ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про режим iноземного iнвестування

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 16 липня 1999 року N 997-XIV,
вiд 8 червня 2000 року N 1807-III,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 23 червня 2009 року N 1533-VI
вiд 27 квiтня 2010 року N 2155-VI,
вiд 22 грудня 2010 року N 2850-VI,
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI,
вiд 24 травня 2012 року N 4835-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 31 травня 2016 року N 1390-VIII,
вiд 21 липня 2020 року N 810-IX,
вiд 17 грудня 2020 року N 1116-IX

(У текстi Закону слова "статутний фонд" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "статутний капiтал" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 22 грудня 2010 року N 2850-VI)

     Цей Закон визначає особливостi режиму iноземного iнвестування на територiї України, виходячи з цiлей, принципiв i положень законодавства України.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв, що вживаються в Законi

     Термiни, що вживаються в цьому Законi, мають таке значення:

     1) iноземнi iнвестори - суб'єкти, якi провадять iнвестицiйну дiяльнiсть на територiї України, а саме:

     юридичнi особи, створенi вiдповiдно до законодавства iншого, нiж законодавство України;

     фiзичнi особи - iноземцi, якi не мають постiйного мiсця проживання на територiї України i не обмеженi у дiєздатностi;

     iноземнi держави, мiжнароднi урядовi та неурядовi органiзацiї;

     iншi iноземнi суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi визнаються такими вiдповiдно до законодавства України;

     2) iноземнi iнвестицiї - цiнностi, що вкладаються iноземними iнвесторами в об'єкти iнвестицiйної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соцiального ефекту;

     3) пiдприємство з iноземними iнвестицiями - пiдприємство (органiзацiя) будь-якої органiзацiйно-правової форми, створене вiдповiдно до законодавства України, iноземна iнвестицiя в статутному капiталi якого, за його наявностi, становить не менше 10 вiдсоткiв;

     4) пункт 4 частини першої статтi 1 виключено

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 24.05.2012р. N 4835-VI, пункт 4 частини першої статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 31.05.2016р. N 1390-VIII)

     Пiдприємство набирає статусу пiдприємства з iноземними iнвестицiями з дня зарахування iноземної iнвестицiї на його баланс.

     Стаття 2. Види iноземних iнвестицiй

     Iноземнi iнвестицiї можуть здiйснюватися у виглядi:

     iноземної валюти, що визнається конвертованою Нацiональним банком України;

     валюти України - вiдповiдно до законодавства України;

(абзац третiй статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     будь-якого рухомого i нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;

     акцiй, облiгацiй, iнших цiнних паперiв, а також корпоративних прав (прав власностi на частку (пай) у статутному капiталi юридичної особи, створеної вiдповiдно до законодавства України або законодавства iнших країн), виражених у конвертованiй валютi;

     грошових вимог та права на вимоги виконання договiрних зобов'язань, якi гарантованi першокласними банками i мають вартiсть у конвертованiй валютi, пiдтверджену згiдно з законами (процедурами) країни iнвестора або мiжнародними торговельними звичаями;

     будь-яких прав iнтелектуальної власностi, вартiсть яких у конвертованiй валютi пiдтверджена згiдно з законами (процедурами) країни iнвестора або мiжнародними торговельними звичаями, а також пiдтверджена експертною оцiнкою в Українi, включаючи легалiзованi на територiї України авторськi права, права на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, ноу-хау тощо;

     прав на здiйснення господарської дiяльностi, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсiв, наданих вiдповiдно до законодавства або договорiв, вартiсть яких у конвертованiй валютi пiдтверджена згiдно з законами (процедурами) країни iнвестора або мiжнародними торговельними звичаями;

     iнших цiнностей вiдповiдно до законодавства України.

     Частину другу статтi 2 виключено

(статтю 2 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI, частину другу статтi 2 виключено згiдно iз Законом України вiд 27.04.2010р. N 2155-VI)

     Стаття 3. Форми здiйснення iноземних iнвестицiй

     Iноземнi iнвестицiї можуть здiйснюватися у таких формах:

     часткової участi у пiдприємствах, що створюються спiльно з українськими юридичними i фiзичними особами, або придбання частки дiючих пiдприємств;

     створення пiдприємств, що повнiстю належать iноземним iнвесторам, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв iноземних юридичних осiб або придбання у власнiсть дiючих пiдприємств повнiстю;

     придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, примiщення, обладнання, транспортнi засоби та iншi об'єкти власностi, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексiв або у виглядi акцiй, облiгацiй та iнших цiнних паперiв;

     придбання самостiйно або за участю українських юридичних або фiзичних осiб прав на користування землею та використання природних ресурсiв на територiї України;

     придбання iнших майнових прав;

     господарської (пiдприємницької) дiяльностi на основi угод про розподiл продукцiї;

(статтю 3 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 08.06.2000р. N 1807-III, у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

     в iнших формах, якi не забороненi законами України, в тому числi без створення юридичної особи на пiдставi договорiв iз суб'єктами господарської дiяльностi України.

     Стаття 4. Об'єкти iноземного iнвестування

     Iноземнi iнвестицiї можуть вкладатися в будь-якi об'єкти, iнвестування в якi не заборонено законами України.

     Стаття 5. Оцiнка iноземних iнвестицiй

     Iноземнi iнвестицiї та iнвестицiї українських партнерiв, включаючи внески до статутного капiталу пiдприємств, оцiнюються в iноземнiй конвертованiй валютi та у валютi України за домовленiстю сторiн на основi цiн мiжнародних ринкiв або ринку України.

     Перерахування iнвестицiйних сум в iноземнiй валютi у валюту України здiйснюється за офiцiйним курсом валюти України, визначеним Нацiональним банком України.

     При реiнвестицiях прибутку, доходу та iнших коштiв, одержаних у валютi України внаслiдок здiйснення iноземних iнвестицiй, перерахування iнвестицiйних сум провадиться за офiцiйним курсом валюти України, визначеним Нацiональним банком України на дату фактичного здiйснення реiнвестицiй.

     Стаття 6. Законодавство про iнвестицiйну дiяльнiсть iноземних iнвесторiв на територiї України

     Вiдносини, пов'язанi з iноземними iнвестицiями в Українi, регулюються цим Законом, iншими законодавчими актами та мiжнародними договорами України. Якщо мiжнародним договором України встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством України про iноземнi iнвестицiї, застосовуються правила мiжнародного договору.

Роздiл II
ДЕРЖАВНI ГАРАНТIЇ ЗАХИСТУ IНОЗЕМНИХ IНВЕСТИЦIЙ

     Стаття 7. Правовий режим iнвестицiйної дiяльностi

     Для iноземних iнвесторiв на територiї України встановлюється нацiональний режим iнвестицiйної та iншої господарської дiяльностi, за винятками, передбаченими законодавством України та мiжнародними договорами України.

     Для окремих суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють iнвестицiйнi проекти iз залученням iноземних iнвестицiй, що реалiзуються вiдповiдно до державних програм розвитку прiоритетних галузей економiки, соцiальної сфери i територiй, може встановлюватися пiльговий режим iнвестицiйної та iншої господарської дiяльностi.

     Законами України можуть визначатися територiї, на яких дiяльнiсть iноземних iнвесторiв та пiдприємств з iноземними iнвестицiями обмежується або забороняється, виходячи з вимог забезпечення нацiональної безпеки.

     Законами України для суб'єктiв господарської дiяльностi, якi здiйснюють iнвестицiйнi проекти у визначених законом галузях господарювання iз залученням iноземних iнвестицiй, можуть встановлюватися додатковi державнi гарантiї захисту iноземних iнвестицiй, у тому числi гарантiї захисту iнвестицiй вiд змiни законодавства, передбаченi цим Законом.

(статтю 7 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     Стаття 8. Гарантiї у разi змiни законодавства

     Якщо в подальшому спецiальним законодавством України про iноземнi iнвестицiї або законами України, якi надають державнi гарантiї, будуть змiнюватися гарантiї захисту iноземних iнвестицiй, зазначенi в роздiлi II цього Закону або в законах України, якi надають державнi гарантiї, то протягом 10 рокiв з дня набрання чинностi таким законодавством на вимогу iноземного iнвестора застосовуються державнi гарантiї захисту iноземних iнвестицiй, передбаченi цим Законом або iншими законами України, якi надають такi державнi гарантiї. Державнi гарантiї захисту iноземних iнвестицiй, пов'язанi iз застосуванням "зеленого" тарифу, застосовуються на весь строк дiї "зеленого" тарифу.

     До прав i обов'язкiв сторiн, визначених угодою про розподiл продукцiї, протягом строку її дiї застосовується законодавство України, чинне на момент її укладення. До прав i обов'язкiв сторiн, визначених договором про купiвлю-продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом, протягом строку його дiї застосовується законодавство України, чинне на дату набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо удосконалення умов пiдтримки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї". Зазначенi гарантiї не поширюються на змiни до законодавства, що стосуються питань оборони, нацiональної безпеки, податкового законодавства, забезпечення громадського порядку, охорони навколишнього природного середовища.

(стаття 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.06.2000р. N 1807-III, у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     Стаття 9. Гарантiї щодо примусових вилучень, а також незаконних дiй державних органiв та їх посадових осiб

     Iноземнi iнвестицiї в Українi не пiдлягають нацiоналiзацiї. Державнi органи не мають права реквiзувати iноземнi iнвестицiї, за винятком випадкiв здiйснення рятiвних заходiв у разi стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй, епiзоотiй. Зазначена реквiзицiя може бути проведена на пiдставi рiшень органiв, уповноважених на це Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рiшення про реквiзицiю iноземних iнвестицiй та умови компенсацiї можуть бути оскарженi в судовому порядку вiдповiдно до статтi 26 цього Закону.

     Стаття 10. Компенсацiя i вiдшкодування збиткiв iноземним iнвесторам

     Iноземнi iнвестори мають право на вiдшкодування збиткiв, включаючи упущену вигоду i моральну шкоду, завданих їм внаслiдок дiй, бездiяльностi або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язкiв щодо iноземного iнвестора або пiдприємства з iноземними iнвестицiями, вiдповiдно до законодавства України. Не пiдлягає вiдшкодуванню упущена вигода iнвестора iз значними iнвестицiями за спецiальним iнвестицiйним договором у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням державою в особi Кабiнету Мiнiстрiв України та/або органом мiсцевого самоврядування, якщо такий орган є стороною спецiального iнвестицiйного договору, зобов'язань за таким договором.

(частина перша статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.12.2020р. N 1116-IX)

     Усi понесенi витрати та збитки iноземних iнвесторiв, завданi їм внаслiдок дiй, зазначених у статтi 9 та частинi першiй цiєї статтi, повиннi бути вiдшкодованi на основi поточних ринкових цiн та/або обгрунтованої оцiнки, пiдтверджених аудитором чи аудиторською фiрмою.

     Компенсацiя, що виплачується iноземному iнвестору, повинна бути швидкою, адекватною i ефективною. Компенсацiя, що виплачується iноземному iнвестору внаслiдок дiй, зазначених у статтi 9 цього Закону, визначається на момент припинення права власностi.

     Компенсацiя, що виплачується iноземному iнвестору внаслiдок дiй, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, визначається на час фактичного здiйснення рiшення про вiдшкодування збиткiв. Сума компенсацiї повинна виплачуватись у валютi, в якiй були здiйсненi iнвестицiї, чи в будь-якiй iншiй прийнятнiй для iноземного iнвестора валютi вiдповiдно до законодавства України. З моменту виникнення права на компенсацiю i до моменту її виплати на суму компенсацiї нараховуються вiдсотки згiдно з середньою ставкою вiдсотка, за яким лондонськi банки надають позики першокласним банкам на ринку євровалют (ЛIБОР).

     Стаття 11. Гарантiї в разi припинення iнвестицiйної дiяльностi

     У разi припинення iнвестицiйної дiяльностi iноземний iнвестор має право на повернення не пiзнiше шести мiсяцiв з дня припинення цiєї дiяльностi своїх iнвестицiй у натуральнiй формi або у валютi iнвестування в сумi фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного капiталу) без сплати мита, а також доходiв з цих iнвестицiй у грошовiй чи товарнiй формi за реальною ринковою вартiстю на момент припинення iнвестицiйної дiяльностi, якщо iнше не встановлено законодавством або мiжнародними договорами України, або спецiальним iнвестицiйним договором, укладеним у порядку, передбаченому Законом України "Про державну пiдтримку iнвестицiйних проектiв iз значними iнвестицiями".

(стаття 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.12.2020р. N 1116-IX)

     Стаття 12. Гарантiї переказу прибуткiв, доходiв та iнших коштiв, одержаних внаслiдок здiйснення iноземних iнвестицiй

     Iноземним iнвесторам пiсля сплати податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв гарантується безперешкодний i негайний переказ за кордон їх прибуткiв, доходiв та iнших коштiв в iноземнiй валютi, одержаних на законних пiдставах внаслiдок здiйснення iноземних iнвестицiй.

     Порядок переказу за кордон прибуткiв, доходiв та iнших коштiв, одержаних внаслiдок здiйснення iноземних iнвестицiй, визначається Нацiональним банком України.

Роздiл III
КОНТРОЛЬ ЗА ЗДIЙСНЕННЯМ IНОЗЕМНИХ IНВЕСТИЦIЙ

(назва роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.05.2016р. N 1390-VIII)

     Стаття 13. Виключено

(стаття 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI, вiд 27.04.2010р. N 2155-VI, вiд 24.05.2012р. N 4835-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 31.05.2016р. N 1390-VIII)

     Стаття 14. Виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2016р. N 1390-VIII)

     Стаття 15. Статистична звiтнiсть про iноземнi iнвестицiї

     Пiдприємства з iноземними iнвестицiями та установи банкiв подають статистичну звiтнiсть про здiйснення iноземних iнвестицiй вiдповiдно до законодавства.

(стаття 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, у редакцiї Закону України вiд 31.05.2016р. N 1390-VIII)

Роздiл IV
ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ

     Стаття 16. Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств з iноземними iнвестицiями

     На територiї України пiдприємства з iноземними iнвестицiями створюються i дiють у формах, передбачених законодавством України.

     Стаття 17. Установчi документи пiдприємств з iноземними iнвестицiями

     Установчi документи пiдприємств з iноземними iнвестицiями повиннi мiстити вiдомостi, передбаченi законодавством України для вiдповiдних органiзацiйно-правових форм пiдприємств, а також вiдомостi про державну належнiсть їх засновникiв (учасникiв).

     Стаття 18. Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок iноземного iнвестора до статутного капiталу пiдприємств з iноземними iнвестицiями

     Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок iноземного iнвестора до статутного капiталу пiдприємств з iноземними iнвестицiями (крiм товарiв для реалiзацiї або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням пiдприємницької дiяльностi), здiйснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України.

(стаття 18 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI)

     Стаття 19. Умови реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг)

     Пiдприємство з iноземними iнвестицiями самостiйно визначає умови реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг), включаючи цiну на них, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Продукцiя пiдприємств з iноземними iнвестицiями не пiдлягає лiцензуванню i квотуванню за умови її сертифiкацiї як продукцiї власного виробництва у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вивезення товарiв, на якi поширюється спецiальний режим експорту, здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 20. Оподаткування

     Пiдприємства з iноземними iнвестицiями сплачують податки вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 21. Права iнтелектуальної власностi

     Охорона та здiйснення прав iнтелектуальної власностi пiдприємств з iноземними iнвестицiями забезпечуються вiдповiдно до законодавства України. Пiдприємства з iноземними iнвестицiями самостiйно приймають рiшення про патентування (реєстрацiю) за кордоном винаходiв, промислових зразкiв, товарних знакiв та iнших об'єктiв iнтелектуальної власностi, якi їм належать, вiдповiдно до законодавства України.

Роздiл V
IНОЗЕМНI IНВЕСТИЦIЇ НА ОСНОВI КОНЦЕСIЙНИХ ДОГОВОРIВ, ДОГОВОРIВ (КОНТРАКТIВ) ПРО ВИРОБНИЧУ КООПЕРАЦIЮ, СПIЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА IНШI ВИДИ СПIЛЬНОЇ IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 22. Концесiйнi договори

     Надання iноземним iнвесторам права на проведення господарської дiяльностi, пов'язаної з використанням об'єктiв, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi i передаються у концесiю, вiдбувається на пiдставi вiдповiдного законодавства України шляхом укладення концесiйного договору.

(стаття 22 в редакцiї Закону України вiд 16.07.99р. N 997-XIV)

     Стаття 23. Договори (контракти) про iнвестицiйну дiяльнiсть

     Iноземнi iнвестори мають право укладати договори (контракти) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть (виробничу кооперацiю, спiльне виробництво тощо), не пов'язану iз створенням юридичної особи, вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 24. Регулювання господарської дiяльностi за договорами (контрактами)

     Господарська дiяльнiсть на пiдставi зазначених у статтi 23 цього Закону договорiв (контрактiв) регулюється законодавством України.

     Сторони за договорами (контрактами) повиннi вести окремий бухгалтерський облiк та складати звiтнiсть про операцiї, пов'язанi з виконанням умов цих договорiв (контрактiв), та вiдкрити окремi рахунки в установах банкiв України для проведення розрахункiв за цими договорами (контрактами).

     Договори (контракти) повиннi бути зареєстрованi у термiни та в порядку, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Оподаткування митом майна (крiм товарiв для реалiзацiї або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням пiдприємницької дiяльностi), що ввозиться в Україну iноземними iнвесторами на строк не менше трьох рокiв з метою iнвестування на пiдставi зареєстрованих договорiв (контрактiв), здiйснюється в порядку, встановленому Митним кодексом України.

(частина четверта статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI)

     Прибуток, одержаний вiд спiльної iнвестицiйної дiяльностi за договорами (контрактами), оподатковується вiдповiдно до законодавства України.

Роздiл VI
IНОЗЕМНI IНВЕСТИЦIЇ У СПЕЦIАЛЬНИХ (ВIЛЬНИХ) ЕКОНОМIЧНИХ ЗОНАХ

     Стаття 25. Регулювання iноземних iнвестицiй у спецiальних (вiльних) економiчних зонах

     Специфiка регулювання iноземних iнвестицiй у спецiальних (вiльних) економiчних зонах установлюється законодавством України про спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони. Правовий режим iноземних iнвестицiй, що встановлюється у спецiальних (вiльних) економiчних зонах, не може створювати умови iнвестування та здiйснення господарської дiяльностi менш сприятливi, нiж встановленi цим Законом.

Роздiл VII
РОЗГЛЯД СПОРIВ

     Стаття 26. Порядок розгляду спорiв

     Спори мiж iноземними iнвесторами i державою з питань державного регулювання iноземних iнвестицiй та дiяльностi пiдприємств з iноземними iнвестицiями пiдлягають розгляду в судах України, якщо iнше не визначено мiжнародними договорами України.

     Усi iншi спори пiдлягають розгляду в судах України або за домовленiстю сторiн - у третейських судах, у тому числi за кордоном.

(частина друга статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 762-IV)

     Стаття 27. Заключнi положення

     Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Закон України "Про iноземнi iнвестицiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 26, ст. 357);

     Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 року N 55-93 "Про режим iноземного iнвестування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст. 302);

     Закон України "Про державну програму заохочення iноземних iнвестицiй в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 6, ст. 28).

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
19 березня 1996 року
N 93/96-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.