ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 6 березня 2003 року N 594-IV,
вiд 31 травня 2005 року N 2599-IV,
вiд 3 лютого 2011 року N 2973-VI,
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5461-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1253-VII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX

     Цей Закон регулює вiдносини, пов'язанi з вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цiнностей, i спрямований на охорону нацiональної культурної спадщини та розвиток мiжнародного спiвробiтництва України у сферi культури.

     Дiя цього Закону не поширюється на сучаснi сувенiрнi вироби, предмети культурного призначення серiйного та масового виробництва.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     культурнi цiнностi - об'єкти матерiальної та духовної культури, що мають художнє, iсторичне, етнографiчне та наукове значення i пiдлягають збереженню, вiдтворенню та охоронi вiдповiдно до законодавства України, а саме:

     оригiнальнi художнi твори живопису, графiки та скульптури, художнi композицiї та монтажi з будь-яких матерiалiв, твори декоративно-прикладного i традицiйного народного мистецтва;

     предмети, пов'язанi з iсторичними подiями, розвитком суспiльства та держави, iсторiєю, науки i культури, а також такi, що стосуються життя та дiяльностi видатних дiячiв держави, полiтичних партiй, громадських i релiгiйних органiзацiй, науки, культури та мистецтва;

     предмети музейного значення, знайденi пiд час археологiчних розкопок;

     складовi частини та фрагменти архiтектурних, iсторичних, художнiх пам'яток i пам'яток монументального мистецтва;

     старовиннi книги та iншi видання, що становлять iсторичну, художню, наукову та лiтературну цiннiсть, окремо чи в колекцiї;

     манускрипти та iнкунабули, стародруки, архiвнi документи, включаючи кiно-, фото- i фонодокументи, окремо чи в колекцiї;

     унiкальнi та рiдкiснi музичнi iнструменти;

     рiзноманiтнi види зброї, що має художню, iсторичну, етнографiчну та наукову цiннiсть;

     рiдкiснi поштовi марки, iншi фiлателiстичнi матерiали, окремо чи в колекцiї;

     рiдкiснi монети, ордени, медалi, печатки та iншi предмети колекцiонування;

     зоологiчнi колекцiї, що становлять наукову, культурно-освiтню, навчально-виховну або естетичну цiннiсть;

     рiдкiснi колекцiї та зразки флори i фауни, мiнералогiї, анатомiї та палеонтологiї;

     родиннi цiнностi - культурнi цiнностi, що мають характер особистих або родинних предметiв;

     колекцiя культурних цiнностей - однорiднi або пiдiбранi за певними ознаками рiзнорiднi предмети, якi, незалежно вiд культурної цiнностi кожного з них, зiбранi разом становлять художню, iсторичну, етнографiчну чи наукову цiннiсть;

     вивезення культурних цiнностей - фактичне перемiщення юридичними чи фiзичними особами з будь-якою метою через митний кордон України культурних цiнностей з територiї України без зобов'язання їх зворотного ввезення в Україну;

     ввезення культурних цiнностей - фактичне перемiщення юридичними чи фiзичними особами з будь-якою метою через митний кордон України культурних цiнностей з територiї iноземної держави в Україну без зобов'язання їх зворотного вивезення з України;

     тимчасове вивезення культурних цiнностей - обумовлене угодою перемiщення юридичними чи фiзичними особами з будь-якою законною метою через митний кордон України культурних цiнностей з територiї України iз зобов'язанням їх зворотного ввезення в Україну в обумовлений угодою термiн;

     тимчасове ввезення культурних цiнностей - обумовлене угодою перемiщення юридичними чи фiзичними особами з будь-якою законною метою через митний кордон України культурних цiнностей з територiї iноземної держави в Україну iз зобов'язанням їх зворотного вивезення з територiї України в обумовлений угодою термiн;

     транзит культурних цiнностей через територiю України - перемiщення будь-якими законними способами з будь-якою метою культурних цiнностей з територiї однiєї iноземної держави на територiю iншої iноземної держави через територiю України без використання цих культурних цiнностей на територiї України;

     незаконно вивезенi культурнi цiнностi - культурнi цiнностi, вивезенi з територiї України з порушенням законодавства України та мiжнародно-правових норм, не повернутi пiсля закiнчення обумовленого угодою термiну тимчасового вивезення або за наявностi будь-яких розбiжностей з умовами, якi регулюють таке тимчасове вивезення;

     незаконно ввезенi культурнi цiнностi - культурнi цiнностi, ввезенi на територiю України з порушенням законодавства України та мiжнародно-правових норм, якi регулюють порядок ввезення культурних цiнностей;

     повернення культурних цiнностей - сукупнiсть дiй, пов'язаних iз ввезенням на територiю України чи вивезенням iз територiї України на територiї iнших держав культурних цiнностей вiдповiдно до позовiв i звернень України, iнших держав, їх уповноважених органiв, рiшень судiв України або iноземних держав.

     Стаття 2. Законодавство України про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей

     Законодавство України про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей складається з Конституцiї України, цього Закону, мiжнародних договорiв України та iнших нормативно-правових актiв.

(частина перша статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що мiстяться у законодавствi України про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, то застосовуються правила мiжнародного договору.

     Установлений цим Законом порядок вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей застосовується до всiх культурних цiнностей незалежно вiд форми власностi та є обов'язковим до виконання для всiх фiзичних та юридичних осiб, якi перебувають чи ведуть свою дiяльнiсть на територiї України.

     Стаття 3. Культурнi цiнностi України

     Вiдповiдно до законодавства України культурними цiнностями України є:

     культурнi цiнностi, створенi на територiї України громадянами України;

     культурнi цiнностi, створенi на територiї України iноземцями чи особами без громадянства, якi постiйно проживають або проживали на територiї України;

     культурнi цiнностi, виявленi на територiї України;

     ввезенi на територiю України культурнi цiнностi, придбанi археологiчними, археографiчними, етнографiчними, науково-природничими та iншими експедицiями за згодою вiдповiдних органiв країни походження цих цiнностей;

     ввезенi на територiю України культурнi цiнностi, придбанi в результатi добровiльного обмiну;

     ввезенi на територiю України культурнi цiнностi, отриманi в дарунок або законно придбанi за згодою вiдповiдних органiв країни походження цих цiнностей;

     незаконно вивезенi культурнi цiнностi України, що перебувають за межами її територiї;

     культурнi цiнностi, евакуйованi з територiї України пiд час вiйн та збройних конфлiктiв i не повернутi назад;

     культурнi цiнностi, тимчасово вивезенi з територiї України i не повернутi в Україну;

     культурнi цiнностi, перемiщенi на територiю України внаслiдок другої свiтової вiйни як часткова компенсацiя за заподiянi окупантами збитки.

     Стаття 4. Культурнi цiнностi, що пiдлягають поверненню в Україну

     Поверненню в Україну пiдлягають:

     культурнi цiнностi, незаконно вивезенi з територiї України;

     культурнi цiнностi, евакуйованi з територiї України пiд час вiйн та збройних конфлiктiв i не повернутi назад;

     культурнi цiнностi, тимчасово вивезенi з територiї України i не повернутi в Україну.

     Культурнi цiнностi, що перебувають за межами України на законних пiдставах, можуть бути повернутi шляхом укладення договору купiвлi-продажу з власником культурних цiнностей, обмiну їх на взаємовигiдних засадах або отримання в дарунок.

     Стаття 5. Повернення культурних цiнностей з територiї України

     Культурнi цiнностi, що на законних пiдставах перебувають у власностi фiзичних чи юридичних осiб України, але походження яких пов'язане з iсторiєю та культурою iнших держав, можуть бути повернутi до цих держав шляхом укладення договору купiвлi-продажу з власником культурних цiнностей, обмiну на взаємовигiдних засадах або отримання в дарунок.

     Стаття 6. Ввезення в Україну, пересилання та вивезення за її межi зоологiчних колекцiй

     Вивезення, у тому числi тимчасове, за межi України зоологiчних колекцiй здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про тваринний свiт", мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Стаття 7. Заохочення осiб, якi сприяють поверненню культурних цiнностей в Україну

     Громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, якi сприяють поверненню культурних цiнностей в Україну, можуть бути заохоченi вiдповiдно до законодавства України.

     За згодою особи, яка подарувала Українi культурнi цiнностi, при їх атрибуцiї та експонуваннi зазначається iм'я дарувальника.

Роздiл II. УПРАВЛIННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИВЕЗЕННЯМ, ВВЕЗЕННЯМ I ПОВЕРНЕННЯМ КУЛЬТУРНИХ ЦIННОСТЕЙ

     Стаття 8. Державний орган контролю за вивезенням, ввезенням i поверненням культурних цiнностей

     Контроль за вивезенням, ввезенням i поверненням культурних цiнностей здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей, виконує покладенi на нього завдання у взаємодiї з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи, дiловодства, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, правоохоронними органами.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.03.2003р. N 594-IV, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     Стаття 9. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     Стаття 10. Компетенцiя центральних органiв виконавчої влади у сферi вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей:

     затверджує:

     порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України;

     перелiк державних установ, закладiв культури, iнших органiзацiй, яким надається право проведення державної експертизи культурних цiнностей;

     перелiк товарiв iз зазначенням їх кодiв згiдно з УКТЗЕД, на якi видається свiдоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей з територiї України;

     складає перелiки культурних цiнностей, що вивозяться (тимчасово вивозяться), i встановлює режим тимчасового вивезення;

     здiйснює iншi завдання, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей:

     веде бази даних на перемiщенi культурнi цiнностi;

     органiзовує в межах повноважень роботу, пов'язану з виявленням та облiком на територiї України культурних цiнностей iнших держав, сприяє вирiшенню питань про їх повернення вiдповiдно до законодавства України;

     забезпечує проведення державної експертизи культурних цiнностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення), та при поверненнi пiсля тимчасового вивезення;

     розглядає клопотання власникiв культурних цiнностей або уповноважених ними осiб;

     приймає рiшення щодо можливого вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей;

     здiйснює реєстрацiю ввезених (тимчасово ввезених) культурних цiнностей;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та покладенi на нього актами Президента України.

(стаття 10 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     Стаття 11. Державна експертиза культурних цiнностей

     Заявленi до вивезення (тимчасового вивезення) та повернутi пiсля тимчасового вивезення культурнi цiнностi пiдлягають обов'язковiй державнiй експертизi. Порядок проведення державної експертизи культурних цiнностей та розмiри плати за неї затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вiдмова фiзичної чи юридичної особи, яка порушила клопотання про вивезення (тимчасове вивезення) культурних цiнностей, подати на державну експертизу заявленi до вивезення культурнi цiнностi розглядається як вiдмова заявника вiд їх вивезення.

     За результатами державної експертизи заявлених до вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей, вносить їх до Державного реєстру нацiонального культурного надбання незалежно вiд згоди особи, яка порушила клопотання про вивезення (тимчасове вивезення) культурних цiнностей.

(частина третя статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     Стаття 12. Рiшення про можливiсть вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, за клопотанням власника культурних цiнностей чи уповноваженої ним особи приймає на пiдставi висновку державної експертизи рiшення про можливiсть або неможливiсть вивезення культурних цiнностей. Про прийняте рiшення власник культурних цiнностей чи уповноважена ним особа письмово повiдомляється в мiсячний термiн вiд дня офiцiйного надходження клопотання.

(стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     Стаття 13. Свiдоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей

     У разi прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, рiшення про можливiсть вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей власнику культурних цiнностей чи уповноваженiй ним особi видається свiдоцтво встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей. Зразок свiдоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     Свiдоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей є пiдставою для пропуску зазначених у ньому культурних цiнностей за межi митної територiї України. Вивезення культурних цiнностей без цього свiдоцтва забороняється.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi свiдоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей в день видачi таких свiдоцтв.

(статтю 13 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Митнi органи здiйснюють вiдповiднi митнi формальностi, необхiднi для випуску у вiдповiдний митний режим, пропуску через митний кордон України культурних цiнностей, що вивозяться, у тому числi тимчасово, за межi України, на пiдставi вiдповiдного свiдоцтва, отриманого вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

(статтю 13 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, частина четверта статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

Роздiл III. ВИВЕЗЕННЯ ТА ВВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦIННОСТЕЙ

     Стаття 14. Культурнi цiнностi, що не пiдлягають вивезенню з України

     Вивезенню з України не пiдлягають:

     культурнi цiнностi, занесенi до Державного реєстру нацiонального культурного надбання;

     культурнi цiнностi, включенi до Нацiонального архiвного фонду;

     культурнi цiнностi, включенi до Музейного фонду України.

     Стаття 15. Порядок оформлення права на вивезення культурних цiнностей

     Клопотання про право на вивезення культурних цiнностей подається не пiзнiше нiж за мiсяць до дати їх вивезення власником чи уповноваженою ним особою до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей.

(частина перша статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     До клопотання додаються:

     документ, що пiдтверджує право власностi на культурнi цiнностi;

     висновок державної експертизи.

     Стаття 16. Вивезення родинних цiнностей

     Родиннi цiнностi, якi не перебувають на постiйному зберiганнi в державних музеях, установах, бiблiотеках та iнших державних сховищах культурних цiнностей, вивозяться вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 17. Вивезення особистих нагород

     У разi переїзду громадян на постiйне мiсце проживання до iнших держав їм дозволяється вивозити особистi нагороди, на якi є орденськi книжки або нагороднi посвiдчення.

     Вивезення громадянами, якi переїжджають на постiйне мiсце проживання до iншої держави, нагород, що залишилися їм вiд померлих батькiв, можливе за умови подання документiв, що пiдтверджують переїзд громадян на постiйне мiсце проживання до iншої держави, свiдоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвiдчень та документiв, що пiдтверджують родиннi зв'язки.

     Стаття 18. Вивезення культурних цiнностей особами, якi користуються дипломатичним iмунiтетом

     Порядок вивезення культурних цiнностей, встановлений цим Законом, поширюється на осiб, якi користуються дипломатичним iмунiтетом. Особистий багаж зазначених осiб може бути пiдданий митному огляду вiдповiдно до митного законодавства України та мiжнародних договорiв України.

     Стаття 19. Вивезення культурних цiнностей шляхом пересилання в мiжнародних поштових вiдправленнях

     Вивезення культурних цiнностей шляхом пересилання в мiжнародних поштових вiдправленнях здiйснюється у порядку, встановленому цим Законом, митним законодавством України.

(стаття 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2599-IV)

     Стаття 20. Придбання у державну власнiсть культурних цiнностей, заявлених до вивезення

     На пiдставi висновку державної експертизи центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи, дiловодства може бути прийнято рiшення про необхiднiсть придбання для державної частини музейного, бiблiотечного та архiвного фондiв культурної цiнностi, заявленої до вивезення, за цiною, зазначеною власником культурної цiнностi у клопотаннi про видачу свiдоцтва на право її вивезення та пiдтвердженою експертним висновком. При цьому може надаватися вiдстрочка для платежiв на перiод до трьох мiсяцiв, протягом якого державний орган повинен вишукати кошти для придбання цiєї культурної цiнностi.

(стаття 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.03.2003р. N 594-IV, вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     Стаття 21. Ввезення культурних цiнностей в Україну

     Культурнi цiнностi, що ввозяться в Україну, пiдлягають реєстрацiї в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, Мiнiстерством юстицiї України разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

(стаття 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.03.2003р. N 594-IV, частина перша статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Частину другу статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2973-VI, частина друга статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Стаття 22. Культурнi цiнностi, ввезення яких забороняється

     Ввезення культурних цiнностей, щодо яких оголошено розшук, забороняється. Такi культурнi цiнностi пiдлягають вилученню митними органами з метою повернення їх у встановленому порядку власнику.

(частина перша статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Чиннiсть цiєї статтi поширюється також на контрафактнi примiрники художнiх творiв.

Роздiл IV. ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ ТА ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦIННОСТЕЙ

     Стаття 23. Тимчасове вивезення культурних цiнностей

     Тимчасове вивезення культурних цiнностей може здiйснюватися фiзичними та юридичними особами:

     для органiзацiї виставок;

     для проведення реставрацiйних робiт i наукових дослiджень;

     у зв'язку з театральною, концертною та iншою артистичною дiяльнiстю;

     в iнших випадках, передбачених законодавством України.

     Культурнi цiнностi, тимчасово вивезенi з України i не повернутi в обумовлений угодою термiн, вважаються незаконно вивезеними.

     Стаття 24. Порядок тимчасового вивезення культурних цiнностей

     Клопотання про дозвiл на тимчасове вивезення культурних цiнностей подається власником чи уповноваженою ним особою до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей.

(частина перша статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     До клопотання додаються:

     копiя угоди з приймаючою стороною про мету, гарантiї надiйного зберiгання та повернення культурних цiнностей в обумовлений угодою строк, засвiдчена посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, або нотарiально;

(абзац другий частини другої статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2014р. N 1253-VII)

     документ про страхування культурних цiнностей, що тимчасово вивозяться, iз забезпеченням усiх випадкiв страхового ризику або документ про державнi гарантiї фiнансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, яка приймає культурнi цiнностi;

     документ, що пiдтверджує право власностi на культурнi цiнностi;

     висновок державної експертизи.

     Стаття 25. Вiдмова у видачi свiдоцтва на право тимчасового вивезення культурних цiнностей

     Свiдоцтво на право тимчасового вивезення культурних цiнностей не може бути видано, якщо:

     вiдсутнi гарантiї щодо забезпечення надiйного зберiгання та повернення культурних цiнностей в обумовлений угодою термiн;

     заявленi для тимчасового вивезення культурнi цiнностi в такому станi, що не можна змiнювати умови їх зберiгання;

     культурнi цiнностi є предметом спору щодо права власностi на них;

     страхова вартiсть культурних цiнностей, заявлених для тимчасового вивезення, не вiдповiдає їх реальнiй вартостi;

     культурнi цiнностi, заявленi для тимчасового вивезення, перебувають в розшуку;

     у державi, до якої передбачено здiйснити тимчасове вивезення культурних цiнностей, сталося стихiйне лихо, виникли збройнi конфлiкти, введено надзвичайний стан або iснують iншi обставини, що перешкоджають забезпеченню надiйного зберiгання i поверненню культурних цiнностей, якi тимчасово вивозяться в цю державу.

     Стаття 26. Умови угоди щодо тимчасового вивезення культурних цiнностей

     Умови угоди щодо тимчасового вивезення культурних цiнностей не можуть бути змiненi пiсля видачi свiдоцтва на право тимчасового вивезення культурних цiнностей.

     Стаття 27. Порядок тимчасового ввезення культурних цiнностей

     Культурнi цiнностi, що тимчасово ввозяться в Україну, пiдлягають реєстрацiї у порядку, встановленому ентральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

(стаття 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

Роздiл V. ПРАВО ВЛАСНОСТI НА КУЛЬТУРНI ЦIННОСТI

     Стаття 28. Порядок використання вилучених або конфiскованих культурних цiнностей

     Культурнi цiнностi, вилученi митними органами або правоохоронними органами, а також конфiскованi за рiшенням суду, передаються безоплатно центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи, дiловодства, якi забезпечують їх зберiгання, експертизу та iнформацiю про них з метою уточнення права власностi на них.

(частина перша статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.03.2003р. N 594-IV, вiд 16.10.2012р. N 5461-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Пiсля встановлення права власностi на зазначенi культурнi цiнностi вони передаються в установленому порядку їх законному власнику чи уповноваженiй ним особi.

     Витрати на зберiгання та експертизу культурних цiнностей вiдшкодовує власник, якщо iнше не передбачено законодавством України або рiшенням суду.

     Якщо вилученi або конфiскованi культурнi цiнностi оберненi вiдповiдно до закону в доход держави, питання про безоплатну передачу цих культурних цiнностей для постiйного зберiгання в державну частину музейного, бiблiотечного та архiвного фондiв або релiгiйним органiзацiям вирiшується вiдповiдно до законодавства.

(частина четверта статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     Стаття 29. Запобiгання придбанню незаконно вивезених з iнших держав, викрадених або недобросовiсно набутих культурних цiнностей

     Для запобiгання придбанню незаконно вивезених з iнших держав, викрадених або недобросовiсно набутих культурних цiнностей фiзичнi та юридичнi особи незалежно вiд форми власностi, якi бажають набути права власностi на культурнi цiнностi, зобов'язанi вживати необхiдних заходiв для одержання iнформацiї про походження цих культурних цiнностей.

     Юридичнi та фiзичнi особи, якi здiйснюють торговельну дiяльнiсть культурними цiнностями, зобов'язанi вести реєстр, в якому повинна мiститися iнформацiя про походження кожної культурної цiнностi, прiзвище, iм'я i по батьковi та адреса постачальника, опис культурної цiнностi та її вартiсть.

     Стаття 30. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5461-VI)

     Стаття 31. Повернення незаконно ввезених в Україну культурних цiнностей

     Повернення незаконно ввезених в Україну культурних цiнностей здiйснюється вiдповiдно до законодавства України або за рiшенням суду.

     Незаконно ввезенi в Україну культурнi цiнностi, що повертаються, звiльняються вiд оподаткування митними платежами, якi вiдповiдно до закону справляються при ввезеннi товарiв на митну територiю України. Усi витрати, пов'язанi з поверненням культурних цiнностей, несе сторона, що вимагає їх повернення.

(частина друга статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI)

     Стаття 32. Права добросовiсного набувача культурних цiнностей

     Фiзичнi або юридичнi особи, якi володiють культурними цiнностями та не знали i не повиннi були знати, що цi цiнностi ранiше були викраденi або незаконно вивезенi, визнаються добросовiсними набувачами культурних цiнностей.

     У разi придбання викрадених або незаконно вивезених з iнших держав культурних цiнностей зазначенi цiнностi пiдлягають поверненню законному власнику. Добросовiсний набувач культурної цiнностi має право у разi її повернення одержати компенсацiю.

     Держава або власник, якi подають запит на повернення незаконно вивезених культурних цiнностей, у разi їх повернення компенсують витрати на їх зберiгання, реставрацiю, експертизу тощо.

     Стаття 33. Договори щодо культурних цiнностей

     Для запобiгання незаконному вивезенню культурних цiнностей та передачi права власностi на них усi договори щодо культурних цiнностей, якi пiдпадають пiд дiю цього Закону, укладаються в письмовiй формi.

     Договори, укладенi з порушенням цього Закону, визнаються недiйсними.

     Стаття 34. Транзит культурних цiнностей

     Транзит культурних цiнностей через територiю України регулюється митним законодавством i мiжнародними договорами України.

     Стаття 35. Сплата мита за культурнi цiнностi

     У разi вивезення або ввезення культурних цiнностей мито справляється згiдно iз законами України.

Роздiл VI. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

     Стаття 36. Мiжнародне спiвробiтництво України у галузi запобiгання незаконним вивезенню, ввезенню культурних цiнностей i передачi права власностi на них

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у галузi запобiгання незаконним вивезенню, ввезенню культурних цiнностей, передачi права власностi на них, а також у поверненнi законним власникам незаконно вивезених i ввезених культурних цiнностей вiдповiдно до Конституцiї та законодавства України.

Роздiл VII. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ВИВЕЗЕННЯ, ВВЕЗЕННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦIННОСТЕЙ

     Стаття 37. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства України про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей

     Особи, виннi у порушеннi законодавства України про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законами України.

Роздiл VIII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв пiсля набрання чинностi Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей":

     подати Верховнiй Радi України пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону;

     розробити та привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
21 вересня 1999 року
N 1068-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.