ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо приведення їх у вiдповiднiсть iз Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Статтю 7 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; 2007 р., N 3, ст. 29) пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нормативно-правовi акти, що регулюють зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть i вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою.

     2. Частину першу статтi 20 Закону України "Про об'єднання громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504) пiсля абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "брати участь у здiйсненнi державної регуляторної полiтики вiдповiдно до Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - чотирнадцятим.

     3. У Законi України "Про iнформацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650):

     1) у статтi 21:

     частину другу доповнити словами "а також документи, пiдготовленi у процесi здiйснення регуляторної дiяльностi";

     абзац другий частини третьої пiсля слiв "в офiцiйних друкованих виданнях" доповнити словами "розмiщення на офiцiйних сторiнках вiдповiдних органiв влади у мережi Iнтернет";

     2) у текстi Закону слова "i регiонального" виключити.

     4. У Законi України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2004 р., N 13, ст. 181):

     1) статтю 121 пiсля частини десятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Розпорядження та рiшення Антимонопольного комiтету України, адмiнiстративної колегiї Антимонопольного комiтету України, адмiнiстративної колегiї територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим частини одинадцяту та дванадцяту вважати вiдповiдно частинами дванадцятою та тринадцятою;

     2) статтю 13 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нормативно-правовi акти Антимонопольного комiтету України та мiжвiдомчi нормативно-правовi акти з питань конкурентної полiтики, розвитку i захисту конкуренцiї та демонополiзацiї економiки, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються вiдповiдно до Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

     5. Пункт 2 частини першої статтi 8 Закону України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190; 2005 р., N 10, ст. 187) доповнити реченням такого змiсту:

     "У разi якщо зазначенi акти є регуляторними, вони розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     6. Частину тринадцяту статтi 6 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2005 р., N 42, ст. 465, N 48, ст. 481) доповнити реченням такого змiсту:

     "Акти законодавства, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     7. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2000 р., N 46, ст. 393; 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 9, ст. 172, N 49, ст. 519; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66, N 18 - 19, ст. 269, N 25, ст. 340; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     1) частину другу статтi 9 доповнити словами "з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     2) у частинi першiй статтi 26:

     пункт 7 доповнити словами "з урахуванням вимог статтi 32 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     пункт 9 доповнити словами "у тому числi щорiчного звiту про здiйснення державної регуляторної полiтики виконавчими органами вiдповiдної ради";

     3) пункт "б" статтi 27 доповнити новим пiдпунктом 1 такого змiсту:

     "1) участь у здiйсненнi державної регуляторної полiтики в межах та у спосiб, встановленi Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим пiдпункти 1 та 2 вважати вiдповiдно пiдпунктами 2 та 3;

     4) у статтi 42:

     частину четверту доповнити пунктом 181 такого змiсту:

     "181) бере участь у здiйсненнi державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi в межах та у спосiб, встановленi Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     частину шосту доповнити реченням такого змiсту: "Сiльський, селищний, мiський голова щорiчно звiтує вiдповiдно сiльськiй, селищнiй, мiськiй радi про здiйснення державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi виконавчими органами вiдповiдної ради";

     5) пункт 6 частини першої статтi 43 пiсля слiв "плану роботи ради" доповнити словами "з урахуванням вимог статтi 32 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     6) у статтi 46:

     частину дванадцяту доповнити реченням такого змiсту: "Пропозицiї щодо прийняття рiшень, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     перше речення частини чотирнадцятої доповнити словами "з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     7) частину п'ятнадцяту статтi 47 доповнити словами "з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" щодо реалiзацiї повноважень ради у здiйсненнi державної регуляторної полiтики постiйними комiсiями вiдповiдної ради";

     8) пункт 5 частини третьої статтi 50 доповнити словами "забезпечує офiцiйне оприлюднення рiшень ради, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, а також документiв, пiдготовлених у процесi здiйснення радою регуляторної дiяльностi, та iнформацiї про здiйснення радою регуляторної дiяльностi";

     9) частину першу статтi 54 доповнити реченням такого змiсту: "Органiзацiйнi засади реалiзацiї повноважень виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських рад щодо здiйснення державної регуляторної полiтики визначаються Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     10) пункт 17 частини шостої статтi 55 пiсля слiв "не менше одного разу на рiк" доповнити словами "у тому числi про здiйснення державної регуляторної полiтики вiдповiдно виконавчим апаратом районної, обласної ради, районної у мiстi ради";

     11) частину другу статтi 58 доповнити реченням такого змiсту:

     "Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходiв з вiдстеження результативностi регуляторних актiв, прийнятих вiдповiдною радою, якщо рiшенням цiєї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходiв з вiдстеження результативностi цих регуляторних актiв не делеговано вiдповiдним мiсцевим державним адмiнiстрацiям";

     12) статтю 59 доповнити частиною дванадцятою такого змiсту:

     "12. Акти органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     8. Статтю 11 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України здiйснює регуляторну дiяльнiсть з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.

     9. Статтю 23 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Нормативно-правовi акти страховикiв, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     10. У Законi України "Про Верховну Раду Автономної Республiки Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 29, ст. 191):

     1) частину другу статтi 9 доповнити пунктом 39 такого змiсту:

     "39) участь у здiйсненнi державної регуляторної полiтики в межах та у спосiб, встановленi Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     2) статтю 10 пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нормативно-правовi акти Верховної Ради Автономної Республiки Крим, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим частини сьому - дев'яту вважати вiдповiдно частинами восьмою - десятою;

     3) статтю 16 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Секретарiат Верховної Ради Автономної Республiки Крим забезпечує оприлюднення документiв, пiдготовлених у процесi здiйснення Верховною Радою Автономної Республiки Крим регуляторної дiяльностi, а також оприлюднення iнформацiї про здiйснення нею регуляторної дiяльностi та виконання заходiв з вiдстеження результативностi регуляторних актiв, прийнятих Верховною Радою Автономної Республiки Крим".

     У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати вiдповiдно частинами четвертою - восьмою.

     11. У Законi України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190):

     1) частину другу статтi 5 пiсля слiв "вiдповiдних мiсцевих державних адмiнiстрацiй" доповнити словами "а також з урахуванням вимог статтi 18 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     2) статтю 6 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Акти мiсцевих державних адмiнiстрацiй, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     3) у пунктi 4 частини першої статтi 13 слова "приватизацiї та пiдприємництва" замiнити словами "приватизацiї, сприяння розвитку пiдприємництва та здiйснення державної регуляторної полiтики";

     4) у статтi 19:

     у назвi слова "приватизацiї та пiдприємництва" замiнити словами "приватизацiї, сприяння розвитку пiдприємництва та здiйснення державної регуляторної полiтики";

     доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) бере участь у здiйсненнi державної регуляторної полiтики в межах та у спосiб, встановленi Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     5) пункт 2 статтi 28 доповнити словами "а також залучати громадян, суб'єктiв господарювання, їх об'єднання, науковi установи та консультативно-дорадчi органи, що створенi при органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування i представляють iнтереси громадян та суб'єктiв господарювання, до пiдготовки аналiзiв регуляторного впливу та виконання заходiв з вiдстеження результативностi регуляторних актiв";

     6) у статтi 41:

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Проекти нормативно-правових актiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй, якi вiдповiдно до закону є проектами регуляторних актiв, пiдлягають погодженню з територiальними органами спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної полiтики в порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою;

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Акти мiсцевих державних адмiнiстрацiй, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, оприлюднюються у порядку, встановленому статтею 12 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     7) у статтi 43:

     назву пiсля слова "Оскарження" доповнити словами "зупинення дiї";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Дiя актiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, або окремих положень цих актiв зупиняється у разi невиконання або неоскарження у встановленому законом порядку рiшень спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної полiтики про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами третьою та четвертою;

     8) перше речення статтi 45 доповнити словами "з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     12. Статтю 56 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нормативно-правовi акти Нацiонального банку, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою.

     13. Статтю 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46 - 47, ст. 403; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2007 р., N 22, ст. 292; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) пiсля частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Рiшення правлiння Фонду, якi вiдповiдно до закону е регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим частину тринадцяту вважати частиною чотирнадцятою.

     14. Частину другу статтi 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Документи нормативного характеру, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     15. Частину першу статтi 15 Закону України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238) пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Рiшення комiсiй, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим.

     16. У роздiлi III Нацiональної програми сприяння розвитку малого пiдприємництва в Українi, затвердженої Законом України "Про Нацiональну програму сприяння розвитку малого пiдприємництва в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 7, ст. 35):

     абзац третiй вступної частини викласти в такiй редакцiї:

     "формування єдиної державної регуляторної полiтики у сферi пiдприємницької дiяльностi";

     пiдроздiл 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Формування єдиної державної регуляторної полiтики у сферi пiдприємницької дiяльностi

     Формування цiлеспрямованої, послiдовної та передбачуваної державної регуляторної полiтики є одним з основних завдань Програми. Реалiзацiя такої полiтики спрямована на iстотне вдосконалення правового регулювання господарських вiдносин, а також адмiнiстративних вiдносин мiж регуляторними органами або iншими органами державної влади та суб'єктами малого пiдприємництва, перегляд регуляторних актiв для визначення їх доцiльностi та ефективностi в нових економiчних умовах, забезпечення оприлюднення проектiв зазначених актiв, а також вiдстеження результативностi регуляторних актiв.

     Реалiзацiя державної регуляторної полiтики забезпечується шляхом:

     планування дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв, їх оприлюднення з метою одержання зауважень i пропозицiй;

     вiдстеження результативностi регуляторних актiв та оприлюднення вiдповiдних звiтiв;

     удосконалення законодавства з метою зменшення втручання держави у дiяльнiсть суб'єктiв господарювання та усунення перешкод для розвитку пiдприємницької дiяльностi;

     висвiтлення в засобах масової iнформацiї проблем, пов'язаних з реалiзацiєю державної регуляторної полiтики, забезпечення гласностi у процесi пiдготовки проектiв регуляторних актiв шляхом залучення громадян, суб'єктiв малого пiдприємництва та їх об'єднань до розроблення та обговорення таких проектiв;

     удосконалення дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi, спрощення процедури державної реєстрацiї суб'єктiв господарювання.

     Заходи щодо реалiзацiї державної регуляторної полiтики спрямованi на забезпечення системностi, послiдовностi та координацiї дiй з розроблення та прийняття регуляторних актiв, урахування пропозицiй громадськостi пiд час їх опрацювання, досягнення оптимального державного регулювання дiяльностi суб'єктiв малого пiдприємництва".

     17. Частину другу статтi 10 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "Рiшення правлiння Фонду, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     18. У частинi другiй статтi 5 Закону України "Про органiзацiї роботодавцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 171):

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "участь у здiйсненнi державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - чотирнадцятим;

     абзац дванадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "вдосконалення системи пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, поширення професiйних знань та досвiду, а також знань з питань здiйснення державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     19. Статтю 28 Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Саморегулiвнi органiзацiї оцiнювачiв беруть участь у здiйсненнi державної регуляторної полiтики вiдповiдно до Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     20. У Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 13, ст. 110):

     1) статтю 16 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Саморегулiвнi органiзацiї в межах делегованих їм повноважень здiйснюють регуляторну дiяльнiсть з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     2) статтю 28 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Нормативно-правовi акти Уповноваженого органу, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     21. Статтю 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 30) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нормативно-правовi акти Фонду, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

     22. Частину сьому статтi 24 Закону України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "Саморегулiвна органiзацiя кредитних спiлок у межах функцiй, делегованих Уповноваженим органом, здiйснює регуляторну дiяльнiсть з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     23. Статтю 33 Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Саморегулiвнi органiзацiї адмiнiстраторiв недержавних пенсiйних фондiв у межах повноважень, делегованих Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, здiйснюють регуляторну дiяльнiсть з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     24. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376):

     1) частину десяту статтi 60 викласти в такiй редакцiї:

     "10. Постанови правлiння Пенсiйного фонду пiдлягають обов'язковому офiцiйному оприлюдненню в офiцiйних виданнях та на офiцiйнiй веб-сторiнцi Фонду. Постанови правлiння Пенсiйного фонду, що вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";

     2) статтю 63 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Рiшення директора виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     25. У Законi України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):

     1) статтю 20 пiсля частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "13. Рiшення НКРЗ, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим частини тринадцяту та чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами чотирнадцятою та п'ятнадцятою;

     2) частину другу статтi 22 доповнити словами "з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     26. Частину другу статтi 17 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265) доповнити реченням такого змiсту:

     "Рiшення Нацiональної ради, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     27. Статтю 49 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Саморегулiвнi органiзацiї в межах повноважень, делегованих Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, здiйснюють регуляторну дiяльнiсть з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     28. Статтю 14 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 432) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Аудиторська палата України здiйснює регуляторну дiяльнiсть з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати вiдповiдно частинами третьою - дев'ятою.

     29. У Законi України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 25, ст. 241; 2009 р., N 31, ст. 461; 2010 р., N 9, ст. 85):

     1) пункт 1 частини першої статтi 20 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "забезпечує здiйснення державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцять перший вважати вiдповiдно абзацами восьмим - двадцять другим;

     2) статтю 52 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Акти Кабiнету Мiнiстрiв України, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати вiдповiдно частинами п'ятою - восьмою.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
1 липня 2010 року
N 2388-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.