ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про концесiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 10 сiчня 2002 року N 2921-III,
вiд 24 жовтня 2002 року N 209-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 3 лютого 2004 року N 1414-IV,
вiд 31 травня 2005 року N 2599-IV,
вiд 8 вересня 2005 року N 2857-IV,
вiд 15 сiчня 2009 року N 891-VI,
вiд 19 лютого 2009 року N 1023-VI,
вiд 4 червня 2009 року N 1444-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2404-VI,
вiд 21 жовтня 2010 року N 2624-VI,
вiд 23 грудня 2010 року N 2880-VI,
вiд 8 липня 2011 року N 3687-VI,
вiд 12 квiтня 2012 року N 4650-VI,
вiд 10 жовтня 2013 року N 640-VII,
вiд 24 листопада 2015 року N 817-VIII,
вiд 27 лютого 2018 року N 2304-VIII

     Цей Закон визначає поняття та правовi засади регулювання вiдносин концесiї державного та комунального майна, а також умови i порядок її здiйснення з метою пiдвищення ефективностi використання державного i комунального майна i забезпечення потреб громадян України у товарах (роботах, послугах).

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     Для цiлей цього Закону термiни вживаються у такому значеннi:

     концесiя - надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом мiсцевого самоврядування на пiдставi концесiйного договору на платнiй та строковiй основi юридичнiй або фiзичнiй особi (суб'єкту пiдприємницької дiяльностi) права на створення (будiвництво) та (або) управлiння (експлуатацiю) об'єкта концесiї (строкове платне володiння), за умови взяття суб'єктом пiдприємницької дiяльностi (концесiонером) на себе зобов'язань по створенню (будiвництву) та (або) управлiнню (експлуатацiї) об'єктом концесiї, майнової вiдповiдальностi та можливого пiдприємницького ризику;

     договiр концесiї (концесiйний договiр) - договiр, вiдповiдно до якого уповноважений орган виконавчої влади чи орган мiсцевого самоврядування (концесiєдавець) надає на платнiй та строковiй основi суб'єкту пiдприємницької дiяльностi (концесiонеру) право створити (побудувати) об'єкт концесiї чи суттєво його полiпшити та (або) здiйснювати його управлiння (експлуатацiю) вiдповiдно до цього Закону з метою задоволення громадських потреб;

     концесiонер - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який вiдповiдно до цього Закону на пiдставi договору отримав концесiю. На сторонi концесiонера можуть виступати декiлька осiб;

(абзац четвертий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI)

     концесiєдавець - орган виконавчої влади або вiдповiдний орган мiсцевого самоврядування, уповноважений вiдповiдно Кабiнетом Мiнiстрiв України чи органами мiсцевого самоврядування на укладення концесiйного договору;

     претендент - фiзична або юридична особа (суб'єкт пiдприємницької дiяльностi), резидент або нерезидент, який подав заявку на участь у концесiйному конкурсi;

     концесiйнi платежi - плата, обумовлена у концесiйному договорi, яку вносить концесiонер за право створення (будiвництва) та (або) управлiння (експлуатацiї) об'єктiв, що надаються в концесiю;

     концесiйний конкурс - процедура, встановлена цим Законом та iншими нормативно-правовими актами, згiдно з якою певний претендент визнається переможцем у концесiйному конкурсi.

     Стаття 2. Принципи концесiйної дiяльностi

     Основними принципами дiяльностi, пов'язаної з наданням та отриманням концесiї (далi - концесiйної дiяльностi), є:

     законнiсть здiйснення концесiйної дiяльностi;

     державне регулювання концесiйної дiяльностi та контроль за її здiйсненням;

     здiйснення концесiйної дiяльностi на пiдставi концесiйного договору;

     вибiр концесiонерiв переважно на конкурснiй основi;

     врахування особливостей надання об'єкта у концесiю в окремих сферах господарської дiяльностi;

     комплексне використання об'єкта концесiї;

     взаємовигода сторiн у концесiйному договорi;

     державнi гарантiї капiталовкладень концесiонера;

     оплатне використання об'єкта концесiї;

     забезпечення законних прав та iнтересiв споживачiв товарiв (робiт, послуг), що надаються концесiонером;

     стабiльнiсть умов концесiйних договорiв;

     розподiл ризикiв мiж сторонами концесiйного договору;

     участь держави, органiв мiсцевого самоврядування у частковому фiнансуваннi об'єктiв концесiї, якi мають соцiальне значення.

     Стаття 3. Об'єкти, якi можуть надаватися у концесiю

     1. Об'єкти, якi можуть надаватися у концесiю, визначаються вiдповiдно до цього Закону.

     2. У концесiю можуть надаватися об'єкти права державної чи комунальної власностi, якi використовуються для здiйснення дiяльностi у таких сферах господарської дiяльностi (крiм видiв пiдприємницької дiяльностi, якi вiдповiдно до законодавства можуть здiйснюватися виключно державними пiдприємствами i об'єднаннями):

     водопостачання та водовiдведення у порядку, визначеному Законом України "Про особливостi передачi в оренду чи концесiю об'єктiв у сферах теплопостачання, водопостачання та водовiдведення, що перебувають у комунальнiй власностi", забезпечення функцiонування зрошувальних i осушувальних систем;

(абзац другий частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI, вiд 21.10.2010р. N 2624-VI, у редакцiї Закону України вiд 10.10.2013р. N 640-VII)

     надання послуг мiським громадським транспортом;

     збирання та утилiзацiя смiття, оброблення вiдходiв;

(абзац четвертий частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI)

     пошук, розвiдка родовищ корисних копалин i їх видобування, видобування кам'яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля), його переробка у порядку, визначеному Законом України "Про особливостi оренди чи концесiї об'єктiв паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державнiй власностi";

(абзац п'ятий частини другої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3687-VI)

     будiвництво (комплекс дорожньо-будiвельних та проектних робiт, пов'язаних з будiвництвом нової автомобiльної дороги) та експлуатацiя автомобiльних дорiг, об'єктiв дорожнього господарства, iнших дорожнiх споруд;

(абзац шостий частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2009р. N 891-VI, у редакцiї Закону України вiд 27.02.2018р. N 2304-VIII)

     будiвництво та/або експлуатацiя залiзниць, аеропортiв, злiтно-посадкових смуг на аеродромах, мостiв, шляхових естакад, тунелiв, iнших шляхiв сполучення, метрополiтенiв, морських i рiчкових портiв та їх iнфраструктури;

(абзац сьомий частини другої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI)

     машинобудування;

(абзац восьмий частини другої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI)

     охорона здоров'я;

(абзац дев'ятий частини другої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI)

     абзац десятий частини другої статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2599-IV)

     надання телекомунiкацiйних послуг, у тому числi з використанням телемереж;

(абзац одинадцятий частини другої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2005р. N 2599-IV)

     надання поштових послуг;

     теплопостачання у порядку, визначеному Законом України "Про особливостi передачi в оренду чи концесiю об'єктiв у сферах теплопостачання, водопостачання та водовiдведення, що перебувають у комунальнiй власностi", та розподiл i постачання природного газу;

(абзац тринадцятий частини другої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.10.2010р. N 2624-VI, у редакцiї Закону України вiд 10.10.2013р. N 640-VII)

     виробництво та (або) транспортування електроенергiї;

     громадське харчування;

     будiвництво жилих будинкiв;

     надання послуг у житлово-експлуатацiйнiй сферi;

     використання об'єктiв соцiально-культурного призначення;

(абзац вiсiмнадцятий частини другої статтi 3 у редакцiї Законiв України вiд 08.09.2005р. N 2857-IV, вiд 24.11.2015р. N 817-VIII)

     створення комунальних служб паркування автомобiлiв;

     надання ритуальних послуг;

     будiвництво та експлуатацiя готелiв, туристичних комплексiв, кемпiнгiв та iнших вiдповiдних об'єктiв туристичної iндустрiї;

(Частину другу статтi 3 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 209-IV вiд 24.10.2002)

     будiвництво, реконструкцiя та експлуатацiя внутрiшньо-господарських мелiоративних систем та окремих об'єктiв їх iнженерної iнфраструктури.

(частину другу статтi 3 доповнено абзацом двадцять другим згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1444-VI)

     3. Виключно на пленарних засiданнях вiдповiднi мiсцевi ради можуть прийняти рiшення щодо додаткового перелiку сфер господарської дiяльностi, для здiйснення дiяльностi у яких об'єкти права комунальної власностi можуть надаватися у концесiю.

     4. Об'єктами права державної чи комунальної власностi, якi надаються у концесiю, є:

     майно пiдприємств, їхнiх структурних пiдроздiлiв, що є цiлiсними майновими комплексами або системою цiлiсних майнових комплексiв, яке використовується для забезпечення завершеного циклу виробництва продукцiї (робiт, послуг) у сферах дiяльностi, що визначенi частинами другою i третьою цiєї статтi;

(абзац другий частини четвертої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 10.10.2013р. N 640-VII)

     об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти, якi можуть бути добудованi з метою їх використання для надання послуг по задоволенню громадських потреб у сферах дiяльностi, що визначенi частинами другою та третьою цiєї статтi;

     спецiально збудованi об'єкти вiдповiдно до умов концесiйного договору для задоволення громадських потреб у сферах дiяльностi, що визначенi частинами другою та третьою цiєї статтi.

     Концесiя може надаватися на окремi види пiдприємницької дiяльностi у сферах господарської дiяльностi, визначених частинами другою та третьою цiєї статтi.

     5. Пiд майном пiдприємств, якi є цiлiсними майновими комплексами або системою цiлiсних майнових комплексiв, що надається у концесiю, треба розумiти майно (основнi засоби, у тому числi незавершене будiвництво, нематерiальнi активи), що забезпечує вироблення (створення) вiдповiдної продукцiї (послуг) у сферах дiяльностi, визначених частинами другою i третьою цiєї статтi.

     Iншi необоротнi матерiальнi активи, оборотнi матерiальнi активи, кошти, цiннi папери та майно, що не вiдповiдають вимогам, визначеним в абзацi першому цiєї частини, а також майновi права та зобов'язання, якi належать балансоутримувачу майна, що надається у концесiю, не є об'єктами концесiї.

     Необоротнi матерiальнi активи, оборотнi матерiальнi активи можуть бути викупленi концесiонером на умовах, встановлених умовами договору. Дебiторська та кредиторська заборгованiсть, грошовi кошти та цiннi папери можуть бути переданi концесiонеру на умовах, встановлених договором.

     Умови та порядок передачi концесiонеру оборотних матерiальних активiв, кредиторської та дебiторської заборгованостi, грошових коштiв та цiнних паперiв можуть бути включенi до умов проведення концесiйного конкурсу.

     У концесiонера не виникає загального правонаступництва згiдно з правами та зобов'язаннями пiдприємства, цiлiсний майновий комплекс якого надається у концесiю. Умови та порядок передачi концесiонеру прав та обов'язкiв пiдприємства, цiлiсний майновий комплекс якого надається у концесiю, можуть бути встановленi умовами концесiйного конкурсу.

     У разi якщо всi активи та зобов'язання пiдприємства, цiлiсний майновий комплекс якого надається у концесiю, передано на баланс концесiонеру, таке пiдприємство пiдлягає припиненню шляхом лiквiдацiї.

     Майно, що входить до складу цiлiсного майнового комплексу, який надано у концесiю, включається до балансу концесiонера iз зазначенням, що таке майно перебуває у концесiї.

(статтю 3 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI, у зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою)

     6. У разi розташування об'єкта концесiї на земельнiй дiлянцi державної або комунальної власностi, повноваження щодо розпорядження якою здiйснює концесiєдавець, така земельна дiлянка надається в оренду концесiонеру разом з об'єктом концесiї на строк дiї концесiйного договору вiдповiдно до Земельного кодексу України та Закону України "Про оренду землi". Право власностi на вiдповiдну земельну дiлянку здiйснюється концесiєдавцем вiдповiдно до закону. У частинi передачi концесiонеру права на будiвництво об'єкта концесiї концесiйний договiр набирає чинностi з дня набуття права на користування земельними дiлянками, наданими в установленому порядку концесiонеру для будiвництва об'єкта концесiї.

(частина п'ята статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV, у редакцiї Законiв України вiд 23.12.2010р. N 2880-VI, вiд 24.11.2015р. N 817-VIII)

     7. Об'єкти права державної чи комунальної власностi, наданi у концесiю, не пiдлягають приватизацiї протягом дiї концесiйного договору без згоди концесiонера.

(частина сьома статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.04.2012р. N 4650-VI)

     8. У разi прийняття пiсля закiнчення строку дiї концесiйного договору рiшення про приватизацiю майна об'єкта, що надавався у концесiю, у колишнього концесiонера виникає право на викуп цього майна згiдно з визначеними умовами приватизацiї, якщо ним у зв'язку з виконанням умов концесiйного договору створено (побудовано) це майно або здiйснено його полiпшення вартiстю не менш як 25 вiдсоткiв вартостi майна на момент приватизацiї.

(статтю 3 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV)

     Стаття 4. Обмеження концесiйної дiяльностi

     Передача концесiонером своїх майнових прав, що випливають з концесiйного договору чи об'єктiв концесiї, повнiстю або частково третiм особам можлива тiльки за умови надання на це згоди концесiєдавця, якщо iнше не встановлено спецiальним законом про концесiйну дiяльнiсть в окремих сферах господарської дiяльностi.

     Стаття 5. Правовi засади концесiйної дiяльностi

     1. Вiдносини щодо надання в концесiю об'єктiв права державної чи комунальної власностi регулюються концесiйним договором, цим Законом та iншими нормативно-правовими актами України.

     2. Спецiальними законами можуть визначатися особливостi здiйснення концесiйної дiяльностi в окремих сферах господарської дiяльностi.

     3. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародного договору.

Роздiл II
ПРОВЕДЕННЯ КОНЦЕСIЙНОГО КОНКУРСУ

     Стаття 6. Порядок прийняття рiшення про надання концесiї

     1. Пропозицiї щодо перелiку конкретних об'єктiв права державної власностi, якi можуть надаватися в концесiю, вносяться вiдповiдними центральними органами виконавчої влади. Затвердження пооб'єктного перелiку здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Затвердження перелiку об'єктiв права комунальної власностi, якi можуть надаватися в концесiю, здiйснюється виключно на пленарних засiданнях вiдповiдних рад.

     3. Рiшення про надання концесiї на об'єкт права державної власностi за результатами концесiйного конкурсу приймає Кабiнет Мiнiстрiв України або уповноважений ним орган виконавчої влади.

     4. Рiшення про надання концесiї на об'єкт права комунальної власностi за результатами концесiйного конкурсу приймає уповноважений орган мiсцевого самоврядування.

     5. Концесiя на об'єкти права державної власностi надається з урахуванням загальнодержавних iнтересiв i максимального забезпечення iнтересiв споживачiв товарiв (робiт, послуг).

     6. Концесiя на об'єкти права комунальної власностi надається з урахуванням iнтересiв регiону, територiальної громади в забезпеченнi споживачiв товарами (роботами, послугами), якi проживають на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

     7. У разi, коли пiсля оголошення концесiйного конкурсу на участь у зазначеному конкурсi подав заявку лише один претендент, концесiйний договiр може бути укладений уповноваженим органом з цим претендентом шляхом погодження з ним iстотних умов договору.

     Стаття 7. Основнi засади проведення концесiйного конкурсу

     1. Органiзацiя i проведення концесiйного конкурсу здiйснюється концесiєдавцем.

     2. Концесiєдавець:

     затверджує умови концесiйного конкурсу;

     утворює конкурсну комiсiю, затверджує її склад та порядок роботи;

     готує конкурсну документацiю;

     оголошує концесiйний конкурс;

     визначає розмiр реєстрацiйного внеску;

     письмово пiдтверджує надходження заявок на участь у концесiйному конкурсi;

     забезпечує претендентiв необхiдною iнформацiєю (документами) для пiдготовки пропозицiй для участi у концесiйному конкурсi;

     приймає рiшення про допущення (недопущення) претендентiв до участi у концесiйному конкурсi з обгрунтуванням причини вiдмови;

     повiдомляє претендентiв про допущення (недопущення) до участi у концесiйному конкурсi;

     виступає замовником, здiйснює дiяльнiсть, пов'язану з погодженням та затвердженням проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок, iншої документацiї iз землеустрою, що розробляються з метою надання земельної дiлянки в оренду концесiонеру для здiйснення концесiйної дiяльностi.

(частину другу статтi 7 доповнено новим абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI, у зв'язку з цим абзаци одинадцятий i дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим i тринадцятим)

     Концесiєдавець зобов'язаний погодити умови концесiйного конкурсу щодо об'єктiв права державної чи комунальної власностi, що використовуються для здiйснення дiяльностi з централiзованого водо-, теплопостачання та водовiдведення, з центральним органом виконавчої влади, який здiйснює державне регулювання у вiдповiднiй сферi, до затвердження умов такого конкурсу.

(частину другу статтi 7 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 19.02.2009р. N 1023-VI, у зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим)

     Пiдставою для недопущення претендента до участi у концесiйному конкурсi може бути неподання у заявцi на участь у конкурсi необхiдної iнформацiї, подання її у неповному обсязi або подання неправдивої iнформацiї.

     3. Для реєстрацiї претендентiв як учасникiв концесiйного конкурсу ними сплачується реєстрацiйний внесок у розмiрi вiд одного до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, якщо iнше не встановлено спецiальним законом про концесiйну дiяльнiсть в окремих сферах господарської дiяльностi. Реєстрацiйний внесок сплачується шляхом безготiвкового перерахування на поточний рахунок концесiєдавця. Зазначенi кошти використовуються на пiдготовку процедури концесiйного конкурсу i поверненню не пiдлягають.

(Частина третя статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 10.01.2002 N 2921-III, вiд 15.01.2009р. N 891-VI)

     4. Заявки, документи та матерiали, поданi претендентами, розглядаються протягом сорока п'яти днiв з останнього дня подачi заявки.

(абзац перший частини четвертої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV)

     Пiд час розгляду заявок, документiв i матерiалiв претенденти мають право вносити змiни до пропозицiй про виконання умов концесiйного конкурсу з метою їх вдосконалення або зняти свою заявку з розгляду. Змiни пропозицiй про виконання умов концесiйного конкурсу вносяться не пiзнiш як за десять днiв до закiнчення строку розгляду заявок.

(абзац другий частини четвертої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV)

     5. Заявка на участь у концесiйному конкурсi, отримана концесiєдавцем пiсля закiнчення строку подачi, не розглядається i повертається претенденту за його рахунок.

     6. Конкурсна комiсiя розглядає поданi претендентами, якi допущенi до участi у концесiйному конкурсi, заявки, документи та матерiали з пропозицiями щодо умов концесiї, визначає їх вiдповiднiсть умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов здiйснення концесiї, запропонованих учасниками конкурсу.

     7. Переможцем концесiйного конкурсу визнається претендент, який запропонував кращi умови здiйснення концесiї, вiдповiдно до умов концесiйного конкурсу.

     8. На пiдставi висновкiв конкурсної комiсiї концесiєдавець приймає рiшення про переможця концесiйного конкурсу.

     9. Повiдомлення про визначення переможця концесiйного конкурсу має бути надiслано переможцю конкурсу не пiзнiше п'яти днiв з дня прийняття рiшення.

     10. З переможцем концесiйного конкурсу укладається концесiйний договiр пiсля погодження всiх його умов.

     11. Порядок створення конкурсної комiсiї та проведення концесiйного конкурсу визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 8. Оголошення концесiйного конкурсу та його результатiв

(назва iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI)

     1. Iнформацiя про оголошення концесiйного конкурсу щодо надання нових концесiй чи поновлення концесiй, строк дiї яких закiнчився, публiкується в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" або у вiдповiдному друкованому виданнi органу мiсцевого самоврядування.

     2. Iнформацiя про оголошення концесiйного конкурсу має мiстити вiдомостi щодо:

     органу, який надає концесiю;

     об'єкта концесiї (найменування, характеристики тощо);

     абзац четвертий частини другої статтi 8 виключено

згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV)

     абзац п'ятий частини другої статтi 8 виключено

згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV)

     абзац шостий частини другої статтi 8 виключено

згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV)

     абзац сьомий частини другої статтi 8 виключено

згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV)

     абзац восьмий частини другої статтi 8 виключено

згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV)

     абзац дев'ятий частини другої статтi 8 виключено

згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV)

     розмiр реєстрацiйного внеску;

     строку, на який надається концесiя;

     строку, до якого подаються заявки на участь у концесiйному конкурсi;

     строку, протягом якого оголошуються результати концесiйного конкурсу;

     уповноваженого органу, до якого слiд звертатися для отримання додаткової iнформацiї.

     3. Концесiєдавець або уповноважений ним орган за зверненням претендента подає додаткову iнформацiю про умови концесiйної дiяльностi щодо:

     умов надання земельної дiлянки, якщо вона необхiдна для концесiйної дiяльностi;

     обсягу робiт, якi повиннi бути профiнансованi (виконанi) концесiонером;

     обсягу товарiв (робiт, послуг), виготовлення (виконання, надання) яких гарантує концесiонер;

     обсягу вiдомостей про концесiонера;

     основних обов'язкiв концесiонера;

     фiнансових та iнших гарантiй концесiєдавця;

     особливих вимог з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони працi.

     Концесiєдавець або уповноважений ним орган подає також iнформацiю про земельну дiлянку, яка буде надана концесiонеру для здiйснення концесiйної дiяльностi (кадастровий номер, цiльове призначення, обмеження, обтяження земельної дiлянки, iнформацiя про наявнiсть на земельнiй дiлянцi систем водо-, тепло-, газопостачання, каналiзацiї, iнших iнженерних комунiкацiй), та iншу iнформацiю, яка необхiдна претенденту для участi у концесiйному конкурсi.

(абзац дев'ятий частини третьої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI)
(частина третя статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV)

     4. Заявки на участь у концесiйному конкурсi подаються протягом шiстдесяти днiв з дня оголошення конкурсу, а в разi надання концесiї на будiвництво та/або експлуатацiю автомобiльних дорiг - протягом строку, визначеного концесiєдавцем.

(частина четверта статтi 8 у редакцiї Законами України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV, вiд 15.01.2009р. N 891-VI)

     5. Заявка на участь у концесiйному конкурсi має мiстити вiдомостi щодо:

     повного найменування претендента;

     пропозицiї про виконання умов концесiйного конкурсу;

     даних, якi пiдтверджують можливiсть претендента забезпечити належне фiнансування своєї концесiйної дiяльностi;

     наявностi досвiду та можливостi технологiчного i органiзацiйного забезпечення такої дiяльностi.

     Абзац шостий частини п'ятої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV)

     6. Iнформацiя про результати конкурсу, пiдстави визначення переможця та вiдхилення пропозицiй iнших учасникiв пiдлягає розмiщенню на офiцiйному веб-сайтi концесiєдавця невiдкладно пiсля оголошення рiшення про визначення переможця конкурсу та у десятиденний строк з цього дня - опублiкуванню в газетi "Урядовий кур'єр" чи "Голос України" або у друкованому засобi масової iнформацiї вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування.

     З переможцем конкурсу не пiзнiше трьох мiсяцiв з дня опублiкування результатiв конкурсу укладається договiр концесiї в порядку i на умовах, визначених цим Законом. За письмовим зверненням переможця конкурсу цей строк може бути продовжено.

(статтю 8 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI, у зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою)

     6. Спори, пов'язанi з проведенням концесiйного конкурсу, вирiшуються в судовому порядку.

Роздiл III
КОНЦЕСIЙНИЙ ДОГОВIР

     Стаття 9. Укладення та строк дiї концесiйного договору

     1. Концесiйний договiр укладається на строк, визначений у договорi, який має бути не менше 10 рокiв та не бiльше 50 рокiв.

     2. Концесiйний договiр вважається укладеним з дня досягнення домовленостi з усiх iстотних умов i пiдписання сторонами тексту договору.

     3. Строк дiї концесiйного договору може бути змiнений за згодою сторiн в межах строкiв, передбачених частиною першою цiєї статтi.

     4. Кабiнетом Мiнiстрiв України можуть бути затвердженi типовi концесiйнi договори для здiйснення певних видiв концесiйної дiяльностi.

     Стаття 10. Iстотнi умови договору концесiї

     1. Iстотними умовами договору концесiї є:

     сторони договору;

     види дiяльностi, роботи, послуги, якi здiйснюються за умовами договору;

     об'єкт концесiї (склад i вартiсть майна або технiчнi i фiнансовi умови створення об'єкта концесiї);

     умови надання земельної дiлянки, якщо вона необхiдна для здiйснення концесiйної дiяльностi;

     перелiк видiв дiяльностi, здiйснення яких пiдлягає лiцензуванню;

     умови встановлення, змiни цiн (тарифiв) на виготовленi (наданi) концесiонером товари (роботи, послуги);

     строк дiї договору концесiї, умови найму, використання працi працiвникiв - громадян України;

     умови використання вiтчизняних сировини, матерiалiв;

(абзац дев'ятий частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV)

     умови та обсяги полiпшення об'єкта концесiї та порядок компенсацiї зазначених полiпшень;

     умови, розмiр i порядок внесення концесiйних платежiв (крiм концесiй на створення (будiвництво) нового об'єкта за рахунок концесiонера);

(абзац одинадцятий частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 24.11.2015р. N 817-VIII)

     порядок використання амортизацiйних вiдрахувань;

     вiдновлення об'єкта концесiї та умови його повернення;

     вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що випливають з концесiйного договору;

(абзац чотирнадцятий частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 15.01.2009р. N 891-VI)

     страхування концесiонером об'єктiв концесiї, взятих у концесiю;

     порядок внесення змiн та розiрвання договору;

(абзац шiстнадцятий частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 15.01.2009р. N 891-VI)

     порядок вирiшення спорiв мiж сторонами;

     право на отримання iнформацiї та проведення перевiрки виконання умов договору;

(частину першу статтi 10 доповнено абзацом вiсiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 15.01.2009р. N 891-VI)

     порядок та умови передачi, у тому числi з наданням гарантiї кредиторам, прав i зобов'язань, що випливають з концесiйного договору;

(частину першу статтi 10 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 15.01.2009р. N 891-VI)

     порядок використання об'єктiв права iнтелектуальної власностi.

(частину першу статтi 10 доповнено абзацом двадцятим згiдно iз Законом України вiд 15.01.2009р. N 891-VI)

     Абзац двадцять перший частини першої статтi 10 виключено

(частину першу статтi 10 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 19.02.2009р. N 1023-VI, абзац двадцять перший частини першої статтi 10 виключено згiдно iз Законом України вiд 21.10.2010р. N 2624-VI)

     Абзац двадцять другий частини першої статтi 10 виключено

(частину першу статтi 10 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 19.02.2009р. N 1023-VI, абзац двадцять другий частини першої статтi 10 виключено згiдно iз Законом України вiд 21.10.2010р. N 2624-VI)

     Абзац двадцять третiй частини першої статтi 10 виключено

(частину першу статтi 10 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 19.02.2009р. N 1023-VI, абзац двадцять третiй частини першої статтi 10 виключено згiдно iз Законом України вiд 21.10.2010р. N 2624-VI)

     Абзац двадцять четвертий частини першої статтi 10 виключено

(частину першу статтi 10 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 19.02.2009р. N 1023-VI, абзац двадцять четвертий частини першої статтi 10 виключено згiдно iз Законом України вiд 21.10.2010р. N 2624-VI)

     2. За згодою сторiн у концесiйному договорi можуть бути передбаченi й iншi умови, в тому числi передбаченi спецiальними законами про концесiйну дiяльнiсть в окремих сферах господарської дiяльностi.

     3. У разi якщо для здiйснення концесiйної дiяльностi є потреба в земельнiй дiлянцi, договiр оренди такої дiлянки укладається вiдповiдно до законодавства.

(частина третя статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI)

     4. Умови концесiйного договору є чинними на весь строк дiї договору, в тому числi у випадках, коли пiсля його укладення законодавчими актами встановлено правила, якi погiршують становище концесiонера.

     5. Реорганiзацiя концесiонера - юридичної особи не є пiдставою для змiни умов або розiрвання концесiйного договору.

     Стаття 11. Лiцензування

     Якщо концесiонер здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть, яка згiдно з законодавством України пiдлягає лiцензуванню, обов'язковiсть одержання концесiонером в установленому порядку вiдповiдної лiцензiї включається в iстотнi умови концесiйного договору.

     Стаття 12. Концесiйнi платежi

     1. Концесiйний платiж вноситься концесiонером вiдповiдно до умов концесiйного договору.

(абзац перший частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 24.11.2015р. N 817-VIII)

     У разi якщо протягом строку дiї договору концесiї деякi активи, наданi концесiонеру у складi об'єкта концесiї, виводяться з експлуатацiї у зв'язку з їх списанням, внаслiдок чого такi об'єкти не використовуються концесiонером у його господарськiй дiяльностi, вiдбувається перерахунок розмiру концесiйних платежiв шляхом зменшення бази розрахунку концесiйних платежiв на вартiсть таких активiв, визначену на день надання їх у концесiю.

(частину першу статтi 12 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI)

     Розмiр концесiйних платежiв збiльшується в разi надання концесiєдавцем протягом строку дiї договору концесiї в управлiння (експлуатацiю) концесiонеру нових об'єктiв, створених за рахунок коштiв мiсцевого або державного бюджетiв.

(частину першу статтi 12 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI)

     У разi надання у концесiю права на управлiння (експлуатацiю) iснуючих на день укладення договору концесiї об'єктiв права державної чи комунальної власностi концесiонер звiльняється вiд сплати концесiйних платежiв за новi об'єкти основних засобiв та нематерiальних активiв, створених (придбаних) концесiонером для виконання умов концесiйного договору за його рахунок.

(частину першу статтi 12 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим)

     У разi надання концесiї на об'єкт незавершеного будiвництва концесiйнi платежi вносяться з часу одержання концесiонером доходу вiд експлуатацiї об'єкта концесiї, але не пiзнiше нiж через шiсть мiсяцiв пiсля введення об'єкта в експлуатацiю, визначеного умовами концесiйного договору.

(частину першу статтi 12 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 03.02.2004р. N 1414-IV, абзац п'ятий частини першої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 24.11.2015р. N 817-VIII)

     У разi надання концесiї на створення (будiвництво) нового об'єкта концесiонер вiдповiдно до умов концесiйного договору може бути тимчасово звiльнений вiд сплати концесiйних платежiв за новi об'єкти, створенi (побудованi) концесiонером на виконання умов концесiйного договору за власний рахунок.

(частину першу статтi 12 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 817-VIII)

     2. Концесiйнi платежi зараховуються вiдповiдно до Державного бюджету України або мiсцевого бюджету. Концесiйнi платежi у разi передачi новозбудованої автомобiльної дороги загального користування державного значення у концесiю зараховуються до Державного бюджету України.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2018р. N 2304-VIII)

     3. Концесiйнi платежi встановлюються у фiксованому розмiрi, у вiдсотках вiд вартостi наданого у концесiю об'єкта за результатами його оцiнки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть, або як частка (у вiдсотках) чистого доходу вiд концесiйної дiяльностi, отриманого концесiонером, або у виглядi передачi концесiєдавцю у власнiсть майна, що знаходиться у власностi концесiонера та придбане ним вiдповiдно до умов концесiйного договору. Концесiйним договором може передбачатися поєднання рiзних видiв концесiйних платежiв. Методика розрахунку концесiйних платежiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частину першу статтi 12 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 817-VIII)

     4. Концесiонерам збиткових i низькорентабельних об'єктiв концесiї, що мають важливе соцiальне значення, концесiєдавець може надавати пiльги щодо концесiйних платежiв, у тому числi у виглядi розстрочки, вiдстрочки, повного або часткового звiльнення вiд сплати концесiйних платежiв на певний строк, а також передбачати в договорi надання дотацiй, компенсацiй та пiльг. Порядок визначення таких об'єктiв, а також умови надання дотацiй, компенсацiй та пiльг встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина четверта статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI)

     Стаття 13. Вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання зобов'язань за концесiйним договором

     1. За невиконання або за неналежне виконання умов концесiйного договору, у тому числi за змiну або розiрвання договору в односторонньому порядку, крiм випадкiв, передбачених цим Законом, сторони несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законами України та концесiйним договором.

     2. У разi визнання концесiонера банкрутом вiн вiдповiдає за своїми борговими зобов'язаннями майном, яке належить йому на правi власностi, вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 14. Реєстрацiя концесiйних договорiв

     1. У разi, якщо об'єктом концесiї є об'єкт права державної власностi, орган, уповноважений укласти концесiйний договiр в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку, повiдомляє про укладення такого договору Фонд державного майна України, який веде реєстр концесiйних договорiв. Порядок ведення такого реєстру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. У разi, якщо об'єктом концесiї є об'єкт права комунальної власностi, орган, уповноважений укласти концесiйний договiр в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку, реєструє такий договiр у виконавчому органi вiдповiдної ради та повiдомляє Фонд державного майна України про укладення такого концесiйного договору. Порядок ведення облiку концесiйних договорiв, укладених органами мiсцевого самоврядування, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 15. Припинення дiї концесiйного договору

     1. Дiя концесiйного договору припиняється у разi:

     закiнчення строку, на який його було укладено;

     лiквiдацiї концесiонера за рiшенням суду, в тому числi у зв'язку з визнанням його банкрутом;

     анулювання лiцензiї, виданої концесiонеру на здiйснення вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

(частину першу статтi 15 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 19.02.2009р. N 1023-VI, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

     загибелi об'єкта концесiї.

     2. Концесiйний договiр може бути розiрвано за погодженням сторiн.

     На вимогу однiєї iз сторiн концесiйний договiр може бути розiрвано за рiшенням суду у разi невиконання сторонами своїх зобов'язань та з iнших пiдстав, передбачених законами України.

(абзац другий частини другої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 762-IV)

     3. У разi розiрвання концесiйного договору, закiнчення строку його дiї, лiквiдацiї концесiонера у зв'язку з визнанням його банкрутом або анулювання лiцензiї на здiйснення вiдповiдного виду господарської дiяльностi концесiонер зобов'язаний повернути концесiєдавцю об'єкт концесiї на умовах, зазначених у концесiйному договорi. Якщо концесiонер допустив погiршення стану об'єкта концесiї або його загибель, вiн повинен вiдшкодувати концесiєдавцю збитки, якщо не доведе, що погiршення або загибель об'єкта сталися не з його вини.

(частина третя статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.02.2009р. N 1023-VI)

     4. Концесiйний договiр може бути визнаний судом недiйсним вiдповiдно до цивiльного законодавства.

     5. У разi полiпшення майна, отриманого в концесiю, яке здiйснено за рахунок коштiв концесiонера, чи створення концесiонером майна на виконання умов концесiйного договору концесiєдавець зобов'язаний вiдшкодувати концесiонеру витрати, зробленi у зв'язку iз зазначеними полiпшеннями, або вартiсть створеного майна в частинi, що не була компенсована концесiонером у результатi концесiйної дiяльностi вiдповiдно до умов концесiйного договору.

     Стаття 16. Розв'язання спорiв, що виникають з концесiйного договору

     1. Спори, що виникають з концесiйних договорiв, розглядаються вiдповiдно до законодавства України судом.

(частина перша статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 762-IV)

     2. Спори, що виникають з концесiйних договорiв за участю нерезидентiв, пiдприємств з iноземними iнвестицiями, вирiшуються в порядку, передбаченому законом, а також можуть розглядатися мiжнародним арбiтражним судом за мiсцем, обумовленим у договорi.

(частина друга статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 24.11.2015р. N 817-VIII)

     3. У разi порушення умов концесiйного договору сторони мають право вимагати розiрвання концесiйного договору у порядку, встановленому законодавством України.

Роздiл IV
ОСНОВНI ПРАВА I ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН КОНЦЕСIЙНОГО ДОГОВОРУ

     Стаття 17. Права i обов'язки концесiєдавця

     1. Концесiєдавець має право:

     здiйснювати контроль за дотриманням концесiонером умов концесiйного договору;

     надавати виключне право на створення (будiвництво) та (або) управлiння (експлуатацiю) об'єкта концесiї;

     вимагати дострокового розiрвання концесiйного договору в разi порушення концесiонером його умов;

     вимагати вiд концесiонера вiдшкодування збиткiв у разi погiршення стану об'єкта концесiї, яке сталося з вини концесiонера.

     2. Концесiєдавець зобов'язаний:

     передати концесiонеру об'єкт концесiї у станi та строки, передбаченi концесiйним договором;

     надати концесiонеру своєчасно i в повному обсязi передбаченi концесiйним договором документи, якi пiдтверджують право концесiонера на створення (будiвництво) та (або) управлiння (експлуатацiю) об'єкта концесiї;

     вимагати звiт про використання амортизацiйних вiдрахувань;

     зберiгати комерцiйну таємницю концесiонера;

     не втручатися у господарську дiяльнiсть концесiонера;

     якщо для здiйснення концесiйної дiяльностi необхiдна земельна дiлянка, забезпечити її надання у порядку, встановленому Земельним кодексом України.

     3. Концесiєдавець має також iншi права i обов'язки, передбаченi концесiйним договором та законодавством України.

     Стаття 18. Права i обов'язки концесiонера

     1. Концесiонер має право:

     здiйснювати пiдприємницьку дiяльнiсть на основi створення (будiвництва) та (або) управлiння (експлуатацiї) об'єкта концесiї;

     на виключне право на створення (будiвництво) та (або) управлiння (експлуатацiю) об'єкта концесiї, якщо це передбачено умовами концесiйного договору;

     вимагати розiрвання концесiйного договору у разi порушення концесiєдавцем умов договору i вiдшкодування збиткiв, завданих невиконанням умов договору;

     на продовження строку дiї концесiйного договору у разi виконання його умов;

     отримувати плату за виробленi товари (роботи, послуги) згiдно з умовами концесiйного договору;

     використовувати амортизацiйнi вiдрахування на вiдновлення основних фондiв, отриманих у концесiю;

     на контрактнiй основi залучати до виконання спецiальних робiт на об'єктi концесiї третiх осiб. При цьому концесiонер несе вiдповiдальнiсть за виконання такими особами умов концесiйного договору та законодавства України.

     2. Концесiонер зобов'язаний:

     виконувати умови концесiйного договору;

     укладати вiдповiдно до законодавства трудовi договори (контракти), як правило, з працiвниками - громадянами України;

     використовувати на об'єктi концесiї технологiї, матерiали, технiку вiтчизняного виробництва, якщо iнше не передбачено умовами договору;

     утримувати об'єкт концесiї в належному технiчному станi;

     пiсля закiнчення строку, на який було укладено концесiйний договiр, передати об'єкт концесiї в належному технiчному станi концесiєдавцю вiдповiдно до умов договору;

     укладати договори оренди землi не пiзнiше одного року з дня набрання чинностi договором концесiї. За письмовим зверненням приватного партнера цей строк може бути продовжено, але не бiльш як на один рiк.

(частину другу статтi 18 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI)

     3. У разi нездiйснення концесiєдавцем виконання робiт або фiнансування робiт з реконструкцiї, технiчного переоснащення, полiпшення об'єкта концесiї, якщо умовами договору концесiї передбачений такий обов'язок концесiєдавця, концесiонер має право за власний рахунок профiнансувати вiдповiднi роботи, за умови погодження обсягiв i вартостi робiт з концесiєдавцем, зарахувавши їх вартiсть у рахунок концесiйних платежiв, або вимагати вiдшкодування вартостi таких робiт на умовах та в порядку, передбачених концесiйним договором.

(статтю 18 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 24.11.2015р. N 817-VIII, у зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою)

     4. Концесiонер має також iншi права та обов'язки, передбаченi концесiйним договором та законодавством України.

     5. У разi якщо на сторонi концесiонера у договорi концесiї виступають декiлька осiб, вони несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями, передбаченими умовами договору концесiї.

(статтю 18 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI)

     Стаття 19. Органiзацiйно-правовi форми дiяльностi концесiонера

     1. Концесiонер здiйснює свою дiяльнiсть у будь-якiй органiзацiйно-правовiй формi.

     2. Порядок створення юридичних осiб для здiйснення концесiйної дiяльностi, їх реорганiзацiї i лiквiдацiї та умови виконання ними концесiйних договорiв визначаються законодавством України.

     Стаття 20. Правовий режим майна, що надається в концесiю або створюється у зв'язку з виконанням умов концесiйного договору

     1. Передача об'єктiв у концесiю не зумовлює перехiд права власностi на цей об'єкт до концесiонера та не припиняє права державної чи комунальної власностi на цi об'єкти.

     Майно, створене на виконання умов концесiйного договору, є об'єктом права державної чи комунальної власностi.

     Майно, яке придбав концесiонер на виконання умов концесiйного договору, належить йому на правi власностi та може переходити у власнiсть держави або територiальної громади пiсля закiнчення строку дiї концесiйного договору вiдповiдно до умов, передбачених цим Законом та концесiйним договором.

     2. Концесiонеру належить право власностi на прибуток, отриманий вiд управлiння (експлуатацiї) об'єкта концесiй, а також на продукцiю, отриману в результатi виконання умов концесiйного договору.

     3. Нарахування амортизацiї на наданий у концесiю об'єкт здiйснюється концесiєдавцем чи уповноваженим ним органом. Про суму нарахованих амортизацiйних вiдрахувань концесiонеру повiдомляється щоквартально у встановлений договором концесiї строк. На суму нарахованих амортизацiйних вiдрахувань (але не бiльш як на суму концесiйної плати) зменшується сума концесiйної плати, що пiдлягає сплатi концесiонером за вiдповiдний перiод.

     На суму нарахованих амортизацiйних вiдрахувань, на яку було зменшено суму концесiйної плати, концесiонер зобов'язаний у порядку i в строк, встановленi договором концесiї, здiйснювати погодженi з концесiєдавцем роботи щодо полiпшення об'єкта концесiї.

     За нецiльове використання таких коштiв до концесiонера застосовуються штрафнi санкцiї в розмiрi 100 вiдсоткiв сум, використаних за нецiльовим призначенням, з нарахуванням пенi в розмiрi 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України.

     Амортизацiйнi вiдрахування, нарахованi на майно, що є власнiстю концесiонера, використовуються концесiонером вiдповiдно до законодавства України.

(абзац перший частини третьої статтi 20 замiнено чотирма абзацами згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2404-VI, у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим)

     Концесiонер має право вiдповiдно до умов концесiйного договору за рахунок власних коштiв здiйснювати реконструкцiю, технiчне переоснащення, полiпшення майна, отриманого в концесiю.

     Право власностi на полiпшене, реконструйоване, технiчно переоснащене майно залишається вiдповiдно за державою або територiальною громадою.

     Концесiонер має право на адекватне i ефективне вiдшкодування витрат, зроблених у зв'язку з полiпшенням майна, отриманого в концесiю, за рахунок отриманого прибутку, якщо iнше не передбачено концесiйним договором.

     Стаття 21. Захист права концесiонера на майно, одержане ним у концесiю

     1. Положення законодавства щодо захисту права власностi поширюється на концесiонера щодо захисту його права на майно, отримане (створене) ним вiдповiдно до умов концесiйного договору.

     2. Концесiонер може вимагати повернення майна, отриманого ним вiдповiдно до умов концесiйного договору, з чужого незаконного володiння, усунення перешкод у користуваннi ним, вiдшкодування шкоди, завданої майну громадянами, юридичними особами, концесiєдавцем.

     Стаття 22. Ризик випадкової загибелi або пошкодження об'єкта концесiї

     1. Ризик випадкової загибелi або пошкодження об'єкта концесiї несе концесiєдавець, якщо iнше не встановлено концесiйним договором.

     2. Майно, отримане концесiонером або створене вiдповiдно до умов концесiйного договору, страхується концесiонером на користь того учасника концесiйного договору, який несе ризик випадкової загибелi чи пошкодження об'єкта концесiї.

     Стаття 23. Припинення дiяльностi державного або комунального пiдприємства, майно якого надано у концесiю

     1. Припинення дiяльностi державного або комунального пiдприємства, майно якого передається в концесiю, здiйснюється шляхом його лiквiдацiї.

     2. Право повного господарського вiдання на майно, що було закрiплене за державним або комунальним пiдприємством та передається у концесiю, припиняється.

     3. Працiвникам державного або комунального пiдприємства, що припинило свою дiяльнiсть, забезпечуються соцiально-правовi гарантiї, передбаченi законодавством України для працiвникiв, якi звiльняються у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi.

     4. Концесiєдавець зобов'язаний при укладеннi концесiйного договору передбачити в умовах договору максимальне використання в концесiйнiй дiяльностi працiвникiв - громадян України, в тому числi i звiльнених у зв'язку з лiквiдацiєю державного або комунального пiдприємства, майно якого надано у концесiю.

     Стаття 24. Передача об'єкта концесiї

     1. Передача об'єкта у концесiю здiйснюється у строки i на умовах, визначених у концесiйному договорi.

     2. Майно, отримане у концесiю, включається до балансу концесiонера - юридичної особи, з зазначенням, що це майно отримане у концесiю.

     3. Якщо концесiєдавець у строки i на умовах, визначених у концесiйному договорi, не передасть об'єкт концесiї, концесiонер має право вимагати вiд концесiєдавця передачi об'єкта концесiї та вiдшкодування збиткiв, завданих затриманням передачi, або вимагати розiрвання концесiйного договору i вiдшкодування збиткiв, завданих йому невиконанням концесiйного договору.

Роздiл IV1
ДЕРЖАВНI ГАРАНТIЇ

     Стаття 241. Гарантiї прав концесiонерiв

     1. Держава гарантує додержання встановлених актами законодавства умов для провадження концесiонерами дiяльностi, пов'язаної з виконанням концесiйних договорiв, захист їхнiх прав i законних iнтересiв.

     Змiни, що вносяться до законодавства, не повиннi погiршувати умов для провадження концесiонерами дiяльностi з реалiзацiї проектiв на умовах концесiї.

     2. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи не мають права втручатися в дiяльнiсть концесiонерiв, пов'язану з виконанням концесiйних договорiв, крiм випадкiв, якщо таке втручання передбачено законодавством, концесiйним договором i здiйснюється в межах їх повноважень.

     3. Майновi та фiнансовi ресурси концесiонерiв, якi виконують концесiйнi договори в Українi, не можуть бути примусово вiдчуженi, крiм випадкiв, установлених законом. Зазначенi ресурси можуть використовуватися винятково для здiйснення рятiвних заходiв у разi надзвичайних ситуацiй техногенного чи природного характеру. У такому разi концесiонер має право на компенсацiю вiдповiдно до закону.

     4. У разi прийняття органами державної влади або органами мiсцевого самоврядування рiшень, що порушують права концесiонерiв, збитки, завданi їм внаслiдок прийняття таких рiшень, пiдлягають вiдшкодуванню у порядку, встановленому законом.

(Закон доповнено роздiлом IV1 згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2880-VI)

Роздiл V
ОБЛIК, ЗВIТНIСТЬ ТА ОПОДАТКУВАННЯ КОНЦЕСIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 25. Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть

     Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть щодо концесiйної дiяльностi ведеться вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 26. Порядок сплати мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору при ввезеннi матерiальних цiнностей у зв'язку з концесiйним договором

     Мито, податок на додану вартiсть та акцизний збiр при ввезеннi матерiальних цiнностей у зв'язку з виконанням умов концесiйного договору справляються вiдповiдно до законодавства України.

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Закони України та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк пiсля опублiкування цього Закону:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законодавчих актiв, що випливають з цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;

     розробити нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом;

     забезпечити прийняття мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом, а також перегляд i скасування їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     розробити та затвердити типовi концесiйнi договори.

     4. Внести змiни до таких законiв України:

     1) статтю 22 Закону України "Про режим iноземного iнвестування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст.80) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 22. Концесiйнi договори

     Надання iноземним iнвесторам права на проведення господарської дiяльностi, пов'язаної з використанням об'єктiв, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi i передаються у концесiю, вiдбувається на пiдставi вiдповiдного законодавства України шляхом укладення концесiйного договору";

     2) у Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст.170; 1998 р., N 48, ст.292):

     пункт 30 частини першої статтi 26 пiсля слова "недiйсним" доповнити словами "про надання у концесiю об'єктiв права комунальної власностi";

     пiдпункт 4 пункту "а" статтi 29 пiсля слiв "цих програм" доповнити словами "пiдготовка i внесення на розгляд ради пропозицiй щодо визначення сфер господарської дiяльностi та перелiку об'єктiв, якi можуть надаватися у концесiю";

     пункт 19 частини першої статтi 43 пiсля слова "оренду" доповнити словом "концесiю".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
16 липня 1999 року
N 997-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.