ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про концесiю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 3 жовтня 2019 року N 157-IX,
вiд 2 грудня 2020 року N 1024-IX,
вiд 16 грудня 2020 року N 1089-IX

     Цей Закон визначає правовi, фiнансовi та органiзацiйнi засади реалiзацiї проектiв, що здiйснюються на умовах концесiї, з метою модернiзацiї iнфраструктури та пiдвищення якостi суспiльно значущих послуг.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) адмiнiстратор електронної торгової системи - юридична особа, вiдповiдальна за забезпечення функцiонування електронної торгової системи, визначена Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державно-приватного партнерства. Адмiнiстратор електронної торгової системи не може бути власником, засновником або пов'язаною особою з особою оператора електронного майданчика, поєднання функцiй адмiнiстратора електронної торгової системи та оператора електронного майданчика забороняється;

     2) балансоутримувач - державне, комунальне пiдприємство, установа, органiзацiя, господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, на балансi або у власностi якого перебуває майно, що є об'єктом концесiї;

     3) вiртуальна кiмната даних - захищений вiдповiдно до законодавства iнтернет-ресурс, на якому розмiщено iнформацiю про об'єкт концесiї, балансоутримувача, зокрема про його фiнансовий стан, документи та вiдомостi, необхiднi для отримання дозволу на концентрацiю, iншi вiдомостi, у тому числi iнформацiя з обмеженим доступом (крiм таємної та службової iнформацiї), а також iнша iнформацiя, визначена концесiєдавцем за пропозицiєю радника (у разi його залучення);

     4) договiр про фiнансування - договiр мiж концесiонером та кредитором (кредиторами) або їх представниками, укладений з метою фiнансування проекту, що здiйснюється на умовах концесiї;

     5) електронна торгова система (далi - ЕТС) - дворiвнева iнформацiйно-комунiкацiйна система, що включає центральну базу даних та електроннi майданчики, якi взаємодiють iз центральною базою даних через iнтерфейс програмування додаткiв такої центральної бази даних. ЕТС забезпечує можливiсть створення, розмiщення, оприлюднення та обмiну iнформацiєю i документами в електронному виглядi, проведення концесiйного конкурсу та конкурентного дiалогу, а також публiкацiю документiв у процедурi прямих переговорiв з орендарем державного майна, що передається в концесiю;

(пункт 5 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.12.2020р. N 1089-IX)

     6) електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, який функцiонує в мережi Iнтернет, пiдключений до центральної бази даних та забезпечує концесiєдавцю (конкурснiй комiсiї), претендентам та учасникам можливiсть користуватися сервiсами ЕТС з автоматичним обмiном iнформацiєю;

     7) концесiєдавець - щодо об'єктiв державної власностi - держава в особi вiдповiдних державних органiв, якi згiдно iз Законом України "Про управлiння об'єктами державної власностi" здiйснюють управлiння об'єктами державної власностi, а якщо такий орган не визначений - Кабiнет Мiнiстрiв України або уповноважений ним орган, або за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України - Нацiональна академiя наук України, нацiональнi галузевi академiї наук, державне пiдприємство, установа, органiзацiя, господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать державi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi; щодо об'єктiв, що належать Автономнiй Республiцi Крим, - Автономна Республiка Крим в особi Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим на пiдставi рiшення Верховної Ради Автономної Республiки Крим; щодо об'єктiв комунальної власностi - територiальна громада в особi виконавчого органу мiсцевого самоврядування (на пiдставi рiшення представницького органу мiсцевого самоврядування); щодо майна господарських товариств, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, що передається в концесiю разом з об'єктами державної чи комунальної власностi - господарське товариство, яке є власником такого майна або якому належать 100 вiдсоткiв акцiй (часток), що посвiдчують корпоративнi права господарського товариства на таке майно - за рiшенням вiдповiдних органiв державної влади або органiв мiсцевого самоврядування, що здiйснюють функцiї з управлiння корпоративними правами щодо таких господарських товариств;

     8) концесiйний договiр - договiр мiж концесiонером та концесiєдавцем, який визначає порядок та умови реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї;

     9) концесiйний платiж - перiодичний платiж, що здiйснюється концесiонером вiдповiдно до умов концесiйного договору;

     10) концесiонер - юридична особа - резидент України, яка отримала вiдповiдно до цього Закону об'єкт у концесiю та виступає стороною концесiйного договору;

     11) концесiя - форма здiйснення державно-приватного партнерства, що передбачає надання концесiєдавцем концесiонеру права на створення та/або будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiю, реставрацiю, капiтальний ремонт та технiчне переоснащення), та/або управлiння (користування, експлуатацiю, технiчне обслуговування) об'єктом концесiї, та/або надання суспiльно значущих послуг у порядку та на умовах, визначених концесiйним договором, а також передбачає передачу концесiонеру переважної частини операцiйного ризику, що охоплює ризик попиту та/або ризик пропозицiї;

     12) користувачi (споживачi) - юридичнi та/або фiзичнi особи, якi користуються об'єктом концесiї або отримують суспiльно значущi послуги, що надаються вiдповiдно до концесiйного договору;

     13) кредитор - будь-яка фiнансова установа, мiжнародна фiнансова органiзацiя, що надала або має намiр надати боргове фiнансування чи надала гарантiю концесiонеру для виконання ним зобов'язань за концесiйним договором;

     14) мiжнародна фiнансова органiзацiя - Мiжнародний банк реконструкцiї та розвитку, Мiжнародна фiнансова корпорацiя, Багатостороннє агентство з гарантування iнвестицiй, Мiжнародна асоцiацiя розвитку, Європейський банк реконструкцiї та розвитку, Європейський iнвестицiйний банк, Пiвнiчний iнвестицiйний банк, Свiтовий банк та iншi мiжнароднi фiнансовi органiзацiї, членом яких є Україна;

     15) незалежний експерт - особа, яка вiдповiдає встановленим цим Законом вимогам, володiє спецiальними знаннями у певнiй галузi та може надати роз'яснення, рекомендацiї, консультацiї, висновки з питань, що потребують таких спецiальних знань, пiд час проведення концесiйного конкурсу i за договором з концесiєдавцем залучається до роботи конкурсної комiсiї з правом дорадчого голосу;

     16) об'єкт концесiї - об'єкти права державної власностi, власностi Автономної Республiки Крим чи комунальної власностi, а також майно господарських товариств, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, що надаються концесiонеру з метою виконання умов концесiйного договору, а також об'єкти, що створюються та/або будуються концесiонером у процесi виконання концесiйного договору. Об'єкт концесiї може складатися з майна декiлькох балансоутримувачiв.

     Об'єктом концесiї не може бути державне майно, майно Автономної Республiки Крим та комунальне майно, щодо якого укладено договiр оренди, до припинення дiї такого договору, крiм випадкiв, передбачених статтею 21 цього Закону, а також державне майно, що використовується у виготовленнi та ремонтi всiх видiв зброї, яка перебуває на озброєннi Збройних Сил України, iнших утворених вiдповiдно до законодавства вiйськових формувань, Служби безпеки України;

     17) оператор електронного майданчика - юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та дiє вiдповiдно до договору, укладеного з адмiнiстратором ЕТС;

     18) орган з державно-приватного партнерства - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державно-приватного партнерства;

     19) плата за експлуатацiйну готовнiсть - передбаченi концесiйним договором платежi на користь концесiонера, що сплачуються пiсля прийняття об'єкта концесiї в експлуатацiю, розмiр яких залежить вiд досягнення концесiонером показникiв результативностi, визначених концесiйним договором;

     20) показники результативностi - кiлькiснi та якiснi показники щодо надiйностi i доступностi об'єкта концесiї та надання суспiльно значущих послуг, якi мають бути досягнутi в результатi реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, з урахуванням його мети та завдань;

     21) претендент - юридичнi особи (резиденти та/або нерезиденти) або об'єднання таких юридичних осiб (резидентiв та/або нерезидентiв), якi в процедурi попереднього вiдбору (преквалiфiкацiї) подали в установленому концесiєдавцем порядку заявку на участь у концесiйному конкурсi;

     22) прямий договiр - договiр мiж концесiєдавцем, концесiонером та кредитором (кредиторами), що визначає порядок та умови замiни концесiонера, а також може передбачати зобов'язання сторiн договору, пов'язанi зi змiною концесiонера, виконання фiнансових зобов'язань концесiонера перед кредитором (кредиторами) та iншi положення, спрямованi на недопущення розiрвання концесiйного договору;

     23) радник - фiзична та/або юридична особа, яка за договором бере на себе зобов'язання щодо надання послуг у процесi пiдготовки проекту, що здiйснюється на умовах концесiї;

     24) суспiльно значущi послуги - послуги, спрямованi на забезпечення суспiльних iнтересiв та потреб, що надаються необмеженому колу користувачiв (споживачiв) та/або надання яких зазвичай має забезпечуватися органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування або державними, комунальними пiдприємствами, установами, органiзацiями, господарськими товариствами, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi;

     25) учасник - претендент, який за результатами процедури попереднього вiдбору (преквалiфiкацiї) в установленому концесiєдавцем порядку допущений до участi в концесiйному конкурсi, сплатив реєстрацiйний внесок та уклав з концесiєдавцем договiр про конфiденцiйнiсть наданої iнформацiї, або у разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС без проведення преквалiфiкацiї - юридична особа (резидент та/або нерезидент), об'єднання юридичних осiб, пiдприємств (резидентiв та/або нерезидентiв), що виконали вимоги для набуття статусу учасника;

     26) центральна база даних - сукупнiсть технiчних та програмних засобiв у складi iнтерфейсiв програмування додаткiв, модулiв конкурсу, допомiжних програмних сервiсiв та баз даних, що забезпечують можливiсть проведення процедури конкурсу в електроннiй формi та гарантують рiвний доступ до iнформацiї учасникам конкурсу в електроннiй формi. Поточна використовувана версiя програмного коду всiх складових центральної бази даних є вiдкритою та загальнодоступною.

     2. Термiни "державно-приватне партнерство", "приватний партнер" вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про державно-приватне партнерство", термiн "контроль" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про захист економiчної конкуренцiї", термiн "кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", термiн "пов'язанi особи" - у значеннi, наведеному в Податковому кодексi України.

     Стаття 2. Концесiйне законодавство

     1. Вiдносини, що виникають у зв'язку з реалiзацiєю проектiв, що здiйснюються на умовах концесiї, регулюються Конституцiєю України, Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України, Земельним кодексом України, цим Законом, iншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання цього Закону, а також мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України. Вiдносини, що виникають у зв'язку з реалiзацiєю проектiв, що здiйснюються на умовах концесiї, не можуть встановлюватися або змiнюватися iншими законами України, крiм законiв, що мiстять виключно норми щодо внесення змiн до цього Закону.

     2. У разi якщо мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародного договору.

     3. Норми Закону України "Про державно-приватне партнерство" застосовуються лише у випадках, прямо передбачених цим Законом.

     4. На вiдносини, що виникають у зв'язку з вибором концесiонера, виконанням концесiйного договору та наданням державної пiдтримки проектiв, що здiйснюються на умовах концесiї, не поширюється дiя законодавства про публiчнi закупiвлi.

     5. Концесiя може застосовуватися для здiйснення проектiв у будь-яких сферах господарської дiяльностi, крiм об'єктiв, щодо яких законом встановлено обмеження чи заборона щодо передачi їх у концесiю.

     6. Дiя цього Закону не поширюється на проекти, якi:

     не передбачають внесення iнвестицiй iнвестором в об'єкт концесiї;

     передбачають отримання iнвестором повного вiдшкодування здiйснених ним iнвестицiй за рахунок коштiв державного або мiсцевого бюджету;

     не передбачають створення та/або будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiю, реставрацiю, капiтальний ремонт та технiчне переоснащення), та/або управлiння (користування, експлуатацiю, технiчне обслуговування) об'єктом концесiї, та/або надання суспiльно значущих послуг;

     передбачають пошук, розвiдку родовищ та видобування корисних копалин.

     Стаття 3. Строк концесiї

     1. Концесiйний договiр укладається на визначений договором строк, який має становити не менше п'яти рокiв та не бiльше 50 рокiв, крiм строку концесiйного договору щодо будiвництва та подальшої експлуатацiї автомобiльних дорiг, який має становити не менше 10 рокiв.

     2. Строк концесiї може визначатися з урахуванням:

     строку, експлуатацiї об'єкта концесiї та строку його амортизацiї;

     строку, обґрунтовано необхiдного концесiонеру для вiдшкодування iнвестицiй, вкладених в об'єкт концесiї (враховуючи витрати, здiйсненi у зв'язку iз залученням боргового фiнансування), та отримання визначеного рiвня прибутку;

     строку, обґрунтовано необхiдного для досягнення цiлей та завдань концесiї, а також характеристики сфери та соцiальної важливостi проекту, що здiйснюється на умовах концесiї.

Роздiл II
ПIДГОТОВКА ПРОПОЗИЦIЙ ТА ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ДОЦIЛЬНIСТЬ АБО НЕДОЦIЛЬНIСТЬ ЗДIЙСНЕННЯ КОНЦЕСIЇ

     Стаття 4. Пiдготовка пропозицiй

     1. Iнiцiаторами пiдготовки пропозицiй про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї можуть бути центральнi або мiсцевi органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, Нацiональна академiя наук України, нацiональнi галузевi академiї наук, державне, комунальне пiдприємство, установа, органiзацiя, господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, а також юридичнi особи приватного права (резиденти та/або нерезиденти) або об'єднання таких юридичних осiб (резидентiв та/або нерезидентiв).

     2. Пiдготовка пропозицiй про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї та проведення на їх пiдставi аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства здiйснюються у порядку, передбаченому роздiлом III Закону України "Про державно-приватне партнерство", з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     Оцiнка впливу на довкiлля для провадження планової дiяльностi, передбаченої пропозицiєю про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї, здiйснюється концесiонером пiсля пiдписання концесiйного договору вiдповiдно до Закону України "Про оцiнку впливу на довкiлля".

     Стаття 5. Прийняття рiшення про доцiльнiсть або недоцiльнiсть здiйснення концесiї

     1. Рiшення про доцiльнiсть або недоцiльнiсть здiйснення концесiї приймається протягом трьох мiсяцiв з дня подання пропозицiй про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї (сiльськими, селищними, мiськими, у тому числi об'єднаними територiальними громадами, районними та обласними радами - на найближчiй сесiї) у передбаченому цим Законом порядку на пiдставi висновку за результатами аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї щодо:

     об'єктiв державної власностi - центральним або мiсцевим органом виконавчої влади, що здiйснює вiдповiдно до закону функцiї з управлiння вiдповiдними об'єктами державної власностi, а якщо такий орган не визначено, - Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     об'єктiв, що належать Автономнiй Республiцi Крим, - органом, уповноваженим Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, а якщо такий орган не визначено, - Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим;

     об'єктiв комунальної власностi - органом мiсцевого самоврядування згiдно з повноваженнями вiдповiдно до Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi";

     майна господарських товариств, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, яке передається в концесiю разом з об'єктами державної або комунальної власностi, - вiдповiдними органами державної влади або органами мiсцевого самоврядування, що здiйснюють функцiї з управлiння корпоративними правами щодо таких господарських товариств.

     2. Рiшення про доцiльнiсть здiйснення концесiї може передбачати необхiднi заходи з пiдготовки до проведення концесiйного конкурсу:

     1) заходи, спрямованi на утворення конкурсної комiсiї;

     2) заходи, необхiднi для пiдготовки об'єкта до передачi в концесiю, зокрема заходи, спрямованi на оформлення права державної або комунальної власностi на майно, що є об'єктом концесiї, формування та/або державну реєстрацiю речових прав на земельнi дiлянки, необхiднi для здiйснення концесiї, проведення iнвентаризацiї та незалежної оцiнки майна, що є об'єктом концесiї (за потреби);

     3) заходи, спрямованi на органiзацiю iнформацiйного супроводження проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, у тому числi щодо вивчення зацiкавленостi потенцiйних iнвесторiв;

     4) заходи, спрямованi на залучення радникiв та незалежних експертiв (за потреби);

     5) заходи, спрямованi на забезпечення взаємодiї мiж концесiєдавцями (якщо в проектi, що здiйснюється на умовах концесiї, беруть участь кiлька концесiєдавцiв);

     6) iншi заходи за рiшенням концесiєдавця.

     У разi якщо рiшення про доцiльнiсть здiйснення концесiї приймає орган, який не буде концесiєдавцем, у такому рiшеннi має бути визначений концесiєдавець.

     Заходи, передбаченi цiєю частиною, мають бути виконанi у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дати прийняття рiшення про доцiльнiсть здiйснення концесiї.

     3. Орган, що прийняв рiшення про доцiльнiсть або недоцiльнiсть здiйснення концесiї, зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення повiдомити у письмовiй формi про таке рiшення особу, яка подала пропозицiю про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї, та орган з державно-приватного партнерства.

     4. З дня прийняття рiшення про доцiльнiсть здiйснення концесiї балансоутримувач майна, що є об'єктом концесiї, його уповноваженi органи управлiння без згоди концесiєдавця не мають права щодо:

     припинення зобов'язань третьої сторони, пов'язаних з об'єктом концесiї, перед балансоутримувачем шляхом зарахування зустрiчних вимог;

     здiйснення операцiй (дiй), внаслiдок яких може вiдбутися вiдчуження об'єкта концесiї, зменшення його вартостi (крiм амортизацiйних вiдрахувань) або зменшення його розмiру, подiл/об'єднання, передача в оренду (суборенду) або на правах емфiтевзису, суперфiцiю земельної дiлянки державної/комунальної власностi, що перебуває в постiйному користуваннi/власностi/орендi балансоутримувача та є необхiдною для реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї;

     мiни (обмiну), iпотеки або застави майна, що є об'єктом концесiї;

     списання основних засобiв, що є об'єктом концесiї;

     безоплатної передачi та реалiзацiї майна, що є об'єктом концесiї, для погашення заборгованостi;

     передачi майна, що є об'єктом концесiї, в оренду або продовження строку дiї таких договорiв;

     внесення такого майна до статутного капiталу iнших суб'єктiв господарювання;

     передачi такого майна в управлiння/спiльну дiяльнiсть;

     вчинення дiй, що можуть призвести до обмеження (обтяження) прав на земельну дiлянку державної/комунальної власностi, що перебуває в постiйному користуваннi/власностi/орендi балансоутримувача та є необхiдною для реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї;

     прийняття рiшень про припинення балансоутримувача шляхом реорганiзацiї.

     Якщо дiї, передбаченi цiєю частиною, вчиняються без попереднього погодження концесiєдавцем, такий правочин є недiйсним.

     Зазначенi обмеження дiють до завершення концесiйного конкурсу та пiдписання концесiйного договору або вiдмiни чи визнання концесiйного конкурсу таким, що не вiдбувся.

     Вiдповiдальнiсть за збереження цiлiсностi об'єкта концесiї та за шкоду, завдану такому об'єкту, несе керiвник балансоутримувача.

     5. За потреби концесiєдавець може звернутися до Кабiнету Мiнiстрiв України для прийняття рiшення щодо координацiї дiй центральних та/або мiсцевих органiв виконавчої влади, якi не є стороною концесiйного договору, але вiд дiяльностi яких залежить ефективнiсть пiдготовки та реалiзацiя проекту, що здiйснюється на умовах концесiї.

Роздiл III
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕСIОНЕРА

     Стаття 6. Порядок визначення концесiонера

     1. Концесiєдавець обирає концесiонера шляхом проведення концесiйного конкурсу, а у випадках, визначених цим Законом, - за результатами конкурентного дiалогу або за результатами прямих переговорiв з орендарем державного майна, що передається у концесiю.

     2. При виборi концесiонера концесiєдавець повинен забезпечити дотримання принципiв вiдкритостi, рiвностi та вiдсутностi дискримiнацiї.

     3. Концесiйний конкурс, конкурентний дiалог, прямi переговори з орендарем державного майна, що передається у концесiю, проводяться в порядку, визначеному цим Законом.

     Визначення концесiонера шляхом проведення концесiйного конкурсу або конкурентного дiалогу може проводитися в ЕТС.

     Порядок функцiонування, випадки використання ЕТС для проведення концесiйних конкурсiв, порядок проведення концесiйного конкурсу та конкурентного дiалогу в ЕТС, розмiр, порядок, строки сплати та повернення винагороди оператора електронного майданчика встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Умови проведення концесiйного конкурсу визначаються концесiєдавцем у конкурснiй документацiї.

     Стаття 7. Конкурсна комiсiя

     1. Для органiзацiї та проведення концесiйного конкурсу утворюється конкурсна комiсiя, яка дiє на пiдставi загального положення про конкурсну комiсiю з визначення концесiонера, що затверджується концесiєдавцем.

     2. Конкурсна комiсiя утворюється концесiєдавцем протягом строку, передбаченого частиною другою статтi 5 цього Закону для проведення заходiв з пiдготовки до проведення концесiйного конкурсу.

     3. Конкурсна комiсiя утворюється у складi не менше семи та не бiльше 25 осiб.

     Кiлькiсть членiв конкурсної комiсiї має бути непарною.

     Конкурсна комiсiя працює у формi засiдань. Засiдання конкурсної комiсiї є повноважними за умови присутностi двох третин загального складу комiсiї. Кожний член конкурсної комiсiї має один голос. Рiшення конкурсної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв вiд загального складу комiсiї. Рiшення конкурсної комiсiї оформлюються протоколами, що пiдписуються усiма членами комiсiї, присутнiми на засiданнi.

     4. До складу конкурсної комiсiї обов'язково включаються:

     щодо об'єктiв державної власностi - представники концесiєдавця, органу з державно-приватного партнерства, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, представники балансоутримувача майна, що є об'єктом концесiї, а також за рiшенням концесiєдавця - представники iнших державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, один представник профспiлок балансоутримувача (за наявностi);

     щодо об'єктiв, що належать Автономнiй Республiцi Крим, - представники Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, республiканського органу виконавчої влади, уповноваженого управляти зазначеним майном Автономної Республiки Крим, представники балансоутримувача майна, що є об'єктом концесiї, представники органiв мiсцевого самоврядування територiальної громади, якщо об'єкт концесiї стосується iнтересiв вiдповiдної територiальної громади, а також Фонду державного майна Автономної Республiки Крим, Мiнiстерства фiнансiв Автономної Республiки Крим та Уповноваженого органу Автономної Республiки Крим iз земельних питань, один представник профспiлок балансоутримувача (за наявностi);

     щодо об'єктiв комунальної власностi - представники виконавчого органу концесiєдавця, представники балансоутримувача майна, що є об'єктом концесiї, представники органiв мiсцевого самоврядування територiальної громади, якщо об'єкт концесiї стосується iнтересiв вiдповiдної територiальної громади, а також за рiшенням концесiєдавця представники iнших державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, один представник профспiлок балансоутримувача (за наявностi).

     Якщо об'єктом концесiї також виступає майно господарських товариств, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, до конкурсної комiсiї обов'язково включається представник такого господарського товариства.

     5. Голова та секретар конкурсної комiсiї є представниками концесiєдавця.

     За зверненням концесiєдавця кандидатури для включення до складу конкурсної комiсiї подаються вiдповiдними органами протягом 10 календарних днiв з дня надходження звернення.

     6. До завдань конкурсної комiсiї належать:

     визначення строкiв проведення концесiйного конкурсу, у тому числi строку для проведення преквалiфiкацiї та конкурсу пропозицiй;

     розроблення та подання на затвердження концесiєдавцю конкурсної документацiї;

     реєстрацiя заявок претендентiв на участь у попередньому вiдборi;

     забезпечення претендентiв i учасникiв концесiйного конкурсу необхiдною iнформацiєю (документами) для пiдготовки та подання заявки на участь у попередньому вiдборi, конкурсної пропозицiї, надання претендентам або учасникам конкурсу роз'яснень щодо конкурсної документацiї. Усi роз'яснення в обов'язковому порядку надсилаються всiм претендентам або учасникам;

     надання на затвердження концесiєдавцю висновку щодо допущення (недопущення) претендентiв до участi у конкурсi пропозицiй;

     розгляд та оцiнка конкурсних пропозицiй учасникiв концесiйного конкурсу;

     пiдготовка висновкiв щодо визначення найкращих умов здiйснення концесiї, запропонованих учасниками концесiйного конкурсу;

     повiдомлення переможця концесiйного конкурсу про результати концесiйного конкурсу;

     iншi завдання, пов'язанi з органiзацiєю та проведенням концесiйного конкурсу.

     У разi проведення концесiйного конкурсу та/або конкурентного дiалогу в ЕТС до завдань конкурсної комiсiї належать:

     визначення строкiв проведення концесiйного конкурсу, у тому числi строку для проведення преквалiфiкацiї та конкурсу пропозицiй;

     розроблення та подання на затвердження концесiєдавцю конкурсної документацiї;

     забезпечення претендентiв i учасникiв концесiйного конкурсу необхiдною iнформацiєю (документами) для пiдготовки заявки на участь у попередньому вiдборi, конкурсної пропозицiї, надання претендентам або учасникам конкурсу роз'яснень щодо конкурсної документацiї. Усi роз'яснення в обов'язковому порядку надсилаються всiм претендентам або учасникам;

     у разi проведення преквалiфiкацiї - подання на затвердження концесiєдавцю висновку щодо допущення (недопущення) претендентiв до участi у конкурсi пропозицiй;

     розгляд та перевiрка документiв переможця концесiйного конкурсу;

     iншi завдання, пов'язанi з органiзацiєю та проведенням концесiйного конкурсу.

     7. Незалежнi експерти можуть залучатися концесiєдавцем до роботи конкурсної комiсiї на пiдставi договору з правом дорадчого голосу.

     Концесiєдавець здiйснює добiр незалежних експертiв на конкурсних засадах.

     Порядок конкурсного вiдбору незалежних експертiв встановлюється органом з державно-приватного партнерства на конкурсних засадах вiдповiдно до чинного законодавства.

     Незалежними експертами не можуть бути:

     громадяни держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або особи, якi перебувають у трудових чи iнших договiрних вiдносинах з такими громадянами;

     засновники, учасники юридичних осiб, якi подали заявку на участь у концесiйному конкурсi або залученi як радники, або особи, пов'язанi з ними вiдносинами контролю, а також особи, якi перебувають у трудових чи iнших договiрних вiдносинах з такими юридичними особами.

     Оплата послуг незалежного експерта здiйснюється за рахунок коштiв реєстрацiйного внеску, сплаченого вiдповiдно до частини п'ятої статтi 13 цього Закону.

     8. Члени конкурсної комiсiї повиннi мати досвiд з питань державно-приватного партнерства або управлiння державним або комунальним майном або у сферi, в якiй реалiзується проект, що здiйснюється на умовах концесiї, або володiти спецiальними знаннями у вiдповiднiй галузi.

     9. Конкурсна комiсiя зобов'язана розробити або забезпечити розроблення радниками конкурсної документацiї та подати її на затвердження концесiєдавцю у строк, визначений концесiєдавцем, але не пiзнiше нiж через 180 календарних днiв з дня затвердження складу конкурсної комiсiї. За рiшенням концесiєдавця зазначений строк може бути подовжений, але не бiльше нiж на 180 календарних днiв.

     Стаття 8. Конкурсна документацiя

     1. Концесiєдавець затверджує конкурсну документацiю, пiдготовлену конкурсною комiсiєю, протягом 10 календарних днiв з дня подання документацiї конкурсною комiсiєю.

     2. Конкурсна документацiя складається з:

     умов проведення концесiйного конкурсу;

     iнструкцiї для претендентiв;

     iнструкцiї для учасникiв;

     проекту концесiйного договору;

     iнших документiв за рiшенням концесiєдавця.

     У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС без проведення преквалiфiкацiї до конкурсної документацiї не включається iнструкцiя для претендентiв.

     3. Концесiєдавець може внести наданi конкурсною комiсiєю змiни до конкурсної документацiї не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати закiнчення строку для подання конкурсних пропозицiй. Змiни до конкурсної документацiї публiкуються на офiцiйному веб-сайтi концесiєдавця. У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС змiни до конкурсної документацiї публiкуються в ЕТС.

     4. В умовах проведення концесiйного конкурсу обов'язково зазначаються:

     опис об'єкта концесiї;

     строк проведення концесiйного конкурсу;

     загальний опис критерiїв вiдбору претендентiв або вимог до переможця (у разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС без проведення преквалiфiкацiї);

     визначення iстотних умов концесiйного договору, зокрема визначення перелiку робiт та послуг, що повиннi надаватися концесiонером, визначення прогнозованих джерел доходу концесiонера;

     розмiр реєстрацiйного внеску, що пiдлягає сплатi претендентом;

     граничний обсяг та форма державної пiдтримки (якщо така пiдтримка передбачена);

     вимоги до розмiру та форми забезпечення конкурсної пропозицiї (за наявностi);

     утворення юридичної особи - резидента України для укладення концесiйного договору у разi, якщо переможцем конкурсу буде визначено нерезидента або об'єднання юридичних осiб, учасниками якого є нерезиденти;

     iншi умови за рiшенням концесiєдавця.

     У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС без проведення преквалiфiкацiї в умовах проведення концесiйного конкурсу загальний опис критерiїв вiдбору претендентiв не зазначається.

     Умовами проведення концесiйного конкурсу можуть бути передбаченi обов'язки концесiонера щодо:

     працевлаштування в рамках виконання концесiйного договору певної кiлькостi працiвникiв балансоутримувача або iншi соцiальнi зобов'язання, що покладаються на концесiонера (за наявностi);

     внесення одноразового фiксованого платежу на користь концесiєдавця, балансоутримувача, мiжнародної фiнансової органiзацiї вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;

     фiнансування будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення) об'єктiв сумiжної iнфраструктури (залiзничних, автомобiльних шляхiв, лiнiй зв'язку, засобiв тепло-, газо-, водо- та електропостачання, iнженерних комунiкацiй тощо), якi не є об'єктом концесiї, але необхiднi для реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, та умови повернення таких iнвестицiй;

     iншi зобов'язання за рiшенням концесiєдавця.

     5. У разi включення до умов концесiйного конкурсу обов'язкiв концесiонера, визначених частиною четвертою цiєї статтi, вони мають бути обґрунтованi у пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї та мiститися у висновку за результатами аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї.

     Стаття 9. Рiшення про проведення концесiйного конкурсу

     1. Рiшення про проведення концесiйного конкурсу приймається концесiєдавцем не пiзнiше нiж через 30 календарних днiв пiсля затвердження конкурсної документацiї.

     Стаття 10. Етапи концесiйного конкурсу

     1. Концесiйний конкурс складається з таких етапiв:

     1) попереднiй вiдбiр претендентiв (преквалiфiкацiя);

     2) подання конкурсних пропозицiй учасниками;

     3) оцiнка конкурсних пропозицiй i визначення учасника, який запропонував найкращi умови здiйснення концесiї;

     4) укладення договору концесiї.

     При проведеннi концесiйного конкурсу в ЕТС у випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, концесiйний конкурс може проводитися без попереднього вiдбору претендентiв (преквалiфiкацiї). У такому разi проводяться розгляд та перевiрка документiв переможця концесiйного конкурсу.

     Стаття 11. Оголошення про проведення концесiйного конкурсу

     1. Оголошення про проведення концесiйного конкурсу публiкується концесiєдавцем українською мовою в газетi "Урядовий кур'єр" або "Голос України" чи офiцiйному друкованому засобi масової iнформацiї вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування або органу влади Автономної Республiки Крим та на офiцiйному веб-сайтi концесiєдавця українською та англiйською мовами не пiзнiше 10 календарних днiв з дня прийняття рiшення про проведення концесiйного конкурсу.

     При проведеннi концесiйного конкурсу в ЕТС оголошення про проведення концесiйного конкурсу публiкується концесiєдавцем в ЕТС не пiзнiше 10 календарних днiв з дня прийняття рiшення про проведення концесiйного конкурсу.

     В оголошеннi про проведення концесiйного конкурсу зазначаються:

     умови проведення концесiйного конкурсу;

     строк подання заявок для участi в попередньому вiдборi, який визначається концесiєдавцем, не може бути меншим за 60 i бiльшим за 90 календарних днiв з дати публiкацiї оголошення про проведення концесiйного конкурсу;

     iнша iнформацiя за рiшенням концесiєдавця.

     У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС без проведення преквалiфiкацiї строк подання заявок для участi в попередньому вiдборi в оголошеннi про проведення концесiйного конкурсу не зазначається.

     У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС оголошення про проведення концесiйного конкурсу має мiстити конкурсну документацiю. Додатковi вимоги до оголошення про проведення концесiйного конкурсу в ЕТС визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Оголошення про проведення концесiйного конкурсу розмiщується одночасно з iнструкцiєю для претендентiв на офiцiйному веб-сайтi концесiєдавця.

     3. Юридична особа, зацiкавлена в участi у концесiйному конкурсi, або уповноважена нею особа має право не пiзнiш як за 10 днiв до закiнчення строку подання заявки на участь у попередньому вiдборi/конкурсної пропозицiї звернутися до концесiєдавця за роз'ясненням щодо конкурсної документацiї та/або з вимогою про усунення порушень пiд час проведення концесiйного конкурсу/конкурентного дiалогу. Усi звернення за роз'ясненням та щодо усунення порушень оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi концесiєдавця без iдентифiкацiї iнiцiатора звернення. Концесiєдавець протягом семи робочих днiв з дня оприлюднення звернення повинен надати роз'яснення та оприлюднити його на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС юридична особа має право звернутися до концесiєдавця за роз'ясненням щодо конкурсної документацiї та/або з вимогою про усунення порушення пiд час проведення концесiйного конкурсу/конкурентного дiалогу через ЕТС на етапi подання конкурсних пропозицiй або заявок для участi у попередньому вiдборi.

     Усi звернення за роз'ясненням та про усунення порушень, а також роз'яснення концесiєдавця на такi звернення оприлюднюються в ЕТС без iдентифiкацiї iнiцiатора звернення.

     4. Концесiєдавець має право з власної iнiцiативи та/або iнiцiативи конкурсної комiсiї або за результатами розгляду звернень внести змiни до конкурсної документацiї. У такому разi строк для подання заявок на участь у попередньому вiдборi та конкурсних пропозицiй подовжується концесiєдавцем таким чином, щоб з моменту внесення змiн до конкурсної документацiї до закiнчення кiнцевого строку подання заявок на участь у попередньому вiдборi та конкурсних пропозицiй залишалося не менше 45 календарних днiв.

     Змiни, що вносяться концесiєдавцем до конкурсної документацiї, розмiщуються та вiдображаються на офiцiйному веб-сайтi концесiєдавця у виглядi нової редакцiї конкурсної документацiї додатково до початкової редакцiї конкурсної документацiї. Концесiєдавець разом iз змiнами до конкурсної документацiї в окремому документi оприлюднює перелiк змiн, що вносяться.

     Змiни, що вносяться до конкурсної документацiї, не можуть суперечити висновку за результатами аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї i повиннi вiдповiдати принципам вiдкритостi, рiвностi та вiдсутностi дискримiнацiї.

     У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС змiни, що вносяться концесiєдавцем до конкурсної документацiї, розмiщуються в ЕТС.

     Стаття 12. Попереднiй вiдбiр претендентiв (преквалiфiкацiя)

     1. Процедура попереднього вiдбору претендентiв проводиться концесiєдавцем з метою виявлення потенцiйних учасникiв, якi мають належний рiвень компетенцiї та фiнансової спроможностi для реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї.

     2. Iнструкцiя для претендентiв повинна мiстити iнформацiю про:

     1) вимоги до претендентiв для допущення їх до участi в конкурсi пропозицiй, перелiк документiв, необхiдних для подання конкурснiй комiсiї, та порядок їх подання;

     2) вимоги до оформлення та змiсту заявок на участь у попередньому вiдборi;

     3) порядок подання заявок на участь у попередньому вiдборi та їх реєстрацiї;

     4) порядок отримання додаткової iнформацiї, необхiдної для подання заявки на участь у попередньому вiдборi;

     5) внесення змiн до заявки на участь у попередньому вiдборi та порядок її вiдкликання;

     6) порядок розгляду заявок на участь у попередньому вiдборi та прийняття рiшення про допущення (недопущення) претендентiв до участi в конкурсi пропозицiй;

     7) порядок повiдомлення претендентiв про результати розгляду заявок на участь у попередньому вiдборi;

     8) критерiї попереднього вiдбору;

     9) розмiр реєстрацiйного внеску;

     10) розмiр та порядок внесення одноразового фiксованого платежу, якщо такий платiж передбачається умовами конкурсу;

     11) iншi вiдомостi за рiшенням концесiєдавця.

     3. Для участi у попередньому вiдборi претендент має вiдповiдати щонайменше трьом з таких критерiїв:

     1) наявнiсть обладнання та матерiально-технiчної бази для виконання проектних, будiвельних та експлуатацiйних робiт i матерiально-технiчного обслуговування;

     2) наявнiсть та вiдповiдний рiвень професiйної i технiчної квалiфiкацiї працiвникiв;

     3) наявнiсть документально пiдтвердженого досвiду виконання аналогiчних за предметом договорiв;

     4) наявнiсть ресурсiв для забезпечення фiнансування проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, або досвiду гарантованого залучення фiнансування для реалiзацiї подiбних проектiв;

     5) iншi критерiї за рiшенням конкурсної комiсiї.

     Для цiлей пiдтвердження вiдповiдностi претендентiв критерiям попереднього вiдбору пiдтверднi документи можуть подаватися як щодо самого претендента, так i щодо осiб, пов'язаних з претендентом вiдносинами контролю.

     4. Не допускаються до участi в конкурсi пропозицiй претенденти, якi:

     1) на дату подання заявки визнанi банкрутом або щодо яких порушено провадження у справi про банкрутство;

     2) перебувають у стадiї лiквiдацiї або реорганiзацiї;

     3) контролюються один одним, перебувають пiд спiльним контролем або є пов'язаними особами (у разi подання заявки окремо кожним претендентом);

     4) не надали повної iнформацiї про осiб, якi здiйснюють безпосереднiй або опосередкований контроль над ними, включаючи кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв);

     5) є юридичними особами, власниками 10 вiдсоткiв i бiльше акцiй (часток) та/або кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;

     6) є особами, зареєстрованими в офшорнiй зонi, або особами, акцiї (частки) яких у сукупностi бiльш як на 50 вiдсоткiв належать прямо або опосередковано таким особам (перелiк таких зон визначає Кабiнет Мiнiстрiв України), чи зареєстрованими в країнах, включених Групою з розробки фiнансових заходiв протидiї вiдмиванню коштiв та фiнансуванню тероризму (FATF) до перелiку країн, що не спiвпрацюють у сферi протидiї вiдмиванню доходiв, одержаних злочинним шляхом;

     7) є особами, якi прямо чи опосередковано перебувають пiд контролем осiб, кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) яких є особи, визначенi цiєю частиною, або є пов'язаними особами таких осiб;

     8) є юридичними особами чи пов'язаними з ними особами, зареєстрованими у державi, визнанiй Верховною Радою України державою-агресором, або щодо яких застосовано санкцiї вiдповiдно до законодавства України або мiжнародного права;

     9) є державними пiдприємствами, установами, органiзацiями, власником яких є держава Україна, чи комунальними пiдприємствами, установами, органiзацiями;

     10) є радниками, залученими для пiдготовки проекту, який здiйснюється на умовах концесiї;

     11) є особами, якi прямо чи опосередковано перебувають пiд контролем осiб, кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) яких є особи, якi прямо чи опосередковано пов'язанi вiдносинами контролю з оператором електронного майданчика, через який проводиться концесiйний конкурс, конкурентний дiалог або публiкацiя документiв у процедурi прямих переговорiв з орендарем державного майна, що передається в концесiю;

     12) є особами, консультанти яких (фiзичнi, юридичнi особи, якi надають претенденту юридичнi, фiнансовi чи iншi консультацiйнi послуги) прямо чи опосередковано пов'язанi вiдносинами контролю з оператором електронного майданчика, через який проводиться концесiйний конкурс, конкурентний дiалог або публiкацiя документiв у процедурi прямих переговорiв з орендарем державного майна, що передається в концесiю.

     5. Рiшення концесiєдавця та висновки щодо допущення/недопущення претендентiв до участi у конкурсi пропозицiй приймається протягом 14 календарних днiв з дня закiнчення строку подання заявок на участь у попередньому вiдборi.

     6. У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС заявки на участь у попередньому вiдборi з пiдтвердними документами подаються через ЕТС.

     У такому разi рiшення концесiєдавця та висновки щодо допущення/недопущення претендентiв до участi у конкурсi пропозицiй завантажуються в ЕТС не пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийняття такого рiшення. Рiшення концесiєдавця та висновки щодо допущення/недопущення претендентiв до участi у конкурсi пропозицiй не можуть бути опублiкованi до завершення концесiйного конкурсу.

     Стаття 13. Результати попереднього вiдбору

     1. Концесiєдавець повинен у письмовiй формi проiнформувати претендента про результати попереднього вiдбору протягом п'яти календарних днiв з дня затвердження висновку щодо його допущення/недопущення до участi у конкурсi пропозицiй.

     У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС концесiєдавець iнформує кожного претендента про результати його попереднього вiдбору через ЕТС не пiзнiше наступного робочого дня пiсля затвердження висновку щодо його допущення/недопущення до участi у конкурсi пропозицiй.

     2. У разi недопущення претендента до участi у конкурсi пропозицiй у повiдомленнi, передбаченому частиною першою цiєї статтi, мають бути зазначенi причини такої вiдмови.

     Не можуть бути пiдставою для недопущення претендентiв до участi у конкурсi пропозицiй формальнi (несуттєвi) помилки в оформленнi заявки на участь у попередньому вiдборi або в документах та iнформацiї, що подаються разом iз такою заявкою, якi не впливають на змiст заявки або документiв та iнформацiї, зокрема технiчнi помилки та описки.

     3. Претендентам, допущеним до участi у конкурсi пропозицiй, одночасно з повiдомленням про допущення надається:

     проект договору про конфiденцiйнiсть наданої iнформацiї;

     iнформацiя про розмiр та порядок сплати реєстрацiйного внеску та укладання договору про конфiденцiйнiсть наданої iнформацiї.

     4. Претендент протягом п'яти робочих днiв з дня отримання повiдомлення про допущення до участi у конкурсi пропозицiй зобов'язаний надати концесiєдавцю документ, що пiдтверджує сплату реєстрацiйного внеску, та пiдписаний договiр про конфiденцiйнiсть наданої iнформацiї.

     У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС претендент зобов'язаний завантажити в ЕТС документ, що пiдтверджує сплату реєстрацiйного внеску, та копiю пiдписаного договору про конфiденцiйнiсть наданої iнформацiї.

     5. Реєстрацiйний внесок сплачується претендентом у розмiрi, що визначається концесiєдавцем з урахуванням вартостi проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, та не може перевищувати 100 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на 1 сiчня року, в якому опублiковане оголошення про проведення концесiйного конкурсу.

     У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС кошти, що надiйшли вiд сплати реєстрацiйного внеску, використовуються, в тому числi, для виплати винагороди оператору електронного майданчика.

     У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС реєстрацiйний внесок сплачується на рахунок оператора електронного майданчика, який перераховує вiдповiднi кошти, за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, до спецiального фонду вiдповiдного мiсцевого або державного бюджету чи на рахунок концесiєдавця. Порядок розподiлу реєстрацiйного внеску, розмiри, строки його внесення i перерахування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Кошти, що надiйшли вiд сплати реєстрацiйного внеску, використовуються виключно для покриття витрат, пов'язаних з органiзацiєю та проведенням концесiйного конкурсу, а також iз залученням до роботи конкурсної комiсiї незалежних експертiв.

     Реєстрацiйний внесок сплачується до спецiального фонду вiдповiдного мiсцевого або державного бюджету або на рахунок концесiєдавця.

     6. Пiсля виконання претендентами вимог, визначених частиною четвертою цiєї статтi, конкурсна комiсiя наступного робочого дня реєструє учасникiв концесiйного конкурсу та протягом трьох робочих днiв направляє учасникам запрошення для участi в конкурсi пропозицiй.

     Запрошення має мiстити iнформацiю про:

     1) порядок одержання iнструкцiї для учасникiв;

     2) проект концесiйного договору;

     3) iншi документи, що є частиною конкурсної документацiї;

     4) порядок доступу до вiртуальної кiмнати даних (у разi її створення).

     У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС без преквалiфiкацiї юридична особа (резидент та/або нерезидент), об'єднання юридичних осiб, пiдприємств (резидентiв та/або нерезидентiв) для виконання вимог для набуття статусу учасника надає оператору електронного майданчика документ, що пiдтверджує сплату реєстрацiйного внеску, та пiдписаний договiр про конфiденцiйнiсть наданої iнформацiї. Пiсля надання оператору електронного майданчика зазначених документiв така особа отримує через ЕТС пiдтвердження набуття нею статусу учасника та запрошення для участi в конкурсi пропозицiй.

     Стаття 14. Конкурс пропозицiй

     1. Порядок подання конкурсних пропозицiй визначається iнструкцiєю для учасникiв.

     Iнструкцiя для учасникiв повинна мiстити:

     вимоги до оформлення конкурсної пропозицiї;

     строк подання конкурсної пропозицiї;

     строк, протягом якого конкурснi пропозицiї вважаються чинними;

     критерiї та методику оцiнки конкурсної пропозицiї, питому вагу кожного з критерiїв оцiнки конкурсної пропозицiї;

     вимоги до переможця концесiйного конкурсу, якi встановлюються з урахуванням частин третьої та четвертої статтi 12 цього Закону (у разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС без преквалiфiкацiї);

     розмiр, форму, строк дiї забезпечення конкурсної пропозицiї та перелiк випадкiв, коли забезпечення конкурсної пропозицiї не повертається учаснику (за наявностi забезпечення конкурсної пропозицiї);

     розмiр, форму та строк надання забезпечення виконання концесiйного договору (за потреби);

     показники результативностi проекту, що здiйснюється на умовах концесiї. Показники результативностi не повиннi мiстити посилання на конкретну торговельну марку чи фiрму, патент, конструкцiю або тип, джерело походження чи виробника. Якщо таке посилання є необхiдним, воно має бути обґрунтовано, а специфiкацiя повинна мiстити слова "або еквiвалент";

     соцiальнi зобов'язання, що покладаються на концесiонера (за наявностi);

     iншу iнформацiю за рiшенням концесiєдавця.

     2. Конкурсна пропозицiя складається з двох частин - технiчної та фiнансово-економiчної.

     3. Строк подання конкурсних пропозицiй встановлюється конкурсною комiсiєю та повинен становити не менше 60 днiв з дня отримання запрошення для участi в конкурсi пропозицiй, а в разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС без преквалiфiкацiї - не менше 60 днiв з дня опублiкування оголошення про проведення концесiйного конкурсу. Розгляд та оцiнка конкурсних пропозицiй учасникiв здiйснюються вiдповiдно до положень iнструкцiї для учасникiв.

     4. У будь-який час до закiнчення строку подання конкурсних пропозицiй учасник має право змiнити або вiдкликати свою конкурсну пропозицiю.

     5. У разi якщо конкурсну пропозицiю подав лише один учасник, концесiйний договiр може бути укладений з цим учасником шляхом проведення переговорiв з урахуванням положень частини четвертої статтi 17 цього Закону.

     6. У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС, у тому числi без проведення преквалiфiкацiї, подання та оприлюднення конкурсних пропозицiй здiйснюються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 15. Забезпечення конкурсної пропозицiї

     1. За рiшенням концесiєдавця вiд учасникiв концесiйного конкурсу може вимагатися забезпечення конкурсної пропозицiї.

     Забезпечення конкурсної пропозицiї надається у формi гарантiї чи в iншiй формi вiдповiдно до умов концесiйного конкурсу.

     У разi прийняття концесiєдавцем такого рiшення в iнструкцiї для учасникiв зазначаються розмiр, форма, строк дiї такого забезпечення та перелiк випадкiв, коли забезпечення конкурсної пропозицiї не повертається учаснику. У такому разi учасник пiд час подання конкурсної пропозицiї одночасно надає забезпечення конкурсної пропозицiї.

     2. Розмiр забезпечення конкурсної пропозицiї не може перевищувати 1 вiдсоток очiкуваного обсягу капiтальних iнвестицiй проекту, що здiйснюється на умовах концесiї.

     3. Забезпечення конкурсної пропозицiї реалiзується:

     у разi вiдкликання конкурсної пропозицiї учасником пiсля закiнчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого конкурснi пропозицiї вважаються чинними;

     у разi непiдписання учасником, який став переможцем концесiйного конкурсу, концесiйного договору (крiм випадкiв форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що засвiдченi вiдповiдно до чинного законодавства України);

     у разi ненадання переможцем концесiйного конкурсу забезпечення виконання концесiйного договору пiсля отримання запрошення до укладення концесiйного договору, якщо надання такого забезпечення передбачено iнструкцiєю для учасникiв;

     в iнших випадках, визначених iнструкцiєю для учасникiв.

     4. Кошти, що надiйшли у результатi реалiзацiї забезпечення конкурсної пропозицiї (у разi якщо вони не повертаються учаснику), пiдлягають перерахуванню до державного бюджету або до вiдповiдного мiсцевого бюджету.

     5. У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС без проведення преквалiфiкацiї вимога щодо забезпечення конкурсної пропозицiї є обов'язковою.

     Стаття 16. Оцiнка конкурсних пропозицiй

     1. Оцiнка конкурсних пропозицiй здiйснюється в два етапи.

     2. На першому етапi оцiнюється технiчна частина конкурсних пропозицiй учасникiв на предмет вiдповiдностi умовам конкурсу та вимогам щодо показникiв результативностi, визначеним в iнструкцiї для учасникiв.

     До другого етапу оцiнки допускаються тiльки тi конкурснi пропозицiї, що вiдповiдають умовам конкурсу та вимогам щодо показникiв результативностi, визначеним в iнструкцiї для учасникiв.

     Не можуть бути пiдставою для недопущення до другого етапу оцiнки формальнi (несуттєвi) помилки в оформленнi конкурсної пропозицiї учасника або в документах та iнформацiї, що подаються разом iз такою конкурсною пропозицiєю, якi не впливають на змiст конкурсної пропозицiї або документiв та iнформацiї, зокрема технiчнi помилки та описки.

     3. На другому етапi оцiнюється фiнансово-економiчна частина конкурсної пропозицiї.

     Для оцiнки конкурсних пропозицiй на другому етапi може бути застосовано один або кiлька таких критерiїв:

     строк концесiї;

     показник IRR (внутрiшня норма прибутку) проекту, що здiйснюється на умовах концесiї;

     чиста поточна вартiсть (NPV) всiх грошових потокiв проекту, що здiйснюється на умовах концесiї;

     чиста поточна вартiсть (NPV) капiтальних iнвестицiй, витрат на експлуатацiю та матерiально-технiчне обслуговування об'єкта концесiї;

     надiйнiсть запропонованого механiзму фiнансування;

     обсяги можливої державної пiдтримки (зокрема плати за експлуатацiйну готовнiсть) у разi її надання;

     чиста поточна вартiсть (NPV) концесiйного платежу (за наявностi);

     чиста поточна вартiсть (NPV) одноразового фiксованого платежу та/або плати за експлуатацiйну готовнiсть (за наявностi);

     iншi критерiї, якi оцiнюють фiнансово-економiчну ефективнiсть проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, за рiшенням концесiєдавця.

     4. У разi застосування кiлькох критерiїв їхня питома вага встановлюється iнструкцiєю для учасникiв.

     5. У разi визначення критерiю оцiнки, що пов'язаний з показником чистої поточної вартостi (NPV), в iнструкцiї для учасникiв встановлюються чiткi вимоги до розрахунку показника середньозваженої вартостi капiталу (WACC).

     6. У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС, у тому числi без проведення преквалiфiкацiї, порядок проведення оцiнки конкурсних пропозицiй встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням положень цiєї статтi.

     Стаття 17. Визначення переможця концесiйного конкурсу та проведення переговорiв щодо укладання концесiйного договору

     1. Конкурсна комiсiя протягом 30 календарних днiв з дня закiнчення строку для подання конкурсних пропозицiй за результатами розгляду та оцiнки всiх конкурсних пропозицiй готує висновок щодо визначення найкращих умов здiйснення концесiї, в якому зазначаються результати оцiнки всiх конкурсних пропозицiй та визначається конкурсна пропозицiя, що отримала найвищу оцiнку. Висновок щодо визначення найкращих умов здiйснення концесiї оформлюється протоколом конкурсної комiсiї, який публiкується на офiцiйному веб-сайтi концесiєдавця наступного робочого дня пiсля його затвердження концесiєдавцем.

     2. Концесiєдавець затверджує протокол конкурсної комiсiї протягом п'яти робочих днiв пiсля його подання конкурсною комiсiєю.

     3. Протягом трьох робочих днiв з дати затвердження протоколу конкурсної комiсiї, зазначеного в частинi першiй цiєї статтi, концесiєдавець запрошує учасника, конкурсна пропозицiя якого отримала найвищу оцiнку, до укладення концесiйного договору.

     4. Пiд час укладення концесiйного договору з учасником, конкурсна пропозицiя якого отримала найвищу оцiнку, забороняється змiнювати iстотнi умови концесiйного договору, а також положення, що вiдображають змiст конкурсної пропозицiї переможця.

     Положення цiєї частини поширюються i на запрошення до укладення концесiйного договору наступного за результатом учасника у випадку, передбаченому частиною п'ятою цiєї статтi.

     5. Якщо протягом бiльш як 90 календарних днiв з дня отримання запрошення до укладення концесiйного договору учасник, конкурсна пропозицiя якого отримала найвищу оцiнку, не пiдписав концесiйний договiр, концесiєдавець повiдомляє такого учасника про припинення переговорiв та запрошує до укладення концесiйного договору наступного за результатом учасника. За рiшенням концесiєдавця такий строк може бути подовжений у разi реалiзацiї iнновацiйних проектiв, великих комплексних iнфраструктурних проектiв за письмовою згодою сторiн, але загальний строк переговорiв не може перевищувати 180 календарних днiв.

     Переговори з наступним за результатом учасником концесiйного конкурсу щодо умов концесiйного договору тривають не бiльше 90 календарних днiв з дня прийняття рiшення про припинення переговорiв з учасником концесiйного конкурсу, конкурсна пропозицiя якого отримала найвищу оцiнку. За рiшенням концесiєдавця такий строк може бути подовжений у разi реалiзацiї iнновацiйних проектiв, великих комплексних iнфраструктурних проектiв за письмовою згодою сторiн, але загальний строк переговорiв не може перевищувати 180 календарних днiв.

     Якщо сторонами знову (вдруге) не досягнуто згоди щодо неiстотних умов концесiйного договору, конкурс визнається таким, що не вiдбувся.

     У такому разi концесiєдавець може прийняти рiшення про проведення повторного концесiйного конкурсу у порядку, встановленому роздiлом III цього Закону.

     Рiшення про проведення повторного концесiйного конкурсу приймається не пiзнiше 60 календарних днiв з дати визнання конкурсу таким, що не вiдбувся.

     Повторний концесiйний конкурс проводиться у порядку, передбаченому роздiлом III цього Закону.

     6. Концесiєдавець не може поновлювати переговори з тим учасником концесiйного конкурсу, переговори з яким були припиненi.

     У разi якщо конкурс або конкурентний дiалог проводиться за результатами розгляду пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї, що подана юридичною особою (резидентом та/або нерезидентом) або об'єднанням юридичних осiб (резидентiв та/або нерезидентiв), iнiцiатор пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї може бути визнаний переможцем конкурсу, якщо його конкурсна пропозицiя отримала найвищу оцiнку або якщо вiн погодиться укласти концесiйний договiр на умовах конкурсної пропозицiї, яка отримала найвищу оцiнку.

     Якщо переможцем конкурсу буде визнано iншу особу, нiж iнiцiатор пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї, переможець конкурсу зобов'язаний компенсувати iнiцiатору пропозицiї обґрунтованi, справедливi i належним чином задокументованi витрати, що виникли внаслiдок пiдготовки пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї.

     7. У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС без преквалiфiкацiї переможцем концесiйного конкурсу не можуть бути особи, передбаченi частиною четвертою статтi 12 цього Закону. Концесiйний договiр не укладається з переможцем конкурсу, який не вiдповiдає вимогам до переможця концесiйного конкурсу, що визначенi в iнструкцiї для учасникiв.

     У разi проведення концесiйного конкурсу в ЕТС, у тому числi без проведення преквалiфiкацiї, порядок визначення переможця концесiйного конкурсу, укладення та публiкацiї концесiйного договору встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 18. Конкурентний дiалог

     1. Конкурентний дiалог є рiзновидом концесiйного конкурсу та може бути застосований у випадку, якщо концесiєдавець не може чiтко визначити технiчнi, якiснi характеристики проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, або якщо невiдомо, якi можуть запропонувати потенцiйнi учасники конкурсу технiчнi, фiнансовi та юридичнi рiшення i для прийняття оптимального рiшення необхiдно провести переговори з учасниками (у разi реалiзацiї iнновацiйних проектiв, великих комплексних iнфраструктурних проектiв тощо).

     До проведення конкурентного дiалогу застосовуються положення цього роздiлу щодо проведення концесiйного конкурсу з урахуванням особливостей, передбачених цiєю статтею.

     Конкурентний дiалог складається з таких етапiв:

     1) попереднiй вiдбiр претендентiв (преквалiфiкацiя);

     2) подання учасниками пропозицiй щодо технiчних та якiсних характеристик проекту, що здiйснюється на умовах концесiї;

     3) проведення конкурсною комiсiєю переговорiв з кожним учасником;

     4) розроблення конкурсною комiсiєю умов концесiйного конкурсу, iнструкцiї для учасникiв та проекту концесiйного договору;

     5) запрошення учасникiв до участi у конкурсi пропозицiй;

     6) оцiнка конкурсних пропозицiй i вибiр учасника, який запропонував найкращi умови здiйснення концесiї;

     7) переговори з учасником, який запропонував найкращi умови здiйснення концесiї.

     2. Оголошення про проведення конкурентного дiалогу публiкується в порядку, передбаченому частиною першою статтi 11 цього Закону, та повинно мiстити iнструкцiю для претендентiв, в якiй також наводиться опис робiт, якi необхiдно виконати, та/або послуг, що мають бути наданi в рамках реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї.

     3. Учасники, якi пройшли попереднiй вiдбiр вiдповiдно до положень статтi 12 та частин першої - п'ятої статтi 13 цього Закону, повиннi подати свої пропозицiї щодо технiчних та якiсних характеристик проекту, що здiйснюється на умовах концесiї.

     Строк подання учасниками пропозицiй не може бути меншим нiж 60 календарних днiв з дня публiкацiї оголошення про проведення конкурентного дiалогу.

     Конкурсна комiсiя проводить переговори з кожним учасником окремо, а також додатково можуть проводитися спiльнi зустрiчi з усiма учасниками для обговорення поданих пропозицiй. Пiд час переговорiв можуть обговорюватися всi аспекти проекту, що здiйснюється на умовах концесiї. Конкурсна комiсiя пiд час переговорiв не має права застосовувати дискримiнацiйний пiдхiд до рiзних учасникiв, зокрема розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, отриману вiд учасникiв пiд час проведення таких переговорiв.

     До проведення переговорiв конкурсною комiсiєю можуть залучатися радники.

     Усi переговори з учасниками фiксуються шляхом складання протоколу.

     Метою проведення переговорiв є визначення основних параметрiв проекту, що здiйснюється на умовах концесiї. Пiсля завершення переговорiв конкурсна комiсiя протягом 90 календарних днiв готує та подає на затвердження концесiєдавцю умови концесiйного конкурсу, iнструкцiю для учасникiв та проект концесiйного договору, а також iншi документи, необхiднi для проведення конкурсу пропозицiй, запрошення взяти участь у конкурсi пропозицiй.

     4. Строк подання конкурсних пропозицiй становить не менше 90 календарних днiв з дня отримання запрошення на участь у конкурсi пропозицiй. Розгляд та оцiнка конкурсних пропозицiй учасникiв здiйснюються вiдповiдно до iнструкцiї для учасникiв з урахуванням положень статтi 16 цього Закону.

     5. У будь-який час до закiнчення строку подання конкурсних пропозицiй учасник має право змiнити або вiдкликати свою конкурсну пропозицiю.

     Визначення переможця та проведення переговорiв щодо укладення концесiйного договору вiдбуваються з урахуванням положень статтi 17 цього Закону.

     6. Особливостi проведення конкурентного дiалогу у разi його проведення в ЕТС визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 19. Вiдмiна концесiйного конкурсу, конкурентного дiалогу або визнання їх такими, що не вiдбулися

     1. Концесiєдавець вiдмiняє концесiйний конкурс або конкурентний дiалог у разi:

     вiдсутностi подальшої потреби в реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї;

     вiдхилення всiх конкурсних пропозицiй згiдно з цим Законом.

     2. Концесiйний конкурс або конкурентний дiалог може бути визнаний таким, що не вiдбувся, у разi:

     1) якщо учасниками не подано жодної конкурсної пропозицiї;

     2) вiдкликання єдиної конкурсної пропозицiї учасником пiсля закiнчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого конкурснi пропозицiї вважаються чинними;

     3) визнання результатiв концесiйного конкурсу загалом чи його окремого етапу недiйсним у судовому порядку;

     4) повторного недосягнення сторонами згоди щодо неiстотних умов концесiйного договору протягом строку, встановленого частиною п'ятою статтi 17 цього Закону.

     3. У разi настання обставин, передбачених частинами першою, другою цiєї статтi, концесiєдавець приймає рiшення про визнання концесiйного конкурсу або конкурентного дiалогу таким, що не вiдбувся, або про вiдмiну концесiйного конкурсу або конкурентного дiалогу.

     4. Концесiєдавець не несе жодної матерiальної вiдповiдальностi за шкоду, завдану претендентам та/або учасникам конкурсу у зв'язку з вiдмiною конкурсу, конкурентного дiалогу або iз визнанням їх такими, що не вiдбулися.

     Стаття 20. Оскарження

     1. Спори, що виникають у зв'язку з концесiйним конкурсом, конкурентним дiалогом, вирiшуються в судовому порядку.

     2. Суб'єктом оскарження можуть бути виключно претенденти та/або учасники концесiйного конкурсу, конкурентного дiалогу.

     Стаття 21. Укладення концесiйного договору шляхом проведення прямих переговорiв з орендарем державного майна

     1. Концесiйний договiр може бути укладений шляхом проведення прямих переговорiв з орендарем державного майна за умови, якщо:

     1) договiр оренди укладено до набрання чинностi цим Законом;

     2) орендар має намiр реалiзувати iнвестицiйний проект на умовах концесiї з використанням орендованого майна, що потребує внесення додаткових iнвестицiй;

     3) орендар належним чином виконував свої обов'язки за договором оренди та не допускав iстотного порушення своїх зобов'язань. На момент звернення орендаря з пропозицiєю про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї орендодавець не має претензiй щодо iстотного порушення орендарем своїх зобов'язань за договором оренди. Вiдсутнiсть претензiй орендодавця пiдтверджується актом перевiрки виконання умов договору оренди, який пiдписує представник орендодавця. Порядок проведення такої перевiрки встановлюється Фондом державного майна України та включає проведення iнвентаризацiї орендованого майна;

     4) строк концесiйного договору не перевищує строк, який на день укладення концесiйного договору залишився до термiну закiнчення дiї договору оренди нерухомого майна та становить не менше п'яти i не бiльше 50 рокiв. У разi якщо орендарем укладено декiлька договорiв оренди майна i вiн має намiр реалiзувати iнвестицiйний проект на умовах концесiї з використанням майна, що є об'єктом оренди за декiлькома договорами оренди (у тому числi договорами оренди рухомого майна), тодi береться до уваги термiн закiнчення дiї того договору оренди нерухомого майна, який спливає першим;

     5) орендар вiдповiдає вимогам до претендента, передбаченим пунктами 1, 2, 4 - 9 частини четвертої статтi 12 цього Закону, а також iншим вимогам, встановленим цим Законом до орендаря (далi - вимоги до орендаря);

     6) укладення та виконання концесiйного договору не призводить до зменшення обсягу iнвестицiйних зобов'язань, передбачених договором оренди (за наявностi в договорi оренди iнвестицiйних зобов'язань у вiдповiдних обсягах).

     2. Орендар, який має намiр реалiзувати iнвестицiйний проект у формi концесiї з використанням орендованого майна, звертається з пропозицiєю про здiйснення державно-приватного партнерства на умовах концесiї до концесiєдавця у порядку, передбаченому цим Законом.

     3. У процесi пiдготовки пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї орендар звертається до концесiєдавця з проханням розглянути концептуальну записку та надати рекомендацiї щодо доцiльностi пiдготовки технiко-економiчного обґрунтування.

     4. У разi надання концесiєдавцем рекомендацiй щодо доцiльностi пiдготовки технiко-економiчного обґрунтування вiн одночасно звертається до орендодавця щодо необхiдностi здiйснення перевiрки виконання умов договору (договорiв) оренди та надання акта перевiрки виконання умов договору оренди.

     Така перевiрка проводиться у строк, що не перевищує 60 календарних днiв з дня звернення концесiєдавця.

     Ненадання орендодавцем акта перевiрки виконання умов договору оренди на день спливу зазначеного строку або вiдсутнiсть в актi перевiрки виконання умов договору оренди iстотних порушень зобов'язань за договором оренди, вчинених орендарем, свiдчить про вiдсутнiсть претензiй орендодавця в частинi виконання умов договору оренди. До акта перевiрки виконання умов договору оренди долучаються результати проведеної в рамках перевiрки iнвентаризацiї. Акт перевiрки виконання умов договору оренди надається також орендарю. Данi iнвентаризацiї використовуються орендарем для пiдготовки технiко-економiчного обґрунтування та є пiдставою для визначення об'єкта концесiї. У разi ненадання акта перевiрки виконання умов договору оренди проведення iнвентаризацiї забезпечується концесiєдавцем. Iнвентаризацiя майна, що входить до складу об'єкта оренди, здiйснюється з урахуванням того, що будь-якi невiд'ємнi полiпшення орендованого майна, здiйсненi за згодою або без згоди орендодавця за рахунок орендаря, у тому числi новi речi, створенi в результатi таких полiпшень, а також новi об'єкти, збудованi орендарем, у тому числi на мiсцi демонтованого, знесеного, списаного орендованого майна (далi - невiд'ємнi полiпшення), є державною власнiстю за умови передачi таких полiпшень, нових речей, об'єктiв у концесiю за концесiйним договором. Вартiсть зазначених невiд'ємних полiпшень, нових речей, об'єктiв, збудованих орендарем, не враховується при визначеннi розмiру концесiйного платежу.

     5. Разом з пропозицiєю про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї орендар подає концесiєдавцю такi документи:

     1) копiю договору (договорiв) оренди з усiма додатками, змiнами та доповненнями;

     2) документи та/або iнформацiю, якi пiдтверджують вiдповiднiсть орендаря вимогам до претендента, визначеним пунктами 1, 2, 4 - 9 частини четвертої статтi 12 цього Закону;

     3) документи, що пiдтверджують можливiсть забезпечення фiнансування проекту, який планується реалiзувати на умовах концесiї, та/або наявнiсть досвiду залучення фiнансування для реалiзацiї подiбних проектiв (наявнiсть досвiду може бути пiдтверджена за рахунок осiб, пов'язаних з орендарем вiдносинами контролю);

     4) проект концесiйного договору.

     6. Концесiєдавець за результатами розгляду документiв, визначених частиною п'ятою цiєї статтi, а також акта перевiрки виконання умов договору оренди розпочинає процедуру проведення аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства у строк, що не перевищує п'яти робочих днiв з дня отримання пропозицiї. Аналiз ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства не проводиться у разi неподання орендарем документiв та/або iнформацiї, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi, або якщо наданi документи та iнформацiя не пiдтверджують вiдповiднiсть вимогам до орендаря, а також в iнших випадках, передбачених законодавством. У разi неподання орендодавцем акта перевiрки виконання умов договору оренди у строк, встановлений частиною четвертою цiєї статтi, концесiєдавець розпочинає процедуру проведення аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства без такого акта.

     Концесiєдавець повiдомляє орендаря про проведення аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства або про вiдмову у здiйсненнi такого аналiзу у строк, що не перевищує трьох робочих днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення. Аналiз ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства проводиться у порядку, передбаченому цим Законом.

     7. Якщо за результатами проведення аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства надано висновок про доцiльнiсть прийняття рiшення про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї, концесiєдавець у п'ятнадцятиденний строк з дня погодження висновку органом з державно-приватного партнерства подає його разом з проектом рiшення про доцiльнiсть здiйснення концесiї та проведення прямих переговорiв на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Рiшення про доцiльнiсть здiйснення концесiї та проведення прямих переговорiв має передбачати заходи щодо пiдготовки iстотних умов концесiйного договору та може передбачати iншi заходи, визначенi частиною третьою статтi 5 цього Закону.

     8. Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про доцiльнiсть здiйснення концесiї та проведення прямих переговорiв є пiдставою для проведення прямих переговорiв.

     9. Договiр оренди вважається припиненим з моменту укладення концесiйного договору. Припинення договору оренди не тягне за собою необхiдностi передачi майна, що є об'єктом оренди, орендодавцю. У разi якщо об'єктом концесiї вiдповiдно до концесiйного договору стає лише частина об'єктiв, якi орендуються концесiонером, всi правовi наслiдки, передбаченi цiєю частиною щодо припинення договору оренди, застосовуються в частинi тих об'єктiв, якi є об'єктом концесiї, а в частинi решти об'єктiв оренди, якi не є об'єктом концесiї, договiр оренди продовжує зберiгати чиннiсть.

     У разi припинення договору оренди з пiдстав, передбачених цiєю частиною, невiд'ємнi полiпшення орендованого майна, здiйсненi орендарем за погодженням з орендодавцем, компенсацiї не пiдлягають.

     Стаття 22. Особливостi участi тимчасових об'єднань юридичних осiб

     1. Тимчасовi об'єднання юридичних осiб (резидентiв та/або нерезидентiв) можуть брати участь у концесiйному конкурсi/конкурентному дiалозi та прямих переговорах на пiдставi договору про партнерство (спiвпрацю), укладеного мiж ними.

     2. Для цiлей пiдтвердження вiдповiдностi тимчасового об'єднання юридичних осiб (резидентiв та/або нерезидентiв) критерiям попереднього вiдбору iнформацiя подається i щодо об'єднання юридичних осiб загалом, i щодо окремих його членiв чи осiб, пов'язаних з ними вiдносинами контролю.

     3. Склад тимчасового об'єднання юридичних осiб (резидентiв та/або нерезидентiв) може бути змiнено до моменту подання конкурсної пропозицiї. Пiсля завершення попереднього вiдбору склад тимчасового об'єднання юридичних осiб (резидентiв та/або нерезидентiв) може бути змiнено за згодою концесiєдавця, таке об'єднання має повторно отримати висновок щодо допущення до участi у конкурсi пропозицiй.

     4. У разi якщо конкурсна пропозицiя тимчасового об'єднання юридичних осiб (резидентiв та/або нерезидентiв) отримала найвищу оцiнку, всi члени об'єднання зобов'язанi протягом 90 календарних днiв з дня отримання запрошення, передбаченого частиною третьою статтi 17 цього Закону, створити спецiальну юридичну особу для цiлей реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, яка буде дiяти як концесiонер.

     5. Концесiєдавець може передбачити в конкурснiй документацiї обмеження щодо участi (прямо або опосередковано) учасникiв тимчасового об'єднання юридичних осiб (резидентiв та/або нерезидентiв) в iнших тимчасових об'єднаннях, якi беруть участь в одному й тому самому концесiйному конкурсi.

     Стаття 23. Залучення радникiв

     1. Концесiєдавець та/або державне, комунальне пiдприємство, установа, органiзацiя, господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Нацiональна академiя наук України, нацiональнi галузевi академiї наук для виконання завдань, визначених частиною третьою цiєї статтi, можуть залучати радникiв.

     Залучення радника є обов'язковим, якщо вартiсть майна, що є об'єктом концесiї, перевищує 250 мiльйонiв гривень, що пiдтверджується даними фiнансової звiтностi за останнiй звiтний рiк або результатами оцiнки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцiнку майна, майнових прав та оцiночну дiяльнiсть, а також якщо очiкувана вартiсть новоствореного (новозбудованого) об'єкта концесiї перевищує 250 мiльйонiв гривень.

     2. Радники залучаються на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Конкурсний вiдбiр радникiв здiйснюється з дотриманням принципiв конкурентностi, рiвноправностi, загальної доступностi, гласностi, прозоростi та незалежностi.

     Критерiї добору радникiв, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України, мають передбачати, зокрема:

     наявнiсть документально пiдтвердженого досвiду радника у виконаннi аналогiчних за предметом договорiв;

     наявнiсть та вiдповiдний рiвень професiйної i технiчної квалiфiкацiї працiвникiв радника;

     запропонованi радником пiдходи до пiдготовки проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, та стратегiї роботи з потенцiйними iнвесторами;

     запропонованi радником строки пiдготовки проекту, що здiйснюється на умовах концесiї;

     розмiр винагороди радника;

     наявнiсть представництва в Українi або залучення iнших радникiв-резидентiв (для нерезидентiв).

     3. До основних завдань радникiв можуть належати:

     збiр iнформацiї та аналiз економiчних, технiчних i фiнансових показникiв об'єкта концесiї;

     пiдготовка пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї, включаючи концептуальну записку та/або технiко-економiчне обґрунтування проекту, що здiйснюється на умовах концесiї;

     пiдготовка фiнансової моделi проекту, що здiйснюється на умовах концесiї;

     систематизацiя документiв та пiдготовка вiртуальної кiмнати даних;

     проведення або забезпечення проведення аналiзу, у тому числi юридичного, фiнансового, податкового, операцiйного/технiчного;

     надання послуг з фiнансового аудиту, незалежної оцiнки об'єкта концесiї, екологiчного аудиту або органiзацiя надання вiдповiдних послуг третiми особами;

     визначення iнвестицiйної привабливостi об'єкта концесiї та можливих шляхiв її пiдвищення;

     здiйснення заходiв щодо пошуку потенцiйних iнвесторiв;

     пiдготовка проекту конкурсної документацiї;

     виконання iнших завдань, пов'язаних iз пiдготовкою проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, органiзацiєю та проведенням концесiйного конкурсу.

     4. Оплата послуг радникiв може здiйснюватися за рахунок коштiв державного та/або мiсцевого бюджетiв, коштiв державного, комунального пiдприємства, установи, органiзацiї, господарського товариства, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Нацiональної академiї наук України, нацiональних галузевих академiй наук, коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй або iнших джерел, не заборонених законодавством.

     Договiр про надання послуг радника може бути двостороннiм або багатостороннiм. Пiд час укладення багатостороннього договору, крiм концесiєдавця, стороною договору може виступати юридична особа-платник, якщо оплату послуг радника здiйснює iнша особа, нiж концесiєдавець.

     У такому разi замовником у розумiннi Закону України "Про публiчнi закупiвлi" виступатиме юридична особа-платник.

     Оплата послуг радникiв здiйснюється шляхом виплати раднику частини винагороди у фiксованому розмiрi, передбаченому договором про надання послуг радника, за умови повного виконання радником умов такого договору, та змiнної частини винагороди, що вилучається за умови укладення концесiйного договору, - у розмiрi, встановленому у вiдсотковому вiдношеннi до обсягу iнвестицiй концесiонера або платежiв концесiонера, що визначається в договорi про надання послуг радника.

     Визначення фiксованого розмiру винагороди та змiнної частини винагороди, що пiдлягає виплатi раднику, здiйснюється у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Для цiлей, визначених частиною третьою цiєї статтi, концесiєдавцем або за його дорученням державним, комунальним пiдприємством, установою, органiзацiєю, господарським товариством, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Нацiональною академiєю наук України, нацiональними галузевими академiями наук можуть залучатися мiжнароднi фiнансовi органiзацiї.

     Концесiєдавець, державне, комунальне пiдприємство, установа, органiзацiя, господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Нацiональна академiя наук України, нацiональна галузева академiя наук може укласти з мiжнародною фiнансовою органiзацiєю цивiльно-правовий договiр, яким регулюються питання взаємодiї сторiн у процесi пiдготовки та структурування проекту, що здiйснюється на умовах концесiї.

     Положення такого договору, зокрема, можуть мiстити:

     зобов'язання концесiєдавця щодо проведення концесiйного конкурсу вiдповiдно до положень законодавства України та мiжнародних стандартiв (у тому числi стандартiв та правил мiжнародної фiнансової органiзацiї) у разi прийняття рiшення про доцiльнiсть здiйснення концесiї у порядку, передбаченому цим Законом;

     зобов'язання щодо повної або часткової компенсацiї витрат мiжнародної фiнансової органiзацiї, пов'язаних iз залученням радникiв, за рахунок концесiонера та/або коштiв державного, мiсцевого бюджетiв, коштiв державного, комунального пiдприємства, установи, органiзацiї, господарського товариства, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Нацiональної академiї наук, нацiональних галузевих академiй наук у випадках та порядку, встановлених таким договором;

     положення про компенсацiю витрат мiжнародної фiнансової органiзацiї у разi вiдмови концесiєдавця вiд проведення концесiйного конкурсу/конкурентного дiалогу;

     зобов'язання мiжнародної фiнансової органiзацiї щодо добору радника.

     Пiдписання договору з мiжнародною фiнансовою органiзацiєю здiйснюється шляхом проведення переговорiв без застосування процедур, передбачених Законом України "Про публiчнi закупiвлi".

     6. Особи, залученi як радники, не можуть залучатися як незалежнi експерти до роботи конкурсної комiсiї у рамках одного й того самого проекту, що здiйснюється на умовах концесiї. Особи, залученi до роботи конкурсної комiсiї як незалежнi експерти, не можуть залучатися як радники у рамках одного й того самого проекту, що здiйснюється на умовах концесiї.

     7. Радниками не можуть бути особи, визначенi пунктами 1 - 9 частини четвертої статтi 12 цього Закону. Радники, залученi для пiдготовки проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, не можуть бути концесiонерами.

Роздiл IV
КОНЦЕСIЙНИЙ ДОГОВIР

     Стаття 24. Укладення концесiйного договору

     1. Концесiйний договiр укладається концесiєдавцем у письмовiй формi з переможцем концесiйного конкурсу та/або юридичною особою, створеною переможцем концесiйного конкурсу вiдповiдно до вимог цього Закону для здiйснення концесiї, або юридичною особою за результатами проведення прямих переговорiв у порядку, передбаченому статтею 21 цього Закону, або створеною нею юридичною особою для здiйснення концесiї.

     2. Концесiйний договiр вважається укладеним з дня досягнення домовленостi щодо всiх iстотних умов i пiдписання сторонами тексту договору. Настання, змiна або припинення прав та обов'язкiв за концесiйним договором можуть бути обумовленi настанням вiдкладальної або скасувальної обставини.

     3. Концесiєдавець протягом трьох робочих днiв з моменту укладення концесiйного договору надсилає рекомендованим листом з повiдомленням про вручення завiрену ним копiю такого договору з усiма додатками до нього до органу з державно-приватного партнерства, який веде облiк укладених концесiйних договорiв.

     У разi якщо концесiйний конкурс проводиться не в ЕТС, концесiєдавець протягом п'яти робочих днiв пiсля укладення концесiйного договору публiкує в ЕТС конкурсну документацiю, змiни, що вносилися концесiєдавцем до конкурсної документацiї, заявки претендентiв для участi в попередньому вiдборi, рiшення та висновки щодо допущення/недопущення претендентiв до участi у конкурсi пропозицiй, оголошення про проведення концесiйного конкурсу, конкурснi пропозицiї, протокол засiдання конкурсної комiсiї, укладений концесiйний договiр, звернення за роз'ясненням та щодо усунення порушень у процесi проведення конкурсу (крiм документiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України).

     4. Для виконання концесiйного договору можуть укладатися iншi цивiльно-правовi договори, включаючи прямий договiр.

     Стаття 25. Сторони концесiйного договору

     1. Сторонами концесiйного договору є концесiонер та концесiєдавець.

     2. Концесiєдавцем одночасно можуть виступати декiлька органiв державної влади та/або органiв мiсцевого самоврядування, Нацiональна академiя наук України, нацiональнi галузевi академiї наук, державне пiдприємство, установа, органiзацiя, господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi. У такому разi їхнi права та обов'язки, пов'язанi iз спiльною участю на сторонi концесiєдавця, визначаються договором, що укладається мiж ними.

     Такий договiр має бути укладений до моменту оголошення концесiйного конкурсу або початку проведення прямих переговорiв та може мiстити умови про:

     права та обов'язки у концесiйному договорi, у тому числi розподiл прав на об'єкт концесiї пiсля його прийняття в експлуатацiю;

     умови розподiлу концесiйного платежу мiж державним та мiсцевим бюджетами (якщо такий платiж передбачається);

     iншi умови.

     Копiя такого договору додається до концесiйного договору.

     3. У концесiйному договорi на сторонi концесiєдавця можуть брати участь державнi, комунальнi пiдприємства, установи, органiзацiї, господарськi товариства, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, на яких покладається виконання окремих зобов'язань концесiєдавця, що передбачається умовами концесiйного договору.

     4. Суб'єкти господарювання державного сектору економiки, що беруть участь у концесiйному договорi, у разi незатвердження (непогодження) їхнiх рiчних фiнансових планiв у встановленому порядку можуть здiйснювати витрати, безпосередньо пов'язанi з виконанням їхнiх зобов'язань за концесiйним договором, у тому числi витрати на капiтальнi iнвестицiї.

     5. Сторони концесiйного договору є рiвними у своїх правах.

     6. У разi реорганiзацiї концесiонера перехiд його прав i обов'язкiв до iншої юридичної особи здiйснюється, за умови вiдповiдностi юридичної особи, створеної в результатi реорганiзацiї, вимогам до претендента та/або учасника, якi мiстяться в конкурснiй документацiї.

     7. У разi реорганiзацiї юридичних осiб публiчного права, якi вiд iменi держави, Автономної Республiки Крим, територiальної громади виступають концесiєдавцем або на сторонi концесiєдавця, до нової юридичної особи, створеної в результатi реорганiзацiї, переходять усi права та зобов'язання концесiєдавця, необхiднi для виконання концесiйного договору.

     Стаття 26. Iстотнi умови концесiйного договору

     1. Iстотними умовами концесiйного договору є:

     сторони концесiйного договору;

     об'єкт концесiї (склад майна та/або технiчнi i фiнансовi умови створення, будiвництва об'єкта концесiї та перiод його експлуатацiї);

     порядок та умови набрання чинностi концесiйним договором чи окремими його положеннями;

     предмет концесiйного договору, включаючи вид, обсяг та опис робiт та/або суспiльно значущих послуг, якi здiйснюються/надаються вiдповiдно до такого договору;

     права та обов'язки сторiн, що визначаються, зокрема, з урахуванням розподiлу ризикiв мiж сторонами;

     порядок забезпечення земельними дiлянками, необхiдними для реалiзацiї проектiв, що здiйснюються на умовах концесiї;

     перелiк земельних дiлянок, необхiдних для реалiзацiї проектiв, що здiйснюються на умовах концесiї (iз зазначенням площi та кадастрового номера (за наявностi);

     строк концесiйного договору;

     порядок змiни та припинення концесiйного договору;

     порядок повернення об'єкта концесiї;

     умови встановлення i змiни цiн (тарифiв) на товари (роботи, послуги), що створюються (виконуються, надаються) концесiонером, - у випадках концесiй на ринках, що перебувають у станi природної монополiї;

     умови надання державної пiдтримки (у разi її надання);

     порядок списання майна;

     порядок, розмiр та умови внесення концесiйних платежiв;

     пiдстави, процедури i наслiдки розiрвання концесiйного договору, включаючи платежi, пов'язанi з достроковим розiрванням;

     вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що випливають iз концесiйного договору;

     порядок здiйснення концесiєдавцем контролю за виконанням договору;

     порядок вирiшення спорiв мiж сторонами.

     2. Концесiйний договiр може включати iншi умови, погодженi сторонами, зокрема:

     умови замiни концесiонера;

     надання пiльг для користувачiв (споживачiв);

     умови використання вiтчизняних матерiалiв;

     умови найму та працевлаштування громадян України;

     умови використання прав iнтелектуальної власностi;

     умови здiйснення фiнансування концесiонером будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення) об'єктiв сумiжної iнфраструктури (залiзничних, автомобiльних шляхiв, лiнiй зв'язку, засобiв тепло-, газо-, водо- та електропостачання, iнженерних комунiкацiй тощо), якi не є об'єктами концесiї, але необхiднi для реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, та умови повернення iнвестицiй, внесених в об'єкти сумiжної iнфраструктури;

     забезпечення здiйснення концесiонером оцiнки впливу на довкiлля у випадках та порядку, визначених Законом України "Про оцiнку впливу на довкiлля".

     3. Умови концесiйного договору є чинними на весь строк дiї договору, у тому числi якщо пiсля його укладення законодавчими актами встановлено правила, якi погiршують становище концесiонера.

     Стаття 27. Внесення змiн та припинення концесiйного договору

     1. До концесiйного договору можуть бути внесенi змiни або його може бути достроково припинено за взаємною згодою сторiн, якщо iнше не передбачено договором. Сторони не можуть змiнювати умови концесiйного договору, визначенi в конкурснiй пропозицiї переможця, на пiдставi яких концесiонера було визнано переможцем.

     2. Концесiйний договiр припиняється у зв'язку iз закiнченням строку його дiї. Дострокове припинення дiї концесiйного договору здiйснюється шляхом його розiрвання у випадках, передбачених цим Законом та/або самим договором.

     3. До концесiйного договору можуть бути внесенi змiни або його може бути достроково припинено на вимогу однiєї iз сторiн за рiшенням суду або арбiтражу у разi iстотного порушення iншою стороною зобов'язань, визначених концесiйним договором, або у разi iстотної змiни обставин, якими сторони керувалися у процесi укладення концесiйного договору, та в iнших випадках, передбачених концесiйним договором.

     4. Концесiйний договiр може передбачати можливiсть його дострокового припинення в односторонньому порядку за письмовим повiдомленням однiєї сторони без звернення до суду або арбiтражу. Одностороння вiдмова вiд зобов'язання не звiльняє винну сторону вiд вiдповiдальностi за порушення зобов'язання.

     5. У разi дострокового припинення концесiйного договору у зв'язку з порушенням концесiєдавцем зобов'язань за таким договором концесiєдавець вiдшкодовує концесiонеру внесенi ним iнвестицiї в частинi, що не була вiдшкодована протягом дiї такого договору, а також збитки (включаючи упущену вигоду), завданi достроковим припиненням договору. Розмiр такої компенсацiї, порядок та строки її виплати визначаються вiдповiдно до концесiйного договору.

     6. Змiни до концесiйного договору та iнформацiя про припинення концесiйного договору публiкуються в ЕТС протягом п'яти днiв з дня внесення таких змiн або припинення вiдповiдного договору.

     Стаття 28. Вiдповiдальнiсть сторiн концесiйного договору

     1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законом та концесiйним договором, за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань (включаючи виконання вимог, гарантiй та iнших обов'язкiв), визначених концесiйним договором. Концесiйний договiр може передбачати застосування штрафних санкцiй, не заборонених законодавством України.

     2. Концесiонер має право залучати третiх осiб (пiдрядникiв, постачальникiв та iнших) з метою виконання концесiйного договору. У разi залучення концесiонером третiх осiб для виконання концесiйного договору вiн несе повну вiдповiдальнiсть за дiї таких осiб.

     Стаття 29. Замiна концесiонера

     1. У разi залучення концесiонером фiнансування проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, на пiдставi договору про фiнансування концесiйним договором може бути передбачено право замiни концесiонера на iншого концесiонера:

     за iнiцiативою концесiєдавця - у разi iстотного порушення концесiонером умов концесiйного договору;

     за зверненням кредитора - у порядку звернення стягнення на майновi права концесiонера, що випливають iз концесiйного договору, якi передавалися в заставу з метою забезпечення виконання договору про фiнансування у разi iстотного порушення концесiонером своїх зобов'язань фiнансового характеру, передбачених таким договором.

     У такому разi пiдстави, порядок та умови замiни концесiонера визначаються прямим договором. Прямий договiр укладається мiж концесiєдавцем, концесiонером та кредитором(кредиторами) не пiзнiше 180 робочих днiв з дня укладення концесiйного договору, якщо iнше не передбачено концесiйним договором.

     Замiна концесiонера вiдбувається вiдповiдно до умов прямого договору та здiйснюється у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. У разi прийняття рiшення про замiну концесiонера концесiєдавець, кредитор або уповноважена ними особа, якщо це передбачено прямим договором, тимчасово, до визначення нового концесiонера, виконує зобов'язання концесiонера за концесiйним договором.

     3. Новий концесiонер повинен вiдповiдати критерiям попереднього вiдбору, встановленим конкурсною документацiєю, на пiдставi яких було визначено попереднього концесiонера, якщо iнше не передбачено положеннями прямого договору, а також вимогам до претендента, передбаченим пунктами 1, 2, 4 - 10 частини четвертої статтi 12 цього Закону. У разi замiни концесiонера вiдбувається замiна сторони в договорi концесiї шляхом пiдписання додаткової угоди мiж концесiєдавцем та новим концесiонером.

     Права та обов'язки попереднього концесiонера припиняються з моменту укладення додаткової угоди. Одночасно вiдбувається замiна вiдповiдної сторони у договорi про фiнансування та прямому договорi. До таких договорiв вносяться необхiднi змiни шляхом пiдписання додаткових угод.

Роздiл V
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБ'ЄКТIВ КОНЦЕСIЇ

     Стаття 30. Правовий режим об'єктiв концесiї

     1. Передача концесiєдавцем iснуючого об'єкта концесiї концесiонеру здiйснюється у строки i на умовах, визначених концесiйним договором.

     Передача концесiонеру iснуючого об'єкта концесiї, у тому числi його подальша реконструкцiя, реставрацiя, капiтальний ремонт, технiчне переоснащення концесiонером, не зумовлює перехiд права власностi на такий об'єкт до концесiонера та не припиняє права державної чи комунальної власностi або власностi господарського товариства, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, на такий об'єкт. Такий об'єкт пiдлягає поверненню концесiєдавцю пiсля припинення дiї концесiйного договору.

     Пiсля припинення дiї концесiйного договору земельна дiлянка, передана в оренду концесiонеру, передається в користування державному, комунальному пiдприємству, установi, органiзацiї, визначенiй концесiєдавцем.

     2. Нерухоме майно, новозбудоване концесiонером на пiдставi та вiдповiдно до умов концесiйного договору, є державною чи комунальною власнiстю.

     3. Концесiонер має право передавати частину майна, що входить до складу об'єкта концесiї, в оренду, якщо це передбачено концесiйним договором.

     У такому разi концесiйний договiр має мiстити вичерпний перелiк майна, яке може передаватися в оренду, умови передачi його в оренду та порядок його списання.

     На об'єкт концесiї протягом строку дiї концесiйного договору не поширюється законодавство України про оренду державного та комунального майна. Умови передачi зазначених об'єктiв в оренду регулюються концесiйним договором.

     4. Концесiонер за погодженням iз концесiєдавцем може передати всi або частину своїх майнових прав, що випливають iз концесiйного договору, третiй особi на строк, що не перевищує строк концесiйного договору, якщо iнше не встановлено договором концесiї.

     Майновi права, що випливають iз концесiйного договору, за погодженням iз концесiєдавцем можуть бути предметом застави, якщо iнше не встановлено концесiйним договором. Передача в заставу майнових прав, що випливають iз концесiйного договору, можлива виключно за умови передачi в заставу всього комплексу прав концесiонера, що випливають iз концесiйного договору. Звернення стягнення на предмет застави в такому разi здiйснюється виключно шляхом замiни концесiонера у порядку, передбаченому цим Законом.

     Для цiлей цього Закону, мiсцезнаходженням майнових прав, що випливають iз концесiйного договору, є держава Україна.

     Право вимоги за концесiйним договором за погодженням з концесiєдавцем може бути предметом застави, якщо iнше не встановлено концесiйним договором.

     5. Концесiонер є власником рухомого майна, придбаного ним для виконання концесiйного договору, якщо iнше не встановлено концесiйним договором.

     6. Передача концесiонеру об'єкта концесiї або будiвництво концесiонером об'єкта концесiї є пiдставою для здiйснення реєстрацiї за концесiонером речових прав володiння та користування на об'єкт концесiї в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно. У разi будiвництва концесiонером об'єкта концесiї реєстрацiї речових прав концесiонера на такий об'єкт передує реєстрацiя права власностi держави чи територiальної громади.

     7. Об'єкт концесiї вiдображається на балансi концесiонера та вiдокремлюється вiд його майна. Концесiонер веде вiдокремлений облiк такого майна.

     8. Об'єкт концесiї пiдлягає поверненню концесiєдавцю пiсля припинення дiї концесiйного договору у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, з урахуванням положень концесiйного договору.

     Стаття 31. Мiстобудiвна документацiя

     1. У разi необхiдностi розроблення детального плану територiї для цiлей реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, концесiєдавець зобов'язаний забезпечити розроблення та затвердження вiдповiдного детального плану територiї.

     Фiнансування робiт з розроблення детального плану територiї може здiйснюватися за рахунок коштiв державного або мiсцевого бюджету, коштiв державних, комунальних пiдприємств, установ, органiзацiй, господарських товариств, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, або за рахунок iнших джерел, не заборонених законодавством.

     Витрати на розроблення детального плану територiї можуть вiдшкодовуватися концесiонером вiдповiдно до умов концесiйного договору.

     Стаття 32. Надання земельних дiлянок державної та комунальної власностi, необхiдних для реалiзацiї проектiв, що здiйснюються на умовах концесiї

     1. Земельна дiлянка державної або комунальної власностi, необхiдна для реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, у тому числi та, на якiй розташований об'єкт концесiї, та/або яка є необхiдною для створення (будiвництва) об'єкта концесiї, надається концесiонеру в оренду на строк дiї концесiйного договору у порядку, передбаченому Земельним кодексом України (крiм концесiї на будiвництво та подальшу експлуатацiю автомобiльних дорiг).

     2. Концесiєдавець або за його дорученням державне, комунальне пiдприємство, установа, органiзацiя, що належать до сфери його управлiння, може вжити заходiв щодо формування земельної дiлянки державної або комунальної власностi, необхiдної для реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї.

     3. Фiнансування робiт з розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки державної або комунальної власностi та iншої документацiї iз землеустрою, яка вiдповiдно до законодавства вимагається для надання земельної дiлянки у користування, може здiйснюватися за рахунок коштiв державного або мiсцевого бюджету, коштiв державних, комунальних пiдприємств, установ, органiзацiй, господарських товариств, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, або за рахунок iнших джерел, не заборонених законодавством.

     Витрати на розроблення зазначеної документацiї можуть вiдшкодовуватися концесiонером вiдповiдно до умов концесiйного договору.

     4. Органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, якi вiдповiдно до Земельного кодексу України надiленi повноваженнями щодо передачi земельних дiлянок у користування, зобов'язанi передати концесiонеру в користування земельну дiлянку (дiлянки), визначену концесiйним договором.

     5. Право балансоутримувача на користування земельною дiлянкою, яка необхiдна для реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, вiдповiдно до умов концесiйного договору припиняється з моменту передачi майна у концесiю (крiм концесiї на будiвництво та подальшу експлуатацiю автомобiльних дорiг). Така земельна дiлянка пiдлягає передачi концесiонеру в користування у порядку, визначеному Земельним кодексом України.

     6. Земельна дiлянка (дiлянки), сформована концесiєдавцем або за його дорученням державним, комунальним пiдприємством, установою, органiзацiєю, що належить до сфери його управлiння, для цiлей реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, не може бути роздiлена, приватизована, передана в користування третiй особi або iншим чином вiдчужена до моменту передачi такої земельної дiлянки концесiонеру.

     7. У разi якщо протягом одного року з дня укладення концесiйного договору концесiонер з вини концесiєдавця не набуде права оренди земельної дiлянки, необхiдної для реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, або з концесiонером не укладено договiр про делегування функцiй замовника будiвництва (у разi концесiї на будiвництво та подальшу експлуатацiю автомобiльних дорiг), що призведе до неможливостi виконання концесiонером зобов'язань за концесiйним договором, концесiонер має право на одностороннє розiрвання концесiйного договору.

     Стаття 33. Припинення дiяльностi балансоутримувача, все майно якого надано у концесiю. Правонаступництво концесiонера

     1. Балансоутримувач може бути лiквiдований у разi передачi всього його майна у концесiю.

     2. У концесiонера не виникає загального правонаступництва згiдно з правами та обов'язками балансоутримувача.

     3. У виняткових випадках, за рiшенням концесiєдавця, умовами концесiйного конкурсу може передбачатися повне або часткове правонаступництво концесiонера за правами та обов'язками балансоутримувача. Обсяг правонаступництва, а також умови та порядок передачi концесiонеру прав та обов'язкiв балансоутримувача визначаються умовами концесiйного конкурсу та концесiйним договором.

     4. Пiд правами та обов'язками балансоутримувача розумiються права та зобов'язання такого балансоутримувача за договорами, судовими процесами, у тому числi в порядку мiжнародного комерцiйного арбiтражу, вiдкритими виконавчими провадженнями, лiцензiями, документами дозвiльного характеру, а також за дебiторською та кредиторською заборгованiстю балансоутримувача.

     Концесiонер має право провадити дiяльнiсть на пiдставi документiв дозвiльного характеру, виданих балансоутримувачу, у межах строку їх дiї до отримання документiв дозвiльного характеру на концесiонера, але не бiльше шести мiсяцiв.

     5. Iншi необоротнi матерiальнi активи, оборотнi матерiальнi активи балансоутримувача можуть бути викупленi концесiонером на умовах, встановлених концесiйним договором.

     6. Передача об'єкта концесiї концесiонеру є пiдставою для припинення права господарського вiдання та/або оперативного управлiння балансоутримувача на об'єкт концесiї.

     7. Концесiєдавець зобов'язаний передбачити у конкурснiй документацiї умову щодо максимального працевлаштування концесiонером працiвникiв - громадян України, у тому числi звiльнених у зв'язку з лiквiдацiєю балансоутримувача.

Роздiл VI
ФIНАНСОВI УМОВИ КОНЦЕСIЇ

     Стаття 34. Види платежiв за концесiйними договорами

     1. Концесiйний договiр має передбачати отримання концесiонером плати за суспiльно значущi послуги, що надаються ним з використанням об'єкта концесiї, вiд користувачiв (споживачiв) таких послуг.

     2. Концесiйним договором можуть бути передбаченi платежi концесiонера на користь концесiєдавця та/або платежi концесiєдавця на користь концесiонера. Умови та порядок здiйснення таких платежiв визначаються концесiйним договором вiдповiдно до закону.

     Платежi концесiєдавця на користь концесiонера можливi у випадку, якщо концесiонер не може отримати повне вiдшкодування здiйснених ним iнвестицiй за рахунок користувачiв (споживачiв) послуг.

     3. Платежi концесiонера на користь концесiєдавця можуть включати концесiйнi платежi та/або одноразову фiксовану плату, визначену концесiйним договором з урахуванням положень цiєї статтi.

     4. Умови здiйснення концесiйних платежiв концесiонером, а також порядок їх розрахунку передбачаються концесiйним договором та можуть визначатися:

     як частка (у вiдсотках) отриманого концесiонером чистого доходу вiд провадження концесiйної дiяльностi;

     як частка (у вiдсотках) вартостi наданого об'єкта концесiї, визначеної за результатами його ринкової оцiнки;

     як фiксований платiж, що може залежати вiд обсягiв товарiв, робiт чи послуг, якi надаються концесiонером;

     в iншiй формi, що вiдповiдає законодавству України.

     Концесiйний платiж може визначатися шляхом поєднання рiзних пiдходiв до його розрахунку. Методика розрахунку концесiйних платежiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi створення (нового будiвництва) концесiонером об'єкта концесiї концесiйний платiж (за наявностi) встановлюється з дати одержання концесiонером визначеного умовами концесiйного договору доходу вiд експлуатацiї об'єкта концесiї.

     5. Концесiйнi платежi сплачуються вiдповiдно до державного та мiсцевого бюджетiв.

     За рiшенням концесiєдавця частина концесiйного платежу може сплачуватися на користь балансоутримувача вiдповiдно до умов концесiйного договору та бюджетного законодавства України.

     Якщо концесiєдавцем одночасно виступають декiлька органiв державної влади та/або органiв мiсцевого самоврядування, концесiйним договором можуть визначатися умови розподiлу концесiйних платежiв мiж державним i мiсцевим бюджетами вiдповiдно до бюджетного законодавства України. Такi умови мають бути визначенi у договорi про спiльну участь на сторонi концесiєдавця, укладеному мiж вiдповiдними органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування.

     6. Одноразова фiксована плата може бути передбачена умовами концесiйного конкурсу. Одноразова фiксована плата передбачається з метою повного або часткового виконання зобов'язань балансоутримувача, що iснують на момент затвердження концесiєдавцем конкурсної документацiї, та/або для отримання додаткових надходжень до державного та/або мiсцевого бюджетiв, та/або для покриття витрат на пiдготовку проекту, що здiйснюється на умовах концесiї (залучення радникiв, розроблення землевпорядної документацiї та проведення її експертизи, на розроблення детального плану територiї вiдповiдно до пiдтвердних документiв тощо).

     Мiнiмальний розмiр одноразової фiксованої плати встановлюється умовами концесiйного конкурсу.

     Порядок сплати, розмiр та цiльове спрямування одноразової фiксованої плати визначаються концесiйним договором.

     7. Платежi концесiєдавця на користь концесiонера можуть здiйснюватися у формi плати за експлуатацiйну готовнiсть.

     8. Умовами концесiйного договору, якими передбачено плату за експлуатацiйну готовнiсть, також може бути передбачено сплату концесiйних платежiв у разi перевищення фактичними показниками попиту та/або пропозицiї очiкуваних показникiв, визначених концесiйним договором.

     9. Платежi концесiонера на користь концесiєдавця та платежi концесiєдавця на користь концесiонера вносяться грошовими коштами у безготiвковiй формi у строки та порядку, встановленi концесiйним договором.

     Стаття 35. Державна пiдтримка концесiї

     1. Державна пiдтримка може надаватися концесiонеру:

     1) шляхом виплати плати за експлуатацiйну готовнiсть;

     2) шляхом придбання концесiєдавцем певного обсягу товарiв (робiт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) концесiонером вiдповiдно до концесiйного договору;

     3) шляхом постачання концесiонеру товарiв (робiт, послуг), необхiдних для виконання концесiйного договору;

     4) шляхом будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення) державними, комунальними пiдприємствами, установами, органiзацiями та/або господарськими товариствами, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать державi, об'єктiв сумiжної iнфраструктури (залiзничних, автомобiльних шляхiв, лiнiй зв'язку, засобiв тепло-, газо-, водо- та електропостачання, iнженерних комунiкацiй тощо), якi не є об'єктами концесiї, але необхiднi для виконання концесiйного договору.

     2. Державна пiдтримка концесiї не є державною допомогою у розумiннi Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" та не потребує обов'язкового повiдомлення про державну допомогу уповноваженого органу з питань державної допомоги, за умови що така пiдтримка надається з дотриманням кожної з таких вимог:

     1) концесiонера визначено за результатами концесiйного конкурсу;

     2) надання державної пiдтримки передбачено умовами концесiйного конкурсу;

     3) концесiонером визначено учасника, пропозицiя якого отримала найвищу оцiнку.

     3. Державна пiдтримка, що надається для виконання концесiйного договору, не повинна покривати переважну частину операцiйного ризику, який охоплює ризик попиту та/або ризик пропозицiї, i не може перевищувати iнвестицiї концесiонера, передбаченi концесiйним договором.

     4. Форми та максимальний обсяг державної пiдтримки вiдображаються в конкурснiй документацiї. Рiшення про надання державної пiдтримки приймається вiдповiдно до бюджетного законодавства, а у випадках, передбачених пунктами 3 i 4 частини першої цiєї статтi, - концесiєдавцем.

Роздiл VII
ГАРАНТIЇ ПРАВ СУБ'ЄКТIВ КОНЦЕСIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 36. Гарантiї прав концесiонера

     1. Держава гарантує стабiльнiсть умов реалiзацiї проектiв, що здiйснюються на умовах концесiї, додержання прав i законних iнтересiв концесiонера.

     Концесiонерам забезпечується рiвноправний режим здiйснення господарської дiяльностi, що виключає застосування заходiв дискримiнацiйного характеру.

     2. До прав i обов'язкiв концесiонера, визначених концесiйним договором, застосовується законодавство України, чинне на день укладення концесiйного договору (крiм законодавства, що зменшує розмiр податкiв чи зборiв або скасовує їх, спрощує регулювання господарської дiяльностi, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, пом'якшує вiдповiдальнiсть концесiонера або в iнший спосiб покращує становище концесiонера, яке має застосовуватися з дня набрання чинностi таким законодавством).

     Зазначенi гарантiї не поширюються на змiни законодавства щодо питань оборони, нацiональної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкiлля, лiцензування, правил та умов надання суспiльно значущих послуг на ринках у станi природних монополiй.

     У разi прийняття державними органами або органами мiсцевого самоврядування рiшень, що порушують права концесiонерiв, збитки, завданi їм внаслiдок прийняття таких рiшень, пiдлягають вiдшкодуванню в повному обсязi у порядку, визначеному концесiйним договором.

     3. На концесiонера поширюється дiя статтi 201 Закону України "Про державно-приватне партнерство".

     4. На концесiонера не поширюється дiя нормативно-правових актiв органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, якщо такi акти обмежують права концесiонера, визначенi концесiйним договором (крiм приписiв органiв державного контролю та нагляду, що видаються вiдповiдно до законодавства України з метою створення умов для безпечного ведення робiт, охорони довкiлля, збереження здоров'я населення).

     5. Концесiонер може бути надiлений спецiальними або ексклюзивними правами, якi пов'язанi з реалiзацiєю проекту, що здiйснюється на умовах концесiї. Такi права мають бути визначенi у концесiйному договорi та не можуть суперечити вимогам цього Закону.

     Стаття 37. Гарантiї прав кредиторiв

     1. Концесiйний договiр та/або договiр про фiнансування, та/або прямий договiр повинен передбачити гарантiї прав кредиторiв.

     2. Прямий договiр може передбачати права кредитора у разi замiни концесiонера, зокрема, погодження такої замiни, якщо вона iнiцiюється концесiєдавцем, та навпаки, право кредитора на вступ в права та обов'язки концесiонера, умови вiдшкодувань кредитору у випадку дострокового припинення концесiйного договору та iншi положення.

     3. У разi розiрвання концесiйного договору концесiєдавець може вiдшкодувати кредитору збитки, завданi достроковим припиненням договору, якщо це передбачено концесiйним договором та прямим договором. Розмiр такого вiдшкодування, порядок та строки його виплати визначаються вiдповiдно до прямого договору.

     4. Встановлення будь-яких обмежень, що створюють перешкоди для реалiзацiї кредиторами своїх прав, пов'язаних iз реалiзацiєю проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, забороняється.

Роздiл VIII
ОСОБЛИВОСТI КОНЦЕСIЇ НА РИНКАХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СТАНI ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛIЇ

     Стаття 38. Особливостi концесiї на ринках, що перебувають у станi природної монополiї

     1. У концесiйному договорi, умовами якого передбачено надання суспiльно значущих послуг, що пiдлягають державному регулюванню у сферах природних монополiй, крiм iстотних умов, передбачених цим Законом, визначаються:

     зобов'язання концесiєдавця компенсувати концесiонеру частку внесених ним iнвестицiй на створення (будiвництво) об'єкта концесiї в рамках виконання концесiйного договору (враховуючи витрати, здiйсненi ним у зв'язку iз залученням боргового фiнансування, та премiю за ризик), яка не може бути вiдшкодована концесiонером внаслiдок встановлення органом державного регулювання цiн (тарифiв) на вiдповiднi послуги нижчими, нiж передбачено концесiйним договором;

     та/або право концесiонера зупинити виконання iнвестицiйних зобов'язань до затвердження органом державного регулювання цiн (тарифiв) на вiдповiднi послуги на рiвнi, передбаченому концесiйним договором;

     та/або право концесiонера iнiцiювати внесення на запропонованих концесiйним договором умовах змiн до концесiйного договору щодо обсягiв та строкiв внесення iнвестицiй, термiнiв прийняття об'єкта концесiї в експлуатацiю, а також щодо визначених концесiйним договором показникiв результативностi суспiльно значущих послуг у порядку та на засадах, передбачених концесiйним договором.

     2. Концесiонер, який надає суспiльно значущi послуги, що пiдлягають державному регулюванню у сферах природних монополiй, зобов'язаний отримати всi необхiднi дозволи та/або лiцензiї для провадження такої дiяльностi протягом шести мiсяцiв з дня укладення концесiйного договору та забезпечити безперервне надання таких послуг.

Роздiл IX
ОСОБЛИВОСТI КОНЦЕСIЇ ЩОДО БУДIВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦIЇ АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ

     Стаття 39. Об'єкт концесiї щодо будiвництва та подальшої експлуатацiї автомобiльних дорiг

     1. У разi реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, щодо будiвництва та подальшої експлуатацiї автомобiльних дорiг об'єктом концесiї є автомобiльнi дороги загального користування.

     Проект, що здiйснюється на умовах концесiї щодо будiвництва та подальшої експлуатацiї автомобiльних дорiг, може бути реалiзований лише за умови наявностi альтернативного безоплатного проїзду (автомобiльна дорога) протягом усього строку експлуатацiї платної автомобiльної дороги вiдповiдно до Закону України "Про автомобiльнi дороги".

     2. Концесiонеру надається право на будiвництво та подальшу експлуатацiю автомобiльної дороги в порядку та на умовах, визначених концесiйним договором та законом.

     Пiд будiвництвом автомобiльної дороги розумiється комплекс дорожньо-будiвельних та проектних робiт, пов'язаних iз новим будiвництвом та/або реконструкцiєю, та/або капiтальним ремонтом автомобiльної дороги.

     Стаття 40. Рiшення про доцiльнiсть або недоцiльнiсть будiвництва та подальшої експлуатацiї автомобiльних дорiг загального користування державного значення

     1. Рiшення про доцiльнiсть або недоцiльнiсть будiвництва та подальшої експлуатацiї автомобiльних дорiг загального користування державного значення на умовах концесiї приймає Кабiнет Мiнiстрiв України на пiдставi висновку за результатами аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї.

     2. У рiшеннi про доцiльнiсть будiвництва та подальшої експлуатацiї автомобiльних дорiг на умовах концесiї обов'язково зазначаються:

     концесiєдавець, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     органи виконавчої влади, вiдповiдальнi за органiзацiю роботи щодо вiдчуження, вилучення, викупу земельних дiлянок, необхiдних для будiвництва та експлуатацiї автомобiльної дороги;

     загальна характеристика та технiчнi параметри автомобiльної дороги;

     орiєнтовна вартiсть будiвництва автомобiльної дороги та базовi фiнансовi показники проекту, що здiйснюється на умовах концесiї;

     орiєнтовнi межi та площi земельних дiлянок, необхiдних для будiвництва та експлуатацiї автомобiльної дороги;

     граничний строк, на який надається концесiя;

     граничний розмiр плати за експлуатацiйну готовнiсть;

     очiкувана iнтенсивнiсть руху;

     граничний розмiр плати за разовий проїзд такою дорогою;

     маршрут альтернативного безоплатного проїзду;

     необхiднi заходи з пiдготовки до проведення концесiйного конкурсу;

     iншi умови будiвництва та експлуатацiї автомобiльної дороги на умовах концесiї.

     Пiсля прийняття зазначеного рiшення щодо земельних дiлянок, необхiдних для будiвництва та експлуатацiї автомобiльної дороги на умовах концесiї, встановлюються вiдповiднi обтяження у визначеному законодавством порядку.

     Умови проведення концесiйного конкурсу затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 41. Особливостi реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, щодо будiвництва та подальшої експлуатацiї автомобiльної дороги

     1. Державне пiдприємство, установа або органiзацiя, що є землекористувачем та вiдповiдно замовником будiвництва автомобiльної дороги, зобов'язане укласти з концесiонером договiр про делегування функцiй замовника будiвництва вiдповiдно до умов концесiйного договору. Договiр про делегування функцiй замовника будiвництва визначає права, обов'язки та вiдповiдальнiсть концесiонера у зв'язку iз здiйсненням ним функцiй замовника будiвництва вiд iменi та в iнтересах вiдповiдного землекористувача вiдповiдно до мiстобудiвного законодавства та компенсацiї землекористувачу земельного податку.

     Пiд договором про делегування функцiй замовника будiвництва розумiється договiр, вiдповiдно до умов якого замовник передає концесiонеру права на здiйснення проекту будiвництва, включаючи, але не обмежуючись правом на отримання дозвiльних документiв на будiвництво вiд iменi та в iнтересах замовника, право на укладення вiд власного iменi договорiв генерального пiдряду на будiвництво, на розроблення проектно-кошторисної документацiї. Термiн "замовник" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi".

     2. Майно, створене концесiонером на виконання умов концесiйного договору або отримане концесiонером вiдповiдно до умов концесiйного договору та розташоване у межах смуги вiдведення автомобiльної дороги, є об'єктом права державної, комунальної власностi, крiм об'єктiв дорожнього сервiсу, якi можуть бути власнiстю концесiонера вiдповiдно до умов концесiйного договору.

     Майно, створене концесiонером на виконання умов концесiйного договору та розташоване за межами смуги вiдведення автомобiльної дороги, є об'єктом права власностi концесiонера, якщо iнше не визначено концесiйним договором.

     3. Прийняття в експлуатацiю автомобiльної дороги є пiдставою для її включення в установленому порядку до перелiку автомобiльної дороги загального користування.

     4. Концесiйний договiр щодо будiвництва та подальшої експлуатацiї автомобiльних дорiг укладається на строк, визначений у такому договорi, який має становити не менше 10 рокiв та не бiльше 50 рокiв.

     Стаття 42. Плата за проїзд автомобiльною дорогою

     1. Розмiр плати за разовий проїзд автомобiльною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесiї, визначається концесiонером вiдповiдно до концесiйного договору та з урахуванням тарифної сiтки плати за разовий проїзд автомобiльною дорогою за кожний кiлометр та не може бути бiльшим максимального розмiру плати, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням виду транспортного засобу та рiвня iнфляцiї.

     2. Порядок безоплатного проїзду автомобiльними дорогами, побудованими на умовах концесiї, та розмiр вiдшкодування концесiонеру (в разi стихiйного лиха, катастрофи, епiдемiї, епiзоотiї, проїзду транспортних засобiв, що використовуються органами державної влади, пiдроздiлами Мiнiстерства оборони України, Державної прикордонної служби України, Нацiональної гвардiї України, Нацiональної полiцiї України, Державної служби України з надзвичайних ситуацiй, та швидкої медичної допомоги) визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 43. Платежi у концесiйному договорi

     1. Плата за експлуатацiйну готовнiсть автомобiльної дороги сплачується концесiонеру вiдповiдно до умов концесiйного договору пiсля прийняття автомобiльної дороги в експлуатацiю та залежить вiд досягнення концесiонером показникiв результативностi, зокрема якостi, надiйностi, доступностi автомобiльної дороги.

     У разi недосягнення концесiонером показникiв результативностi розмiр плати за експлуатацiйну готовнiсть може бути зменшений на суму штрафних санкцiй, передбачених концесiйним договором.

     2. Концесiйнi платежi вносяться концесiонером вiдповiдно до умов концесiйного договору, якщо iнтенсивнiсть руху на автомобiльнiй дорозi за результатами звiтного року перевищує очiкувану, що визначена концесiйним договором.

     Концесiйнi платежi зараховуються до державного дорожнього фонду України.

Роздiл X
ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО I ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

     Стаття 44. Застосовне право

     1. Концесiйний договiр регулюється правом України, якщо iнше не передбачено таким договором.

     2. Сторони є вiльними у виборi законодавства, що регулює їхнi правовiдносини, якi виникають на пiдставi iнших договорiв, укладених з метою реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Стаття 45. Вирiшення спорiв

     1. Будь-якi спори, що виникають у зв'язку з виконанням зобов'язань, передбачених концесiйним договором, прямим договором чи будь-яким iншим договором, пов'язаним з реалiзацiєю проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, вирiшуються шляхом проведення переговорiв у строки, погодженi сторонами у вiдповiдному договорi чи в двостороннiх iнвестицiйних угодах, ратифiкованих Україною.

     2. Сторони концесiйного договору можуть вiльно обрати механiзм вирiшення спорiв, включаючи медiацiю, незобов'язуючу експертну оцiнку, нацiональний або мiжнародний комерцiйний чи iнвестицiйний арбiтраж, у тому числi арбiтраж з мiсцезнаходженням за кордоном (якщо засновником концесiонера є пiдприємство з iноземними iнвестицiями у розумiннi Закону України "Про режим iноземного iнвестування"), i процедурнi правила вирiшення спорiв.

     3. На вимогу концесiонера чи кредитора держава має право вiдмовитися вiд iмунiтету в концесiйному договорi чи прямому договорi. Така вiдмова поширюється на всi судовi рiшення, рiшення мiжнародних комерцiйних арбiтражiв, рiшення у провадженнях щодо попереднього забезпечення позову, а також на виконання рiшень судових i арбiтражних органiв.

Роздiл XI
КОНТРОЛЬ, МОНIТОРИНГ ТА ЗАВЕРШАЛЬНА ОЦIНКА КОНЦЕСIЙ

     Стаття 46. Контроль та монiторинг виконання концесiйних договорiв

     1. Контроль за виконанням концесiйних договорiв здiйснюють концесiєдавець, iншi державнi органи та органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи вiдповiдно до їхнiх повноважень у порядку, встановленому законом та/або концесiйним договором.

     Пiд час здiйснення контролю за виконанням концесiйних договорiв не допускається втручання в господарську дiяльнiсть концесiонера або третiх сторiн, залучених концесiонером, а також розголошення конфiденцiйної iнформацiї, яка стала вiдомою пiд час здiйснення контролю.

     Концесiонери надають концесiєдавцям iнформацiю про виконання концесiйного договору в порядку, передбаченому таким договором.

     Монiторинг виконання концесiйних договорiв здiйснюється органом з державно-приватного партнерства шляхом отримання вiд концесiєдавцiв щорiчних звiтiв про виконання концесiйного договору, якi надаються в порядку та за формою, затвердженими органом з державно-приватного партнерства.

     2. Орган з державно-приватного партнерства здiйснює монiторинг, узагальнення та оприлюднення в установленому порядку результатiв здiйснення концесiї, у тому числi здiйснення оцiнки та монiторингу загального рiвня ризикiв концесiєдавцiв в концесiйних договорах.

     Стаття 47. Завершальна оцiнка здiйснення концесiї

     1. Пiсля закiнчення виконання концесiйного договору проводиться завершальна оцiнка здiйснення концесiї.

     Завершальна оцiнка проводиться щодо об'єктiв:

     державної власностi - органом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, який не був залучений до пiдготовки та/або реалiзацiї проекту, що здiйснювався на умовах концесiї;

     що належать Автономнiй Республiцi Крим, - органом, уповноваженим Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, а якщо такий орган не визначено - Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим;

     комунальної власностi - органом, уповноваженим органом мiсцевого самоврядування згiдно з повноваженнями вiдповiдно до Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi".

     2. Концесiєдавець та концесiонер повиннi надати органу, що проводить завершальну оцiнку здiйснення концесiї, всю необхiдну iнформацiю для її проведення.

     3. За результатами проведеної завершальної оцiнки здiйснення концесiї готується звiт, який надсилається до органу з державно-приватного партнерства для аналiзу.

     Метою завершальної оцiнки здiйснення концесiї є узагальнення результатiв виконання концесiйного договору, виявлення проблем та аналiз усiх ризикiв, якi виникали пiд час реалiзацiї проекту, що здiйснювався на умовах концесiї, а також у разi необхiдностi - пiдготовка пропозицiй про внесення змiн до законодавства.

Роздiл XII
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм положень, що визначають використання ЕТС, якi набирають чинностi з дня початку функцiонування ЕТС для проведення концесiйного конкурсу, конкурентного дiалогу та публiкацiї документiв у процедурi прямих переговорiв з орендарем державного майна, що передається в концесiю, але не пiзнiше 1 вересня 2021 року.

(пункт 1 роздiлу XII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2020р. N 1024-IX)

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Закон України "Про концесiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372 iз наступними змiнами);

     Закон України "Про концесiї на будiвництво та експлуатацiю автомобiльних дорiг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 3, ст. 21 iз наступними змiнами).

     3. Установити, що:

     процедура визначення концесiонера, передбачена роздiлом III цього Закону, застосовується до проектiв, пiдготовка яких була розпочата до набрання чинностi цим Законом, за умови що рiшення про доцiльнiсть здiйснення державно-приватного партнерства у формi концесiї прийнято вiдповiдно до Закону України "Про державно-приватне партнерство";

     завершення концесiйних конкурсiв, розпочатих до набрання чинностi цим Законом, та укладення концесiйних договорiв за результатами проведення таких конкурсiв здiйснюються з використанням процедури, за якою вони розпочатi;

     до концесiйних договорiв, укладених за результатами концесiйних конкурсiв, розпочатих до набрання чинностi цим Законом, можуть вноситися змiни, пов'язанi з набранням чинностi цим Законом.

     4. Законодавчi та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     5. Договори концесiї, укладенi до набрання чинностi цим Законом, є чинними до моменту закiнчення строку їх дiї вiдповiдно до умов таких договорiв.

     6. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

     статтю 94 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 94. Право приватного партнера, зокрема концесiонера, на земельну дiлянку

     1. Для здiйснення державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї, приватному партнеру (концесiонеру) надаються в оренду земельнi дiлянки (крiм концесiї на будiвництво та подальшу експлуатацiю автомобiльних дорiг) у порядку, встановленому цим Кодексом.

     2. Земельнi дiлянки, необхiднi для здiйснення державно-приватного партнерства (реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї) та зазначенi в рiшеннi про доцiльнiсть здiйснення державно-приватного партнерства (концесiї) та/або договорi, укладеному в рамках державно-приватного партнерства (концесiйному договорi), передаються в оренду виключно приватному партнеру, концесiонеру, визначеному в порядку, встановленому Законом України "Про концесiю" або Законом України "Про державно-приватне партнерство".

     Зазначенi земельнi дiлянки можуть бути переданi iншим особам лише у разi прийняття державним партнером або концесiєдавцем рiшення про вiдмiну конкурсу або визнання конкурсу таким, що не вiдбувся.

     Органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, якi вiдповiдно до цього Кодексу надiленi повноваженнями щодо передачi земельних дiлянок у користування, зобов'язанi у тримiсячний строк з дня звернення передати приватному партнеру (концесiонеру) земельну дiлянку (дiлянки), визначену (визначенi) договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства (концесiйним договором), в оренду на строк дiї такого договору (крiм концесiї на будiвництво та подальшу експлуатацiю автомобiльних дорiг).

     3. Земельнi дiлянки, необхiднi для здiйснення державно-приватного партнерства (реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї) та зазначенi в рiшеннi про доцiльнiсть здiйснення державно-приватного партнерства (концесiї), не можуть бути подiленi, об'єднанi з iншими земельними дiлянками, переданi в заставу, приватну власнiсть та користування до моменту передачi такої земельної дiлянки приватному партнеру (концесiонеру) або прийняття державним партнером (концесiєдавцем) рiшення про вiдмiну конкурсу або визнання концесiйного конкурсу таким, що не вiдбувся (якщо земельна дiлянка була сформована до моменту оголошення конкурсу).

     4. Передача концесiонеру або приватному партнеру будiвель, споруд, iншого нерухомого майна державних та/або комунальних пiдприємств, установ, органiзацiй є пiдставою для припинення права постiйного користування на земельнi дiлянки, на яких вони розмiщенi та якi є необхiдними для здiйснення державно-приватного партнерства (концесiї), крiм випадку концесiї на будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiю та капiтальний ремонт) та подальшу експлуатацiю автомобiльних дорiг.

     Припинення права постiйного користування земельною дiлянкою здiйснюється на пiдставi рiшення органу виконавчої влади чи органу мiсцевого самоврядування, до повноважень якого належить надання вiдповiдної земельної дiлянки в оренду за клопотанням приватного партнера, концесiонера.

     5. Припинення права постiйного користування земельною дiлянкою (дiлянками), визначеною (визначеними) частиною четвертою цiєї статтi, вiдбувається без згоди землекористувача. Одночасно з припиненням права постiйного користування земельною дiлянкою державної або комунальної власностi вiдбувається передача вiдповiдної земельної дiлянки в оренду приватному партнеру, концесiонеру";

     у статтi 123:

     частину другу доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У разi звернення з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки особи, яка є державним партнером (концесiєдавцем) вiдповiдно до законiв України "Про державно-приватне партнерство", "Про концесiю" та зацiкавлена в отриманнi в користування земельної дiлянки для здiйснення державно-приватного партнерства, у тому числi реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, або уповноваженої нею особи до клопотання додається копiя рiшення про доцiльнiсть здiйснення державно-приватного партнерства, зокрема у формi концесiї";

     частину третю доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "У разi встановлення меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi) або формування земельної дiлянки, необхiдної для здiйснення державно-приватного партнерства (реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї), замовником документацiї iз землеустрою є державний партнер (концесiєдавець), а також за його дорученням державне або комунальне пiдприємство, установа, органiзацiя чи господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi";

     пiсля частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "10. Якщо земельна дiлянка надається в оренду для здiйснення державно-приватного партнерства, зокрема концесiї, погоджений проект землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки, замовником якого був державний партнер, концесiєдавць або за його дорученням державне або комунальне пiдприємство, установа, органiзацiя чи господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству (а в разi необхiдностi здiйснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документацiї згiдно iз законом - пiсля отримання позитивного висновку державної експертизи), подається приватним партнером, концесiонером до органу виконавчої влади або органу мiсцевого самоврядування вiдповiдно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

     У разi якщо земельна дiлянка державної або комунальної власностi формується до проведення конкурсу з визначення приватного партнера, концесiйного конкурсу, передача її в оренду здiйснюється пiсля укладення концесiйного договору або iншого договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.

     Якщо така земельна дiлянка перебуває у постiйному користуваннi, рiшення органу виконавчої влади, органу мiсцевого самоврядування про передачу її в оренду приватному партнеру, концесiонеру для здiйснення державно-приватного партнерства, концесiї є одночасно рiшенням про припинення права постiйного користування такою земельною дiлянкою.

     Подiл земельної дiлянки державної або комунальної власностi, яка перебуває у постiйному користуваннi, здiйснений до проведення конкурсу з визначення приватного партнера, концесiйного конкурсу з метою подальшої передачi однiєї чи декiлькох земельних дiлянок, сформованих внаслiдок такого подiлу, в оренду приватному партнеру, концесiонеру для здiйснення державно-приватного партнерства, концесiї, не припиняє права постiйного користування до прийняття рiшення про передачу її в оренду приватному партнеру, концесiонеру.

     Земельнi дiлянки, необхiднi для здiйснення державно-приватного партнерства, зокрема концесiї, пiдлягають передачi в оренду приватному партнеру, концесiонеру на строк дiї договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, або концесiйного договору".

     У зв'язку з цим частини десяту - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами одинадцятою - п'ятнадцятою;

     статтю 141 доповнити пунктом "ж" такого змiсту:

     "ж) передача приватному партнеру, концесiонеру нерухомого майна, розмiщеного на земельнiй дiлянцi, що перебуває в користуваннi державного або комунального пiдприємства та є об'єктом державно-приватного партнерства або об'єктом концесiї";

     2) у Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     частину третю статтi 22 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Зазначенi суб'єкти управлiння у державному секторi економiки можуть приймати рiшення, необхiднi для пiдготовки до реалiзацiї та здiйснення державно-приватного партнерства (концесiї), якi є обов'язковими до виконання пiдприємствами, установами, органiзацiями, що перебувають у сферi їх управлiння";

     статтю 406 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 406. Концесiя

     1. Концесiя - форма здiйснення державно-приватного партнерства, яка полягає в наданнi концесiєдавцем концесiонеру права на створення та/або будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiю, реставрацiю, капiтальний ремонт та технiчне переоснащення), та/або управлiння (користування, експлуатацiю, технiчне обслуговування) об'єктом концесiї, та/або надання суспiльно значущих послуг в порядку та на умовах, визначених концесiйним договором, i передбачає передачу концесiонеру переважної частини операцiйного ризику, який охоплює ризик попиту та/або ризик пропозицiї.

     2. Концесiйна дiяльнiсть здiйснюється на основi концесiйних договорiв, що укладаються вiдповiдно до законодавства України мiж концесiонером та концесiєдавцем";

     статтi 407 - 410 виключити;

     3) статтю 16 Лiсового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Лiси на землях державної та комунальної власностi, спецiалiзованi лiсогосподарськi пiдприємства не є об'єктами державно-приватного партнерства згiдно iз Законом України "Про державно-приватне партнерство", зокрема об'єктами концесiї згiдно iз Законом України "Про концесiю";

     4) частину третю статтi 75 Повiтряного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 48 - 49, ст. 536) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Державний та/або комунальний аеродром та аеродромнi об'єкти (злiтно-посадковi смуги, рулiжнi дорiжки, перони, iншi елементи аеродромiв) можуть передаватися приватному iнвестору вiдповiдно до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числi концесiйного договору, договору оренди, а також бути предметом iнших договорiв, що укладаються за правилами, визначеними законодавством України. Iстотною умовою таких договорiв є заборона змiни цiльового призначення об'єктiв аеродрому, що забезпечують його основну виробничу дiяльнiсть";

     5) частину першу статтi 20 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436) доповнити пунктом 17 такого змiсту:

     "17) справи, що виникають при укладаннi, змiнi, розiрваннi та виконаннi договорiв, укладених у рамках державно-приватного партнерства, у тому числi концесiйних договорiв, крiм спорiв, розгляд яких здiйснюється в порядку iншого судочинства";

     6) у Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     частину першу статтi 19 доповнити пунктами 14 i 15 такого змiсту:

     "14) спорах iз суб'єктами владних повноважень з приводу проведення аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства;

     15) спорах, що виникають у зв'язку з оголошенням, проведенням та/або визначенням результатiв конкурсу з визначення приватного партнера та концесiйного конкурсу";

     частину третю статтi 22 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Апеляцiйним адмiнiстративним судам як судам першої iнстанцiї пiдсуднi справи за позовами про примусове вiдчуження з мотивiв суспiльної необхiдностi земельної дiлянки, iнших об'єктiв нерухомого майна, що на нiй розмiщенi, а також спори за участю суб'єктiв владних повноважень з приводу проведення аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства та спори, що виникають у зв'язку з проведенням та/або визначенням результатiв конкурсу з визначення приватного партнера та концесiйного конкурсу";

     статтю 46 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Позивачем в адмiнiстративнiй справi щодо спорiв, що виникають у зв'язку з проведенням та/або визначенням результатiв конкурсу з визначення приватного партнера та концесiйного конкурсу можуть бути лише претенденти та/або учасники такого конкурсу".

     У зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою;

     частину другу статтi 122 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Для звернення до адмiнiстративного суду з позовами у спорах за участю суб'єктiв владних повноважень з приводу проведення аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства та позовами у спорах, що виникають у зв'язку з проведенням та/або визначенням результатiв конкурсу з визначення приватного партнера та концесiйного конкурсу, встановлюється тримiсячний строк з дня, коли особа дiзналася або мала дiзнатися про порушення своїх прав, свобод чи iнтересiв";

     7) у Законi України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646 iз наступними змiнами):

     частину п'яту статтi 2 доповнити словами "крiм державної пiдтримки iнвестицiйних проектiв, що здiйснюються на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi у формi концесiї, яка надається у порядку, встановленому законами України "Про державно-приватне партнерство" та "Про концесiю";

     частину першу статтi 15 пiсля слова "крiм" доповнити словами "iнвестицiйних проектiв, що здiйснюються на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi у формi концесiї, та";

     8) пiдпункт 8 пункту 6 роздiлу XII втратив чиннiсть з 01.02.2020р.

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 10.04.92р. N 2269-XII згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 157-IX)

     9) у Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами):

     в абзацi першому пункту 30 частини першої статтi 26 слова "про надання у концесiю об'єктiв права комунальної власностi" замiнити словами "прийняття рiшення про здiйснення державно-приватного партнерства щодо об'єктiв комунальної власностi, у тому числi на умовах концесiї";

     у пiдпунктi 4 пункту "а" статтi 29 слова "пiдготовка i внесення на розгляд ради пропозицiй щодо визначення сфер господарської дiяльностi та перелiку об'єктiв, якi можуть надаватися у концесiю" виключити;

     пункт 19 частини першої статтi 43 викласти в такiй редакцiї:

     "19) вирiшення за дорученням вiдповiдних рад питань про продаж, передачу в оренду, пiд заставу об'єктiв комунальної власностi або прийняття рiшення про здiйснення державно-приватного партнерства щодо об'єктiв комунальної власностi, у тому числi на умовах концесiї, що забезпечують спiльнi потреби територiальних громад i перебувають в управлiннi районних, обласних рад, а також придбання таких об'єктiв в установленому законом порядку";

     частину п'яту статтi 60 пiсля слiв "фiзичним особам" доповнити словами "укладати договори в рамках державно-приватного партнерства, у тому числi концесiйнi договори";

     10) у Законi України "Про джерела фiнансування дорожнього господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60 iз наступними змiнами):

     у статтi 3:

     у частинi третiй:

     у пунктi 6 слова "(крiм випадкiв передачi вiдповiдної новозбудованої автомобiльної дороги у концесiю)" замiнити словами "крiм випадкiв будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, капiтального ремонту) та подальшої експлуатацiї вiдповiдної автомобiльної дороги загального користування на умовах концесiї";

     пункт 61 викласти в такiй редакцiї:

     "61) концесiйних платежiв - у разi будiвництва та експлуатацiї автомобiльних дорiг на умовах концесiї";

     у частинi четвертiй:

     пункт 1 доповнити словами "виплату приватному партнеру/концесiонеру плати за експлуатацiйну готовнiсть автомобiльної дороги загального користування державного значення та iнших виплат у порядку та на умовах, передбачених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, у тому числi концесiйним договором";

     пункт 2 пiсля слiв "дорiг загального користування мiсцевого значення" доповнити словами "виплату приватному партнеру/концесiонеру плати за експлуатацiйну готовнiсть автомобiльної дороги загального користування та iнших виплат у порядку та на умовах, передбачених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, у тому числi концесiйним договором";

     у частинi першiй статтi 5 слова "(крiм випадкiв передачi вiдповiдної новозбудованої автомобiльної дороги у концесiю)" замiнити словами "крiм випадкiв будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, капiтального ремонту) та експлуатацiї вiдповiдної автомобiльної дороги загального користування на умовах концесiї, якщо це передбачено умовами концесiйного договору";

     11) у Законi України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2013 р., N 17, ст. 154):

     частину першу статтi 31 доповнити словами "зокрема шляхом укладення договорiв у випадках, встановлених законами";

     статтю 35 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї мають право укладати договори у випадках, встановлених законами";

     12) у статтi 55 Закону України "Про землеустрiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282; 2015 р., N 31, ст. 293):

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Технiчна документацiя iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi) розробляється без надання дозволу Верховної Ради Автономної Республiки Крим, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування вiдповiдно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, у разi передачi:

     а) у власнiсть чи користування земельної дiлянки державної чи комунальної власностi, на якiй розташовано житловий будинок, право власностi на який зареєстровано. Така технiчна документацiя розробляється на замовлення власника житлового будинку;

     б) у користування земельної дiлянки державної чи комунальної власностi, що перебуває в постiйному користуваннi пiдприємств, установ, органiзацiй, на якiй розташоване нерухоме майно (будiвля, споруда), яке є об'єктом державно-приватного партнерства (концесiї). Така технiчна документацiя розробляється на замовлення державного партнера (концесiєдавця)";

     13) частину другу статтi 3 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 9, ст. 79 iз наступними змiнами) доповнити абзацом шiстнадцятим такого змiсту:

     "актiв органiв виконавчої влади або органiв мiсцевого самоврядування про здiйснення державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї, чи про недоцiльнiсть його здiйснення, про проведення та затвердження результатiв конкурсу з визначення приватного партнера (концесiонера), що схвалюються у визначеному законом порядку";

     14) у Законi України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102 iз наступними змiнами):

     статтю 7 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Право оренди земельної дiлянки державної або комунальної власностi, наданої для здiйснення проекту на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi на умовах концесiї, переходить до нового приватного партнера, концесiонера у разi змiни приватного партнера, концесiонера, що здiйснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про концесiю" та Законом України "Про державно-приватне партнерство";

     абзац дев'ятий частини першої статтi 31 викласти в такiй редакцiї:

     "припинення дiї договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числi концесiйного договору (щодо договорiв оренди землi, укладених у рамках такого партнерства/концесiї)";

     15) у Законi України "Про екологiчний аудит" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 45, ст. 500; 2009 р., N 24, ст. 297; 2012 р., N 49, ст. 553):

     статтю 11 пiсля слiв "в концесiю" доповнити словами "(щодо об'єктiв пiдвищеної екологiчної небезпеки)";

     в абзацi третьому частини третьої статтi 12 слова "передача в концесiю об'єктiв державної та комунальної власностi" замiнити словами "передача в концесiю об'єктiв пiдвищеної екологiчної небезпеки";

     16) пункт 1 частини першої статтi 77 Закону України "Про мiжнародне приватне право" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 32, ст. 422; 2016 р., N 10, ст. 97) викласти в такiй редакцiї:

     "1) якщо нерухоме майно, щодо якого виник спiр, знаходиться на територiї України, крiм справ, що стосуються укладення, змiни, розiрвання та виконання договорiв, укладених в рамках державно-приватного партнерства, зокрема концесiйних договорiв, згiдно з якими нерухоме майно є об'єктом такого партнерства, зокрема об'єктом концесiї, а спiр не стосується виникнення, припинення та реєстрацiї речових прав на такий об'єкт";

     17) у Законi України "Про автомобiльнi дороги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2018 р., N 14, ст. 80):

     у статтi 27:

     у частинi першiй слова "крiм випадкiв будiвництва та експлуатацiї новозбудованих автомобiльних дорiг на умовах концесiї" замiнити словами "крiм випадкiв будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту) i подальшої експлуатацiї автомобiльної дороги загального користування на умовах концесiї";

     у частинi третiй слова "будiвництва та експлуатацiї новозбудованих автомобiльних дорiг на умовах концесiї" замiнити словами "будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту) i подальшої експлуатацiї автомобiльної дороги загального користування на умовах концесiї";

     у статтi 29:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Максимальний розмiр плати та порядок її справляння встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi вiднесення автомобiльних дорiг загального користування до розряду платних вiдповiдно до рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про їх будiвництво та подальшу експлуатацiю на умовах концесiї розмiр плати та процедура її справляння встановлюються вiдповiдно до Закону України "Про концесiю";

     у частинi шостiй слова "(крiм випадкiв передачi новозбудованої автомобiльної дороги у концесiю)" замiнити словами "крiм випадкiв будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту) i подальшої експлуатацiї автомобiльної дороги загального користування на умовах концесiї, якщо це передбачено умовами концесiйного договору";

     18) у Законi України "Про управлiння об'єктами державної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456 iз наступними змiнами):

     у частинi першiй статтi 3:

     в абзацi сьомому слово "концесiю" виключити;

     пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "державне майно, передане та/або створене (збудоване) на пiдставi договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (у тому числi концесiйного договору)".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

     у статтi 4:

     у частинi першiй:

     абзац дев'ятий доповнити словами i цифрами "державне пiдприємство, установа, органiзацiя або господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належить державi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi";

     доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "За рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України або центрального органу виконавчої влади, що здiйснює функцiї з управлiння вiдповiдними об'єктами державної власностi/корпоративними правами, державне пiдприємство, установа, органiзацiя або господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належить державi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, здiйснюють управлiння об'єктами державної власностi в частинi виконання повноважень концесiєдавця";

     у частинi другiй статтi 5:

     пункт 18 доповнити пiдпунктом "я1" такого змiсту:

     "я1) залучення радникiв для пiдготовки проектiв на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї, та визначення розмiру їх винагороди";

     доповнити пунктом 27 такого змiсту:

     "27) за зверненням державного партнера (концесiєдавця) затверджує плани заходiв з пiдготовки та реалiзацiї проектiв на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї";

     у частинi першiй статтi 6:

     пункт 201 пiсля слiв "управлiння майном" доповнити словами "та договори, укладенi в рамках державно-приватного партнерства, у тому числi концесiйнi договори";

     доповнити пунктами 202 - 205 такого змiсту:

     "202) вiдповiдно до закону укладають договори щодо спiльної участi на сторонi державного партнера (концесiєдавця) iз уповноваженими органами державної влади та/або органами мiсцевого самоврядування, державними пiдприємствами, установами, органiзацiями або господарськими товариствами, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належить державi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, визначаючи зустрiчнi права та зобов'язання щодо здiйснення проекту на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї;

     203) вiдповiдно до закону укладають цивiльно-правовi договори з мiжнародними фiнансовими органiзацiями щодо пiдготовки проектiв на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї;

     204) вiдповiдно до закону приймають рiшення про заборону здiйснення певних дiй, внаслiдок яких може вiдбутися вiдчуження майна чи зменшення його вартостi, що планується до передачi в рамках проекту на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї;

     205) приймають рiшення щодо фiнансування за рахунок пiдприємств, установ, органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння, а також господарських товариств, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належить державi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, повноваження з управлiння корпоративними правами держави яких вони здiйснюють, витрат, пов'язаних з пiдготовкою до реалiзацiї та реалiзацiєю проектiв на умовах державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї";

     пiдпункт "ж" пункту 2 частини першої статтi 7 виключити;

     у статтi 13:

     абзац другий частини другої доповнити словами "крiм випадкiв укладення договору про спiльну дiяльнiсть в рамках державно-приватного партнерства";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. У разi якщо концесiйний платiж розраховується як частка (у вiдсотках) вартостi наданого в концесiю об'єкта, вартiсть майна об'єкта концесiї визначається концесiєдавцем за результатами його оцiнки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть. Така оцiнка здiйснюється за кошти балансоутримувача майна, що є об'єктом концесiї, або за кошти концесiєдавця";

     19) у Законi України "Про державно-приватне партнерство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 40, ст. 524 iз наступними змiнами):

     статтю 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Визначення основних термiнiв та ознаки державно-приватного партнерства

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     державно-приватне партнерство - спiвробiтництво мiж державою Україна, Автономною Республiкою Крим, територiальними громадами в особi вiдповiдних державних органiв, що згiдно iз Законом України "Про управлiння об'єктами державної власностi" здiйснюють управлiння об'єктами державної власностi, органiв мiсцевого самоврядування, Нацiональною академiєю наук України, нацiональних галузевих академiй наук (державних партнерiв) та юридичними особами, крiм державних та комунальних пiдприємств, установ, органiзацiй (приватних партнерiв), що здiйснюється на основi договору в порядку, встановленому цим Законом та iншими законодавчими актами, та вiдповiдає ознакам державно-приватного партнерства, визначеним цим Законом;

     договiр про фiнансування - договiр мiж приватним партнером та кредитором (кредиторами) чи їхнiми представниками, укладений з метою фiнансування проекту, що здiйснюється на умовах державно-приватного партнерства;

     кредитор - будь-яка фiнансова установа, мiжнародна фiнансова органiзацiя, що надала чи має намiр надати боргове фiнансування або видала гарантiю приватному партнеру для виконання ним зобов'язань за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства;

     плата за експлуатацiйну готовнiсть - обумовленi договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, платежi на користь приватного партнера, що сплачуються пiсля прийняття об'єкта державно-приватного партнерства в експлуатацiю, розмiр яких залежить вiд досягнення приватним партнером показникiв результативностi, визначених договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства;

     показники результативностi - кiлькiснi та якiснi показники щодо надiйностi та доступностi об'єкта державно-приватного партнерства, що повиннi бути досягнутi в результатi реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах державно-приватного партнерства, з урахуванням його мети та завдань;

     прямий договiр - договiр мiж державним партнером, приватним партнером та кредитором (кредиторами), що визначає порядок та умови змiни приватного партнера, а також може передбачати зобов'язання сторiн договору, пов'язанi зi змiною приватного партнера, виконання фiнансових зобов'язань приватного партнера перед кредитором (кредиторами) та iншi положення, спрямованi на недопущення розiрвання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства;

     радник - фiзична та/або юридична особа, яка за договором бере на себе зобов'язання щодо надання послуг у процесi пiдготовки проекту, що здiйснюється на умовах державно-приватного партнерства;

     суспiльно значущi послуги - послуги, спрямованi на забезпечення суспiльних iнтересiв та потреб, що надаються необмеженому колу користувачiв (споживачiв) та/або надання яких має забезпечуватися органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування або державними, комунальними пiдприємствами, установами, органiзацiями, господарськими товариствами, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать державi, територiальнiй громадi чи Автономнiй Республiцi Крим.

     2. На сторонi приватного партнера у договорi, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, можуть виступати декiлька осiб, якi вiдповiдно до цього Закону можуть бути приватними партнерами. Вiдносини мiж приватними партнерами та порядок визначення приватного партнера для представництва iнтересiв iнших приватних партнерiв у вiдносинах з державним партнером визначаються умовами договору, укладеного мiж приватними партнерами, або умовами договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства. Такi особи несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями, передбаченими договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.

     Крiм переможця (переможцiв) конкурсу з визначення приватного партнера приватним партнером може виступати юридична особа, створена для здiйснення державно-приватного партнерства переможцем (переможцями) конкурсу з визначення приватного партнера, якщо це передбачено умовами вiдповiдного конкурсу.

     Переможець (переможцi) конкурсу несе (несуть) у повному обсязi вiдповiдальнiсть за виконання зобов'язань за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства.

     За рiшенням державного партнера на сторонi державного партнера у договорi, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, можуть брати участь державне, комунальне пiдприємство, установа, органiзацiя, господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належать державi, територiальнiй громадi чи Автономнiй Республiцi Крим, на яких може бути покладено виконання окремих зобов'язань у договорi, укладеному в рамках державно-приватного партнерства. Державний партнер несе субсидiарну вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями такого пiдприємства, установи, органiзацiї або господарського товариства вiдповiдно до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.

     Державним партнером у договорi, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, одночасно можуть виступати декiлька органiв державної влади та/або органiв мiсцевого самоврядування, Нацiональна академiя наук України, галузевi академiї наук. Права та обов'язки зазначених осiб щодо їх спiльної участi у договорi, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, визначаються договором, укладеним мiж ними.

     Такий договiр повинен бути укладений до моменту затвердження конкурсної документацiї та може мiстити iнформацiю про права та обов'язки, у договорi, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, у тому числi розподiл прав на об'єкт державно-приватного партнерства пiсля його прийняття в експлуатацiю, та iншi умови.

     Копiя такого договору повинна бути додана до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.

     3. До ознак державно-приватного партнерства належать:

     1) створення та/або будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiя, реставрацiя, капiтальний ремонт та технiчне переоснащення) об'єкта державно-приватного партнерства та/або управлiння (користування, експлуатацiя, технiчне обслуговування) таким об'єктом;

     2) довготривалiсть вiдносин (вiд 5 до 50 рокiв);

     3) передача приватному партнеру частини ризикiв у процесi здiйснення державно-приватного партнерства;

     4) внесення приватним партнером iнвестицiй в об'єкт державно-приватного партнерства.

     Всi iнвестицiйнi проекти, що вiдповiдають ознакам державно-приватного партнерства, мають бути реалiзованi лише iз застосуванням вимог цього Закону";

     статтю 2 доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "3. Вiдносини, що виникають у зв'язку iз державно-приватним партнерством, не можуть встановлюватися або змiнюватися iншими законами України, крiм законiв, що мiстять виключно норми щодо внесення змiн до цього Закону.

     4. На вiдносини, що виникають у зв'язку з вибором приватного партнера та виконанням договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, та з наданням державної пiдтримки здiйснення державно-приватного партнерства, не поширюється законодавство про публiчнi закупiвлi";

     у статтi 4:

     абзаци другий та дванадцятий частини першої виключити;

     перше речення частини другої пiсля слiв "в iнших сферах дiяльностi" доповнити словами "якi передбачають надання суспiльно значущих послуг";

     у статтi 5:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "договори про" виключити;

     в абзацi другому слово "концесiю" замiнити словами "концесiйний договiр";

     в абзацi третьому слова "управлiння майном" замiнити словами "договiр управлiння майном";

     в абзацi четвертому слова "спiльну дiяльнiсть" замiнити словами "договiр про спiльну дiяльнiсть";

     у частинi третiй слова "iнiцiювання вiдповiдної форми державно-приватного партнерства" виключити;

     статтю 6 виключити;

     частини другу, третю i четверту статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Об'єктами державно-приватного партнерства є:

     iснуючi, зокрема вiдтворюванi (шляхом реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту та технiчного переоснащення) об'єкти, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi чи належать Автономнiй Республiцi Крим, або майно господарських товариств, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належить державi, територiальнiй громадi чи Автономнiй Республiцi Крим;

     створюванi або новозбудованi об'єкти вiдповiдно до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.

     Об'єкт державно-приватного партнерства може складатися з майна, що перебуває на балансi кiлькох державних, комунальних пiдприємств, установ, органiзацiй, майна господарських товариств, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать державi, територiальнiй громадi чи Автономнiй Республiцi Крим.

     3. Передача приватному партнеру об'єкта державно-приватного партнерства, у тому числi його подальша реконструкцiя, реставрацiя, капiтальний ремонт та технiчне переоснащення приватним партнером, не зумовлює перехiд права власностi на цей об'єкт до приватного партнера та не припиняє права державної чи комунальної власностi на такий об'єкт. Такi об'єкти пiдлягають поверненню державному партнеру пiсля припинення дiї вiдповiдного договору у порядку, передбаченому договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.

     4. Нерухоме майно, новозбудоване приватним партнером на пiдставi та вiдповiдно до умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, є об'єктом державної чи комунальної власностi, якщо iнше не передбачено цим Законом.

     Приватний партнер має право передавати частину майна, що входить до складу об'єкта державно-приватного партнерства, в оренду, якщо це передбачено договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства. У такому разi договiр, укладений в рамках державно-приватного партнерства, має мiстити вичерпний перелiк майна, що може передаватися в оренду, умови передачi в оренду та порядок списання такого майна.

     На об'єкт державно-приватного партнерства протягом строку дiї договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, не поширюється законодавство України про оренду державного та комунального майна, а також законодавство України, що регулює порядок списання такого майна. Умови передачi зазначених об'єктiв в оренду та порядок його списання регулюються договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.

     Приватний партнер, за погодженням з державним партнером, може передати всi або частину своїх майнових прав, що випливають iз договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, третiй особi на строк, що не перевищує строку такого договору, якщо iнше не встановлено договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.

     Майновi права, що випливають з договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, за погодженням з державним партнером можуть бути предметом застави, якщо iнше не встановлено договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства. Передача в заставу майнових прав, що випливають iз договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, можлива виключно за умови передачi в заставу всього комплексу прав приватного партнера, що випливають iз договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства. Звернення стягнення на предмет застави в такому випадку вiдбувається виключно шляхом замiни приватного партнера вiдповiдно до положень прямого договору.

     Для цiлей цього Закону мiсцезнаходженням майнових прав, що випливають iз договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, є держава Україна.

     Приватний партнер є власником рухомого майна, придбаного ним для виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, якщо iнше не встановлено таким договором.

     Передача приватному партнеру об'єкта державно-приватного партнерства або будiвництво приватним партнером об'єкта державно-приватного партнерства є пiдставою для здiйснення реєстрацiї за приватним партнером речових прав володiння та користування на об'єкт державно-приватного партнерства в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно. У разi будiвництва приватним партнером об'єкта державно-приватного партнерства реєстрацiї речових прав приватного партнера передує реєстрацiя права власностi держави або територiальної громади, крiм випадкiв, передбачених абзацом десятим цiєї частини.

     Об'єкти державно-приватного партнерства вiдображаються на балансi приватного партнера та вiдокремлюються вiд його майна. Щодо такого майна приватний партнер веде вiдокремлений облiк.

     Договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, може бути передбачено виникнення спiльної часткової власностi державного та приватного партнера на створюванi (новозбудованi) об'єкти державно-приватного партнерства. Порядок визначення часток у правi власностi створюваних (новозбудованих) об'єктiв, що перебувають у спiльнiй частковiй власностi державного та приватного партнера, а також умови i порядок вiдчуження частки у правi спiльної часткової власностi визначаються договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства";

     у статтi 8:

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. У разi якщо для здiйснення державно-приватного партнерства необхiдним є отримання приватним партнером земельних дiлянок та/або права на забудову вiдповiдних земельних дiлянок, передача вiдповiдних земельних дiлянок в оренду приватному партнеру на строк дiї договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, здiйснюється в порядку, визначеному Земельним кодексом України, а передача права забудови здiйснюється з урахуванням норм, встановлених Законом України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

     абзаци другий i четвертий виключити;

     частину другу виключити;

     статтю 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства

     1. Пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства готуються центральними, мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування чи органами Автономної Республiки Крим, Нацiональною академiєю наук України, галузевими академiями наук, державними, комунальними пiдприємствами, установами, органiзацiями, господарськими товариствами, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належить державi, територiальнiй громадi чи Автономнiй Республiцi Крим, або особами, якi вiдповiдно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, i подаються до органу, уповноваженого проводити аналiз ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства.

     Пропозицiя про здiйснення державно-приватного партнерства складається з технiко-економiчного обґрунтування здiйснення державно-приватного партнерства, змiст якого визначається Порядком проведення аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi якщо iнiцiаторами пiдготовки пропозицiї є центральнi, мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, органи влади Автономної Республiки Крим, Нацiональна академiя наук України, галузевi академiї наук, державнi, комунальнi пiдприємства, установи, органiзацiї, господарськi товариства, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належить державi, територiальнiй громадi чи Автономнiй Республiцi Крим, пiдготовка пропозицiї здiйснюється у два етапи.

     На першому етапi здiйснюється пiдготовка концептуальної записки здiйснення державно-приватного партнерства, змiст якої визначається Порядком проведення аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, проведення її детального аналiзу, за результатами якого приймається рiшення щодо доцiльностi або недоцiльностi пiдготовки технiко-економiчного обґрунтування.

     На другому етапi - пiдготовка технiко-економiчного обґрунтування.

     У розглядi пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства, поданої особами, якi вiдповiдно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, повинно бути вiдмовлено, якщо:

     центральними, мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, органами влади Автономної Республiки Крим, Нацiональною академiєю наук України, галузевими академiями наук, державними, комунальними пiдприємствами, установами, органiзацiями, господарськими товариствами, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належить державi, територiальнiй громадi чи Автономнiй Республiцi Крим, розпочато пiдготовку пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства, що повнiстю або частково спiвпадає щодо об'єкта державно-приватного партнерства з поданою на розгляд пропозицiєю, зокрема прийнято рiшення про доцiльнiсть пiдготовки технiко-економiчного обґрунтування здiйснення державно-приватного партнерства. Зазначена пiдстава для вiдмови не може бути використана у разi, якщо пройшло бiльше одного року з дня прийняття рiшення про доцiльнiсть пiдготовки технiко-економiчного обґрунтування здiйснення державно-приватного партнерства;

     орган, уповноважений проводити аналiз ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства, вже проводить аналiз ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства щодо пропозицiї, яка повнiстю або частково спiвпадає щодо об'єкта державно-приватного партнерства з поданою на розгляд пропозицiєю.

     2. Для пiдготовки пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства центральний, мiсцевий орган виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування або органи влади Автономної Республiки Крим, Нацiональна академiя наук України, галузевi академiї наук, державнi, комунальнi пiдприємства, установи, органiзацiї, господарськi товариства, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належить державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi, або орган, уповноважений проводити аналiз ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства, для проведення аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства можуть залучати мiжнароднi фiнансовi органiзацiї та/або радникiв.

     Оплата послуг радникiв може здiйснюватися за рахунок коштiв державного та/або мiсцевого бюджетiв, коштiв Нацiональної академiї наук України, галузевих академiй наук, державного, комунального пiдприємства, установи, органiзацiї, господарського товариства, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належить державi, територiальнiй громадi чи Автономнiй Республiцi Крим, коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй або iнших джерел, не заборонених законодавством.

     3. До дня подання пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства особи, якi вiдповiдно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, можуть вступити в переговори iз державним партнером i обмiнюватися з ним iнформацiєю, необхiдною для пiдготовки такої пропозицiї. У разi обмiну iнформацiєю, що визначена однiєю iз сторiн як конфiденцiйна, пiдписання мiж сторонами договору про нерозголошення конфiденцiйної iнформацiї є обов'язковим";

     у статтi 11:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "або за iнiцiативою уповноваженого органу" виключити;

     абзац другий пункту 1 пiсля слова "показникiв" доповнити словами "фiнансової моделi";

     доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "Оцiнка впливу на довкiлля для провадження планової дiяльностi, передбаченої пропозицiєю про здiйснення державно-приватного партнерства, здiйснюється приватним партнером пiсля пiдписання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, вiдповiдно до Закону України "Про оцiнку впливу на довкiлля";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "державної власностi - центральним або мiсцевим органом виконавчої влади, що здiйснює вiдповiдно до закону функцiї з управлiння вiдповiдними об'єктами державної власностi, а якщо такого органу не визначено - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державно-приватного партнерства";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. У разi iнiцiювання здiйснення державно-приватного партнерства особами, якi вiдповiдно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, орган, уповноважений проводити аналiз ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства, може запитувати у таких осiб додаткову iнформацiю та документи, а також уточнювати iнформацiю щодо змiсту пропозицiї".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. За результатами аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства складається один з таких висновкiв про:

     доцiльнiсть прийняття рiшення про здiйснення державно-приватного партнерства;

     недоцiльнiсть прийняття рiшення про здiйснення державно-приватного партнерства.

     Висновок за результатами аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства може мiстити перелiк заходiв, що мають бути здiйсненi до моменту оголошення конкурсу з визначення приватного партнера.

     Висновок за результатами аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства щодо об'єктiв державної власностi пiдлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державно-приватного партнерства, та iншими визначеними в Порядку проведення аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, органами державної влади. Висновок за результатами аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства щодо об'єктiв комунальної власностi та майна, що належить Автономнiй Республiцi Крим, пiдлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державно-приватного партнерства, якщо вiдповiдно до такого висновку передбачається надання державної пiдтримки шляхом фiнансування за рахунок коштiв державного бюджету.

     Висновок за результатами аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства, а в разi його непогодження також i повiдомлення про вiдмову у погодженнi висновку з обґрунтуванням причин вiдмови, пiдлягає оприлюдненню:

     на офiцiйному веб-сайтi органу, уповноваженого проводити аналiз ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства, - протягом п'яти робочих днiв пiсля прийняття рiшення про здiйснення державно-приватного партнерства або про недоцiльнiсть здiйснення державно-приватного партнерства у встановленому законодавством порядку;

     на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державно-приватного партнерства, - протягом п'яти робочих днiв пiсля погодження або вiдмови в погодженнi висновку за результатами аналiзу ефективностi здiйснення державно-приватного партнерства";

     у статтi 13:

     у частинi першiй:

     в абзацi п'ятому слова "сiльськими, селищними, мiськими, районними та обласними радами" замiнити словами "сiльськими, селищними, мiськими, у тому числi об'єднаних територiальних громад, районними та обласними радами";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "Орган, що прийняв рiшення про здiйснення державно-приватного партнерства чи про недоцiльнiсть здiйснення такого партнерства, зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення повiдомити у письмовiй формi про таке рiшення особу, яка подала пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державно-приватного партнерства";

     доповнити частинами другою i третьою такого змiсту:

     "2. Рiшення про здiйснення державно-приватного партнерства може передбачати необхiднi заходи щодо пiдготовки проведення конкурсу з визначення приватного партнера, у тому числi:

     1) утворення конкурсної комiсiї;

     2) пiдготовку об'єкта до передачi приватному партнеру за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, зокрема формування та/або державна реєстрацiя речових прав на земельнi дiлянки, необхiднi для здiйснення державно-приватного партнерства, та проведення iнвентаризацiї (у разi необхiдностi);

     3) органiзацiю iнформацiйного супроводження проекту, що здiйснюється на умовах державно-приватного партнерства, зокрема з вивчення зацiкавленостi серед потенцiйних iнвесторiв;

     4) залучення радникiв (у разi необхiдностi);

     5) iншi заходи за рiшенням державного партнера.

     У разi якщо рiшення про доцiльнiсть здiйснення державно-приватного партнерства приймає орган, що не буде державним партнером, у такому рiшеннi повинен бути визначений державний партнер.

     3. Заходи, передбаченi частиною другою цiєї статтi, мають бути виконанi упродовж строку, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення про доцiльнiсть здiйснення приватного партнерства";

     статтi 14 i 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Визначення приватного партнера

     1. Визначення приватного партнера для укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здiйснюється на конкурсних засадах.

     У разi якщо пiсля оголошення конкурсу з визначення приватного партнера для здiйснення державно-приватного партнерства на участь у зазначеному конкурсi подав заявку лише один претендент, вiдповiдний договiр може бути укладений уповноваженим органом з цим претендентом шляхом погодження з ним iстотних умов договору за умови вiдповiдностi такого претендента основним квалiфiкацiйним вимогам до учасникiв конкурсу, якщо iнше не визначено законами, що регулюють вiдносини, якi виникають у процесi укладення та виконання договорiв, передбачених частиною першою статтi 5 цього Закону.

     У разi якщо конкурс з визначення приватного партнера проводиться вiдповiдно до пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства, поданої особами, якi вiдповiдно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, iнiцiатор пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства може бути визнаним переможцем конкурсу, якщо його конкурсна пропозицiя отримала найвищу оцiнку або якщо вiн погоджується укласти договiр на умовах конкурсної пропозицiї, яка отримала найвищу оцiнку.

     Зобов'язання щодо вiдшкодування витрат на пiдготовку пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства, пiдготовленої центральними, мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, органами Автономної Республiки Крим, державними, комунальними пiдприємствами, установами, органiзацiями, господарськими товариствами, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належить державi, Автономнiй Республiцi Крим чи територiальнiй громадi, що належним чином документально пiдтвердженi, залучення радникiв, а також витрат на розроблення (виготовлення) землевпорядної документацiї та проведення її експертизи вiдповiдно до пiдтвердних документiв можуть включатися до умов конкурсу.

     У разi якщо переможцем конкурсу визнано iншу особу, нiж iнiцiатор пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства, переможець конкурсу має компенсувати iнiцiатору пропозицiї обґрунтованi, справедливi i належним чином задокументованi витрати, що виникли внаслiдок пiдготовки пропозицiї про здiйснення державно-приватного партнерства.

     2. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здiйснення державно-приватного партнерства щодо об'єктiв державної, комунальної власностi або об'єктiв, якi належать Автономнiй Республiцi Крим, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Не можуть бути допущенi до участi в конкурсi з визначення приватного партнера особи, визначенi частиною четвертою статтi 12 Закону України "Про концесiю".

     У разi якщо законами України, що регулюють вiдносини, якi виникають у процесi укладення договорiв, передбачених частиною першою статтi 5 цього Закону, встановлено iнший порядок проведення конкурсу, застосовується порядок проведення конкурсу, встановлений такими законами чи вiдповiдно до таких законiв";

     "Стаття 17. Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу

     1. Державний партнер зобов'язаний не пiзнiше мiсяця пiсля пiдписання протоколу про результати конкурсу (сiльськi, селищнi, мiськi, в тому числi об'єднаних територiальних громад, районнi та обласнi ради - на найближчому пленарному засiданнi) розглянути результати проведення конкурсу та затвердити вiдповiдний протокол (про визначення переможця конкурсу, про вiдхилення всiх конкурсних пропозицiй без визначення переможця чи про оголошення конкурсу таким, що не вiдбувся) або вiдмовити у затвердженнi результатiв конкурсу з обґрунтуванням причини такої вiдмови.

     Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здiйснюється державним партнером з переможцем конкурсу на умовах, встановлених конкурсом з визначення приватного партнера.

     У разi якщо переможцем конкурсу є юридична особа - нерезидент, для укладення договору в рамках державно-приватного партнерства вiн зобов'язаний створити юридичну особу - резидента.

     Для виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, можуть укладатися iншi цивiльно-правовi договори, включаючи договiр про фiнансування, прямий договiр.

     2. У разi якщо переможцем конкурсу з визначення приватного партнера для здiйснення державно-приватного партнерства визначено декiлька осiб на сторонi приватного партнера, договiр, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, пiдписується такими особами або особою, уповноваженою ними на пiдписання цього договору.

     3. Державний партнер протягом трьох робочих днiв пiсля укладення договору в рамках державно-приватного партнерства надсилає рекомендованим листом з повiдомленням про вручення завiрену ним копiю такого договору (з усiма додатками до нього) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державно-приватного партнерства, уповноваженому на ведення облiку договорiв, укладених в рамках державно-приватного партнерства.

     4. Договiр, укладений в рамках державно-приватного партнерства, може бути змiнений або розiрваний за згодою сторiн або на вимогу однiєї iз сторiн на пiдставi рiшення суду або арбiтражу у випадку iстотного порушення iншою стороною зобов'язань, визначених таким договором, або у разi iстотної змiни обставин, якими сторони керувалися у процесi укладення такого договору, та в iнших випадках, передбачених таким договором.

     5. Правовi наслiдки змiни або розiрвання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, визначаються законом та цим договором.

     6. У разi залучення приватним партнером фiнансування проекту, що здiйснюється на умовах державно-приватного партнерства, на пiдставi договору про фiнансування, договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, може бути передбачено право змiни приватного партнера на iншого приватного партнера:

     за iнiцiативою державного партнера - у разi iстотного порушення приватним партнером умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства;

     за зверненням кредитора - у порядку звернення стягнення на майновi права приватного партнера, що випливають iз договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, якi передавалися в заставу з метою забезпечення виконання договору про фiнансування у разi iстотного порушення приватним партнером своїх зобов'язань фiнансового характеру, передбачених таким договором.

     В такому випадку пiдстави, порядок та умови змiни приватного партнера визначаються прямим договором. Прямий договiр укладається мiж державним партнером, приватним партнером та кредитором (кредиторами) не пiзнiше 180 робочих днiв з моменту укладення договору в рамках державно-приватного партнерства, якщо iнше не передбачено цим договором.

     Змiна приватного партнера вiдбувається вiдповiдно до умов прямого договору та здiйснюється в порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     7. У разi прийняття рiшення про замiну приватного партнера державний партнер або кредитор чи уповноважена ними особа, якщо це передбачено прямим договором, тимчасово, до визначення нового приватного партнера, виконує зобов'язання приватного партнера за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства";

     у статтi 18:

     у частинi першiй:

     абзаци другий i четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "шляхом надання державних гарантiй та мiсцевих гарантiй";

     "шляхом виплати приватному партнеру платежiв, передбачених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, зокрема плати за експлуатацiйну готовнiсть";

     пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "шляхом будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення) державними, комунальними пiдприємствами, установами, органiзацiями та/або господарськими товариствами, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належить державi, Автономнiй Республiцi Крим чи територiальнiй громадi, об'єктiв сумiжної iнфраструктури (залiзничних, автомобiльних шляхiв, лiнiй зв'язку, засобiв тепло-, газо-, водо- та електропостачання, iнженерних комунiкацiй тощо), що не є об'єктами державно-приватного партнерства, але необхiднi для виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     частину третю виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Державна пiдтримка, передбачена цiєю статтею, не вважається державною допомогою в розумiннi Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" та не потребує обов'язкового повiдомлення про державну допомогу до уповноваженого органу з питань державної допомоги, якщо така пiдтримка надається за умови дотримання кожної з таких вимог:

     1) приватного партнера було визначено в результатi конкурсу з визначення приватного партнера;

     2) надання державної пiдтримки передбачено умовами конкурсу з визначення приватного партнера;

     3) приватним партнером визначено учасника, пропозицiя якого отримала найвищу оцiнку";

     статтю 19 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 19. Вирiшення спорiв

     1. Будь-якi спори, що виникають у зв'язку iз виконанням зобов'язань, передбачених договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, прямим договором чи будь-яким iншим договором, пов'язаним iз виконанням договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, вирiшуються шляхом проведення переговорiв протягом строкiв, погоджених сторонами у вiдповiдному договорi чи у двостороннiх iнвестицiйних угодах, ратифiкованих Україною.

     2. Сторони договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, можуть вiльно обрати механiзм вирiшення спорiв, включаючи медiацiю, незобов'язуючу експертну оцiнку, нацiональний чи мiжнародний комерцiйний або iнвестицiйний арбiтраж, у тому числi арбiтраж, мiсцезнаходження якого за кордоном (у разi якщо засновником приватного партнера є пiдприємство з iноземними iнвестицiями в розумiннi Закону України "Про режим iноземного iнвестування"), а також процедурнi правила для вирiшення спорiв.

     3. На вимогу приватного партнера чи кредитора держава має право вiдмовитися вiд iмунiтету в договорi, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, чи прямому договорi. Така вiдмова поширюється на всi судовi рiшення, рiшення мiжнародних комерцiйних арбiтражiв, рiшення у провадженнях щодо попереднього забезпечення позову, а також виконання рiшень судових i арбiтражних органiв";

     доповнити статтею 201 такого змiсту:

     "Стаття 201. Банкiвськi рахунки

     1. Для цiлей здiйснення державно-приватного партнерства приватний партнер - сторона договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, має право вiдкривати в банках України в установленому законодавством України порядку банкiвськi рахунки в нацiональнiй та/або iноземнiй валютi, що мають використовуватися виключно для обслуговування дiяльностi, пов'язаної з договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.

     2. Стягнення коштiв з банкiвських рахункiв, вiдкритих приватним партнером за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, на територiї України для цiлей виконання цього договору, не може бути здiйснено в безспiрному порядку";

     статтю 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 21. Контроль та монiторинг виконання договорiв, укладених у рамках державно-приватного партнерства, та проведення завершальної оцiнки

     1. Контроль за виконанням договорiв, укладених в рамках державно-приватного партнерства, здiйснюють державний партнер, iншi державнi органи та органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи вiдповiдно до їхнiх повноважень у порядку, встановленому законом та/або договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.

     Пiд час здiйснення контролю за виконанням договорiв, укладених в рамках державно-приватного партнерства, не допускається втручання в господарську дiяльнiсть приватного партнера або третiх сторiн, залучених державним партнером, а також розголошення конфiденцiйної iнформацiї, що стала вiдомою пiд час здiйснення контролю.

     2. Приватнi партнери надають державним партнерам iнформацiю про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у порядку, передбаченому договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.

     3. Монiторинг виконання договорiв, укладених в рамках державно-приватного партнерства, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державно-приватного партнерства, шляхом отримання щорiчних звiтiв вiд державних партнерiв про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, що надаються в порядку та згiдно з формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державно-приватного партнерства.

     4. Пiсля закiнчення виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, проводиться завершальна оцiнка здiйснення державно-приватного партнерства.

     Завершальна оцiнка проводиться щодо об'єктiв:

     державної власностi - органом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, який не залучався до пiдготовки та/або реалiзацiї проекту, що здiйснювався на умовах державно-приватного партнерства;

     що належать Автономнiй Республiцi Крим, - органом, уповноваженим Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, а якщо такий орган не визначений - Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим;

     комунальної власностi - органом, уповноваженим органом мiсцевого самоврядування згiдно з повноваженнями вiдповiдно до Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi".

     5. Державний та приватний партнери повиннi надати органу, що проводить завершальну оцiнку здiйснення державно-приватного партнерства, необхiдну iнформацiю для її проведення.

     6. За результатами проведеної завершальної оцiнки здiйснення державно-приватного партнерства готується звiт, що надсилається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державно-приватного партнерства, для аналiзу.

     7. Метою завершальної оцiнки здiйснення державно-приватного партнерства є узагальнення результатiв виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, виявлення проблем та аналiз ризикiв, що виникли пiд час реалiзацiї проекту, що здiйснювався на умовах державно-приватного партнерства, а також у разi необхiдностi пiдготовка пропозицiй про внесення змiн до законодавства";

     20) у Законi України "Про особливостi передачi в оренду чи концесiю об'єктiв у сферах теплопостачання, водопостачання та водовiдведення, що перебувають у комунальнiй власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 11, ст. 71; 2014 р., N 22, ст. 771):

     у назвi слова "чи концесiю" виключити;

     у преамбулi слова "чи концесiю" i "та концесiї" виключити;

     у статтi 2:

     у частинi першiй:

     в абзацi другому слова "чи концесiю" виключити;

     абзаци третiй i четвертий виключити;

     в абзацi п'ятому слова "чи концесiї" виключити;

     у частинi другiй слова "законами України "Про концесiї" замiнити словами "Законом України";

     у назвi i абзацi першому частини першої статтi 3 слова "чи концесiю" виключити;

     у статтi 4:

     у назвi слова "чи концесiю" виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Суб'єкт господарювання, з яким укладено договiр оренди щодо об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовiдведення, що перебуває у комунальнiй власностi, зобов'язаний протягом трьох мiсяцiв з дня пiдписання вiдповiдного договору забезпечити вiдповiднiсть лiцензiйним умовам здiйснення господарської дiяльностi, для якої об'єкт береться в оренду, а також одержати лiцензiю на вiдповiдний вид господарської дiяльностi";

     у статтi 5:

     у назвi слова "чи концесiю" виключити;

     у частинi першiй слова "чи концесiю" i "чи концесiонерами" виключити;

     у частинi другiй слова "чи концесiю" виключити;

     у частинi третiй слова "чи концесiю" i "чи концесiї" виключити;

     у частинi четвертiй слова "чи концесiю" i "вiдповiдно" виключити;

     у статтi 6:

     у назвi слова "чи концесiю" виключити;

     у частинi першiй i абзацi першому частини другої слова "чи концесiю" виключити;

     в абзацi п'ятому частини третьої слова "чи концесiї" i "чи концесiю" виключити;

     частину п'яту виключити;

     у статтi 7:

     у назвi та абзацi першому частини першої слова "чи концесiю" виключити;

     у частинi другiй:

     в абзацi другому слова "чи концесiї" виключити;

     в абзацах третьому i четвертому слова "чи концесiю" виключити;

     абзац другий частини четвертої виключити;

     у частинi сьомiй:

     абзац третiй виключити;

     в абзацi четвертому слова "чи концесiонер" виключити;

     в абзацах п'ятому i шостому слова "чи концесiонера" виключити;

     в абзацi сьомому слова "чи концесiєдавця" виключити;

     у першому i другому реченнях частини чотирнадцятої слова "чи концесiї" виключити;

     у частинi шiстнадцятiй слова "чи концесiю" виключити;

     у частинi сiмнадцятiй слова "чи концесiї" виключити, а слова "Орендо- чи концесiєдавцем" замiнити словом "Орендодавцем";

     статтю 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Умови договору оренди об'єктiв у сферах теплопостачання, водопостачання та водовiдведення

     1. Iстотними умовами договору оренди об'єктiв у сферах теплопостачання, водопостачання та водовiдведення, крiм визначених Законом України "Про оренду державного та комунального майна", є:

     порядок та умови вiдновлення переданого в оренду об'єкта централiзованого тепло-, водопостачання i водовiдведення та його повернення;

     порядок та умови списання (виведення з експлуатацiї) майна у складi об'єкта оренди;

     обов'язок орендаря щодо страхування взятого в оренду об'єкта тепло-, водопостачання i водовiдведення;

     обов'язки сторiн договору щодо забезпечення збереження переданого в оренду об'єкта централiзованого тепло-, водопостачання i водовiдведення;

     обов'язки орендаря щодо використання переданого в оренду об'єкта централiзованого тепло-, водопостачання i водовiдведення за цiльовим призначенням вiдповiдно до профiлю виробничої дiяльностi пiдприємства, що ранiше здiйснювало експлуатацiю такого об'єкта, а також щодо виробництва (надання) вiдповiдних комунальних послуг у гарантованих обсягах i належної якостi;

     максимальний розмiр витрат енергоресурсiв на одиницю виробленої продукцiї (послуг) та максимально допустимi обсяги втрат i технологiчних витрат питної води та/або теплової енергiї на одиницю продукцiї (послуг);

     порядок здiйснення орендодавцем контролю за станом орендованого об'єкта централiзованого тепло-, водопостачання i водовiдведення;

     вiдповiдальнiсть сторiн, у тому числi вiдповiдальнiсть орендаря за безпеку експлуатацiї об'єкта.

     2. У разi якщо при передачi в оренду об'єкта централiзованого тепло-, водопостачання i водовiдведення, що перебуває у комунальнiй власностi, проводиться припинення (у тому числi лiквiдацiя) пiдприємства комунальної власностi, що здiйснювало експлуатацiю вiдповiдного об'єкта до його передачi в оренду, договором визначається гарантована бiльшiсть працiвникiв, звiльнених внаслiдок лiквiдацiї такого пiдприємства, якi будуть працевлаштованi орендарем, та умови вiдбору таких працiвникiв.

     У разi якщо при передачi в оренду об'єкта централiзованого теплопостачання, водопостачання i водовiдведення, що перебуває у комунальнiй власностi, проводиться припинення (у тому числi лiквiдацiя) пiдприємства комунальної власностi, що має невиплаченi грошовi зобов'язання чи податковий борг, питання правонаступництва за зобов'язаннями вирiшується за згодою сторiн, а умови погашення зазначаються у договорi.

     3. У разi необхiдностi отримання дозволу на концентрацiю суб'єктiв господарювання вiдповiдно до вимог законодавства про захист економiчної конкуренцiї договiр повинен мiстити вiдкладальну умову щодо набуття прав на об'єкт оренди пiсля отримання вiдповiдного дозволу органу Антимонопольного комiтету України";

     у статтi 9:

     у назвi слова "чи концесiї" виключити;

     у частинi першiй слова "а також договори концесiї таких об'єктiв незалежно вiд строку, на який вони укладенi" виключити;

     у частинi другiй слова "чи концесiї" i "чи концесiонер" виключити;

     у статтi 10:

     у назвi i частинi першiй слова "чи концесiї" виключити;

     у частинi другiй слова "чи концесiонер" i "чи концесiонера" виключити;

     у частинi третiй слова "чи концесiонеру" виключити;

     у частинi четвертiй слова "чи концесiї" та "чи концесiю" виключити;

     роздiл III виключити;

     21) у Законi України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343 iз наступними змiнами):

     у статтi 19:

     абзац другий частини другої доповнити словами "крiм випадкiв, якщо законами встановлений iнший порядок";

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "8. Детальний план територiї у межах населеного пункту розглядається i затверджується виконавчим органом сiльської, селищної, мiської ради протягом 30 днiв з дня його подання, а за вiдсутностi затвердженого в установленому цим Законом порядку плану зонування територiї - вiдповiдною сiльською, селищною, мiською радою, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     Детальний план територiї в межах населеного пункту щодо земель державної власностi, що пiдлягають передачi в оренду для цiлей здiйснення державно-приватного партнерства, зокрема концесiї, розглядається i затверджується вiдповiдною державною адмiнiстрацiєю протягом 30 днiв з дня його подання. У такому разi фiнансування робiт з розробки детального плану територiй може здiйснюватися за рахунок коштiв державного, мiсцевого бюджетiв, бюджету Автономної Республiки Крим або коштiв пiдприємств, установ, органiзацiй, що належать до сфери управлiння концесiєдавця, державного партнера, або за рахунок iнших джерел, не заборонених законодавством.

     Детальний план територiї за межами населеного пункту розглядається i затверджується вiдповiдною районною державною адмiнiстрацiєю протягом 30 днiв з дня його подання";

     частину другу статтi 29 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Мiстобудiвнi умови, обмеження та технiчнi умови для проектування об'єктiв будiвництва в рамках здiйснення державно-приватного партнерства або реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, можуть надаватися приватному партнеру, концесiонеру на пiдставi документа, що засвiдчує право користування земельною дiлянкою, виданого пiдприємству, установi, органiзацiї, що є балансоутримувачем майна, що передається у концесiю, за умови, що така земельна дiлянка (або її частина) вiдповiдно до положень договору необхiдна для здiйснення державно-приватного партнерства або реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї";

     частину першу статтi 31 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Проектування об'єктiв в рамках здiйснення державно-приватного партнерства або реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї, на вiдповiдних землях державної чи комунальної власностi може здiйснюватися на пiдставi документа, що засвiдчує право користування земельною дiлянкою, виданого пiдприємству, установi, органiзацiї, що є балансоутримувачем майна, що передається у концесiю/є об'єктом державно-приватного партнерства, за умови, що така земельна дiлянка (або її частина) вiдповiдно до положень договору необхiдна для здiйснення державно-приватного партнерства або реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     частину третю статтi 33 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Функцiї замовника будiвництва в рамках здiйснення державно-приватного партнерства, у тому числi реалiзацiї проектiв, що здiйснюються на умовах концесiї, може виконувати приватний партнер, концесiонер вiдповiдно до умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, або концесiйного договору та договору про делегування функцiй "замовника будiвництва";

     частину четверту статтi 40 доповнити пунктом 14 такого змiсту:

     "14) об'єктiв, що споруджуються на виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числi концесiйного договору";

     22) у Законi України "Про особливостi оренди чи концесiї об'єктiв паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державнiй власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 18, ст. 157 iз наступними змiнами):

     у назвi Закону слова "чи концесiї" виключити;

     у преамбулi слова "чи концесiю" i "та концесiї" виключити;

     у частинi другiй статтi 1 слова "чи концесiю" виключити;

     у статтi 2:

     частину першу виключити;

     у частинi другiй слова "чи концесiю" виключити, а слова "законами України "Про концесiї" замiнити словами "Законом України";

     у назвi та частинi першiй статтi 3 слова "чи концесiю" виключити;

     у статтi 4:

     у назвi слова "чи концесiю" виключити;

     у частинi першiй слова "чи концесiонером" виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Особа, з якою укладено договiр оренди щодо об'єкта паливно-енергетичного комплексу, зобов'язана протягом 12 мiсяцiв з дня укладення вiдповiдного договору привести свою матерiально-технiчну базу та штат спецiалiстiв у вiдповiднiсть з умовами провадження господарської дiяльностi, для якої об'єкт береться в оренду, а також одержати необхiднi дозвiльнi документи на вiдповiдний вид дiяльностi";

     у частинi третiй слова "чи концесiї", "чи концесiонером", "чи концесiонер" i "або передано в концесiю" виключити;

     у статтi 5:

     у назвi слова "чи концесiю" виключити;

     у частинi першiй:

     в абзацах першому, четвертому i п'ятому слова "чи концесiю" виключити;

     в абзацi другому слова "чи концесiонерами" виключити;

     в абзацi шостому слова "чи концесiю" i "чи концесiї" виключити;

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "чи концесiю" i "вiдповiдно" виключити;

     абзац третiй виключити;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Оголошення конкурсу на право оренди обов'язково повинно мiстити iнформацiю про об'єкт, що пропонується до оренди; строк, на який об'єкт передається в оренду";

     у статтi 6:

     у назвi та частинi першiй слова "чи концесiю" виключити;

     в абзацах першому i четвертому частини другої слова "чи концесiю" виключити;

     у частинi третiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "3. Одночасно з органiзацiйно-технiчною пiдготовкою уповноважений орган управлiння разом з Фондом державного майна України готує проект конкурсної документацiї щодо оренди, яка включає";

     в абзацi третьому слова "чи концесiї", "чи концесiю" виключити;

     статтю 8 виключити;

     у статтi 9:

     у текстi слова "чи концесiї", "чи концесiю", "чи концесiонера", "чи концесiонером", "концесiї" виключити;

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "законами України "Про концесiї" i" замiнити словами "Законом України";

     абзац восьмий пункту 1 виключити;

     абзац дев'ятий пункту 2 виключити;

     у статтi 11:

     у назвi слова "чи концесiї" виключити;

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "чи концесiї" виключити;

     абзац третiй виключити;

     частину третю виключити;

     роздiл III виключити;

     23) у Законi України "Про морськi порти України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 7, ст. 65):

     абзац перший частини другої статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Iснуючi на день набрання чинностi цим Законом стратегiчнi об'єкти портової iнфраструктури не пiдлягають передачi в оренду чи концесiю (крiм причалiв, пiрсiв, берегоукрiплювальних, берегозахисних споруд та iнших видiв причальних споруд, залiзничних та автомобiльних пiд'їзних шляхiв (до першого розгалуження за межами територiї порту), лiнiй зв'язку, засобiв тепло-, газо-, водо- та електропостачання, iнженерних комунiкацiй), приватизацiї та/або вiдчуженню у будь-який iнший спосiб. Причали можуть бути об'єктами оренди строком до 49 рокiв. Об'єктами державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї, можуть бути причали, пiрси, берегоукрiплювальнi, берегозахиснi споруди та iншi види причальних споруд, залiзничнi та автомобiльнi пiд'їзнi шляхи (до першого розгалуження за межами територiї порту), лiнiї зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, iнженернi комунiкацiї, у тому числi тi, що забезпечують дiяльнiсть двох або бiльше портових операторiв, за умови забезпечення приватним партнером/концесiонером вiльного доступу таких користувачiв до вiдповiдного об'єкта на умовах, визначених договором у рамках державно-приватного партнерства/концесiйним договором. Такi об'єкти передаються приватному партнеру або концесiонеру разом з пiдйомно-транспортним та iншим устаткуванням, що забезпечує навантаження/розвантаження та зберiгання вантажiв та/або обслуговування пасажирiв, у тому числi для їх посадки на судна i висадки з суден, та прилягає до таких об'єктiв та/або розташоване на них. У разi вiдсутностi вiдповiдного устаткування бiля вiдповiдних стратегiчних об'єктiв портової iнфраструктури такi об'єкти передаються за умови передачi в оренду приватному партнеру або концесiонеру земельної дiлянки, що прилягає до вiдповiдних об'єктiв i є достатньою для реалiзацiї проекту, що реалiзується на умовах концесiї. У разi якщо об'єктами концесiї є стратегiчнi об'єкти портової iнфраструктури, Адмiнiстрацiя морських портiв України набуває статусу концесiєдавця в порядку, встановленому законами України "Про концесiю" та "Про управлiння об'єктами державної власностi", або бере участь у концесiйному договорi вiдповiдно до положень статтi 25 Закону України "Про концесiю";

     частину четверту статтi 24 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Земельнi дiлянки, на яких розташованi об'єкти портової iнфраструктури, можуть передаватися в користування приватному партнеру (концесiонеру) вiдповiдно до положень Земельного кодексу України";

     у частинi першiй статтi 26 слова "договорiв концесiї" замiнити словами "концесiйних договорiв";

     24) у статтi 15 Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158):

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Якщо лiцензiат припиняється в результатi злиття, приєднання чи перетворення або все його майно передається приватному партнеру, концесiонеру i його правонаступник або приватний партнер, концесiонер має намiр провадити вид господарської дiяльностi, на провадження якого лiцензiат мав лiцензiю, такий правонаступник або приватний партнер, концесiонер має право для забезпечення завершення органiзацiйних заходiв, пов'язаних з отриманням нової лiцензiї на його здiйснення, провадити у строк, що не перевищує шести мiсяцiв, такий вид господарської дiяльностi на пiдставi ранiше виданої лiцензiї. Пiсля закiнчення цього строку правонаступник або приватний партнер, концесiонер зобов'язаний отримати нову лiцензiю, а ранiше видана лiцензiя пiдлягає анулюванню";

     частину п'яту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi якщо частина майна лiцензiата передається приватному партнеру, концесiонеру, то приватний партнер, концесiонер на умовах, визначених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, концесiйним договором, має право провадити вид господарської дiяльностi, на провадження якого лiцензiат мав лiцензiю. Такий приватний партнер, концесiонер має право для забезпечення завершення органiзацiйних заходiв, пов'язаних з отриманням лiцензiї на його провадження, провадити у строк, що не перевищує шести мiсяцiв, такий вид господарської дiяльностi на пiдставi ранiше виданої лiцензiї лiцензiата. Пiсля закiнчення цього строку приватний партнер, концесiонер зобов'язаний отримати нову лiцензiю. Лiцензiат може продовжувати провадити вид господарської дiяльностi, на провадження якого вiн мав лiцензiю, за умови додержання таким лiцензiатом вимог лiцензiйних умов, або звузити провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, на певну частину, або звернутися до органу лiцензування iз заявою про анулювання лiцензiї вiдповiдно до цього Закону";

     частину шосту пiсля слова "Правонаступник" доповнити словами "або приватний партнер, концесiонер";

     25) у Законi України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 9 iз наступними змiнами):

     у частинi першiй статтi 2:

     пункт 3 доповнити абзацами сьомим i восьмим такого змiсту:

     "приватний партнер (концесiонер) - у разi проведення державної реєстрацiї права державної або комунальної власностi на нерухоме майно, речовi права на яке виникли в результатi створення, та/або будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту та технiчного переоснащення), та/або управлiння (користування, експлуатацiя, технiчне обслуговування) за договором, укладеним в рамках здiйснення державно-приватного партнерства, у тому числi концесiйним договором;

     державний партнер (концесiєдавець) або за його дорученням державне або комунальне пiдприємство, установа, органiзацiя чи господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належить державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належить державi, - у разi подання документiв для проведення державної реєстрацiї набуття права державної або комунальної власностi на земельну дiлянку, необхiдну для здiйснення державно-приватного партнерства (реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї), для проведення державної реєстрацiї набуття, змiни або припинення обтяження речових прав на таку земельну дiлянку";

     пункт 4 пiсля слiв "iнший правонабувач - орендар" доповнити словами "концесiонер, приватний партнер";

     доповнити статтею 291 такого змiсту:

     "Стаття 291. Особливостi державної реєстрацiї речових прав на об'єкти державно-приватного партнерства, у тому числi об'єкти концесiї, та земельнi дiлянки, необхiднi для здiйснення державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї

     1. Орган, що прийняв рiшення про доцiльнiсть здiйснення державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї, зобов'язаний протягом 15 календарних днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення забезпечити державну реєстрацiю заборони на вiдчуження земельних дiлянок, необхiдних для цiлей здiйснення державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї.

     Пiсля погодження у встановленому порядку документацiї iз землеустрою та внесення iнформацiї про земельну дiлянку до Державного земельного кадастру державний партнер, концесiєдавець або за його дорученням державне чи комунальне пiдприємство, установа, органiзацiя або господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належить державi, Автономнiй Республiцi Крим чи територiальнiй громадi, що належать до сфери його управлiння, реєструє право власностi на таку земельну дiлянку за органом виконавчої влади або органом мiсцевого самоврядування, який вiдповiдно до статтi 122 Земельного кодексу України надiлений повноваженнями щодо передачi вiдповiдної земельної дiлянки у користування.

     2. Передача приватному партнеру (концесiонеру) об'єкта державного-приватного партнерства (об'єкта концесiї) або будiвництво приватним партнером (концесiонером) об'єкта державного-приватного партнерства (об'єкта концесiї) є пiдставою для здiйснення реєстрацiї за приватним партнером (концесiонером) речових прав володiння та користування на об'єкт державного-приватного партнерства (об'єкт концесiї) в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно".

     7. У разi якщо законом встановлена вимога про те, що певнi види господарської дiяльностi можуть здiйснюватися виключно особами, якi перебувають пiд безпосереднiм або опосередкованим контролем держави, для здiйснення таких видiв дiяльностi концесiонер визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Верховною Радою України. У такому разi процедури роздiлiв II - III цього Закону не застосовуються.

     8. Фонду державного майна України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити передачу реєстру концесiйних договорiв центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує полiтику у сферi державно-приватного партнерства.

     9. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 жовтня 2019 року
N 155-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.