ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з проведенням адмiнiстративної реформи

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     1) у пунктi 1 частини першої статтi 41 слова "службовими особами митних органiв, державних податкових iнспекцiй, яким присвоєно персональнi звання" замiнити словами "службовими особами органiв доходiв i зборiв, яким присвоєно спецiальнi звання";

     2) в абзацi восьмому частини першої статтi 431 слова "службових осiб митних органiв, державних податкових iнспекцiй, яким присвоєно персональнi звання" замiнити словами "службових осiб органiв доходiв i зборiв, яким присвоєно спецiальнi звання";

     3) у пунктi 3 частини першої статтi 232 слова "службових осiб, митних органiв, державних податкових iнспекцiй, яким присвоєно персональнi звання" замiнити словами "службових осiб органiв доходiв i зборiв, яким присвоєно спецiальнi звання";

     4) у частинi другiй статтi 259 слова "органiв державної податкової служби" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) назву та абзац перший частини першої статтi 18823 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18823. Перешкоджання уповноваженим особам органiв доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування у проведеннi перевiрок

     Вчинення дiй, що перешкоджають уповноваженим особам органiв доходiв i зборiв у проведеннi перевiрок, пов'язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, уповноваженим особам органiв Пенсiйного фонду України у проведеннi перевiрок, пов'язаних з порушеннями законодавства про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, поданням вiдомостей, що використовуються в реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, а також вчинення дiй, що перешкоджають уповноваженим особам органiв Пенсiйного фонду України, Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi у проведеннi перевiрок щодо використання страхових коштiв у випадках, передбачених законом";

     2) статтi 2342 i 2442 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2342. Органи доходiв i зборiв

     Органи доходiв i зборiв розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням порядку приймання готiвки для подальшого її переказу (стаття 16313), порушенням порядку проведення готiвкових розрахункiв та розрахункiв з використанням електронних платiжних засобiв за товари (послуги) (стаття 16315), ухиленням вiд подання декларацiї про доходи (стаття 1641), порушенням законодавства про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (стаття 1651), порушенням порядку припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця (частини третя - сьома статтi 1666), перешкоджанням уповноваженим особам органiв доходiв i зборiв у проведеннi перевiрок (стаття 18823).

     Вiд iменi органiв доходiв i зборiв розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвники органiв доходiв i зборiв та їх заступники";

     "Стаття 2442. Органи Пенсiйного фонду України

     Органи Пенсiйного фонду України розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушеннями законодавства про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, поданням недостовiрних вiдомостей, що використовуються в реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування (стаття 1651), та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсiйного фонду України та його органiв у проведеннi перевiрок (стаття 18823)";

     3) у текстi Кодексу слова "орган державної податкової служби України", "орган державної податкової служби", "орган податкової служби", "державна податкова служба" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "органи доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слова "митних установ" замiнити словом "митницi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     1) пункт 2 частини другої статтi 54 викласти в такiй редакцiї:

     "2) найменування (для юридичних осiб) або iм'я (прiзвище, iм'я та по батьковi за його наявностi для фiзичних осiб) сторiн, їх мiсцезнаходження (для юридичних осiб) або мiсце проживання (для фiзичних осiб), iдентифiкацiйнi коди суб'єкта господарської дiяльностi за їх наявностi (для юридичних осiб) або реєстрацiйний номер облiкової картки фiзичної особи - платника податкiв за його наявностi";

     2) у частинi першiй статтi 116 слова "мiсцевих органiв державної податкової служби" замiнити словами "державних податкових iнспекцiй".

     4. У пунктi "г" частини другої статтi 91 Кодексу торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349) слова "митних органiв" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     5. У пунктi "б" частини сьомої статтi 137 Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) слова "орган державної податкової служби" замiнити словами "орган доходiв i зборiв".

     6. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) у частинi третiй статтi 86 слова "завiреною вiдповiдним податковим органом" виключити;

     2) у частинi другiй статтi 250 слова "органи державної податкової служби та митнi органи" замiнити словами "органи доходiв i зборiв";

     3) у текстi Кодексу слова "орган державної податкової служби", "податковий орган" та "державний податковий орган" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     7. У текстi Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) слова "орган державної податкової служби" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     8. У частинi третiй статтi 368 Цивiльного процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492) слова "мiсцевих органiв державної податкової служби" замiнити словами "державних податкових iнспекцiй".

     9. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) у статтi 1833:

     у назвi слова "органiв державної податкової служби та митних органiв" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв";

     у частинi першiй:

     слова "органiв державної податкової служби" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв";

     доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) зобов'язання керiвника пiдприємства провести iнвентаризацiю основних фондiв, товарно-матерiальних цiнностей, якi перебували або перебувають пiд митним контролем чи використовувалися цим пiдприємством разом iз товарами, якi були помiщенi у вiдповiдний митний режим";

     частину другу виключити;

     у частинi четвертiй слова "частини другої" замiнити словами "частини третьої";

     в абзацi другому частини восьмої слова "органу державної податкової служби, митного органу" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     2) у частинi третiй статтi 258 слова "мiсцевих органiв державної податкової служби" замiнити словами "державних податкових iнспекцiй".

     10. У Повiтряному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 48 - 49, ст. 536):

     1) пункт 31 частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "31) державне повiтряне судно - повiтряне судно, що застосовується у вiйськовiй, прикордоннiй службi, службi цивiльного захисту, в органах внутрiшнiх справ та органах доходiв i зборiв";

     2) у частинi четвертiй статтi 70 слова "митних органiв України" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв", а слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     3) у текстi Кодексу слова "митнi органи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     11. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) у частинi першiй статтi 41 слова "податкового законодавства" замiнити словами "податкового i митного законодавства", а слова "органiв Державної митної служби України" виключити;

     2) у статтi 246:

     в абзацi п'ятому частини п'ятої слова "головою органу, що здiйснює контроль за додержанням податкового законодавства" замiнити словами "керiвником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     у частинi шостiй слова "податкового законодавства" замiнити словами "податкового i митного законодавства", а слова "органiв Державної митної служби України" виключити;

     3) абзац п'ятий пункту 1 роздiлу X "Прикiнцевi положення" виключити.

     12. У пунктах 4 i 5 частини другої статтi 122 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 2012 р., N 36, ст. 416; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 20 листопада 2012 року N 5492-VI) слова "орган державної податкової служби" в усiх вiдмiнках замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     13. У статтi 10 Закону України "Про державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 5; 2003 р., N 27, ст. 209) слова "митнi установи" замiнити словами "органи доходiв i зборiв".

     14. У Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 iз наступними змiнами):

     1) статтю 3 пiсля слiв "Кримiнальний процесуальний" доповнити словом "Податковий";

     2) у частинi першiй статтi 5:

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "органiв доходiв i зборiв - оперативними пiдроздiлами податкової мiлiцiї та пiдроздiлами, якi ведуть боротьбу з контрабандою";

     абзац десятий виключити;

     3) у частинi четвертiй статтi 7 слова "податкової мiлiцiї Державної податкової служби України" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв", а слова "Державної митної служби України" виключити;

     4) у статтi 8:

     у пунктi 2 частини першої слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, Державної податкової служби України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику", а слова "Державної митної служби України" виключити;

     частину шосту пiсля слiв "у сферi податкового" доповнити словами "та митного", а слова "органам податкової мiлiцiї" замiнити словами "оперативним пiдроздiлам органiв доходiв i зборiв";

     5) у статтi 9:

     у частинi першiй слова "оперативного пiдроздiлу податкової мiлiцiї" замiнити словами "оперативного пiдроздiлу органiв доходiв i зборiв", а слова "органу державної митної служби" виключити;

     частину другу пiсля слiв "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику", а слова "Державною митною службою України" та "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" виключити;

     у частинi третiй слова "оперативного пiдроздiлу податкової мiлiцiї, органу Державної митної служби України" замiнити словами "оперативного пiдроздiлу органiв доходiв i зборiв";

     у частинi восьмiй слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику", а слова "Державна митна служба України або" виключити;

     6) у статтi 91:

     у частинi другiй слова "головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та податкової мiлiцiї Державної податкової служби в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi, Севастополi" замiнити словами "уповноваженим керiвником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, начальникам головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi, Севастополi", а слова "Головою Державної митної служби України" замiнити словами "уповноваженим керiвником регiонального органу доходiв i зборiв";

     у частинi третiй слова "першим заступником Голови Державної податкової служби України - начальником податкової мiлiцiї" замiнити словами "керiвником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику", а слова "Головою Державної митної служби України" виключити.

     15. У Законi України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2012 р., N 43, ст. 555; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 5 липня 2012 року N 5081-VI);

     1) в абзацi другому пункту "а" частини другої статтi 5 слова "i митних органiв" замiнити словами "та органiв доходiв i зборiв";

     2) в абзацi п'ятому частини першої статтi 12 слова "органу державної податкової служби" замiнити словами "органу доходiв i зборiв".

     16. У текстi Закону України "Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160) слова "органу державної податкової служби" замiнити словами "органу доходiв i зборiв".

     17. У Законi України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 45, ст. 357):

     1) у статтi 17 слова "митними органами України" замiнити словами "органами доходiв i зборiв";

     2) у пунктi 1 частини другої статтi 25 слово "митних" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     18. В абзацi п'ятому пункту 2 частини першої статтi 37 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 2 жовтня 2012 року N 5404-VI) слова "Державної податкової адмiнiстрацiї України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     19. В абзацi шостому частини першої статтi 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 2011 р., N 29, ст. 272, N 44, ст. 458) слова "правоохоронних i митних органiв" замiнити словами "правоохоронних органiв i органiв доходiв i зборiв".

     20. У текстi Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413) слова "орган державної податкової служби" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     21. У Законi України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53; 2011 р., N 33, ст. 326):

     1) у частинi шостiй статтi 18 слова "митними органами" замiнити словами "органами доходiв i зборiв";

     2) у частинi третiй статтi 41 слава "митної служби" виключити, а слова "державної податкової адмiнiстрацiї" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв";

     3) у назвi i текстi статтi 93 слова "митнi органи" замiнити словами "органи доходiв i зборiв".

     22. У частинi другiй статтi 15 Закону України "Про заставу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 2004 р., N 11, ст. 140) слова "державних податкових органiв" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     23. У Законi України "Про основнi засади здiйснення державного фiнансового контролю в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2005 р., N 10, ст. 187):

     1) у статтi 7 слова "державною податковою службою" замiнити словами "органами доходiв i зборiв";

     2) у пунктi 5 частини п'ятої статтi 11 слова "державної податкової служби" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     24. У частинi другiй статтi 38 Закону України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 19 - 20, ст. 167; 2011 р., N 33, ст. 326) слова "митними органами" замiнити словами "органами доходiв i зборiв".

     25. У Законi України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 3 статтi 5:

     пiдпункт "в" викласти в такiй редакцiї:

     "в) органи доходiв i зборiв, органи Державної прикордонної служби України та органи державного фiнансового контролю";

     пiдпункт "г" виключити;

     2) у пунктi 1 статтi 17 слова "Державним митним комiтетом України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     3) у статтi 18:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Органи доходiв i зборiв зобов'язанi:

     а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки, збори, платежi та негайно повiдомляти про це вiдповiднi спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю;

     б) за дорученням спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю проводити перевiрку своєчасностi надання i достовiрностi документiв, пов'язаних з обчисленням сум платежiв до бюджету, одержувати документи про платежi, що пiдлягають оплатi, та тi, що фактично надiйшли в бюджет, здiйснювати з цiєю метою входження в iнформацiйну систему, зв'язану з пiдприємництвом;

     в) негайно повiдомляти про всi випадки перереєстрацiї пiдприємства у зв'язку iз змiною власника спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю;

     г) надавати необхiдну допомогу при проведеннi оперативно-розшукових заходiв у зонi митного контролю;

     ґ) за дорученням спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю проводити перевiрку законностi дiй органiзацiй i громадян, пов'язаних з перемiщенням предметiв i речовин через митний кордон, та здiйснювати спiльно з Нацiональним банком України комплексний контроль за їх валютними операцiями;

     д) за дорученням спецiальних органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю забезпечувати контрольованi поставки наркотичних i психотропних засобiв, а також зброї та iнших предметiв, що використовуються органiзованими злочинними групами й угрупованнями з метою контрабанди";

     пункт 3 виключити;

     4) в абзацi третьому пункту 1 статтi 19 слова "Державного митного комiтету України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику", а слово "податкових" виключити.

     26. У Законi України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 6 вересня 2012 року N 5208-VI):

     1) у статтi 8:

     у частинi сьомiй слова "органiв державної податкової служби" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв";

     доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "Нотарiус на письмовий запит органiв доходiв i зборiв надає iнформацiю про вступ фiзичної особи у права спадкоємця з обов'язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом успадкування";

     2) у частинi п'ятiй статтi 24 слова "державну податкову iнспекцiю" замiнити словами "органи доходiв i зборiв";

     3) у частинi п'ятiй статтi 44 слова "органiв державної податкової служби" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     27. У Законi України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18):

     1) у пунктi 11 частини першої статтi 7 слова "та сплати земельного податку" виключити;

     2) у статтi 30 слова "сплати земельного податку" замiнити словами "плати за землю".

     28. У Законi України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 1 частини першої статтi 2 слова "митнi органи" виключити, а слова "органи державної податкової служби" замiнити словами "органи доходiв i зборiв";

     2) у пунктi "а" статтi 14 слова "митних органiв" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     29. Абзац другий частини другої статтi 17 Закону України "Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 11, ст. 81; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI) пiсля слiв "не поширюються на працiвникiв" доповнити словами "органiв доходiв i зборiв", а слова "податкових органiв" виключити.

     30. У Законi України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 1996 р., N 28, ст. 135; 2007 р., N 44, ст. 510; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI):

     1) у частинi п'ятiй статтi 4 слова "Державнi податковi iнспекцiї" замiнити словами "Органи доходiв i зборiв";

     2) у частинi третiй статтi 6 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     31. У текстi Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 10, ст. 89) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної митної справи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "митний орган України" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     32. У Законi України "Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62; 2007 р., N 10, ст. 89; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI):

     1) у частинi першiй статтi 3 пiсля слiв "Генеральна прокуратура України" доповнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику", а слова "державної митної справи" виключити;

     2) у частинi третiй статтi 4 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi митної справи" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     3) частину першу статтi 7 пiсля слiв "оперативно-розшукову дiяльнiсть, банки" доповнити словами "органи доходiв i зборiв", а слово "митнi" виключити.

     33. У статтi 121 Закону України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2010 р., N 1, ст. 3; 2013 р., N 14, ст. 90) слова "орган державної податкової служби" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     34. У Законi України "Про оплату працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121; 2010 р., N 30, ст. 398; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

     1) у статтi 28 слова "Закону України "Про банкрутство" замiнити словами "Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом";

     2) у статтi 35:

     абзац четвертий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "органи доходiв i зборiв";

     у частинi п'ятiй слова "Органи державної податкової служби" замiнити словами "Органи доходiв i зборiв", а слово "позачергової" виключити.

     35. У Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 6, ст. 50; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI):

     1) у статтi 11 слова "фiнансової полiтики" замiнити словами "формування та реалiзацiї державної податкової i митної полiтики";

     2) у частинi другiй статтi 12 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     3) у частинi п'ятiй статтi 13 слова "та погодженою центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" виключити;

     4) у текстi Закону слова "органи державної податкової служби України", "органи державної податкової служби" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     36. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 2007 р., N 4, ст. 32; 2010 р., N 30, ст. 398; 2011 р., N 41, ст. 413; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 2 жовтня 2012 року N 5410-VI):

     1) у частинi дев'ятнадцятiй статтi 15 слова "податкової служби" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     2) у текстi Закону слова "орган державної податкової служби України" та "орган державної податкової служби" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     37. У частинi четвертiй статтi 40 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2011 р., N 23, ст. 160) слова "органи державної податкової та митної служби" замiнити словами "органи доходiв i зборiв".

     38. У статтi 15 Закону України "Про режим iноземного iнвестування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80) слова "податковi та митнi органи" замiнити словами "органи доходiв i зборiв".

     39. У пунктi 3710 частини другої статтi 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 6 грудня 2012 року N 5518-VI) слова "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     40. У пiдпунктi 2 пункту "б" частини першої статтi 35 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) слова "митних органiв" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     41. У статтях 44, 45, 49 та 50 Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533) слова "митний орган" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     42. Частину другу статтi 14 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11) викласти в такiй редакцiї:

     "Взяття на облiк страхувальникiв, забезпечення збору та облiку страхових коштiв, контроль за повнотою та своєчаснiстю їх сплати, ведення Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, у тому числi персонiфiкованого облiку вiдомостей про застрахованих осiб, здiйснюють органи доходiв i зборiв та Пенсiйний фонд України в межах компетенцiї, визначеної законом".

     43. У пунктi 13 статтi 7 Закону України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212; 1998 р., N 24, ст. 137) слова "контрольних, податкових" замiнити словами "контрольних органiв, органiв доходiв i зборiв".

     44. У Концепцiї Нацiональної програми iнформатизацiї, схваленiй Законом України "Про Концепцiю Нацiональної програми iнформатизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 27 - 28, ст. 182):

     1) в абзацi одинадцятому роздiлу III слова "податкової адмiнiстрацiї та митної служби" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв";

     2) у статтi 6 роздiлу VI:

     в абзацi першому слова "податкової адмiнiстрацiї" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв";

     в абзацi другому слова "Державної податкової адмiнiстрацiї" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     45. У текстi Закону України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 40 - 41, ст. 249) слова "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     46. У частинi третiй статтi 24 i абзацi п'ятому частини другої статтi 25 Закону України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102) слова "орган державної податкової служби" в усiх вiдмiнках замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     47. У Законi України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5 - 6, ст. 44; 2000 р., N 48, ст. 416; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 5 липня 2012 року N 5061-VI):

     1) у частинi четвертiй статтi 2:

     в абзацi другому слова "митного органу" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     в абзацi третьому слова "органу державної податкової служби" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     2) частини четверту i п'яту статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, якi здiйснили експорт або iмпорт робiт, послуг за бартерним договором, зобов'язанi протягом п'яти робочих днiв з дня пiдписання акта або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт чи надання послуг, повiдомити орган доходiв i зборiв - митницю (якщо iмпортуються або експортуються за таким договором товари) або державну податкову iнспекцiю (якщо iмпортуються або експортуються за таким договором роботи чи послуги) про факт здiйснення експорту товарiв (робiт, послуг). Неподання або несвоєчасне подання такої iнформацiї тягне за собою нарахування пенi у розмiрi одного вiдсотка вартостi експортованих товарiв (робiт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмiр нарахованої пенi не може перевищувати вартостi експортованих товарiв (робiт, послуг).

     Митницi здiйснюють контроль за надходженням товарiв за iмпортом згiдно з бартерними договорами та iнформують органи доходiв i зборiв про порушення строкiв надходження товарiв, передбачених частиною першою статтi 2 цього Закону.

     Державнi податковi iнспекцiї здiйснюють контроль за своєчасним iмпортом робiт i послуг згiдно з бартерними договорами та iнформують митницi про фактичний експорт робiт i послуг для забезпечення контролю за своєчасним надходженням товарiв, що мають бути iмпортованi.

     5. Органи доходiв i зборiв мають право за результатами документальних перевiрок стягувати у безспiрному порядку iз суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України пеню, передбачену цiєю статтею".

     48. У Законi України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 9 - 10, ст. 65 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 3 слова "Державною митною службою України (далi - Службою)" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     2) у пунктi 2 частини четвертої статтi 27 слова "митних органiв" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв";

     3) у текстi Закону слово "Служба" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку.

     49. У Законi України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78):

     1) у частинi другiй статтi 3 слова "Державнiй митнiй службi України (далi - Служба)" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     2) у текстi Закону:

     слово "Служба" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "митний орган України" та "митний орган" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     50. У Законi України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 12 - 13, ст. 80 iз наступними змiнами):

     1) у частинi другiй статтi 3 слова "Державнiй митнiй службi України (далi - Служба)" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     2) у текстi Закону слово "Служба" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку.

     51. У пунктi 10 частини другої статтi 25 Закону України "Про вибори Президента України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 20 - 21, ст. 291; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI) слова "органи державної податкової служби" замiнити словами "органи доходiв i зборiв".

     52. У частинi другiй статтi 35 Закону України "Про рослинний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 198; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5456-VI) слова "державної митної справи" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     53. У Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142):

     1) у частинi першiй статтi 3 слова "податковими органами" замiнити словами "органами доходiв i зборiв";

     2) у частинi третiй статтi 8 слова "органи державної податкової служби" замiнити словами "органи доходiв i зборiв";

     3) пункт 3 частини першої статтi 44 доповнити словами "та зобов'язання за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     4) у статтi 65:

     у частинi третiй слова "податкових органах" замiнити словами "органах доходiв i зборiв";

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. У разi виконання судового рiшення про виплату працiвниковi середнього заробiтку за час вимушеного прогулу або рiзницi в заробiтку за час виконання нижчеоплачуваної роботи боржник є податковим агентом, який виконує судове рiшення, з вiдрахуванням податку на доходи фiзичних осiб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування iз сум, що належать до виплати стягувачу";

     5) частину першу статтi 70 доповнити словами "зборiв та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

     54. В абзацi другому частини сьомої статтi 17 Закону України "Про архiтектурну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246; 2011 р., N 34, ст. 343; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 20 листопада 2012 року N 5496-VI) слова "орган державної податкової служби" замiнити словами "орган доходiв i зборiв".

     55. У Законi України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405; 2003 р., N 24, ст. 159; 2011 р., N 33, ст. 326):

     1) у частинi другiй статтi 8 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної митної справи" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     2) у статтi 21:

     у частинi першiй слова "митному органу" замiнити словами "органу доходiв i зборiв", а слова "митними органами України" - "органами доходiв i зборiв";

     у частинi другiй слова "митними органами" замiнити словами "органами доходiв i зборiв";

     3) у частинi першiй статтi 22 слова "митними органами України" замiнити словами "органами доходiв i зборiв";

     4) у частинi першiй статтi 28 слово "митними" замiнити словами "органами доходiв i зборiв".

     56. У текстi Закону України "Про транзит вантажiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446) слова "митнi органи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     57. У текстi Закону України "Про гуманiтарну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451) слова "митними i податковими органами України", "митнi органи", "митний орган України" та "державна податкова служба" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     58. У статтi 4 Закону України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 260):

     1) у частинi першiй слова "центральним органом митної служби України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     2) у частинi другiй слова "митними органами України" замiнити словами "органами доходiв i зборiв".

     59. У частинi четвертiй статтi 19 Закону України "Про державнi нагороди України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162) слова "митними органами" замiнити словами "органами доходiв i зборiв".

     60. В абзацi другому частини першої статтi 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2009 р., N 24, ст. 298; iз змiнами, внесеними законами України вiд 5 липня 2012 року N 5067-VI та вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI) слова "органами державної податкової служби" замiнити словами "органами доходiв i зборiв".

     61. У частинi п'ятiй статтi 4 Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI) слова "органiв державної податкової служби" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     62. Частину другу статтi 5 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526 iз наступними змiнами) пiсля слiв "державної податкової" доповнити словами "та митної".

     63. У пунктi 4 частини першої та частинi дванадцятiй статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами) слова "органам державної податкової служби" замiнити словами "органам доходiв i зборiв".

     64. У статтi 45 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64) слова "митнi органи" замiнити словами "органи доходiв i зборiв".

     65. У пунктi 2 частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11) слова "державних податкових органiв" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     66. У статтi 6 Закону України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 20 листопада 2012 року N 5502-VI);

     1) у частинi одинадцятiй слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     2) у частинi тринадцятiй слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     67. У пунктi 6 частини третьої статтi 6 Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 18; 2005 р., N 34, ст. 437) слова "органiв державної податкової служби" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     68. У Законi України "Про обiг векселiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi третьому частини третьої статтi 5 слова "органом державної податкової служби" замiнити словами "органом доходiв i зборiв";

     2) у частинi другiй статтi 131 слова "органiв державної податкової служби" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     69. В абзацi третьому пункту 14.19 статтi 14 Закону України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 18 вересня 2012 року N 5284-VI) слова "Державна податкова служба України" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     70. У статтi 41 Закону України "Про нафту i газ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2011 р., N 29, ст. 272; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI);

     1) у частинi другiй слова та цифри "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної митної справи за 15 днiв" замiнити словами та цифрами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за 15 днiв";

     2) у другому реченнi частини п'ятої слова "органами державної податкової служби" замiнити словами "органами доходiв i зборiв".

     71. У частинах другiй i третiй статтi 26 Закону України "Про поштовий зв'язок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39) слова "митнi органи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     72. В абзацi другому частини п'ятої статтi 21 Закону України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101; 2010 р., N 46, ст. 539) слова "органам державної податкової служби" замiнити словами "органам доходiв i зборiв".

     73. У Законi України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 17, ст. 121; 2005 р., N 33, ст. 432; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI):

     1) в абзацi третьому частини першої статтi 6 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в галузi митної справи шляхом" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, шляхом";

     2) у частинi шостiй статтi 9 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в галузi митної справи" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     74. У частинi третiй статтi 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258; 2009 р., N 27, ст. 350; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI) слова "митного органу" замiнити словом "митницi".

     75. У Законi України "Про Товариство Червоного Хреста України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 5, ст. 47; 2013 р., N 2, ст. 4):

     1) у статтi 18 слова "митних органiв" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв";

     2) у статтi 24 слова "органах державної податкової служби" замiнити словами "органах доходiв i зборiв".

     76. У Державнiй програмi авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї, затвердженiй Законом України "Про Державну програму авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 17, ст. 140):

     1) у статтi 14 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань митної служби здiйснює митний контроль" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, здiйснює митний контроль";

     2) в абзацi п'ятому статтi 32 слова "територiального органу центрального органу виконавчої влади з питань митної служби" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     3) у статтi 52 слова "центральним органом виконавчої влади з питань митної служби" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     4) у статтi 58 слова "центрального органу виконавчої влади з питань митної служби" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     77. У частинi другiй статтi 21 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148) слова "митнi органи України" замiнити словами "органи доходiв i зборiв".

     78. У частинi четвертiй статтi 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5461-VI);

     абзац дванадцятий виключити;

     абзац тринадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     79. У Законi України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2010 р., N 6, ст. 46; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5459-VI):

     1) у частинi першiй статтi 20:

     у пунктi 9 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     у пунктi 19 слова "органами Державної митної служби України" замiнити словами "органами доходiв i зборiв";

     у пунктi 33 слово "митними" замiнити словами "органами доходiв i зборiв";

     2) у текстi Закону слова "митнi органи України" та "митнi органи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     80. У текстi Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами) слова "центральний орган державної податкової служби" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику", слова "орган державної податкової служби" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слова "державної податкової служби" замiнити словами "доходiв i зборiв".

     81. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     1) у пунктах 1, 2 та 3 частини першої статтi 11, абзацах другому та третьому пункту 1 статтi 14, абзацi дев'ятому пункту 2 частини третьої статтi 21 слова "фiксований податок" виключити;

     2) у статтi 21:

     абзац п'ятий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "органiв доходiв i зборiв";

     у частинi другiй слова "постiйний iдентифiкацiйний номер Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв" замiнити словами "реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мають вiдмiтку в паспортi)";

     3) статтю 44 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Органи Пенсiйного фонду мають право вимагати вiдповiднi документи вiд пiдприємств, органiзацiй i окремих осiб, виданi ними для оформлення пенсiї, а також в необхiдних випадках перевiряти обґрунтованiсть їх видачi та достовiрнiсть поданих вiдомостей про осiб, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню, умови їх працi та iнших вiдомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсiю".

     82. У Законi України "Про поховання та похоронну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511):

     1) у назвi та текстi статтi 15 слова "начальницького складу податкової мiлiцiї" замiнити словами "начальницького i рядового складу податкової мiлiцiї";

     2) в абзацах першому i третьому частини першої та частинi третiй статтi 22 слова "митний орган" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     83. У Законi України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155; 2006 р., N 14, ст. 116, N 30, ст. 258; 2012 р., N 19 - 20, ст. 176; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5459-VI):

     1) частину другу статтi 38 пiсля слiв "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику", а слова "митної справи" виключити;

     2) пункт 9 частини першої статтi 39 пiсля слiв "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику", а слова "митної справи" виключити.

     84. У частинi першiй статтi 15 Закону України "Про захист суспiльної моралi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 14, ст. 192) слова "Державна митна служба України" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     85. В абзацi третьому статтi 143 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 363; 2006 р., N 2 - 3, ст. 35; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI) слова "органiв державної податкової служби" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     86. У Законi України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527; 2009 р., N 43, ст. 638; 2011 р., N 29, ст. 272; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

     1) в абзацi четвертому пiдпункту 3.3.4 пункту 3.3 статтi 3 слова "органами державної податкової служби" замiнити словами "органами доходiв i зборiв";

     2) у пiдпунктi 13.5.3 пункту 13.5 статтi 13 слова "податковими органами" замiнити словами "органами доходiв i зборiв".

     87. У текстi Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141) слова "органи державної податкової служби" замiнити словами "органи доходiв i зборiв".

     88. У статтi 24 Закону України "Про забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147) слова "митнi органи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     89. У частинi шостiй статтi 15 Закону України "Про театри i театральну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350) слова "органами державної податкової служби" замiнити словами "органами доходiв i зборiв".

     90. У частинi п'ятiй статтi 15 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., N 26, ст. 214; 2011 р., N 33, ст. 327) слова "органами державної податкової служби" замiнити словами "органами доходiв i зборiв".

     91. У частинi другiй статтi 3 Закону України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5456-VI) слова "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної митної справи" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     92. В абзацi четвертому частини першої статтi 42 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2011 р., N 23, ст. 160; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 4 липня 2012 року N 5042-VI) слова "органiв державної податкової служби" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     93. У Законi України "Про управлiння об'єктами державної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 11:

     в абзацi восьмому частини п'ятої слова "органами державної податкової служби" замiнити словами "органами доходiв i зборiв";

     у частинi одинадцятiй слова "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     2) в абзацi першому частини другої статтi 12 слова "iз забезпечення реалiзацiї єдиної державної податкової полiтики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     94. У Законi України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 29, ст. 194; 2007 р., N 3, ст. 20; 2012 р., N 7, ст. 53):

     1) у частинi п'ятiй статтi 9 слова "Державна митна служба України" замiнити словами "Органи доходiв i зборiв";

     2) у частинi сорок четвертiй статтi 16 слова "державної податкової служби" замiнити словами "органами доходiв i зборiв";

     3) у частинi четвертiй статтi 17 слова "митнi органи України" замiнити словами "органи доходiв i зборiв";

     4) у частинi четвертiй статтi 23 слова "органи державної митної служби" замiнити словами "органи доходiв i зборiв";

     5) у першому реченнi частини другої статтi 37 слова "органiв державної податкової" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв", а слово "митних" виключити.

     95. У частинi другiй статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 iз наступними змiнами) слова "валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного i податкового законодавства та касових операцiй, контролю за дотриманням порядку проведення розрахункiв, за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв" замiнити словами "контролю органами доходiв i зборiв, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства".

     96. У Законi України "Про ратифiкацiю Конвенцiї про взаємну адмiнiстративну допомогу в податкових справах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 15, ст. 193):

     1) у пунктi 1:

     абзац другий пiдпункту "д" викласти в такiй редакцiї:

     "акцизного податку";

     абзац другий пiдпункту "е" викласти в такiй редакцiї:

     "збору за першу реєстрацiю транспортного засобу";

     абзац шостий пiдпункту "є" замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "збору за спецiальне використання води;

     збору за спецiальне використання лiсових ресурсiв";

     2) пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) уповноваженими органами України у значеннi пiдпункту "d" пункту 1 статтi 3 Конвенцiї (додаток B) є:

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику;

     Пенсiйний фонд України".

     97. У частинi другiй статтi 3 Закону України "Про заборону грального бiзнесу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 38, ст. 536; 2011 р., N 28, ст. 253) слова "органiв державної податкової служби" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     98. В абзацi одинадцятому статтi 10 Закону України "Про оптовi ринки сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 755) слово "митницi" замiнити словами "органу доходiв i зборiв".

     99. У Законi України "Про прикордонний контроль" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 6, ст. 46):

     1) у пунктi 19 частини першої статтi 1 слова "начальником митного органу" замiнити словами "органом доходiв i зборiв";

     2) в абзацi другому частини четвертої статтi 5 слова "керiвником митного органу" замiнити словами "органом доходiв i зборiв";

     3) в абзацi четвертому частини шостої статтi 6 слова "iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi митної справи" замiнити словами "з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     4) в абзацi другому частини другої статтi 25 слова "керiвником митного органу" замiнити словами "органом доходiв i зборiв";

     5) у текстi Закону слова "митний орган" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     100. Пункт 1 частини одинадцятої статтi 9 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 29, ст. 392) викласти в такiй редакцiї:

     "1) для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi, дату народження, номер паспорта громадянина України (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав. Пiд час iдентифiкацiї з'ясовують мiсце проживання або мiсце перебування фiзичної особи, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено вiдмiтку органiв доходiв i зборiв про вiдмову вiд одержання реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв".

     101. У частинi другiй статтi 43 Закону України "Про вибори депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 35 - 36, ст. 491; 2013 р., N 14, ст. 89) слова "орган державної податкової служби" в усiх вiдмiнках замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     102. У Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     у пунктi 1 пiсля слiв "Державний реєстр загальнообов'язкового державного соцiального страхування" доповнити словами "(далi - Державний реєстр)";

     доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) органи доходiв i зборiв - центральний орган виконавчої влади, що формує податкову i митну полiтику (в частинi адмiнiстрування податкiв i зборiв, митних платежiв, єдиного внеску) та забезпечує її реалiзацiю (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику), та його територiальнi органи";

     у пунктi 6 слова "територiальними органами Пенсiйного фонду України" замiнити словами "органом доходiв i зборiв";

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) Пенсiйний фонд України (далi - Пенсiйний фонд) - орган, уповноважений вiдповiдно до цього Закону вести реєстр застрахованих осiб Державного реєстру та виконувати iншi функцiї, передбаченi законом";

     2) у статтi 5:

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Облiк осiб, зазначених у пунктах 1, 4, 5 частини першої статтi 4 цього Закону, ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, а щодо застрахованих осiб, якi є учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування (далi - учасниками накопичувальної пенсiйної системи), - з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, та Пенсiйним фондом";

     в абзацi другому слово та цифру "пунктi 1" замiнити словом та цифрами "пунктах 1, 4, 5", а слова "Пенсiйним фондом" замiнити словами "органом доходiв i зборiв";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "Зняття з облiку платникiв єдиного внеску, зазначених в абзацах другому, п'ятому та сьомому пункту 1 та пунктi 4 частини першої статтi 4 цього Закону, здiйснюється органами доходiв i зборiв на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором, а платникiв єдиного внеску, зазначених в абзацi шостому пункту 1 та пунктi 5 частини першої статтi 4 цього Закону, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", - за їхньою заявою пiсля проведення передбачених законодавством перевiрок платникiв, звiрення розрахункiв та проведення остаточного розрахунку, а платникiв єдиного внеску, зазначених в абзацi восьмому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, - за їхньою заявою";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Органи доходiв i зборiв повiдомляють Пенсiйний фонд про взяття на облiк платникiв єдиного внеску iз зазначенням органу доходiв i зборiв, в якому взято на облiк платника. Порядок здiйснення такого повiдомлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом";

     у частинi другiй слова "Пенсiйним фондом" замiнити словами "органом доходiв i зборiв";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 1, 4, 5 та 8 частини першої статтi 4 цього Закону, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом безоплатно надсилається повiдомлення про взяття їх на облiк, в якому для платникiв, зазначених у пунктi 1 частини першої статтi 4 цього Закону, зазначається клас. професiйного ризику виробництва, до якого вiднесено платника. Клас професiйного ризику виробництва визначається Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України.

     Порядок надання органом доходiв i зборiв вiдомостей про клас професiйного ризику виробництва визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України";

     3) у статтi 6:

     у частинi першiй:

     у пунктi 1 слова "територiального органу Пенсiйного фонду" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв та Пенсiйного фонду в межах їх компетенцiї";

     у пунктi 2 слова "Пенсiйного фонду" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     у пунктi 3 слова "Пенсiйного фонду" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв та Пенсiйного фонду у межах їх компетенцiї";

     у пунктi 4 слова "територiального органу Пенсiйного фонду" замiнити словами "органу доходiв i зборiв та Пенсiйного фонду";

     у частинi другiй:

     пункти 3 та 4 викласти в такiй редакцiї:

     "3) допускати посадових осiб органу доходiв i зборiв до проведення перевiрки правильностi нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, а до проведення перевiрки щодо достовiрностi вiдомостей про осiб, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню, та для призначення пенсiй - посадових осiб органiв Пенсiйного фонду за наявностi направлення та/або наказу про перевiрку та посвiдчення осiб, надавати їм передбаченi законодавством документи та пояснення з питань, що виникають у процесi перевiрки;

     4) подавати звiтнiсть до органу доходiв i зборiв за основним мiсцем облiку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     у пунктi 5 слова "територiального органу Пенсiйного фонду" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     у пунктi 8 слова "територiальний орган Пенсiйного фонду" замiнити словами "у складi звiтностi", а слова "Державному реєстрi загальнообов'язкового державного соцiального страхування" - словами "Державному реєстрi";

     у пунктi 10 слова "територiальний орган Пенсiйного фонду" замiнити словами "у складi звiтностi", а слова "Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування" - словами "Державного реєстру";

     у пунктi 11 слова "у територiальному органi Пенсiйного фонду" замiнити словами "в органi доходiв i зборiв";

     4) у статтi 8:

     друге речення частини другої виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Порядок нарахування, обчислення i сплати єдиного внеску визначається цим Законом, в частинi адмiнiстрування - Податковим кодексом України, та прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     абзац перший частини двадцять восьмої пiсля слiв "за пропозицiєю" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     5) у статтi 9:

     у частинi третiй слова "Обчислення єдиного внеску територiальними органами Пенсiйного фонду" замiнити словами "Обчислення єдиного внеску органами доходiв i зборiв", а слова "подається платниками до територiальних органiв Пенсiйного фонду" - словами "подається платниками до органiв доходiв i зборiв";

     у частинi п'ятiй:

     в абзацi першому слова "територiальних органiв Пенсiйного фонду, вiдкритi в органах Державної казначейської служби України" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв, вiдкритi в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     в абзацi другому слова "Пенсiйного фонду" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     в абзацi третьому слова "Пенсiйного фонду, вiдкритi в Державнiй казначейськiй службi України" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв, вiдкритi в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Облiк єдиного внеску, сплаченого в iноземнiй валютi, та внесення вiдомостей до Державного реєстру здiйснюються у гривнях органами доходiв i зборiв за мiсцем реєстрацiї (останнiм мiсцем проживання) громадянина в Українi на пiдставi копiй платiжних документiв, що пiдтверджують сплату єдиного внеску";

     у частинi шостiй:

     абзаци перший та другий викласти в такiй редакцiї:

     "6. Для зарахування єдиного внеску в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, та його територiальних органах вiдкриваються в установленому порядку небюджетнi рахунки вiдповiдному органу доходiв i зборiв. Зазначенi рахунки вiдкриваються виключно для обслуговування коштiв єдиного внеску;

     Обслуговування коштiв єдиного внеску здiйснюється згiдно з положенням про рух коштiв, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     в абзацi третьому слова "територiального органу Пенсiйного фонду" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     у частинi восьмiй:

     в абзацi другому слова "територiальним органом Пенсiйного фонду" замiнити словами "органом доходiв i зборiв";

     в абзацi п'ятому слова "територiального органу Пенсiйного фонду" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     у частинi десятiй:

     у пунктi 1 слова "Пенсiйного фонду" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     у пунктi 3 слова "Пенсiйного фонду, вiдкритi в Державнiй казначейськiй службi України" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв, вiдкритi в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     частину тринадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "13. Суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутнiх платежiв єдиного внеску або повертаються платникам у порядку i строки, визначенi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     у частинi чотирнадцятiй слова "територiальним органом Пенсiйного фонду" замiнити словами "органом доходiв i зборiв", а слова "Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування" - словами "реєстру страхувальникiв Державного реєстру";

     6) у статтi 10:

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова "територiального органу Пенсiйного фонду" замiнити словами "органу доходiв i зборiв", а слова "Пенсiйним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     в абзацi другому слова "Територiальний орган Пенсiйного фонду" замiнити словами "Орган доходiв i зборiв";

     в абзацi третьому слова "територiальним органом Пенсiйного фонду" замiнити словами "органом доходiв i зборiв", а слова "Пенсiйним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     в абзацi першому частини сьомої слова "Територiальний орган Пенсiйного фонду" замiнити словами "Орган доходiв i зборiв";

     в абзацi першому пункту 2 частини восьмої слова "територiальним органом Пенсiйного фонду" замiнити словами "органом доходiв i зборiв";

     в абзацi третьому частини дев'ятої слова "органах Пенсiйного фонду" замiнити словами "органах доходiв i зборiв";

     7) у статтi 11:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Страховi кошти, акумульованi на централiзованих рахунках органiв доходiв i зборiв, автоматично перераховуються не пiзнiше наступного операцiйного дня пiсля їх зарахування на централiзованi рахунки Пенсiйного фонду, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, на рахунки Накопичувального пенсiйного фонду (далi - Накопичувальний фонд), а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсiйних фондiв вiдповiдно до визначених законом пропорцiй.

     Обмiн iнформацiєю щодо перерахованих на рахунки органiв доходiв i зборiв страхових коштiв здiйснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "Пенсiйного фонду" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв";

     пункт 1 пiсля слiв "на рахунки" доповнити словами "Пенсiйного фонду";

     8) назву роздiлу IV викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ ДОХОДIВ I ЗБОРIВ, ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ ЩОДО ЗБОРУ ТА ОБЛIКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ";

     9) статтю 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Завдання та функцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику

     1. Завданнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, є забезпечення адмiнiстрування єдиного внеску шляхом його збору, ведення облiку надходжень вiд його сплати та здiйснення контролю за сплатою єдиного внеску.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) аналiзує та спiльно з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування прогнозує надходження коштiв вiд сплати єдиного внеску;

     2) забезпечує збiр та ведення облiку надходжень вiд сплати єдиного внеску;

     3) здiйснює контроль за додержанням законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску, правильнiстю нарахування, обчислення, повнотою i своєчаснiстю сплати єдиного внеску;

     4) встановлює форми, строки i порядок прийняття та обробки звiтностi, зокрема в електроннiй формi, вiд платникiв щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     5) формує та веде реєстр страхувальникiв Державного реєстру, здiйснює заходи щодо забезпечення доступу до даних Державного реєстру вiдповiдно до цього Закону;

     6) взаємодiє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, мiнiстерствами, iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, пiдприємствами, установами i органiзацiями, Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     7) узагальнює практику застосування законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску;

     8) надає роз'яснення з питань застосування законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску;

     9) укладає з розташованими за межами України пiдприємствами, установами, органiзацiями (у тому числi мiжнародними) договори про добровiльну участь працюючих у них громадян України;

     10) здiйснює iншi функцiї, передбаченi законодавством";

     10) доповнити статтею 121 такого змiсту:

     "Стаття 121. Функцiї Пенсiйного фонду

     1. Пенсiйний фонд вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) формує та веде реєстр застрахованих осiб Державного реєстру, здiйснює заходи щодо надання iнформацiї з Державного реєстру вiдповiдно до цього Закону;

     2) взаємодiє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, мiнiстерствами, iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, пiдприємствами, установами i органiзацiями та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     3) здiйснює контроль, у тому числi спiльно з органами доходiв i зборiв, за достовiрнiстю вiдомостей про осiб, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню;

     4) бере участь в аналiзi та прогнозi надходження коштiв вiд сплати єдиного внеску;

     5) здiйснює iншi функцiї, передбаченi законодавством";

     11) статтю 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Права органiв доходiв i зборiв

     1. Органи доходiв i зборiв мають право:

     1) отримувати безоплатно вiд органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання i вiд фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдомостi про нарахування, обчислення i сплату єдиного внеску, а також iншi вiдомостi, необхiднi для виконання органами доходiв i зборiв функцiй, передбачених цим Законом;

     2) проводити перевiрки на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, у фiзичних осiб - пiдприємцiв бухгалтерських книг, звiтiв, кошторисiв та iнших документiв про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску, достовiрностi вiдомостей, поданих до Державного реєстру, отримувати необхiднi пояснення, довiдки i вiдомостi (зокрема письмовi) з питань, що виникають пiд час такої перевiрки.

     Документальнi та камеральнi перевiрки проводяться у порядку, встановленому Податковим кодексом України;

     3) вимагати вiд керiвникiв та iнших посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй, а також вiд фiзичних осiб - пiдприємцiв усунення виявлених порушень законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску;

     4) вилучати в установленому законодавством порядку у пiдприємств, установ i органiзацiй, фiзичних осiб - пiдприємцiв копiї документiв, що пiдтверджують заниження розмiру заробiтної плати (доходу) та iнших виплат, на якi нараховується єдиний внесок;

     5) iнiцiювати застосування до платникiв єдиного внеску судових процедур банкрутства;

     6) застосовувати фiнансовi санкцiї, передбаченi цим Законом;

     7) стягувати з платникiв несплаченi суми єдиного внеску;

     8) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску;

     9) у разi виявлення фактiв порушення порядку нарахування, обчислення i сплати єдиного внеску звертатися в установленому законом порядку до вiдповiдних правоохоронних органiв;

     10) здiйснювати iншi функцiї, передбаченi законодавством";

     12) доповнити статтею 131 такого змiсту:

     "Стаття 131. Права Пенсiйного фонду та його територiальних органiв

     1. Пенсiйний фонд та його територiальнi органи мають право:

     1) отримувати безоплатно вiд органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання i вiд фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдомостi, необхiднi для виконання органами Пенсiйного фонду функцiй, передбачених цим Законом;

     2) брати участь у планових перевiрках, якi проводяться органами доходiв i зборiв, для перевiрки достовiрностi вiдомостей, поданих до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру, та у випадках, передбачених законом, проводити позаплановi перевiрки бухгалтерських книг, звiтiв, кошторисiв та iнших документiв страхувальникiв щодо достовiрностi вiдомостей, поданих до реєстру застрахованих осiб або для призначення пенсiй, отримувати необхiднi пояснення, довiдки i вiдомостi з питань, що виникають пiд час таких перевiрок";

     3) надавати консультацiї з питань вiдомостей, поданих до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру, та ведення цього реєстру;

     4) у разi виявлення за результатами перевiрки поданих страхувальником недостовiрних вiдомостей про застрахованих осiб видавати приписи щодо усунення цих порушень, у разi їх невиконання у мiсячний строк - вносити вiдповiднi змiни до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру;

     5) притягувати до адмiнiстративної вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннях, пов'язаних з поданням недостовiрних вiдомостей, що використовуються у реєстрi застрахованих осiб;

     6) здiйснювати iншi функцiї, передбаченi законодавством";

     13) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Обов'язки органiв доходiв i зборiв

     1. Органи доходiв i зборiв зобов'язанi:

     1) надавати на безоплатнiй основi iнформацiю з реєстру страхувальникiв Державного реєстру Пенсiйному фонду та фондам загальнообов'язкового державного соцiального страхування, органам працi та соцiального захисту населення, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом, фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення;

     2) щокварталу iнформувати Кабiнет Мiнiстрiв України про основнi показники сплати єдиного внеску. Перелiк показникiв, порядок та строки iнформування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     3) здiйснювати контроль за дотриманням платниками єдиного внеску вимог цього Закону;

     4) забезпечувати своєчасне внесення вiдомостей до реєстру страхувальникiв Державного реєстру;

     5) здiйснювати контроль за достовiрнiстю вiдомостей, поданих до реєстру страхувальникiв Державного реєстру;

     6) надавати безоплатно платникам єдиного внеску в уснiй та письмовiй формi консультацiї з питань застосування законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску, роз'яснювати їхнi права i обов'язки;

     7) за вимогою платникiв, зазначених у пунктах 1, 4 i 5 частини першої статтi 4 цього Закону, проводити звiрення сум нарахування та сплати ними єдиного внеску;

     8) надавати Пенсiйному фонду iнформацiю про узгодження результатiв перевiрок в частинi достовiрностi поданих вiдомостей про осiб, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та Пенсiйним фондом";

     14) доповнити статтею 141 такого змiсту:

     "Стаття 141. Обов'язки Пенсiйного фонду та його територiальних органiв

     1. Пенсiйний фонд та його територiальнi органи зобов'язанi:

     1) надавати на безоплатнiй основi iнформацiю з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру органам доходiв i зборiв, фондам загальнообов'язкового державного соцiального страхування, органам працi та соцiального захисту в порядку, визначеному Пенсiйним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     2) забезпечувати своєчасне внесення вiдомостей до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру;

     3) здiйснювати контроль за достовiрнiстю вiдомостей, поданих до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру;

     4) надавати безоплатно на вимогу застрахованих осiб iнформацiю, що мiститься на їх персональних облiкових картках у реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру";

     15) статтю 15 виключити;

     16) у статтi 16:

     у назвi слова "загальнообов'язкового державного соцiального страхування" виключити;

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державний реєстр створюється для забезпечення";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Ведення реєстру страхувальникiв Державного реєстру здiйснюється на пiдставi положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     Ведення реєстру застрахованих осiб Державного реєстру здiйснюється на пiдставi положення, що затверджується Пенсiйним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     17) у статтi 17:

     частини першу - третю викласти в такiй редакцiї:

     "1. Iнформацiя з Державного реєстру використовується з додержанням вимог Закону України "Про iнформацiю" виключно для потреб, визначених цим Законом та законами з окремих видiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, а також для призначення всiх видiв державної соцiальної допомоги та субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива та для обмiну iнформацiєю з Централiзованим банком даних з проблем iнвалiдностi.

     2. Мiж центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та Пенсiйним фондом, що ведуть Державний реєстр, та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування здiйснюється обмiн iнформацiєю на безоплатнiй основi в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та Пенсiйним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     3. Пенсiйний фонд та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, здiйснюють обмiн iнформацiєю з Державного реєстру та Централiзованого банку даних з проблем iнвалiдностi у порядку, встановленому Пенсiйним фондом спiльно iз зазначеним центральним органом виконавчої влади";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Iнформацiя з Державного реєстру надається на запит органiв працi та соцiального захисту населення для призначення всiх видiв державної соцiальної допомоги та субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива у порядку та за формою, встановленими Пенсiйним фондом спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення".

     У зв'язку з цим частини четверту i п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою i шостою;

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Iнформацiя з Державного реєстру надається на запит платникiв єдиного внеску та/або застрахованих осiб у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та Пенсiйним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     18) у частинi першiй статтi 18:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Джерелами формування Державного реєстру є вiдомостi, що надходять до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та Пенсiйного фонду вiд";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "органiв доходiв i зборiв та уповноважених суб'єктiв для облiку даних Єдиного державного демографiчного реєстру";

     19) у статтi 19:

     частину першу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Реєстр страхувальникiв формує та веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, користувачами цього реєстру є органи доходiв i зборiв, Пенсiйний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     у пунктi 1 частини другої слова "iдентифiкацiйний код" замiнити словами "податковий номер", а слова "Пенсiйним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення" замiнити словами "центральним органом державної влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, та Пенсiйним фондом";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, оприлюднює на власному офiцiйному веб-сайтi данi з реєстру страхувальникiв про взяття на облiк страхувальника та його клас професiйного ризику виробництва у встановленому";

     20) частину першу статтi 20 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Реєстр застрахованих осiб формує та веде Пенсiйний фонд, користувачами цього реєстру є органи доходiв i зборiв та фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     21) у статтi 21:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та Пенсiйний фонд забезпечують захист iнформацiї Державного реєстру вiдповiдно до законодавства";

     22) назву роздiлу VI викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл VI
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ ДОХОДIВ I ЗБОРIВ, ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ ТА ФОНДIВ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У СФЕРI ЗБОРУ ТА ОБЛIКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗБIР ТА ВЕДЕННЯ ОБЛIКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ";

     23) статтю 23 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 23. Повноваження Пенсiйного фонду та фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування

     1. На виконання своїх повноважень Пенсiйний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування мають право безоплатно отримувати вiд органiв доходiв i зборiв вiдомостi про суми надходжень вiд сплати єдиного внеску, фiнансових санкцiй та суми коштiв, перерахованих на їхнi рахунки, а в разi виявлення розбiжностей - письмову iнформацiю про причини таких розбiжностей.

     2. Пенсiйний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування зобов'язанi:

     1) надавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, вiдомостi про свої рахунки, вiдкритi в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, для перерахування на них страхових коштiв та завчасно повiдомляти про змiну таких рахункiв;

     2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, Пенсiйний фонд, фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування здiйснюють обмiн iнформацiєю у випадках, передбачених цим Законом. Порядок здiйснення такого обмiну визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, спiльно з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     24) у статтi 24:

     у частинi першiй слова "органi Пенсiйного фонду" замiнити словами "органi доходiв i зборiв", а слова "у Пенсiйному фондi України" - словами "в органi доходiв i зборiв";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "правлiнням Пенсiйного фонду" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     в абзацi другому слова "органу Пенсiйного фонду" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     25) у статтi 25:

     у частинi першiй слова "органами Пенсiйного фонду" замiнити словами "органами доходiв i зборiв та органами Пенсiйного фонду";

     у частинi четвертiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "4. Орган доходiв i зборiв у порядку, за формою та у строки, встановленi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, надсилає платникам єдиного внеску, якi мають недоїмку, вимогу про її сплату";

     в абзацi третьому слово "робочих" замiнити словом "календарних";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її з органом доходiв i зборiв шляхом оскарження вимоги про сплату єдиного внеску в адмiнiстративному або судовому порядку";

     пiсля абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "Скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до органу доходiв i зборiв вищого рiвня у письмовiй формi протягом десяти календарних днiв, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з повiдомленням про це органу доходiв i зборiв, який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску.

     Орган доходiв i зборiв, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов'язаний прийняти вмотивоване рiшення та надiслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днiв, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника єдиного внеску поштою з повiдомленням про вручення або надати йому пiд розписку. Якщо протягом цього строку вмотивоване рiшення органом доходiв i зборiв не надсилається платнику єдиного внеску, така скарга вважається повнiстю задоволеною на користь платника єдиного внеску.

     Порядок узгодження сум недоїмки з єдиного внеску встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - десятим;

     абзаци восьмий та дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо згоди з органом доходiв i зборiв не досягнуто, платник єдиного внеску зобов'язаний сплатити суми недоїмки та штрафiв разом з нарахованою пенею протягом десяти календарних днiв з дня надходження рiшення вiдповiдного органу доходiв i зборiв або оскаржити вимогу до органу доходiв i зборiв вищого рiвня чи в судовому порядку.

     У разi якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днiв з дня надходження вимоги не сплатив зазначенi у вимозi суми недоїмки та штрафiв разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом доходiв i зборiв, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днiв з дня надходження узгодженої вимоги, орган доходiв i зборiв надсилає в порядку, встановленому законом, до пiдроздiлу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки";

     в абзацi десятому слова "в абзацi шостому" замiнити словами "в абзацi дев'ятому", а слова "територiальний орган Пенсiйного фонду" - словами "орган доходiв i зборiв";

     у частинi п'ятiй слова "територiального органу Пенсiйного фонду" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     у частинi одинадцятiй:

     в абзацi першому слова "Територiальний орган Пенсiйного фонду" замiнити словами "Орган доходiв i зборiв";

     у пунктi 3 слова "територiальним органом Пенсiйного фонду" замiнити словами "органом доходiв i зборiв";

     пункт 4 виключити;

     у частинi дванадцятiй:

     в абзацi першому слова "Органи Пенсiйного фонду" замiнити словами "Органи доходiв i зборiв";

     у пунктi 1 слова "органiв Пенсiйного фонду" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв";

     в абзацi другому частини тринадцятої слова "територiального органу Пенсiйного фонду" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     у частинi чотирнадцятiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "14. Про нарахування пенi та застосування штрафiв, передбачених цим Законом, посадова особа органу доходiв i зборiв у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом, приймає рiшення, яке протягом трьох робочих днiв надсилається платнику єдиного внеску";

     в абзацi другому слова "органiв Пенсiйного фонду" та "органу Пенсiйного фонду" замiнити вiдповiдно словами "органiв доходiв i зборiв" та "органу доходiв i зборiв";

     перше речення абзацу третього викласти в такiй редакцiї:

     "Оскарження рiшення органу доходiв i зборiв про застосування фiнансових санкцiй зупиняє перебiг строку їх сплати до винесення органом доходiв i зборiв вищого рiвня та/або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, або судом рiшення у справi";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Порядок, строки та процедура оскарження вимоги про сплату єдиного внеску поширюються на оскарження рiшень органу доходiв i зборiв щодо нарахування пенi та застосування штрафiв";

     у частинi п'ятнадцятiй:

     в абзацi першому слова "територiального органу Пенсiйного фонду" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     в абзацi другому слова "територiальний орган Пенсiйного фонду" замiнити словами "орган доходiв i зборiв";

     частини вiсiмнадцяту та дев'ятнадцяту виключити;

     26) у частинi третiй статтi 26:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та Пенсiйний фонд, його органи та посадовi особи за розголошення iнформацiї про застрахованих осiб, невиконання або неналежне виконання своїх обов'язкiв, визначених цим Законом, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом";

     в абзацi другому слова "органами Пенсiйного фонду", "Пенсiйного фонду" та "органом Пенсiйного фонду" замiнити вiдповiдно словами "органами доходiв i зборiв" та "органом доходiв i зборiв";

     27) в абзацi другому пункту 3 роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" слова "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     103. У Законi України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 21, ст. 144):

     1) частину другу статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Розподiл повноважень, передбачених частиною першою цiєї статтi, мiж органами доходiв i зборiв визначається законодавством";

     2) частину другу статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Рiшення про призупинення митного оформлення продукцiї приймає орган доходiв i зборiв";

     3) у текстi Закону слова "митний орган" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     104. У частинi п'ятiй статтi 13 Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 22, ст. 145; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI) слова "митних органiв" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     105. У Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404):

     1) у пiдпунктi "е" пункту 1 частини першої статтi 4 слова "митної служби, державної податкової служби" замiнити словами "доходiв i зборiв";

     2) у частинi третiй статтi 12 слова "орган державної податкової служби" замiнити словами "орган доходiв i зборiв";

     3) в абзацi другому пункту 3 примiтки додатка слова "орган державної податкової служби" замiнити словами "орган доходiв i зборiв".

     106. У пунктi 21 частини першої статтi 5 Закону України "Про судовий збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87, N 21, ст. 204) слова "Державна податкова служба України, Державна митна служба України" замiнити словами "органи доходiв i зборiв".

     107. В абзацi шостому частини першої статтi 13 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 179) слово "митних" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     108. У текстi Закону України "Про Фонд державного майна України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 28, ст. 311) слова "центральним органом державної податкової служби" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     109. У частинi третiй статтi 23 Закону України "Про громадськi об'єднання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 1, ст. 1) слова "органах державної податкової служби" замiнити словами "органах доходiв i зборiв".

     110. У Законi України "Про морськi порти України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 7, ст. 65):

     1) у частинi другiй статтi 11 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     2) у текстi Закону слова "митний орган" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     111. В абзацi сiмнадцятому частини другої статтi 9 Закону України "Про особливостi приватизацiї вугледобувних пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 8, ст. 66) слова "органу державної податкової служби" замiнити словами "органу доходiв i зборiв".

     112. У пунктi 7 частини першої статтi 2 Закону України "Про правила етичної поведiнки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 14, ст. 94) слова "митної служби, державної податкової служби" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     113. У текстi статтi 8 Закону України "Про виконання програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 19 - 20, ст. 187) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику", а слова "митнi органи України" та "митнi органи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     114. У текстi Закону України "Про iндустрiальнi парки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 22, ст. 212) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     115. Пункт 18 частини другої статтi 22 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243) викласти в такiй редакцiї:

     "18) проводять розслiдування страхових випадкiв та обґрунтованостi виплати матерiального забезпечення в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та Пенсiйним фондом України. Таке розслiдування здiйснюється шляхом звiряння даних, зазначених у документах страхувальника, з базою даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та Пенсiйного фонду України, а у разi потреби - шляхом проведення виїзних планових та позапланових перевiрок страхувальникiв".

     116. В абзацi другому частини другої статтi 14 Закону України "Про державнi лотереї в Українi" слова "органiв державної податкової служби" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     117. У пунктi 8 частини другої статтi 4 i пунктi 8 частини першої статтi 6 Закону України "Про аграрнi розписки" слова "органи державної податкової служби" замiнити словами "органи доходiв i зборiв".

     118. У Законi України вiд 6 грудня 2012 року N 5518-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо подальшого удосконалення адмiнiстрування податкiв i зборiв":

     1) в абзацi п'ятому пiдпункту 6 пункту 5 роздiлу I та абзацi другому пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" цифри "2014" замiнити цифрами "2015";

     2) в абзацi третьому пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" цифри та слово "1 липня 2014" замiнити цифрами та словом "1 сiчня 2015".

     119. Абзац третiй пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Кримiнального процесуального кодексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 21, ст. 208) виключити.

     120. У Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113):

     1) у назвi i текстi статтi 5 слова "Мiнiстерство фiнансiв України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної бюджетної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у частинi четвертiй статтi 7 слова "Мiнiстерством фiнансiв України" замiнити словами "центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     3) у статтi 10 слова "Головна державна податкова iнспекцiя України" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику", а слова "Мiнiстерство фiнансiв України" та "мiсцевi фiнансовi органи" виключити.

     121. У частинi третiй статтi 13 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, але не ранiше дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адмiнiстративної реформи".

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про Дисциплiнарний статут митної служби України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 42, ст. 467; 2013 р., N 14, ст. 89; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 2 жовтня 2012 року N 5316-VI).

     3. Процедури адмiнiстрування, якi здiйснюють органи доходiв i зборiв, встановленi цим Законом, поширюються на перiоди до набрання чинностi цим Законом.

     Заходи адмiнiстрування органами доходiв i зборiв здiйснюються не ранiше дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адмiнiстративної реформи".

     Органи Пенсiйного фонду України продовжують адмiнiструвати єдиний внесок у частинi завершення процедур такого адмiнiстрування.

     Договори про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, укладенi з органами Пенсiйного фонду України до дня набрання чинностi цим Законом, дiють до закiнчення строку дiї таких договорiв.

     4. Пенсiйний фонд України протягом десяти днiв з дня набрання чинностi цим Законом передає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, реєстр страхувальникiв станом на дату набрання чинностi цим Законом.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, формує новий реєстр страхувальникiв на пiдставi даних, отриманих iз Пенсiйного фонду України, вiдомостей, отриманих iз Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, а також iнформацiйного фонду єдиного банку даних про платникiв податкiв - юридичних осiб та Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв.

     5. Встановити, що суми єдиного внеску, якi надiйшли на рахунки територiальних органiв Пенсiйного фонду України, вiдкритi в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, та його територiальних органах для зарахування таких сум, пiдлягають перерахуванню на вiдповiднi рахунки органiв доходiв i зборiв, вiдкритi в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, та його територiальних органах.

     Копiї виписок про надходження таких коштiв, наданi органами Пенсiйного фонду України вiдповiдним органам доходiв i зборiв, є пiдставою для здiйснення ними облiку в картках особових рахункiв платникiв єдиного внеску.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
N 406-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.