ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України у зв'язку з проведенням адмiнiстративної реформи

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) такi змiни:

     1. У статтi 11:

     1) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Не належать до iнформацiї з обмеженим доступом i не можуть становити комерцiйної таємницi вiдомостi щодо конкретних експортно-iмпортних операцiй, згоду на оприлюднення яких надано декларантом (крiм випадкiв вiднесення таких вiдомостей до державної таємницi) за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, а також вiдомостi, внесенi декларантами до митної декларацiї вiдповiдно до частини восьмої статтi 257 цього Кодексу, за виключенням пунктiв 2, 4, пiдпунктiв "б", "в", "д", "є", "з" пункту 5, пунктiв 6, 7 i 9 частини восьмої зазначеної статтi";

     2) доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Не вважається розголошенням iнформацiї з обмеженим доступом надання або оприлюднення знеособленої зведеної iнформацiї для статистичних цiлей, знеособленої аналiтичної iнформацiї, знеособленої iнформацiї щодо конкретних експортно-iмпортних операцiй, внесених декларантами до митної декларацiї вiдповiдно до частини восьмої статтi 257 цього Кодексу, за виключенням пунктiв 2, 4, пiдпунктiв "б", "в", "д", "є", "з" пункту 5, пунктiв 6, 7 i 9 частини восьмої зазначеної статтi, включаючи iнформацiю, що стосується митної вартостi товарiв, знеособленої iнформацiї щодо загальних питань роботи митного органу, знеособленої iнформацiї, яка стосується правопорушень, а також публiчне обговорення в засобах масової iнформацiї та суспiльствi питань, що стосуються митної справи.

     Надання та оприлюднення такої iнформацiї здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, на безоплатнiй основi та у формi вiдкритих даних в обсягах, що не суперечать мiжнародним договорам України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Частину четверту статтi 21 доповнити словами "на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику".

     3. Назву глави 4 викласти в такiй редакцiї:

"Глава 4. Оскарження рiшень, дiй або бездiяльностi митних органiв, їх посадових осiб та iнших працiвникiв i порядок розгляду звернень митними органами".

     4. Статтю 26 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 26. Вимоги до форми i змiсту скарг та iнших звернень, строки їх подання, порядок i строки їх розгляду

     1. Вимоги до форми i змiсту скарг та iнших звернень громадян, строки їх подання, порядок i строки їх розгляду, а також вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про звернення громадян визначаються Законом України "Про звернення громадян" та цим Кодексом.

     2. Скарги та iншi звернення громадян розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, митницями та їх посадовими особами вiдповiдно до повноважень, визначених у цьому Кодексi та положеннях про вiдповiдний митний орган.

     Митнi органи та їх посадовi особи, до повноважень яких належить розгляд звернень громадян, зобов'язанi об'єктивно i вчасно розглядати їх, перевiряти викладенi в них факти, приймати рiшення вiдповiдно до чинного законодавства i забезпечувати їх виконання, надавати обґрунтовану вiдповiдь у встановлений законом строк.

     3. Скарга пiдприємства має мiстити всi необхiднi реквiзити цього пiдприємства та бути пiдписана керiвником зазначеного пiдприємства або особою, яка виконує його обов'язки. Якщо iнше не передбачено законом, скарги пiдприємств подаються i розглядаються у такому самому порядку i в тi самi строки, що i скарги громадян.

     4. Скарга має мiстити конкретну iнформацiю про предмет оскарження i бути належним чином аргументованою. У разi якщо особа пiд час подання скарги не може надати вiдповiдних доказiв, такi докази можуть бути представленi пiзнiше, але в межах строку, вiдведеного законом на розгляд скарги.

     5. Вiдповiдь за результатами розгляду скарг та iнших звернень надається у встановлений законом строк тим митним органом, який отримав цi звернення, за пiдписом керiвника або його заступника.

     6. Якщо питання, порушенi в одержаному митним органом зверненнi, не входять до його повноважень, воно в термiн не бiльше п'яти днiв пересилається таким митним органом за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомляється автору звернення. У разi якщо звернення не мiстить даних, необхiдних для прийняття обґрунтованого рiшення митним органом чи посадовою особою, воно в той самий термiн повертається автору звернення з вiдповiдними роз'ясненнями".

     5. Доповнити статтею 311 такого змiсту:

     "Стаття 311. Застосування електронних документiв та електронного документообiгу в митнiй справi

     1. Заяви, звернення, запити, скарги, iншi документи, подання яких митним органам передбачено цим Кодексом, можуть подаватися митним органам в електронному виглядi.

     2. Рiшення та iншi документи, передбаченi цим Кодексом, якi створюються митними органами пiд час реалiзацiї повноважень, можуть видаватися у виглядi електронних документiв вiдповiдно до Закону України "Про електроннi документи та електронний документообiг". У випадках, встановлених законодавством з питань митної справи, електроннi документи перетворюються у вiзуальну форму, придатну для сприйняття її змiсту людиною, у форматi, що унеможливлює у подальшому внесення змiн до них, з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису.

     3. Формати, структура документiв, зазначених у частинах першiй i другiй цiєї статтi, протоколи обмiну даними та iншi технiчнi специфiкацiї визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, з оприлюдненням вiдповiдної iнформацiї на своєму офiцiйному веб-сайтi".

     6. Статтю 56 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Не вважається розголошенням iнформацiї з обмеженим доступом, конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi та не потребує спецiального дозволу особи чи органу, якi подають таку iнформацiю, оприлюднення митним органом знеособленої iнформацiї щодо конкретних експортно-iмпортних операцiй, внесених декларантами до митної декларацiї вiдповiдно до частини восьмої статтi 257 цього Кодексу, за виключенням пунктiв 2, 4, пiдпунктiв "б", "в", "д", "є", "з" пункту 5, пунктiв 6, 7 i 9 частини восьмої зазначеної статтi, у тому числi iнформацiї, що стосується митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України в обсягах, що не суперечать мiжнародним договорам України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України".

     7. Частину третю статтi 197 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Перемiщення валюти України, iноземної валюти, банкiвських металiв через митний кордон України здiйснюється з урахуванням вимог Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".

     8. Частину п'яту статтi 233 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Операцiї з мiжнародними поштовими та експрес-вiдправленнями (розпакування, перепакування, пред'явлення для огляду, у тому числi при здiйсненнi заходiв офiцiйного контролю тощо) та їх зберiгання до випуску у вiльний обiг чи повернення вiдправникам здiйснюються пiд митним контролем у мiсцях мiжнародного поштового обмiну та на центральних (регiональних) сортувальних станцiях.

     Порядок визначення та обладнання мiсць мiжнародного поштового обмiну встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi надання послуг поштового зв'язку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Порядок визначення та обладнання центральних (регiональних) сортувальних станцiй встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     9. У частинi п'ятiй статтi 239 слова "особи, яка виконує його обов'язки" замiнити словами "його заступника".

     10. У статтi 247:

     1) частину першу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У випадках, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, митнi формальностi, якi виконуються автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi, здiйснюються цiлодобово";

     2) частину третю доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У випадках та в порядку, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, окремi або всi митнi формальностi, що пiдлягають виконанню митними органами, можуть виконуватися посадовими особами iншого митного органу, нiж митний орган, якому пред'явленi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, або автоматизованою системою митного оформлення".

     11. У статтi 255:

     1) у частинi першiй слова "протягом чотирьох робочих годин з моменту пред'явлення органу доходiв i зборiв" замiнити словами "в найкоротший можливий строк, але не бiльше нiж чотири робочих години з моменту пред'явлення митному органу";

     2) пункт 3 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "3) проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) проб i зразкiв товарiв, якщо товари не випускаються вiдповiдно до заявленого митного режиму за тимчасовою митною декларацiєю згiдно з цим Кодексом".

     12. Статтю 257 доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "11. Митнi органи та їх посадовi особи для виконання завдань, визначених цим Кодексом, мають право на безоплатне отримання послуг квалiфiкованого електронного пiдпису, якi надаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     13. Частину третю статтi 315 пiсля слiв "керiвника органу доходiв i зборiв" доповнити словами "або його заступника".

     14. У статтi 320:

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Форми та обсяги митного контролю обираються:

     1) посадовими особами митних органiв на пiдставi результатiв застосування системи управлiння ризиками; та/або

     2) автоматизованою системою управлiння ризиками.

     Не допускається визначення форм та обсягiв митного контролю iншими органами державної влади, а також участь їх посадових осiб у здiйсненнi митного контролю";

     2) у частинi другiй слова "контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та мiжнародних договорiв України, укладених вiдповiдно до закону" замiнити словами "митного контролю";

     3) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Форми та обсяги митного контролю, визначенi вiдповiдно до пункту 2 частини першої цiєї статтi, є обов'язковими для виконання посадовими особами митних органiв. Прийняття цими посадовими особами рiшення щодо нездiйснення митного контролю у зазначених формах та обсягах не допускається.

     Визначенi вiдповiдно до пункту 2 частини першої цiєї статтi форми та обсяги митного контролю можуть бути змiненi або скасованi у випадках та в порядку, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     15. У частинi другiй статтi 332 слова "iнших, крiм митниць, територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, а також посадових осiб" замiнити словом "iнших", а слова "особи, яка виконує його обов'язки" - словами "його заступника".

     16. В абзацi першому частини третьої статтi 338 слова "особи, яка виконує його обов'язки" замiнити словами "його заступника".

     17. У статтi 340:

     1) у частинi першiй слова "особи, яка виконує його обов'язки" замiнити словами "його заступника";

     2) у частинi другiй слова "чи особи, яка виконує його обов'язки" замiнити словами "або його заступника".

     18. Частину восьму статтi 353 пiсля слiв "органу доходiв i зборiв" доповнити словами "або його заступник".

     19. У статтi 354:

     1) у частинi десятiй слова "особи, яка виконує його обов'язки" замiнити словами "його заступника";

     2) у частинах одинадцятiй i дванадцятiй слова "особою, яка виконує його обов'язки" замiнити словами "його заступником".

     20. У частинi другiй статтi 356 слова "особи, яка виконує його обов'язки" замiнити словами "його заступника".

     21. У статтi 357:

     1) частину четверту пiсля слiв "органу доходiв i зборiв" доповнити словами "або його заступника";

     2) частину шосту пiсля слiв "органу доходiв i зборiв" доповнити словами "або його заступник".

     22. В абзацi третьому частини третьої статтi 363 слово "однакового" виключити.

     23. У частинi другiй статтi 383 слова "чи особи, яка виконує його обов'язки" замiнити словами "або його заступника".

     24. У частинi другiй статтi 399 слова "особа, яка виконує його обов'язки" замiнити словами "його заступник".

     25. В абзацi першому частини другої статтi 4001 слова "особа, яка виконує його обов'язки, за" замiнити словами "його заступник за".

     26. У частинi третiй статтi 4011 слова "уповноважена ним особа" замiнити словами "його заступник".

     27. Абзац перший частини другої статтi 425 пiсля слiв "керiвником органу доходiв i зборiв" доповнити словами "або його заступником".

     28. У частинi третiй статтi 431:

     слово "начальником" замiнити словом "керiвником";

     пiсля слiв "органу доходiв i зборiв" доповнити словами "або його заступником".

     29. У статтi 445 слова "податкову i митну" замiнити словом "фiнансову".

     30. Частину п'яту статтi 449 доповнити словами "а також оприлюднення iнформацiї, передбаченої частиною п'ятою статтi 11 цього Кодексу".

     31. Частину першу статтi 452 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, має доступ на правах користувача до автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, в яких мiститься iнформацiя про товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України.

     Обробка такої iнформацiї здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, iз додержанням вимог щодо конфiденцiйностi iнформацiї".

     32. У частинi другiй статтi 493 слова "особа, яка виконує його обов'язки, має" замiнити словами "його заступник має".

     33. Частину одинадцяту статтi 494 доповнити словами "а в разi якщо провадження у справi здiйснюється iншим митним органом, - до такого органу".

     34. Пункт 1 частини третьої статтi 500 викласти в такiй редакцiї:

     "1) адвоката - документами, що посвiдчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, вiдповiдно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть".

     35. У пунктi 16 частини другої статтi 544 слова "надання пiдприємствам послуг електронного цифрового пiдпису" виключити.

     36. У статтi 546:

     1) у частинi другiй слова "юридичною особою, має самостiйний" замiнити словами "територiальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, має окремий", а слова "забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику" - словами "реалiзує державну митну полiтику";

     2) частини третю i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "3. Керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, може делегувати керiвникам митниць окремi повноваження, визначенi цим Кодексом, законодавством про державну службу, iншими законами та положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

     Перелiк делегованих повноважень визначається положенням про митницю, яке пiдлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Керiвники митниць призначаються на посади та звiльняються з посади керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдно до законодавства про державну службу.

     4. Митниця здiйснює свою дiяльнiсть на територiї однiєї, двох чи бiльше адмiнiстративно-територiальних одиниць України. Зони дiяльностi митниць визначаються положеннями про цi митницi";

     3) частину шосту виключити.

     37. Статтю 547 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 547. Митний пост

     1. Митний пост є митним органом, який входить до складу митницi як структурний пiдроздiл i в зонi своєї дiяльностi забезпечує виконання завдань, покладених на митнi органи.

     2. Зони дiяльностi митних постiв визначаються положеннями про цi пости.

     3. Положення про митнi пости затверджуються керiвниками вiдповiдних митниць за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

     4. Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя митних постiв здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, в порядку, визначеному законодавством.

     5. Керiвники митних постiв призначаються на посади i звiльняються з посад керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, в порядку, визначеному законодавством".

     38. Частину другу статтi 557 викласти в такiй редакцiї:

     "2. У межах пунктiв пропуску через державний кордон України для автомобiльного сполучення органи доходiв i зборiв як балансоутримувачi земельних дiлянок, нерухомого майна та службових примiщень можуть надавати у тимчасове користування вiдповiднi примiщення та земельнi дiлянки для службових потреб пiдприємствам, дiяльнiсть яких пов'язана iз забезпеченням функцiонування пунктiв пропуску, та пiдприємствам сфери обслуговування вiдповiдно до закону".

     39. У частинi четвертiй статтi 558 слова "або особи, яка виконує його обов'язки" замiнити словами "або його заступника".

     40. У статтi 570:

     1) частину другу доповнити словами "з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом";

     2) доповнити частинами четвертою i п'ятою такого змiсту:

     "4. Керiвник митницi у разi делегування йому окремих повноважень керiвника центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та у межах, визначених положенням про митницю, здiйснює вiдповiднi повноваження керiвника, передбаченi законодавством про працю, державну службу та iншими законодавчими актами.

     5. З особами, якi призначаються на службу до митних органiв на посади державної служби, можуть укладатися контракти про проходження державної служби вiдповiдно до законодавства про державну службу з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

     Рiшення про вiднесення посади державної служби до посад, призначення на якi здiйснюється з укладанням контракту про проходження державної служби, приймається до проведення конкурсу керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, або керiвником митницi у разi делегування йому вiдповiдних повноважень.

     Контракт про проходження державної служби укладається з особами у разi необхiдностi забезпечення органiзацiї та виконання завдань, що мають як тимчасовий, так i постiйних характер.

     Чисельнiсть посад державної служби в митному органi, на якi здiйснюється призначення з укладанням контракту про проходження державної служби, не обмежується.

     Контракт про проходження державної служби укладається на строк до трьох рокiв.

     Дiя контракту про проходження державної служби за умови належного його виконання державним службовцем може бути продовжена за угодою сторiн на той самий або бiльший строк, але не бiльше нiж на три роки шляхом пiдписання сторонами вiдповiдних змiн до контракту".

     41. У статтi 573:

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Посадовим особам митних органiв присвоюються такi спецiальнi звання:

     1) дiйсний державний радник митної служби;

     2) державний радник митної служби I рангу;

     3) державний радник митної служби II рангу;

     4) державний радник митної служби III рангу;

     5) радник митної служби I рангу;

     6) радник митної служби II рангу;

     7) радник митної служби III рангу;

     8) iнспектор митної служби I рангу;

     9) iнспектор митної служби II рангу;

     10) iнспектор митної служби III рангу;

     11) iнспектор митної служби IV рангу;

     12) молодший iнспектор митної служби";

     2) у частинi третiй слова "звання податкової та митної справи" замiнити словами "звання митної служби".

     42. Частину другу статтi 574 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Для виконання митних формальностей поза робочим часом, установленим для митних органiв, а також для виконання невiдкладних або непередбачуваних заходiв з митного контролю, митного оформлення, боротьби з контрабандою i порушеннями митних правил та iнших службових завдань посадовi особи митних органiв на пiдставi наказу (розпорядження) керiвника митного органу або iншої уповноваженої ним особи зобов'язанi з'явитися на службу i працювати понад установлену тривалiсть робочого дня, а також у вихiднi, святковi та неробочi днi, у нiчний час.

     Залучення до роботи понад установлену тривалiсть робочого дня, а також у вихiднi, святковi та неробочi днi, у нiчний час окремих категорiй посадових осiб митних органiв здiйснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

     За роботу в зазначенi днi (час) посадовим особам митних органiв надається грошова компенсацiя у розмiрi та порядку, визначених законодавством, або протягом мiсяця надаються вiдповiднi днi вiдпочинку".

     43. Статтю 585 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 585. Оплата працi посадових осiб та працiвникiв митних органiв

     1. Держава забезпечує достатнiй рiвень оплати працi посадових осiб та працiвникiв митних органiв з метою створення матерiальних умов для незалежного i сумлiнного виконання ними службових обов'язкiв.

     2. Заробiтна плата посадової особи та працiвника митних органiв складається з:

     1) посадового окладу;

     2) надбавки за вислугу рокiв;

     3) надбавки за спецiальне звання посадових осiб митних органiв;

     4) виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язкiв тимчасово вiдсутньої посадової особи або працiвника у розмiрi 50 вiдсоткiв посадового окладу тимчасово вiдсутньої посадової особи або працiвника;

     5) надбавки за виконання особливо важливої роботи;

     6) надбавки за персональну квалiфiкацiю;

     7) надбавки за виконання особистих ключових показникiв ефективностi;

     8) командної премiї;

     9) премiї за значнi особистi досягнення.

     3. Схеми посадових окладiв посадових осiб митних органiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України та не включаються до загальної схеми посадових окладiв державних службовцiв. Порядок встановлення, призупинення, зменшення чи скасування надбавок та встановлення премiй, зазначених у пунктах 2, 3, 5 - 9 частини другої цiєї статтi, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для iнших категорiй працiвникiв митних органiв умови оплати працi визначаються чинним законодавством, що встановлює умови оплати працi для вiдповiдних категорiй працiвникiв.

     4. Розмiр посадових окладiв посадових осiб та працiвникiв спецiалiзованого пiдроздiлу митних органiв, якi безпосередньо здiйснюють розроблення програмного забезпечення для митних органiв, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за окремою схемою посадових окладiв.

     Надбавки до посадового окладу, премiї, доплати та iншi виплати встановлюються посадовим особам та працiвникам цього пiдроздiлу вiдповiдно до частин другої i третьої цiєї статтi".

     44. У частинах шостiй i сьомiй статтi 31, частинах другiй, шостiй i восьмiй статтi 331, частинi третiй статтi 196, частинi другiй статтi 197, пунктах 71, 72, 73 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" слова "податкову та" виключити.

     45. У текстi Кодексу слова "орган доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках та числах замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку та числi.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Установити, що спецiальнi звання митної служби, встановленi Митним кодексом України, присвоюються посадовим особам митних органiв, яким ранiше було присвоєно спецiальнi звання податкової та митної служби, за таким спiввiдношенням незалежно вiд займаних посад:

Спецiальнi звання органiв доходiв i зборiв Спецiальнi звання митних органiв
дiйсний державний радник податкової та митної справи дiйсний державний радник митної служби;
державний радник податкової та митної справи I рангу державний радник митної служби I рангу;
державний радник податкової та митної справи II рангу державний радник митної служби II рангу;
державний радник податкової та митної справи III рангу державний радник митної служби III рангу;
радник податкової та митної справи I рангу радник митної служби I рангу;
радник податкової та митної справи II рангу радник митної служби II рангу;
радник податкової та митної справи III рангу радник митної служби III рангу;
iнспектор податкової та митної справи I рангу iнспектор митної служби I рангу;
iнспектор податкової та митної справи II рангу iнспектор митної служби II рангу;
iнспектор податкової та митної справи III рангу iнспектор митної служби III рангу;
iнспектор податкової та митної справи IV рангу iнспектор митної служби IV рангу;
молодший iнспектор податкової та митної справи молодший iнспектор митної служби.

     Перiод роботи (служби) зазначених осiб (у тому числi тих, яким присвоювалися спецiальнi та/або персональнi звання) у митних органах та органах доходiв i зборiв зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, вiднесених до категорiй посад державних службовцiв, що дає право на призначення пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" незалежно вiд мiсця роботи на час досягнення вiку, передбаченого зазначеним Законом.

     3. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     а) у статтях 41, 431, 232 слова "службовi особи органiв доходiв i зборiв, яким присвоєно спецiальнi звання" у всiх вiдмiнках замiнити словами "службовi особи податкових та митних органiв, яким присвоєно спецiальнi звання" у вiдповiдному вiдмiнку;

     б) у частинi другiй статтi 259 слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     2) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) у статтях 1633, 1666, 18823, 2342 слова "орган доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках та числах замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку та числi;

     б) у статтi 264 слово "митниця" у всiх вiдмiнках та числах замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку та числi;

     3) у пунктi "г" частини другої статтi 91 Кодексу торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349) слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "митних органiв";

     4) у пунктi "б" частини сьомої статтi 137 Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) слова "орган доходiв i зборiв" замiнити словами "податковий орган";

     5) у Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     а) у статтях 90, 128, 210, 386 слова "органи доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "податковi органи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     б) у частинi другiй статтi 250 слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "податковi та митнi органи";

     6) у частинах сьомiй, десятiй i одинадцятiй статтi 111 i частинi другiй статтi 1198 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) слова "орган доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках та числах замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку та числi;

     7) у Повiтряному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 48 - 49, ст. 536):

     а) у статтях 1, 4, 29 слова "органи доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "митнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     б) у частинi четвертiй статтi 70:

     у першому реченнi слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "митних органiв";

     у другому реченнi слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтку та" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та";

     8) абзац сьомий пункту 1 частини п'ятої статтi 216 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) викласти в такiй редакцiї:

     "особою вищого начальницького складу державної кримiнально-виконавчої служби, органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту, вищого складу Нацiональної полiцiї, посадовою особою митної служби, якiй присвоєно спецiальне звання державного радника митної служби III рангу i вище, посадовою особою органiв державної податкової служби, якiй присвоєно спецiальне звання державного радника податкової служби III рангу i вище";

     9) у Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     а) частину третю статтi 29 пiсля слiв "юридичної особи" доповнити словами "а також вiдокремленого пiдроздiлу органу державної влади без статусу юридичної особи";

     б) у частинi третiй статтi 144 слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "митнi органи";

     10) у Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     а) частину сьому статтi 28 пiсля слiв "або представництва юридичної особи" доповнити словами "а також вiдокремленого пiдроздiлу органу державної влади без статусу юридичної особи";

     б) у частинi третiй статтi 157 слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "митнi органи";

     11) у Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     а) у пунктi 7 частини першої статтi 4 слова "державної влади, орган" замiнити словами "державної влади (у тому числi без статусу юридичної особи), орган";

     б) у статтi 283:

     у назвi слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових та митних органiв";

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових та митних органiв";

     у пунктi 6 слова "орган доходiв i зборiв" замiнити словами "податковий орган";

     в абзацi другому частини сьомої слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словами "податкового органу, митного органу";

     12) в абзацi третьому статтi 143 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi осiб з iнвалiднiстю в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; 2006 р., N 2 - 3, ст. 35; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80, N 20 - 21, ст. 712; 2018 р., N 6 - 7, ст. 43) слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     13) у Законi України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377 iз наступними змiнами):

     а) у статтях 9, 17, 23 слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "митнi органи";

     б) у статтi 16:

     у частинi двадцять дев'ятiй слова "здiйснюється органами доходiв i зборiв" замiнити словами "здiйснюється митними органами";

     у частинi сорок четвертiй слова "стягуються органами доходiв i зборiв" замiнити словами "стягуються податковими органами";

     в) у статтi 22:

     перше речення частини шостої виключити;

     частину десяту виключити;

     14) у статтi 10 Закону України "Про державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 5; 2003 р., N 27, ст. 209; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "митнi органи";

     15) у статтi 17 та пунктi 1 частини другої статтi 25 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 45, ст. 357; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органи доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "митнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     16) у частинi другiй статтi 15 Закону України "Про заставу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 2004 р., N 11, ст. 140; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     17) у частинах дев'ятiй i тринадцятiй статтi 8, частинi п'ятiй статтi 24, частинi п'ятiй статтi 44 Закону України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2013 р., N 33, ст. 436; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; 2016 р., N 30, ст. 542; 2019 р., N 47, ст. 311) слова "органи доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "податковi органи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     18) частину першу статтi 3 Закону України "Про державну таємницю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428) пiсля слiв "iншi державнi органи" доповнити словами "в тому числi територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, утворенi як вiдокремленi пiдроздiли центрального органу виконавчої влади без статусу юридичної особи";

     19) у Законi України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 121 слова "орган доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     б) у частинi восьмiй статтi 59 слова "Органи доходiв i зборiв" замiнити словами "Митнi органи";

     20) у Законi України "Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62 iз наступними змiнами):

     а) у частинi першiй статтi 3 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     б) у частинi третiй статтi 4 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     в) у частинi першiй статтi 7 слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "митнi органи";

     21) у частинi п'ятiй статтi 4 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2018 р., N 41, ст. 320) слова "Органи доходiв i зборiв" замiнити словами "Митнi органи";

     22) в абзацi сьомому частини першої статтi 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 2011 р., N 29, ст. 272, N 44, ст. 458; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "митних органiв";

     23) в абзацi третьому частини першої та частинi п'ятiй статтi 35 Закону України "Про оплату працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121 iз наступними змiнами) слова "органи доходiв i зборiв" та "Органи доходiв i зборiв" замiнити вiдповiдно словами "податковi органи" та "Податковi органи";

     24) у Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та пального" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 1:

     слова "орган доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     пiсля абзацу шiстдесят четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Податковi органи - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальнi органи".

     У зв'язку з цим абзац шiстдесят п'ятий вважати абзацом шiстдесят шостим;

     б) у статтi 2 слова "орган доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слова "забезпечує формування державної фiнансової полiтики" - словами "забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     в) у статтi 21:

     у частинi другiй слова "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     в абзацах другому та третьому частини третьої слова "орган доходiв i зборiв" замiнити словами "податковий орган";

     у частинi шостiй слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     у частинi дев'ятiй слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     у другому реченнi частини десятої слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     у частинi дванадцятiй слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     г) у статтi 3 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку;

     ґ) у статтi 71 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку;

     д) у частинi сьомiй статтi 14 слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словами "податкового органу";

     е) у статтi 15 слова "орган доходiв i зборiв" та "орган державної фiскальної служби" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку;

     є) у статтi 17 слова "орган доходiв i зборiв" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     25) у Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292 iз наступними змiнами) слова "Мiнiстерством фiнансiв України", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     26) у пiдпунктi 2 пункту "б" частини першої статтi 35 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "митних органiв";

     27) у частинi двадцятiй статтi 281 Закону України "Про видавничу справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206; 2017 р., N 4, ст. 41; 2018 р., N 41, ст. 320) слова "органом доходiв i зборiв" замiнити словами "митним органом";

     28) у частинi другiй статтi 14 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "податковi органи";

     29) у Концепцiї Нацiональної програми iнформатизацiї, схваленiй Законом України "Про Концепцiю Нацiональної програми iнформатизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 27 - 28, ст. 182 iз наступними змiнами):

     а) у роздiлi III слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових та митних органiв";

     б) у роздiлi VI:

     слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     30) у частинi п'ятiй статтi 341 Закону України "Про вiдходи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242; 2010 р., N 10, ст. 107; 2018 р., N 41, ст. 320) слова "Органи доходiв i зборiв" замiнити словами "Митнi органи";

     31) у Законi України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5 - 6, ст. 44; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712):

     а) у частинi четвертiй статтi 2:

     в абзацi другому слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словами "митного органу";

     в абзацi третьому слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словами "податкового органу";

     б) у статтi 3:

     у частинi четвертiй:

     в абзацi першому слова "орган доходiв i зборiв - митницю" замiнити словами "митнi органи", а слова "державну податкову iнспекцiю" - словами "податковi органи";

     в абзацi другому слово "Митницi" замiнити словами "Митнi органи", а слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "податковi органи";

     в абзацi третьому слова "Державнi податковi iнспекцiї" замiнити словами "Податковi органи";

     у частинi п'ятiй слова "Органи доходiв i зборiв" замiнити словами "Податковi органи";

     32) у Законi України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 9 - 10, ст. 65 iз наступними змiнами):

     а) у статтях 3, 4, 6, 14, 24, 26, абзацi другому пункту 2 частини четвертої статтi 27, статтях 28 та 37 слова "забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "реалiзує державну митну полiтику";

     б) в абзацi першому пункту 2 частини четвертої статтi 27 слова "податкову i митну" замiнити словом "фiнансову";

     в) у текстi Закону слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     33) у Законi України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78 iз наступними змiнами):

     а) у статтях 3, 4, 5, 9, частинi шостiй статтi 11, статтi 14, частинах п'ятiй, одинадцятiй та дванадцятiй статтi 16, статтях 19 та 22 слова "забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "реалiзує державну митну полiтику";

     б) у частинi третiй статтi 11 та частинi другiй статтi 16 слова "податкову i митну" замiнити словом "фiнансову";

     в) у текстi Закону слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     34) у Законi України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 12 - 13, ст. 80 iз наступними змiнами):

     а) у статтях 3, 4, 5, 17, 25, абзацi другому пункту 2 частини третьої статтi 26, статтях 27 та 37 слова "забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "реалiзує державну митну полiтику";

     б) в абзацi першому пункту 2 частини третьої статтi 26 слова "податкову i митну" замiнити словом "фiнансову";

     в) у текстi Закону слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     35) у Законi України "Про рослинний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 198 iз наступними змiнами):

     а) у частинi третiй статтi 32 слова "Органи доходiв i зборiв" замiнити словами "Митнi органи";

     б) у частинi другiй статтi 35 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     36) в абзацi другому частини сьомої статтi 17 Закону України "Про архiтектурну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246 iз наступними змiнами) слова "орган доходiв i зборiв" замiнити словами "податковий орган";

     37) у Законi України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405 iз наступними змiнами):

     а) у частинi другiй статтi 8 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     б) у частинi четвертiй статтi 13 слова "Органи доходiв i зборiв" замiнити словами "Митнi органи";

     в) у статтях 21, 27 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     г) у частинi першiй статтi 22 та частинi першiй статтi 28 слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "митними органами";

     38) у статтi 6 Закону України "Про транзит вантажiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446 iз наступними змiнами) слова "органи доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "митнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     39) у Законi України "Про гуманiтарну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451 iз наступними змiнами):

     а) у статтях 4, 5 та 12 слова "органи доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "митнi органи, податковi органи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     б) у статтях 6, 8 та 9 слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     в) у статтях 8 та 11 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     г) у статтi 11 слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "податковi органи", а слова "Органами доходiв i зборiв" - словами "Митними органами";

     40) у частинi четвертiй статтi 19 Закону України "Про державнi нагороди України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "митними органами";

     41) в абзацi другому частини першої статтi 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171 iз наступними змiнами) слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "податковими органами";

     42) у частинi п'ятiй статтi 4 Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80, N 20 - 21, ст. 712) слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     43) у частинi п'ятнадцятiй статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2014 р., N 50 - 51, ст. 2053) слова "органам доходiв i зборiв" замiнити словами "податковим органам";

     44) у статтi 45 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; 2016 р., N 4, ст. 44) слова "органи доходiв i зборiв та iншi правоохороннi органи" замiнити словами "iншi правоохороннi органи, митнi органи";

     45) у пунктi 6 частини третьої статтi 6 Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118; 2005 р., N 34, ст. 437; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "митних та податкових органiв";

     46) у Законi України "Про обiг векселiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128 iз наступними змiнами):

     а) в абзацi третьому частини п'ятої статтi 5 слова "органом доходiв i зборiв" замiнити словами "податковим органом";

     б) у частинi другiй статтi 131 слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     47) в абзацi третьому пункту 14.19 статтi 14 Закону України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; 2013 р., N 37, ст. 48; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     48) у Законi України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 260; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; 2018 р., N 41, ст. 320):

     а) в абзацi четвертому частини п'ятої статтi 2 слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "митними органами";

     б) у статтi 4:

     у частинi першiй слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     у частинi другiй слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "митними органами";

     49) у статтi 41 Закону України "Про нафту i газ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41, N 20 - 21, ст. 712):

     у частинi другiй слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     у частинi п'ятiй слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "податковими органами";

     50) у статтi 26 Закону України "Про поштовий зв'язок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органи доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "митнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     51) у частинi четвертiй статтi 40 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2011 р., N 23, ст. 160; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "податковi та митнi органи";

     52) у частинi другiй статтi 17 Закону України "Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 11, ст. 81; 2014 р., N 4, ст. 61, N 20 - 21, ст. 712) слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     53) у частинi третiй статтi 53 Закону України "Про тваринний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2018 р., N 41, ст. 320) слова "Органи доходiв i зборiв" замiнити словами "Митнi органи";

     54) в абзацi третьому частини п'ятої статтi 21 Закону України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; 2016 р., N 4, ст. 44) слова "органам доходiв i зборiв" замiнити словами "податковим органам";

     55) в абзацi третьому частини першої статтi 6 Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 17, ст. 121; 2005 р., N 33, ст. 432; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; 2015 р., N 23, ст. 158) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     56) у Законi України "Про Товариство Червоного Хреста України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 5, ст. 47; 2013 р., N 2, ст. 4; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712):

     а) у статтi 18 слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "митних органiв";

     б) у статтi 24 слова "органах доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органах";

     57) у статтi 21 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148) слова "Органи доходiв i зборiв" та "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "Митнi органи" та "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку та числi;

     58) у Законi України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208 iз наступними змiнами):

     а) у пунктi 9 частини першої статтi 20 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     б) у текстi Закону слова "органи доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "митнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     59) у Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     а) абзац третiй частини п'ятої статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування надають Пенсiйному фонду iнформацiю для ведення персонiфiкованого облiку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та Пенсiйним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     б) у текстi Закону слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     60) в абзацах першому i третьому частини першої та частинi третiй статтi 22 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку;

     61) у частинi третiй статтi 24 i абзацi п'ятому частини другої статтi 25 Закону України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку;

     62) у частинi другiй статтi 38 та пунктi 9 частини першої статтi 39 Закону України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 iз наступними змiнами) слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     63) у частинi першiй статтi 15 Закону України "Про захист суспiльної моралi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 14, ст. 192; 2015 р., N 16, ст. 106, N 52, ст. 482) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику у сферi державної митної справи, державну полiтику у сферi боротьби з правопорушеннями пiд час застосування податкового, митного законодавства" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     64) у пунктi 11 частини другої статтi 25 Закону України "Про вибори Президента України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 20 - 21, ст. 291; 2014 р., N 4, ст. 61, N 20 - 21, ст. 712) слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "податковi органи";

     65) в абзацi другому частини четвертої статтi 29 та частинi першiй статтi 291 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2014 р., N 23, ст. 873; 2018 р., N 41, ст. 320) слова "органом доходiв i зборiв" замiнити словами "митним органом";

     66) у Законi України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527 iз наступними змiнами):

     а) пункт 2.25 статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2.25. Податковi органи - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальнi органи";

     б) в абзацi четвертому пiдпункту 3.3.4 пункту 3.3 статтi 3 слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "податковими органами";

     в) у пунктi 13.5 статтi 13:

     у пiдпунктi 13.5.2 слова "контролюючими органами" замiнити словами "органами державного фiнансового контролю";

     у пiдпунктi 13.5.3 слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "податковими органами";

     г) у статтi 161:

     у пунктах 161.1 та 161.2 слово "контролюючий" в усiх вiдмiнках замiнити словом "податковий" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктах 161.4, 161.5 та 161.6 слова "що реалiзує державну податкову та митну полiтику" замiнити словами "що реалiзує державну податкову полiтику";

     67) у статтi 24 Закону України "Про забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органи доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "митнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     68) у частинi шостiй статтi 15 Закону України "Про театри i театральну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "податковими органами";

     69) у частинi п'ятiй статтi 15 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2011 р., N 33, ст. 327; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "податковими органами";

     70) у Законi України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 19 - 20, ст. 167 iз наступними змiнами):

     а) в абзацi двадцять першому частини першої статтi 7 слова "полiтику у сферi митної справи" замiнити словами "митну полiтику";

     б) у частинах другiй i третiй статтi 38 та частинi першiй статтi 451 слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "митними органами";

     71) у частинi другiй статтi 3 Закону України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230 iз наступними змiнами) слова "що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "що реалiзує державну митну полiтику";

     72) у частинi другiй статтi 101 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268 iз наступними змiнами) слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     73) у частинах одинадцятiй та тринадцятiй статтi 6 Закону України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; 2014 р., N 8, ст. 88, N 20 - 21, ст. 712) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     74) в абзацi п'ятому пункту 2 частини першої статтi 37 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 iз наступними змiнами) слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     75) у Законi України "Про управлiння об'єктами державної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 11:

     в абзацi восьмому частини п'ятої слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "податковими органами";

     у частинi одинадцятiй слова "забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "реалiзує державну податкову полiтику";

     б) в абзацi першому частини другої статтi 12 слова "що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "що реалiзує державну податкову полiтику";

     76) у Законi України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53 iз наступними змiнами):

     а) у частинi шостiй статтi 18 та частинi першiй статтi 93 слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "митними органами";

     б) у частинi третiй статтi 41 слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     77) у текстi Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 10, ст. 89 iз наступними змiнами):

     а) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку;

     б) слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     78) у Законi України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 2:

     у частинi другiй слова "митного контролю на кордонi" замiнити словами "податкового контролю, митного контролю";

     у частинi четвертiй слова "Державної фiскальної служби (крiм митного контролю на кордонi)" виключити;

     б) в абзацi третьому частини другої статтi 41 слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словами "податковому органу";

     79) у частинi восьмiй статтi 16 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2018 р., N 41, ст. 320) слова "Органи доходiв i зборiв" замiнити словами "Митнi органи";

     80) у частинi другiй статтi 3 Закону України "Про заборону грального бiзнесу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 38, ст. 536; 2011 р., N 28, ст. 253; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     81) в абзацi одинадцятому статтi 10 Закону України "Про оптовi ринки сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 755; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словом "митницi";

     82) у Законi України "Про прикордонний контроль" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 6, ст. 46 iз наступними змiнами):

     а) у пунктi 19 частини першої статтi 1 i в абзацi другому частини четвертої статтi 5 слова "органом доходiв i зборiв" замiнити словами "керiвником митного органу";

     б) у частинi шостiй статтi 6:

     в абзацi першому слова "органом доходiв i зборiв" замiнити словами "митним органом";

     в абзацi четвертому слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     в) в частинах другiй, третiй та п'ятiй статтi 15, частинах першiй та третiй статтi 20, частинi п'ятiй статтi 21, абзацi другому частини другої статтi 25 слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     83) у Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами):

     а) у частинi першiй статтi 1:

     пункт 31 викласти в такiй редакцiї:

     "31) податковi органи - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, його територiальнi органи";

     у пунктi 6 слова "органом доходiв i зборiв" замiнити словами "податковим органом";

     б) у статтi 5:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     в абзацi другому слова "органом доходiв i зборiв" замiнити словами "податковим органом";

     абзаци четвертий - шостий викласти в такiй редакцiї:

     "у пунктах 1, 4 частини першої статтi 4 цього Закону, на яких поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", - здiйснюється на пiдставi вiдомостей про державну реєстрацiю створення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця, скасування державної реєстрацiї їх припинення, наданих згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", у день отримання зазначених вiдомостей;

     у пунктах 1, 5, 51 частини першої статтi 4 цього Закону, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", - здiйснюється у день отримання вiд них вiдповiдної заяви;

     в абзацi чотирнадцятому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, - здiйснюється на пiдставi подання копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю угоди про розподiл продукцiї у день отримання вiд них вiдповiдної заяви";

     пiсля абзацу шостого доповнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "Для цiлей цiєї статтi датою отримання документiв (вiдомостей, заяв, запитiв та iнших документiв) є:

     поданих у паперовому виглядi - дата надходження до вiдповiдного податкового органу;

     поданих в електронному виглядi - час та дата надходження такого електронного документа, що зазначенi в електронному повiдомленнi (квитанцiї), сформованому програмним забезпеченням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, у форматi, затвердженому в установленому законодавством порядку.

     Якщо документ, поданий в електронному виглядi, надiйшов пiзнiше 16 години робочого (операцiйного) дня, датою його отримання вважається наступний пiсля нього робочий (операцiйний) день".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий i восьмий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим i дванадцятим;

     в абзацi одинадцятому слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "податковими органами", а слова "Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" - словами "Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     абзац дванадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Податковi органи повiдомляють Пенсiйний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування про взяття на облiк платникiв єдиного внеску iз зазначенням податкового органу, в якому взято на облiк платника. Порядок здiйснення такого повiдомлення визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     у частинi другiй слова "здiйснюється органом доходiв i зборiв з внесенням" замiнити словами "здiйснюється податковим органом з внесенням Пенсiйним фондом";

     у частинi третiй слова "Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", а слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, за погодженням з Пенсiйним фондом" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     в абзацi другому частини четвертої слова "Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     в) у статтi 6:

     у пунктi 4 частини другої слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     у текстi статтi слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     г) у частинi четвертiй i абзацi першому частини двадцять восьмої статтi 8 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     ґ) у статтi 9:

     в абзацi другому частини шостої слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики, за погодженням з" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з";

     у частинi тринадцятiй слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з";

     у текстi статтi слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     д) у статтi 10:

     в абзацах першому i третьому частини третьої слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     в абзацi першому частини дев'ятої слова "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     у текстi статтi слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     е) у статтi 11:

     в абзацi другому частини першої слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     у текстi статтi слова "органи доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податковi органи" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     є) у назвi роздiлу IV слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     ж) у статтi 12:

     у назвi та частинi першiй слова "що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, пропозицiї щодо встановлення форм, строкiв i порядку прийняття та обробки звiтностi, зокрема в електроннiй формi, вiд платникiв щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску";

     з) у статтях 121, 13, 131 слова "органи доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "податковi органи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     и) у статтi 14:

     у частинi першiй:

     у пунктi 1 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     пункт 8 виключити;

     у текстi статтi слова "органи доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "податковi органи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     i) у пунктi 1 частини першої статтi 141 слова "органам доходiв i зборiв" замiнити словами "податковим органам", а слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     ї) у частинi третiй статтi 16 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     й) у статтi 17:

     абзац другий частини першої пiсля слiв "Iнформацiя з" доповнити словами "реєстру застрахованих осiб";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Мiж центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, та Пенсiйним фондом, що ведуть Державний реєстр, та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування здiйснюється обмiн iнформацiєю на безоплатнiй основi в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     абзац перший частини четвертої пiсля слiв "обмiн iнформацiєю з" доповнити словами "реєстру застрахованих осiб";

     у частинi п'ятiй:

     в абзацi другому слова "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     абзац третiй пiсля слiв "Iнформацiя з" доповнити словами "реєстру застрахованих осiб";

     в абзацi першому частини шостої слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     к) у частинi першiй статтi 18:

     в абзацi першому слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     в абзацi сьомому слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     л) у статтi 19:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Реєстр страхувальникiв формує та веде центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. Користувачами цього реєстру є податковi органи, Пенсiйний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. До реєстру страхувальникiв вносяться такi вiдомостi про страхувальникiв:

     1) податковий номер або серiя (за наявностi) та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi);

     2) найменування або прiзвище, iм'я, по батьковi;

     3) мiсцезнаходження (для юридичної особи) та мiсце проживання (для фiзичної особи);

     4) реєстрацiйний номер платника єдиного внеску;

     5) види економiчної дiяльностi, у тому числi основний;

     6) наявнiсть трудових (цивiльно-правових) договорiв iз застрахованими особами;

     7) iнша iнформацiя, необхiдна для облiку платникiв, їх зобов'язань та сплати єдиного внеску";

     у частинi третiй слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     м) у статтi 20:

     в абзацi третьому частини першої слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "податковi органи";

     абзац другий пункту 2 частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя (за наявностi) та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi)";

     н) у частинi першiй статтi 21 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     о) у назвi роздiлу VI слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     п) у статтi 23:

     у частинi першiй слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     у частинi другiй:

     у пунктi 1 слова "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     у пунктi 2 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", а слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     р) у статтi 24:

     у частинi першiй слова "в органi доходiв i зборiв" замiнити словами "в податковому органi", слова "Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" - словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", а слова "Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" - словами "Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     в абзацi другому слова "територiальному органу доходiв i зборiв" замiнити словами "податковому органу";

     с) у статтi 25:

     в абзацi першому частини першої слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "податковими органами";

     у частинi четвертiй:

     в абзацi першому слова "Орган доходiв i зборiв" замiнити словами "Податковий орган", а слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     в абзацi другому слова "орган доходiв i зборiв" замiнити словами "податковий орган", а слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової i митної полiтики" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     в абзацi п'ятому слова "органом доходiв i зборiв" замiнити словами "податковим органом";

     в абзацi шостому:

     слова "до органу доходiв i зборiв вищого рiвня" замiнити словами "до податкового органу вищого рiвня", а слова "з повiдомленням про це органу доходiв i зборiв" - словами "з повiдомленням про це податкового органу";

     доповнити другим реченням такого змiсту: "Не пiдлягають оскарженню зобов'язання зi сплати єдиного внеску, самостiйно визначенi платником";

     в абзацi сьомому слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi восьмому слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     в абзацi дев'ятому слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку;

     абзац десятий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днiв з дня отримання вимоги не сплатив зазначенi у вимозi суми недоїмки та штрафiв разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з податковим органом шляхом оскарження в адмiнiстративному або в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти календарних днiв з дня отримання узгодженої вимоги, податковий орган надсилає в порядку, встановленому законом, до пiдроздiлу державної виконавчої служби узгоджену вимогу про сплату недоїмки в електроннiй формi (до початку функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв)";

     в абзацi одинадцятому слова "орган доходiв i зборiв" замiнити словами "податковий орган";

     у частинi п'ятiй слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словами "податкового органу";

     у частинi одинадцятiй:

     в абзацi першому слова "Орган доходiв i зборiв" замiнити словами "Податковий орган";

     у пунктi 1 слова "Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     у пунктi 3 слова "територiальним органом доходiв i зборiв" замiнити словами "податковим органом";

     у пунктi 7 слова "органом доходiв i зборiв" замiнити словами "податковим органом";

     у частинi дванадцятiй:

     в абзацi першому слова "Органи доходiв i зборiв" замiнити словами "Податковi органи";

     у пунктi 1 слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     в абзацi другому частини тринадцятої слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словами "податкового органу";

     у частинi чотирнадцятiй:

     в абзацi першому слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словами "податкового органу", а слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     в абзацi другому слова "на рахунки органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "на рахунки податкових органiв", слова "органу доходiв i зборiв вищого рiвня" - словами "податкового органу вищого рiвня", а слова "територiального органу доходiв i зборiв" - словами "податкового органу";

     в абзацi третьому слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словами "податкового органу", а слова "органом доходiв i зборiв вищого рiвня та/або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" - словами "податковим органом вищого рiвня";

     в абзацi четвертому слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словами "податкового органу";

     в абзацах першому i другому частини п'ятнадцятої слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку;

     т) у частинi третiй статтi 26:

     в абзацi першому слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Суми коштiв, безпiдставно стягненi податковими органами з юридичних i фiзичних осiб, пiдлягають поверненню з рахункiв податкового органу в триденний строк з дня прийняття рiшення податковими органами або судом про безпiдставнiсть їх стягнення з одночасною сплатою нарахованої на цi суми пенi, що визначається виходячи з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України";

     у) у роздiлi VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     у пунктi 92:

     в абзацi другому слова "до органу доходiв i зборiв" замiнити словами "до податкового органу";

     в абзацi восьмому слова "до органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "до податкових органiв";

     пункт 94 виключити;

     в абзацi третьому пункту 97 слова "що реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     84) у текстi Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 21, ст. 144 iз наступними змiнами) слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     85) у частинi п'ятiй статтi 13 Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 22, ст. 145; 2014 р., N 4, ст. 61; N 20 - 21, ст. 712) слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "митних органiв";

     86) у Законi України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385 iз наступними змiнами):

     а) в абзацах другому i третьому частини першої статтi 4, абзацах першому i другому частини четвертої статтi 13, абзацах першому i другому частини четвертої статтi 21 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     б) у статтi 21:

     частину першу пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, можуть утворюватися у порядку, визначеному статтею 211 цього Закону".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     абзац другий частини третьої доповнити словами "якщо iнше не передбачено цим Законом";

     частину четверту доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Вимоги цiєї частини не поширюються на територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, у разi їх утворення у порядку, визначеному статтею 211 цього Закону";

     абзац другий частини п'ятої виключити;

     в) доповнити статтею 211 такого змiсту:

     "Стаття 211. Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику

     1. Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, можуть утворюватися в межах граничної чисельностi державних службовцiв та працiвникiв вiдповiдного центрального органу виконавчої влади i коштiв, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади, лiквiдовуватися, реорганiзовуватися керiвником вiдповiдного центрального органу виконавчої влади як вiдокремленi пiдроздiли центрального органу виконавчої влади за погодженням з мiнiстром, який спрямовує та координує дiяльнiсть такого центрального органу виконавчої влади.

     2. Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, визначенi частиною першою цiєї статтi, утворюються без статусу юридичної особи та є органами державної влади, можуть мати окремий баланс, рахунки в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, печатку та бланк зi своїм найменуванням та iз зображенням Державного Герба України.

     3. Положення про територiальний орган як вiдокремлений пiдроздiл центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, положення про територiальний орган як вiдокремлений пiдроздiл центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, затверджуються керiвником вiдповiдного центрального органу виконавчої влади за погодженням з мiнiстром, який спрямовує та координує дiяльнiсть такого центрального органу виконавчої влади.

     4. Керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, може делегувати керiвнику територiального органу як вiдокремленого пiдроздiлу такого центрального органу виконавчої влади окремi повноваження вiдповiдно до положення про такий територiальний орган.

     5. Територiальнi органи як вiдокремленi пiдроздiли центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, територiальнi органи як вiдокремленi пiдроздiли центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, створюються i припиняються в порядку, визначеному законодавством";

     87) у частинi четвертiй статтi 351 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 17, ст. 155; 2018 р., N 41, ст. 320) слова "Органи доходiв i зборiв" замiнити словами "Митнi органи";

     88) в абзацi шостому частини першої статтi 13 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 179; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словом "митних";

     89) у частинi третiй статтi 23 Закону України "Про громадськi об'єднання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 1, ст. 1; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органах доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органах";

     90) у Законi України "Про морськi порти України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 7, ст. 65 iз наступними змiнами):

     а) у частинi другiй статтi 11 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     б) у текстi Закону слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     91) в абзацi сiмнадцятому частини другої статтi 9 Закону України "Про особливостi приватизацiї вугледобувних пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 8, ст. 66; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словами "податкового органу";

     92) у статтi 8 Закону України "Про виконання програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 19 - 20, ст. 187; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "органи доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "митнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     93) у текстi Закону України "Про iндустрiальнi парки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 22, ст. 212 iз наступними змiнами) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику та полiтику у сферi державної митної справи" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     94) у пунктi 18 частини другої статтi 22 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 5 грудня 2019 року N 341-IX) слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику", а слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     95) в абзацi другому частини другої статтi 14 Закону України "Про державнi лотереї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 31, ст. 369; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; 2015 р., N 52, ст. 482) слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     96) у пунктi 8 частини другої статтi 4 i пунктi 8 частини першої статтi 6 Закону України "Про аграрнi розписки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 50, ст. 695; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; 2017 р., N 18, ст. 222) слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "податковi органи";

     97) у частинi шостiй i в абзацi сьомому частини восьмої статтi 6 Закону України "Про утилiзацiю транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 719 iз наступними змiнами) слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "митнi органи";

     98) у статтi 12 роздiлу II "Перехiднi положення" Закону України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 43, ст. 2030 iз наступними змiнами):

     а) у пiдпунктi 1 пункту 12.4 слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "митних органiв";

     б) у пiдпунктi 1 пункту 12.9:

     в абзацi сьомому слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "митними органами";

     в абзацi восьмому слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "податковими органами";

     99) у пiдпунктi "е" пункту 1 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами) слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної податкової полiтики та державної полiтики у сферi державної митної справи" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, i центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     100) у пунктi 2 частини першої статтi 10 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 11, ст. 75) слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв";

     101) у пунктi 4 частини першої статтi 8 та абзацi другому частини першої статтi 10 Закону України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 36, ст. 360) слова "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     102) у Законi України "Про Нацiональну полiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379; 2018 р., N 48, ст. 380):

     а) у частинi п'ятiй статтi 25 слова "органи доходiв i зборiв" замiнити словами "митнi органи";

     б) у пунктi 1 частини другої статтi 35 слова "органами доходiв i зборiв" замiнити словами "митними органами";

     103) в абзацi п'ятому частини першої статтi 7 та абзацi п'ятому частини п'ятої статтi 9 Закону України "Про електронну комерцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 45, ст. 410) слова "орган державної податкової служби" замiнити словами "податковий орган";

     104) в абзацi першому частини другої статтi 15 Закону України "Про Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 2) слова "органами державної фiскальної служби" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     105) у Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17 iз наступними змiнами):

     а) у пунктi 1 частини першої статтi 1 слова "державної фiскальної служби" замiнити словами "податкових органах";

     б) у статтi 13:

     в абзацах другому та шостому частини другої слова "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику та державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     у частинi третiй слова "державної фiскальної служби" замiнити словами "податкових органах";

     у частинi четвертiй слова "державної фiскальної служби" замiнити словами "податкових органах, органах";

     у частинi шостiй:

     в абзацi першому слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику та державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     слова "орган державної фiскальної служби" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     в) у пунктi 2 частини першої статтi 18 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової i митної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     106) у Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43 iз наступними змiнами):

     а) статтю 3 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Окремi особливостi проходження державної служби в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, їх територiальних органах визначаються Митним кодексом України та Податковим кодексом України";

     б) статтю 50 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Складовi заробiтної плати та особливостi оплати працi державних службовцiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, їх територiальних органiв визначаються Митним кодексом України та Податковим кодексом України";

     в) у статтi 87:

     частину третю доповнити новим абзацом першим такого змiсту:

     "3. Суб'єкт призначення або керiвник державної служби попереджає державного службовця про наступне звiльнення на пiдставi пунктiв 1 та 11 частини першої цiєї статтi у письмовiй формi не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв. Суб'єкт призначення або керiвник державної служби може пропонувати державному службовцю будь-яку вакантну посаду державної служби у тому самому державному органi (за наявностi). При цьому не застосовуються положення законодавства про працю щодо обов'язку суб'єкта призначення отримання згоди виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлкового представника) на звiльнення".

     У зв'язку з цим абзаци перший - третiй вважати вiдповiдно абзацами другим - четвертим;

     у частинi четвертiй слова i цифру "на пiдставi пункту 1" замiнити словами i цифрами "на пiдставi пунктiв 1 та 11", а слова "середньої мiсячної заробiтної плати" - словами "двох середньомiсячних заробiтних плат";

     частину п'яту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У такому випадку оформлення i видача трудової книжки, а також розрахунок при звiльненнi проводяться протягом семи днiв з дня звiльнення";

     г) у частинi одинадцятiй статтi 91 слова "правоохоронних органах" замiнити словами "правоохоронних, митних та податкових органах;

     107) у статтях 6, 52, 54 Закону України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 30, ст. 542) слова "органи доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "податковi органи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     108) у пунктi 1 частини тринадцятої статтi 12 Закону України "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунiкацiйних мереж" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 11, ст. 101) слова "орган доходiв i зборiв" замiнити словами "податковий орган";

     109) у Державнiй програмi авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї, затвердженiй Законом України "Про Державну програму авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 16, ст. 199):

     а) у пунктi 15 слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у податковiй i митнiй сферах" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     б) у пунктi 28 слова "доходiв i зборiв" замiнити словами "митних органiв";

     в) в абзацi шостому пункту 33 слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словами "митного органу";

     г) у пунктах 54, 58, 86, 100, 104, 117, 155 слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     110) у пiдпунктi "ґ" пункту 11 частини четвертої статтi 1 Закону України "Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 21, ст. 241) слово "фiскальними" замiнити словом "податковими";

     111) у частинах третiй i четвертiй статтi 42, частинi першiй статтi 47, частинi шостiй статтi 48, частинi восьмiй статтi 54, частинах п'ятiй i шостiй статтi 57 та у пунктi 3 роздiлу X "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 31, ст. 343; 2018 р., N 41, ст. 320) слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     112) у частинi другiй статтi 23 Закону України "Про електроннi довiрчi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 45, ст. 400) слова "орган доходiв i зборiв" замiнити словами "податковий орган";

     113) в абзацi другому частини другої та абзацi першому частини третьої статтi 4 Закону України "Про приватизацiю державного i комунального майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 12, ст. 68; 2019 р., N 46, ст. 302) слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "податкових органiв, митних органiв";

     114) у Законi України "Про валюту i валютнi операцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 30, ст. 239):

     а) у частинi першiй статтi 8 слова "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "митним органам";

     б) у статтi 11:

     у частинi четвертiй слова "i митну" виключити;

     у частинi шостiй:

     в абзацi першому слова "i митну" виключити;

     абзац другий виключити;

     в) в абзацi третьому частини четвертої i в частинi восьмiй статтi 13 слова "i митну" виключити;

     г) у частинi четвертiй статтi 14 слова "та митну" виключити;

     ґ) в абзацi третьому частини першої статтi 15 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     115) у частинi п'ятiй статтi 8 Закону України "Про забезпечення прозоростi у видобувних галузях" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 44, ст. 354) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     116) у Законi України "Про режим спiльного транзиту та запровадження нацiональної електронної транзитної системи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 41, ст. 232):

     а) у частинах першiй i третiй статтi 3, пунктi 2 частини шостої статтi 32, абзацi третьому частини четвертої статтi 35 слова "органiв доходiв i зборiв" замiнити словами "митних органiв";

     б) у пунктi 2 частини першої статтi 37 слово "третiм" замiнити словом "четвертим";

     117) у Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 2012 р., N 14, ст. 87; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712):

     а) у пунктi 15 частини першої статтi 4 слова "державнi податковi iнспекцiї" замiнити словами "податковi органи";

     б) у статтi 5 слова "що забезпечує формування та реалiзацiю державної бюджетної полiтики" замiнити словами "що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     в) у частинi четвертiй статтi 7 слова "що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     г) у статтi 10 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику та державнi податковi iнспекцiї" замiнити словами "Податковi органи".

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 сiчня 2020 року
N 440-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.