ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про недержавне пенсiйне забезпечення

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 15 грудня 2005 року N 3201-IV,
вiд 16 квiтня 2009 року N 1276-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2388-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2393-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 8 липня 2011 року N 3668-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4225-VI
(змiни, передбаченi абзацами третiм i четвертим пiдпункту 3 пункту 44
роздiлу I Закону України вiд 22 грудня 2011 року N 4225-VI,
набирають чинностi одночасно з набранням чинностi змiнами до
Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо пенсiйних депозитних рахункiв),
вiд 22 грудня 2011 року N 4270-VI,
вiд 24 травня 2012 року N 4841-VI,
вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5492-VI,
вiд 5 червня 2014 року N 1323-VII,
вiд 3 жовтня 2017 року N 2148-VIII,
вiд 16 листопада 2017 року N 2210-VIII,
вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII,
вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX

(У текстi Закону, крiм роздiлу XII "Прикiнцевi положення", слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку", "Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" та "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI)

(У текстi Закону, крiм роздiлу XII "Прикiнцевi положення", слова "Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України" та "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" та "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 5 червня 2014 року N 1323-VII)

(У текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" та "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX)

(У текстi Закону слова "торговець цiнними паперами" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "iнвестицiйна фiрма" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, слова "ринок цiнних паперiв" в усiх вiдмiнках замiнено словами "ринки капiталу" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 19 червня 2020 року N 738-IX)

     Цей Закон визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади недержавного пенсiйного забезпечення в Українi та регулює правовiдносини, пов'язанi з цим видом дiяльностi.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення понять

     1. У цьому Законi поняття вживаються в такому значеннi:

(абзац перший статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     адмiнiстратор недержавного пенсiйного фонду (далi - адмiнiстратор) - юридична особа, що здiйснює адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв на умовах цього Закону;

     ануїтет - перiодичнi пенсiйнi виплати, якi здiйснюються з установленими iнтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подiя, визначена у вiдповiдному договорi;

     вiдкритий пенсiйний фонд - недержавний пенсiйний фонд, учасниками якого можуть бути будь-якi фiзичнi особи незалежно вiд мiсця та характеру їх роботи;

     вкладник недержавного пенсiйного фонду (далi - вкладник фонду) - особа, яка сплачує пенсiйнi внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштiв до недержавного пенсiйного фонду вiдповiдно до умов пенсiйного контракту та закону;

(абзац п'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     власний капiтал - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв юридичної особи та вартiстю її зобов'язань перед третiми особами;

     дiяльнiсть з недержавного пенсiйного забезпечення - сукупнiсть органiзацiйних, юридичних та iнших передбачених законодавством дiй, спрямованих на здiйснення недержавного пенсiйного забезпечення фiзичних осiб;

     дiяльнiсть з управлiння активами - професiйна дiяльнiсть, визначена законодавством про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки;

(абзац восьмий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     довiчна пенсiя (довiчний ануїтет) - пенсiйнi виплати, якi здiйснюються страховою органiзацiєю на пiдставi договору страхування довiчної пенсiї протягом життя фiзичної особи перiодично пiсля досягнення нею пенсiйного вiку вiдповiдно до законодавства про страхування;

     засновник (засновники) недержавного пенсiйного фонду - юридична особа або фiзичнi особи (для професiйного пенсiйного фонду), якi створили пенсiйний фонд чи приєдналися до нього пiсля створення та набули прав i обов'язкiв, визначених цим Законом для засновникiв пенсiйного фонду;

(статтю 1 доповнено новим абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, у зв'язку з цим абзаци десятий - сорок другий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - сорок третiм)

     зберiгач пенсiйного фонду (далi - зберiгач) - Нацiональний банк України або банк, який на пiдставi вiдповiдної лiцензiї провадить дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв;

(абзац частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     iнвестицiйна декларацiя - документ, який визначає iнвестицiйну полiтику недержавного пенсiйного фонду, основнi напрями та обмеження iнвестування активiв недержавних пенсiйних фондiв вiдповiдно до цього Закону;

     iндивiдуальний пенсiйний рахунок - персонiфiкований рахунок учасника пенсiйного фонду, який ведеться в системi персонiфiкованого облiку у визначеному цим Законом порядку з метою облiку накопичених на користь учасника пенсiйних коштiв;

     компанiя з управлiння активами - юридична особа, яка провадить професiйну дiяльнiсть з управлiння активами на пiдставi вiдповiдної лiцензiї на провадження такої дiяльностi;

     корпоративний пенсiйний фонд - недержавний пенсiйний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декiлька юридичних осiб-роботодавцiв та до якого можуть приєднуватися роботодавцi-платники;

(абзац п'ятнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     недержавний пенсiйний фонд (далi - пенсiйний фонд) - юридична особа, створена вiдповiдно до цього Закону, яка має статус неприбуткової органiзацiї (непiдприємницького товариства), функцiонує та провадить дiяльнiсть виключно з метою накопичення пенсiйних внескiв на користь учасникiв пенсiйного фонду з подальшим управлiнням пенсiйними активами, а також здiйснює пенсiйнi виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України порядку;

(абзац шiстнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     недержавний пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня системи пенсiйного забезпечення - недержавний пенсiйний фонд, який створений та дiє вiдповiдно до законодавства про недержавне пенсiйне забезпечення, вiдповiдає вимогам цього Закону для отримання лiцензiї на надання послуг у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування (далi - пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня);

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     одиниця пенсiйних активiв - показник системи персонiфiкованого облiку, який застосовується для визначення суми пенсiйних коштiв, що належать учасниковi пенсiйного фонду та облiковуються на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку в пенсiйному фондi;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     одноразова пенсiйна виплата - пенсiйна виплата, що здiйснюється одноразово у порядку та у випадках, визначених цим Законом;

     пенсiйна виплата - грошова виплата учасниковi недержавного пенсiйного забезпечення або його спадкоємцям, що здiйснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсiйному фондi та облiкованих на iндивiдуальному пенсiйному рахунку грошових коштiв у випадках, передбачених цим Законом;

     пенсiйна схема - документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсiйного забезпечення учасникiв фонду;

     пенсiйний контракт - договiр мiж пенсiйним фондом та його вкладником, згiдно з яким здiйснюється недержавне пенсiйне забезпечення учасника (учасникiв) фонду за визначеною пенсiйною схемою;

     пенсiйнi активи - активи пенсiйного фонду, страхової органiзацiї, банкiвської установи, сформованi вiдповiдно до цього Закону, за рахунок яких здiйснюються пенсiйнi виплати;

     пенсiйнi депозитнi рахунки - вкладнi (депозитнi) рахунки фiзичних осiб, що вiдкриваються банкiвськими установами з урахуванням умов, установлених законодавством, для накопичення заощаджень на виплату пенсiї;

     пенсiйнi кошти - сума грошових зобов'язань пенсiйного фонду перед його учасниками, страхової органiзацiї перед застрахованими особами згiдно з договорами страхування довiчної пенсiї або банкiвської установи перед вкладниками, якi вiдкрили пенсiйнi депозитнi рахунки;

(абзац двадцять п'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     пенсiя на визначений строк - пенсiйнi виплати, що здiйснюються перiодично протягом визначеного строку у порядку та у випадках, визначених цим Законом;

     персонiфiкований облiк - збирання, оброблення, систематизацiя та зберiгання передбаченої законодавством про пенсiйне забезпечення i цим Законом iнформацiї про учасникiв недержавного пенсiйного забезпечення, вiдомостей про визначення їх прав на пенсiйнi виплати за рахунок коштiв, накопичених на їх користь, а також для обчислення розмiру цих виплат;

     абзац двадцять восьмий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Абзац двадцять дев'ятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Абзац тридцятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     професiйний пенсiйний фонд - пенсiйний фонд, засновником (засновниками) якого можуть бути органiзацiї роботодавцiв, їх об'єднання, об'єднання громадян, професiйнi спiлки, їх об'єднання або фiзичнi особи, пов'язанi за родом їх професiйної дiяльностi (занять), визначеної у статутi фонду. Учасниками такого фонду можуть бути виключно фiзичнi особи, пов'язанi за родом їх професiйної дiяльностi (занять), визначеної у статутi фонду, а також фiзичнi особи, якi є працiвниками органiзацiй роботодавцiв, їх об'єднань, членами або працiвниками професiйних спiлок, їх об'єднань, якi створили такий фонд;

     резервний фонд - фонд, сформований вiдповiдно до законодавчих актiв України, що регулюють дiяльнiсть господарських товариств, з урахуванням вимог цього Закону адмiнiстратором, компанiєю з управлiння активами з метою вiдшкодування збиткiв, що можуть бути завданi цими юридичними особами пiд час надання послуг пенсiйному фонду внаслiдок неналежного виконання зобов'язань перед пенсiйним фондом та порушення ними законодавства;

(абзаци двадцять восьмий - тридцять четвертий статтi 1 замiнено п'ятьма абзацами згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, у зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - сорок третiй вважати вiдповiдно абзацами тридцять третiм - сорок першим)

     роботодавець - власник пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi або уповноважений ним орган чи фiзична особа, яка вiдповiдно до законодавства використовує найману працю;

     роботодавець - платник корпоративного пенсiйного фонду (далi - роботодавець-платник) - роботодавець, який визнає статут уже створеного корпоративного пенсiйного фонду, виявив бажання перераховувати грошовi кошти на користь своїх працiвникiв до такого фонду на пiдставi договору, укладеного ним з радою цього пенсiйного фонду;

     саморегулiвна органiзацiя адмiнiстраторiв недержавних пенсiйних фондiв - неприбуткова органiзацiя (непiдприємницьке товариство), що створюється з метою встановлення професiйних стандартiв дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв, захисту та представлення iнтересiв своїх членiв, а також учасникiв недержавних пенсiйних фондiв;

     страхова органiзацiя - страховик, який отримав лiцензiю на страхування життя;

     учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування - фiзична особа, яка сплачує страховi внески до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування та прийняла рiшення про спрямування цих внескiв до пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня у порядку, встановленому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     учасник недержавного пенсiйного забезпечення - фiзична особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) пенсiйнi внески до пенсiйного фонду або на пенсiйний депозитний рахунок у банку i яка має право на недержавне пенсiйне забезпечення на умовах i в порядку, визначених пенсiйним контрактом, договором про вiдкриття пенсiйного депозитного рахунка або договором страхування довiчної пенсiї та цим Законом, або яка отримує пенсiйнi виплати iз пенсiйного фонду;

(абзац тридцять восьмий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     учасник пенсiйного фонду (далi - учасник фонду) - фiзична особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) пенсiйнi внески до пенсiйного фонду та яка має право на отримання пенсiйних виплат або отримує такi виплати з пенсiйного фонду згiдно iз цим Законом;

(абзац тридцять дев'ятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     чиста вартiсть одиницi пенсiйних активiв - розрахункова вартiсть одиницi пенсiйних активiв, що визначається шляхом дiлення чистої вартостi активiв на загальну кiлькiсть одиниць пенсiйних активiв на день пiдрахунку. Чиста вартiсть одиницi пенсiйних активiв обчислюється у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Чиста вартiсть одиницi пенсiйних активiв на день надходження першого пенсiйного внеску до пенсiйного фонду встановлюється у розмiрi 1 гривня;

(абзац сороковий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     чиста вартiсть активiв пенсiйного фонду - рiзниця мiж вартiстю активiв пенсiйного фонду на день проведення пiдрахунку та сумою зобов'язань пенсiйного фонду, що пiдлягають виконанню на день проведення пiдрахунку.

(абзац сорок перший статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     2. Термiни "контролер", "контроль", "афiлiйована особа" i "пов'язана особа" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

(статтю 1 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Стаття 2. Система недержавного пенсiйного забезпечення

     1. Система недержавного пенсiйного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсiйного забезпечення, яка грунтується на засадах добровiльної участi фiзичних та юридичних осiб, крiм випадкiв, передбачених законами, у формуваннi пенсiйних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсiйного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування пенсiйних виплат.

     2. Суб'єктами недержавного пенсiйного забезпечення є:

     недержавнi пенсiйнi фонди;

     страховi органiзацiї, якi уклали договори страхування довiчної пенсiї з учасниками фонду, страхування ризику настання iнвалiдностi або смертi учасника фонду;

(абзац третiй частини другої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     банкiвськi установи, якi уклали договори про вiдкриття пенсiйних депозитних рахункiв;

     вкладники та учасники пенсiйних фондiв, учасники накопичувальної системи пенсiйного страхування;

(абзац п'ятий частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     вкладники пенсiйних депозитних рахункiв;

     учасники недержавного пенсiйного забезпечення;

(абзац сьомий частини другої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     засновники пенсiйних фондiв;

     роботодавцi - платники корпоративних пенсiйних фондiв;

     саморегулiвнi органiзацiї суб'єктiв, якi надають послуги у сферi недержавного пенсiйного забезпечення;

     абзац одинадцятий частини другої статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     адмiнiстратори пенсiйних фондiв;

     компанiї з управлiння активами;

     зберiгачi;

     аудитори;

     особи, якi надають консультацiйнi та агентськi послуги вiдповiдно до цього Закону.

     3. Недержавне пенсiйне забезпечення здiйснюється:

     пенсiйними фондами шляхом укладення пенсiйних контрактiв мiж адмiнiстраторами пенсiйних фондiв та вкладниками таких фондiв вiдповiдно до цього Закону;

     страховими органiзацiями шляхом укладення договорiв страхування довiчної пенсiї з учасниками фонду, страхування ризику настання iнвалiдностi або смертi учасника фонду вiдповiдно до цього Закону та законодавства про страхування;

(абзац третiй частини третьої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     банкiвськими установами вiдповiдно до цього Закону та законодавства про банкiвську дiяльнiсть шляхом укладення договорiв про вiдкриття пенсiйних депозитних рахункiв для накопичення пенсiйних заощаджень у межах суми, визначеної для вiдшкодування вкладiв Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, що встановлюється згiдно iз законом.

     Стаття 3. Законодавство про недержавне пенсiйне забезпечення

     Законодавство про недержавне пенсiйне забезпечення складається з цього Закону, законодавства про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, законiв України "Про страхування", "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про iнститути спiльного iнвестування", "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки", "Про державне регулювання ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв" та iнших нормативно-правових актiв, прийнятих вiдповiдно до цього Закону.

(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, вiд 12.09.2019р. N 79-IX, вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Стаття 4. Принципи недержавного пенсiйного забезпечення

     1. Недержавне пенсiйне забезпечення здiйснюється на принципах:

     законодавчого визначення умов недержавного пенсiйного забезпечення;

     заiнтересованостi фiзичних осiб у недержавному пенсiйному забезпеченнi;

     добровiльностi створення пенсiйних фондiв юридичними та фiзичними особами, об'єднаннями фiзичних осiб та об'єднаннями юридичних осiб;

     добровiльної участi фiзичних осiб у системi недержавного пенсiйного забезпечення та вибору виду пенсiйної виплати, крiм випадкiв, передбачених цим Законом;

     добровiльностi прийняття роботодавцем рiшення про здiйснення пенсiйних внескiв на користь своїх працiвникiв до системи недержавного пенсiйного забезпечення;

     економiчної заiнтересованостi роботодавця у здiйсненнi пенсiйних внескiв на користь своїх працiвникiв до системи недержавного пенсiйного забезпечення;

     неможливостi необгрунтованої вiдмови роботодавця вiд здiйснення пенсiйних внескiв до системи недержавного пенсiйного забезпечення на користь своїх працiвникiв, якщо роботодавець розпочав здiйснення таких пенсiйних внескiв;

     рiвноправностi всiх учасникiв пенсiйного фонду, якi беруть участь в однiй пенсiйнiй схемi;

     розмежування та вiдокремлення активiв пенсiйного фонду вiд активiв iнших суб'єктiв недержавного пенсiйного забезпечення та накопичувального пенсiйного страхування з метою захисту майнових прав учасникiв пенсiйного фонду та унеможливлення банкрутства пенсiйного фонду;

(абзац десятий частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     визначення розмiру пенсiйної виплати залежно вiд суми пенсiйних коштiв, облiкованих на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду або застрахованої особи;

     гарантування фiзичним особам реалiзацiї прав, наданих їм цим Законом;

     цiльового та ефективного використання пенсiйних коштiв;

     державного регулювання розмiру тарифiв на послуги, що надаються у системi недержавного пенсiйного забезпечення;

     вiдповiдальностi суб'єктiв системи недержавного пенсiйного забезпечення за порушення норм, передбачених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами;

     державного регулювання дiяльностi з недержавного пенсiйного забезпечення та нагляду за його здiйсненням.

     Стаття 5. Аудиторськi перевiрки у сферi недержавного пенсiйного забезпечення

     1. Плановi аудиторськi перевiрки дiяльностi пенсiйних фондiв, адмiнiстраторiв, компанiй з управлiння активами, зберiгачiв, страхових органiзацiй та банкiв, що надають послуги у сферi недержавного пенсiйного забезпечення, проводяться не рiдше нiж один раз на рiк за рахунок юридичних осiб, що перевiряються. Результати аудиторських перевiрок пiдлягають опублiкуванню в порядку, визначеному цим Законом.

     2. Аудиторська перевiрка проводиться аудитором, який має право на провадження аудиторської дiяльностi i займається виключно наданням аудиторських послуг згiдно iз законодавством.

     Аудиторська перевiрка проводиться згiдно iз законодавством на пiдставi договору, який укладається мiж аудитором та юридичною особою, що перевiряється.

     Один i той же аудитор не може провадити перевiрку двох i бiльше юридичних осiб, що надають послуги одному й тому ж пенсiйному фонду. Аудитор не може проводити перевiрку суб'єктiв недержавного пенсiйного забезпечення та вищезазначених юридичних осiб, якщо вiн або його засновник (засновники) володiють часткою (паєм, акцiями) у статутному капiталi цих суб'єктiв (юридичних осiб) або їх засновника (засновникiв).

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює вимоги до аудиторiв, якi здiйснюють аудит юридичних осiб - суб'єктiв недержавного пенсiйного забезпечення.

     3. Адмiнiстратор i компанiя з управлiння активами подають до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку рiчну фiнансову звiтнiсть разом з аудиторським звiтом (звiтом аудитора).

(частина третя статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

Роздiл II
НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЩО ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ПЕНСIЙНИМИ ФОНДАМИ

     Стаття 6. Недержавнi пенсiйнi фонди та їх види

     1. Пенсiйнi фонди створюються на пiдставi рiшення засновника (зборiв засновникiв) та не мають на метi одержання прибутку на користь одноосiбного засновника або для його подальшого розподiлу мiж засновниками.

(частина перша статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     2. Недержавне пенсiйне забезпечення є для пенсiйних фондiв виключним видом дiяльностi. Провадження пенсiйними фондами iншої дiяльностi, не передбаченої цим Законом, забороняється.

     3. Активи пенсiйного фонду формуються за рахунок внескiв до пенсiйного фонду (пенсiйних внескiв) та iнших надходжень до пенсiйного фонду.

(частина третя статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     4. За видами пенсiйнi фонди можуть утворюватися як вiдкритi пенсiйнi фонди, корпоративнi пенсiйнi фонди та професiйнi пенсiйнi фонди.

     Пенсiйним фондам забороняється змiнювати їх вид та найменування, зазначенi у статутi пенсiйного фонду, пiсля включення до Державного реєстру фiнансових установ Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац другий частини четвертої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     5. Дозволяється приєднання та злиття декiлькох пенсiйних фондiв одного виду. У разi злиття чи приєднання декiлькох пенсiйних фондiв одного виду новоутворений пенсiйний фонд (фонд, до якого здiйснюється приєднання) повинен бути того самого виду, що й фонди, якi злилися чи приєдналися.

     Забороняється передача майна, прав та обов'язкiв пенсiйного фонду iншим, нiж недержавнi пенсiйнi фонди юридичним особам - правонаступникам у зв'язку з припиненням пенсiйного фонду шляхом злиття або приєднання.

     Припинення пенсiйного фонду шляхом подiлу або перетворення в iнший вид пенсiйного фонду забороняється.

     Особливостi проведення приєднання та злиття пенсiйних фондiв встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина п'ята статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     6. Пенсiйний фонд має власне найменування, в якому повиннi бути зазначенi вид фонду, слова "недержавний пенсiйний фонд" або "пенсiйний фонд", та яке вiдрiзняється вiд найменувань будь-яких iнших пенсiйних фондiв, створених на територiї України.

     Слова "недержавний пенсiйний фонд" та "пенсiйний фонд" не можуть використовуватися у назвах юридичних осiб, що створюються не за цим Законом, за винятком використання слiв "пенсiйний фонд" Пенсiйним фондом України та його органами, а також пiдприємствами, установами й органiзацiями, що перебувають в управлiннi Пенсiйного фонду України.

     7. Органами управлiння пенсiйного фонду є збори засновникiв та рада пенсiйного фонду (рада фонду).

     Створення iнших органiв управлiння пенсiйного фонду заборонено.

(частина сьома статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     8. Пенсiйний фонд для забезпечення своєї дiяльностi користується послугами осiб, визначених цим Законом, на пiдставi вiдповiдних договорiв, якi укладаються з цими особами радою фонду. Пенсiйний фонд має користуватися послугами з адмiнiстрування лише одного адмiнiстратора.

(частина восьма статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     9. Пенсiйний фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язанi з дiяльнiстю з недержавного пенсiйного забезпечення. Пенсiйний фонд не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями третiх осiб i не має права передавати свої зобов'язання перед учасниками та вкладниками фонду третiм особам, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     10. Пенсiйний фонд не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями держави, а держава не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями пенсiйного фонду, що зазначається у кожному пенсiйному контрактi.

     11. Бюджетна установа має право бути засновником корпоративного пенсiйного фонду або здiйснювати пенсiйнi внески до вже створених пенсiйних фондiв лише у разi, якщо створення таких фондiв або здiйснення пенсiйних внескiв передбачено законами України, рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України або рiшеннями вiдповiдних мiсцевих рад. Заснування такими бюджетними установами вiдкритих пенсiйних фондiв забороняється. Кошти, перерахованi до будь-якого пенсiйного фонду будь-яким вкладником, не є власнiстю держави або органiв мiсцевого самоврядування.

(частина одинадцята статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     12. Пенсiйний фонд не може бути проголошений банкрутом та лiквiдований за законодавством про банкрутство. Порядок створення, функцiонування та лiквiдацiї пенсiйних фондiв, а також особливостi їх реєстрацiї як фiнансової установи визначаються цим Законом.

(частина дванадцята статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 7. Учасники та вкладники недержавних пенсiйних фондiв

     1. Абзац перший частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Учасниками фонду можуть бути громадяни України, iноземцi та особи без громадянства. Участь фiзичних осiб у будь-якому недержавному пенсiйному фондi є добровiльною, крiм випадкiв, встановлених законом. Фiзична особа може бути учасником кiлькох пенсiйних фондiв за власним вибором вiдповiдно до вимог цього Закону.

(абзац другий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Пенсiйнi виплати можуть здiйснюватися учаснику фонду або його спадкоємцю.

     2. Вкладником фонду будь-якого виду на користь учасника фонду, якщо iнше не передбачено цим Законом, може бути:

     роботодавець учасника фонду;

     професiйна спiлка, об'єднання професiйних спiлок щодо своїх членiв;

     сам учасник фонду;

     подружжя, дiти, батьки, рiднi брати i сестри, дiд i баба учасника фонду, дiти подружжя учасника фонду, у тому числi усиновленi ним (нею) дiти, батьки подружжя учасника фонду.

     У будь-якому пенсiйному фондi його учасники можуть бути одночасно i вкладниками такого фонду.

     Учасники вiдкритого та професiйного пенсiйного фонду мають право залишатися його учасниками у разi припинення здiйснення пенсiйних внескiв на їх користь, припинення (розiрвання) пенсiйних контрактiв, укладених на їх користь.

(частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     3. Пенсiйнi кошти, що облiковуються на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду, є власнiстю такого учасника та використовуються на цiлi, визначенi цим Законом.

(абзац перший частини третьої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Iнформацiя про суму накопичених пенсiйних коштiв, належних кожному учаснику фонду, вiдображається на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду, який ведеться в системi персонiфiкованого облiку.

     4. Умови та порядок недержавного пенсiйного забезпечення учасникiв фонду установлюються у виглядi пенсiйних схем.

(частина четверта статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 8. Засновники недержавних пенсiйних фондiв

     1. Засновником вiдкритого пенсiйного фонду можуть бути будь-якi одна чи декiлька юридичних осiб з урахуванням обмежень, встановлених частиною одинадцятою статтi 6 цього Закону.

     Засновником корпоративного пенсiйного фонду може бути юридична особа-роботодавець або декiлька юридичних осiб-роботодавцiв, до яких можуть приєднуватися роботодавцi-платники.

     Засновником (засновниками) професiйного пенсiйного фонду можуть бути об'єднання юридичних осiб-роботодавцiв, об'єднання фiзичних осiб, включаючи професiйнi спiлки (об'єднання професiйних спiлок), або фiзичнi особи, пов'язанi за родом їх професiйної дiяльностi (занять).

     2. Роботодавець може стати платником уже створеного корпоративного пенсiйного фонду на пiдставi договору про участь у корпоративному пенсiйному фондi за умови визнання статуту такого фонду, внесення вiдповiдних змiн до колективного договору (за умови його наявностi) та обов'язкового повiдомлення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про свою участь у пенсiйному фондi. Повiдомлення надсилається протягом двох тижнiв з дати укладення роботодавцем - платником корпоративного пенсiйного фонду договору про участь у корпоративному пенсiйному фондi.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     3. Частину третю статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     4. Роботодавець, який виявив бажання стати платником уже створеного корпоративного пенсiйного фонду, укладає з радою цього пенсiйного фонду договiр про участь у корпоративному пенсiйному фондi, iстотними умовами якого є:

     повна назва та мiсцезнаходження (юридична адреса) органiв управлiння договiрних сторiн;

     предмет договору;

     права i обов'язки сторiн;

     пiдтвердження вiдповiдностi роботодавця вимогам, передбаченим цим Законом для засновникiв корпоративних пенсiйних фондiв;

     порядок змiни умов договору;

     умови дострокового розiрвання договору.

     5. Засновники вiдкритого пенсiйного фонду не можуть бути зберiгачем цього фонду та його аудитором. Засновники корпоративного або професiйного фонду та роботодавцi - платники корпоративного пенсiйного фонду не можуть бути зберiгачем, аудитором i компанiєю з управлiння активами цього фонду, а також його адмiнiстратором, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     У разi створення свого корпоративного пенсiйного фонду компанiя з управлiння активами або банкiвська установа має право здiйснювати управлiння активами такого фонду та адмiнiстрування фондом за умови отримання вiдповiдних лiцензiй у порядку, встановленому законодавством.

     6. Засновники будь-якого пенсiйного фонду та роботодавцi - платники корпоративного пенсiйного фонду можуть бути засновниками компанiї з управлiння активами та професiйного адмiнiстратора, з якими цей фонд уклав вiдповiднi договори.

     7. Юридична особа може бути одночасно засновником не бiльш як одного корпоративного чи одного професiйного пенсiйного фонду. Така юридична особа може бути засновником одного або бiльше вiдкритих пенсiйних фондiв.

     8. Змiна складу засновникiв пенсiйного фонду здiйснюється вiдповiдно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом та статутом.

     У разi створення пенсiйного фонду кiлькома засновниками один iз засновникiв має право вийти з їх складу в порядку, передбаченому статутом пенсiйного фонду, попередивши про це iнших засновникiв та учасникiв фонду, на користь яких вiн сплачував пенсiйнi внески, не пiзнiш як за шiсть мiсяцiв до виходу з числа засновникiв пенсiйного фонду.

     Якщо iнше не передбачено законом, засновник або роботодавець - платник корпоративного пенсiйного фонду може припинити сплату пенсiйних внескiв до такого пенсiйного фонду шляхом розiрвання всiх укладених ним з таким фондом пенсiйних контрактiв та договору про участь у пенсiйному фондi, повiдомивши Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку та учасникiв фонду за шiсть мiсяцiв до розiрвання таких контрактiв та договору про участь у пенсiйному фондi.

     Рiшення роботодавця про вихiд iз складу засновникiв або про розiрвання договору про участь у пенсiйному фондi обов'язково вноситься до колективного договору, якщо заснування такого фонду або участь у такому фондi роботодавця було передбачено колективним договором.

     У разi якщо згiдно iз законом роботодавець зобов'язаний здiйснювати пенсiйнi внески до пенсiйного фонду на користь своїх працiвникiв, такий роботодавець може припинити сплату пенсiйних внескiв до пенсiйного фонду у визначеному цим Законом порядку лише за умови укладення пенсiйних контрактiв на користь таких працiвникiв з iншим пенсiйним фондом.

(частина восьма статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     9. У разi виходу iз складу засновникiв корпоративного пенсiйного фонду одного iз засновникiв або розiрвання роботодавцем-платником договору про участь у корпоративному пенсiйному фондi учасники такого фонду, якi є працiвниками цього засновника або роботодавця-платника, втрачають право бути учасниками такого корпоративного пенсiйного фонду.

     Учасники фонду, якi є працiвниками такого роботодавця, протягом трьох мiсяцiв з дня отримання повiдомлення про вихiд їх роботодавця з числа засновникiв або роботодавцiв - платникiв корпоративного пенсiйного фонду зобов'язанi подати адмiнiстратору цього фонду заяву iз зазначенням нового пенсiйного фонду або страхової органiзацiї, з якою укладено договiр страхування довiчної пенсiї, або банку, в якому вiдкрито пенсiйний депозитний рахунок, куди мають бути переданi належнi їм пенсiйнi кошти. Договiр страхування довiчної пенсiї може бути укладено учасником пенсiйного фонду лише у разi досягнення таким учасником пенсiйного вiку, визначеного цим Законом. Разом з письмовою заявою учасник фонду зобов'язаний надати копiю пенсiйного контракту, укладеного з новим пенсiйним фондом, або копiю договору страхування довiчної пенсiї з обраною страховою органiзацiєю, або копiю договору про вiдкриття пенсiйного депозитного рахунка. Працiвники такого роботодавця, якi є учасниками накопичувальної системи пенсiйного страхування, подають адмiнiстратору пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня заяву iз зазначенням iншого пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня та копiю пенсiйного контракту, укладеного з новим пенсiйним фондом - суб'єктом другого рiвня. За бажанням учасника фонду, який є учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування, або вiдсутностi такої заяви, облiкованi на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку кошти можуть бути переведенi до Накопичувального пенсiйного фонду.

(абзац другий частини дев'ятої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     У разi вiдсутностi такої заяви та копiї укладеного договору з новим пенсiйним фондом або копiї договору страхування довiчної пенсiї з обраною страховою органiзацiєю, або копiї договору про вiдкриття пенсiйного депозитного рахунка в банку пенсiйнi кошти учасника фонду, крiм учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування, передаються до iншого пенсiйного фонду за вибором адмiнiстратора, який передає такi кошти, з повiдомленням про це такого учасника та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац третiй частини дев'ятої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Письмове повiдомлення про переведення коштiв таких учасникiв до iншого фонду направляється кожному учаснику фонду протягом одного мiсяця з дня такого переведення та мiстить iнформацiю про суму переведених коштiв, реквiзити пенсiйного фонду та його адмiнiстратора, а також вказiвку на необхiднiсть укласти пенсiйний контракт з фондом, до якого переведенi кошти.

(частину дев'яту статтi 8 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Переведення коштiв та передача вiдомостей персонiфiкацiї учасникiв фонду здiйснюються на пiдставi договору мiж адмiнiстратором фонду, з якого переводяться пенсiйнi кошти таких учасникiв, та пенсiйним фондом, до якого переводяться такi кошти. Копiя договору надається учаснику фонду разом з повiдомленням, зазначеним в абзацi четвертому цiєї частини.

(частину дев'яту статтi 8 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     10. У разi виходу iз складу засновникiв або роботодавцiв - платникiв корпоративного пенсiйного фонду роботодавець зобов'язаний сплатити пенсiйнi внески за ранiше укладеними пенсiйними контрактами, якi пiдлягали сплатi до дня попередження про вихiд iз складу засновникiв або роботодавцiв - платникiв пенсiйного фонду.

     Стаття 9. Статут пенсiйного фонду

     1. Пенсiйний фонд дiє на пiдставi статуту, який повинен вiдповiдати вимогам цього Закону. Статут пенсiйного фонду, а також змiни до нього затверджуються засновником (зборами засновникiв) пенсiйного фонду.

     Приєднання до корпоративного пенсiйного фонду роботодавця - платника пенсiйного фонду не потребує внесення змiн до статуту пенсiйного фонду.

(частина перша статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     2. Статутом пенсiйного фонду можуть встановлюватися тiльки такi умови i правила недержавного пенсiйного забезпечення, якi не суперечать цьому Закону та iншим нормативно-правовим актам, прийнятим вiдповiдно до цього Закону.

     3. Статут пенсiйного фонду повинен мiстити:

     1) повне i скорочене (за наявностi) найменування, вид фонду (вiдкритий, корпоративний чи професiйний), мiсцезнаходження ради фонду;

(пункт 1 частини третьої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     2) вiдомостi про засновникiв фонду iз зазначенням їх мiсцезнаходження (юридичної адреси);

     3) порядок внесення змiн до пенсiйних схем та їх скасування;

     4) порядок затвердження i внесення змiн до iнвестицiйної декларацiї фонду;

     5) порядок укладення пенсiйних контрактiв;

     6) права та обов'язки фонду, його засновника (засновникiв), роботодавцiв - платникiв, вкладникiв, учасникiв, а також порядок їх реалiзацiї i виконання;

(пункт 6 частини третьої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     7) у разi якщо засновникiв декiлька - порядок скликання, проведення зборiв засновникiв (у тому числi шляхом опитування), формування порядку денного, прийняття ними рiшень та їх компетенцiю;

(пункт 7 частини третьої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     8) повноваження ради пенсiйного фонду, порядок її утворення та функцiонування, скликання її засiдань, квалiфiкацiйнi вимоги до її членiв;

     9) умови набуття статусу учасника фонду;

     10) умови сплати внескiв до пенсiйного фонду;

     11) порядок використання пенсiйних активiв фонду;

     12) види дозволених витрат, пов'язаних з дiяльнiстю пенсiйного фонду;

     13) порядок органiзацiї звiтностi, а також порядок отримання учасниками фонду виписок про стан їх iндивiдуальних пенсiйних рахункiв;

(пункт 13 частини третьої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     14) порядок припинення пенсiйного фонду;

(пункт 14 частини третьої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     15) умови, за яких можуть бути проведенi вибiр i замiна адмiнiстратора, компанiї з управлiння активами, зберiгача та порядок такої замiни iз зазначенням дiй, спрямованих на захист прав учасникiв фонду;

     16) порядок оприлюднення iнформацiї про дiяльнiсть пенсiйного фонду;

     17) порядок внесення змiн до статуту пенсiйного фонду;

     18) порядок змiни складу засновникiв пенсiйного фонду (у зв'язку iз вступом, виходом, вибуттям засновникiв);

(пункт 18 частини третьої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     19) iншi положення, що не суперечать законодавству.

     У разi створення пенсiйного фонду одноосiбним засновником повноваження засновника визначаються статутом такого фонду з урахуванням вимог пунктiв "а" - "г" частини третьої статтi 16 цього Закону.

(частину третю статтi 9 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     4. Статут пенсiйного фонду та змiни до нього реєструються вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

(абзац перший частини четвертої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Змiни до статуту пенсiйного фонду не можуть погiршувати умови пенсiйного забезпечення учасникiв фонду.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку не погоджує статути та змiни до статутiв пенсiйних фондiв, якi порушують вимоги, встановленi цим Законом.

(абзац третiй частини четвертої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     5. Статут та змiни до статуту погоджуються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку до їх реєстрацiї вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

(частина п'ята статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Стаття 10. Iнвестицiйна декларацiя пенсiйного фонду

     1. Iнвестицiйна декларацiя пенсiйного фонду розробляється i затверджується радою фонду вiдповiдно до цього Закону.

     Iнвестицiйна декларацiя пенсiйного фонду пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку протягом 60 календарних днiв пiсля формування ради фонду.

(абзац другий частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     У разi вiдсутностi у складi ради пенсiйного фонду осiб, професiйно пiдготовлених до роботи у сферi iнвестицiйної дiяльностi, рада зобов'язана залучити до розроблення iнвестицiйної декларацiї консультантiв з iнвестицiйних питань. Оплата послуг таких консультантiв здiйснюється за рахунок засновникiв пенсiйного фонду.

     2. Iнвестицiйна декларацiя визначає iнвестицiйну полiтику фонду. В iнвестицiйнiй декларацiї вiдображаються основнi напрями iнвестування пенсiйних активiв та обмеження iнвестицiйної дiяльностi з пенсiйними активами, встановленi в межах загальних вимог та обмежень iнвестицiйної дiяльностi, визначених цим Законом.

     Iнвестицiйна декларацiя є обов'язковою для застосування особами, що здiйснюють управлiння активами пенсiйного фонду, та зберiгачем.

     3. Рада фонду зобов'язана проводити щорiчний аналiз ефективностi iнвестицiйної дiяльностi та визначати доцiльнiсть внесення змiн до iнвестицiйної декларацiї з урахуванням пропозицiй, поданих особами, що здiйснюють управлiння активами такого пенсiйного фонду.

     4. Правила пiдготовки, вимоги до iнвестицiйної декларацiї, порядок її реєстрацiї та внесення змiн до неї встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац перший частини четвертої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдмовляє у реєстрацiї iнвестицiйної декларацiї пенсiйного фонду в разi, якщо у складi ради пенсiйного фонду вiдсутнi особи, професiйно пiдготовленi до роботи у сферi iнвестицiйної дiяльностi, i при цьому рада пенсiйного фонду не залучила до розроблення iнвестицiйної декларацiї консультантiв з iнвестицiйних питань.

(частину четверту статтi 10 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 11. Реєстрацiя пенсiйного фонду

     1. Реєстрацiя пенсiйного фонду як юридичної особи та фiнансової установи проводиться у такому порядку:

     1) погодження статуту пенсiйного фонду Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому законодавством порядку;

     2) державна реєстрацiя пенсiйного фонду як юридичної особи вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     3) погодження складу ради фонду Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку;

     4) включення пенсiйного фонду до Державного реєстру фiнансових установ та реєстрацiя пенсiйних схем Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку.

     Пенсiйний фонд набуває право на провадження дiяльностi з недержавного пенсiйного забезпечення з моменту включення його до Державного реєстру фiнансових установ.

     2. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право перевiряти документи, поданi для включення до Державного реєстру фiнансових установ пенсiйного фонду, на вiдповiднiсть їх нормам законодавства та достовiрнiсть зазначеної в них iнформацiї та, в разi необхiдностi, вимагати подання додаткових документiв i пояснень, якi пiдтверджують вiдомостi, що мiстяться у поданих документах. Рiшення про включення до Державного реєстру фiнансових установ пенсiйного фонду або про вiдмову у включеннi до такого реєстру приймається протягом 30 календарних днiв з дня подання документiв, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. У разi прийняття рiшення про включення до Державного реєстру фiнансових установ пенсiйного фонду Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку пенсiйному фонду видається свiдоцтво.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може вiдмовити у включеннi до Державного реєстру фiнансових установ пенсiйного фонду у разi невiдповiдностi поданих документiв i даних, що мiстяться в них, вимогам цього Закону, а також у разi виявлення недостовiрної iнформацiї у поданих документах.

     4. У разi вiдмови у включеннi до Державного реєстру фiнансових установ пенсiйного фонду Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зобов'язана письмово повiдомити про це заявника з обов'язковим обґрунтуванням причин вiдмови та повного перелiку зауважень.

     5. Вiдмова у включеннi до Державного реєстру фiнансових установ пенсiйного фонду не перешкоджає повторному зверненню засновника (засновникiв) до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у загальному порядку пiсля усунення причин, що були пiдставою такої вiдмови.

     6. Рiшення про вiдмову у включеннi до Державного реєстру фiнансових установ пенсiйного фонду або порушення строкiв такої реєстрацiї може бути оскаржене засновником (засновниками) пенсiйного фонду в судовому порядку. Збитки, завданi неправомiрною вiдмовою у реєстрацiї пенсiйного фонду як фiнансової установи, вiдшкодовуються згiдно iз законом.

(стаття 11 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 12. Обов'язковi умови початку дiяльностi недержавних пенсiйних фондiв

     1. Засновник (засновники) пенсiйного фонду зобов'язаний сформувати склад ради фонду вiдповiдно до цього Закону до дня подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку документiв для включення пенсiйного фонду до Державного реєстру фiнансових установ.

     2. Рада фонду пiсля включення пенсiйного фонду до Державного реєстру фiнансових установ та реєстрацiї iнвестицiйної декларацiї, повинна укласти договори:

     про адмiнiстрування пенсiйного фонду - з адмiнiстратором, який має лiцензiю на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв;

(абзац другий частини другої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     про управлiння активами пенсiйного фонду - з компанiєю з управлiння активами або з iншою особою, яка отримала лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами);

(абзац третiй частини другої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     про обслуговування пенсiйного фонду зберiгачем - iз зберiгачем.

     3. Укладення пенсiйних контрактiв та отримання пенсiйних внескiв на рахунок пенсiйного фонду до виконання вимог цiєї статтi забороняється.

     4. Iнформацiя про укладення всiх договорiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку адмiнiстратором у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. У разi невиконання вимог частин першої i другої цiєї статтi протягом вiсiмнадцяти мiсяцiв з дня реєстрацiї пенсiйного фонду як фiнансової установи та/або у разi ненадходження пенсiйних внескiв до пенсiйного фонду протягом цього строку Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про скасування реєстрацiї зазначеного пенсiйного фонду як фiнансової установи та подає позов до суду про лiквiдацiю такого пенсiйного фонду.

(стаття 12 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 13. Рада пенсiйного фонду

     1. Для забезпечення управлiння та здiйснення контролю за поточною дiяльнiстю пенсiйного фонду утворюється рада пенсiйного фонду.

(абзац перший частини першої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Рада фонду утворюється у кiлькостi не менше п'яти осiб. З числа членiв ради фонду обираються голова та секретар ради фонду простою бiльшiстю голосiв.

     2. Члени ради будь-якого фонду обираються на три роки з правом переобрання на наступний строк з числа осiб, якi:

     1) є дiєздатними;

     2) вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам, визначеним Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та статутом пенсiйного фонду;

     3) не були засудженi за умиснi кримiнальнi правопорушення;

(пункт 3 частини другої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     4) не були протягом останнiх семи рокiв керiвниками юридичних осiб, визнаних банкрутами або пiдданих процедурi примусової лiквiдацiї у перiод перебування цiєї особи на керiвнiй посадi;

     5) не є пов'язаними особами iнших членiв ради фонду.

     Кандидат у члени ради пенсiйного фонду iнформує засновника щодо прямого та/або опосередкованого володiння самостiйно чи разом з iншими особами 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу та/або правом голосу щодо акцiй, паїв юридичної особи, або незалежного вiд формального володiння можливостi суттєвого впливу на управлiння чи дiяльнiсть юридичної особи.

(частину другу статтi 13 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

     Член ради фонду може скласти з себе повноваження достроково за власним бажанням.

     3. Засновник (засновники) пенсiйного фонду, роботодавцi - платники корпоративного пенсiйного фонду, а також роботодавцi, якi є вкладниками професiйних пенсiйних фондiв, делегують своїх представникiв до складу ради фонду в порядку, передбаченому статутом фонду. Такi представники визнаються членами ради фонду пiсля їх затвердження засновником (зборами засновникiв) фонду.

     Члени ради фонду набувають своїх повноважень у разi погодження їх кандидатур з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Погодження або вiдмова у погодженнi здiйснюється протягом 30 календарних днiв з дня надходження списку членiв ради фонду до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. У разi вiдмови у погодженнi Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку надає обґрунтування причин вiдмови та повний перелiк зауважень.

     Кiлькiсть представникiв у радi фонду вiд засновникiв пенсiйного фонду будь-якого виду та роботодавцiв - платникiв корпоративного пенсiйного фонду, а також роботодавцiв, якi є вкладниками вiдкритих або професiйних пенсiйних фондiв на користь своїх працiвникiв, встановлюється статутом пенсiйного фонду чи за рiшенням засновника (зборiв засновникiв) фонду. Можливим є визначення одного представника вiд кiлькох засновникiв, роботодавцiв - платникiв корпоративного пенсiйного фонду, роботодавцiв, якi є вкладниками вiдкритих або професiйних пенсiйних фондiв на користь своїх працiвникiв.

(частина третя статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     4. Право на представництво у радi фонду вiд роботодавця-платника, який приєднався до вже створеного корпоративного пенсiйного фонду, при сформованому складi ради цього фонду, реалiзується при черговому переобраннi членiв ради фонду.

     5. Повноваження члена ради фонду припиняються у разi:

     1) закiнчення строку повноважень;

     2) вибуття зi складу засновникiв фонду або виходу iз складу роботодавцiв-платникiв всiх осiб, представником яких був такий член ради фонду;

(частина третя статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     21) розiрвання всiх пенсiйних контрактiв роботодавцями, якi є вкладниками професiйних пенсiйних фондiв, представником яких був такий член ради фонду;

(частину п'яту статтi 13 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     3) прийняття засновником (зборами засновникiв) рiшення про припинення членом ради своїх повноважень за поданням засновника, роботодавця - платника, роботодавця, який є вкладником, або кiлькох з них, представником якого (яких) був такий член ради;

(пункт 3 частини п'ятої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     4) подання членом ради фонду головi або секретарю ради фонду заяви про вихiд iз складу ради фонду за власним бажанням;

     5) визнання судом члена ради фонду недiєздатним;

     6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цього члена ради фонду;

     7) визнання члена ради фонду судом безвiсно вiдсутнiм або померлим;

     8) недотримання умов, установлених частиною другою цiєї статтi;

     9) вчинення членом ради корпоративного пенсiйного фонду дiй, якi спричинили анулювання наданої одноосiбному засновнику такого фонду лiцензiї на провадження адмiнiстрування пенсiйних фондiв у разi, коли адмiнiстрування цього фонду здiйснювалося цим засновником;

(пункт 9 частини п'ятої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     10) подання письмової вимоги учасниками фонду, якi становлять не менш нiж 25 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi учасникiв фонду, про вiдкликання або переобрання члена ради фонду;

     101) дiй або бездiяльностi, що шкодять iнтересам учасникiв фонду;

(частину п'яту статтi 13 доповнено пунктом 101 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     11) смертi члена ради фонду.

     6. Рiшенням засновника (зборiв засновникiв) фонду може бути встановлена винагорода членам ради фонду. Виплата такої винагороди здiйснюється за рахунок тих осiб, представниками яких є члени ради фонду.

(частина шоста статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     7. Органiзацiйно-технiчне та матерiальне забезпечення дiяльностi ради фонду та проведення зборiв засновникiв здiйснюється адмiнiстратором фонду за рахунок коштiв, сплачених йому вiдповiдно до умов договору про адмiнiстрування пенсiйного фонду.

     8. Частину восьму статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     9. Член ради пенсiйного фонду може оскаржити до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку рiшення щодо припинення його повноважень у випадку, передбаченому пунктом 9 частини п'ятої цiєї статтi, протягом двох мiсяцiв пiсля прийняття такого рiшення, а у разi незгоди з рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - до суду.

     10. Члени ради фонду зобов'язанi дiяти лише в iнтересах учасникiв фонду, належно виконувати свої обов'язки.

     Члени ради фонду несуть вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону та нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до закону.

(статтю 13 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 14. Повноваження ради пенсiйного фонду

     1. Рада фонду провадить свою дiяльнiсть у порядку, визначеному статутом пенсiйного фонду, та вiдповiдно до вимог цього Закону, зокрема:

     звiтує про дiяльнiсть пенсiйного фонду перед засновником (зборами засновникiв) фонду;

(абзац другий частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     погоджує змiни до статуту та пенсiйних схем пенсiйного фонду, запропонованi засновником (засновниками) пенсiйного фонду, перед їх затвердженням;

(частину першу статтi 14 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, у зв'язку з цим абзаци третiй - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - тринадцятим)

     реєструє в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку змiни до пенсiйних схем фонду;

(абзац четвертий частини першої статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     затверджує iнвестицiйну декларацiю та змiни до неї;

     обирає голову та секретаря ради фонду з числа членiв ради;

     укладає вiд iменi пенсiйного фонду договори з адмiнiстратором, компанiєю з управлiння активами або iншою особою, яка має право здiйснювати управлiння активами пенсiйного фонду, зберiгачем, аудитором пенсiйного фонду;

     заслуховує звiти про дiяльнiсть адмiнiстратора, осiб, якi здiйснюють управлiння активами пенсiйного фонду, зберiгача та приймає рiшення щодо цих звiтiв;

     затверджує iнформацiю про фiнансовий стан пенсiйного фонду, яка пiдлягає оприлюдненню в порядку, встановленому цим Законом, та розглядає аудиторський висновок;

     здiйснює контроль за цiльовим використанням активiв пенсiйного фонду;

     розглядає спiрнi питання, що виникають мiж пенсiйним фондом та його учасниками та (або) вкладниками;

     вирiшує iншi питання, вiднесенi цим Законом та статутом пенсiйного фонду до компетенцiї ради цього фонду.

(абзац дванадцятий частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Питання, вiднесенi цим Законом i статутом пенсiйного фонду до компетенцiї ради фонду, не можуть бути переданi до компетенцiї виконавчих органiв засновника (засновникiв) фонду, адмiнiстратора або будь-яких iнших осiб.

(абзац тринадцятий частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     2. Голова ради фонду органiзовує роботу ради вiдповiдно до вимог цього Закону та статуту пенсiйного фонду i пiдписує особисто вiд iменi пенсiйного фонду документи, передбаченi цим Законом, або дає доручення на це уповноваженiй особi з числа членiв ради фонду.

     3. Рада фонду має право здiйснювати свої повноваження, якщо у її засiданнi беруть участь бiльше половини загальної кiлькостi її членiв.

     У разi коли у складi ради залишилася половина загальної кiлькостi її членiв або менше, голова ради зобов'язаний скликати позачерговi збори засновникiв фонду (повiдомити одноосiбного засновника) для вирiшення питання про приведення кiлькiсного складу ради у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону.

(абзац другий частини третьої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     4. У разi коли внаслiдок припинення (злиття, приєднання, подiлу, перетворення) юридичної особи, яка є адмiнiстратором, компанiєю з управлiння активами або зберiгачем у результатi передачi всього свого майна, прав та обов'язкiв iншим юридичним особам - правонаступникам порушуються вимоги цього Закону в частинi, що стосується пов'язаних осiб, рада фонду зобов'язана протягом трьох мiсяцiв прийняти рiшення щодо вибору нового надавача вiдповiдних послуг iз забезпеченням при цьому дотримання вимог цього Закону щодо пов'язаних осiб.

(частина четверта статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 15. Засiдання ради фонду

     1. Засiдання ради фонду скликаються головою ради не рiдше одного разу на квартал.

     Голова ради фонду зобов'язаний скликати засiдання ради фонду протягом п'яти робочих днiв у разi:

     1) виникнення питань, вiднесених до компетенцiї ради фонду;

     2) отримання радою фонду вiд органiв державної влади, що здiйснюють державний нагляд та контроль у сферi недержавного пенсiйного забезпечення, повiдомлення про виявлення порушень у дiяльностi осiб, з якими укладено договори вiдповiдно до частини другої статтi 12 цього Закону, або анулювання таким особам лiцензiй на провадження вiдповiдної дiяльностi;

     3) отримання письмової вимоги не менше нiж третини членiв ради фонду;

     4) дострокового розiрвання договорiв з адмiнiстратором, компанiєю з управлiння активами, зберiгачем фонду;

     5) отримання письмової вимоги вiд учасникiв фонду, якi становлять не менш нiж десять вiдсоткiв загальної кiлькостi учасникiв фонду, про проведення засiдання ради фонду;

     51) надходження вiд адмiнiстратора пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня повiдомлення про порушення вимоги цього Закону щодо показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування;

(частину першу статтi 15 доповнено пунктом 51 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     6) в iнших випадках, передбачених статутом пенсiйного фонду.

     На засiданнях ради фонду мають право бути присутнi представники осiб, на вимогу яких проводиться засiдання ради.

     На засiдання ради фонду, на яких розглядаються питання щодо результатiв дiяльностi пенсiйного фонду, обов'язково запрошуються представники адмiнiстратора, компанiї з управлiння активами, зберiгача фонду.

     2. Засiдання ради фонду є правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини загальної кiлькостi її членiв.

     Рiшення ради фонду приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв ради фонду, якi беруть участь у засiданнi. У разi рiвної кiлькостi голосiв вирiшальним є голос голови ради фонду.

     З питань, винесених на розгляд ради фонду на вимогу учасникiв фонду, рада зобов'язана прийняти рiшення.

     3. Протокол засiдання ради фонду пiдписується головою або уповноваженою ним особою з числа членiв ради фонду, а також секретарем ради фонду i надається засновникам, адмiнiстратору, особам, що здiйснюють управлiння активами, та зберiгачу пенсiйного фонду, а також iншим особам, яких стосуються рiшення, прийнятi на засiданнi ради фонду, не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв пiсля проведення засiдання ради фонду.

     Стаття 16. Збори засновникiв пенсiйного фонду

     1. Збори засновникiв пенсiйного фонду проводяться не рiдше одного разу на рiк. Дата, час i мiсце проведення зборiв оголошуються радою фонду шляхом письмового повiдомлення усiх засновникiв фонду не пiзнiше нiж за 20 днiв до проведення зборiв.

     Порядок формування порядку денного, скликання, проведення та компетенцiя зборiв засновникiв визначаються статутом пенсiйного фонду з урахуванням вимог цього Закону.

     Учасники фонду, якi становлять не менш нiж десять вiдсоткiв загальної кiлькостi учасникiв фонду, мають право вимагати скликання позачергових зборiв засновникiв та обов'язкового прийняття рiшення з питань, запропонованих ними до розгляду на зборах засновникiв.

     2. Збори засновникiв пенсiйного фонду вважаються правомочними, якщо на них присутнi бiльше половини загальної кiлькостi засновникiв фонду.

     У разi коли збори засновникiв не вiдбулися два рази пiдряд у зв'язку з їх неправомочнiстю через вiдсутнiсть достатнього числа представникiв засновникiв, рiшення за порядком денним таких зборiв приймається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Обов'язковим питанням порядку денного зборiв засновникiв є вибори нових членiв ради фонду замiсть тих, повноваження яких були припиненi.

     3. До компетенцiї зборiв засновникiв належать:

     а) затвердження статуту пенсiйного фонду та змiн до нього, а також пенсiйних схем i змiн до них;

(пункт "а" частини третьої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     б) затвердження пiдсумкiв роботи пенсiйного фонду;

     в) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв ради пенсiйного фонду;

     г) заслуховування звiту ради пенсiйного фонду та винесення рiшень про переобрання членiв ради пенсiйного фонду;

     д) вирiшення iнших питань, вiднесених до компетенцiї зборiв засновникiв статутом пенсiйного фонду.

     4. Збори засновникiв пенсiйного фонду можуть проводитись шляхом опитування, якщо таке визначено статутом пенсiйного фонду, у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Рiшення зборiв засновникiв з питань порядку денного доводяться до вiдома всiх учасникiв, засновникiв, роботодавцiв-платникiв фонду у порядку, встановленому статутом фонду.

(частина п'ята статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     6. Одноосiбний засновник пенсiйного фонду приймає рiшення, вiднесенi частиною третьою цiєї статтi до компетенцiї зборiв засновникiв пенсiйного фонду, одноосiбно. Орган управлiння одноосiбного засновника уповноважений приймати такi рiшення. Порядок прийняття ним таких рiшень визначається законом та статутом одноосiбного засновника пенсiйного фонду.

(статтю 16 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 17. Лiквiдацiя пенсiйного фонду

     1. Лiквiдацiя пенсiйного фонду здiйснюється на пiдставi рiшення:

     1) засновникiв пенсiйного фонду;

     2) правонаступникiв засновникiв фонду у випадках, передбачених частиною дев'ятою статтi 20 цього Закону;

     3) суду.

(частину першу статтi 17 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Лiквiдацiя пенсiйного фонду може здiйснюватись в iнших випадках, установлених законом.

(частину першу статтi 17 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, у зв'язку з цим абзаци четвертий i п'ятий вважати вiдповiдно абзацами шостим i сьомим)

     Рiшення про лiквiдацiю фонду прийняте вiдповiдно до пункту 1 або 2 цiєї частини погоджується з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац шостий частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Рiшення про лiквiдацiю корпоративного пенсiйного фонду набирає чинностi за умови внесення змiн до колективного договору, якщо створення такого фонду було передбачено цим документом.

     2. Пенсiйний фонд повинен бути лiквiдований у разi:

     1) настання умов, передбачених частиною десятою статтi 20 цього Закону;

     2) лiквiдацiї без правонаступництва всiх засновникiв фонду;

     3) припинення участi в пенсiйному фондi всiх його учасникiв.

     3. У разi прийняття рiшення про лiквiдацiю пенсiйного фонду рада фонду до початку процедури лiквiдацiї цього пенсiйного фонду у встановлений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку термiн зобов'язана повiдомити про це рiшення вкладникiв та учасникiв фонду, адмiнiстратора, осiб, що здiйснюють управлiння активами, зберiгача та Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац перший частини третьої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     На пiдставi рiшення про лiквiдацiю пенсiйного фонду рада фонду приймає рiшення про визначення єдиного поточного рахунку пенсiйного фонду та вiдкриття у зберiгача фонду спецiального лiквiдацiйного депозитного рахунку, на який зараховуються всi грошовi кошти з iнших рахункiв фонду та всi надходження грошових коштiв вiд продажу активiв пенсiйного фонду. Всi iншi рахунки пенсiйного фонду пiдлягають закриттю.

     4. Витрати на забезпечення дiяльностi лiквiдацiйної комiсiї пенсiйного фонду здiйснюються за рахунок грошових коштiв його одноосiбного засновника, а в разi, якщо засновникiв декiлька, - за рахунок їх коштiв у порядку, визначеному зборами засновникiв.

(частина четверта статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     5. Лiквiдацiйна комiсiя розробляє план лiквiдацiї та погоджує його з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(статтю 17 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, у зв'язку з цим частину п'яту вважати вiдповiдно частиною шостою)

     6. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функцiонування лiквiдацiйної комiсiї, процедура проведення лiквiдацiї кожного окремого пенсiйного фонду визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 18. Операцiї з пенсiйними активами при лiквiдацiї пенсiйного фонду

     1. Протягом трьох мiсяцiв з дня отримання повiдомлення про лiквiдацiю пенсiйного фонду кожен його учасник повинен надiслати (надати) до лiквiдацiйної комiсiї письмову заяву, в якiй зазначити фiнансову установу, куди мають бути переданi належнi йому пенсiйнi кошти, а саме:

     iнший пенсiйний фонд, з яким учасником фонду укладено пенсiйний контракт;

     банк, у якому вiдкрито пенсiйний депозитний рахунок;

     страхову органiзацiю, з якою учасником фонду укладено договiр страхування довiчної пенсiї, якщо учасник фонду досягнув пенсiйного вiку, визначеного законом.

     Разом з письмовою заявою учасник фонду зобов'язаний надiслати (надати) копiю пенсiйного контракту, укладеного ним з iншим пенсiйним фондом, договору про вiдкриття пенсiйного депозитного рахунка в банку або договору страхування довiчної пенсiї з обраною страховою органiзацiєю. Учасник фонду повинен надiслати (надати) письмову заяву у строки, визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац перший частини першої статтi 18 замiнено п'ятьма абзацами згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим)

     Учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування пiсля отримання повiдомлення про лiквiдацiю пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня повинен надiслати лiквiдацiйнiй комiсiї цього фонду заяву про перерахування коштiв до Накопичувального пенсiйного фонду або за бажанням заяву iз зазначенням iншого пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня, а також копiю пенсiйного контракту, укладеного ним iз таким фондом, а у випадках, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", заяву iз зазначенням страхової органiзацiї, обраної таким учасником, i копiю договору страхування довiчної пенсiї для перерахування коштiв, облiкованих на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку.

(частину першу статтi 18 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. У разi укладення пенсiйного контракту з iншим пенсiйним фондом, договору про вiдкриття пенсiйного депозитного рахунка або договору страхування довiчної пенсiї з обраною страховою органiзацiєю учасник фонду зобов'язаний надати iншому пенсiйному фонду, банку або страховiй органiзацiї копiю пенсiйного контракту з пенсiйним фондом, що лiквiдується. Пiсля передачi пенсiйних коштiв учасникiв фонду, що лiквiдується, iншим пенсiйним фондам або на пенсiйнi депозитнi рахунки, або страховим органiзацiям для укладення договорiв страхування довiчної пенсiї їх пенсiйнi контракти з цим пенсiйним фондом вважаються розiрваними.

(частина друга статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     3. У разi лiквiдацiї пенсiйного фонду пенсiйнi кошти учасникiв фонду вiдповiдно до їх письмових заяв переводяться до iнших пенсiйних фондiв або на пенсiйнi депозитнi рахунки, або до страхових органiзацiй вiдповiдно до договору страхування довiчної пенсiї в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Пенсiйнi кошти учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування, облiкованi на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку у пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня, що лiквiдується, за його бажанням перераховуються до Накопичувального пенсiйного фонду або до iншого пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики i Антимонопольним комiтетом України.

     Визначення суми пенсiйних коштiв, що належать кожному учаснику фонду, здiйснюється у порядку, передбаченому статтею 51 цього Закону. Пiсля закiнчення термiну подання заяв учасниками фонду, що лiквiдується, всi грошовi кошти з окремого депозитного рахунка перераховуються на поточний рахунок такого пенсiйного фонду, пiсля чого окремий депозитний рахунок закривається.

     Передача пенсiйних коштiв iншим пенсiйним фондам, Накопичувальному пенсiйному фонду, на пенсiйнi депозитнi рахунки та у випадку, передбаченому абзацом четвертим частини першої цiєї статтi, - страховим органiзацiям для укладення договору страхування довiчної пенсiї здiйснюється лише в грошовiй формi безготiвковим платежем з поточного рахунка пенсiйного фонду, що лiквiдується.

(частина третя статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     4. Передача пенсiйних коштiв здiйснюється лише пiсля затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiквiдацiйного балансу пенсiйного фонду i проводиться у строк, передбачений планом лiквiдацiї пенсiйного фонду, погодженим з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, але не пiзнiш як протягом шести мiсяцiв з дня затвердження промiжного лiквiдацiйного балансу пенсiйного фонду.

(абзац перший частини четвертої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     У разi коли продаж активiв пенсiйного фонду в цiнних паперах протягом зазначеного часу може призвести до значного зниження їх вартостi, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право дозволити передачу в першу чергу пенсiйних коштiв учасникiв фонду, якi досягли пенсiйного вiку, а строк передачi пенсiйних коштiв iнших учасникiв фонду продовжити.

     Разом з пенсiйними коштами адмiнiстратор передає пенсiйним фондам, страховим органiзацiям або до банкiв на пенсiйнi депозитнi рахунки, обранi учасниками фонду, звiт про операцiї, вiдображенi на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду.

     5. У разi якщо учасник фонду в установленi строки не подав письмову заяву та копiю пенсiйного контракту, укладеного ним з iншим пенсiйним фондом, або договору про вiдкриття пенсiйного депозитного рахунка, або договору страхування довiчної пенсiї з обраною страховою органiзацiєю, зазначенi пенсiйнi кошти пiдлягають передачi до вiдкритого пенсiйного фонду, визначеного лiквiдацiйною комiсiєю для всiх таких учасникiв фонду, на умовах та в порядку, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Письмове повiдомлення про переведення коштiв таких учасникiв до iншого пенсiйного фонду направляється кожному учаснику фонду протягом одного мiсяця з дня такого переведення та мiстить iнформацiю про суму переведених коштiв, реквiзити пенсiйного фонду та його адмiнiстратора, а також вказiвку на необхiднiсть укласти пенсiйний контракт з пенсiйним фондом, до якого переведенi кошти.

     Переведення коштiв та передача вiдомостей персонiфiкацiї учасникiв фонду здiйснюються на пiдставi договору мiж адмiнiстратором пенсiйного фонду, з якого переводяться пенсiйнi кошти таких учасникiв, та пенсiйним фондом, до якого переводяться такi кошти.

     У разi якщо учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування протягом трьох мiсяцiв не подав письмової заяви i копiї пенсiйного контракту, укладеного ним з iншим пенсiйним фондом - суб'єктом другого рiвня, пенсiйнi кошти, що облiковуються на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку, перераховуються до Накопичувального пенсiйного фонду та облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку.

(частина п'ята статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 19. Скасування реєстрацiї пенсiйного фонду як фiнансової установи внаслiдок його лiквiдацiї

     1. Скасування реєстрацiї пенсiйного фонду як фiнансової установи здiйснюється на пiдставi поданого до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про проведення лiквiдацiї пенсiйного фонду за умови повного розрахунку з усiма учасниками фонду шляхом передачi всiх пенсiйних коштiв учасникiв фонду вiдповiдно до цього Закону.

     2. На вимоги, претензiї учасникiв фонду не поширюється строк позовної давностi, визначений законом.

(стаття 19 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 20. Особливостi створення та функцiонування корпоративних i професiйних пенсiйних фондiв

     1. Сплата пенсiйних внескiв фiзичними особами до корпоративних i професiйних пенсiйних фондiв є добровiльною, якщо iнше не передбачено законом. Колективним договором може передбачатися створення корпоративного пенсiйного фонду роботодавцем або вiдрахування пенсiйних внескiв роботодавцiв до iнших пенсiйних фондiв.

(частина перша статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     2. Право участi у корпоративному пенсiйному фондi належить усiм працiвникам юридичної особи, що є засновником або роботодавцем - платником такого фонду. Роботодавець не має права будь-яким чином обмежувати права працiвникiв на участь у корпоративному пенсiйному фондi.

     Юридична особа, яка є засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенсiйного фонду, зобов'язана сплачувати пенсiйнi внески на користь усiх своїх працiвникiв, крiм тих, якi подали письмовi заперечення проти цього, працюють сезонно або проходять випробування при прийняттi на роботу.

(частина друга статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     3. Об'єднання юридичних осiб або фiзичних осiб за родом їх професiйної дiяльностi не мають права будь-яким чином обмежувати право фiзичних осiб на самостiйну участь у пенсiйних фондах будь-якого виду.

     4. Працiвник або член об'єднання юридичних осiб чи фiзичних осiб за родом їх професiйної дiяльностi має право вiдмовитися вiд сплати пенсiйних внескiв до корпоративного або професiйного пенсiйного фонду за власний рахунок, якщо iнше не передбачено законом.

(частина четверта статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     5. Абзац перший частини п'ятої статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Роботодавець має право встановлювати однаковий вiдсоток вiдрахувань пенсiйних внескiв до пенсiйного фонду на користь своїх працiвникiв вiд суми їх заробiтної плати або застосовувати прогресивну шкалу вiдсоткiв вiдрахувань вiдносно суми заробiтної плати залежно вiд вiку працiвникiв та (або) вiд їх стажу роботи на даному пiдприємствi iз встановленням однакового вiдсотка вiдрахувань пенсiйних внескiв для кожної визначеної групи працiвникiв.

     Фiзичнi особи - учасники будь-якого пенсiйного фонду мають право самостiйно сплачувати додатковi внески на свою користь без обмежень.

     6. Засновники професiйного пенсiйного фонду мають право сплачувати пенсiйнi внески за власнi кошти на користь усiх своїх членiв - фiзичних осiб. При цьому розмiр таких вiдрахувань та умови їх формування i використання встановлюються в порядку, визначеному частиною п'ятою цiєї статтi.

     7. Участь або неучасть працiвникiв у сплатi пенсiйних внескiв до пенсiйного фонду не може бути:

     умовою здiйснення роботодавцем вiдрахування пенсiйних внескiв на користь цих працiвникiв до пенсiйного фонду;

     пiдставою для обмеження прав таких працiвникiв у трудових вiдносинах з роботодавцем.

     8. У разi припинення участi у корпоративному чи професiйному пенсiйному фондi або лiквiдацiї такого фонду належнi учасниковi такого фонду пенсiйнi кошти не можуть бути вилученi вкладниками таких фондiв.

     9. У разi припинення юридичної особи, яка є засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенсiйного фонду, обов'язки щодо сплати пенсiйних внескiв передаються її правонаступниковi.

     Злиття, приєднання пенсiйних фондiв здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина дев'ята статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     10. Юридичнi особи, що входять до складу засновникiв корпоративного або професiйного пенсiйного фонду або є роботодавцями - платниками корпоративного пенсiйного фонду, а також юридична особа, що є одноосiбним засновником корпоративного фонду, мають право прийняти рiшення щодо тимчасового припинення сплати пенсiйних внескiв за власнi кошти на перiод до одного року, повiдомивши про це Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку, учасникiв фонду, адмiнiстратора, якщо такий залучався, осiб, що здiйснюють управлiння активами, у строк протягом семи календарних днiв пiсля прийняття такого рiшення. Умовою прийняття такого рiшення є внесення вiдповiдних змiн до колективного договору, якщо у колективному договорi передбачено сплату таких пенсiйних внескiв.

(абзац перший частини десятої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України 22.12.2011р. N 4225-VI)

     У разi коли пiсля закiнчення строку, визначеного в абзацi першому цiєї частини, зазначенi юридичнi особи, крiм одноосiбного засновника корпоративного пенсiйного фонду, не приймають рiшення про поновлення сплати пенсiйних внескiв до пенсiйного фонду за власнi кошти, такi юридичнi особи виходять iз складу засновникiв або припиняють участь у пенсiйному фондi з обов'язковим повiдомленням про це Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за умови виконання вимог, передбачених частинами восьмою - десятою статтi 8 цього Закону.

     Учасники фонду можуть не припиняти сплати пенсiйних внескiв на свою користь за власнi кошти на перiод дiї такого рiшення, прийнятого засновником або роботодавцем-платником.

     У разi коли пiсля закiнчення строку, передбаченого в абзацi першому цiєї частини, юридична особа, що є одноосiбним засновником корпоративного пенсiйного фонду, не приймає рiшення про поновлення сплати пенсiйних внескiв за власнi кошти до утвореного цiєю юридичною особою фонду, такий пенсiйний фонд пiдлягає лiквiдацiї з дотриманням вимог цього Закону.

     Дiя цiєї частини не поширюється на внески до корпоративних та професiйних пенсiйних фондiв, якi сплачуються роботодавцями як обов'язковi додатковi вiдрахування на користь окремих категорiй громадян, визначених законами України.

(абзац п'ятий частини десятої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     11. У разi створення свого корпоративного пенсiйного фонду компанiя з управлiння активами або банкiвська установа має право здiйснювати управлiння активами та адмiнiстрування такого фонду за умови отримання вiдповiдних лiцензiй у порядку, встановленому законодавством.

     При цьому витрати, пов'язанi з виконанням функцiй адмiнiстрування та управлiння активами такого пенсiйного фонду, здiйснюються за рахунок такого засновника.

     12. Нацiональний банк України має право самостiйно здiйснювати адмiнiстрування, зберiгання та управлiння активами створеного ним корпоративного пенсiйного фонду на пiдставi вiдповiдних лiцензiй. При цьому витрати, пов'язанi з виконанням таких функцiй, здiйснюються за рахунок засновника.

     Особливостi здiйснення дiяльностi iз адмiнiстрування, зберiгання та управлiння активами корпоративного пенсiйного фонду Нацiонального банку України та нагляду за цiєю дiяльнiстю встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац другий частини дванадцятої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)
(статтю 20 доповнено частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 201. Особливостi функцiонування пенсiйних фондiв - суб'єктiв другого рiвня

     1. Право на участь у другому рiвнi системи пенсiйного забезпечення має пенсiйний фонд, який отримав лiцензiю на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, видану Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина перша статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2. Пенсiйний фонд, що має намiр отримати лiцензiю на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, повинен вiдповiдати таким вимогам:

(абзац перший частини другої статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     1) досвiд роботи пенсiйного фонду на ринку недержавного пенсiйного забезпечення - не менше трьох рокiв до дня подання заяви про отримання лiцензiї на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

(пункт 1 частини другої статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2) мати договори про обслуговування недержавного пенсiйного фонду, укладенi з:

     адмiнiстратором, який вiдповiдає вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, зберiгачем недержавних пенсiйних фондiв, який має розмiр регулятивного капiталу не менш як 500 мiльйонiв гривень;

     компанiєю з управлiння пенсiйними активами, яка має власний капiтал у розмiрi не менше 25 мiльйонiв гривень та досвiд роботи з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв не менше п'яти рокiв;

     3) адмiнiстратор такого пенсiйного фонду веде персонiфiкований облiк пенсiйних коштiв на iндивiдуальних пенсiйних рахунках учасникiв фонду iз застосуванням одиницi пенсiйних активiв та щоденним розрахунком чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв не менш як протягом 12 мiсяцiв до дня подання заяви про отримання лiцензiї на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

(пункт 3 частини другої статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     4) показник змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв за останнi 12 мiсяцiв - на рiвнi не нижче середньозваженого показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв, що визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     5) пенсiйнi активи протягом останнiх 12 мiсяцiв до дня подання заяви про отримання лiцензiї на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування вiдповiдають вимогам щодо складу активiв та обмежень iнвестицiйної дiяльностi вiдповiдно до статей 47 i 49 цього Закону.

(пункт 5 частини другої статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     3. Лiцензiя на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку безстроково.

(абзац перший частини третьої статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування або її анулювання може бути оскаржене в судовому порядку.

(абзац другий частини третьої статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     4. У разi отримання лiцензiї на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування вартiсть витрат, пов'язаних iз здiйсненням дiяльностi у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування, не може перевищувати 3,5 вiдсотка середньозваженого значення чистої вартостi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування такого фонду.

(абзац перший частини четвертої статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня зобов'язаний пiдтримувати щокварталу показники змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв на рiвнi не нижче 80 вiдсоткiв середньозваженого показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв, що визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Адмiнiстратор пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня зобов'язаний кожного робочого дня обчислювати чисту вартiсть пенсiйних активiв, у тому числi чисту вартiсть пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, чисту вартiсть одиницi пенсiйних активiв у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Адмiнiстратор пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня зобов'язаний кожного робочого дня розмiщувати на веб-сайтi пенсiйного фонду та/або адмiнiстратора такого пенсiйного фонду iнформацiю про показник чистої вартостi одиницi пенсiйних внескiв, розрахований на кiнець робочого дня, що передує дню розмiщення такої iнформацiї, та про iншi показники, визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Компанiя з управлiння активами пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня зобов'язана подавати кожного робочого дня адмiнiстратору такого пенсiйного фонду iнформацiю про вартiсть пенсiйних активiв фонду, якi перебувають в їх управлiннi, у розрiзi пенсiйних активiв системи недержавного пенсiйного забезпечення та пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування за формою та у порядку, що встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина п'ята статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     6. Зберiгач пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня перевiряє правильнiсть обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв, здiйсненого адмiнiстратором пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня та особами, якi здiйснюють управлiння пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування.

     7. У разi невиконання вимог, визначених у частинi четвертiй цiєї статтi, у будь-якому звiтному перiодi адмiнiстратор пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня зобов'язаний повiдомити про це протягом трьох робочих днiв з дня оприлюднення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку iнформацiї про середньозважений показник змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв за останнiй звiтний перiод раду такого фонду; осiб, якi здiйснюють управлiння пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування; зберiгача такого фонду.

     Голова ради пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв пiсля надходження вiд адмiнiстратора фонду повiдомлення про порушення вимог, визначених частиною четвертою цiєї статтi, скликати засiдання ради фонду.

     Рада пенсiйного фонду зобов'язана протягом п'яти робочих днiв пiсля прийняття нею рiшення вжити заходiв щодо усунення порушення вимог, визначених частиною четвертою цiєї статтi, та повiдомити про прийняте нею рiшення Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     8. У разi якщо вимоги, визначенi у частинi четвертiй цiєї статтi, пенсiйним фондом - суб'єктом другого рiвня не виконуються протягом останнiх двох кварталiв, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про заборону на укладення нових пенсiйних контрактiв цим фондом з учасниками накопичувальної системи пенсiйного страхування.

     9. У разi якщо вимоги, визначенi у частинi четвертiй цiєї статтi, пенсiйним фондом - суб'єктом другого рiвня не виконанi протягом шести мiсяцiв з дня прийняття рiшення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку про заборону на укладення нових пенсiйних контрактiв з учасниками накопичувальної системи пенсiйного страхування, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про анулювання лiцензiї на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, виданої цьому фонду.

(абзац перший частини дев'ятої статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Анулювання лiцензiї на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування пенсiйним фондом - суб'єктом другого рiвня здiйснюється у порядку, визначеному Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку надсилає не пiзнiш як протягом трьох робочих днiв пiсля прийняття рiшення про анулювання такої лiцензiї повiдомлення радi пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня, щодо якого анульовано лiцензiю, адмiнiстратору цього фонду, особам, якi здiйснюють управлiння активами накопичувальної системи пенсiйного страхування такого фонду, зберiгачу цього фонду, Радi Накопичувального пенсiйного фонду та Пенсiйному фонду України.

(абзац другий частини дев'ятої статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     10. Пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня у разi анулювання виданої йому лiцензiї на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування:

(абзац перший частини десятої статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     1) iнформує учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування про прийняте Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшення у порядку, визначеному зазначеною комiсiєю;

     2) забезпечує передачу пенсiйних коштiв, що належать учасникам накопичувальної системи пенсiйного страхування цього фонду, та iнформацiї з персонiфiкованого облiку фонду щодо них до Накопичувального пенсiйного фонду або за вибором учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування - до iншого пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, i Антимонопольним комiтетом України;

(пункт 2 частини десятої статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     3) має право не ранiше нiж через три роки з дня винесення рiшення про анулювання такої лiцензiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на повторне звернення щодо видачi лiцензiї на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування.

(пункт 3 частини десятої статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     11. Перелiк пенсiйних фондiв, яким видана лiцензiя на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, пiдлягає опублiкуванню в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина одинадцята статтi 201 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)
(Закон доповнено статтею 201 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

Роздiл III
АДМIНIСТРУВАННЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ

     Стаття 21. Адмiнiстратор недержавних пенсiйних фондiв

     1. Адмiнiстратором недержавного пенсiйного фонду може бути:

     юридична особа, яка надає професiйнi послуги з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв (професiйний адмiнiстратор);

     юридична особа - одноосiбний засновник корпоративного пенсiйного фонду, який прийняв рiшення про самостiйне здiйснення адмiнiстрування такого фонду;

     компанiя з управлiння активами.

     Юридична особа, яка має намiр провадити дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв, повинна отримати в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiю на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв.

(абзац п'ятий частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2. Надання послуг з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв може поєднуватися лише з дiяльнiстю з управлiння активами вiдповiдно до вимог, встановлених цим Законом.

     Одноосiбний засновник корпоративного пенсiйного фонду, який самостiйно здiйснює адмiнiстрування такого фонду, не має права здiйснювати управлiння активами пенсiйних фондiв, якщо вiн не є компанiєю з управлiння активами.

     3. У разi створення корпоративного пенсiйного фонду одноосiбним засновником рiшення про здiйснення адмiнiстрування самим засновником або про залучення професiйного адмiнiстратора приймається вищим органом управлiння або власником такого засновника.

     У разi прийняття рiшення про самостiйне адмiнiстрування корпоративного пенсiйного фонду його засновником такий засновник повинен утворити вiдповiдний структурний пiдроздiл.

     4. Адмiнiстратор надає послуги пенсiйному фонду на пiдставi договору про адмiнiстрування пенсiйного фонду, який укладається з радою пенсiйного фонду у письмовiй формi.

     Адмiнiстратор дiє вiд iменi пенсiйного фонду i в iнтересах його учасникiв.

     5. Iстотними умовами договору про адмiнiстрування пенсiйного фонду є:

     повна назва та мiсцезнаходження (юридична адреса) органiв управлiння договiрних сторiн;

     вид пенсiйного фонду (вiдкритий, корпоративний чи професiйний);

     предмет договору;

     права i обов'язки сторiн;

     застереження щодо конфiденцiйностi;

     порядок подання звiтностi та iнформацiї;

     вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфiденцiйностi;

     строк дiї договору;

     розмiр оплати послуг з адмiнiстрування пенсiйного фонду (за винятком випадкiв, передбачених частиною одинадцятою статтi 20 та частиною другою статтi 30 цього Закону);

     порядок змiни умов договору;

     умови дострокового розiрвання договору.

     Договiр може мiстити за згодою сторiн iншi умови, якi не суперечать законодавству. Невiд'ємним додатком до договору є iнвестицiйна декларацiя пенсiйного фонду.

     6. Адмiнiстратор зобов'язаний:

     вести персонiфiкований облiк учасникiв пенсiйного фонду вiдповiдно до цього Закону та iнших нормативно-правових актiв;

     укладати пенсiйнi контракти вiд iменi пенсiйного фонду;

     забезпечувати здiйснення пенсiйних виплат учасникам фонду у випадках, передбачених законом;

(абзац четвертий частини шостої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     надавати зберiгачу розпорядження щодо перерахування грошових коштiв для оплати витрат, що здiйснюються за рахунок пенсiйних активiв вiдповiдно до статтi 48 цього Закону;

     надавати пенсiйному фонду агентськi та рекламнi послуги, пов'язанi з його дiяльнiстю;

     надавати iнформацiю вiдповiдно до умов договору та цього Закону, а також iнших нормативно-правових актiв;

(абзац сьомий частини шостої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     складати вiдповiдно до вимог цього Закону та iнших нормативно-правових актiв звiтнiсть у сферi недержавного пенсiйного забезпечення, вести бухгалтерський облiк та подавати фiнансову звiтнiсть пенсiйного фонду вiдповiдним органам виконавчої влади та радi пенсiйного фонду;

     у письмовiй формi iнформувати учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування про умови i порядок отримання довiчної пенсiї за рахунок коштiв, облiкованих на їх iндивiдуальних пенсiйних рахунках;

(частину шосту статтi 21 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     виконувати iншi обов'язки у випадках, передбачених законом.

(частину шосту статтi 21 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     7. З метою провадження своєї дiяльностi адмiнiстратор має право засновувати представництва, фiлiї, iншi вiдокремленi пiдроздiли вiдповiдно до законодавства у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     8. Адмiнiстратор пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня має право отримувати вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку безоплатну iнформацiю про показники, що застосовуються для розрахунку довiчних пенсiй, у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(статтю 21 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 22. Вимоги до створення професiйного адмiнiстратора недержавних пенсiйних фондiв

     1. Професiйний адмiнiстратор може утворюватися фiзичними та юридичними особами, в тому числi особами, що є засновниками пенсiйних фондiв будь-якого виду, в формi акцiонерного товариства або товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю вiдповiдно до законiв з питань регулювання дiяльностi господарських товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     Зберiгач не може бути засновником адмiнiстраторiв тих пенсiйних фондiв, з радами фондiв яких вiн уклав договори про обслуговування пенсiйних фондiв.

     2. Професiйний адмiнiстратор, утворений як акцiонерне товариство, має право випускати виключно простi iменнi акцiї.

     3. Професiйний адмiнiстратор має найменування, яке вiдображає його органiзацiйно-правову форму, мiстить слова "адмiнiстратор пенсiйного фонду" та вiдрiзняється вiд найменувань будь-яких iнших адмiнiстраторiв пенсiйних фондiв.

     Стаття 23. Установчi документи професiйного адмiнiстратора пенсiйних фондiв

     1. Професiйний адмiнiстратор пенсiйного фонду дiє на пiдставi засновницького договору i статуту, якi повиннi вiдповiдати вимогам законiв України, що регулюють дiяльнiсть господарських товариств та цього Закону.

     2. Статут професiйного адмiнiстратора не може передбачати провадження ним будь-яких iнших видiв дiяльностi, крiм визначених цим Законом.

     3. Iнформацiя про внесення змiн до установчих документiв професiйного адмiнiстратора має надаватися ним Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку протягом семи робочих днiв пiсля реєстрацiї таких змiн.

     Стаття 24. Органи управлiння адмiнiстратора

(назва статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     1. Органи управлiння адмiнiстратора утворюються вiдповiдно до законiв з питань регулювання дiяльностi господарських товариств з урахуванням вимог цього Закону.

(частина перша статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     2. До складу виконавчих i контролюючих органiв адмiнiстратора можуть входити лише особи, якi:

(абзац перший частини другої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     1) є дiєздатними;

     2) вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     3) не мають обмежень щодо виконання покладених на них функцiй, якi виникають через їх пов'язаних осiб;

     4) не були засудженi за умиснi кримiнальнi правопорушення;

(пункт 4 частини другої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     5) протягом останнiх семи рокiв не були керiвниками юридичних осiб, визнаних банкрутами або пiдданих процедурi примусової лiквiдацiї у перiод перебування цiєї особи на керiвнiй посадi.

     3. Посадовi особи адмiнiстратора не мають права отримувати у будь-якому виглядi винагороду вiд зберiгача, осiб, якi здiйснюють управлiння активами, аудитора пенсiйного фонду, адмiнiстрування якого вiн здiйснює, а також вiд пов'язаних осiб зазначених суб'єктiв.

(частина третя статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     4. Вимоги, встановленi цiєю статтею, поширюються також на керiвника структурного пiдроздiлу з адмiнiстрування пенсiйних фондiв компанiї з управлiння активами та керiвника структурного пiдроздiлу одноосiбного засновника корпоративного пенсiйного фонду, який прийняв рiшення про самостiйне здiйснення адмiнiстрування такого фонду.

(частина четверта статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 25. Ведення персонiфiкованого облiку учасникiв недержавних пенсiйних фондiв

     1. Ведення персонiфiкованого облiку учасникiв недержавних пенсiйних фондiв забезпечується адмiнiстратором та передбачає ведення iндивiдуальних пенсiйних рахункiв учасникiв фонду.

     2. Адмiнiстратор зобов'язаний вiдкрити iндивiдуальний пенсiйний рахунок учасника фонду протягом 30 календарних днiв з дня укладення першого за часом пенсiйного контракту на користь такого учасника, але не пiзнiше дати отримання першого пенсiйного внеску за цим пенсiйним контрактом. У разi переведення пенсiйних коштiв учасника фонду вiд iнших фiнансових установ вiдповiдно до вимог цього Закону адмiнiстратор зобов'язаний вiдкрити iндивiдуальний пенсiйний рахунок учасника фонду протягом 30 календарних днiв з дня укладення договору про виплату пенсiй на визначений строк або iншого документа, на пiдставi якого здiйснюється переведення належних учаснику пенсiйних коштiв, але не пiзнiше дати отримання таких коштiв.

(частина друга статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     3. У системi персонiфiкованого облiку iндивiдуальний пенсiйний рахунок вiдкривається кожному учаснику фонду. Для iдентифiкацiї учасника фонду в номерi iндивiдуального пенсiйного рахунка використовується реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв), а у разi його вiдсутностi використовується серiя (та за наявностi - номер) паспорта учасника фонду чи iншого документа, визначеного Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац перший частини третьої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     На iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду ведеться облiк суми належних йому пенсiйних коштiв в одиницях пенсiйних активiв та гривнях виходячи з поточної чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв пенсiйного фонду.

     На iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду ведеться окремо облiк коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, що належить учаснику, а також може вiдображатися iнша iнформацiя, визначена законодавством або внутрiшнiми документами адмiнiстратора.

(частина третя статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     4. Система персонiфiкованого облiку учасникiв фонду повинна мiстити iнформацiю щодо кожного учасника фонду, вкладникiв фонду, якi здiйснюють внески на користь учасника фонду, iнформацiю про пенсiйну схему, кiлькiсть одиниць пенсiйних активiв пенсiйного фонду, чисту вартiсть одиницi пенсiйних активiв пенсiйного фонду, загальну суму пенсiйних коштiв. Облiк коштiв та кiлькостi одиниць пенсiйних активiв здiйснюється окремо по учасниках накопичувальної системи пенсiйного страхування та учасниках недержавного пенсiйного забезпечення.

     Порядок ведення персонiфiкованого облiку учасникiв пенсiйних фондiв визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина четверта статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     5. Iнформацiя з iндивiдуального пенсiйного рахунку учасника фонду зберiгається на паперовому та електронному носiях в адмiнiстратора протягом строку дiї вiдповiдного пенсiйного контракту та, якщо було укладено договiр про виплату пенсiї на визначений строк, протягом строку дiї такого договору, а пiсля припинення правовiдносин мiж учасником (вкладником) фонду та пенсiйним фондом - протягом десяти рокiв, якщо iнше не передбачене законодавством.

     6. На вимогу учасника фонду адмiнiстратор зобов'язаний надавати виписку з його iндивiдуального пенсiйного рахунку, при цьому один раз на рiк - безоплатно.

     Стаття 26. Передача системи персонiфiкованого облiку учасникiв недержавних пенсiйних фондiв

     1. Передача системи персонiфiкованого облiку учасникiв пенсiйних фондiв та вiдповiдної документацiї здiйснюється адмiнiстратором у разi:

     розiрвання договору, укладеного ним з радою пенсiйного фонду;

     лiквiдацiї адмiнiстратора;

     припинення адмiнiстратора в результатi передачi всього свого майна, прав та обов'язкiв iншим юридичним особам-правонаступникам, внаслiдок чого порушуються вимоги цього Закону щодо пов'язаних осiб;

     анулювання лiцензiї, виданої адмiнiстратору на провадження дiяльностi з адмiнiстрування пенсiйних фондiв.

(частина перша статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     2. Адмiнiстратор зобов'язаний забезпечити передачу в повному обсязi системи персонiфiкованого облiку учасникiв недержавних пенсiйних фондiв та вiдповiдної документацiї пiсля отримання вiд ради пенсiйного фонду або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку повiдомлення про обраного чи тимчасово призначеного нового професiйного адмiнiстратора. До передачi системи персонiфiкованого облiку учасникiв недержавних пенсiйних фондiв та вiдповiдної документацiї адмiнiстратор зобов'язаний продовжувати виконання своїх функцiй.

     Передача системи персонiфiкованого облiку учасникiв недержавних пенсiйних фондiв та вiдповiдної документацiї здiйснюється у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 27. Лiцензування дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв

(назва статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     1. Особа, що виявила бажання здiйснювати дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв, зобов'язана отримати лiцензiю на провадження такої дiяльностi в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина перша статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2. Порядок лiцензування дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина друга статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     3. Особа, яка подає документи на отримання лiцензiї на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв (крiм випадку, зазначеного у частинi п'ятiй цiєї статтi), повинна вiдповiдати таким вимогам:

(абзац перший частини третьої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     мати сплачений грошовими коштами статутний капiтал у розмiрi не менш як 2,5 мiльйона гривень на день подання документiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку для отримання цiєї лiцензiї;

     мати кадри вiдповiдного квалiфiкацiйного рiвня, належне технiчне забезпечення та iнформацiйнi системи для ведення персонiфiкованого облiку учасникiв фонду, якi вiдповiдають вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина третя статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI)

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку для видачi лiцензiї на провадження дiяльностi з адмiнiстрування має право проводити виїзнi перевiрки вiдповiдностi адмiнiстратора встановленим вимогам та достовiрностi документiв, поданих таким адмiнiстратором згiдно з установленими нею лiцензiйними умовами.

(частину третю статтi 27 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     4. Особа, яка отримала лiцензiю на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв, зобов'язана пiдтримувати розмiр власного капiталу на рiвнi не меншому, нiж 2,5 мiльйона гривень.

(абзац перший частини четвертої статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     У разi зменшення визначеного цiєю частиною розмiру власного капiталу особа, яка отримала лiцензiю на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв, зобов'язана:

(абзац другий частини четвертої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     повiдомити про це Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку протягом трьох робочих днiв з дня виникнення такого зменшення;

     привести розмiр власного капiталу у вiдповiднiсть з обов'язковим розмiром, передбаченим цiєю частиною, протягом шести мiсяцiв з дня виникнення такої невiдповiдностi та надати вiдповiднi пiдтверднi документи Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право прийняти рiшення про продовження строку усунення невiдповiдностi розмiру власного капiталу особи, яка отримала лiцензiю на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв, вимогам цiєї частини на строк не бiльш як три мiсяцi.

(абзац п'ятий частини четвертої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)
(частина четверта статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI)

     5. Лiцензiя на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв видається юридичнiй особi - одноосiбному засновнику корпоративного пенсiйного фонду, яка прийняла рiшення про самостiйне здiйснення адмiнiстрування цього фонду, за умови, що така юридична особа має технiчне забезпечення та iнформацiйнi системи для ведення персонiфiкованого облiку учасникiв фонду та кадри вiдповiдного квалiфiкацiйного рiвня, якi вiдповiдають вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина п'ята статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     6. Одноосiбний засновник корпоративного пенсiйного фонду, який прийняв рiшення про самостiйне здiйснення адмiнiстрування такого пенсiйного фонду та отримав лiцензiю на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв, не має права здiйснювати дiяльнiсть з адмiнiстрування будь-якого iншого пенсiйного фонду.

(абзац перший частини шостої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Професiйний адмiнiстратор має право здiйснювати адмiнiстрування декiлькох пенсiйних фондiв одночасно, а також управляти активами пенсiйного фонду, адмiнiстратором якого вiн є, за умови наявностi вiдповiдної лiцензiї. Професiйний адмiнiстратор має право бути адмiнiстратором створеного ним корпоративного пенсiйного фонду.

     Стаття 28. Анулювання лiцензiї на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв

(назва статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     1. Анулювання лiцензiї на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в лiцензiйних умовах.

(частина перша статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2. Рiшення про анулювання лiцензiї на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв надається письмово Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку усiм пенсiйним фондам, з якими адмiнiстратором укладено договори про адмiнiстрування недержавного пенсiйного фонду, протягом одного робочого дня з дати прийняття такого рiшення та пiдлягає обов'язковому оприлюдненню у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина друга статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     3. У разi анулювання лiцензiї на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв, виданої юридичнiй особi - одноосiбному засновниковi корпоративного пенсiйного фонду, такий засновник зобов'язаний iнiцiювати припинення повноважень членiв ради фонду, дiї яких спричинили анулювання цiєї лiцензiї, та забезпечити обрання нових членiв ради фонду замiсть звiльнених протягом трьох робочих днiв з дати отримання пенсiйним фондом повiдомлення про анулювання лiцензiї адмiнiстратора цього фонду.

(частина третя статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     4. У разi анулювання лiцензiї на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв, виданої адмiнiстратору пенсiйного фонду, рада такого фонду зобов'язана забезпечити укладення договору про адмiнiстрування недержавного пенсiйного фонду протягом п'яти робочих днiв з iншим адмiнiстратором.

(частина четверта статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     5. Адмiнiстратор, лiцензiю якого анульовано, припиняє виконання функцiй з адмiнiстрування пенсiйного фонду з дня передачi системи персонiфiкованого облiку новому адмiнiстратору та зобов'язаний безоплатно надавати допомогу новому адмiнiстратору у виконаннi зобов'язань, що виникли до передачi цьому адмiнiстратору системи персонiфiкованого облiку.

     6. У разi анулювання лiцензiї на провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв одноосiбний засновник корпоративного пенсiйного фонду, який одночасно є i адмiнiстратором такого фонду, має право на повторне отримання такої лiцензiї не ранiше нiж через рiк пiсля дати анулювання лiцензiї, а професiйний адмiнiстратор пенсiйних фондiв - у будь-який час.

(частина шоста статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Стаття 29. Тимчасове призначення адмiнiстратора недержавних пенсiйних фондiв

     1. У разi, якщо протягом десяти робочих днiв з дати отримання пенсiйним фондом повiдомлення про анулювання лiцензiї адмiнiстратора цього фонду рада фонду не укладе договiр з новим адмiнiстратором, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може тимчасово призначити своїм рiшенням адмiнiстратора для виконання всiх функцiй адмiнiстратора, лiцензiю якого анульовано. Порядок тимчасового призначення адмiнiстратора визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина перша статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     2. Рiшення про тимчасове призначення адмiнiстратора надається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у письмовiй формi адмiнiстратору, лiцензiю якого анульовано, а також всiм пенсiйним фондам, з якими цим адмiнiстратором було укладено договори, та їх компанiям з управлiння активами або iншiй особi, яка здiйснює управлiння активами, протягом одного робочого дня пiсля прийняття такого рiшення.

     3. Розмiр оплати послуг тимчасово призначеного адмiнiстратора визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виходячи iз середнiх розмiрiв оплати вiдповiдних послуг.

     4. Рада фонду має право укласти договiр про адмiнiстрування пенсiйного фонду з тимчасово призначеним адмiнiстратором або змiнити тимчасово призначеного адмiнiстратора шляхом укладення договору з iншим адмiнiстратором i повинна повiдомити про це Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку протягом трьох робочих днiв пiсля укладення вiдповiдного договору. На пiдставi цього повiдомлення зупиняється дiя рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про тимчасове призначення адмiнiстратора.

     Стаття 30. Оплата послуг з адмiнiстрування пенсiйного фонду

     1. Розмiр тарифiв на оплату послуг з адмiнiстрування пенсiйного фонду визначається договором про адмiнiстрування пенсiйного фонду.

     Оплата послуг з адмiнiстрування пенсiйного фонду здiйснюється в грошовiй формi.

     Абзац третiй частини першої статтi 30 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     2. У разi коли адмiнiстрування корпоративного пенсiйного фонду здiйснює його одноосiбний засновник, витрати на адмiнiстрування такого корпоративного пенсiйного фонду здiйснюються за рахунок цього засновника.

     Стаття 31. Вiдповiдальнiсть адмiнiстратора пенсiйного фонду

     1. Адмiнiстратор пенсiйного фонду несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями перед пенсiйними фондами, з радами яких вiн уклав договори про адмiнiстрування, всiм майном, що належить йому на правi власностi.

     Вiдшкодування збиткiв, завданих адмiнiстратором, здiйснюється за рахунок його резервного фонду, а у разi недостатностi резервного фонду - за рахунок iншого майна адмiнiстратора. Порядок формування та вимоги до розмiщення коштiв резервного фонду встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац другий частини першої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     2. Адмiнiстратор не має права передавати свої зобов'язання перед пенсiйними фондами iншим особам.

     3. Держава не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями адмiнiстратора пенсiйного фонду, адмiнiстратор не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями держави.

     Стаття 32. Адмiнiстрування пенсiйного фонду у разi припинення юридичної особи - адмiнiстратора пенсiйного фонду

     1. У разi припинення юридичної особи - адмiнiстратора засновники такого адмiнiстратора зобов'язанi протягом п'яти робочих днiв з дня прийняття рiшення про початок вiдповiдної процедури повiдомити про це ради пенсiйних фондiв, з якими такий адмiнiстратор уклав договори; осiб, якi здiйснюють управлiння активами пенсiйного фонду; зберiгачiв вiдповiдних пенсiйних фондiв; Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина перша статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2. У разi лiквiдацiї, а також припинення юридичної особи - адмiнiстратора в результатi злиття, приєднання, подiлу, внаслiдок чого порушуються вимоги цього Закону щодо пов'язаних осiб, адмiнiстратор зобов'язаний передати систему персонiфiкованого облiку учасникiв фонду та вiдповiдну документацiю новому адмiнiстратору в порядку, встановленому статтею 26 цього Закону.

(стаття 32 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 33. Виключена

(статтю 33 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2388-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

Роздiл IV
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ

     Стаття 34. Особи, що здiйснюють управлiння активами недержавних пенсiйних фондiв

     1. Управлiння активами недержавних пенсiйних фондiв може здiйснюватися такими особами:

     компанiєю з управлiння активами;

     банком щодо активiв створеного ним корпоративного пенсiйного фонду у разi, якщо вiн не виконує функцiї зберiгача цього фонду;

     Нацiональним банком України щодо активiв створеного ним корпоративного пенсiйного фонду;

(абзац третiй частини першої статтi 34 замiнено двома абзацами згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

     професiйним адмiнiстратором, який отримав лiцензiю на провадження дiяльностi з управлiння активами.

     2. Управлiння активами пенсiйного фонду здiйснюється на пiдставi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу - дiяльностi з управлiння активами, яка видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку.

(частина друга статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     3. Управлiння активами пенсiйного фонду здiйснюється вiдповiдно до умов договору про управлiння активами пенсiйного фонду, який укладається з радою пенсiйного фонду.

     Договiр про управлiння активами укладається в письмовiй формi.

     4. Особа, яка отримала лiцензiю на провадження дiяльностi з управлiння активами пенсiйних фондiв, не може бути засновником або пов'язаною особою засновникiв зберiгача пенсiйного фонду, засновникiв корпоративного або професiйного пенсiйного фонду, якщо з радою такого фонду вона уклала договiр про управлiння активами, крiм випадку, передбаченого частиною одинадцятою статтi 20 цього Закону.

     Стаття 35. Компанiя з управлiння активами

     1. Компанiя з управлiння активами є юридичною особою, яка утворюється та дiє вiдповiдно до норм законодавства з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.

     2. Керiвник виконавчого органу та посадовi особи компанiї з управлiння активами не мають права отримувати у будь-якому виглядi винагороду вiд адмiнiстратора, за винятком випадкiв здiйснення професiйним адмiнiстратором дiяльностi з управлiння активами вiдповiдно до норм цього Закону, вiд зберiгача, аудиторiв пенсiйного фонду, з радою якого компанiєю укладено вiдповiдний договiр, та вiд пов'язаних осiб зазначених суб'єктiв.

     3. Компанiя з управлiння активами, яка надає послуги пенсiйному фонду - суб'єкту другого рiвня, повинна:

     1) мати не менше п'яти рокiв досвiду роботи з управлiння активами на фiнансових ринках України;

     2) мати одночасно в управлiннi активи в сумi, що визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     3) мати власний капiтал у розмiрi не менш як 25 мiльйонiв гривень;

     4) вiдповiдати вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку щодо квалiфiкацiйного рiвня та досвiду роботи фахiвцiв, якi безпосередньо виконують функцiї з управлiння пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування. Такi фахiвцi не повиннi мати судимостей за умиснi корисливi кримiнальнi правопорушення та займатися пiдприємницькою дiяльнiстю.

(пункт 4 частини третьої статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)
(статтю 35 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 36. Вимоги до договору про управлiння активами пенсiйного фонду

     1. Рада пенсiйного фонду має право укладати договiр про управлiння активами пенсiйного фонду з особою, яка отримала лiцензiю на провадження дiяльностi з управлiння активами.

     2. Iстотними умовами договору про управлiння активами пенсiйного фонду є:

     повна назва та мiсцезнаходження (юридична адреса) органiв управлiння договiрних сторiн;

     вид пенсiйного фонду (вiдкритий, корпоративний чи професiйний);

     предмет договору;

     права i обов'язки сторiн;

     обсяги пенсiйних активiв та умови їх розподiлу мiж особами, що надають послуги з управлiння активами пенсiйного фонду (в разi укладення договору про управлiння активами пенсiйного фонду бiльше нiж з однiєю такою особою);

     застереження щодо конфiденцiйностi;

     порядок подання звiтностi та iнформацiї;

     вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфiденцiйностi;

     строк дiї договору;

     розмiр винагороди за надання послуг з управлiння активами;

     порядок змiни умов договору;

     умови дострокового розiрвання договору.

     Договiр може мiстити за згодою сторiн iншi умови, якi не суперечать законодавству. Невiд'ємним додатком до договору є iнвестицiйна декларацiя пенсiйного фонду.

     Стаття 37. Умови проведення замiни особи, яка провадить дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйних фондiв

     1. Рада фонду може замiнювати особу, що провадить дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйного фонду, з обов'язковим повiдомленням про це Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iз зазначенням причин такої замiни протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рiшення. Замiна такої особи може провадитися:

(абзац перший частини першої статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     пiсля закiнчення строку вiдповiдного договору про управлiння активами;

     у разi дострокового розiрвання такого договору за iнiцiативою ради пенсiйного фонду;

     у разi дострокового розiрвання такого договору за iнiцiативою особи, яка здiйснює управлiння активами пенсiйного фонду.

     2. Дострокове розiрвання договору про управлiння активами за iнiцiативою ради фонду провадиться у разi:

     1) анулювання Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї на провадження дiяльностi з управлiння активами, наданої особi, яка провадить дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйного фонду;

     2) припинення особи, яка провадить дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйного фонду;

(пункт 2 частини другої статтi 37 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     3) укладення особою, яка провадить дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйного фонду, угод, якi порушують або наслiдком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсiйного забезпечення, умов договору про управлiння активами пенсiйного фонду або умов iнвестицiйних декларацiй пенсiйних фондiв;

     4) визнання незадовiльними результатiв дiяльностi такої особи щодо управлiння активами пенсiйного фонду радою фонду.

     5) зменшення протягом року бiльш як на 20 вiдсоткiв середньозваженого показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв фонду та/або бiльш як на 10 вiдсоткiв середньозваженого показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування; за пенсiйними активами, якi перебували в управлiннi особи (осiб), що провадить (провадять) дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйного фонду, якщо таке зменшення не обумовлено об'єктивними змiнами на фiнансовому ринку.

(частину другу статтi 37 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

     Дострокове розiрвання договору про управлiння активами за iнiцiативою особи, яка здiйснює управлiння активами пенсiйного фонду, провадиться у разi, коли така особа не спроможна надалi здiйснювати управлiння активами пенсiйного фонду, про що така особа повинна письмово повiдомити раду вiдповiдного пенсiйного фонду iз зазначенням причин, якi перешкоджають виконанню нею такого договору.

     3. У разi закiнчення строку або розiрвання договору про управлiння активами рада фонду зобов'язана:

     1) протягом одного робочого дня з дати припинення зобов'язань за таким договором письмово повiдомити зберiгача та особу, що здiйснює управлiння активами пенсiйного фонду, про закiнчення строку договору про управлiння активами або його розiрвання iз зазначенням причин цього;

     2) не пiзнiше одного мiсяця з дати припинення зобов'язань за таким договором укласти договiр про управлiння активами пенсiйного фонду з iншою особою, яка отримала лiцензiю на провадження дiяльностi з управлiння активами, у разi, коли управлiння активами фонду здiйснювалося лише однiєю особою.

     4. Порядок та термiн передачi повноважень у разi замiни особи, яка провадить дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйного фонду, а також порядок призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме управлiння активами пенсiйного фонду у разi невиконання радою фонду вимоги, встановленої пунктом 2 частини третьої цiєї статтi, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 38. Вимоги до здiйснення управлiння активами пенсiйного фонду

     1. Управлiння активами пенсiйного фонду здiйснюється особою, яка провадить дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйного фонду, окремо щодо кожного пенсiйного фонду вiдповiдно до затверджених їх статутами пенсiйних схем та iнвестицiйних декларацiй у порядку, що визначається договором про управлiння активами пенсiйного фонду i цим Законом, в тому числi шляхом надання вiдповiдних розпоряджень iнвестицiйним фiрмам та зберiгачу.

(частина перша статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     2. Особа, яка провадить дiяльнiсть з управлiння пенсiйними активами, зобов'язана:

     1) здiйснювати операцiї щодо управлiння активами вiдповiдно до iнвестицiйної декларацiї пенсiйного фонду та укладеного договору про управлiння активами;

     11) дотримуватися внутрiшнiх правил та процедур оцiнки i управлiння ризиками, пов'язаними з iнвестуванням пенсiйних активiв, що вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

(частину другу статтi 38 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4270-VI, пункт 11 частини другої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2) подавати щороку радi фонду пропозицiї щодо внесення змiн до iнвестицiйної декларацiї фонду;

     3) надавати звiтнiсть, передбачену цим Законом.

     3. У разi коли особа, що провадить дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйного фонду, надає розпорядження щодо операцiй з цiнними паперами iнвестицiйнiй фiрмi, копiя цього розпорядження обов'язково надається зберiгачу.

(частина третя статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Стаття 39. Лiцензування дiяльностi з управлiння активами

(назва статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     1. Видача лiцензiї на провадження дiяльностi з управлiння активами особi, яка згiдно з цим Законом має право на отримання такої лiцензiї, здiйснюється в порядку та на умовах, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку з урахуванням вимог цього Закону.

     2. Лiцензiя на провадження дiяльностi з управлiння активами видається вiдповiднiй особi за умови, що вона мала сплачений грошовими коштами статутний капiтал у розмiрi не менш як 7 мiльйонiв гривень на день подання документiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку для отримання цiєї лiцензiї.

(частина друга статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI)

     3. Особа, яка отримала лiцензiю на провадження дiяльностi з управлiння активами, зобов'язана пiдтримувати розмiр власного капiталу на рiвнi, не меншому нiж розмiр її зареєстрованого статутного капiталу.

     У разi зменшення визначеного цiєю частиною розмiру власного капiталу особа, яка отримала лiцензiю на провадження дiяльностi з управлiння активами, зобов'язана:

     повiдомити про це Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку протягом трьох робочих днiв з дня виникнення такого зменшення;

     привести розмiр власного капiталу у вiдповiднiсть з обов'язковим розмiром, передбаченим цiєю частиною, протягом шести мiсяцiв з дня виникнення такої невiдповiдностi та надати вiдповiднi пiдтверднi документи Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право прийняти рiшення про продовження строку усунення невiдповiдностi розмiру власного капiталу особи, яка отримала лiцензiю на провадження дiяльностi з управлiння активами, вимогам цiєї частини на строк не бiльш як три мiсяцi.

(частина третя статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI)

     Частину четверту статтi 39 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI)

     Стаття 40. Обмеження дiяльностi осiб, що здiйснюють управлiння активами пенсiйних фондiв

     1. Особи, що здiйснюють управлiння активами пенсiйних фондiв, пiд час провадження такої дiяльностi не мають права:

     1) використовувати пенсiйнi активи пенсiйного фонду для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функцiонуванням цього пенсiйного фонду, в тому числi власних;

     2) здiйснювати за рахунок активiв пенсiйних фондiв операцiї з придбання, набуття внаслiдок мiни активiв, у тому числi цiнних паперiв, якi не можуть бути вiднесенi до пенсiйних активiв вiдповiдно до цього Закону;

     3) вiд iменi пенсiйного фонду надавати позику або брати позику чи кредит, якi пiдлягають поверненню за рахунок пенсiйних активiв фонду;

     4) укладати вiд iменi пенсiйного фонду угоди купiвлi-продажу, мiни, дарування та iншi угоди щодо вiдчуження пенсiйних активiв з його пов'язаними особами, а також з iншими пенсiйними або iнвестицiйними фондами, якi знаходяться у неї в управлiннi;

     5) iнвестувати пенсiйнi активи з порушенням обмежень, встановлених цим Законом;

     6) безоплатно вiдчужувати пенсiйнi активи.

     2. Особа, що здiйснює управлiння активами пенсiйних фондiв, не може здiйснювати за власнi кошти операцiї з такими ж самими фiнансовими iнструментами, якi купуються, продаються або обмiнюються нею вiд iменi пенсiйних фондiв, з якими вона уклала договори. Така особа зобов'язана сформувати резервний фонд у розмiрi та порядку, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина друга статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.09.2019р. N 79-IX, вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Стаття 41. Анулювання лiцензiї на провадження дiяльностi з управлiння активами пенсiйних фондiв

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право прийняти рiшення про анулювання лiцензiї на провадження дiяльностi з управлiння активами пенсiйних фондiв в порядку, визначеному лiцензiйними умовами.

     2. Анулювання лiцензiї на провадження дiяльностi з управлiння активами пенсiйних фондiв є пiдставою для дострокового розiрвання договору про управлiння активами пенсiйного фонду з особою, що здiйснює управлiння активами пенсiйного фонду, та передачi її повноважень щодо управлiння активами iншiй особi, що має право на здiйснення управлiння активами пенсiйних фондiв.

     3. Рiшення про анулювання лiцензiї на провадження дiяльностi з управлiння активами пенсiйних фондiв у письмовiй формi надається протягом трьох робочих днiв Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку всiм пенсiйним фондам, з якими особою, лiцензiю якої анульовано, укладено договори про управлiння активами, а також їх адмiнiстраторам та зберiгачам i пiдлягає оприлюдненню в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 42. Винагорода за надання послуг з управлiння активами пенсiйних фондiв

     1. Розмiр винагороди особi, що провадить дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйного фонду, є iстотною умовою договору про управлiння активами пенсiйного фонду, який укладається мiж радою пенсiйного фонду i такою особою.

     2. Сума винагороди за надання послуг з управлiння активами пенсiйного фонду визначається як вiдсоток чистої вартостi активiв пенсiйного фонду, що перебувають в управлiннi цiєї особи. Винагорода виплачується у грошовiй формi.

     3. Оплата послуг, пов'язаних з проведенням операцiй з активами пенсiйного фонду, якi надаються третiми особами (послуги iнвестицiйних фiрм, витрати на перереєстрацiю прав власностi на активи пенсiйного фонду, iнших послуг, передбачених цим Законом), здiйснюється за рахунок пенсiйного фонду шляхом оплати таких послуг цим особам на пiдставi документiв, що пiдтверджують фактично отриманi послуги, або шляхом вiдшкодування витрат особi, що провадить дiяльнiсть з управлiння активами, одночасно з виплатою винагороди за надання послуг з управлiння активами пенсiйного фонду на пiдставi документiв, що пiдтверджують фактично здiйсненi витрати.

(частина третя статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)
(стаття 42 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 43. Вiдповiдальнiсть особи, що здiйснює управлiння активами пенсiйних фондiв

     1. Особа, що здiйснює управлiння активами пенсiйних фондiв, несе вiдповiдальнiсть перед пенсiйним фондом за виконання своїх зобов'язань i збитки, завданi пенсiйному фонду внаслiдок порушення цiєю особою законодавства, положень iнвестицiйної декларацiї пенсiйного фонду або договору про управлiння активами пенсiйного фонду, всiм майном, що належить їй на правi власностi.

     2. Збитки, завданi пенсiйному фонду внаслiдок порушень, визначених частиною першою цiєї статтi, вiдшкодовуються за рахунок резервного фонду особи, що здiйснює управлiння активами такого пенсiйного фонду, а у разi недостатностi резервного фонду - за рахунок iншого майна цiєї особи. Порядок формування резервного фонду встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина друга статтi 43 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

Роздiл V
ЗБЕРIГАЧ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ

     Стаття 44. Зберiгач пенсiйного фонду

     1. Зберiгачем пенсiйного фонду може бути банк, який вiдповiдає таким вимогам:

     має лiцензiю Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на провадження дiяльностi iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв;

(абзац другий частини першої статтi 44 у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     не є пов'язаною особою пенсiйного фонду, з радою якого укладено договiр про обслуговування пенсiйного фонду зберiгачем, адмiнiстратора, осiб, що здiйснюють управлiння активами, засновникiв i аудитора такого фонду та їх пов'язаних осiб;

     не здiйснює управлiння активами створеного ним корпоративного пенсiйного фонду;

     не є кредитором адмiнiстратора або осiб, що здiйснюють управлiння активами пенсiйного фонду, з яким зберiгачем укладено договiр про обслуговування пенсiйного фонду.

     Зберiгач пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня, крiм вимог, визначених цiєю статтею, повинен мати регулятивний капiтал у розмiрi не менш як 500 мiльйонiв гривень.

(частину першу статтi 44 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. Зберiгач надає свої послуги на пiдставi договору про обслуговування пенсiйного фонду зберiгачем. Такий договiр укладається в письмовiй формi мiж радою пенсiйного фонду i зберiгачем вiдповiдно до законодавства.

     Недержавний пенсiйний фонд може обслуговуватися тiльки одним зберiгачем.

     Усi операцiї з пенсiйними активами пенсiйного фонду здiйснюються через зберiгача. Поточнi рахунки пенсiйного фонду вiдкриваються у зберiгача. Пенсiйнi активи пенсiйного фонду в формi цiнних паперiв та документи, якi пiдтверджують право власностi на пенсiйнi активи в iнших формах, зберiгаються у зберiгача.

     3. Обов'язками зберiгача пенсiйного фонду є:

     вiдкриття та ведення рахункiв пенсiйного фонду;

     приймання, передача (переведення), облiк та забезпечення зберiгання цiнних паперiв, а також документiв, якi пiдтверджують право власностi на пенсiйнi активи в iнших формах, документiв, пов'язаних з формуванням та використанням пенсiйних активiв;

     перевiрка пiдрахунку чистої вартостi активiв пенсiйного фонду i чистої вартостi одиницi пенсiйних внескiв, здiйсненого адмiнiстратором та особою (особами), що провадить (провадять) дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйного фонду;

     виконання вiдповiдно до цього Закону розпоряджень адмiнiстратора щодо перерахування пенсiйних коштiв;

     виконання розпоряджень адмiнiстратора щодо перерахування грошових коштiв для оплати послуг адмiнiстратора, зберiгача, винагороди особi, що провадить дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйного фонду, аудитора (аудиторської фiрми), оплати послуг осiб, якi надають пенсiйному фонду консультацiйнi та (або) агентськi послуги, iнвестицiйних фiрм та iнших посередникiв, здiйснення оплати витрат на перереєстрацiю прав власностi та оплати iнших витрат, передбачених цим Законом;

(абзац шостий частини третьої статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     виконання розпоряджень особи, що здiйснює управлiння активами пенсiйного фонду, згiдно з iнвестицiйною декларацiєю пенсiйного фонду;

     зберiгання копiй розпоряджень щодо операцiй з цiнними паперами та iншими активами, наданих особами, що здiйснюють управлiння активами пенсiйного фонду, iнвестицiйним фiрмам та iншим посередникам;

(абзац восьмий частини третьої статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     подання звiтностi, передбаченої цим Законом та вiдповiдними нормативно-правовими актами;

     виконання розпоряджень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо припинення (блокування) виконання розпоряджень особи, що здiйснює управлiння активами пенсiйного фонду, на пiдставах, визначених законодавством;

     забезпечення в день надходження до банку зарахування на рахунок пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня коштiв учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування.

(частину третю статтi 44 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. У разi виявлення порушень законодавства щодо провадження дiяльностi з управлiння активами пенсiйного фонду, вчинених особою, яка здiйснює управлiння активами пенсiйного фонду, зберiгач протягом одного робочого дня з моменту виявлення такого порушення:

     1) письмово надає вiдповiдну iнформацiю радi пенсiйного фонду, адмiнiстратору, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також особi, що вчинила це порушення;

(пункт 1 частини четвертої статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2) припиняє (блокує) виконання розпоряджень особи, яка провадить дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйного фонду, щодо операцiй з пенсiйними активами, що не вiдповiдають вимогам законодавства щодо провадження дiяльностi з управлiння активами пенсiйного фонду.

     Зберiгач виконує розпорядження Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо припинення (блокування) виконання розпоряджень компанiї з управлiння активами в частинi управлiння пенсiйними активами на пiдставах, визначених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац четвертий частини четвертої статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     У разi невиконання вимог, визначених цiєю частиною, зберiгач несе вiдповiдальнiсть за збитки, завданi пенсiйному фонду внаслiдок такого невиконання, вiдповiдно до договору про обслуговування пенсiйного фонду, укладеного з цим пенсiйним фондом, та законодавства.

(частина четверта статтi 44 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     5. У разi зменшення протягом року чистої вартостi одиницi пенсiйних внескiв пенсiйного фонду бiльше нiж на 20 вiдсоткiв зберiгач повинен повiдомити про це раду пенсiйного фонду, Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина п'ята статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     6. Зберiгач не може надавати послуги iнвестицiйної фiрми (посередника) пенсiйному фонду, з яким вiн уклав договiр про обслуговування пенсiйного фонду, протягом строку дiї такого договору.

(частина шоста статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     7. Зберiгач не може використовувати активи пенсiйного фонду, якi знаходяться на рахунках цього фонду, як кредитнi ресурси.

     Стаття 45. Вимоги до договору про обслуговування пенсiйного фонду зберiгачем

     1. Iстотними умовами договору про обслуговування пенсiйного фонду зберiгачем є:

     права i обов'язки сторiн;

     порядок подання звiтностi та iнформацiї з дотриманням вимог цього Закону та вiдповiдних нормативно-правових актiв;

     умови дострокового розiрвання договору з дотриманням вимог цього Закону;

     порядок i строки передачi пенсiйних активiв та вiдповiдної документацiї iншому зберiгачу;

     порядок та умови блокування операцiй з активами пенсiйного фонду у разi порушення особою, що здiйснює управлiння активами, вимог iнвестицiйної декларацiї та цього Закону;

     порядок змiни умов договору;

     розподiл активiв пенсiйного фонду мiж особами, що здiйснюють управлiння активами такого пенсiйного фонду;

     вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфiденцiйностi.

     Договiр може мiстити за згодою сторiн iншi умови, якi не суперечать законодавству.

     Невiд'ємною частиною договору є iнвестицiйна декларацiя пенсiйного фонду, вiдомостi про осiб, що здiйснюють управлiння активами пенсiйного фонду, та копiї договорiв про управлiння активами, укладених з ними.

     2. Рада фонду може замiнювати зберiгача з обов'язковим повiдомленням про це Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац перший частини другої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Замiна зберiгача може здiйснюватися:

     пiсля закiнчення строку дiї вiдповiдного договору про обслуговування пенсiйного фонду зберiгачем;

     у разi дострокового розiрвання такого договору за iнiцiативою ради пенсiйного фонду;

     у разi дострокового розiрвання такого договору за iнiцiативою зберiгача.

     Сторони договору можуть оскаржити рiшення про дострокове розiрвання договору про обслуговування пенсiйного фонду зберiгачем у судовому порядку.

     3. Дострокове розiрвання договору про обслуговування пенсiйного фонду зберiгачем провадиться за iнiцiативою ради фонду у разi:

     1) анулювання Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї на провадження дiяльностi iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв;

(пункт 1 частини третьої статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     2) повiдомлення органiв державної влади про порушення зберiгачем законодавства про недержавне пенсiйне забезпечення;

     3) порушення зберiгачем умов договору про обслуговування пенсiйного фонду зберiгачем;

     4) запровадження у зберiгача тимчасової адмiнiстрацiї, введення процедури санацiї зберiгача, порушення справи про банкрутство зберiгача, прийняття рiшення про його лiквiдацiю.

(пункт 4 частини третьої статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 24.05.2012р. N 4841-VI)

     4. Договiр про обслуговування пенсiйного фонду зберiгачем може бути достроково розiрваний за iнiцiативою зберiгача у разi неспроможностi зберiгача виконувати свої функцiї вiдповiдно до умов договору про обслуговування пенсiйного фонду зберiгачем, про що зберiгач повинен письмово повiдомити раду вiдповiдного пенсiйного фонду iз зазначенням причин, якi перешкоджають виконанню ним такого договору.

     5. У разi закiнчення строку або розiрвання договору про обслуговування зберiгачем пенсiйного фонду рада фонду зобов'язана:

     1) письмово повiдомити про це iз зазначенням пiдстав розiрвання договору Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку, зберiгача, адмiнiстратора, осiб, якi здiйснюють управлiння активами такого фонду;

(пункт 1 частини п'ятої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2) укласти договiр про обслуговування пенсiйного фонду зберiгачем з iншим зберiгачем у термiн, встановлений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     6. У разi обрання нового зберiгача попереднiй зберiгач, з яким розривається договiр, зобов'язаний:

     1) забезпечити передачу всiх пенсiйних активiв фонду та належної документацiї новому зберiгачу в зазначенi у договорi строки;

     2) виконувати функцiї зберiгача щодо пенсiйних активiв, якi залишатимуться у нього на зберiганнi, до повної передачi всiх пенсiйних активiв фонду новому зберiгачу цього фонду;

     3) повнiстю завершити передачу пенсiйних активiв та всiєї належної документацiї до дати припинення дiї договору, укладеного зберiгачем з радою пенсiйного фонду.

     7. Оплата послуг зберiгача пенсiйного фонду провадиться за тарифами, встановленими у договорi. Порядок обчислення тарифiв, їх граничний розмiр встановлюються згiдно iз законодавством Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина сьома статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Стаття 46. Вiдповiдальнiсть зберiгача пенсiйного фонду

     1. Зберiгач несе майнову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi ним пенсiйному фонду внаслiдок невиконання або неналежного виконання умов договору про обслуговування пенсiйного фонду зберiгачем, та вiдшкодовує їх вiдповiдно до умов цього договору i в порядку, встановленому законодавством.

(частина перша статтi 46 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     2. Зберiгач не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями пенсiйного фонду перед його учасниками, за зобов'язаннями осiб, що здiйснюють управлiння активами пенсiйного фонду, та адмiнiстратора перед пенсiйним фондом, крiм випадкiв, передбачених законом.

     3. Зберiгач несе вiдповiдальнiсть за неподання, несвоєчасне подання або подання завiдомо недостовiрної iнформацiї радi пенсiйного фонду, його адмiнiстратору та особi (особам), що провадить дiяльнiсть з управлiння активами цього фонду, вiдповiдно до законодавства та умов договору, укладеного з таким пенсiйним фондом, а також Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до законодавства.

(статтю 46 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, частина третя статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

Роздiл VI
ПЕНСIЙНI АКТИВИ

     Стаття 47. Склад активiв пенсiйного фонду

     1. До складу активiв пенсiйного фонду вiдповiдно до цього Закону належать:

     активи в грошових коштах;

     активи в цiнних паперах;

     iншi активи згiдно iз законодавством.

     2. Пенсiйнi активи у цiнних паперах складаються з:

     1) цiнних паперiв, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабiнетом Мiнiстрiв України, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими радами вiдповiдно до законодавства;

     2) акцiй українських емiтентiв;

(пункт 2 частини другої статтi 47 у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     21) облiгацiй українських емiтентiв, кредитний рейтинг яких вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за Нацiональною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України, або якi вiдповiдно до норм законодавства допущенi до торгiв на регульованому фондовому ринку, що вiдповiдає вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

(частину другу статтi 47 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, пункт 21 частини другої статтi 47 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     3) цiнних паперiв, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами iноземних держав, при цьому встановлення вимог до рейтингу зовнiшнього боргу та визначення рейтингових компанiй здiйснюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     31) облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, що розмiщуються на територiї України;

(частину другу статтi 47 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     4) облiгацiй iноземних емiтентiв (крiм облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, що розмiщуються на територiї України) з iнвестицiйним рейтингом, визначеним вiдповiдно до пункту 3 цiєї частини;

(пункт 4 частини другої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     5) акцiй iноземних емiтентiв, що перебувають в обiгу на регульованих фондових ринках та допущенi до торгiв на однiй з таких фондових бiрж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токiйська, Франкфуртська, або у торговельно-iнформацiйнiй системi НАСДАК (NASDAQ). Емiтент цих акцiй повинен провадити свою дiяльнiсть не менше нiж протягом 10 рокiв i бути резидентом країни, рейтинг зовнiшнього боргу якої визначається вiдповiдно до пункту 3 цiєї частини;

(пункт 5 частини другої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     6) iпотечних облiгацiй.

(частину другу статтi 47 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     3. Пенсiйнi активи пенсiйного фонду в цiнних паперах не можуть включати:

     1) цiннi папери, емiтентами яких є зберiгач, особи, що здiйснюють управлiння пенсiйними активами, адмiнiстратор (крiм випадкiв, передбачених частиною другою статтi 49 цього Закону), аудитор (аудиторська фiрма) та особи, що надають консультацiйнi, агентськi або рекламнi послуги, з якими пенсiйним фондом укладено вiдповiднi договори, та їх пов'язанi особи, засновники пенсiйного фонду та їх пов'язанi особи (крiм випадкiв, передбачених частиною другою статтi 49 цього Закону);

(пункт 1 частини третьої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     2) цiннi папери (крiм акцiй), якi не допущенi до торгiв на регульованому фондовому ринку, крiм випадку, якщо кредитний рейтинг облiгацiй вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за Нацiональною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством;

(пункт 2 частини третьої статтi 47 у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     3) цiннi папери, емiтентами яких є iнститути спiльного iнвестування, якщо iнше не встановлено нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     4) векселi;

     5) похiднi цiннi папери.

     Вимоги пункту 2 цiєї частини не застосовуються до облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, що розмiщуються на територiї України.

(частину третю статтi 47 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     4. Пенсiйнi активи не можуть формуватися за рахунок коштiв, отриманих на пiдставах, що суперечать законодавству.

     5. Пенсiйнi активи не можуть бути предметом застави i повиннi використовуватися лише на цiлi, передбаченi статтею 48 цього Закону. На пенсiйнi активи не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями засновникiв пенсiйного фонду, роботодавцiв-платникiв, осiб, що здiйснюють управлiння активами пенсiйного фонду, адмiнiстратора, зберiгача такого фонду та страхової органiзацiї, з якою укладено договiр страхування довiчної пенсiї учасником вiдповiдного пенсiйного фонду або договiр страхування ризику настання iнвалiдностi чи смертi учасника фонду.

     6. Обчислення та визначення чистої вартостi активiв пенсiйного фонду, їх облiк, зарахування здiйснюються адмiнiстратором та особою, що здiйснює управлiння активами такого пенсiйного фонду, за методикою та у порядку, визначеними Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац перший частини шостої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     У разi купiвлi-продажу цiнних паперiв такi операцiї вiдображаються в облiку пенсiйного фонду на кiнець робочого дня, протягом якого здiйснювалися цi операцiї.

     7. На пенсiйнi активи не може бути звернене будь-яке стягнення або застосована конфiскацiя, якщо вони сформованi за рахунок коштiв, отриманих на пiдставах, що не суперечать законодавству.

     8. Активи пенсiйного фонду можуть формуватися виключно внаслiдок операцiй, пов'язаних з провадженням пенсiйним фондом дiяльностi з недержавного пенсiйного забезпечення, вiдповiдно до цього Закону.

(статтю 47 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 48. Використання пенсiйних активiв

     1. Пенсiйнi активи, що накопичуються у пенсiйному фондi, можуть бути використанi виключно для цiлей iнвестицiйної дiяльностi фонду, виконання зобов'язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних iз здiйсненням недержавного пенсiйного забезпечення, а саме:

     1) iнвестування вiдповiдно до вимог цього Закону з метою отримання доходу на користь учасникiв фонду;

     2) виконання договорiв виплати пенсiї на визначений строк, укладених з учасниками фонду, та для здiйснення одноразових пенсiйних виплат, передбачених законом;

(пункт 2 частини першої статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     3) оплати договорiв страхування довiчної пенсiї та договорiв страхування ризику настання iнвалiдностi або смертi учасника фонду, укладених iз страховою органiзацiєю;

     4) оплати послуг з адмiнiстрування пенсiйного фонду (крiм випадкiв, коли адмiнiстрування самостiйно здiйснює юридична особа - одноосiбний засновник корпоративного пенсiйного фонду), включаючи оплату рекламних i агентських послуг, пов'язаних з функцiонуванням пенсiйного фонду, витрат на оприлюднення iнформацiї про його дiяльнiсть, передбаченої цим Законом;

(пункт 4 частини першої статтi 48 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     5) виплати винагороди за надання послуг з управлiння активами пенсiйного фонду;

(пункт 5 частини першої статтi 48 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     6) оплати послуг зберiгача;

(пункт 6 частини першої статтi 48 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     7) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевiрок пенсiйного фонду;

(пункт 7 частини першої статтi 48 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     8) оплати послуг третiх осiб, надання яких передбачено цим Законом або нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, включаючи оплату послуг iнвестицiйних фiрм (посередникiв), витрат на ведення облiку та перереєстрацiю прав власностi на активи пенсiйного фонду;

(пункт 8 частини першої статтi 48 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     9) оплати iнших послуг, надання яких передбачено цим Законом та якi визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(пункт 9 частини першої статтi 48 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Використання пенсiйних активiв для iнших цiлей забороняється.

     Граничнi розмiри витрат, визначених пунктами 4 - 6 цiєї частини, встановлюються як вiдсоток чистої вартостi активiв пенсiйного фонду.

(частину першу статтi 48 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Граничнi розмiри витрат, визначених пунктами 4 - 9 цiєї частини, що вiдшкодовуються за рахунок пенсiйних активiв, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частину першу статтi 48 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, абзац тринадцятий частини першої статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2. Пенсiйнi активи не можуть включатися до лiквiдацiйної маси зберiгача пенсiйного фонду та iнших банкiв.

(частина друга статтi 48 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     3. Корпоративний та професiйний пенсiйнi фонди можуть укласти договiр страхування ризику настання iнвалiдностi або смертi учасника фонду для всiх учасникiв фонду за рахунок частини їх пенсiйних внескiв. Порядок укладання такого договору та розмiр страхового внеску за таким видом страхування визначаються у колективному договорi.

     Вiдкритий пенсiйний фонд за бажанням учасникiв фонду може укладати договори страхування ризику настання iнвалiдностi або смертi учасника фонду за рахунок частини їх пенсiйних внескiв.

     Розмiр страхового внеску за таким видом страхування вiдповiдно до цiєї частини не може перевищувати одного вiдсотка розмiру пенсiйного внеску, сплачуваного учасником фонду або за учасника фонду, який виявив бажання брати участь у такому видi страхування.

     Страхування ризику настання iнвалiдностi або смертi учасника фонду вiдповiдно до цiєї частини здiйснюється згiдно з цим Законом та iншими нормативно-правовими актами з питань страхування.

     Стаття 49. Загальнi обмеження iнвестицiйної дiяльностi з пенсiйними активами пенсiйного фонду

     1. Особа, що здiйснює управлiння активами пенсiйного фонду, пiд час провадження нею такої дiяльностi не має права:

     1) формувати пенсiйнi активи за рахунок позикових (кредитних) коштiв;

     2) надавати майновi гарантiї, забезпеченi пенсiйними активами, або будь-якi кредити (позики) за рахунок пенсiйних активiв;

     3) укладати угоди купiвлi-продажу або мiни пенсiйних активiв з обов'язковою умовою зворотного викупу;

     4) розмiщувати на банкiвських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифiкатах банкiв, депозитних сертифiкатах банкiв бiльш як 50 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

(пункт 4 частини першої статтi 49 у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     5) придбавати або додатково iнвестувати в цiннi папери одного емiтента бiльш як 5 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв (крiм облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, що розмiщуються на територiї України, цiнних паперiв, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабiнетом Мiнiстрiв України, та у випадках, визначених цим Законом);

(пункт 5 частини першої статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     6) придбавати або додатково iнвестувати в цiннi папери, доходи за якими гарантовано Кабiнетом Мiнiстрiв України, бiльш як 50 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

     61) придбавати або додатково iнвестувати в облiгацiї мiжнародних фiнансових органiзацiй, що розмiщуються на територiї України, бiльш як 50 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

(частину першу статтi 49 доповнено пунктом 61 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     7) придбавати або додатково iнвестувати в цiннi папери, доходи за якими гарантовано Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, та облiгацiї мiсцевих позик бiльш як 20 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

     8) придбавати або додатково iнвестувати в корпоративнi облiгацiї емiтентами яких є резиденти України, бiльш як 40 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

(пункт 8 частини першої статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     9) придбавати або додатково iнвестувати в акцiї українських емiтентiв бiльш як 40 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

     91) придбавати або додатково iнвестувати в акцiї українських емiтентiв, що не допущенi до торгiв на регульованому фондовому ринку, бiльш як 10 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

(частину першу статтi 49 доповнено пунктом 91 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     10) придбавати або додатково iнвестувати в цiннi папери iноземних емiтентiв (крiм облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, що розмiщуються на територiї України) бiльш як 20 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

(пункт 10 частини першої статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     11) придбавати або додатково iнвестувати в iпотечнi облiгацiї бiльш як 40 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

(пункт 11 частини першої статтi 49 у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     12) придбавати або додатково iнвестувати в об'єкти нерухомостi бiльш як 10 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

     13) придбавати або додатково iнвестувати в банкiвськi метали, у тому числi шляхом вiдкриття поточних та депозитних рахункiв в установах банкiв у банкiвських металах, бiльш як 10 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

(пункт 13 частини першої статтi 49 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     14) придбавати або додатково iнвестувати в iншi активи, що можуть бути оцiненi за ринковою вартiстю та не забороненi законодавством України, але не зазначенi у цiй статтi, включаючи акцiї, набутi внаслiдок перетворення юридичної особи, корпоративнi права якої перебували в активах пенсiйного фонду, в акцiонерне товариство, бiльш як 5 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

(пункт 14 частини першої статтi 49 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     15) емiтувати будь-якi борговi цiннi папери та похiднi цiннi папери;

     16) придбавати цiннi папери, емiтентами яких є особи, визначенi в пунктi 1 частини третьої статтi 47 цього Закону.

     17) пункт 17 виключено

(частину першу статтi 49 доповнено пунктом 17 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3201-IV, пункт 17 виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     18) пункт 18 виключено

(частину першу статтi 49 доповнено пунктом 18 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3201-IV, пункт 18 виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     19) пункт 19 виключено

(частину першу статтi 49 доповнено пунктом 19 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3201-IV, пункт 19 виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     20) розмiщувати у зобов'язаннях однiєї юридичної особи (крiм облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, що розмiщуються на територiї України) бiльш як 10 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

(частину першу статтi 49 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, у зв'язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять другим, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     201) розмiщувати в облiгацiї однiєї мiжнародної фiнансової органiзацiї, якi розмiщуються на територiї України, бiльш як 20 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

(частину першу статтi 49 доповнено пунктом 201 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     21) тримати бiльш як 10 вiдсоткiв цiнних паперiв (корпоративних прав) одного емiтента (крiм облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, що розмiщуються на територiї України);

(частину першу статтi 49 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, у зв'язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять третiм, пункт 21 частини першої статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     211) тримати бiльш як 20 вiдсоткiв облiгацiй, розмiщених на територiї України, однiєї мiжнародної фiнансової органiзацiї.

(частину першу статтi 49 доповнено пунктом 211 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Розмiщення пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування здiйснюється вiдповiдно до нормативiв, передбачених статтею 88 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

(частину першу статтi 49 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. Пiд час провадження дiяльностi, пов'язаної з iнвестуванням пенсiйних активiв корпоративного пенсiйного фонду, дозволяється придбавати або додатково iнвестувати в цiннi папери, емiтентами яких є засновники такого фонду, не бiльш як 5 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв, з дотриманням iнших вимог щодо складу i структури пенсiйних активiв, установлених цим Законом, а протягом перших п'яти рокiв з початку заснування таких фондiв - не бiльш як 10 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв.

     3. Купiвля-продаж акцiй (крiм акцiй, зазначених у пунктi 91 частини першої цiєї статтi), облiгацiй українських емiтентiв особами, якi здiйснюють управлiння активами пенсiйного фонду, провадиться виключно на органiзованому ринку капiталу з дотриманням вимог цього Закону.

(абзац перший частини третьої статтi 49 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право встановлювати додатковi вимоги до фондової бiржi, на якiй здiйснюється купiвля-продаж акцiй, облiгацiй українських емiтентiв особами, що здiйснюють управлiння активами пенсiйного фонду.

     Норми цiєї частини не застосовуються у разi придбання акцiй українських емiтентiв при їх розмiщеннi, якщо акцiї вiдповiдного емiтента входять до складу пенсiйних активiв пенсiйного фонду.

     Обмеження, встановлене пунктом 5 частини першої цiєї статтi, не застосовується протягом шести мiсяцiв у разi додаткового iнвестування пенсiйних активiв у акцiї вiдповiдного емiтента при здiйсненнi ним додаткової емiсiї акцiй, якщо внаслiдок такого iнвестування зберiгається частка пенсiйного фонду у статутному капiталi вiдповiдного емiтента, а акцiї вiдповiдного емiтента входять до складу пенсiйних активiв пенсiйного фонду.

(частина третя статтi 49 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     4. Iнвестування пенсiйних активiв, призначених для виплати пенсiйним фондом пенсiї на визначений строк або для виплати довiчної пенсiї страховою органiзацiєю, здiйснюється вiдповiдно до вимог цiєї статтi.

     5. Усi надходження на поточнi рахунки фонду мають бути використанi за цiльовим призначенням вiдповiдно до статтi 48 цього Закону протягом двох тижнiв з дати зарахування цих коштiв.

     6. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку можуть встановлюватися особливостi застосування пунктiв 4, 6 i 13 частини першої цiєї статтi до досягнення пенсiйним фондом обсягу активiв у розмiрi 500 тисяч гривень, але на строк не бiльше 18 мiсяцiв з дня включення пенсiйного фонду до Державного реєстру фiнансових установ.

(статтю 49 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, частина шоста статтi 49 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Стаття 50. Пенсiйнi внески

     1. Пенсiйнi внески до пенсiйного фонду сплачуються у розмiрах та у порядку, встановлених пенсiйним контрактом, вiдповiдно до умов обраних пенсiйних схем. Зазначенi в пенсiйному контрактi розмiри сплачуваних до пенсiйного фонду пенсiйних внескiв можуть змiнюватися вiдповiдно до умов обраних пенсiйних схем.

     Внески за страхуванням ризику настання iнвалiдностi або смертi учасника фонду сплачуються у порядку, визначеному пенсiйним контрактом.

     2. Рада пенсiйного фонду має право встановити мiнiмальний розмiр пенсiйних внескiв - 10 вiдсоткiв мiнiмальної заробiтної плати у розрахунку на один мiсяць.

     3. Розмiр пенсiйних внескiв до корпоративного або професiйного пенсiйного фонду, що сплачуються за кошти засновникiв цих фондiв i роботодавцiв-платникiв, може визначатися у колективному договорi з урахуванням вимог законiв України.

(абзац перший частини третьої статтi 50 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Засновники корпоративних та професiйних пенсiйних фондiв i роботодавцi-платники можуть пропонувати учасникам фондiв укладення договору страхування ризику настання iнвалiдностi або смертi учасника фонду, обов'язкового для всiх учасникiв фонду, вiдповiдно до визначеного порядку укладання такого договору та розмiру внескiв на такий вид страхування. Загальний розмiр страхових внескiв, якi сплачуються за таким видом страхування, не може перевищувати 1 вiдсотка розмiру пенсiйного внеску, сплачуваного засновником або роботодавцем-платником за кожного учасника фонду. Внески за цим видом страхування сплачуються у порядку, визначеному пенсiйним контрактом.

     Роботодавець, який здiйснює перерахування внескiв до вiдкритого пенсiйного фонду вiд iменi своїх працiвникiв - учасникiв цього пенсiйного фонду, може здiйснювати внески по добровiльному страхуванню ризику настання iнвалiдностi або смертi учасника фонду. Розмiр таких внескiв не може перевищувати 1 вiдсотка внескiв, сплачуваних вiдкритому пенсiйному фонду за кожного учасника фонду, за умови, що пенсiйний фонд надає можливiсть придбати цей вид страхування як складову частину пенсiйного контракту.

     4. У разi прийняття фiзичною особою рiшення щодо накопичення страхових внескiв у пенсiйному фондi на умовах, визначених законодавством, розмiр таких пенсiйних внескiв встановлюється згiдно iз законодавством про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування. При цьому вимога щодо сплати пенсiйного внеску у розмiрi не нижче мiнiмального, передбаченого частиною другою цiєї статтi, не застосовується.

(частина четверта статтi 50 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     5. Максимальний розмiр пенсiйних внескiв за пенсiйними схемами недержавного пенсiйного забезпечення не обмежується.

     6. Пенсiйнi внески сплачуються лише у нацiональнiй валютi України, а у випадках, передбачених законодавством України, в iноземнiй валютi за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України, що дiяв на момент сплати, шляхом готiвкових та (або) безготiвкових розрахункiв. Юридичнi особи сплачують пенсiйнi внески лише у безготiвковiй формi.

     7. Пенсiйнi внески сплачуються шляхом зарахування вiдповiдних грошових сум на поточнi рахунки пенсiйного фонду у зберiгача.

     Стаття 51. Облiк пенсiйних коштiв учасникiв пенсiйного фонду

     1. Сума пенсiйних коштiв, що належить кожному учаснику фонду, визначається шляхом множення кiлькостi одиниць пенсiйних активiв фонду, облiкованих на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду, на чисту вартiсть одиницi пенсiйних активiв фонду та вiдображається на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду. Сума пенсiйних коштiв усiх учасникiв пенсiйного фонду дорiвнює чистiй вартостi активiв пенсiйного фонду.

     2. Чиста вартiсть активiв пенсiйного фонду, кiлькiсть одиниць пенсiйних активiв фонду учасникiв фонду та чиста вартiсть одиниць пенсiйних активiв фонду визначаються кожного робочого дня.

     3. Використання пенсiйних активiв пенсiйного фонду для цiлей, не передбачених цим Законом, забороняється.

     4. У разi зменшення протягом останнiх 12 мiсяцiв чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв фонду бiльш як на 10 вiдсоткiв середньозваженого показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв фонду, якщо це не обумовлено об'єктивними змiнами на фiнансовому ринку:

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зобов'язана повiдомити про це раду такого пенсiйного фонду;

(абзац другий частини четвертої статтi 51 у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     рада пенсiйного фонду зобов'язана протягом десяти робочих днiв з дня отримання повiдомлення вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку прийняти рiшення про внесення змiн до iнвестицiйної декларацiї фонду, замiни особи, яка здiйснює управлiння активами такого пенсiйного фонду, або про вжиття iнших заходiв та поiнформувати протягом п'яти робочих днiв Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про прийняте рiшення.

(стаття 51 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

Роздiл VII
ЗВIТНIСТЬ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСIЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

     Стаття 52. Звiтнiсть у сферi недержавного пенсiйного забезпечення

     1. Адмiнiстратор щоквартально подає звiтнiсть з недержавного пенсiйного забезпечення:

     Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     радам пенсiйних фондiв, з якими вiн уклав договори про адмiнiстрування пенсiйних фондiв.

     Щорiчно адмiнiстратор подає Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку по кожному пенсiйному фонду зведений звiт, який мiстить iнформацiю про пенсiйний фонд, а також данi звiтiв про здiйснення ним адмiнiстрування такого пенсiйного фонду та звiтiв, наданих протягом звiтного року адмiнiстратору особами, якi здiйснюють управлiння активами, та зберiгачем.

     Порядок подання адмiнiстратором звiтностi особам, визначеним цiєю частиною, та вимоги до змiсту такої звiтностi встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     У разi погiршення фiнансового стану пенсiйного фонду Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може встановлювати iншу перiодичнiсть подання звiтностi адмiнiстратором, але не частiше одного разу на тиждень. Критерiї оцiнки фiнансового стану пенсiйного фонду встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Особи, що здiйснюють управлiння активами пенсiйних фондiв, подають звiтнiсть про управлiння активами:

     Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - щодо всiх пенсiйних фондiв, управлiння активами яких здiйснювалося цiєю особою протягом звiтного перiоду;

     радам пенсiйних фондiв, з якими укладено договори про управлiння активами вiдповiдних пенсiйних фондiв, та адмiнiстраторам таких пенсiйних фондiв - щодо управлiння активами цих пенсiйних фондiв.

     Порядок подання звiтностi про управлiння активами пенсiйних фондiв особам, визначеним цiєю частиною, та вимоги до змiсту такої звiтностi встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Зберiгач подає звiтнiсть:

     Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - щодо обслуговування всiх пенсiйних фондiв, яке здiйснювалося цим зберiгачем протягом звiтного перiоду, по кожному пенсiйному фонду окремо;

     радам пенсiйних фондiв, з якими укладено договори про обслуговування пенсiйних фондiв зберiгачем, та адмiнiстраторам таких пенсiйних фондiв - щодо обслуговування цих пенсiйних фондiв.

     Порядок подання звiтностi зберiгачем про обслуговування пенсiйних фондiв особам, визначеним цiєю частиною, та вимоги до такої звiтностi встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Страховi органiзацiї, що надають послуги з недержавного пенсiйного забезпечення, визначенi цим Законом, подають звiтнiсть з недержавного пенсiйного забезпечення Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку фiзичним та юридичним особам, з якими укладено вiдповiднi договори.

     Порядок подання страховою органiзацiєю звiтностi з недержавного пенсiйного забезпечення особам, визначеним цiєю частиною, та вимоги до такої звiтностi встановлюються цим Законом та Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням iз Нацiональним банком України.

(абзац другий частини четвертої статтi 52 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     5. Банкiвськi установи, якi надають послуги з недержавного пенсiйного забезпечення, визначенi цим Законом, подають звiтнiсть щодо цiєї дiяльностi в порядку, встановленому Нацiональним банком України.

     6. Договорами, укладеними радою пенсiйного фонду з адмiнiстратором, особами, якi здiйснюють управлiння активами, та зберiгачем, може передбачатися надання додаткової iнформацiї, крiм тiєї, яка визначена цiєю статтею.

     7. Адмiнiстратор зобов'язаний один раз на рiк безоплатно надавати кожному учаснику пенсiйного фонду виписку з iндивiдуального пенсiйного рахунку такого учасника за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, а також надавати виписки з iндивiдуального пенсiйного рахунку на письмовий запит учасника фонду за плату, крiм випадкiв, коли ця iнформацiя необхiдна учаснику фонду для укладення договору страхування довiчної пенсiї або договору про виплату пенсiї на визначений строк. Максимальний розмiр плати за надання виписок з iндивiдуальних пенсiйних рахункiв на письмовий запит учасника фонду встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Учаснику фонду, який отримує пенсiйнi виплати з пенсiйного фонду, у виписцi з iндивiдуального пенсiйного рахунка також зазначається iнформацiя про розмiр щомiсячних виплат та залишок коштiв на iндивiдуальному пенсiйному рахунку.

(абзац другий частини сьомої статтi 52 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 53. Оприлюднення iнформацiї та реклама у сферi недержавного пенсiйного забезпечення

     1. Пенсiйнi фонди, особи, що провадять дiяльнiсть з управлiння активами пенсiйних фондiв, адмiнiстратори, зберiгачi, якi надають послуги пенсiйним фондам, а також страховi органiзацiї та банкiвськi установи, що надають послуги з недержавного пенсiйного забезпечення, iнформують громадськiсть про свою дiяльнiсть з недержавного пенсiйного забезпечення.

(абзац перший частини першої статтi 53 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Вимоги до складу iнформацiї, яка пiдлягає оприлюдненню, та перiодичностi її оприлюднення встановлює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Iнформацiя, що оприлюднюється недержавним пенсiйним фондом, обов'язково повинна мiстити данi про змiни чистої вартостi активiв пенсiйного фонду та чистої вартостi одиницi пенсiйних внескiв цього фонду.

     Перелiк пенсiйних фондiв, якi отримали лiцензiю на дiяльнiсть з надання послуг у накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування та якi включенi до реєстру пенсiйних фондiв - суб'єктiв другого рiвня, пiдлягає опублiкуванню в порядку, визначеному Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, та оприлюдненню на офiцiйному сайтi Пенсiйного фонду України.

(частину першу статтi 53 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, абзац четвертий частини першої статтi 53 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2. Оприлюднення iнформацiї здiйснюється шляхом опублiкування її в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Iнформацiя, що пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до цього Закону, не є конфiденцiйною i не є рекламою.

(частина друга статтi 53 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     3. Крiм випадкiв, установлених законом, не пiдлягає розголошенню та оприлюдненню (є конфiденцiйною) iнформацiя:

     про пенсiйнi внески, пенсiйнi виплати та суму пенсiйних коштiв, що облiковуються на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника пенсiйного фонду;

(абзац другий частини третьої статтi 53 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     з пенсiйних депозитних рахункiв фiзичної особи;

     про умови та стан виконання договорiв страхування довiчної пенсiї.

     4. Рекламнi матерiали щодо послуг з недержавного пенсiйного забезпечення, якi надаються особами, визначеними в частинi третiй статтi 2 цього Закону, подаються Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку не пiзнiш як за 10 робочих днiв до їх розповсюдження.

(частина четверта статтi 53 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право своїм обґрунтованим рiшенням заборонити розповсюдження рекламних матерiалiв або прийняти обґрунтоване рiшення про обов'язкове внесення змiн до рекламних матерiалiв, що не вiдповiдають дiйсностi або вимогам цього Закону, але не пiзнiше нiж протягом п'яти робочих днiв з моменту їх отримання.

     6. Рекламодавцi, що розповсюджують будь-якi iнформацiю та вiдомостi, пов'язанi з наданням послуг з недержавного пенсiйного забезпечення, несуть вiдповiдальнiсть за їх достовiрнiсть згiдно iз законом.

     7. Рекламодавцям забороняється:

     1) використовувати неповну або недостовiрну iнформацiю стосовно послуг з недержавного пенсiйного забезпечення, що надаються цим рекламодавцем;

     2) використовувати порiвняльну рекламу з метою недобросовiсної конкуренцiї шляхом зазначення недолiкiв у дiяльностi осiб, якi провадять аналогiчну професiйну дiяльнiсть з недержавного пенсiйного забезпечення, незалежно вiд того, чи вiдповiдає така iнформацiя про недолiки дiйсностi;

     3) надавати прогноз чи гарантувати зростання доходiв учасникiв недержавного пенсiйного забезпечення;

     4) робити подарунки (виграшi) або давати обiцянку про дарування (виграшi) потенцiйним учасникам та вкладникам пенсiйних фондiв, а також страхувальникам, з якими укладено договiр страхування довiчної пенсiї, чи вкладникам пенсiйних депозитних рахункiв у банках або здiйснювати будь-якi iншi заохочувальнi заходи, що можуть вплинути на вибiр того чи iншого пенсiйного фонду (банку, страхової органiзацiї) його потенцiйним учасником (вкладником, страхувальником).

(пункт 4 частини сьомої статтi 53 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     8. Реклама послуг з недержавного пенсiйного забезпечення може здiйснюватися всiма засобами, дозволеними законом.

     9. У разi порушення вимог цiєї статтi Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право застосовувати до винних осiб заходи впливу згiдно iз законом.

     Стаття 54. Вимоги до осiб, якi надають агентськi послуги

     1. Агентськi послуги надаються фiзичними особами на пiдставi договору доручення про надання таких послуг, який укладається з адмiнiстратором.

     До агентських послуг належать:

     1) будь-яка дозволена законодавством дiяльнiсть, спрямована на забезпечення переконання осiб у необхiдностi укладення пенсiйного контракту з пенсiйним фондом;

     2) послуги з укладення пенсiйних контрактiв за дорученням адмiнiстратора.

(пункт 2 частини першої статтi 54 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     2. Адмiнiстратор повинен вести реєстр осiб, якi надають агентськi послуги, до якого вноситься така iнформацiя:

     1) прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи;

     2) дата, мiсце народження та мiсце проживання iз зазначенням адреси фiзичної особи;

(пункт 2 частини другої статтi 54 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.04.2009р. N 1276-VI)

     3) данi паспорта громадянина України або паспортних документiв iноземця фiзичної особи та реєстрацiйний номер її облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв), а у разi його вiдсутностi - номер (та за наявностi - серiя) паспорта фiзичної особи чи iншого документа, визначеного Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

(пункт 3 частини другої статтi 54 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.11.2012р. N 5492-VI, вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     4) номер договору доручення про надання агентських послуг, укладеного з цiєю особою, дати укладання та закiнчення (розiрвання) цього договору.

     3. Агентськi послуги у сферi недержавного пенсiйного забезпечення має право надавати фiзична особа:

     яка є дiєздатною та не має судимостi за умиснi кримiнальнi правопорушення;

(абзац другий частини третьої статтi 54 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     яка ознайомлена iз законодавством з питань недержавного пенсiйного забезпечення адмiнiстратором, з яким така особа уклала договiр про надання агентських послуг;

     iнформацiя про яку внесена адмiнiстратором пенсiйного фонду, з яким вона уклала договiр про надання агентських послуг, до реєстру осiб, що надають агентськi послуги.

(частина третя статтi 54 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     4. Виключення з реєстру особи, яка надає агентськi послуги, здiйснюється адмiнiстратором у разi:

     1) закiнчення (розiрвання) договору доручення про надання агентських послуг;

     2) втрати особою дiєздатностi;

     3) надання агентських послуг з порушенням законодавства;

     4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цiєї особи за скоєння нею умисного кримiнального правопорушення.

(пункт 4 частини четвертої статтi 54 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     5. Адмiнiстратор зобов'язаний надавати на вимогу Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку реєстр осiб, якi надають агентськi послуги, або виписки з такого реєстру.

     6. Особи, якi надають агентськi послуги пенсiйним фондам, несуть вiдповiдальнiсть за неналежне здiйснення наданих їм повноважень вiдповiдно до положень укладеного з ними договору та згiдно iз законом.

Роздiл VIII
ПЕНСIЙНИЙ КОНТРАКТ ТА ПЕНСIЙНА СХЕМА

     Стаття 55. Пенсiйний контракт

     1. Пенсiйний контракт є договором мiж пенсiйним фондом та його вкладником, який укладається вiд iменi пенсiйного фонду його адмiнiстратором та згiдно з яким здiйснюється недержавне пенсiйне забезпечення учасника або декiлькох учасникiв фонду за рахунок пенсiйних внескiв такого вкладника.

     2. Особi, яка вiдповiдає вимогам цього Закону, не може бути вiдмовлено в укладеннi пенсiйного контракту з вiдкритим пенсiйним фондом. Адмiнiстратор корпоративного або професiйного пенсiйного фонду може укладати пенсiйнi контракти тiльки з тiєю особою, яка вiдповiдає вимогам, визначеним законом та статутами вiдповiдних пенсiйних фондiв.

(частина друга статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     3. Кожен вкладник фонду може укласти один або кiлька пенсiйних контрактiв з адмiнiстратором (адмiнiстраторами) одного чи кiлькох пенсiйних фондiв на користь осiб, визначених цим Законом.

     4. Вкладник фонду, який є учасником фонду, має право в односторонньому порядку розiрвати пенсiйний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати змiни його умов.

     У разi розiрвання пенсiйного контракту таким вкладником вiн повинен укласти, крiм випадкiв, передбачених статтею 65 цього Закону, новий пенсiйний контракт щодо участi в iншому пенсiйному фондi або вiдкрити в банку пенсiйний депозитний рахунок, а у разi досягнення пенсiйного вiку, визначеного вiдповiдно до закону, - укласти iз страховою органiзацiєю договiр страхування довiчної пенсiї. При цьому пенсiйнi кошти вкладника фонду, який є учасником фонду, передаються за його рахунок до iншої фiнансової установи, яка надає послуги з недержавного пенсiйного забезпечення, в сумi, що облiковується на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку в пенсiйному фондi, зменшенiй на суму витрат, пов'язаних з перерахуванням таких пенсiйних коштiв.

(абзац другий частини четвертої статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Розмiр витрат на переведення пенсiйних коштiв обчислюється адмiнiстратором за методикою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     У разi якщо на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду, який розриває укладений ним пенсiйний контракт з пенсiйним фондом, облiковуються пенсiйнi внески, що здiйснювалися на його користь iншими вкладниками, пенсiйнi контракти з такими вкладниками мають бути розiрванi та їх дiя припиняється з дня розiрвання пенсiйного контракту з учасником фонду, крiм випадкiв, передбачених статтею 65 цього Закону. Iндивiдуальний пенсiйний рахунок учасника фонду закривається пiсля переведення пенсiйних коштiв, облiкованих на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду.

(абзац четвертий частини четвертої статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     5. У разi припинення трудових вiдносин учасника корпоративного пенсiйного фонду з роботодавцем-засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенсiйного фонду роботодавець-засновник або роботодавець - платник корпоративного пенсiйного фонду, а також учасник, який є вкладником такого фонду, зобов'язаний розiрвати пенсiйний контракт, укладений на користь учасника фонду. Такий учасник зобов'язаний укласти новий пенсiйний контракт з адмiнiстратором будь-якого iншого пенсiйного фонду або у разi досягнення пенсiйного вiку, визначеного вiдповiдно до закону, укласти договiр страхування довiчної пенсiї iз страховою органiзацiєю, або вiдкрити в банку пенсiйний депозитний рахунок. У разi якщо учасник фонду протягом трьох мiсяцiв з дня припинення трудових вiдносин не уклав новий пенсiйний контракт з iншим пенсiйним фондом, не вiдкрив пенсiйний депозитний рахунок у банку або не уклав договiр страхування довiчної пенсiї iз страховою органiзацiєю, пенсiйнi кошти учасника пiдлягають передачi до вiдкритого пенсiйного фонду, визначеного за рiшенням ради такого пенсiйного фонду. При цьому передача пенсiйних коштiв учасника фонду до iншого пенсiйного фонду, на пенсiйний депозитний рахунок банку, до страхової органiзацiї для укладення договору страхування довiчної пенсiї оплачується учасником фонду в порядку, передбаченому абзацами другим i третiм частини четвертої цiєї статтi, крiм випадкiв припинення трудових вiдносин згiдно з пунктом 1 частини першої статтi 40 Кодексу законiв про працю України.

     У разi якщо учасник фонду припиняє трудовi вiдносини з роботодавцем-засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенсiйного фонду та вступає в трудовi вiдносини з iншим роботодавцем-засновником або роботодавцем - платником цього корпоративного пенсiйного фонду, вiн може залишитися учасником цього фонду, якщо це передбачено умовами пенсiйного контракту.

     У разi припинення трудових вiдносин згiдно з пунктом 1 частини першої статтi 40 Кодексу законiв про працю України витрати на переведення пенсiйних коштiв учасника фонду до iншого пенсiйного фонду, страхової органiзацiї або на пенсiйний депозитний рахунок банку оплачуються роботодавцем.

(частина п'ята статтi 55 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     6. Адмiнiстратор зобов'язаний надати можливiсть вкладнику та учаснику фонду до укладення пенсiйного контракту ознайомитися iз статутом пенсiйного фонду, пенсiйними схемами, що використовує пенсiйний фонд, та проектом пенсiйного контракту.

     Пенсiйний контракт укладається у письмовiй формi щонайменше у двох примiрниках.

     Учаснику, який не є вкладником, адмiнiстратор повинен надати примiрник пенсiйного контракту або копiю пенсiйного контракту, завiрену пiдписом та печаткою уповноваженої особи адмiнiстратора.

     Разом з примiрником (копiєю) пенсiйного контракту адмiнiстратор повинен надати вкладнику та учаснику фонду:

     пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсiйного контракту;

     копiю зазначеної в пенсiйному контрактi пенсiйної схеми;

     на вимогу вкладника або учасника - витяг з основних положень статуту або копiю статуту пенсiйного фонду.

     Один примiрник пенсiйного контракту залишається в адмiнiстратора разом з вiдомiстю про надання вкладнику примiрника пенсiйного контракту та учаснику iнших примiрникiв (копiй) пенсiйного контракту та зазначених вище документiв. У разi надання цих документiв вкладнику або учаснику фонду особисто у вiдомостi зазначаються дата отримання документiв та пiдпис вкладника або учасника фонду. У разi надання цих документiв в iншому порядку у вiдомостi зазначаються дата направлення документiв вкладнику або учаснику фонду, дата отримання документiв вкладником або учасником фонду та пiдпис особи, вiдповiдальної за надання документiв вкладнику або учаснику фонду. Порядок надання цих документiв вкладникам та учасникам фонду визначається внутрiшнiм положенням про здiйснення адмiнiстрування пенсiйних фондiв.

     Адмiнiстратор повинен забезпечити надання примiрникiв (копiй) пенсiйного контракту учаснику фонду не пiзнiше 30 календарних днiв з дня укладення пенсiйного контракту.

     Вимоги до пам'ятки з роз'ясненням основних положень пенсiйного контракту, а також до витягу з основних положень статуту пенсiйного фонду встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина шоста статтi 55 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     7. Адмiнiстратор пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня, з яким учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування уклав пенсiйний контракт, подає не пiзнiш як через 10 робочих днiв пiсля укладення такого пенсiйного контракту територiальному органовi Пенсiйного фонду України iнформацiю, необхiдну для ведення облiку стану накопичувального пенсiйного рахунка учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування.

(статтю 55 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 56. Iстотнi умови пенсiйного контракту

     1. Iстотними умовами пенсiйного контракту є:

     данi паспорта громадянина України або паспортних документiв iноземця вкладника фонду та реєстрацiйний номер його облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв), а у разi вiдсутностi останнього - номер (та за наявностi - серiя) паспорта вкладника чи iншого документа, визначеного Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (якщо вкладником є фiзична особа), або повне найменування, мiсцезнаходження постiйно дiючого органу управлiння, реєстрацiйнi та банкiвськi реквiзити вкладника фонду (якщо вкладником є юридична особа);

(абзац другий частини першої статтi 56 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.11.2012р. N 5492-VI, вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     данi паспорта громадянина України або паспортних документiв iноземця учасника фонду (для особи вiком до 16 рокiв - данi свiдоцтва про народження) та реєстрацiйний номер його облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв), а у разi вiдсутностi останнього - номер (та за наявностi - серiя) паспорта учасника фонду чи iншого документа, визначеного Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

(абзац третiй частини першої статтi 56 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.11.2012р. N 5492-VI, вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     посилання на обрану вкладником фонду пенсiйну схему;

     строк дiї пенсiйного контракту, умови його змiни та розiрвання;

     порядок розрахункiв мiж пенсiйним фондом та учасником фонду у разi дострокового розiрвання пенсiйного контракту або лiквiдацiї пенсiйного фонду;

     права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн та порядок розв'язання спорiв;

     розмiр пенсiйних внескiв та умови його змiни.

     У пенсiйному контрактi також можуть бути зазначенi iншi умови за згодою сторiн.

     2. Разом з примiрником (копiєю) пенсiйного контракту вкладнику (учаснику) фонду надається iнформацiя про адмiнiстратора, осiб, якi здiйснюють управлiння активами, та зберiгача пенсiйного фонду, яка включає їх реєстрацiйнi, банкiвськi реквiзити та реквiзити вiдповiдних лiцензiй.

(частина друга статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     3. Пенсiйний контракт повинен вiдповiдати положенням статуту пенсiйного фонду i обов'язково мiстити застереження про те, що держава не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями пенсiйного фонду.

     Стаття 57. Зобов'язання сторiн за пенсiйним контрактом

     1. Вiдповiдно до пенсiйного контракту адмiнiстратор зобов'язується вiд iменi пенсiйного фонду:

     здiйснювати недержавне пенсiйне забезпечення учасника (учасникiв) фонду на умовах, визначених законодавством, пенсiйною схемою та пенсiйним контрактом;

     забезпечувати ведення персонiфiкованого облiку учасникiв фонду;

     надавати учаснику фонду iнформацiю про стан його iндивiдуального пенсiйного рахунку;

     забезпечувати вiдшкодування в установленому законом порядку учасникам фонду збиткiв, завданих унаслiдок порушення законодавства та умов пенсiйного контракту;

     дотримувати i забезпечувати дотримання законних iнтересiв вкладникiв та учасникiв пенсiйного фонду, не розголошувати iнформацiю про умови пенсiйного контракту та розмiр пенсiйних коштiв, якi належать учаснику фонду, крiм випадкiв, передбачених законом;

     виконувати i забезпечувати виконання iнших обов'язкiв, визначених пенсiйним контрактом, цим Законом та iншими нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсiйного забезпечення.

     2. Вкладник фонду за пенсiйним контрактом зобов'язується:

     сплачувати на користь учасника (учасникiв) фонду пенсiйнi внески у порядку, встановленому законодавством, пенсiйною схемою та пенсiйним контрактом;

     вiдшкодовувати пенсiйному фонду збитки, завданi внаслiдок порушення вкладником фонду умов законодавства, пенсiйної схеми та пенсiйного контракту;

     виконувати iншi умови, визначенi пенсiйним контрактом.

     Стаття 58. Строк дiї пенсiйного контракту

     1. Пенсiйний контракт набирає чинностi з моменту його пiдписання вкладником фонду та адмiнiстратором.

     2. Дiя пенсiйного контракту вважається закiнченою:

     1) пiсля повного виконання вкладником фонду своїх зобов'язань за пенсiйним контрактом та укладення учасником (учасниками) фонду договору про виплату пенсiї на визначений строк з пенсiйним фондом;

     2) пiсля передачi пенсiйних коштiв учасника фонду страховiй органiзацiї вiдповiдно до укладеного учасником фонду договору страхування довiчної пенсiї;

     3) пiсля передачi пенсiйних коштiв учасника фонду банкiвськiй установi вiдповiдно до укладеного учасником фонду договору про вiдкриття пенсiйного депозитного рахунку;

     4) у разi смертi учасника фонду та виконання передбачених у зв'язку з цим умов;

     5) у разi лiквiдацiї пенсiйного фонду в порядку, передбаченому цим Законом;

     6) у разi замiни вкладником фонду пенсiйного фонду на умовах та у порядку, передбачених законом;

(пункт 6 частини другої статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     7) у разi лiквiдацiї вкладника фонду - юридичної особи, без визначення його правонаступника;

     8) у разi дострокового розiрвання контракту в порядку, передбаченому цим Законом;

     9) в iнших випадках, передбачених пенсiйним контрактом згiдно з законом.

(пункт 9 частини другої статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     3. У разi прийняття рiшення про замiну пенсiйного фонду вкладник фонду зобов'язаний:

(абзац перший частини третьої статтi 58 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     укласти пенсiйний контракт з iншим пенсiйним фондом або у разi досягнення пенсiйного вiку, визначеного вiдповiдно до закону, - договiр страхування довiчної пенсiї iз страховою органiзацiєю чи вiдкрити пенсiйний депозитний рахунок у банку;

(абзац другий частини третьої статтi 58 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     надiслати адмiнiстратору пенсiйного фонду, участь у якому припиняється, заяву про розiрвання пенсiйного контракту та копiю пенсiйного контракту, укладеного з iншим пенсiйним фондом, або договiр страхування довiчної пенсiї iз страховою органiзацiєю чи договiр про вiдкриття пенсiйного депозитного рахунка у банку.

(абзац третiй частини третьої статтi 58 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Передача пенсiйних коштiв, належних учаснику фонду, здiйснюється адмiнiстратором у порядку, встановленому статтею 18 цього Закону.

     4. У разi якщо з вини адмiнiстратора несвоєчасно перерахованi пенсiйнi кошти учасника фонду, такий адмiнiстратор зобов'язаний сплатити йому за власний рахунок пеню в розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України в розрахунку на один день вiд суми, що пiдлягає перерахуванню за кожен день прострочення платежу, у порядку, визначеному Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац перший частини четвертої статтi 58 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право прийняти рiшення щодо зменшення суми пенi, нарахованої адмiнiстратору, якщо затримка у перерахуваннi пенсiйних коштiв учасника фонду сталася з поважних причин.

     Стаття 59. Пенсiйнi схеми

     1. Умови та порядок недержавного пенсiйного забезпечення, що здiйснюється пенсiйними фондами, визначаються пенсiйними схемами, якi розробляються з дотриманням вимог цього Закону та iнших нормативно-правових актiв з питань недержавного пенсiйного забезпечення.

     Пенсiйнi схеми та змiни до них розробляються та затверджуються засновником (зборами засновникiв) пенсiйного фонду. Пенсiйнi схеми корпоративного пенсiйного фонду та змiни до них погоджуються з представниками трудових колективiв вiдповiдних юридичних осiб - роботодавцiв, якi є засновниками такого фонду.

(частину першу статтi 59 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, у зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим)

     Пенсiйнi схеми та змiни до них пiдлягають реєстрацiї в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Пенсiйний фонд може використовувати кiлька пенсiйних схем.

     2. Пенсiйна схема повинна вiдображати:

     опис всiх видiв та умов здiйснення пенсiйних виплат;

     порядок визначення розмiру пенсiйних виплат;

     абзац четвертий частини другої статтi 59 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     порядок та строки сплати пенсiйних внескiв, у тому числi можливiсть їх змiни за умовами пенсiйного контракту;

     умови та порядок участi у пенсiйнiй схемi;

     права та обов'язки вкладника, учасника фонду за даною пенсiйною схемою;

     iншi умови, що не суперечать законодавству.

     3. Вкладники фонду мають право вiльного вибору пенсiйної схеми, якщо iнше не передбачено законодавством, а також мають право на змiну пенсiйної схеми, але не частiше одного разу на 6 мiсяцiв.

     4. Пенсiйний фонд має право запроваджувати новi пенсiйнi схеми, а також вносити змiни до зареєстрованих пенсiйних схем чи анулювати зареєстрованi пенсiйнi схеми у разi:

(абзац перший частини четвертої статтi 59 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     вiдсутностi пенсiйних контрактiв, укладених за пенсiйними схемами, що змiнюються або анулюються;

     отримання письмової згоди всiх вкладникiв фонду, з якими укладенi пенсiйнi контракти за пенсiйною схемою, яка змiнюється.

Роздiл IX
ПЕНСIЙНI ВИПЛАТИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСIЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

(назва роздiлу IX у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Стаття 60. Види пенсiйних виплат пенсiйного фонду

(назва статтi 60 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     1. Пенсiйнi фонди вiдповiдно до цього Закону можуть здiйснювати такi види пенсiйних виплат:

     1) пенсiя на визначений строк;

     2) одноразова пенсiйна виплата.

     2. Розмiри пенсiйних виплат визначаються виходячи з сум пенсiйних коштiв, що облiковуються на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду, тривалостi виплати та формули розрахунку величини пенсiї на визначений строк згiдно з методикою, затвердженою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Пенсiйнi виплати здiйснюються у грошовiй формi в нацiональнiй валютi України.

     4. Адмiнiстратор планує обсяг грошових коштiв, необхiдних для здiйснення пенсiйних виплат учасникам фонду вiдповiдно до укладених пенсiйних контрактiв, та надає вiдповiдну iнформацiю особам, що здiйснюють управлiння пенсiйними активами цього фонду в порядку, визначеному договором про управлiння активами.

     Стаття 61. Умови та строки здiйснення пенсiйних виплат пенсiйними фондами та за рахунок пенсiйних коштiв, накопичених на пенсiйних депозитних рахунках у банку

(назва статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     1. Пiдставами для здiйснення пенсiйних виплат пенсiйними фондами є:

     1) досягнення учасником фонду пенсiйного вiку, визначеного вiдповiдно до цього Закону;

     2) визнання учасника фонду особою з iнвалiднiстю;

(пункт 2 частини першої статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII)

     3) медично пiдтверджений критичний стан здоров'я (онкозахворювання, iнсульт тощо) учасника фонду;

     4) виїзд учасника фонду на постiйне проживання за межi України;

     5) смерть учасника фонду.

     2. Пенсiйний вiк, пiсля досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсiйної виплати, визначається за заявою учасника фонду, форма якої встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм випадкiв, коли пенсiйний вiк визначається пенсiйним контрактом вiдповiдно до закону, що встановлює обов'язковiсть вiдрахувань на недержавне пенсiйне забезпечення для окремих категорiй громадян.

     Пенсiйний вiк, що визначається учасником фонду, може бути меншим вiд пенсiйного вiку, який надає право на пенсiю за загальнообов'язковим державним пенсiйним страхуванням, але не бiльш як на 10 рокiв, якщо iнше не визначено законом. Пенсiйний вiк, що визначається учасником фонду, може бути бiльшим вiд пенсiйного вiку, який надає право на пенсiю за загальнообов'язковим державним пенсiйним страхуванням.

(абзац другий частини другої статтi 61 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     У заявi учасника фонду, де визначається дата настання його пенсiйного вiку з дотриманням обмежень, встановлених цiєю частиною, учасник фонду зобов'язаний зазначити вид обраної ним пенсiйної виплати. Заява подається адмiнiстратору пенсiйного фонду не пiзнiше нiж за два мiсяцi до настання пенсiйного вiку, визначеного учасником фонду.

     Учасник фонду має право змiнити визначений ним пенсiйний вiк шляхом подання про це заяви адмiнiстратору не пiзнiше нiж за 15 робочих днiв до настання визначеного ним пенсiйного вiку.

     3. У разi набуття учасником фонду права на отримання пенсiї по iнвалiдностi за загальнообов'язковим державним пенсiйним страхуванням виплата пенсiї за рахунок коштiв пенсiйного фонду допускається ранiше настання пенсiйного вiку, визначеного цим Законом. У цьому випадку учасник фонду має право визначити свiй пенсiйний вiк пiсля настання iнвалiдностi без урахування обмежень, встановлених частиною другою цiєї статтi, та подати заяву адмiнiстратору.

     4. Виплата пенсiї на визначений строк, що здiйснюється за рахунок коштiв пенсiйного фонду, розпочинається з дня досягнення учасником фонду вiку, визначеного в його заявi, iз здiйсненням першої виплати протягом 45 робочих днiв.

     Одноразова пенсiйна виплата здiйснюється за умов, визначених статтею 65 цього Закону.

     5. Вiдмова або затримка в здiйсненнi пенсiйних виплат забороняється, крiм випадкiв, передбачених законом. У разi вiдмови або затримки пенсiйних виплат учасник фонду має право оскаржити дiї осiб, якi здiйснюють пенсiйнi виплати, до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, або до суду. Порушення строкiв здiйснення пенсiйних виплат є пiдставою для застосування санкцiй, встановлених законом.

     6. Пенсiйнi виплати з пенсiйного фонду здiйснюються незалежно вiд отримання виплати за загальнообов'язковим державним пенсiйним страхуванням або з iнших джерел.

     7. Пенсiйнi фонди не мають права здiйснювати пенсiйнi виплати за рахунок страхових внескiв, крiм випадкiв одноразової пенсiйної виплати учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування вiдповiдно до статтi 56 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

(статтю 61 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     8. У разi визнання учасника фонду особою з iнвалiднiстю облiкованi на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку пенсiйнi активи можуть бути використанi за його вибором для здiйснення виплати пенсiї на визначений строк на умовах, передбачених цим Законом, або здiйснення одноразової пенсiйної виплати незалежно вiд суми коштiв, необхiдної для призначення пенсiї на визначений строк.

(статтю 61 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, частина восьма статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII)

     9. Пенсiйнi кошти, накопиченi на пенсiйних депозитних рахунках у банку, використовуються виключно для здiйснення учаснику недержавного пенсiйного забезпечення пенсiйної виплати на визначений строк або одноразової пенсiйної виплати, або у разi досягнення пенсiйного вiку, визначеного вiдповiдно до закону, - для укладення договору страхування довiчної пенсiї з обраною ним страховою органiзацiєю чи на iншi виплати, передбаченi цим Законом.

     Порядок використання пенсiйних коштiв, що акумульованi на пенсiйних депозитних рахунках у банках учасниками недержавного пенсiйного забезпечення для здiйснення пенсiйних виплат вiдповiдно до цього Закону, встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

(статтю 61 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, частина дев'ята статтi 61 набирає чинностi одночасно з набранням чинностi змiнами до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо пенсiйних депозитних рахункiв)

     Стаття 62. Порядок укладення та оплати договору страхування довiчної пенсiї за рахунок пенсiйних коштiв учасника фонду

     1. Довiчнi пенсiї (довiчнi ануїтети) виплачуються учасникам фондiв страховими органiзацiями, з якими цi учасники уклали договiр страхування довiчної пенсiї, за рахунок грошових коштiв, перерахованих страховiй органiзацiї.

     2. Договiр страхування довiчної пенсiї укладається мiж учасником фонду та страховою органiзацiєю згiдно iз законодавством про страхування з урахуванням вимог, передбачених цим Законом та пенсiйним контрактом, пiсля настання пенсiйного вiку, визначеного учасником фонду вiдповiдно до цього Закону.

     Для укладення договору страхування довiчної пенсiї учасник фонду подає страховiй органiзацiї довiдку адмiнiстратора про обсяг належних йому пенсiйних коштiв.

     3. Учасник фонду повiдомляє адмiнiстратора про обрану ним страхову органiзацiю та подає письмову заяву про перерахування до цiєї страхової органiзацiї належних йому пенсiйних коштiв. Учасник фонду, крiм учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування, має право перерахувати до страхової органiзацiї свої пенсiйнi кошти повнiстю або частково.

(частина третя статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування має право при досягненнi пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", укласти договiр страхування довiчної пенсiї на умовах та в порядку, встановлених законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" та "Про страхування".

(частину третю статтi 62 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     У разi вiдстрочення часу призначення пенсiї за вiком вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування має право укласти договiр страхування довiчної пенсiї з бiльш пiзнього строку, визначеного ним вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", але не пiзнiш як через 10 рокiв пiсля досягнення пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування". При цьому учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування зобов'язаний повiдомити адмiнiстратора про вiдстрочення часу призначення пенсiї за вiком.

(частину третю статтi 62 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Учасник фонду, який є учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування, може використати кошти, облiкованi на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку у фондi, для доповнення суми коштiв, облiкованих на накопичувальному пенсiйному рахунку у Накопичувальному фондi, у випадку, передбаченому абзацом третiм частини першої статтi 56 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

(частину третю статтi 62 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. Страхова органiзацiя розраховує розмiр довiчної пенсiї, який зазначається в договорi страхування довiчної пенсiї, на основi актуарних розрахункiв згiдно з сумою, що визначена особою, яка укладає договiр, та довiдкою, виданою адмiнiстратором пенсiйного фонду, про наявнiсть у такої особи цiєї суми пенсiйних коштiв. У разi перерахування до страхової органiзацiї грошових коштiв для оплати договору страхування довiчної пенсiї у сумi, що не вiдповiдає сумi, визначенiй у заявi особи, яка придбає довiчний ануїтет, розмiр довiчної пенсiї повинен бути скоригований вiдповiдно до актуарних розрахункiв протягом трьох днiв пiсля отримання грошових коштiв вiд пенсiйного фонду.

     У разi коли несвоєчасно сплаченi вкладником на користь учасника фонду пенсiйнi внески надiйшли до фонду пiсля дати перерахування страховiй органiзацiї належних цьому учаснику пенсiйних коштiв, адмiнiстратор пенсiйного фонду зобов'язаний перерахувати суму несвоєчасно отриманих пенсiйних внескiв учасника фонду до страхової органiзацiї, з якою зазначений учасник фонду уклав договiр страхування довiчної пенсiї. При цьому у додатку до договору страхування довiчної пенсiї, який є невiд'ємною його частиною, визначається новий розмiр довiчної пенсiї вiдповiдно до оплаченого договору страхування довiчної пенсiї, встановлений на дату включення зазначеного додатка у договiр страхування.

     5. Страхова органiзацiя зобов'язана надати учаснику фонду, з яким укладено договiр, письмове повiдомлення про надходження грошових коштiв вiд пенсiйного фонду та їх розмiр протягом семи робочих днiв пiсля їх отримання, а також про скоригований розмiр довiчної пенсiї у разi проведення такого коригування.

     6. Для забезпечення виплати довiчної пенсiї страховою органiзацiєю адмiнiстратор зобов'язаний на пiдставi заяви учасника фонду про перерахування пенсiйних коштiв страховiй органiзацiї забезпечити перерахування вiдповiднiй страховiй органiзацiї пенсiйних коштiв, що належать учаснику фонду, протягом п'яти робочих днiв пiсля отримання заяви.

     7. Пенсiйнi кошти перераховуються страховiй органiзацiї у сумi, визначенiй в заявi учасника фонду, виходячи iз суми, облiкованої на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду на день настання визначеного ним пенсiйного вiку.

     У разi несвоєчасного перерахування пенсiйних коштiв учасника фонду страховiй органiзацiї адмiнiстратор за власний рахунок сплачує учаснику фонду пеню в розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України в розрахунку на 1 день вiд суми, що пiдлягає перерахуванню, за кожний день прострочення платежу.

     Порядок обчислення суми пенсiйних коштiв, їх перерахування встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     8. У разi коли сума пенсiйних коштiв, що пiдлягає перерахуванню страховiй органiзацiї, не досягає розмiру мiнiмальної суми пенсiйних накопичень, встановленого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, учасник фонду (а в разi його смертi - спадкоємцi) має право отримати належнi йому пенсiйнi кошти як одноразову пенсiйну виплату.

     9. Страхова органiзацiя зобов'язана вiдшкодувати збитки особi, з якою укладено договiр страхування довiчної пенсiї, пов'язанi з недотриманням страховою органiзацiєю умов цього договору, згiдно iз законом.

     10. Порушення адмiнiстратором або страховою органiзацiєю, з якою укладено договiр страхування довiчної пенсiї, встановленого пенсiйним контрактом або договором страхування довiчної пенсiї порядку оплати договору страхування або виплати вiдповiдної пенсiї не може бути пiдставою для будь-якого обмеження права учасника фонду на належнi йому пенсiйнi кошти та обумовленi виплати.

     Стаття 63. Пенсiя на визначений строк

     1. Виплата пенсiї на визначений строк здiйснюється адмiнiстратором пенсiйного фонду:

     1) за бажанням учасника фонду, який має право на отримання пенсiйних виплат вiдповiдно до його заяви;

     2) на вимогу учасника фонду (з дня виникнення у нього права згiдно з умовами пенсiйного контракту на страхування довiчної пенсiї, якщо придбання довiчного ануїтету може негативно вплинути на розмiр пенсiйних виплат).

     Пенсiя на визначений строк розраховується виходячи iз строку не менш як десять рокiв вiд початку здiйснення першої виплати.

     2. Протягом перiоду виплати пенсiї на визначений строк, установленого частиною першою цiєї статтi, учасник фонду у будь-який час може:

     1) перейти до iншого пенсiйного фонду з метою подальшого отримання пенсiї обраного виду. При цьому пенсiйний фонд, до якого перейшов учасник фонду, продовжує виплату такої пенсiї протягом строку, що залишився;

     2) укласти iз страховою органiзацiєю договiр страхування довiчної пенсiї з оплатою такого договору за рахунок пенсiйних коштiв, якi облiковуються на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку в пенсiйному фондi.

     3. Для отримання пенсiї на визначений строк учасник фонду подає адмiнiстратору заяву.

     У разi укладення договору про виплату пенсiї на визначений строк з iншим пенсiйним фондом учасник фонду подає адмiнiстратору обраного пенсiйного фонду копiю виписки з iндивiдуального пенсiйного рахунку та копiю заяви про переведення коштiв до iншого фонду адмiнiстратору пенсiйного фонду, в якому накопичувалися пенсiйнi кошти учасника фонду.

(абзац другий частини третьої статтi 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     На пiдставi поданої заяви учасника фонду такi пенсiйнi кошти повиннi бути перерахованi до обраного ним пенсiйного фонду протягом п'яти робочих днiв пiсля отримання заяви.

     У разi порушення зазначеного строку адмiнiстратор сплачує учаснику фонду пеню в розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України в розрахунку на 1 день вiд суми, належної до перерахування, за кожен день прострочення платежу, у порядку, визначеному Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 64. Вимоги до договору про виплату пенсiї на визначений строк

     1. Iстотними умовами договору про виплату пенсiї на визначений строк є:

     повне найменування пенсiйного фонду та адмiнiстратора, який здiйснюватиме виплату пенсiї, адреса, банкiвськi реквiзити, дата i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю;

     данi паспорта громадянина України або паспортних документiв iноземця учасника фонду та реєстрацiйний номер його облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв), а у разi вiдсутностi останнього - номер (та за наявностi - серiя) паспорта учасника фонду чи iншого документа, визначеного Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

(абзац третiй частини першої статтi 64 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.11.2012р. N 5492-VI, вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     тарифи адмiнiстративних витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань за таким договором;

     обраний пенсiйний вiк учасника фонду;

     умови, перiодичнiсть та тривалiсть виплати пенсiї на визначений строк;

     права i обов'язки сторiн договору;

     вiдповiдальнiсть сторiн договору за невиконання або неналежне виконання умов договору;

     порядок змiни та розiрвання договору;

     порядок розрахунку залишку належних учаснику фонду пенсiйних коштiв у разi змiни або розiрвання договору;

     порядок надання iнформацiї, визначеної у частинi другiй цiєї статтi.

     Договiр може мiстити iншi умови за згодою сторiн.

     2. На початку кожного фiнансового року особi, яка отримує пенсiю на визначений строк, обов'язково надається виписка з iндивiдуального пенсiйного рахунка такої особи, визначена частиною сьомою статтi 52 цього Закону.

     Отримувач пенсiї на визначений строк має право вимагати надання виписки з його iндивiдуального пенсiйного рахунка станом на будь-яку дату. У цьому разi така виписка надається за рахунок отримувача пенсiї, крiм випадкiв, коли вона необхiдна для укладення договору страхування довiчної пенсiї. Максимальний розмiр плати за надання виписки з iндивiдуального пенсiйного рахунка на письмову вимогу отримувача пенсiї встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     У разi смертi отримувача пенсiї особi, яка має право на отримання належної їй суми пенсiйних коштiв, виписка, передбачена у цiй частинi, надається безоплатно станом на день смертi отримувача пенсiї.

(частина друга статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     3. Договiр про виплату пенсiї на визначений строк укладається у письмовiй формi. При цьому обов'язковою умовою є ознайомлення особи, яка укладає договiр, з пам'яткою, що мiстить роз'яснення основних положень договору про виплату пенсiї на визначений строк, складеною вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Розмiр пенсiї на визначений строк обчислюється за методикою, затвердженою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Адмiнiстратор за власний рахунок вiдшкодовує збитки, завданi учасникам фонду внаслiдок надання недостовiрної iнформацiї або перерахування ним неповної суми пенсiйних коштiв до iншого пенсiйного фонду, страхової органiзацiї або на пенсiйний депозитний рахунок. Адмiнiстратори не несуть вiдповiдальностi за недостатнiсть суми перерахованих пенсiйних коштiв, якщо вона виникла внаслiдок порушення порядку сплати пенсiйних внескiв вкладником фонду.

     6. Iнвестування активiв, з яких виплачується пенсiя на визначений строк, здiйснюється вiдповiдно до вимог цього Закону.

(частина шоста статтi 64 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     7. Адмiнiстратор, що здiйснює виплату пенсiї на визначений строк, зобов'язаний вiдшкодувати особi, з якою укладено вiдповiдний договiр, збитки, завданi внаслiдок недотримання умов договору, згiдно iз законом.

     8. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право встановлювати додатковi вимоги до облiку та особливостi iнвестування пенсiйних активiв та коштiв, призначених для виплати пенсiї на визначений строк.

(частина восьма статтi 64 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     9. Порушення встановленого порядку здiйснення виплати пенсiї на визначений строк не може бути пiдставою для будь-якого обмеження права учасника фонду на належнi йому пенсiйнi кошти та пенсiйнi виплати.

     Стаття 65. Пенсiйна виплата, що здiйснюється одноразово

     1. Пенсiйна виплата може здiйснюватися адмiнiстратором одноразово на вимогу учасника фонду в разi:

     1) медично пiдтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, iнсульт тощо) або настання iнвалiдностi учасника фонду;

     2) коли сума належних учаснику фонду пенсiйних коштiв на дату настання пенсiйного вiку учасника фонду не досягає мiнiмального розмiру суми пенсiйних накопичень, встановленого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     3) виїзду учасника фонду на постiйне проживання за межi України.

     2. Пенсiйна виплата здiйснюється одноразово спадкоємцям учасника фонду адмiнiстратором у випадках, передбачених цим Законом.

     Для отримання пенсiйної виплати, що здiйснюється одноразово, учасники фонду, а у разi смертi учасника - його спадкоємцi, подають адмiнiстратору заяву та документи, якi пiдтверджують їхнє право на отримання цiєї виплати.

     3. Пенсiйна виплата, що здiйснюється одноразово, визначається виходячи iз суми пенсiйних коштiв, якi облiковуються на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду на день подання заяви на отримання такої виплати.

     Пенсiйна виплата, що здiйснюється одноразово, провадиться протягом п'яти робочих днiв пiсля отримання вiдповiдної заяви та необхiдних документiв.

     4. У разi порушення строку, визначеного частиною третьою цiєї статтi, адмiнiстратор за власний рахунок сплачує отримувачу пенсiйної виплати, що здiйснюється одноразово, пеню в розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України в розрахунку на 1 день вiд суми, що пiдлягала виплатi, за кожний день прострочення платежу, у порядку, визначеному Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

Роздiл X
УСПАДКУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ АКТИВIВ

     Стаття 66. Розподiл та успадкування пенсiйних активiв

     1. Пенсiйнi кошти, накопиченi за час перебування у шлюбi одним з подружжя у пенсiйному фондi чи на пенсiйному депозитному рахунку, є спiльним майном подружжя, якщо iнше не передбачено шлюбним контрактом або законом. У разi розподiлу пенсiйних коштiв у зв'язку з розiрванням шлюбу кожна iз сторiн визначає вiдповiдно пенсiйний фонд чи банкiвську установу, яка має право на вiдкриття пенсiйного депозитного рахунку, для передачi належної їй частини пенсiйних коштiв та письмово повiдомити про це адмiнiстратора та банкiвську установу, з яких передаються пенсiйнi кошти.

(частина перша статтi 66 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     2. Пенсiйнi кошти успадковуються згiдно з цивiльним законодавством України.

(частина друга статтi 66 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     3. Якщо адмiнiстратор має iнформацiю про смерть учасника фонду чи оголошення такої особи померлою, адмiнiстратор зобов'язаний письмово повiдомити протягом 10 робочих днiв з дня отримання зазначеної iнформацiї осiб, зазначених таким учасником, а також державну нотарiальну контору за мiсцем проживання учасника фонду.

(абзац перший частини третьої статтi 66 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов'язаний протягом двох мiсяцiв пiсля закiнчення строку для прийняття спадщини подати адмiнiстратору заяву про оформлення права на спадщину.

     Успадкованi пенсiйнi кошти виплачуються спадкоємцям як одноразова пенсiйна виплата в порядку, визначеному цим Законом.

     Якщо успадкованi пенсiйнi кошти сформовано за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування i спадкоємець не досяг пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", такi кошти за бажанням спадкоємця можуть бути спрямованi до Накопичувального пенсiйного фонду та облiковуватися на його накопичувальному пенсiйному рахунку або до iншого недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня, учасником якого є зазначений спадкоємець. При цьому розмiр витрат на переведення пенсiйних коштiв визначається вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення".

(частину третю статтi 66 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     У разi вiдсутностi в померлого учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування спадкоємцiв за законом та за заповiтом належнi йому кошти, що облiкованi на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня, спрямовуються до резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду у майбутнiх перiодах, передбаченого статтею 74 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування". У такому разi робиться вiдповiдна позначка в його персональнiй облiковiй картцi в системi персонiфiкованого облiку.

(частину третю статтi 66 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. Адмiнiстратор, страхова органiзацiя або банкiвська установа здiйснює одноразову пенсiйну виплату спадкоємцям у строки, визначенi цим Законом, якщо протягом цього строку не було накладено заборону на здiйснення виплати згiдно iз законом.

Роздiл XI
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРI НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСIЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

     Стаття 67. Органи, що здiйснюють державний нагляд та контроль у сферi недержавного пенсiйного забезпечення

     1. Держава гарантує дотримання законодавства з метою захисту майнових прав i законних iнтересiв учасникiв недержавного пенсiйного забезпечення шляхом здiйснення нагляду та контролю вiдповiдними державними органами.

     2. Державний нагляд та контроль за дiяльнiстю недержавних пенсiйних фондiв, адмiнiстраторiв пенсiйних фондiв, осiб, що здiйснюють управлiння активами пенсiйних фондiв, зберiгачiв, страхових органiзацiй та банкiвських установ здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у межах повноважень i в порядку, визначених цим Законом, Законом України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" та iншими актами законодавства України.

(частина друга статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     3. Нацiональний банк України зобов'язаний письмово повiдомляти Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про санкцiї до страхових органiзацiй або до банкiвських установ, що надають послуги у сферi недержавного пенсiйного забезпечення, та пiдстави їх застосування протягом 10 робочих днiв з моменту накладення таких санкцiй.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зобов'язана письмово повiдомляти Нацiональний банк України про санкцiї до страхових органiзацiй або до банкiвських установ, що надають послуги у сферi недержавного пенсiйного забезпечення, та пiдстави їх застосування протягом 10 робочих днiв з моменту накладення таких санкцiй.

(частина третя статтi 67 у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     4. Контроль за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї у системi накопичувального пенсiйного забезпечення здiйснює Антимонопольний комiтет України в межах повноважень, передбачених законом. Антимонопольний комiтет України письмово повiдомляє Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про прийнятi ним рiшення щодо порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї учасниками недержавного пенсiйного забезпечення. Органи, що здiйснюють нагляд та контроль за дiяльнiстю у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, повiдомляють Антимонопольний комiтет України про ознаки порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї учасниками недержавного пенсiйного забезпечення.

(частина четверта статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     5. Рiшення органiв, що здiйснюють державний нагляд та контроль у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, прийнятi вiдповiдно до компетенцiї цих органiв, є обов'язковими для виконання пенсiйними фондами, адмiнiстраторами, особами, що здiйснюють управлiння активами, зберiгачами, страховими органiзацiями, банкiвськими установами, що вiдкривають пенсiйнi депозитнi рахунки. Дiї зазначених органiв можуть бути оскарженi у порядку, встановленому законом, у тому числi в судовому порядку.

(частина п'ята статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     6. Органи, якi здiйснюють державний нагляд та контроль за дiяльнiстю у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, зобов'язанi:

(абзац перший частини шостої статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     надавати один одному iнформацiю, яка є необхiдною для здiйснення ними регулювання у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, та необхiднi консультацiї;

(абзац другий частини шостої статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     оприлюднювати перелiк юридичних осiб, якi провадять дiяльнiсть у системi накопичувального пенсiйного забезпечення;

(абзац третiй частини шостої статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     здiйснювати iншi дiї з координацiї своєї дiяльностi, передбаченi законодавством з регулювання ринкiв фiнансових послуг, у тому числi спiльнi перевiрки вiдповiдних осiб, що надають послуги у системi накопичувального пенсiйного забезпечення.

(абзац четвертий частини шостої статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     7. У разi неналежного виконання зобов'язань банкiвською установою, що вiдкриває пенсiйнi депозитнi рахунки, Нацiональний банк України зобов'язаний поiнформувати Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про вжитi заходи.

(частина третя статтi 67 у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     8. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку повинна вживати заходiв щодо захисту прав учасникiв недержавного пенсiйного забезпечення, в тому числi шляхом подання позову до суду в iнтересах таких осiб, якщо їх права порушуються будь-якими особами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, включаючи органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування.

     9. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку застосовує засоби нагляду, iнспектування та заходи впливу згiдно iз законодавством про державне регулювання ринку цiнних паперiв.

(частина дев'ята статтi 67 у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

Роздiл XII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

     2. Пiдприємства, установи та органiзацiї, якi займаються недержавним пенсiйним забезпеченням або в назвах яких використовуються слова "недержавний пенсiйний фонд" чи "пенсiйний фонд", крiм Пенсiйного фонду України та його органiв, а також пiдприємств, установ i органiзацiй, що перебувають в управлiннi Пенсiйного фонду України, можуть здiйснити реорганiзацiю в пенсiйнi фонди, створенi вiдповiдно до вимог цього Закону, у строки та в порядку, встановленi Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 3 цього роздiлу, або лiквiдуватися.

     Особи, зазначенi в абзацi першому цього пункту, якi не прийняли рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю, повиннi виключити зi своїх найменувань слова "пенсiйний фонд" та здiйснити реорганiзацiю в один з видiв небанкiвських фiнансових установ вiдповiдно до Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України встановлює iндивiдуальний порядок реорганiзацiї таких осiб.

     Особи, якi прийняли рiшення про реорганiзацiю, зобов'язанi розробити план реорганiзацiї та подати його на затвердження Державнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, при цьому вони зобов'язанi:

     1) протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити:

     iнвестування нових надходжень пенсiйних внескiв з дотриманням вимог цього Закону;

     укладення договорiв iз зберiгачами та особами, що отримали лiцензiю на провадження дiяльностi з управлiння активами, вiдповiдно до вимог цього Закону;

     2) протягом шести мiсяцiв з дня прийняття правил, вимог та порядку, передбачених цим Законом, розробити i подати на реєстрацiю до Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України iнвестицiйнi декларацiї. Такi iнвестицiйнi декларацiї додатково до вимог, визначених цим Законом, повиннi мiстити iнформацiю про поточний стан пенсiйних активiв (на день набрання чинностi цим Законом), план приведення структури пенсiйних активiв та використовуваних пенсiйних планiв у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону;

     3) привести свої органiзацiйну структуру, найменування та нормативнi документи у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону, укласти договiр про адмiнiстрування пенсiйного фонду з особою, яка отримала лiцензiю на провадження дiяльностi з адмiнiстрування пенсiйних фондiв, до кiнця фiнансового року, в якому набрав чинностi цей Закон. При цьому Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України має право видавати обов'язковi для виконання iнструкцiї;

     4) протягом п'яти рокiв з дня набрання чинностi цим Законом привести всi пенсiйнi активи у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону в порядку, встановленому Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України;

     5) протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом зареєструватися в Державнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiдповiдно до вимог цього Закону та провести оцiнку вартостi пенсiйних активiв, вважаючи днем встановлення розрахункової вартостi одиницi пенсiйних внескiв у розмiрi 1 гривня перший день мiсяця, що настає за днем реєстрацiї такої особи в Державнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України. Для реєстрацiї таких юридичних осiб у Державнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України крiм документiв, передбачених статтею 11 цього Закону, подаються звiти про результати фiнансово-господарської дiяльностi за попереднiй фiнансовий рiк та на останню звiтну дату поточного року, що передувала дню подання заяви на реєстрацiю, пiдтвердженi висновком аудитора.

     3. Особи, зазначенi в пунктi 2 цього роздiлу, що були зареєстрованi i провадили дiяльнiсть з недержавного пенсiйного забезпечення на день набрання чинностi цим Законом:

     1) у разi використання пенсiйних планiв або пенсiйних схем, що базуються на внесках роботодавцiв за рахунок прибутку, мають право продовжувати роботу, пов'язану iз здiйсненням такого пенсiйного забезпечення для iснуючих на дату набрання чинностi цим Законом учасникiв пенсiйних фондiв, за умови подання до Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України детальної iнформацiї щодо методологiї розрахункiв пенсiйних виплат за формою, встановленою цим органом;

     2) у разi використання пенсiйних планiв (схем) з визначеними пенсiйними виплатами не мають права укладати новi договори (пенсiйнi контракти) з учасниками пенсiйних фондiв за такими пенсiйними планами (схемами) з дня опублiкування цього Закону та зобов'язанi надати Державнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України план поступового переходу з пенсiйних планiв (схем) з визначеними пенсiйними виплатами до пенсiйних планiв (схем) з визначеними пенсiйними внесками.

     Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України зобов'язана надавати консультацiї та методичну допомогу зазначеним особам щодо розроблення планiв поступового переходу з пенсiйних планiв (схем) з визначеними пенсiйними виплатами до пенсiйних планiв (схем) з визначеними пенсiйними внесками.

     4. Юридичним особам, дiяльнiсть яких не вiдповiдає вимогам законодавства з недержавного пенсiйного забезпечення та якi не виконують положення пункту 2 цього роздiлу, забороняється використовувати у своєму найменуваннi та рекламi своєї дiяльностi слова "пенсiйний фонд", "пенсiйний план", "пенсiйне забезпечення", "пенсiйна схема", "пенсiйнi заощадження" та пропонувати населенню України послуги, пов'язанi iз здiйсненням будь-яких пенсiйних виплат.

(абзац перший пункту 4 роздiлу XII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4225-VI)

     Дiя цього Закону не поширюється на пенсiйнi депозити (вклади), фонди, створенi вiдповiдно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд", протягом термiну експерименту.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом подати до Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законодавчих актiв з питань оподаткування, спрямованих на забезпечення ефективного функцiонування системи недержавного пенсiйного забезпечення;

     2) у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом подати до Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв України "Про страхування", "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та iнших законодавчих актiв з метою приведення їх у вiдповiднiсть з цим Законом;

     3) у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом, а також забезпечити перегляд i приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть з цим Законом та скасування тих нормативно-правових актiв, якi не вiдповiдають цьому Закону;

     4) протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актiв, вiднесених цим Законом до компетенцiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України та Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     6. Нацiональному банку України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести у вiдповiднiсть з цим Законом свої нормативно-правовi акти i забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо спрощеного порядку iнвестування пенсiйних активiв недержавних пенсiйних фондiв та страхових органiзацiй у цiннi папери iноземних емiтентiв вiдповiдно до статтi 49 цього Закону та придбання з цiєю метою вiльно конвертованої валюти.

     7. З дня набрання чинностi цим Законом iншi законодавчi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
9 липня 2003 року
N 1057-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.