ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 8 вересня 2011 року N 3720-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4231-VI,
вiд 6 вересня 2012 року N 5212-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 5 червня 2014 року N 1319-VII,
вiд 4 липня 2014 року N 1586-VII,
вiд 22 вересня 2016 року N 1540-VIII,
вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX,
вiд 3 жовтня 2019 року N 155-IX,
вiд 30 березня 2020 року N 540-IX,
вiд 16 грудня 2021 року N 1971-IX

(У текстi Закону слова "спецiально уповноважений орган" в усiх вiдмiнках замiнено словами "уповноважений орган" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади реалiзацiї державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     державна регуляторна полiтика у сферi господарської дiяльностi (далi - державна регуляторна полiтика) - напрям державної полiтики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських вiдносин, а також адмiнiстративних вiдносин мiж регуляторними органами або iншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економiчно недоцiльних та неефективних регуляторних актiв, зменшення втручання держави у дiяльнiсть суб'єктiв господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської дiяльностi, що здiйснюється в межах, у порядку та у спосiб, що встановленi Конституцiєю та законами України;

     регуляторний акт - це:

     прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремi положення якого спрямованi на правове регулювання господарських вiдносин, а також адмiнiстративних вiдносин мiж регуляторними органами або iншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;

     прийнятий уповноваженим регуляторним органом iнший офiцiйний письмовий документ, який встановлює, змiнює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осiб i який або окремi положення якого спрямованi на правове регулювання господарських вiдносин, а також адмiнiстративних вiдносин мiж регуляторними органами або iншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно вiд того, чи вважається цей документ вiдповiдно до закону, що регулює вiдносини у певнiй сферi, нормативно-правовим актом;

     регуляторний орган - Верховна Рада України, Президент України, Кабiнет Мiнiстрiв України, Нацiональний банк України, Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення, iнший державний орган, центральний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республiки Крим, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевий орган виконавчої влади, орган мiсцевого самоврядування, а також посадова особа будь-якого iз зазначених органiв, якщо вiдповiдно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторнi акти. До регуляторних органiв також належать територiальнi органи центральних органiв виконавчої влади, державнi спецiалiзованi установи та органiзацiї, некомерцiйнi самовряднi органiзацiї, якi здiйснюють керiвництво та управлiння окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, якщо цi органи, установи та органiзацiї вiдповiдно до своїх повноважень приймають регуляторнi акти;

     регуляторна дiяльнiсть - дiяльнiсть, спрямована на пiдготовку, прийняття, вiдстеження результативностi та перегляд регуляторних актiв, яка здiйснюється регуляторними органами, фiзичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, територiальними громадами в межах, у порядку та у спосiб, що встановленi Конституцiєю України, цим Законом та iншими нормативно-правовими актами;

     вiдстеження результативностi регуляторного акта - заходи, спрямованi на оцiнку стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цiлей, задекларованих при його прийняттi;

     перегляд регуляторного акта - заходи, спрямованi на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у вiдповiднiсть з принципами державної регуляторної полiтики;

     показники результативностi регуляторного акта - показники, на пiдставi яких при проведеннi вiдстеження результативностi регуляторного акта здiйснюється оцiнка стану впровадження цього регуляторного акта та досягнення ним цiлей, задекларованих при його прийняттi;

     аналiз регуляторного впливу - документ, який мiстить обґрунтування необхiдностi державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналiз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та iнтересiв суб'єктiв господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування вiдповiдностi проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної полiтики;

     звiт про вiдстеження результативностi регуляторного акта - документ, який мiстить данi про результати вiдстеження результативностi регуляторного акта та про методи, за допомогою яких було здiйснено таке вiдстеження;

     розробник проекту регуляторного акта - регуляторний орган або iнший орган, установа, органiзацiя, особа чи група осiб, що уповноваженi розроблювати або органiзовувати, спрямовувати та координувати дiяльнiсть з розроблення проекту регуляторного акта.

     Стаття 2. Законодавство України про державну регуляторну полiтику

     Законодавство України про державну регуляторну полiтику складається iз цього Закону, а також законiв України та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини у сферi державної регуляторної полiтики.

     Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору України.

     Стаття 3. Сфера дiї Закону

     Дiя цього Закону поширюється на вiдносини у сферi здiйснення державної регуляторної полiтики та регуляторної дiяльностi.

     Дiя цього Закону не поширюється на здiйснення регуляторної дiяльностi, пов'язаної з прийняттям:

     постанов Верховної Ради України;

     актiв Нацiонального банку України, за винятком нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, якi спрямованi на виконання ним функцiї, визначеної пунктом 81 статтi 7 Закону України "Про Нацiональний банк України", i мають ознаки регуляторного акта;

(абзац третiй частини другої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

(частину другу статтi 3 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 06.09.2012р. N 5212-VI, абзац четвертий частини другої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     абзац п'ятий частини другої статтi 3 виключено

(частину другу статтi 3 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 06.09.2012р. N 5212-VI, у зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - чотирнадцятим, абзац п'ятий частини другої статтi 3 виключено згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     актiв Рахункової палати, Центральної виборчої комiсiї та Нацiональної служби посередництва i примирення;

     стандартiв, кодексiв усталеної практики, технiчних умов, за винятком випадкiв, коли положення стандартiв, кодексiв усталеної практики, технiчних умов, прийнятих органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, маючи у передбачених законом випадках обов'язковий характер, встановлюють вимоги до суб'єктiв господарювання щодо проведення обов'язкових погоджень, аналiзiв, експертиз, обстежень, випробувань тощо за допомогою третiх осiб;

     санiтарних норм, державних норм i правил у сферi мiстобудування, у тому числi державних будiвельних норм, державних норм i правил пожежної безпеки, у тому числi загальнодержавних, мiжгалузевих, галузевих нормативних актiв з питань пожежної безпеки, державних мiжгалузевих та галузевих нормативних актiв про охорону працi, норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки, нормативних документiв з метрологiї, затверджених центральними органами виконавчої влади, фармакопейних статей, Державної Фармакопеї України, технологiчних регламентiв виготовлення лiкарського засобу, за винятком випадкiв, коли у положеннях зазначених документiв мiстяться вимоги до суб'єктiв господарювання щодо проведення обов'язкових погоджень, аналiзiв, експертиз, обстежень, випробувань тощо за допомогою третiх осiб;

     актiв, прийнятих з питань запровадження та здiйснення заходiв правового режиму воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологiчної ситуацiї на перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також з питань мобiлiзацiї та демобiлiзацiї;

(абзац дев'ятий частини другої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)

     актiв, що мiстять державну таємницю України;

     актiв, що мiстять iндивiдуально-конкретнi приписи, за винятком актiв, у яких одночасно мiстяться нормативнi та iндивiдуально-конкретнi приписи;

     актiв, якими доводяться до вiдома фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань рiшення органiв, якi є вищестоящими по вiдношенню до органiв, якi приймають цi акти.;

     актiв, якими встановлюються цiни/тарифи на житлово-комунальнi послуги;

(частину другу статтi 3 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4231-VI)

     актiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з питань виведення неплатоспроможних банкiв з ринку, прогнозування потенцiйних витрат на реалiзацiю такого процесу, а також фiнансування Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб;

(частину другу статтi 3 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     актiв нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

(частину другу статтi 3 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII)

     актiв органiв виконавчої влади або органiв мiсцевого самоврядування про здiйснення державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї, чи про недоцiльнiсть його здiйснення, про проведення та затвердження результатiв конкурсу з визначення приватного партнера (концесiонера), що схвалюються у визначеному законом порядку;

(частину другу статтi 3 доповнено абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     актiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

(частину другу статтi 3 доповнено абзацом сiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.12.2021р. N 1971-IX)

     Дiя цього Закону також не поширюється на порядок укладання, виконання, опублiкування, реєстрацiї та денонсацiї мiжнародних договорiв України.

     Стаття 4. Принципи державної регуляторної полiтики

     Принципами державної регуляторної полiтики є:

     доцiльнiсть - обґрунтована необхiднiсть державного регулювання господарських вiдносин з метою вирiшення iснуючої проблеми;

     адекватнiсть - вiдповiднiсть форм та рiвня державного регулювання господарських вiдносин потребi у вирiшеннi iснуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усiх прийнятних альтернатив;

     ефективнiсть - забезпечення досягнення внаслiдок дiї регуляторного акта максимально можливих позитивних результатiв за рахунок мiнiмально необхiдних витрат ресурсiв суб'єктiв господарювання, громадян та держави;

     збалансованiсть - забезпечення у регуляторнiй дiяльностi балансу iнтересiв суб'єктiв господарювання, громадян та держави;

     передбачуванiсть - послiдовнiсть регуляторної дiяльностi, вiдповiднiсть її цiлям державної полiтики, а також планам з пiдготовки проектiв регуляторних актiв, що дозволяє суб'єктам господарювання здiйснювати планування їхньої дiяльностi;

     прозорiсть та врахування громадської думки - вiдкритiсть для фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань дiй регуляторних органiв на всiх етапах їх регуляторної дiяльностi, обов'язковий розгляд регуляторними органами iнiцiатив, зауважень та пропозицiй, наданих у встановленому законом порядку фiзичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковiсть i своєчаснiсть доведення прийнятих регуляторних актiв до вiдома фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань, iнформування громадськостi про здiйснення регуляторної дiяльностi.

     Стаття 5. Забезпечення здiйснення державної регуляторної полiтики

     Забезпечення здiйснення державної регуляторної полiтики включає:

     встановлення єдиного пiдходу до пiдготовки аналiзу регуляторного впливу та до здiйснення вiдстежень результативностi регуляторних актiв;

     пiдготовку аналiзу регуляторного впливу;

     планування дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв;

     оприлюднення проектiв регуляторних актiв з метою одержання зауважень i пропозицiй вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань, а також вiдкритi обговорення за участю представникiв громадськостi питань, пов'язаних з регуляторною дiяльнiстю;

     вiдстеження результативностi регуляторних актiв;

     перегляд регуляторних актiв;

     систематизацiю регуляторних актiв;

     недопущення прийняття регуляторних актiв, якi є непослiдовними або не узгоджуються чи дублюють дiючi регуляторнi акти;

     викладення положень регуляторного акта у спосiб, який є доступним та однозначним для розумiння особами, якi повиннi впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта;

     оприлюднення iнформацiї про здiйснення регуляторної дiяльностi.

     Стаття 6. Права громадян, суб'єктiв господарювання, їх об'єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органiв у здiйсненнi державної регуляторної полiтики

     Громадяни, суб'єкти господарювання, їх об'єднання та науковi установи, а також консультативно-дорадчi органи, що створенi при органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування i представляють iнтереси громадян та суб'єктiв господарювання, мають право:

     подавати до регуляторних органiв пропозицiї про необхiднiсть пiдготовки проектiв регуляторних актiв, а також про необхiднiсть їх перегляду;

     у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробцi проектiв регуляторних актiв;

     подавати зауваження та пропозицiї щодо оприлюднених проектiв регуляторних актiв, брати участь у вiдкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною дiяльнiстю;

     бути залученими регуляторними органами до пiдготовки аналiзiв регуляторного впливу, експертних висновкiв щодо регуляторного впливу та виконання заходiв з вiдстеження результативностi регуляторних актiв;

     самостiйно готувати аналiз регуляторного впливу проектiв регуляторних актiв, розроблених регуляторними органами, вiдстежувати результативнiсть регуляторних актiв, подавати за наслiдками цiєї дiяльностi зауваження та пропозицiї регуляторним органам або органам, якi вiдповiдно до цього Закону на пiдставi аналiзу звiтiв про вiдстеження результативностi регуляторних актiв приймають рiшення про необхiднiсть їх перегляду;

     одержувати вiд регуляторних органiв у вiдповiдь на звернення, поданi у встановленому законом порядку, iнформацiю щодо їх регуляторної дiяльностi.

     Стаття 7. Планування дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв

     Регуляторнi органи затверджують плани дiяльностi з пiдготовки ними проектiв регуляторних актiв на наступний календарний рiк не пiзнiше 15 грудня поточного року, якщо iнше не встановлено законом.

     План дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв повинен мiстити визначення видiв i назв проектiв, цiлей їх прийняття, строкiв пiдготовки проектiв, найменування органiв та пiдроздiлiв, вiдповiдальних за розроблення проектiв регуляторних актiв.

     Затвердженi плани дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв, а також змiни до них оприлюднюються у спосiб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пiзнiш як у десятиденний строк пiсля їх затвердження.

     Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв, цей орган повинен внести вiдповiднi змiни до плану не пiзнiше десяти робочих днiв з дня початку пiдготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пiзнiше дня оприлюднення цього проекту.

     Стаття 8. Пiдготовка аналiзу регуляторного впливу

     Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналiз регуляторного впливу.

     Аналiз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицiй.

     Розробник проекту регуляторного акта при пiдготовцi аналiзу регуляторного впливу повинен:

     визначити та проаналiзувати проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських вiдносин, а також оцiнити важливiсть цiєї проблеми;

     обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механiзмiв i потребує державного регулювання;

     обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою дiючих регуляторних актiв, та розглянути можливiсть внесення змiн до них;

     визначити очiкуванi результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числi здiйснити розрахунок очiкуваних витрат та вигод суб'єктiв господарювання, громадян та держави внаслiдок дiї регуляторного акта;

     визначити цiлi державного регулювання;

     визначити та оцiнити усi прийнятнi альтернативнi способи досягнення встановлених цiлей, у тому числi тi з них, якi не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських вiдносин;

     аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цiлей;

     описати механiзми i заходи, якi забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

     обґрунтувати можливiсть досягнення встановлених цiлей у разi прийняття запропонованого регуляторного акта;

     обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цiлей є можливим з найменшими витратами для суб'єктiв господарювання, громадян та держави;

     обґрунтовано довести, що вигоди, якi виникатимуть внаслiдок дiї запропонованого регуляторного акта, виправдовують вiдповiднi витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кiлькiсно визначенi;

     оцiнити можливiсть впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно вiд ресурсiв, якими розпоряджаються органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, фiзичнi та юридичнi особи, якi повиннi впроваджувати або виконувати цi вимоги;

     оцiнити ризик впливу зовнiшнiх чинникiв на дiю запропонованого регуляторного акта;

     обґрунтувати запропонований строк чинностi регуляторного акта;

     визначити показники результативностi регуляторного акта;

     визначити заходи, за допомогою яких буде здiйснюватися вiдстеження результативностi регуляторного акта в разi його прийняття.

     Якщо проект регуляторного акта одночасно мiстить норми, що регулюють господарськi вiдносини або адмiнiстративнi вiдносини мiж регуляторними органами чи iншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, та норми, що регулюють iншi суспiльнi вiдносини, а також iндивiдуально-конкретнi приписи, то аналiз регуляторного впливу готується лише щодо норм, якi регулюють господарськi вiдносини або адмiнiстративнi вiдносини мiж регуляторними органами або iншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.

     Методика пiдготовки аналiзу регуляторного впливу для застосування Нацiональним банком України затверджується спiльно Кабiнетом Мiнiстрiв України та Нацiональним банком України, а методика пiдготовки аналiзу регуляторного впливу для застосування iншими розробниками проектiв регуляторних актiв - Кабiнетом Мiнiстрiв України. Методика пiдготовки аналiзу регуляторного впливу є обов'язковою для застосування розробниками проектiв регуляторних актiв.

     Аналiз регуляторного впливу пiдписується розробником проекту регуляторного акта, а в разi якщо розробником проекту є регуляторний орган, iнший орган, установа чи органiзацiя - керiвником цього органу, установи чи органiзацiї.

     Стаття 9. Оприлюднення проектiв регуляторних актiв з метою одержання зауважень i пропозицiй

     Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень i пропозицiй вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань.

     Про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень i пропозицiй розробник цього проекту повiдомляє у спосiб, передбачений статтею 13 цього Закону.

     У випадках, встановлених цим Законом, може здiйснюватися повторне оприлюднення проекту регуляторного акта.

     Проект регуляторного акта разом iз вiдповiдним аналiзом регуляторного впливу оприлюднюється у спосiб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня оприлюднення повiдомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

     Повiдомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно мiстити:

     стислий виклад змiсту проекту;

     поштову та електронну, за її наявностi, адресу розробника проекту та iнших органiв, до яких вiдповiдно до цього Закону або за iнiцiативою розробника надсилаються зауваження та пропозицiї;

     iнформацiю про спосiб оприлюднення проекту регуляторного акта та вiдповiдного аналiзу регуляторного впливу (назва друкованого засобу масової iнформацiї та/або адреса сторiнки в мережi Iнтернет, де опублiковано чи розмiщено проект регуляторного акта та аналiз регуляторного впливу, або iнформацiя про iнший спосiб оприлюднення, передбачений частиною п'ятою статтi 13 цього Закону);

     iнформацiю про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозицiї вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань;

     iнформацiю про спосiб надання фiзичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицiй.

     Строк, протягом якого вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозицiї, встановлюється розробником проекту регуляторного акта i не може бути меншим нiж один мiсяць та бiльшим нiж три мiсяцi з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та вiдповiдного аналiзу регуляторного впливу.

     Усi зауваження i пропозицiї щодо проекту регуляторного акта та вiдповiдного аналiзу регуляторного впливу, одержанi протягом встановленого строку, пiдлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повнiстю чи частково враховує одержанi зауваження i пропозицiї або мотивовано їх вiдхиляє.

     Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень i пропозицiй не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких iнших форм вiдкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

     Стаття 10. Вiдстеження результативностi регуляторних актiв

     Стосовно кожного регуляторного акта послiдовно здiйснюються базове, повторне та перiодичне вiдстеження його результативностi.

     Вiдстеження результативностi регуляторного акта включає:

     виконання заходiв з вiдстеження результативностi;

     пiдготовку та оприлюднення звiту про вiдстеження результативностi.

     Для вiдстеження результативностi регуляторних актiв можуть бути використанi статистичнi данi та данi наукових дослiджень i соцiологiчних опитувань.

     Одержанi при здiйсненнi повторного вiдстеження результативностi значення показникiв результативностi порiвнюються iз значеннями цих показникiв, що були одержанi при здiйсненнi базового вiдстеження. Перiодичнi вiдстеження результативностi здiйснюються з метою перевiрки сталого досягання регуляторним актом цiлей, задекларованих при його прийняттi, пiсля здiйснення повторного вiдстеження результативностi цього регуляторного акта.

     Базове вiдстеження результативностi регуляторного акта здiйснюється до дня набрання чинностi цим регуляторним актом або набрання чинностi бiльшiстю його положень. Якщо для визначення значень показникiв результативностi регуляторного акта використовуються виключно статистичнi данi, базове вiдстеження результативностi може бути здiйснене пiсля набрання чинностi цим регуляторним актом або набрання чинностi бiльшiстю його положень, але не пiзнiше дня, з якого починається проведення повторного вiдстеження результативностi цього акта.

     Повторне вiдстеження результативностi регуляторного акта здiйснюється через рiк з дня набрання ним чинностi або набрання чинностi бiльшiстю його положень, але не пiзнiше двох рокiв з дня набрання чинностi цим актом або бiльшiстю його положень, якщо рiшенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено бiльш раннiй строк.

     Перiодичнi вiдстеження результативностi регуляторного акта здiйснюються раз на кожнi три роки починаючи з дня закiнчення заходiв з повторного вiдстеження результативностi цього акта, у тому числi i в разi, коли дiю регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено пiсля закiнчення цього визначеного строку.

     Якщо строк дiї регуляторного акта, встановлений при його прийняттi, є меншим нiж один рiк, перiодичнi вiдстеження його результативностi не здiйснюються, а повторне вiдстеження результативностi здiйснюється за три мiсяцi до дня закiнчення визначеного строку, якщо iнше не встановлено рiшенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, але не пiзнiше дня закiнчення визначеного строку. У разi якщо продовжується дiя регуляторного акта, який було прийнято на визначений строк, що є меншим нiж один рiк, перiодичнi вiдстеження результативностi цього регуляторного акта здiйснюються у строки, встановленi частиною сьомою цiєї статтi.

     Рiшення регуляторного органу про строк, пiсля якого чи до якого починається повторне вiдстеження результативностi регуляторного акта, визначається в самому регуляторному актi або в iншому актi цього регуляторного органу.

     Виконання заходiв з вiдстеження результативностi регуляторного акта забезпечується регуляторним органом, який прийняв цей акт, якщо iнше не встановлено цим Законом.

     Строк виконання заходiв з вiдстеження результативностi регуляторного акта не може бути бiльшим нiж сорок п'ять робочих днiв.

     Регуляторний орган, який прийняв вiдповiдний акт, якщо iнше не встановлено цим Законом, готує звiт про вiдстеження результативностi цього регуляторного акта та не пiзнiш як у десятиденний строк з дня пiдписання цього звiту оприлюднює його у спосiб, передбачений статтею 13 цього Закону.

     У звiтi про вiдстеження результативностi регуляторного акта зазначаються:

     кiлькiснi та якiснi значення показникiв результативностi, що є результатами вiдстеження результативностi;

     данi та припущення, на основi яких здiйснено вiдстеження результативностi, а також способи їх одержання;

     використанi методи одержання результатiв вiдстеження результативностi.

     Методика вiдстеження результативностi регуляторних актiв, прийнятих Нацiональним банком України, затверджується спiльно Кабiнетом Мiнiстрiв України та Нацiональним банком України, а методика вiдстеження результативностi регуляторних актiв, прийнятих iншими регуляторними органами, - Кабiнетом Мiнiстрiв України. Методика вiдстеження результативностi регуляторних актiв є обов'язковою для застосування регуляторними органами.

     Звiт про вiдстеження результативностi пiдписується керiвником регуляторного органу, що пiдготував цей звiт.

     Витрати на виконання заходiв з вiдстеження результативностi фiнансуються за рахунок регуляторного органу, який вiдповiдно до цього Закону забезпечує виконання цих заходiв.

     Стаття 11. Перегляд регуляторних актiв

     Перегляд регуляторного акта здiйснюється:

     на пiдставi аналiзу звiту про вiдстеження результативностi цього регуляторного акта;

     за iнiцiативою регуляторного органу, який прийняв вiдповiдний регуляторний акт;

     в iнших випадках, передбачених Конституцiєю та iншими законодавчими актами України.

     У разi наявностi пiдстав, визначених у частинi першiй цiєї статтi, регуляторний орган, який прийняв вiдповiдний акт, а у випадках, передбачених Конституцiєю України та цим Законом, - iнший орган може приймати рiшення про зупинення дiї регуляторного акта, визнання його неконституцiйним, про скасування чи про необхiднiсть залишення цього регуляторного акта без змiн або про необхiднiсть його перегляду.

     Якщо вiдповiдно до цього Закону рiшення щодо регуляторного акта, визначенi в частинах другiй та третiй цiєї статтi, приймаються iншим органом, цей орган подає вiдповiднi пропозицiї регуляторному органу, який прийняв вiдповiдний регуляторний акт.

     Стаття 12. Офiцiйне оприлюднення регуляторних актiв

     Регуляторнi акти, прийнятi Верховною Радою України, Президентом України та Кабiнетом Мiнiстрiв України, офiцiйно оприлюднюються вiдповiдно до Конституцiї України та iнших законодавчих актiв.

     Регуляторнi акти, прийнятi Верховною Радою Автономної Республiки Крим, офiцiйно оприлюднюються у визначених нею друкованих засобах масової iнформацiї не пiзнiш як у десятиденний строк з дня їх пiдписання Головою Верховної Ради Автономної Республiки Крим.

     Регуляторнi акти, прийнятi Нацiональним банком України, Нацiональною радою України з питань телебачення i радiомовлення, iншими державними органами, центральними органами виконавчої влади, державними спецiалiзованими установами та органiзацiями, некомерцiйними самоврядними органiзацiями, якi здiйснюють керiвництво та управлiння окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, а також їх посадовими особами, офiцiйно оприлюднюються в "Офiцiйному вiснику" та у газетi "Урядовий кур'єр" не пiзнiш як у десятиденний строк пiсля їх державної реєстрацiї або прийняття та пiдписання, у випадку, якщо цi регуляторнi акти не пiдлягають державнiй реєстрацiї.

     Регуляторнi акти, прийнятi Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими органами виконавчої влади, територiальними органами центральних органiв виконавчої влади, а також їх посадовими особами, офiцiйно оприлюднюються в друкованих засобах масової iнформацiї, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, не пiзнiш як у десятиденний строк пiсля їх державної реєстрацiї або прийняття та пiдписання, у випадку, якщо цi регуляторнi акти не пiдлягають державнiй реєстрацiї.

     Регуляторнi акти, прийнятi органами та посадовими особами мiсцевого самоврядування, офiцiйно оприлюднюються в друкованих засобах масової iнформацiї вiдповiдних рад, а у разi їх вiдсутностi - у мiсцевих друкованих засобах масової iнформацiї, визначених цими органами та посадовими особами, не пiзнiш як у десятиденний строк пiсля їх прийняття та пiдписання.

     Стаття 13. Способи оприлюднення документiв, пiдготовлених у процесi здiйснення регуляторної дiяльностi

     План дiяльностi регуляторного органу з пiдготовки проектiв регуляторних актiв та змiни до нього оприлюднюються шляхом опублiкування в друкованих засобах масової iнформацiї цього регуляторного органу, а у разi їх вiдсутностi - у друкованих засобах масової iнформацiї, визначених цим регуляторним органом, та/або шляхом розмiщення плану та змiн до нього на офiцiйнiй сторiнцi вiдповiдного регуляторного органу в мережi Iнтернет.

     Повiдомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень i пропозицiй, проект регуляторного акта та вiдповiдний аналiз регуляторного впливу оприлюднюються шляхом опублiкування в друкованих засобах масової iнформацiї розробника цього проекту, а у разi їх вiдсутностi - у друкованих засобах масової iнформацiї, визначених розробником цього проекту, та/або шляхом розмiщення на офiцiйнiй сторiнцi розробника проекту регуляторного акта в мережi Iнтернет.

     Звiт про вiдстеження результативностi регуляторного акта оприлюднюється шляхом опублiкування в друкованих засобах масової iнформацiї регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, а у разi їх вiдсутностi - у друкованих засобах масової iнформацiї, визначених цим регуляторним органом, та/або шляхом розмiщення на офiцiйнiй сторiнцi цього регуляторного органу в мережi Iнтернет.

     При визначеннi регуляторними органами друкованих засобiв масової iнформацiї, в яких публiкуються документи, зазначенi у частинах першiй - третiй цiєї статтi:

     надається перевага офiцiйним друкованим засобам масової iнформацiї;

     забезпечується вiдповiднiсть сфери компетенцiї регуляторного органу на вiдповiднiй територiї сферi розповсюдження друкованого засобу масової iнформацiї.

     Якщо в межах адмiнiстративно-територiальної одиницi чи в населеному пунктi не розповсюджуються друкованi засоби масової iнформацiї, а мiсцевi органи виконавчої влади, територiальнi органи центральних органiв виконавчої влади, органи та посадовi особи мiсцевого самоврядування не мають своїх офiцiйних сторiнок

     у мережi Iнтернет, документи, зазначенi у частинах першiй - третiй цiєї статтi, можуть оприлюднюватися у будь-який iнший спосiб, який гарантує доведення iнформацiї до мешканцiв вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi чи до вiдповiдної територiальної громади.

     Витрати, пов'язанi з оприлюдненням документiв, зазначених у частинах першiй - третiй цiєї статтi, фiнансуються за рахунок розробникiв проектiв регуляторних актiв або регуляторних органiв, якi оприлюднюють цi документи.

     Стаття 14. Оприлюднення iнформацiї про здiйснення регуляторної дiяльностi

     Регуляторнi органи публiкують у друкованих засобах масової iнформацiї та/або розмiщують на своїх офiцiйних сторiнках у мережi Iнтернет або оприлюднюють в iнший спосiб, у тому числi через телебачення i радiо, iнформацiю про здiйснення ними регуляторної дiяльностi.

Роздiл II. ЗДIЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ

     Стаття 15. Порядок здiйснення державної регуляторної полiтики Верховною Радою України

     Порядок планування дiяльностi Верховної Ради України з пiдготовки проектiв законiв, що регулюють господарськi вiдносини та адмiнiстративнi вiдносини мiж регуляторними органами або iншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, порядок розгляду цих проектiв законiв Верховною Радою України, порядок забезпечення принципу прозоростi та врахування громадської думки у здiйсненнi Верховною Радою України державної регуляторної полiтики, а також порядок вiдстеження результативностi та перегляду законiв, що регулюють господарськi вiдносини та адмiнiстративнi вiдносини мiж регуляторними органами або iншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, визначаються законом про Регламент Верховної Ради України з урахуванням вимог цього Закону.

     Стаття 16. Подання Верховнiй Радi України iнформацiї про здiйснення державної регуляторної полiтики

     Кабiнет Мiнiстрiв України подає Верховнiй Радi України iнформацiю про здiйснення державної регуляторної полiтики в системi органiв виконавчої влади.

     Щорiчнi звiти Кабiнету Мiнiстрiв України оприлюднюються шляхом їх опублiкування в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Роздiл III. ЗДIЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛIКИ КРИМ

     Стаття 17. Правовi та органiзацiйнi засади здiйснення державної регуляторної полiтики Верховною Радою Автономної Республiки Крим

     Правовi та органiзацiйнi засади здiйснення державної регуляторної полiтики Верховною Радою Автономної Республiки Крим визначаються Конституцiєю України, цим Законом, iншими законами України, Конституцiєю Автономної Республiки Крим та нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республiки Крим з питань, вiднесених до її компетенцiї.

Роздiл IV. ЗДIЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ КАБIНЕТОМ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ, ЦЕНТРАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ ТЕРИТОРIАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ, РАДОЮ МIНIСТРIВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛIКИ КРИМ, МIСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

     Стаття 18. Органiзацiйнi засади здiйснення державної регуляторної полiтики центральними органами виконавчої влади та їх територiальними органами, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими органами виконавчої влади

     Центральнi органи виконавчої влади та їх територiальнi органи, за винятком центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику (далi - уповноважений орган), та мiсцевi органи виконавчої влади з метою реалiзацiї покладених на них цим Законом повноважень у здiйсненнi державної регуляторної полiтики створюють у своєму складi в межах граничної чисельностi структурнi пiдроздiли з питань реалiзацiї державної регуляторної полiтики або покладають реалiзацiю цих повноважень на один з iснуючих структурних пiдроздiлiв чи окремих посадових осiб вiдповiдних органiв.

(частина перша статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Органiзацiйнi засади здiйснення державної регуляторної полiтики Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим визначаються Конституцiєю України, цим Законом, iншими законами України, Конституцiєю Автономної Республiки Крим, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республiки Крим з питань, вiднесених до її компетенцiї.

     Стаття 19. Особливостi планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України та центральних органiв виконавчої влади з пiдготовки проектiв регуляторних актiв

     Планування дiяльностi з пiдготовки Кабiнетом Мiнiстрiв України проектiв регуляторних актiв здiйснюється в порядку, встановленому Регламентом Кабiнету Мiнiстрiв України, з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статтi 7 цього Закону.

     Плани дiяльностi центральних органiв виконавчої влади з пiдготовки проектiв регуляторних актiв формуються на основi затвердженого плану дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України з пiдготовки проектiв регуляторних актiв.

     Стаття 20. Особливостi оприлюднення проектiв регуляторних актiв, якi розробляються органами виконавчої влади, з метою одержання зауважень i пропозицiй

     Зауваження i пропозицiї щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та вiдповiдного аналiзу регуляторного впливу, розробленого центральними органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими органами виконавчої влади, територiальними органами центральних органiв виконавчої влади, надаються фiзичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крiм розробника цього проекту, уповноваженому органу.

(частина перша статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     За рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України:

(абзац перший частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     оприлюднюються проекти регуляторних актiв, якi не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд до Кабiнету Мiнiстрiв України;

     можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актiв, якi оприлюднювалися до внесення їх на розгляд до Кабiнету Мiнiстрiв України.

     У разi оприлюднення проекту регуляторного акта за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України функцiю розробника цього проекту виконує орган виконавчої влади, який внiс на розгляд вiдповiдний проект, якщо iнше не встановлено у рiшеннi Кабiнету Мiнiстрiв України про оприлюднення цього проекту.

(частина третя статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 21. Погодження проектiв регуляторних актiв, якi розробляються органами виконавчої влади, iз уповноваженим органом

(назва статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Проекти регуляторних актiв, якi розробляються центральними органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими органами виконавчої влади, територiальними органами центральних органiв виконавчої влади, пiдлягають погодженню iз уповноваженим органом.

(частини першу та другу статтi 21 замiнено однiєю частиною згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у зв'язку з цим частини третю - десяту вважати вiдповiдно частинами другою - дев'ятою)

     Для погодження до уповноваженого органу разом з проектом регуляторного акта подаються аналiз регуляторного впливу цього проекту та копiя оприлюдненого повiдомлення про оприлюднення проекту з метою одержання зауважень i пропозицiй.

     Тривалiсть погодження проекту регуляторного акта не може перевищувати одного мiсяця з дня одержання проекту уповноваженим органом.

(частина третя статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Уповноважений орган розглядає проект регуляторного акта та документи, що додаються до нього, i приймає рiшення про погодження цього проекту або рiшення про вiдмову в його погодженнi. Це рiшення не пiзнiше наступного робочого дня з дня його прийняття подається до органу, який розробив проект регуляторного акта.

(частина четверта статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Рiшення про вiдмову в погодженнi проекту регуляторного акта повинно мiстити обґрунтованi зауваження та пропозицiї щодо цього проекту та/або щодо вiдповiдного аналiзу регуляторного впливу.

     Пiсля доопрацювання проекту регуляторного акта та/або вiдповiдного аналiзу регуляторного впливу з урахуванням наданих зауважень та пропозицiй цей проект подається у встановленому цим Законом порядку на повторне погодження до уповноваженого органу.

(частина шоста статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     У разi незгоди з рiшенням про вiдмову в погодженнi проекту регуляторного акта розробник цього проекту може звернутися вiдповiдно до уповноваженого органу з iнiцiативою щодо утворення погоджувальної групи для проведення консультацiй з метою усунення суперечностей. До складу погоджувальної групи входять представники розробника проекту регуляторного акта та уповноваженого органу.

(частина сьома статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Якщо поданий на погодження проект регуляторного акта не оприлюднювався розробником цього проекту, уповноважений орган залишає цей проект без розгляду, про що повiдомляє розробниковi проекту в письмовiй формi не пiзнiше наступного робочого дня з дня одержання вiдповiдного проекту уповноваженим органом.

(частина восьма статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Пiсля оприлюднення проект регуляторного акта, який було залишено без розгляду, подається його розробником на погодження до уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом.

(частина дев'ята статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 22. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 23. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 24. Особливостi розгляду Кабiнетом Мiнiстрiв України проектiв регуляторних актiв

     Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до Кабiнету Мiнiстрiв України, подається для пiдготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу до структурного пiдроздiлу Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, на який рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України покладено вiдповiдну функцiю.

     Порядок та строки пiдготовки експертних висновкiв щодо регуляторного впливу проектiв регуляторних актiв, внесених на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України, встановлюються Регламентом Кабiнету Мiнiстрiв України.

     На засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України разом iз проектом регуляторного акта подаються аналiз регуляторного впливу, яким супроводжується цей проект, та експертний висновок щодо регуляторного впливу вiдповiдного проекту регуляторного акта.

(частина третя статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 25. Особливостi прийняття регуляторних актiв органами виконавчої влади, їх посадовими особами

     Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом виконавчої влади або його посадовою особою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

     вiдсутнiй аналiз регуляторного впливу;

     проект регуляторного акта не був оприлюднений;

     проект регуляторного акта не був поданий на погодження iз уповноваженим органом;

(абзац четвертий частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     щодо проекту регуляторного акта уповноваженим органом було прийнято рiшення про вiдмову в його погодженнi.

(абзац п'ятий частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     абзац шостий частини першої статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     абзац сьомий частини першої статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     У разi виявлення будь-якої з цих обставин уповноважений орган повiдомляє про це орган виконавчої влади, його посадову особу, уповноважену на прийняття або схвалення регуляторного акта, а якщо регуляторний акт пiдлягає державнiй реєстрацiї в органах юстицiї - також орган юстицiї, до компетенцiї якого належить здiйснення державної реєстрацiї цього регуляторного акта.

(частина друга статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Якщо в ходi перевiрки на пiдставi повiдомлення уповноваженого органу юстицiї буде виявлена будь-яка з обставин, визначених у частинi першiй цiєї статтi, орган юстицiї вiдмовляє в державнiй реєстрацiї регуляторного акта або не пiзнiше десяти робочих днiв з дня одержання цього повiдомлення скасовує прийняте рiшення про державну реєстрацiю цього регуляторного акта.

(частина третя статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 26. Особливостi вiдстеження результативностi та перегляду регуляторних актiв, прийнятих органами виконавчої влади

     Виконання заходiв з вiдстеження результативностi регуляторних актiв, прийнятих Кабiнетом Мiнiстрiв України, забезпечується центральними органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими органами виконавчої влади, якi були головними розробниками проектiв цих регуляторних актiв або до компетенцiї яких належать питання, що регулюються цими регуляторними актами.

     Звiт про вiдстеження результативностi регуляторного акта, прийнятого Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевим органом виконавчої влади, територiальним органом центрального органу виконавчої влади, не пiзнiше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звiту подається до уповноваженого органу.

     Рiшення про необхiднiсть перегляду регуляторного акта на пiдставi аналiзу звiту про вiдстеження його результативностi приймає уповноважений орган.

(частини другу - п'яту статтi 26 замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 27. Прийняття уповноваженим органом рiшень про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики

     Уповноважений орган має право здiйснювати експертизу регуляторних актiв центральних органiв виконавчої влади, їх територiальних органiв, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органiв виконавчої влади на вiдповiднiсть цих актiв вимогам статей 4, 5, 8 - 13 цього Закону.

     Пiдставами для проведення експертизи регуляторних актiв уповноваженим органом є:

     вiдповiдне звернення фiзичних та/або юридичних осiб, їх об'єднань, а також консультативно-дорадчих органiв, що створенi при органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування i представляють iнтереси громадян та суб'єктiв господарювання;

     аналiз уповноваженим органом звiтiв про вiдстеження результативностi регуляторних актiв.

     У разi виявлення в регуляторних актах або в дiях органiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, порушень вимог статей 4, 5, 8 - 13 цього Закону уповноважений орган приймає рiшення про необхiднiсть усунення виявлених порушень принципiв державної регуляторної полiтики органом, що прийняв цей акт.

     Рiшення про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики може стосуватися регуляторного акта у цiлому або окремих його положень.

     Рiшення уповноваженого органу не пiзнiше наступного робочого дня пiсля його прийняття надсилається органу виконавчої влади, що прийняв регуляторний акт, щодо якого було прийнято вiдповiдне рiшення.

     Рiшення уповноваженого органу про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики не пiдлягають державнiй реєстрацiї в органах юстицiї.

     Стаття 28. Виконання рiшень уповноваженого органу про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики

     Рiшення уповноваженого органу про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики пiдлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рiшення, у двомiсячний строк з дня прийняття такого рiшення.

     Виконання органами виконавчої влади рiшень уповноваженого органу передбачає пiдготовку проекту акта про внесення змiн до регуляторного акта, щодо якого було прийнято рiшення, або про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чиннiсть.

     У разi пiдготовки проекту акта про внесення змiн до регуляторного акта, щодо якого було прийнято вiдповiдне рiшення, цей проект подається у встановленому цим Законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пiзнiш як за п'ять робочих днiв до закiнчення строку виконання вiдповiдного рiшення уповноваженого органу. У разi прийняття уповноваженим органом рiшення про погодження проекту змiн рiшення уповноваженого органу про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики вважається виконаним.

     Погодження проекту змiн до регуляторного акта, щодо якого уповноваженим органом було прийнято рiшення про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики, здiйснюється в порядку та у строки, встановленi цим Законом, з урахуванням зауважень та пропозицiй, викладених у вiдповiдному рiшеннi.

     У разi визнання таким, що втратив чиннiсть, регуляторного акта, щодо якого уповноваженим органом було прийнято рiшення, орган виконавчої влади, що прийняв цей регуляторний акт, не пiзнiше одного робочого дня до закiнчення строку виконання вiдповiдного рiшення подає до уповноваженого органу копiю акта про визнання таким, що втратив чиннiсть, цього регуляторного акта.

     У разi невиконання рiшення уповноваженого органу про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики або неоскарження цього рiшення органом виконавчої влади протягом встановленого в цьому Законi строку дiя регуляторного акта або окремих його положень, щодо яких було прийнято вiдповiдне рiшення, зупиняється наступного дня з дня закiнчення строку для виконання такого рiшення.

     Уповноважений орган публiкує в газетi "Урядовий кур'єр" повiдомлення про зупинення дiї регуляторного акта або окремих його положень не пiзнiше десяти робочих днiв з дня зупинення дiї цього регуляторного акта або окремих його положень.

     Якщо рiшення про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики прийнято щодо регуляторного акта, зареєстрованого в органi юстицiї, уповноважений орган не пiзнiше трьох робочих днiв з дня зупинення дiї регуляторного акта або окремих його положень надсилає повiдомлення про зупинення дiї до органу юстицiї, який зареєстрував вiдповiдний регуляторний акт.

(частина восьма статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Орган юстицiї не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня одержання повiдомлення уповноваженого органу скасовує прийняте ним рiшення про державну реєстрацiю регуляторного акта, дiю якого або окремих його положень було зупинено, i повiдомляє про це уповноважений орган та орган виконавчої влади, що прийняв цей регуляторний акт.

     Стаття 29. Оскарження рiшень уповноваженого органу про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики

     Рiшення уповноваженого органу про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, протягом десяти робочих днiв з дня одержання органом виконавчої влади вiдповiдного рiшення.

(частина перша статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Одночасно з поданням скарги орган виконавчої влади, що прийняв регуляторний акт, надсилає до уповноваженого органу повiдомлення про оскарження його рiшення.

     Скарга щодо рiшення уповноваженого органу повинна бути пiдписаною керiвником органу виконавчої влади. До скарги додаються копiя рiшення, яке оскаржується, та матерiали, що обґрунтовують необхiднiсть його скасування.

     У разi оскарження рiшення уповноваженого органу, прийнятого щодо спiльного акта органiв виконавчої влади, подається спiльна скарга, яка пiдписується керiвниками цих органiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, розглядає скаргу щодо рiшення уповноваженого органу протягом тридцяти робочих днiв з дня її одержання за участi керiвника уповноваженого органу та керiвника органу виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого прийнято вiдповiдне рiшення. У розглядi спiльної скарги участь керiвникiв цих органiв є обов'язковою.

(частина п'ята статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Уповноважений орган подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, матерiали, якi обґрунтовують прийняття рiшення, що оскаржується.

(частина шоста статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Подання скарги щодо рiшення уповноваженого органу не зупиняє дiї цього рiшення.

     За результатами розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, приймає рiшення про задоволення скарги або про вiдмову в її задоволеннi.

(частина восьма статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     У разi задоволення скарги уповноважений орган не пiзнiше трьох робочих днiв з дня прийняття рiшення про задоволення скарги скасовує своє рiшення, яке було оскаржено.

     У разi вiдмови у задоволеннi скарги орган виконавчої влади, що прийняв регуляторний акт i подав скаргу:

     не пiзнiше трьох робочих днiв з дня прийняття рiшення про вiдмову у задоволеннi скарги подає на погодження до уповноваженого органу проект акта, яким вносяться змiни до регуляторного акта, щодо якого уповноваженим органом було прийнято рiшення, або проект акта, яким цей регуляторний акт визнається таким, що втратив чиннiсть;

     забезпечує затвердження цього проекту акта.

Роздiл V. ПОВНОВАЖЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ ЩОДО ЗДIЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ

     Стаття 30. Повноваження уповноваженого органу щодо здiйснення державної регуляторної полiтики

     Частину першу статтi 30 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     До повноважень уповноваженого органу щодо здiйснення державної регуляторної полiтики належать:

     пiдготовка та подання пропозицiй щодо формування та забезпечення здiйснення державної регуляторної полiтики;

     узагальнення практики застосування законодавства про державну регуляторну полiтику, пiдготовка та подання пропозицiй щодо його вдосконалення;

     методичне забезпечення дiяльностi регуляторних органiв, пов'язаної iз здiйсненням державної регуляторної полiтики;

     проведення аналiзу проектiв регуляторних актiв, що подаються на погодження, та вiдповiдних аналiзiв регуляторного впливу на вiдповiднiсть вимогам статей 4, 5, 8 i 9 цього Закону та прийняття рiшень про погодження цих проектiв або про вiдмову в їх погодженнi;

     здiйснення експертизи регуляторних актiв центральних органiв виконавчої влади та їх територiальних органiв, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органiв виконавчої влади на їх вiдповiднiсть вимогам статей 4, 5, 8 - 13 цього Закону, прийняття у разi виявлення порушень цих вимог рiшень про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики;

     проведення експертиз проектiв законiв України, iнших нормативно-правових актiв, якi регулюють господарськi вiдносини та адмiнiстративнi вiдносини мiж регуляторними органами або iншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, надання розробникам цих проектiв пропозицiй про їх вдосконалення вiдповiдно до принципiв державної регуляторної полiтики;

     звернення до регуляторних органiв iз запитами та пропозицiями про внесення змiн або визнання такими, що втратили чиннiсть, прийнятих цими органами регуляторних актiв, що суперечать принципам державної регуляторної полiтики або прийнятi з порушенням вимог цього Закону;

(абзац восьмий частини другої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.09.2011р. N 3720-VI)

     звернення до Президента України, органiв державної влади, їх посадових осiб, органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, якi у випадках та в порядку, встановлених Конституцiєю та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дiю актiв iнших органiв державної влади, їх посадових осiб, органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, з поданнями про скасування або зупинення дiї регуляторних актiв, що суперечать принципам державної регуляторної полiтики або прийнятi з порушенням вимог цього Закону;

     абзац десятий частини другої статтi 30 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     надання роз'яснень положень законодавства про державну регуляторну полiтику;

     вжиття у межах, встановлених законами України, заходiв щодо захисту прав та законних iнтересiв суб'єктiв господарювання, порушених внаслiдок дiї регуляторних актiв;

     iнформування фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань про свою дiяльнiсть та здiйснення державної регуляторної полiтики в Українi.

Роздiл VI. ЗДIЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ОРГАНАМИ ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

     Стаття 31. Органiзацiйнi засади здiйснення державної регуляторної полiтики органами та посадовими особами мiсцевого самоврядування

     Сiльськi, селищнi, мiськi, районнi у мiстах, районнi та обласнi ради з метою реалiзацiї покладених на них цим Законом повноважень у здiйсненнi державної регуляторної полiтики можуть створювати у своєму складi постiйнi комiсiї з питань реалiзацiї державної регуляторної полiтики або можуть покладати цi повноваження на одну з iснуючих постiйних комiсiй вiдповiдної ради (далi - вiдповiдальна постiйна комiсiя).

     Виконавчi органи сiльських, селищних, мiських, районних у мiстах рад з метою реалiзацiї покладених на них цим Законом повноважень у здiйсненнi державної регуляторної полiтики створюють у своєму складi в межах граничної чисельностi структурнi пiдроздiли з питань реалiзацiї державної регуляторної полiтики або покладають реалiзацiю цих повноважень на один з iснуючих структурних пiдроздiлiв чи окремих посадових осiб вiдповiдного виконавчого органу ради (далi - вiдповiдальний структурний пiдроздiл).

     Органiзацiйне забезпечення здiйснення державної регуляторної полiтики сiльським, селищним та мiським головою здiйснює вiдповiдальний структурний пiдроздiл виконавчого органу сiльської, селищної, мiської ради.

     Органiзацiйнi засади здiйснення державної регуляторної полiтики у системi мiсцевого самоврядування у мiстi Києвi визначаються цим Законом та Законом України "Про столицю України - мiсто-герой Київ".

     Стаття 32. Особливостi планування дiяльностi органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування з пiдготовки проектiв регуляторних актiв

     Планування дiяльностi сiльських, селищних, мiських, районних у мiстах, районних та обласних рад з пiдготовки проектiв регуляторних актiв здiйснюється в рамках пiдготовки та затвердження планiв роботи вiдповiдних рад у порядку, встановленому Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та регламентами вiдповiдних рад, з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статтi 7 цього Закону.

     Стаття 33. Пiдготовка аналiзу регуляторного впливу проектiв регуляторних актiв, розроблених органами та посадовими особами мiсцевого самоврядування

     У разi внесення на розгляд сесiї ради проекту регуляторного акта без аналiзу регуляторного впливу вiдповiдальна постiйна комiсiя приймає рiшення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особi, яка внесла цей проект.

     За мотивованим поданням депутата ради, постiйної комiсiї ради, голови районної або обласної ради вiдповiдальна постiйна комiсiя може прийняти рiшення про забезпечення пiдготовки в порядку, встановленому частинами другою та третьою статтi 34 цього Закону, експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постiйною комiсiєю ради, головою районної або обласної ради. У цьому разi аналiз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується вiдповiдно до вимог статтi 8 цього Закону.

     У разi внесення на розгляд засiдання виконавчого органу ради чи внесення на затвердження сiльським, селищним, мiським головою проекту регуляторного акта без аналiзу регуляторного впливу цей проект повертається його розробниковi на доопрацювання.

     Стаття 34. Особливостi розгляду сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi, районною, обласною радою проектiв регуляторних актiв

     Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi, районної, обласної ради, подається до вiдповiдальної постiйної комiсiї для вивчення та надання висновкiв про вiдповiднiсть проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону.

     Вiдповiдальна постiйна комiсiя забезпечує пiдготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та пiдписаним аналiзом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для пiдготовки у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку пропозицiй щодо удосконалення проекту вiдповiдно до принципiв державної регуляторної полiтики (далi - пропозицiї уповноваженого органу).

(частина друга статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.06.2014р. N 1319-VII)

     Порядок та строки пiдготовки експертних висновкiв щодо регуляторного впливу внесених проектiв регуляторних актiв встановлюються регламентами вiдповiдних рад.

     На пiдставi аналiзу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесеннi на розгляд сесiї вiдповiдної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту та пропозицiй уповноваженого органу вiдповiдальна постiйна комiсiя готує свої висновки про вiдповiднiсть проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону. У випадках, визначених частиною другою статтi 33 цього Закону, такi висновки готуються на пiдставi експертного висновку щодо регуляторного впливу та пропозицiй уповноваженого органу.

(частина четверта статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.06.2014р. N 1319-VII)

     Висновки вiдповiдальної постiйної комiсiї готуються на пiдставi аналiзу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесеннi, лише у разi, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий вiдповiдальнiй постiйнiй комiсiї протягом строку, встановленого для його пiдготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених частиною другою статтi 33 цього Закону.

     Висновки вiдповiдальної постiйної комiсiї та пропозицiї уповноваженого органу передаються для вивчення до постiйної комiсiї, до сфери вiдання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у вiдповiднiй радi (далi - головна постiйна комiсiя), за винятком випадкiв, коли вiдповiдальна постiйна комiсiя є головною постiйною комiсiєю.

(частина шоста статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.06.2014р. N 1319-VII)

     При представленнi на пленарному засiданнi сесiї ради проекту регуляторного акта голова вiдповiдальної постiйної комiсiї доповiдає висновки цiєї постiйної комiсiї про вiдповiднiсть проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону, а також пропозицiї уповноваженого органу разом з рiшенням постiйної комiсiї щодо їх врахування.

(частина сьома статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.06.2014р. N 1319-VII)

     Стаття 35. Особливостi оприлюднення проектiв регуляторних актiв, прийняття яких належить до компетенцiї органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, з метою одержання зауважень i пропозицiй

     Оприлюднення з метою одержання зауважень i пропозицiй проектiв регуляторних актiв, прийняття яких належить до компетенцiї виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських, районних у мiстах рад, а також сiльських, селищних та мiських голiв, проводиться до внесення цих проектiв на розгляд засiдання вiдповiдного виконавчого органу ради або до внесення їх на затвердження вiдповiдному сiльському, селищному, мiському головi.

     За рiшенням сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi, районної, обласної ради або вiдповiдальної постiйної комiсiї вiдповiдної ради:

     оприлюднюються проекти регуляторних актiв, якi не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесiї вiдповiдної ради;

     можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актiв, якi оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесiї вiдповiдної ради.

     У разi оприлюднення проектiв регуляторних актiв за рiшенням вiдповiдної ради або вiдповiдальної постiйної комiсiї цiєї ради функцiю розробника проекту виконує орган, особа чи група осiб, якi внесли цей проект на розгляд сесiї вiдповiдної ради, якщо iнше не встановлено у рiшеннi ради чи вiдповiдальної постiйної комiсiї.

     Зауваження i пропозицiї щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесiї ради, та вiдповiдного аналiзу регуляторного впливу надаються фiзичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробниковi цього проекту та головнiй постiйнiй комiсiї ради.

     Стаття 36. Особливостi прийняття регуляторних актiв органами та посадовими особами мiсцевого самоврядування

     Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою мiсцевого самоврядування, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

     вiдсутнiй аналiз регуляторного впливу;

     проект регуляторного акта не був оприлюднений.

     У разi виявлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа мiсцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством заходiв для припинення виявлених порушень, у тому числi вiдповiдно до закону скасувати або зупинити дiю регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

     Стаття 37. Особливостi вiдстеження результативностi та перегляду регуляторних актiв, прийнятих органами та посадовими особами мiсцевого самоврядування

     Виконання заходiв з вiдстеження результативностi регуляторних актiв, прийнятих сiльськими, селищними, мiськими та районними у мiстах радами, забезпечується виконавчими органами вiдповiдних рад.

     Виконання заходiв з вiдстеження результативностi регуляторних актiв, прийнятих районними та обласними радами, забезпечується виконавчим апаратом вiдповiдних рад, а у разi якщо рiшеннями районних, обласних рад повноваження щодо забезпечення виконання заходiв з вiдстеження результативностi цих регуляторних актiв делеговано вiдповiдно районним або обласним державним адмiнiстрацiям - районними, обласними державними адмiнiстрацiями.

     Звiт про вiдстеження результативностi регуляторного акта, прийнятого вiдповiдною радою, не пiзнiше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звiту подається до головної постiйної комiсiї вiдповiдної ради.

     Рiшення про необхiднiсть перегляду регуляторного акта, прийнятого сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi, районною, обласною радою, на пiдставi аналiзу звiту про вiдстеження його результативностi приймає головна постiйна комiсiя вiдповiдної ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

     Виконання заходiв з вiдстеження результативностi регуляторних актiв, прийнятих сiльськими, селищними, мiськими головами, забезпечується виконавчими органами сiльської, селищної, мiської ради, визначеними для виконання цих заходiв вiдповiдними сiльськими, селищними, мiськими головами.

     Стаття 38. Заслуховування радами звiтiв про здiйснення державної регуляторної полiтики

     Сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi рада заслуховує щорiчний звiт сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi ради про здiйснення державної регуляторної полiтики виконавчими органами вiдповiдної сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради.

     Районна, обласна рада заслуховує щорiчний звiт голови районної, обласної ради про здiйснення державної регуляторної полiтики виконавчим апаратом вiдповiдної ради.

     Вiдповiдальна постiйна комiсiя вiдповiдної ради готує i попередньо розглядає питання щодо звiтiв посадових осiб, зазначених у частинах першiй та другiй цiєї статтi, про здiйснення державної регуляторної полiтики у частинi, що вiднесена законом до компетенцiї постiйних комiсiй рад.

     Щорiчнi звiти посадових осiб, зазначених у частинах першiй та другiй цiєї статтi, оприлюднюються шляхом їх опублiкування в друкованих засобах масової iнформацiї рад, якi заслуховують вiдповiднi звiти, а у разi їх вiдсутностi - в iнших мiсцевих друкованих засобах масової iнформацiї.

Роздiл VII. ОСОБЛИВОСТI ЗДIЙСНЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 39. Особливостi здiйснення регуляторної дiяльностi щодо положень нормативних документiв

     Обов'язковi для виконання у передбачених законом випадках положення стандартiв, кодексiв усталеної практики, технiчних умов, прийнятих органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, санiтарних норм, державних норм i правил у сферi мiстобудування, у тому числi державних будiвельних норм, державних норм i правил пожежної безпеки, у тому числi загальнодержавних, мiжгалузевих, галузевих нормативних актiв з питань пожежної безпеки, державних мiжгалузевих та галузевих нормативних актiв про охорону працi, норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки, нормативних документiв з метрологiї, затверджених центральними органами виконавчої влади, фармакопейних статей, Державної Фармакопеї України, технологiчних регламентiв виготовлення лiкарського засобу, якi встановлюють вимоги до суб'єктiв господарювання щодо проведення обов'язкових погоджень, аналiзiв, експертиз, обстежень, випробувань тощо за допомогою третiх осiб, розробляються, приймаються та переглядаються у порядку, встановленому цим Законом, за винятком вимог статтi 12 цього Закону.

     Нормативнi документи, якi мiстять зазначенi у частинi першiй цiєї статтi положення, розробляються, приймаються та переглядаються у порядку, встановленому Законом України "Про стандартизацiю" та iншими законами України, що регулюють вiдносини у вiдповiдних сферах.

     Стаття 40. Особливостi здiйснення регуляторної дiяльностi в умовах воєнного, надзвичайного стану та оголошення зони надзвичайної екологiчної ситуацiї

     В умовах воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологiчної ситуацiї, на перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiдповiдно до Конституцiї України та в установленому порядку регуляторна дiяльнiсть здiйснюється з урахуванням обмежень прав i свобод людини i громадянина, якi в умовах воєнного та надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологiчної ситуацiї встановлюються вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" та Закону України "Про зону надзвичайної екологiчної ситуацiї".

(стаття 40 у редакцiї Закону України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)

Роздiл VIII. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 41. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог законодавства у сферi державної регуляторної полiтики

     Керiвники регуляторних органiв, посадовi особи регуляторних органiв, а також керiвники структурних пiдроздiлiв регуляторних органiв чи посадовi особи регуляторних органiв, на якi покладено реалiзацiю окремих повноважень щодо здiйснення регуляторної дiяльностi, несуть вiдповiдальнiсть за порушення вимог законодавства у сферi державної регуляторної полiтики у порядку, встановленому законом.

(стаття 41 у редакцiї Закону України вiд 08.09.2011р. N 3720-VI)

Роздiл IX. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування, за винятком пункту 5 Прикiнцевих положень, який набирає чинностi з дня опублiкування цього Закону.

     2. До приведення законiв та iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Стаття 12 цього Закону в частинi офiцiйного оприлюднення законiв та iнших нормативно-правових актiв, що визначають права i обов'язки громадян, дiє до моменту набрання чинностi законом, яким згiдно з частиною другою статтi 57 Конституцiї України буде встановлено порядок доведення до вiдома населення законiв та iнших нормативно-правових актiв, що визначають права i обов'язки громадян.

     4. Частину першу статтi 44 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) доповнити пунктом 18 такого змiсту:

     "18) забезпечення виконання заходiв з вiдстеження результативностi регуляторних актiв, прийнятих районними, обласними радами".

     5. Протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiдно до статей 8 та 10 цього Закону:

     спiльно з Нацiональним банком України пiдготувати та затвердити Методику пiдготовки аналiзу регуляторного впливу для застосування Нацiональним банком України та Методику вiдстеження результативностi регуляторних актiв, прийнятих Нацiональним банком України;

     пiдготувати та затвердити Методику пiдготовки аналiзу регуляторного впливу для застосування iншими розробниками проектiв регуляторних актiв та Методику вiдстеження результативностi регуляторних актiв, прийнятих iншими регуляторними органами.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     а) протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     вiдповiдно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити вiдповiдно до частини першої статтi 24 цього Закону здiйснення функцiї з пiдготовки експертних висновкiв щодо регуляторного впливу проектiв регуляторних актiв, внесених на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;

     привести свої нормативно-правовi акти, якi визначають порядок розгляду та прийняття регуляторних актiв, у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їхнiх нормативно-правових актiв, якi визначають порядок пiдготовки та прийняття регуляторних актiв, у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону;

     б) протягом року з дня набрання чинностi цим Законом:

     переглянути свої регуляторнi акти та привести їх у вiдповiднiсть з вимогами статтi 4 цього Закону;

     забезпечити перегляд мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їхнiх регуляторних актiв та приведення їх у вiдповiднiсть з вимогами статтi 4 цього Закону;

     в) при розробцi проекту Закону України про Державний бюджет України на 2004 рiк та наступнi роки передбачити фiнансування витрат на виконання вимог цього Закону.

     7. Нацiональному банку України, Нацiональнiй радi України з питань телебачення i радiомовлення, а також iншим державним органам, державним спецiалiзованим установам та органiзацiям, некомерцiйним самоврядним органiзацiям, якi здiйснюють керiвництво та управлiння окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, що вiдповiдно до статтi 1 цього Закону належать до регуляторних органiв:

     протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти, якi визначають порядок пiдготовки та прийняття регуляторних актiв, у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону;

     протягом року з дня набрання чинностi цим Законом переглянути свої регуляторнi акти та привести їх у вiдповiднiсть з вимогами статтi 4 цього Закону.

     8. Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим:

     а) протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити вiдповiдно до статтi 17 та частини другої статтi 18 цього Закону реалiзацiю органiзацiйних засад здiйснення державної регуляторної полiтики;

     привести свої нормативно-правовi акти, якi визначають порядок розгляду та прийняття регуляторних актiв, у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону;

     б) протягом року з дня набрання чинностi цим Законом переглянути свої регуляторнi акти та привести їх у вiдповiднiсть з вимогами статтi 4 цього Закону.

     9. Органам та посадовим особам мiсцевого самоврядування:

     а) протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти, якi визначають порядок пiдготовки та прийняття регуляторних актiв, у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону;

     б) протягом року з дня набрання чинностi цим Законом переглянути свої регуляторнi акти та привести їх у вiдповiднiсть з вимогами статтi 4 цього Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
11 вересня 2003 року
N 1160-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.