфлiктiв iнтересiв;

     15) внутрiшнi правила та iнформацiю про вiдповiднi засоби гарантування безпеки iнформацiї, її передачi, мiнiмiзацiї ризикiв спотворення, неправомiрного втручання та/або витоку iнформацiї;

     16) iнформацiю про засоби забезпечення збереження iнформацiї та безперервностi провадження дiяльностi.

     2. У разi внесення змiн до iнформацiї та/або документiв, поданих вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, особа, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, зобов'язана повiдомити про це Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленi нею порядку та строки.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про включення або про вiдмову у включеннi юридичної особи до Реєстру уповноважених осiб протягом шести мiсяцiв з дати отримання всiх документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi.

     4. У разi прийняття рiшення про включення юридичної особи до Реєстру уповноважених осiб Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку видає свiдоцтво про включення до Реєстру.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову у включеннi юридичної особи до Реєстру уповноважених осiб Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку повiдомляє таку юридичну особу про причини вiдмови.

     Стаття 276. Анулювання свiдоцтва про включення до Реєстру

     1. Пiдставою для анулювання свiдоцтва про включення до Реєстру є:

     1) заява особи, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку;

     2) встановлення факту непровадження дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку протягом 12 мiсяцiв поспiль;

     3) встановлення факту подання недостовiрної, неправдивої та/або оманливої iнформацiї особою, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, для включення її до Реєстру уповноважених осiб;

     4) встановлення факту невiдповiдностi особи, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, вимогам законодавства до особи для включення її до Реєстру уповноважених осiб;

     5) встановлення факту грубого порушення особою, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, або повторного протягом одного календарного року вимог законодавства на фондовому ринку.

     Стаття 277. Вимоги до дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку

     1. Особи, якi провадять дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, повиннi мати погодженi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку внутрiшнi правила та вiдповiднi засоби, якi забезпечують оприлюднення такої регульованої iнформацiї в режимi, максимально технiчно наближеному до реального часу, на комерцiйнiй основi, з урахуванням вимог абзацу другого цiєї частини.

     Регульована iнформацiя має бути доступною для будь-яких юридичних та фiзичних осiб на безоплатнiй основi не пiзнiше нiж через 15 хвилин пiсля її оприлюднення.

     2. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються при провадженнi дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, та забезпечувати ефективне i безперервне поширення такої iнформацiї шляхом забезпечення швидкого доступу до цiєї iнформацiї на недискримiнацiйнiй основi у формi, придатнiй для обробки та консолiдацiї.

     Такi програмно-технiчнi комплекси повиннi забезпечувати можливiсть оприлюднення iнформацiї у формi вiдкритих даних. При цьому вимоги абзацу другого частини першої статтi 101 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" не застосовуються до осiб, якi провадять дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.

     Особи, якi провадять дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, не мають права обмежувати доступ iнших осiб до iнформацiї, що оприлюднюється вiдповiдно до цiєї статтi.

     3. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються особами, якi провадять дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, повиннi забезпечувати функцiонування ефективних механiзмiв перевiрки поданої учасниками фондового ринку для оприлюднення iнформацiї на предмет її повноти, iдентифiкацiї описок та очевидних технiчних помилок, а також механiзмiв повернення такої iнформацiї учасникам фондового ринку для її виправлення та повторного подання.

     Стаття 278. Вимоги до дiяльностi з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї про фiнансовi iнструменти та/або учасникiв фондового ринку

     1. Особи, якi провадять дiяльнiсть з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї про фiнансовi iнструменти та/або учасникiв фондового ринку, повиннi мати погодженi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку внутрiшнi правила та вiдповiднi засоби, якi забезпечують збирання всiєї оприлюдненої вiдповiдно до статтi 277 цього Закону регульованої iнформацiї, її консолiдацiю в безперервний оновлюваний електронний потiк iнформацiї та забезпечення оприлюднення такої iнформацiї в режимi, максимально технiчно наближеному до реального часу, на комерцiйнiй основi, з урахуванням вимог абзацу другого цiєї частини.

     Консолiдована в безперервний оновлюваний електронний потiк iнформацiя має бути доступною для всiх юридичних та фiзичних осiб на безоплатнiй основi не пiзнiше нiж через 15 хвилин пiсля її оприлюднення.

     Вимоги до змiсту потоку такої iнформацiї встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються при провадженнi дiяльностi з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї про фiнансовi iнструменти та/або учасникiв фондового ринку, повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечувати ефективне та безперервне поширення iнформацiї через швидкий доступ до цiєї iнформацiї на недискримiнацiйнiй основi та безперешкодне використання цiєї iнформацiї учасниками фондового ринку.

     Такi програмно-технiчнi комплекси повиннi забезпечувати можливiсть оприлюднення iнформацiї у формi вiдкритих даних. При цьому вимоги абзацу другого частини першої статтi 101 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" не застосовуються до осiб, якi провадять дiяльнiсть з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї про фiнансовi iнструменти та/або учасникiв фондового ринку.

     3. Особи, якi провадять дiяльнiсть з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї про фiнансовi iнструменти та/або учасникiв фондового ринку, крiм консолiдацiї регульованої iнформацiї, повиннi також забезпечувати консолiдацiю з усiх фондових бiрж iнформацiї, що має розкриватися фондовими бiржами вiдповiдно до вимог законодавства.

     Стаття 279. Вимоги до дiяльностi з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

     1. Особи, якi провадять дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, повиннi мати погодженi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку внутрiшнi правила та вiдповiднi засоби, якi забезпечують подання вiдповiдної iнформацiї якомога швидше, але в будь-якому разi не пiзнiше завершення робочого дня, протягом якого виникла така iнформацiя.

     Порядок подання iнформацiї особами, якi провадять дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються особами, якi провадять дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, повиннi забезпечувати ефективну перевiрку повноти поданої учасниками фондового ринку звiтностi та/або адмiнiстративних даних, виявлення описок та/або очевидних технiчних помилок, а також забезпечувати повернення такої звiтностi та/або даних учасникам фондового ринку для виправлення та повторного подання.

     3. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються особами, якi провадять дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, повиннi забезпечувати виявлення помилок, допущених внаслiдок дiй особи, яка провадить зазначену дiяльнiсть, забезпечувати виправлення таких помилок та повторне подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку";

     15) роздiл IV викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл IV
ЕМIСIЯ ТА ОБIГ ЦIННИХ ПАПЕРIВ

     Стаття 28. Емiсiя цiнних паперiв

     1. Емiсiя цiнних паперiв - сукупнiсть дiй емiтента, що спрямованi на реєстрацiю випуску цiнних паперiв у Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, їх розмiщення серед iнвесторiв в цiннi папери та здiйснюються в послiдовностi, встановленiй статтею 29 цього Закону.

     2. У разi емiсiї цiнних паперiв емiтент оформлює вiдповiдне рiшення про емiсiю, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Емiтент повинен надавати iнвестору засвiдчену копiю рiшення про емiсiю на його запит.

     3. Емiсiя цiнних паперiв здiйснюється емiтентом самостiйно або через андеррайтера, що уклав з емiтентом договiр про андеррайтинг.

     Договiр про андеррайтинг повинен вiдповiдати вимогам типового договору, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. У процесi емiсiї цiнних паперiв договори з першими власниками щодо вiдчуження цiнних паперiв укладаються до дати, визначеної рiшенням про емiсiю цiнних паперiв, але не пiзнiше двох мiсяцiв з дати початку розмiщення цiнних паперiв, визначеної рiшенням про емiсiю таких цiнних паперiв, якщо iнший строк не передбачений цим Законом.

     Кожен iнвестор у цiннi папери має оплатити вартiсть цiнних паперiв у повному обсязi до дати затвердження результатiв емiсiї вiдповiдного випуску цiнних паперiв.

     5. Переважне право на придбання цiнних паперiв одними iнвесторами стосовно iнших встановлюється законом.

     Строк реалiзацiї переважного права визначається рiшенням про емiсiю цiнних паперiв та не може становити менше 15 робочих днiв.

     6. Кiлькiсть розмiщених цiнних паперiв не повинна перевищувати кiлькостi цiнних паперiв, визначеної у рiшеннi про емiсiю таких цiнних паперiв.

     7. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється серед заздалегiдь визначеного кола осiб, кiлькiсть неквалiфiкованих iнвесторiв серед яких не може дорiвнювати або перевищувати 150 осiб, крiм випадку здiйснення публiчної пропозицiї емiтентом у процесi емiсiї.

     Стаття 29. Етапи емiсiї цiнних паперiв

     1. Емiсiя акцiй здiйснюється за такими етапами:

     1) прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв органом (особою) емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     2) укладення у разi потреби договору з андеррайтером;

     3) подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяви, рiшення про емiсiю цiнних паперiв i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї випуску цiнних паперiв;

     4) реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску цiнних паперiв та видача тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв;

     5) укладення з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв або з Нацiональним банком України договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв (за вiдсутностi такого договору);

     6) присвоєння цiнним паперам мiжнародного iдентифiкацiйного номера;

     7) реалiзацiя акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     8) розмiщення цiнних паперiв;

     9) затвердження результатiв емiсiї цiнних паперiв органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     10) внесення до статуту акцiонерного товариства змiн, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу товариства, з урахуванням результатiв емiсiї акцiй;

     11) реєстрацiя змiн до статуту акцiонерного товариства в органах державної реєстрацiї;

     12) подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяви i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї звiту про результати емiсiї цiнних паперiв;

     13) реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати емiсiї цiнних паперiв та видача свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв.

     Емiсiя iнших цiнних паперiв (крiм державних цiнних паперiв) здiйснюється за етапами, визначеними пунктами 1 - 6, 8, 9, 12, 13 цiєї частини.

     2. Порядок поєднання емiсiї цiнних паперiв iз здiйсненням публiчної пропозицiї таких цiнних паперiв у процесi їх емiсiї встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 30. Реєстрацiя та вiдмова в реєстрацiї випуску цiнних паперiв

     1. Емiтент подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяву, рiшення про емiсiю цiнних паперiв i всi необхiднi документи для реєстрацiї випуску цiнних паперiв протягом 60 днiв пiсля прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв органом (особою) емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення.

     2. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку протягом 25 робочих днiв:

     1) пiсля надходження заяви, рiшення про емiсiю цiнних паперiв i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї випуску цiнних паперiв здiйснює реєстрацiю випуску цiнних паперiв або вiдмовляє в реєстрацiї;

     2) повертає документи емiтентовi без розгляду в разi їх подання не в повному обсязi або з порушенням встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вимог до їх оформлення.

     Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску цiнних паперiв.

     3. Реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску цiнних паперiв не може розглядатися як гарантiя їх вартостi. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдає лише за повноту iнформацiї, що мiститься у рiшеннi про емiсiю цiнних паперiв, та за її вiдповiднiсть вимогам законодавства.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, наведених у документах, що подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку для реєстрацiї випуску цiнних паперiв, несе емiтент.

     4. Перелiк документiв, необхiдних для реєстрацiї випуску цiнних паперiв, та порядок їх реєстрацiї встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку вiдмовляє в реєстрацiї випуску цiнних паперiв у строк, встановлений частиною другою цiєї статтi, у разi:

     1) невiдповiдностi поданих документiв вимогам законодавства;

     2) наявностi розбiжностей мiж рiзними положеннями поданих документiв, недостовiрностi та/або неповноти iнформацiї у поданих документах;

     3) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв;

     4) визнання емiсiї цiнних паперiв недобросовiсною;

     5) якщо мiсцезнаходженням емiтента вiдповiдно до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань є тимчасово окупована територiя України або територiя проведення антитерористичної операцiї.

     Стаття 31. Облiк зареєстрованих випускiв цiнних паперiв

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку веде Державний реєстр випускiв цiнних паперiв у встановленому нею порядку.

     2. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює порядок доступу учасникiв ринку цiнних паперiв до iнформацiї, що мiститься в Державному реєстрi випускiв цiнних паперiв. Такий доступ є безоплатним.

     Стаття 32. Звiт про результати емiсiї цiнних паперiв

     1. Емiтент акцiй подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у 30-денний строк з дня прийняття на загальних зборах акцiонерiв рiшення про внесення змiн до статуту товариства (у випадках, визначених законом щодо обов'язкового погодження змiн до статуту з вiдповiдними державними органами у 60-денний строк) звiт про результати емiсiї акцiй та iншi визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку документи, необхiднi для реєстрацiї звiту.

     Емiтент цiнних паперiв (крiм акцiй) подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у 15-денний строк з дня затвердження результатiв емiсiї цiнних паперiв (крiм акцiй) органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, звiт про результати емiсiї цiнних паперiв (крiм акцiй) та iншi визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку документи, необхiднi для реєстрацiї звiту.

     2. Кiлькiсть фактично розмiщених цiнних паперiв зазначається у звiтi про результати емiсiї цiнних паперiв, що складається на пiдставi затверджених результатiв емiсiї.

     Затвердження результатiв емiсiї (у разi емiсiї акцiй - також внесення вiдповiдних змiн до статуту) органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, здiйснюється протягом 60 днiв з дня закiнчення строку розмiщення цiнних паперiв.

     3. У разi додаткової емiсiї акцiй у звiтi про результати емiсiї цiнних паперiв також зазначається кiлькiсть фактично придбаних акцiй пiд час реалiзацiї переважного права.

     4. Звiт про результати емiсiї цiнних паперiв пiдлягає оприлюдненню у випадках, встановлених цим Законом.

     Звiт про результати емiсiї цiнних паперiв пiдлягає оприлюдненню у спосiб, передбачений частиною другою статтi 381 цього Закону, та строки, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює вимоги до розкриття iнформацiї, що мiститься у звiтi про результати емiсiї цiнних паперiв.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку пiсля отримання необхiдних документiв зобов'язана прийняти рiшення про реєстрацiю звiту про результати емiсiї цiнних паперiв або про вiдмову в реєстрацiї.

     6. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку вiдмовляє в реєстрацiї звiту про результати емiсiї цiнних паперiв у строки, встановленi частиною другою статтi 30 цього Закону, виключно у разi, якщо:

     1) порушено вимоги законодавства щодо емiсiї цiнних паперiв, зокрема порушено встановлений порядок прийняття рiшення про затвердження результатiв емiсiї;

     2) емiсiю цiнних паперiв визнано недобросовiсною;

     3) встановлено невiдповiднiсть поданих документiв вимогам законодавства.

     Стаття 33. Недобросовiсна емiсiя цiнних паперiв

     1. Недобросовiсна емiсiя цiнних паперiв - дiї, що порушують встановлену цим Законом процедуру емiсiї i є пiдставою для прийняття рiшення про вiдмову в реєстрацiї випуску цiнних паперiв, звiту про результати емiсiї цiнних паперiв та вiдмову в затвердженнi проспекту, а також зупинення розмiщення цiнних паперiв.

     2. Пiдставою для визнання емiсiї цiнних паперiв недобросовiсною є:

     1) порушення емiтентом вимог цього Закону, невiдповiднiсть поданих емiтентом документiв вимогам законодавства та/або неповнота iнформацiї у поданих документах;

     2) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв;

     3) внесення недостовiрних, з розбiжностями мiж рiзними положеннями та/або неповних вiдомостей до документiв, що подаються для реєстрацiї випуску цiнних паперiв, звiту про результати емiсiї цiнних паперiв;

     4) неодноразове грубе порушення емiтентом прав iнвесторiв пiд час емiсiї цiнних паперiв.

     3. У разi недобросовiсної емiсiї Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право тимчасово зупинити розмiщення цiнних паперiв.

     Порядок прийняття рiшення про зупинення розмiщення цiнних паперiв встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Зупинене розмiщення цiнних паперiв поновлюється за рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку лише до закiнчення строку укладення договорiв з першими власниками, визначеного рiшенням про емiсiю цiнних паперiв, за умови усунення порушень, що стали пiдставою для зупинення розмiщення.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про визнання емiсiї цiнних паперiв недiйсною у разi, якщо:

     1) порушення, що стали пiдставою для зупинення розмiщення цiнних паперiв, не усуненi протягом 15 днiв пiсля прийняття Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдного рiшення;

     2) Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку не надiсланi документи, що пiдтверджують усунення порушень.

     6. У разi визнання емiсiї недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї цiнних паперiв органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу акцiонерного товариства з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, емiтент таких цiнних паперiв зобов'язаний повернути iнвесторам кошти (майно, майновi права), що надiйшли як плата за розмiщенi цiннi папери, у строки, визначенi рiшенням про емiсiю цiнних паперiв, але не бiльше шести мiсяцiв, у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Центральний депозитарiй цiнних паперiв протягом трьох робочих днiв пiсля отримання вiд емiтента iнформацiї про повернення iнвесторам коштiв (майна, майнових прав), що надiйшли як плата за розмiщенi цiннi папери, забезпечує в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, списання депозитарними установами прав на вiдповiднi цiннi папери з рахункiв iнвесторiв (депонентiв) та переведення вiдповiдних цiнних паперiв з рахункiв депозитарних установ на рахунок такого емiтента.

     За кожний день порушення строку, передбаченого абзацом першим цiєї частини, емiтент сплачує пеню у розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України.

     Стаття 34. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв

     1. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв (далi - публiчна пропозицiя) - пропозицiя (оферта), звернена до невизначеного кола осiб, про придбання цiнних паперiв за цiною та на умовах, визначених такою пропозицiєю, що здiйснюється з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.

     Публiчна пропозицiя повинна мiстити умови та порядок придбання цiнних паперiв, щодо яких здiйснюється така публiчна пропозицiя, строк дiї такої пропозицiї та вiдповiдати вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Публiчна пропозицiя може здiйснюватися:

     1) емiтентом у процесi емiсiї цiнних паперiв;

     2) емiтентом щодо викуплених цiнних паперiв;

     3) оферентом щодо продажу належних йому цiнних паперiв.

     Подання заявки про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру вважається здiйсненням публiчної пропозицiї. Подання заявки про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi без включення до бiржового реєстру не вважається публiчною пропозицiєю.

     3. Публiчна пропозицiя здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм випадкiв, передбачених частиною четвертою цiєї статтi.

     Здiйснення публiчної пропозицiї можливе лише за умови дiйсностi проспекту вiдповiдно до статтi 37 цього Закону.

     4. Вимоги щодо необхiдностi оформлення проспекту не поширюються на такi випадки:

     1) публiчна пропозицiя здiйснюється виключно серед квалiфiкованих iнвесторiв;

     2) публiчна пропозицiя здiйснюється серед неквалiфiкованих iнвесторiв, загальна кiлькiсть яких становить менше 150 осiб;

     3) публiчна пропозицiя здiйснюється у процесi злиття або подiлу юридичної особи, за умови що документ, який передбачає такий подiл або злиття, оприлюднений вiдповiдно до вимог частини другої статтi 381 цього Закону;

     4) публiчна пропозицiя здiйснюється серед iнвесторiв за умови, що кожен iз цих iнвесторiв придбаває цiннi папери на суму, що не перевищує розмiр, встановлений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     5) емiсiя акцiй здiйснюється з метою їх конвертацiї в акцiї iншого типу та/або класу цього самого емiтента;

     6) здiйснюється емiсiя цiнних паперiв, що пiдлягають розподiлу виключно мiж теперiшнiми або колишнiми керiвниками чи працiвниками емiтента або юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента, за умови наявностi документа, що мiстить iнформацiю про кiлькiсть та тип цiнних паперiв, а також про умови та деталi такого розподiлу;

     7) загальна номiнальна вартiсть цiнних паперiв, щодо яких здiйснюється публiчна пропозицiя, не перевищує обсяг, встановлений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     8) здiйснюється емiсiя державних цiнних паперiв та облiгацiй мiсцевих позик;

     9) здiйснюється емiсiя цiнних паперiв, виконання зобов'язань за якими гарантовано державою або органами мiсцевого самоврядування;

     10) подано заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, за умови що:

     а) цiннi папери цього випуску вже включенi до бiржового реєстру цiєї фондової бiржi;

     б) кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких подано заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi, є меншою за 20 вiдсоткiв вiд кiлькостi цiнних паперiв цього випуску, що перебувають у бiржовому реєстрi протягом останнiх 12 мiсяцiв;

     11) подано заявку про допуск акцiй до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, за умови що:

     а) акцiї конвертуються з iнших цiнних паперiв;

     б) акцiї, в якi конвертуються iншi цiннi папери, вже включенi до бiржового реєстру цiєї фондової бiржi;

     в) загальна кiлькiсть акцiй, конвертованих з iнших цiнних паперiв, не перевищує 20 вiдсоткiв загальної кiлькостi акцiй тих самих виду та класу, що перебувають у бiржовому реєстрi цiєї фондової бiржi протягом останнiх 12 мiсяцiв;

     12) подано заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру за результатами конвертацiї цiнних паперiв, за умови що конвертацiя здiйснена у процесi вiдновлення платоспроможностi фiнансової установи в установленому законодавством порядку;

     13) подано заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру щодо цiнних паперiв, вже включених до бiржового реєстру iншої фондової бiржi, за умови дотримання всiх таких вимог:

     а) такi цiннi папери перебувають у бiржовому реєстрi iншої фондової бiржi бiльше нiж 18 мiсяцiв;

     б) такi цiннi папери включенi до бiржового реєстру iншої фондової бiржi на пiдставi проспекту, оприлюдненого вiдповiдно до вимог частини п'ятої статтi 385 цього Закону;

     в) проведення регулярних торгiв такими цiнними паперами на iншiй фондовiй бiржi;

     г) оприлюднення особою, яка подала заявку про допуск таких цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, державною мовою України та вiдповiдно до вимог частини п'ятої статтi 385 цього Закону документа про такi цiннi папери, складеного вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо його змiсту та розмiру.

     Вимоги пiдпункту "в" пункту 10 цiєї частини не застосовуються в будь-якому з таких випадкiв:

     щодо цiнних паперiв, конвертованих в акцiї, оформлено та оприлюднено проспект вiдповiдно до вимог цього Закону;

     емiтентом акцiй є фiнансова установа, за умови що акцiї конвертованi нею з iнших цiнних паперiв або iнших зобов'язань у порядку та у випадках, встановлених органом, який здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдповiдно до повноважень, встановлених статтею 21 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

     5. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв пiдлягає оприлюдненню у спосiб, передбачений частиною другою статтi 381 цього Закону, та строки, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 35. Проспект цiнних паперiв

     1. Проспект оформлюється особою, яка здiйснює публiчну пропозицiю (далi - особа, яка оформлює проспект).

     Проспект повинен мiстити всю iнформацiю, яка, з огляду на особливостi емiтента та цiнних паперiв, щодо яких здiйснюється публiчна пропозицiя, необхiдна для надання iнвесторам можливостi зробити обґрунтовану оцiнку фiнансового становища активiв i пасивiв та перспектив емiтента та будь-якої особи, яка забезпечує виконання зобов'язання емiтента за таким випуском, а також прав за такими цiнними паперами, та яка подається у формi, яку легко зрозумiти та проаналiзувати.

     2. Проспект повинен включати:

     1) анотацiю;

     2) реєстрацiйний документ;

     3) документ про цiннi папери.

     3. Вимоги до вiдомостей, якi має включати проспект та окремi його частини, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Проспект може складатися з одного чи кiлькох рiзних документiв, якi також можуть мiстити посилання на iншi документи, якi є у публiчному доступi в результатi їх оприлюднення вiдповiдно до вимог статтi 381 або роздiлу V цього Закону.

     У проспектi, що складається з кiлькох документiв, iнформацiя повинна бути роздiлена на три документи: реєстрацiйний документ, документ про цiннi папери та анотацiя.

     У реєстрацiйному документi повинна мiститися iнформацiя про емiтента.

     У документi про цiннi папери повинна мiститися iнформацiя про цiннi папери, щодо яких здiйснюється публiчна пропозицiя.

     5. Анотацiя повинна мiстити iнформацiю про iстотнi характернi ознаки та ризики, пов'язанi з емiтентом, його цiнними паперами або будь-якою особою, яка забезпечує виконання зобов'язань емiтента за таким випуском. Анотацiя викладається коротко i загальнозрозумiло з метою сприяння прийняттю iнвесторами рiшення щодо можливої iнвестицiї у такi цiннi папери, мовою вiдповiдно до вимог статтi 38 цього Закону. Анотацiя повинна мiстити iнформацiю щодо суттєвих характеристик цiнних паперiв та ризикiв, пов'язаних з емiтентом, будь-якою особою, яка надає забезпечення за вiдповiдним випуском цiнних паперiв, а також не повинна суперечити iншим частинам проспекту.

     Анотацiя також повинна мiстити застереження, що:

     1) її слiд розглядати як вступ до проспекту;

     2) будь-яке рiшення iнвестора щодо iнвестування в цiннi папери має ґрунтуватися на результатах аналiзу проспекту в цiлому;

     3) особи, якi пiдписали анотацiю, несуть вiдповiдальнiсть, лише якщо така анотацiя мiстить неправильну, неточну або суперечливу iнформацiю порiвняно з iншими частинами проспекту.

     Анотацiя не може мiстити посилання на iншi документи.

     6. У разi емiсiї цiнних паперiв, iнших нiж пайовi цiннi папери, у випадках, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, проспект може на вибiр емiтента складатися з базового проспекту, що мiстить всю важливу iнформацiю про емiтента та цiннi папери, щодо яких здiйснюється публiчна пропозицiя.

     Iнформацiя, що мiститься в базовому проспектi, оновлюється у випадках, встановлених законодавством.

     7. У разi якщо в проспектi не зазначається остаточна цiна, за якою вiдчужуються цiннi папери, у проспектi мають бути зазначенi критерiї та/або умови, вiдповiдно до яких визначається така цiна. Такi критерiї та/або умови, вiдповiдно до яких визначається остаточна цiна, за якою вiдчужуються цiннi папери, встановлюються з урахуванням обмежень, встановлених законом.

     Iнформацiя про остаточну цiну, за якою вiдчужуються цiннi папери, повинна:

     1) оприлюднюватися вiдповiдно до вимог частин першої та другої статтi 381 цього Закону;

     2) подаватися до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку одночасно iз звiтом про результати їх розмiщення.

     8. У разi якщо проспект оформлюється юридичною особою, вiн пiдписується особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в такiй юридичнiй особi. У разi якщо проспект складається з кiлькох документiв, цi документи можуть бути пiдписанi рiзними особами, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в особi, що оформлює проспект.

     У разi оформлення проспекту фiзичною особою вiн пiдписується такою фiзичною особою.

     Особи, якi пiдписали проспект, тим самим пiдтверджують достовiрнiсть вiдомостей, якi в ньому мiстяться.

     Особа, яка оформлює проспект, за включення до проспекту недостовiрних та/або оманливих вiдомостей несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     9. Особа, яка надає забезпечення за вiдповiдним випуском цiнних паперiв, за включення до проспекту недостовiрних вiдомостей, якi стосуються наданого забезпечення, несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     Особи, якi надають забезпечення за вiдповiдним випуском цiнних паперiв, пiдписують проспект таких цiнних паперiв.

     10. Фiнансова звiтнiсть, що включається до проспекту, має бути пiдтверджена аудитором (аудиторською фiрмою).

     11. Особа, яка оформлює проспект, за невиконання умов проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     Стаття 36. Затвердження проспекту цiнних паперiв

     1. Особа, яка оформлює проспект, подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку проспект та всi необхiднi документи для його затвердження.

     2. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку пiсля надходження проспекту i всiх необхiдних документiв для його затвердження затверджує проспект або вiдмовляє в затвердженнi проспекту протягом:

     20 робочих днiв;

     10 робочих днiв - у разi, якщо в емiтента наявнi цiннi папери, допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, та/або здiйснювалася публiчна пропозицiя таких цiнних паперiв.

     3. У разi якщо проспект та/або iншi поданi документи не вiдповiдають вимогам законодавства та/або мiстять неповну чи недостовiрну iнформацiю, та/або мiстять розбiжностi мiж своїми положеннями, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку невiдкладно, але не пiзнiше завершення передбачених частиною другою цiєї статтi строкiв, iнформує заявника про зазначенi виявленi факти та чiтко визначає змiни, доповнення та/або пояснення, якi необхiдно подати у зв'язку з цим. У такому разi розрахунок строкiв, передбачених частиною другою цiєї статтi, розпочинається спочатку з дня отримання Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку запитуваних вiдповiдно до цiєї частини документiв та/або пояснень.

     4. Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу затвердження проспекту Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Затвердження проспекту Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не може розглядатися як гарантiя вартостi таких цiнних паперiв. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдає лише за повноту iнформацiї, що мiститься у документах, якi подаються для затвердження проспекту, та за її вiдповiднiсть вимогам законодавства.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, наведених у документах, що подаються для затвердження проспекту, несе особа, яка оформила проспект.

     6. Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту, та порядок затвердження проспекту встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку вiдмовляє у затвердженнi проспекту у строки, встановленi частиною другою цiєї статтi, виключно у разi:

     1) невiдповiдностi поданих документiв вимогам законодавства;

     2) наявностi розбiжностей мiж рiзними положеннями поданих документiв, недостовiрностi та/або неповноти iнформацiї у поданих документах;

     3) визнання емiсiї цiнних паперiв недобросовiсною.

     8. Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або її уповноваженої особи про затвердження проспекту оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку протягом одного робочого дня пiсля його прийняття.

     Стаття 37. Дiйснiсть проспекту цiнних паперiв та внесення до нього змiн

     1. Проспект, який складається з єдиного документа, є дiйсним для здiйснення публiчної пропозицiї протягом 12 мiсяцiв з дати його затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Якщо проспект складається з кiлькох документiв, такий строк розраховується з дати затвердження останнього з них.

     Проспект втрачає дiйснiсть для здiйснення публiчної пропозицiї, якщо суттєвi змiни, зазначенi у частинi другiй цiєї статтi, вiдбулися та не були оформленi вiдповiдно до вимог цiєї статтi шляхом внесення змiн та/або доповнень до такого проспекту.

     2. Особа, яка оформила проспект у порядку та строки, встановленi частиною третьою цiєї статтi, у разi виникнення будь-яких важливих змiн, суттєвих помилок або виявлення неточностей, що стосуються iнформацiї, яка мiститься у проспектi та може вплинути на оцiнку цiнних паперiв (далi - суттєвi змiни), зобов'язана внести вiдповiднi змiни та/або доповнення до такого проспекту, за умови що такi змiни виникли до закiнчення строку дiї публiчної пропозицiї, визначеного вiдповiдно до частини першої статтi 34 цього Закону, або до дати початку торгiв такими цiнними паперами на фондовiй бiржi (залежно вiд того, яка подiя вiдбулася пiзнiше).

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку розробляє та оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi орiєнтовний перелiк суттєвих змiн, поява (виявлення) яких може бути пiдставою для оформлення вiдповiдних змiн та/або доповнень до проспекту.

     3. Змiни та/або доповнення до проспекту повиннi бути оформленi у виглядi вiдповiдного додатка до проспекту та поданi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку для затвердження протягом п'яти робочих днiв з дати виникнення вiдповiдних суттєвих змiн.

     У разi якщо проспект оформлюється юридичною особою, додатки до проспекту пiдписуються особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в такiй юридичнiй особi.

     У разi оформлення проспекту фiзичною особою додатки до нього пiдписуються такою фiзичною особою.

     4. Додатки до проспекту повиннi бути затвердженi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку i пiдлягають оприлюдненню у спосiб, визначений для оприлюднення проспекту частиною другою статтi 381 цього Закону, та строки, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Додаток до проспекту затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку протягом семи робочих днiв у порядку, встановленому для затвердження проспекту частинами третьою та четвертою статтi 36 цього Закону.

     У разi якщо додатки до реєстрацiйного документа або документа про цiннi папери стосуються iнформацiї, яка мiститься в анотацiї, до анотацiї повиннi бути внесенi змiни, якi оформляються окремим додатком. До додаткiв до анотацiй застосовуються положення частини третьої статтi 38 цього Закону.

     5. У разi внесення змiн та/або доповнень до проспекту при здiйсненнi публiчної пропозицiї, передбаченої пунктами 1 - 3 частини другої статтi 34, iнвестори, якi вже погодилися придбати вiдповiднi цiннi папери до оприлюднення затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку додатка до проспекту, мають право вiдмовитися вiд такого придбання протягом двох робочих днiв з дати оприлюднення такого додатка, за умови що строк дiї публiчної пропозицiї не завершений та договiр щодо придбання таких цiнних паперiв не виконаний.

     Строк реалiзацiї права iнвестора на вiдмову вiд придбання цiнних паперiв може бути збiльшений емiтентом або оферентом.

     У разi внесення змiн та/або доповнень до проспекту пiд час емiсiї цiнних паперiв додаток до проспекту також повинен мiстити кiнцеву дату реалiзацiї права iнвестора на вiдмову вiд придбання цiнних паперiв.

     Стаття 38. Мова проспекту цiнних паперiв

     1. Проспект цiнних паперiв емiтента оформлюється державною мовою України.

     2. Проспект цiнних паперiв iноземного емiтента оформлюється державною мовою України, а також за бажанням особи, яка оформлює такий проспект, англiйською мовою або державною мовою країни Європейського Союзу, в якiй цiннi папери пропонуються до розмiщення чи публiчної пропозицiї або допущенi до торгiв на фондовiй бiржi.

     Стаття 381. Розкриття iнформацiї, що мiститься в проспектi цiнних паперiв

     1. Пiсля затвердження проспекту Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiн має бути оприлюднений особою, яка здiйснює публiчну пропозицiю, протягом двох робочих днiв, але не пiзнiше останнього робочого дня, що передує датi початку продажу таких цiнних паперiв, визначеної вiдповiдною публiчною пропозицiєю, крiм випадкiв, передбачених абзацом другим цiєї частини.

     У разi якщо емiтент не здiйснював публiчну пропозицiю таких цiнних паперiв та/або публiчна пропозицiя таких цiнних паперiв не здiйснювалася оферентом, та/або такi цiннi папери не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, проспект має бути оприлюднений не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати початку продажу таких цiнних паперiв, визначеної вiдповiдною публiчною пропозицiєю.

     2. Проспект вважається оприлюдненим, якщо його розмiщено в електроннiй формi на одному з таких офiцiйних веб-сайтiв:

     1) веб-сайт особи, яка здiйснює публiчну пропозицiю;

     2) веб-сайт фондової бiржi у разi допуску цiнних паперiв до торгiв на такiй фондовiй бiржi;

     3) веб-сайт професiйного учасника фондового ринку, який здiйснює операцiї, пов'язанi з виконанням публiчної пропозицiї;

     4) в електроннiй формi в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.

     3. Паперова форма проспекту має бути надана особою, яка здiйснює публiчну пропозицiю, безоплатно потенцiйному iнвестору на його вимогу.

     У разi якщо проспект складається з кiлькох документiв або мiстить посилання на iншi документи, документи, з яких складається проспект, можуть оприлюднюватися окремо, за умови що цi документи надаються безоплатно потенцiйному iнвестору на його вимогу. Кожний документ повинен мiстити вказiвку, де можна отримати iншi документи - складовi частини проспекту.

     Оприлюднений текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повиннi завжди бути тотожними з оригiнальною версiєю, затвердженою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Особа, яка здiйснює публiчну пропозицiю, зобов'язана також оприлюднити вiдповiдно до вимог частини другої цiєї статтi повiдомлення про те, яким чином оприлюднено проспект i де з ним можна ознайомитися потенцiйним iнвесторам. Вимоги до змiсту такого повiдомлення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку на своєму офiцiйному веб-сайтi розмiщує затвердженi нею проспекти та змiни до них.

     Стаття 382. Здiйснення публiчної пропозицiї емiтентом у процесi емiсiї

     1. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв емiтентом у процесi їх емiсiї здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови:

     1) оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не встановлено цим Законом;

     2) виконання вимог статтi 29 цього Закону;

     3) реєстрацiї випуску цiнних паперiв вiдповiдно до вимог статтi 30 цього Закону.

     Здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв емiтентом у процесi їх емiсiї можливе лише за умови дiйсностi проспекту.

     2. Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту та реєстрацiї випуску цiнних паперiв, а також порядок затвердження та реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту, пiдготовленого емiтентом, встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. За включення до проспекту недостовiрних та/або оманливих вiдомостей емiтент несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     4. При публiчнiй пропозицiї цiнних паперiв емiтентом у процесi їх емiсiї реєстрацiя випуску цiнних паперiв та затвердження проспекту здiйснюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у строки, встановленi частиною другою статтi 36, та з урахуванням положень частин третьої i четвертої статтi 36 цього Закону.

     5. Пiсля затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту вiн має бути оприлюднений емiтентом шляхом та у строки, визначенi частинами першою та другою статтi 381 цього Закону.

     6. Змiни або доповнення до проспекту оформлюються емiтентом у порядку, встановленому статтею 37 цього Закону.

     Стаття 383. Проспект цiнних паперiв при публiчнiй пропозицiї викуплених емiтентом цiнних паперiв

     1. Публiчна пропозицiя викуплених емiтентом акцiй здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не встановлено цим Законом та/або нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також за умови виконання вимог статтi 66 Закону України "Про акцiонернi товариства". Здiйснення публiчної пропозицiї викуплених емiтентом акцiй є можливим лише за умови дiйсностi проспекту.

     2. Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту, та порядок затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту, пiдготовленого емiтентом для публiчної пропозицiї викуплених ним власних акцiй, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. За включення до проспекту недостовiрних та/або оманливих вiдомостей емiтент несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     4. Проспект при публiчнiй пропозицiї викуплених емiтентом акцiй затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у строки, встановленi частиною другою статтi 36, та з урахуванням положень частин третьої i четвертої статтi 36 цього Закону.

     5. Пiсля затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту вiн має бути оприлюднений емiтентом шляхом та у строки, визначенi частинами першою та другою статтi 381 цього Закону.

     6. Змiни або доповнення до проспекту оформлюються емiтентом в порядку, встановленому статтею 37 цього Закону.

     Стаття 384. Проспект цiнних паперiв при публiчнiй пропозицiї цiнних паперiв оферентом

     1. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв оферентом здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не встановлено цим Законом та/або нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв є можливим лише за умови дiйсностi проспекту.

     2. У разi вiдсутностi оформленого емiтентом або iншим оферентом, або особою, яка подавала заявку про допуск до торгiв на фондовiй бiржi, проспекту або його недiйсностi оферент може самостiйно оформити проспект вiдповiдно до статтi 35 цього Закону.

     При публiчнiй пропозицiї цiнних паперiв оферентом проспект, оформлений ним, повинен бути погоджений емiтентом.

     Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту, а також порядок затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту, пiдготовленого оферентом, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. У випадку, передбаченому частиною другою цiєї статтi, проспект пiдписується оферентом (особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в оферентi, якщо оферент є юридичною особою).

     За включення до проспекту недостовiрних та/або оманливих вiдомостей оферент несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     4. Проспект при публiчнiй пропозицiї цiнних паперiв оферентом затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у строки, встановленi частиною другою статтi 36, та з урахуванням положень частин третьої i четвертої статтi 36 цього Закону.

     5. Пiсля затвердження проспекту Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiн має бути оприлюднений оферентом протягом двох робочих днiв, але не пiзнiше останнього робочого дня, що передує датi здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв.

     У разi якщо емiтент не здiйснював публiчну пропозицiю таких цiнних паперiв та/або не здiйснювалася публiчна пропозицiя таких цiнних паперiв iншим оферентом, та/або такi цiннi папери не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, проспект має бути оприлюднений не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв.

     Оприлюднення проспекту оферентом здiйснюється у порядку, встановленому частиною другою статтi 381 цього Закону.

     6. Паперова форма проспекту має бути надана оферентом безкоштовно потенцiйному iнвестору на його вимогу.

     Оприлюдненi текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повиннi бути завжди тотожними з оригiнальною версiєю, затвердженою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Оферент зобов'язаний також оприлюднити вiдповiдно до порядку, встановленого частиною п'ятою цiєї статтi, повiдомлення про те, яким чином було оприлюднено проспект i де з ним можна ознайомитися потенцiйним iнвесторам. Вимоги до змiсту такого повiдомлення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Змiни або доповнення до проспекту оформлюються оферентом у порядку, встановленому статтею 37 цього Закону.

     Стаття 385. Проспект цiнних паперiв при допуску цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру

     1. Допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не встановлено цим Законом. Допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення цiнних паперiв до бiржового реєстру є можливим лише за умови дiйсностi проспекту.

     2. У разi вiдсутностi оформленого емiтентом або оферентом проспекту або його недiйсностi особа, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення цiнних паперiв до бiржового реєстру, може самостiйно оформити проспект вiдповiдно до статтi 35 цього Закону. Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту, та порядок затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту, пiдготовленого особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. У випадку, передбаченому частиною другою цiєї статтi, проспект пiдписується особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру (особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в особi, що подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, якщо такою особою є юридична особа).

     За включення до проспекту недостовiрних та/або оманливих вiдомостей особа, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     4. Проспект при допуску цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у строки, встановленi частиною другою статтi 36, та з урахуванням положень частин третьої i четвертої статтi 36 цього Закону.

     5. Пiсля затвердження проспекту Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiн має бути оприлюднений особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, протягом двох робочих днiв та не пiзнiше останнього робочого дня, що передує датi початку торгiв такими цiнними паперами на фондовiй бiржi.

     У разi якщо емiтент та/або оферент не здiйснював публiчну пропозицiю таких цiнних паперiв, проспект має бути оприлюднений не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати початку торгiв такими цiнними паперами на фондовiй бiржi.

     Оприлюднення проспекту особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, здiйснюється в порядку, встановленому частиною другою статтi 381 цього Закону.

     6. Паперова форма проспекту має бути надана особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, безкоштовно потенцiйному iнвестору на його вимогу.

     Оприлюдненi текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повиннi бути завжди тотожними з оригiнальною версiєю, затвердженою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Особа, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, зобов'язана також оприлюднити вiдповiдно до порядку, встановленого частиною п'ятою цiєї статтi, повiдомлення про те, яким чином було оприлюднено проспект i де з ним можна ознайомитися потенцiйним iнвесторам. Вимоги до змiсту такого повiдомлення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Змiни або доповнення до проспекту оформлюються особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, в порядку, встановленому статтею 37 цього Закону.

     Стаття 386. Емiсiя окремих видiв цiнних паперiв

     1. Емiсiя, обiг та викуп цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування визначаються Законом України "Про iнститути спiльного iнвестування".

     2. Вимоги цього роздiлу не застосовуються до емiсiї державних облiгацiй, казначейських зобов'язань та державних деривативiв";

     16) статтю 39 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 39. Розкриття регульованої iнформацiї

     1. Регульована iнформацiя розкривається у встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку шляхом її розмiщення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, крiм випадку, встановленого частиною четвертою цiєї статтi.

     2. Якщо iнше не передбачено законодавством, регульована iнформацiя також розкривається шляхом:

     1) розмiщення її на власному веб-сайтi учасника фондового ринку;

     2) подання її до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Учасники фондового ринку зобов'язанi розкривати регульовану iнформацiю вiдповiдно до вимог, в обсязi та строки, встановленi цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Учасники фондового ринку (крiм iнвесторiв у цiннi папери) зобов'язанi мати власний веб-сайт. Учасник фондового ринку не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до iнформацiї, що пiдлягає обов'язковому розкриттю на такому веб-сайтi.

     Додатковi вимоги до розкриття регульованої iнформацiї емiтентами, цiннi папери яких допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Iнформацiя про власникiв голосуючих акцiй публiчних акцiонерних товариств, пакет яких становить 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, подається емiтентовi цiнних паперiв власником таких акцiй у строки, порядку та за формою, що встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Iнформацiя про власникiв голосуючих акцiй акцiонерних товариств, пакет яких становить 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, подається емiтентовi цiнних паперiв Центральним депозитарiєм цiнних паперiв на запит емiтента у строки, порядку та за формою, що встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Така iнформацiя обов'язково має мiстити вiдомостi про розмiр пакета такого власника iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних такому власнику акцiй та вiдомостi про власника iз зазначенням iменi (найменування) власника, коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента).

     Зазначена в абзацах першому та другому цiєї частини iнформацiя оприлюднюється емiтентом в установленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку.

     4. Регульована iнформацiя розкривається приватними акцiонерними товариствами (у разi якщо щодо цiнних паперiв такого товариства не здiйснювалася публiчна пропозицiя) виключно шляхом її розмiщення на власному веб-сайтi та шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Приватне акцiонерне товариство (у разi якщо таким товариством не здiйснювалася публiчна пропозицiя цiнних паперiв), 100 вiдсоткiв акцiй якого прямо або опосередковано належать однiй особi, крiм товариства, 100 вiдсоткiв акцiй якого прямо або опосередковано належать державi, не розкриває регульовану iнформацiю, якщо iнше не встановлено його статутом.

     У такому разi приватне акцiонерне товариство повинно розкривати свою структуру власностi";

     17) доповнити статтею 391 такого змiсту:

     "Стаття 391. Мова розкриття регульованої iнформацiї

     1. Регульована iнформацiя розкривається емiтентом державною мовою України.

     Регульована iнформацiя розкривається iноземним емiтентом державною мовою України, а також за бажанням емiтента англiйською мовою або державною мовою країни Європейського Союзу, в якiй цiннi папери допущенi до торгiв на фондовiй бiржi.

     2. Акцiонери або фiзичнi чи юридичнi особи, передбаченi статтею 641 Закону України "Про акцiонернi товариства", мають право надавати iнформацiю емiтенту та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку державною мовою України або англiйською мовою.

     3. Iнформацiя розкривається професiйними учасниками та саморегулiвними органiзацiями професiйних учасникiв фондового ринку державною мовою України";

     18) статтю 40 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 40. Регулярна iнформацiя про емiтента

     1. Регулярна iнформацiя про емiтента - рiчна та промiжна звiтна iнформацiя про результати фiнансово-господарської дiяльностi емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Звiтним перiодом для складання рiчної iнформацiї про емiтента є календарний рiк.

     Перший звiтний перiод емiтента може бути меншим, нiж 12 мiсяцiв, та обчислюється для емiтентiв (крiм iноземних) з дня державної реєстрацiї такого емiтента як юридичної особи до 31 грудня звiтного року включно.

     3. Рiчна iнформацiя про емiтента повинна мiстити такi вiдомостi:

     1) найменування та мiсцезнаходження емiтента, розмiр його статутного капiталу;

     2) iнформацiю про орган управлiння емiтента, його посадових осiб та засновникiв;

     3) iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента;

     4) iнформацiю про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi;

     5) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою). При цьому, якщо вiдповiдно до вимог законодавства емiтент зобов'язаний пiдготувати консолiдовану фiнансову звiтнiсть, то рiчна фiнансова звiтнiсть повинна мiстити консолiдовану фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою), та окремо свою власну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);

     6) аудиторський висновок (звiт) незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);

     7) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинiв;

     8) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

     9) перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй та iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй;

     10) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

     11) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

     12) звiт керiвництва;

     13) твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi;

     14) вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах;

     15) iнформацiю про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв);

     16) iнформацiю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв;

     17) iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента;

     18) iнформацiю про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента;

     19) iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом;

     20) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;

     21) iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi;

     22) iнформацiю про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi;

     23) iнформацiю про придбання власних акцiй емiтентом;

     24) iнформацiю про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента.

     Емiтент має право додатково розкривати iншi вiдомостi у рiчнiй iнформацiї.

     Рiчна iнформацiя повинна бути затверджена наглядовою радою емiтента до її розкриття вiдповiдно до вимог цього Закону.

     4. Рiчна iнформацiя про емiтента є регульованою iнформацiєю та пiдлягає розкриттю емiтентом не пiзнiше 30 квiтня року, наступного за звiтним.

     Рiчна iнформацiя повинна залишатися в публiчному доступi на власному веб-сайтi емiтента протягом щонайменше 10 рокiв пiсля її розкриття.

     5. Звiтним перiодом для складання промiжної iнформацiї про емiтента є квартал. Промiжна iнформацiя про емiтента складається станом на кiнець останнього дня кварталу.

     Промiжна iнформацiя про емiтента повинна мiстити такi вiдомостi:

     1) найменування та мiсцезнаходження емiтента, розмiр його статутного капiталу;

     2) iнформацiю про орган управлiння емiтента, його посадових осiб та засновникiв;

     3) iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента;

     4) iнформацiю про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть);

     5) промiжну фiнансову звiтнiсть разом з висновком про огляд цiєї звiтностi, пiдготовленим аудитором (аудиторською фiрмою);

     6) промiжний звiт керiвництва;

     7) твердження щодо промiжної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 401 цього Закону;

     8) вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах;

     9) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

     10) iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi.

     Емiтент має право додатково розкривати iншi вiдомостi у промiжнiй iнформацiї.

     У разi якщо емiтент вiдповiдно до законодавства зобов'язаний складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента складається вiдповiдно до таких стандартiв.

     У разi якщо емiтент вiдповiдно до законодавства зобов'язаний складати окрему власну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi та не зобов'язаний готувати консолiдовану фiнансову звiтнiсть, скорочений перелiк фiнансових звiтiв повинен мiстити принаймнi стислий баланс, короткий звiт про прибутки та збитки та примiтки до цих звiтiв. Готуючи стислий баланс та короткий звiт про прибутки та збитки, емiтент повинен додержуватися тих самих принципiв, як при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi.

     Якщо промiжна фiнансова звiтнiсть була у будь-який спосiб перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою), то вiдповiднi документи аудитора (аудиторської фiрми) мають бути включенi у повному обсязi до такої звiтностi. Якщо промiжна фiнансова звiтнiсть не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою), емiтент повинен про це окремо зазначити у своїй промiжнiй фiнансовiй iнформацiї.

     Особливостi промiжної фiнансової звiтностi емiтентiв, якi ведуть бухгалтерський облiк та складають фiнансову звiтнiсть за нацiональними стандартами, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     6. Строки, порядок i форми розкриття регулярної iнформацiї про емiтента (рiчної та промiжної) i вiдомостей, що мiстяться у такiй iнформацiї, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, яка вживає заходiв щодо розкриття зазначеної iнформацiї.

     7. Емiтенти, якi здiйснили публiчну пропозицiю та/або цiннi папери яких допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, зобов'язанi не пiзнiше 31 сiчня кожного року оприлюднювати на власному веб-сайтi календарний план розмiщення у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, та на власному веб-сайтi iнформацiї, документiв та повiдомлень, оприлюднення яких вимагається вiдповiдно до законодавства, крiм особливої iнформацiї (далi - календарний план).

     Порядок i форма розкриття календарного плану, а також вимоги щодо його змiсту встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     8. Публiчне акцiонерне товариство, щодо акцiй якого здiйснено публiчну пропозицiю та/або акцiї якого допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, а також банк зобов'язанi розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi.

     Публiчне акцiонерне товариство (крiм банкiв), щодо акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi, крiм вимог частини п'ятої цiєї статтi.

     Емiтент, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого здiйснено публiчну пропозицiю та/або цiннi папери якого допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, зобов'язаний розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi, крiм вимог пунктiв 7 - 11 та 21 частини третьої та пунктiв 9, 10 частини п'ятої цiєї статтi.

     Приватне акцiонерне товариство (щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю) зобов'язано розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi, крiм вимог пунктiв 6, 7, 8, 10, 20 частини третьої та частини п'ятої цiєї статтi. При цьому для товариства, зазначеного у цьому абзацi, аудиторський висновок розкривається у разi проходження аудиту.

     Пункт 5 частини третьої цiєї статтi не застосовується до приватного акцiонерного товариства (крiм того, яке здiйснило публiчну пропозицiю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй) у частинi пiдтвердження аудитором (аудиторською фiрмою) рiчної фiнансової звiтностi.

     Емiтент, який не є акцiонерним товариством та який не здiйснював публiчну пропозицiю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, та цiннi папери якого не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, зобов'язаний розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi за винятком вимог пунктiв 6 - 21 частини третьої та частини п'ятої цiєї статтi.

     Вимоги цiєї статтi не застосовуються до емiтентiв таких видiв цiнних паперiв:

     1) державнi облiгацiї;

     2) казначейськi зобов'язання;

     3) облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб;

     4) облiгацiї мiсцевих позик.

     Особливостi подання та оприлюднення регулярної iнформацiї iнститутами спiльного iнвестування встановлюються законодавством.

     9. Вiдповiдальнiсть за повноту розкриття iнформацiї, передбаченої цiєю статтею, несе емiтент та/або особа, що здiйснює управлiнськi функцiї в ньому";

     19) доповнити статтею 401 такого змiсту:

     "Стаття 401. Звiт керiвництва

     1. Рiчний звiт керiвництва, який включається до рiчної iнформацiї про емiтента вiдповiдно до статтi 40 цього Закону, повинен мiстити достовiрний огляд розвитку емiтента та його дiяльностi за звiтний перiод, включно з описом ризикiв та невизначеностей, з якими стикається емiтент у своїй господарськiй дiяльностi.

     Рiчний звiт керiвництва готується вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Рiчний звiт керiвництва повинен мiстити:

     1) вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента;

     2) iнформацiю про розвиток емiтента;

     3) iнформацiю про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiю про:

     а) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування;

     б) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв;

     4) звiт про корпоративне управлiння.

     3. Якщо емiтент є фiнансовою установою, звiт про корпоративне управлiння готується вiдповiдно до вимог цього Закону та Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових послуг".

     Якщо емiтент не є фiнансовою установою, звiт про корпоративне управлiння готується вiдповiдно до вимог цього Закону.

     Звiт про корпоративне управлiння повинен мiстити:

     1) посилання на:

     а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент;

     б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати;

     в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

     Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управлiння, зазначений у пiдпунктах "а" або "б", емiтент також надає посилання, де вiдповiднi тексти перебувають у публiчному доступi. Якщо робиться посилання на iнформацiю, зазначену в пiдпунктi "в", емiтент надає iнформацiю про практику корпоративного управлiння;

     2) якщо емiтент вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, - пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння такий емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо емiтент прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, вiн обґрунтовує причини таких дiй;

     3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

     4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень;

     5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

     6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

     7) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

     8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

     9) повноваження посадових осiб емiтента.

     Емiтент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фiрму), який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5 - 9 цiєї частини, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1 - 4 цiєї частини. Така iнформацiя включається до складу звiту про корпоративне управлiння емiтента.

     4. Промiжний звiт керiвництва повинен щонайменше мiстити вказiвки на важливi подiї, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть, а також опис основних ризикiв та невизначеностей";

     20) статтю 41 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 41. Особлива iнформацiя про емiтента

     1. Особлива iнформацiя про емiтента - iнформацiя, до якої належать вiдомостi про:

     1) прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу;

     2) прийняття рiшення про викуп власних акцiй, крiм акцiй корпоративних iнвестицiйних фондiв iнтервального та вiдкритого типу;

     3) наявнiсть, строк дiї та сторони акцiонерного договору;

     4) факти включення/виключення цiнних паперiв до бiржового реєстру фондової бiржi;

     5) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинiв, або прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;

     6) осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

     7) змiну складу посадових осiб емiтента;

     8) змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй;

     9) змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

     10) змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. У випадку змiни осiб, передбаченої цим пунктом, особи, якi ведуть облiк прав власностi на зазначенi фiнансовi iнструменти, зобов'язанi надавати емiтенту iнформацiю на його запит;

     11) рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв;

     12) рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу;

     13) порушення провадження у справi про вiдшкодування емiтенту збиткiв, завданих посадовою особою такого емiтента;

     14) порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю;

     15) рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента;

     16) повiдомлення про викуп акцiй понад пороговi значення пакета акцiй;

     17) змiни до статуту, пов'язанi iз змiною прав акцiонерiв;

     18) кiлькiсть голосуючих акцiй та розмiр статутного капiталу за результатами його збiльшення або зменшення;

     19) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, контрольного пакета акцiй iз зазначенням iнформацiї про найвищу цiну придбання акцiй за останнi 12 мiсяцiв у процесi такого набуття, iменi (найменування) власника (власникiв), коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв);

     20) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, значного контрольного пакета акцiй iз зазначенням iнформацiї про найвищу цiну придбання акцiй за останнi 12 мiсяцiв у процесi такого набуття, iменi (найменування) власника (власникiв), коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв);

     21) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, домiнуючого контрольного пакета акцiй iз зазначенням iнформацiї про найвищу цiну придбання акцiй за останнi 12 мiсяцiв у процесi такого набуття, iменi (найменування) власника (власникiв), коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв).

     2. Строки, порядок i форми розкриття особливої iнформацiї про емiтента та додаткових вiдомостей, що мiстяться у такiй iнформацiї, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює додатковi вимоги до розкриття особливої iнформацiї про емiтента та вживає заходiв щодо її розкриття.

     4. Публiчне акцiонерне товариство та банк зобов'язанi розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi.

     Приватне акцiонерне товариство зобов'язано розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi, крiм вимог пунктiв 3, 9, 10, 16 - 18 та 20 частини першої цiєї статтi.

     Емiтент, який не є акцiонерним товариством та щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого здiйснено публiчну пропозицiю, та/або цiннi папери якого допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, зобов'язаний розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi, крiм вимог пунктiв 2, 3, 5, 8 - 10, 16 - 21 частини першої цiєї статтi.

     Емiтент, який не є акцiонерним товариством та щодо цiнних паперiв якого не здiйснено публiчну пропозицiю, та цiннi папери якого не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, не зобов'язаний розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi.

     Вимоги цiєї статтi не застосовуються до емiтентiв таких видiв цiнних паперiв:

     1) державнi облiгацiї;

     2) казначейськi зобов'язання;

     3) облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб;

     4) облiгацiї мiсцевих позик";

     21) доповнити статтею 411 такого змiсту:

     "Стаття 411. Особливостi розкриття iнформацiї iноземними емiтентами

     1. Звiтним перiодом для складання рiчної iнформацiї про iноземного емiтента може бути календарний рiк або iнший промiжок часу тривалiстю 12 мiсяцiв, дата початку та закiнчення якого визначається за законодавством держави походження такого iноземного емiтента (далi - фiнансовий рiк iноземного емiтента).

     2. Якщо фiнансовий рiк iноземного емiтента є вiдмiнним вiд календарного року, рiчна iнформацiя про такого iноземного емiтента пiдлягає оприлюдненню ним не пiзнiше завершення четвертого мiсяця, наступного за звiтним, фiнансового року iноземного емiтента.

     3. Фiнансова звiтнiсть iноземного емiтента має бути складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     Iноземний емiтент, акцiї якого допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в Українi, зобов'язаний забезпечити додаткове розкриття iнформацiї, передбаченої статтею 641 Закону України "Про акцiонернi товариства", а також iнформацiї про скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв в обсязi, не меншому за встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства".

     16. Статтю 22 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 432; 2014 р., N 50 - 51, ст. 2057) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Аудитор та аудиторська фiрма не несуть дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi за подання Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iнформацiї про емiтента, навiть якщо такими дiями завдано шкоди юридичним або фiзичним особам, i таке подання не вважається порушенням договору про надання аудиторських послуг або законодавства про аудиторську дiяльнiсть".

     17. У Законi України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     у частинi першiй:

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) голосуюча акцiя - будь-яка проста або привiлейована акцiя, що надає своєму власнику право голосувати на загальних зборах акцiонерiв (далi - загальнi збори), крiм акцiї, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу";

     у пунктi 5 цифри "10" замiнити цифрою "5";

     пункт 101 викласти в такiй редакцiї:

     "101) незалежний член наглядової ради (далi - незалежний директор) - фiзична особа, яка обрана членом наглядової ради товариства та вiдповiдає вимогам, встановленим статтею 531 цього Закону";

     пункт 13 виключити;

     у пунктi 14 слова "статутом товариства" замiнити словами "наглядовою радою товариства";

     доповнити пунктами 151 i 152 такого змiсту:

     "151) пороговi значення пакета акцiї - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 вiдсоткiв голосуючих акцiй публiчного акцiонерного товариства;

     152) публiчне акцiонерне товариство - акцiонерне товариство, щодо акцiй якого здiйснено публiчну пропозицiю та/або акцiї якого допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру";

     частину другу доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Термiн "ланцюг володiння корпоративними правами юридичної особи" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     Термiни "особа, яка здiйснює управлiнськi функцiї" та "проспект цiнних паперiв" у цьому Законi вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

     2) абзац перший частини четвертої статтi 3 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "4. Повне найменування акцiонерного товариства українською мовою повинне мiстити його органiзацiйно-правову форму (акцiонерне товариство). Тип акцiонерного товариства не є обов'язковою складовою найменування акцiонерного товариства.

     Акцiонерне товариство самостiйно визначає необхiднiсть зазначати у своєму найменуваннi його тип, передбачений статтею 5 цього Закону".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     3) у статтi 5:

     частину першу доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Тип акцiонерного товариства зазначається у статутi акцiонерного товариства";

     абзаци перший та другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2. Публiчну пропозицiю власних акцiй може здiйснювати виключно публiчне акцiонерне товариство.

     Якщо приватне акцiонерне товариство має намiр здiйснити публiчну пропозицiю власних акцiй, загальнi збори такого товариства разом з прийняттям рiшення про здiйснення публiчної пропозицiї власних акцiй повиннi прийняти рiшення про змiну типу товариства з приватного на публiчне";

     4) абзац п'ятий частини другої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "3) для емiсiйних цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на фондових бiржах, у разi якщо неможливо визначити ринкову вартiсть цiнних паперiв за останнi три мiсяцi їх обiгу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартiсть таких цiнних паперiв, або у разi якщо законом передбачена можливiсть незастосування пункту другого цiєї статтi, - як вартiсть цiнних паперiв станом на таку дату, визначена вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть";

     5) абзац другий частини третьої статтi 15 виключити;

     6) у частинi першiй статтi 21:

     абзац перший пiсля слiв "емiсiю акцiй" доповнити словами "або iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї";

     перше речення абзацу другого пiсля слiв "крiм акцiй" доповнити словами "та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї";

     7) у частинi першiй статтi 23 слово "публiчного" виключити;

     8) у статтi 24:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слово "публiчного" виключити;

     в абзацi другому слова "включення акцiй до бiржового реєстру та залишатися у ньому" замiнити словами "допуску акцiй до торгiв на фондовiй бiржi та залишатися допущеним";

     абзац третiй виключити;

     частину другу виключити;

     9) частину п'яту статтi 26 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "4) зменшення статутного капiталу акцiонерного товариства".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     10) у частинi другiй статтi 27:

     абзаци перший та другий викласти в такiй редакцiї:

     "2. Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

     Переважне право надається акцiонеру - власнику привiлейованих акцiй у процесi емiсiї товариством привiлейованих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права)";

     пiсля абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "У разi включення до порядку денного загальних зборiв питання про невикористання переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх емiсiї наглядова рада (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акцiонерного товариства - виконавчий орган товариства) повинна представити на таких зборах письмовий звiт, що мiстить пояснення причин невикористання зазначеного права.

     Рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення приймається бiльш як 95 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах".

     У зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим i шостим;

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку розмiщення акцiй з наданням акцiонерам переважного права товариство повiдомляє кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть його реалiзацiї та розмiщує повiдомлення про це на власному веб-сайтi та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку";

     11) у статтi 30:

     у частинi першiй:

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Виплата дивiдендiв власникам акцiй одного типу та класу має вiдбуватися пропорцiйно до кiлькостi належних їм цiнних паперiв, а умови виплати дивiдендiв (зокрема щодо строкiв, способу та суми дивiдендiв) мають бути однаковi для всiх власникiв акцiй одного типу та класу".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     в абзацi третьому частини четвертої:

     у першому реченнi слово "статутом" замiнити словами "наглядовою радою товариства";

     у другому реченнi слово "публiчне" виключити, а слова "у бiржовому реєстрi якої (яких) перебуває таке товариство" замiнити словами "на якiй (яких) акцiї допущенi до торгiв";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Публiчне акцiонерне товариство, щодо акцiй якого здiйснено публiчну пропозицiю та/або акцiї якого допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, а також банк у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, здiйснює виплату дивiдендiв через депозитарну систему України.

     Акцiонернi товариства, iншi, нiж зазначенi в абзацi першому цiєї частини, в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, здiйснюють виплату дивiдендiв через депозитарну систему України або безпосередньо акцiонерам. Спосiб виплати дивiдендiв визначається вiдповiдним рiшенням загальних зборiв акцiонерiв";

     12) абзац четвертий частини другої статтi 32 викласти в такiй редакцiї:

     "До порядку денного рiчних загальних зборiв публiчного акцiонерного товариства також обов'язково включається питання, передбачене пунктом 92 частини другої статтi 33 цього Закону, а також питання щодо доцiльностi внесення змiн до положення про винагороду членiв наглядової ради та виконавчого органу публiчного акцiонерного товариства";

     13) у статтi 33:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї наглядової ради законом або статутом.

     Статутом приватного акцiонерного товариства (крiм товариств, у статутному капiталi яких 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй належать державi, а також акцiонерних товариств, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв) може передбачатися, що загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання, у тому числi тi, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради. Якщо кiлькiсть акцiонерiв приватного акцiонерного товариства перевищує 100, рiшення про включення до статуту такого приватного акцiонерного товариства вiдповiдного положення має бути прийнято бiльш як 95 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

     Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборiв будь-яке питання, що вiднесено до її виключної компетенцiї законом або статутом, для його вирiшення загальними зборами";

     у частинi другiй:

     доповнити пунктами 51, 91 i 92 такого змiсту:

     "51) прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї";

     "91) затвердження положення про винагороду членiв наглядової ради акцiонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм вимог до положення про винагороду членiв наглядової ради акцiонерного товариства - банку, якi встановлюються Нацiональним банком України;

     92) затвердження звiту про винагороду членiв наглядової ради акцiонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм вимог до звiту про винагороду членiв наглядової ради акцiонерного товариства - банку, якi встановлюються Нацiональним банком України";

     пункт 10 виключити;

     доповнити пунктами 111, 112 i 113 такого змiсту:

     "111) розгляд звiту наглядової ради та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

     112) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду, крiм випадку вiднесення статутом товариства питання про призначення та звiльнення голови та членiв виконавчого органу до виключної компетенцiї наглядової ради;

     113) розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду";

     пункт 14 викласти в такiй редакцiї:

     "14) прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення";

     пункт 20 пiсля слова "затвердження" доповнити словами "звiту та";

     пункт 22 викласти в такiй редакцiї:

     "22) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону";

     14) у другому реченнi абзацу першого частини першої статтi 34 слова "присутнi представник аудитора" замiнити словами "присутнi представник незалежного аудитора (аудиторської фiрми)";

     15) у статтi 35:

     у частинi першiй:

     у першому реченнi абзацу першого слова "Письмове повiдомлення" замiнити словом "Повiдомлення";

     у першому реченнi абзацу другого слова "Письмове повiдомлення" замiнити словом "Повiдомлення", слова "(з урахуванням частини другої цiєї статтi)" виключити, а слова "статутом акцiонерного товариства" замiнити словами "наглядовою радою товариства";

     в абзацi третьому:

     перше речення виключити;

     у другому реченнi слова "Публiчне акцiонерне" та "фондовiй бiржi, на якiй це товариство пройшло процедуру лiстингу" замiнити вiдповiдно словами "Акцiонерне" та "фондовiй бiржi, на якiй цiннi папери товариства допущенi до торгiв";

     третє речення виключити;

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Акцiонерне товариство не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення загальних зборiв акцiонерного товариства розмiщує повiдомлення про проведення загальних зборiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку";

     у частинi третiй:

     пункт 51 доповнити словами "а також iнформацiю, зазначену в частинi четвертiй цiєї статтi";

     пiсля абзацу восьмого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "7) про права, наданi акцiонерам вiдповiдно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися пiсля отримання повiдомлення про проведення загальних зборiв, а також строк, протягом якого такi права можуть використовуватися;

     8) порядок участi та голосування на загальних зборах за довiренiстю.

     У разi включення до порядку денного питання про зменшення статутного капiталу повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства також має мiстити данi про мету зменшення статутного капiталу та спосiб, у який буде проведено таку процедуру".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий i десятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим i тринадцятим;

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Не пiзнiше нiж за 30 днiв (для позачергових загальних зборiв, що скликаються вiдповiдно до частини п'ятої статтi 47 цього Закону, - не пiзнiше нiж за 15 днiв) до дати проведення загальних зборiв товариство має розмiстити i до дня проведення загальних зборiв включно забезпечувати наявнiсть на власному веб-сайтi такої iнформацiї:

     1) повiдомлення про проведення загальних зборiв;

     2) iнформацiю про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй станом на дату складання перелiку осiб, яким надсилається повiдомлення про проведення загальних зборiв (у тому числi загальну кiлькiсть окремо по кожному типу акцiй у разi, якщо статутний капiтал товариства представлений двома i бiльше типами акцiй);

     3) перелiк документiв, що має надати акцiонер (представник акцiонера) для його участi у загальних зборах;

     4) проекти рiшень з питань, включених до порядку денного загальних зборiв, пiдготовленi наглядовою радою або у разi, якщо не запропоновано ухвалення жодного рiшення, коментар органу управлiння товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборiв.

     Проекти рiшень з питань, включених до порядку денного загальних зборiв, запропонованi акцiонерами, якi володiють бiльш як 5 вiдсотками акцiй товариства, мають розмiщуватися на власному веб-сайтi товариства протягом двох робочих днiв пiсля їх отримання товариством.

     Не пiзнiше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборiв, товариство має розмiстити на власному веб-сайтi iнформацiю про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй станом на дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах (у тому числi загальну кiлькiсть окремо за кожним типом акцiй у разi, якщо статутний капiтал товариства представлений двома i бiльше типами акцiй)";

     16) у статтi 36:

     у частинi другiй слова "акцiонерiв - власникiв простих акцiй" замiнити словом "акцiонерiв";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Акцiонерне товариство до початку загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборiв та порядку денного загальних зборiв до дати проведення загальних зборiв. Акцiонерне товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту";

     17) у статтi 38:

     абзац перший частини другої доповнити другим реченням такого змiсту: "Пропозицiї щодо включення нових питань до проекту порядку денного повиннi мiстити вiдповiднi проекти рiшень з цих питань";

     частину четверту пiсля слiв "про включення пропозицiй" доповнити словами "(нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного)";

     в абзацi першому частини п'ятої слово "простих" замiнити словом "голосуючих";

     у частинi шостiй:

     в абзацi першому слово "простих" замiнити словом "голосуючих";

     в абзацi другому слова "частиною першою" замiнити словами "абзацом першим частини другої";

     в абзацi третьому слова "абзацом першим частини другої" замiнити словами "абзацом першим частини другої або частиною третьою";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерного товариства пропозицiй акцiонерiв (акцiонера), яким належать менше 5 вiдсоткiв голосуючих акцiй, може бути прийнято з пiдстав, передбачених абзацом другим та/або третiм цiєї частини, у разi неподання акцiонерами жодного проекту рiшення iз запропонованих ними питань порядку денного та з iнших пiдстав, визначених статутом акцiонерного товариства та/або положенням про загальнi збори акцiонерного товариства";

     у частинi восьмiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "8. У разi внесення змiн до проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерне товариство не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про такi змiни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рiшень, що додаються на пiдставi пропозицiй акцiонерiв";

     в абзацi другому слова "фондовiй бiржi (бiржам), на яких це товариство пройшло процедуру лiстингу" замiнити словами "фондовiй бiржi, на якiй цiннi папери товариства допущенi до торгiв";

     18) частину другу статтi 39 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Повiдомлення акцiонером вiдповiдного органу товариства про призначення, замiну або вiдкликання свого представника може здiйснюватися за допомогою засобiв електронного зв'язку вiдповiдно до законодавства про електронний документообiг";

     19) у статтi 40:

     абзац п'ятий частини третьої виключити;

     в абзацi першому частини четвертої слово "простих" замiнити словом "голосуючих";

     20) у статтi 42:

     в абзацi другому частини другої слова "цим Законом" замiнити словом "законом";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Рiшення загальних зборiв з питань, передбачених пунктами 2 - 7, 23 частини другої статтi 33 цього Закону, приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Статутом акцiонерного товариства можуть передбачатися iншi питання, рiшення щодо яких приймаються бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, крiм питань, визначених абзацом другим частини третьої цiєї статтi";

     21) доповнити статтею 421 такого змiсту:

     "Стаття 421. Обмеження при визначеннi кворуму загальних зборiв та прав участi у голосуваннi на загальних зборах

     1. Обмеження при визначеннi кворуму загальних зборiв та прав участi у голосуваннi на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

     2. Акцiї акцiонерних товариств, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем такого акцiонерного товариства, не враховуються при визначеннi кворуму загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на загальних зборах";

     22) частину першу статтi 43 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Голосування на загальних зборах акцiонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, крiм:

     голосування з питань, передбачених частиною десятою статтi 42 цього Закону;

     загальних зборiв акцiонерiв шляхом заочного голосування (опитування)";

     23) у частинi другiй статтi 44 слова "акцiонерiв - власникiв простих акцiй" замiнити словом "акцiонерiв";

     24) у статтi 45:

     абзац перший частини першої пiсля слiв "За пiдсумками" доповнити словом "кожного";

     у частинi четвертiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "4. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства";

     в абзацi другому слово "протоколу" замiнити словом "протоколiв";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Протоколи про пiдсумки голосування публiчного акцiонерного товариства протягом 10 днiв з дати закриття загальних зборiв розмiщуються на веб-сайтi такого товариства";

     25) у статтi 47:

     в абзацi п'ятому частини першої та в абзацi другому частини третьої слово "простих" замiнити словом "голосуючих";

     частину четверту пiсля слiв "акцiонерного товариства" доповнити словами "якi скликаються наглядовою радою";

     у частинi шостiй:

     перше речення абзацу першого викласти в такiй редакцiї:

     "6. У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй товариства, протягом 10 днiв з моменту отримання такої вимоги або прийняття рiшення про вiдмову у такому скликаннi позачерговi загальнi збори такого товариства можуть бути проведенi акцiонерами (акцiонером), якi подавали таку вимогу вiдповiдно до Закону, протягом 90 днiв з дати надсилання такими акцiонерами (акцiонером) товариству вимоги про їх скликання";

     в абзацi другому:

     у першому реченнi слова "публiкують в офiцiйному друкованому органi повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства" замiнити словами "товариства розмiщують повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку";

     у другому реченнi слово "публiчного" виключити, а слова "перебувають у бiржовому списку" замiнити словами "допущенi до торгiв";

     у частинi сьомiй:

     абзац перший виключити;

     в абзацi другому слово "веде" замiнити словом "здiйснює" та доповнити словами "що належать акцiонерам, якi скликають загальнi збори, або Центральним депозитарiєм цiнних паперiв";

     26) у статтi 51:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом та цим Законом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу";

     у частинi другiй:

     абзац перший замiнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "2. У публiчних акцiонерних товариствах та банках створення наглядової ради є обов'язковим.

     У приватних акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв 10 i бiльше осiб створення наглядової ради є обов'язковим.

     У разi якщо в приватному акцiонерному товариствi кiлькiсть акцiонерiв становить 10 i бiльше осiб i всi акцiонери є афiлiйованими один до одного, створення наглядової ради є необов'язковим.

     У приватному акцiонерному товариствi у разi вiдсутностi наглядової ради її повноваження здiйснюються загальними зборами".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим;

     абзац другий частини четвертої замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню дiяльнiсть. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється:

     1) для публiчного акцiонерного товариства та банку - положенням про винагороду членiв наглядової ради;

     2) для приватного акцiонерного товариства - статутом такого товариства або положенням про наглядову раду, або положенням про винагороду членiв наглядової ради";

     27) доповнити статтею 511 такого змiсту:

     "Стаття 511. Прозорiсть дiяльностi наглядової ради

     1. Наглядова рада публiчного акцiонерного товариства та банку щороку повинна готувати звiт про свою роботу. Звiт наглядової ради публiчного акцiонерного товариства та банку є окремою складовою частиною рiчного звiту товариства та пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строкiв оприлюднення рiчного звiту товариства.

     У звiтi вiдображається оцiнка роботи наглядової ради. Така оцiнка повинна включати:

     оцiнку її складу, структури та дiяльностi як колегiального органу;

     оцiнку компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну;

     оцiнку незалежностi кожного з незалежних членiв наглядової ради;

     оцiнку компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, зокрема iнформацiю про перелiк та персональний склад комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, кiлькiсть проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися комiтети. При цьому комiтет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати iнформацiю про свої висновки щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту товариства, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми);

     оцiнку виконання наглядовою радою поставлених цiлей.

     Звiт має мiстити iнформацiю про внутрiшню структуру наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень, включаючи зазначення того, яким чином дiяльнiсть наглядової ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства.

     2. Наглядова рада приватного акцiонерного товариства може готувати звiт про свою дiяльнiсть вiдповiдно до вимог цiєї статтi";

     28) у статтi 52:

     у частинi першiй слова "а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами" виключити;

     у частинi другiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв цим Законом, та тих, що рiшенням наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу";

     доповнити пунктами 11, 12, 21, 22, 111, 112, 113 i 114 такого змiсту:

     "11) затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм вимог до положення про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства - банку, якi встановлюються Нацiональним банком України;

     12) затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм вимог до звiту про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства - банку, якi встановлюються Нацiональним банком України";

     "21) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою, якщо iнше не встановлено статутом товариства;

     22) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування";

     "111) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

     112) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

     113) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства;

     114) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду у разi вiднесення статутом товариства питання про призначення та звiльнення голови та членiв виконавчого органу до виключної компетенцiї наглядової ради";

     пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13) обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг";

     доповнити пунктом 131 такого змiсту:

     "131) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього";

     у пунктi 16 слова "про заснування iнших юридичних осiб" виключити;

     доповнити пунктами 161 i 162 такого змiсту:

     "161) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

     162) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства";

     пункт 18 викласти в такiй редакцiї:

     "18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону";

     у пунктi 23:

     слова "в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування" виключити;

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "До виключної компетенцiї наглядової ради банку належать також питання, визначенi Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     у частинi п'ятiй слово "позачергових" виключити, а слово i цифри "2 i 3" замiнити цифрами "2, 3";

     29) у статтi 53:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слово "публiчного" виключити, а слова "до наступних рiчних зборiв товариства" замiнити словами "не бiльший нiж три роки";

     абзац другий замiнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Статутом приватного акцiонерного товариства може бути передбачено iнший строк повноважень наглядової ради, але такий строк не може перевищувати три роки.

     Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, передбаченi пунктами 17 та 18 частини другої статтi 33 цього Закону, повноваження членiв наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     у частинi четвертiй:

     в абзацi першому слова "включати щонайменше двох незалежних директорiв" замiнити словами "складатися не менш нiж на одну третину з незалежних директорiв, при цьому кiлькiсть незалежних директорiв не може становити менше двох осiб";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Положення абзацу першого цiєї частини не застосовуються до банкiв. Вимоги до складу наглядової ради банку визначаються Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     друге речення абзацу першого частини шостої доповнити словами "та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй";

     у першому реченнi абзацу третього частини сьомої слова "у статутi акцiонерного товариства" замiнити словами "наглядовою радою товариства";

     абзац перший частини десятої пiсля слова "товариства" доповнити словами "та банку";

     доповнити частиною тринадцятою такого змiсту:

     "13. У разi якщо членом наглядової ради акцiонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора товариства";

     30) доповнити статтею 531 такого змiсту:

     "Стаття 531. Незалежний член наглядової ради

     1. Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) - член наглядової ради, на якого вiдсутнiй будь-який влив з боку iнших осiб у процесi прийняття рiшень пiд час виконання обов'язкiв незалежного директора. Зокрема, не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

     1) входила протягом попереднiх п'яти рокiв до складу органiв управлiння цього товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;

     2) одержує та/або одержувала протягом попереднiх трьох рокiв вiд цього товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб додаткову винагороду в розмiрi, що перевищує 5 вiдсоткiв сукупного рiчного доходу такої особи за кожний з таких рокiв;

     3) володiє (прямо або опосередковано) 5 i бiльше вiдсотками статутного капiталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в такiй юридичнiй особi, а також є фiзичною особою - пiдприємцем, яка протягом минулого року мала iстотнi дiловi вiдносини з товариством та/або афiлiйованими з ним юридичними особами;

     4) є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв незалежним аудитором цього товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;

     5) є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником аудиторської фiрми, яка протягом попереднiх трьох рокiв надавала аудиторськi послуги цьому товариству та/або афiлiйованим з ним юридичним особам;

     6) є та/або була протягом попереднiх трьох рокiв працiвником цього товариства та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;

     7) є акцiонером - власником контрольного пакета акцiй та/або є представником акцiонера - власника контрольного пакета акцiй цього товариства в будь-яких цивiльних вiдносинах;

     8) була сукупно бiльш як 12 рокiв членом наглядової ради цього товариства;

     9) є близькою особою осiб, зазначених у пунктах 1 - 8 цiєї частини;

     10) не вiдповiдає додатковим критерiям, встановленим статутом або iншими внутрiшнiми документами товариства.

     Вимоги пунктiв 1, 2 та 6 цiєї частини не поширюються на випадки обiймання посади незалежного директора товариства та вiдносини, пов'язанi з цим.

     2. У разi якщо акцiонер вважає, що незалежний директор не вiдповiдає вимогам цiєї статтi, такий акцiонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разi особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функцiї незалежного директора до набрання законної сили рiшенням суду.

     3. Для цiлей цiєї статтi близькою особою є особи, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом i мають взаємнi права та обов'язки iз суб'єктом, зазначеним у пунктi 9 частини першої цiєї статтi (крiм осiб, взаємнi права та обов'язки яких iз суб'єктом не мають характеру сiмейних), у тому числi особи, якi спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi, а також (незалежно вiд зазначених умов) чоловiк, дружина, батько, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рiдний брат, рiдна сестра, дiд, баба, прадiд, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невiстка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опiкун чи пiклувальник, особа, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням зазначеного суб'єкта.

     Для цiлей пункту 3 частини першої цiєї статтi дiловими вiдносинами визнається постачання товариству та/або афiлiйованим з ним юридичним особам товарiв або надання послуг (включаючи фiнансовi, юридичнi, консультацiйнi), або споживання поставлених товариством та/або афiлiйованими з ним юридичними особами товарiв чи наданих ними послуг.

     Для цiлей цiєї статтi iстотнiсть дiлових вiдносин, встановлена пунктом 3 частини першої цiєї статтi, визначається статутом або положенням про наглядову раду товариства";

     31) частину першу статтi 54 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Головою наглядової ради акцiонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегiального виконавчого органу (особою, яка здiйснювала повноваження одноосiбного виконавчого органу)".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     32) у статтi 56:

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Наглядова рада акцiонерного товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для попереднього вивчення i пiдготовки до розгляду на засiданнi питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. Вимоги щодо утворення наглядовою радою банку комiтетiв, їх функцiонування та складу визначаються цим Законом з урахуванням Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     третє речення абзацу другого замiнити двома реченнями такого змiсту: "Комiтет з питань аудиту, комiтет з винагород i комiтет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, якi є незалежними директорами. Бiльшiсть членiв зазначених комiтетiв повиннi становити незалежнi директори";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Наглядова рада публiчного акцiонерного товариства приймає рiшення з питань попередньо пiдготовлених комiтетом виключно на пiдставi та в межах пропозицiй такого комiтету, оформлених вiдповiдним проектом рiшення наглядової ради. Мотивоване рiшення наглядової ради про вiдхилення пропозицiї комiтету надається наглядовою радою комiтету для повторної пiдготовки комiтетом пропозицiї";

     пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi вiдсутностi пропозицiй вiд комiтету наглядова рада не має права приймати рiшення з питань, що готуються комiтетами для розгляду наглядовою радою".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим та шостим;

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок утворення та дiяльностi комiтетiв встановлюється статутом та/або положенням про наглядову раду товариства, а також положеннями про комiтети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою товариства";

     доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "Фiнансування дiяльностi комiтетiв наглядової ради, у тому числi залучення для фахових консультацiй юристiв, фiнансових та iнших експертiв, здiйснюється товариством у порядку, визначеному статутом, вiдповiдним положенням та/або рiшенням загальних зборiв";

     частину другу пiсля слiв "вивчення i пiдготовки" доповнити словами "(далi - предмет вiдання комiтету)";

     пiсля частини третьої доповнити трьома новими частинами такого змiсту:

     "4. Комiтети наглядової ради повиннi складатися принаймнi з трьох членiв, якщо iнше не передбачено внутрiшнiми документами товариства.

     5. Члени виконавчого органу товариства, експерти та iншi визначенi комiтетом особи мають право вiдвiдувати засiдання лише на запрошення комiтету.

     6. Комiтети наглядової ради виконують обов'язки вiдповiдно до свого предмета вiдання та у визначеному наглядовою радою порядку доповiдають їй про результати своєї дiяльностi не менше одного разу на рiк, крiм комiтету з питань аудиту, який повинен доповiдати не менше одного разу на шiсть мiсяцiв.

     Зазначенi у доповiдях вiдомостi щодо дiяльностi комiтетiв повиннi мiстити iнформацiю про персональний склад комiтетiв, кiлькiсть засiдань комiтетiв та їхню основну дiяльнiсть. Звiт комiтету з питань аудиту повинен також мiстити iнформацiю про наявнiсть зауважень щодо незалежностi проведення зовнiшнього аудиту.

     Такi вiдомостi оприлюднюються на веб-сайтi товариства протягом трьох робочих днiв пiсля їх затвердження наглядовою радою".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною сьомою;

     33) доповнити статтями 561, 562 та 563 такого змiсту:

     "Стаття 561. Комiтет наглядової ради з питань призначень

     1. До предмета вiдання комiтету з питань призначень належать:

     1) розроблення та перiодичний перегляд полiтики (внутрiшнього положення) товариства з питань призначень;

     2) визначення та рекомендування до схвалення наглядовою радою кандидатур на замiщення вакантних посад у виконавчому органi, а у випадках, передбачених статутом або внутрiшнiми документами товариства, - iнших вакантних посад;

     3) перiодичне оцiнювання структури, розмiру, складу i роботи виконавчого органу та надання рекомендацiй наглядовiй радi щодо будь-яких змiн;

     4) перiодичне оцiнювання членiв виконавчого органу на вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам та звiтування щодо зазначеного питання наглядовiй радi товариства;

     5) розроблення плану наступництва для посад голови та членiв наглядової ради, внесення у разi, якщо це передбачено внутрiшнiми документами товариства, пропозицiй акцiонерам щодо кандидатур на посади членiв наглядової ради;

     6) розроблення плану наступництва для посад виконавчого органу акцiонерного товариства, забезпечення наявностi у виконавчого органу належного плану наступництва iнших осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в акцiонерному товариствi;

     7) надання наглядовiй радi рекомендацiй щодо персонального складу кожного з її комiтетiв, а також перiодичної ротацiї членiв наглядової ради мiж комiтетами;

     8) розроблення та надання наглядовiй радi для затвердження правил (кодексу) етичної поведiнки посадових осiб органiв акцiонерного товариства, який, зокрема, регулює питання конфлiкту iнтересiв, конфiденцiйностi, чесного ведення справ, захисту та належного використання активiв товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрiшнiх нормативних актiв, а також необхiднiсть надання наглядовiй радi iнформацiї про будь-якi вiдомi факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

     9) забезпечення проведення програм з орiєнтацiї та навчання для членiв наглядової ради та виконавчого органу, необхiдних для ефективного виконання ними своїх обов'язкiв у запроваджуванiй в акцiонерному товариствi моделi корпоративного управлiння.

     Питання, передбаченi пунктом 8 цiєї частини, можуть передаватися до предмета вiдання комiтету з питань етики (у разi його створення).

     2. Комiтет з питань призначень також повинен вивчати полiтику виконавчого органу товариства щодо добору та призначення осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в товариствi.

     Будь-якi пропозицiї щодо призначення посадових осiб товариства, призначення яких належить до компетенцiї наглядової ради вiдповiдно до закону чи передбачено статутом товариства, мають бути попередньо погодженi комiтетом з питань призначень.

     Голова виконавчого органу товариства при призначеннi осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, має погоджувати їхнi кандидатури з комiтетом з питань призначень.

     Стаття 562. Комiтет наглядової ради з винагород

     1. До предмета вiдання комiтету з винагород належать:

     1) розроблення та перiодичний перегляд полiтики (внутрiшнього положення) товариства з питань винагороди;

     2) внесення у разi, якщо це передбачено внутрiшнiми документами товариства, пропозицiй акцiонерам щодо винагороди членiв наглядової ради;

     3) внесення пропозицiй наглядовiй радi щодо винагороди членiв виконавчого органу;

     4) надання пропозицiй до наглядової ради щодо винагороди членiв виконавчого органу. Такi пропозицiї повиннi стосуватися будь-яких форм компенсацiї, включаючи, зокрема, фiксовану винагороду, винагороду за результатами дiяльностi, пенсiйнi домовленостi та компенсацiю при звiльненнi. Пропозицiї щодо схем винагороди за досягнутими результатами повиннi супроводжуватися рекомендацiями щодо вiдповiдних цiлей та критерiїв оцiнки;

     5) надання пропозицiй до наглядової ради щодо iндивiдуальної винагороди, що надається члену виконавчого органу, гарантуючи їх сумiснiсть з полiтикою винагороди, прийнятою товариством, та їх вiдповiднiсть оцiнцi роботи зазначених членiв;

     6) надання пропозицiй до наглядової ради щодо форм та iстотних умов договорiв та контрактiв для членiв виконавчого органу;

     7) надання пропозицiй до наглядової ради щодо ключових показникiв ефективностi та органiзацiя процедур перiодичної оцiнки їх виконання членами виконавчого органу товариства;

     8) надання загальних рекомендацiй виконавчому органу щодо рiвня та структури винагороди для осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї;

     9) контроль рiвня та структури винагороди для осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, базуючись на достовiрнiй iнформацiї, наданiй виконавчим органом.

     2. У разi якщо акцiонерним товариством застосовуються механiзми стимулювання осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, та iнших працiвникiв товариства, пов'язаних з участю в акцiонерному капiталi товариства таких осiб, до компетенцiї комiтету також належать:

     1) надання пропозицiй наглядовiй радi щодо загальної полiтики використання таких схем;

     2) визначення обсягу iнформацiї, що надається з цього питання у рiчному звiтi;

     3) надання пропозицiй наглядовiй радi щодо механiзмiв такого стимулювання з аргументуванням таких пропозицiй.

     Стаття 563. Комiтет наглядової ради з питань аудиту

     1. До предмета вiдання комiтету з питань аудиту щодо органiзацiї внутрiшнього аудиту належать:

     1) здiйснення монiторингу цiлiсностi фiнансової iнформацiї, що надається товариством, зокрема перегляд вiдповiдностi та послiдовностi бухгалтерських методiв, що використовуються товариством та юридичними особами, що перебувають пiд контролем товариства;

     2) перегляд не менше одного разу на рiк ефективностi здiйснення внутрiшнього аудиту та систем управлiння ризиками;

     3) надання рекомендацiй щодо пiдбору, призначення, перепризначення та звiльнення керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту та вiддiлу бюджету або iншого пiдроздiлу, до компетенцiї якого належить питання бюджетування;

     4) складання проекту бюджету наглядової ради товариства та подання його на затвердження.

     2. До компетенцiї комiтету з питань аудиту щодо зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), залученого товариством, належать:

     1) надання рекомендацiй наглядовiй радi щодо пiдбору, призначення, перепризначення та звiльнення зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) та умов договору з ним;

     2) контроль незалежностi та об'єктивностi зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг;

     3) встановлення та застосування офiцiйного визначення полiтики, видiв послуг, якi не пiдлягають аудиту та якi виключенi або допустимi пiсля перевiрки комiтетом або допустимi без рекомендацiї комiтету;

     4) перегляд ефективностi процесу зовнiшнього аудиту та швидкостi реагування керiвництва на рекомендацiї, наданi у письмовiй формi зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою);

     5) дослiдження проблем, що можуть бути пiдставою для будь-якого звiльнення зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), та надання рекомендацiй щодо будь-яких необхiдних дiй.

     3. Члени комiтету мають необмежений доступ у повному обсязi до iнформацiї про бухгалтерський облiк товариства (у тому числi до первинних облiкових документiв), його фiнансову дiяльнiсть, а також до всiєї iнформацiї, пов'язаної з проведенням зовнiшнього аудиту.

     У разi надання члену комiтету iнформацiї з обмеженим доступом така особа зобов'язана забезпечити дотримання режиму користування та розкриття такої iнформацiї, встановленого законом";

     34) частину третю статтi 62 пiсля слова "аудитора" доповнити словами "(аудиторської фiрми)";

     35) у статтi 64:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому:

     у першому реченнi слово "простих" замiнити словом "голосуючих";

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "Оприлюднення повiдомлення здiйснюється шляхом надання його Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, кожнiй фондовiй бiржi, на якiй цiннi папери товариства допущенi до торгiв, та розмiщення повiдомлення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку";

     36) доповнити статтею 641 такого змiсту:

     "Стаття 641. Повiдомлення про набуття або вiдчуження значного пакета акцiй публiчного акцiонерного товариства

     1. Особа (особи, що дiють спiльно), яка прямо або опосередковано набуває або вiдчужує голосуючi акцiї публiчного акцiонерного товариства, має повiдомити таке товариство про пакет акцiй, власником якого стане така особа (пiдсумковий пакет акцiй), у разi якщо в результатi такого набуття або вiдчуження пакет акцiй стане бiльшим, меншим або дорiвнюватиме пороговому значенню у 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 вiдсоткiв голосуючих акцiй.

     2. Акцiонер повинен повiдомляти публiчне акцiонерне товариство про змiну порогового значення пакета акцiй, який належить такому акцiонеру, у тому числi в результатi збiльшення або зменшення статутного капiталу такого товариства.

     3. Вимоги частини першої цiєї статтi не застосовуються:

     1) у разi набуття особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, акцiй у процесi провадження клiрингової дiяльностi у межах звичайного розрахункового перiоду в порядку, встановленому законодавством. Критерiї звичайного розрахункового перiоду встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     2) у разi набуття або вiдчуження значних пакетiв акцiй публiчного акцiонерного товариства, якi досягли або перевищили пороговi значення у 5 вiдсоткiв, але не досягли 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, торговцем цiнними паперами, який виконує функцiї маркет-мейкера, за умови що такi функцiї здiйснюються у встановленому законодавством порядку, а торговець цiнними паперами не використовує такий пакет акцiй з метою управлiння акцiонерним товариством;

     3) до голосуючих акцiй, що перебувають у торговому портфелi фiнансової установи, за умови що розмiр такого пакета не перевищує 5 вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства, а фiнансова установа не використовує такий пакет акцiй з метою управлiння акцiонерним товариством.

     4. Повiдомлення, передбачене частиною першою цiєї статтi, повинно мiстити iнформацiю про:

     1) пiдсумковий пакет голосуючих акцiй;

     2) осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа, зазначена в частинi першiй цiєї статтi, здiйснює розпорядження акцiями;

     3) дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто;

     4) акцiонера або особу, яка має право користуватися голосуючими акцiями (iм'я фiзичної особи або найменування юридичної особи (iз зазначенням для юридичної особи - резидента - коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, для юридичної особи - нерезидента - коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи).

     Iншi вимоги щодо змiсту повiдомлення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Повiдомлення, передбачене частиною першою цiєї статтi, одночасно також надається Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Повiдомлення повинно здiйснюватися не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв з дати, в яку акцiонер або особа, яка має право користуватися голосуючими акцiями, дiзналася або мала дiзнатися про набуття або вiдчуження чи можливiсть використання голосуючих акцiй понад пороговi значення.

     6. Юридична особа звiльняється вiд обов'язку здiйснення повiдомлення, якщо таке повiдомлення було здiйснене її материнською компанiєю.

     7. Для цiлей цiєї статтi материнська компанiя, пiд контролем якої перебуває юридична особа, не повинна об'єднувати в один пакет голосуючi акцiї, що належать їй або перебувають в її управлiннi, та голосуючi акцiї юридичної особи, яка перебуває пiд її контролем, якщо виконуються всi такi вимоги:

     1) юридична особа, яка перебуває пiд контролем материнської компанiї, є компанiєю з управлiння активами або торговцем цiнними паперами, який провадить дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами;

     2) голосуючi акцiї належать клiєнту (iнституту спiльного iнвестування, недержавному пенсiйному фонду, установнику управлiння, який уклав з торговцем цiнними паперами договiр про управлiння цiнними паперами) юридичної особи, яка перебуває пiд контролем материнської компанiї;

     3) материнська компанiя надає можливiсть юридичнiй особi, яка перебуває пiд її контролем, самостiйно та незалежно розпоряджатися та користуватися голосуючими акцiями, що належать клiєнту та знаходяться в управлiннi такої юридичної особи, яка перебуває пiд контролем материнської компанiї, вiдповiдно до законодавства.

     Для цiлей цiєї статтi материнська компанiя, пiд контролем якої перебуває юридична особа, повинна об'єднувати в один пакет голосуючi акцiї, що належать їй або перебувають в її управлiннi, та голосуючi акцiї юридичної особи, яка перебуває пiд контролем материнської компанiї, якщо хоча б одна з вимог, передбачених пунктами 1 - 3 цiєї частини, не виконується.

     8. Пiсля отримання повiдомлення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, товариство зобов'язане розкрити iнформацiю, що мiститься у такому повiдомленнi, в порядку, встановленому для розкриття особливої iнформацiї про емiтента.

     9. Повiдомлення, передбачене частиною першою цiєї статтi, також подається фiзичною або юридичною особою, яка набуває або вiдчужує право голосу за акцiями товариства, якщо в результатi такого набуття або вiдчуження сумарна кiлькiсть голосiв за акцiями такої особи стане бiльшою, меншою або дорiвнюватиме пороговому значенню пакета акцiй у таких випадках:

     1) голосуючi акцiї належать третiй особi, з якою така фiзична або юридична особа вчинила правочин щодо узгодженого голосування або вчинення узгоджених дiй на загальних зборах акцiонерного товариства;

     2) голосуючi акцiї належать третiй особi вiдповiдно до договору, укладеного з такою фiзичною або юридичною особою, що передбачає тимчасову передачу у користування права голосу за такими акцiями;

     3) голосуючi акцiї вiдповiдно до договору переданi у забезпечення такiй фiзичнiй або юридичнiй особi, за умови що така особа має право користуватися такими голосуючими акцiями;

     4) голосуючi акцiї належать третiй особi та вiдповiдно до договору переданi у довiчне користування такiй фiзичнiй або юридичнiй особi;

     5) голосуючi акцiї на пiдставi правочину, передбаченого пунктами 1 - 4 цiєї частини, перебувають у користуваннi юридичної особи, яка прямо або опосередковано знаходиться пiд контролем такої фiзичної або юридичної особи;

     6) голосуючi акцiї, якi належать третiй особi, вiдповiдно до договору переданi у володiння такiй фiзичнiй або юридичнiй особi, за умови що така особа самостiйно та незалежно може користуватися такими акцiями, у разi якщо вiдсутнi будь-якi iнструкцiї та/або розпорядження вiд зазначеної третьої особи;

     7) голосуючi акцiї перебувають у володiннi третьої особи, яка користується ними вiд свого iменi, але в iнтересах такої фiзичної або юридичної особи;

     8) така фiзична або юридична особа на пiдставi отриманої довiреностi має право самостiйно та незалежно користуватися голосуючими акцiями, у разi якщо вiдсутнi будь-якi iнструкцiї та/або розпорядження вiд довiрителя.

     10. Повiдомлення, передбачене частиною першою цiєї статтi, також подається фiзичною або юридичною особою, яка прямо або опосередковано є власником:

     1) фiнансових iнструментiв, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючi акцiї публiчного акцiонерного товариства шляхом їх поставки;

     2) фiнансових iнструментiв, не передбачених пунктом 1 цiєї частини, якi мають подiбну економiчну природу з ними, але не передбачають поставки акцiй публiчного акцiонерного товариства.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку на своєму офiцiйному веб-сайтi публiкує орiєнтовний (невиключний) перелiк фiнансових iнструментiв, передбачених цiєю частиною.

     Порядок розрахунку кiлькостi голосуючих акцiй, що належать фiзичнiй або юридичнiй особi вiдповiдно до фiнансових iнструментiв, передбачених цiєю частиною, встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     11. Положення цiєї статтi не застосовуються у разi набуття або вiдчуження Нацiональним банком України пакета акцiй, якщо в результатi такого набуття або вiдчуження такий пакет акцiй стане бiльшим, меншим або дорiвнюватиме пороговому значенню пакета акцiй, якщо виконуються всi такi вимоги:

     1) набуття або вiдчуження здiйснено Нацiональним банком України в рамках провадження ним грошово-кредитної полiтики;

     2) Нацiональний банк України не користується правом голосу за такими акцiями";

     37) у статтi 65:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "товариства, зобов'язана" замiнити словами "товариства (а у разi набуття контрольного пакета акцiй в результатi придбання акцiй у процесi емiсiї - з дати депонування глобального сертифiката за таким випуском акцiй), зобов'язана";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Товариство не пiзнiше 24 години наступного робочого дня в одноденний строк зобов'язане розмiстити зазначене повiдомлення на веб-сайтi товариства та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку";

     у частинi другiй:

     абзац другий доповнити словами "або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку";

     в абзацi третьому слова "цiну придбання" замiнити словами "ринкову вартiсть";

     у частинi третiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) ринкова вартiсть, визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до статтi 8 цього Закону, станом на останнiй робочий день, що передує дню розмiщення у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, повiдомлення про укладення особою (особами, що дiють спiльно) договору, в результатi виконання якого вона з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй приватного акцiонерного товариства";

     пункт 2 пiсля слiв "(особи, що дiють спiльно)" доповнити словами "прямо та/або";

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "У разi якщо особа (особи, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання акцiй товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) одночасно власником контрольного пакета акцiй та домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства, цiна придбання акцiй визначається вiдповiдно до частини п'ятої статтi 652 цього Закону";

     у частинi четвертiй:

     в абзацi першому:

     пiсля слiв "приватного акцiонерного товариства" доповнити словами "або будь-яка її афiлiйована особа";

     слово "простi" в усiх вiдмiнках виключити;

     абзац другий доповнити словами "i кожнiй фондовiй бiржi, на якiй цiннi папери (акцiї) товариства допущено до торгiв";

     в абзацi третьому слова "у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку";

     в абзацi першому частини сьомої слова "у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку";

     друге речення частини восьмої викласти в такiй редакцiї: "При цьому розрахунки та набуття права власностi за результатами таких дiй здiйснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України";

     у частинi дев'ятiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "9. Положення цiєї статтi не поширюються на особу (осiб, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання акцiй товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй товариства, у разi";

     пункт 1 пiсля слова "особа" доповнити словами "на дату, передбачену частиною першою цiєї статтi";

     пункт 2 пiсля слова "спадкування" доповнити словом "або";

     38) у статтi 651:

     у частинi першiй:

     абзац перший пiсля слова "зобов'язана" доповнити словами "(а в разi набуття контрольного пакета акцiй або значного контрольного пакета акцiй у результатi придбання акцiй у процесi емiсiї - з дати депонування глобального сертифiката за таким випуском акцiй)";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Товариство не пiзнiше 24 години наступного робочого дня зобов'язане розмiстити зазначене повiдомлення на веб-сайтi товариства та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку";

     у частинах першiй, третiй i четвертiй слова "у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку";

     у частинi другiй:

     абзац другий доповнити словами "або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку";

     в абзацi третьому слова "цiну придбання" замiнити словами "ринкову вартiсть";

     у частинi третiй:

     пункт 1 пiсля слiв "станом на" доповнити словами "останнiй робочий";

     пункт 2 пiсля слiв "(особи, що дiють спiльно)" доповнити словами "прямо та/або";

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "У разi якщо особа (особи, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання акцiй товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) одночасно власником контрольного пакета акцiй, значного контрольного пакета акцiй та домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства, цiна придбання голосуючих акцiй визначається вiдповiдно до частини п'ятої статтi 652 цього Закону";

     у частинi четвертiй:

     в абзацi першому:

     пiсля слiв "пакета акцiй товариства" доповнити словами "або будь-яка її афiлiйована особа";

     слово "простi" у всiх вiдмiнках виключити;

     в абзацi другому слова "i кожної фондової бiржi, на якiй товариство пройшло процедуру включення акцiй до бiржового реєстру" замiнити словами "i кожнiй фондовiй бiржi, на якiй цiннi папери (акцiї) товариства допущено до торгiв";

     пункт 8 частини п'ятої виключити;

     у частинi сьомiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "7. Якщо пiсля розмiщення оферти у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, та до закiнчення строку для її прийняття особа (особи, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй або значний контрольний пакет акцiй товариства, придбає акцiї за цiною вищою, нiж цiна придбання акцiй, визначена в офертi, така особа має пiдвищити цiну придбання до найвищої цiни та надiслати до товариства змiнену оферту для подальшого надiслання її товариством усiм акцiонерам та розмiщення змiненої оферти на веб-сайтi товариства та в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. У змiненiй офертi змiнюється лише iнформацiя про цiну придбання акцiй";

     друге речення частини дев'ятої викласти в такiй редакцiї: "При цьому розрахунки та набуття права власностi за результатами таких дiй здiйснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України";

     у частинi десятiй:

     абзаци перший та другий викласти в такiй редакцiї:

     "10. Положення цiєї статтi не поширюються на особу (осiб, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання акцiй товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй товариства, у разi:

     1) якщо така особа на дату, передбачену частиною першою цiєї статтi, вже є власником контрольного пакета акцiй з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та/або її афiлiйованим особам (крiм випадку набуття права власностi на значний контрольний пакет акцiй)";

     пункт 2 пiсля слова "спадкування" доповнити словом "або";

     у частинi одинадцятiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "11. Положення цiєї статтi не поширюються на особу (осiб, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання акцiй товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником значного контрольного пакета акцiй товариства, у разi";

     пункт 1 пiсля слова "особа" доповнити словами "на дату, передбачену частиною першою цiєї статтi";

     пункт 2 пiсля слова "спадкування" доповнити словом "або";

     39) у статтi 652:

     у назвi слово "простих" виключити;

     частину другу пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "5) iнформацiю, передбачену пунктом 6 частини восьмої цiєї статтi".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим;

     у частинах третiй i восьмiй слова "у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку";

     у частинi четвертiй:

     абзац перший пiсля слiв "контрольного пакета акцiй" доповнити словами "або будь-яка її афiлiйована особа";

     абзац другий пiсля слiв "товариство зобов'язанi" доповнити словами "у безумовному порядку";

     пункт 3 частини п'ятої пiсля слiв "станом на" доповнити словами "останнiй робочий";

     у пунктi 2 частин п'ятої, шостої i сьомої слова "шляхом придбання акцiй (паїв, часток) iншої юридичної особи, якiй прямо або опосередковано належать акцiї цього товариства" виключити;

     пункти 1 i 2 частин шостої i сьомої пiсля слiв "подвiйна цiна" доповнити словами "найвищої цiни";

     у частинi шiстнадцятiй слово "простих" виключити;

     40) у статтi 653:

     у частинi першiй слова "у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв iнформацiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, iнформацiї";

     у частинi другiй:

     абзац перший доповнити словами "та реквiзити його рахунку в цiнних паперах, а також контактнi данi такого акцiонера (телефон та поштова адреса)";

     пiсля абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "До письмової вимоги акцiонером мають бути доданi оригiнали або копiї документiв, що пiдтверджують його право власностi на акцiї товариства станом на дату подання вимоги.

     Якщо письмова вимога пiдписана представником акцiонера, до неї мають бути доданi оригiнали або засвiдченi у встановленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують повноваження такого представника акцiонера".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Наглядова рада товариства протягом 25 робочих днiв з дня отримання товариством вiд першого акцiонера письмової вимоги про обов'язкове придбання акцiй затверджує цiну обов'язкового придбання акцiй для цiлей цiєї статтi";

     у частинi шостiй слова "придбання акцiй особа (особи, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, має здiйснити" замiнити словами "придбання акцiй або письмової вимоги акцiонера, якщо така вимога була отримана товариством пiсля затвердження цiни обов'язкового придбання акцiй, особа (особи, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, або її афiлiйована або уповноважена особа має здiйснити";

     доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. Витрати акцiонерного товариства, пов'язанi з виконанням вимог цiєї статтi, компенсуються за рахунок особи (осiб, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй";

     41) у частинi першiй статтi 654 слово "простi" в усiх вiдмiнках виключити;

     42) у статтi 66:

     абзац восьмий частини першої пiсля слiв "станом на" доповнити словами "останнiй робочий", а слово "опублiкування" замiнити словом "розмiщення";

     у другому реченнi абзацу першого частини другої слова "власникiв простих акцiй" виключити;

     частину третю виключити;

     у частинi четвертiй слово "емiсiї" замiнити словами "або рiшення про емiсiю";

     43) у статтi 67:

     частину першу доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявленi не пiзнiше нiж за три днi до дати проведення загальних зборiв, до порядку денного яких включено питання про викуп акцiй";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Акцiонерне товариство не має права здiйснювати викуп акцiй, звiт про результати розмiщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку";

     44) у статтi 68:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слово "голосуючих" замiнити словом "простих";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв";

     доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) вiдмову вiд використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення";

     частину другу доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) вiдмову вiд використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення";

     45) у статтi 69:

     в абзацi другому частини першої слова "на день, що передує дню опублiкування" замiнити словами "на останнiй робочий день, що передує дню розмiщення";

     в абзацi першому частини другої слова "статутом цього акцiонерного товариства" замiнити словами "наглядовою радою товариства";

     46) роздiл XII доповнити статтями 691 i 692 такого змiсту:

     "Стаття 691. Повiдомлення про викуп публiчним акцiонерним товариством акцiй понад пороговi значення

     1. Публiчне акцiонерне товариство, яке прямо або опосередковано набуває або вiдчужує власнi акцiї, повинно розкрити iнформацiю про кiлькiсть таких акцiй, якi набуто або вiдчужено, у разi якщо їх кiлькiсть перевищує, зменшує або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй, у порядку, встановленому для розкриття особливої iнформацiї вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

     Стаття 692. Наслiдки викупу або iншим чином набуття акцiонерним товариством власних акцiй

     1. Викупленi вiдповiдно до статей 66 та 68 цього Закону або iншим чином набутi акцiонерним товариством власнi акцiї не враховуються у разi розподiлу прибутку, пiд час голосування та для визначення кворуму загальних зборiв.

     2. Акцiонерне товариство протягом року з дати закiнчення встановленого строку викупу акцiй, здiйсненого вiдповiдно до статей 66 та 68 цього Закону, або набуття iншим чином акцiй повинно здiйснити продаж або анулювання таких акцiй.

     Рiшення щодо продажу або анулювання викуплених вiдповiдно до статей 66 та 68 цього Закону або iншим чином набутих акцiонерним товариством акцiй приймається загальними зборами.

     3. Цiна продажу викуплених вiдповiдно до статей 66 та 68 цього Закону або iншим чином набутих акцiонерним товариством власних акцiй не може бути меншою за ринкову вартiсть, визначену вiдповiдно до статтi 8 цього Закону.

     Ринкова вартiсть акцiй визначається станом на останнiй робочий день, що передує дню проведення загальних зборiв, на яких прийнято рiшення про продаж викуплених вiдповiдно до статей 66 та 68 цього Закону або iншим чином набутих акцiонерним товариством власних акцiй.

     4. Правочини щодо переходу права власностi на викупленi вiдповiдно до статей 66 та 68 цього Закону або iншим чином набутi акцiонерним товариством власнi акцiї, вчиненi з порушенням вимог цiєї статтi, є нiкчемними.

     5. Акцiї акцiонерного товариства вважаються викупленими, у разi якщо вони належать iншiй юридичнiй особi, яка контролюється таким акцiонерним товариством, крiм випадкiв:

     якщо така юридична особа є торговцем цiнними паперами, який провадить дилерську дiяльнiсть;

     якщо така юридична особа стала власником акцiй до моменту встановлення контролю над нею.

     При цьому такi акцiї не дають права голосу на загальних зборах та не враховуються пiд час голосування та визначення кворуму загальних зборiв.

     До акцiй, зазначених у цiй частинi, не застосовуються положення частин першої - четвертої цiєї статтi";

     47) у статтi 70:

     у частинi другiй:

     абзац другий доповнити реченням такого змiсту: "Якщо наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорiв, рiшення, передбаченi цiєю частиною, можуть прийматися цiєю наглядовою радою";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Наглядова рада публiчного акцiонерного товариства або банку має право приймати рiшення, передбаченi абзацами другим i третiм цiєї частини. Якщо склад наглядової ради приватного акцiонерного товариства вiдповiдає вимогам частини четвертої статтi 53 цього Закону, статутом такого товариства може бути встановлено, що рiшення, передбаченi абзацами другим i третiм цiєї частини, можуть прийматися цiєю наглядовою радою";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Якщо на дату проведення загальних зборiв приватного акцiонерного товариства неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться цим товариством у ходi фiнансово-господарської дiяльностi, загальнi збори приватного акцiонерного товариства (крiм банку) можуть прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися приватним акцiонерним товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. При цьому залежно вiд граничної сукупної вартостi таких правочинiв повиннi застосовуватися вiдповiднi положення частини другої цiєї статтi";

     доповнити частинами шостою i сьомою такого змiсту:

     "6. Протягом двох рокiв з дня створення акцiонерного товариства (крiм створення товариства в результатi реорганiзацiї) будь-який правочин, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства (у випадку, якщо акцiонерним товариством ще не складалася рiчна фiнансова звiтнiсть, - статутного капiталу акцiонерного товариства) та стороною якого є засновник товариства, має вчинятися вiдповiдно до вимог статтi 71 цього Закону. Рiшення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами та оприлюднюється вiдповiдно до законодавства.

     7. Положення цiєї статтi не застосовуються у разi вчинення правочинiв за державними регульованими цiнами i тарифами вiдповiдно до законодавства";

     48) у статтi 71:

     пункт 2 частини другої пiсля слова "вiдсотками" доповнити словом "голосуючих";

     перше речення частини п'ятої пiсля слова "аудитора" доповнити словами "(аудиторську фiрму)";

     частину дев'яту виключити;

     у частинi десятiй:

     у пунктi 4 слово "простих" замiнити словом "голосуючих";

     доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) вчинення банками правочинiв, пов'язаних з наданням банкiвських та iнших фiнансових послуг, за умови дотримання положень статтi 52 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     49) у статтi 73:

     у частинi першiй:

     в абзацах першому i другому слова "акцiонерне товариство" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "приватне акцiонерне товариство" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     в абзацi другому слова "власникiв простих акцiй товариства" виключити;

     абзац третiй виключити;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Статутом приватного акцiонерного товариства можуть бути передбаченi вимоги щодо обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора), кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї, порядку її дiяльностi, а також повноваження (компетенцiя) ревiзiйної комiсiї (ревiзора)";

     50) у статтi 75:

     частини першу i третю пiсля слова "аудитором" доповнити словами "(аудиторською фiрмою)";

     частини другу i четверту пiсля слова "аудитора" доповнити словами "(аудиторської фiрми)";

     в абзацi першому частини п'ятої слово "простих" замiнити словом "голосуючих";

     у частинi шостiй:

     абзаци перший i третiй пiсля слiв "аудитору" та "аудитора" доповнити вiдповiдно словами "(аудиторськiй фiрмi)" та "(аудиторської фiрми)";

     абзац другий пiсля слова "вiдсоткiв" доповнити словом "голосуючих";

     в абзацi третьому слово "простих" замiнити словом "голосуючих";

     51) у текстi статтi 76 пiсля слова "аудитором" доповнити словами "(аудиторською фiрмою)", а слово "простих" замiнити словом "голосуючих";

     52) у частинi першiй статтi 77:

     пункт 10 пiсля слова "аудитора" доповнити словами "(аудиторської фiрми)";

     пункт 14 викласти в такiй редакцiї:

     "14) проспект цiнних паперiв або рiшення про емiсiю цiнних паперiв, а також свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй та iнших цiнних паперiв товариства";

     пiсля пункту 16 доповнити шiстьма новими пунктами такого змiсту:

     "17) звiти наглядової ради (у разi її створення);

     18) звiти виконавчого органу;

     19) звiти ревiзiйної комiсiї (ревiзора) (у разi її створення);

     20) положення про винагороду членiв наглядової ради та виконавчого органу публiчного акцiонерного товариства;

     21) звiти про винагороду членiв наглядової ради та виконавчого органу публiчного акцiонерного товариства;

     22) документи, на пiдставi яких визначена ринкова вартiсть вiдповiдно до статтi 8 цього Закону".

     У зв'язку з цим пункт 17 вважати пунктом 23;

     53) у статтi 78:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Акцiонерне товариство забезпечує кожному акцiонеру доступ до документiв, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 - 23 частини першої статтi 77 цього Закону, а акцiонеру, який володiє значним пакетом акцiй, - також доступ до будь-яких iнших документiв товариства, що мiстять вiдомостi про фiнансово-господарську дiяльнiсть цього товариства. У разi якщо в зазначених документах наявна iнформацiя з обмеженим доступом, акцiонерне товариство та акцiонер зобов'язанi забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої iнформацiї, встановленого законом";

     у другому реченнi частини другої слово "встановлювати" замiнити словом "стягувати" та доповнити словами "до моменту надання таких документiв";

     у частинi третiй цифри "16" замiнити цифрами "20" та пiсля слова i цифр "статтi 35" доповнити словами i цифрами "та частини п'ятої статтi 45";

     54) у частинi першiй статтi 82:

     у першому реченнi слова "опублiкувати в офiцiйному друкованому органi повiдомлення про ухвалення рiшення" замiнити словами "розмiстити повiдомлення про ухвалене рiшення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку";

     у другому реченнi слово "Публiчне" виключити, а слова "кожну фондову бiржу, на якiй воно пройшло процедуру лiстингу" замiнити словами "кожну фондову бiржу, на якiй акцiї такого товариства допущено до торгiв";

     55) у частинi четвертiй статтi 84 слово "простих" замiнити словом "голосуючих".

     18. У Законi України "Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 49, ст. 553):

     1) у назвi та преамбулi слово "публiчного" виключити;

     2) у частинi третiй статтi 2 слово "публiчне" виключити.

     19. В абзацi першому частини першої статтi 42 та пунктi 6 роздiлу X "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564; 2014 р., N 33, ст. 1162; 2015 р., N 6, ст. 41, N 43, ст. 386) слова "публiчного" та "публiчне" виключити.

     20. У пунктi 1 частини другої, частинах третiй i п'ятiй статтi 25 Закону України "Про морськi порти України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 7, ст. 65) слово "публiчне" в усiх вiдмiнках i числах виключити.

     21. У Законi України "Про iнститути спiльного iнвестування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 29, ст. 337):

     1) у пунктi 3 частини четвертої статтi 7 цифри "80" замiнити цифрами "70";

     2) у статтi 48:

     в абзацi десятому частини третьої цифри "20" замiнити цифрами "30";

     у пунктi 4 частини чотирнадцятої слово "публiчних" виключити.

     22. У Законi України "Про депозитарну систему України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 39, ст. 517 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     пункт 4 пiсля слiв "Центрального депозитарiю" доповнити словами "та/або Нацiонального банку України";

     пiсля абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "101) клiринг - визначення взаємних зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, у тому числi шляхом неттiнгу".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - двадцять шостим;

     пiсля абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "111) неттiнг - повне або часткове припинення зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв шляхом залiку зобов'язань або в iнший спосiб. На момент здiйснення неттiнгу строк виконання зобов'язань, за якими здiйснюється неттiнг, вважається таким, що настав".

     У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятнадцятим - двадцять сьомим;

     пiсля абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "181) система управлiння ризиками та гарантiй особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, - комплекс заходiв, спрямованих на зниження ризикiв невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань, що виникають за правочинами з фiнансовими iнструментами".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять сьомий вважати вiдповiдно абзацами двадцять третiм - двадцять восьмим;

     абзац двадцять восьмий виключити;

     2) у статтi 5:

     частину першу пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Рахунок у цiнних паперах депонента вiдкривається Нацiональним банком України при провадженнi ним депозитарної дiяльностi депозитарної установи на пiдставi договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах особам, визначеним Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю вiдповiдно до закону".

     У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами третiм - восьмим;

     у частинi шостiй:

     абзац перший доповнити реченням такого змiсту: "Такий договiр може укладатися у формi депозитарного договору";

     абзац третiй пiсля слова "Договiр" доповнити словами "про обслуговування клiрингової установи та договiр", слова "мiж ним" замiнити словами "мiж такими особами", слово "якого" - словом "яких", а слова "на рахунку в цiнних паперах" - словами "на рахунках у цiнних паперах клiрингової установи та";

     3) у статтi 6:

     у частинi сьомiй:

     абзац перший пiсля слiв "а також порядок їх реєстрацiї в системi депозитарного облiку" доповнити словами "та строки їх зберiгання";

     абзац другий виключити;

     в абзацi першому частини восьмої:

     у першому реченнi слова "повiдомити про прийняття" замiнити словом "прийняти";

     пiсля першого речення доповнити новим реченням такого змiсту: "Якщо депозитарна установа у визначений у цiй частинi строк не надала депоненту вмотивованої вiдповiдi про вiдмову у прийняттi розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання".

     У зв'язку з цим друге речення вважати третiм реченням;

     4) у частинi другiй статей 9 i 15 слово "публiчного" виключити;

     5) абзац перший частини першої статтi 21 пiсля слiв "Емiтент цiнних паперiв" доповнити словами "(крiм облiгацiй внутрiшньої державної позики)";

     6) пункти 7 i 8 частини першої статтi 25 викласти в такiй редакцiї:

     "7) Комiсiї - щодо вiдомостей про власникiв цiнних паперiв, їхнi рахунки та про вiдповiднi операцiї з цiнними паперами цих власникiв, а також iншу iнформацiю у випадках, встановлених законом;

     8) Нацiонального банку України - щодо вiдомостей про власникiв цiнних паперiв, а також iншу iнформацiю, встановлену законом".

     23. У частинi другiй статтi 1 та абзацi шiстнадцятому пункту 21 роздiлу IV "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про Суспiльне телебачення i радiомовлення України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 27, ст. 904; 2015 р., N 23, ст. 159; 2016 р., N 25, ст. 499) слово "публiчне" в усiх вiдмiнках виключити.

     24. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17, N 47, ст. 800):

     1) частину другу статтi 9 доповнити пунктом 48 такого змiсту:

     "48) для акцiонерних товариств (крiм корпоративних iнвестицiйних фондiв) додатково зазначаються вiдомостi про:

     тип акцiонерного товариства;

     номiнальну вартiсть та кiлькiсть розмiщених акцiй, оплачених в iнший спосiб, нiж у грошовiй формi, iз зазначенням виду майна, що внесено в рахунок оплати акцiй, що розмiщуються;

     особу, яка сплатила за розмiщенi акцiї iншим способом, нiж у грошовiй формi, iз зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи (iз зазначенням для юридичної особи - резидента - коду згiдно з Єдиним державним реєстром, для юридичної особи - нерезидента - коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи);

     прiзвища, iмена, по батьковi фiзичних осiб або найменування юридичних осiб (iз зазначенням для юридичної особи - резидента - коду згiдно з Єдиним державним реєстром, для юридичної особи - нерезидента - коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи), якими або вiд iменi яких пiдписаний статут при заснуваннi товариства;

     загальний розмiр обов'язкових платежiв та iнших обов'язкових витрат, сплата яких є необхiдною для започаткування дiяльностi товариства;

     звiти про оцiнку майна у випадках здiйснення оплати акцiй в iнший спосiб, нiж у грошовiй формi.

     До пiдприємств оборонно-промислового комплексу вимоги абзацiв третього - сьомого цього пункту не застосовуються";

     2) у статтi 17:

     частину першу доповнити пунктом 16 такого змiсту:

     "16) документ, що мiстить iнформацiю про розмiр обов'язкових платежiв та iнших обов'язкових витрат, сплата яких є необхiдною для започаткування дiяльностi товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статтi 9 цього Закону";

     частину четверту доповнити пунктами 12 i 13 такого змiсту:

     "12) звiт про результати емiсiї акцiй у випадку, передбаченому абзацами третiм i четвертим пункту 48 частини другої статтi 9 цього Закону;

     13) звiт про оцiнку майна у випадку, передбаченому абзацом сьомим пункту 48 частини другої статтi 9 цього Закону".

     25. В абзацi першому частини третьої статтi 2 Закону України "Про забезпечення масштабної експансiї експорту товарiв (робiт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 4, ст. 43) слово "публiчного" виключити.

     26. Пункт 5 статтi 5 Закону України "Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 21, ст. 241) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Зазначенi у цьому пунктi нормативно-правовi акти Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку оприлюднюються на її офiцiйному веб-сайтi та в одному з перiодичних друкованих видань - "Офiцiйному вiснику України" або у газетi "Урядовий кур'єр", або "Голос України" i набирають чинностi з дня їх офiцiйного опублiкування, якщо бiльш пiзнiй строк набрання чинностi не передбачений у такому актi. Офiцiйним опублiкуванням зазначених у цiй частинi нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважається перше опублiкування їх повного тексту в одному з перiодичних друкованих видань - "Офiцiйному вiснику України", газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" або перше розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в мережi Iнтернет".

     27. У роздiлi II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення рiвня корпоративного управлiння в акцiонерних товариствах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 25, ст. 289):

     1) абзац другий пункту 2 доповнити реченням такого змiсту: "Вимоги до повiдомлення, передбаченого цим пунктом, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     2) у пунктi 3:

     доповнити реченням такого змiсту: "При цьому такий акцiонер, який здiйснює придбання акцiй, зобов'язаний здiйснити повiдомлення, передбачене частиною першою статтi 652 Закону України "Про акцiонернi товариства";

     доповнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Для цiлей цього пункту цiною обов'язкового придбання акцiй визначається найбiльша з таких:

     1) цiна, визначена вiдповiдно до пункту 2 цього роздiлу;

     2) найвища цiна акцiї, за якою власник домiнуючого контрольного пакета здiйснив придбання акцiй пiсля набрання чинностi цим Законом".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2018 року, крiм:

     пiдпункту 12, абзацiв другого - сьомого пiдпункту 28, пiдпункту 46 пункту 17 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 травня 2018 року;

     пункту 9, абзацiв сьомого - дев'ятого, дванадцятого, тринадцятого, шiстнадцятого, сiмнадцятого пiдпункту 1, абзацу п'ятого пiдпункту 4, абзацiв третього - п'ятого, восьмого, дев'ятого пiдпункту 5, пiдпунктiв 6, 8, 9 та 15 пункту 15 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 липня 2018 року;

     пiдпунктiв 14 i 16 пункту 15, абзацiв сьомого, двадцятого i двадцять першого пiдпункту 36, абзацiв шостого i восьмого пiдпункту 37, абзацiв четвертого i п'ятого пiдпункту 38, абзацу другого пiдпункту 39 та абзацiв другого i третього пiдпункту 53 пункту 17 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2019 року.

     2. До 1 липня 2019 року розмiщення акцiй приватним акцiонерним товариством, зареєстрованим до дня набрання чинностi цим Законом, може здiйснюватися шляхом безпосередньої письмової пропозицiї акцiй такого акцiонерного товариства заздалегiдь визначеному колу осiб, кiлькiсть неквалiфiкованих iнвесторiв серед яких не може становити або перевищувати 150 осiб, а також серед акцiонерiв такого товариства.

     3. Базовi проспекти емiсiї цiнних паперiв, зареєстрованi до дня набрання чинностi цим Законом, є недiйсними з дня набрання чинностi цим Законом.

     4. Всi емiтенти (крiм iнститутiв спiльного iнвестування), що здiйснювали публiчне розмiщення цiнних паперiв до дня набрання чинностi цим Законом, вважаються такими, що не здiйснювали публiчної пропозицiї цiнних паперiв, крiм тих емiтентiв, якi оприлюднили повiдомлення про те, що вони вважаються такими, що здiйснювали публiчну пропозицiю цiнних паперiв, у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Емiтенти, цiннi папери яких перебувають у лiстингу на день набрання чинностi цим Законом, вважаються такими, що здiйснили публiчну пропозицiю цiнних паперiв.

     6. До акцiонерних товариств, якi вважаються такими, що не здiйснювали публiчної пропозицiї акцiй, застосовуються вимоги Закону України "Про акцiонернi товариства" в частинi регулювання дiяльностi приватних акцiонерних товариств.

     У разi якщо пiсля дня набрання чинностi цим Законом такими акцiонерними товариствами прийнято рiшення про змiну розмiру статутного капiталу, деномiнацiю акцiй, емiсiю iнших цiнних паперiв, нiж акцiй, отримання нових лiцензiй та iнших дозвiльних документiв та/або отримання документiв, якi пiдтверджують права товариства на майно, такi товариства зобов'язанi привести статут та iншi внутрiшнi документи у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства".

     7. Акцiонернi товариства не зобов'язанi вносити змiни до свого найменування у зв'язку iз внесенням цим Законом змiн до частини другої статтi 5 Закону України "Про акцiонернi товариства".

     8. Положення статтi 68 Закону України "Про акцiонернi товариства" не застосовуються до публiчних акцiонерних товариств при прийняттi ними рiшення про змiну типу товариства, за умови що:

     1) статутом такого товариства передбачено функцiонування та створено наглядову раду та її комiтети;

     2) статутом такого товариства передбачено та сформовано наглядову раду шляхом кумулятивного голосування;

     3) статутом такого товариства передбачено та наглядова рада такого товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорiв, при цьому кiлькiсть незалежних директорiв становить не менше двох осiб.

     У разi прийняття публiчним акцiонерним товариством рiшення про змiну типу товариства до такого акцiонерного товариства вимоги щодо розкриття iнформацiї, передбаченi абзацом першим частини восьмої статтi 40 та абзацом першим частини четвертої статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", застосовуються з дати прийняття ним рiшення про змiну типу товариства.

     9. Незалежнi директори, обранi до дня набрання чинностi цим Законом, вважаються незалежними до завершення строку, на який їх було обрано, за умови дотримання ними вимог щодо незалежностi, якi дiяли на момент їх обрання.

     10. З 1 сiчня 2018 року Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право здiйснювати авторизацiю юридичних осiб, якi мають намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, та видавати свiдоцтва про включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2019 року.

     11. З 1 сiчня 2019 року дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку можуть провадити лише юридичнi особи, якi отримали свiдоцтво про включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку.

     12. Компанiї з управлiння активами пайових iнвестицiйних фондiв диверсифiкованого виду, корпоративнi iнвестицiйнi фонди диверсифiкованого виду мають право змiнити вид iнституту спiльного iнвестування з диверсифiкованого на спецiалiзований протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Реєстрацiя змiн до проспекту емiсiї цiнних паперiв, регламенту iнституту спiльного iнвестування, пов'язаних iз змiною виду такого iнституту спiльного iнвестування з диверсифiкованого на спецiалiзований, здiйснюється за рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     13. Статути та внутрiшнi положення пiдлягають приведенню у вiдповiднiсть iз цим Законом:

     для публiчних акцiонерних товариств та банкiв до 1 сiчня 2019 року;

     для всiх iнших акцiонерних товариств до 1 сiчня 2020 року.

     14. Змiни, внесенi цим Законом до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" щодо вiдомостей, що додатково мають бути оприлюдненi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, застосовуються до вiдомостей, що виникнуть пiсля дня набрання чинностi цим Законом.

     15. Першим звiтним перiодом, за який емiтенти цiнних паперiв зобов'язанi подавати рiчну звiтнiсть в обсязi, встановленому абзацами шостим - тридцять другим пiдпункту 18 пункту 17 роздiлу I цього Закону (у новiй редакцiї статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"), є 2018 рiк.

     16. Положення пункту 2 частини другої статтi 8 Закону України "Про акцiонернi товариства" застосовуються до приватних акцiонерних товариств з 1 травня 2018 року, у разi якщо їх загальними зборами не було прийнято рiшення, передбачене абзацом другим цього пункту.

     Загальнi збори приватних акцiонерних товариств до 30 квiтня 2018 року включно можуть прийняти рiшення про внесення змiн до статуту такого товариства щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статтi 8 Закону України "Про акцiонернi товариства" на такi товариства. У такому разi акцiонери цього товариства, якi голосували проти прийняття такого рiшення загальними зборами акцiонерiв, мають право вимагати викупу належних їм акцiй у порядку, встановленому статтею 69 Закону України "Про акцiонернi товариства".

     17. Рекомендувати Президентовi України привести свої акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     18. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     19. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону.

     20. Розпоряднику Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань забезпечити приведення зазначеного реєстру у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     21. Акцiонерним товариствам протягом року з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити приведення складу наглядової ради та її комiтетiв, а також iнших органiв управлiння у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 листопада 2017 року
N 2210-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.